20. August 2019
    
Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o. - Dolezite.sk

Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o.


  2011-01-15  (23:15)  |  Politika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o.

BILDERBERG

Ve světě mezinárodních financí se pohybují dva druhy lidí. Jedni, kteří události vytvářejí a druzí, kteří na události reagují. Ty, kteří reagují, dobře známe. Jsou početnější a zdánlivě mocnější. Skutečnou moc však třímají ti druzí. A v samém středu globálního finančního systému je finanční oligarchie, kterou v naší době reprezentuje skupina Bilderberg.

Organizace Bilderberg je dynamická, vyvíjí se v čase, absorbuje a vytváří nové odnože, zatímco ty odumřelé ze svého těla vylučuje. Členové přicházejí a odcházejí, ale systém sám zůstává. Tento systém udržuje sám sebe jako virtuální pavučina propojených finančních, politických, hospodářských a průmyslových zájmů. A uprostřed nacházíme starý model osvědčený už z dob dávných benátských bankéřů.

Tak především,  Bilderberg není nějaká tajná společnost. Není to žádné satanistické žido-zednářské okultní spiknutí. Nejde o utajené spiknutí, i když řada lidí je ve svých infantilních fantaziích tak vidí. Není tu žádná skupina lidí, je jedno jak mocných, kteří by se scházeli v nějaké kobce a za svitu svíček se drželi za ruce kolem křišťálové koule a tam plánovali budoucnost světa.

Realita nefunguje tak, že by běh historie řídila všemocná rozhodnutí nějakých izolovaných jednotlivců. Bilderberg to je dynamika sociálních procesů, které tvarují běh historie. Je to hnutí vyvíjejících se myšlenek a témat předávaných z generace na generaci.

Je klinicky významné, že většina dnes populárních praštěných konspiračních teorií odráží jakýsi podivně patologický styl fantazií, jaký známe z Pána prstenů, Hvězdných válek nebo z kultovního Harryho  Potera. Typickým prvkem, který cosi vypovídá o uvažování v těchto kultech, je představa o magické síle mysli. Představa, že vůle působí mimo omezení reálného fyzického světa.

Ne. Bilderberg je jen setkávání se lidí, kteří sdílejí jistou ideologii. Bilderberg je způsob setkávání se různých finančních institucí, které reprezentují nejmocnější a nejagresivnější finanční zájmy ve světě. A v tuto chvíli tato kombinace představuje pro lidstvo doslova smrtící koktej.

Nejde jim o budování „jediné světové vlády“ nebo „nového světového řádu“, jak si řada lidí myslí. Jde spíše o budování firmy JEDINÁ SVĚTOVÁ KORPORACE S.R.O. Kdysi v roce 1968 v Kanadě George Ball, tehdy podtajemník pro hospodářství ve vládách presidenta Kennedyho a Johnsona, řekl: „Jak máme najít legitimní základnu pro posílení moci korporací, když tyto korporace dělají rozhodnutí, která mají zásadní vliv na ekonomický život národů a přitom se vládám těchto národů zodpovídají jen minimálně?“

Smyslem jednoho každého setkání klubu Bilderberg je vytvářet to, čemu oni říkají ÚČELOVÁ ARISTOKRACIE. Ta je tvořena evropskými a severoamerickými elitami, které se rády vidí jako ředitelé zeměkoule. Jinými slovy jde o vytvoření globální sítě obrovských kartelů, mocnějších než jakýkoli národ na Zemi. Tito budou řídit životní podmínky ostatního lidstva.

Život je mocná síla. A jediná věc větší než život, je síla lidské mysli. Jak může lidská rasa přežít v éře vyčerpání nerostných surovin? Co se stane s dalším rozvojem lidstva?

Každá generace lidstva by měla být krokem kupředu. Měla by na tom být lépe než generace předchozí co se týče moci, poznání i kultury. Protože lidstvo je dynamické, směřuje vzhůru, z generace na generaci. Avšak dnes lidé žijí ve společnosti bez budoucnosti. Co je příčinou?

VZDĚLÁNÍ ORIENTOVANÉ NA VÝSLEDEK  – jde o záludné potlačování tvůrčích sil lidské mysli. Potlačování oněch výlučně lidských schopností, ze kterých vyvěrají revoluční objevy v přírodních vědách.

Správným účelem vzdělání by neměla být příprava mladých lidí na nějaké předem stanovené sociální úkoly v dospělosti. Nikoli. Jediným mravným smyslem vzdělání je rozvíjet celou populaci, aby dosáhla patřičné úrovně vědeckého a mravního poznání. Tak aby byli schopni společnost posunout na vyšší úroveň. Tak aby proces rozvíjení celé populace postoupil o další krok kupředu.

Z mravního pohledu smyslem vzdělání je rozvíjet duševní potenciál každého jednotlivce, aby se stal vskutku občanem. Smyslem vzdělání je potvrdit universálnost lidství skrze pochopení historie objevů obecných idejí.

Takový systém bohužel nemáme. Proč? Protože lidé, kteří tento svět řídí, soudí, že populace je tu jen proto, aby jim sloužila jako otroci. Nechtějí, abychom byli chytřejší. Protože pak bychom mohli pochopit, že oni nás nevlastní. Moc králů totiž pochází jen z ochoty mas nechat krále vládnout.

Říše to není nějaký král sedící na zlatém trůnu. Říše jsou nad králi. Je to systém vlády. Ovládání všeho skrze peníze. Pomocí internacionálního finančního systému řízeného mezinárodními bankéři.

Pokud se lidé mají účastnit samosprávy, musí být účastni na idejích, kterými společnost samosprávu provádí. To by byl konec oligarchie. Národy, které podporují kreativní duchovní rozvoj populace, vytvářejí jedince, kteří netolerují oligarchické formy vlády. Naopak negramotná a technicky zaostalá populace se podřídí: Není pochyb, že negramotnost a technická zaostalost jsou prvky, kteří ke vzniku oligarchické vlády přispívají.

Máme tu tedy mravní problém. Otázku osudu lidstva. Každá generace musí pokročit výše než ta předchozí. Když stařec umírá, měl by odcházet s vědomím, že ho cosi přežije: s vědomím, že za život něco vybudoval, protože položil základy pro lepší život příštích generací.

Nesmrtelnost

To nás přivádí k dalšímu tématu. Co to vlastně znamená usilovat o nesmrtelnost?

Když zemřete, jaký smysl měl váš život? Morální společnost definuje právě toto vnímání, chápání sebe sama. Chápání povahy lidství. Toto pochopení se projevuje ochotou zemřít za svůj národ, je-li to nutné k zachování těchto hodnot pro příští generace. K obraně odkazu předchozích generací, toho, co nám svou tvrdou prací odkázali, za co jim vděčíme.

Problémem politiky je, že jen velmi málo politiků má smysl pro tento druh osobní nesmrtelnosti. Většina z nich jsou mravní bankrotáři. Často když se musí rozhodnout, zlomí se a obětují zájem lidstva na oltář vlastní marnivosti či krátkodobého osobního zisku.

Náš smrtelný život má počátek a nevyhnutelně i konec. Proč bychom se tedy měli snažit o tuto nesmrtelnost? Vůdcem se člověk stává, zvláště v těžkých dobách, tím, že se přiblíží tomuto ideálu. I dobré vzdělání, zvláště mravní výchova spočívá v tom, že se učíme chápat tento princip nesmrtelnosti.

Pokud tyto zásady vytváříme a šíříme v dalších generacích, pak žijeme v paměti lidstva navždy. Naše smrtelná existence už není omezena začátkem a koncem: Naše smrtelná existence najednou má své místo na věčnosti, ze které vyzařuje zkušenost generací předchozích a odkud naše existence vyzařuje do budoucnosti. Stáváme se nesmrtelnými dětmi Stvořitele tohoto světa.

Technický, vědecký a kulturní pokrok potřebujeme ne jen proto, abychom se stali bohatšími a mocnějšími. Ale proto, že člověk potřebuje být nesmrtelným, tak jak žádné zvíře být nemůže. Potřebujeme se účastnit na objevech a aplikaci univerzálních fyzikálních zákonů, jak to žádné zvíře nedokáže. A když v sobě nalezneme onu motivaci a morálku, pak se staneme mravně neporazitelnými.

Bez lásky ke spravedlnosti a lásky k pravdě, nemá člověk žádnou hodnotu. Všichni lidé v naší civilizaci, ze kterých vyzařují tyto mravní kvality, nesou na sobě pečeť nesmrtelnosti. Věřím, že v České republice je jeden takový člověk. Možná jste o něm slyšeli. Jmenuje se Václav Klaus.

