20. September 2019
    
Čo je vlastne cirkev II ? - Dolezite.sk

Čo je vlastne cirkev II ?


  2010-08-24  (23:22)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Čo je vlastne cirkev II ?

Čo je vlastne cirkev II ?

 

Pred niekoľkými týždňami som uverejnil článok Čo je vlastne cirkev?, kde som sa kriticky vyjadril o cirkvi a farároch. Mnohí dospeli k názoru, že z tohto článku srší závisť. Mnohí ste mi dali za pravdu, no na moje prekvapenie sa ozvali aj takí fanatici, ktorí tieto veci spochybňujú. Článok nebol cielený konkrétne na nikoho, písal som konkrétne fakty, ktoré sa uskutočnili a ktorých som bol svedkom tak ako moji známy a moji kamaráti. Diskusia sa točila len okolo závisti autora, ale len málokto dokázal pridať nejaký konkrétny fakt, skutočnosť.  Česť tým a ďakujem im, že napísali svoj názor podložený nejakým faktom, skutočnosťou, ostatným ich názor neupieram, máte na to nárok. Zároveň som si všimol niektoré nicky, ktoré sa k náboženskej tematike často vyjadrujú v domienke, že bránia cirkev a používajú rôzne citáty z biblie, o ktorých si myslia, že to človeku otvorí oči. Ja som veriaci človek, verím v Boha, no to, čo zostalo z cirkvi, sa už nedá povedať že to cirkev je. Nemienim spínať ruky a prosiť Boha o nápravu, pretože Boh chce od nás činy, skutky. Takže vážení a milí, opäť Vám podložím nejaké fakty a čakám obhajcov dnešnej cirkvi, aby ich vyvrátili inými faktami, pretože dnešná Cirkev už nestojí na tých základoch, ako ju budoval Ježiš Kristus. Mnohí ste sa v diskusii vyjadrili za to, aby sme už toľko neosočovali a hľadali aj nejaké riešenie. Tak sa poďme pozrieť na to, ako to je s Cirkvou v iných krajinách, hoci tieto riadky budú nudné, sú len pre názornosť a lepšie pochopenie, prečo cirkev na SR tak vehementne sleduje tieto systémy a hľadá ,,zlatú strednú cestu":

 

Nemecko - je známe svojou cirkevnou daňou t. z. že cirkev vyberá ,,cirkevné dane" od členov svojej farnosti a zborov na základe štátnych zoznamov platcov daní a podľa špecifikácie, ktoré boli prijaté jednotlivými spolkovými krajinami. Cirkevná daň je vlastne určitá daňová prirážka, ktorá je vypočítaná na základe odvedených daní zamestnancov. V záujme zaistenia efektívnej slobody vierovyznania má každý člen cirkvi možnosť kedykoľvek ukončiť svoje členstvo a tým ukončiť povinnosť platiť cirkevnú daň.

Belgicko - článok 181 ústavy hovorí, že platy a dôchodky duchovných sú vyplácané zo štátneho rozpočtu, farárom a biskupom tiež má byť zabezpečené z verejných prostriedkov primerané ubytovanie alebo platenie nájmu. Pri stavbe alebo oprave cirkevných budov vzniká tiež nárok na štátnu podporu a štát tiež hradí náklady teologických fakúlt (v prípade katolíckych je to 100%, v prípade protestantských 60%). Táto podpora je poskytovaná všetkým registrovaným náboženským spoločnostiam, ktoré žiadajú o peniaze z rozpočtu bez výnimky. Článok 181 ústavy bol tiež v roku 1993 rozšírený v tom zmysle, že na úroveň náboženských spoločností sú postavené aj štátom uznané svetonázorové spoločnosti a tiež od tohto roku prislúcha plat nielen duchovným, ale aj laickým spolupracovníkom. Filozofické združenie ateistov je teda v Belgicku postavené na rovnakú úroveň (vrátane paritného financovania) ako napríklad rímskokatolícka cirkev. Tým je dosiahnutá dôsledná neutralita a autonómia zo strany štátu.

Grécko - uplatňuje sa tzv. cezáropapizmus (alebo štátne cirkevníctvo je vzťah cirkvi a štátu, pri ktorom je panovník súčasne hlavou cirkvi.) Štátu dáva ústava právo „upravovať zákonom všetky dôležité administratívne záležitosti cirkvi a to vrátane tých, ktoré sa týkajú jej vnútornej podstaty“. Grécky štát takmer úplne prevzal krytie potrieb grécko-pravoslávnej štátnej cirkvi. Ústava Gréckej republiky tiež dokonca zakazuje preklad Biblie bez súhlasu štátnej cirkvi. Veľké množstvo sporov pred Európskym súdom pre ľudské práva (žalujúca strana je väčšinou Náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi) a vysoké tresty odňatia slobody pre inovercov ukazujú, že v Grécku je sloboda vierovyznania obmedzená.

Francúzsko - odluka Cirkvi tu bola zavedená od roku 1905. Podľa ústavy z roku 1958 „republika neuznáva, neplatí a nepodporuje žiaden kult.“ Odluka vo Francúzsku bola veľmi násilná a napríklad rímskokatolícka cirkev sa z nej dodnes z hospodárskej stránky nespamätala. V tejto krajine sa stavajú k náboženským spoločnostiam ako k potenciálnym nepriateľom a rozvracačom štátu, jednotlivé cirkve sú obmedzované aj v podnikaní. To je tiež dôvodom, že cirkve vo Francúzsku sú napríklad oproti Nemecku oveľa chudobnejšie. Vo Francúzskom štátnom zákonodarstve neexistuje pojem cirkev alebo náboženstvo. Tieto pojmy boli v legislatíve nahradené výrazom kult.

Rakúsko - existuje systém obligatórneho cirkevného príspevku. Cirkvi vyberajú na základe štátneho zákona o cirkevnom príspevku z 1. mája 1939 (Rakúsko bolo vtedy súčasťou nacistickej Tretej ríše) súkromnoprávne príspevky, ktoré pokrývajú prevažnú časť finančných potrieb. Poplatky vyberajú cirkvi, štát vymáha iba v prípade žaloby nedošlé príspevky, za ktoré môže byť v krajnom prípade uvalená na neplatiča exekúcia. V Rakúsku je tiež zabezpečená náboženská sloboda a rovnosť a štát vedie registráciu na základe konfesie. Kto dosiahol vek 18 rokov, môže slobodne zmeniť vierovyznanie. Musí to však ohlásiť na úrade s názvom (Bezirckverwaltungbehőrde). Tento úrad následne informuje príslušnú konfesiu, ktorú tento občan opustil.

Veľká Británia - existuje štátna Church of England na čele ktorej je v súčasnosti anglická kráľovná Alžbeta II. Táto štátna cirkev však nie je, paradoxne, financovaná štátom, ale prioritne sa financuje sama z výnosov svojho značného majetku. Ďalším zdrojom sú poplatky, dary a dobrovoľné príspevky. Anglická cirkev potrebuje napríklad odobrenie parlamentu na to, aby mohla zmeniť základnú knihu modlitieb.

Írsko - podľa dodnes platnej ústavy z roku 1937 „štát zaručuje, že žiadne náboženstvo nebude finančne podporovať“ (článok 44, ods. 2.2). Táto klauzula je v nej zakotvená napriek tomu, že v preambule sa spomína katolícka spoločenská doktrína.

Španielsko, Taliansko - v Španielsku aj v Taliansku bol v relatívne nedávnej dobe zavedený systém financovania cirkví asignáciou z daní. V Taliansku môže od 1. januára 1990 každý platiteľ dane z príjmu, ktorý je talianskym občanom, pripísať určité percento z daní z príjmu niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. V súčasnosti je to 0,8% z daní. Ak sa občan rozhodne neprispieť žiadnej cirkvi, štát danú sumu použije na sociálne alebo humanitárne účely. Podobný systém je od roku 1988 aj v Španielsku, výška je však stanovená v súčasnosti na 0,7% a platiteľ dane z príjmu môže poukázať svoju sumu alternatívne na podporu kultúry. Dane sa stávajú adresnejšími a autonómia cirkví je väčšia.

Česká republika - cirkev je platená zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 218/1949 z.z.

Slovenská republika - na Slovensku sú, ako všetci vieme, cirkve a náboženské spoločnosti financované priamo zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo kultúry SR. Mimo toho sú financované z darov a čiastočne tiež z výnosov majetku. Peniaze sú rozdeľované prioritne na základe počtu ľudí, ktorí sa k danej cirkví hlásia počas sčítania domov obyvateľov a bytov (naposledy v roku 2001). V Slovenskej republike je k 30.11.2007 registrovaných podľa Zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločnosti 18 cirkví a náboženských spoločnosti. Z nich si iba tri z vieroučných dôvodov neuplatňujú nárok na financovanie zo strany štátu – Bahájske spoločenstvo, Novoapoštolská cirkev a Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia. V roku 2007 bolo zo strany štátu poskytnutých cirkvám a náboženským spoločnostiam 928 966 000 Sk. Jednalo sa o 12 cirkví a náboženských spoločnosti, časť peňazí bola určená tiež KBS, Ekumenickej rade cirkví, Slovenskej katolíckej charite (ktorá získala štvrtú najvyššiu sumu- skoro 64 miliónov), Diakoni Evanjelickej cirkvi A.V. a Konferencii vyšších predstavených ženských reholí.

