19. August 2019
    
Bankovníctvo je vlastne úžerníctvo - Dolezite.sk

Bankovníctvo je vlastne úžerníctvo


  2009-08-01  (15:53)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Bankovníctvo je vlastne úžerníctvo

Je jasné, že to, čo sme napísali, stojí v úplnom protiklade s konvenčnými teóriami o bankovníctve a emisii peňazí do ekonomiky. Máme dva dobré dôvody na to, aby sme si teraz tieto teórie prebrali. To, ako by bankový systém mal fungovať, poukazuje na nekontrolovanosť jeho skutočného fungovania a tiež na to, kam sme až dospeli, keď sme dovolili, aby tento maximálne pochybný spôsob predstavoval základ pre naše ekonomiky. Ďalej je dôležité vedieť ako proces tvorby peňazí chápu bankári a ekonómovia, pretože takto si môžeme vytvoriť predstavu, prečo mnohí z nich sú presvedčení, že tento systém má svoje opodstatnenie.

Keď niekto po prvý raz vstupuje do sveta ukazovateľov, percent a pravidiel, ktorými sa už aj tak dávno nik neriadi, prekvapí ho zistenie, že presne tak ako u nových peňazí tvorených vo forme púheho čísla, aj teória, ktorá by mala riadiť a kontrolovať bankovníctvo, je iba ilúziou. Všetky pravidlá boli zrušené alebo úplne zbavené platnosti. Takisto je zaujímavé, že tieto teórie nedávajú tvorbu peňazí do žiadneho zvláštneho kontextu, ale celý proces skúmajú izolovane ako samostatný matematický model. Z konvenčného modelu tvorby peňazí je reálny svet úplne vylúčený.

Názor, podľa ktorého banky tvoria nové peniaze, bankári i ekonómovia kedysi považovali za číru fantáziu a kacírstvo, pretože podľa nich banky peniaze iba požičiavajú. Moderné ekonomické učebnice však už o tomto procese píšu celkom otvorene. Schopnosť bánk znásobovať množstvo peňazí nad množstvo pôvodne uložené ako vklad, bola pomenovaná ako "multiplikačný efekt". Dnes je považované za kacírstvo iba tvrdenie, že hromadná tvorba nových peňazí bankami má nejaké škodlivé účinky pre širšiu ekonomiku.

Všeobecne sa nepripúšťa, že by stavebné spoločnosti tvorili nové peniaze tým istým spôsobom ako banky, ale mlčky sa to akceptuje. Údaje Bank of England o množstve peňazí v ekonomike v súčasnosti prezentujú vedľa seba vklady a poskytnuté pôžičky, pričom ich spájajú s cieľom poskytnúť jednotný údaj o peňažnej zásobe a stave zadlženosti. Štatistika ukazuje, že rast ukazovateľa M4 vysoko prevýšil rast bankových pôžičiek, a že rozdiel je spôsobený paralelnými číslami týkajúcimi sa stavebných spoločností. Ľahkosť, akou sa stavebné spoločnosti premenili na banky iba podčiarkuje skutočnosť, že fungujú podľa tých istých zásad. Vydávanie akcií stavebnými spoločnosťami pri premene na banky nie je ničím iným než zmenou ich štatútu a vlastníckej štruktúry a sú sprievodným javom ich moci vytvárať nové peniaze.

Vo všetkých štandardných textoch týkajúcich sa bankovníctva a zásoby peňazí sa mnoho priestoru venuje vysvetľovaniu vzťahov a funkcií medzi jednotlivými inštitúciami - komerčnými bankami, stavebnými spoločnosťami, anglickými bankami na financovanie podnikov, diskontnými obchodnými domami a Anglickou centrálnou bankou (Bank of England) ako "požičiavateľovi, na ktorého sa dá v čase núdze spoľahnúť". Pokiaľ však ide o pochopenie finančného systému založeného na zadlženosti, zďaleka nie je najzaujímavejšie aké majú tieto inštitúcie medzi sebou vzťahy, ale celkový "netto" efekt ich činnosti vytvárajúcej nové peniaze. To nás privádza naspäť k špirále procesu požičiavania, pri ktorom nové peniaze vzniknuté ako pôžička sú uložené v bankách a stavebných spoločnostiach, vďaka čomu zvyšujú celkovú sumu vkladov a zároveň vytvárajú bázu pre ďalšie pôžičky. Toto sa nazýva "multiplikačný efekt", pretože umožňuje bankám "znásobovať počet vkladov" a tým zväčšovať peňažnú zásobu v ekonomike.

Teória je jedna vec, prax druhá

Tradičná teória toto znásobovanie peňazí nepovažuje za tvorbu peňazí bez konca. Tvorba peňazí bankami a stavebnými spoločnosťami sa nepovažuje za expandujúci proces, v ktorom peniaze vytvorené minulými pôžičkami ustavične recirkulujú, znovu sa požičiavajú, čím donekonečna zabezpečujú prívod nových peňazí nafukujúcich celkovú zásobu peňazí a dlhu. Celý systém je považovaný za samolimitujúci s regulačnými a obmedzujúcimi mechanizmami. Podľa teórie by nikdy nesmelo dôjsť k stavu, že by fungovanie ekonomiky bolo na 97 % závislé od bankového úveru. Podľa teórie by nemalo byť možné, aby sa peňažná zásoba nafúkla zo 14 miliárd na 680 mld Lstg, pričom štát by prispieval iba púhymi 3 percentami.

Namiesto nekonečne sa nafukujúceho balóna systém tvorby peňazí by sa mal podobať na pyramídu. Niekedy sa aj nazýva ako "úverová pyramída". V dolnej časti tejto pyramídy je pevný základ "ozajstných peňazí", mince a bankovky vydané štátom. Nad nimi je zužujúca sa pyramída "úveru tvoreného bankami", ktorá vďaka zákonným obmedzeniam týkajúcim sa bankovníctva môže dosiahnuť iba určitú výšku.

Hlavným obmedzujúcim faktorom je tzv. "likvidný pomer" (vzťah medzi celkovými likvidnými aktívami banky a jej celkovými depozitnými záväzkami, teda sumou, ktorú banka dlhuje svojim klientom - pozn. prekl.). Tento ukazovateľ by mal klásť prísne obmedzenia na množstvo peňazí, ktoré banky tvoria prostredníctvom pôžičiek. Dlhé roky tento likvidný pomer bol stanovený vo výške 10 %. To znamenalo, že banka mohla poskytovať pôžičky iba vo výške zodpovedajúcej 90 % vložených peňazí, pričom zvyšných 10 % bola povinná ponechať v "likvidnej" forme, napríklad v hotovosti. Pyramída úveru je budovaná etapovite, a to tak, že v každej etape sa požičiava menej a menej peňazí, v dôsledku čoho klesá aj objem nových vkladov.

