25. August 2019
    
Finančná kríza z hľadiska – histórie a jej riešenia - Dolezite.sk

Finančná kríza z hľadiska – histórie a jej riešenia


  2009-03-01  (18:16)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Finančná kríza z hľadiska – histórie a jej riešenia

Pojmy finančnej a hospodárskej krízy európski politici skloňujú v médiách už celé mesiace, ale ani oni, ani oslovení ekonómovia nie sú schopní  zrozumiteľne  vysvetliť základný mechanizmus fungovania finančnej krízy  jej  politické príčiny. Ak chceme pochopiť súčasnú situáciu, musíme zájsť zopár desaťročí do histórie, k politickým príčinám a mechanizmu vzniku hospodárskej krízy v roku 1929.

         Historické príčiny
        O veľkej hospodárskej kríze z roku 1929 – nazývanej aj Veľká depresia -  sa popísalo tisíce článkov a John Maynard Keynes na základe analýzy jej vzniku a dopadov napísal jednu z najdôležitejších medzivojnových ekonomických publikácii -  Všeobecnú teóriu zamestnanosti, úrokov a peňazí.  Ak chceme pochopiť historické súvislosti, musíme analyzovať najmä politickú situáciu vo svete v 20.tich rokoch minulého storočia. V tejto súvislosti sa pre dlhý časový odstup už nespomína analýza politickej situácia vo svete v 20 – tich rokoch 20. storočia.    

      Začneme v Rusku, keď  Tí, o ktorých  sa nehovorí (ďalej  len „TKN“)  získali za pomoci amerických bankárov po revolúcii v  roku 1917 moc  v Rusku a po upevnení svojich pozícií sa pokúsili  vyviezť komunistickú revolúciu do celého sveta. V nasledujúcich rokoch svoju vládu nastolili  vo forme republiky rád, v Bavorsku, (väčšina vlády sa skladala z TKN) v  Maďarsku (väčšina vlády sa skladala z TKN) na Slovensku a v ostatnej Európe sa pokúšali o to isté zakladaním komunistických strán v jednotlivých  európskych krajinách. Za účelom vyvolania svetovej socialistickej revolúcie bola v marci 1919 založená v Moskve Komunistická internacionála -  (Kominterna) zaväzujúca aj v budúcnosti pristupujúce  komunistické strany k boju proti celému buržoáznemu svetu a hlásajúca prechod triedneho boja do občianskej vojny. 

        Socialistickí agitátori využívali po I. svetovej vojne katastrofálnu hospodársku situáciu v rozvrátenej Európe, znásobenou epidémiou španielskej chrípky, ktorej po vojne podľahlo ďalších 20 miliónov podvyživených obetí.  Vedeli, že hladujúce obyvateľstvo je najviac náchylné myšlienkam o rovnakých žalúdkoch, či rozdelení majetku bohatých. Po období chaosu, ktorý mal často podobu občianskej vojny,   sa  vnútropolitická situácia vo väčšine štátov  upokojila  a  plán  vyvolať svetovú socialistickú revolúciu, o ktorej sníval Lenin a jeho spolupracovníci, sa uskutočniť nepodarilo. Politicky konsolidované vlády úspešne potláčali revolučné socialistické excesy šírené medzi obyvateľstvom a národné ekonomiky sa začali pomaly rozvíjať ťažiac z povojnovej  konjuktúry.

         Preto sa TKN po neúspechoch vyvolať svetovú revolúciu komunistickou agitáciou medzi zbedačeným obyvateľstvom v prvých povojnových rokoch  rozhodli k ďalšiemu kroku  pripraviť  podmienky na svetovú socialistickú revolúciu vyvolaním svetovej hospodárskej krízy.
          Pre vznik svetovej socialistickej revolúcie  a šírenie komunistických  myšlienok o vykorisťovateľoch a bedároch bolo potrebné zničiť rozvíjajúcu sa ekonomickú stabilitu a za masívnej propagandy európskych komunistických strán ožobráčiť a následne zradikalizovať európske obyvateľstvo. Výdavky štátov na nevyhnutné sociálne programy dlhodobo nezamestnaným by odčerpávali zdroje na modernizáciu  a udržiavanie bojaschopnosti armád.   Oslabené ozbrojené sily jednotlivých štátov by  pri masívnom útoku Červenej armády neboli schopné klásť  efektívny odpor.  Dezorientované obyvateľstvo spracované aktivistami komunistických strán historkami o radostnom živote v socialistickom Rusku  by pri preberaní moci revolučnými tlupami nekládlo účinný odpor.

       Zároveň  Kominterna od komunistických strán sediacich v demokratických parlamentoch a majúcich prístup k štátnym tajomstvám, zhromažďovala prísne tajné informácie vojenského charakteru a prijímala členmi strany zostavené  zoznamy nespoľahlivých osôb.

