20. Júl 2019
    
Deset irracionálních jevů v západní civilizaci - Dolezite.sk

Deset irracionálních jevů v západní civilizaci


  2010-03-09  (17:21)  |  Zo sveta
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Deset irracionálních jevů v západní civilizaci
Irracionalita první: Kdekoliv se rozhlédnete, tam je vidět potřeba práce, přitom deset procent lidí je trvale nezaměstnaných! Příčina pozorovatelného má být v tom, že "nejsou potištěné papírky" (peníze). Žádoucí "potištěné papírky" smí tisknout vždy jen jedna instituce, do které nikdo nevidí. To je zabezpečeno zákony. Hodnotu peněz vytváří množství a kvalita práce, tělesné a duševní tvorby člověka, kterou mají symbolizovat a zastupovat. Ale jsou vypláceny i těm, kteří žádnou hodnotu nevytvoří ani k její tvorbě jinak nepřispívají. Zejména v poslední době se tak objevil přebujelý státní aparát, přeplácení manažéři a ti, kteří závadný systém udržují při životě. Mezi mnohými jinými jsou přepláceni i sportovci, umělci, herci. Kolik a čeho se vytvoří hodně dlouhým hodem koulí nebo malbou obrazu do soukromých sbírek ve srovnání s lékařem, který obnovil zrak nebo zdraví? Koupil by si takový obraz a za tu cenu ten, kdo si své peníze vydělal "okopáváním řepy"? Vyplácením nepodloženého výkonu penězi, které vytvořené mají reprezentovat, dochází k nepřetržitému znehodnocování peněz, k inflaci. Co se koupilo za dolar nebo korunu v roce 1900, 1950, 2010?

Iracionalita druhá: Práce duševní i tělesná jako zdroj hodnoty peněz je obecně poslední a nejméně efektivní způsob, jak si tyto "potištěné papírky" legálně obstarat! (V islámu dokonce trest boží.) Žádný miliardář (až na pár výjimek) nikdy nepracoval a nic nevytvořil. Proto měl čas na konstrukci finančních her a intrik na okradení a obehrání mnohých. Těmito sponzory ovládaná média do veřejného mínění infiltrovala jako přijatelné, že nejvyšším stupněm "chytrosti a úspěšnosti" v životě člověka je jakékoliv přijití k penězům. Neboli se "umět narodit", nebo v roli manažéra organizovat tvorbu hodnot tak, aby tvořící zchudli, ale organizátor zbohatl. Nesmí být ovšem ve způsobu organizování chycen právními institucemi. Nepřetržitou devalvací jsou navíc okrádáni ti pracující poctivci, kteří si chtějí šetřením zajistit existenční jistotu a tím nezávislost myšlení. Žití pracujících "z ruky do huby" je pravý cíl temných duchů v pozadí, protože by se jim uvolnil čas na přemýšlení o všem! Kdo žije "den ze dne" nemá na přemýšlení čas a volí pak ty, kteří jsou namalováni na největším počtu zdí a plakátů.

Irracionalita třetí: Státní právo a soudy jsou vždy na straně darebáka! Je tomu tak proto, že darebák dopředu studuje psané zákony, protože pro svou nepráci na to má čas. Svá darebáctví, většinou jak přijít bez práce k penězům, konstruuje následně tak, aby před formálně pracujícími soudy obstál. Ví, že v prakticky ateistické společnosti neexistuje sám pojem spravedlnost a soudci se musí řídit literou zákona (zevní formou), ač by někdy i nechtěli, nikoliv se pídit po jeho duchu. Naproti tomu normálního člověka, který se musí živit prací a nemá čas na studium zákonů, stále "bere fantas", že soudy jsou instituce pro realizaci toho, co většina lidí cítí jako přirozenou spravedlnost. A tak je stále a stále zaskakován tím, že ve formulaci jeho přirozený práv někde "chybí nebo přebývá tečka". Tím i nepochybně spravedlivou věc ve při s darebáky soudně prohrává. Dále je "zařízeno", že je prakticky nemožné, aby si lidé za velikost platu za práci mohli najímat advokáta. Uměle nadsazenou cenou práce advokáta si klaka temných duchů zámyslem zajišťuje právní předstih nad "těmi na práci".

Irracionalita čtvrtá: Úžernictví neboli život z úroků a majetku se stalo nejen možným, ale mravním vzorem! Jak se vůbec může mluvit o křesťanské civilizaci, když křesťanství úrok evidentně nepřipouští. Ježíš jako bankéř? Proto EU vlastně je rovná, když křesťanskou "nálepku" v EU ústavě odmítá. Již žádná křesťanská Evropa není. Je jen Evropa trhu se vším. Navíc se tato forma absence duchovnosti evropské společnosti, rentiérství, nadále stupňuje. Mít majetek je po pádu komunizmu čím dál výnosnější, pracovat čím dál méně finančně přínosné. Z povalujících a bezdětně se pářících rentiérů na plážích a ostrovech udělala média idoly úspěšnosti současnosti! Stačí pohlédnout do podprahově hypnotizující TV filmů a seriálů. Smyslem života v ateistické civilizaci se stalo "dostání se nějak k majetku" a pak jen užívat plodů práce jiných. Toleruje však parazitování duchovní dimenze?


Irracionalita pátá: Čím dál se vyrábí více "účinných" léků a přesto nebo v důsledku toho je čím dál více nemocných! Příčinou tohoto paradoxu je to, že farmakoncernům je zdraví lidí ukradené. Jsou organizovány temnými přece proto, aby vydělávaly peníze a ne pro zdraví lidí. Jejich faktickým cílem se stalo, aby pracující to, co vydělali, jim odvedli za léky, rychle odstraňující zevně syndrom. I za cenu toho, že brzy po skončení práceschopnosti umřou na podlomení vitality těla, a také na vedlejší účinky léků. Organizátoři zdravotnického výzkumu ze své podstaty "nemají v popisu práce" dávat něco na velmi nákladný výzkum skutečných příčin nemocí. Jsou tedy přednostně vyvíjeny tisíce nákladných preparátů, které potlačují zevní projev. Jejich vysoká cena pak zajistí návratnost a zisku. Lékaři, ač by většina nechtěla, jsou pomocí pravidel "lege artis" drezúrováni k tomu, aby neodbočovali do výzkumem koncernů neprověřených cest. Takový začarovaný kruh: protože se něco nezkoumá, nemůže to být prověřeno. A protože to není prověřeno, nesmí se to použít. Lékaři jsou tak vtlačováni do rolí vysoce kvalifikovaných distributorů farmak, potlačujících projev syndromu. Tento přístup prostoupí atmosféru zdravotnictví natolik, že jsem se setkal dokonce s tím, že takto indoktrinovaní lékaři hovoří o prevenci, přitom za ni považují včasnou diagnostiku a medikaci nemoci. Odstraňování příčin nemoci vyvolávající jim vůbec nevešlo na mysl.

Irracionalita šestá: Vláda této civilizace skrze populační nepolitiku provádí genocidu civilizačně vyspělých a práce schopných vrstev společnosti a podporuje rozmnožování deklasovaných a nevzdělavatelných živlů! Děje se tak vytvářením pracovní a společenské atmosféry, která prakticky neumožňuje zaměstnanému páru mít více než jedno dítě, aniž by rodiče upadli do materiální nouze. Atmosférou společnosti není hodnocena kvalitní matka více dětí jako v práci se uplatnivší mužožena. Naproti tomu deklasovaným nezaměstnaným živlům sociální zákony přímo nabízí zajištění životního minima. Ovšem jen tehdy, když si pořídí šest a více dětí. Tím se dosáhne dostatečná výše příjmu. Nepracující rodiče pak pohodlně žijí ze sociálních dávek na děti přesto, že ty rostou "jako dřevo v lese". Vznesením požadavku na zabránění neúměrné populace u těchto vrstev, jako to bylo učiněno v Číně politikou jednoho dítěte, by z dotyčného udělalo celostátní terč pseudohumanistů.

