23. September 2019
    
DISKRIMINÁCIA „ BIELYCH „ NA SLOVENSKU - Dolezite.sk

DISKRIMINÁCIA „ BIELYCH „ NA SLOVENSKU


  2010-04-15  (18:57)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - DISKRIMINÁCIA „ BIELYCH „ NA SLOVENSKU

DISKRIMINÁCIA „ BIELYCH „ NA SLOVENSKUZámerom tohto dokumentu nie je vyvolávať rasovú či etnickú neznášanlivosť, aleprostredníctvom faktov poukázať na skutočnú diskrimináciu „bielych" na Slovensku väčšoučasťou cigánskeho etnika. Podotýkam „cigánskeho", pretože tak sa oslovuje toto etnikumnavzájom. Nie sú to Rómovia, ako ich novodobo a umelo nazývajú politici. Nikdy to nebolikočovní Rómovia, ale vždy to boli kočovní Cigáni, nikdy nešli do neba Rómovia, ale vždy tamšli Cigáni. Nevnímam to ako diskriminačné oslovenie, ale rovnako, ako napr. oslovenie Indián,Inuita, Mormón a pod. Slovo Cigán je pre mnohých Cigánov/Rómov ponižujúce a nepriateľné,hoci pred niekoľkými rokmi ešte pojem Róm/rómsky neexistoval. V slovníku slovenskéhojazyka je totiž uvedený ustálený pojem Cigán - príslušník rómskeho etnika indického pôvoduhneď pred heslom cigáň, označujúcim klamára, prípadne luhára.Dokument má poukázať na to, koľko prostriedkov vynaloží štát na „bieleho" a koľko na„ Cigána" počas života.Toto porovnanie sa netýka asi 10 -15 % cigánskeho etnika, ktoré sa zaradilo do životaspoločnosti a ocitlo sa na strane dotujúcich štát a nie na strane dotovaných štátom.Vek 0 rokov„ cigánska rodička"- prichádza do pôrodnice bez batoha,(nemocnica jej prepožičia župan, pyžamo,uterák, príbor , pohár a daruje hyg.vložky, plienky a pod.)- štát dotuje výbavu rodičky- pôrodník odrodí aj bez všimného- často odchádza domov bez dieťaťa, toostáva v opatere štátu( detský domov),ktorý ho dotuje do 18 rokov povinnea následne sa oňho štát stará ďalejv zmysle sociálneho zabezpečenia„biela rodička"- prichádza do pôrodnice s cestovným batohom,s kompletnou výbavou (príbor, pohár, toaletnýpapier, župan , uteráky, hyg. vložky, plienkya pod.)- štát nedotuje výbavu rodičky ( príbor, pohár,toaletný papier, župan , uteráky, hyg. Vložkya pod.)- rodička v záujme lepšej opatery a hladšiehopôrodu dáva pôrodníkovi všimné- berie si dieťa domov do vlastnej opatery a dotujeho z vlastných prostriedkov do veku 24 rokova potom sa dieťa stará o seba saméVek 6 rokov„cigánsky školáčik"- rodičia poberajú rodinné prídavky- nastupuje do bezplatného školskéhozariadenia a stravu mu hradí štát, keďžerodičia sú sociálne slabí- v prípade cestovania do školy mu naprepravu prispieva štát- rodičia poberajú od štátu sociálne dávky,príspevok na bývanie a zdravotne súštandardne zaopatrení rovnako , ako bieli„ biely školáčik"- rodičia poberajú rodinné prídavky- nastupuje do bezplatného školskéhozariadenia a stravu mu hradia rodičia- v prípade cestovania do školy mu prepravu hradiarodičia- rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok dosociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovneVek 15 rokov„ cigánsky stredoškolák"- rodičia poberajú rodinné prídavky- ak nastupuje do bezplatného školskéhozariadenia , stravu mu hradí štát, keďžerodičia sú sociálne slabí- na ubytovanie na internáte dostávapríspevok od štátu vo forme sociálnehoštipendia- v prípade cestovania do školy mu naprepravu prispieva štát- väčšia časť končí so školou a začínajú saorientovať v sociálnych dávkach,poniektorí začínajú poberať aj rodinnéprídavky- mladí rodičia ale aj starí rodičia dostávajúod štátu sociálne dávky a zdravotne súštandardne zaopatrení rovnako , ako bieli„ biely stredoškolák"- rodičia poberajú rodinné prídavky- nastupuje do bezplatného školskéhozariadenia a stravu mu hradia rodičia- ubytovanie na internáte mu hradia rodičia- v prípade cestovania do školy mu prepravu hradiarodičia- pokračujú v štúdiu, sú nezorientovanív sociálnych dávkach a nepoberajú rodinnéprídavky- rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok dosociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovneVek 19 rokov„ cigánsky mladý rodič"- poberá sociálne dávky- poberá rodinné prídavky na deti- poberá príspevok na bývanie- žiada o sociálny byt „ Dajte nám novébyty !"„ biely študent vysokej školy"- rodičia poberajú rodinné prídavky- nastupuje na bezplatnú/platenú vysokú školu,- stravu, ubytovanie a cestovné mu hradia rodičiaVek 24 rokov„cigánsky mladý nevzdelaný rodič"- kričí do kamery televízie „dajte námdobre platenú prácu !"- platí si lacné nájomné- poberá rodinné prídavky na deti- poberá príspevok na bývanie- spolu s rodičmi poberá sociálne dávky,príspevok na bývanie- dostáva od štátu sociálny byt zdarma, štátsa o jeho bývanie zaujíma(95% z prostriedkov EÚ a 5% z peňazírodičov bieleho študenta a bielehomladého vzdelaného človeka)- ako chovanec detského domova ( kde %vyjadrenie pomeru cigánov k bielym jecca 70-30 % ) dostane z prostriedkovštátneho fondu rozvoja bývania 100 %hodnoty nehnuteľnosti„biely mladý vzdelaný človek"- hľadá si zamestnanie a uplatnenie v spoločnostisám bez pomoci štátu- platí si drahý podnájom- nepoberá rodinné prídavky- spolu s rodičmi odvádza štátu dane, príspevok dosociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovnea pod.