 

 

To je asi taký súhrn, ako sa majú niektoré cirkve v štátoch EÚ. Ak by sme to zobrali v globale, najlepšie sa má katolícka cirkev v Belgicku, kde by som to prirovnal k all inclusive službám a žiadna cirkev by nebola voči takýmto výhodám. Najhoršie sa má cirkev vo Francúzsku, v Írsku, kde nie je cirkev podporovaná štátom.  Asi takou zlatou strednou cestou to majú poriešené Taliani, ktorí sa môžu  rozhodnúť, kde svoje peniaze vo forme dani dajú, či to bude cirkev alebo ,,kultúra".

No zvláštnu kapitolu som sa rozhodol venovať Rakúsku a ich cirkevnej dani. Rakúsky systém funguje tak, že už pri nahlasovaní trvalého pobytu musí občan pri vyplňovaní formulára uviesť, k akému vierovyznaniu sa hlási. Ak je katolík, cirkev si ho zaregistruje. Do 19 rokov nemusí platiť nič, rovnako ani počas štúdia. Potom však musí priznať svoje príjmy, aby mu cirkev mohla vyrubiť daň, resp. povinný príspevok. Keď je človek nezamestnaný, alebo zarába málo, môže požiadať o jeho zníženie. Neplatiči príspevku sa vystavujú vážnym problémom. "Ak človek neplatí, dlho sa nič nedeje, len každé tri mesiace chodia účty,” opisuje vlastnú skúsenosť Slovenka Stanislava, ktorá už roky žije vo Viedni. "Vyhnúť sa tomu dá len tak, že vystúpite z cirkvi, no predtým ešte treba zaplatiť to, čo dlhujete. Ak daň neuhradíte niekoľko rokov, cirkev Vás dá na súd, a keď nezaplatíte ani po vyzvaní súdu, súd na Vás uvalí exekúciu. Ovečky z cirkevného košiara utekajú aj v Rakúsku. Väčšina národa sa tu hlási ku katolíckej viere, ale jej vplyv slabne. Keď do krajiny zavítal pápež Benedikt XVI., len asi pätina Rakúšanov jeho návšteve prikladala veľký význam. V posledných 10 rokoch tu počet katolíkov klesol o šesť percent, pričom len zhruba 15 percent chodieva do kostola. Dôvody? Sexuálne škandály kňazov a cirkevný príspevok. Po afére v kňazskom seminári v St. Pöltene v roku 2004 opustilo katolícku cirkev takmer 45-tisíc ľudí. Najviac od druhej svetovej vojny. Ak si to zhrnieme, katolícka cirkev je v Rakúsku odlúčená od štátu, preto je cirkevná daň v Rakúsku povinná zo štátneho zákona, ak sa hlásim ku kresťanstvu, potom mi chodia ,,bločky" a ich výška závisí od toho, koľko zarábam. A ešte jedna skúsenosť mnohých Slovákov, ak sa nahlasujete na úrade kvôli pobytu či práci, Rakúšania si ťa vyhľadajú automaticky, bez ohľadu na to, či zarábaš. A tu Vám prinášam aj jedno ,,riešenie" Slovenky, ktorá nechcela prispievať v Rakúsku: ,,Vystúpiť z cirkvi musí u nás a priniesť potvrdenie zo slovenského farského úradu, že vystúpil z cirkvi. Konkrétne ja som túto možnosť nevyužila, pretože to pre mňa nebol dôvod vzdať sa svojho vierovyznania. Ale tiež som hľadala riešenie a našla som. Prispievam každoročne do farnosti, v ktorej žijem tu na Slovensku, robila som to aj predtým dobrovoľne, len kňaz mi vždy vydá potvrdenie, že som u nás zaplatila cirkevný poplatok (samozrejme v hodnote akú vyžaduje rakúska cirkev). Cirkev v Rakúsku odo mňa vyžadovala dosť vysoký poplatok, ale vedela som sa brániť a podarilo sa nám dohodnúť na poplatku, aby boli obe strany spokojné". K tomu ešte malý postreh, nemusíš byť aktívny katolík, modliť sa, chodiť do kostola, no stačí, že ťa dali rodičia pokrstiť a ak sa zamestnáš v Rakúsku, automaticky si ťa vyhľadajú bez toho, aby si o tom vedel a vyzvú ťa platiť.

Po mnohých škandáloch ľudia nabrali odvahu a rozhodli sa neplatiť inštitúcii, ktorá zakrýva homosexualitu kňazov a sexuálne zneužívanie maloletých kňazmi. Odchod veriacich neznamená pre cirkev len morálne, ale aj finančné oslabenie. V Rakúsku sa dokonca rozhodli prehodnotiť svoj prístup k rozvedeným tým, že by po čase pokánia mohla požehnať aj ďalší zväzok. Chce tak zastaviť odchod veriacich. Rakúska katolícka cirkev teraz rieši problém s rekordným úbytkom svojich členov. Len v prvom štvrťroku prišla o 30-tisíc "ovečiek" a s nimi aj o peniaze z ich cirkevných príspevkov. Za celý minulý rok z nej vystúpilo asi 53 200 ľudí. Podiel na zvýšenom odlive veriacich má škandál okolo sexuálneho zneužívania detí kňazmi. Do konca roku 2010 sa predpokladá, že by s cirkvi mohlo vytúpiť do 100 000 tisíc ľudí. Obdobný trend zaznamenáva aj Nemecko. Ak by táto cirkev bola platená zo štátnych, čo ich po tom, že si utekajú, ale keďže majú cirkevnú daň, každá odchádzajúca ovečka je finančná strata.

 

Takže sa tu naskytli nejaké možnosti riešenia cirkevnej otázky:

1. Odluka cirkvi od štátu a zavedenie cirkevnej dane, ktorá by bola zakotvená v štátnom zákone. Slovensko sa zvykne označovať za kresťanskú krajinu. Pri poslednom sčítaní ľudu pred šiestimi rokmi sa k cirkvám prihlásilo až 84 percent obyvateľov – 4,5 milióna občanov. Väčšina z nich sú katolíci. Byť veriacim na papieri je však jedna vec, a ochota pre vyznanie dačo obetovať druhá. Koľko ľudí z toho množstva veriacich by platilo, keby sa u nás uzákonila cirkevná daň?  Možný výsledok: Cirkev sa zmeny bojí, pretože ak treba platiť, rady veriacich rednú. Jasne to vidieť na príklade krajín, kde sa zaviedla cirkevná daň alebo iné povinné príspevky. Počty ľudí ochotných platiť cirkevnú daň klesajú aj v Rakúsku a Nemecku. Zároveň, ak sa rozhodnete vystúpiť z cirkvi, tak musíte zaplatiť poplatok 15 EUR, v Nemecku je za výstup od 10-50 EUR. Ak si zoberieme tieto krajiny, kde ich zárobky ďaleko prevyšujú tie naše, asi s takýmto riešením by u nás slovenská katolícka cirkev nepochodila. Možno by platili babky ,,demokratky", no veľa ľudí má problém dnes vyžiť aj z toho mála, čo zarobia. Slovenská katolícka cirkev tieto anomálie v cirkevnej dani veľmi dobre sleduje a pozná, je si vedomá finančnej situácie ľudí na Slovensku a preto si myslím že túto možnosť môžeme hravo zamietnuť, pretože by to znamenalo krach resp. ,,bankrot" katolíckej cirkvi na Slovensku.

2. Odluka Cirkvi od štátu a jej financovanie asignáciou daní. Tento systém je zavedení v Taliansku a v Španielsku. Podstatou asignácie daní je to, že občan sám rozhodne, kde časť svojej dane vloží, či už do cirkvi, kultúry, do rôznych humanitárnych alebo sociálnych projektov. V princípe to funguje asi tak, keď Vás raz ročne vyzývajú rôzne inštitúcie, aby ste im venovali 2% zo svojich daní. V tomto prípade by išlo časť mojej dane tam, kde sa rozhodnem. V taliansku to činí 0,8% z daní. Možný výsledok: Tu už je väčšia pravdepodobnosť, že by sa aj k cirkvi dostali nejaké peniaze, keďže by človek musel časť svojej dane niekde poukázať. A keby takáto možnosť bola, hneď by sa ozvali rôzne inštitúcie, humanitárne spolky, neziskové organizácie, ktoré by vypálili na nás veľkú kampaň (reklamy, bilbordy), prečo by sme mali poukázať časť svojej mesačnej dane práve im. Tu by už nastala veľká kampaň zo strany cirkvi, ktorú by cirkev rozbehla skrz svojich kňazov, ktorí by presviedčali, prečo venovať časť svojej dane práve cirkvi. V ,,bašte katolíckej cirkvi“ Španielsku sa k rímskokatolíckej viere hlási vyše 80 percent obyvateľov, no len asi štvrtina z nich (20%) poukazuje cirkvi 0,7 percenta z odvedenej dane.