Irracionalita sedmá: Školství a celá výchova civilizace je zaměřena na to, aby vědomostmi vybavila žáky bez toho, aniž by jakkoli v prověřila nebo ovlivnila jejich charakter. Vědomostmi se ovšem potencují možnosti darebáků! Vysoce kvalifikovaný darebák je pro kohokoliv mnohem nebezpečnější než primitiv. Současný vzdělávací systém je kontrastem ve srovnání s chováním starověkých zasvěcenců v jejich školách. Ti prověřovali charakter žáků a adeptů zasvěcení a škol. Např. Pythagoras byl zabit a pythagorejci jako škola a středisko zasvěcení v Řecku byli rozehnáni jen proto, že odmítali za jakoukoliv cenu přijmout mezi své žáky bohaté darebáky. Ti, aby se jim pomstili, pak poštvali chátru a s její pomocí zničili filozofickou a vědomostní špičku.

Irracionalita osmá: Produktivita práce neustále roste a přesto produktivní lidé údajně nejsou schopni uživit penzisty! Problém leží jinde. Neustále rostoucí počet nic neprodukujících parazitů a zbytečných úředníků spolyká všechny výsledky přírůstků produktivity práce produktivních, takže na vysloužilé tvůrce hodnot nic nezbývá.

Irracionalita devátá: "Demokracie" neboli vláda lidu funguje tak, že drtivá většina nemajetných volí strany a poslance, kteří ihned po zvolení odhlasovávají zákony, které omezují práva voličů a umožňují snadněji hromadit příjmy a jmění v rukách hrstky. Na úkor těch manipulovaných chudáků, kteří je zvolili! Viz vývoj koncentrace majetku v důsledku burzovních, měnových a ekonomických her v rukách oligarchie a pozvolný zánik středně majetných tříd. Finančně neodvislá, dostatečně početná střední třída totiž omezuje všemoc oligarchů. Není ovládána prostřednictvím médií jako tupý dav propagandou.

Irracionalita desátá: Čím více policajtů a soudů, tím menší bezpečnost čehokoliv a větší množství podvodů! Bezpečnost osobní a majetková je totiž v rozhodující míře ovlivňována duchem společnosti, nikoliv represivními složkami. Je-li duch společnosti vadný, počet policajtů a soudců už nic nedohoní. Naopak, zločin vroste mezi ně.


Z výše uvedeného je zřejmé, že celá západní civilizace je ve stavu, kdy je nezbytně nutná zásadní společenská reforma. Ta musí přinést zejména změnu společenského klimatu a vnést žádoucí regulační prvky do mechanizmu trhu. Trh je velmi přirozená, tedy Bohem chtěná realita. Ovšem jen v oblastech regulace materiálních hodnot! Tržit spravedlnost, práva člověka, panenství apod. nelze. Demokracie je užitečná jen tehdy, jsou-li hlavní masou společnosti žity nadčasové, etické, boží zákony. Jen tehdy je hlas lidu, hlas boží!!! A spravedlnost boží je také v tom, že koho si lidé zvolí, tím jsou odměněni nebo potrestáni! Začne-li většina lidu myslet jako duchovní chátra, tj. bez žití duchovních principů, pozvedne volbami k totální moci všehoschopné darebáky. To v současné době ohrožuje samu existenci lidstva. Pevně věřím tomu, že jeho Tvůrce si jej ovšem nenechá zničit. Proto jsou uvedeny v pohyb neviditelné síly stvoření. Obnoví nějakým způsobem rovnováhu. Při tomto obnovování se každý přesvědčí, že staré pravdy svědomí nejsou pověry, jak říkají ateisté, ale objektivně existující nadčasové zákony a že jejich dodržování se vyplatí nejen v životě, ale i po smrti těla.

http://afinabul.blog.cz/1003/deset-irracionalnich-jevu-v-zapadni-civilizaci

Johny
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Bertold   |   ip:95.103.12   |   2010-03-09  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  konštatujem, že z môjho pohľadu je nemožné čokoľvek z tohoto článku vyvrátiť.


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-09  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  výborný článok, hovorí jasnou rečou, ešte tak dúfať, aby bol vypočutý v najširších kruhoch spoločnosti.


numlock   |   ip:89.173.15   |   2010-03-09  (18:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tych 10 iracionalit - pekne zhrnutie nasho sucatneho stavu


Pikao   |   ip:85.216.16   |   2010-03-09  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto dat do vecernych sprav a ku kazdej z nich nech sa vyjadria profesori z SAV, bankari, politici, bezni obcania...

no. to sa asi nestane, ale treba tuto spravu co najvacsiemu poctu ludi propagovatcv   |   ip:77.247.22   |   2010-03-09  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A najkrajsie na clanku je koniec,jeho viera ze Tvurce si nenecha znicit svoj lud.To je krasne a v to verim aj ja.
Preto take ze "jedinec s tým nic nenarobí" alebo "oni sa nevzdaju" je uplne mimo mojho rozmyslania.
Boh je silnejsí a ten zvitazi!!!
Ziadna pravda a laska ktorú sprofanoval ten ozratý idot chrchlavý ale Bozia pravda a Bozia laska a prirodzene zakony zvitazia urcite nad týmto podvodom.


hladacpravdy   |   ip:89.173.4.   |   2010-03-09  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tie iracionality nie su nahodne, su cielene


bazooka   |   ip:78.141.12   |   2010-03-09  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanok je fajn...
lenze co z toho ?
tu na tejto stranke si taketo clanky mozme precitat prakticky denne, vieme ich uz naspamat, ale co sa tym zmeni ?
skuste sa pozriet na stranky a fora SME, aktualne.sk a podobne... a skuste tam s tymi vymasirovanymi mozockami podiskutovat.
co chcem povedat ?
Narod je zial tak sprosty, ze nevidim z tohto kruhu ziadne vychodisko - a citanie takychto clankov do konca zivota nepovazujem prave za zmysluplny zivot.
Nemate pocit, ze by uz bolo nacase nieco s touto spolocnostou aj urobit ?
Ja sa denne rozpravam o problemoch uvedenych v tomto clanku so svojimi znamymi a casto sa zapoja aj neznamy ludia a moja statistika mi hovori, ze vacsina - 70 az 80 ludi nemaju ani sajnu o tom, co sa okolo nich deje a ani preco je tomu tak !!!
co s tymito ludmi zmenime ? NIC !!!
Bohuzial, ale aj keby sme teraz vsetci naraz vybehli do ulic s notebookmi a zacali na uliciach ludom "otvarat oci" a dokazovat im to takymito web strankami, tak jedine co dokazeme, ze nas pozatvaraju a ludom to vysvetlia tak, ze sme psychicky naruseni jedinci...
Som pesimista, ak mate niekdo napad, napiste...


albionSK   |   ip:92.245.8.   |   2010-03-09  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to bazooka: podla mna sa musime spoznat v realnom zivote, aby sme videli kolko nas je..


