21. Júl 2019
    
Čie bolo Uhorsko - Dolezite.sk

Čie bolo Uhorsko


  2009-08-13  (14:33)  |  Kultúra
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
dejiny, Uhorsko, Sloveni, Sasinek, uhorské legendy - Čie bolo UhorskoSlovenská historička žijúca v Rakúsku, pani Emília Hrabovec, sa vyslovila, že „Slovensko síce má dnes svoj vlastný štát, ale Slováci ešte nenašli svoju skutočnú štátno-národnú identitu“ (Som človek hľadajúci pravdu, www.slovaci.at). Je čas zamyslieť sa netradične a inak nad našimi dejinami, pokúšať sa o ich výklad „zo slovenského stanoviska“ – iste s vedomím, že všetko mohlo byť aj inak. Pýtať sa a odpovedať na otázku čie bolo vlastne Uhorsko? Možno týmto textom spôsobíme búrku nevôle tých, pre ktorých je už všetko jasné a uzavreté. Našťastie, ako napísal Titus Kolník: „Archeológia je fascinujúca veda aj preto, že jej poznatky nie sú pri väčšine objavov definitívne uzavreté. Každá generácia bádateľov má šancu rozšíriť ich a objaviť nové súvislosti aj k dávnejšie vykopaným nálezom“. Neplatí to, zaiste, len o archeológii, pričom každý takýto pokus môže naraziť na hrozbu rázneho odmietnutia. Nuž, naozaj „nie je ľahko vyrovnať sa nositeľovi titulu s tým, že bádal vedľa a dokonca okolo objavu, zatiaľ čo laici (amatéri) oň priamo zakopli“, ako si to všimol Ludwig Schneider (30 let sjednoceného Jeruzaléma, Ostrava 1997, s. 73). Aby sme sa vyhli označeniu „amatéri“, budeme predovšetkým klásť otázky. Napokon je lepšie poznať aspoň niektoré otázky, ako všetky odpovede.
Až dosiaľ sme sa na naše dejiny pozerali predovšetkým cudzími očami. Máme profesorov dejín odchovaných na pražskom mlieku, nadojenom z nemeckej teórie o sťahovaní sa národov. Škoda, že aj najnovšie dielo nášho váženého historického barda nesie podtitul „Od príchodu Slovanov...“ Toto chybné východisko poznamenáva aj ďalšie tézy o našej najdávnejšej minulosti. Hádam teda nepošpiníme svätostánok histórie viac, ako ho špinia niektori z profesionálov s ušami natiahnutými k Prahe či k Budapešti, ak sa inak, „našsky“ dotkneme otázky zaužívaného pomenovania našich historických reálií. Nepôjde o „premenúvanie“, tých zažili naše dejiny až-až, iba o inakšie poukladanie známych či menej známych faktov.
Ktovie prečo sa zabúdame vracať k našim starším historikom, napríklad Františkovi Sasinkovi? Ten sa odvoláva na Monumenta Germania Historica, vydané v Hannoveri 1878, ako aj na iné spisy, a tvrdí toto: „Že názov Uhor znamená Maďara a prinesený bol k Dunaju až Arpádovcami, to je blud. Ten názov úž dávno pred Arpádom slýchaný bol v Európe“. Zabúdaný Sasinek zaiste stojí za to, aby sme sa na toto jeho tvrdenie pozreli dnešnými očami a zmyslami nezaťaženými profesionálnymi pravdami histórie.
Prvá otázka: ako mohli pomenovanie Uhor, Uhorsko priniesť k nám starí Maďari, keď nijaký z ich kmeňov sa nevolal Uhor? Ich mená boli takéto: Nyék, Megyer, Kurt-Gyarmat, Tarján, Kér, Jenő a Keszi. Alebo: byzantský cisár pomenoval okolo roku 950 ríšu, ktorú založil Svätopluk, ako hé megalé Morabia, čo sa prekladá ako Veľká Morava, ale nejde „len“ o vzdialenú či minulú Moravu? Prečo ruský kronikár Nestor okolo roku 1110 hovorí o Slovenskej zemľi a o slovenskich kniežiach? Prečo sa v bule pápeža Jána VIII. z roku 880 jazyk, pre ktorý vynašiel písmená sv. Cyril, nazýva slovenským? Prečo pápež Štefan V. nazýva Svätopluka v listine z roku 885 kráľom Slovenov (nehľadiac na to, že „vďaka novinke“ českého jazykovedca Georga Polívku z roku 1831 sa v starších prekladoch uvádza kráľ Slovienov)?
Je isté, že naši predkovia boli Slovenmi, až pokiaľ nás, teda iba mužov, iní nepremenovali na Slovákov. (Má pravdu Tomáš J. Veteška, že „meno Slovák je čechizmus z 15. storočia zosmiešňujúceho, dehonestujúceho významu, ako napr. vandrák, všivák, husák, babrák“?) Keď k nim dorazili starí Maďari, od úžasu nad ich schopnosťami dorábať obilie, dali im úctivé meno Tót, čo podľa starších slovensko-maďarských slovníkov znamená Človek. Nie je hanlivé „Tót ném ember“ (Slovák nie je človek) nič iné, iba typické popieranie pravdy južnými susedmi?
Ján Stanislav dokázal, že územie, ktoré obývali Sloveni, bolo oveľa väčšie, ako dnešné Slovensko. Sloveni obývali nielen Panóniu (dnešné západné Maďarsko), ale aj dnešné východné Maďarsko, severné Rumunsko. A samozrejme, aj dnešné Slovensko, územie pod horami. Prečo českí autori Obrázkových dejín národa československého z roku 1924, Antonín Mach a František Hrnčír tvrdia, že „slovo ,Uhry´, ,Ungarn´ pochádza od slovanského mena ,U gory´ (hory)“? Pomenovanie Ug(o)ra nachádzame aj u Jána Stanislava.