3. Odluka Cirkvi od štátu bez zavedenia akejkoľvek dane. Tak táto možnosť je najspravodlivejšia no zároveň aj najneprijateľnejšia pre katolícku cirkev na Slovensku. Cirkev by od štátu nebola podporovaná a nedostávala žiadnu finančnú podporu. To je taký vzor Francúzska. Možný výsledok: Cirkev by bola nútená začať podnikať. t. z. prenajímať budovy, predávať pozemky, platiť dane. Podnikateľské aktivity cirkvi v Nemecku by mohli byť príkladom, aj vzhľadom na to, že je tam zavedená cirkevná daň. V ich vlastných bankách je uložených vyše dvadsať miliárd EUR. Čiastočne sú to vlastné vklady a vklady zamestnancov. Pod kontrolou katolíckej cirkvi je aj jeden z najznámejších nemeckých týždenníkov Rhenischer Merkur. Pozornosť cirkevných manažérov sa sústredila aj na inú vydavateľskú činnosť, ktorá prináša zisky. V južných oblastiach krajiny po stáročia prekvitajú malé pivovary, ktoré neraz spravujú dobre vyškolení a skúsení mnísi. Niektoré kláštory majú pridruženú výrobu iných produktov. Ďalšou možnosťou by bolo zaviesť vstupné do kostolov na omše tak, ako do divadiel, kín...., uchytili by sa aj mesačné, polročné alebo ročné pernamentky. Niekto by mohol argumentovať aj to, že by si kňazi museli nájsť civilné povolania a preto by nemohli vykonávať napr. pohreby, príprava na omše by bola náročná. V dnešnej dobe sú ľudia, ktorí majú aj po dve, tri zamestnania a vedia si to zariadiť, len aby uživili rodinu. Domov prídu z práce strhaní, matky, otcovia, otec fičí na nočnú a matka sa musí postarať o deti (navariť, popratať, vyprať....), t. z. ďalšia ,,neplatená šichta" pre rodičov. Myslíte si, že ak by kňazi mali civilné povolania, mali by problém sa pripraviť popri svojej práci aj na omše?

Minulý rok išlo zo štátneho rozpočtu na cirkvi a náboženské spoločnosti 37,19 milióna eur. Tieto prostriedky sú účelovo určené na platy duchovných, odvody a prevádzku biskupských úradov.

 

Jeden kňaz napísal toto: ,,Čo má spoločné odluka s formálným kresťanstvom ? Mnoho. Znakom formálného kresťanstva je aj sebeckosť, neobetavosť, lakomosť. Formálny kresťan nie je ochotný siahnuť do vrecka. Hovorí sa, že viera, ktorá nič nestojí, za nič nestojí. Pri odluke by mnohí formálni kresťania boli nútení zaujať jasný postoj. Priznať sa ku svojej cirkvi nielen ústami, ale aj finančne. Pri výbere poplatkov by však cirkev musela byť verná svojmu učeniu a zohľadňovať slabších členov (siroty, rodiny bez otca, osamelé vdovy). Odluka by spôsobila, že časť formálnych členov cirkvi by z cirkvi vystúpila, čo by v konečnom dôsledku prinieslo určitú očistu cirkvi. Absolútny počet kresťanov by sa znížil, ale v jednotlivých cikvách by sa zvýšil podiel skutočných kresťanov a znížil podiel tých formálnych. O kazateľa sa majú postarať tí, ktorým slúži. Nie štát. Akú časť svojich príjmov majú veriaci dávať cirkvi ? Starý Zákon prikazoval Židom dávať desiatok, teda 10 percent. Nový Zákon kresťanom desiatok priamo neprikazuje, vyzýva ich však ku štedrosti:"Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať, kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh."
2.Korintským 9:6-7

V Katolíckých novinách (28/2003) je napísané:

"Podľa vyhlásenia generálneho biskupa ECAV J . Fila by sa štát nemal odťahovať od spoluzodpovednosti za financovanie cirkví, pretože sú veľkým prínosom pre celú spoločnosť ... "

Ďalší kňaz sa vyjadril asi takto (úryvky z jeho vyhlásení): ,, V Čechách je situácia pre cirkev nepriaznivá: v mnohých obciach už neexistujú farnosti, lebo jednoducho veriacich niet, fary, kostoly a iné nehnuteľnosti cirkev predáva po dohode s kupcom alebo za symbolickú korunu mestám. Mnohé sú totiž kultúrnymi pamiatkami a toto je jediná schodná cesta ich záchrany a obnovy. A môj plat? Po 15-tich rokoch je cca 12500 SKK. Okrem toho je tu ešte čosi navyše, o čom málokto vie. Auto farára. Ale tento technický výdobytok modernej doby so všetkými prevádzkovými nákladmi je mojou réžiou a môžem len v mysli spomínať, koľko cementu, dlaždíc, dosák a iného materiálu na stavbu a opravy pre cirkevné účely som v ňom prevážal a koľko kilometrov takto prejazdil. Plus iné služobné cesty. A veľa sa zmení aj pre farára samotného. Bude možno musieť mať aj občianske zamestnanie a to si ťažko predstaviť ako sa toto zladí napr. s potrebou pochovať kohosi uprostred týždňa a pod. Sú to otázky, ktoré nevyrieši čas, ale o nejaký čas konkrétni ľudia. Nech však riešenie bude akékoľvek, je treba sa ním zaoberať už teraz, aby zainteresovaným radovým občanom a farárom "v teréne" nevyrazila nová situácia dych. A auto nie je len benzín. Podnikateľ si to dá aspoň do nákladov. Ja takúto možnosť nemám. A nikto mi to nezaplatí a ani to nikoho nezaujíma. Je to jednoducho samozrejmosť. "Veď to je práca farára." Len by som načrtol otázku: Ľudia na približne rovnakom poste, starostovia obcí, riaditelia škôl a pod. - tí tiež "vojenčia na vlastné trovy?" Čo sa týka áut farárom, dávam za pravdu tým ľuďom, ktorí poukazujú, ak farár má nadštandardné auto. A ešte ak pritom plače, že nemá peniaze, vyzerá to úboho

 

Ako som chcel ukázať, fakt, že cirkev, je prínosom pre spoločnosť, nie je samozrejmosťou. Cirkev môže byť aj príťažou pre spoločnosť, ak nie je verná svojmu poslaniu, ak v nej prevládajú formálni kresťania. Skutočnosť, že Slovensko je zamorené korupciou, však nemilosrdne ukazuje na to, že v slovenských cirkvách prevládajú formálni kresťania. Z toho v zmysle mojej úvahy vyplýva, že cirkvi na Slovensku sú pre štát viac príťažou ako prínosom. Odluka by prospela jednak štátu, ale v oveľa väčšej miere by prospela cirkvám, ktoré by sa postupne stali skutočným prínosom pre spoločnosť.

 

 

Interview s JUDr. Katarína Zavackou, CSc. z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied:

 

Je Slovensko nábožensky a ideologicky neutrálna krajina?

V zásade ho tak ľudia vnímajú. No katolícka cirkevná hierarchia a časť politických špičiek s personálnymi väzbami na všetky orgány štátnej správy presadzujú, aby Slovensko takou krajinou nebolo. Snažia sa o to dosť vehementne a jedným z vážnych výsledkov ich aktivít je prijatie Základnej zmluvy so Svätou stolicou a následné zmluvy, ktoré sa v nej zaviazalo prijať.

Aj v súvislosti s prijatím vatikánskych zmlúv sa čoraz častejšie otvára otázka odluky cirkvi od štátu. Je ju možné za týchto podmienok uskutočniť?

Za podmienok, aké momentálne sú, rozhodne nie. Neumožňuje to práve Základná zmluva medzi Svätou stolicou a SR. A kým nieje vypovedaná, tak sa to nedá. Treba zdôrazniť, že zmluva je navyše koncipovaná tak, že je z našej strany nevypovedateľná, mohla by ju zrušiť jedine Svätá stolica. Je nepravdepodobné, aby ju vypovedala, keďže sa jej takúto zmluvu horko-ťažko podarilo uzavrieť v jedinom štáte na svete. Myslím si však, že pod medzinárodným i vnútroštátnym tlakom by sa s týmto stavom dalo pohnúť a nájsť cestu, ako zmluvu so cťou zlikvidovať. Keď už to politici tak hanebne dokázali urobiť … Ale zdôrazňujem, za súčasného stavu odluku nie je možné urobiť, lebo by sa narušila podstata základnej zmluvy.

Vôbec teda neexistuje mechanizmus, aby Slovensko vypovedalo túto zmluvu?

Mechanizmus je. Treba sa obrátiť na ústavný súd s podaním, či táto zmluva z hľadiska medzinárodného práva porušuje základný princíp rovnoprávnosti dvoch medzinárodných subjektov za podmienok, že jednej strane vyplývajú zo zmluvy len práva a druhej len povinnosti. Po druhé, či odporuje Ústave SR, kde sa Slovensko deklaruje ako štát, ktorý nepodlieha žiadnej ideológii. Z obsahu zmluvy vyplýva záväzok, že ideológii podliehať bude. Odvolávanie sa na to, že aj s inými cirkvami sú uzatvárané zmluvy, nie je relevantné, je len taká fraška, lebo tieto zmluvy nemajú medzinárodný základ. Zmluvy s ostatnými cirkvami sú vypovedateľné. Z ich strany žiadne problémy nehrozia.