Kirak   |   ip:92.52.9.1   |   2010-03-09  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peknych 10 bodov,

ale ten zaver ? iracionaly sam o sebe

slepo verit v neviditelne sily stvoritela ?
ze to za nas Tvorca odpracuje vsetko sam ?dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-09  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bazooka,
máš pravdu aj iní to tak cítia. Vačšina ludí verí klamárom, lebo sami majú ku klamstvu bliššie ako k pravde.
Ako hovorí albion,hladať riešenia na spájanie a koordonovanie krokov, ako sa hovorí v jednote je sila, lebo roztrieštenosť len podporuje všeobecný pesimizmus a skepsu.
Nevieme kolko nás je, to je tiež zlé, mnohí si myslíme že len akési promile, no je to pravda ?
Je nás aspon percento ? ak hej tak kolký sú ochotní priniesť nejakú obeť ? aspon v ochote sa spájať, ked nie riskovať existenciu.
Nemáme základné vstupy, potom sme slabí, osamelí, skeptickí.
dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-09  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kirak,
stvoritel urobí len to čo chceme my, ked neurobíme nič, neurobí ani on nič. Božia vôla je naša vôla, a naša vôla je vôľa Boha.
čo urobíš Ty ?


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-09  (21:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ešte bazoka,
je fakt pravda čo píšeš že keby sme vybehli do ulic s notbukmi čo textami tak nás pozatvarajú alebo obvinia s bláznovstva. No zrejme táto fáza sa nedá prekonať inak, ako obeťou že sa tak stane.
Aj gandhí povedal: Najprv vás ignorujú /čo sa deje/ potom vás zosmiešnujú /aj to sa deje/ a potom zvítazíte. /v tejto fáze ešte zjavne nie sme/
Tá prvá faza ignorancie je najhoršia, tá bolí viac ako zošmiešnovanie.
Ide o to vedieť tieto fázy, a každý ich realizovať v praxi, asi nám iné zatial neostáva.jozef   |   ip:87.197.12   |   2010-03-09  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď to dokázal Sulík, musíme to dokázať aj my. Ale určite nie tým, že na ľudí hneď vybehneme zrušenm úrokov a zavedením základného príjmu.
Musí to byť politická strana, ktorá sa dostane do parlamentu. Treba len vymyslieť, ako dať dokopy nejaké peniaze. Vyzerá to tak, že SaS sa tiež skompromituje a teda bude obrovský priestor pre novú stranu. Aby to ľudia chápali a verili tomu, treba začať jemne, napríklad bojom proti rozkrádaniu.
Je možné založiť v banke účet, ktorého pohyby si vie kontrolovať napríklad milión ľudí bez možnosti manipulovať peniazmi na danom účte? Bol by to účet strany, ktorý by spravovalo jej vedenie. Cez internetbanking si každý, kto prispeje, môže skontrolovať pohyby a na internetovej stránke strany budú zverejnené účtovné knihy.
Chcelo by to ďalej riadne výkonný server. Celá strana by mohla fungovať na tom serveri - žiadne okresné a mestské organizácie ...
Ak sa prvých 200 členov poskladá po 20 Eur, za 4000 sa dá spraviť dobrá stránka a spropagovať ju na internete. Ďalšie príspevky = ďalšia reklama. Každý prispievajúci má automaticky možnosť stať sa členom a prispievať názormi, pripomienkami, nápadmi, hlasovať ...
PoĎme o tom diskutovať ala aj začať niečo robiť.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2010-03-09  (23:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tá myšlienka internetovej strany sa mi veľmi páči. Niečo na štýl Us Now :)


jozef   |   ip:87.197.12   |   2010-03-09  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Us Now by bol cieľ. V ČR vznikla strana za ekonomickou reformu www.ekonomickareforma.cz. Zakladom programu je 1 statna banka a ziadne uroky. Uz by aj mali byt zaregistrovani. Bolo by dobre zistit, ako sa im dari.
My tu mame to poondiate ojro a tym je to stazene.


GabrielKaracsony   |   ip:82.119.23   |   2010-03-10  (00:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K článku "Akú vládu chceme", som napísal, ale hodí sa to aj sem :

"Nenájdeme na politickej scéne stranu, ktorá by mala dnes v programe reformy typu "základný príjem", alebo "jedna daň", prípadne inú zásadnú reformu sociálno-ekonomického systému. Ani jedna "relevantná" strana takýto program neprijme, lebo to považujú za rizikové. Len vysoko organizované spoločenstvo zanietencov dokáže programovo osloviť také masy, ktoré by ich potom vyniesli do pozícií, z ktorých sa reformy dajú robiť. A to chce čas a peniaze. Niekoľkí do takéhoto pokusu ideme a chceme to dostať na parlamentnú úroveň. To však potrebuje aj iné aktivity, ako blogovať a do nekonečna diskutovať na rôznych internetových diskusných fórach. Potrebujeme zanietencov dostať od počítačov aj do "terénu". Máte takú odvahu a pripojíte sa ? " www.danubka.sk ""

K tomu ešte dodám : Rozšírime program tohto spoločenstva zanietencov o tézy ukazujúce východiská a riešenia uvedených, ale možno aj ďalších iracionalít. Zoznámime s týmito tézami masy ľudí a pretransformujeme sa na politický subjekt.

Autor článku v závere hovorí :
" To v současné době ohrožuje samu existenci lidstva. Pevně věřím tomu, že jeho Tvůrce si jej ovšem nenechá zničit. Proto jsou uvedeny v pohyb neviditelné síly stvoření. Obnoví nějakým způsobem rovnováhu."

Toto je veľká pravda, ale je posadená do filozofickej roviny, ktorá reálneho človeka demotivuje. Veď načo by som niečo robil, keď TVORCA to tak nenechá a neviditeľné sily obnovia rovnováhu.
Tvorca to neurobí bez nášho pričinenia, musíme mu pomôcť konkrétnymi činmi. Ja do toho idem.bazooka   |   ip:78.141.12   |   2010-03-10  (00:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som aj za vznik strany podla nametu Jozefa ale hlavne ako povedala Dana - musime sa konecne raz stretnut !
Ako to zrealizovat ? Asi sme vsetci z inych kutov, ale ako si mame vymenit svoje mail. adresy aby sme mohli vzajomne komunikovat a dohodnut sa na nejakom konkretnom termine a mieste stretnutia ... a aby nase identity neboli len tak cudzim ludom zverejnene ?
Niekto moze mat totiz strach a ja sa ani necudujem. Pokial ide o mna, ja svoju adresu kludne zverejnim - Bazooka.Joe@azet.sk
Ak ma niekto z vas chut podebatovat na temu stretnutia alebo zalozenia komkretnej politickej strany alebo aspon obcianskeho hnutia - skratka urobit konecne nieco konkretne pre zmenu kurzu vyvoja spolocnosti , moze mi kludne napisat, budem iba rad... Tieto komentare a diskusie pod clankami su sice fajn ale treba to posunut niekam dalej !


bazooka   |   ip:78.141.12   |   2010-03-10  (01:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este take male odbocenie resp. reakcia na Gabriela...

Na politickej scene naozaj nenajdeme stranu, ktora by ponukla radikalne alebo aspon pozitivne riesenie z prosteho dovodu - vsetky strany do jednej, nech sa navonok akokolvek tvaria superivo a konkurencne, maju spolocne tieto zasadne ciele :

1. vladnut masam tak, aby tieto aspon zo dna na den prezivali a mali zabezpecene len tolko, aby uspokojili svoje zakladne potreby ale nie az tolko, aby si mohli dovolit na chvilku odpocinut od pracovneho kolotoca - lebo by hrozilo riziko, ze zacnu nebodaj premyslat a prekukli by podvod, ktory na nich politici pachaju.