Nie je základom slova Uhor, Uhorsko evidentne hora, kam u nás radíme aj lesy, spievame o hore a myslíme na les, hájik? Tento základ sa nachádza aj v ďalších slovách. Historik Cyril Hromník, Slovák žijúci v Kapskom Meste, hovorí o dravidských odborníkoch na výrobu kovov, ktorí „v styku s našimi predkami, karpatskými Horalmi, uhnietli prapôvodných Slovenov“. Stalo sa tak hlboko pred narodením Krista (Cyril A. Hromník, Sloveni: unde orti estis? Slováci, kde sú vaše korene?, www.jsm.snj.sk). Horali – Gorali dodnes žijú na južnej a severnej strane Tatier. Podľa Sasinka (ale aj našej známej z chorvátskeho Trogira, ktorú neučili dejepis u nás, ale v Chorvátsku, a podľa starých máp) obyvateľmi „severnej zeme pri Váhu“ boli Bieli Chorváti – Horvati, rovnako so základom „hora“. Nositeľom priezviska Horvát, odvodeného od hôr je veľa Slovákov.
Iný starší autor, Ján Zigmundík, ktorý vydal v Trnave roku 1923 zaujímavú knihu Či Maďari zaujali Uhorsko a či založili uhorský štát?, dokonca pomenoval epochu „od roku 820 až do roku 972“, teda od kniežaťa „Mojmíra I. až po knieža Gejzu, otca sv. Štefana“ drievnym uhorským kráľovstvom, teda Starým Uhorskom.
Podľa Sasinkovej práce Slováci v Uhorsku (Turčiansky Sv. Martin 1902) „Uhorsko (Silvania) medzi Karpatmi a Dunajom delilo sa na Biele a Čierne, čili na Horné a Dolné Uhorsko“ a „toto delenie znala takrečená Kniga Setepennaja (vydaná v Petropoli 1747), ako aj Zemepisec Ravennátsky, cisár Konstantin i Ademar“. Podľa Zigmundíka išlo o kráľovstvo skladajúce sa „z troch ináč osobitných, ale spolupatriacich čiastok, ako to z iných dejepisných miest drievnych letopisov sa ľahko doplniť dá: z Panonskej, Bielouhorskej a Čiernouhorskej marky“.
Pokiaľ ide o Panóniu, tak sa nazývala stará rímska provincia, ktorej podľa J. Stanislava „najväčšia časť bola osídlená Slovákmi. Máme historické svedectvo, že Slovania osídlili Panóniu pred Pribinom a Koceľom“. Pomenovanie Biele Uhorsko (dnešné Slovensko) odvodzuje Zigmundík od názvu Bulgaria v uhorských letopisoch pochádzajúcich z rokov 900 – 1300: „Prepisovatelia syllabu ,ie´ chybne čítali ako písmeno ,u´, a tak z Bulgaria vzniká Bielgaria – Bielgoria – Bielugria, teda Biele Uhorsko“. Nie sú pozostatkom tohto mena „Biele Karpaty“? Napokon Čierne Uhorsko je „stará Dácia“, dnešné východné Maďarsko, severná časť Srbska a severozápadná časť Rumunska.
Nebolo Uhorsko rovnako ako Panónia názvom územia, ktoré si sedem staromaďarských (nie teda starouhorských či staropanónskych) kmeňov osvojilo, keď na dané územie vstúpilo, rovnako ako slovnú zásobu a náboženstvo jej obyvateľov?
Dôkazy? V najstaršej uhorskej legende Život svätých pustovníkov Svorada vyznávača a Benedikta mučeníka, napísanej najneskôr v roku 1068, sa ani raz nespomína Uhorsko, iba Panónia. Štefan sa v nej – podotýkame tridsať rokov po smrti! – uvádza ako kráľ Panónov (nie kráľ Maďarov a ešte ani nie kráľ Uhrov). Podľa Väčšej legendy svätého Štefana kráľa, ktorá vznikla okolo roku 1080, Panónia je „rodiskom svätého biskupa Martina“ a „odľahlejšie končiny Uhorska“, teda kraje „pri horách“ (u hôr), sa uvádzajú v súvislosti s činmi sv. Svorada a Benedikta. Nepotvrdzuje to, že starí Maďari len postupne, od juhu „zaujímali“ vlasť? Na sklonku 9. storočia prišli najprv do pustatín v dnešnom východnom Maďarsku a do Panónie. Až v priebehu 30. a 40. rokov 10. storočia (940) sa dostali na líniu Bratislava – Nitra – Levice – Veľký Krtíš – Lučenec – Rimavská Sobota – Turňa – Michaľany. Ešte okolo roku 1050 prechádzala „slovensko-maďarská“ hranica južne od Michaloviec a Trebišova. A až pred koncom 11. storočia sa dostali k dnešnej slovensko-poľskej hranici. Štefan sa posmrtne stal aj kráľom Uhrov až po tom, čo po jeho smrti obsadili starí Maďari postupne aj „krajinu pri horách“, „odľahlejšie končiny“: Uhorsko.
Jeden z prvých kanonizovaných svätcov nášho národa, ktorého pozostatky sú uložené v kyjevskej Pečorskej Lavre, sa narodil v roku 983 na východnom Slovensku a umrel v roku 1043. Napriek tomu, že v čase jeho narodenia, ale ešte ani v čase jeho smrti nebolo východné Slovensko pod správou starých Maďarov, onen svätý sa volá Mojsej Uhrín, Mojžiš Uhorský. Prečo? Lebo pochádzal z – Uhorska?
Ak o „predmaďarskom“ pomenovaní Panónie nepochybujeme (bola rímskou provinciou) a berieme na vedomie, že Maďari toto meno „našli“ a použili ho v najstaršej legende z roku 1068, prečo by to nemalo byť rovnako aj v prípade Uhorska? Veď predsa až keď sa zmocnili „odľahlejších končín“, prisvojili si meno Uhorsko a sv. Štefan sa stal „kráľom Uhrov“ až 22 rokov po tom, čo „bol kráľom Panónov“. Napokon už sme uviedli, že niktorý zo siedmich maďarských kmeňov sa nemenoval ani Panón, ani Uhor. Tí všetci, ktorí „zaujímali vlasť“ v onom roku 896 (dva roky po Svätoplukovej smrti), sa najprv stali Panónmi a dodatočne Uhrami. A neskorší potomkovia starých Maďarov si meno Uhorsko natoľko privlastnili, že svet dnes už ani len nešípi, že Uhorsko (Hungaria) to nebolo a nie je (len) Maďarsko, a že v roku 1918 Uhorsko definitívne zaniklo.
Ak sa na začiatku Väčšej legendy svätého Štefana kráľa spomína „ľud drsný a nestály, ktorý ani nevedel, že je Božím stvorením, teda Uhri, „bývajúci v panónskej krajine“ a neskôr sa dozvedáme, že „úcta a sláva“ Panny Bohorodičky Márie „je medzi Uhrami taká veľká“ a že Štefan svoje kráľovstvo „odovzdal“ pod jej stálu ochranu, je niekde chyba. To predsa nemôžu byť jedni a tí istí Uhri. Prví, „bývajúci v panónskej krajine“, teda na juhu, boli Tarjánmi, Kérmi či Kesziovcami a ďalšími, a do Panónie len nedávno dorazili a ešte dlho boli pohanmi, takže vôbec pri nich nemožno hovoriť o „úcte“ k Bohorodičke. Tí druhí, Uhri z územia „pri horách“, boli k úcte voči Bohorodičke vedení misiou Konštantína-Cyrila a Metoda a ich predchodcami.
O posune v pomenovaní štátu, na čele ktorého sa v roku 1000 ocitol kráľ Štefan, svedčia aj texty na minciach. Na minciach bezprostredných Štefanových nástupcov je na rube PANONEIA. „Uhorsko“ sa prvý raz vyskytuje na dukáte Karola Roberta (1307 – 1342) v podobe: HVNGARIE IN NOMINE IHV XPI (rub). Na grošoch a denároch Ferdinanda I. (1526 – 1564) sa stretávame aj s Madonou a textom PATRONA VNGARIE (Mária, patrónka Uhorska). Aj mince teda potvrdzujú, že ťažisko tisícročného kráľovstva na strednom Dunaji sa presúvalo severným smerom, „pod hory“.
Nech nás nemýlia mapy habsburskej monarchie z 18. či 19. storočia, na ktorých sú vyznačené ako je súčasti Čechy, Morava, Horné a Dolné Rakúsko, Štajersko, Tirolsko, Korutansko, Kraňsko, Chorvátsko, Sedmohradsko, Uhorsko. Fakt, že sa nezachovala územno-správne osobitne pomenovaná jednotka pre dnešné Slovensko (jeho južné hranice oficiálne uznala až mierová zmluva v Trianone zo 4. júna 1920), môže mať viacero vysvetlení. Jedným z nich však je aj to, že historická Samova ríša, Nitrianske kniežatstvo, východná časť (Veľkej) Moravy, ako aj údelné kniežatstvo uhorských kráľov do 13. storočia, boli na území, nazývanom odpradávna Uhorskom. Mení niečo na pomenovaní územia fakt, že na ňom od určitého času okrem Slovenov – Slovákov žilo aj sedem staromaďarských kmeňov, ktorí si názov Uhorsko osvojili (lebo iný nemali)? Nie je dnešný názov Slovensko na starých mapách len preto, že toto územie dalo meno a bolo historickým jadrom Uhorska, a pod týmto menom ho poznali aj v časoch palatína Turza, keď dnešné Maďarsko bolo tureckým vijáletom?
Pôvodní Sloveni – Slováci – Tóti sa celkom prirodzene cítili Uhrami, hovoriacimi po slovensky až dovtedy, kým si toto pomenovanie pre seba a pre svoju reč nezačali privlastňovať výlučne len Maďari. A súbežne s prvými takýmito príznakmi objavil sa aj prvý pokus uhorských jakobínov v závere 18. storočia o osobitné vyčlenenie Slovenska (ale aj Maďarska, Ilýrska a Valašska) z rámca Uhorska.
Uhorské tradície sú naozaj väčšmi naše, ako maďarské. Nevedie tade cesta k nachádzaniu našej prastarej národno-štátnej identity?
Stačí len rozlišovať medzi menom etnika (národa): Sloveni (starí Slováci), pomenovaním krajiny: Uhorsko a názvom štátu. Ten sa menila a podľa Porfyrogeneta v časoch Svätopluka sa nazýval Veľká Morava. Keďže tento názov „sa už všeobecne presadil v európskom historickom povedomí“ (a teraz neriešme, prečo má autor tejto myšlienky Titus Kolník pravdu), je otázka, do akej miery by bolo vôbec užitočné pokúšať sa ho vymeniť. Nemali by sme sa skôr usilovať dostať do „európskeho historického povedomia“ logické prepojenie: významným štátom starých Slovákov (Slovenov), žijúcich v Uhorsku, bola v 9. storočí ríša nazývaná Veľká Morava? Ako aj ďalšiu pravdu: Uhorsko (Ungaria – Hungaria) v roku 1918 zaniklo a jeho dedičmi sú rovnako Slováci, ako aj ich „mladší sused“ Maďari.