- hľadá cesty k nadobudnutiu vlastného bývania,štát sa o jeho bývanie nezaujíma- z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývaniadostane maximálne 80 % hodnoty nehnuteľnostiVek 30 rokov„ cigán v produktívnom veku bezprodukcie pre štát"- má sociálny byt- platí si lacné nájomné a žiadne splátky nabyt- poberá rodinné prídavky na deti- spolu s rodičmi poberá príspevok nastravu pre deti, sociálne dávky, príspevokna bývanie až do doby poberaniadôchodku- má 10-15 detí kvôli vyšším rodinnýmprídavkom a sociálnym dávkam( Rodičia nemôžu fyzicky, finančne a aniduchovne vychovať toľko detí, no držia sahesla : „ ja porodím, štát vychová". )„ biely človek v produktívnom veku"- kupuje si byt na hypotekárny úver so splatnosťou30-tich rokov a preplatením kúpnej ceny o 200%- platí nie najlacnejšie nájomné a hypotekárnesplátky- nepoberá rodinné prídavky- spolu s rodičmi odvádza štátu dane, príspevok dosociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovnea pod. až do odchodu do dôchodku- dieťa si z dôvodu finančného deficitu nemôžedovoliť, nanajvýš 1-2Vek 62 + rokov„cigánsky dôchodca"- mení sa iba názov príspevku zosociálneho na dôchodkový- dostáva minimálny dôchodok za cca 40rokov poctivého a dôsledného poberaniasociálnych a iných dávok , ktorým mu štátprispieva na život bez práce„ biely dôchodca"- odchádza do dôchodku s minimálnou výškoudôchodku, pretože zamestnávateľ ho vyplácalz minimálnej mzdy kvôli nižším odvodom štátu- dostáva minimálny dôchodok za cca 40 rokovpoctivej práce a dotovania štátu†„cigánsky nebožtík"- miesto na cintoríne a vlastný pohreb hovôbec nezaujíma, veď v najhoršom hopochová štát na vlastné náklady„ biely nebožtík"- počas života si musí našetriť z biedneho dôchodkuna miesto na cintoríne a vlastný pohrebNechávam na každom z Vás, aby si urobil obraz, či je na Slovensku tzv. diskrimináciaCigánov alebo bielych. V mojich postrehoch nerozoberám podiel kriminality, ktorú Cigánipáchajú vzhľadom k ich počtu, ale určite by to boli zaujímavé čísla.Zastávam názor, že slovenskí politici / formálne figúrky/ v záujme pochlebovaniaeurópskym poslancom dokážu diskriminovať bielych občanov, len aby vyšli v ústrety našimchronicky sa sťažujúcim cigánskym spoluobčanom a ulahodili europolitikom. Európski politicisú tí , ktorí nikdy nežili vedľa cigánskej rodiny a ani netušia, čo je cigánske etnikum. Majú plnéústa diskriminácie Cigánov na Slovensku a poznajú iba na kameru sťažujúceho sa špinavéhoCigána pred drevenou polorozpadnutou chatrčou. Nepoznajú slovenskú mladú rodinu, ktorá sanesťažuje do kamery , dotuje tento štát, pracuje a je preňho prospešná, býva v rodičovskom byte,no od štátu neočakáva nič zadarmo, hoci prežíva iba vďaka podpore starých rodičov. Títo ľudianás učia spolunažívaniu s cigánskymi spoluobčanmi. Nie je to trošku smiešne ?Ako slobodne hovoriaci , triezvo zmýšľajúci a nezaslepený človek, žijúci v tomto štáte sidovolím upozorniť na ďalší problém, ktorý politici nevidia z dôvodu úmyselnej krátkozrakostialebo obavy pred kritikou európskych vševediacich politikov. Na Slovensku klesá krivkanatality ( pôrodnosti), čo môže a v budúcnosti aj bude znamenať problém. Kladiem do plénarečnícku otázku. Klesá natalita aj u cigánskeho etnika? Ja osobne si myslím, že nie ( viď. početprvákov v obci Jarovnice v roku 2007- počet prvákov vzrástol natoľko, že bola potrebnárekonštrukcia mimoškolských priestorov, drvivá väčšina sú cigánski prváčikovia). Sú si politicivedomí toho, že hoci natalita spoločnosti vyjadrená absolútne klesá, pôrodnosť Cigánovv relatívnom vyjadrení k pôrodnosti bielych rapídne narastá. Čo to asi znamená pre spoločnosťo 20 - 30 rokov ? Podľa môjho „obyčajného" názoru buď sa Cigáni začnú vzdelávať a obsadiapracovné miesta lekárov, právnikov, manažérov alebo si vláda musí vytvoriť značnú finančnúrezervu, skutočný balík peňazí pre vyplácanie sociálnych dávok pre Cigánov a dôchodkov preľudí, ktorí teraz odovzdávajú svoje sily a schopnosti tomuto sociálne cítiacemu štátu. Alebo budúbieli pracovať dovtedy, kým v práci naposledy nevydýchnu, len aby bolo z čoho vyplácaťsociálne dávky. Koho asi v budúcnosti štát uprednostní ?A ešte jeden postreh, resp. návrh. Nerozmýšľa štát nad zvýšením rodinných prídavkov nadeti z 540,- Sk/dieťa napr. na 2000,- Sk/dieťa, ale s prispievaním iba na 4 deti. V takom prípadeby aj biela rodička s vyššou mierou zodpovednosti za budúcnosť dieťaťa pocítila reálnufinančnú pomoc, ktorá je v mnohých prípadoch nie nezanedbateľným kritériom pri rozhodovaníči mať, alebo nemať dieťa. Nemožno to chápať ako diskriminačný krok, pretože nikomu nebudebránené, či zakázané mať aj viac detí, iba sa o ne bude musieť postarať sám, hrubo povedané, navlastné náklady. Myslím, že by bolo menej rodín s 10 - mi deťmi, ale zvýšil by sa počet rodíns deťmi vôbec a tiež počet detí v rodinách, t. z., že by bolo viacej rodín s troma, či štyrmi deťmia nie iba s jedným , či dvoma a slobodné matky by sa nebáli vychovávať deti aj samé. Balíkpeňazí určený na rodinné prídavky by sa možno iba ináč prerozdelil a neprofitovali by z toho lenmnohopočetné rodiny, ako je tomu teraz, ale rodinné prídavky by boli skutočnou pomocou aj prerodiny s 1-4-mi deťmi. Myslím, že stojí zato sa nad tým aspoň zamyslieť.V prírode existuje jav zvaný parazitizmus. Košatý strom vďaka svojim koreňom poctivočerpá vodu a živiny z pôdy a zásobuje nimi celý vlastný kmeň a korunu. Keď však strom vytvorípodmienky pre život ďalšieho cudzieho organizmu, ktorý žije na ňom a z jeho práce, tak tenorganizmus tie podmienky určite využije a to nie len k vlastnému prežitiu, ale aj k ďalšiemurozmnožovaniu. Strom však dokáže živiť oboch iba do určitého únosného bodu. Keď sa cudzieorganizmy premnožia natoľko, že strom už nedokáže svojou prácou živiť ani jedného, celý stromodumiera a s ním aj cudzopasník, ktorý si neuvedomil, že svojim nadmerným rozmnoženímzabil svojho živiteľa a tým aj sám seba. Tento prírodný jav mi pripomína jav z našej spoločnosti.Čo vy na to ?Slobodne mysliaci a národne cítiaci občan SR