V prvej fáze je možné požičať iba 90 % pôvodných, ozajstných peňazí, ktoré sa potom vracajú do banky v podobe nových vkladov. Z tohto nižšieho objemu vkladov sa opäť dá požičať iba 90 %, ktoré sa znovu vracajú do bánk ako ďalšia skupina nových vkladov. Každé kolo pôžičiek je budované na 90 % predchádzajúceho kola a na konci, po sérii menších pôžičiek, posledná pôžička je malou sumou, ktorou je úverová pyramída dovŕšená. Keď je úverová pyramída hotová, ďalším požičiavaním už žiadne peniaze nie je možné vytvoriť, pokiaľ sa do základne nedostanú nové, ozajstné peniaze. Inými slovami povedané, iba keď štát vytvorí a dá do obehu viac mincí a bankoviek ako hotovosť nezaťažená dlhom, systém môže z týchto nových peňazí začať odznova budovať ďalšiu pyramídu pôžičiek.

Pravidlá, ktoré sa neuplatňujú

Táto teória má však jeden háčik, a to ten, že sa neuplatňuje. Likvidný pomer bol opustený v roku 1981 v rámci deregulačných opatrení domácich a zahraničných financií. V súčasnosti môžu banky ďalej požičiavať bez toho, aby boli obmedzované likvidným pomerom. V skutočnosti bankový systém celé roky úspešne obchádzal dodržiavanie likvidného pomeru tým, že investoval do štátnych krátkodobých cenných papierov, takže tento ukazovateľ bol aj tak zbytočný.

Ďalším opatrením, ktoré malo reštriktívne pôsobiť na bankovníctvo, je stanovenie pomeru medzi rezervami a aktívami. Tento pomer mal spolu s likvidným pomerom zabezpečiť, aby banky mali dostatočné množstvo peňazí v rezerve na krytie akejkoľvek pôžičky, ktorá by nebola zaplatená. Pomer 10 % medzi rezervami a aktívami znamenal, že ak by banky poskytli pôžičku 10 000 000,- Lstg, museli by mať 1 000 000,- Lstg vlastných rezerv. Požiadavka na tento pomer nás vracia do čias, keď základom bankovníctva bolo zlato, ktoré tvorilo rezervu banky. Za viktoriánskych čias, keď mohlo dôjsť k "útoku na banky", pri ktorom každý, kto mal v nej uložený vklad alebo držal papierové peniaze žiadal banku, aby mu dala za ne zlato, rezerva vo výške 30 % bola považovaná za "dobrý bankový zvyk". V 20. storočí sa za adekvátnu považovala rezerva 10 %, ktorá mnoho rokov bola riadne uzákonená. Podobne ako u likvidného pomeru, aj pomer rezerv a aktív už bol opustený. Dnes sa od bánk vyžaduje iba to, aby 0,5 % svojich aktív mali uložených v Bank of England vo forme bankoviek a mincí. Z finančného hľadiska ide o úplne irelevantnú sumu. Ako obmedzenie nemá zmysel, pretože ministerstvo financií dodáva bankovky a mince komerčným bankám, aby uspokojilo ich celkový dopyt a tých 0,5 % sa jednoducho stáva súčasťou celkového dopytu po minciach a bankovkách.

Pomer rezerv k aktívam bol nahradený koeficientom "kapitálovej primeranosti". Opäť je to požiadavka na banky, aby mali dostatočné množstvo vlastného kapitálu, ktorý bol medzinárodnou dohodou opäť stanovený na 10 %. Táto požiadavka však nehovorí, že tých 10 % musí byť vo forme hotovosti: veď väčšina bankového kapitálu pozostáva z investícií, najmä štátnych obligácií. Kedykoľvek však banka kúpi štátne obligácie alebo akúkoľvek inú investíciu použijúc na to peniaze zo svojich kapitálových rezerv, tieto peniaze vstupujú do ekonomiky a potom sa zaúčtujú ako nový vklad. Takéto kúpy z bankových rezerv nielenže nemajú žiaden reštriktívny účinok, ale doslova podporujú proces tvorby nových peňazí.

Nevyhnutnosť obnovy regulácie

Oveľa väčším problémom je však celkový efekt tejto povinnosti bánk udržiavať si 10 % kapitálovú primeranosť. Akákoľvek kapitálová požiadavka vo finančnom systéme založenom na zadlženosti nielenže vôbec nechráni verejnosť pred bankovými excesmi, ale doslova pôsobí proti verejnosti. Je to preto, lebo tým, ako rastie množstvo požičaných, znovu vložených a znovu požičaných peňazí a celková zásoba peňazí sa zvyšuje, rezervy bánk sa musia takisto zvyšovať, aby držali krok s požiadavkou na 10 % kapitálovú primeranosť. Po opustení zlata sú teraz banky nútené budovať svoje rezervy vo forme bankového úveru, teda peniazmi, ktoré samy vytvorili. Samozrejme, že tieto peniaze netvoria priamo pre seba. Banky v skutočnosti donútia zákazníkov, aby oni vytvorili peniaze pre nich, a to formou zadlženia. Banky budujú svoje rezervy čiastočne tým, že si prisvoja časť úrokov, ktorými zaťažujú svojich zákazníkov!

Obrovský rozdiel medzi úverovými úrokmi a úrokmi vyplácanými vkladateľom je čiastočne spôsobený tým, že banky tieto peniaze dávajú do svojich rezerv, ktoré sú potom investované za účelom zisku. Komerčné banky a stavebné spoločnosti v Británii nazhromaždili kapitálové rezervy vo výške 89 miliárd Lstg v hotovosti a investíciách oproti 780 miliardám Lstg dlhu, ktorý vytvorili. Požiadavka tejto 10 % rezervy však neumožňuje žiadnu kontrolu nad procesom tvorby peňazí, ani nie je zárukou ochrany pre verejnosť. Práve naopak. Ona jednoducho zabezpečuje, aby úrokové sadzby na poskytované úvery boli dostatočne vysoké na to, aby banky mohli zvyšovať svoje rezervy, kompenzovať nesplatené pôžičky, mať svoje účtovné knihy v poriadku a udržiavať si imidž poskytovateľa služieb komunite tým, že „požičiavajú peniaze iných ľudí“.

Napriek skutočnosti, že likvidný pomer i kapitálové rezervy boli buď zanechané, alebo stratili akýkoľvek zmysel a stali sa z nich kontraproduktívne reštrikcie, bankovnícka teória a ekonomické učebnice stále predstavujú tvorbu peňazí v kontexte týchto údajných obmedzení. Zdá sa, že väčšina ekonómov je s týmto nadmieru spokojná, pretože aspoň teoreticky reguluje to, čo bolo vždy považované za pochybnú záležitosť. Bankovníctvo je inštitucionalizované úžerníctvo, pričom úžerníctvo bolo po stáročia pokladané za veľké zlo. Ak však úžerníctvo bolo pod kontrolou a ekonomika bola chránená vďaka „zdravej bankovej politike“, ekonómovia mohli byť spokojní.