Marián Tkáč
23. apríla 2009

Uverjnené v Literárnom týždenníkuShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Joe Chiclets   |   ip:212.5.202   |   2009-08-14  (12:29)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vynikajúci článok - odporučil by som ho prečítať a vziať si z neho niečo najmä pracovníkom HÚ SAV, špeciálne poplatným týpkom ako D. Kováč, ale aj "odborníkom" typu Závackej a pod. Predpokladám však, že toto moje odporúčanie - podobne ako článok - u týchto kreatúr živených Prahou, Budapešťou a Internacionálou, nebude mať žiaden ohlas. Budú si trepať stále opakované hlúposti, ktoré sú produktom ich boľševických učiteľov. Skrátka - papagáji, žiaľ stále platení z našich daní. V určitom zmysle škodlivejší ako cigáni z osád.


Joe Chiclets   |   ip:212.5.202   |   2009-08-14  (12:29)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vynikajúci článok - odporučil by som ho prečítať a vziať si z neho niečo najmä pracovníkom HÚ SAV, špeciálne poplatným týpkom ako D. Kováč, ale aj "odborníkom" typu Závackej a pod. Predpokladám však, že toto moje odporúčanie - podobne ako článok - u týchto kreatúr živených Prahou, Budapešťou a Internacionálou, nebude mať žiaden ohlas. Budú si trepať stále opakované hlúposti, ktoré sú produktom ich boľševických učiteľov. Skrátka - papagáji, žiaľ stále platení z našich daní. V určitom zmysle škodlivejší ako cigáni z osád.


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-08-14  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pridavam sa k nazoru ze tento clanok je vynikajuci. Je vynikajuci hlavne pre logicke uvazovanie o dejnach slovakou.


longchi   |   ip:78.16.249   |   2009-08-14  (18:03)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Sposlednou vetou nemozem suhlasit, lebo madari su vlastne nasi bratia, akoby trosku nevlastnii!! Oni vlastne ani madarmi niesu, lebo su plne krizeni s nami! Takze kludne a pokojne ich mozme oslovovat "slovenski bastardi"! A samozrejme za susedov by som ich nebral! Neviem, ktori z tychto "bastardov" im ukazal cestu, ze sa stale maju drat na sever a za kazdu cenu! Pritom este pritakavaju igen, igen, komojan ako dive husy! No kazdopadne sa da na tom dobre pobavit, iste za predpokladu, ak niekomu uz nelezu do dvora nahodou! :o)


arcibald   |   ip:85.216.14   |   2009-08-14  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  madari zmiznu z mapy. skor ci neskor. je to proste maly narod ktory je maximalne neznasanlivy a neprisobivy. a navrch su to este aj zobraci. do toho zlozity jazyk a nech si kazdy objektivne zrata aku maju sancu do buducnosti.

ps. zaujimavy clanok!


Moravan   |   ip:217.112.1   |   2009-08-15  (10:17)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Proč nám Moravanům kradou Slováci Velkou Moravu ? Jen proto, že nemají vlastní hystorii ? Běžte si ukrást něco třeba do Skandinávie.


Moravan   |   ip:217.112.1   |   2009-08-15  (10:19)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  sudruhovi - ale Slováci žádné dějiny nemají, proto je kradou sousedům.


zloba   |   ip:78.99.126   |   2009-08-15  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Moravan, som si myslel, že to tu bude bez nejakých debilov chvíľu fungovať, ale ako vidím, zmýlil som sa.
Ešte tu začni vypisovať, že sme Vám ukradli Nitru, Ducové, Devín, Trenčín, Bratislavu... grc
Do škandinávie si môžeš ísť kradnúť ty, resp. Vy, ked vás dobili vikingovia a vytrtkali Vám všetky ženy, (aspon si konečne užili), pokrvne by ste mali na to národ hádam aj. No jo no, ty čurák.


zloba   |   ip:78.99.126   |   2009-08-15  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nárok, nie národ.


Joe Chiclets   |   ip:89.173.92   |   2009-08-15  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak sa nám ozvala aj kedysi tá povestná medzera medzi hymnami - moravan, reznutý nejakým upoteným maďarónom... a snaží sa pokračovať v českej resp. maďarskej - aj vedomostnej - kolonizácii Slovenska. Nemá si asi čím uvedomiť, že vďaka "bratrskému" národu na jednej strane a maďarskej "opatere" na strane druhej aj naše dejiny boli nám týmito parazitmi jednoducho dávno ukradnuté. "Originálne" českomoravské dejiny tvorí napr. Rukopis královohradecký... :-))


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-08-15  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  moravan, nechapem ako si nato prisiel ze vam moravanom niekto nieco ukradol. Pokial viem tak velka morava existovala skor nez "ceska" morava ktora bola pridruzena k velkej morave. Slovaci maju svoju historiu akurat poniektori ceski moravania ju nechcu prijat lebo by prisli o tu svoju.


joplins   |   ip:212.27.28   |   2009-08-15  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je ono. kto to ma tu modru krv???? kto ma pravo jediny zit na tejto zemi??? no este nieco popiste NARODOVCI HRDI!!!!!

polemiky bez uzitku. dristy a hovadiny ktore podporuju len nenavist a nadradenost nad ostatnymi narodmy a ludmi, tak do toho, este pridajte nejaky clanok a potom sa urazajte kto je väcsi bastard a povysujte sa kto je väcsi clovek... toto je chore na palicu.
ci co chcete dosiahnut?? ze madari a maravaci spachaju po prijati urcitych faktov hromadnu samovrazdu??

maria skare....sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-08-15  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, upokoj sa.


Moravan   |   ip:217.112.1   |   2009-08-15  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovák, co znamená Vaša vlajka ? Proč tam nemáte Tatry ? Máte tam 3 kopce z Uherského Hradiště. Rád ti je ukáži, vím, odkud ten pohled je. Jinak kníže Pribina tak dlouho škodil Velké Moravě, až ho Svatopluk vyhnal z Nitry a byl pokoj.


Joe Chiclets   |   ip:89.173.92   |   2009-08-15  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  moravan - tak to vyzerá, že nemôžeš rozchodiť, že na čechov doplácate už len vy ...... hoď ešte čosi, komplexáčik.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-15  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokud bylo záměrem autora článku podnítit národnostní rozepře a nenávist, docela se mu to podařilo:( Být hrdý na svůj národ nikoho neopravňuje ponižovat ostatní národy, (generalizovat je dnes v módě) ale prospívá to jen a pouze těm, kteří pak znesvářené skupiny lidí snáz ovládají, nemyslíte? :-(


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-08-15  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tara, clanok sa snazi poukazat na mozne chyby v uvazovani o dejnach byvaleho uhorska a nie vniest napetie medzi narodmi.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-15  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sudruh: ja som ten článok tak vnímala, ale čítam kam to v diskuzii dospelo. Nie je to o článku a inom pohľade na vec, ale práve o vzťahoch, bohužiaľ negatívnych. Je mi z toho smutno. Mám brata na východnom Slovensku, bratranca na západnom Slovensku, švagra na južnej Morave, ďalšieho na severnej (dnes Sliezko), ja žijem s manželom v stredných Čechách a absolútne nás nezaujíma, či sa Čechy pripojili k Veľkej Morave a či Slovensko patrilo Maďarom či naopak. Máme sa radi, a nebyť handrkov medzi vládnou garnitúrou, tak žijeme aj naďalej v spoločnom štáte. Ale prečo mať iba jedného prezidenta, jednu snemovňu, jednu vládu, keď takto sa ich viac dostane ku korytu? Tak to vidím ja. Mám vďaka tomu českú štátnu príslušnosť, ale národnosť som si ponechala slovenskú. Ktorí z tých zarytých rádobynárodovcov ma odsúdi prvý a za čo? Nie je to smutno-smiešne? "Medzinárodné" rodiny sú po celom svete. Študovať históriu je určite správne, ale keď sa začnú objavovať názory ako "my sme tu boli prví, vyžeňme maďarov, Češi sa len priživili (alebo opačne), jedine Morava je to správne atď, je lepšie ukončiť debatu. To už je naozaj o nevraživosti až nenávisti medzi národmi a národnosťami. A k vzájomnému napadaniu, zosmiešňovaniu a osobným urážkam je len krôčik...
Berte len ako osobný názor, želám pekný víkend všetkým, čechom, slovákom, moravanom aj maďarom ;-)


