20. August 2019
    
Chemtrails jsou prý globální skrytou operací pro totální kontrolu . - Dolezite.sk

Chemtrails jsou prý globální skrytou operací pro totální kontrolu .


  2011-04-16  (09:53)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Chemtrails jsou prý globální skrytou operací pro totální kontrolu .

Clifford E. Carnicom je od roku 1999 uznávaným expertem na globální skryté operace rozprašování aerosolu do atmosféry známé jako „chemtrails“. 1. března 2011 poskytl rozhovor pro Exopolitics TV, ve kterém řekl, že tajné operace rozprašování aerosolu transformovaly pozemskou atmosféru do jakési plazmy, aby se mohlo celkově uskutečnit vyzbrojování pro biologickou válku (včetně Morgellonovy nemoci – (záhadná nemoc kůže, ze které vyrůstají bílá vlákna a pod pokožkou se tvoří neobvyklé „kanálky“, z nichž tato vlákna vyrůstají. Pozn. překl.), aby se mohly využít elektromagnetické operace jako je HAARP, meteorologická válka, tektonická válka (zemětřesení), ovládání mysli, pokročilé sledovací technologie a aby se podporovalo vyhledávání vyspělého technologického pohonu včetně UFO.

Celkový účel těchto skrytých operací rozprašování aerosolu do atmosféry a její přeměny na plazmu je dosáhnout „absolutní kontroly“ nad lidskou populací. Tato naprostá kontrola je doprovázena použitím kombinovaných účinků sedmi zbraní, které využívají atmosféru podobnou plazmě s účinky zbraní životního prostředí, biosféry a to vše je zacíleno na lidskou populaci.

Ačkoli C. Carnicom dává přednost termínu „aerosol“, globální operace rozprašování aerosolu do ovzduší je také známa jako „program chemtrails“.

Když Carnicom odhadoval 10. 1. 2011 současný dopad tajného rozprašování aerosolu uvedl: „Vitalita a životaschopnost lidské existence a života na této planetě, tak jak jej známe, jsou nyní vystaveny velké hrozbě.

 

Kdo je Clifford E. Carnicom

Soukromý občan, který sleduje výzkum tajného programu rozprašování aerosolu od roku 1999. Carnicom byl v Agentuře ochranného mapování vyhlášen zaměstnancem roku vesmírného centra a obdržel ocenění od geodetického vědeckého oddělení za vynikající technickou, manažerskou prezentaci. Své bakalářské studium ukončil s vyznamenáním, které dosáhl na poli mapování a fotogramometrie na katedře stavebního inženýrství při kalifornské státní univerzitě ve Fresnu. Jeho postgraduální studium řídila státní univerzita v Ohiu a washingtonská univerzita. Vlastní také diplom Associate of science a diplom v lesním inženýrství na College of the Redwoods v Eurice, v Kalifornii. Jeho vzdělání zahrnuje široký druh disciplín včetně geodetiky, pokročilé matematiky, inženýrství, statistiky, fyziky, počítačů a vědy o životě.

 

Sedm druhů aplikací zbraní rozprašujících aerosol

1. Biologické operace - včetně použití biologických zbraní, jako je Morgellonova nemoc, vznikající při rozprašování aerosolu, z čehož plyne válečný zločin, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.
2. Vojenské operace, jako použití vyspělých radarů, protiraketové hvězdné války.
3. Elektromagnetické operace včetně směrové energie HAARP (geofyzické zbraně), skalární zbraně a zbraně na ovládání mysli, z čehož plyne válečný zločin, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.
4. Modifikace životního prostředí a meteorologické války. Carnicom zde uvádí, že dospěl k názoru, že program skrytého rozprašování aerosolu transformoval atmosféru planety do plazmy vhodné pro zavádění „vzdušných“ a enviromentálních zbraní, což začalo akcelerovat v roce 1999. Z toho vyplývá porušení smlouvy z roku 1978 proti modifikaci životního prostředí.
5. Geofyzické operace včetně tektonické války (zemětřesení), z čehož plynou válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.
6. Vyspělý sledovací systém, schopný skrytého sledování celé lidské populace.
7. Objevování exotických pohonných systémů včetně objevování mimozemských nebo mezidimenzionálních UFO.

 

Aerosolový program: 1999 – 2011

C. Carnicom 10. 1. 2011 ve své zprávě o stavu utajeného, celosvětového aerosolového rozprašování uvádí:

„Tato zpráva byla napsána proto, aby dala najevo, že základní problémy vztahující se na kontaminaci životního prostředí před zhruba deseti lety, zůstávají v podstatě stejné. Byl získán vzorek vzdušného vlákna a byl řádně zdokumentován. Tento materiál je identický svou formou a strukturou tomu, který byl poslán do Agentury na ochranu životního prostředí k identifikaci. Tato agentura odmítla identifikaci materiálu provést a prohlásila, že to není v zájmu jejich politiky. Všechny dostupné důkazy nasvědčují tomu, že veřejnost byla vystavena vdechování a požívání těchto materiálů skrze vzduch a to minimálně po více jak jedno desetiletí. Tato vlákna byla analyzována podrobně z jiných dostupných zdrojů a budu o tom rozsáhle referovat v této zprávě.

Ukázalo se, že tato vlákna obsahují komplex vnitřních struktur a biologických komponentů. Ukázalo se, že tato rozptylovaná vlákna, zanášená do životního prostředí, mají vysoký stupeň podobností a shod s těmi, která jsou charakteristická pro tzv. podmínky „Morgellonů“ (zkráceně Morgellonova choroba). Lidské vzorky těchto vláken reprezentující podmínky těchto „Morgellonů“ byly kultivovány (vypěstovány) a stále ukazují stejnou úroveň podobností se vzorky ze životního prostředí, kde byly objeveny.