Poslednú vec, ktorú v tejto časti chceme odporúčať, je nutnosť obnovy tejto regulácie. V dejinách takmer nebolo obdobia, keď by banky boli bývali pod kontrolou, čo malo negatívny vplyv na väčšinu obyvateľstva a na fungovanie ekonomiky. Na konvenčnej bankovej teórii je zaujímavé to, že umožnila ekonómom, aby jej uverili a prezentovali systém tak, akoby bol pod kontrolou, čo v žiadnom prípade nie je.Michael ROWBOTHAM

 Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-05  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson
to je analýza,nie Tvoja magorčina,co tu trepeš a oblbujes ludí.Ty za to ale nemozeš,snad Ti Boh osvieti rozum.


Lord X   |   ip:84.47.22.   |   2009-08-05  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak! Problemom je deregulacia! Kvalitny clanok...


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-08-05  (23:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To cv:

A ty si zasa hlupák, nikdy som sa dnešných bánk nezatával, ani anglických, ani amerických, ani slovenských. Aká analýza? Suché skonštatovanie stavu! Čo sa nad tým tak rozplývaš?


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-06  (06:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson
nerozplyvam sa,len som si spomenul s akou vehementnostou sa zastávas úroku a tzv.podnikatelskej cinnosti bank.


test   |   ip:195.212.2   |   2009-08-06  (08:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako mozu banky mnozit peniaze ked peniaze maju byt ohodnotenim prace ?
tym ze davam uroky z urokov ? ved tam nie je vytvorena ziadna nova hodnota
cista spekulacia a klamanie a zlodejina nic viacZkurvenaVlada   |   ip:158.195.1   |   2009-08-06  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co maju bit peniaze ohodnotenim prace to je blbost prveho stupna potom by krajiny s najvacsou romskou popripade madarskou mensinou (romovia su madari ked idu volit) boli natom velmi zle. test ti si urcite nejaky romale spijon.Lord X   |   ip:84.47.118   |   2009-08-06  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ZkurvenaVlada - romskou mensinou este chapem, ale madarskou? Madari su tak isto pracoviti ako slovaci..

cv - v clanku je pisane, ze problemom je deregulacia, alebo nadmerne zasahovanie vlady (Clinton) do podnikania bank. Urok nie je problemom.


publikum   |   ip:12.160.19   |   2009-08-06  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mna by zaujimalo ako to je v moslimskych krajinach s bankami a pozickami, kedze urok je v islame zakazany...


Lord X   |   ip:84.47.118   |   2009-08-06  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " ako mozu banky mnozit peniaze ked peniaze maju byt ohodnotenim prace ?
tym ze davam uroky z urokov ? ved tam nie je vytvorena ziadna nova hodnota"
Nie, banky tvoria nove peniaze pomocou systemu ciastocnych rezerv. Urok s tym nema nic spolocne...


ZkurvenaVlada   |   ip:85.216.14   |   2009-08-06  (23:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X citaj zatvorku


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-08-07  (00:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Lord X

stoji vam zato, stale obvinovat iba vladu?

Samotný FED prišiel v roku 1992 s nasledovným - z publikácie {Closing The Gap:} A Guide To Equal Opportunity Lending od Federal Reserve Bank of Boston :

"A 1992 study of mortgage lending by the Federal Reserve Bank of Boston analyzed the effects of race on denial rates for blacks and Hispanics in the Boston metropolitan area. However, around the country, members of other racial and ethnic groups may also experience credit discrimination. For editorial purposes, it was necessary to select a single term to refer to underserved borrowers. In this publication, the terms “minority” or “minority group” are used to refer to borrowers, including blacks and Hispanics, who are not members of the dominant culture in a particular lending area."

Prípadne:

"Credit History: Policies regarding applicants with no credit history
or problem credit history should be reviewed.

!!!!!!Lack of credit history should not be seen as a negative factor!!!!!"

a to FED urcite nie je vlada!Stefan   |   ip:77.234.22   |   2009-08-07  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor:
Ing. Štefan Genšor, Námestovo, SK

Banky a firmy vyrábajú falošné peniaze..
... a mal by ich za to niekto trestnoprávne stíhať
... alebo ako sa dá vyrobiť 340 miliónov EUR za 10 sekúnd

/Created: 3.8.2009/

Pamätám si prípad spred asi 5 rokov z Rabče, kde si malí chlapci okopírovali bankovku v hodnote 200SK. Nepoužili ich priamo v obchode ale zamenili ich babke v peňaženke za pravé...
Babka ich po istom čase v dobrom úmysle použila pri nákupe potravín a ...
trestnoprávny kolotoč sa začal.
Keď si niekto zoberie bankovku, urobí si na farebnej kopírke jej kópiu a pokúsi sa ju použiť, bude sa čudovať koľko rokov "natvrdo" za to dostane.
Určite si pamätáte deň, keď sa zrazu na vašom účte objavila suma o 1700 EUR vyššia ako ste tam pôvodne mali. (o cca 50 000 SK viac) Nikoho ste o nč nežiadali, nič ste nechceli a niekto vám ich tam bez vášho súhlasu pripísal.
Alebo vám prišla platná karta do bankomatu na ktorej ste mali hneď po podpísaní "dodatku ku zmluve" 3000 EUR.... ja ich mám už niekoľko...
nepoužitých, pohodených... skušam si na nich "SPI like" komunikáciu s čipom...
--------------------------------
Ak sa na to pozrieme z druhej strany, povedzme že banka nižšej strednej kategórie eviduje asi 200 000 bežných účtov.
Jedného dňa sa manažment banky po analýze časovej obehovosti a latencie finančného toku rozhodne využiť nepružnosť legislatívy a "vygeneruje jediný SQL povel" :

FOR EACH (NON RISK ACCOUNTS) DO: VALUE := VALUE + 1700 (EUR)

A banka alebo finančná firma má za 10 sekúnd na účtoch viac o 340 miliónov EUR (10,2 miliardy SK) - samozreme ničím nekrytých, falošných, softvérom vygenerovaných....
Aby to tak "nekričalo", budeme to v banke evidovať pod iným názvom
(napr. DISPONIBILNÝ ZOSTATOK), veď ľuďom je aj tak jedno ako to nazveme.
Štátu banky vykazujú aj tak vždy iba ÚČTOVNÝ ZOSTATOK, takže oficiálne nikto nič nevygeneroval, žiadne iné peniaze oficiálne neexistujú.
/Vysoko pravdepodobné je, že toto celé vymyslel nejaký chytrák
v USA a ostaní to odkukali/
A kolotoč je rozbehnutý...
--------------------------------
Nepripomína vám to príbeh chlapcov z Rabče... v podstate urobili to isté, vyrobili falošné peniaze, uložili ich babke do peňaženky...
Banky a finančné firmy to majú vymyslené dokonalejšie, oni to ešte aj tej babke v čase keď ide do obchodu použiť túto falošnú bankovku vyberú z peňaženky, vložia jej tam rýchlo pravú bankovku a túto falošnú podstrčia inej babke do peňaženky dovtedy kým zasa táto nepôjde nakupovať.
Softwér je super vec... za jednu mikrosekundu vie presunúť falošné bankovky medzi 5000 peňaženkami...
Nikto na to nepríde... až dovtedy, kým sa latencia finančného obehu nezačne predlžovať a zrazu už niet čo presúvať, tých falošných bankoviek je tak veľa, že je už veľmi ťažko nájsť tie pravé.
Žiadam trestnoprávne stíhanie bánk a finančných spoločností za generovaníe falošných nekrytých peňazí a zároveň zakázať požičiavať nekryté softvérovo vygenerované financie.
Kolaps systému je nevyhnutný, akékoľvek iné riešenie je len oddialenie obnovy a predĺženie kómy. V obehu je také veľké množstvo falošných peňazí, že systém nie je možné zostabilizovať. Je nutné zastaviť a v budúcnosti zásadne regulovať tieto "pyramídové hry" čo tu s ľuďmi hrajú banky.