 

DISKRIMINÁCIA „ BIELYCH „ NA SLOVENSKU


Zámerom tohto dokumentu nie je vyvolávať rasovú či etnickú neznášanlivosť, ale
prostredníctvom faktov poukázať na skutočnú diskrimináciu „bielych" na Slovensku väčšou
časťou cigánskeho etnika. Podotýkam „cigánskeho", pretože tak sa oslovuje toto etnikum
navzájom. Nie sú to Rómovia, ako ich novodobo a umelo nazývajú politici. Nikdy to neboli
kočovní Rómovia, ale vždy to boli kočovní Cigáni, nikdy nešli do neba Rómovia, ale vždy tam
šli Cigáni. Nevnímam to ako diskriminačné oslovenie, ale rovnako, ako napr. oslovenie Indián,
Inuita, Mormón a pod. Slovo Cigán je pre mnohých Cigánov/Rómov ponižujúce a nepriateľné,
hoci pred niekoľkými rokmi ešte pojem Róm/rómsky neexistoval. V slovníku slovenského
jazyka je totiž uvedený ustálený pojem Cigán - príslušník rómskeho etnika indického pôvodu
hneď pred heslom cigáň, označujúcim klamára, prípadne luhára.
Dokument má poukázať na to, koľko prostriedkov vynaloží štát na „bieleho" a koľko na
„ Cigána" počas života.
Toto porovnanie sa netýka asi 10 -15 % cigánskeho etnika, ktoré sa zaradilo do života
spoločnosti a ocitlo sa na strane dotujúcich štát a nie na strane dotovaných štátom.


Vek 0 rokov
„ cigánska rodička"
- prichádza do pôrodnice bez batoha,
(nemocnica jej prepožičia župan, pyžamo,
uterák, príbor , pohár a daruje hyg.
vložky, plienky a pod.)
- štát dotuje výbavu rodičky
- pôrodník odrodí aj bez všimného
- často odchádza domov bez dieťaťa, to
ostáva v opatere štátu( detský domov),
ktorý ho dotuje do 18 rokov povinne
a následne sa oňho štát stará ďalej
v zmysle sociálneho zabezpečenia


„biela rodička"
- prichádza do pôrodnice s cestovným batohom,
s kompletnou výbavou (príbor, pohár, toaletný
papier, župan , uteráky, hyg. vložky, plienky
a pod.)
- štát nedotuje výbavu rodičky ( príbor, pohár,
toaletný papier, župan , uteráky, hyg. Vložky
a pod.)
- rodička v záujme lepšej opatery a hladšieho
pôrodu dáva pôrodníkovi všimné
- berie si dieťa domov do vlastnej opatery a dotuje
ho z vlastných prostriedkov do veku 24 rokov
a potom sa dieťa stará o seba samé


Vek 6 rokov
„cigánsky školáčik"
- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského
zariadenia a stravu mu hradí štát, keďže
rodičia sú sociálne slabí
- v prípade cestovania do školy mu na
prepravu prispieva štát
- rodičia poberajú od štátu sociálne dávky,
príspevok na bývanie a zdravotne sú
štandardne zaopatrení rovnako , ako bieli


„ biely školáčik"
- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského
zariadenia a stravu mu hradia rodičia
- v prípade cestovania do školy mu prepravu hradia
rodičia
- rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok do
sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne


Vek 15 rokov
„ cigánsky stredoškolák"
- rodičia poberajú rodinné prídavky
- ak nastupuje do bezplatného školského
zariadenia , stravu mu hradí štát, keďže
rodičia sú sociálne slabí
- na ubytovanie na internáte dostáva
príspevok od štátu vo forme sociálneho
štipendia
- v prípade cestovania do školy mu na
prepravu prispieva štát
- väčšia časť končí so školou a začínajú sa
orientovať v sociálnych dávkach,
poniektorí začínajú poberať aj rodinné
prídavky
- mladí rodičia ale aj starí rodičia dostávajú
od štátu sociálne dávky a zdravotne sú
štandardne zaopatrení rovnako , ako bieli


„ biely stredoškolák"
- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského
zariadenia a stravu mu hradia rodičia
- ubytovanie na internáte mu hradia rodičia
- v prípade cestovania do školy mu prepravu hradia
rodičia
- pokračujú v štúdiu, sú nezorientovaní
v sociálnych dávkach a nepoberajú rodinné
prídavky
- rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok do
sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne


Vek 19 rokov
„ cigánsky mladý rodič"
- poberá sociálne dávky
- poberá rodinné prídavky na deti
- poberá príspevok na bývanie
- žiada o sociálny byt „ Dajte nám nové
byty !"


„ biely študent vysokej školy"
- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje na bezplatnú/platenú vysokú školu,
- stravu, ubytovanie a cestovné mu hradia rodičia


Vek 24 rokov
„cigánsky mladý nevzdelaný rodič"
- kričí do kamery televízie „dajte nám
dobre platenú prácu !"
- platí si lacné nájomné
- poberá rodinné prídavky na deti
- poberá príspevok na bývanie
- spolu s rodičmi poberá sociálne dávky,
príspevok na bývanie
- dostáva od štátu sociálny byt zdarma, štát
sa o jeho bývanie zaujíma
(95% z prostriedkov EÚ a 5% z peňazí
rodičov bieleho študenta a bieleho
mladého vzdelaného človeka)
- ako chovanec detského domova ( kde %
vyjadrenie pomeru cigánov k bielym je
cca 70-30 % ) dostane z prostriedkov
štátneho fondu rozvoja bývania 100 %
hodnoty nehnuteľnosti


„biely mladý vzdelaný človek"
- hľadá si zamestnanie a uplatnenie v spoločnosti
sám bez pomoci štátu
- platí si drahý podnájom
- nepoberá rodinné prídavky
- spolu s rodičmi odvádza štátu dane, príspevok do
sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne
a pod.
- hľadá cesty k nadobudnutiu vlastného bývania,
štát sa o jeho bývanie nezaujíma
- z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania
dostane maximálne 80 % hodnoty nehnuteľnosti


Vek 30 rokov
„ cigán v produktívnom veku bez
produkcie pre štát"
- má sociálny byt
- platí si lacné nájomné a žiadne splátky na
byt
- poberá rodinné prídavky na deti
- spolu s rodičmi poberá príspevok na
stravu pre deti, sociálne dávky, príspevok
na bývanie až do doby poberania
dôchodku
- má 10-15 detí kvôli vyšším rodinným
prídavkom a sociálnym dávkam
( Rodičia nemôžu fyzicky, finančne a ani
duchovne vychovať toľko detí, no držia sa
hesla : „ ja porodím, štát vychová". )


