20. September 2019
    
Chronologie historie - Dolezite.sk

Chronologie historie


  2010-02-03  (14:12)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Chronologie historie

Historie je balík lží o událostech, které se nikdy nestaly, vyprávěných lidmi, kteří u toho nebyli. Nemáme k dispozici ani kousek pevného písemného důkazu, ani artefakt, který bychom mohli spolehlivě a nezávisle datovat do doby před XI stoletím.

Historie je balík lží

„Historie je balík lží o událostech, které se nikdy nestaly, vyprávěných lidmi, kteří u toho nebyli.“ George Santayana, americký filozof (1863 – 1952)

Britská encyklopedie říká, že zakladatelem konsensuální chronologie, s níž žijeme, je Josef Justus Scaliger (1540 - 1609). Scaliger se považoval za velkého matematika a rád se honosil tím, že vyřešil „klasický starověký problém“ matematické kvadratury kruhu, jenž se následně ukázal jako neřešitelný.

Jeho nejdůležitější práce Opus Novum de emendatione temporum (1583) a Thesaurum temporum (1606) prezentují objemnou, leč bez jakéhokoliv opodstatnění vytvořenou sadu údajů. Obsahuje opakované sekvence dat s posuny, rovnajícími se násobkům hlavních kabalistických čísel 333 a 360. Numerologie tehdy byla považována za vědeckou disciplínu a J. J. Scaliger byl předním kabalistou své doby.

Anglický filozof William of Ockham (údajně cca 1225 až cca 1279 n.l.) řekl: „Entity by neměly být násobeny vícekrát než je nezbytné.“ Tzv. „Ockhamova břitva“, důsledně aplikovaná na historii, nám ponechává vizi, v níž lidská civilizace, jestliže pod pojmem civilizace chápeme hierarchický systém spočívající na státním zřízení, armádě, ideologii, náboženství, komunikaci a psaných dokumentech, začíná až v VIII – X století.

Ani J. J. Scaliger ani jeho následovníci, klérus či humanisté, nevěnovali mnoho pozornosti Ockhamovu zákonu, když utvářeli římskou a řeckou minulost. Jejich klienty byli condottieri, kariéristé, usilující o potvrzení dlouhých rodokmenů, aby se mohli stát papeži, kardinály nebo založit královské dynastie, jako například Medici. Za skvělou, i když jen fiktivní minulost, platili mimořádně dobře.

Historie končí před VIII. stoletím

Důkladný výzkum ukazuje, že z vědeckého hlediska doslova neexistují žádné spolehlivě datovatelné zprávy o událostech před VIII stoletím, a že platné informace pocházející z období od VIII do X století se vyskytují jen velmi vzácně. Ve skutečnosti se většina událostí „starověké historie“ odehrála v době od XI do XVI století, a byla pak, označená různými etiketami, přenesena do imaginární minulosti v písemných záznamech, pořízených v letech 1400 – 1600 n.l.

Provedli jsme poctivou křížovou kontrolu archeologických, astronomických, dendrochronologických, paleografických a radiouhlíkových datování starověkých zdrojů a artefaktů. Zjistili jsme, že ani jedno, včetně závěrů udělaných na tomto podkladě, nebylo nezávislé, přesné a statisticky přijatelné. Vzájemně si odporují a nevyhnutelně spolupůsobí v kruhu, protože vycházejí nebo byly kalibrovány na základě stejné konsensuální (dohodnuté) chronologie.

Ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, opravdu nemáme k dispozici ani kousek pevného písemného důkazu, ani artefakt, který bychom mohli spolehlivě a nezávisle datovat do doby před XI stoletím. Celá klasická historie je ukotvena na opisech, vyhotovených v XV – XVII století z „originálů, které se, bohužel, ztratily“. Jak příhodné…

V našem vědeckém pojetí jednoduše vracíme chronologii světové historie do království aplikované matematiky, od níž ji odloučilo duchovenstvo v XVI – XVII století. Vyvinuli jsme platnou a ověřitelnou metodu výzkumu historie založenou na statistice, astronomii a logice.

Počítačové rekapitulace detailních popisů zatmění, k nimž údajně došlo ve starověku, například ukazují, že se udála buď ve středověku, anebo vůbec. Prostá aplikace počítačové astronomie na pravidla kalkulace Velikonoc podle „Velikonoční knihy“, údajně zavedené Niceským koncilem v roce 325 n.l., s konečnou platností dokazuje, že k tomu nemohlo dojít před rokem 784 n.l.Mohou vyvstat některé s tím související otázky, jako

– Kdy a kde se vlastně narodil Ježíš Kristus, a kdy byl ukřižován?
– Byla křesťanská verze Starého zákona zkompilována před, nebo až po Novém zákoně“
– atd…

Nová teorie chronologie samozřejmě nestornuje události, nepřehlíží artefakty ani pyramidy, Velkou zeď, atd., atd., jen poukazuje na jejich pravděpodobnější pozici na časové ose.

Historie podle církve

Současná konsensuální chronologie byla v podstatě sestavena v XVI století ze směsky nespočetných vzájemně si odporujících starých latinských duplikátů a rukopisných kopií řeckých spisů (jejichž originály, jak už jsme uvedli, záhadně zmizely) a „důkazů“ dodaných pozdě středověkými astronomy, stmelené autoritou spisů církevních otců.

Nová chronologická teorie je ve shodě s nejpřísnějšími vědeckými normami:

– nabízí souvislé objasnění toho, co již víme;
– je konzistentní: všechny na sobě nezávislé linie zkoumání vedou k stejnému závěru;
– prognózy, které dělá, byly empiricky potvrzeny.
Nová chronologie nabízí následující základní axiómy:

– chronologie je základ historie;
– lidský vývoj byl vždy lineární, postupný a ireverzibilní;
– „cyklická“ povaha lidské civilizace je mýtus, výmysly a mystifikace jsou rovněž všechny „mezery“, „duplikace“, „temné věky“ a „renesance“, známé z konsensuální historie;
– hromadění zeměpisných znalostí byl pozvolný a nevratný proces, který se odráží ve vývoji kartografie;
– čím blíže v čase jsou dané rukopisy k popisovaným událostem, tím méně deformací obsahují;
– v autentických starověkých zdrojích nejsou žádné „nepoužitelné“ informace.
Svatý Augustin byl poměrně předvídavý, když řekl:

„Střezte se matematiků, zejména, když mluví pravdu.“

Fomenkovo dílo History: Fiction or Science? (Historie: Fikce nebo věda?) vede čtenáře krok za krokem k nezbytnému závěru, učiněnému na základě platných vědeckých postupů, že klasická chronologie je chybná, a proto i klasická historie starověkého a středověkého světa musí být nesprávná.