Faktom je, že za tieto falošné peniaze sa veľa vybudovalo ale trestný čin páchaný manažmentom bánk spôsobil to v čom sa teraz nachádzame.
Vytváranie umelej spotreby a pokus o zníženie latencie finančného obehu nie je riešením.

Genšor Štefan

Kompio.sk@gmail.com
--------------------------------
Doplok 6.8.2009
Slovensko potrebuje pomôcť prekonať krízu... urýchliť kolaps bankového systému, ktorý toto celé vyprodukoval a nesie vinu za to v čom sa teraz svetový finančný a následne ekonomický systém nachádza.

Ako môžeme rýchlejšie prekonať prehlbujúcu sa krízu:
Žiadne finančné dotácie bánk, firiem ani umelé vytváranie spotreby či redukovanie nákladov štátnej správy /i keď je to správne/ nepomôže tak rýchlo ako toto:

Vyberte všetky úspory ktoré máte uložené na vkladných knižkách, termínovaných vkladoch a účtoch. Na bežných účtoch nechajte len minimálnu čiastku na bežné mesačné periodické platby. /500-900EUR/ Nevyužité účty a vkladné knižky zrušte. Termínované vklady radím zrušiť a zaplatiť príslušné penále za predčasné vypovedanie termínu.

Peniaze uložte do domácich trezorov a pokúste sa ich tam udržať minimálne 12-18 mesiacov. Pretože banky vygenerovali falošné peniaze budú si musieť teraz poradiť bez vašich peňazí a ukázať svoju vlastnú silu. Tie banky, ktoré generovali falošné peniaze najviac padnú ako prvé.

Konečne sa bude môcť ukázať rozdiel medzi tými čo skutočne niečo vlastnia a medzi tými čo sa len tvária že vlastnia.

Možné riziká:
Minimálne, pre tých čo si stihnú svoje peniaze vybrať včas. EURO je relatívne tvrdá mena a maximálne môžete prísť o tie smiešne úroky, ktoré vám teraz banky na účty pripisujú a náslene si ich stiahnu na polatkoch.
Kde tieto "papierové" vytiahnuté peniaze uložiť? Urobte si domáci trezor, alebo nájdite nejaké tajné miesto pre uschovanie hotovosti, tak aby ste predišli možnej krádeži. Neodporúčam ukladať peniaze do zahraničných bánk, keď DOMINO začne padať, zvalí sa celý falošný reťazec.

Ja a ľudia v mojom okolí to už urobili,
všetko sme z bánk už vybrali.... stihnete to aj vy včas?

Dokedy čakať: v tomto prípade sa naozaj oplatí čakať. Vašej, doma uschovanej hotovosti sa nič nestane, EURO bolo a bude tvrdá mena, rozhodne tvrdšia ako USD.
Tým, že máte peniaze pod fyzickou kontrolou ste vy pánom situácie a vy rozhodujete o tom kedy bude vhodné začať investovať. Konečne vy budete pánom situácie, budete sa z nadhľadu pozerať na tých čo nikdy nič nemali vlastné a žili na dlh.

Stratiť nemáte čo, výberom úspor /ak sa vám podarilo nejaké vytvoriť/ sa zbavíte rizika, že peniaze uložené v banke zlikviduje niekto ešte pred kolapsom systému. Štát síce garantuje vklady, ale pozrite sa dozadu čo všetko už štát garantoval a ako to dopadlo. Záruky neexistujú, musíte si svoje vlastníctvo a svoj majetok chrániť sami.

Genšor Štefan

Kompio.sk@gmail.com

Považujte tento text za môj subjetívny názor a sami zvážte čo je správne,
ako je podľa vás vhodné riešiť krízu a predísť vlastným škodám.
Ak sa budete pýtať desiatich odborníkov, každý vám ponúkne iný návod.

Základným princípom môjho návodu je: udržte si pod kontrolou to čo je vaše a sami si to chráňte, nespoliehajte na iných.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-09  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozrite ako uz malé detí oblbuju

http://www.ecb.int/home/movie/edumovie_sk.wmv

Povedia A ale nepovedia B, t.j. preco stupa neustále mnozstvo penazí v celom systéme?????
Podla mna jednoznacne preto ze Centralna banka si absolutne neplní svoju zákonom stanovenú ulohu udrziavat stabilitu meny a emituje peniaze podla poziadavky komercných bank ktoré davaju uvery bez ohladu na kapacitu výroby resp.mnozstvo tovarov na trhu.Z toho dovodu ceny neustále rastú a za toto by mal ist celý tento ansabel
http://www.ecb.int/ecb/orga/decisions/govc/html/index.sk.html

DO BASY!!!!!


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-08-09  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zabezpecovat menovu stabilitu...velmi vtipne...vdaka urokovej miere regulujeme objem penazi v obehu...este kolosalnejsia blbost...

od 70. rokov sa objem penazi v ekonomike 40 x zvacsil a objem tovarov a sluzieb len 10 x. Toto je vystupom cinnosti CB, tak nech si tie keci nechaju pre niekoho ineho.


Lord X   |   ip:78.99.214   |   2009-08-09  (14:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv LukyBB - ano objem penazi v systeme stupa. Vola sa to INFLACIA. A pokial nie je privelka, je pre ekonomiku prospesna. "Menova stabilita" neznamena nulovu inflaciu, ale stabilnu nizku inflaciu.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-09  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
A mohol by si konkretne vysvetlit v com spocíva prínos neprivelkej inflácie????Lord X   |   ip:78.99.214   |   2009-08-09  (15:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V tom, ze sa ti neoplati drzat peniaze doma v ponozke, ale ak chces aby si udrzali hodnotu, musis ich investovat. Je to o cosi lepsie ako nulova inflacia.
Aky je prinos nulovej inflacie?kri   |   ip:213.151.2   |   2009-08-09  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  snad to z nasledovneho vsetci pochopite ;-)

Poslanec M. Rehák (Streda 24. marca 1999):


Vážený pán predsedajúci,

vážená pani ministerka,

vážená snemovňa,


vláda Slovenskej republiky nám na rokovanie do Národnej rady predložila štátny rozpočet na rok 1999. Pokúsme sa na problematiku štátneho rozpočtu pozrieť z hľadiska určitých istôt alebo niektorých istôt občanov Slovenskej republiky.