Joe Chiclets   |   ip:89.173.92   |   2009-08-15  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Tara: Je to fajn, ako to máš zariadené. Ale pochop, že Slovákov už nebavilo počúvať české "nelze vyhověti" - podobne ako onehdá maďarské "nemlehet"...
A teraz sa začnú revidovať aj iné veci: napr. história. Ak máš slovenské školy - nepoložila si si niekedy otázku, prečo sa v slovenských školách vyučujú dejiny Česka?
K diskusii samotnej: bola dosť pokojná, pokým sa nezapojil Tvoj dnešný spoluobčan "moravan" so svojimi typickými čecháčkovskými provokačnými príspevkami, na ktoré nebolo možné nezareagovať.
S vyháňaním napr. maďarov - nech je to akokoľvek vábna myšlienka - skúsenosti s vyháňaním menšiny majú Tvoji českí spoluobčania rozhodne reálnejšiu a čerstvejšiu... Možno vás požiadame o radu... v správny čas...
No a na záver: počet snemovní - neboj sa, paraziti by sa ku korytu dostali bez ohľadu na to, či by sme zostali s Čechmi - azda zas len jedno poukázanie na počet snemovní (či ako sa to volá - horná, dolná ?) v súčasnosti u vás...
Pekný deň všetký čechom, slovákom, moravanom, maďarom a v neposlednom rade nemcom!


lupič (i když sem to zrovna nepasuje)   |   ip:217.170.9   |   2009-08-16  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jsem zvědavéj kdo mi vyhlásí VÁLKU protože (neumím úvozovky ) : pro většinu lidí? znamená diskuse (forum) :UTLUČU toho druhého ČÍMKOLIV .JÁ se držím :toho druhého si vyslechnu pak si to promyslím a za 24 hodin si to vyříkáme (většinou každého ty blbosti prejdou ) Nu ale ,abych pokračoval . Podle článku Slováci jsou Slově(e)ni atd. A CO takhle NA CELÉ PLANETĚ ŽIJÍ POTOMCI_ ADAMA A EVY CO SI NECHALI NAKUKAT DO HLAVY :OD TĚCH slabších , že jsou nejslabší a že musí poslouchat tzv. božstva .......... ,která z nich zvířat udělají člověka ? ...to souvisí : Můžu věřit, že existuje člověk jménem ANASTÁSIE ,ale nemůžu věřit že to co se před ní zjevovalo (kdo četl ví) ( modrá koule , malý chlapeček nepošlapavaje trávu )neexistuje neboť když to vidím ,prožívám atd. TAK SAKRA VÍM . JÁ JSEM NěCO Z TOHO ZAžIL NA VLASTNíM KOžíšKU )Kdyby se mě někdo zeptal :věříš ,že jsou lidi z tohoto fora ? . Odpovím ano jsou . ,ale kdybych Vás viděl odpovím ne ,PROTOŽE VÍM ,že jste PROSÍM ZKUSTE SE DÍVAT NA PLANETU A OSTATNÍ tak jak jsem to nastínil . Jednou mi Prvotní stvořitel , příroda ,BůH atd. (jak kdo chce) řekl : CO uděláš pro druhé, uděláš pro sebe , co uděláš druhým , uděláš sobě (A VŠICHNI SE TÍM URČITĚ drží ) Pokud jstew dočetli až sem , kde JSOU: Slováci Češi Madari Rusi AMERICANI atd. prostě néjsou existují pouze boží děti a jak říká ANASTASIE VÉDOVÉ . TO by se mi líbilo a kéž i vám Védové . Vášnázor rád si ho přečtu další zítra


Gareth   |   ip:78.99.111   |   2009-08-17  (02:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  celkom zaujimavo sa tu hadate, ale mna zaujima este davnejsia historia Slovakov ci slovanov. Pochadzam zo Smolenic, nad obcou sa nachadza stare hradisko z halstatskej doby, t.j. zhruba 600 r. pred Kristom, vedla v Oresanoch sa zasa objavilo osidlenie po Keltoch, tusim 500 r. pred Kristom. zevraj najstarsie na slovensku.(http://archiv.mynoviny.sk/c/3946538/odryli-kelstsku-minulost--redir.html) podla mna to moze znamenat, ze urcita cast genov tu po Keltoch, ci Germanoch, ci miestami aj Rimanoch a v neposlednom rade Slovanoch urcite zostala. Co si o tom myslite, priatelia?


lupič   |   ip:217.170.9   |   2009-08-17  (09:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Omlouvám se , že si memohu vzpomenout kde jsem to četl ale: dělala se studie -Kdo je jak s kým spřízněn po genetické linii .A tak jak se v ní zjistilo ,že všichni pocházíme z jedné matky tak taky , že čechoslováci mají blíž k Irům atd. (nepamatuji si kdo ještě do téhle rodiny patří ) než k Rusům . A pak kdo je kdo ,když v každém určitém období se ty samé kmeny jmenovali jinak (divocí Hůnové kdysi - dnes Maďaři) . Tak kdo je kdo v části historie?


prešporák   |   ip:89.173.92   |   2009-08-17  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lupiču - definuj najprv čo je podľa teba genetický "čechoslovák" - ja sám - pokiaľ zájdem späť do 4. generácie - tak som produktom národov Rakúska-Uhorska ... - pochop, že som z tvojho chápania genetiky tak trochu zmätený... A ty sám si geneticky čo?


xpep   |   ip:83.208.16   |   2009-08-17  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokud budeme hledat dva narody,ktere by meli k sobe tak blizko(z pohledu jazyka, mentality atd.)jako cesi a slovacim,pak tezko najdem obdobu.Je s podivem,ze prave ona pribuznost nas take nejvic rozdeluje.Zde vydim hlavne jakousi snahu slovaku, byt konecne brani vazne.Co dokazali mluvi vsak za vse, kde kdo si v cechach myslel ze jsou po rozpadu ČSR v prd...Dokazali vsak ze jsou si schopni nejlepe vladnou sami sobe, skoda jen ze to neslo zaridit v ramci federace.Dnesni svet podle meho nazoru neni pro "male" dobrym mistem.Prekvapuje me podrazdenost nekterych slovaku na vse co prijde od Vltavy.Misto toho abychom vzajemnou pribuznost vyuzili ve svuj prospech, obracime ji proti sobe, jako by pro nektere z obou narodu byl blizsi Nemec, nebo Madar.


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-08-18  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co sa txka tej genetikx ...robili sa testx mitochondrialnej DNA a zistilo sa ze vacsina zapaslovakov ma 50% genov po keltoch. V skutocnosti odtialto nikdx neodislx ale splinuli zo slovanskxmi kmenmx.


lupič   |   ip:217.170.9   |   2009-08-18  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prešporák: tím čechoslovák jsemchtěl vyjádřit něcotakového jak píše xpep myslel jsem tím tu zpřízněnost C+S . Jestli myslíš geneticky po rodičích , tak Otec se narodil v Prečíne (neberu místo narození podle porodnice)a matka v Brně . Když jsem byl u kartářky tak se mě ptala :kdo jste (během výkladu) ? Řekl jsem jí ,že člověk ona vrťela hlavou jako že jí to nepasuje .Tak jsem jí řekl že jsem ufoun, zamyslela se (teda kukla do AKAŠI ) a řekla jo to by mi pasovalo (v tu chvíli mi lezly oči z důlků jak Montyjackovi když viděl sýr) no a včul to zrechnuj co jak geneticky atd. .