Skutečným vůdcem, zvláště v těžkých dobách, je člověk, který splňuje jisté mravní ideály. Což je důvod, proč lidé jako Barroso, Van Rumpey, president EU, Jean Claude Juncker či Dominique Strauss-Kahn, generální ředitel MMF, se dají sotva pokládat za nějaké vůdce. Vlastně je sotva můžeme pokládat za lidské bytosti. Alespoň v tom smyslu, že člověk je loajální ke svému druhu a usiluje o DOBRO LIDSTVA.

Má-li přežít, naše společnost musí znovu objevit politické ctnosti a odvahu. Nejlepší příležitost k tomu je právě dnes a nyní, uprostřed bouře.

Kolonizace Marsu

Dovolte, abych se vás na něco zeptal: Budeme tu ještě za 30 let? A co za 100 roků? A co třeba za 500 000 let nebo za milion let? Co je morální povinností lidské bytosti? Zajistit přežití vlastního druhu. Proto potřebujeme kolonizovat Mars. Je to otázka vybudování infrastruktur.

Země – Měsíc – Mars. Projekt pro tři generace lidstva.

Víte, proč zabili presidenta Kennedyho?

Bilderberg a spol. zničili americký vesmírný program. Proč? Protože vesmír znamená pokrok. Vesmírný program ztělesňuje ideu, že existence člověka ve vesmíru má smysl. Budoucnost lidstva leží v dobývání vesmíru. Když žijete pro budoucnost lidstva, pak vaše existence má smysl. Na druhou stranu zachování říše moci a peněz závisí na potlačení vědeckého rozvoje a poznání. Oni potřebují udržet lidi zaostalé a nevědomé. Podle Bilderbergů neexistuje nic jako vědecký princip. Jaký je jejich postoj k hledání pravdy? Ve světě Bilerbergů pravda neexistuje. Protože jde o imperialistický systém. Není žádná pravda. Jen arogance mocných.

Snížení populace.

  1. Nulový růst, nulový pokrok. Římský klub (Meze růstu)
  2. V 80. letech měla CFR projekt „řízené dezintegrace světové ekonomiky“.
  3. Bilderberg v roce 1995 mluví o „zničení poptávky“. Jak zničit poptávku? Tím, že cíleně zničíme světovou ekonomiku.

Tím, že redukujeme výrobu, osekáme infrastrukturu, redukujeme vynálezy, technologii, dosáhneme nuceného kolapsu populace. Pokud dokážete udržet lidi nevědomé a ne příliš početné, dokáže jim vládnout i hrstka vládců.

Liebnizovy kruhy je objev z doby před třemi staletími. Jde o objevení principu, že pokrok a rozvoj je přímo úměrný hustotě populace.

Když budujeme infrastruktury, fakticky tím reorganizujeme fyzický prostor naší biosféry. Ta může dosáhnout vyšších stupňů hustoty toku energie. Jako všechny poklady lidské tvořivosti, ani tento není určen pro okamžitou spotřebu. Je to projekt navržený, který má překonat hranice a žít dlouho poté, co příští generace opustí Zemi.

Vidíme tedy, že jsou tu stupně vývoje lidstva: moře, pobřeží, pak přechod k agro-industriálnímu systému, dále vznik národních států. Jen v těch můžeme přežít. To ale nemůžete pochopit, pokud to neuvedeme do historické perspektivy.

Bilerberg je nová skupina, ale ideově navazuje na jiné skupiny z dob až před 2500 lety. Například Karel Veliký kdysi vybudoval civilizaci na augustiniánské tradici v interakci s islámskou kulturou Harúna al-Rašída z bagdádského arabského kalifátu. A nás dnes ohrožují obdobné síly, které se tehdy snažily zničit dílo Karlovo. Najali si tehdy různé gangstery, tzv. normanské rytíře. Ti pracovali pro benátské lichváře. Zorganizovali křížové výpravy a zabili každého, kdo se jim postavil – Židy, Araby, Křesťany. Plenili kulturu, likvidovali lidská společenství.

Tím se dostáváme k otázce ekonomie. Ekonomie nemá ve skutečnosti NIC společného s penězi. Skutečný zisk vzniká procesem, kdy něco získáme ze země a prodáme to. Leda, že jste jedním z těch lidí, kteří odmítají budoucnost lidstva, nevěří v sílu lidského ducha a nemají morálku. Ti si to nemyslí.

Zničili jsme světovou ekonomiku, Evropu, Afriku i Spojené státy. A jsme na nejlepší cestě zničit Asii. Jak vidíte, reálná ekonomika závisí na kreativních silách ducha a na schopnosti objevovat univerzální zákony přírody, které nakonec dokáží zlepšit životy lidí v zápase s nepřízní přírody.

Finanční elity

Tihle lidé chtějí mít Říši. Spousta lidí si myslí, že k budování Říše potřebujete peníze. Ale peníze samy nejsou rozhodující mírou bohatství ekonomiky. Peníze, ty potištěné papíry, přece neovlivňují rozvoj planety. Existuje mýtus, že peníze odrážejí nějakou skutečnou hodnotu. Jenže hodnotu přece vyjadřujeme jen jako relativní míru zvýšení či snížení fyzického potenciálu v porovnání s hustotou populace. Hodnota peněz leží ne v individuální směně dvou lidí, ale ve funkční jednotě sociálních procesů uvnitř národa. Víte, co opravdu ovlivňuje rozvoj naší planety? POKROK ZÁVISÍ NA LIDSKÉ MYSLI, na lidské vynalézavosti. Tím se poměřuje.  Co nás odlišuje od zvířat je naše schopnost objevovat univerzální přírodní zákony. Umožňuje nám inovovat, což následně zlepšuje životy lidí. Rozvoj lidstva, rozvoj schopností jednotlivce i národa závisí na vědeckých objevech.

Jenže národní republiky a idea pokroku jsou dvě věci od sebe těžko odlučitelné.

Asi před šesti a půl staletími se evropská ekonomika zhroutila. Přišla „černá smrt“, největší ekonomický a populační kolaps v Evropě od pádu Římské říše. Tehdy, v půli 14.století se většina moci oligarchie náhle rozpadla. Tato desintegrace přišla jako náhlý řetězový kolaps nejhorší finanční bubliny v dějinách – zatím – s pádem bankovních domů Bardi a Peruzzi.Tento kolaps lombardské dluhové bubliny způsobil rozklad moci oligarchických rodů.

A co to má co dělat s Bilderbergy?

Středověk skončil ve chvíli, kdy vznikly moderní novověké instituce. K tomu došlo v roce 1439 ve Florencii. O jaké instituce šlo?

1)       Koncepce moderní národní republiky jako právního státu.

2)       Ustředí role podpory vědeckého a technického pokroku, který dává republice legitimitu.

Tyto dvě ideje představují klíčové argumenty: Jak se tyto instituce kdekoli v Evropě objevily, změnily všechno. Proč? Protože tyto změny zvýšily tempo rozvoje na osobu i na km2. Žádný národ si nemohl dovolit zůstat pozadu a musel tento vývoj následovat. O tom je onen zuřivý zápas posledních 650 let  – je to boj mezi silami, které navazují na klasickou kulturu Solóna, Sokrata a Platóna, na straně jedné a silami zla, které navazují na benátské bankéře na straně druhé. Sem patří Bilderberg group.

Prvním úspěchem byla Francie za Ludvíka XI, který zdvojnásobil příjmy Francie na hlavu a porazil nepřátele Francie. Ludvíkův úspěch vedl ostatní státy, aby napodobily jeho model národního státu. Například Anglie Jindřicha VII a další.

  1. Ústava, přirozené právo, veřejné blaho

Republika má absolutní právo na suverenitu. Na legitimní odpor proti nenechavým útokům nadnárodních uskupení. Tato legitimita republiky pramení z toho, že občanům poskytuje základní služby. Stará se o jejich blaho, chrání jejich základní práva. Tyto služby, které poskytuje národní stát, žádné jiné těleso zajišťovat nemůže. Zničit tento stát je proto samo o sobě zločinem proti lidskosti. Zničit suverenitu znamená připravit lidi o ochranu, o základní služby, které žádná jiná organizace nemůže zajistit. Takový národní stát je nenahraditelný ve své funkci zajistit všem lidem právo žít podle svého a nikoli jen jako chovný dobytek.