Období renesance byla vymyšlena

Dozvíte se jak a proč byla v období renesance vymyšlena a příslušně uhlazena historie starověkého Říma, Řecka, Egypta a Persie.

Odhalíte Starý zákon jako zastřené ztvárnění středověkých událostí, sepsané celá století po Novém zákoně. Uvidíte křižácké rytíře jako současníky ukřižování, trestající muka Spasitele. Co když se Ježíš narodil až v roce 1053, a byl ukřižován v roce 1086 n.l.?


Závěry

Byla historie překroucena? Ano, byla!

Události, jako ukřižování Ježíše, Římská říše, Temný věk a renesance – odehrálo se to vše v rámci chronologie velice odlišné od té, o níž nám vyprávějí? Ano, určitě! Historie moderního lidstva je drasticky kratší a dramaticky jiná, než se obecně předpokládá.

Jak je to možné? Na jednu stranu bylo běžným zvykem obhajovat nároky na titul a zem věkem a původem, a na druhou – soudní dějepisci až příliš dobře věděli, jak potěšit své pány. Takzvanou universální klasickou historii světa tvoří ohromná hromada spletitých lží o všech událostech před 16. stoletím. Dozvíme se, že celá světová historie byla padělána v 16. – 18. století. Pravděpodobně vám to předtím nikdo neřekl, ale nemáme k dispozici ani kousíček bezpečného písemného důkazu nebo artefakt, který by byl spolehlivě a nezávisle datován do doby před 11. stoletím.

Klasická historie byla sfalšována

Po tom, co vás naučili ve školách určitě nebude snadné uvěřit, že klasická historie starověkého Říma, Řecka, Asie, Egypta, Číny, Japonska, Indie, atd., je prokazatelně zfalšovaná.

Budete jistě vyčítavě ukazovat prstem na obrovské pyramidy v Egyptě, na římské Koloseum, Velkou čínskou zeď atd., a tvrdit, že jsou opravdu prastaré, staré tisíce let. A přesto je to tak – mohou být starší, ale ve skutečnosti neexistuje žádný platný vědecký důkaz toho, že jsou starší než 1000 let!

Nejstarší spolehlivě a jednoznačně datovaný originální psaný dokument je z 11. století!

Že by se všechny ty ušpiněné a potrhané originály nějak „rozplynuly“ někdy ve středověku jen proto, že polovzdělaní, ale chytří mniši uchovali jen úplně nové kopie?Nový výzkum trvá na tom, že homo sapiens vynalezl psaní (včetně hieroglyfů) teprve před 1000 lety. Jakmile vynalezeno, bylo psaní ihned a nevratně zapřaženo do služeb vládnoucích sil a vědy.

Jako děti se ve škole učíme o starověké historii. Děti milují magické hodiny dějepisu – je to jako naslouchat pohádkám o reálném životě. Učitelé recitují úchvatné příběhy; velmi brzy se naučíme nazpaměť jména a skutky odvážných válečníků, moudrých filozofů, báječných faraonů, prohnaných velekněží i chamtivých písařů. Dozvíme se o gigantických pyramidách a pochmurných hradech, králích a královnách, vévodech a baronech, mocných bohatýrech a překrásných dámách, vyzáblých svatých a pochybných existencích zrádců. Jsme opředeni historkami o ukrutných válkách, neúprosných římských legiích, ušlechtilých rytířích, křižácích a bitvách. Vzrušují a nadchnou nás riskantní objevitelské plavby po mořích a dobrodružství. Jak je to napínavé!...

Pak vyrůstáme a s námi roste i láska k historii. Hltáme megalomanské, dech vyrážející filmy z Hollywoodu, čteme historické romány, kupujeme drahé knihy o záhadách, obdivujeme archeologické nálezy, chodíme do muzeí a cestujeme do Egypta, Říma, Řecka a Číny. Ano, teď už mnohem lépe chápeme univerzální historii lidstva i vzestup a pád civilizací. Historie lidstva začala tak velmi- velmi dávno. Per ternia ad astra! (Houštinami ke hvězdám!)

V dějinách je přespříliš výmyslů

V dějinách je přespříliš výmyslů. Historie starověku a středověku je enormní, nevýslovně dokonalá nádherná konstrukce – doslova visící ve vzduchu. Nemá žádné prokazatelné a seriózně vědecky datované písemně doložené základy.

Současná obecně přijímaná verze světové historie je založena na pouhých domněnkách. Možná oprávněně namítnete, že jsou zde nesčetné historické dokumenty, rukopisy, prastaré papyry, pergameny, zašlé a ne tak staré knihy přetékající odkazy na, z a o minulosti. Zdá se tu být dost historických materiálů k snadné a úplné rekonstrukci slavné minulosti!

Ano, je tady víc než dost „dokumentů“ sloužících k tomu, aby nás navždy oslepily; dost k tomu, aby nás svedly z cesty zdravého úsudku a logiky. Jistě, je zde dostatek materiálu k natočení dalších oslnivých hollywoodských trháků, jako „Gladiátor“, „Trója“, „Alexander Veliký“, s přesvědčivými hereckými výkony Russella Crowa či Brada Pitta; dostatek jiskřivých nápadů pro další slaměné ohně jako „Da Vinciho šifra“.

Všichni si mylně představují, že rekonstrukce minulosti je snadná věc. Člověk prostě vezme prastarou kroniku, přeloží ji do současného jazyka, a je to. Historie je opět jako nová. Jenže tak to, bohužel, není!