Kresťanskí demokrati a cirkevné kruhy však argumentujú, že Slovensko by sa nemalo viazať ani na sekulárnu ideológiu …

Ale to je základ modernej európskej štátnosti! A viete od kedy? Od Jozefa II., od francúzskej revolúcie … Samozrejme, že štát sa musí viazať na sekulárnu ideológiu. Ako inak? Veď práve sekularizácia umožňuje rovnoprávnosť ľudí. Kto chce byť angažovaný cirkevne, má na to právo, kto nechce, má právo tam nebyť. To je sekularizácia. A potom, cirkev je v modernom štáte braná ako spolok. Povedzme, kanonické právo katolíckej cirkvi – to sú stanovy spolku, ktoré musí ten, kto sa k nim zaviaže, dodržiavať. Ale občanov vo všeobecnosti sa to netýka. Všimnite si napríklad pokus v pôvodnom návrhu zmluvy ukotviť, že SR prevezme pri rozvodoch do právneho poriadku to, že v prípade sobášov, ktoré uzavrela katolícka cirkev, sa bude rozhodovať podľa kanonického práva, a až na základe takéhoto cirkevného doporučenia bude rozhodovať civilný súd. To bol taký škandalózny návrh, že od neho museli ustúpiť. Ak sa chce niekto rozvádzať podľa kanonického práva, má na to samozrejme právo, ale pre právny stav štátu to nemôže byť relevantné. Až takto to chceli dotiahnuť a dnes sa tvária, že to nie je pravda. Netreba pritom zabúdať, že to nie je len agenda KDH. Toto spustil Vladimír Mečiar. To je jeho zásluha. On ponúkol cirkvi tieto možnosti. On bol vtedy pri moci.

Aj tú zmluvu pripravoval …

Áno, zmluva sa pripravovala za jeho vládnutia. Veď KDH bolo vtedy v opozícii. Netvrdím, že z KDH sa na jej príprave nikto nezúčastňoval, ale bolo to pod egidou Vladimíra Mečiara.

Chcel si Mečiar týmto spôsobom získať podporu Vatikánu?

Samozrejme, tak ako kedysi Mussolini. Pred Mussolinim bolo Taliansko sekularizovanou krajinou, zbavenou ideológie. Odluka cirkvi od štátu sa tam udiala už v roku 1870. A Mussolini za cenu, aby mu kňazi nekritizovali jeho politiku, sa otvoril voči Vatikánu, vytvoril im štát, ktorý dovtedy štátom z medzinárodného hľadiska nebol, nechal im územie a ustúpil od všetkého, čo bolo dosiahnuté od roku 1870 v oblasti sekularizácie. Z jeho hľadiska sa aj vlk nažral, aj koza ostala celá. A Vladimír Mečiar? Ak si spomeniete, zo západných štátov s ním vtedy nekomunikoval nikto. Bol persona non grata. Až na Vatikán.

Posuňme sa ďalej k otázke financovanie cirkví. Na Slovensku je dlhodobá tradícia financovania cirkví štátom …

Ale to bolo od Rímskeho cisárstva, to nie je záležitosť Slovenska. U nás je to historický pozostatok z Rakúsko-uhorskej monarchie. Podobne je to v Čechách a bývalo aj v Rakúsku. Tam však už prešli k financovaniu na základe podpisu. Kto sa hlási k danej cirkvi, tak si ju aj platí. Ale u nás sa táto otázka vzhľadom na tých 40 rokov komunizmu, ktoré tu boli, neupravovala. Komunistom vyhovoval stav „my vás platíme, vy poslúchajte“. Komunizmus síce padol, poslušnosť sa už chvalabohu nevynucuje, ale komplexné financovanie cirkví štátom tu ako komunistický relikt zostalo.

A čo v súčasnosti, mal by byť aj naďalej zachovaný tento stav? Alebo je žiaduce vykonať zmeny?

Stav by mal byť taký, že kto chce byť členom nejakej cirkvi, mal by si to členstvo aj platiť.

Takže podporujete formu cirkevného príspevku či asignovanej dane? A čo s argumentom „najprv nech štát vráti všetok majetok“?

Podporujem. Ale viete, asignácia by sa nemala chápať tak, že kto je ateista, teda nehlási sa k žiadnej štátom uznávanej cirkvi, bude platiť za niekoho iného, alebo na niečo iné. Nie, nech si každé členstvo v záujmových organizáciách každý platí sám. A čo sa týka majetku, môžem dokázať, že ten „majetok“ katolíckej cirkvi historicky celé stáročia spravoval štát. Bol to majetok štátu. Štát mohol na neho kedykoľvek siahnuť.

To znamená, že reštitúcie cirkevného majetku boli neopodstatnené?

Áno, to spôsobil takisto Vladimír Mečiar. To je ďalšia jeho obrovská „zásluha“. Možno, že ho niekedy navrhnú na blahoslavenie. Toho sa ešte môžeme dožiť, veď chceli blahoslaviť aj Tisa, aj Vojtaššáka. Mečiar skutočne cirkvi dal niečo, čo jej vôbec nepatrilo. Katolícka cirkev aj za Slovenského štátu – a to už je čo povedať, veď to bol klérofašistický štát, farská republika – mohla disponovať majetkom len so súhlasom štátu – príslušného ministerstva. Teda bol jej „zverený do užívania“, nebol „jej“. Vláda mala patronát, ktorý po zániku monarchie prevzala od panovníka. Za Československa to bola vláda, Slovenský štát tiež prevzal toto právo, a bez jeho súhlasu cirkev nemohla pohnúť s majetkom. Nesmela ho predať ani využívať neschváleným spôsobom. Každý rok musela vyučtovávať stav hospodárenia s majetkom, ktorý mala v užívaní. Aj na súčasnom ministerstve kultúry by mali byť a v štátnom ústrednom archíve sú doklady o vyúčtovaní hospodárenia cirkevného katolíckeho majetku. Ostatné cirkvi žili z príspevkov svojich veriacich. Toto je azda najjednoduchší príklad: Myslíte si, že Jozef II. by mohol zrušiť rády a zobrať im majetok, keby to tak nebola pravda? Môže ho niekto vyhlásiť za bezbožníka? Pápež ho pokojne mohol exkomunikovať, ak by bol býval urobil niečo v rozpore so svojimi právomocami hlavy štátu. Obmedzovanie kompetencií cirkví presadzovala aj Mária Terézia. A spochybňoval ju niekto ako vzornú katolíčku?

A to isté potom platí aj o treťom, poslednom kole cirkevných reštitúcií?

Samozrejme, to možno nazvať ako „nažratie sa ešte viac, do prasknutia“.

Národná rada ešte v roku 2000 požiadala vládu, aby predložila základný zákon o vzťahu štátu k cirkvám a náboženským spoločnostiam, vrátane otázok ich financovania. Tá miesto toho predložila do NR SR Zmluvu medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Myslíte si, že by mal byť prijatý takýto komplexný zákon, ktorý by zabezpečoval aj odluku cirkví od štátu?

Tam všetkému napriek robí základná zmluva. Počas platnosti tejto nehoráznosti sa vzťahy medzi cirkvami a štátom nedajú upravovať.

Tak si teda príslušné kruhy, ktorých sa týkajú tieto zmluvy, vopred zabezpečili akési status quo …

Samozrejme, a myslím si, že práve na toto treba upozorňovať celý civilizovaný svet, predovšetkým na Západe, ale aj na Východe, aby si dali pozor. Napríklad Maďarsko si dalo veľký pozor na toto. Ani Poľsko nemá také ustanovenia ako máme my. A to je čo povedať. Ani Írsko. Aj v Španielsku, katolíckej monarchii, by to bolo dnes nepredstaviteľné.

Ako vnímate posledné iniciatívy politickej strany ANO, ktorá presadzuje, aby sa urobil audit cirkevného majetku a súčasne aj audit finančných tokov, ktoré idú cirkvám zo strany štátu, obcí a VÚC?

No audit cirkevného majetku si neviem celkom dobre predstaviť. Lebo audit je súkromná záležitosť vlastníkov, to je ekonomická alebo účtovnícka záležitosť. Ale v záujme prehľadnosti a zistenia stavu ich majetku zákon prijatý byť môže. Tak, aby cirkvi predložili, aký majetok majú. Lebo každá jednotka má v cirkvi právnu subjektivitu. Pozemky sa riadne rozparcelovali, aby sa predišlo napríklad ustanoveniam o veľkej pozemkovej reforme, ktorá stanovovala veľkosť pozemkového vlastníctva. A tak môžu byť nadobúdatelia a vlastníci majetkov. Každý musí platiť dane a cez tieto daňové priznania je úplne jednoduché zistiť, kto má aký majetok. A tak by sa dal zistiť aj majetok katolíckej cirkvi.