Vláda pri tvorbe rozpočtu zrejme vychádzala zo skutočností roku 1998, z údajov Štatistického úradu a, samozrejme, brala do úvahy alebo vlastne vychádzala z výsledkov hospodárenia krajiny počas rozpočtového provizória doplneného balíčkom opatrení z programového vyhlásenia vlády. Tak ako pri predchádzajúcich materiáloch, taktiež pri zostavovaní štátneho rozpočtu nebrala do úvahy predvolebné sľuby, ktoré ju vyniesli na piedestál moci v tejto krajine.


V návrhu štátneho rozpočtu sú uvedené záväzné čísla, ktoré vláda zadefinovala v nasledujúcich hodnotách. Hrubý domáci produkt sa bude pohybovať medzi 3 - 4 %, teda v bežných cenách stúpne zo 722 mld. Sk na 815 mld. Sk, ale už po zohľadnení predpokladanej inflácie 10 %. Príjmy oproti roku 1998 stúpnu o 13,8 mld. Sk, schodok štátneho rozpočtu neprekročí 15 mld. Sk, hoci sú pochybnosti a hovorí sa, že sa bude pohybovať medzi 15 - 30 mld. Sk. Priemerná miera nezamestnanosti stúpne z 13,7 % na 15 %, hoci dnes je už na úrovni 16,5 % a vláda má do konca roka čo robiť, aby splnila tento parameter, keďže v štátnom rozpočte aspoň podľa mňa nie sú definované význačné rozvojové programy, ktoré by znížili nezamestnanosť na mieru 15 %.


Rozhodujúcim parametrom štátneho rozpočtu je hrubý domáci produkt. Ak nie je výroba, ak nie je dynamika rozvoja HDP, nie je ani z čoho odvádzať dane do štátneho rozpočtu, a naopak, čím je väčší rast HDP, do značnej miery úmerne pri nezhoršených podmienkach dáva sa väčší základ dane na príjem do štátneho rozpočtu. Teda nárast je definovaný na tento rok 3 - 4 %. Predpoklad je skromný i napriek tomu, že v minulom roku sa vytvorili určité základné pozitívne prvky, ktoré v plnom rozsahu vstupujú do tvorby HDP. Minuloročný HDP bol z viac ako 80 % tvorený súkromným sektorom, pri ktorom sa dá predpokladať určitá dynamika rozvoja aj v tomto alebo v budúcich rokoch.


Ďalší pozitívny prvok je, že sa vytvorili výrobné kapacity na skoro sebestačnú výrobu elektrickej energie, ktorá sa podieľa prakticky na každej korune HDP. V roku 1998 príjem do štátneho rozpočtu bol vo výške 166,1 mld. Sk a vlastne tvoril 23 % HDP z čísla, ktoré som už uviedol, 722 mld. Sk. V roku 1999 vzhľadom na viac ako 80-percentnú tvorbu HDP v súkromnom sektore, a nie je predpoklad, že by sa táto mala meniť, je predpoklad, že rovnakých 23 % HDP bude tvorených v roku 1999. Z tejto sumy prínos inflácie predstavuje do rozpočtu 16,45 mld. Sk. Možno konštatovať, že predpokladaná 10-percentná inflácia a plus 3 % rastu hrubého domáceho produktu zabezpečujú predpokladaný rast štátneho rozpočtu, ktorý je 13,8 mld. Sk a vlastne pokrýva ešte časť schodku štátneho rozpočtu. O infláciu sa už vláda postarala zvýšením cien pohonných látok, vody, elektrickej energie a iných médií. O ostatné sa ďalej postará multiplikačný faktor. Našťastie cena elektrickej energie, ktorá zvyčajne býva štartérom inflácie, pretože sa podieľa na každej korune tvorby HDP, ešte pre výrobný sektor nebola zvýšená.


K čomu sa chcem dostať prostredníctvom týchto čísel? Je tu i druhá strana štátneho rozpočtu. Ide o občanov, ktorí majú úspory uložené v peňažných ústavoch. 10 % inflácie z úspor obyvateľstva odoberie z ich reálnej hodnoty cca 30 mld. Sk. A ak si zrátame rast príjmov a schodok štátneho rozpočtu, dostávame sa takmer k 30 miliardám Sk. Na porovnanie, kto teda šetril, bude draho platiť. Štát, štátny rozpočet ho trestá a zoberie mu 10 % z jeho úspor. A ak zoberieme do úvahy argumentáciu, že sa táto skutočnosť vykompenzuje úrokmi, táto je v podstate zbytočná, pretože úročenie vkladu sa v súčasnosti tlačí, čo je svojím spôsobom pozitívne, do najnižších čísel. Keď k tomu prirátame ešte cca 20-percentnú skrytú devalváciu, je nutné si položiť otázku, či motivácia na rast úspor je dostatočná, či treba sporiť alebo či budú pôsobiť v súčasnom alebo ďalšom období dobré body z balíčka opatrení, ktoré sú v ňom uvedené pod číslom 61, 62, 20 a 31. Čiže občan by sa mal zamyslieť, či má zmysel šetriť alebo iným spôsobom ukladať svoje finančné zdroje.


Netreba mimoriadne nadaných ekonomických expertov, aby sme konštatovali, že ak sa má niektorá uzavretá ekonomika, teda aj ekonomika Slovenska, optimálne vyvíjať, musí si najskôr vytvárať úspory alebo podmienky na ich vznik a tieto potom rozumne investovať. Musí platiť rovnováha medzi úsporami a investíciami a štát by mal tento stav regulovať prostredníctvom štátneho rozpočtu, cien, daní, legislatívy, menovej politiky a, samozrejme, i verejnej mienky viesť občanov k sporeniu. Občan Slovenskej republiky je sporovlivý, sporil a ešte sporí. Bude však sporiť, ak mu zoberieme desatinu jeho úspor a tieto v konečnej miere ešte znehodnotíme percentom devalvácie? Zostane inflácia na hranici 10 %? Nepôjde do väčších čísel, keď sa počíta s ďalším zvyšovaním v rámci základných médií? Alebo akú máme záruku, že nie je naštartovaná inflačná špirála? Ak občania prestanú sporiť, je možné nahradiť úspory občanov prílevom zahraničného kapitálu. Je to do určitej miery riešenie, ale je to v podstate zastieranie očí. Finančné zdroje namiesto úspor je nutné, samozrejme, splatiť.


Občania vo voľbách dali dôveru súčasnej koalícii. Od súčasnej vlády teda neočakávajú, aby im to, čo už dávno vedia, hovorila čiernymi knihami alebo rôznymi vyhláseniami v médiách, alebo aby im to donekonečna pripomínala. Očakávajú plnenie volebných sľubov alebo prinajmenšom realizáciu tých bodov balíčka opatrení, ktoré som spomínal. Alebo sú to zasa len volebné sľuby? Myslím si, že bonita vkladov občanov je súčasnou hospodárskou politikou vlády vážne znehodnotená, ba priam sú ohrozené celoživotné úspory starších občanov. Chce táto vláda pracovať v prospech občanov alebo Medzinárodného menového fondu? Túto otázku nekladiem ja, ale túto otázku kladú odborári a som zvedavý, ako bude vláda verejne na ňu odpovedať.