Vzhledem k tomu, že jde o závažnou situaci, chci v této zprávě informovat veřejnost že:

1. Tento problém, který byl identifikován před 10 lety přetrvává.
2. Všechny důkazy ukazují, že populace byla opakovaně vystavena požívání těchto materiálů – vzdušných vláken. Tato vzdušná vlákna při své nejmenší úrovni dělení (rozpadu), měřeno na tloušťku, jsou na sub-mikronové úrovni (menší než vlákno azbestu).
3. Vlákna obsahují jakýsi komplex struktury a obsahují biologické komponenty, které potencionálně souvisejí s organismy podobnými chlamydiím. Opakovaně byly také identifikovány formy erytrocytů nebo byly vypěstovány jak ze vzorků vláken lidí, tak ze vzorků ze životního prostředí.
4. Zdá se, že vzájemné charakteristiky těchto vláken ze životního prostředí a oněch vláken Morgellonů, jsou v podstatě identické.
5. Ze statistického pohledu se zdá, že běžně je populace vystavena podmínkám Morgellonů – tedy Morgellonovy choroby.
6. Řádná identifikace a analýzy jak vzorků životního prostředí, tak vláken – „Morgellonů“, zůstává nedohotovena.
7. Carnicomův institut má přání mít dokončenou vhodnou práci, upravenou pro veřejnost z náležitých zdrojů, protože tento institut je závislý na veřejné účasti a další podpoře této kauzy. Státní správa, vládní agentury, organizace zabývající se životním prostředím, zdravotní instituce, akademie a soukromé organizace selhaly při poskytování veřejných enviromentálních a zdravotních potřeb.
8. Vitalita a životaschopnost lidské existence a života na této planetě, tak jak jej známe dnes, čelí velké hrozbě.“

 

Biologické operace, rozprašování aerosolu a Morgellonova nemoc

C. Carnicom diskutoval o sedmi zbraních využívajících plazmu, která je nyní v pozemské atmosféře kvůli skrytému celoplošnému rozprašování aerosolu. Nyní existuje jasný důkaz, že chemtrails jsou skutečností mající za následek negativní dopad na lidské zdraví, z čehož vyplývají válečné zločiny a výše uvedená genocida a pod.

Dr. Ilya Sandra Perlingieri z poradního výboru Carnicomova institutu dokončila 3. 2. 2011 předběžnou zprávu o dopadu tohoto tajného programu rozprašování aerosolu a nazývá jej biologickým válečným programem včetně Morgellonovy choroby. Závažné části její zprávy přetiskuji znovu z důvodu podnícení veřejného zájmu:

„Kvalita našeho vzduchu se za posledních 12-15 let dramaticky zhoršila. Skutečně si myslíme, že jsme vůči těmto otravným účinkům imunní? Pokud si člověk uvědomí, jak to působí na naše zdraví, podívejme se na to, jak výrazně stoupla nemocnost lidí, zvířat a života rostlin, krátce řečeno, všech životních forem na této planetě. Miliónům lidí se přitížilo. Děje se to, že se již jen potácíme díky negativním důsledkům na veškerý život. Navzdory tomu, přispívá Clifford Carnicom dvěma důležitými objasňujícími dokumenty, pak dále i arizonský institut Skywatch a v neposlední řadě také zákon z roku 2007 o sjednocené ochraně atmosféry, který předložil kongresu Dr. Michael Castle, můžeme také zmínit i tisíce telefonních hovorů a dopisů těm, co to mají na starost, protože veřejní činitelé Spojených států a agentury pokračují v ignoraci našich skutečných zájmů, nebo je zkrátka považují za bezdůvodné. Neexistuje absolutně žádná zodpovědnost a žádné opatření. Místo toho se to jen hemží lží a podvody. Takto to nemůže jít dál. Kolik dní ještě máme být otravováni? Nový předběžný návrh, předložený arizonským Skywatch, ukazuje dramatický vzestup těžkých kovů, které jednoduše do našeho ovzduší nepatří. Např. úroveň manganu je tak šokující, že Arizona Skywatch připravila dodatečné informace o nepřípustných hladinách těchto kovů. Zde jsou výsledky zprávy:

 

Vzdušné částečky v roce 2010: Antimon, arzenik, železo a mangan

Následující čísla naznačují, o kolik jsou převýšeny nad „dovolený“ toxický limit:

Hliník: 15,8
Antimon: 63,3
Arzenik: 418
Barium: 5,3
Kadmium: 6
Chróm: 6,4
Měď: 9
Železo: 43,5
Olovo: 15,7
Mangan: 513,8
Nikl: 10,7
Zinek: 7,5

Z těchto čísel je patrné, že neexistuje žádná kvalita ovzduší, ale místo toho existuje jakási kombinace nebezpečných kovů prostupujících ovzduší. Tyto toxiny nepatří do vzduchu, který dýcháme. Ve skutečnosti, kdyby byla přesně stanovena prevence v „povoleném“ toxickém limitu, měla by být nula. Díky extrémně vysoké hladině manganu, ve zprávě Arizona Skywatch, je o tomto prvku zahrnuta následující informace:

„Pohleďme na několik kovů, které jsou bez diskuze zdraví škodlivé a škodí i životnímu prostředí: hliník a barium. Tříletý sběr vzdušných částic a jejich analýza ukázala nižší úroveň hliníku a baria, ale stále mnohem vyšší než je bezpečná míra. Mangan v roce 2010 pokračuje ve své vysoké hodnotě. Úplná zpráva za rok 2010 není ještě dokončena, ale nenechme se pobláznit myšlenou, že železo a mangan jsou neškodné – vyznačují se dopadem na zdraví kvůli svému vysokému poměru vdechování. Ne všechen mangan přijímáme v potravě, drobné částečky manganu procházejí skrze krevní mozkovou bariéru a tam se mohou ukládat.

 

Mangan

Ryba může mít až 5 ppm a savci až 3 ppm ve svých tkáních ačkoli normálně má obsahovat něco kolem 1 ppm. Zde jsou katastrofické důsledky manganu (chemtrails) na zdraví:

Halucinace, zapomnětlivost, nervová poškození, Parkinsonova nemoc, plicní embolie, obezita, glukózová intolerance, krevní sraženiny, potíže s pokožkou, snížená hladina cholesterolu, kosterní poruchy, porodní defekty, změny barvy vlasů a neurologické symptomy.

Typické symptomy otravy manganem jsou halucinace, zapomnětlivost a nervové poškození. Mangan může také způsobovat Parkinsonovu nemoc, plicní embolie a bronchitis. Když jsou muži po delší dobu vystaveni účinkům manganu, mohou být impotentní. Mangan také způsobuje symptomy schizofrenie, otupělosti, způsobuje bolesti hlavy a ochablé svaly, jakož i nespavost. Protože mangan je základní prvek lidského zdraví, nedostatek manganu může také způsobit zdravotní potíže včetně: obezity, glukózové intolerance, krevních sraženin, potíží s pokožkou, snížení hladiny cholesterolu, poruch kostry, porodních defektů, změny barvy vlasů a neurologických symptomů.

Chronická otrava manganem může vyplývat z dlouhodobého vdechování prachu a zplodin. Centrální nervový systém je hlavním místem poškození těmito nemocemi, což může mít za následek permanentní neschopnost. Jsou tu symptomy včetně: malátnosti, nespavosti, slabosti, emociálního rozrušení, spastické chůze (porucha chůze - projevuje se namáhavým pohybem končetin s obtížným ohýbáním končetin, zejm. v koleně. Pozn. překl.), opakujících se křečí nohou a paralýzy.