Cirkvi sú však dnes oslobodené od platenia daní …

Ale veď toto bol dôvod, prečo sa to stalo. Dnes sa odvolávajú na to, že tie majetky boli spustnuté. No ale kto ich nedostal spustnuté? Ktorý vlastník – reštituent ich dostal v poriadku? Iba ak napr. nereštituent Rezeš and company. Tí dostali fungujúce majetky. Ale vlastníci, ktorým boli majetky zobraté po roku 1948, buď nedostali späť žiadne, alebo ich dostali totálne zdevastované. V zhodnotenom stave ich predsa sotva niekto dostal. Treba sa pozrieť aj na to, ako s tými majetkami cirkvi narábajú. Komu a na čo ich prenajímajú. To im tiež nerobilo problém prenajať napríklad pánovi Majskému revíry, aby revíry, aby tam vystrieľal zver a ten im za to dal urobiť nejaké okno na Dóme Svätého Martina? To je jednoducho šafáranie. Tu sa ukazuje, kto vie, čo je to zodpovednosť. V ústave stojí, že vlastníctvo zaväzuje, ale nie k šafáreniu a zneužívaniu majetku.

A pokiaľ ide o sprehľadnenie finančných tokov?

Pozrite sa, keď oni majú peniaze na všeličo, tak majú aj na svoje financovanie, za týchto okolností, čo im všetko prišlo do rúk. Žiaden človek, ktorý podniká, predsa nepodniká s vedomím toho, že mu bude štát pomáhať financovať firmu.

Nejde teda iba o tých 1,8 mld. korún o ktorých hovoril poslanec J. Malchárek, ale existujú aj zdroje, o ktorých nemáme prehľad?

Samozrejme. Napríklad kultúrne pamiatky, akými sú staré kostoly, tak tie spadajú pod kultúrne dedičstvo štátu a štát predsa platí ich rekonštrukcie a na tomto sa štát bude aj naďalej podieľať. Odlukou by sa zbavil len nákladov na „fungovanie“ cirkevného života. Na pamiatky sa vyhovárať nemožno. No stavbu nových kostolov nech si cirkev platí z neštátnych zdrojov.

Záver JUDr. Zavackej: Odluka cirkvi od štátu nie je možná! Zmluva je z našej strany nevypovedateľná, mohla by ju zrušiť jedine Svätá stolica.

Za súčasný postoj ľudí voči cirkvi, za stav myšlienok, akí majú mladí ľudia voči nej, si dnešná cirkev môže sama. Ak by ľudia videli, že cirkev využíva im zverené finančné prostriedky pre viditeľnú pomoc ľudí, že peniaze, ktoré majú k dispozícii nevyužívajú pre vlastné obohacovanie sa, pretože sme svedkami, že im je stále málo a pýtajú viac a ich neustále vyhováranie sa na to, čo všetko oni musia finančne pokryť, bola by cirkev v očiach ľudí niekde inde. Ak by človek videl, že finančné prostriedky investujú do obyčajných ľudí (a nie do svojich ľudí), človek by potom aj sám a dobrovoľne prispieval.

 

Nech si na toto všetko vytvorí každý sám svoj názor. Ak sa rozhodne svoj názor dať do diskusie, nech ho podloží faktami a fakty, ktoré sú tu spomínané, nech aj vyvráti faktami. Budem rád, ak sa rozprúdi duchaplná diskusia, ktorá bude mať hlavu a pätu a aj to nejaké riešenie.

 

 

Zdroj:

http://www.zion.sk/text.php?id=1805

http://sk.wikipedia.org/wiki/Odluka_cirkvi_od_%C5%A1t%C3%A1tu

http://slovakia.humanists.net/zavacka.htm

 


barto
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
kam   |   ip:88.100.8.   |   2010-08-25  (04:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Čnosť solidarity presahuje materiálne dobrá. Tým, že Cirkev šírila duchovné dobrá viery, podporovala aj rozvoj časných dobier,(1887) ktorému často otvárala nové cesty. Tak sa v priebehu storočí potvrdili Pánove slová: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo(2632) a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6,33).
„Už dvetisíc rokov žije a pretrváva v duši Cirkvi pocit spoločnej zodpovednosti všetkých za všetkých, ktorý pobádal a pobáda až k hrdinskej láske ľudí, totiž mníchov poľnohospodárov, vysloboditeľov otrokov, ošetrovateľov chorých, tých, čo prinášajú vieru, civilizáciu a vedu všetkým generáciám a všetkým národom, aby vytvárali také sociálne podmienky, ktoré by všetkým umožňovali a uľahčovali život dôstojný človeka a kresťana.“"


Katechizmus KC, 1942martintrue   |   ip:195.80.18   |   2010-08-25  (07:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to kam - bullshit


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-08-25  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pánove slová: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6,33). Vystihujú čo je cirkev. Cirkev je Božia nebeská vláda o ktorú sa modlíme v Otčenáši. Ako zbor svätých zapísaných v nebi, teda nemá nič spoločné z cirkvami tzv. odpadlíckeho kresťanstva, ani budhistickými, moslimskými či židovskými cirkvami. Cirkev je vládny zbor 144 000 ľudí vybratých Bohom Jehovom počas 2000 rokov hlásania evanjeliaˇ, sú Jehovovými svedkami a Kristovými nasledovníkmi v súdnom spore, ktorý vedie Jehova so Satanom Diablom. Preto museli dokázať vernosť Bohu až po smrť. Boli vyskúšaní v každom ohľade a zachovali rýdzosť voči Bohu. V nebeskom vládnom zbore majú zastúpenie všetky národy a krajiny sveta, pretože Dobré posolstvo o pokojnej vláde,sa hlásalo na svedectvo vo všetkých národoch sveta. Táto vláda obnoví počas milénia raj na zemi. Tak sa dosiahne spravodlivosť, dobro, dôstojnosť, spokojnosť a šťastie z večného života v dokonalosti bez chorôb pre všetkých ľudí, aj pre tých ktorí zomreli, lebo budú v raji vzkriesení. Boh si nechal svoju vládu až na koniec histórie ľudského hľadania spravodlivej vlády preto, lebo oprávnenosť jeho vlády bola spochybnená na začiatku života ľudstva v Edene, potom čo vyčerpajú buriiči všetky možnosti. Keďže sa jednalo o spornú otázku práva nie moci, Boh pripustil aby si hľadali ľudia spravodlivú vládu na zemi, ale tú na zemi nenašli. Preto sa vláda opäť vráti tam, kde bola, do neba. Teraz obohatená o precedentnú vzburu Satana Diabla , démonov a nezávislých ľudí, ktorú už nikdy v budúcnosti Boh nepripustí, pretože môže poukázať na žalostné výsledky vlády Satana Diabla a jeho démonov spoločne s vládami človeka nad človekom k jeho škode. Môže niekto Bohu vyčítať, že tak urobil? Nie! Veď každý má možnosť postaviť sa na Božiu stranu a prežiť Armagedon, ktorým Boh Jehova ukončí vládu zločincov na zemi.


odpor   |   ip:66.90.73.   |   2010-08-25  (11:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemam rad vatikanskych parazitov.Znasilnuju deti a klamu ludi.Cirkev je sekta


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-08-25  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kazda cirkev, vatikansku nevynimajuc treba brat ako firmu, ktora zaraba, zveladuje svoje majetky a mysli v prvom rade na zisk. To, ze niektora firma svoje zisky pouziva aj na dobrocinne ucely, je chvalyhodne, ale je to len pozlatko, tak ako je pozlatko altruizmus v podani cirkvi, lebo im ide tak ako kazdej firme len o moc a peniaze. Boh v ich portfoliu vobec nic neznamena, je to len image, ale to vlastne aj boh je.


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-08-25  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Zbožná oddanosť je istotne prostriedok k veľkému zisku ak je spojená so sebestačnosťou. Veď sme si nič nepriniesli na svet a ani si nič nemôžeme odniesť. Preto ak máme živobytie a niečo na seba, budeme s tým spokojní. " 1. list ap. Pavla Timoteovi 6: 6-8 Tým je povedané všetko o spôsobe života v pravej cirkvi.


ferko   |   ip:178.40.18   |   2010-08-25  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dufam ze sa konecne zacnu hybat veci aj u nas
vyzera to tak ze tato vlada s tym uz konecne nieco spravi
je nepochopitelne ze z verejnych penazi sa platia cirkvy to kde sme?


yosarian   |   ip:91.191.89   |   2010-08-25  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  osobne si myslim,ze v spolocnosti su ovela vetsie problemy,ako financovanie cirkvi,aj ked mam velke vyhrady k veciam,ktore boli nab.instituciami napachane ,sucasne financovanie mi nepripada,ako zle.1mil z rozoctu nie je velka suma,je to zhruba rozpocet SIS,neviem si predstavit zvlastnu dan pre veriacich,ktory aspon v mojom okoli,dostatkom penazi zrovna netrpia,potom,ale bude spravodlive dat dan pre priaznicov sportu,umenia atd.Neviem ani o prepychu knazov vo svojom okoli,samozrejme plat maju nizky,ubytovanie zadarmo+bocaky...,ak by fakt malo prist ku zmene,tak sa priklanam k Tal modelu,nech sa kazdy rozhodne na co pojdu jeho dane. Vatikan to uz je iny problem, jeho banka,imobiliare vrazda papeza v 80 rokoch, ty lepsie informovany vedia o com rozpravam, pranie penazi...


yosarian   |   ip:91.191.89   |   2010-08-25  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   ten papez bol 2 predcodca JP2,pokial sa nemylim.


BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-08-25  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som veriaci ale tiež necítim že katolícka cirkev ide správnou cestou. Zišla z cesty a vodu káže a víno pije.
Originálnu Bibliu majú zamknutú vo Vatikáne a nedajú hu ľudom, asi prečo? Pápež je agent temna. Popierajú špiritualitu, reinkarnáciu, karmu a ostatné veci a pritom sami vedia, že všetky tieto veci existujú. Majú najväčšie majetky a neplatia dane.
Podla môjho uváženia je cirkevná daň poriadna hlúposť.
Ja by som už z princípu im žiadne dane neplatil, kedže majú obrovské majetky a neplatia dane. Ja potrebujem len Boha a nie ich. Ich má financovať štát ktorému odvádzame patričné dane.
Načo platíme dane štátu? To máme platiť vysoké dane a ešte k tomu + cirkevnú daň a zachvílu ďalšie dane? O chvílu príde uhlíková daň a v Česku chcú zaviesť povodňovú daň. Nastal čas sa zobudiť.
Ja poznám lepšie riešenie. Ponechať cirkvi dotovanie od štátu ale zhabať im nepotrebné majetky a pozemky a zdaniť ich.
Urobiť zároveň to aby nežila určitá časť cirkvi v prepychu ale aby zároveň nehladovali. V cirkvi je rovnako ako všade plevel, ktorý je potrebný odstrániť. Toto úsilie docieliť len reformovaním cirkvi, zdanením a zhabaním majetkov. A žiadne cirkevné dane, o cirkev ako o všetky verejné inštitúcie sa má postarať štát, veď preto platíme dane.
Ak sa ateisti sťažujú že je to neférové voči nim, tak ja vám poviem takto, čo je dneska férové? To si mámé zvlášť hradiť armádu, políciu alebo začať vyberať pre cigáňov novú daň na sociálne dávky? Z mojich daní tiež idú peniaze nato čo ma nezaujíma alebo s tým nesúhlasím. A neremcám ako niektorí.

Ale ľudia sú hlavne tak oblbnutí, že nevidia skutočnú realitu. Štát sa chce zbaviť ťarchy a hodiť to na ľudí aby si financovali verejné inštitúcie sami. Ja sa vás pýtam načo platíme potom dane, keď všetko si máme financovať sami?

V cirkevnej dani vidím 3 hlavné dôvody prečo sa určitý ľudia stavajú za jej zavedenie:

1. Tým odpadá štátu povinnosť dotovať cirkev. (Tie peniaze ktoré by išli na cirkev aj tak sa nepoužijú efektíne na niečo užitočné ale ich aj tak premrhajú ako väčšinu rozpočtu. Dajú ich na cigáňov alebo na ďalšie hovadiny.)

2. Týmto zaťažia obyvateľstvo o ďalšiu daň, ďalšia záťaž pre obyvatelov (presun majetku od chudbných k bohatým)

3. Hromadný odchod z katolíckej cirkvi. Oslabenie jej moci.
(Tí morálnejší proste odmietnu platiť, lebo si uvedomujú, že platia už tak dosť vysoké dane. A potom tí chudobnejší proste, si nemôžu dovoliť vyhadzovať naviac, keď aj tak už teraz žijú v chudobe.)

V koho je toto prospech? Je to vážne na zamyslenie!


filip   |   ip:178.40.10   |   2010-08-25  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Každý , komu by šlo o pravdu a kto by chcel niečo meniť v cirkevnej organizácii dopadne ako títo štyria slovenskí kňazi: http://www.societasbm.sk/


David   |   ip:85.248.2.   |   2010-08-25  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je zaujímave, že ľudia dokažu o tom hovoriť a nerobiť nič
(teda mam namysli, aby sami skumali kde ja ta pravá pravda.- s tym suhlasim aj s Ucitelom- on tu pravdu nasiel...)
Už ked ideme logicky a z historie tak zistime ze Rimo. a Katoli. viery su zalozene na filozofiách ľudí.. uz v samom zaciatku sa to zacina kaziť ...
Inac autor toho clanku ale aj clanku ktory uviedol ze kolko zlocinov napachala cirkev, chcem podakovat.. este zatial nikto tak nezasiahol(neuvádzal pravdu) do vnutra cirkvi...


Lukas   |   ip:195.91.79   |   2010-08-25  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  By ma zaujimalo ci ma viac pozemkov Mc Donald alebo krestanske kostoly .. na celom svete samozrejme


fero   |   ip:188.123.1   |   2010-08-25  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážený pán slobodný murár Barto. Kto sa skrýva za vašim menom? Špiníte a brízgate tu na cirkev a pritom sa neviete ani podpísať plným menom. Pohybujem sa v okruhu katolíckej cirkvi na Slovensku a mám plno výhrad ku nej. Myslím si však, že vaše články sú hlboko tendenčné a manipulačné. Všetko čo cirkev vlastní doteraz dostala dobrovolne darom od svojich veriacich. Narozdiel od vašich chlebodárcov a ídeových lídrov, ktorí nevedeli nikdy nič iné iba vyvovávať svetové revolúcie a zasievať chaos a s neho ťažiť pre svoje ciele. Bez učenia cirkvi by nebolo na svete morálky ani svedomia. Ľudia vášho typu a typu pani Zavadskej sú tí, ktorí zasievajú rozkol a pochybnosti do spoločnosti a manypulujú neinformovaných a nevedomých. Užili sme si ludí vašeho rangu dosť za obdobia socializmu, kedy ným takí ako vy vraveli, že náboženstvo je tmárstvo a podobné nezmysli. Pritom ideológia, ktorá toto hlásala bola vražedná, dala pozatvárať a vyvraždiť celé generácie populácie. Kto stál za vražednou ideológiov tzv. komunizmu? Tí istí čo stoja aj za vami. Cirkev nikomu nič neukradla ani nesprivatizovala, ba práve naopak- sama bola okradnutá a vyvraždená. Chvála Bohu, že Vatkán má nejaké finančné rezervy. Kto ich má mať podľa vás? Všelijakí vrahovia, násilníci a nepoctiví podnikatelia? alebo zase súdruhovia, ktorí sa schovávali za robotnícku triedu. Robotnícka trieda tu pracovala za minimálne platy a súdruhovia si dali deti študovať do zahraničia a svojim manželkám kupovali drahé veci a vozili sa v zahraničných autách. Z čoho na to mali? No predsa okradli cirkev a nazvali to zoštátnenie. Robotnícka trieda a inteligencia drela za mizerné platy a vytvárala národné bohatstvo, ktoré užívali súdruhovia. Vážení pán- ešte sme nezabudli !!! Peter Pokus Zvolen


ooo   |   ip:95.103.14   |   2010-08-26  (00:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fero ... spamataj sa prosim ta! kazdy vie ze cirkev je len zneuzivanie slabosti ludi t.j. viera. ziadny kostol ani farara nepotrebujes k tomu aby si mohol verit. cirkev je oeb!!


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-08-26  (07:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lukas - čo by si radšej ty? Dufam, že nie McDonalds...

Protokol č. 17. Zničíme duchovenstvo

Již dlouhou dobu se staráme o diskreditaci knežství gojimu a tím o zničení jejich mise na Zemi, která by ještě v těchto dnech mohla být pro nás překážkou. Den po dni je jejich vliv na lidi ve světě menší a menší. Svoboda svědomí byla vyhlášena všude, a tak nás dělí již jen roky od okamžiku, kdy křesťanské náboženství bude úplně zničeno. Při vypořádávání se s ostatními náboženstvími jsme měli dosud méně těžkostí, ale bylo by predčasné teď o tom hovořit. Klerikalismus a klerikály omezíme v jejich činnosti natolik, že jejich vliv na společnost bude prakticky nulový.

Až konečne dozraje čas ke zničení papežského dvora, potom prst neviditelné ruky ukáže národúm směrem k tomuto dvoru. Avšak až se národy na nej vrhnou, vystoupíme v přestrojení jako jeho obránci, kteří chtějí zabránit zbytečnému krveprolití. Tímto úskokem pronikneme do jeho samých útrob a mužete i být jisti, že odtud nevyjdeme, dokud tyto útroby úplně nerozhlodáme.STVORITELBOHA   |   ip:216.104.3   |   2010-08-26  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NIKDY NEZVEREJNUJ SVOJE MENO BARTO,LEBO BUDES MAT PROBLEMY.
WWW.ATEIZMUS.SKSTVORITELBOHA   |   ip:216.104.3   |   2010-08-26  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   By ma zaujimalo ci ma viac pozemkov Mc Donald alebo krestanske kostoly .. na celom svete samozrejme


LOGICKY KLAM.VASA OBHAJOBA PREHNITEJ CIRKVI JE POROVNAVANIE S DALSIM ODPADOM,ABY STE ODPUTALI OD JEJ SVINSTIEV.ZASTAVA TU NIEKTO MC DONALD?PLATIME HO Z DANI?MC DONALD PREDAVA JEDLO.JE LEN VAS PROBLEM,ZE ZOZERIETE NA POSEDENIE 5 HAMBURGROV.


