19. September 2019
    
Co je demokracie - Dolezite.sk

Co je demokracie


  2011-05-06  (16:25)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Co je demokracie

 

 

Co je demokracie?

 

Celý svůj produktivní život jsem prožil v komunistické diktatuře. Úpěli jsme pod knutou bolševiků až do vítězství sametové revoluce, která přinesla do naší vlasti demokracii.

Ale po dvaceti letech života v naší skvělé demokracii nadšení lidí opadlo. Zůstali jen starosti o práci, o to sehnat byt a ten krátký čas volna prožít co nejpříjemněji. Zůstává nám otázka, zda ta naše demokracie je to nejlepší co nás mohlo potkat.

Starému heslu Lincolna, že „demokracie je vláda lidu a pro lid“ už nevěří ani malé děti. Lidé pomalu poznávají, že všechny politické systémy na světe jsou produktem boje o moc. A o peníze, což je jedno a totéž. Kdo má moc, má i peníze a kdo má peníze, koupí si i moc. Nejlépe to vidíme u nás, kde za peníze vytvoříte stranu, za peníze jí uděláte náležitou propagaci a jste ve vládě. Ostatní je už jen na vás. Výsledkem je vždy vítězství jednotlivce, skupiny, strany nebo třídy a porážka lidu, neboli porážka skutečné demokracie.

A jak to vypadá v praxi? Vezměme si příklad : výsledkem voleb je vítězství kandidáta s 51 procenty hlasů voličů. Kandidát se ujme vlády. Je to demokratické? Není je to žádná demokracie, je to systém maskovaný jako falešná demokracie, protože 49 procent voličstva je ovládáno nástrojem vlády, pro který nehlasovalo, ale který jim byl vnucen. Největším zločinem naší demokracie je vláda nadpoloviční většiny. Ve skutečnosti je tomu tak, že pod rouškou falešné demokracie je zřízena diktatura. Taková je skutečnost politických systémů, převládajících v dnešním světe. Jsou to diktátorské systémy a je jasné, že falšují skutečnou demokracii.

Páteří tradiční demokracie v její dnešní, ve světě převládající podobě, jsou Parlamenty. Parlament byl původně zakládán, aby zastupoval lid. Parlament je falešným zastoupením lidu. Ale to samo o sobě je nedemokratické, protože demokracie znamená moc lidu a nikoli moc jeho zástupců. Skutečná demokracie existuje jedině prostřednictvím účasti lidu na vládě a nikoli prostřednictvím činnosti jeho zástupců. U nás je to přímo markantní, když si naši zastupitelé myslí, že si mohou po zvolení dělat co chtějí bez ohledu na protesty lidí. Existence parlamentu znamená nepřítomnost lidu na vládě. Parlamentní systém je scestným řešením problému demokracie.

Jak to vypadá v praxi víme sami na vlastní kůži, když naši „demokrati“ nás nutí platit u lékaře, snižují nám platy a snaží se vytunelovat důchody. Všichni jsme proti, ale naši demokraticky zvolení zástupci nám to demokraticky nadiktují.

Parlamenty se staly právní přehradou mezi národem a výkonem moci, vylučují lidi z politického života a monopolizují si svrchovanost nad jejich životy. Národům je ponecháno jen falešné vnější zdání demokracie.

Abychom odhalili charakter parlamentu, musíme se podívat, jak takový parlament vzniká. Parlament je volen buď z volebních obvodů, ze stran nebo koalice stran. Rozdělování obyvatelstva do volebních obvodů znamená, že jeden poslanec zastupuje tisíce lidí. Takový poslanec je stejně jako ostatní poslanci považován za představitele veškerého lidu. Masy jsou proto naprosto izolovány od svého zástupce a ten je naopak naprosto izolován od nich. Ihned po získání jejich hlasu monopolizuje si sám jejich svrchovanost a jedná místo nich.

Převládající současné tradiční demokracie ve světě obdařují poslance parlamentu posvátností a imunitou, jež je upírána jiným jednotlivým příslušníkům lidu. Znamená to, že se parlamenty staly prostředkem, jak pro sebe uloupit a uchvátit moc lidu. Už to samo o sobě dává lidu právo bojovat prostřednictvím lidové revoluce za zničení nástrojů, jimž se říká zastupitelské sbory (parlamenty) a které si uzurpují demokracii a svrchovanost na úkor lidových mas.

Jestliže parlament vzejde z vítězství politické strany ve volbách, je to parlament strany a nikoli lidu.  Zastupuje stranu a nikoli lid a výkonná moc určená parlamentem je mocí vítězné strany a nikoli lidu. Totéž platí o parlamentu, v němž vládnou dvě nebo tři strany, které dohromady mají potřebnou většinu.  Potom každá strana má určitý počet míst. Protože členové parlamentu zastupují svou stranu a nikoli lid tak moc nastolená takovou koalicí je mocí spojených stran (koalice) a nikoli lidu. Když to vezmeme do důsledků, tak strany jsou převodové páky těch, kteří platí jejich činnost. Takže nám z pozadí vládne hrstka bohatých.  

V takovém systému je lid obětí, na kterou se všichni vrhají, klamanou a vykořisťovanou politickými orgány, zápasícími o moc a zároveň i o získání hlasu. Taková je tradiční demokracie, převládající na celém světě, ať již jde o systém jedné strany, dvou stran, mnoha stran nebo bez politických stran.

Kromě toho, jelikož se systém volených do parlamentu opírá o propagandu pro získání hlasu, je to demagogický systém v pravém smyslu tohoto slova a hlasy mohou být koupeny nebo manipulovány. Chudí lidé nedokáží soutěžit ve volební kampani a tak se vítězi se stávají vždy a jen a jen bohatí.

Z toho všeho by tedy už mělo být jasné, že zastoupení je podvodem. Parlamenty, tvořené metodou jmenování nebo dědičného následnictví (Britanie) nespadají pod žádnou formu demokracie.

Zastupitelskou vládu lidé obhajovali v době monarchů a jiných tyranů. Tehdy bylo dobré  mít někoho, kdo by je zastupoval před takovými vládci, kteří to odmítali. Národy proto prošly dlouhým a rozhořčeným bojem, aby dosáhly toho, po čem toužily. Po úspěšném nastolení éry republik je tedy nesmyslné, aby demokracie znamenala jen zvolení několika málo zástupců, kteří by jednali jménem širokých mas. To je zastaralá teorie a překonaná zkušenost. Veškerá moc musí být mocí lidu.

Nejtyranštejší a nejzločinnější diktatury, jaké poznal svět, existovaly ve stínu parlamentů.

Politická strana je soudobou diktaturou. Strana je vládou části nad celkem. Je to nejnovější diktátorský nástroj. Jelikož strana není individuální, uskutečňuje zdánlivou demokracii zřizováním parlamentu, výborů a propagandou prostřednictvím svých členů.

Strana vůbec není demokratickým nástrojem, protože je složena z lidí, kteří mají společné zájmy, společné názory nebo mají stejnou víru. Vytvářejí stranu, aby dosáhli svých cílů a vnutili své názory nebo rozšířili vliv své víry (nejen náboženské) na společnost jako celek. Cílem strany je dosáhnout moci pod záminkou provádění jejího programu. Ale demokraticky vzato, žádná z těchto stran by neměla vládnout všemu lidu vzhledem k rozmanitosti zájmů, idejí, temperamentu, míst a vyznání lidí.

Strana je diktátorský nástroj vlády, který umožňuje těm, kteří mají stejný názor a společný zájem, aby vládli lidu jako celku. V porovnání s lidem je strana menšinou. 

Strany se zřizují za účelem vytvoření nástroje na ovládání lidu, zejména na ovládání nečlenů strany prostřednictvím strany. Každá strana se opírá o svévolnou autoritářskou teorii..., tj. nadvládu  majitelů strany nad ostatními jednotlivými příslušníky lidu. Strana předstírá, že její cíle jsou cíli lidu a předpokládá, že její nástup k moci je cestou k dosažení jejích cílů. To je teorie ospravedlňování diktatury strany, která je základem pro jakoukoli diktaturu.