Vysoký výskyt zánětu plic a dalších infekcí respiračního charakteru byly nalezeny u dělníků vystavených prachu nebo zplodinám složek manganu, které mohou být činitelem vytvářejícím nádory.

Pro některá zvířata je smrtelná dávka docela nízká, což znamená, že mají jen malou šanci přežít dokonce i menší dávky manganu, když překročí základní dávku. Substance manganu mohou způsobit poruchy plic, jater a cév, pokles krevního tlaku, selhání vývoje plodu ve zvířecím těle a poruchy mozku. Když se mangan přijímá skrze pokožku, může způsobit strach a selhání koordinačních funkcí. Konečně, laboratorní testy na zvířatech ukázaly, že silná otrava manganem by mohla dokonce stát za rozvojem nádorů u zvířat. V rostlinách jsou ionty manganu transportovány do listů po absorpci z půdy. Když je z půdy absorbováno příliš málo manganu, způsobí to poruchy v rostlinném mechanismu. Například poruchy dělení vody na vodík a kyslík, ve kterém mangan hraje důležitou roli. Mangan může v rostlině způsobit jak otravu, tak nedostatek. Když je pH půdy nízké, jsou nedostatky manganu běžnější. Vysoká koncentrace manganu v půdě naopak může způsobit otékání buněčných stěn, uvadání listů a hnědé skvrny na listech.

 

BSE – nemoc šílených krav (spongiformní encefalopatie hovězího dobytka)

Kromě těchto informací od Arizona Skywatch, které jsou také důležité, tu však je málo známý nezávislý vědecký výzkum zesnulého Marka Purdyho. Strávil několik desetiletí vyšetřováním, sledováním a testováním půdy po celém světě, kde byly těžké kovy a toho, co se stane, když lidský zásah změní přirozenou rovnováhu kovů v zemi. Purdy, který se také věnoval organickému farmaření (biofarmaření), ukázal, že jedovaté organofosfáty a jeho složky používané ve Velké Británii jako pesticidy pro dezinfekci pro ovce jsou úzce spojeny s BSE. Zdokumentoval také, že částečky manganu ve vzduchu pocházejí jak z přírodních geologických zdrojů, tak z vojenské munice, nadzvukových letadel a z elektromagnetických popudů a z „kovových nano-shluků“ či nanočástic (jako jsou nanočástice vláken potažené hliníkem nalezené v chemtrails), „poskytují hnací sílu“, která vysvětluje „zásadní mechanismus, který podporuje... patologii TSE.

 

Přenosná spongiformní encefalopatie – TSE

Mark Purdy zdokumentoval, že vysoká dávka manganu a malá dávka mědi (viz studii Skywatch) může být příčinou BSE a dalších forem shromážděných na základě TSE. To také zahrnuje lidskou formu TSE, variantu Creuzfeld Jacobsovy nemoci. Jeho nezávislý výzkum je přesvědčivý.

Purdy poznamenává: Intenzivní vystavení přírodním a umělým zdrojům infrazvukových akustických tlakových vln (tektonické poruchy, nadzvuková letadla apod.) bylo pozorováno v ekosystémech podporujících savčí populace nakažené shluky tradičními i novými variantami linií bakterií TSE. TSE se však vyskytuje pouze v tom životním prostředí, které je bohaté na infrazvuk, který je zároveň náchylný na specifické enviromentální faktory, které způsobí vysokou hladinu manganu, nízkou mědi a zinku v mozku místní populace savců.

Jak může rostoucí použití tajného programu HAARP způsobit po celém světě růst TSE? HAARP je zahrnut v Purdyho studiu a nazývá jej „vyvolávání tektonických poruch“. HAARP - výzkum vysokofrekvenčního aktivního aurického pole.

 

ALS – Amyotropní laterální skleróza, známá také jako Parkinsonova nemoc či Lou Gheringova nemoc

Jak je spojeno pozměňování počasí – ELF – a umělé mraky s těmito neurodegenerativními nemoci, které se také týkají ASL?

Purdy říká, že TSE: může být spojeno se slunečními bateriemi, když se nabíjejí, kde kontaminace manganu a mědi vyčerpá denní dávku absorpce a spíše nahromadí než řídí zásadní energie životní síly přicházející z ultrafialové, akustické a geomagnetické radiace. Místo využívání těchto energií pro vlastní tělesné biorytmické požadavky, nastane infrazvukový šok, přivozený proměnou atomu manganu; spustí explozivní volné radikály zprostředkované patogenezí, která zabrání zdravé cestě zvuku a světla; priony mědi jsou přemístěny hyperpolarizací prionů manganu, které zasadí „chomáčky bomb“ radikálů zprostředkované neurodegenerací. To usnadňuje TSE.

Mark Purdy za to dostal v roce 1997 Nobelovu cenu. Vzhledem k denní a smrtelné dávce chemikálii, těžkým kovům, poruše hormonů a vystavení ELF/plazmě, musíme zcela zrevidovat tak zvaný „oficiálně dovolený toxický limit“ pro lidskou populaci a ostatní živočichy. Jak jsem se zmínil výše, tyto „limity“ by měly být nula.

V mnoha částech Spojených států se objevují útoky chemtrails, které zesilují na své intenzitě za poslední dva měsíce: Jen se podívejte na uměle vyvolané bláznivé počasí po celých Státech během tohoto posledního měsíce: Teplota v Texasu byla včera 0° a z nebe padají po celé Nové Anglii „bílá vlákna“, což ovšem není sníh, přestože to tak vypadá. Tento bílý materiál zapáchá po chemikálii. Modifikace počasí – chemtrails – se nyní dostalo za svou kritickou část.

Standardní krevní testy neukáží těžké kovy. Jednoduchá analýza vlasů může však těžké kovy zachytit. Měla by se dělat dokonce i našim domácím mazlíčkům. Mnoho toxických chemikálií a těžkých kovů má překrývající a podobné jedovaté symptomy. Neexistuje tolik lékařů, kteří vědí jak se tímto zabývat, nebo jak se zabývat obrovskou katastrofou (únik ropy v Mexickém zálivu) způsobenou směsicí smrtonosných disperzantů Corexit, surové ropy a chemtrails. Lékaři bez hranic a Americká akademie enviromentální medicíny mlčí. To je trestuhodné. Kolem celého zálivu jsou nemocnice přeplněné. V celém okolí je neslýchaná otravná břečka. Avšak závisí to na rozsahu lékařské etiky, jaká je možná detoxikace od jedovatých kovů – a jak zastavit útok toxického aerosolu.