A azda na záver. Čínsky filozof Konfucius vyslovil jednu veľmi zaujímavú vetu: "Kto nemyslí na zajtrajšok, bude mať problémy skôr, ako sa skončí dnešok." Predkladaný štátny rozpočet nerieši zajtrajšok, čiže problémy budeme mať už dnes.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-09  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
Ze o investiciach a spotrebe rozhoduju ludia a nie bankári a defakto rusí cinnost CB.
A ked chcem zabezpecit nulovú infláciu musím mat 100% FRS a vyrovnaný státny rozpocet.
Vlastne nulova inflacia je komunizmus preto to politici a bankári nechcu dopustit.Pre obcanov by to bolo dobre.Lord X   |   ip:78.99.214   |   2009-08-09  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - "Ze o investiciach a spotrebe rozhoduju ludia a nie bankári"

Preco? Nulova inflacia by nic nezmenila na tom, kto rozhoduje kam investovat. Mozes mat nulovu inflaciu aj investicne banky naraz, nulova inflacia neznamena ze o investiciach rozhoduju ludia. Lenze ak za ludi nebudu investovat bankari, objem investicii sa nehorazne znizi, pretoze vacsina ludi je leniva a nechce sa im rozhodovat kam investovat, bud niekomu zaplati aby to robil za nich, alebo bude peniaze drzat doma v ponozke. A to by pre ekonomiku bolo v konecnom dosledku ovela horsie ako ked nejaki bankari raz za cas zle investuju... Preto je aj 100% FRS blbost, lebo by bolo malo investicii. Ale nejake rozumne 50% a viac.
A ani dnes ti nikto nebrani investovat aj bez sprostredkovatela (banky), ked najdes dobru investiciu...
Inflacia meni len OCHOTU investovat, nie toho kto rozhoduje kam.
A co ma spolocne s komunizmom? Ten by urcite pre obcanov nebol dobry...


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-08-09  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X

zase sa tu budeme hadat ? o com tu tocis ? o tom co si sa nabiflil na EF, ja tam chodim tiez(nemusis mi vysvetlovat co je to inflacia), ale pouzivam aj vlastny rozum. Tie keci su mozno pekne, ale keby bola inflacia udrzatelna na 2 % tak preco sa tak prudko zvysil objem penazi v obehu za ostatnych 30 rokov ??? mna keci o cenovej a menovej a inej stabilite nezaujimaju, ked vidim vytup-neustaly rast objemu penazi a zadlzenosti. Navyse inflacia je opat jeden odrb, pretoze jej vypocet je na hony vzdialeny od reality. Takze rozpravky z ekonomickych kniziek by boli akceptovatelne keby naozaj fungovali v praxi, co sa nedeje. Mozes tu rozpravat o 2 % inflacii, pretoze ta neexistuje a ani nikdy nebude, uz zo samotnej podstaty fungovania sucasneho systemu, pretoze sa platia uroky z urokov. Aj keby sme tu mali 100 % SFR, zlozene urocenie ti pri len 2 % inflacii vystreli ceny do nebies, len to bude trvat dlhsia, dufam nemusim vysvetlovat, financnu matiku si asi mal. Uvedom si expoceniolny rast je neprirodzeny.

Nulova inflacia je hlupost ??? pre boha ziveho, pocuvas sa ? Ak abstrahujeme od cenovych vykyvov plyvom D a P, tak komu uskodia dlhodobe rovnake ceny ??? nikomu. Argument, ze inflacia je potrebna aby ludi donutila nedrzat peniaze v ponozke podla mna neobstoji. Ludia uz dnes pri investovani prerabaju vdaka inflacii a investor je spokojny ak aspon zachova hodnotu penazi v cese. Ak by boli ceny skutocne stabilne, tak drzanie penazi na uctoch sa da riesit napr. poplatkami a neviem cim este. Nie som presvedceny o tom ze by ludia drzali svoje celozivotne uspory pod vankusom, to je privelky risk. Problem hromadenia uspor sa da elegantne vyriesit inymi nastrojmi a je inflacia.

Ale stale sa tu bavime o kozmetickych upravach systmu, ktory nefunguje.


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-08-09  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X

precital som si podrobnejsie tvoj prispevok. 100 % SFR je blbost, lebo by bola malo investicii.
To co je za kolosalnu blbost volajucu do neba ??? To akoze ked si banka natlaci len o 5O % penazi viac ako je objem realnych uspor v ekonomike tak sa bude viac investovat ? Akoze nechapem vobec ako rozmyslas. Ked je v ekonomike X zdrojov, tak sa moze vyuzit len X zdrojov a nie X plus 1/2, ktore si banky vytlacii na zaklade SFR s 50 percentami. Investicie su vysledkom relanych ekonomickej cinnosti, nie uspor vytvorenych formou dlhu. Uz zabudni na tie k...y co si sa ucil, alebo ucis na EF a pouzivaj vlastnu hlavu.


Lord X   |   ip:95.102.46   |   2009-08-09  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LukyBB - " Ludia uz dnes pri investovani prerabaju vdaka inflacii a investor je spokojny ak aspon zachova hodnotu penazi v cese."

prerabaju, ale menej ako by prerobili keby neinvestovali, teda motivuje ich aspon minimalizacia strat...

"Problem hromadenia uspor sa da elegantne vyriesit inymi nastrojmi a je inflacia."
A naco ine ked inflacia funguje? Komu uskodi inflacia, okrem toho kto chce sediet na peniazoch?

100 % SFR je blbost, lebo by bola malo investicii. Pretoze ak banka funguje na 100% rezervach, z coho bude investovat, ked vsetky vklady musi drzat cele pod zamkom? To by so sebou nevyhnutne prinieslo premenu bank len na sklady penazi, a uplne eliminovalo ich funkciu spojovatela medzi tymi co maju peniaze a tymi co potrebuju pozicku.
Ak ti vadi multiplikacia, ktora je priamym dosledkom FRS, da sa to zariadit tak, ze vkladatel si nebude moct vybrat peniaze ktore su prave investovane, teda nebude dochadzat k zvyseniu objemu penazi v obehu. Ale ake by to malo realne vyhody?

A nestudujem na EF, podotykam...


