19. September 2019
    
Čo nás čaká po roku 2050 - Dolezite.sk

Čo nás čaká po roku 2050


  2011-05-25  (18:07)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Čo nás čaká po roku 2050

Česká konferencia, Kutná hora, 14. mája 2011

Čo nás čaká po roku 2050

Emil Páleš

Český filozof Václav Bělohradský bol nedávno hosťom Filozofického ústavu v Bratislave. Poukázal na to, že v súčasnosti vládne už cynické rozčarovanie nad tým, ako sa vyprázdnil obsah demokracie, ktorá sa teoreticky deklaruje, ale skutočnosť je opačná. Viaceré okolnosti vyvolávajú krízu identity, mentálnu paniku, volanie po istote a návrate ku koreňom. Na obzore budúcnosti sa črtajú konzervatívne, tradicionalistické, fundamentalistické postoje, ktoré nastolia – ako on vraví – dajakú rozprávku, teda pevný obraz sveta a hodnôt, ktorý však už nebude predmetom slobodnej diskusie a voľby.

Nadviažem na Bělohradského, ale pripojím aj podnet, ako to riešiť. Ja skúmam dianie na pozadí veľkých archetypov kolektívnej psychológie a zákonitostí ich striedania. Aj keď ich nazvem tradičnými menami kresťanských archanjelov, nič to nemení na tom, že tým istým zákonitostiam sú podrobení aj ateisti a nekresťania.

Politické dejiny sveta oscilujú (okrem iného) medzi dvoma pravzormi: slnečným a saturnským, demokraciou a monarchiou. V rytme archanjelov Michaela a Orifiela sa suverenita presúva zvnútra jednotlivca na vonkajšiu štátnu formu a zase naspäť. Táto oscilácia ustane až vtedy, keď dokážeme uskutočniť tvorivú syntézu, organicky skĺbiť oba pravzory a porozumieť, akým spôsobom oba tvoria nerozlučnú jednotu. Pôsobia navzájom jeden vnútri druhého a jeden bez druhého sa zrútia do seba ako do prázdna. Jednotlivec sa môže stať slobodný len ak sa vnútorne podriadi mravnému zákonu, ak vládne svojim vášňam ako kráľ. Demokracia predpokladá akési duchovné cisárstvo, zvnútornenú disciplínu. Tiež rovnosť môžu medzi sebou zaviesť len ľudia, ktorí najprv uznali hierarchickú nerovnosť hodnôt. Vtedy by bola demokracia trvale udržateľná. Inak sa mení na chaos a prechádza vo svoj protiklad - volanie po monarchii. Na druhej strane aj monarchia je udržateľná a oprávnená len vtedy a potiaľ, ak si za svoj najvyšší cieľ vezme výchovu ľudí k slobode a mravný pokrok jednotlivca a od toho odvodzuje všetko ostatné.  Inak je dočasná a odsúdená vyvolať odpor, ktorým prejde vo svoj protiklad. Avšak ľudia, okrem menšiny, nie sú schopní poňať duchovné pojmy v ich živosti, a prijímajú vždy len ich jednorozmerné karikatúry v podobe ideológií. Namiesto vnútorného obsahu princípov si ich pletú s ich vonkajšími prejavmi. Slnečný princíp slobody myslenia chápu len ako voľnosť mať hociaké názory a saturnský princíp vážnosti/autority ako svojvôľu moci nad druhými. Vedia si predstaviť dva choré extrémy, len nie zdravý stred, a tak sú na psychologickej hojdačke večne smýkaní až na doraz od jedného mantinelu k druhému.