 

Chronické respirační a srdeční nemoci a rakovina

Chemtrails jako útok nebezpečnými materiály, vytváří nyní mnohačetné nemoci, dramatický vzestup respiračních a srdečních nemocí (což je nejčastější smrt ve Spojených státech) a rakoviny. Čím vyšší poměr částic je v našem vzduchu, tím více máme nemocí; a díky tomu je pak samozřejmě i vyšší poměr úmrtnosti. Částice "představuje komplexní třídu látek znečišťujících ovzduší, které se liší od ostatních plynných látek znečišťujících ovzduší (např. ozon). Transport a účinek částic, jak v atmosféře, tak v lidském respiračním ústrojí je ovládán hlavně velikostí částečky, jejím tvarem a hustotou.“ Mnoho z látek znečišťujících ovzduší se nachází v chemtrails, jak vyplývá ze zprávy Arizona Skywatch. Všechny tyto oblasti životního prostředí jsou spojeny s nemocemi a smrtí, které byly nesčetněkrát zdokumentovány.

„Morgellony“, před 15 lety naprosto neznámé, jsou nyní spojeny s chemtrails a působí možná na milióny lidí. Vlákna polymeru, která byla za poslední roky opakovaně nalezena ve vzduchu, byla sesbírána a prozkoumána profesionálními mikroskopy, kde se zjistilo, že jde o stejná vlákna nalezená v lidské krvi, slinách, pokožce, uších a v dentálních vzorcích, tam, kde působí Morgellony. Agentura na ochranu životního prostředí (EPA), jejíž povinností je „ochraňovat lidské zdraví a životní prostředí“ odmítla zkoumat zaslané vzorky. EPA tedy opakovaně selhala ve své misi – nejen však v této otázce, ale i v mnoha dalších.

 

Naše myšlení je poškozeno

„Poškození mozku z mnoha druhů běžné denní chemické dávky je také na vysokém vzestupu. Rád bych také odkázal čtenáře na průlomovou práci Dr. Kaye H. Kilburna o „Chemickém poškozování mozku.“ Milióny (možná miliardy) tun nanočástic vláken potažených hliníkem jsou součástí směsi pro chemtrails a armáda připustila jejich použití, které nazývá „legrací“.

Je dobře známo, že hliník způsobuje zhoršení poznávacích schopností mozku a poškození. Trvá to léta než se tato poškození objeví. Během této doby, pomalu působí, ale zákeřně ničí mozek. Proč se tolik lidí chová divně? Mnoho lidí je prchlivých. Proč naše děti trpí epidemií autismu, poruchami pozornosti, hyperaktivitou? Proč se našim dětem dlouhodobě předepisují drogy na poruchy chování? Proč milióny dospělých ročně bere antidepresivní drogy? Proč mají některé vakcíny přísady včetně rtuti?

Všechny tyto drogy/vakcíny/chemikálie/těžké kovy zajišťují profit korporacím, ale často při našich výdajích. Potřebujeme oslovit prevenci a činit opatření, ale to by zase přerušilo korporacím zisky. Konečný součet společností jsou peníze, nikoli naše blaho. Ale jsme to my, kdo nakupují jejich produkty, které jim dělají byznys.

Po těchto mnoho let, co jsme pozvolna otravováni, jak působí součinná interakce hliníku, manganu a rtuti na mozek a kognitivní funkce? Jak působí na naší schopnost jasně myslet používání mobilních telefonů, Wi-Fi, počítačů a změny způsobované HAARP – indukovanou elektromagnetickou frekvencí (EMF)? Jak dýchání plazmy a chemtrails denně působí na naše funkce? Všechno tohle jsou masivní útoky na naše těla a na naší kapacitu jasně myslet. Co se děje s naším plodem, když žena otěhotní se vším nebezpečím, co jí po dobu 9 měsíců obklopuje, zatímco se jeho mozek formuje a roste? Co se děje s naší DNA při mnohačetných chemických a elektronických útocích?

 

Pozornost, zapomnětlivost, krátkodobá paměť, netrpělivost

Tyto čtyři věci jsou zcela zřejmé:

1. Lidská pozornost dramaticky poklesla
2. Lidé jsou velmi zapomětliví
3. Byla ovlivněna krátkodobá paměť
4. Příliš mnoho lidí je netrpělivých a jsou velmi prchliví

 

Ethylen dibromid (EDB) – nebezpečná chemická přísada

Další nebezpečnou přísadou nalezenou v mnoha vzorcích chemtrails je EDB. Je vysoce toxický. Používal se v olovnatém benzínu a „široce jako dezinfekční poprašný prostředek na obilí a posklizňovou půdu. Používal se jako dezinfekční prostředek v rámci karantény pro citrusové tropické plody a zeleninu“ a to až do doby, kdy byl zjištěn ve spodních vodách a v některém osivu. Proč by měli naši farmáři používat tak jedovaté postřiky? Smysl to nedává žádný. Tyto toxické produkty jsou kvůli ziskům korporací, nic jiného. Ve zdravé půdě a v setbě tento jedovatý společník odstraňuje hmyz. Lidé však tyto produkty vozí na trhy, kde představují prodejní triky a propagační lži. Vysoká hladina EDB může působit a ničit srdce, játra, ledviny a může způsobovat infekce dýchacích cest a zápal plic. EDB je také často sikativem (vysoušecí prostředek). Vysouší naší sliznici a pokožku, což zapříčiňuje svědění, zarudlost, otekliny a popraskanou pokožku, která se léčí pomalu. Kolik lidí si uvědomí, jak suchou pokožku má v zimě? EDB je přítomen v půdě. Je mutagenní a karcinogenní. Byl také objeven ve sperma (nízký počet spermií).

Z mého dlouhodobého studia o ženských reprodukčních onemocněních je také patrné, že tyto choroby dramaticky vzrostly. Před 20 lety ženy takové potíže neměly. Dnes je to hlavním problémem jak pro muže, tak pro ženy. Např. počet mužských spermií se snížil o 50%. Za vším totiž jistou měrou stojí mangan a EDB. Americké ženy mají také nevyšší počet hysterektomie (odstranění dělohy) na světě. Toto však není problém jednoho činitele. Je to spíše nahromadění mnoha jedů (včetně těžkých kovů a chemických hormonálních poruch), které jsou nyní všudypřítomné v našem prostředí. To, jak se chovají součinně (synergicky) není součástí většiny výzkumů. Naše půda, voda a vzduch je všude vysoce kontaminovaná. Proto tato chemická smrtonosná směsice působí na náš imunitní a centrální nervový systém a soustavně nás obklopuje, kamkoli se pohneme.