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-09  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
nechapes jednu podstatnu vec a to ze banky nerobia funkciu spojovatela medzi tymi co maju peniaze a tymi co potrebuju pozicku.
Oni jednoducho PODVADZAJU vkladatela ktorý ma u nich peniaze tým ze mu neoznámia ze jeho peniaze pozicali a ze uz na jeho ucte nie su.To by mu mali oznamit a ziskat jeho suhlas a podielat sa spolu s ním na zisku z investicie, inak je to PODVOD.
A PODVADZAJU poziciavatela tým ze mu davaju peniaze ktoré nie su ich.
Jednoducho su to PODVODNICI aj spolu s politikmi ktorí sa na tom prizivuju a toleruju to,lebo su tak sprosti a tupí ze ani tomu nerozumeju..
Toto musi zakonite krachnut a v poslednom stadiu pokial im CB pozicia vytvoria hyperinflaciu.Kazdemu kto vie pocitat je uplne jasný tento debilný podvod aj tvoje nezmyselne kecy.
Ak nestudujes EF, tak by si rozhodne mal, aspon doma ako samouk,ale inu literaturu pouzivat ako na EF,lebo rozpravas z cesty.
Dobry je Rowbotham pre zaciatok.


Lord X   |   ip:95.102.46   |   2009-08-10  (01:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv
v podstate mas pravdu ze je to podvod, ved aj praskol, a preto tu mame krizu. Ale pochybujem ze 100 % rezervy by boli lepsie, to je zase opacny extrem. Ale nieco treba so sucasnym systemom urobit, to je pravda...


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-08-10  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X
"prerabaju, ale menej ako by prerobili keby neinvestovali, teda motivuje ich aspon minimalizacia strat..."

to to je jedna perla, ktora vlastne hovori o tom, ze investovat sa neoplati, skveli system postaveny na inflacii.

"A naco ine ked inflacia funguje? Komu uskodi inflacia, okrem toho kto chce sediet na peniazoch?"

druha perla, azda tvoja najvacia. Neviem kde zijes ? chodis vobec do obchodu ? zarabas a nakupujes ? teba vobec netankuje ze inflacia rastie rychlejsie ako platy a tym padom obera ludi o ich kupnu silu ??? No proste si zabil ako este nikdy. A dufam ze mi tu nezacnes splietat 2 percentnu inflaciu, akoze to je este dobre, ze to ekonomika vykryje.

SFR s 100 percentami, to priznavam som sa zle vyjadril. Myslienka je asi taka, banky mozu pozicat len to co ludia skutocne usporia. Ak nebudu mat dostatok penazi, bohuzial smola, tie sa budu musiet najskor v ekonomike vyprodukovat. Potom ziadny SFR nepotrebujeme, tolko moj nazor.

Na jednej strane priznas ze system je podvod, na druhej ho vehementne branis a kecias o mensom podvode s mensou inflaciou a vacsimi bankovymi rezervami.


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-08-10  (09:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a sorry za gramaticke chyby


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-08-11  (04:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Lord X:

Z toho čo píšeš usudzujem, že banky na čiastočných rezervách vnímaš ako užitočnú inštitúciu. Len je (podľa teba) potrebné zväčšiť čiastočné rezervy (50% a viac).

Môj názor je: menšie ako 100% rezervy sú podvod spojený s krádežou bez ohľadu na to, že sú "posvätené" zákonom. Ide primárne o právny, nie ekonomický problém.

Bankovníctvo čiastočných rezerv stelesňuje štátnu moc nad súkromnou sférou. Trh je rukojemníkom štátu a štátnym lumpom nestačia len dane. Svoju moc uplatňujú cez "nezávislú" CB a "súkromné" banky. Ako môže byť banka súkromná, keď jej základný kapitál je zákon? Ak by bol zrušený, banky by hneď spľasli ako prepichnutý mechúr. Museli by požičiavať pôžičky, nie vklady, a fungovali by ako štandardný tržný subjekt. Manipulácia kreditom dáva obrovskú moc hŕstke nenažrancov krytých štátnou mocou.

Ak bankovky tlačí štát, musí sa starať o ich obeh a používať "menové nástroje" a blablabla. Kecy o nezávislej CB sú rozprávky pre malé deti, bez zákona by nemohla existovať a v dnešnom rozsahu je potrebná ako trieska v zadku.

Skromný návrh:
100% "papierový" štandard garantovaný štátom. Štát vydá jednorázovo papierové obeživo a drobné mince. Potom len kontroluje a vymieňa poškodené nominály za nové 1:1. Aké by s tým boli problémy?

Z ekonomickým rastom a odlivom peňazí do zahraničia by nastala deflácia.

Je to veľký strašiak a nedá sa len tak odbiť, ale ekonomika dobre funguje aj pri deflácii (napr. USA po občianskej vojne). Chce to pružnejšiu ekonomiku a nepodporovať zákonmi záujmové skupiny fixujúce ceny.

Menj skromný návrh:
Komoditný štandard a 100% rezervy.
Štát by bol povinný normou vymedzené komoditné nominály na požiadanie raziť a kontrolovať. Občan X by doniesol napr. zlato či striebro so stanovenou rýdzosťou a odišiel by s mincami. To by defláciu obmedzilo. Bankovky by boli jednotné, určené štátnou normou, ale nemusela by ich tlačiť len štátna tlačiareň. Dôsledkom by bola aj konvertibilita všade na svete.Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-08-11  (04:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Stefan:

Pri nízkej diskontnej sadzbe vybranie vkladov banky nepoloží, len im trochu pristrihne krídelká. Ja mením peniaze na okamžitú spotrebu rôzne "komodity", ktoré inflácia nemôže znehodnotiť.
cv   |   ip:195.146.1   |   2009-08-11  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem preco sa tu niekto vydava zase za Godwinsona a píše pod jeho nickom.
Tieto nazory predsa nie su Godwinsonove,to vsetci vieme.

Alebo ze by sa bol zrazil s koňom a takéto dobré nasledky by to prinieslo???
Nech je akokolvek ale s týmto nazorom co napisal niekto pod Godwinsonovým nickom musim suhlasit.
Okrem komoditneho standartu, samozrejme,ten v dnesnej dobe ked peniaze nie su tovarom je uplne bezpredmetný.
Konecne sme sa spolocne k niecomu dopracovali.
A este podpichnem.Godwinson co si vstupil do komunistickej strany ked
sa ti nepaci ze banky su súkromné ??? Tvrdil som to uz davno a som rad ze to uz zacinaš chápat aj Ty.


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-08-11  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To cv:

Pre poslabšie chápajúcich,

pri "Skromnom návrhu" som vymedzil úlohu štátu, o zvyšok by sa samozrejme postarali súkromné banky tiež na 100% "papierovom" štandarde.

pri "Menej skromnom návrhu" by štátna banka !musela! vymeniť komoditu (napr. zlato so stanovenou rýdzosťou) za komoditné platidlo (zlaté mince) bez alebo s malým razobným poplatkom.

Súkromná banka by raziť a meniť mohla, ale nemusela. Komoditné peniaze by boli razené podľa jednotnej normy rovnako ako bankovky.

Komoditný štandard je dnes bezpredmetný, papierový štandard zaniká. Nech žije bezhotovostný štandard! Hurá! Nech si štát a banky robia čo chcú! Trikrát hurá!cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-11  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson
Ty ako keby si bol male decko,raz hovorís tak a raz tak,ani diva svina sa v tvojich taraninach nevyzna.Si schyzofrenik ako som uz davnejsie povedal a Ty to vies a podla toho sa aj chovas.
Zivo si ta viem predstavit ako tvoj posledný odstavec vykrikujes za plotom v blazninci v Pezinku.