Michaelské obdobie antiky, známe ako axiálna epocha, prinieslo celosvetovú vlnu demokracií a slobodnú myšlienkovú tvorbu. Výdobytky filozofie a slobodné inštitúcie, ktoré sa vtedy zrodili, sú vzor, ku ktorému sa vracali všetky neskoršie michaelské obdobia. Vďačíme za ne jednotlivcom, ktorí chceli s Michaelom spolupracovať. Sebecká väčšina Michaela v duchu odmietla a skrze ňu sa na svet dostal len tieň slnečného pravzoru: zneužívanie myslenia na relativizáciu všetkých hodnôt. Na konci tohto obdobia vládol už taký neznesiteľný chaos, že ľudia vítali monarchov, ktorí sa podujali zaviesť poriadok. V Ríme, Indii, Číne aj Amerike sa obrovské územia spájali dovedna a budovali sa impériá. Cisári presadili centrálnu organizáciu a zákon, ale odvtedy  bolo všetko poznačené aj strachom a uniformitou. Toto sa stalo okolo roku 250 pr. Kr., keď Orifiel vystriedal Michaela v roli veľkého ducha času. Cisárstva tej doby sa stali predobrazom imperiálnych ríš, ku ktorým sa vracali nasledujúce menšie orifielské obdobia. Konkrétne na Západe to boli periodické pokusy o obnovu Rímskej ríše.

Na obrázku vidíte jeden spôsob, ako sa tento rytmus dá zviditeľniť. Sú to kráľovské koruny Európy. Počet korún (teda zvrchovaných politických celkov) kolíše. Okolo roku 1300 ich bolo vyše tridsať, okolo roku 1600 ich počet klesol len na dvanásť. Európa sa cyklicky rozdrobovala na viacero menších štátov a znova zjednocovala do menšieho počtu väčších celkov.

Posledné orifielské obdobie tu bolo okolo roku 1600, keď v celej Európe zvíťazil absolutizmus. Všetkých prenikla akási vážnosť a začali chodiť v čiernom. Na trónoch sedeli pochmúrni starci, ktorí vládli veľmi veľkým územiam veľmi dlho. Jeden štát kvôli druhému sa cítil nútený centralizovať a sústreďovať moc. Svetákov na pápežskom stolci vystriedali vzory prísnosti, vyrojili sa asketické náboženské hnutia. Bruna a Galileiho odsúdili, slobodná veda skončila. Rozbehla sa inkvizícia a tajné polície. Geografické hranice, ako to povedal Macaulay, sa náhle zmenili na morálne. Ľudia prestali byť lojálni svojej vlasti, ale náboženskému presvedčeniu. V každej krajine bola menšina katolíkov alebo protestantov, ktorá si želala, aby susedný kráľ dobyl ich krajinu  a nastolil opačné vierovyznanie. Tak sa strhla Tridsaťročná vojna - ako vojna fundamentálne odhodlaných protichodných hodnotových presvedčení.

V druhej polovici nášho storočia sa oba tieto rytmy, slnečný a saturnský, stretnú a prekryjú, čo sa nestalo 2300 rokov. Kráčame v ústrety dobe, ktorá bude v sebe skrývať veľké archetypálne napätie. A nie sme pripravení, lebo oba princípy nedokážeme poňať, než v podobe, v akej sa navzájom vylučujú.

Čo je hlavným problémom michaelskej doby? Je to Böckenfördeho dilema, tak pomenovaná po jednom sudcovi nemeckého ústavného súdu. Ide o to, že demokratický štát je postavený na predpoklade, ktorý on sám nemôže nijako zabezpečiť. Predpokladá, že ľudia zdieľajú a aktívne sa zasadzujú za nejaký spoločný systém morálnych hodnôt. Ak nie, nemôže ich nariadiť, lebo by tým rušil svoju demokratickú podstatu. Toto je hlavná výzva súčasnosti, a nikto o tom nerozpráva, nikto to nerieši. Odkiaľ sa má nabrať mravný obsah, bez ktorého je demokracia len prázdnou schémou, ak má prísť slobodne, ale pritom zhodne zvnútra jednotlivcov, a nemá byť vynútený autoritatívne?