2. politici samozrejme vladnu aj preto, aby sa zabezpecili oni s ich rodinami, po vzore slachty a oligarchie velmoci uz v uplynulych storociach...

3. vladnu v sulade s pravidlami EU - a toto je koren problemu... nase politicke strany nemozu urobit nic, co by nebolo v sulade s pravom a politikou EU... spomente si len na Tlacovy zakon alebo Jazykovy zakon - kolko komisarov ich skumalo, kym to EU nakoniec pozehnala. Ale keby to nepozehnala, Smer aj SNS by tieto zakony museli stiahnut.

Cize tymto som chcel iba povedat, ze ak chceme dat dokopy nieco ako politicku silu - jej cesta nemoze viest s EU ale proti EU a to jednoducho preto, lebo v sulade s EU nic nezmenime, tak ako to nezmeni ani ziadna z dnesnych polit.stran.

Totiz tie radikalne riesenia typu jednej statnej banky, vlastnej meny, zrusenia uroku ci zavedenie zakladneho prijmu by sme v EU jednak nepresadili (ani v nasom parlamente nie) , Brusel by nam samozrejme neudelil ani ziadnu vynimku, a ani by sme nedokazali obratit na nasu cestu ostatne clenske krajiny EU - ako moznu zmenu smerovania celej EU.

Z toho vyplyva, ze zostava len cesta mimo EU, cesta narodna, mozno cesta izolacie, ale horsie ako v ramci EU to uz byt aj tak nemoze... :-)
prave   |   ip:94.229.32   |   2010-03-10  (03:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano ano skomplikovat cely proces tym ze sa znemozni priame rozhodovanie a presuva sa mimo hranice statu a ak aj je umenie to presadit pred EU.Takze s nami vybabrali ale to nie oni ale hlavne my!
Lacne naivnym pristupom ku vsetkym veciam co sa EU a eura tykalo a politikov tyka.Ja som nikdy nebol nakloneny tejto myslienke ale to je jedno.Takisto suhlasim s GabrielKaracsony ze tvorca za nas vsetko nesurobi je to hlavne na nas.Dobre myslienky dakujem.


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-03-10  (07:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vizitka Satanovej vlády nad ľuďmi, presný obraz jeho charakterových vlastností. Našťastie jeho vražednej vláde odbíja posledná hodina. Vystrieda ju Božia vláda lásky a pokoja. Budú odstránené všetky škody napáchané Satanovou vládou nad ľudstvom i škody ktoré si napáchali ľudia sami nad sebou napodobňovaním Satanového padlého charakteru. Svet bude obnovený počas milénia Kristovej vlády do rajského stavu a ľudia do dokonalosti.
Nechápem ako môžete ešte dôverovať ľuďom, keď vidíte do akej situácii doviedli svet jeho "elity" Prečo si radšej nevšímate Božie diela na zemi a večné predsavzatie Boha s ľuďmi, na ktorom Boh pracuje od začiatku pádu ľudí do Satanovej pasce nezávislosti?


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-10  (07:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja by som to neformuloval zatial do strany ale skôr v prvej fáze akési hnutie ktoré spájajú spoločné tézy napríklad ako týchto desať iracionálnych bodov. Od toho musíme začať aby sme mali nejaký program ktorý to všetko definuje. Toto vyjadrenie je dôležité aby sme sa vedeli vymedziť medzi sebou a zároveňn navonok.
Prvý slogan by vedel zjedotiť ako aj pritiahnuť mnoho ludí, by moholi byť:
Ak bude na svete len jedna neštastná bytosť, štastie iných je len prázdnou ilúziou, lebo všetci sme spojení v jednu velkú dušu spoločne zdielajúcu štastie aj neštastie. Ak trpí jedna časť trpí celý celok.
Pravdou, čestnostou, otvorenostou meníme svet na lepší domov pre kažého človeka.
možno je to velký ciel no na velkých cieloch sa dajú budovať velké veci. S tohto sa odvíja všetko čo ludia potrebujú,od ekonomiky, politiky, filozofie, náboženstva.
ide o to či pár ludí prijme tieto velké veci a nie len tie participálne či dielčie.
Ak ano, bolo by to dobre, lebo by sme pritahli množstvo ludí ktorí si to začínajú uvedomovať. Toto uvedomenie je obrovská sila pohybu vedomia.


GabrielKaracsony   |   ip:82.119.23   |   2010-03-10  (07:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ucitel", to akože máme sa zomknúť v jednej "sekte" a s pokorou barančekov čakať v akomsi skanzene na Božie dielo ? Tak "dokonalí" nie sme, aspoň ja nie ! Musí konať človek - občan. A to musí urobiť prostredníctvom vládnucich a mocenských štruktúr, do ktorých sa musí prepracovať, nech sú už akokoľvek nedokonalé. Až tam bude, potom môže zdokonaľovať. Preto tie výzvy na organizovanie sa, na stretávanie sa a na vytvorenie tej "správnej" politickej strany.
Iná cesta by bola už len krvavá revolúcia. Takú odmietam !
Znovu ponúkam pôdu " www.danubka.sk "


GabrielKaracsony   |   ip:82.119.23   |   2010-03-10  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "dana" práve som dokončil svoj predošlý príspevok, keď prišiel tvoj. V DANUBKE sme síce stavili na riešenie určitých parciaálnych cieľov, ale určite sa nevyhneme ďalším súvislostiam a témam. Len začíname, preto je možné ešte účinne meniť a dopĺňať ciele nášho združenia.
" www.danubka.sk ", " info@danubka.sk "


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-10  (08:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bazooka,
určite ti napíšem, ked si zverejnil prvý svoj mail, to svedčí o uprimnosti Tvojeho snaženia. Možu tak urobiť aj iní, kým nenajdeme inú formu spájania.
Možno by bolo dobre požiadať admina tejto stránky aby zavesil na začiatok stránky Jednu tému povedzme s názvom: Spájame sa ludia, kde by boli napísané myšlienky s ktorými sa stotožnujeme a by visela na zčiatku stále, aby ju neodsúvali iné články.
Admin ak čítaš,môžeš sa k tomu vyjadriť ?
Ja skúsim niečo naformulovať čo by sa mohlo stále doplňať, len aby to viselo na začiatku. Samozrejme aj s diskusiou.