Ale existence mnoha stran stupňuje boj o moc, což vede ke zničení jakýchkoli plánů, sloužících společnosti. Opoziční strany se snaží o podkopávání pozic vládnoucí stany, aby od ní, jako od konkurence, mohla převzít moc.

Strana původně vzniká, aby zastupovala lid. Ale to je zástěrka. Strana zastupuje její členy a nejvyšší vůdce strany reprezentuje vedoucí skupinu. Z toho vyplývá, že hra stran je podvodnou fraškou založenou na klamné formě demokracie, mající mocenský obsah. To vše potvrzuje, že systém stran je otevřenou a nikoli skrytou diktaturou. Svět ho ale ještě nepřekoná a je tedy právem nazýván diktaturou moderního věku.

Strany ve vzájemném boji sahají k pomlouvání a zesměšňování činnosti druhé strany. Je to boj, který je nevyhnutelně veden na úkor vyšších a životních zájmu společnosti. Některé, ne-li všechny, tyto vyšší zájmy se stanou obětí mocenského boje nástrojů vlády. Opoziční strana, musí totiž sesadit vládu, aby se dostala k moci. Aby dokázala neschopnost vlády, musí opoziční strana zničit její vymoženosti a vyvolat pochybnosti o jejich plánech, i když jsou tyto plány prospěšné pro společnost. V důsledku toho se zájmy a programy společnosti stanou obětí boje stran o moc,

Takový boj několika stran je sociálně a ekonomicky destruktivní. Kromě toho, že takový boj vede  k pádu jedné strany a k nástupu druhé. Ale v každém případě je to porážka pro lid, porážka pro demokracii. A navíc mohou být strany kupovány nebo podpláceny zevnitř nebo zvenčí. Příkladem od nás budiž poslanec za VV Škárka, tvrdící, že dostával (a nejen on) peníze od strany za loajalitu.

Parlament vítězné strany je ve skutečnosti parlamentem strany, a výkonná moc určená tímto  parlamentem, je mocí strany nad lidem. Moc strany, která by měla sloužit pro dobro všeho lidu, je ve skutečnosti nepřítelem části lidu, totiž opoziční strany nebo stran a jejich stoupenců z lidu. Tak opozice není lidovou kontrolou vládnoucí strany, ale sama hledá příležitost k nahrazení vládnoucí strany. Podle moderní demokracie je zákonnou kontrolou vládnoucí strany parlament, kde většina poslanců je členy vládnoucí strany. Znamená to, že kontrola vlády je v rukou vládnoucí strany a moc v rukou kontrolující strany. Tak se ukazuje jasně podvodnost, klamnost a neplatnost politických teorií převládajících v dnešním světe, z nichž vyvěrá současná tradiční „demokracie“.

Systém stran je moderní systém který je možno přirovnat ke kmenům nebo sektám. Společnost ovládaná jednou stranou je přesně taková jako společnost ovládaná jedním kmenem nebo jednou sektou. Strana, jak již bylo řečeno, představuje názory určité skupiny lidí nebo jedné víry.Taková strana je tedy nutně menšinou ve srovnání s veškerým lidem stejně jako je menšinou kmen nebo sekta. Menšina má společné zájmy nebo sektářskou víru. Není rozdílu mezi stranickými boji a kmenovými či sektářskými boji o moc. A jestliže kmenová nebo sektářská nadvláda je politicky odmítána, měl by být podobně odmítnut i stranický systém. Oba systémy jdou stejnou cestou a vedou ke stejnému cíli. Negativní a ničivý účinek kmenových a sektářských bojů na společnost je totožný s negativním a ničivým účinkem stranického boje.

 

Když jsme si rozebrali všechny zápory zastupitelské demokracie vyvstane otázka jak dál? Co s tím? Někdo by mohl říci, že jednou z možností je referendum. Ale není. Referenda jsou jen dalším podvodem na demokracii. Lidé nemají jinou možnost než říci „ano“ nebo „ne“. Jenže každý má jiný důvod proč řekl ano nebo ne. Navíc ze zkušeností víme, že otázky kladené v referendu jsou koncipovány dvojznačně a je uměním pochopit význam. Proto i referenda jsou podvodem na demokracii.

Jakou cestu musí tedy nastoupit lidská společenství, aby jednou provždy překonala období tyranie a diktatury? Už víme, že metody voleb a plebiscitů byly vynalezeny, aby zakryly nezdar těchto neúspěšných pokusů o vyřešení tohoto problému, řešení spočívá v nalezení nástroje vlády jiného než je ten, který je vystaven konfliktu a který představuje jen jednu stránku společnosti. Je nutno nalézt nástroj vlády, kde bude lid jako celek. Lid je nezastupitelný, zastoupení je podvodem. Muže-li být tento nástroj uveden v život, bude problém vyřešen, bude uskutečněna lidová demokracie, lidstvo skoncuje s obdobími tyranie a diktátorskými systémy a své místo zaujme vláda lidu. Přesně tak, jak to myslel Abraham Lincoln – Vláda lidu a pro lid.

Od svého vzniku se i demokracie vyvíjí. Zvláště v posledním desetiletí naše demokracie dostává nový styl. Po 11.září 2001 se utahují šrouby demokracie. Vlády vydávají stále nové a nové zákony proti terorismu. Ale tyto zákony omezují hlavně obyčejné lidi. Lidé už mohou být uvězněni na doživotí bez důvodů, bez důkazů a hlavně bez soudu. Zatím je to tak v USA.

Sledují nás miliony kamer na ulicích, v budovách. Někde jsou umístěny i na záchodech. Sledují nás pomocí mobilních telefonů. Nedávno se u nás provalilo, že operátoři skladují o nás informace nejen kdy a komu jsme volali, ale kde jsme se pohybovali. Mobilní telefon to totiž umožňuje. Že k vašim záznamům se může dostat kdokoli (kdo má dost peněz) je nabíledni. Další  sledování probíhá pomocí platebních karet. Vejdete do krámu a prodavač ví, kde a za kolik jste co kupovali, za co jste utráceli své peníze. A podle toho může zařídit svoje nabídky. V demokracii jako je ta naše se může šéf a majitel soukromé bezpečnostní agentury dostat na ministerstvo vnitra a má tak přístup k registru všech obyvatel státu.

 

Ale demokracie funguje i na mezinárodní úrovni. Všichni víme, že jsou státy demokratické a méně demokratické. A také diktatury.  O tom, kdo je demokrat a kdo není se dneska rozhoduje v Bílém domě. Tam rozhodují, který stát je demokratický, a který ne. Například my jsme demokracie. Posloucháme na slovo Velkého bratra, dodáváme mu naše vojáky. Prodali jsme za babku veškerý průmysl západním nadnárodním firmám. Co jsme neprodali, to jsme zlikvidovali jako nežádanou konkurenci. Bělorusko není demokratické. Jejich president nedovolil rozkrást jejich zemi a není demokrat i když má podporu 80% obyvatel země. O Castrovi nebo Chávesovi není třeba mluvit. Všichni víme, že to nejsou demokrati. Vždyť koketují se socialismem.

Ani Srbsko nebylo demokratické. Stejně tak i Libye. Proto je musíme bombardovat. Nejlépe to u nás ví demokrat par Excelance - ex-presient Havel. To je přímo expert na humanitární bombardování. Proto vyzýval k bombardování Srbska a dnes Libye.

Takový Pinochet byl rozený demokrat. Těch pár desítek tisíc zavražděných mu rozhodně neubralo na kráse. „Je to Bastard, ale náš bastard“ se tradovalo ve Washingtonu. Takový Saddám Husain. Celá léta to byl nejlepší přítel (nejlepší bastard) – zvláště když válčil s Iránem. Pak se znelíbil, tak napadli Irák a Saddáma pověsili. Demokraticky samozřejmě.  

