25. August 2019
    
DOHODA o páde socializmu. - Dolezite.sk

DOHODA o páde socializmu.


  2012-11-04  (13:59)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - DOHODA o páde  socializmu.

Lenže známym udalostiam predchádzali menej známe zákulisné prípravy, ktoré vyvrcholili v auguste 1989, keď sa skupina popredných československých politických predstaviteľov, boli medzi nimi tajomník ÚV KSČ Jozef Lenárt, vedúci oddelenia ÚV KSČ Rudolf Hegenbart a prvý námestník federálneho ministra vnútra ČSSR Alojz Lorenc, stretla v pražskej reštaurácii Paríž na Václavskom námestí na večeri s veľvyslancami hlavných členských štátov NATO. Predmetom stretnutia bola koordinácia postupov počas nadchádzajúcich spoločenských zmien, aby sa zabezpečil ich pokojný priebeh, ktorý neskôr dostal označenie zamatová či nežná revolúcia. Dôležité bolo, aby sa zabránilo deštrukcii, ekonomickému chaosu a predovšetkým, aby sa zabezpečila ochrana života a majetku občanov.

 

 

Jozef Lenárt americkému veľvyslancovi a ostatným prítomným položartom, polovážne povedal: „My Slovania máme anarchistické gény, a tak musíme byť opatrní.“ Veľvyslanec USA Julian Martin Niemczyk na to reagoval tiež v podobnej tónine: „No dovoľte, aj ja mám slovanský pôvod a necítim sa byť anarchistom“. Mimochodom – pripomeňme si niektoré charakteristické momenty z dovtedajšej kariéry šéfa diplomatickej misie USA v Prahe. Pán Niemczyk slúžil v rokoch 1940-71 v amerických ozbrojených silách, napríklad v období 1944-45 bol kapitánom Úradu strategických služieb (Office of Strategic Services – OSS, predchodca CIA), v intervale 1960-65 pôsobil ako plukovník Agentúry národnej bezpečnosti (National Security Agency – NSA), v rozpätí 1967-69 zastával v hodnosti plukovníka funkciu vojenského a leteckého pridelenca na ambasáde USA v Prahe a v čase 1969-71 bol poradcom ministra obrany USA pre medzinárodné bezpečnostné vzťahy.

Počas roka 1988 a ešte aj na jar 1989 západné veľmoci podľa analytických záverov Československej spravodajskej služby kalkulovali, že hegemónom zmien v ČSSR budú pragmatické sily v štátnom aparáte, ale aj v KSČ. Pravdaže – v koordinácii so Sovietskym zväzom. Zlom nastal začiatkom leta 1989, čo zainteresovaní experti dávajú do súvislostí s informáciami o ubezpečení Moskvy americkou administratívou, že vývinové posuny v strednej a východnej Európe nebudú zneužité proti bezpečnostným záujmom ZSSR. Nasledovalo vyhlásenie Gorbačova, že ZSSR nemá politické, ani morálne právo zasahovať do vývoja v týchto krajinách. Potom boli voľby v Poľsku, pribudli politické metamorfózy v Maďarsku, neskôr v NDR a napokon aj v ČSSR.

 

 

Oficiálne miesta ČSSR sa do polovice roku 1989 usilovali o zachovanie pozície vedúcej sily zmien, ktoré už boli jasné. Koncom leta 1989 bolo zrejmé, že hlavnou otázkou už nie je, kto bude na čele transformačných procesov, ale spôsob, akým sa zmeny uskutočnia. Treba vziať do úvahy, že 4. júna v Poľsku vo voľbách zvíťazila Solidarita; 10. septembra Maďarsko umožnilo občanom NDR prechod do Rakúska; 7. októbra sa rozpustila maďarská robotnícka strana (obdoba našej KSČ) a prihlásila sa k sociálno-demokratickému hnutiu; 9. novembra NDR otvorilo hranice do SRN. Z toho vyplýva, že neboli dôležité parciálne odlišnosti v jednotlivých krajinách, ale že došlo k významným geostrategickým zmenám. Takže skutočne to, čo je zaujímavé, je spôsob, ako k zmene došlo. Nie všade to bolo rovnako. V ČSSR nebolo ani stanné právo spojené so skutočným internovaním ľudí a streľbou. Nedošlo k ozbrojenému konfliktu. Nehovoriac o pokračovaniach na Balkáne.