 

Termín „organický“ (bio) kvůli chemtrails vůbec neexistuje

Pro ty, kteří si zvolili bio-styl života (jak v potravě, tak v ostatních denních činnostech), termín „bio“ již přestal existovat. Dnes, jediný rozdíl mezi „bio“ stravou a běžnou stravou je ten, že se předpokládá, že v této potravě nejsou pesticidy ani ostatní chemikálie. Když však jeden z těchto faktorů všech miliónů tun těžkých kovů v chemtrails ze vzduchu pravidelně dopadá na obilí, jsou organické (bio) plodiny otravovány spolu s čímkoli jiným v tomto celém potravinovém řetězci. Představte si kolik lidí utrácí své peníze za bezpečné potraviny, které ve skutečnosti vůbec neexistují? Kdyby se spojila veškerá bio-komunita, mohla by představovat podstatnou sílu pro vůdce k tomu, aby tyto chemické útoky zastavili. Bohužel se nedávno ve zprávách objevilo, a může to být vnímáno jako zrada, že se několik hlavních podniků zabývajících se bio-výrobou rozhodlo, že se vzdají společnosti Monsanto. (Jde o americkou společnost podnikající v agrárním sektoru, agrochemickém průmyslu a oblasti biotechnologií, farmaceutik a především geneticky modifikovaných potravin. Je to jeden z největších producentů fosfátovýchherbicidů, pesticidů, hnojiv a dalších ropných derivátů; též je to zdaleka největší producent geneticky modifikovaného obilí. Pozn. překl.) Špičkoví úředníci z těchto společností veřejně připustili, že již vůbec nedokáží čelit masové komercionalizaci geneticky upravovaného obilí, jako to činí kontroverzní spol. Monsanto ve svém nedávném zavedení geneticky upravované vojtěšky a připravují se si sednout a přerušit smlouvu o „koexistenci“ s Monsanto a s Tomem Vilsakem, který je hlavním biotechnikem a „roztleskávačem“ Ministerstva zemědělství v USA.

Existuje 25 000 „bio-farem“ a rančů. Kolik lidí ještě dostane rakovinu z geneticky upravených rostlin herbicidy, z rostlin vyrůstajících z toxické půdy? Kde je přítomen prvek zdravé, vyvážené půdy, když existují nahoře chemtrails a dole geneticky modifikované obiloviny?

 

Depopulace: Chemtrails – mobilní telefony, vysílače, Wi-Fi, HAARP a ochuzený uran

Instrumenty typu špičkových technologií „Star Treku“ nás obklopují na každém kroku. Od mobilních telefonů a jejich vysílačů, po sítě Wi-Fi a HAARP. Přidejme k této hrozné směsici také ilegální a kriminální používání ochuzeného uranu armádou na civilisty a devět měsíců trvající útok v Mexickém zálivu smrtonosným disperzantem –Corexit (nyní roznášeným do vzduchu po celé planetě) smíchaným s chemtrails a s dalšími karcinogenními chemikáliemi. Náš imunitní systém a naše životy jsou pod trvalou palbou. Kdokoli žijící někde poblíž Mexického zálivu již riskuje svůj život. Přirozené fungování našeho imunitního systému bylo vážně ohroženo a poničeno. Přes národní a mezinárodnízákony, které údajně zakazují používání těchto rozmanitých nebezpečí na člověka, nebylo nic učiněno k tomu, to zastavit. I nadále se stáváme neinformovanými laboratorními zvířaty pro tajné agendy schované v „Trojském koni“, které zapříčiňují všechny tyto extrémy, ale často neviditelné, dennodenně škodící. Když neviditelnou technologii nebo chemtrails nevidíme (ale dýcháme a jíme) neznamená to, že jsme v bezpečí.

Ze všech studií a rozborů vyplývá, že celoplošné rozprašování aerosolu přetransformovalo atmosféru, a že lidská populace dýchá jakýsi typ plazmy. To vede k abnormalitám v lidském chování, ke změnám v lidském myšlení, emocích a rozhodovacím procesu, z čehož lze vyvozovat, že jde o program kontroly mysli.

 

Carnicom Institute, Santa Fe, Nové Mexiko

Prezident Clifford Carnicom

http://www.carnicominstitute.org/http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif

Arizona SkyWatch:

http://www.arizonaskywatch.com/http://i.ixnp.com/images/v6.59/t.gif

 

Clifford Carnicom, 1. 3. 2011

Preklad: Karel Rašín

 

Zdroj: cez-okno.net


stanley 7
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lord1977   |   ip:85.135.14   |   2011-04-19  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia, neviem, čo sa deje, ale mám dojem, že to tu za posledné 2 či 3 týždne výrazne, ale naozaj výrazne ustalo. (stredné Záhorie)


bublinka   |   ip:95.102.15   |   2011-04-19  (09:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ,je to pravda v poslednom case tak nezasieraju,vojnova operacia chemtrails asi zvacsa dosiahla svoj ciel.
Ludia su ako zombie.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-04-19  (11:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Akú koncentráciu dibrometánu nameral?


bobo   |   ip:95.102.20   |   2011-04-19  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ozaj a ja som si všimol ludských zombie.


filip   |   ip:178.41.18   |   2011-04-19  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V sobotu a v nedeľu sa dokonale vybláznili na Myjave.Už od rána vyrábali na oblohe šachovnicu.


bublinka   |   ip:95.102.15   |   2011-04-19  (17:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://dolezite.sk/Konspiracni_teorie_s_Jesse_Venturou_Unik_ropy_v_Mexicke_3.html
tak toto je fakt surove
videli ste to uz?

a toto uzko suvisi s chemtrailsvanimhttp://www.youtube.com/watch?v=Bp4gUH2isYo&;feature=related


otazka   |   ip:78.98.229   |   2011-04-19  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ako su vlastne chraneny ti co to vymysleli aby sa to roznieslo do celej atmosfery a vlastne po celej zemi,hm?


hodsa   |   ip:217.12.55   |   2011-04-19  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj proti takejto spine co na nam sypu na hlavy,je dobry kvalitny Orgonit. www.orgonity.sk vedecky objav, ktory zatial neprijimame s patricnou pokorou.