„ biely človek v produktívnom veku"
- kupuje si byt na hypotekárny úver so splatnosťou
30-tich rokov a preplatením kúpnej ceny o 200%
- platí nie najlacnejšie nájomné a hypotekárne
splátky
- nepoberá rodinné prídavky
- spolu s rodičmi odvádza štátu dane, príspevok do
sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne
a pod. až do odchodu do dôchodku
- dieťa si z dôvodu finančného deficitu nemôže
dovoliť, nanajvýš 1-2


Vek 62 + rokov
„cigánsky dôchodca"
- mení sa iba názov príspevku zo
sociálneho na dôchodkový
- dostáva minimálny dôchodok za cca 40
rokov poctivého a dôsledného poberania
sociálnych a iných dávok , ktorým mu štát
prispieva na život bez práce


„ biely dôchodca"
- odchádza do dôchodku s minimálnou výškou
dôchodku, pretože zamestnávateľ ho vyplácal
z minimálnej mzdy kvôli nižším odvodom štátu
- dostáva minimálny dôchodok za cca 40 rokov
poctivej práce a dotovania štátu„cigánsky nebožtík"
- miesto na cintoríne a vlastný pohreb ho
vôbec nezaujíma, veď v najhoršom ho
pochová štát na vlastné náklady


„ biely nebožtík"
- počas života si musí našetriť z biedneho dôchodku
na miesto na cintoríne a vlastný pohreb


Nechávam na každom z Vás, aby si urobil obraz, či je na Slovensku tzv. diskriminácia
Cigánov alebo bielych. V mojich postrehoch nerozoberám podiel kriminality, ktorú Cigáni
páchajú vzhľadom k ich počtu, ale určite by to boli zaujímavé čísla.
Zastávam názor, že slovenskí politici / formálne figúrky/ v záujme pochlebovania
európskym poslancom dokážu diskriminovať bielych občanov, len aby vyšli v ústrety našim
chronicky sa sťažujúcim cigánskym spoluobčanom a ulahodili europolitikom. Európski politici
sú tí , ktorí nikdy nežili vedľa cigánskej rodiny a ani netušia, čo je cigánske etnikum. Majú plné
ústa diskriminácie Cigánov na Slovensku a poznajú iba na kameru sťažujúceho sa špinavého
Cigána pred drevenou polorozpadnutou chatrčou. Nepoznajú slovenskú mladú rodinu, ktorá sa
nesťažuje do kamery , dotuje tento štát, pracuje a je preňho prospešná, býva v rodičovskom byte,
no od štátu neočakáva nič zadarmo, hoci prežíva iba vďaka podpore starých rodičov. Títo ľudia
nás učia spolunažívaniu s cigánskymi spoluobčanmi. Nie je to trošku smiešne ?
Ako slobodne hovoriaci , triezvo zmýšľajúci a nezaslepený človek, žijúci v tomto štáte si
dovolím upozorniť na ďalší problém, ktorý politici nevidia z dôvodu úmyselnej krátkozrakosti
alebo obavy pred kritikou európskych vševediacich politikov. Na Slovensku klesá krivka
natality ( pôrodnosti), čo môže a v budúcnosti aj bude znamenať problém. Kladiem do pléna
rečnícku otázku. Klesá natalita aj u cigánskeho etnika? Ja osobne si myslím, že nie ( viď. počet
prvákov v obci Jarovnice v roku 2007- počet prvákov vzrástol natoľko, že bola potrebná
rekonštrukcia mimoškolských priestorov, drvivá väčšina sú cigánski prváčikovia). Sú si politici
vedomí toho, že hoci natalita spoločnosti vyjadrená absolútne klesá, pôrodnosť Cigánov
v relatívnom vyjadrení k pôrodnosti bielych rapídne narastá. Čo to asi znamená pre spoločnosť
o 20 - 30 rokov ? Podľa môjho „obyčajného" názoru buď sa Cigáni začnú vzdelávať a obsadia
pracovné miesta lekárov, právnikov, manažérov alebo si vláda musí vytvoriť značnú finančnú
rezervu, skutočný balík peňazí pre vyplácanie sociálnych dávok pre Cigánov a dôchodkov pre
ľudí, ktorí teraz odovzdávajú svoje sily a schopnosti tomuto sociálne cítiacemu štátu. Alebo budú
bieli pracovať dovtedy, kým v práci naposledy nevydýchnu, len aby bolo z čoho vyplácať
sociálne dávky. Koho asi v budúcnosti štát uprednostní ?
A ešte jeden postreh, resp. návrh. Nerozmýšľa štát nad zvýšením rodinných prídavkov na
deti z 540,- Sk/dieťa napr. na 2000,- Sk/dieťa, ale s prispievaním iba na 4 deti. V takom prípade
by aj biela rodička s vyššou mierou zodpovednosti za budúcnosť dieťaťa pocítila reálnu
finančnú pomoc, ktorá je v mnohých prípadoch nie nezanedbateľným kritériom pri rozhodovaní
či mať, alebo nemať dieťa. Nemožno to chápať ako diskriminačný krok, pretože nikomu nebude
bránené, či zakázané mať aj viac detí, iba sa o ne bude musieť postarať sám, hrubo povedané, na
vlastné náklady. Myslím, že by bolo menej rodín s 10 - mi deťmi, ale zvýšil by sa počet rodín
s deťmi vôbec a tiež počet detí v rodinách, t. z., že by bolo viacej rodín s troma, či štyrmi deťmi
a nie iba s jedným , či dvoma a slobodné matky by sa nebáli vychovávať deti aj samé. Balík
peňazí určený na rodinné prídavky by sa možno iba ináč prerozdelil a neprofitovali by z toho len
mnohopočetné rodiny, ako je tomu teraz, ale rodinné prídavky by boli skutočnou pomocou aj pre
rodiny s 1-4-mi deťmi. Myslím, že stojí zato sa nad tým aspoň zamyslieť.
V prírode existuje jav zvaný parazitizmus. Košatý strom vďaka svojim koreňom poctivo
čerpá vodu a živiny z pôdy a zásobuje nimi celý vlastný kmeň a korunu. Keď však strom vytvorí
podmienky pre život ďalšieho cudzieho organizmu, ktorý žije na ňom a z jeho práce, tak ten
organizmus tie podmienky určite využije a to nie len k vlastnému prežitiu, ale aj k ďalšiemu
rozmnožovaniu. Strom však dokáže živiť oboch iba do určitého únosného bodu. Keď sa cudzie
organizmy premnožia natoľko, že strom už nedokáže svojou prácou živiť ani jedného, celý strom
odumiera a s ním aj cudzopasník, ktorý si neuvedomil, že svojim nadmerným rozmnožením
zabil svojho živiteľa a tým aj sám seba. Tento prírodný jav mi pripomína jav z našej spoločnosti.