Stará historie, to jsou především psané dějiny vycházející z věrohodných zdrojů: dokumentů, rukopisů, tištěných knih, obrazů, monumentů a artefaktů. Když nám školní učebnice říká, že Čingischán nebo Alexander Veliký v letech X, Y, Z, každý nezávisle na sobě, vybojovali půlku světa, znamená to jen tolik, že to uvedeno v některém z psaných zdrojů. Ale nejsou zde jasné, jednoznačné odpovědi na zdánlivě jednoduché otázky: Kdy byly napsané tyto zdroje? Kým, a kdo se o nich poprvé zmínil? Odpověď na každou z těchto otázek je velmi komplikovaná a vyžaduje hloubkový průzkum, aby nakonec odrážela skutečnosti o historických událostech.

Rovněž se předpokládá, že máme k dispozici mnoho pečlivě uchovaných starověkých a středověkých kronik, napsaných Čingischánovými či Alexandrovými současníky a očitými svědky jejich fantastických vítězství, dnes pečlivě uložených v národních knihovnách v Mongolsku nebo Řecku; v Kongresové knihovně či privátní sbírce Microsoftu.

Ale tak to také není

Dostupné jsou pouze docela mladé zdroje informací, napsané stovky nebo dokonce tisíce let po všech těchto událostech. Ve většině případů byly zapsány v XVI. – XVIII. století či dokonce později. A i tyto zdroje zpravidla velmi utrpěly značnými a mnohonásobnými manipulacemi, falzifikacemi a deformacemi při mnoha úpravách. Ve stejném období bylo pod záminkou kacířství v Evropě nenávratně zničeno nesčíslné množství starých originálních dokumentů.

Zdrojem většiny psaných dokumentů, které ovšem později byly rovněž padělány a zfalšovány, původně jistě byly nějaké skutečné události. Stejnou reálnou událost mohli popsat v kronikách autoři píšící v různých jazycích a z úplně opačnými vzájemně si odporujícími náhledy. Takové věci jsou v mnoha případech naprosto nerozpoznatelné jako stejná událost.

Také jména osob a zeměpisných míst během staletí často změnila význam a polohu. Přesně stejné jméno mohlo v různých historických obdobích nabýt úplně jiného významu. Geografické polohy na mapách byly jasně definovány až s příchodem tisku. Teprve ten umožnil oběh totožných kopií stejných map pro vojenské polní účely, navigaci, vzdělávání, administraci, apod. Před vynálezem tištěných map představovala každá originální mapa nepřesné, s jinými neslučitelné, unikátní umělecké dílo.

Historici z Oxfordu říkají: „... Julius Caesar žil v prvním století před naším letopočtem, to ví přece každý. Opravdu to chcete zpochybnit?“ Ano, chceme. Pro nás je toto prohlášení jen současný převládající názor. A až do doby, kdy to bude prokázaná skutečnost, to bude jen jednou z mnoha pravděpodobností.

Na oplátku můžeme historikům položit pár prostých otázek: Odkud čerpáte své informace? Z učebnice? To nestačí. Kdo poprvé řekl, že Julius Caesar žil v prvním století př.n.l.? Jakou knihu, dokument, nebo rukopis, můžete nabídnout jako primární zdroj? Jak je starý a kdo je autorem toho zdroje?

Jako důkaz samozřejmě nelze akceptovat odpověď, že „je to tak v učebnicích“. Jakmile začnete pátrat po hlubších důkazech, než je tvrzení ve školních učebnicích, zdánlivě pevný základ pro toto absolutně dominantní tvrzení se zčistajasna kamsi vypaří. Je to tak – celosvětová obec profesionálních historiků dokonce nemůže předložit ani žádný nevyvratitelný písemně doložený důkaz, ať už na papíru, papyrusu, pergamenu nebo kameni, že Julius Caesar vůbec existoval. Totéž platí pro všechna velká jména starověku. Takové důkazy jsou nedostupné!

Historici z Cambridge se ohrazují: „Je tady přece prastará kronika napsaná ve dvanáctém století n.l., v níž zřetelně stojí: Julius Caesar žil v prvním století př.n.l.“ ale nic nedokazuje ani to, že zmíněná kronika nebyla napsaná například v sedmnáctém, a ne ve dvanáctém století, jak nám zcela nepodloženě tvrdí. Je snad tento písemný zdroj vědecky datovatelný?

Skutečnost, že bronzová deska (nebo plastová, vyrobená ve dvacátém prvním století) s nápisem: „Jupiterův chrám, postaven v 1. století před naším letopočtem pod osobní vedením Velkého skvělého Caesara, vládce Říma“ visící na staře vypadající stavbě nepředstavuje žádný nevyvratitelný důkaz toho, kdy, proč, kým nebo za jakým účelem byla postavena, i kdyby stála přímo v Římě.

Historici musí napřed předložit důkaz umožňující datování zmíněné kroniky do dvanáctého století. A tady se všechno zastaví, protože dějepisci nemají vůbec žádné důkazy o datování svých údajně „prastarých písemných zdrojů“ či předložit nějaké nezávisle potvrzené datování libovolných starověkých artefaktů. Posledních 300 let úspěšně prodávají veřejnosti starověce vypadající, leč nedávno ražené mince, s nápisem „raženo roku 2000 př.n.l.“ na rubu a portrétem Ježíše Krista zpředu.

A vůbec nejlepší na tom všem je, že většina unikátních zdrojů, které přežily až do našich dnů a mohou být spolehlivě datovány do X. – XIV. století, neukazuje onen uhlazený učebnicový obraz klasické historie. Prezentují něco úplně odlišného. Podobná svědectví a zdroje proto nejsou vpuštěny na pečlivě umetený a nalajnovaný dvorec historie! Učení historici praví, že podobné zdroje jsou „primitivní a plné omylů, nesprávných jmen a lokalit, chronologicky vyloučených situací“, atd... Tyto podle nich politováníhodné směsice byly údajně sepsány pologramotnými mnichy, poustevníky a pocestnými, a proto nemohou být přijaty a vystaveny v posvátném chrámu universální klasické historie. Ne očití svědci dávných událostí; jsou to oni, kteří jako jediní mají právo utvářet běh historie.

Co se týče současných metod datování starých a starověkých zdrojů a artefaktů, jsou stejně nepřesné jako neslučitelné. Toto bohužel platí o archeologické, dendrochronologické i paleografické metodě, a stejně tak i pro datování radiokarbonovou metodou. Posuďte sami.