Nadřazenost suverénního národního státu nad jakýmkoli jiným uspořádáním společnosti pramení z toho, že občanům zajišťuje základní služby. Tak byly vytvořeny společenské a fyzické podmínky nutné pro rozvoj vědeckých objevů a technického pokroku. Růst světové populace z nízké úrovně 14.století až na dnešní hladinu by nebyl možný bez vzniku a rozšíření suverénních národních republik v řadě úspěšných zemí.

Pokud jste Bilderberg a spol, snažíte se zničit národní republiky, kde to jde.

Ve skutečnosti plán na vytvoření jediného evropského superstátu pod soukromou vládou oligarchií, byl cílem každého fašistického hnutí 20.století. Od původního synarchického hnutí až k Hitlerovi, Mussolinimu, přes Pan Evropskou Unii a Sira Oswalda Mosleye. Vždy však součástí tohoto plánu byla diktatura nad celou Evropou, řízená skrze mocenskou infrastrukturu, a vymazání národních republik z dějin.

Lisabonská smlouva.

Jedním z nebezpečných bodů celého tohoto projektu je zjevně lisabonská smlouva, nástupce evropské ústavy. Jedním z triků, jak udělat lisabonskou smlouvu stravitelnější, bylo prezentovat ji jako nutný předpoklad evropské identity. Jako vyvážení agresivního amerického vlivu ve světě. To je ale vědomá lež. Jak je zřejmé z rozšiřování EU a NATO na Východ, ve skutečnosti jde o imperiální strategii konfrontace vůči Číně a Rusku. A oba tyto národy to také tak chápou.

Dnešní svět je řízen monetárními systémy, nikoli národními kreditními systémy. Pokud jste chytří, nepřejete si, aby svět byl řízen monetárním systémem. Chcete suverénní republiky s vlastními kreditními systémy – tj. s národními měnami. Především nezapomínejme, že pro určování hospodářské a finanční politiky Maastricht vyloučil možnost vytváření neinflačních produktivních kreditních národních systémů, jaké jsou vtěleny v americké ústavě.

V Evropě to není možné, protože v Evropě jsou vlády ovládané zájmy soukromých bank, tzv. nezávislými bankovními systémy. Tyto instituce mají moc regulovat vlády a diktovat jim podmínky. Vezměte si instituci zvanou Evropská centrální banka. Snaží se fungovat jako nezávislá evropská ústřední banka, nad kterou není žádná vláda. Máme tu tedy skupinu národů, které vládne soukromá banka.

Nechápete? Patřit k této skupině je šílenství. Údajná nezávislost centrální banky je daná tím, že má rozhodovací mechanismy, který řídí soukromé finanční zájmy. Ty byly v Evropě historicky vždy vlivným nástrojem stojícím proti hospodářské politice suverénních vlád. Vlád, které chrání základní práva občanů. Evropský bankovní systém je pozůstatkem feudální společnosti. Jsou to soukromé zájmy jako např. staré benátské kartely nebo jako byla lombardská liga, která se rozpadla v krizi 14.století.

Monetární krize je odrazem šíleností, které vznikají destrukcí fyzického hospodářství. Důvodem,  proč máme krizi, není fluktuace finančních trhů. Finanční problém je, že jsme v hyperinflačním režimu: Když si vezmete celkový objem peněz dávaný do oběhu a uvážíte-li procento, kolik z těchto peněz je kryté reálnými hodnotami, zjistíte, že klesá prakticky k NULE. To ale není krize! Krize je fyzická produkce na hlavu. A zdroje, na kterých produkce závisí, se rozpadají.

VELKÁ KRIZE – TRANSFER BOHATSTVÍ

Všimněte si , že hospodářská Krize ze 30.let americké kapitalisty nezničila. Naopak, byla to událost vytvořená, aby se bohatí stali ještě bohatšími. Majetek se z rukou obyčejných lidí přesunul do rukou těch, kteří již bohatí byli. Takto nadělala Bank of America své miliardy při zabavování nesplacených domů v letech 1929-37. Nevěřte ani na okamžik, že by současnou krizí nějak utrpěli ti nejbohatší. Jediný, koho se to dotkne, budete vy a já.

Podívejte se na Řecko. Podívejte se na Irsko. Snaží se bublinu ještě více nafouknout, místo aby nechali Řecko reorganizovat svůj peněžní systém. Prý má řecký dluh vykoupit Evropa. Jenže ten dluh je bezcenný. Je to odpad. Peníze monopolů. Chtějí po Evropě, která prochází vlastním finančním krachem, aby si této chvíli ještě naložila na hřbet nesplatitelný dluh, který mimochodem Řekové NIKDY nemohou splatit, čímž URČITĚ zničí Evropu. A dělají to úmyslně, protože nikdo, ani Barosso, jakkoli je to idiot, nemůže věřit, že by se Řecko, Irsko, Portugalsko či Španělsko daly zachránit.

Zbavme se byrokratů v Bruselu. Vyhoďme je na dlažbu. Jsou neschopní. Jsou k ničemu. Za celý svůj život tito lidé neudělali nic užitečného. Vykopněme Barossa. Na střední propadl z dějepisu. Zbavme se té zmoklé slepice jménem Van Rumpey. Ne protože je zbytečný. Ale protože je to zlý člověk a je velmi nebezpečný. Není to poprvé, co si nikým nemilovaný, zakrslý zlovolný mužíček prokousal svou cestu do útrob moci.

Vykládají nám například, že Euro musí být zachráněno. Že prý krach Eura by zničil Evropskou unii. To je lež. Místo slabé a disfunkční evropské monetární unie se můžeme vrátit zpět k systému nezávislých národních republik. K Evropě vlastenců.

Pravda neleží nikdy jen tak na ulici. Skutečná suverenita neleží v mínění davu, ale v kreativní síle mysli jednotlivce.

Kulturní rozmanitost není jen motorem pokroku, ale také pojistkou proti vyhynutí druhu. Jakmile se narodí, koncept národní republiky nikdy nezahyne. Jen čeká na odvážné a rozumné lidské jedince, aby jej přišli bránit a dále zdokonalit. Proto bychom měli být bratrstvím národů, suverénních republik – spojených společným cílem, prospívat lidstvu. Dokud lidstvo nedospěje do věku rozumu, historie bude řízena náhodou okamžiku, nikoli vůlí lidstva, ale jen hrstkou těch, kteří z důvodů dobra či zla, kormidlují osud lidstva jako honák žene stádo dobytka z pastviny na pastvinu. A občas také na jatka.

To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji.


www.reformy.cz
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-16  (07:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Za jednu zo slabín Horwitzom načrtnutej línie možno považovať, že takmer vôbec nespomínal vplyvy zo strany sociálneho štátu. Žijeme v zmiešanej, sociálno-trhovej ekonomike, a tak len časť vplyvov prostredia na rodinu možno pripísať kapitalizmu. Ako zmenili rodinu napr. priebežné dôchodkové systémy alebo povinná školská dochádzka? Ďalšia vec je skutočnosť, že rodina je priestorom základných sociálnych transferov a prirodzenej solidarity. Práve sociálny štát oslabuje tieto prirodzené rodinné väzby, pretože svojimi službami fakticky konkuruje sociálnym funkciám rodiny.

To co ste precitali po tieto riadky je urivok z pera pana Krivosika na temu prednasky americkeho ekonoma. Pan Krivosik spravil jeden z mala presnych odhadov problemov dnesnej doby. Prave ta posledna veta je najvistiznejsia hovori za vsetko. Pokial sa clovek nestane nezavistly od statu (otrokom statu) nezacne budovat prirodzene rodinne vazby a neprevezme moz do ruk priamou demokraciou tak nema sancu na stastnu buducnost a zostane vecnym otrokom. Akykolvek dobri ekonomovia este nedali realny navrh jak z toho krizoveho sialenstva, lebo keby ze to vychodisko ludom ukazu vtom momente sa stanu nepotrebny. Tisicrocia ludstvo nevedelo nic o nejakych ekonomoch a bez problemov postupovalo vo vivoji, dneska su to len ludia ktory zavadzaju masy ludi lebo sluzia elite. Vas problem nie je v bankach a uveroch, nie je problem vo vykoristovani, ale problem je v spolocnosti a zakladom spolocnosti je rodina. Elite sa podarilo skutocne dpkonale rozburat zakladne prirodzene vazby v rodinach. Ten clanok je dlhy a o nicom, mlati slamu.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý článok.
Len som s obavami čakal,kedy sa dozviem,že všetko zlo na svete majú na svedomí sionisti.
Nedočkal som sa a to som rád-lebo uvažovanie týmto smerom nepovažujem za prejav dobrého duševného zdravia.
Celé je to o pokroku.
Vzdelanejší ľud má ušľachtilejšie ideály,ako tlupa vypatlancov,ktorých jediným cieľom je nažrať sa,zasúložiť si a pokojne zaspať pri seriáli,alebo pri superstar.
Nové technologie,nové modely riadenia spoločnosti a chápania morálky a etiky by nás urobilo slobodnejšími.
Ak by sa nám podarilo vytvoriť takýto svet,tak v takom svete by sme nejakú vládnucu elitu nepotrebovali.
Vládnutie by sa stalo službou a nie výsadou.


putnik   |   ip:188.112.1   |   2011-01-16  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci:
"Ten clanok je ... o nicom, mlati slamu." - tusim citim "univerzitne vdelanie". Clanok vnasa dalsiu farbu do pre mnohych takmer ciernobieleho videnie fungovania ekonomiky.