filip   |   ip:178.40.92   |   2010-08-26  (08:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fero - Zas tak košer to s tými darmi veriacich nie je .Stačí sa opýtať starých ľudí na dedinách , ako prišla cirkev k pozemkom a lesom. Za jedlo ! Nemáš s deťmi čo jesť - tu prepíš na cirkev a dostaneš.A môžeš ďalej robiť na poli za jedlo, teraz už na cirkevnom .


bohneexistuje   |   ip:216.104.3   |   2010-08-26  (08:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stvoritelboha ma pravdu.ked vychvalujete cirkev,prirovnavate ju k bozej laske a ked ju zastavate,prirovnavate ju k mc donaldu a k ciganom.dobre robite zlocin a odpad musite porovnavat s tym istym,lebo by ste neuspeli.

preco neporovnavate cirkev s nadaciou Billa Gatesa?ste uboziaci


dva   |   ip:95.102.15   |   2010-08-26  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  www.zbohom.sk - a maju vystarane


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-08-26  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obhajoba cirkvy je jednym slovom naivita. Konecne aspon vyslo na povrch vela veci ktore sa diali v mene cirkvy a este sa aj stale deju. Cirkev uz dalej nezastupuje to co by mala. Je to uz len slepa organizacia bez cielu ktora sa odklonila od zameru povodneho krestanstva. Proste fiasko.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-08-26  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obhajoba cirkvy je jednym slovom naivita. Konecne aspon vyslo na povrch vela veci ktore sa diali v mene cirkvy a este sa aj stale deju. Cirkev uz dalej nezastupuje to co by mala. Je to uz len slepa organizacia bez cielu ktora sa odklonila od zameru povodneho krestanstva. Proste fiasko.


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-08-26  (16:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Přijdou čtyři muži do nebe. Svatý Petr se ptá prvního: "Náboženství?"
"Metodista."
Svatý Petr na to: "V pořádku, pokoj 42. Ale pozor! Kolem osmičky musíš přejít úplně potichu!"
"Další! Náboženství?"
"Hinduista."
"V pořádku, pokoj 15. Ale pozor! Kolem osmičky musíš přejít úplně potichu!"
"Další! Náboženství?"
"Drúz."
"V pořádku, pokoj 107. Ale pozor! Kolem osmičky musíš přejít úplně potichu!"
"Další! Náboženství?"
"Žid."
"V pořádku, pokoj 12. Ale pozor! Kolem osmičky musíš přejít úplně potichu!"
Žid nevydrží: "Chápu oddělené ubytování. Ale proč ty ciráty s osmičkou?"
Svatý Petr ztiší hlas: "Tam jsou katolíci, a myslí si, že tu jsou sami."


valdo   |   ip:178.40.72   |   2010-08-26  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Keď si už tu, na 3D,..učiť sa musíš. Spadol si hlboko dolu a sám si súhlasil,že tým peklom na Zemi prejdeš.Ak dostaneš učenie, musíš si ho zapísať, musíš sa ho naučiť, keď si presvedčený o jeho správnosti. Znamená to, že je to výuka na Tvojej ceste. Druhá vec je, že bytosti sú, ktoré môžu toto učenie skresliť a zaviesť Ťa tam, kde nie je správny cieľ Tvojej cesty. A to sa stalo prakticky so všetkými náboženstvami. Ale ty si ten pátrač, ktorý teraz dostáva impulzy pre správnosť svojej cesty. Je pravdou,že
kresťania neprijímajú žiadné úpravy svojho náboženstva. Veď je ich na svete najviac,.tým potvrdzujú pravdu svoju.
Či je to správna úvaha, to nechám na iných. Nemôžem súdiť
ani smer dávať. Hľadajme pravdu o sebe. Ale tá istotne nevedie cez mamon a sektárstvo. Každý musí pravdu nájsť a
isť cestou, ktorou si zvolí. Výsledok jeho cesty bude pre
niekoho poriadným sklamaním a pre druhých,.. trebárs len naplnením svojej pravdy. Ako už bolo povedané: prví budú
poslednými a poslední prvými. Hľadajme milovaní, nespime!
Lebo teraz nastal ten čas, pre ktorí sme sa tu inkarnovali
a pomôžme matke Zemi,.. spolu s nami vzostúpiť.


martin   |   ip:95.102.19   |   2010-08-26  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vypovedajme vatikánsku zmluvu a zavedme odluku cirkvi od štátu. čo by sa stalo ? Pohnevali by sme si Vatikán ? Najmenší a najbezvýznamnejší štát sveta ? Pošlú na nás tanky ? Ha ha ha. Myslím si že odluke reálne nič nestojí v ceste.


Thowt   |   ip:195.91.79   |   2010-08-26  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemyslim si, ze pani Zavacka je prava osoba, co sa ma vyjadrovat k problematike cirkvi v SR /pripadne k soche Svatopluka na bratislavskom hrade/. Jej minulost /ako pripadneho sochara, autora sochy Svatopluka/ je velmi kontroverzna. Staci si precitat jej vedecke prace z pred roku 1989.
Akosi samozrejme je zo znameho hniezda "disidentov" v SAV. To len bolo parenisko "vtedy buducich" a mozno este dnesnych "politikov". Nevybocuje z tohto ramca svojich sukmenovcov. Ich hlavnym rysom je patologicka nenavist voci vsetkemu slovenskemu a SR /vid jej debata v Literarnom tyzdenniku kratko po r.1989/. A ako to suvisi s RKC? Jednoducho, tato za hmotny majetok je ochotna istym sposobom garantovat existenciu SR. To uz vedel Meciar a ukazal sa, aspon v tomto bode, ako politik. Dtto byvaly premier. Pani Zavacka a jej sukmenovci prilis vsadili na neexistenciu alebo kratku dobu existencie SR. Ved im vtedy nic nebranilo uznat SR. Namiesto toho bojovali a bojuju proti nej. Pan Barto si skutocne vybral diablovho advokata. Ale nic to, viem o vas a pisem si ciarocky. Raz sa kazda "sranda" skonci. Na obrat v mysleni pani Zavackej je prilis neskoro. Mozno keby robila poradkynu "Tygrici spod Tatier :-)". Ta tiez nechcela SR a vidite,dnes je premierkou tohto odporneho statu. "To jsou ty konce!" V.Havel. Inak zelam pani Zavackej vela uspechov pri odstranovani sochy Svatopluka, isto sa zapise do dejin :-)))


Thowt   |   ip:195.91.79   |   2010-08-26  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre "martina": ste usmevny cloviecik a nechtiac parafrazujete J.V.Stalina, ktory na akejsi /sorry uz nepamatam, ci to bola Jalta alebo Postupim/ povedal:"A kolkoze divizii ma ten papez?" A potom, ze sa historia neopakuje
:-)


Jirka   |   ip:82.117.15   |   2010-08-26  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kdy už konečně pochopíte, že církev neslouží bohu, ale ďáblu. Černá symbolizuje temnotu, bílá světlo, Faráři jsou v černém s bílím kolárkem, aby bylo vidět kolik je pro ovečky (dobytek) a kolik pro skutečného pána. U zpovědi jste monitorováni a Vatikán ví o vás víc než vaše zdravotní pojišťovna. Nevěříte? Tak se pokřižujte před zrcadlem a změřte si poměr ramen kříže. Ve chvíli kdy uvidíte skutečnost (obrácený kříž), pochopíte, komu platíte církevní daň. A křest, (křížek na čele)je symbolické vypálení třetího oka (čakra pro mimosmyslové vnímání). Když prstem překřížíte ústa, znamená to ve všech jazycích MLČ!!! Čert se nebojí kříže, ale kruhu, proto se dělá křídou kruh, aby do něj nemohli síly temnot. Vše vám otočili o stoosmdesát stupňů. Je to váš strach co ho činí silným a vaše peníze živí jeho služebníky. Kdy už to konečně uvidíte?????


Thowt   |   ip:195.91.79   |   2010-08-26  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale prosim vas "jirka" akaze to demagogia. Vzdy platite strukturam, ktore tvoria stat. Nakoniec pouzivate frazeologiu RKC a tym sa diskvalifikujete. Mozno ste clen inej sekty, ktora nenavidi RKC, ved ide iba o peniaze. Mozno vam krivdim, ale vas prejav je take pele-mele roznych vierovyznani.
Vsetky su lzive aj to vase. Nebojte sa, RKC to prezije tak ako tych 2000 rokov. Nie som priaznivcom RKC, ale vase vyplody bluznivca su na urovni adamitov, s ktorymi urobil kratky proces "bratr Zizka". A mal pravdu, narusovali mu strukturu spolocnosti, ktora musela fungovat. Ved jej velil :-). Prosto vas prispevok je OT. Mimochodom Boh je zaroven aj Diabol, kedze je samostredny jediny a dokonaly, system sam o sebe. Musi
obsahovat vsetko, teda aj Diabla. Asi je schizofrenik :-). Ako sa mu zadari a kolko vypije piv je jedno alebo druhe. Vypravam k vam vasim myslenim. Chapete? No a z inej strany predstavte si BYTOST, ktora je vsevladna a viac ako vesmir. Pekny pomer, nie? Bytost :-). Ano tato bytost existuje, ale iba v mozgu vas a vam podobnych vratane zboznych udov RKC. Nakoniec, nie je vase meno "jirka" Kaanis, ved viete z tych adamitov.