Archeologické datování

Při egyptských vykopávkách pohřebiště faraona zařazovaného do 19. dynastie (1500 let př.n.l. – což je údajně známý fakt!) nalezne archeolog řeckou nádobu, nazvěme ji předmět A, přisuzovanou Mykénské kultuře. Z toho je odvoditelné, že je ze stejného období, tj. 1500 let př.n.l. V jiném výkopu, v Řecku, v místě definitivně přisuzovaném Mykénské kultuře, nalezne jiný archeolog vedle podobné nádoby „zvláštní knoflík“, nazvěme ho předmět B, a je pochopitelné, že obojí je z téhož období (1500 př.n.l.), protože stáří předmětu A = stáří předmětu B. Potud je vše logické.

Při další vykopávkách v Německu najdou archeologové další objekty vedle podobných „zvláštních knoflíků“, takže je rovněž odvoditelné, že všechny tyto v Německu nalezené předměty C, D, … N, jsou stejně staré: 1500 let př.n.l. Pořád ještě logické, že? Vypadá to tak.

Ale pak, jednoho dne, naleznou archeologové ve Švédsku při vykopávkách dolmenového hrobu poměrně nedávno zesnulého krále Björna (narozeného 953 n.l.) – nezvratně datovaného do desátého století n.l. – další „zvláštní knoflíky“. Nález těchto „zvláštních knoflíků“ v rámci dosavadní logiky dokazuje, že král Björn musel žít před 2500 lety, ale dolmenový hrob dokazuje, že byl pochován o 1500 let později... To už zas tak logické není, že? Archeologové pak podobný případ prohlásí za „záhadu“ – a ... zametou všechno pod koberec. Zapomeňte na logiku!

Archeologické datování je proto a priori nevyhnutelně naprosto subjektivní záležitost, která nemá nic společného s vědeckými postupy.

Radiokarbonová metoda

Tento hojně nabízený způsob poskytuje hodnověrné datování objektů organického původu s tolerancí plus- minus 1500 let, je tedy příliš hrubý i k datování historických událostí, které se odehrály v časovém rámci 3000 let! Základem pro počáteční kalibraci této Libbyho metody byly historiky datované artefakty ze starověkého Egypta...

Datování pomocí radioaktivního izotopu uhlíku C14 probíhá většinou takto: archeolog odešle artefakt do laboratoře se svou představou o stáří objektu. Laboratoř se přizpůsobí a provede požadované datování, potvrzující datum navržené archeologem. Všichni jsou šťastní: laboratoř vydělá peníze za provedení nákladného testu, archeolog sklidí vavříny za svůj převratný objev. Vestavěný nízký stupeň přesnosti této metody umožňuje ukuchtit vědecky vypadající a zákazníkem očekávaný výsledek. Široká veřejnost si neuvědomí, že byla opět napálena. Archeologické artefakty obvykle nejsou posílány do laboratoří na radiokarbonový test proto, aby bylo zjištěno jejich skutečné stáří, ale k pouhému orazítkování stáří předem navrženého historiky.

Dendrochronologická metoda

Tato metoda, využívající letokruhy stromů, je nepoužitelná pro spolehlivé datování evropských událostí starších než 800 let. Vzorky ze Severní Ameriky sice jsou datovatelné až 5000 let zpět, ale jsou bezvýznamné k datování starověkých událostí v Evropě, Africe nebo Asii.

Všechny dnes užívané metody datování jsou závislé na klasické Scaligerově chronologii. Kromě toho, všechny tyto „pěkné“ metody byly vyvinuty a kalibrovány na základě klasické chronologie. Circulus vitiosus. Ano, velmi bludný kruh!

Překvapující je, že veškeré důkazy vztahující se ke všem důležitým historickým jménům a událostem starověké historie se poprvé objevily ve zdrojích, jako jsou například opisy, knihy a rukopisy, které mohou být spolehlivě datované do XVI. – XVIII. století. Tyto knihy a rukopisy přetékají odkazy a citáty ze starších knih, dokumentů a rukopisů, – které ovšem do jedné úplně mysteriózně zmizely! Neexistuje ani jediný spolehlivě datovaný originální soudobý starověký zdroj. Sic! Skutečně, je to jako špatná detektivka. Ale dokonce i úplně na hlavu padlý policista usilující stát se detektivem by musel zavětřit a konstatovat, že tu něco „pěkně smrdí“.

Vy to necítíte?

Proč tomu tak je

Všechny tyto „zdroje“ jsou nedílnou součástí konstrukce klasické chronologie. Většina řeckých, římských a středověkých kronik, letopisů a pamětí, byla hromadně vyprodukována v XVI. – XVIII. století. Pravdou je, že v posledních 300 letech celá třída dějepisců tvořila, zkoumala, zdokonalovala a pilně vybrušovala obraz bájné neexistující universální historie světa a klasické civilizace, rafinovaně vykonstruovaný jejich předchůdci v průběhu XVI. – XVIII. století na příkaz tehdejších mocných. Hladili až vyhladili – doslova vybrousili skutečnou historii světa do zapomenutí! Konečným důsledkem je, že historie starověku, kterou nás všechny učili ve školách, je nepravdivá; nejde o nic jiného, než o momentálně převládající indoktrinovanou verzi.

Dokud nebude prokázán opak, je jen jednou z možných variant. Současná verze historie je založena na „chronologické hypotéze“, kterou poprvé formulovali chronologové a dějepisci Josef Scaliger (1540 – 1609) a Dionýsus Petavius (1583 – 1652). Jejich chronologie je stejně nevyvratitelná jako kvadratura kruhu, jejímž byl Joseph Scaliger zuřivým zastáncem.

Padněte na kolena a obdivujte Almagest, který je základním kamenem celé konstrukce současné chronologie! Přepokládá se, že ho ve druhém století n.l. napsal otec astronomie Ptolemaios. Tento pravděpodobně předpotopní traktát katalogizuje 1028 hvězd pozorovaných s precizností 10' - 15' (obloukových minut) zeměpisné délky.

Rotace Země způsobuje, že se noční obloha každé čtyři minuty posune o 1 obloukový stupeň. Jeden obloukový stupeň sestává z 60 obloukových minut, což znamená, že rychlost otáčení oblohy se rovná 15' (obloukových minut) za jednu minutu času.