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-10  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gabriel,
s tvojimi aktivitami plne súhlasím, no myslím si že nás by malo spájať akási vyššia nádstavba ako len ekonomický stimul. Určite to máš dobre premyslené a plne ta podporujem, len treba mnoho ludí na splnenie
týchto cieľov.
Ja vychádzam s predpokladu že ludia si uvedomia, že byť dobrým človekom znamená byť aj dobrým politikom, ekonomom,robotníkom, lekárom, to je tá obrovská nádstavba na ktorej sa dá vybudovať nekonečne velké dielo. Na tejto stránke je mnoho chápajúcich tvorov, lebo by sa tu zaručene nevyskytli.
Ked sa všetci stretneme, určite budeme hovoriť aj o Tvojich témach do ktorých si vela investoval svojeho potenciálu.


cv   |   ip:217.75.75   |   2010-03-10  (08:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef

Sulik nic nedokazal,financuju ho a naviguju a manipuluju s nim tí ktorí aj s Dzurindom a Miklosom ci Radicovou


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-03-10  (08:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gabriel tvoje meno znamená v herejčine "muž boží". Ale si ním naozaj? Alebo ti stačí čo sa týka Boha oslavovať ho len raz do roka, čo znamená zase maďarský význam tvojho priezviska na "Vianoce"? To je príliš málo nato čím sa ako ľudia "homosapiens" hrdíme? Z tých vecí, ku ktorým nabádaš som už vyliečený. Zlo je také sofistikované, také prepletené a také mocné, že sa ho ľudia dokážu zbaviť len s Božou pomocou. Trúfaš si na okultné satanistické finančné skupiny, ktoré zotročili celé ľudstvo? Veď sú to ľudia, ktorí priamo alebo cez média riadi sám Satan, boh tohto sveta. Vidím, že si zaslepený k ich moci a stávaš sa pre zmenu zas ty ich svetskou "ovcou". Každý sme symbolickou ovcou toho, koho poslúchame. Kristus povedal Satanovi, "nemal by si nadomňou moc, keby ti nebola daná".Hoci ho Satan dal zabiť, Boh ho na tretí deň vzkriesil. Tým sa definitívne vyriešila sporná otázka celých dejín ľudstva, kto má právo vládnuť nad svetom. Vidím, že žiadnemu z krokov, ktoré Boh doteraz urobil pre záchranu sveta nerozumieš a chceš sa stať vodcom slepých. Ale aj na to mal Kristus odpoveď: "Keď slepý vedie slepého, obaja spadnú do jamy" Prepáč ten ostrý tón, ale celé ľudstvo dnes stojí pred jamou.


GabrielKaracsony   |   ip:82.119.23   |   2010-03-10  (08:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ucitel", ja ťa určitým spôsobom chápem, ale žijem na Zemi, tu a teraz, lebo to asi Boh tak chcel. O tých ambíciách vládnuť nad inými, či nad svetom len toľko - podľa teba, každý, kto by chcel niečo na tej Zemi zmeniť, tobôž tu v tejto krajine, je motivovaný potrebou vládnutia ? Ži si vo svojom presvedčení a modli sa, nebudem ti to zazlievať, ale ja som za konkrétne činy a dôverujem ľuďom.

"dana", ak si si nevšimla, ponúkam pôdu na zjednotenie, či sústredenie mnohých, alebo všetkých tém, ktoré nás trápia a motivujú pod jednu strechu, odkiaľ by sa práca koordinovala. To neznamená, že "JA" chcem a budem sa venovať všetkým témam. Nie som tak univerzálny. Každá téma, či problém by mohol mať svojho odborného garanta, či koordinátora, ale všetci by mali možnosť sa podieľať na všetkých témach.
Existuje veľa rôznych združení, spolkov a hnutí, ktoré sú užitočné. Uzatvárajú sa však len do svojho vnútorného "klubového" prostredia a problémom sa venujú viac vo filozofickej, či teoretickej rovine.


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-10  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gabriel,
na neodmietam ani tu "tvoju" strechu, tvoje poznanie mi je blízke. Ja sa len snažím sústrediť ludí s podobným zmýšlaním. Na tejto stránke by to bolo dobré, lebo tu už chodia mnohí ktorých spája určitá nadstavba poznania. Bola by to škoda nevyužiť. Preto som požiadal admina či by jednu tému nenechal zavesenú nikde hore na stránke.
Samozrejme, že nevieme čo bude, no nevyužiť už niečo hotové by bolo na skodu spoločnej veci.


Slnko   |   ip:194.1.130   |   2010-03-10  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bazooka má pravdu vo všetkom, určite sa dá nájsť spôsob ako na to, dôležité je pozitívne myslenie, žiaden strach a viera. Zákon príťažlivosti - priťahujeme to, na čo myslíme, bez ohľadu na to, či sme si tých myšlienok vedomí alebo nie. A strach je najväčší nepriateľ, nie EU,politici a pod.

Dana - Tvoje nápady sú veľmi dobré, majú myšlienku, určite Ťa podporím. Chce to nejakého rozumného tvorivého človeka bez strachu a s pozitívnym myslením.


cv   |   ip:217.75.75   |   2010-03-10  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ucitel
svet nestoji pred ziadnou jamou,sami sme si panmi nad sebou,co si urobime to budeme mat.Najvacsie zlo co nas moze postihnut je produkovat take negativisticke a porazenecke myslenie ako mas ty.
Neohanaj sa Kristom...prave kvoli takym ako si ty som si uvedomil ze s Bohom sa mozem rozpravat denne 24 hodin a nemusim sa ist v nedelu postavit do kostola vedla takých hnupov ako ty.


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-10  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slnko,
som rád že si dalsí/a/, napíš bazookocvi na mail čo tu udal. Ja som mu už napísal, lebo bol prvý čo tu udal mail. To bude prvý krok, že zorganizujme stretunie, možno po regionoch možno aj celoslovenské.
Všetko čo je dobré môže byť verejné, netreba sa báť ničoho,ide nám len o spoločné dobro a preto nič nemusíme tajiť.Smelí a otvorení ludia budú motorom spájania, lebo niet vačšieho nepriatela ako je náš vlastný strach či predsudky.


Majgy   |   ip:213.151.2   |   2010-03-10  (10:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A mohol by mi niekto este prezradit, ktory Boh je ten spravny? co nas vyvedie z tejto sracky?
Suhlasim s tym, ze bazenie po moci a peniazoch nastrbili charakter ludi, ale nemyslim si, ze viera vo Vasho boha to zlepsi.. Kedysi, ked ateizmus pomaly neexistoval, ked Europa bola krestanska, sa akoze zilo lepsie?
Ludia mali 10 deti z ktorych 4 zomreli. Boli v materialnej nudzi nonstop.. Zomierali vyrazne mladsi,a kolili ich aj banalne choroby.. Pomer ludi v produktivnom a dochodkovom veku bol diametralne odlisny.. Europa starne aj vdaka lepsej starostlivosti.. A podobne...

Viacero veci v tom clanku je blbost.. Elita,politici,prachaci tu boli a aj budu.. Problem strednej a nizsej vrstvy je niekde inde.. V narokoch, v neskromnosti.. Kazdy chce mat mobil, auto, DVD, klimatizaciu a co ja viem co.. Kupuje si na splatky aj blby toaster... Zadlzuje sa a nahrava prave tym, co z toho profituju.. Ludom chyba pokora a skromnost, a to ich nici.. Ludia su malo nedovercivi a preto sa nechaju okradat..Staci , ze im niekto slubi 10% zisk a kludne mu odovzdaju peniaze..
Uvedomte si, ze ludia sa nechaju okradnut najradsej tymi, ktori im slubuju lepsie zajtrajsky.. V minulosti cirkev a cirkvou ovplyvneni panovnici, dnes politici..
Ale jedno viem iste: V historii ludstva nieje obdobie, v ktorom by som zil radsej ako je prave toto...
Alebo si niekto mysli, ze bolo niekedy lepsie?Jan   |   ip:160.217.2   |   2010-03-10  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý den, koukám, že se tu něco děje. Myslím, že by bylo dobré vytvořit jakýsi dotazník, kde by bylo možno odpovědět na základní otázky. Z toho vám vznikne:
1, přehled, kolik lidí (kteří tu anketu viděli) mají zájem o změny v souvislosti s probíranými tématy. Tento "dotazník" by se dal šířit dál i za různé hranice a přes různé sociální sítě s myšlenkou "je jedno odkud jsi, ale můžeš jít s námi"
2, vznikne určitá názorová "jednota" na základní otázky

Kde to vytvořit. Co prostředí Google webu? I po některých článcích o spiklenectví NWO a Googlu si myslím, že by to bylo jakési univerzální prostředí, kde se dá pomocí Google Docs takový dotazník vytvořit.