Doba, ked rodina zabezpecovala jednotlivcovi vsetky jeho potreby je minulostou. Navrat k tejto minulosti by znamenal drasticke znizenie zivotnej urovne jednotlivca (a tym aj rodiny, ...), alebo potrebu transformovat rodinu do viac pocetnej skupiny ludi, ako je to dnes, a ako to bolo kedysi.
Rodina dnes uz zabezpecuje len cast potrieb jednotlivca.
Preto by ste mali do sveta svojich teorii zahrnut spolocenstvo. (Prikladov fungujucich spolocenstiev - celkov mensich ako stat no sebestacnych (az na okrajove potreby) je dost.)
Pokial jedinec prichadza o narodny stat, a nie je schopny zabranit jeho zaniku, vytvara to, na co mu "sily stacia". Ocakavam, ze vznik prvych lokalnych spolocenstiev, ktore budu zabezpecovat potreby jednotlivca, ktore rodina zabezpecit nevie, bude inspirovat aj ostatnych.
Vyvoj sa moze uberet aj inym smerom. A pravdepodobne bude zahrnat zmeny vo viacerych smeroch. Opojenie jednotlivca ci skupin od zavislosti na globalnej ekonomike moze mat formu pozvolneho vytvorenia maleho stale viac nezavisleho spolocenstva/skupiny ludi, alebo nuteneho prechodu napr. v dosledku krachu statu ci minimalizovania zabezpecenia potrieb konkretneho cloveka statom.
No moze to byt vsetko aj uplne inak ...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte ku J.F.K.:
Myslím,že to bolo skôr kvôli tomuto názoru:
http://www.youtube.com/watch?v=GFvSWad4x4s


Peter   |   ip:88.100.14   |   2011-01-16  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BilderBerg=
Bilder>>Builder>>Stavitel
Berg>>Nieco mohutne>>Siroke Hnutie

== Slobodomurarske hnutie, obycajne Freemassons. Autor clanku sa snazi opisat nieco ine co uz tu bolo pisane 100-krat.Milian   |   ip:195.113.1   |   2011-01-16  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Většina diskutujících si neuvědomuje, že toto je přepis přednášky Daniela Estulina na prvním setkání klubu Reformy.cz. Což je narážka především na "otvoreneoci", kterej si úplně nesmyslně stěžuje na délku článku. Daniel určitě neletěl ze Španělska, aby nám minulou sobotu řekl pár vět a zas odfrčel zpět.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-16  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je neskoro

uz sa bez nasila nedaju ludom vybit z hlav "socialne" prava bez povinnosti nepotrva dlho,ked ludia s "pravami" prevysia tych s "povinnostami"."socialisti" zenu svet do zahuby.tak ako pises,este sa bude tvrdo bojovat o kapitalizmus.

Práve sociálny štát oslabuje tieto prirodzené rodinné väzby, pretože svojimi službami fakticky konkuruje sociálnym funkciám rodiny.

Vazeny toto su dva citaty od dvoch ludi, ktory maju zdravy sedliacky rozum. Na to netreba vysokoskolske vzdelanie aby clovek pochopil do akej zahuby sa ruti spolocnost. Ked som za sociku povedal ze sa ruti do zahuby tak som bol na posmech vsetkym a dnes uz dvadsat rokov mame jasny dokaz a to iste caka i tuto novu spolocnost.V jeden den akykolvek system nebude schopny udrzat tie masy umelo vytvorenych prizivnikoch na spolocnosti a jak komunizmus tak i kapitalizmus s nutenou solidarnostou musi padnut. Jedina cesta je sa oslobodit zo statneho otroctva, aby obcan nebol zotrocovany a vidierany statom, aby sa skonecne skoncilo s nespravodlivym prerozdelovanim. Jak ja vidim jedina cesta je Cinskeho socializmu, ktoremu ja hovorim NWO, lebo elita a jej zaujmi su chranene statom a miliony otrokov otroci za korku chleba a vidiny lepsieho zajtrajska. Pracujuca trieda je krmena ideologiou o spravodlivom prerozdelovani a kto otvori oci tak ten ide na prerozdelenie na ludske organy. Su len dve cesty do buducnosti cesta Ciny ,alebo slobody len na tu ste este nedorastli a ked dorastiete myslim ze bude uz pozde.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-16  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podívejte se na Řecko. Podívejte se na Irsko. Snaží se bublinu ještě více nafouknout, místo aby nechali Řecko reorganizovat svůj peněžní systém.

Vazeny, som velmi sklamany, ze sa stretavam s tolkou slepotou na tychto portaloch. Tu je jeden vytazok z toho clanku, ktory zavadza a podvrhuje jak vinnika monopoly. Ste tu vsetci mudri, prosim aspon jeden navrhnite smer akym by sa malo vybrat Grecko pre ozivenie ekonomiky a spolocnosti. Ja uz len za tu vetu by som poslal autora do pekiel, lebo toto je najvecsi drist jaky som pocul. Takyto drist je cely clanok, lebo zavadza a nic neriesi.


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-16  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz dlhodobo tu citame tvoje obohacujuce prispevky, tu tu bojujes s veternymi mlynmi a zda sa mi ,ze si za svoj zivot vôbec nic nepochopil, jedinen co som si vsimol je tvoje egoiisticke ponimanie sveta, v centre ,ktoreho si ty a rodina,tu tvoje myslenie akosi konci, ja tvrdim, ze najvecsou tragediou slovenska su pani podnikatelia ,ktory sa riadia tvojou koncepciou, iba rodina, rodina,rodina a ostatny nech idu k certu, ak by si bol trochu scitany a mudry, tak by si vedel ,ze socialne vymozenosti su zalezitostou poslednych 50 roko, dovtedy spolocnost fungovala na tvojom socialnom piliery rodine, staty suzovali revolucie,prevraty.... spolocnost pochopila, ze iba ,ak bude solidarna a spravodliva vyhne sa tymto problemom, alebo si naivne myslis ,ze v 48 sa komunisti etablovali nasilu, nie oni vyhrali v CR legalne volby,cize to nebol nieci nezmar,ale realna politicka sila.... , ktora vzisla zo socialneho utlaku, realneho, tak,ako vsetky robotnicke lavicove prudy vo svete. Radsej sa venuj remeslu v ktorom si dobry, ved ako tvrdis,dane poctivo neodvadzas,radsej ich nechas rodine, lebo ten sistem co ti opisujes na slovensku u panov podnikatelov funguje do bodky, myslia iba na svoju rodinu,

S tvojej strany mi pripadas ako Don Qichote Della Mancha, ktorý bojuje s veternými mlynmi ,ako s domnelým nepriateľom, ale ty iba mlátis slamu, bez efektu.........


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-16  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alebo si naivne myslis ,ze v 48 sa komunisti etablovali nasilu, nie oni vyhrali v CR legalne volby,cize to nebol nieci nezmar,ale realna politicka sila.... , ktora vzisla zo socialneho utlaku, realneho, tak,ako vsetky robotnicke lavicove prudy vo svete.

Clovece ja som si myslel, ze mas nieco za usami, ale ty si ludska troska, ked nieco take napises o komunistickom puci v 48. Prosim ta nereaguj na moje komentare, lebo ja nemienim sa natahovat a diskutovat s ludskymi smetami. Takym veternym mlynom bol i komunizmus a dnes je v 3.14ci.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-16  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  usi maju pravdu a ty si mala egoisticka troska.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-16  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM to inkluduje i teba co som napisal nad tebou.