Spoločenstvo bez hodnôt sa rozsype ako katedrála, z ktorej vytiahnete kľúčový kameň. Z čoho teda žila sekularizovaná spoločnosť? Žila zotrvačnosťou mravných zvykov, zo spoločného dedičstva, ktoré si Západ vydobyl v náboženských a ideových zápasoch minulosti. To ale postupne chátralo a stávalo sa prežitkom. Okrem toho globalizáciou sa zem scvrkla a nastáva kolízia kultúr. Ak Číňania nemusia dbať o ľudské práva a ochranu prírody, tak vyrobia všetko lacnejšie, a všetci Slováci zostanú nezamestnaní. Voľný trh, predstava o prúdení neutrálnych peňazí nespojených s morálkou a kultúrou je chyba. Voľnosť trhu je podmienená kultúrne homogénnym priestorom.

Moslimské rodiny Európy majú päťnásobne vyššiu pôrodnosť. Okolo roku 2050 budú krajiny západnej Európy moslimské. Keď sa zajtra vo vašej ulici objaví mešita, utratíte psa, lebo podľa islamu je to nečisté zviera a nesmie sa vyskytovať pri mešite. Alebo zaplatíte 800 euro pokuty za „pohŕdanie náboženskými symbolmi“ , ako vo februári rakúsky dôchodca, ktorý spieval vo vlastnej záhrade a rušil modliacich sa v neďalekej mešite. Moslimská väčšina bude chcieť demokraticky zmeniť zákony. Islam ale neprešiel reformáciou, za kritiku Mohameda môže byť hrdelný trest, rovnako ako sa v predreformačnej Európe popravovalo za kritiku pápeža. Tým sa rozpadnú aj posledné pozostatky zdedenej kultúrnej jednoty a budeme si musieť položiť tú otázku: existuje dajaká platforma, spoločná všetkým ľuďom, ktorá umožňuje posúdiť pravosť hodnôt? Podľa demografických trendov koncom tohto storočia bude hŕstka malých krajín stredovýchodnej Európy posledným ostrovom bývalého kresťanského západu, kde moslimovia nebudú tvoriť väčšinu.

V rytme Orifiela sa objavujú mníšske a pustovnícke hnutia, ktoré pestujú odriekanie. Naplní sa to aj teraz? Uplynulých 30 rokov nikto nenašiel žiadne nové ložisko ropy. Staré ložiská sa vyčerpajú v tomto storočí. Skúste žiť deň bez ropy – väčšina vecí okolo vás zmizne, nie len benzín. Úrodnosť zeme je hnojivami vybičovaná na štvornásobok, bez ropy tri štvrtiny ľudstva zostanú hladné. Spoliehame sa, že technici to dajako vyriešia, ale to je len želanie. Ak nehodláme obmedziť spotrebu, zostáva len viesť vojny o prírodné zdroje, ako to robia Spojené štáty. A nielen ropa, ale napríklad aj kovy ako olovo, cín, meď sa pri súčasnom tempe ťažby vyčerpajú o 40 rokov, teda okolo roku 2050.

Ďalej demografický strom mení tvar, čím sa rúca dôchodkový systém. Donedávna dvaja mladí živili jedného starého. Teraz sa to niekde až obracia, jeden pracujúci v strednom veku by musel uživiť dvoch dôchodcov. V starobe už nebudeme môcť žiť z práce druhých, ale len zo svojej vlastnej.

Dôjde na západe k pokusu vzkriesiť ducha niekdajšej Rímskej ríše, tak ako doteraz každých 500 rokov? Toto mi pred pätnástimi rokmi nikto neveril. Medzitým niekoľko historikov napísalo knihy na tému Amerika – nový Rím. Biely dom sám zorganizoval výstavu, kde sa ukazujú podobnosti, americký orol je vedľa rímskeho, gladiátorské masky vedľa rugbyových masiek. Nejde len o symboliku, ktorú zaviedli už otcovia zakladatelia, že americký kongres sa volá Kapitol a je to rímska stavba, alebo že na dolárovej bankovke stojí verš „nastal nový vek v poradí“, ktorý je z Vergilia a pokračuje slovami „vrátila sa vláda Saturna“. Vergilius ním oslovuje zakladateľa rímskeho impéria, prvého cisára Augusta. Ide o reálnu podobnosť života. Rimania mali všade v cudzích krajinách rozmiestnené vojenské posádky a udržovali rímsky mier. Samotný Rím bol pôvodne republikou, ktorá sa zmenila na monarchiu, ale udržiavala zdanie republikánskych inštitúcií. Hlasoval rímsky ľud, ktorý sa zaujímal len o „chlieb a hry“ a žil na úkor provincií, kde nemali volebné právo. Vzťah medzi Gréckom a Rímom, kultúrnou a vojenskou veľmocou, pripomína dnes Európu a Ameriku.