Přeju Vám pěkný den a prosím o konstruktivní kritiku
Slnko   |   ip:194.1.130   |   2010-03-10  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Majgy - to preto, lebo ľudia sa nechávajú ovládať, nechávajú si dobrovoľne vymývať mozgy, je to pre nich pohodlné - zapnúť telku a čumieť do nej, čítať tie sprostosti v novinách a časopisoch, z každej strany sa na nás rútia reklamy, kúp si toto, kúp si tamto, toto je výhodné - kúp teraz, nevadí, že nemáš peniaze, kúp na splátky....Ľudia už ani nedokážu rozlíšiť, čo je blud a čo je pravda. Našťastie existujú aj ľudia, ktorí o tom všetkom premýšľajú. Myšlienka je dôležitá, ak je myšlienka, má sa čo zrealizovať a zhmotniť.


Majgy   |   ip:213.151.2   |   2010-03-10  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano slnko,
ludia by mali rozmyslat, utvarat si vlastny nazor, a nezozrat vsetko co im kto podsunie.. Aj viera v Boha a pravidla zivota podla Biblie su ludom casto nasilu od detstva podsuvane, a ich viera nasledne zneuzivana.. Preto mi vadi, ze je tento clanok orientovany tak silne prokrestansky..
Myslim, ze v drvivej vecsine pripadov plati, ze kazdy sa bude mat zajtra podla toho ako zije dnes..
Ale obcas mame proste len smolu.. ale aj to je zivot..


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-03-10  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Posielam vám link. Dúfam že vás osvieti. Jedno je isté. Ak nebudete mať Sorešové peniaze,o ktoré nás všetkých okradol, tak si ani "nepinknete". O žiadnej zmene ani reforme nech sa vám ani nesníva, lebo vás zakážu ako robotnícku stranu v čechách. http://www.protiprudu.info/osvietena.html
Problém ľudí všeobecne je v tom, že nechápu, že Boh má svoje predsavzatie so zemou, a ľudia absolútne nevedia, kde sa v prúde času nachádzajú. Vážení, sme na konečnej stanici pokusu ľudí hrať sa na boha, vymýšľať, a skúšať ešte niečo nové!!! Všetko už bolo vyskúšané. Nové a dokonalé má pre nás pripravené Boh, len o to neviete, lebo ste sa o to nikdy nezaujímali. Pre svoju škodu. Ďalej budú pokračovať len tí, ktorí sa podriadia tomu najvyššiemu vládnemu plánu, pre ktorí sme boli stvorení. Pre život v raji, nie pre zhromažďovanie vecí z ktorých život nepochádza, ani pre virtuálnej svet reality z ktorého ľuďom kvapká na karbid,a musia brať drogy, aby sa nezbláznili. Za chvíľu bude na vás vyskakovať z každej stránky reklama koho máte voliť a prečo je Radičová s Miklóšom tým najlepším riešením pre Slovensko. A verte, že ako ovce sveta si ich opäť zvolíte aj s ich podvodnou mocou, ktorá za nimi stojí. To je veru smrteľný koktail, ktorý vám namiešal Odporca a Ohovárač.


Majgy   |   ip:213.151.2   |   2010-03-10  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ucitel napisal:
Nové a dokonalé má pre nás pripravené Boh, len o to neviete, lebo ste sa o to nikdy nezaujímali. Pre svoju škodu. Ďalej budú pokračovať len tí, ktorí sa podriadia tomu najvyššiemu vládnemu plánu, pre ktorí sme boli stvorení.

Typicke vyhrazanie sa... Verte v Boha, inak skoncite v Pekle a budete zatrateni...

Myslis, ze tieto pindy su Bohu osozne? Akurat tym nasieras tych, co neveria, alebo veria v nieco ine..


Slnko   |   ip:194.1.130   |   2010-03-10  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Učiteľ - prečítala som si ten článok, čo uvádzaš. Potvrdil mi môj názor, že slobodomurári vládnu svetom - a to už oddávna.

Odporúčam všetkým prečítať - úsudok je už na každom zvlášť.


GabrielKaracsony   |   ip:82.119.23   |   2010-03-10  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "dana", asi si nerozumieme. Ja som ponúkol "strechu" ako inštituciu, v ktorej by boli zanietenci organizovaní, a to na celom území a v teréne. Nemal som na mysli sústredenie tém a diskusií na našu internetovú stránku. Práve naopak, členovia tohto združenia by boli cielene a organizovane účastní na všetkých možných blogoch a diskusných stránkach, kde by prezentovali myšlienky a názory. Naviac, územne dislokovaní členovia by organizovali to isté priamo v teréne a periodikách aj pre ľudí, ktorí nechodia na internet. Na našej stránke nechcem priamu verejnú diskusiu, lebo by nás skôr, či neskôr zahltila diskusia na úrovni blogSME.


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-10  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gabriel,
a čo navrhuješ konkrétne, uved nejaké prvé kroky


GabrielKaracsony   |   ip:82.119.23   |   2010-03-10  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "dana" - tak teda konkrétne. Mám na stole už, prípravným výborom OZ podpísaný, návrh na registráciu OZ DANUBKA vrátane stanov. V najbližších dňoch ide tento návrh na Ministerstvo vnútra. Po zaregistrovaní, počítam v apríli, zorganizujeme prvú členskú schôdzu, kde sa kreujú orgány a všetko potrebné na rozbeh činnosti.
Už dnes prijímame prihlášky za členov, prípadne za registrovaných sympatizantov.
Nie je problém náš terajší program rozšíriť o témy, ktoré tu diskutujeme. Stačí, aby sa ľudia schopní, ochotní a zanietení pre vec, prihlásili k spolupráci a už v apríli sa môžeme niekde všetci stretnúť a dohodnúť sa na ďalších veciach a postupoch.
Dnes mám k dispozícii zástupcov pre 5 krajov.
Ostatné je na našej stránke, ktorá tiež môže byť prispôsobená novým podmienkam.
Je to dostatočne konkrétne ?


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-03-10  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Majgy, vytrhávanie slov bez kontextu a nepochopenie významu slov, vždy viedlo len k nedorozumeniam. Opakujem, že všetci máme slobodnú vôľu a nosíme aj OP,to znamená, že sme svojprávny. V peklo neverím, nemám prečo, lebo biblické vysvetlenie protirečí tvrdeniu cirkví o trápení ľudí. Nezodpovedá to povahe Boha, ktorý je zosobnením lásky. Ak si si nevšimol, ja som písal o raji a ľudskej dokonalosti. Tento cieľ nedosiahne žiadna ľudská vláda. Ak si si všimol, aj admin sa nás pýta, či vieme koľko je dva a dva.


Majgy   |   ip:213.151.2   |   2010-03-10  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ucitel:
Tak skus vysvetlit, ako je to myslene. Najme tuto vetu aj s ohladom na kontext:
Ďalej budú pokračovať len tí, ktorí sa podriadia tomu najvyššiemu vládnemu plánu, pre ktorí sme boli stvorení.

Mne z toho vychadza toto: Ten kto sa nepodriadi stvoritelovmu planu, nebude pokracovat...
A co bude? Zatrateny? bude v pekle?

Preco je Biblia tak divne napisana, ze ti co veria, si v nej najdu potvrdenie svojej viery, a ti co nie, tych dokaze iritovat takymito vetami??