Čo vy na to ?
Slobodne mysliaci a národne cítiaci občan SR

Ing. Ľubomír Frišnič


Eduard Timko
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
prokopmartinsky   |   ip:92.60.56.   |   2010-04-17  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dovolim si autora upozornit na nepresnost v urcovani dochodkov, „cigánsky dôchodca" ma vypocitany dochodok z priemerneho platu, kedze mu ho nemozu pocitat z prispevkov, a biely z toho co si za cely zivot odrobil a poctu rokov nepretrzitej prace - vacsinou mu to vyjde menej a ked mu nebodaj chyba jeden den, lebo menil pracu a nedoplati si ho, tak ten biely nedostane dochodok vobec. a to by som uz kludne nazval statnym rasizmom voci "bielym"


xxx   |   ip:78.141.11   |   2010-04-17  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  same nepodstatne chmuloviny toto su prispevky ala novy cas aj medzi alternativnymi strankami sa najdu stranky typu BULVAR


Sante   |   ip:91.127.25   |   2010-04-17  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som zvedava, že ktorý primitív napísal takúto sprostosť :D


Kamka   |   ip:178.40.19   |   2010-04-18  (00:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sante, ak je toto hlúposť, tak je všetko na svete hlúposť. Autor ani presnejšie nemohol vystihnúť situáciu, lebo taká je realita.
Cigáni si narobia detí a štát starj sa a štát, to sme predsa my, a naše dane. Cigáni, česť výnimkám, dane neplatia, lebo nie sú zamestnaní. A dokedy to takto bude? Cigáni sa množia geometrickým radom a bielych ubúda. Príde doba, keď už na cigánov nebude mať kto robiť, viď tí cudzopasníci na strome. Čo povieš potom? Budeš sa báť aj na ulicu vyliezť, lebo budúzbíjať všade.


mpp   |   ip:78.98.184   |   2010-04-18  (01:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iba primitiv a ignorant s totalne zivotom vytrhnutym z reality sa moze domnievat,ze je na tomto clanocku nieco zleho a nepravdiveho....kazdy ,kto ma co len trochu rozumneho nadhladu,musi uznat,ze su to viac menej fakty,,overitelne,,.je mi jasne,ze autor pravdepodobne nemal v umysle navrhovat riesenia,ale len poukazat na fakty.bohuzial.....dnes uz kriticky pocitujeme nedostatok cinov.....slova uz nestacia.a co bude za 20-30 rokov?....moze sa stat ,ze uz nebudu stacit ani ciny......


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-04-18  (09:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Vďaka autorovi, že si dal prácu s takýmto článkom. Kritizovať tento článok môže len ten, kto nemá žiadne osobné skúsenosti s týmto problémom, alebo vedome klame sám seba.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-04-18  (09:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skor ako budete ostatnym nadavat a robit svoje "diagnozy" hodnotenia a plno planych reci..Skuste aspon nejaky slusny argument uviest namiesto sprostych urozok.A to sa objavuje v poslednej dobe vo viacerych clankoch a prispevkoch.Kritizovat bez argumentov hodnotit a sam na seba sa nepozriet.
Je jasne na co clanok poukazuje aj ked neponuka riesenie.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-04-18  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  XXX a SANTE- vy asi zijete na marse ci na mesiaci ked su to podla vas chmuloviny a blbosti, co???

alebo ste plateny provokateri, ci totalne vydrety obcania slovenskej republiky z totalne vymytym mozgom. bez urazky ale ine meno pre vas nemam!!!!

pochadzam z 3 tisicovej dediny kde je asi 6OO ciganov a sutuacia je hrozna a presne sa zhoduje z clankom... otazka na vas XXX s SANTE- v com su to chmuloviny a somariny?????

ja to normalne az nechapem ako moze clovek ktory ma oci v hlave, aky taky mozog, skoncil aspon zakladku, vie citat a pidat a pozerat aj mainstrimove spravy, napisat ,ZE TOTO NIE JE PRAVDA A ,ZE SU TO SOMARINY!!!!!!!

myslim si,ze niektory ludia su presne zrely vdaka svojmu vytretemu mozgu rovno na psychyatriu. ludska hlupost je neskutocna!!!!!!


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-04-18  (10:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ba vlastne pardon. vy asi patrite medzi ludi co vidia trosku dalej a za tymto je len oblbovanie masy... ono to je uplne inac, to len my tak zle vidime... cigani vlastne makaju od rana do vecera a odkladaju si peniaze a potom nam to ukazu ked zacnu stavat domy,,,

premnozuju sa ako svaby preto aby mohli vlastne ten upadajuci system ,ked uz biely nebudu vladat a bude ich malo, zachranit a budovat ho dalej!!!

neumyvaju sa, su agresivny , hlupy, vsivavy, nulove socialne ci hygienicke navyky, parazitujuci na kazdom narode v ktorom su... a to vsetko podla pana XXX a SANTE je len nejaka pretvarka aby nam to mohli potom ukazat!!!!!!

krasne, nadherne.... len tak dalej, pani ludomilny a vidiaci v sirsich suvislostiach... to je ono !!!!

XXX a SANTE NA HRAD!!!!!!!


sharpiq   |   ip:95.105.21   |   2010-04-18  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: je agresivny, hlupy, nulove socialne navyky, parazitujuci na narode Slovenskom ... a je predsedom koalicnej strany SNS.

Nechcem obhajovat ciganov, ale ked uz takto kritizujeme, co si takto upratat pred vlastnym vchodom? To, co prezeru a prej3bu cigani za rok stihne vlada rozkradnut za par dni. Tam by som skor hladal chybajuce peniaze na nove byty pre mladych (bielych), dotacie pre materske skolky (pre bielych), zalostny stav zdravotnictva (pre bielych).

Az zvladneme toto, potom mozme zacat ukazovat na ostatnych ...


midi   |   ip:85.248.21   |   2010-04-18  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na vine sme vlastne my biely.No nikto si nechce zobrat na tričko zodpovednost za riesenie tohoto problemu.Je o päť minut dvanásť.Potom to bude radikalne ale otázka znie z koho strany.


DavidB   |   ip:213.81.13   |   2010-04-18  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto si to nechce zobrat na chrbat, lebo ked sa niekto opovazi na chrbat to zobrat tak hned sa obrania s diskriminaciou a rasizmom cigani, pridu do toho mimovladne organizacie vid ludia proti rasizmu a pod. obuje sa do toho jojka a markiza a uz hned budu ti co to chcu riesit zli....