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-16  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  frontovemu i......y ja neobhajujem komunisticky puc, ja iba uvadzam realne fakty, oni tie volby v CR vyhrali 70 percent na slovensku to bola demokraticka strana a komunisti mali 30 percent, cize socialny kvas bol,k tej tvojej cine a tomu ich komunizmu, tam ziadny komunizmus neni tamm je cely soc.system postaveny na rodine, v poslednych rokoch im tam dali rentu tzv dochodok, no ten je tak maly ,ze bez rodin.pomoci niet sance, a prave v cine je najvacsi doraz na rodinu,su to najviac rodinne zamerany ludia a spolocnost, o cine nic nevies,nastuduj si ich historiu,mozno pochopis mentalitu a ich sucastny stav, radim ti STUDUJ,STUDUJ,STUDUJ tak sa s teba možno stane hodnotny prispievateĺ, inac naplnas podstatu prvych slov


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-16  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clovece ty si odporujes, pred chvilou si pisal, nieco ine a teraz pises zase z cesty. Ja som Cinu navstivil naposledy v Oktobri minuleho roku a najblizsie idem tento Februar takze trochu o tom viem. Ja nestudujem ja sa idem presvedcit na vlastne oci a zvlast teraz vo Februari chcem pozriet na zubky tomu systemu v Cine. Ohladom tej rodiny mas pravdu, len dnes tam ties nie je to take jak v peddesiatich rokoch minuleho storocia. A vazeny ty by si si mal prestudovat jak zosadil Gotvald Benesa za jakych podmienok a potom mne vyvracaj ze to nebol vojensky puc pod vedenim najvecsieho zradcu Ludvika Svobodu.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-16  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem ako niektore nazory hmm ja si estulinovu pracu velmo vazim ked niekto ryskuje vlastny zivot s publikaciou takych informaci tak nic ine ako moj obdiv si nezasluzi,,,kukal som zaznam stoho stretnutia reformy.cz a ten prekladatel co tam bol NO TO BOLO STRASNEEEE:)zevraj chcu pozvat aj napr.nigela farageho alebo rona paula tak som zvedavy ale nech si objednaju nejakeho origo prekladatela haha:)


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-16  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o puci mas pravdu,nespravne si ma asi pochopil,ale fakt su aj tie vysledky,to ,ze si uzurpovali moc,to je iny problem ale ten vzikol na Jalte, Benesovi bolo jasne kde to skonci, statna zvrchovanost bola najvysia priorita,resp vysia ako politicky system, hlavne po Mnichove,ked sa nas Zapad nezastal, bola taka doba,


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-16  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som pocul tolkych ekonomov, ze mam z nich len hnacku, lebo vsetci vsetko komplikuju a este ani jeden neuviedol jednoduche riesenie vlastne ziadne. Jeden zhadzuje zodpovednost na elity, druhy na banky a dalsi na korporacie to vsetko je zavadzanie od skutocneho problemu a tym problemom je zly nespravodlivy parazitny system statu. A to jednoduche riesenie existuje a vyriesilo by vela problemov ktore suzuju spolocnost.
V jednoduchosti je krasa.


illuminatedBimbo   |   ip:178.40.60   |   2011-01-16  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia pomozem vam trochu v pochopeni ako chapat urcite veci ktore sa vas bytostne dotykaju....

System ktory ludia vymysleli si zaklada na generovani a opakovani,a to znamena ze kazdy volic dostal zaplatene od vlady zakladne vzdelanie v systeme ktory sluzi na vyrabanie poslusneho ovcana tomuto systemu....a uci vas vladnej propagande.

a/ Školy maju detom stanoviť pevné návyky reakcie na autoritu, s vylucenim vlastneho kritického úsudku ..

b/integrujúce funkcie,jeho zámerom je aby ludia ktorí vyhovujú a su predvídateľny a užitočny ,maju neskor byt nasadeny a vedeny ako manipulovať s veľkym mnozstvom pracovnej sily.

c/diagnosticka funkcia, Škola je určena k stanoveniu každého studenta a ziaka ,zaradit jemu vlastnu sociálnu ulohu s systeme ktory nastolil stat. Ide o kumulativne matematicke záznamy. Ide o"váš trvalý záznam",je to vlastne suhrn vasich znalosti,moznosti....

d/rozlišovacie funkcie, Z vasich sociálnych zaznamoch je stanovena "diagnóza" a deti uz mozu byt zaradené podľa potrebnych úloh vyškolenia ale len potiaľ, pokiaľ ich určenie si to v ich sociálnej hrirarchii Statu zaslúži....

e/selektívne funkcie, idea je aby sa pomohlo tym ktory sa snažia o zlepšenie ""chovu a zásob"". A slabsim je určené ich označiť ako nevhodnych a zaradit ich do chudobnejsich stupňov alebo k náprave a umiestnenie na dalsie tresty, ide vlastne o ponizenie tych viac nevhodnych a takto gradovat povznesenie tych viac schopnych jedincoch potrebnych pre System...

f/Spoločensky systém potom musi odvodiť z týchto schopnych jedincov elitnej skupiny správcov. Za týmto účelom bude urceny len""Malý Zlomok Deti"",ktory budu riadiť tento pokračujúci projekt a budu zámerne strážiť a takto kontrolovať populáciu aby Vláda mohla pokračovať v bezproblémovom chode spolocnosti ,ostatny su urceny ako poslušné pracovne sily.


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-16  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja ti to vysvetlim z vami to pôjde uz len dolu vodou vasa zivotna uroven sa bude z dlhodobeho hladiska znizovat, napr taka cina je na tom opacne tam sa to bude zvysovat, nezachrani vas ani tvoje riesenie, jednoducho si zijete nad pomery,tvoje riesenie znamena iba uzku skupinu hyperbohatych a vetsinu chudoby,tak ako na slovensku, toto chces!?

riesenie zdanit bohatych, ktory vlastnia ,ako potrebuju, a az potom zrealnit zivotnu uroven, na zaklade realnych ek.ukazovatelov krajiny.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-16  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kanada sa sklada z provincii, v provincii Quebek je politicka strana Quebequa ktorej politickym programom je sepatarizmus. V skutocnosti nechcu skutocne zoseparatovat tuto provinciu od Kanady, lebo v ten moment by stratili piliticky vyznam, jednoducho by ich nahradili ine politicke strany. To iste je s ekonommi, ja neverim ze su blbi a nevidia do problemu spolocnosti. Oni dobre vidia kde je problem. len nemaju najmensi zaujem ho predlozit pred obyvatelov a nedaj Boze riesit, lebo vtom momente po vyrieseni problemov by sa stali nepotrebny pre spolocnost.
Dobre usi v Cine uz nestupne zivotna uroven co o jedno percento, lebo by presli cez hranicu stability a stat by sa dostal do stadia kolapsu. Tymto sposobom dokazu udrzat zriadenie do nekonecna, lebo sa mozu opriet o policajtnu brutalitu a moc. V zbytku sveta nas caka co si napisal znizovanie zivotnej urovne na uroven Ciny so stejnym politickym systemom. To je ten N.W.O., ktory nas caka a neminie ak neotvorite oci. Boch nas chran este pred tym aby tymi zalarnikmi narodov boli Cinania. Toto nie je paranoja k tomuto je jednoducho svet nasmerovany. Je to tak jednoduche a proste nasli konbinaciu kapitalizmu a komunizmu kde to pracuje pre elity.


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-16  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cina ma jeden problem a to ten,ze nema pristup k surovinam,je priamo zavisla na exporte,svojej produkcie,ale aj tymto stadiom pravdepodobne prejde, ma vyse 10 percentny rast, lacna pracovna sila sa priamo podpisala pod nezamestnanost u vas, v sucastnosti cina vlastni 2 trilinony usd, za co pravdepodobne bude kupovat technologie. Dobre technologie plus lacna prac sila urobi z ciny v horizonte 20 rokov najvacsi ek.sveta zo vnutornou spotrebou, cim sa ziv.uroven rapidne zvisi, no cina ma velky problem a to nedostatok prir.zdrojov a ju drzi na uzde usa zo svojou voj pritomnostou vo svete, ale beda rusku, ktore nemat taku jadrovy potencial uz davno nema sibir.. takze nech sa tvoje deti ucia cinsky ,lebo to je buduca krajina no.1, usa a kanada o 100 rokov budu hispanske staty,vasi potomkovjia to maju nahnute a budu emigrovat, realita tvrda ,ale pravdiva...


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-16  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cina jako taka nema ziaden vyznam v politickom a ekonomickom svete, lebo vsetko je postavene na maximalnom otroctve a terore. Okial bude spolupracovat a zotrocovat obyvatelstvo v prospech elit tak ten system pretrva. Ja sa bojim, ze Cinu elity zneuziju na zotrocenie celeho sveta.