JO   |   ip:91.127.11   |   2009-08-18  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 xpep: Tak tak, mas pravdu mali by sme drzat pokope, ale 5.9 to tak vyzerat nebude:)


FKus   |   ip:86.63.218   |   2009-08-18  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Před 20. lety jsem si nedovedl rozpad Československa představit. Dnes jsem pochopil, že to bylo sice iracionální, ale přesto správné řešení a myslím, že vztahy obou národů jsou vynikající, i když pár zakomplexovaných pitomců se na obou stranách najde vždy. Navíc si myslím, že to vede k soutěživosti a nerad musím přiznat, že to Slovákům jde lépe a my, namyšlení Češi, Moravané a Slezané si musíme sednout na prdel a koukat přes řeku Moravu, jak se to má dělat. Jejich problém s Maďary jim však nezávidím. Chce to čas a na obou stranách hodně trpělivosti. Dohoda je totiž jediné správné řešení.


longchi   |   ip:78.16.248   |   2009-08-18  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tesi ma, ze bratia cesi pochopili uroven temy a vedeli sa na nu povzniest. Takisto ma neprekvapuje, ze tu mame individua, ktore dolezitost tejto temy a aj nazorov prisediacich nikdy nepochopia a furtom si huduu svoje. Rozisli sme sa pre to, lebo sa to uz viac nedalo a sami viete, ze v kazdom state najdete "chytri lidi", ktori ked sa dostanu ku korytu, tak to nebude zavisiet na vasom intelekte, ba ani inteligencii. Stale zijeme vo vacsich narodoch, kde sa da urcitym sposobom manipulovat s vacsinou a vy sa mozete rozdrapit, ze kam to zas do prdele deme!
Ohladom madarov len tolko, ze som este nevidel taky hrdy narod na to, co sa vyucuju a bohuzial nieje to pravda! Preto si myslime o nich to svoje!! Pokoj ludom dobrej vole!


kesso   |   ip:78.98.5.8   |   2009-08-18  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preco je Joplinsov prispevok zakryty ? ved len dal najavo ako sa tu zacali ludia hadat , co k takemu povzbudzujucemu clanku vobec nepatri , podla mna je aj jedno kto kde zil prvy a kto prisiel a priradil sa k tym prvym , pretoze sa to stalo a zili a nikto sa nebil , aky ma vyznam teraz sa hadat o minulosti ? mali by sme sa ako tu niektori vravia zamysliet o spolupraci...

co sa tyka madarov ... neviem , ale myslim , ze ak ziju na slovensku , nemali by pretlacat domacich na ich zvyky a jazyk a narodnost a ostatne etnicke veci ... mali by byt hrdymi obyvatelmi slovenska ale predsa len nezabudat na svoj povod...

co sa tyka clanku , velmi pekne , mna by nikdy nenapadlo ze slovo Uhorsko obsahuje nieco ako " pri horach " ...:)


Dr.House   |   ip:213.151.2   |   2009-08-18  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  super....keby ze som premier a nieco by madari zap-c-vali tak by som im povedal ok,menime hranice,toto je starsie ako to vase takze plati nase dajte sem uzemie a chodte do p-c- odkial ste prisli
no nemam pravdu?


OPICE   |   ip:213.151.2   |   2009-08-19  (01:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Agresivne Opice,ci Cech,Moravak,Slovak,Madar...len sa hadajte urazajte,bite,zabite sa a bude konecne pokoj,hoveda primitivne,nie aby sme zili v pokoji a vzajomnej ucte,ale budete sa tu vadit a vyvysovat jeden nad druheho.


longchi   |   ip:78.16.248   |   2009-08-19  (01:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to opice
my sme nezacali, tak sa ukludni. Takisto vyslovujeme svoj nazor a bavime sa o nasom utlacani z ich strany, takze....


Puk   |   ip:78.102.20   |   2009-08-19  (06:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jestliže se chcete dovědět u slovanech něco zajímavého, mrkněte sem:

http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&;clanek=4405

a stáhněte si toto:

http://rapidshare.com/files/268985689/o_slovanech__pln__283__jinak.zip


Csaba neblazni   |   ip:217.67.22   |   2009-08-19  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravicko!

Longchi – dakujem, ze ma nazyvas nevlastnym bratom. Ale preco som bastard, to neviem. Asi kvoli tomu, lebo moj dedo bol Slovak od Prievidze a zobral Madarku a z lasky k nej sa naucil po madarsky? Alebo kvoli tomu, ze moja manzelka, brunetka, Slovenka od TT ma viac stredoazijskych crtov ako ja, Madar a blondak?

Arcibald – Madari su v mensine vo vlastnej krajine, ktora vyzera ako Titanic po naraze na ladovec. Oni to uz nemaju vo vlastnych rukach. Hlavne teraz po pozicke…
Z minulosti - Stefan ich zapredal Nemcom, po smrti jedineho syna si to uvedomil, ale uz s tym nic nezmohol. A po Matejovi uz nebol ziadny Madarsky kral. Historiu pisu vitazi a Ti, ktori su pri koryte. Po Matejovi to boli Habsburgovia. Takze vznikli teorie na objednavky a znicili sa nehodiace dokazy. Len jedna otazka: preco nechodia uz dlhe roky Fini na Uhrofinske konferencie?
To, ze niektori jedinci, ktori hovorili po Madarsky, ublizovali Slovakom nepopieram, staviam sa na Vasu stranu. Hanbim sa za to. Som ale zvedavy, od koho dostali svoje majetky a za co? Co museli spravit za odplatu, alebo koho mali odstavit na vedlajsiu kolaj?
A nieco na ukludnenie. Madari nas nechcu!!! Kedy uz to konecne pochopite? Sme pre nich Slovaci!!!

Svata koruna – bol nad vladcom, nie ne hlave. Bolo to nieco sakralne (svate). ZDRUZOVAL ludi, nie oddeloval. Zdruzoval kmenov bez rozdielu na to, akou recou hovorili. Ale kde uznavaju heslo „Rozdel a panuj” je to nemoderne. Preto su mi Slovaci bratia, mam ich rad a beriem ich nazory. Maju na to pravo.

Uhorsko – sa prvý raz vyskytuje na dukáte Karola Roberta (1307 – 1342) v podobe: HVNGARIE IN NOMINE IHV XPI (rub).
Cize Hungaria a Uhorsko je prelozena verzia. Madari verili, ze su pribuzni s Hunmi. HUNgaria. A som tiez zvedavy, kto ich zacal oznacovat ako Hungari. Oni sami, alebo cudzinci?Peter K   |   ip:78.99.183   |   2009-08-19  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prekvapuje ma podráždenosť niektorých čechov a moravanov na snahu o poznanie histórie slovákov. Konečne niekto zo slovákov rozmýšľa inak ako ho to učili nemci, maďari a česi.


tt   |   ip:87.244.23   |   2009-08-19  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v podstate tiež sa zaoberám dejinami a prišiel som na rovnaké závery, dobrý článok


No neviem   |   ip:78.141.10   |   2009-08-20  (02:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som pocul,ze ked sa robil geneticky prieskum tak vela Madarov ma viac Slovansky zaklad ako vela Slovakov,zda sa mi to logicke,ved ked si zoberieme pocet starych Madarov a kolko zien si zobrali do otroctva a mali rodiny a kolko Slovanov pomadarcili a splinuli snimi,tak sa ani nedivym,ze povodny genotip je uz davno minulostou,alebo videl niekto povodnu Madarku s modrymi ocami aplavymi vlasmi.


prekvapeni z volu   |   ip:90.177.12   |   2009-08-20  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Peter K,
tady nejde o to jestli sjou moravaci cesi podrazdeni, ale rikat jednim dechem Slovien = slovak je s hovadilos, muzes na to napsat opevne ody, nebo i romany, stale to bude shovadilost.

Stejne jako se dnes pise ze svaty vaclav ci doba husicka bylo to nejlepsi v ceskych dejinach, kdo zna historii rekne ze to byl nejvetsi upadek ceskeho kralovstvi at vyhrali kolik chteli bitev.

V historii davne byli rusove take zvani Sloveni (v modernim jazyce slovani, stejne jak bylo v starocestine robotovat = pracovat v moderni)

Takze, ste stejne jako moravaci polaci, srbove, nastupnickym statem Velke moravy (nebo i nastupnickym narodem), nejste velkomoravaci ci pradavni slovane.