Někteří filosofové tvrdí, že demokracie je nejlepší ze všech špatných vlád.  Je to hezký bonmot, ale jen bonmot, který však nikomu nepomůže. Bohužel řešení není v dohledu. Ale dnes je důležité situaci alespoň pojmenovat, aby si lidé uvědomili v čem žijí.  

 

 

P.S. Doufám, že jste se pobavili a trochu zapřemýšleli nad rozborem demokracie. Musím se přiznat, že to nejsou moje myšlenky. Tak chytrý nejsem. Jsou to myšlenky jednoho rebela velmi nepohodlného naší demokratické mafii. Autorem je Mohammar Kaddáfí v jeho Zelené knize. Je to  poutavé čtení a ještě se k ní vrátím.

 

 


Josef Vít
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
fidel   |   ip:91.148.32   |   2011-05-07  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Demokracia je iba krásne a prázdne slovo schované ale najviac používané pri voľbách alebo nepokojoch.
napr: taká SAS sľúbila mladým používanie ľahkých drog a keď ju mladý voliči dostali do parlamentu čo spravila po voľbách? obsadila dobré fleki v parlamente a na voličov kašle ba priam hlasuje proti väčšine vôli voličov a to nie len oni ale aj ostatné strany ktoré sa dostanú do parlamentu. Demokracia je dobrá na masírovanie ľudí bohatými ktorý majú vplyv a môžu čo chcú hlavne keď obsadia pozície tak demokraciou sa len oháňajú vtedy keď to potrebujú. Veď čo v demokraciu pred voľbami sľubujú aj nemožne a po voľbách splnia to čo ľudia nechcú ale vyhovuje im. Kto chcel po voľbách len také zdražovanie, dosadzovanie známych a rod. príslušníkov do funkcií atď.
Demokracia je slovíčko čo znamená veľa pre kapitalistov a bohatých ale pre chudobu a strednú vrstvu oklamanie nezáujem a zradu slova Demokracia.
p.s. čo z demokracie keď nebudeme mať na lekára, chlieb, prácu, bývanie ?! Veď sa bojíme už ozvať aj v práci a všade nás sledujú kamery a vyššia zločinnosť.


illuminatedBimbo   |   ip:178.41.54   |   2011-05-07  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://dolezite.sk/Byt_a_ci_nebyt_193.html


otvoreneoci   |   ip:67.213.87   |   2011-05-08  (04:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fidel,ty si jasny priklad tupcov, ktory nerozumeju slovu demokracia a nevazia si vlastnej slobody. Ludia tvojho typu prznia najvyssie idealy a nie su ochotny pohnut prstom preto aby nikeco spravili pre seba, svoje deti a uz vobec pre spolocnost. Kot-leba tak primityvne nerozmysla i ked je bity a prenasledovany za svoje nazory. Fidelovci vy nedozrejete na demokraciu, vy ste zatupeny otroci. Tych tupcov ktory odignorovali posledne referendum nech laskavo nereaguju na moj komentar, lebo stoja za vrece pr-dov.


R   |   ip:188.112.1   |   2011-05-08  (08:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci, tak nám prosím skús vysvetliť slovo demokracia a skús nám popísať tú slobodu.


fidel   |   ip:91.148.32   |   2011-05-08  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci, ak nevieš tak neosočuj možno ja som bol viac krát na referende ako Ty a čo mám s toho prd a ak sa tak vyznáš v demokracii tak čo Tebe dala vlastne dobrého? asi majetky, kurvy a takých ako Ty mať viac tak ľudia sa nezjednotia ale budú byť slabších a vyvyšovať sa nad nich slovkom demokracia lebo Tebe asi všetko padá do lona.A sloboda nie je o tom že budem sledovaný kamerami udávaný spoluobčanmi, a v PNS mať erotické časopisy a byť hladný a bez strechy nad hlavou asi si Ty tupec zaslepený bohatstvom a ideológiou "po mne potopa a predo mnou právo bohatého" a možnosť zabiť zabiť človeka alebo oponenta a dostať podmienku a za ukradnutia rožka dostať 5 rokov natvrdo.


otvoreneoci   |   ip:67.213.87   |   2011-05-08  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fidel, a co by si ty chcel diktaturu proletariatu? To znamena povalacov a ludskych smeti. Demokracia je taka jaku si ju kazdy vybojuje a zasluzi. Na Slovensku vsetci kradnu a podvadzaju je to novodoba tradicia poskomunistickeho naroda. Jak ste si ustlali tak sa mate. Co je najkrajsie v demokracii ze je sanca pre kazdeho aby zmenil chod statu k lepsiemu, len zato treba bojovat a utrzit i par uderov pelendrekom na chrbat. Ale ide to!
V komunizme si mal tak sancu zhnit v Ilave alebo Jachymove.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2011-05-08  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zatvoreneoci: proletariat jsou podle tebe povaleči a lidské smetí? Kdo ti peče chleba, prodává, kdo ti opravuje auto, staví, kdo montuje součástky a kompletuje tvůj počítač i klávesnici, na které vyťukáváš nesmysly? Není to náhodou proletariát = pracující? Vzpamatuj se...


tibir   |   ip:91.148.26   |   2011-05-08  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...vraj, demokracia je táká ako si ju každý vybojuje...a zaslúži...
...tak tomu hovoria kapitalisti...
...bijú nás po chrbtoch a vykrikujú "demokracia"...
...to sme si zaslúžili?..a všetko to zlé čo kapitalisti narobili...to nič...vraj je to demokracia...
...veru, kapitalistický zločinci si takú demokraciu "vybojovali"...je to ich "forma" demokracie a nám hlásajú že tá ich kapitalistická je najlepšia a že za ňu bojujú pre lepší svet..
...určite iné "zriadenia" aj v minulosti mali lepší typ demokracie než je tá dnešná kapitalistická...


fidel   |   ip:91.148.32   |   2011-05-08  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem ale už som to niekde písal čo nám ponúkli v demokracii kapitalisti? Okrem veľkých rozdielov medzi ľudmi zvýšenú kriminalitu zadlžovanie neistoty zo straty zamestnania báť sa že nebudem mať na lieky a lekárov,atď.
A čo nám poskytol socializmus v demokracii? ISTOTY že mám prácu a nik ma nebude buzerovať za minimálnu mzdu, bezplatné školstvo zdravotníctvo, rekreácie, sebestačnosť úrody pre pracujúcich, škôlky, jasle, bývanie pre mladých, vystavali sa sídliská. Za kapitalistov ver by si možno býval v slumoch alebo na periférií veľkomiest lebo by si nemal na to čo nám zanechali minulé generácie, vybudované sídliská atď. Aj keď akože vládla jedna strana cítil som sa viac slobodný a bezpečnejšie ako v teraz v kapitalistickej demokracii. A Tara to vystihla presne bez obyčajných ľudí sa svet nepohne a oni by mali byť ohodnotení...Slovom povedané za socializmu bolo viac demokracie ako je teraz to plačú len tý ktorím zhabal socializmus majetky. A aj v kapitalizme keď treba tak sa vyvlastňuje?! Je to o tom kto sa má teraz lepšie nadáva na časy minulé a kto sa mal vtedy lepšie nadáva na tieto časy. Ale jedno je isté kapitalizmus robí z ľudí závislých na bohatstve a bohatých a im táto že vraj demokracia vyhovuje. lebo obyčajný pracujúci nemá vlastne z demokracie nič len lopotu o prežitie.


palo   |   ip:77.234.24   |   2011-05-08  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je riadna demokracia ked si mozem vybrat ktorych papalasov pustim ku valovu. Mam na vyber bud modrych co rozpredali Slovensko alebo cervenych co tomu nezabranili a takisto profituju na tomto zvratenom systeme.
A skuste nieco povedat o demokracii v praci, kde stravite 8 a viac hodin zivota denne. Myslim ze tam moc nepochodite.
Takato demokracia je dobra pre zopar vyvolenych ktorim nic nezvazuje ruky a robia si co chcu.
V samotnej "mekke" demokracie USA je to tak isto, mozno este horsie lebo tam si ozaj mozete vybrat len z dvoch stran, ktore su cert jako dabel.


fidel   |   ip:91.148.32   |   2011-05-08  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  palo
presne tak, súhlas !