Poradca prezidenta Klausa, Petr Hájek, vyslovil to, čo si myslím aj ja. Ja nemusím a ani nemôžem vedieť, kto a ako presne zorganizoval 11. september, lebo mi bolo zabránené dôkladne to vyšetriť. Ale veď práve to, že vláda Spojených štátov a západné médiá zmarili vyšetrovanie, tabuizovali verejnú diskusiu a zničili stopy, ktoré obsahovali rozhodujúce dôkazy. Prečo by niekto odstraňoval stopy a klamal, ak nie je sám páchateľ alebo komplic? Médiá nám tvrdia, že 11. septembra 2001 neplatili zákony fyziky. Je to symbolický medzník, že sme sa dobrovoľne vzdali nároku používať myslenie a tým rozlúčili s demokraciou. Televízna moderátorka Hájkovi de fakto hovorila, že sa patrí, aby ako poradca prezidenta klamal, inak nemôže mať takú vysokú funkciu. Pravdu môžete povedať, ale trestom je vyhnanstvo na perifériu spoločnosti.

Konšpiráciou je akákoľvek dohoda medzi dvoma jednotlivcami alebo skupinami, pri ktorej obom plynú výhody, ale na úkor tretích osôb a za cenu poškodzovania celku. O podstate takej dohody treba prirodzene mlčať. Väčšina spoločenského a ekonomického života sa dnes zakladá na konšpirácii. Rozpráva sa o rómskej alebo maďarskej menšine, ale ja nevidím, že by boli naozaj diskriminované. Vidím ale jednu naozaj diskriminovanú menšinu, a tou sú čestní ľudia, ktorí sú prekážkou rôznych konšpirácií a sú za to tvrdo existenčne vydieraní.

Čo budeme robiť? Chcelo by to nejaký duchovný symbol, ktorý je zároveň reálnou činnosťou. Ako Gándhího soľný pochod. Keď Gándhí vyhlásil, že poruší britské zákony a vyrobí si vlastnú soľ, lordi to vnímali ako bezvýznamné slovo polonahého fakíra. Keď sa k nemu pridali tisíce, hnevali sa a chceli ich  pozatvárať. A keď milióny, uvedomili si, že zákon je bezpredmetný, lebo ho nikto nerešpektuje. Európsky parlament nám nezakázal soľ, ale práve prijíma direktívu, ktorá obmedzuje slobodné používanie tradičných liečivých bylín a vydáva nás úplne napospas farmaceutickým koncernom. Sami sa nesmieme ani liečiť, ale potrebujeme na to dovolenie. V Čile sprivatizovali vodu. Firma Bechtel mala tučné zisky a ľudia platili za vodu z vodovodu až štvrtinu svojich príjmov. Predstavte si, že niektorí sa pokúsili nachytať si dažďovú vodu, čo je ilegálne, tak do nich začali strieľať a 175 ľudí zranili. Takže čílska polícia je vlastne súkromnou strážnou službou Bechtelu a čílska vláda bábkovou vládou súkromnej korporácie. Nakoniec ľud zvíťazil a znárodnil vodáreň. Ale to je stále len tá hojdačka: nahnevaní na kapitalizmus zavádzame komunizmus, než sa - znova nahnevaní - začneme dožadovať späť kapitalizmu.