Údajně Ptolemaiova měření ovšem jsou příliš přesná na to, aby je mohl provést s dobovými pomůckami, tedy za pomoci slunečních, vodních nebo přesýpacích hodin. Že by používal švýcarský chronometr s minutovou ručičkou po dědečkovi? To se jeví jako nanejvýš nepravděpodobné, vzhledem k tomu, že minutová ručička byla novinkou, která se na hodinkách neobjevila dříve než v roce 1550 n.l.

Dalším pevným pilířem univerzální historie je doba bronzová, která tu údajně byla před 3 – 5 tisíci lety. K odlití bronzu potřebujete 90% mědi a 10% cínu. Prosté. Ano, jenže technologie extrakce cínu z horniny byla objevena až ve 14. století našeho letopočtu. Scaligerovi poplatní chronologové se vůbec neobtěžovali poradit s chemiky. Poháněly je zcela odlišné motivy, a vůbec nepomysleli na cín či samotnou vědu! V důsledku toho se „starověcí řečtí hrdinové“ (jako Brad Pitt ve filmu „Trója“) šťastně osekávají bronzovými meči, k jejichž výrobě je nezbytný cín, jenže ten tehdy ještě nebyl objeven!

Pátrejte sami a postupně najdete dostatek důkazů, abyste dospěli k nezbytnému závěru, že klasická Scaliger – Petaviusova chronologie je chybná, a proto neplatí ani dnes všeobecně přijímaná historie starověkého a středověkého světa. Až tuto knihu dočtete, jistě budete mít nový názor a budete velice nedůvěřiví ke všemu, co se říká nebo bylo vytištěno o „starověku“, „tajemných“ Římanech, Řecích a Egypťanech a středověku, právě tak, jako o všem ostatním, včetně o „ztracených a znovu nalezených“ civilizací.

Henry Ford kdysi řekl: „Historie je víceméně sbírka hovadin!“ Anatolij Fomenko to prokázal.

Zdroj: http://www.bookmasters.com/marktplc/01098.htm


priatel Vas vsetkych
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
clovek   |   ip:95.102.21   |   2010-02-03  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimave.


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-03  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak, a je to vsetko v riti.. som zvedavy do akych absurdnosti sa toto vsetko pred koncom ide este zahnat!!! som fakt zvedavy. (nehovorim sice , ze vsetko z historie je pravda no tu je spochybnene uz komplet vsetko)

za chvilu nam tu budu samozvany proroci a osvietenci rozpravat, ze sa nestalo ani to,coho sme boli ocitymi svedkami.


a bude este horsie, ja viem odkial vietor fuka....
skoda aj pisat...


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-03  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
Prečo škoda písať mňa docela zaujíma odkial vietor fúka ?!napíš odkial fúka....


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-03  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EKONOM. pozri nemam chut sa tu s nikym dotahovat. cital som tvoje prispevky a zistil som ,ze do niektorych veci vidis velmi dobre,no niektore ti unikaju, a tiez velmi dobre. (no to je pochopitelne nemozme vsetci vediet uplne vsetko, kto by bol hlupa ovca, nie??) a tak ked ti to tu napisem budes mi zbytocne oponovat a ja nemam sil a ani chut sa tu hadat stale dookola a bez vysledku.

takze z uctou.. be blessed


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-03  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
Ja som iba chcel zistiť odkial vietor fúka aby som si vedel z ktorej strany mám nastaviť veterný šťít :D


igi   |   ip:95.105.16   |   2010-02-03  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ekonom
..a doteraz ti fúkal vietor do ri..ti, že ...


fretka   |   ip:87.244.19   |   2010-02-03  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď som sa učila na dejepise o našich slobodomurároch, ktorý sa zaslúžili o vznik ČSR tak som prišla na jednu prostú vec... do takého 14., možno 15. storočia, sú dejiny len dohady a ostatok až po dnes sú propagandistické bláboli, prekrúcanie a zahmlievanie... tento článok je dosť pravdivý, ale moja predvídavosť mi nedovolí veriť všetkému... ešte k tomu nemám v tejto problematike alebo ako to nazvať temer žiadne znalosti, ale je to zaujímavé a autor si s tým dal roboty


Prognostik   |   ip:89.173.88   |   2010-02-03  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa tohto článku, je jasné, že minulosť sa stále mení, len budúcnosť je istá.


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-03  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  igi
Doteraz som žil v proti veternom bunkri tak že mi do ri..ti nič nefúkalo.


tomas   |   ip:95.102.18   |   2010-02-03  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hm... podľa mňa je to, sorry, debilina. Už len napríklad toto: http://sk.wikipedia.org/wiki/Rímsky_nápis_v_Trenčíne vyvracia dosť z tohoto článku, žiadne papiere, ale do kameňa vytesané 2 vzájomne sa podporujúce odkazy/dôkazy, jeden v TN, druhý v Alžírsku. Nezdá sa mi, že by to množstvo mien, cisárov, ich synov a následných cisárov malo byť vtesnaných zrazu niekde do 10. storočia n. l.. To isté to množstvo pápežov, vrátane našich vierozvestcov C a M. To by potom jedna generácia trvala koľko 1 - 2 roky? Tak isto je dokázané, že mnoho dnešných "vynálezov" sme len znovuobjavili - to narážam na ten bronz.
A ešte jedna otázka: NAČO, by to tým falzifikátorom dejín v 15-17 storočí bolo dobré? Je to na zamyslenie...


Profesor   |   ip:89.173.88   |   2010-02-03  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cieľom histrikov NWO je domegetiť každého. Vytrhať korene akéjkoľvek histórie, aby ľudia žrali seno a stali sa otrokmi.


kritik   |   ip:84.16.41.   |   2010-02-03  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K historii treba mať veľmi kritický postoj. 1- je v minulosti ale i dnes tvorená v zmysle hesla:“Dejiny píšu víťazi“, 2- slovanské dejiny písali grécki, rímski, franskí, arabsko-židovskí, kresťanskí, maďarskí, germánski, českí pseudohistorici zo svojho pohľadu, 3-v minulosti a stále viac aj dnes sa vnáša do historiografie ideologia, 4-výklad tej istej udalosti môže byť rôzny napr. nedávna autohavária A. Dubčeka.
Mám výhrady: 1-tento článok bol zverejnený na WM už dávno, 2-predsa len sú originálne písomné dokumenty spred roku 1000 napr Industria Tue, 3-archeologické nálezy sú hmotné dôkazy o minulosti, sú objektívne, subjektívny môže byť len ich výklad. zatial staci.mm   |   ip:82.37.114   |   2010-02-03  (23:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Absolutne suhlasim s clankom.Pozrite sa na dnesnych vladcov.Neda sa im verit ani slovo.Taki isti boli aj ti predtym a vzdy prekrucali fakty,len aby mohli nadalej ovladat nas,ubohych otrokov.