Najs   |   ip:178.40.18   |   2011-04-19  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cez víkend aj nad Nitrou. Skutočne modrú oblohu bolo možné vidieť naposledy ked vybuchla sopka na Islande.
Je to ruhanie, ale mohla by zase nejaka buchnut aby aspon mesiac nic nelietalo.


dodo   |   ip:217.12.55   |   2011-04-19  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hodsa-nasiel som krajsie.www.sambaly.sk


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-20  (07:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj u nas sprejuju stale ako o zivot sever slovenska.kazdy den len ,ked je spln maju prestavku,aby ich symbol bolo vidiet sietit v noci,


too   |   ip:88.212.37   |   2011-04-20  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ja som zatial nespozoroval nič na oblohe :/ a vlasne som rad :D


palo   |   ip:77.234.24   |   2011-04-20  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dneska sa vo velkom sprejuje Orava. Rano bola obloha uplne modra bez mracika, teraz je polovica neba zatiahnuta chemtrailsami, na severovychode uplna siet a pomaly ako sa to rozplyva tak sa stale viac zatahuje do siva. Na juhu vidim jednu ciaru. Fotky: http://www.ulozto.sk/8721587/chemtrails-rar


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-04-20  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  13:06, dvanásť lietadiel v správe letovej prevádzky nad územím Slovenska. Zajtra ich bude viac ešte. Veľké stroje najmä smer London /SAE / Paris a spol.


strbkse   |   ip:80.81.229   |   2011-04-20  (13:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak toto je lepsi web ako kalerab.skclassique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-20  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://images.wikia.com/simpsons/images/6/64/Dome.jpg&;imgrefurl=http://simpsons.wikia.com/wiki/Dome&;usg=___v9fPFVOaYZoIsBT5ANAGyKDXQY=&h=363&w=640&sz=22&hl=sk&start=0&zoom=1&tbnid=DC2TORQGD9CFwM:&tbnh=100&tbnw=176&ei=18muTeWIIIPbtAbCs8XXDA&prev=/search%3Fq%3Dsimpson%2Bin%2Bmovie%2Bglass%26um%3D1%26hl%3Dsk%26sa%3DX%26biw%3D1920%26bih%3D937%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=520&vpy=226&dur=1153&hovh=169&hovw=298&tx=114&ty=109&oei=18muTeWIIIPbtAbCs8XXDA&page=1&ndsp=71&ved=1t:429,r:14,s:0


tono   |   ip:88.212.37   |   2011-04-20  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no a potom že ludia maju rozne alergie... ani sa nečudujem :/


Maro   |   ip:95.102.21   |   2011-04-21  (00:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie kazdy "pas" ktory ostane za lietadlom je chemtrails. mne to uz pride tak ze niekto nieco tavei na net a kazdy sa toho chyti. ako princip HOAX pride vam meil ze dany kontakt je virus a bez toho aby ste si to overili posielate dalej...


matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-04-21  (00:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tejto teorii chýba účel... aký to má celý účel ? ...A ak to nemá účel vychádza mi že je to len nezmysel


DalsiAnonym   |   ip:212.81.19   |   2011-04-21  (07:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Matusy, ucel by to aj malo - oslabenie zdravia populacie a z toho vyplyvajuce oslabenie celkovej aktivity ludi, znehodnotenie pody pozadovanym sposobom, a dalsie.
jedine co mi na tom nesedi je ze proti tomu sa predsa nemozu branit ani samotni "cinitelia" ak to robia celosvetovo, kedze vzduch okolo Zeme prudi stale a dostane sa to vsade, na zem do mori atd. teraz budem extra konspirator a poviem : uz maju isto nachystane vesmirne lode a odidu, pricom zem si nechaju ako tupu, vecne zotrocenu koloniu plnu pokusnych kralikov . :)


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-21  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DalsiAnonym
tu nejde o oslabenie ludskej populacie na to maju dobre podmienky potravinamy,a vakcinami proti chripke obycajnej.tu ide o to ab vyvolali hlad a zamedzili rastu rastlin a tak znicili urodu.co sa im dokonale podarilo minuli rok.slnko je zdroj energie na rast rastlin a vsetky rastlini a ich plody potrebuju slnko,bez patricnej davky slnka vsetky plody a rastliny stracaju svoju vytaminovu hodnotu.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-21  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco som zabudol chemitralas pouzivaju na kontrolu pocasia a na smerovani mrakov pozadovanym smerom aby vyvolali zaplavy,tam kde chcu.to je najpodstatnejsi dovod preco to robia.DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-04-21  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 oslabenie ľudskej populácie je založené na masovom rozšírení hormonálnej antikoncepcie medzi vzdelané a "moderné" ženy. Obmedzuje sa tým ich pôrodnosť a % uálny výskyt detí s pravdepodobne lepšími psychickými schopnosťami a ich prenos do budúcich generácii. Narozdiel od nich sa rodí viac detí nevzdelaným ženám a ženám z nižších sociálnych vrstiev a tým sa zvyšuje percento tupých detí.

Zníženie populačného nárastu sa týka najmä bielej rasy. Iné rasy sa venujú plodeniu detí, čo spôsobi zníženie vedomostnej úrovne nastávajúcich generácii a rozšírenie primitívnejších národov po svete.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-21  (13:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hujer
njn aj to ,a zabudol si na robertka,aby znizili tuzbu zeny po chlapovi.a na oslabenie rodiny a normalneho sexualneho vsztahu medzi zenou a muzom pouzivaju porno,ktore neni an tak vynosne ako plni svoj ucel a preto pouzivaju na jeho financovanie dolaiky ,ktore si vychcana elita tlaci,tak ako potrebuje.


a ak pochybuju niektory ze vychcana elita existuje pozrite si toto a tu fotku,kde ma hore ruky.

http://galeria.azet.sk/sport/240544/?foto=3
vidite ako dava jasne na vedomie im ze patri knim.nekupi a nepreda ten co nema jeho znamenie na pravej ruke a na cele.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-21  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dnes zas sprejuju jak o zivot,sever slovenska.asi fakt budu musiet im lietadla zacat padat aby s tym konecne prestali!uz im jedno minule padlo no nepomohlo to.


matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-04-21  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DalsiAnonym: To čo si popísal nieje účel, nemá totiž význam...Biologické zbrane fungujú excelentne aj bez práškovania. Znižovanie úrody a zvyšovanie cien potravín zapezpečí solárna energia vďaka rozľahlím solárnym a veterným parkom ( Markelová sľubuje uzavriež všetky jadrá a prejsť na zelenú energiu ) ... takže skutočne neviem aký by to malo význam...
Tieto konšpiračné "teórie" ( skutočná konšpiračná teória je totiž zväčša fakt ako teória ) sú smiešne... absolútne bez zmyslu pre účel... ale budem rád ak by sa niekto predsa našiel a osvetlil mi to...Sme práškovaný, ale to o čom je článok je nezmysel.


matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-04-21  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333: To je takisto nezmysel... Zvyšovanie cien potravín má na starosti nová zelená propaganda ala solárna a veterná energia.


matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-04-21  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vaše teórie sú bláznivé :) Zníženie gramotnosti, zníženie populácie atď... veď je to smiešne... každý jeden vizionár chce byť súčasťou obrovskej a mocnej kolónie. Keby išlo o to ľudí zničiť a vyletieť na vesmírnych lodiach niekam preč, proste by odleteli a z diaľky nás odstrelili :) ... Je to bullshit väčší ako scientologia a demokracia dohromady :)A najsmiešnejšie na tom je, že ľudia ktorý tieto bláznivé teórie považujú za fakty sa hrdo nazívajú politicky prebudený :D


misiak   |   ip:87.197.10   |   2011-04-21  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MATUSY: konečne niekto normálny, nepopráškovaný :) :)
ja sa tiež veľmi bavím na tom aké problémy majú tu diskutujúci. no ale za toto nás čaká ukameňovanie, veď počkaj :)


matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-04-21  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  misiak:
Myslím že chemtrails sú reálne... Len tie teórie ktoré z toho vyplynuli sú tak nejak bez mozgu... najpravdepodobnejšia je tá, že sa vlády snažia zamedziť extrémnemu dopadu radiácie v prípade že si slniečko prdne.. Ale aj tak je to divné, pretože tento plán bol predložený avšak bol zamietnutý... viac na TED.COM .. Som otvorený aj bláznivým teóriam, ale preboha, čo je to za teóriu bez objasnenia účelu ? .. to nieje teória ale opäť.. bullshit


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-04-21  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  žiadne teórie s toho nevyplynuli. teória je fakt overený v praxi. fakt neoverený a nedokázaný v praxi je hypotéza = neoverená domnienka alebo predpoklad. neviem, či chtrail niekto objektívne dokázal. Ak nie, je to konšpiračná hypotéza, ak to nikto ešte nedokázal, je to teória.


matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-04-21  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niesom chodiaca slovná encyklopédia... pojmy sú mi ukradnuté....Myslím že som sa vyjadril jasne.matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-04-21  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rimi: Príbehu zmienených mimozemských rás, chýba takisto účel :)
Ale ako poviedka sa to číta dobre :)


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-21  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  misiak
lol tu si .som ti polozil minule otazku ,preco dve vedla sebva letiace prudove lietadla ,netahaju rovnaku lajnu za sebov jedno cez cele nebo a druhe kratku ,a to fakt vedla seba leteli a v rovnakej vyske.?kludne sa smej a zabavaj.hlavne ze tvoje vysvetlenie znelo asi takto s vami sa nema vyznam bavit,lebo ja mam pravdu,a ziadne vysvetlenie.preco a ako je mozne ked tie lietadla musia pouzivat rovnake palivo a motor prudovy co si studoval ma kazdy ten isty princip.
matusy
aby si konecne pochopil to .ze dokazu vyvolat lokalne zaplavy a znicečnie urody,pomocou chemtrals a tak vyvolanie hladu a nasledne chaosu.pouzivaju na tie krajiny akoze civilizovane ako australia. ktore nemozu len tak napadnut,lebo by im vratili uder .ty chytra hlava:)a tak taky mudraci ako ty si myslia ze je to priroda a za to moze len ona.lebo im chyb a ucel a tak zbez ucelu nemoze to byt pravda ,aj ked to je nadherne vydno ako dokazu ciste modre nebo zasrat.a nic sa nedeje.a aj oni sa ttvaria, ze je to priroda,pokial nechapes o co ide vychcanej elite nemozes ani pochopit proce to robia.ale oni to bohuzial robia.len blbeckove se s toho smeju ,


matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-04-21  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333:
Nauč sa prosím usporiadať myšlienky, lebo píšeš ako somárik :) Ja nepopieram existenciu tektonických zbraní a pod. :) To ti ale uniklo, takže si napísal tri riadky zbytočne :)


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-21  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  matusy | ip:80.87.209 | 2011-04-21 (13:12)

333: To je takisto nezmysel... Zvyšovanie cien potravín má na starosti nová zelená propaganda ala solárna a veterná energia.

neviem kto tu je somarik,ale to c o si napisal na poj prispevok je co?
a nvm ja tu nemluvim o tektonickych zbraniach ale o chemitrals


333 | ip:85.216.14 | 2011-04-21 (11:54)

DalsiAnonym
tu nejde o oslabenie ludskej populacie na to maju dobre podmienky potravinamy,a vakcinami proti chripke obycajnej.tu ide o to ab vyvolali hlad a zamedzili rastu rastlin a tak znicili urodu.co sa im dokonale podarilo minuli rok.slnko je zdroj energie na rast rastlin a vsetky rastlini a ich plody potrebuju slnko,bez patricnej davky slnka vsetky plody a rastliny stracaju svoju vytaminovu hodnotu.333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-21  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  matusy

Zvyšovanie cien potravín má na starosti nová zelená propaganda ala solárna a veterná energia.

a na toto vidim ze mas velmi dobru pamat,pokial viem tak v rusku mali velke poziare obilia zhorelo im vlani 10= urody,na staste to nebolo vdaka PanuBohu na opak ,lebo keby hej tak je tu hlad.u nas lialo cely rok a v rusku zurili sucha a nasledne vypukli pozioare vizera to ako nahoda al e nahoda to neni lebo to bolo cielene pripravovane vychcanou elitou,keby sa im to podarilo ako chceli tak im to zhori vsetko,ale na stastie sa im to nepodarili,a tym ze v rusku zhorelo 10%urody vlanajsej stuply ceny psenice ,a to ma vpliv na zdrazovanie potravin,tale ty tu neco meles o
Zvyšovanie cien potravín má na starosti nová zelená propaganda ala solárna a veterná energia.

hm takze troska vnimaj viac okolo seba co sa deje a potom tvrd o inych ze su somariky:)


pejko   |   ip:178.40.36   |   2011-04-22  (01:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na orave sypu čoraz viac, uz sirim osvetu a vacsina ludi mi aj uveri ,ked im poviem co si otom myslim.
je to hrube znecistovanie a malo by sa stym daco spravit lebo to nedopadne dobre. btw ked sa nato pitam ludi okolo mna tak so mnou suhlasia len im to treba nenasilne podatpejko   |   ip:178.40.36   |   2011-04-22  (01:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nas tu zachrani jedine boh alebo jeho poslovia, my ludstvo - end :D a ak si niekto mysli ze sa nieco napravi tak moze zacat ako prvy


matusy   |   ip:80.87.209   |   2011-04-22  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Končím tu :) Žiaľ tu zrejme nikoho IQ nepresahuje 90 a užívatelia majú 15-16 rokov :D hehe...
Deti, učte sa pre boha...Pekný deň :)