Milian   |   ip:195.113.1   |   2011-01-16  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otvoreneoci: už jen ten tvůj nick zavádí doublespeakem a to i díky tvým komentářům. Čína trpí otroctvím a terorem? To si asi slyšel od Havla, viď? ;) Čína -> více ekonomické svobody. Západ omezování ekonomické svobody, nové regulace, potlačování svobodného trhu. Osobní svoboda vychází přímo ze svobody ekonomické a né naopak. Čína se jednoho dne stane jednou z nejsvobodnějších zemí, zatímco EU a západ obecně se potopí (a už potápí) do otroctví dalších omezení a regulací potlačující volný trh a tím i svobodu jednotlivce.


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-16  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  milian ano mas pravo na slobodu stat sa kriminalnikom,mafianom,prostitutkou,neotrokom ,tieto neoliberalné bludy platia aj v krajinach tretieho sveta aj tam je aj horeuvedena sloboda, ktora degraduje cloveka na zviera, dik pekne za taku slobodu. Pre chudobu je vzdy lepsi silny stat, pre bohacov je to opak, podla toho poznat kto je kto.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-17  (01:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milian co tebe odpovedat, ved sa pozri co spravili na Slovensku Cinania so slovenskymi aktivistami, ktory protestovali proti Cinskej navsteve. A to podotykam boli na cudzom uzemi, ty nasi chlapci, keby ze to spravia v Cine uz su davno rozporcovany na organy. Ukaz my jedneho politickaho vezna v Nemecku, alebo USA. V cine je ich statisice.


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-01-17  (09:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobreusi
pre xudobu a silný štát? síce peniazmi neoplývam, ale naozaj nepotrebujem ďaľšíx preplatenýx tajtrllíkov , aby mi hovorili, čo mám robiť. niečo je v mojix sxopnostiax, niečo možno aj vzájomnej solidarite /aj keď ovorene oči túto vec zaznáva, solidarita je dobrá, ak sa nezneužíva/ niečo v božíx rukáx. keď zlyhajú tieto možnosti, v podstate pre jednotlivca to značí smrť. snažím sa ju naučiť prijať, lebo raz príde. viera mi pri tomto životnom plahočení aspoň dáva zmysel života, a to je veľa. nemyslel si xudobu duxovnú?


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-17  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam neviem čo je horšie či chudoba materiálna,alebo duchovná,ale viem že všetko zo všetkým súvisý, ak má každy minimálny dostatok, vydí spravodlivosť, rovnaké šance určite sa mu žije ľahšie, žiaľ o našej spoločnosti sa to povedať nedá, každý myslí iba na seba maximálne rodinu,preto ten štát vyzerá,ako vyzerá


Milian   |   ip:195.113.1   |   2011-01-17  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Evidentně vám nestačil 40 let silný stát, který vám diktoval skoro každý aspoket vašeho života. Není vám pomoci.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-17  (17:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Adam spravodlivost vo svete existuje a da sa dosiahnut, ale nezneuzivanie solidarneho systemu je podla mna uplne nemozne. Spravodlivy system sa da dosiahnut, lebo kazdy bude jeho tvorcom a ties kontrolorom. Solidarnost sa zneuziva na 99% este aj z tych co su na invalidnom dochodku ho 90% zneuziva, lebo v konecnom dosledku by si nasli uplatnenie v spolocnosti aby boli uzitocny, ale kvoli comu ked nemusia a niekto to plati a cim dalej to bude stat viac a viac penazi to znamena viac dani.


sano   |   ip:88.212.37   |   2011-01-17  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Domnievam sa, že zložité problémy sa nedajú redukovať na jednoduché riešenia. Nedá sa poukázať, v dôsledku mnoho podmienenosti súčasného stavu spoločnosti, sveta, na jeden kľúčový prvok, ktorého zmenou sa situácia vyrieši. Takých prvkov je veľa. Niektoré majú povahu historickú, niektoré sociálnu, niektoré ekonomickú, niektoré technickú...je ich slovom veľa. Preto aj riešenie súčasného problému neleží v zásuvkách len jednej vednej disciplíny.
Ak ekonóm, a erudovaný, sa vysloví zo svojho pohľadu ku problémom tohto sveta, môžeme to len privítať. Potrebujeme ešte ďalších odborníkov, ktorí by prehĺbili tento pohľad na problémy súčasného sveta. Zo svojho pohľadu. Z pohľadu svojej vednej disciplíny.Ak sa internet stane miestom, kde sa zrodí zárodok takejto mnoho odborovej diskusie, bude to super.
O veciach treba hovoriť. Tento článok môže byť dobrým začiatkom. Ako tu pritiahnúť ďalších odborníkov s dobrým úmyslom pomôcť veci? Ako to zorganizovať?
Snaha "reforiem" je dobrá, zasluhuje si podporu. Ja v tejto chvíli môžem len povedať, že je to dobrý začiatok. Chcelo by to ďalšie, rovnako fundované pokračovanie.


Gobseck   |   ip:85.161.10   |   2011-01-17  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Platit se má zlatem, stříbrem nebo třeba zrním, ale rozhodně ne barevnejma obrázkama v době kopírek a nebo číslama na monitoru. Nechápu co furt hledáte za moudra, vystupte z tohoto zhoubnýho pyramidovýho finančního systému a nic se vám nestane. Silnou komunitu dělaj silný jednotlivci a o bohatství platí totéž. Amen


hojka   |   ip:109.164.3   |   2011-01-17  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dočetl sem to po větu která oslavuje mravní kvality Václava Klause a mám dost.člověk který napomáhal (díky špatným zákonům které tvořil)rozkrádat republiku!!!dle mého názoru Daniel Estulin nenapsal dobrý článek a je mi líto že to je pod hlavičkou reformy.cz kterým sem fanda.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-17  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hojka:
neviem ako je natom ceska politika ale nemylis si klausa s havlom?


hojka   |   ip:109.164.3   |   2011-01-17  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klaus i Havel patří do domu který má no oknech mříže.....tot pro vysvětlenou


Milian   |   ip:195.113.1   |   2011-01-18  (00:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hojka: Jste fanda Reformy.cz a přesto se Vám nelíbí odkaz v přednášce (žádnej článek, nevim kde to pořád berete. Je to přepis přednášky!) na Václava Klause. Dost se divím, že jste fanda serveru Reformy.cz, jelikož tento server má jeden ze základních pilířů postaven na ideologickém a názorovém spojení právě s naším současným prezidentem.


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-01-18  (07:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslíš kikinu?


hojka   |   ip:109.164.3   |   2011-01-18  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milian:ano je to přepis z přednášky (bral sem to jako článek na dolezite.sk)fanda reformy.cz pořád jsem ale nelíbí se mi právě to ideologické a názorovém spojení s V.K.(Daniel Estulin možná neví nic o minulé době kdy se zhaslo/privatizovalo.


illuminatedBimbo   |   ip:178.40.60   |   2011-01-18  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://youtu.be/Tds0s9EbEjo


test   |   ip:194.160.1   |   2011-01-18  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=HTvKVfjtszI&;feature=player_embedded


eros   |   ip:86.40.154   |   2011-01-18  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci -

si zaslepeny nenavistou k byvalemu rezimu. Musel ti riadne ublizit, ako vela ludom ale... NEBOLO vsetko len zle.

Cesta k prosperite podla mna je urobit dva kroky dozadu. Stupili sme totizto oboma nohami do shitu.
Zobrat pozitiva a zacat konecne normalne pracovat


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-19  (05:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny eros, keby ze zacnes zivot v Kanade pred 20 rokmi, tak urcite by si nemal pocit ze si stupil oboma nohami do shitu. To len na Slovensku mas ten pocit, lebo tie komunisticke ludske smeti vam teraz robia demokraciu. Este dve generacie az ked vykapu tie ludske shity budete sa mat lepsie, samozrejme ak sa nedostanete Cine do ruk. Ja dnes mozem porovnavat a ver mi NEBOLO NIC DOBRE V SOCIALIZME ani to slnko, na zapade nie len ze hrialo, ale aj vonalo. Ver mi to nie je zaslepenost, to je velky rozhlad a skusenosti.


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-01-19  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je vtip roku, tvrzení že Klaus je kladná postava. Ten hajzl je ještě větší škůdce než Havel. Ne nadarmo dostal v internetových diskusích přezdívku Tuneldědek. Je to přezdívka, kterou si za to rozkradení celonárodního majetku i bank stoprocentně zaslouží. Tak jako si Havel zasloužil svou přezdívku Humanitární bombarďák v případě bombardování Srbska americkými zločinci v čele se zločincem Clintonem. Naučme se konečně nazývat věci pravými jmény.


eros   |   ip:86.40.154   |   2011-01-19  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mile otvoreneoci -

ty ani nevies s kym debatujes, tak sa neunahluj v zaveroch. To ze zijes v socialistickej Kanade mna neohuris. Ja zijem 10 ( ten years) na zapade. Staci ?
To, ze sme oboma nohami v sr.ckach som myslel na takmer cely zapadny svet. Afriku tu nebudem riesit.