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-04-18  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Treba podotknúť, že za daný stav cigánskej problematiky, môžeme v prvom rade poďakovať Sorosovej nadácií Otvorenej spoločnosti, ktorej zakladateľkou a predsedníčkou na slovensku je jej svätosť Ivetka Radičová. Práve táto nadácia sa totiž angažuje, zďaleka nie len na slovensku, v danej problematike s jasným cieľom aj takýmto spôsobom rozkladať spoločnosť. Preto aj kandidujúce politické strany, ktoré by to snáď aj mysleli s riešením cigánskej problematiky vážne, nemajú šancu svoje zámery pretlačiť, pretože narazia na Soroša a to je príliš veľký pán za ktorým stoja samotní Rothschildovci.


albionSK   |   ip:78.98.33.   |   2010-04-18  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je vina vlad a nie ciganov. Zoberme to pred rokom 89, cigani pracovali, kopali spojarske kably, kanaly, murovali, malovali a nebol problem. Aj teraz ked vidim kopat kably, plynove potrubia atd. tak to robia vo velkej miere cigani.. Biely nema robotu a nieto este cigani... Ked sa niekedy cigan ukaze pred podnikom, tak nieze sa bavi s nim clovek o praci, ale ani ho nevpusti dnu.. Tato ciganska minca ma dve strany, samozrejme existuju aj taki, ktori nikdy robit nebudu, ale aj taki, ktori by robili tvrdo a nebol by problem.. Ako tu uz ktosi spominal, vlady prezeru za par tyzdnov viac, jak oni za rok... Takze dolezite je im dat pracu a odrobia si to, co prejedia, prepiju, prefajcia.. Kto robil so splatkami na vychode ten, vie, ze cigan, ktori pracuje je najlepsi "konzumet"...


Tono   |   ip:195.78.45   |   2010-04-18  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nobelouku tomu co to napisal ......


joplins   |   ip:212.27.16   |   2010-04-18  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sharpiq- nie si ty nahodou tiez potmavsi a priezvisko mas čonka alebo zubaj??? no nevadi...

ja som nehovoril kde mame hladat koren problemu ak si si nevsimol co som pidal. ja som len reagoval na velice pohotove a stupidne vyhlasenia XXX a sante, ze to su hluposti!!!!!!!!!!!!!!!!!!

neviem ci su ti ludia hlupi ci slepi ale je to sila..


PETER   |   ip:217.119.1   |   2010-04-18  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlavne im stavajme nové byty pre nich zadarmo, nech ich môžu do 2 mesiacov zničiť. A my biey si ďalej berme hypotéky. A toto je skutočná realit páni a dámy. Môžete byty pre nich viedieť aj v tomto videu.

http://www.youtube.com/watch?v=UXYPxHArCVg


sharpiq   |   ip:95.105.21   |   2010-04-18  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: svoju rodinu conkovcov a zujabov sem netahaj. Cast tvojho prispevku na ktory som reagoval som ti tam parafrazoval - podla mna nemas pravo kritizovat ak robis to iste a vo vacsom.

Teda nerozpravajme sa o ciganoch, pretoze nie vsetci su taki. Rozpravajme sa o zlodejoch - zacnime Slotom, Pociatkom, Meciarom ...

Potom mozme rozpravat o vulgarnych ludoch - zatial co Dezo z osady moze p1c0vat tak akurat v krcme, Jano z SNS p1cuje v priamom prenose v telke.

Bavme sa o neplaticoch - co takto Mojzis (Drukos), ludia za BMG?

Porozpravajme sa o lacno nadobudnutych nehnutelnostiach - VSS v Kosiach, plynarne, Koliba ...

Budeme pokracovat kriminalnikmi? Nech sa paci, Lexa, Cernak, Okolicani ...

To co robi cast ciganov v malom, robia bieli organizovane a vo velkom. Tym netvrdim ze sucasny stav je dobry a nedal by sa zlepsit, ale taketo naivne zjednodusenie problemu sa moze kruto vypomstit... Prikladov z historie je viac nez dost.

To co robi cast v


joplins   |   ip:212.27.16   |   2010-04-18  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sharpiq. no tak znovu. ja som reagoval na to ,ze niektory tu uz spomenuty nevidia realitu a nazvali tento clanok BLBOSTOU. a to fakt nechapem co sut o za ludia!!!!!
vsetko co pises je pravda ale takto by sme mohli ist este dalej a zacat sa bavit o Rotschildovcoch a ich bankarskych svinstvach. o vsetliakych spolkoch co maju na svedomi vojny a revolucie o vsliakych sorosoch a rockefelleroch atd atd...

no a co dalej??? vsak ked uz pozerame tak musime ist na koren veci??

je to celosvetovy problem ,nie len slota a meciar.... keby tam je v parlamente aj janko mrkvicka tak by to bolo to iste,, riadi sa len duchom tejto doby a vsetko sa deje ako ma...


sharpiq   |   ip:95.105.21   |   2010-04-18  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: Tak si potom poloz otazku, preco ta vytaca par ciganov ktori kradnu a vyzieraju tento system ovela menej ako ludia ktory to robia vo velkom? Su lahsi ciel?

Tento clanok je blbost preto, lebo zobral najhorsi pripad cigana a porovnava ho s jednym z najlepsich pripadov u bielych. Preco neporovnava opacne, napriklad bielu trosku z pred tesca s flasou cuca v ruke s Ernestom Sarkozim (http://www.ciganskidiabli.sk/ciganski-diabli/orchester/ernest-sarkozi)?

Este raz, situacia ciganov u nas je zla a musi byt chut na zlepsenie hlavne z ich strany, pretoze tlacit do nich peniaze bez rozmyslu ma skor negativny efekt. Ale taketo zjednodusujuce clanky tomu vobec nepomozu, len budu virit nenavist.


Mefistofeles   |   ip:78.102.17   |   2010-04-18  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Parazity je třeba VYHUBIT! A NÉ si je CHOVAT! Proč za jakým účelem! Vždyť to rozumně myslícímu civilizovanému člověku nedává žáden smysl. Je to to samé jako by můj pes měl blechy a někdo by se snažil jej odblešit a já mu v tom striktně bránil. Pokud by psa odblešil i přes můj zákaz, pes by byl štěstím bezsebe!


Kamka   |   ip:178.40.19   |   2010-04-18  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sharpiq,

keď menuješ zlodejov, prečo zabúdaš na tých najväčších,ktorí nám naozaj
rozkradli republiku napr.pri privatizácii, atď.