R   |   ip:188.112.1   |   2011-05-08  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fidel, i moja rodina prišla o kúsok tej zeme, ale poviem vám tu úprimne, nikdy som sa za to nebil aby nám bola vrátená, ani ja, ani ostatný.

Viem že socializmus dával to základné čo ľudia potrebujú, sociálne istoty, možnosť bývať niekde bez strachu, možnosť pracovať bez strachu že stratím ja alebo moji blízky zamestnanie. Ľudia robili ostatné veci pretože to chceli, mali k tomu vzťah.

Dnes? Sociálne istoty? Číry nezmysel! Dnes je systém kto z koho, systém ktorý veľmi silno podporuje ľudskú chamtivosť, systém ktorý nás učí byť bezcitnými i k naším najbližším, ale i k ostatným.


S   |   ip:85.135.13   |   2011-05-08  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skutocna demokracia skoncila rozpadom prvotnopospolnej spolocnosti. JMO, folks.


otvoreneoci   |   ip:67.213.87   |   2011-05-09  (04:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara v cesku by ti povedali ty kravo motorova. Ty pises o remeselnikoch a ty nieco stale znamenali. Ty nemas ponatia co je proletariat tak sa nepustaj do debaty ked do toho vidis jak hus do piva.


otvoreneoci   |   ip:67.213.87   |   2011-05-09  (05:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre vsetkych umelcov ktory osieraju demokraciu, demokracia je mat pravo na sancu aby sa clovek uplatnil a presadil podla svojich schopnosti a snazivosti. Zato ze vy ste lajdaci a hlupaci demokracia nemoze. Keby ze za sociku poctivo makate tak este i dnes by ste si uzivali tie super vimozenosti. Socik krachol na vasej lajdackosti, AMEN.


otvoreneoci   |   ip:67.213.87   |   2011-05-09  (05:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre vsetkych umelcov ktory osieraju demokraciu, demokracia je mat pravo na sancu aby sa clovek uplatnil a presadil podla svojich schopnosti a snazivosti. Zato ze vy ste lajdaci a hlupaci demokracia nemoze. Keby ze za sociku poctivo makate tak este i dnes by ste si uzivali tie super vimozenosti. Socik krachol na vasej lajdackosti, AMEN.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2011-05-09  (06:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zatvoreneoci: proletariát - význam slova:
- starořímská chudina
- dělnictvo, námezdně pracující
( http://www.slovnik-cizich-slov.net/proletariat/ )
Ke tvé aroganci a povýšenosti se nevyjadřuji, způsob jakým disikutuješ je výmluvný sám o sobě :)


R   |   ip:87.197.7.   |   2011-05-09  (09:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci, myslím si že nemá zmysel ti niečo hovoriť. Myslím si že nevieš skutočne nestranne posúdiť niektoré veci.


palo   |   ip:77.234.24   |   2011-05-09  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci, ked pokladas za ukazovatel schopnosti a snazivosti to ze okradas ostatnych, tak potom je uz jasne preco sme tam kde sme. Alebo mozno stale veris tym rozpravkam ako sa jeden z "obycajnych" vypracoval a stal sa milionarom.
Staci sa pozriet kto su na Slovensku ti najbohatsi, "podnikatelia" co sa nabalili na vypredaji po 89.,mafiani a politici. Pochybujem ze patris medzi tychto, skor si myslim ze mas trochu lepsie platenu pracu, na o nieco vyssej pozicii a uz si myslis ze si viac ako ostatni.
A ked podla teba krachol socializmus na lajdackosti, tak kapitalizmus krachne na nenazranosti.


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-05-09  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci, bud ste slepe alebo skulave, ba dokonca farboslepe..

Mozno sa tebe v tejto spolocnosti dari:

1. bud ti pomohol ocinko(maminka) k ceste ruzovou zahradou
2. alebo podnikas, ako ostatni, teda ze OKRADAS SVOJICH SPOLUOBCANOU.


Dnesni majetni, maju prasule, bud s privatizacie alebo s dedictva, s prenajimania alebo s "okradackeho podnikania"
lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-09  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to co tu opisuje je chybajuce svedomie
vsade a u vacsiny ludi
precitajte si http://www.vedy.sk
otvoreneoci   |   ip:67.213.87   |   2011-05-09  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara neurazaj poctivo pracujucu robotnicku triedu tym ze su proletariat. Lebo po prve nie su chudobny a z tych poctivo pracujucich nikto by nebol schopny niekomu siahnut na slobodu, majetok alebo dokonca zivot. Toho je schopna len ludska spodina a chamrad. Samozrejme dnes ked pozostatky takejto proletarskej triedy mate vo vedeni statov a dokonca sprivatizovali podniky tak aj vizerate. Takze nenadavajte na demokraciu, ale na predstavitelov a vodcov proletariatu, lebo ti vas doviedli do tych sraciek a ponorili az po krk. Ja neokradam nikoho ja som remeselnik v komunizme robotnik a ked sa chcem mat dobre poctivo makam niekedy i sedem dni do tyzdna zvycajne 10-12 hodin denne. Nato aby som chvalil a zastaval demokraciu nemusim byt milionar.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2011-05-09  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zatvoreneoci: já i můj manžel jsme zaměstnanci, námezdní pracovníci, neboť pracujeme za mzdu. Naši rodiče byli též námezdní dělníci. Jsme podle tebe nicnedělající chudá lůza? Inu, bohatí nejsme vůbec, hlavně že také odvádíme daně, že? Jsme pouhopouhý proletariát, který několik desítek let pracuje, aniž by někomu ubližoval, ale pro tebe jsme podřadní, asi by nám měli odebrat i volební a popřít i ostatní lidká práva, co ty na to?
Netěžíš (úplně náhodou) z toho, co ti dali (materiálně i duchovně) a umožnili (vzdělání, kdysi bezplatné) tví rodiče a prarodiče? Nebo jsi ze "zámožné" rodiny? Nemuseli tví předci námezdně pracovat, aby pro tebe vytvořili lepší startovací podmínky? Nepatřili tedy zcela jednoznačně mezi ty, kterými opovrhuješ, tj. proletariát?

Než někoho oznašíš za "krávu motorovou", zjisti si ve slovnících, co jednotlivé pojmy znamenají a jak jsou definovány. Tvé pojetí "proletariátu" a "demokracie" je zcestné, ale věřím, že máš šanci ty oči opravdu otevřít, nejen to o sobě prohlašovat:)


Milan   |   ip:209.17.17   |   2011-05-09  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre fidela a R - clovek ma pocit ked cita prispevky od niektorich prispievatelov ze socializmus u nas bol super a aka to skoda ze sme to zrusili. Take obemedzenost a zuzene videnie sveta. Vazeni - ten socializmus neskrachoval u nas, Skrachoval v mieste svoho povodu - v rusku. Snivat o nom teraz je ako ako rozilatom mlieku - pretoze bolo tak "super" preto skrachoval. To nebolo ze ludia sa rozhodli ho uz nemat - aj ked mytus o strngani klucmi je stale zivy - skrachoval kedze bol taky ako bol. Neda sa chodit do prace a nie do roboty, stale kradnut, potlacit iniciativu tym ze ta zaskatulkuju a zarabas tolko kolko zarabas bez ohladu ci robis ci nie, neda sa zavriet ludi do klietky zvanej stat a mysliet si ze ich prevychovas sposobom ze si na konci kazdy zoberie "podla svojich potrieb". Socializmus bol utopia a ako utopia skoncil. A to pomerne rychlo - 40 rokov alebo tak nejako. Cudujem sa tym snilkom ktory ho vychvaluju - nuz hej, mal si vsetko, istoty, co ja viem co este - mlieko za 2 koruny ale nevidel si koniec kde to speje. A ten koniec bol jasny. Strasna neefektovnost, pracovna moralka nijaka, - mozno okrem banikov - blabolenie co vsetko sa vybudovalo (chlapci chodte sa pozriet na zapad co oni za ten isty cas vybudovali, co si myslite ze oni spali za ten cas?). Take bludy tu clovek musi citat. Socializmus je mrtvy, mal sancu, nepresiel. Mozte snivat snilkovia ale uz sa nevrati. Ja hovorim chvalabohu. Vy si snivajte co chcete...