 

 

Osobitnou kapitolou bolo ustanovenie Občianskeho fóra v Prahe a Verejnosti proti násiliu v Bratislave, pretože oficiálne miesta si potrebovali vytvoriť štruktúry, ktorým mohli odovzdať dovtedajší mocenský monopol KSČ, potrebovali partnera na rokovanie, lebo udalosti, ktoré hrozili prerásť do nekontrolovateľného živelného vývoja, museli byť niekým usmerňované. V politike sa spravidla ľudia aj národy a štáty posudzujú viac podľa potrieb budúcnosti ako podľa minulosti. Z bývalých protivníkov v neskoršom období často bývajú spojenci. Ak je taký národný záujem. Príkladom nie je iba Československo v roku 1989. Spomeňme hoci v rozličných obdobiach Francúzsko, Taliansko, Rakúsko či Nemecko.

Podivuhodným dieťaťom starostlivo pripravovaných zmien z roka 1989 sa stalo nielen pokračovanie kariéry mnohých niekdajších prominentov v najrozmanitejších sférach verejného života (nielen niekdajšieho federálneho premiéra Mariána Čalfu), ale aj tzv. lustrácie, ktoré sa medzičasom už inštitucionalizovali na úrovni ústredných štátnych orgánov s postavením a poslaním politickej inkvizície. Pre poriadok si pripomeňme, že pojem lustrácia označuje vypisovanie údajov z administratívnych záznamov, kartoték a podobne.

V postsocialistických krajinách lustrácie nadobudli charakter paradoxného obviňovania ľudí zo spolupráce či súčinnosti s rozličnými zložkami spravodajských a bezpečnostných služieb vlastného štátu, ktoré spravidla pod viac alebo menej zmenenými názvami a s čiastočne obmeneným personálom naďalej kontinuálne vykonávajú svoju prax.

 

 

Napríklad – niekdajšia V. správa ministerstva vnútra (ochrana straníckych a ústavných činiteľov, skrátene ochrana osôb) dnes pôsobí ako Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Policajného zboru SR, pričom súčasný prezident PZ SR začínal svoju profesionálnu kariéru od roku 1978 práve v spomínanom útvare a v rokoch 2002-06 sa stal riaditeľom jeho terajšej nástupníckej organizačnej zložky. Pravdaže – V. správa MV zabezpečovala ochranu aj západných predstaviteľov počas ich oficiálnych návštev ČSSR a neskôr jej príslušníci chránili v roku 1990 pápeža Jána Pavla II., ktorý definitívne predznamenal suverenitu Slovenskej republiky tým, že po prvom vystúpení z helikoptéry na slovenskej pôde si kľakol a pobozkal zem. Mimochodom – do roku 1989 na Slovensku trvalo pôsobili iba štyri chránené osoby, čo sa odvíjalo od ich pozície člena, resp. kandidáta Predsedníctva ÚV KSČ – konkrétne išlo o prvého tajomníka ÚV KSS, o predsedu vlády SSR, predsedu Slovenskej národnej rady a jedného z tajomníkov ÚV KSS (ktorý bol práve dlhoročným kandidátom P ÚV KSČ).

Lustrácie v uvedenej podobe sa stali nástrojom na veľmi selektívne škandalizovanie ľudí a mimoriadne výberové politikárčenie v skupinovom i osobnom záujme. Je očividné, že svojou funkčnou kategorizáciou boli v československých podmienkach účelovo zacielené najmä na politickú marginalizáciu Alexandra Dubčeka, ktorý bol v prvej etape udalostí odštartovaných 17. novembra 1989 vážnym konkurentom Václava Havla v súperení o post prezidenta. V skutočnosti dnes hlavné bezpečnostné riziko predstavuje korupcia, prostredníctvom ktorej sa nielen deformujú spoločenské vzťahy, ale sa aj vysokí politickí a štátni činitelia stávajú vydierateľnými na základe zdokumentovanej kompromitácie zo strany kriminálneho podsvetia a spravodajských orgánov cudzích štátov.