Jirka   |   ip:88.101.21   |   2010-08-26  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jenom jsem, nic víc, žádná sekta, žádný člen čehokoliv, jen jsem. Pokud bych napsal já jsem, jsem minimálně otrokem vlastního ega. Nevím co je RKC a ani nechci, a je to jen další odbočení od pravdy, která je jednodušší, než si myslíte. A za mé jméno hubujte mým rodičům, nikoli mě. Pokud vám připadá můj příspěvek nápadný, beru to jako dobré, jelikož shoda v určitých datech odpovídá směru k pravdě. Je to těžké přesvědčit pokřtěného věřícího o tom, že chybil, ale svět se mění, mění se lidé a mění se i matička země, jen zaslepenost setrvává.....lukas   |   ip:213.81.21   |   2010-08-26  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cirkev sa dostane do bodu, keď bude závislá sama od seba. Cirkev sa dostane do bodu, keď veľa ľudí povie nie Cirkvy. Cirkev sa dostane do bodu, keď bude ľudí, ktorí nasledujú Ježiša Krista a zachovávajú jeho vôlu a bude ich málo, ale oddelia sa jední od druhých. Už tam nebudú nemastní neslaní, lebo byť kresťanom v cirkvi bude dosť jasná otázka s jasnou odpoveďou.


Thowt   |   ip:195.91.79   |   2010-08-27  (00:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ocenujem "jirka", ze ste na "linke". Asi nemozete spat tak ako ja. Takze vysvetlim co to je RKC. Na Slovensku sa tak oznacuje Rimsko-katolicka cirkev. A kedze je zbytocne pisat tento zdlhavy nazov tak v SR uz kazdy vie, co je to RKC. Pan "jirka" ja vobec nenapadam vasu vieru a presvedcenie od rodicov. Ja mam inu, vychadzajucu z racionality. Mozno ste provokater, ale je mi to jedno. Tak "ad primo": pravda neexistuje, nema rozmer, ludia si ju vykladaju v kazdom storoci inak. Ina bola pravda Jana Husa, ina Marie Terezie, ina Jozefa II., ina Masarykova atd. Pravda je konstatovanie iba pre konkretne historicke obdobie. O par rokov to nie je pravda, ale operetny kuplet. Ano pravda je mozno "ista modifikovana informacia, platna v danom casovom okamihu". Tak ako peniaze teraz existujuceho a potom neexistujuceho statu. Vtedy platia, potom uz nie. Univerzalnej pravdy nie je. Ad "secundo": problematika Boha je neustale pertraktovana od vzniku nasej civilizacia. Mozno boli aj civilizacie pred tou nasou, ale o tych mame iba mizive dokazy, z ktorych sa neda akosi vyrobit platna "teoria" pre nasu civilizaciu. Problem Boh je a bude, je zalezitostou kazdeho jedinca, ako k tejto entite zaujme stanovisko. Moje je racionalne, vychadzam z ludskeho mozgu. Ten je sice zazracny /z ludskeho hladiska/ Ale ma iba obmedzeny pocet neuronov a ich spojeni /synapsii/. Takze je konecny. Vesmir je nekonecny. Nas mozog ma chapat tento vesmir, co nie je mozne a tak nastupuje viera. Ale aj tato viera je len funkciou mozgu. Prosto pocet neuronov je konecny a teda aj viera je konecna. No a my s tymto poznavacim aparatom chceme poznat vsetko, ba dokonca Boha. Ten ako BYTOST je absurdny. Je BYTOST viac ako cely vesmir? Takze z toho vychadza, ze /uz len kvoli tej BYTOSTI/ je Boh projekciou nasho mozgu. Ked si neviem nieco vysvetlit dosadim tam konstantu. Nieco podobne ako vesmirna konstanta na vyssom leveli. Kedze viera je emocialna zalezitost /pozor zasa len reakcia nuronov, mozno reakcia starsych cast mozgu, transformovanych od plazov - pokial trocha priznavate sancu Darwinowej teorii/ dosadim Boha a vsetko pekne funguje. Je to iba operacia nasho mozgu s pojmami. Prosto nemozeme zit bez odpovedi. Pricom odpovedat na vyzvy vesmiru je smiesne, nemame na to kapacitu mozgu. Ked sa nam nieco nevidi dosadzujeme konstanty "ad hoc". Tak to bolo vzdy a tak to bude.
Nic som nevyriesil, ale kazdy sa moze rozhodnut. Bud byt pokorny pred tvarou vesmiru a povedat "viem, ze nic neviem" alebo byt pysny a hrdit sa, ze som bozi vytvor a lepsi ako ti ostatni. Pokora je iba priehladne pokrytectvo, schovavat sa za svojho Boha. Verim, ze je to pre Vas Vasa realita. Moja je ina. Clovek ma mozog aby ho pouzival, pokial zije. Nechat sa ovladat "mozgovym, jastericim protomozgom" je urazka inteligencie. Ale Vy si ostavajte vo svojej viere "jirka", ja Vas nepresviedcam. Kazdy sa musi rozhodnut sam, to je ten ludsky udel, cosi takeho ako urobil Jezis Kristus.


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-08-27  (06:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Thowt: Okrem Stvorenia vesmíru, zeme, života v rozličných formách, dal Boh napísať Bibliu, aby sme ho poznali. Zasahoval do dejín napríklad pri celosvetovej potope, zmätení jazykov v Babylone, zničení Sodomy a Gomory, dokazoval svoju existenciu mocnárom v Egypte, Babylone, Asýrii,Medoperzii, Grécku,Ríme, Angloamerike.Poslal na zem Krista ako Mesiáša -Záchrancu, potom ho vzkriesil a nechal 2000 rokov zvestovať Dobré posolstvo O Božej vláde, ktorá napraví všetky škody napáchané Satan Diablom, démonmi a nezávislými ľuďmi, ktoré napáchali na zemi. Pretože jeho diela sú dokonalé, nechal bežať ďalšie tisícročia ľudskej histórie bez zásahu,pretože Biblia o jeho činnosti už bola napísaná, aby ho ľudia hľadali. Dnes sa chystá k Armagedonu, odstráneniu všetkých odporcov svojej zvrchovanosti ukončením celosvetového systému vecí, ktorý odporuje jeho vôli, pre ktorú stvoril človeka na zemi. Krátko predtým odhalí a odstráni najväčší podvod na zemi, falošné náboženstvo, na čele s formálnym kresťanstvom, ktoré nezastupuje Boha na zemi, ale tupí jeho povesť na zemi. Je toho málo, čím sa prejavil? Navyše sa prejavuje v živote každého z nás, ak mu dáme priestor. Je Bohom lásky a slobodnej vôle. Preto nikoho nenúti aby v neho veril. Viera bude naplnená príchodom Božej vlády o ktorú sa modlíme v Otčenáši.Je to málo alebo dosť dôkazov o Bohu, a jeho záujmu o to, čo sa deje na zemi?


3Xl   |   ip:212.5.205   |   2010-08-27  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cirkev prezila aj ked štatna moc na jej likvidaciu davala nemale peniaze , tak by prežila aj odluku od štatu.


Thowt   |   ip:195.91.79   |   2010-08-27  (23:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosim prestante pan "Ucitel" so svojimi viziami. Ja vam ich neberiem, ale preco "a priori" pouzivate bibliu? Na svete je viac "svatych" knih ako "Popol Vhuh", zmrdane budhisticke knihy, ktore vlastne popreli skutocne agnosticke ucenie Budhhu, polynezke legendy, kroniky Maorov ... Takze aky je vas vyber tych pravdivych "bozich" vytvorov? Ziaden, lebo tieto "leporela" pre masy nemaju ziadnu vypovednu hodnotu. K chapaniu Boha nas nepriblizia ani o milimeter. Ved je to len ludsky vytvor poplatny danej historickej dobe. Milujem tie keci ako ked Izias povedal, Amose povedal, Jeremias povedal a tak dalej. V ich dobe nieco mohli aj povedat, pokial mali dobre vtedajsie geopoliticke prognozy. A mali. Ale dnes su to smiesne kecy.
Takze ja si stojim na svojom a demoni a satan ma neoslovuju. Inak pan "Ucitel" ten vas vseobecny, vsevladny, sebasustredny BOH musi byt aj SATAN. Ved je vo vsetkom a vsetko zahrnuje. Vravi sa tomu logiga, ale nabozenskeho fanatika nie je mozne presvedcit. Takze vas beriem ako odnoz adamitov a s tymi /opakujem sa/ "Bratr Zizka" urobil kratky proces.
Predtym som ho nechapal, ale po vasich vyjadreniach chapem.


hal   |   ip:89.173.28   |   2010-08-28  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fakt zaujímavé čítanie.Odporúčam.
http://www.astro-tabu.sk/45_vatik_podnik.html


vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-05  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Cirkev udržuje nevedomosť ľudí, aby bola naplnená túžba po moci !!!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Terorismus

Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Motoristi dostanú pokutu bez toho, aby vyšli na cestu

KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?

HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO ...

Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euró...

Zastavme ten smrteľný kolotoč!

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Wikileaks - Ron Paul komentuje depeše o meetingu USA se ...

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.5283 s