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-03  (23:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby sa zaviedol zakladny prijem ako by niekto mohol byt otrok ? nebolo by potom jedno ake su korene ? ved skutocne korene su tie ze sme z jedneho zivota takze sme si vsetci rodina spolu so zvieratami a rastlinami. a nezmenia to ani artefakti z 1. 5. 10. ci 15 storočia.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-02-04  (06:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tomas suhlas. Článok je písaný tendenčne. Spomína len fakty, ktoré sa mu hodia. Ale je to bežné u ľudí, nazvime ich "neobjektívnymi". WM magazín je toho plný :-)

Apropos, aký je cieľ článku?


moon   |   ip:195.168.4   |   2010-02-04  (08:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to tomas, DrHujer uplne svami suhlasim clanok je brutal pisany tendencne


julo   |   ip:94.113.13   |   2010-02-04  (08:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tiez som to uz cital davnejsie vo WM.Ale to nic nemeni na hodnote tohto clanku.
Pochybovanie je pociatkomn mudrosti-vraj to povedal Descartes.A o tom su aj tieto stranky,nie?Nie pre pochybovanie samotne,ale aby sme nehltali vsetko,co nam v tomto systeme nakukaju.


bublinka   |   ip:91.127.51   |   2010-02-04  (09:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clano absolutne vystihuje to co "dejiny" vo svojej podstate su.Ludia nevieme o dejinach ani makke f.My nevieme ani to,co sa skutocne deje teraz a tu a to napriek vsetkym informacnym moznostiam.
Tento pocit mam uz od vtedy,ako nas niekedy v zkladnej skole ucili o mamutoch,intuitivne sa nieco tak bilo v mojom vnutri,az mi bolo na vracanie,takto reaguje siesty zmysel,alebo intuicia a takyto pocit mam aj s toho,co sa oficialne hovori o sucasnom diani,no a predstavte si,ze niekto najde o tisic rokov dnesne noviny a bude citat o nasej zlodejskej luze,ako o mimoriadne schopnych a bohatych ludoch,co svoje bohatstvo obetovali v prospech slovenska,investicie v tatrach a podobne...,pritom su to megazlodeji a kriminalnici.
Absolutny suhlas s clankom.DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-02-04  (10:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "predstavte si,ze niekto najde o tisic rokov dnesne noviny a bude citat o nasej zlodejskej luze,ako o mimoriadne schopnych a bohatych ludoch,co svoje bohatstvo obetovali v prospech slovenska,investicie v tatrach a podobne...,pritom su to megazlodeji a kriminalnici."

Bublinka, s novinami sa mýliš.

v prvom rade sa na "dolezite.sk.3010" tomu nebude veriť, že tie noviny sú skutočné, archeológmi vyhrabané, či nájdené dakde v archíve, ich datovanie sa na tejto stranke bude spochybňovať, prípadne považovať za podvrh, všetky detekčné a datovacie metódy budú považované za klamlivé, či nepresné...a diskusia bude v tomto duchu :-)A keď sa o nich budú žiaci učiť, niektorým sa pri počúvani robotky učiteľky bude chcieť vracať, čo budú dávať do súvislosti so šiestym zmyslom.

Takže spochybňovanie novín bude ako spochybňovanie mamutov. Takže vlastne žiadne noviny teraz neexistujú....:-DD

bublinka   |   ip:91.127.51   |   2010-02-04  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  drhujer:ja nespochybnujem mamuty,ale to co nas o nich ucili,aj ked to bolo velmi malo,tak aj to malo bolo z dvoch tretin blud.
Ja viem,ze si velmi sikovny,len sa neponahlaj pochopit tak "rychlo" to co citas.
Ide o to,ze ludia mamuty nelovili,ako bolo na debilnych obrazkoch v knihach ,ludia lovili a zivili sa mensimi tvormi a mamut bol prakticky bez prirodzeneho nepriatela.


Rati   |   ip:87.197.11   |   2010-02-04  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ja neviem, pozrel som si ten Rimsky nápis v Trencine vo Wik. a ci to bolo vytesanepred 200, 500 alebo 1000 rokmi, tak to asi ani nezistime, ale tým nechcem povedat ze sa stotoznujem s clankom. http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmsky_n%C3%A1pis_v_Tren%C4%8D%C3%ADne


julo   |   ip:94.113.13   |   2010-02-04  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka
Preco by nelovili mamuty?Podla mna bol clovek rovnako lenivy a tym padom dovtipny ako dnes..Ja by som rozmyslal takto:ano,mozem ulovit tisic zajacov prakticky bezpecne,ale nadriem sa ako prasomar,to sa radsej dohodneme s chlapmi pri prapive,dame este na guraz prapoldeci a ohnom a revom zazenieme mamuty do nejakej rokle..Nemohlo to byt aj tak?:-)


bublinka   |   ip:91.127.51   |   2010-02-04  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemali chladnicky ,cerstva potrava bola asi aj pre subeznikov dolezita,asi neradi jedli zdochliny.Nehovorim uz tom,ze mamut bol asi nie velmi ulovitelny.
Nespravne je opisana aj doba v ktorej zili,teda klimaticke podmienky,pravdepodobne zili v miernom klimatickom pasme ,ktore ale vtedy nezodpovedalo sucasnemu rozdeleniu klimatickych pasiem.A to ze doslo k prudkej zmene je jasne,ale nie je jasne to, co to sposobilo.
Nastenne malby v jaskyniach dokazuju lov mensich zvierat,praclovek nikdy nekreslil seba,ako lovca mamutov.


moon   |   ip:195.168.4   |   2010-02-04  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka stymi kresbami nemas uplne pravdu na sibiri sa nasli vyobrazenia lovcov mamutov aj ked ich nieje vela ale aj to malo muselo byt na zaklade niecoho nakreslene ...co sa tyka uskladnenia masa tak uz vtej dobe bolo zname susenie a udenie...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-02-04  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetko z historie je nam nezname, len to vieme ,ze boh zacal pisat bibliu o pol druhej popoludni a mal oblecene biele tricko a modre kratasy, vsetko ine je bluf.


ace   |   ip:217.75.87   |   2010-02-04  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked nemam verit historikom - preco potom verit autorom clanku?!
je vobec mozne sa dozvediet pravdu................?!