 

Pozrime sa však na udalosti roka 1989 z dostatočnej geopolitickej perspektívy. Niet pochýb, že zásadné zmeny na rozhraní 80. a 90. rokov boli podmienené predovšetkým rezignáciou Sovietskeho zväzu na veľmocenské postavenie v strednej a východnej Európe. Anatalij Dobrynin, ktorý bol veľvyslancom ZSSR v USA vyše 20 rokoch (1962-86) a po návrate do vlasti sa ako tajomník ÚV KSSZ pre zahraničnú politiku zúčastňoval na dôležitých rozhovoroch Michaila Gorbačova s americkým prezidentom Georgeom Bushom i západonemeckým kancelárom Helmutom Kohlom, konštatoval, že cieľovým riešením vízie spoločného európskeho domu malo byť rozpustenie blokov NATO a Varšavskej zmluvy, alebo ich spojenie na základe vzájomného súhlasu, pričom zjednotenie Nemecka malo byť finálnym plodom transformačného procesu. Vzhľadom na stupňujúci sa tlak NSR na urýchlenie zjednotenia vznikla alternatíva neutralizácie Nemecka v podobe jeho členstva v NATO i Varšavskej zmluve na obdobie nevyhnutné pre splynutie oboch blokov. Gorbačov na Malte 3. 12. 1989 Bushovi potvrdil, že Brežnevova doktrína o obmedzenej suverenite štátov v sovietskej záujmovej sfére je mŕtva, a že ZSSR teda nebude ovplyvňovať vývoj vo východnej Európe, čím túto zónu uvoľnil pre záujmy a aktivity USA. Tak dostala priechod koncepcia posúvania NATO na východ, ktorá sa dodnes aktívne presadzuje.

Je zrejmé, že uskutočnené spoločenské zmeny po 17. novembri 1989 nedosiahli publikované predsavzatia, vďaka ktorým získali pred dvoma desaťročiami masovú podporu. A netýka sa to len vzájomného rešpektovania bezpečnostných záujmov jadrových superveľmocí. Sotva niekto môže byť úprimne presvedčený o proklamovanom víťazstve pravdy a lásky. Nedostavili sa opodstatnene požadované cnosti a kompetentnosť mocných. Ako verejnosť hodnotí brutálne zákroky polície? Ako sa väčšina ľudí pozerá na aroganciu a privilégiá dnešnej nomenklatúry privatizovaného kapitálu a ich potomkov? Nehovoriac o aktuálnej globálnej ekonomickej kríze, ktorej explózia sa začala v donedávna posvätných a neomylných súkromných finančných inštitúciách USA, ktoré mali byť nasledovaniahodným vzorom pre celú planétu. A teraz celý svet prežíva sociálne dopady nezodpovedných kapitálových špekulácií, pričom sa na obzore zatiaľ nečrtá uspokojivé riešenie bezvýchodiskovej situácie.

Čo vlastne znamená ľavica a pravica dnes? Z názvov a vyhlásení politických subjektov ťažko prečítať skutočnú logiku, pohnútky a ciele ich konkrétnych krokov. Šimon Peres povedal, že socializmus je civilizácia. Na svete žije viac ako šesť miliárd ľudí. Všetci majú právo na dôstojný život. Sociálne cítenie je imanentná vnútorná potreba byť prospešný iným. Je to aj fantómová bolesť, ktorú človek pociťuje, keď nezaslúžene trpia druhí. Dôležité je pochopiť rozdiel medzi sociálnym cítením a praktickou politikou, ktorá sa vždy musí usilovať o zabezpečenie funkčnej spoločnosti. Sociálny program nie sú milodary, ale vytvorené zdroje, bez ktorých zostanú všetky krásne slová len zbožnými želaniami. V otázke funkčnej spoločnosti je zakomponovaná rovnováha pravicových a ľavicových prvkov politiky.

 

Rok 1989 otvoril aj priestor pre integráciu a globalizáciu. Napríklad – mnohí uznávaní politológovia nevidia dostatočnú perspektívu národných štátov, lenže významný liberálny politik Ralph Gustav Dahrendorf sa na jednej strane hlási ku kantovskému projektu svetovej občianskej spoločnosti, ale na druhej strane hovorí: „…neexistujú žiadne známky toho, že by sa národný štát i so svojimi kritickými úlohami, vďaka európskemu procesu spolupráce, už prežil…“ Oprávnene možno súhlasiť s jeho pochybnosťami o predstave budúcej Európy ako kombinácie regionálnych autonómií a nadnárodných inštitúcií. Korene národných štátov sú v Európe veľmi hlboké, a tak aspoň pre prvú polovicu 21. storočia vyzerá pravdepodobnejšie cesta k ich konfederácii či federácii.