Muze te to oduvodnovat jak chcete, jenom ze sebe delate zapskle blbce. Slovaci jsou pro me jedni znejlepsich narodu planety, ale tak jako my mame v CR voli jako Paroprase ci tupohlav. Tak vy zastanci Slovak(roku 2009) = slovien (roku cca800) jste volove a radoby keci delaji ci svas odborniky na historii ukazuji ze vase blbost je opravdu velka.


tt   |   ip:87.244.23   |   2009-08-20  (23:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re no neviem, slováci a maďari v tých rokoch 10 storočia medzi sebou nebojovali, takže o nejakom otroctve nemože byť ani reči, po smrti Svatopluka sa jeho potomkovia rozhádali a prví z velkej moravy odišli češi, preto maďarov velkomoravskí slováci vítali, pre dlhé obdobie vojen,totiž chýbali bojovníci proti Franskej ríši a hrozila germanizácia panonie, medzi slovákmi a maďarmi bolo doslova bratské spolunažívanie,až do roku 1800,keď maďari začali prekrucovať dejiny, uhorsko nikdy nebolo o maďaroch,bolo o slovákoch a ich velkej morave, čo sa týka ostatných národov, zo srbska to bol len kúsok, velká morava bolo královstvo čechov a slovákov a rozpadla sa lebo češi z moravy odstúpili a pridali sa k frankom, tu niekde morava končí a vzniká uhorsko,ako štát slovákov a maďarov,až neskor rozšírené o rumunov,srbov,.....bulhari boli napríklad nepriatelia velkej moravy


Igor   |   ip:90.182.19   |   2009-08-21  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nic nesvědčí o malosti v duši národa (tedy některých jejich členů) tak dobře, jako tento druh článků a diskuze pod nimi. Je to jako omílat, kdeže mělo hranice království České pod vládou Karla 4. a jak na tom tou dobou byly USA.


Bobr   |   ip:78.148.25   |   2009-08-21  (15:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Madari boli iba jeden z Onogurskych kmenov a teda povod slova Uhorsko - Ungar, Hungarian pochadza zo slova "onogur". Spajat povod slova so slovanmi, ktori tam vtedy zili je velmi chcene.
Naviac stare mapy neklamu - Slovensko skutocne nemalo stanovene uzemne spravne oddelenie od Madarska. Bolo proste jeho sucastou. A hranica stanovena Trianonom je iba demarkacna linia, ktora mala byt, ale nikdy nebola dalej upravovana. A tak dalej...


zloba   |   ip:91.127.29   |   2009-08-21  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale notak, Bobr, tak krátky príspevok a toľko drístov. Si to celé poplietol nejak.
Na prelome letopočtu predkovia Maďarov patriaci do ugorskej podvetvy uralských jazykov prekročili Ural a kočujúc so svojimi stádami v druhej polovici 4. stor. po Kr. doputovali (pod tlakom Húnov) do oblasti dolnej Kamy a strednej Volgy.
Neskôr starí Uhri (predkovia Maďarov) putovali južným smerom a dostali sa do styku s Onogurmi, čo boli turecké kmene. V priebehu 5.-6. stor. si Onoguri, teda Turci “podmanili celé maďarstvo“ a za náčelníkov ugorských (uhorských) kmeňov dosadili svojich ľudí, teda Turkov. Na spolužitie Ugorov (starých Maďarov) a Onogurov (Turkov) poukazuje aj skutočnosť, že v staromaďarčine viac ako 6% slov má turecký pôvod. Dokonca aj latinské označenie pre Maďarov “Hungaros“ je odvodené od onogurského slova.
Si si poplietok Ugorov a Onogurov. A tiež Huni (keď už tu spomínaš Hungarian) a Onoguri, to sú ako jablká a hrušky. Si to celé doplietol.


Bobr   |   ip:78.148.25   |   2009-08-21  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre: zloba
...presne ako pise Edita Tarabčáková...:)
kazdopadne dik za upresnenie. nic na tom nemeni fakt, ze spojovat povod slova Uhorsko so slovanmi je scestne:)


zloba   |   ip:95.102.21   |   2009-08-21  (16:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no, tak isto ako Uhorsko - Ungar, Hungarian zo slova "onogur"


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-08-21  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bobr, no aj to tvoje tvrdenie moze byt scestne.

historia madarov je velmi pohnuta. na nase uzemie ich donutil prist tlak zo strany bulharov. madari dokonca zvazovali navrat spat, lebo bulhari znasilnovali a vrazdili ich zeny, ktore madari nechali opustene bez ochrany nizsie na juhu pri postupe na sever, k nam.

madari boli tak vybojni, ze postupili az na uzemie francuzska k stredozemnemu moru. dostali ale taky vyprask, ze spat sa vratili bojovnici v pocte mensom ako 10!

madarom neprospeli ani utoky zo strany tatarov a neskor turkov. uhorsko bolo v tom case uz iba na slovenskom uzemi. slovakov ochranil relativne nedostupny teren, hory, lesy a v neposlednej rade nedobytne hrady.

co tym sledujem?

v madarskej populacii boli vykonane viacere geneticke vyskumy. povodnych nositelov madarskych genov, ktori na nase uzemie (stredna europa) prisli v 9. storoci je uz len sotva 5%. ostatnu populaciu madarskej republiky predstavuje povodne obyvatelstvo europy, ktore bolo nasilne asimilovane a pomadarcovane.

jeden vyskum robil svojho casu aj nezaujaty genetik, vedec, profesor Luigi Luca Cavalli-Sforza.

bezbrehe pomadarcovanie v 19. dokonca aj zaciatkom 20. storocia viedlo vacsinu narodov z tohto zalara narodov k tomu, aby zacali boj za svoju samostatnost...

nieco zaujimave tu:

Dnešná genetika a dávne povesti

http://www.krija.blog.sk/detail-dnesna-genetika-a-davne-povesti.html?a=a340cf9a2898a3882be55ed575a3235a


Homonnay   |   ip:78.99.55.   |   2009-08-22  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mi maďari sme sa Uhrami nikdy nenazývali, vždy sme boli "magyarok" alebo "mogyeri". Pomenovanie Ungar nám pridelil zbytok Európy, a aj keď z jazykovedného pohľadu sú tvrdenia autora možno správne, vo veci "vlastníctva" uhorského štátu nič nedokazujú. Citujem: "Uhorské tradície sú naozaj väčšmi naše, ako maďarské. Nevedie tade cesta k nachádzaniu našej prastarej národno-štátnej identity?". Toto je jednoducho blbosť a pravdepodobne slúži na podopretie protimaďarskej politiky Ficovej administratívy ako aj na akési dodatočné ospravedlnenie neprávom prisvojených území (maďarmi obývaných) v dôsledku trianonskej dohody


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-08-22  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Homonnay,
blbost je to co pises "pravdepodobne slúži na podopretie protimaďarskej politiky Ficovej administratívy ako aj na akési dodatočné ospravedlnenie neprávom prisvojených území (maďarmi obývaných) v dôsledku trianonskej dohody
".
Je to proste blud lebo Fico a ani byvale slovenske vlady nic proti madarske nerobili a ani v clanku nie je ani jedna veta na podporu proti madarskeho konania.
Ked uhorsko vojnu prehralo tak sa aj rozpadlo a kedze uhorsko bolo mnohonarodnostne tak jednotlive narody sa pokusili zalozit vlastne staty a trianonska zmluva im to umoznila. Hranice boli vytycene na zaklade dohody tak ze s nimi suhlasilo aj madarsko. Uz s toho vidno ze slovaci si uzemie neprisvojili ale bola to dohoda a navyse na tomto uzemi zili slovaci.


Komar   |   ip:80.250.9.   |   2009-08-22  (23:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je zajímavé, že čím menší národ, tím zuřivěji se pere za svoje určení v dějinách..... o čem se to tady bavíte? Vždyť nikoho na světě nezajímate, vsadím se že ani ty maďary (až na pár jejich exotů) vůbec netankujete......


dochtor   |   ip:195.146.1   |   2009-08-23  (00:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Našou tragédiou je že grázla Jánošíka pokladáme za národného hrdinu a náš (rozumej uhorský) kráľ je len akýsi šašo na koni...


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-08-23  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komar,
Pokial viem tak na ceskej televizii sa neustale preberaju ceske dejny a nikto to nenaziva zurivi boj o urcenie v dejnach a pritom cesko taktiez nikoho nezaujima.
Jeden clanok na fore sa neda nazvat zurivy boj o dejny.


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-08-23  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dochtor,
Janosik je narodny symbol boeja proti utlacaniu slovakou pocas uhorska. Otom zeby bol grazel nic neviem.