A cigánov sa netreba zastávať, veď ani sa nenazdáš, a bude ich raztoľko ako bielych, lebo biely si rozmyslí, či mať deti, ak sa o ne nemá možnosť postarať,niekedy, i keď tú možnosť má, ale cigáni na tomto poli pracujú statočne, lebo vedia, že štát sa postará a budú prídavky. Nech som rasistka, ale po prvom decku by mali každú cigánku sterilizovať, lebo sa namnožia ako myši. Viď hore v príspevku- cigánka má tridsať rokov, a už je babka, a biela ešte len rozmýšľa, či už mať dieťa - jedno!!! Ale cigánka ich má už desať. A starajú sa aj o to, aby detské domovy mali robotu. A tie spomínané byty - ozaj ich len rozbijú, a potom sa im nepáči, keď je niečo pokazené.
Poriadok by si okolo chatrče mohli udržať, veď bielym tiež nikto nechdí upratovať, ale veď oni asi "nemajú čas", lebo "musia" chodiť kradnúť, ako to radi hovoria. Musia kradnúť, lebo nevyžijú. Ale koľko prepijú a prefajčia, to nespomenú.
Ale škoda sa rozčuľovať, lebo si nedáme rady aj tak. Keď by sme čokoľvek podnikli, všetko nám demokrati z únie alebo z Ameriky zatrhnú, to sa nesmie. Ale keď sa cigáni na "turistiku" vyberú do iného štátu, hneď nám ich posielajú späť, lebo ich tam nechcú.
A ešte raz, ten článok je stopercentný.


DavidB   |   ip:213.81.13   |   2010-04-18  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked uz spominame diskriminaciu bielych a to ake vyhody maju cigani (nebudem ich volat romovia, kedze pochadzaju z ciganskych kocovnych kmenov, to je take ako keby mi sme sa hanbili zato ze sme slovania), v nemenovanom meste si cigani vo svojej ciganskej bytovke cez zimu v pivnicnych priestoroch preburali vsetky priecky a urobili klzisko, bytovka to nezvladla a spadla, mesto ich vsetkych prestahovalo do internatu kde mal a aj este ma jeden nemenovany podnikatel jedalen, kde chodilo vela ludi, teraz mu tam nechodi nikto, ciganon nestacilo ze im bol poskytnuty internat na ubytovanie ktory maju zadarmo chodia sa stazovat k primatorovi ze chcu este priestory telocvicne aby si tam mohli robit zabavy. Mesto vyclenilo 4 mil SK na zburanie ostatkov bytovky, mesto vyclenilo pozemky pre vybudovanie novych bytoviek pre ciganov, cigani sa chodia stazovat k primatorovi ze sa im nepaci ten pozemok chcu byt blizsie centra mesta. moja otazka, zburam si sam, mesto mi vsetko da zadarmo, kde je aspon stipka mojej vdaky? Kedy pri pre bieleho mesto toto spravilo?


sharpiq   |   ip:95.105.21   |   2010-04-18  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kamka: To je jedno koho teraz budeme povazovat za najvacsieho zlodeja ci Meciara alebo Dzurindu, pravda je taka, ze su to "bieli" a kradnu radovo viac nez cigani. To co som chcel povedat je, ze cigani presustruju mozno 1% statneho rozpoctu a kazdemu to vadi. Zda sa vsak, ze biely moze ukradnut miliardy eur a este bude mat 30% podporu obyvatelstva. Nezda sa ti to cudne ze narod, ktory si do cela dobrovolne zvoli tych najvacsich zlodejov nadava na tych, co kradnu po omrvinkach?

DavidB: Mesto toho pre bielych vyvolenych robi omnoho viac nez dava byty ciganom. Mesto dava lukrativne pozemky za par drobnych, mesto rozdava statne byty bielym podla konexii, mesto reguluje najom tym spravnym ludom. Jeden prikad za vsetky - mesto Kosice (za vlastne) zrekonstruovalo objekty pre sukromnu firmu (http://www.kosice-region.sk/KSKWeb/2005711360344.htm) za 25 milionov korun, dalsich 25 bolo vrazenych do vybavenia. V pomoci tym spravnym bielym sa medze nekladu.


joplins   |   ip:95.209.23   |   2010-04-18  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sharpiq mas pravdu aj ty aj my. no problem je uz aj tak neriesitelny. je neskoro. ROZDEL A PANIJ fungujena plne obratky, je to vidno na tych fondoch a zachrannych opatreniach pre ciganov a vseliakych cudzincov ato len preto aby sme sa my sami medzi sebou bili a oni potom pridu ako zachrancovia a spasitelia s elektronickym systemom na kontrolu proti imigracii a zlodejine a my uz budeme z toho taky unaveny ,ze povieme ANO. berte si nas aj s nasimi detmi len nech uz je pokoj!!!

takze darmo sa tu my dohadujeme ci je spravne to alebo ono , aj tak to nema zmysel, lebo slucka sa uz stahuje ....

velky brat to vsetko vyriesi, no najprv MUSI byt vyrobeny problem a potom BUDE prijate ich riesenie. a to riesenie bude viest do otroctva aj nas aj cigosov aj z detiskami... hehe
Mefistofeles   |   ip:78.102.17   |   2010-04-18  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A potom můžou cigáni vyřvávat RASIZMUS a DISKRIMINÁCIA v hlubinných dolech, kamenolomech a polích z bavlnou o vodě, chlebu a býkovci ten je nejlepší vychovatel! Tam už cigánům jen smrt pomůže!


Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2010-04-19  (03:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj tak raz budeme všetci na jednej lodi a je jedno či cigan, biely, skin,vietnamec, moslim ,všetci budeme na jednej lodi Pod jednou vlajkou.ťažko sa vam to bude chapať ale ja sy viem predstaviť buducnosť po tretej svetovej vojne ktora by bola 100 krat horšia ako druha svetova ale buducnosť pod jednou svetovou vladou bez štipky slobody a byť vycvičenym idiotom ako teraz tak to nie.Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2010-04-19  (04:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A Mimochodom mate mylne predstavy o živote chcete sy byť vo všetkom isty zakladate si na istotach a staly ste sa idiotmy žijete v bludnom kruhu svojej reality tak sa nečudujte že vam život pripada nudny .


Tibor   |   ip:95.103.42   |   2010-04-19  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O čo tu ide?