Na svete je 1 alebo 2 milióny neziskových organizácií založených dobrovoľníkmi pre obnovu a ochranu duchovných, kultúrnych a prírodných hodnôt. To je obrovský potenciál, ale ľudia dobrej vôle nič nezmôžu, kým nebudú zdieľať jasnú ideu, ako chcú čeliť zlu. Ako teda dospieť k spoločným hodnotám a morálnym predstavám, ak nemajú byť ani vnútené, ani nemá byť toľko názorov, koľko je ľudí? No musíme uznať, že existuje duchovné poznanie a že len úsilie oň nás oprávňuje mať hlas a hovoriť do verejných vecí. Sofiológia je úsilie o celistvé poznanie. Veda v užšom zmysle sa má k sofiológii ako časť k celku. Tá si vyžaduje zapojiť všetky rozmery človeka, harmonicky rozvíjať a skĺbiť zmysly, rozum aj intuíciu srdca – a rieši veci, na ktoré veda vo svojej jednostrannosti nie je kompetentná. Sofiológia nie je hotový systém ideí, tým menej Pálešových ideí, ale je to metóda. Je to spôsob a postoj, akým preberáme morálnu iniciatívu a vytvárame situácie, skrze ktoré v kolektívnom procese súžitia kryštalizuje pravda a oddeľuje sa od lži. Celistvá osobnosť je ale to, od čoho sa náš vzdelávací systém vzďaľuje, lebo vychováva špecialistov, ktorí sú ako ľudia stále viac dezorientovaní.

Sme v kultúrnej vojne a ak ju nevybojujeme duchovne, zmení sa táto vojna na fyzickú. Mier bude, len ak budeme duchovne bojovať a ak nebudeme bojovať, bude vojna. Musíme zápasiť o myšlienky ako o hmatateľnú skutočnosť. Duchovne znamená, že frontová línia medzi dobrom a zlom prechádza skrze naše vlastné vnútro, je to zápas cností a nerestí, nie sociálnych skupín, strán, tried alebo národností. V tom boji zvíťazíme len bez osobnej zášti, mysliac na to, že protivník je náš partner v procese ujasňovania si pravdy a naším skutočným, spoločným nepriateľom sú duchovné mocnosti zla. Nestačí hmlisté pozitívne myslenie, ale musíme spoznať cesty zla a spôsob, akým sme sami jeho súčasťou, až tak mu odoberieme živnú pôdu sami u seba. Odpoveďou nemôže byť žiadna nová politicko-legislatívna forma sama osebe, ale len v spojení s mravne-psychologickým, vnútorným vývojom človeka.

Všetci napríklad participujeme na finančnom systéme, ktorý nás zotročuje. A nedokážeme z neho vystúpiť, ako keby sme boli zakliati; akoby to bol démon alebo drak. Pritom okovy, ktoré nás väznia, sú čisto psychologické, sú kliatbou zlého ducha. Alebo čo nás zotročuje, peniaze? Veď tento peňažný systém je iba myšlienka, bit v počítači, je to modla, ktorá žije len z našej viery!

Želám si, aby sa Česká konferencia ešte dlho rozvíjala a aby si zachovala tú rozmanitosť profesií a svetonázorových pozadí, bez ktorej by stratila svoj význam. Kde sa zišli ľudia s takým cieľom ako tu, tam je moja vlasť, tam sú moji bratia a sestry, za ktorých chcem dať život.

PrílohaVeľkosť
ceska konferencia2011.pdf 372.45 KB

Slavo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
rudi   |   ip:88.80.224   |   2011-05-29  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  perfektny clanok, niet co dodat. Snad len otazku ci duchovna zmena je postacujuca na zmenu systemovu.


Slavo   |   ip:85.135.18   |   2011-05-29  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rudi duchovná zmena je základný predpoklad (stavebný kameň) zmeny systémovej.


gasp   |   ip:217.12.51   |   2011-05-30  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Páleš mi vždy hovorí z duše. Je to veľký duch a filozof. Teším sa, že som si mohol túto prednášku prečítať. Beriem si k srdcu čo som prečítal. Ďakujem Slavo


Slavo   |   ip:85.135.15   |   2011-05-30  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :))


Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-05-30  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skvely clanok, dakujem


paznecht   |   ip:188.123.1   |   2011-05-30  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento clanok ma vynimocnu hodnotu.aj ked ten prorocky znejuci nazov ma zpociatku odradzal od jeho precitania, som rad, ze som nedal na prvy dojem a pozrel som sa do jeho vnutra ;)
naozaj uzasne myslienky.dakujem


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-30  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vdaka vazmu vychvalovaniu v prispevkoch som si ho precital.hm ale toto ak je dobry clanok?nehnevajte sa kopa prazdych reci a piate cez deviate.hrusky s jablkami.a hlavne na zaver sa polepiste v duchovnej mysli a bojujte proti zlu len myslou,a v skutocnosti nerobte vobec nic,len pocuvajte dalej ,ale to vam uz zabudol povedat.