ANONYM   |   ip:87.244.19   |   2010-02-04  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prognostik
s tym by som si nebol isty ze buducnost je ista.buducnost zalezi len na nas ludoch ,precitaj si nieco o mayoch, ci sa spametame ako ludia do roku 2012 alebo nie.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-02-04  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka. mamut sa uloviť dal. Tak ako dnes ulovíš medveďa, slona a inú veľkú zver. Umožňuje to ľudský rozum, nielen sila. Spracovanie masa, bolo v teplejšom podnebí problematickejšie, no nie nemožné. Tak ako naši predkovia vedeli bez elektriny ochladiť v 30°C teplách a priamom slnku vodu na 18°C, tak isto sa dá ochladiť i maso. Nehovoriac o konzervovaní :-)

anonym, ace, rafael, moon suhlas.


bublinka   |   ip:91.127.51   |   2010-02-04  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer-lov si svoje mamuty,ja nepotrebujem mat za kazdu cenu navrch,je to iba moj pohlad a moje presvedcenie,byt praclovek,uprednostim radost z lovu aktivitu a cerstve maso.


ANONYM   |   ip:87.244.19   |   2010-02-04  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka
klidek:)))a relaxik


julo   |   ip:94.113.13   |   2010-02-04  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka
byt praclovek,uprednostnim to tiez.
Ale kedze viem,ze supermarket je az par rokov v buducnosti,radsej si urobim zasoby.A ulovenie jedneho mamuta je aj energeticky menej narocne,ako nahanat neviemkolko zajacov a mensich zvieratiek.Vyhoda je tiez,ze to utuzuje komunitu-spolocny lov,koordinacia a potom aj delenie sa.A usetreny cas vyuzit na prijemnejsie veci:-)

ace
ver sebe,aj to s vyhradami:-)


bublinka   |   ip:91.127.51   |   2010-02-04  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym :k comu ?


bublinka   |   ip:91.127.51   |   2010-02-04  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo:len pisem,ze jaskynne kresby nevyjadruju take zmyslanie pracloveka,ako mas ty.Rec je nie o zajacikoch,ale o mensich zvierat od mamutov.Aj ked si mysli,ze by nepohrdli ani zajacikom.
Slovne spojenie praclovek-lovec mamutov je sprostost.
Ale napisal si taku sprostost aj s poucenim,ze nechapem posolstvo,ale budiz.


ANONYM   |   ip:87.244.19   |   2010-02-04  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo
no nvm s tym supermaketom opatrne aj tam musis ulovit maso a nedat sa oklamat abyy bolo cerstve:D


brblu   |   ip:195.168.2   |   2010-02-04  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludia neverte nicomu co bolo predvasim narodenim :D nic viac vam poradit neviem...objektivita neexistuje, je len mnozina subjektivnych nazorov a to uz je co povedat ...


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-02-04  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  brblu....tiež neverím že rodičia sa narodili, keďže sa narodili pred mojim narodením :-)


julo   |   ip:94.113.13   |   2010-02-04  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM-tiez trefne!:-)
bublinka
ziadne poucenie v tom nehladaj.
bud len trochu nad vecou..ja netvrdim,ze lovili len mamuty.Ale fakt je,ze cloveka neodradi nebezpecenstvo.Je dokazane ze indiani lovili bizony.A ked si predstavis niekolkotisicove stado poltonovych(alebo vacsich)zvierat,to myslim,bolo tiez dost adrenalinove.Jasne,ze to zacali robit vo velkom,az ked domestifikovali kone,ale aj tak..Preco teda nie mamut?
Uznavam,vacsinou su na nastennych malbach tury,antilopy a mozno medvede..to znamena,ze nezakrutili krkom nejakej sliepke?vlastne,ani vajicka tam nie su,ani bobule,alebo ovocie-znamena to,ze ich nejedli?
Ake bolo teda zmyslanie toho pracloveka?
Nemusi byt hned vsetko,co nepochopis,sprostost..


Monty   |   ip:85.135.23   |   2010-02-04  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ach boze. To ze v Rusku nemaju ziadne pisomne dokumenty pisane pred prichodom Cyriliky teda cca rok 1000, neznamena ze az vtedy zacala civilizacia. Nepoviem, v historii je kopa lzi, ale toto je extremny extremista co sa nevie zmierit z relativne kratkou historiou svojho naroda a namiesto toho aby sa sustredil na tvorbu jeho buducnosti mystifikuje minulost.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-02-04  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  monty, súhlas.


bublinka   |   ip:91.127.51   |   2010-02-04  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo:ok


ANONYM   |   ip:78.99.89.   |   2010-02-04  (17:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hah:Elita elita vsak na minulosti nezalezi.este sale sa mozte polepsit v pritomnosti,jedine na com zalezi je buducnost.


TBR   |   ip:158.193.9   |   2010-02-04  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Učení historici praví, že podobné zdroje jsou „primitivní a plné omylů, nesprávných jmen a lokalit, chronologicky vyloučených situací“, atd... Tyto podle nich politováníhodné směsice byly údajně sepsány pologramotnými mnichy, poustevníky a pocestnými, a proto nemohou být přijaty a vystaveny v posvátném chrámu universální klasické historie.

-krasa, paci sa mi ze vyvracia historiu, ale nema podlozene toto... ,,udajne,,

Údajně Ptolemaiova měření ovšem jsou příliš přesná na to, aby je mohl provést s dobovými pomůckami, tedy za pomoci slunečních, vodních nebo přesýpacích hodin. Že by používal švýcarský chronometr s minutovou ručičkou po dědečkovi? To se jeví jako nanejvýš nepravděpodobné, vzhledem k tomu, že minutová ručička byla novinkou, která se na hodinkách neobjevila dříve než v roce 1550 n.l.