Mne rozhlad a skusenosti nechybaju. Znova si ma len presvedcil, ze si ZASLEPENY NENAVISTOU !!!, ked hovoris, ze na zapade aj slnko vonalo.
Byvaly rezim bol o utlacani prav obcanov a neslobode. Teraz tu mame "slobodu" ( zapadny svet ), o ktorej sa mne teda nesnivalo ked som bol teenager za totaca. Korporacie, banky atd. Citas ty vobec co sa deje kusok od teba v USA? A najhorsieje, ze to mame aj tu v EU


REALISTA   |   ip:202.179.1   |   2011-01-19  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetkym diskutujucim Prispevok od ILUMINATED BIMBO bez osobnych utokov pukazal na pravidla ako sa vyvyjaju a etabluje moc denne Nehovorim uz o tom ze nase kvavakanie je o nicom lebo tisice zakonov Tvorene ludmi pri MOCI fakticky Bankarmi typu Rotchild sedia v pohode a vopred na roky pripravuju zakony ktore cez siet a pavucinu dopredu menovanych a pretlacenych Ludi do politik funkcii a MOCI v statoch realizuju ich zakerne zakonne zmeny Cize kto chce vladnut svetu musi najprv rozbit zakonmi suverenity statov a ozobracit a doviest k chudobe miliny ludi na urcenych uzemiach po svete Zlozenim EU - unie zakladatelia boli Zlocinci ktori boli po 7 rokov pusteni na slobodu po mnichov proecese - Fraske Igb farben a dalsie uz vtedy World korporacie a dalej Rotchild zalozili OSN akoze organ aby sa neopakovala VOJNA atd HA - HA - HA prave D rotchild ktory bol zakladatelom daroval svoje budovy OSN a doteraz OSN je pod jeho taktolkov NIC nerobi len miesa vsetko vsade tak ako je v plane 1 Vyber osobnosti odzadu kadrovka sa robi uz 100 ky rokov Cim nmenej moralky a vacsi zlocinec Tym vacsia funkcia a pretlacenie k moci Penazi vsetko a vsetkych podplatit aby sa dostal k moci je Dosr vzdy FED banka ich natlavi za nic mioiny za naklad Papier a farba a rozda tam prostrednictvom svojich AGENT siete bank po svete na to co planuje a tomu kto je vybrany a poslucha !! Takto boli podplateny a kupeny skoro vo vsetkych krajinach EU - unieb politici Dalsia forma su rozne HUMAN nadacie fondy spolocnosti riadne registrovane v krajinach Ktore su plateny zobank a od SOROS a pd aby rozvratili system v krajinach a demoraklizovali ludi cize VOLNOST sloboda a pd taraninky SEX fimi FILMI 80 % z produkcie USA same akcne - nasile vrazdy apd Ludom maestremedia menia denne psychyku ATD atd Cize system zakon na robitie narodnosti a vlastneho POLNO vyrob je uz ba svete cez LISABON Eu staty vsetky su zadlzene a bankrotuju a vlady Statov si zas poziciavaju a poziciavaju od Jedneho cloveka a to je pan D, Rotchild ktory im zas dava peniazky pod podmienkami Iba na To a iba na TO !Iba tolko Otvirene oci otvor viac a iny Tiez Defeestracie vid Fil Jan HUS sa zidu ako sol osobam v krajinach opri Moci ktore dalej spievaju na hudbu sialencov Bankarov !! Cize zaverom Obcan sam je Nula lebo je uz zakon tak ze nemoze nic nikde ako sam urobit zakonom nemoze ani sam mat pomali 5 metrov zeme a zasadit si par zemiakov !! Vid dalsie plany Zncit Polno vyroby v krajinach zakonmi ktore stanovuju take kriteria ze je to sialenstvo Nadnarod Korporacia budu dodavat po celom svete iba tie potraviny ktore vyrobia ONI !! atd atd Prijemne dni Riesenie je iba v tom ze nacsina z Miard bude mat taky zivot ze ich zacnu vyhladavat a zabijat po jednom kde ich objavia Partizanska vojna ! Svetovu revoltu neverim Tak dobre rozhadali sver ze iba v statoch sami ludia nieco Strajky su Mocnym na smiech !! Policia a vojska riadia ONI !! Daniel Estulin pise dobre a nemusi sa starat ci Klaus kradol Pise nadhladsovo Nakoniec vsetci politici pri MOCI kradli a falsovali vynimka nie je !! Problem sa posunul a treba ich zacal odstranovat od MOCI a zakony korporativnej MOCI znicit !!


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-20  (03:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny eros, Ja som vobec nemal v umysle ta ohurit tym , ze zijem v Kanade. Ale ty si musis uvedomyt, ze emigrovat a ist robit na zapad je velky rozdiel. Ja som tu nasiel vsetko to co som hladal, i ked musim pripustit, ze nie je to az take jako som si to predstavoval. Dnes viem, ze zapadny svet by siel milovimi krokmi vpred, keby ze ludi nenivocia velke dane. Nie je problem s bankami, alebo kooperaciami, ale problem je s nutenou solidarnostou na ktoru ty co sa im chce robit doplacaju platenim velkych dani. Samozrejme ked su velke dane vsetko je i primerane drahe.


Dan   |   ip:144.36.13   |   2011-01-20  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A kam nas takove elity dovedly? Ke krachu CR...Klidne si to precti tady, jak s nami vydrabavaji


http://pravdu.cz/domova/predrazene-verejne-zakazky-deficit-statniho-rozpoctu


filip   |   ip:178.41.16   |   2011-01-20  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarmila-
Ľudia sú hlúpi a nevedia čo je morálka.Stačí, aby jeden z tých špinavcov,čo nás dotiahli až sem, povedal niečo proti globálnej vláde,alebo sa nedal zaočkovať a vidia ho znovu ako hrdinu!
Hneď zabudnú,že aj on je jedným z hlavných rušňovodičov,ktorí popri vedení slepého stáda rozprávkovo zbohatli.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-20  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  WIKILEAKS:

http://www.youtube.com/watch?v=8vbWa1TWPa0&;feature=related


eros   |   ip:86.40.154   |   2011-01-20  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci -
citujem: "Nie je problem s bankami, alebo kooperaciami, ale problem je s nutenou solidarnostou na ktoru ty co sa im chce robit doplacaju platenim velkych dani...." koniec citatu

Ved prave tie velke dane platime "vdaka" bankam a korporaciam. Nechce sa mi to vysvetlovat. Ved je toho plny web. A tato stranka tiez. Ved toto nie je ziadny mainstream.

otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-21  (05:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny eros, ked som tvrdil ze padne socializmus, tak sa my smialo 99 ludi a tvrdili opak. Teraz ked poviem, ze vasim problemom je nenazrate a skorumpovane statne zriadenie, zasa 99 lidi sa my smeje a tvrdia nieco ine. Tie elity vas pekne zmanipulovali, ze verite takym bludom. A pritom je to take jasne, jednoduche a vychodisko ties uplne jednoduche a rychle, len to by sa muselo chciet a pohnut rozumom.


eros   |   ip:86.40.154   |   2011-01-21  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci -
tak to som ja asi v oboch pripadoch ten 100-ty.
Inac mna nikto nezmanipuloval ani za totaca ani teraz. Na to pozor, lebo som haklivy, ked si niekto mysli, ze som zaspata ovca. Ja nikomu nic nezeriem.
Myslim si, ze v 89-tom sme boli blizsie k "raju" ako sme teraz. Teraz sme v peknej r.ti a obavam sa, ze cim dalej tym to bude len horsie. Preto som napisal, ze cesta dopredu bude vlastne urobit dva kroky dozadu.
- zrusit € a navrat k vlastnym menam a vlastnym zahr.politikam
- zrusit Lisabonsku zmluvu
- No interest, Depth free money
- PRIAMA DEMOKRACIA ako vo Svajciarsku
- Decentralizacia moci
- znizit stavy uradnikov na minimum
- a dalsie veci v roznych oblastiach jednotlivo, to by bolo na dlhsie.

Aspon ja to tak vidim. Ono je to v podstate jednoduche ale tie arogantne spiny pri valovoch predsa nepojdu proti sebe.