fidel   |   ip:91.148.32   |   2011-05-09  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Páni a dámy je to ťažké diskutovať s niekým kto sa má dobre a bojí sa proletariátu a obyčajných ľudí aby im to znova nezobrali a neznárodnili. Je to o tom že sýty hladnému neverí a možno bohatý žijú v iných starostiach a to čím väčší majetok tím väčšia starosť o jeho zveladovanie a strach aby oň neprišli prípadne nestratili svoj životný štandard. Preto treba viac a viac zdierať svojich zamestnancov a to je demokracia mať kopu peňazí ktoré robia nezávislosť a zároveň demokraciu. Neviem pochopiť ľudí ktorý chvália túto demokraciu?! prečo?! Čo je vlastne dobré na tejto kapitalistickej demokracie že pár vyvolených si ide zahrať golf má zdravotnú starostlivosť ktorú si dovolí aj v zahraničí? Áno, to je demokracia bohatých, môžu si dovoliť čo chcú. A týmto je kapitalistické zriadenie vimakané. Narobilo medzi ľudmi rozdiely nielen v bohatstve ale aj v tom že chudáci sú zastrašovaní a nejednotný lebo sa boja ozvať za svoje práva aby nestratili aspoň prácu na dennodenné prežitie seba a svojich rodín.

Z toho vyplýva že demokraciu si budú chváliť len bohatý a nik ma nepresvedčí o opaku!


fidel   |   ip:91.148.32   |   2011-05-09  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Milan
Milan to máš tak ak som sa mal za socializmu lepšie nebudem naň nadávať ak sa máš Ty teraz lepšie tak nadávaš na socializmus. Každý si hájime a obhajujeme svoje. Predsa nebudem chváliť kapitalistu čo mi zobral istoty a bezplatné zdravotníctvo, školstvo a možnosť dôstojne žiť a pracovať za minimálnu mzdu s výkonom za 3och robotníkov navyše. Ja som sa za socializmu mal omnoho lepšie ako teraz a preto budem tvrdiť ako tvrdili chartisti a nadávali na socializmus a ja budem socializmus chváliť aj keď mal svoje nedostatky. no a teraz nenadávajú majú sa super dostali nazad majetky a zbohatli. Asi o tom to je kto kde sa mal dobre to si bude chváliť alebo nie?!


Milan   |   ip:209.17.17   |   2011-05-09  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fidel - odpovedz mi na otazku. Co myslis - je viacej ludi na zapade bohatych alebo je viacej chudobnych? Odpoviem za teba. Chudobnych - v zivote je to vzdy zariadene tak ze je vzdy menej bohatych a vacsina chudobnych. Vzdy tak bolo a bude. Ten ktoreho pokladas za chudobnehe na zapade - ked porovnavam rozdiel medzi chudobnym co ma 50 tis na rok a bohatym co ma milion na rok - tak rozdiel je priepastny. Takze ten co ma 50 tis je naozaj v kategorii chudobnych. A otazka druha - ako to ze ten chudobny nestoji na ulici a nedemonstruje a nehadze kamene na biely dom ze sa ma zle a nerobi revoluciu? ed odpovies ze preto lebo sa boji otvorit hubu tak chlape malo poznas z mentality americanov - berme ich ako za zapad ako priklad. Americania ked sa im nieco nepaci tak zvyknu demonstrovat ver mi. Ked pridem domov tak sa ma pribuzny spytaju ci si mozem povedat na zapade co chcem. Moja odpoved je ze mozem. A oni hned - a mozes povedat sefovi ze je idiot alebo majitelovi fimy ze ju debil? Ja - ze nie. A oni - no vidis, tak to je ako socializmus, tiez nemozes otvorit hubu. Zabudnu vsak dodat ze ja mozem firmu zmenit a ist do inej firmy (za socializmu by ma uz aj za to ocejchovali ako fluktuant), mozem povedat o prezidentovi ze je tutmak a ze vladnuca strana su kreteni - a nemusim sa bat ze najblizsi kolega s tym pobedzi hned na statnu bezpecnost kde ma zaeviduju ako rozvracasa socialistickeho zriadenia. MOj point je - ak by to bolo na zapade take zle a robotnici - ti chudobni tak biedni ver mi ze by sme ich nestihali odhanat od nasich statnych hranic ako by sa k nam pchali a utekali cez hranice pod ruskom noci. A ajhla - nechodili. A ani nebudu. Nie preto ze mali o socializmu predstavy ako o divikom zapade - preto lebo im ten system vyhovuje. Vele americanom som opisoval ako to bolo za socialmu, co sme mali zadarmo a ake istoty a ked sa ma spytali - a mohol si ist na ulicu a povedat ze sa ti nieco nepaci alebo zbalit kufor a ist prec ked s niecim nesuhlasi a ked moja odpoved bola nie tak vzdy z ich strany som pocul - tak si ten socialmus strcte viete kde, ja by som ho nechcel. Treba sa rozpravat s ludmi co tuna ziju, ako su oni spokojni, a nie vypisovat bludy niekde o tom ze kapitalizmu vyzera ze par ludi si hraje golf a niliony tahaju zelezne gula za sebou priviazene o nohu..


fidel   |   ip:91.148.32   |   2011-05-09  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milan
ja teraz nehovorím o USA neviem posúdiť a samotný Američania ani nemali poňatie o socialize akurát to že boli strašení socializmom lebo sa ľudia vyšších vrstiev báli aby sa ľudia nezačali búriť. Ja hovorím o tom čo nám u nás priniesol kapitalizmus a čo sme pred ním mali a stratili napr.aj demokraciu ľudia sa boja ozvať na pracovisku, prehráš súd keď nemáš na kvalitného advokáta atď.
Akurát hovorím a opakujem ešte raz. Ak som sa mal dobre tak to chválim a ak som išiel do horšieho teda ja to tak pociťujem tak chváliť nebudem ale nadávať.Podľa toho ako píšeš je USA zasľúbená krajina a si spokojný ale sú aj iný ľudia čo majú s USA zlú skúsenosť no neviem ale na vyše 200rokov demokracie v USA by tam spoločnosť mala vyzerať ako raj a to určite tak nie je a o opaku ma nepresvedčíš. No vidíš a zas máme každý iný pohľad aj o demokracii a živote.


tibir   |   ip:91.148.23   |   2011-05-09  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...kapitalizmus na západe vytvoril vrstvy "dobre" zarábajúcich a akože štastných ľudí, len preto aby porazil socialistický blok...preto sa k ľudom na západe kapitalisti správali sociálne...
...dodnes tam ľudia žijú z vymožeností, ktoré sú pozostatkom studenej vojny...
...dnes sú títo veľa zarábajúci,lenivý,tučný a na trhu lacnej práce konkurencie neschopný západniari skutočným kapitalistom na obtiaž...
...radšej západný kapitalista investuje v Azii a na východe, kde za mzdu západného povaľača, zamestná 50 pracovytých ľudí..
...kapitalizmus je brutálne zriadenie...znič, okradni,nehľaď a presaď sa..
...to čo je v súčastnosti na západe je kapitalizmus "pokrivený" socializmom...
...originál kapitalizmus je v krajinách, ktoré nemuseli bojovať proti socializmu a tam ľudia nemajú ani vzelananie, školstvo, zdravotníctvo...nemajú nič...
...a tak by to bolo aj na západe, keby sa nebál socializmu...palo   |   ip:77.234.24   |   2011-05-09  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milan, keby boli vsetci ako ty tak este pracujeme 12 hodin denne od 12 rokov za "krajec chleba". Aj na tom zapade boli isti ludia, "revolucionari", ktori vybojovali lepsi zivot robotnika. Ale zase sa to zacina zvrhavat a ideme dozadu, aj na zapade, neviem ci to vidis alebo skor ci to vidiet chces.
Urcita nerovnovaha sa da tolerovat, no ked nerovnovaha narasta tak to dobre nedopadne.
Cital som ze za poslednych 30 rokov sa bohatstvo USA zvysilo o trilion dolarov, ale z tohto bohatstva ziskalo 95% len 5 % ludi. A z celosvetovym bohatstvom je to tiez tak nejako.


tibir   |   ip:91.148.23   |   2011-05-09  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...kapitalizmus už nemá proti komu bojovať, tak vlastne ani nepotrebuje, aby na západe boli vzdelaný, bohatý a štastný ľudia..
...kapitalistom v tejto dobe viacej vyhovujú ľudia pracujúci 20hodín denne za "krajec chleba" ako v azii, alebo afrike...
...čo plánujú skutočný kapitalisti z ľudmi na západe z ktorých už nemajú úžitok?..