 

Napriek rozmanitým a protichodným želaniam, víziám, prognózam i scenárom bude reálny obraz budúcnosti logickým výsledkom pokračujúceho pôsobenia rozhodujúcich hospodárskych a politických síl. Ak sa Slovensko bude riadiť väčšmi rozumom a srdcom ako žlčníkom, má šancu prejsť aj cez tento horiaci kruh so zdravou kožou a dosiahnuť postavenie, na aké má nárok podľa všetkých prirodzených práv svojprávnych ľudí, zvrchovaných národov a suverénnych krajín v dynamických civilizačných a kultúrnych kontextoch slovanstva, Európy a sveta.

To všetko patrí k dedičstvu a odkazu 17. novembra 1989, ktorého prípravy dosiahli najvyšší medzinárodný stupeň práve v auguste 1989 na rokovaní oficiálnych predstaviteľov ČSSR s veľvyslancami rozhodujúcich členských krajín NATO v pražskej reštaurácii Paríž. Aj naše najnovšie dejiny si zaslúžia komplexné, ucelené a objektívne poznanie.

 

Zdroj:

http://www.koloseo.info/kniznica%5Cclanky%5CDohoda_o_pade.htm

 


Jozef Varga
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-04  (15:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo na to konfident s krycím menom Juzek...? :-DDD


Juzek . juvyxuvy   |   ip:62.197.22   |   2012-11-04  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetta Macejková


Košice 28. júla 2011 Spr 633/2011

Vážený pán Varga,


dňa 18. júla 2011 mi bolo elektronickou poštou doručené Vaše podanie, v ktorom vyjadrujete „nespokojnosťs nálezom a rozhodnutím Ústavného súdu vo veci tvorby zisku pre zdravotné poisťovne v SR" a uvádzate, že „ Ústavný súd SR nemal a nedostal súhlas od občanov SR, poistencov SR, na takéto rozhodnutie".

Súčasne žiadate Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd"), aby zrušil „právo tvorby zisku zdravotným poisťovniam, a odvody občanov SR do zdravotných poisťovní používať len v súlade potrieb poistencov" a „aby zaviazal vládu svojím ešte tento rok, rozhodnutím netvoriť v budúcich štátnych rozpočtoch schodky, ale tvoriť prebytkové štátne rozpočty od roka 2012 ".Juzek . juvyxuvy   |   ip:62.197.22   |   2012-11-04  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj v Všeobecnej deklarácii ľudských práv sa píše, citujem ČLANOK 21

Každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov.

Každý má právo na rovnaký prístup k verejným službám vo svojej krajine.


Základom vládnej moci nech je vôľa ľudu.


Táto vôľa má byť vyjadrená pravidelne konanými a správne uskutočňovanými voľbami, na základe všeobecného a rovnakého hlasovacieho práva tajným hlasovaním alebo iným rovnocenným postupom, zabezpečujúcim slobodu hlasovania.Pluralitné strany tvorene aj z bývalých komunistov sklamali mňa a mnohých obyvateľov Slovenska a tak mám, mame pravo žiadať zmenu vytvorením občianskej novely volebného zákona schváleného v referende občanmi Slovenska.Kedže ja aj mnoho občanov Slovenska sme prestali dôverovať počas 23 rokov pluralitným stranám v ktorých sú aj bývalý komunisti či aj ľudia evidovaný v zväzkoch ŠTB, tak máme právo na demokratickú zmenu kultivovaným slušným spôsobom:Zástupcov ľudu v NR SR by nemali tvoriť stranícky lídri miest okresov, krajov,

ale

jednotlivý aktívny občan obce, mesta, kraja, ktorých poznáme a taktiež aj s pravom voličov v určenom mieste, ktorí sme im dali mandát nás zastupovať v NR SR v slobodných voľbách, právom ich aj kedykoľvek odvolať.


Na pluralitné strany sa môžeme po 23 ročnej skúsenosti a poznaní ako to bolo v rokoch 1988 až 1992 či neskôr do dnes sa môžeme na nich na pluralitné strany navždy ..........! ! !