Preco nieje napisana tak zrozumitelne aby tomu co sa tam pise uveril kazdy?Slnko   |   ip:194.1.130   |   2010-03-10  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A okrem toho, kto zaručí, že Biblia, ktorú môžme čítať dnes je presne tá, ktorú napísali pred mnohými rokmi??? Je dávno známe, že v Biblii boli znenia zmenené pre účely kráľov, taktiež dochádzalo k tzv. informačnému šumu, ako sa hovorí v prekladateľstve, a niektoré znenia vraj neboli správne pochopené a tým aj ďalej v inom jazyku nesprávne podané. Je o tom kopec informácií.


Raviel   |   ip:95.102.40   |   2010-03-10  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S článkom v princípe súhlasím ,ale nepáči sa mi tam ten kresťansky podtón("Bez boha to proste nejde!!") a mierne narážky nato že momentálny stav je chyba ateizmu(nezmysel).
Inak je článok výborný.


Karol   |   ip:85.248.42   |   2010-03-10  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   toto dat do vecernych sprav a ku kazdej z nich nech sa vyjadria profesori z SAV, bankari, politici, bezni obcania...

no. to sa asi nestane, ale treba tuto spravu co najvacsiemu poctu ludi propagovat

PIKAO A TY SI CO DOVOLUJES KRITIZOVAT BANKAROV?PRIPOMINAM TI TVOJE SLOVA


nech si kazdy robi co sa mu paci, kto chce chodit do kostola, nech chodi a nech si tam aj hladka penis ak sa mu paci.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/SEXUALNE_SKANDALY_PAPEZOV_150.html#ixzz0hn9ZIEKg

TY FALOSNY PODVODNIK.NESER SI ASPON DO HUBY.ubor   |   ip:91.191.77   |   2010-03-10  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď majú byť peniaze a bohatstvo a NWO a podobné veci tou silou, ktorá nás ovláda a manipuluje, tak Ja hovorím , že jedinou reguláciou peňazí a protisilou je opačný úrok, teda daň pre štát( to sme my) musí byť vyberaná ako úrok-% z každého pohybu peňazí,- to je systémová cesta k Slobode - a tá sa následne dá každému človeku ako Základný príjem preto, aby každý človek mal moc a teda nebol manipulovateľný. To je najdôležitejšie pochopiť pre túto chvíľu- ako odňať peniazom moc?- tak že ich zdaníme % z transferu ako jedinú daň a rozdáme ľuďom ako podiel na moci. www.danubka.sk ; je aj rýchlešia cesta , stačí vybrať peniaze z banky cca 8%ľuďom, čo je hodnota cca povinných minimálnych rezerv, ktoré banky držia u NBS; a je aj tretí spôsob robiť bez zisku a kupovať si veci za najnižšie ceny, aby štát a oligarchia nemali peniaze-moc, ale na všetko sa treba spojiť.


klinec   |   ip:85.216.14   |   2010-03-10  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klinec,

vidim, ze sa chcete spajat. urobte to, ale neschadzajte sa osobne. pouzivajte na to rovnaku zbran ako ti, co to tu riadia. internet.
prepojte si svoje domovy internetom a kamerami. dajte si ich pri vchod a vzdy, ked Vam niekto zazvoni a vy otvorite, tak to uvidi naraz vela ludi. to vas bude zcasti chranit. postupne prepajajte svoju siet, ale myslite aj na to, ze budete mat medzi sebou zradcov. budu patrit priamo medzi zakladatelov toho spolku.
myslite na to, ze vladnut sa da len lstou, zakernostou a klamstvom. nikdy nehovorte ludom pravdu. hovorte im len to, co chcu pocut. len tak vas zacnu pocuvat. na to mate rozum, aby ste vedeli, co a ako im mate povedat.


moris   |   ip:85.159.10   |   2010-03-10  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zdravim vsetkych diskutujucich,myslim ze naš problem je v nejednotnosti v duchu "rozdeluj a panuj" my sa delime na veriacich a ateistov ,lavicu a pravicu rozdelenost vo vyznani v politickych nazoroch a to je presne to čo chcu architekti tohto systemu a ich bábky v nasich parlamentoch
Gabriel ,dana drzim Vam palce


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-10  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klinec,
moc ti nerozumiem lebo ja som celý život presvedčený že čo je dobré ide na povrch a čo je zlé treba skrývať. Prečo sa skrývať, ved mi nechceme kradnúť ani lúpiť ani zabíjať ?
Všetko robme verejne a hlavne sa nebojme o nič samozrejme že ani o život náš ani našich blízkych.
Toto je najlepšia ochrana pred strachom.
Počul si nikekedy bolo povedané:
živý budú závidieť mrtvym, vieš čo to znamená ? Budúca doba neveští nič dobré, možno vtedy si uvedomíme, že bolo vtedy lepšie pre pravdu aj zomrieť,
že prežiť život zbabelca je horšie ako zomrieť.
Otvorenosť je najvačšia zbran, smelých a statočných ludí.dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-10  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vdaka moris za podporu, no podpor aj ty iniciatívu spájania sa ludí ktorých spája niečo hlbšie ako je pravica a lavica, ateista a veriaci. verím nájdeme formu


xxx   |   ip:84.47.104   |   2010-03-10  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  moc ti nerozumiem lebo ja som celý život presvedčený že čo je dobré ide na povrch a čo je zlé treba skrývať. Prečo sa skrývať, ved mi nechceme kradnúť ani lúpiť ani zabíjať ?

dana tu je tiež taký čo sa správal oko ty hovoríš.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus


klinec   |   ip:85.216.14   |   2010-03-10  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dana,

smelych a statocnych su plne cintoriny.
tym co su dnes, ti co riadia, ich spravila lest, zakernost a klamstvo. ich taktika bola jasna a zretelna. infiltrovat sa do spolocnosti a nasledne ju ovladnut a destruovat. "rozdel" a "panuj".
podarilo sa im to preto, ze to vsetko robili tajne. nikdy sa verejne neorganizovali, teda nebolo proti komu bojovat. naopak, vzdy sa tajne angazovali vo vsetkych spolkoch tym, ze ich spoluzakladali. ak chcete nieco dokazat, musite to urobit ich zbranami. inak pohorite.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-03-11  (05:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ubor | ip:91.191.77 | 2010-03-10 (18:00)

Spamataj sa s tou jedinou danou!!!Ja som vdaka Vam prisiel na to ze dan zo spotreby /DPH/je debilita!
Nerozumiete tomu a robite sa mudri.Tvrdite ze chcete zdanovat transakcie.Pri kazdej transakci penaznej vzdy niekto peniaze prijíma a niekto ich vydava.Z tohto pohladu je teda akoby jedno ci zdanite prijimajuceho ci vydavajuceho.Ale kedze dan je akoby odovzdanie urciteho podielu svojej prace na fungovanie státu tak je potrebné aby sa na stat skladali iba ludia co dostavaju peniaze za pracu teda je potrebne zdanit PRIJEM!!!!nie SPOTREBU!!!!
Lebo spotrebovavaju aj ludia co ziju iba zo státnych davok a tiez deti,preto je uplna debilita brat od nich dan zo spotreby.Je to vlastne bratie im toho co sa im pridelilo.Nema to ziadny systemovy význam.
Kto rozumie tomu co hovorím????
Zdanenie spotreby je rovnaky nezmysel ako ked státny zamestnanci platia dan.Neviem ci to dokazete pochopit.