Milan   |   ip:209.17.17   |   2011-05-09  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Palo - vies nikdy som netvrdil a ani netvrdim ze kapitalizmus je to najlepsie co clovek vymyslel. Ma strasne vela problemov a nie je to vzdy vsetko tuna "koser" ako sa hovori. Len ja som prezil 30 rokov v socialzime a 20 tuna a mam sancu trochu porovnat. V zivote vzy budy chudobni a bohoati - to nezmenis. Vzdy pride nejaka revolucia alebo utopisticka idea ze vsetci budume rovny ale skor alebo neskor sa to vzdy zmeni ze mas tych so co su hore a tych co su dole. Ako som pocul v jendom filme - mas ludi co drzia zbran a mas tych co kopu s krompacom. Je naivne si mysliet ze svet bude iny alebo ze sa to niekedy zmeni. Zmeni ale iba na urcity cas - to mi ver. Ide o to kolko ti ten bohati dovoli alebo aky velky kus chleba hodi - aj si mysls ze socializmus to odstranil tak sa mylis. Vsetci sme boli rovnejsi a ku koncu ti rovni zo mnou - prezyvani papalasi - sa vozili na 613-stkach a boli bohovia - sudit si ich nemohol, ich slovo znamenalo zakon, chran boze ze si zle zazrel a uz sudruzenko ta ocejchoval ako rozvracaca zriadenia a nielen ty ale aj tvoja rodina mala po chlebe. Mozno boli vynimly - viez ze vynimly sa vzdy najdu ale taka bola "rovnost" ku konci socializmu. Je pravda - vzdy sa ten bohati snazi zdrat z teba kozu - to nezmenis, mozes to volat akymkolvek menom - je to tak. Bohati ti hodi kusok chleba a mozes byt rad ze si rad. Rozdiel medzi nim a socializmom je v tom ze za socializmu ti este mieri puskou do chrbta ak nahodou si zmyslis ze z toho raja co ti vytvoril odides. Nuz ber to ako vyhodu. Ti co opisuju "dostojny" zivot v socializme su mi na smiech - vzdy si si musel davat pozer ci sused ta nenabonzuje ze v kupelke nadavas na komancov, uplatky od mesiara cez skolu cez zdravotnictvo - moznost vyletu do socialistickeho rumunska alebo ist popijat vodku do uzgorodu - dakujem neprosim. A chodit do prace ako pocitacovy inzinier s pocitom ze bezzuba vraticka na brane ma vacsi plat ako ty - vecna vdaka, zazil som raz, uz sa mi take zjavuje len v nocnych morach...


palo   |   ip:77.234.24   |   2011-05-09  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tibir:
čo plánujú skutočný kapitalisti z ľudmi na západe z ktorých už nemajú úžitok?
Dobra otazka, pretoze ci sa to niekomu paci alebo nie ale "nepotrebnych" pribuda. Preco? Kvoli zvysenej automatizacii, kvoli valaniu coraz viac prace na coraz menej ludi, a vlastne aj na tieto dve veci nadvazuje dalsia, ze nebude co vyrabat - Kupi si nezamestnany novy televizor alebo auto?
Ekonomika je obeh penazi a ked sa peniaze zhrnaju na kopu a prestavaju obiehat tak ekonomika pomaly a nenapadne zahniva.
palo   |   ip:77.234.24   |   2011-05-09  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milan, to je normalne ze su aj bohati, to bolo vzdy od pociatku ludstva. Lenze ja vravim o tom ze existuje urcita unosna miera, ktora ked sa prekroci tak to uz dobre nieje, a vsetko upada. Jednoducho by mali existovat limity, ktore nesmies prekrocit. Mne nevadi ze nezarobim tolko co jadrovy inzinier. Mne vadi napriklad to, ze nejaky tajtrlik co stoji za burzou kupi za miliardu nejake komodity, o par minut ich preda a uz ma vystarane. Alebo mi vadi ze banka pozicia neexistujuce natlacene peniaze, ale ty jej musis vratit tvoje realne zarobene, este zo svinskou uzerou. Vadi mi ze "podnikatel" ma tolko penazi ze si kupi ministra alebo aj celu vladu a ta mu podhodi este viac penazi.


palo   |   ip:77.234.24   |   2011-05-09  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alebo sa pozri na svet ako celok. Na jednej strane bohaty sever- Amerika, Europa, cast Azie na druhej strane chudobny a hladujuci juh- Afrika, zvysok Azie, juzna Amerika. Myslis ze aj tam si mozu za to ludia sami?


tibir   |   ip:91.148.23   |   2011-05-09  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  palo...presne..
...chudobny a hladujuci juh- Afrika, zvysok Azie, juzna Amerika.
...to sú ozajstné kapitalistické krajny a tam sa kapitalisti správajú, ako skutočný kapitalisti..

...bohaty sever- Amerika, Europa, krachujú, lebo ich valcuje lacná pracovná sila z ozajstných kapitalistických krajín a zapadniari nevedia nič lacno vyrobiť...a takýchto kapitalisti musia zo svojho ešte podporovať!!..ako nejaký socialisti...požičkami a úplne inak sa musia ku nim správať!!...čo je proti kapitalistické...

....dokedy budú zapadniarov kapitalisti podporovať, keď v chudobných krajinách sú schopný ľudí zodrať za "krajec chleba"?..


tibir   |   ip:91.148.23   |   2011-05-09  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...boj kapitalistov proti socializmu "vytvoril" v západnej kapitalistickej spoločnosti nejakú "sociálnosť", ktorú tým ľuďom už nemôžu kapitalisti vziať...
...na západe by ludia aj nadalej chceli žiť v blahobyte, ale niesu schopný si naň zarobiť...
...a čo s nimi?...taraz ich kapitalisti "dotujú" z toho čo v chudobných krajinách na ľuďoch nakradnú..ale do kedy?..
...takto sa vlastne socializmus na kapitalistoch "odrazil"...prinútil kapitalizmus, aby dal ľuďom vzdelanie a nejaké istoty a teraz je to kapitalistom na obtiaž...


tibir   |   ip:91.148.23   |   2011-05-09  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a čo sa týka tejto "kapitalistickej" demokracie...v budúcnosti ju ľudia zavrhnú, ako zlo čo zničilo množstvo ľudí...
...a nastúpi iná demokracia..sociálnejšia...


R   |   ip:188.112.8   |   2011-05-10  (18:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milan, asi si zle pochopil, čo som vlastne chcel povedať. Nikdy som nepovedal že socializmus ktorý tu bol, bol dokonalý, mali sme to či ono. Socializmus mal veľa chýb. Tak ako ho má i kapitalizmus, tiež ich má veľmi veľké množstvo. Skôr sa snažím hľadať to dobré čo bolo, a to dobré čo je dnes, čo ale je vidieť viac a viac je oveľa väčšia miera chladnosti medzi ľudmi, dnes viac vidieť - koľko z neho, z toho, budem mať pre seba. Ty to možno nevidíš, je to pochopiteľné, žiješ v inom prostredí, žiješ v inej spoločnosti, žiješ na inej úrovni, preto ti to netreba mať za zlé.