Pokiaľ ide o vládu, jej členovia by sa vyberali na základe rozsiahlych odborných pohovorov, ktoré by vykonávala komisia zložená z najlepších odborníkov, napríklad profesorov, univerzitných učiteľov alebo vedeckých pracovníkov. Zodpovedali by sa však samotným občanom, ktorí by v prípade nesúhlasu s ich rozhodnutiami mohli na základe zozbierania určitého množstva podpisov iniciovať ich odvolanie.


Taktiež je potrebné prijať občiansku novelu zákona o nadobúdaní prvotného kapitálu na podmokanie od roka 1990 a vlastizradu Slovenska trestať u kohokoľvek bez súcitu doživotným väzením.


Vlastizrada ne nepremlčateľná. To nech si bývalý komunisti a ŠTBáci pamätajú pokiaľ budú žiť.


Juzek . juvyxuvy   |   ip:62.197.22   |   2012-11-04  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mafia ŠTB a KGB je funkčná a dobre organizovaná aj zabezpečená dodnes v ekonomickom a podnikateľskom prostredí strednej a východnej Európy. Som o tom presvedčený nie len s videí v článku :::
17 november 2012
Kdyby mě zabili...aneb jak to bylo s listopadovou revolucí 1989Čítajte viac: http://dolezite.sk/doc.php?hash=132c8bafb50fe78f8eadfe219e293b68&;save=Preview+%C4%8Dl%C3%A1nku#ixzz2
BGrzrPAh


povazan . wohicygu14   |   ip:91.127.99   |   2012-11-04  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  yarmulkova, eh, whateva


Juzek . juvyxuvy   |   ip:62.197.22   |   2012-11-04  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Až by som uverejnil článok chartistu Vladimíra Pavlíka z jeho web stránok, tak by všetci vyskočili z kože. Nechávam to na Vladovi, nech on sa o to pokúsi. Je to jeho článok a ja nebudem jemu fušovať do jeho práce.


Vyšetrovanie skončilo, zabudnite!
Alebo sú Generálna prokuratúra SR a Ústavný súd SR
skutočne zločinecké organizácie?

Signatár Charty 77, účastník sviečkovej demonštrácie v roku 1988, býv. redaktor Necenzurovaných novín a občiansky aktivista Vladimír Pavlík, ako jeden z mála na Slovensku pomenoval veci pravým menom a na plné ústa zakričal, že Cisár je nahý!

http://www.szcpv.org/11/gpus.html

zdendo . mybesuge03   |   ip:92.52.46.   |   2012-11-04  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Juzek, klobúk dole pred tvojimi informáciami, provokatérov si nevšímaj, takých nájdeš všade, sú už súčasťou každého slobodného diskusného fóra.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.168.1   |   2012-11-04  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cele je to o mnoho jednoduchsie kapitalistom sa konecne podarilo znicit socializmus o co sa snazili cely cas od jeho vzniku , s krajiny si urobili svoju koloniu a pomocou domacich zradcou a kapitalistou ju rozkradli .
ale demokrati mozu dalej spekulovat kto s kym sa dohodol.


Juzek . juvyxuvy   |   ip:62.197.22   |   2012-11-04  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O dohode medzi KGB a CIA písal už Miroslav Dolejší vo svojej analýze o 17 novembri

http://www.analyza.wz.cz/

HRDINA TŘETÍHO ODBOJE o sametovom podvode.

Dne 26. června 2001 ve věku nedožitých sedmdesáti let
zemřel dlouholetý politický vězeň komunistického režimu
a autor Analýzy 17. listopadu, pan Miroslav Dolejší.

Čítaj viac:

http://casodej.cz/dolejsi.htm

http://casodej.cz/analyza17.htm

http://www.google.sk/search?source=ig&;hl=sk&rlz=&q=miroslav+dolej%C5%A1%C3%AD&aq=7&aqi=g10&aql=&oq=M
iroslav+do

Juzek . juvyxuvy   |   ip:62.197.22   |   2012-11-04  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdenko
Ďakujem za podporu. Provokatérov už som si prestal navždy všímať na Dôležite. sk

taktiež administratíve Dôležite.sk

sa chcem verejne poďakovať za to, že mi umožnila zverejniť posledné tri články na ich webe.
Úprimné ďakujem
Jozef Vargakolumbus . lidyjyje14   |   ip:85.135.13   |   2012-11-04  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :D Zase niekto objavil Ameriku (uz objavene)
http://www.analyza.wz.cz/JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-11-05  (08:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Stručne.