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-08-12  (08:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To cv:

V "ústavoch" je pohoda, klídeček.
Blázinec je vonku. Zatiaľ ti z neho len píšem.


Bertold   |   ip:78.99.200   |   2009-08-28  (17:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  suprová diskusia...ďakujem.


prostý sedlák   |   ip:62.240.17   |   2009-09-02  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Tak jestli to dobře chápu:

1. Úrok je to samé jak nepřiměřený zisk,tzn. to co není podloženo prací resp. jinou opravdovou hodnotou, např. suroviny. Tzn. ti co vytvářejí hodnoty mají přisátou pijavici kterou musí živit.

2. Půjčka=nové(prázdné) peníze, jejichž hodnota bude teprve v budoucnosti vytvořena prací atd.

3. Za tyto prázdné a zatím ničím nepodložené peníze dlužník nakoupí opravdové hodnoty, tyto peníze se všemi možnými cestami znovu vrátí do bank, jenže už jako vklady z prodeje reálných hodnot.

4. Tzn. tyto nové peníze už jsou zcela reálné a svou podstatou srovnatelné s těma původníma starýma, s jedinou výjimkou, že totiž jejich hodnota bude teprv v budoucnosti vytvořena.

5. Jelikož tyto nové peníze představují v dnešní době už tak vysoké částky (možná líp řečeno čísla), které o několik řádů převyšují surovinové a energetické zásoby země dohromady s možností vytvoření hodnot lidmi, napadají mě otázky:

- kde se vzaly ty hodnoty, za které bylo zaplaceno prázdnými penězmi?

- nebyly tyto hodnoty stvořeny na stejném vypůjčeném základu jak nové peníze?

- je-li tomu tak, kam až se dá dojít tímto systémem "na dluh"

- není inflace vlastně pozitivní, když náš život na dluh tímto částečně omezuje?

Tak a teď už mi makovica zkolabovala.

Má někdo na tyto otázky odpověď, která by se dala mnou pochopit? (mám úspěšně vychozenou ZŠ a jakousi komunistickou SPŠ)


Asta_Killer   |   ip:78.98.107   |   2009-11-24  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "- kde se vzaly ty hodnoty, za které bylo zaplaceno prázdnými penězmi?"

A nenapadla Ta taka jednoducha otazka, preco vlastne sa nestale dvihaju ceny hodnot???

To je najlahsia odpoved aka existuje.


PastorChrisBen . godixoli47   |   ip:41.220.69   |   2014-11-15  (04:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hi,

Hľadáte podnikateľský úver, osobné pôžičky, dom, auto úver,
študentské pôžičky, konsolidáciu dlhu úvery, nezabezpečené úvery, rizikový
kapitál, atď. .. Alebo ste bol odmietnutý úver od banky alebo
finančné usporiadanie jedného alebo viacerých reasons.You skôr ich cti
riešenie! Som na biskupa, súkromných veriteľov, úvery podnikom a
jednotlivci v nízkej a cenovo dostupné úrokovej sadzby vo výške 2%. Máte záujem?
Kontaktujte nás pre liečbu úver nasledovať prevod do 48 hodín.
KONTAKT: pastorchrisben@gmail.com
podrobnosti použitie

Meno:
Dátum narodenia:
Pohlavie:
Rodinný stav:
adresa:
umiestnenie
status:
PSČ:
Krajina:
telefón:
E-mail:
Stav Účel úveru:
Výška úveru:
Pôžička Doba trvania:
Čistý mesačný príjem.

Späť ku mne čo najskôr s vyššie uvedenou informácií pre viac informácií.
Dúfam, že to počujem od vás.
Vďaka a Boh vám žehnaj,
Pastor Chris Ben


joseph . fabesuvi06   |   ip:41.189.16   |   2016-12-07  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ste nezamestnaní a potrebujete dlhodobé úvery, ktoré by mohli vyriešiť vaše všetky finančné problémy? Výplate pôžičiek je profesionálny on-line poskytovateľ úveru služba, ktorá ľahko schvaľuje dlhodobé pôžičky pre nezamestnaných. Naším cieľom je pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú dlhodobé aj krátkodobé pôžičky v ich finančné núdze.

A teraz Najväčšia ponuka IS

  Navštívte naše stránky: https:// m.facebook.com/paydayloanshelp/

Alebo e-mail: paydayloans35@yahoo.com...


PanOnlinepjka . fimakafe07   |   ip:197.210.4   |   2017-01-11  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  I Am Pan Online půjčka


Hledáte USA Osobní / Business úvěru nebo úvěru na bydlení? Nabízíme úvěr bez potíží nebo faxem. Chcete-li získat požadované výše úvěru, obraťte se na naši e-mail adrese: {} onlineloan2014@gmail.com a dostat své úvěr schválen do 24 hodin.
stačí vyplnit tento formulář pro záběr nám umožňují na rychle postupuje vaši transakci OK

1. Plné názvy: ............................
2. Kontaktní adresa: ..................... ..
3. Půjčka Částka potřebná: .................. ..
4. Doba trvání úvěru ...................
5. Přímé telefonní číslo: ............... ..

S pozdravem,

Pan Online půjčkarolanddleo . dijaxugo5   |   ip:185.45.13   |   2017-06-02  (03:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj! Chci vás dnes bohatý. Vydělat peníze dnes, když jste se mnou (pan Eric Mark) a dalšími příjemci. Mám prázdnou kartu ATM, která je užitečná a otevřená všem na světě. Tato ATM karta je schopná hackovat do libovolného bankomatu kdekoli na světě.
Čím méně peněz, které dostanu za den s touto kartou, je 3 000 dolarů. Každé peníze a peníze pak stále čerpají do mého účtu. Ačkoli je nezákonné, není riziko, že by byl chycen, protože je naprogramován tak, aby nebyl schopen sledovat, ale také má techniku, která znemožňuje CCTV detekovat vás. Podrobné informace o tom, jak získat to dnes, Email hackerů: ericmarkatm616@gmail.comdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Psychopati vládnou našemu světu

Při sledování evropské politické třídy, jak se kroutí po irském Ne v referendu o Lisabonské smlouvě, které proběhlo minulý rok, jsem si nemohl pomoci cítít, že někteří z nich vědí víc než my: existuje agenda která musí být dodržena. Nepodařilo se jim vystrašit irský lid natolik, aby zpečetil nEUvý úděl, ale fanatičtí eurokrati pokračují jako normálně a jsou skálopevně přesvědčeni, že se jim do cesty nic nepostaví.


Může nám škodit mikrovlnná trouba? Radary, či jin...

Hypotéka - Čo nechcú, aby ste vedeli

Americká vláda tvrdí, že pravda je příliš ...

Co byste měli vědět o válce v Mali: Uran, zlato, ropa...

Stěhování německého zlata se blíží…

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.5045 s