Mladý archivář   |   ip:62.177.98   |   2009-08-30  (09:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hezký článek, ale chybí mu z hlediska historické hodnověrnosti to nejdůležitější. Odkazy na prameny. Bez nich, je to pouze snůška některých známých faktů a pak, bohužel, výmyslů. V Evropě, či dokonce ve světě s takovouto "historií" nelze prorazit. Nedivím se ovšem Slovákům, že také chtějí svoji národní historii. V tom mohu poradit jediné. Vychovejte si své Palacké, Golly, Pekaře, kteří budou usilovně pracovat, prohledávat archivy a postupně skládat střípek po střípku jistě zajímavou a hrdou národní historii.


vandal   |   ip:80.251.19   |   2009-08-30  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Spravny clanok od pana Tkaca,ktory vedie k divokej diskusiji ukazuje na to ,ako daleko mame my Slovaci k definiciji vlastneho pohladu na historiju.Uhorsko je nepochybne nazvom uzemia -rise ,ktori si prichadzajuci stari madari ponechali vtedy,ked bolo treba preukazat legitimitu naroku na nieco.Nikto dnes vo vedeckom historickom svete nepochybuje o tom,ze smrtou Svätopluka nezanika mozny narok na uzemie ktoremu vladol od kazdeho kto si na jeho vladu bude spominat.
Tak madarski,ako aj ceski historici boli v sluzbach svojich vlastnych kralov,alebo,ako presnejsie povedane v pripade cechov boli ich tzv. krali iba miestodrzitelmi moci nemeckych cisarov.Prvym muzom v Cechach bol vzdy prazsky arcibiskup a az po nom tzv cesky kral.
Pre objasnenie historie Slovakov nie je potrebne zavodit s cechmi,alebo madarmi v klamstvach ,ale staci preverit tie zdroje na ktore doteraz nikto neprihliadal,alebo sa o nich nesmelo hovorit.
Uvediem niekolko prikladov. V podani madarskych historikov sa bitka v roku 907 pri Bratislave povazuje za definitivne prebratie tzv. Velkomoravskej rise madarmi.V skutocnosti su vodcami vojska ,ktore na hlavu porazilo armadu nemcov a ich spojencov cechov velitelia s menom Bogat a Durcak.Bogat je meno ,ktore ukazuje ,ze jeho nositel je slovan a veri v Boha.V jeseni roku 907 je v saskej kronike uvedene"madarske vojsko pod vedenim slovanov vyplenilo Sasko dvakrat".
Po tejto bitke prejdu nielen slovania v centralnej Europe,ale aj slovania na severe Europy do utoku proti nasilnemu sireniu krestanstva a trva to dalsich 50 rokov ,kym nemci znovu v podobe Otta 1 ,dosiahnu nejaky vojensky uspech.V cirkevnych archivoch sa nachadza mnozstvo udajov o plieneni europy nasimi predkami spolocne so starimi madarmi.
Nase dejiny sa radikalne zmenili az o par storoci neskor,ked cesi ako sluzobnici nemcov dobili dnesnu Moravu a premenili Olomouc na druhe ceske biskupstvo.


Jozefb   |   ip:84.47.77.   |   2009-08-31  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na 80 percent máme pôvodné gény
O slovenskej etnogenéze sa viedli hlboké spory, poznačené hegemoniálnymi doktrínami väčších národov, ktoré si „vylepšovali“ svoju geopolitickú alokáciu a etnogenézu. Počas ťažkých sporov zahraničných historických kapacít sa často spochybňovala tzv. autenticita Slovákov v priestoroch severokarpatského oblúka a pridunajských nív. Dokonca časť „historikov“ neváhala tvrdiť, že Slováci väčšinou prišli ako „priesak valašských kolonizácií v neskorom stredoveku“. Väčšina sa však umúdrila a pripúšťala „príchod slovenských predkov“ okolo rokov 300 až 500 po Kristovi. Výskum historického genofondu dnešných Slovákov uskutočnil odborník na vedecké detegovanie ľudských genómov doc. Vladimír Ferák. Jeho vedecky podložené závery sú viac ako pozoruhodné a sú dobrou správou pre všetkých nás. Zistil, že vyše 80 percent Slovákov zdedilo gény po predkoch, ktorí žili v strednej Európe už v mladšej kamennej dobe (t. j. zhruba 6-tisíc rokov pred Kristom)! Súčasná slovenská populácia sa geneticky v ničom zásadne nelíši od ostatných stredoeurópskych populácií. Z toho vyplýva, že väzba neolitikov na obrábanú pôdu bola taká tesná, že geograficky zotrvali na jednom území po celých 8-tisíc rokov. Nuž, ak toto ktosi neuzná za obraz kontinuity etnickej autenticity, potom jednoznačne ide o hegemonistické predsudky.

Aj v Česku a Maďarsku sa uskutočnili vedecké analýzy historického genofondu domácich populácií. V Česku prezentovaný genetický výskum konštatoval, že z dnešnej populácie tvoria 10 percent Česi, 50 percent Slovania a ďalších 40 percent má keltské, germánske, románske a iné gény. V Maďarsku genetický výskum konštatoval, že tamojšia populácia sa skladá len z 5 percent staromaďarských génov, vyše 50 percent je slovanských génov a zvyšok tvoria valašsko-románske, germánske a iné gény. Podobne vysoké skóre etnickej identity ako Slováci majú podľa podobného výskumu z Walesu aj súčasní Walesania, v žilách ktorých koluje približne 70 percent génov predkov, ktorí tam žili už 4-tisíc rokov pred Kristom.

Cely clanok:
http://www.prop.sk/dobra_sprava.html


Jozefb   |   ip:84.47.77.   |   2009-08-31  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Alebo o genoch este raz, priamo tu:

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/CoHovoriDNAoGenetickychKorenochSlovenskejPopulacie.aspx
Vandal   |   ip:95.209.16   |   2009-09-01  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este treba spomenut,ze nasi predkovia potrebovali spojenectvo so starimi madarmi na ochranu proti cechom a poliakom.Pocas historie nikto nesposobil slovakom väcsie skody,ako najazdy ceskych lupicov a dobrodruhov po roku 1000.Az po roku 1050 prichadzaju stari madari na uzemie Stefanom obnoveneho
Uhorska a urcite na poziadavku nasich predkov.Treba pripomenut,ze to boli cesi a nei madari,ktori vyplienili Bratislavu a vypalili jej archiv.Takisto to boli cesi,ktori vyplienili Nitru a v jej kostole vrazdili slovakov este k tomu aj veriacich.Slovaci nemali ineho suseda s ktorym by v tomto case spojenectvo mohli nadviazat.Madari boli zväcsa pohania,ale bali sa Byzancie a bulharov.Spojenectvo bola otazka prezitia
vsetkych tych ,ktori nakoniec v Uhorsku vytvorili cast nasej historie.


Delain78   |   ip:213.226.2   |   2009-09-07  (07:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joe Chiclets | 2009-08-15 (14:52)
Za Husaka se na SK poslal myslim dost miliard. Nejvetsi duvod pro rozdeleni republiky byl ten ze si chtel Meciar nakrast... :)
btw. nedavno jsem cetl ze obyvatel Moravy je vlastne Slovak co nestlihl dojit do Prahy :)


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-09-07  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Delain78
Myslim ze za Husaka bolo nacase ze nejake peniaze poslali aj na SK... :)


puk   |   ip:188.123.9   |   2009-09-07  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  moje


jméno není duležité   |   ip:217.170.9   |   2009-09-10  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  za komamčů bylo pořád málo lidí (všechny firmy přijímaly ) ze slovenska na moravu nikdo nechtěl jít pomoct v rámci podniku (ZTS) protože slováci měli o 5 KČS víc na hodinu na stejné profesi jak na moravě (chudáci utiskovaní slováci v ČSSR )


štefan   |   ip:90.176.98   |   2009-09-10  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahojte rodáci slováci,ale aj maďari.,nemám proti maďarom nič,ale aj tak som dve maďarky predavačky naučil v Lučenci po slovensky za -20-minut.,v roku-1972-mal som-18-rokov.,slušne som prišiel do obuvi.,poprosil som či majú také,alebo takej farby topanky číslo-8-.,pokladnička odpovedala-nemtudom-.,druha predavačka ktorá bola opretá o regáli a dávala pozor,aby sa nekradlo.,tak som sa aj jej spýtal-nemtudom-.,hm hm???,keď som našiel topánky,staré som dal do krabice a nové som si obul a slušne somm išiel domov.,pekne pozdravil dovidenia.,a pri dverách kričali na mňa---mladý pánko a kto bude platiť´?!zavolame na teba policiu!!!ááá ale vy potvory to som vás rýchlo naučil po slovensky.,