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-22  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  matusy |
hm typicka reakcia,ked dojdu argumenty,a prides k poznaniu,ze sa mylis.len nechapem preco ked vam dojdu argumenty a pride to poznanie,nedokazete si priznat ze nemate pravdu,ale budete tu zhadzovat inych.


palo   |   ip:77.234.23   |   2011-04-22  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nedokazem povedat preco na nas sypu bohvieco, ale to ze to robia viem naisto. Jednoducho mam oci a pozeram sa aj okolo seba a nad seba. Ludia su taki uvezneni vo svojom svete, ze sa prestavaju pozerat okolo. Rano vstat, ist do prace, prist z prace pozriet spravy kde dostanu nie informacie ale hotovy nazor, to je predsa pohodlnejsie ako nad vsetkym rozmyslat.


Michal   |   ip:217.196.8   |   2011-04-22  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiež som videl na Záhorí v stredu (20.4.) pri východe slnka x čiar cez celú oblohu a zároveň 3 lietadlá, ktoré zanechávali klasickú, krátku stopu, je to nanajvýš zaujímavé... Existuje nejaké racionálne vysvetlenie, okrem chemtrails?

http://www.flightradar24.com/


Dzimbo   |   ip:188.112.1   |   2011-04-23  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nad Popradom tiez prasili poriadne 20.4

vid. http://www.youtube.com/watch?v=qQ5izibM5u4


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-23  (07:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dzimbo | ip:188.112.1 | 2011-04-23 (00:31)
ved je to strasne,a hlavne lida ktory s tym mozu nieco spravit a maju to za povinost nas chranit ako pracovnici ministerstva obrany tak ti napisu ze sa nic nedeje lebo sme clenskym statom nato a ze susedne a clenske staty nic take neriesia tak chemitrals neexistuje,as ze nato je zarukov mieru a bezpecnsosti ,takze mam byt kludny isto by nic zle nerobili:)ale akzdy normalny clovek vsimajuci a pamatajuci si zivot okolo seba musi vidiet ako to stale skoro kazdy den robia,skuste aj iny pisat na ministerstvo obrany a otvorit im oci,ked sam ich nepresvedcim ale ked nas budu tisice tak nieco im uz asi dojde,ze nieje vsetko tak v poriadku ako si myslia.


tu je link na mo pre informacie verejne

info@mod.gov.sk


pejko   |   ip:178.40.18   |   2011-04-24  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak aj nic nesypu, tak sa bojim este viac lebo tie ciary nam napovedaju o cistote nasej atmosfery. a ak sa ma kondenzaca stopa vstrebavat do stmosfery 5 hodin spolu s ostatnymi ciarami tak to si doma zostrojim flak kanon alebio nejaky laser a potom sa uvidi smradi :D


hal   |   ip:188.167.1   |   2011-04-24  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len mi nejde do hlavy,ak práškujú svinstvo,tak to padá na hlavu
aj architektom toho všetkého bordelu,tiež to musia dýchat.Samozrejme neverím v neškodnost čiar na nebi a už vobec neverím v masochyzmus"riadiacich orgánov".
Takže ako?
Meral som čas vizuálneho rozpadu(roztiahnutia do stratena) tzv.chemtreils a bolo to 4 hodiny priemer.
Zaujímave by bolo zistit,kde sa chemtrails nevyskytuje a možno v tej oblasti majú sídla povodcovia.


Situcia   |   ip:217.119.1   |   2011-04-24  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Nad strednou Európou sa nachádza nevýrazné pole tlaku vzduchu.


m4t3s   |   ip:78.141.88   |   2011-05-02  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  staci uz iba vyslat signal a my sme "owce"


the   |   ip:80.87.214   |   2011-05-20  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak nikoho z vas nenapadlo ze to cele moze byt trebars placebo ? Vsetky tieto ultravrazdiace prostriedky na depopulizaciu ? Myslite ze elita nie je vystavena tymto faktorom tak rovnako ako my vsetci ostatni ? Ze ziju v svete bez krvilacnych ucinkov WiFi signalu ? A ze ziju v atomovych krytoch s vlastnymi podzemnymi sklenikmi aby sa nevystavili chemtrail ? Mangan, arzen, hlinik... achjo. Vsetko to tu bastite ani nemate ziaden normalny zdroj. Taky clanok mozem napisat aj ja. Tym nechcem povedat ze to nemusi existovat. Tym chcem pvoedat ze nie nutne musi existovat a byt tak, ako sa pise na konspiracnych strankaoch. Moze to byt trebars len spominane placebo, lebo vedzte ze ked uverite v akom a toxickom prostredi zijete, bude to mat vplyv na vase zdravie. Ale ktovie. V dnesnej dobe sa vlastne uz neda nicomu verit, na kazdu vec eixstuje niekolko oponujucich si pohladov, tak ako si vybrat ?


ANONYM . gugonobu62   |   ip:95.102.20   |   2012-07-11  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ????


vierona . sekofaru47   |   ip:95.102.20   |   2012-07-11  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenze je to ako scifi-nuz pravdou je ze u nas bolisedoruzove mraky a potom burka a krupec nikdy som to nevidela v m.sarisi podobne -o regulacii ludi na planete v rokoch 90 bolo v kshire sympozium zucastnil sa na nom KDH Brocko-mal by sa vyjadrit


BaKo . feletake72   |   ip:92.52.9.2   |   2013-01-02  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes, 2.1.2013 je vidno aj nad BB príznaky. Obloha úplne zatiahnutá, dokonca to dnes tak husto rozprašovali, že to padá až k zemi a tvorí sa hmla.


Pandemonium . darujete36   |   ip:212.37.64   |   2013-01-02  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už v samotnom nadpise máte odpoveď na pravdivostnú hodnotu tejto konšpiračnej zlátaniny, a to konkrétne prostredníctvom slovíčka "prý" (vraj, údajne, asi...) :-DDDdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Omítka proti el.mg smogu

Specální omítky a fasády určené jako ochrana proti elektromagnetickému smogu.


Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zem...

Nezamestnaní odmietajú prácu, mali by menej peňaz...

Jak přežít ekonomický kolaps – Část 5: Nezbytné v...

Rozděl a panuj

Obama podepsal stanné právo NDAA

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stručne k Ládinovej smrti


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3811 s