Smer, HZDS, SNS, SMK, odovzdali byrokratom Bruselu v službách Petrochemického a Farmaceutického Kartelu do 80 vládnych kompetencii Lisabonskou zmluvou bez referenda a hlavne bez súhlasu obyvateľstva v referende čim podľa môjho presvedčenia zbavili obyvateľstvo SR právnej suverenity aj ktorú koľ vek vládu, ktorá príde po Smer a bude musieť plniť vládne príkazy z Bruselu (Európskej komisie). Podľa môjho presvedčenia došlo k trestnému činnú vlastizrady Slovenska týmto aktom. Takže Smer nás bude požičiavaní si z bank zadlžovať a aj s pravicou budú hľadať čo by sa ešte štátne mohlo odpredať ako je predaj poľnohospodárskej pôdy, lesov a zdrojov vody Slovenska.


...................................................... Čl.7 Ústavy SR

(1) Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

Samostatnosť a sebestačnosť SR sme stratili už dávno, keď V. Mečiar pristúpil na aproximácii prevzatia právnych noriem a pravidiel západnej Európy, keď sme v referende hlasovali o vstupe SR do EU, keď Smer, HZDS, SNS, a SMK ratifikovali Lisabonskú zmluvu bez súhlasu verejnosti aj keď obyvateľstvo Slovenska malo pravo z Ústavy SR na referendum v tejto veci, keď Smer, SDKU, KDH, Most-Hid hlasovali o pristúpení SR k Zmluve o ESM (trvalom eurovale), keď obyvateľstvo Slovenska malo právo s Ústavy SR na referendum v tejto veci, keď SDKU, SMK, KDH a ANO predali strategické podniky SR a ked sa nám po tom všetkom vysmiali nakoniec zrušením trestnoprávnej imunity.Čítajte viac: http://dolezite.sk/Vyzva_vlade_casovo_neohranicene_trvanie_embarga_na_pred_93.html#ixzz2BKTJ5tvA
Juzek . juvyxuvy   |   ip:62.197.22   |   2012-11-06  (08:21)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Pán Milan Lasica.
Súčasná satira v ktorej vystupujete je už úbohá a trápna, ktorou sa úmyselné vysmievate divákom, hlavne bežným a mladým ľudom. Stratili ste kredit zabávača, ešte keď ste bol mladý a keď Vás obyvateľstvo na Slovensku aj v Čechám, občania mali radi.

Kde sa podeli vaši kolegovia herci, korí si nevydupali cez manželku v strane SDKU, v diplomacii SDKÚ miesto na slnku vyvolených, ktorí sa ocitajú na cintoríne pluralizmu ako HZDS, SNS, SDĹ.
Sú v háji..!!!Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-11-06  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dedo, vnúčatá sa ti nenudia...? :-DDD


sherry . foxinowa45   |   ip:78.98.247   |   2012-11-06  (08:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pande, co sa tolko staras do vargovych vnucat? Staraj sa o svoje deti!


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-11-06  (08:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VS, bolo to napísané dosť uhladene? :-DDD


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-11-24  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fandím, Jane Bobošikovej a želám si, aby Janka z Čech se dostala na hrad.


Jana Bobošíková k vyřazení z boje o Hrad, 23. 11. 2012

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/zive-vysilani/videozaznam-416101-jana-bobosikova-k-vyrazeni-z-boje-
o-hrad/
JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-11-24  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovenský politici v roku 2012.
Stojí raz vidieť uvedené video a všetci vieme na čom SME.
Nekomentujem názory politických elity súčasného Slovenska. Oni sa predstavili na tomto videu v pnej paráde...


Od Fica do Fica (www.SLOVENSKO.co.uk)

http://vimeo.com/54031149JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-11-24  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Víťazstvo komunistov v roku 1948 aj v roku 1989-!