štefan   |   ip:90.176.98   |   2009-09-10  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ešte njeden príspevok.,pozdravuje prievidzu.,robil som na cígli a v ostrave.,s maďarmi dobre,len určitý debili maju problémi.,neznášam keď si nadavajú ty si čech-slovak-poliak-maďar-!!!!URčITE MA POZNáTE-ŠTEFAN.,


angret   |   ip:78.99.168   |   2010-06-12  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcel by som sa spytat kto je pan Marian Tkac. Studujem historiu a kedze som o nom nepocul snazil som sa zistit kto to je.. na nete bol len dakehy pan ktory vykradal knihy ale to nie je urcite on a este par neznamych. ako uz jeden clovek spomenul, pri pisani takychto prac sa treba odvolavat na odkazy inak je to absolutne bezhodnotna praca (z vedeckeho hladiska. pre sovinistu ma hodnotu preveliku) a dotycny moze ist radsej pisat fikciu..

uplne sa ztotoznujem s joplinusom, tarou, csabom neblazni, igorom, dochtorom a opicou..

taketo veci su vhodne len pre ludi
1. ktorym nieco chyba a potrebuju si toto prazdne miesto v sebe vyplnit
2. sovinistickym prasatam ake su po celom svete a prizivuju sa na tretej skupine. sviniam ako je slota csaky ale ako boli vsetky ku*vy kvoli ktorym sa konali v dejinach ludstva vojny pretoze chcelo par svin moc, prachy alebo oboje preto ste sa vy, 3. skupina nechali ako stado oblbnut a vrazdili ste sa

pisete tu ze v uhorsku boli medzi vysokou slachtou protoslovaci, ze boli velitelmi vojsk atd atd. ano boli a bijete sa o to ze vlastne bolo uhorsko nase ale pritom nas tisic rokov utlacali?? na historiu sa nepozera dnesnymi ocami. ti ludia zili v uplne inom svete ako dnes my. je zbytocne o tom hovorit. tak ako nikdy nepochopim kydy o krvi rase a podobne. ved sme vsetci zmiesani preboha aki sloveni-slovaci ked sem ti vasi sloveni prisli tak asimilovali kmene ktore tu zili ZMIESALI SA potom boli kolonizacie kurnik kopaniciarska valasska nemecka
neexistuje ziaden narod holubici (slovania plienili dediny a stahovali z koze tak ako ostatni) ani juro janosik ako symbol odboja proti madarskemu utlaku (len romantizovany dobovy lupeznik) su to len prostriedky na posunutie myslenia tupych sedlakov tam kam to par osob ktorym to hra do karat che.


Mefo   |   ip:78.98.84.   |   2010-07-25  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Študent histórie...Nech nás boh ochraňuje od takto znášanlivého historika !


omen . fyrimijo7   |   ip:217.12.49   |   2011-10-05  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Tara

tomu českú štátnu príslušnosť, ale národnosť som si ponechala slovenskú..........hm, zaujimave, preco teda pises po cesky? ty si mi uz len "Slovenka"!


omen . fyrimijo7   |   ip:217.12.49   |   2011-10-05  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @ angret, mefo a ostatni "studenti" historie - netrapte sa, fakty nepustia :) uz nemusime zrat "prazsku" historiu


madyarul . womicovy82   |   ip:86.33.5.4   |   2012-03-04  (14:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marian Tkáč, autor článku, mi svým naříkáním připomíná člověka, který v rukách nad hlavou nese heslo „Prosím nekopat!“ a když se k vám otočí prdelí, tak na ní má napsáno „Prosím, zde kopejte!“ Dávat označení Slovák do souvislosti se zesměšnováním souvisí s neznalostí slovenštiny, vlastního jazyka. Slovo Slovák je i ve slovenštině správně utvořené slovo. Máme také Polák, že. Nebo horák, obyvatel hor. Nebo pašák, tj. šikovný, schopný, dobrý, příjemný člověk, chlapík, chlapák. Vandrák je na mou věru potulující se, zpustlý člověk, tulák a pobuda. Víme ale také, že vzniklo z němčiny a potažmo ze slova vandr. Všivák je člověk, který má vši. Nezdá se mi, že by Slovák patřil do stejného útulku jako vandrák či všivák. Proto také čeština vytvořila Poláka a Slováka, slova odlišná od vandráka a všiváka, aby do těchto odlišných společností mohla připojit kdykoliv a kohokoliv, kdo takovým jest. Husák jakožto samec husy nemá v sobě nic hanlivého. Stejně tak pasák. Nicméně husák ve smyslu husita a tedy ve smyslu ideologicko-nábožensko-nacionálním má hanlivý přízvuk. Stejně jako husácký. Zvláštní kapitolou je označení husák ve smyslu Gustav Husák, který si jako představitel ideologicko-nábožensko-nacionálního směru vydobyl čestné místo na výsluní nadávek. Víte, ono to není v těch slovech, ale v tom, o co člověk usiluje, co dělá a co si o tom myslí ostatní. Za krátkou dobu své existence získalo slovo Rom týž hanlivý podtext jako cikán. Proto se přešlo k „nepřizpůsobivým“, kteréžto slovo během raketové doby obdrželo týž hanlivý podtext.
Na jedné straně se Marian Tkáč uráží pro domnělé ponižování, na druhé straně uvádí nesmysly. Jsou zkrátka lidé, kteří potřebují mít nepřítele a pokud jej nemají, tak si jej vymyslí. Je to provokatér a maďarský agent, který ze slovenské strany usiloval o rozbití Československa a hlavně rozbití pocitu sounáležitosti ve prospěch pocitu odlišnosti. Nebo není pouhý agent, ale poturčenec. Před útokem Němců na Moskvu stavěli moskvané obranu svého města. Také tam se vyskytovali tací, kteří prohlašovali, že je to zbytečné, že Němci mají mnohonásobně větší přesilu, lepší techniku a celý svět za sebou. Ale Rusové je ihned stříleli jako provokatéry a zrádce šířící poraženeckou náladu. Také díky takovému opatření Rusové nakonec válku vyhráli a zachránili nás jako Slovany vůbec. Ve svém „spravedlivém“ hněvu zapomněl Takáč na sviňáka a prasáka. Svině jako nadávka je silnější než prase. Je-li někdo prase, pak tím rozumíme, že se válí v blátě a je od hlavy k patě tělesně špinavý. Někdy to můžeme převést do kladu, jestliže se válíme v bahínku. Svině je ale spíše soud mravní. Lidé hovořící o prasečinkách a sviňačinkách vedou oplzlé řeči, řeči nemravné. Jsou to lidé, které označkováváme jako prasák nebo sviňák. Sviňák je vůbec biologické monstrum – mužská svině, která si libuje v mravní moči a mravních výkalech.
Tkáč si nepřeje být Slovákem, poněvadž to cítí jako že je všivák, vandrák a babrák v jednom vydání. Také to ale cítíte tak, že si vlastně na prdel přilepuje nápis já jsem všivák, vandrák a babrák? A dovedete-li do logických konců, takové biologické monstrum?
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Emil Páleš: Jezuiti

Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Čo vravi Boh na Vatikan a rím.kat.cirkev?

Mnoho ľudi je znechutených z Boha skrz múry náboženstva, ktoré človek vybudoval. Cirkev, katolicka cirkev, urobila z Božieho stánku cirkus. Dokazy o odvrátenia sa od Boha v katolíckej cirkvy možeme nájsť v samotnej biblii kde apoštol Ján jasne definuje obraz katolíckej cirkvy dnešnej doby. Poďme spoločne odhaliť tajomstvo zjavenia sv.Jána a dešifrujme kto je tá žena opísaná v biblii, ktorá sedí na siedmich vrchoch a je to smilnica s rúhavým menom na čele a aké to je mesto dnes, v biblii nazvané Babylon?


To vražedné ticho je ubíjajúce.

Prečo kráľ Svätopluk na Bratislavský hrad

Pôvod postkomunistických elít: Od Pražskej jari po ...

What the Bleep !? Down the Rabbit Hole CZ titutlky

Najnovšie vedecké poznatky jasne dokazujú že Krestania...

Archív

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou AIDS

Výzkum provedený týmem rostlinných a živočišných vědců zjistil, že Monsantovská chemikálie glyfosát, která je hlavní složkou v jeho oblíbeném herbicidu Roundup, se zdá zodpovědná za infikování rostlin syndromem podobným AIDS, který ničí jejich imunitu, blokuje vstřebávání některých vitaminů a minerálních látek a nakonec je zahubí.


Aj OĽaNO sklamalo.

Alternatíva priamej demokracie

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Počátek občanských nepokojů v USA?

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2751 s