BTW - ja som mal v plane emigrovat, ale ked som sa vratil z vojny, tak politicky azyl uz nedavali. "Revolucia" ma zastihla prvy rok na vojne.
Teraz aj tak nezijem na SK, ale poviem ti jedno:
keby som sa mal vratit do akoze byvaleho Ceskoslovenska 80-tych rokov, tak som zbaleny uz dnes.
A nebut taky hotovy zo slova socializmus. Kazdy si pod tym moze predstavovat nieco ine. Ty tam urcite vidis tych debilnych komunistov v 613-stkach. Ja tam vidim ako napriklad Svedi alebo Francuzi chodili do byvaleho CSSR okukavat nase skolky a starostlivost okolo toho so spadnutou sankou. To je na dlho a je tam strasne vela "pre" a "proti" vo vsetkuch sferach.


kasandra   |   ip:141.13.17   |   2011-01-22  (11:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Me by osobne zajimalo, kam se podely ty komunisticky prachy, co komousi prevedli z SSSR na zapad, a ktery ty monopoly do toho vseho jedou?
Kdyz by se to vzalo takhle, tak jsem naprosto srozumena.
Jinak, podle mne, Estulin vytvoril takovou malou pseudoekonomiku a vybudovalost nejakych pseudoidealu pro pseudomoralku, ktera mi pripomina pravidla hry zednaru. Kdyz si clovek tedy precte, jakyma ocima pohlizeji zednari na svet a na zivot, tak Estulin nehlasa vlastne nic jineho. Je to tak?
Ma to vic chyb, napriklad filozofickych. Potom take ekonomickych. A vubec mi to prislo napoprve jako takove spravne zvaneni!
Neda se nic delat ;-)
Nakonce si myslim, ze vsecko je teprve v pr...., kdyz prijde valka. Druha svetova valka to proste vsecko po....,
a ty chybicky a chyby se do dneska nevylepsily.
Pripada mi, ze Estulin chce, aby vznikly male narody a narodky, aby se pak na ne konecne mohl vrhnout nekdo vetsi (sic!), a jednoduseji je zbavit vlastni autority.
Urcite neni nacionalismus vsak tim spravnym resenim pro vec zachovani dobre ekonimiky, coz jest uz davno dosvedcene.
Naopak, zda se mi, ze tu nekdo zase buzeruje, ale moc sanci uz nema.
Jina otazka je, jak to ta Eunie vali? Lidi rikaji, ze tam je fura komousu, socialu. Kdyby tomu fakt tak bylo, dalo by se rici, ze proste nekam museli. Nemeli praci, tak si ji zase nasli. Ovsem, tim bych rekla, ze ta ekonimika musi jit tedy zase do haj...!
Kdyby si ty lidi dali nekdy rict!
Ale oni nechcou! Oni si mysli, ze kdyz si udelaj pohov, ze se jim vylihnou euronkove.
Jo, je to hezky napad s tim novym tolarem.
Ale aby nejaky zednarsky komousove vyvolavali valku sami sobe? Tomu uplne neverim.


kasandra   |   ip:141.13.17   |   2011-01-22  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jo, jeste neco. Kdyby nam komousove z byvale SSSR racili navalit ty prachy, co nam od 1968 jeste dluzi za zniceni statniho majetku, mohly by se ty prachy, co EU ukradla Ceske republice, zase navratit do statni kasy, ani muk.


PavolPijak   |   ip:212.81.19   |   2011-07-20  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedávno som čítal knihu "Demokracia je principiálny omyl". Viem, že neveríte vlastným očiam, ako som aj ja neveril, keď som dostal túto knihu do rúk. Autor knihy Pavol Peter Kysucký tvrdí, že demokracia je degeneratívny systém a produkuje z dlhodobého hľadiska len zlo rovnako ako aj socializmus, ktorý všetci dobre poznáme. Autor obhajuje tržnú ekonomiku, ale tvrdí, že demokraciu (systém štátneho zriadenia) vymysleli a udržujú pri fungovaní vrstvy zlodejov a mafiánov, ktorí si vymysleli dobrý politický systém, za ktorým sa môžu skryť a za nič neručia. Však všetci vieme, že už Kaliňák, posledný minister vnútra tvrdil v televízii, že ich SMER je dobre fungujúca s.r.o. Je to jasné, SMER neručí za nič, je s ručením obmedzeným a je to dobre zarábajúca firma, zarábajúca peniaze z korupcie. Po každých voľbách nastúpia noví politici, podľa autora knihy noví zlodeji a nič sa nielenže nemení, ale zákonite sa musí zhoršovať. Hlavne v knihe sa tvrdí, že s demokratickým systémom sa nedá nič urobiť, pretože medzi absolútne bezcharakterných demagógov a zlodejov a mafiánov sa ľudia s charakterom nedostanú. Teda, čím je demokracia rozvinutejšia, tým menšia šanca na to, že tam budú aj charakterní politici. Nemôžu vydržať medzi zlodejmi. Súčasne som bol prekvapený, že rovnaké názory, že demokracia je zlodejský systém sú známe už viac ako 70 rokov od amerických teoretických ekonómov ao sú Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, ale aj nemecký ekonóm Hans Hermann Hoppe. V knihe na konci sa cituje nemecký ekonóm Hans Hermann Hope, ktorý tvrdí, že tým, že demokratickí politici nie sú za nič zodpovední, tak v skutočnosti ani nikdy neriešia žiadne problémy, o ktorých by aj vedeli, pretože z princípu fungovania demokratických vlád, kedy sú pri moci obmedzený čas, len možno jedno volebné obdobie, tak chcú nakradnúť čo najviac. A po nás potopa. Okamžite som si kúpil aj knihu od tohto nemeckého ekonóma a je to tam jasne popísané ešte ostrejšie. Tržná ekonomika s tým nemá nič spoločného. Naopak demokracia deformuje tržné prostredie a spôsobuje mu veľké škody. Ako hovorím, prečítajte si najskôr túto knihu a potom doporučujem kúpiť aj knihu od Hoppeho „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“, vyšla v nakladateľstve Liberární institut, Praha. Hoppeho kniha je v niektorých častiach dosť teoretická a kto nerozumie ekonomike, asi tým teoretickým dôkazom nebude rozumieť. P. P. Kysucký navrhuje aj riešenie, ktoré ekonomickí teoretici podľa mňa nenašli. Autor v knihe „Demokracia je principiálny omyl“ navrhuje nový štátny systém, ktorý sa má v budúcnosti presadiť proti súčasnému demokratickému. Súčasný systém štátneho zriadenia s tržnou ekonomikou v Číne mi to trochu pripomína. Mne sa to celkom pozdáva: Knihu je možné kúpiť v niektorých kníhkupectvách alebo priamo cez www.negativa.sk . Ale kniha nie je len o demokracii. Je to podstatne zaujímavejšie. Je tam toho veľa. Napíšte mi Váš názor na tieto knihy, ak si ich prečítate.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


ZSSR za Stalina - iba fakty


2012-04-21  (17:45)  |  Politika
„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“ J. V. Stalin, 1943


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Havel hrdina.


2012-01-18  (08:28)  |  Politika
Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Manifest - Za náš hlas!


2011-08-22  (19:43)  |  Politika
Ak súhlasíte s presadením navrhovaných zmien, uvedených v tomto dokumente, zoberte si ho prosíme za svoj. Bol vypracovaný obyčajnými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a nesleduje žiadne sebecké ciele. Je koncipovaný s úprimnosťou a v medziach slušnosti. Neobsahuje síce požiadavky, ktoré by vyvolali okamžitú zmenu a zlepšenie situácie v SR v konkrétnych oblastiach napr. sociálnych záležitostiach či daňovej politike, ale dve základné požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené podľa nás prinesú významné zlepšenie a posilnenie demokratického zriadenia v Slovenskej republike a v budúcnosti jednoduchšie presadzovanie našich predstáv. Dúfame, že sa pre tento cieľ dokážeme zjednotiť, pretože sami sme slabí, ale ako masu nás budú musieť rešpektovať! Prosíme Vás, podporte túto iniciatívu akýmikoľvek inteligentnými prostriedkami. Ďakujeme


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Ďaľšie z politiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Protokoly sionskych mudrcu
Sanve: Najprv vyšetrite kauzy, potom zaplatím daň...

Čo má človek robiť, aby sa pripravil na budúcnosť s ...

Bernský politický proces - Znalecký posudek, vypracovan...

Přejděte na jiný olej k přípravě jídel a snižte ...

Římskokatolická církev je největším pokrytcem na sv...

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stručne k Ládinovej smrti

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4315 s