Víťazstvo komunistov v roku 1948 aj v roku 1989-!
V roku 1948 prišli k moci komunisti na čele s robotníckym prezidentom Gotwaldom a v roku 1989 znova klamom, profesionálnou kontrarevolúciou VPN a OF, keď nečestní komunisti -karieristi , narýchlo odovzdali komunistickej strane stranícke svoje preukazy a už na začiatku deväťdesiatich rokov si pozakladali svoje hnutia a strany a ešte predtým niektorí z nich sa stali radovými členmi celonárodných hnutí VPN a OF.
http://www.analyza.wz.cz/
Zväzky ŠTB
II. Správa ZNB (Séria: FMV)
Zdroj: Archív MV ČR
http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=centrala&;kniha=110&strana=57&zaznam=34012
http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=centrala&;kniha=129&strana=68&zaznam=51520
Úspešne z režimu do režimu: Eduard Kukan
Získať dobrú prácu či vzdelanie nemali problém počas totalitného prednovembrového režimu, ale ani v nasledujúcej demokratickej ére. Vrodená šikovnosť či len ohybná chrbtová kosť?
http://aktualne.atlas.sk/uspesne-z-rezimu-do-rezimu-eduard-kukan/slovensko/politika/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eduard_Kukan
Demokratické média hlavného prúdu v SR. SME:
Eduard Kukan chce byť sprostredkovateľom OSN pre Kosovo aj ministrom zahraničia
http://www.sme.sk/c/2187284/eduard-kukan-chce-byt-sprostredkovatelom-osn-pre-kosovo-aj-ministrom-zah
ranicia.html
Eduard KUKAN
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96651/Eduard_KUKAN.html

Na čele s KSČ a ŠTB do NATO a EÚ - k novým svetlým zajtrajškom!
http://www.szcpv.org/04/stb.html
no comment
Klement Gottwal bol česko-slovenský politik a prvý komunistický prezident Československa .
Presadil príklon politiky Komunistickej strany Československa (KSČ) počas Prvej česko-slovenskej republiky k politike Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ) – tzv. boľševizáciu strany, hlavne prijímaním robotníkov a roľníkov do strany a inteligencie Československa, ktorá uznávala učenie marxizmu-leninizmu. Pod jeho vedením KSČ v roku 1946 vyhrala voľby v Čechách, a v roku 1948 nátlakovými akciami vyvolala politickú krízu ktorá vyústila až do nastolenia totalitnej vlády tejto strany. Pôvodne presadzoval tzv. "špecifickú Československú cestu k socializmu", ktorej sa však krátko po uchopení moci bol donútený vzdať na nátlak Sovietskeho Zväzu.
V päťdesiatych rokoch pripustil politické procesy, ktoré mali pacifikovať antikomunistickú opozíciu a snahu o nezávislosť od ZSSR.
Nakoniec hlavného iniciátora týchto čistiek, Josifa Vissarionoviča Stalina prežil len o dva týždne.
Keďže som starší človek vo veku dnes 60 rokov, tak počul som od starších ľudí už v 60 rokoch 20 storočia, že Gotwald po svojej poslednej návšteve ZSSR o tri mesiace zomrel vraj na následky rádioaktívneho ožiarenia.
Neviem či je to pravda, ale v šesťdesiatich rokoch 20 storočia, keď som ja bol mladý to hovorili starší ľudia. Možná to bola lož pospolitého ľudu šírená medzi ľuďmi.
Nežná revolúcia v Československu v roku 1989 bola primitívny podvod a klam na občanoch Československa podobne, ako boli všetky kontrarevolúcie vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy aj s Gorbačovovov perestrojkou dohodnuté v rámci západu a východu medzi Reganom a Gorbačovom a riadené CIA a KGB a v Československu za účasti ŠTB, konfidentov ŠTB a hlavne verejnoprávnych médií krajín strednej a východnej Európy dostať do povedomia zastrašených občanov Československa režimom komunizmu čo najviac ľudí do ulíc,
aby profesionálny revolucionári u nás v Československu typu:
Václav Havel, Milan Kňažko, Alexander Dubček, Ján Čarnogurský, Ján Budaj mohli úspešné realizovať klam a podvod na občanoch Československa.
Nešlo o nič iné, ako zničiť socializmus čiže štátnu plánovanú ekonomiku, ktorá konkurovala západnému kapitalizmu a ohrozovala ho už vtedy do budúcnosti a krachu kapitalistickej demokracie vo svete. Napriek týmto zmenám v rokoch 1988 až 1990 nám dnes kapitalizmus v integračnom-globalizačnom procese krachuje už na začiatku 21 storočia v EU, aj vo zvyšku sveta s výnimkou Švajčiarska, zlatej pokladničky oligarchov a politikov sveta, kde mocipáni sveta pripustili občanom sociálnu stabilitu Švajčiarska, spoločenským systémom priamej demokracie, kde sa naplnia vôľa ľudu v dôležitých rozhodnutiach tykajúcich sa životov a práv občanov Švajčiarska.
DOHODA o páde socializmu.
http://dolezite.sk/DOHODA_o_pade_socializmu_55.html