Bolo tu opisované vyjadrenie tzv. svojho názoru napr. na zriadenie alebo na vládu, a následný strach že by ma sused udal, treba si ale položiť najprv otázku, a zmením to? Zmením systém? Zmením počasie? NIE. Tak načo budem lamentovať nad niečím, a mrhať silami že sa mi nepáči to či ono vo vláde, v strane, atď. ?

A ďalšia vec, spomínal si, aby sme sa pozreli na západ, čo sa vybudovalo. Dobre, zoberme si USA. Myslím že je veľmi ľahké prísť na neobývané územie, pozabíjať primitívnych obyvateľov a potom ťažiť suroviny a vykolíkovať si svoj pozemok. Západne "kmene" boli vždy tie ktoré mali viac kolónii, Angličania, Francúzi, Portugalci, boli oveľa dobyvačnejšie. Alebo chce niekto povedať že Rusi, Slováci, Češi, alebo Poliaci mali pod sebou Indiu, Afriku, atď. ?

Nie som ani proti kapitalizmu, ani proti socializmu, a nie som ani zaslepene za jedno či druhé. Ideálny systém je práve niekde uprostred.

Vadí mi ale jedna z vecí, a to je práve nevyrovnanosť, tak ako dobro, ani zlo neodstránime, to bude vždy, zákon ktorý platí, ale pokúsme sa vyrovnať tie sily. Pokúsme sa vyrovnať sily tak, aby čo najväčšie množstvo ľudí, bolo spokojných a šťastných. Ale pýtam sa, môže byť človek šťastný ak musí tvrdo pracovať takmer celý deň, a nakoniec zo svojho príjmu len sťažka vyžije on sám alebo jeho rodina?


A týmto pravdepodobne budem končiť, pretože tvoj pohľad na veci nezmením, ako ty nezmeníš môj pohľad, to je normálne. Nanajvýš sa môžeme zamyslieť.


Milan   |   ip:209.17.17   |   2011-05-10  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre R -
tazko zmenit niekoho nazor a ja sa o to ani nesnazim. Nemozno uvadzat ze USA a anglicko su bohati lebo mali kolonie a my alebo krajiny na vychode nemali. Kolonie skoncili - take norsko, finsko, ake ma kolonie? A kolonie ked boli boli naozaj davno - a stat by nedokazal vyzit posledne desatrocia len z toho co niekedy bolo. Vies - mal som stastie a navstivil som v zivote aj krajiny ako India kde som stravil mesiace - ver mi ze ak by tam neprisla zapadna civilizacia tak su tam na tej istej urovni ako boli predtym - typicky stredovek v nasom ponimani a ver mi ze pocet mrtvych alebo hladujucich alebo umierajucich na rozne choroby by bol niekolko nasobne vyssi. Poviem ti priklad - v indii som bol zhrozeny nad ludmi umierajucimi na ilici od hladu, detmi valajucimi sa v prachu. Spytal som sa priatela - inda - zijuceho tam preco vlada radsej kupuje stihacky od rusov namiesto toho aby kupila potraviny alebo zabezpecila skoly pre deti. Jeho odpoved bola - vies, je to nasa mentalita. Mne keby niekto dal do konca zivoata stravu zadarmo, tak sa budem venovat nabozenstvu a duchovnemu zivotu a nebudem pracovat (hruby preklad). A to bol vzdelany inzinier. Co chcem povedat je ze je pravda - zapad im nerobi dobre pre ich modre oci, snazi sa mat zisk pre seba, ale moj dojem bol ze bez zapadu by boli na tom ovela ovela horsie ako su teraz. Staci sa pozriet na ich mesta ako sa menia, ako zapad buduje infrastruktura tam, moderne stvrte, nemocnice sa zacinaju vybavovat zariadenim tak ako na zapade a nakupne mola v meste maju pomaly take ako na zapade. Neber ze kolonizator je taky ako v minulosti - ze ludia pracuju v okovach a kapitalista chodi z bicom. Je pravda ze pracuju za zlomok toho co je na zapade. Ale plat cloveka nezavisilen od toho ze robis tak ako american preto mas dostavat plat ako american - ako si vela ludi mysli. Plat je tiez vyjadrenim ekonomicke sily krajiny. A aj ked mozno pri montovniach zarabaju dolar na den - ver mi ze zacina sa to menit a kvalifikovane sily sa dostavaju vyssie a vyssie. Moj priatel v indii zaraba ako programator 1400$ - pomaly uz tolkoo ako u nas..


R   |   ip:188.112.8   |   2011-05-10  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milan, o to sa nesnažím ani ja. Nepovedal som že je to len vďaka tomu. Myslím si že je to i vďaka tomu. Nejde o to či dokáže z nich vyžiť, dokázal sa vďaka nim sa posunúť veľmi vpred.

Spomínaš Indiu, nemôžeme z toho ale hneď usudzovať že pokiaľ by tam západ neprišiel vyvíjalo by sa to tak ako si myslíme, ako si spomínal - choroby, hlad. Západ ale prišiel a ako ovplyvnil Indiu? Ovplyvnil ju aj v dobrom svetle, i v zlom.

Myslím si teda, že nemá cenu špekulovať ako by to bolo tak či tak, pretože na to odpoveď nenájdeme. A čo ak by sa India stala jednou z najväčších civilizácii? Pozrime sa na Egypt, dnes ju vnímame ako ďalšiu krajinu, v minulosti to bola jedna z najväčších civilizácii a dodnes obdivujeme napr. pyramídy. Grécko takisto, dnes? Dnes sa topí v problémoch. Je nemožné odhadovať ako by sa to či ono vyvíjalo. Všetko je v neustálom vývine. Tak ako sme pred stovkami ani len vo sne netušili že budeme vysielať družice do vesmíru, tak dnes netušíme čo bude neskôr.

Hovorím to teda ako príklad, teda nemôžeme hneď usudzovať že by to bolo tak či onak.

Navzájom si tu síce vymieňame názory, ale v konečnom dôsledku si musíme uvedomiť že sme len maličký špendlíček na tejto planéte v tom jednom zrnku času. Čo bude o tisíc rokov, to nevie nik.

Takže myslím si že napriek iným názorom v niektorých veciach by sme sa mali nájsť to čo nás spája, a nie rozdeľuje. A myslím si že by to mohlo platiť globálne - to je zatiaľ ale len sen.


pitbul   |   ip:195.91.10   |   2011-05-11  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No teda dobré by bolo podporiť trošku priamej demokracie , minimálne 20 otázok čo ľudí trápi a odpovedí na ne .


pitbul   |   ip:195.91.10   |   2011-05-11  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekný článok , ale s tou diktatúrou si to trochu prehnal , veď máme všetky práva vyjadrovania sa okrem nacistov , to je zložitá otázka , ale tiež im treba dopriať nejakú slobodu vyjadrovania aj keď osobne som opozičného názoru . Proste právo na osobný názor pokladám za prvoradé právo aj proti zákonu štátu , lebo potom štát nemá plné oprávnenie jeho ľudom .