-dalsie dohady....

cely text su len same dohady, nic len dohady. ani jeden rentabilny fakt, cely clanok som sa nudil.
nechapem ako s tymto moze niekto mat tolko odvahy aby vyvracal historiu...
esteze nakoniec dal krasne dva citaty...to tomu pridalo naozaj na vahe!

GRATULUJEM
TBR   |   ip:158.193.9   |   2010-02-04  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  historia sa sklada z plno omylov, ale su historicke dokazy, o ktore sa veda opiera. hadzat celu historiu do jedneho vreca...to nie.


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-02-04  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celý článok je podľa mňa totálny nonsens! Veď, kto by stíhal za dve storočia napísať toľko klasických diel od staroveku, až do novoveku. To musel byť riadny zhluk géniov vo dvoch storočiach, či to boli tí, čo ich pálili, aby nás dnes napálili?


Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2010-02-05  (01:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimave takato teoria ma už napadla niekedy v inulosti a ešte viete čo je zaujimave že minulosť je absolutne nepodstatna lebo už bola a chuj ma do ňej


Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2010-02-05  (02:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikdy nezabudnem na pisomku z dejepisu kde moj profak od nas vyžadoval datumi roznych udalosti.za každou otazjou bola udalosť a vy ste v odpovedi maly napisať iba datum Keď sa teraz na tym zamyšlam pripada mi to uplne chore to čo od nas chcel.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-02-05  (07:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Julo,Indiani kone nedomestikovali, prveho kona videli, az ked dorazili Spanieli.


julo   |   ip:94.113.13   |   2010-02-05  (08:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
ani som nenapisal,ze domestifikovali kone ako povodne zivocichy Americkeho kontinentu.Spanieli ale dorazili do Strednej a Juznej Ameriky a ako jazdcov pozname severoamerickych Indianov.Niekde som cital,ze kultura prerijnych indianov vznikla vlastne az ked nim dorazili zdivocele kone,ktore dezertovali Spanielom.Tie si potom skrotili a hura na bizony:-)
Ak v tomto pripade neplati pojem domestifikacie,tak sa ospravedlnujem...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-02-05  (09:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Julo, spravne.


endrius   |   ip:95.102.65   |   2010-02-05  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked som zacal citat,myslel som ze ten clanok bude uplne o niecom inom. Myslel som ze je prave o tom ze sme tu ovela dlhsie ako si myslime. taketo sracky...


antitalent   |   ip:95.103.50   |   2010-02-06  (14:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento clanok, hm... sam autor sa zamotava do svojich vymyslov. chudak sam nevie, comu ma verit. a komu. tak vyprodukuje takyto paskvil. a vy to este aj uverejnite..


dano   |   ip:87.197.11   |   2010-02-06  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pardon, preskakujem diskusiu, ale autorovi by som rád ukázal emotiikonu - nemám ju však, tak posielam aspoň citoslovce: ťuk, ťuk, ťuk ?!?
(+emotiikona: :-))
Typický príklad myslenia, "čo neodnesiem domov, to neexistuje".


krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-02-08  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to vsetko pekne co autor pise, ale... ...su tu aj ine ako europske zdroje, myslim ze v piatom az desiatom storoci tu mame zaznamy z islamskeho sveta, kde sa uz neda aplikovat teoria o sprisahani aku popisuje on. Trosku vzdialenejsie ale predsa pouzitelne zdroje su tiez India, ci Cina (co je vlastne aspon 2500 rokov stabilnych zaznamov).
POdobne sa mi nepaci aj "teoria" o cine (sposob ziskavania bol objaveny az v 14 storoci) - to by v praxi znamenalo, ze vsetky "primitivne" brondzove nalezy su stare max 600 rokov a teda ak pocitam dobre tak tu popri ocelovych mecoch pouzivali aj brondzove sekery a mece (citaj - neefektivne a nepouzitelne).
Autor mozno zacal pri dobrej myslienke - poukazat na nedostatky v datovani a vobec celom historickom pristupe, ale dostal sa k tomu istemu extremu akurat na opacnej strane.


haf   |   ip:91.127.24   |   2010-02-09  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor zabúda že máme aj tzv. pomocné vedy historické... nie len to čo bolo napísané na papieri je história... v tom že s ranestredovekým písomnými pamiatkami treba pracovať veľmi kriticky má asi v jedinom pravdu.


Tommy   |   ip:88.212.37   |   2010-02-10  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podla mna je toto cisty vymysel, pretoze ako moze niekto spochybnovat take zdroje ake boli napr. prace antickych filozofov,dejepiscov a inych na tu dobu vynzmanych osobnosti, proste mam taky pocit ze autor veri iba tomu co vidi alebo videl a veci ktore sa odohrali pred tisicmi rokmi su prenho uplne vymysli, keby teto clanok citla nejaky renomovany historik tak asi umrie od smiechu :P


pavel   |   ip:88.101.84   |   2010-03-07  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor je uplně mimo. Ještě že existují tisíce let staré nápisy tesané do kamene, hliněné tabulky ze Sumeru, pyramidy staré možná desítky tisíc let. Stopy člověka v křídových vrstvách pamatujících druhohory a dinosaury atd. atd.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Kresťanský pohľad na ezoteriku

Niekto sa možno rozhodne, že nebude vyznávať to preňho všedné kresťanstvo, ale naopak, nájde niečo odlišné od kresťanstva. Z nevedomosti i zvedavosti človek očakáva od ezoteriky alebo od ázijských náuk, že bude šťastnejší, ale vždy nastanú len väčšie a väčšie duchovné problémy. Z nevinného vyznávania nejakého, možno lákavého smeru, si niekedy človek môže narobiť obrovské problémy.


SYSTÉM MOCI – jeho ekonomicko-politické prejavy, sú...

Falešná záminka pro válku v Libyi?

Sú židia nepriateľmi kresťanstva?

Ministerstvo zahraničí USA by mělo vysvětlit, proč ...

Brána k moudrosti

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ako také ovce

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.3517 s