17 november 2012
http://dolezite.sk/17_november_2012_176.html

Petr Cibulka - LUSTRACE StB
http://dolezite.sk/Petr_Cibulka_LUSTRACE_StB_1.html

A tak naivný občania v roku 1989 v Československu štrngali kľúčmi na námestiach zbytočne vo viere, že do československá prichádza demokracia, demokratizačný proces, sloboda a časom lepší dôstojnejší život všetkých občanov Československa.
Áno, on prišiel, ale len pre nečestných komunistov a ich prisluhovačov či komplicov, ktorí si nemôžu sťažovať na dôstojný ich život, ich rodín ak ide o politikov, plutokraciu a oligarchov, dnes už vraj demokratického Slovenska.
Spočiatku po nežnom podvode sa úpravou zákonov od 1 januára 1990 nám ešte komunistická vláda pripravila zmenu niektorých zákonov.
Predpisy v roku 1990
http://www.zakonypreludi.sk/zz/rocnik/1990

Áno,
sľúbili nám slobodné voľby, neskôr prijali Listinu základných práv a slobôd - Zákon č. 23/1991 ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon ČSFR s účinnosťou od 8.2.1991 a v roku 1993 po rozdelení Československa
si zákonom stanovili trhové platy ústavných činiteľov (vláda a zamestnanci rezortných ministerstiev, poslancom NR SR, dôležitým represívnym zložkám štátu nacápaných bývalými komunistami a zväzákmi v justícii, polícií, armáde či županom, primátorom, starostom.
Aj v roku 1989 aj v roku 1992 nedovolili nežný profesionálny revolucionármi obyvateľstvu v demokratizačnom procese si vytvoriť občiansku ústavu a dôležitý volebný zákon do ústavných funkcii pri slobodných voľbách v Československu a neskôr na Slovensku. Nebudem spomínať privatizačný proces. Vy občania viete veľmi dobré ako to bolo s privatizáciou a kontrolou nadobúdania majetku štátu do osobného vlastníctva samy najlepšie v úvodzovkách “ bez korupcie dodnes“.

Chcem sa týmto článkom poďakovať všetkým odvážnym Slovákom aj napriek tomu, že nás bolo veľmi malo v 5.3 miliónovom národe, ktorí prišli povedať 17 novembra 2012 svoj názor na spoločnosť a spoločenský režim v ktorom žijeme po nežnej revolúcii z roka 1989 a všetkým odvážnym občanom Slovenska, ktorí prišli protestovať za slobodný prístup do verejnoprávnych médií RTVS, ktoré ovládajú vlády SR a NR SR podobne ako to bolo pred rokom 1989 v Československu.
Košický protest 17.11.2012
http://dolezite.sk/Kosicky_protest_17112012_33.html

17. November 2012
http://dolezite.sk/17_November_2012_67.html

Slovensko nie je právny štát - Blokáda verejnoprávnych médií - 103 minútové svedectvo o stave slovenskej spoločnosti
http://dolezite.sk/Slovensko_nie_je_pravny_stat_Blokada_verejnopravnych_me_50.html


Jozef Varga / Košice
PS
Welcome to Relay of Life

http://www.relay-of-life.org/cz/chapter.html


diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Krízový plán biologického ohrozenia – pandémie

1. Východiska a) prežitie kritickej situácie (biologické ohrozenie) na odľahlom mieste pri predpokladaných výpadkoch systému rôzneho rozsahu až po jeho úplný kolaps


Môžme sa mať lepšie?

Euro zanikne ak.....

Slovensko na Ptolemaiovej mape I.

Prečo George Soros predáva zlato a nakupuje ornú pôdu?

Ilona Švihlíková - Grécka lož

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4012 s