Nadácia otvorenej spoločnosti už v Európe zasahovala mnohokrát. Jej pustošivé pôsobenie najtvrdšie pocítili v bývalej Juhoslávii. Výsledkom bol vždy rozklad, úpadok.
Teraz sa Sorosom platená organizácia pustila do „riešenia“ cigánskeho problému na Slovensku:

Podpis memoranda o porozumení medzi Nadáciou otvorenej spoločnosti a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Dňa 25.marca 2010 bolo na pôde Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity slávnostne podpísane Memorandum o porozumení medzi Nadáciou otvorenej spoločnosti a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ľudovít Galbavý a výkonná riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti, Alena Pániková svojimi podpismi potvrdili úsilie o prehĺbenie a pokračovanie vzájomnej spolupráce v oblastiach sociálnej inklúzie, znižovania chudoby, zlepšovania vzdelania, zdravotnej starostlivosti a bývania znevýhodnených rómskych komunít. Zároveň sa dohodli na oblastiach spolupráce ako sú príprava a realizácia programov a projektov zameraných na špecifické opatrenia, ktoré by viedli k zlepšovaniu životných podmienok rómskych komunít, či výmena informácií a pravidelný dialóg v oblastiach prípravy a organizácie spoločných projektov.
Bratislava, 25.03.2010

Čo sa na Slovensku chystá? Čaká nás osud Kosova?Tom   |   ip:91.191.99   |   2010-04-19  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celý národ je rozpustený a každý si tu už robí, čo chce.


Sigma   |   ip:213.151.2   |   2010-04-19  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimavý blog: http://www.standablog.cz/


hehe   |   ip:80.87.215   |   2010-04-19  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetkych ciganov zo Slovenska prestahovat do Bruselu, ked ich tak maju radi nech ich tam chovaju.


EkonomKarol   |   ip:95.102.25   |   2010-04-19  (23:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cigáni majú iba jednu úlohu a to zdiskreditovať politickú stranu č 14. aby v médiach cigáni boli vykreslený ako utláčaný.

http://www.youtube.com/watch?v=7eNYZGtGs1Q&;feature=player_embedded


marek   |   ip:92.237.18   |   2010-04-20  (00:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ukazte mi aky cigan dostal zadarmo byt a ci v tom byte kde udajne ma ist byvat on ci pojdete vy zadarmo ?Vobec niesu lacne avobec nedostavaju ziadne vili yba take byty kde z nich aj z normalnych chcete na Sr urobit doslova degesov yba preto lebo zili v meste a zhladom na to ze tam bol vysoky najom tak ich tam prestahuju a tym ich beru doslova na rovnaku uroven ako tych naozajstnych degesov ktory kazia dobre meno, PS inac na Luniku IX ziju aj biely


DAVID   |   ip:195.168.1   |   2010-04-20  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jediné riešenie voliť 14 !


bobo   |   ip:95.102.24   |   2010-04-21  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cigánsky facebook http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/patrani/seznam.php?po=M&;hp=&jm=%C8erve%F2%E1


architekt   |   ip:95.103.11   |   2010-04-21  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chválim autora článku a podporujem ho. Nie som člen žiadnej rasistickej ani SNS strany, ani podobnej strany,ktorá cigánsku tematiku vyťahuje v dobe keď to je pre tú stranu vhodné. Som bežný občan ktorému na Slovensku ešte trocha záleží.
Vie mi niekto povedať ako toto povedať tým v parlamente? Alebo ich táto téma začne zaujímať keď nejaký cigánsky slum vyrastie pod Slavínom, prípadne na Kolibe?


lenulka   |   ip:213.81.17   |   2010-04-22  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  navrhujem kúpiť pre nich ostrov, a poslať ich tam. Myslím, že až tam by si uvedomili ako sa mali tuná dobre. Tam by si museli všetko vypestovať vyrobiť.


EkonomKarol   |   ip:95.102.25   |   2010-04-22  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Radšej by zdochli od hladu ako by mali pestovať začali žrať jeden druhého.


durislav   |   ip:87.48.148   |   2010-04-23  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S článkom súhlasím.
Parazitov spoločnosti je potrebné eliminovať a nakoniec sa ich zbaviť. Myslím parazitov bielych, tmavších, tmavých, žltých, žltších, červených, červenších a ešte nevie akých. Je jedno, či ide o parazitov spred nákupných centier, či z chatrč bez vody a hygienických zariadení, či z Parlamentu Slovenskej republiky. Je potrebné ich eliminovať a nakoniec sa ich aj zbaviť. Čo je dobré nechajme a rozvíjajme. Obdivujme Cigánskych diablov, podporujme ich svojou návštevou na koncertoch, no rázne zakročme proti napr. drevožrútom v Slovenskom Raji a im podobným. Nenechajme politické elity rozkrádať slovenský, teda náš, majetok a rázne zakročme aj proti tým, ktorí rozkrádajú čo vidia. A je jedno, či sú takej alebo onakej pleti, náboženského vyznania a pohlavia. Nedajme sa, my čo pracujeme celý život a platíme dane, vyciciavať a okrádať darmožráčmi, ktorí nepomáhajú Slovensku ale škodia.


MarekM   |   ip:195.91.56   |   2010-04-24  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Durislav:

Krásne napísané a niet čo dodať..


Fridrich   |   ip:95.105.22   |   2010-04-25  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  palce hore... niet čo dodať, autor presne vystihol podstatu veci.


Mefistofeles   |   ip:78.102.21   |   2010-04-26  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidím, uzenáči že ani tady vám pšenička nekvete a nikdy nepokvete. Proto že normální pracující lidé si mezi sebe takové parazity nikdy nepustí. Už můj syn když byl ještě v kočárku před 55lety když viděl cikána volal maminko BUBÁK. Vnuk se to taky velmi brzo naučil a pravnučka už se taky školí a má už slušné základy. Tak to sami vidíte ani malé děti vás nesnáší a nemohou vás ani cítit! To se vám cikáni ani obkecat nepodaří je to prostě realita.


JurajKalusDelviar   |   ip:87.197.99   |   2010-04-27  (13:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hehe, pravda, čo píše autor!!


om   |   ip:212.26.16   |   2010-05-01  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dovoľte aby som sa pridal k pozitívne hodnotiacim príspevkom k článku autora. Palec hore, je len otázka či s tým my můžeme niečo robiť?! Ano možeme ... povedzme svoj názor a kričme...


RADO   |   ip:212.5.196   |   2010-09-14  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ved toto ani nie je pravda. Mali by im vytvorit jeden stat ako je Izrael a nech si tam ziju bez ludi, ktori ich "utlacaju". Hamba nasej krajine aj celej europskej unii ze toto vobec dovoli.


mon   |   ip:80.87.220   |   2011-07-13  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem prečo autor príspevku nenapísal, kto je autorom tohto článku.... podpísať sa pod niekoho iného je teda užasné.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Konspirační teorie s Jesse Venturou - Únik ropy v Mexickém zálivu (CZ Titulky)

Konspirační teorie s Jesse Venturou - Únik ropy v Mexickém zálivu (CZ Titulky)


naši demokrati

Ľudská krutosť bez hraníc

Kult osobnosti, jakých je málo!

Otec

Falošné predstavy Bruselu o Bielorusku

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.3579 s