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-11  (07:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klinec,
nezabudaj že cintoríny sú plné aj darebákov bez cti, svedomia a charakteru. Nie sú žiadna výnimka, skôr naopak, božia spavodlivosť zavadí rovnako na každého.
Pristúpiť na ich hru, by znamenalo odovzdať im našu moc, a tá je práve skryta v otvorenosti, čestnosti, a pravde.
Máš to pomýlené , klinec, pred vlastným svedomím sa nikto neskryje, a žiť ako zbabelec či vychytralec sa mi nechce, to rovno si hodím slučku.
Ludský život má cenu iba vtedy, ked ho prežiješ oko človek, nie ako krysa. je jedno ako žije dlho, no hlavne že ho prežije otvorene a čestne.
Jan Hus bol príkladom takéhoto života a mnohí iní.
Začínam si myslieť že na slovensku statoční ludia vymierajú.


bublinka   |   ip:95.102.3.   |   2010-03-11  (07:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano CV:je nam to jasne,to ako dnes,dostane niekto socialku 60 eciek a stoho je dan 19%,ktoru odvedie statu,ze si dovolil ziest pat rozkov a mozno aj skvarky pred skoncenim zaruky.
Stat takto vydava a zbiera dan sebe sam zo sebou si.
19 % sa proste uplne nezmyselne otoci.Stat vyda a aj pozbiera.
Cista debilita.


Roman   |   ip:87.244.20   |   2010-03-11  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie nie debilita...povedzme si ...co tvorí štat? my občania
bez nás neni žiaden štát!!!
zamyslite sa ake by to bolo keby neboli banky poistovne vlady ?
žili by sme ako volakedy
preco nas nutia do vsakovakych poistiek? preco si musime setrit na dochodky
preto aby stat teda ty bohaty ...boli nadalej bohaty ,,,,nie že sa zruti ekonomika...nie nie oni by prisli o prijmisvetlono   |   ip:85.70.233   |   2010-03-11  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pridal by som jedenásty jav:

Technické vymoženosti sa rozvíjajú závratným tempom, produktivita práce na jedného človeka neustále rastie, ale ľuďia pracujú čím ďalej tým dlhšie a práca je stále náročnejšia a vyčerpávajúcejšia.


klinec   |   ip:85.216.14   |   2010-03-11  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dana,

ludia, co vladnu, nemaju svedomie. myslia si, ze to co robia, robit musia. preto to robia s presvedcenim a nadsenim. ich nejaky narek ludi nezaujima. a uz vobec nie spravodlivost, ci prava. to je to, co musis pochopit, aby si sa dostal o krok dalej.
verit v spravodlivost je sice pekne, ale sama nepride. ti, co vladnu, su praziti. nastuduj si nieco o parazitoch a pochopis ich spravanie. na parazita treba ist opatrne, lebo sa vyplasi. parazit si musi byt isty, ze je vsetko v uplnom poriadku. a presne to je potrebne navodit. na to sluzia lest, zakernost a klamstvo. v tomto pripade su prejavom rozumu a inteligencie.
boj vsetkymi moznymi prostriedkami.
preto je mozno dobre zacat, ako som napisal, cez internet.
dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-11  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klinec,
tvoje prostriedky ktoré menuješ a to lesť, zákernosť nie sú prejavom inteligencie, lebo sa ti táto "inteligencia" zosype na vlastnú hlavu, a budeš sám skonzumovaný vlastnou vychytralostou.
Ak chceš príklady s historie môžem ti ich uviesť na stovky, že tvoja cesta vedie do samého stredu pekla.
Internet zachvílu obmedzia a budú kontrolovať výstupy, už niečo chystá v Madarsku Orbán. To isté príde k nám aj do iných krajín, je to len otázka času
Nezostane nič len otvorenosť, lebo to je zbraň, o ktorej netušíš jej palebnú silu.
Mne sa vždy otvorenosť vyplatila, bez ohladu na výsledky. Zle rozmýšlaš, budeš sa musieť presvedčiť na vlastnej koži že vychytralostou dostaneš len po vlastnom chrbte.
Krátkozraké a hlúpe.


klinec   |   ip:85.216.14   |   2010-03-11  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dana,

ako chces proti nim bojovat, ked sa stavias proti cloveku, ktory ma na nich podobny nazor ako ty sam...
to, co som vyssie popisal je sach. hra, v ktorej je lest, zakernost a klamstvo tou najsilnejsou zbranou. presvedcit supera, ze ta moze lahko zdolat. ukazat mu vsetky svoje zdanlive chyby.


Lubor   |   ip:91.191.88   |   2010-03-12  (10:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv: daň z transakcie je predsa daň z príjmu aj daň zo spotreby , je to súčasne, je to presne na pomedzí , kedy tvorba prechádza do spotreby. Veď peniaze, keď zarobíš a máš ich len vo vankúši alebo na účte nie sú ničím , musíš ich použiť. a keď teda zdaníš pohyb peňazí, zdaňuješ aj príjem.


kyvadloasu   |   ip:85.216.19   |   2010-03-17  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  treba otvorit tu truhlu,v ktorej lezime a je cas postavit sa na nohy,1.krok-nesledujme televiziu...


Mailo   |   ip:88.212.36   |   2010-03-20  (09:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimavy clánok a este zaujimavejsia diskusia. Lenze zda sa mi, ze uz je neskoro na zmenu. Ti v pozadi proste maju dnes uz take moznosti a prostriedky, ze velmi lahko zlikviduju kazdy naznak odporu (ci uz ekonomickymi, alebo nasilnymi prostriedkami). Zapadna civilizacia speje k svojmu zaniku, podobne ako napr. Rimska risa. Ludstvo je nepoucitelne. Kym sa clovek nenauci pracovat predovsetkym pre spolocnost a tak zveladovat aj vlastne postavenie, dovtedy sa tento kolobeh bude opakovat.


Johnny_Cmoud   |   ip:81.200.48   |   2010-08-23  (10:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jako ateista můžu říct, že ani pro mě není etické žití jen prázdným heslem či pohádkou pro děti. Pochybuju ovšem, že řešením je jakési zvolení si "té správné" politiky a volný trh to samozřejmě nevyřeší taky. Musíme se změnit my, obyčejní lidé, chopit se vlastní zodpovědnosti. Je to jediné definitivní řešení. Řešení pomalé a pro všechny náročné... Snažit se žít eticky a vždy prosazovat jen celou pravdu.


Palec   |   ip:62.197.19   |   2011-04-22  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bude to asi tazke zmenit, ale za pokus by to urcite stalo.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Príbeh balenej vody

Nepotrebuje komentár...


Bahno usedlé v člověku

ZÁKONY PRÍRODY A LOGIKY V PODANÍ BIBLIE

ZNEUŽITÉ UČENIE KRISTA NA IDEOLOGICKÉ CIELE

Ak poviem, že oceľ sa topí pri 650°C, verili by ste mi...

Je Zeitgeist propaganda?

Archív

Počátek občanských nepokojů v USA?

První náznaky organizovaného občanského odporu, inspirovaného zejména španělským hnutím 15-M, se objevily 17. září ve Spojených státech. V zemi, jejíž představitelé se domnívají, že disponují monopolem na výklad demokracie, je stále více lidí nespokojených se stávajícím systémem banksterského kapitalismu a vlastní neutěšenou sociální situací. Skupina aktivistů doufá, že také Američané začnou s pokojnými masovými protesty na Wall Street.


Aj OĽaNO sklamalo.

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3879 s