Slavo   |   ip:85.135.15   |   2011-05-30  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 mýliš sa. Prekrucuješ a hovoríš veci čo tam ani niesu napísané.
Samozrejme, že sa musí duchovne bojovať, alebo ak ináč chceš nazvať to čo sa deje aj na tomto portáli. Veď my tu duchovne bojujeme, a aj vďaka tomu sú dnes vyhliadky na zmenu oveľa reálnejšie. Keby ste tu všetci držali huby a nevytvorili opozíciu voči mainstream médiam, tak dnes by sme neboli svedkami prebúdzania sa občianskej spoločnosti. čo bude po zmene a ja dúfam že bude na tom sa všetci musíme dohodnúť a nemôžeme jeden druhému vnucovať svoju predstavu. Ale najprv musíme chcieť zmenu. Nevieš nič o Pálešovi a jeho práci, tak sa prosím ťa zdrž takýchto krčmových výstrelov od brucha. Diky.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-30  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sry ale je to moj nazor ak tebe dava tento clanok nieco mne bohuzial nic,je pekne sa zobudzat,ale cakat na zmenu 2050je ale bohuzial o nicom.ja uz vtedy budem na druhom brehu.


Slavo   |   ip:85.135.15   |   2011-05-30  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 Pozri dnes už s určitosťou vieme čo bolo dobré a čo zlé na socializme, a s určitosťou vieme, že vykorisťovateľský kapitalizmus musíme pochovať ináč pochová on nás. Ja osobne si nemyslím tak ako Marx, že zmena je možná len násilím. Už sme sa naučili aj, to že zmena môže prísť aj nežne (nejaký úder o buškom znesiem, veď nejde o život) a možno aj nežnejšie. Včetko je na nás a mám taký pocit, že politici budú ochotný rokovať.
Hej a aby so nezabudo. Som iluminat. Iluminat znamená osvietený. Som osvietený tak ako aj VY cez ďeň slnkom a v noci hvezdami.Najs   |   ip:195.28.67   |   2011-05-31  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admin, prosim zablokujte Dopporucuji, lebo vsade pcha tie svoje eroticke blbosti a tym znehodnocuje diskusie. Dakujem za porozumenie.


sloven13   |   ip:158.195.2   |   2011-06-01  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oznámka redakce: V informačním prostoru, termín "troll" se rozumí osoba, která zasahuje do diskusních fór a překáží diskutovat o důležitých tématech, nebo uráží její členy. Obecně platí, že takové jednání spadá do definice šikany (chuligánství). Někteří lidé byli vláčení za účelem zábavy nebo někteří trollové jsou lidé, které se snaží upozornit na svou osobu. Trollové se dělí na "těžké" a "lehké". "Těžký" trolling je křiklavé chování včetně osobních urážek. "Lehké" troll znají výborně všechna pravidla a jednají na jejich hraně, aniž by došlo k viditelnému porušení pravidel . Kromě subjektivních projevu, trolling je zbraň pro odborníky informační války, jejíchž účelem je odvést pozornosti od naléhavých problémů a z konstruktivní diskusi udělat hádku s agresivními nadávkami, pomluvami, ohrožení pověsti atd.)diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

The Arrivals 10-15

51 dielny dokument ktorý musíte vidieť.


Americký vlastenecký sviatok - Deň vlajky

"Teória musí byť dostatočne šialená na to, aby ...

Biateky razili Sloveni.

Výroky Jána Slotu

Zem sa zväčšuje?!?!

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.1872 s