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-13  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo je demokracia? Vláda 1% najbohatších pre 1% najbohatších, taká je realita tzv. zastupiteľskej demokracie. Kto nepochopil, má k článku aj obrázok vládnej štruktúry vládcov a ovládaných, ktorá sa nápadne podobá babylonskej veži, kde demokracia začala vzburou Nimroda voči Bohu. Demokracia je zamaskovaná démonkracia.


darda   |   ip:67.41.180   |   2011-05-16  (06:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Milan:
toto je demokracia

http://www.youtube.com/watch?v=W0Mydquf9S8Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2011-05-16  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Formy moci:
1. priama demokracia (väčšina vládne nad menšinou)
2. zástupná demokracia (demokraticky zvolená menšina rozhoduje nad väčšinou)
3. totalita (nedemokraticky zvolená menšina prípadne nevolená menšina rozhoduje nad väčšinou), patrí sem mediokracia, korporatokracia a podobne
4. diktatúra (jedinec/rodina vládne nad celkom)

Formy ekonomiky:
1. tržná ekonomika (trh určuje čo sa bude produkovať)
2. tržno-plánovaná ekonomika (štát = verejnosť určuje v strategickej a monopolnej oblasti čo sa bude produkovať, v ostatnom to určuje trh)
3. plánovaná ekonomika (štát = verejnosť určuje vo všetkých oblastiach čo sa bude produkovať, v extrémnom prípade (neoliberalizmus) môže všetko určovať súkromný monopol a štát potom neurčuje vôbec nič)
Formy regulácie a vlastníckeho pravá na výrobne prostriedky a investičný kapitál, poskytovanie služieb pre spoločnosť:
1. Neoliberálny kapitalizmus (len súkromný sektor)
2. Kapitalizmus (výrazne viac súkromného sektoru, ďaleko menej verejného sektoru)
3. Socializmus (rovnováha či prevaha verejného sektoru nad súkromným)
4. Komunizmus (len verejný sektor)
Tu treba povedať že presná hranica medzi nimi neexistuje, kde končí kapitalizmus a kde už začína socializmus. O socializme môžeme hovoriť aj v prípade, ak verejnosť ovláda len malú časť, ale táto malá časť je strategická oblasť (energetika a pod.) alebo oblasť v základných ľudských potrebách chápaných ako bez zisková služba spoločnosti (produkcia základných potravín, zdravotníctvo, školstvo, bankovníctvo, bytová výstavba a podobne).

Demokracia je voľne povedané možnosť člena spoločnosti spolurozhodovať o štáte (verejných veciach) demokratickou väčšinou. Jeho rozhodnutie tak úzko závisí na jemu dostupných informácii v danej oblasti rozhodovania. Tieto informácie člen spoločnosti získava zo svojích celoživotných skúseností (najsilnejší vplyv), následne z pravidelného mediálneho zdroja, v poslednom rade zo svojho okolia.
Z toho je jasný absolútny fakt, že celá demokracia stojí na kritickej veci, a to sú informácie. Len malá časť „voličov“ disponuje najdôveryhodnejšími informáciami (vlastné životné skúsenosti - dôchodcovia). Najmenej životných skúseností majú naopak mladý ľudia. Ich jediným zdrojom informácií sú médiá. Ak sa podarí súkromnému sektoru (alebo aj verejnému) ovládnuť informačné zdroje, ktoré jedinec prijíma, automaticky získava moc nad jeho rozhodovaním. Môžu mu ovplyvňovať názory až vyložene klamať, a jedinec to nemôže zistiť (pre neho všetky zdroje tvrdia to isté, a vlastné celoživotné skúsenosti ešte nemá). Tým je možné dosiahnuť, že jedinec bude síce demokraticky hlasovať, ale vo svoj neprospech, čo by pri dostupnosti pravdivých informácii nikdy neurobil. Takáto demokracia sa nazýva MEDIOKRACIA. Oficiálne sa jedná o DEMOKRACIU, ale fakticky sa jedná o TOTALITU (vlastníci médií rozhodujú). V prípade, že vlastníci médií sú zároveň vlastníci aj väčšiny produkcie( tovary a služby), jedná sa KORPORATOKRACIU.

Za ďalšie si je dobre uvedomiť, že KAPITALIZMUS (prevaha súkromného nad verejným) vždy povedie k neoliberálnemu kapitalizmu (zánik verejného a štátnych regulácií, ostane len súkromné) a to vedie vždy s matematickou presnosťou ku vzniku MONOPOLOV, DUO-POLOV a TRIOPOLOV. Bez regulácií štátu, sa v tržnej ekonomike na základe množstevných zliav a povoleniu spoločností sa vlastniť navzájom (akciovky, korporácie), a možnosti kartelových dohôd, vytvoria podmienky pre dumpingové ceny, prístup vybraných súkromných firiem k super-výhodným úverom, a to vedie k postupnému zániku tržného prostredia a vzniku faktického monopolu (prípadne cez nastrčené dcérske firmy sa vytvára dojem existencie trhu), ale fakticky je jedno, od ktorej spoločnosti na takomto trhu zákazník zakúpi produkt, peniaze (zisk) sa cez dcéry a matky dostáva do rúk stále tým istým majiteľom). To vedie k faktickej TOTALITE (formou získania a ovládnutia informačných zdrojov (KORPORATOKRACIA / MEDIOKRACIA) a vo svojej podstate k zániku samotného tržného prostredia (virtuálny trh) = fakticky súkromne plánovaná ekonomika.
TREBA používať správne pojmy, pretože inak len zbytočne popletieme ľudí, ktorý sa v tom nevyznajú, a budú hlasovať sami proti sebe, v presvedčení, že hlasujú vo svoj prospech !
Príklad, keď niekto nazýva súčasnú vládu v USA ako „socialistickú“, pričom sa tam jedná o KORPORATOKRACIU (totalitná moc súkromnej kapitalistickej elity, a to jak prostredníctvom štátnych funkcií, tak prostredníctvom korporácií a praktickému zániku tržnej ekonomiky a formálnej súkromne plánovanej ekonomiky v strategickej oblasti.bertold   |   ip:95.102.20   |   2011-05-18  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viem, že asi proti sebe popudím prispievateľov, ale vážení všimli Ste si jednu základnú vec? Je jedno, ktorí tam sú(pri moci). V Grécku boli pri moci "socialisti", u nás sú konzervatívni pravičiari. A je to absolútne jedno, pretože vytvárajú dlhy, ktoré bude treba jedného dňa zaplatiť nami občanmi.(socializácia kapitálových strát)A výška dlhov je už globálne tak vysoká, že ju budú platiť i naše deti a vnuci.V podobe daní(priamych i nepriamych)a inflácie. Takže z môjho subjektívneho pohľadu je úplne jedno kto tam je pri moci - modrí, červení, hnedí - základnou chybou systému je moc bánk, ktoré v súčinnosti s politikmi zadlžujú svojou politikou obyvateľstvo.


Mirs   |   ip:78.98.140   |   2011-06-02  (01:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja mam taky problem. Lebo ja si asi nepamatam ten socializmus co niektori na tejto stranke.
Socialne istoty? To tie byty na pridel? Ako to bolo ze rovnost? Takze niekto mal hnedy nos a dostal 3izbovy namiesto jednoho? Alebo sa vyberali podniky ktore vobec tie byty ponukali?
Tie auta na poradovnik co sa stalo v rade bez moznosti nejakeho vyberu? O kvalite ani nehovorim. Ze aspon som nejake mal? Hej chodil som na rovnakom hovne ako vsetci ostatny.
Kvalitne bezplatne zdravotnictvo? S tym slovom kvalitne ma nechcite rozosmiat a s tym bezplatne... Ano ked sa dala flasticka panu primarovi aj usmev vycaril.
Mojim prastarym rodicom pobrali majetky, ktore cely zivot zveladovali, poctivo pracovali, mojho pradedka zavreli a mucili vo vazeni ako politickeho vazna.
Takto by som mohol rozpravat na par vecerov...
Hnus odpad zvrateny rezim chory. Plosna chudoba. Ekonomicky nonsens. Budte radi ze nieco dnes mozete kritizovat. A inak preco nejdete na Kubu, do Iranu, kldr alebo do bieloruska. Vas oblubeny lukasenko mimochodom ziada financnu pomoc od MMF.
Keby toto este raz malo prist, tak to si beriem brokovnicu.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Európa smeruje k morálnemu zániku !

Nedá mi nepoložiť otázku: “Je ľudstvo naozaj predurčené k morálnemu úpadku ? “


Zmysel života

Opilec Václav Havel?

Znásilnil 100 detí a cirkev mlčala - dokument

Ježiš je rómsky kráľ

Mikrovlnkovať či nemikrovlnkovať?

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.2795 s