        Vznik finančnej krízy v októbri 1929
         Finančnú krízu TKN vytvorili jednoducho: Prostredníctvom svojich bánk v USA stiahli z obehu peniaze. Odmietli  požičiavať peniaze na nákup akcií podnikov, pri ktorých sa za pôžičky ručilo práve týmito novo-nakúpenými akciami. V tom momente  dominovým efektom začali padať americké  akciové trhy, milióny ľudí prišlo o svoje celoživotné úspory vložené do nákupu akcií  vysoko nadhodnotených podnikov. Behom niekoľkých dní reagovali podobne aj ostatné burzy na svete. Peniaze sa stali nedostatkovým tovarom, podniky nemali peniaze na nákup surovín, výplatu miezd,  ľudia si nemohli  dovoliť kúpiť vyrobené tovary a podniky (priemyselné aj polnohosp. - farmy) neboli schopné splácať bankám úvery. Banky si začali uplatňovať svoje záručné práva a prevádzať si  celé sektory národných ekonomík do svojho portfólia. Tento stav svetovej hospodárskej  mizérie trval takmer tri a pol roka a žiadne z opatrení vlád nebolo schopné zastaviť hospodársku depresiu a aktivizovať národné ekonomiky. Víťazstvo svetovej socialistickej revolúcie sa zdal na dosah.

        Úderom proti plánom TKN na svetovú socialistickú revolúciu a ich svetové panstvo prostredníctva víťazstva Červenej armády nad „buržoáznymi“ štátmi bol nástup   národných socialistov v Nemecku po parlamentných volbách  30. januára 1933. Nová vláda  a jej kancelár zdedili krajinu po 14 rokoch vlády demokracie v hospodárskom rozvrate, politickej anarchii a morálnej deštrukcii.  

        V dvadsiatich rokoch bol Berlín hlavným mestom sexuálnej turistiky a pornografie. V trojmiliónovom meste vykonávalo svoje remeslo okolo 100 tisíc registrovaných prostitútok a navštevovali ho kvôli tejto povesti  turisti až z Japonska. Niekoľko ročný celoštátny nedostatok potravín viedol k zvýšenému počtu samovoľných potratov a poškodeniu zdravia  z podvýživy najmä u detí. Bez práce bolo 5 miliónov živiteľov rodín, na polievku pred charitatívnymi vývarovňami stáli celé rodiny.

      Hospodárstvo živorilo, a po odovzdaní ríšskeho zlatého pokladu vo výške 100 miliárd zlatých mariek víťazným mocnostiam a zničujúcim kontribúciám vo výške 220 miliárd zlatých mariek,  ktoré mali byť na základe Medzinárodne konferencia o nemeckých reparáciách z roku 1929 splácané až do  roku 1988 (!) v krajine vypukla povestná hyperinflácia, ktorú prekonala až niekoľko milión percentná inflácia v Zimbabwe v roku 2008.

     Po vojne Nemecko v súlade s podmienkami Versaillskej zmluvy zničilo svoje obrovský zbrojný arzenál. Takmer  60 tisíc  diel, 130 tisíc guľometov, 6 miliónov pušiek, takmer pol miliardy nábojov do nich, 15 tisíc lietadiel, 27 tisíc leteckých motorov, 26 krížnikov, AT.... a bolo proti vojenskej intervencii z východu bezbranné. Sovietsky zväz sa netajil so svojimi koristníckymi záujmami,  ktoré kryl pod rúškom internacionálnej pomoci boja svetového proletariátu proti kapitalistom a buržoázii. Strategicky najvýhodnejším cieľom sa ukazovalo byť Nemecko, kde tamojšia komunistická strana bolo schopná mobilizovať až 5 miliónov mužov do zbrane.

          Ríšska vláda dosiahla  nápravu hospodárskeho rozvratu sériou opatrení, ktoré ekonomiku rýchlo stabilizovali. Kritickým bol najmä nedostatok peňazí, bez ktorý nemôže žiadna ekonomika riadne fungovať.   Keďže Nemecko nemalo žiadne devízové rezervy, ktorými by krylo svoju menu, Ríšska banka  vydávala nekonvertibilnú menu použiteľnú len na území Ríše a v množstve adekvátnom produkcii národného hospodárstva. Dovoz produktov a služieb zo zahraničia sa kryli  formou barterových obchodov. Za stroje sa dovážali potraviny a suroviny.  Nielen že nezamestnanosť začala klesať, ale hospodárstvo Ríše dávalo prácu tisícom nezamestnaným v celej Európe.

        Už prvé hospodárske opatrenia, ktoré boli realizované v súlade s predvolebným programom vládnej strany jasne signalizovali odstránenie hospodárskej krízy, a to  najmä zmenou finančného systému, ktorý  nedovoľoval sústavné tlačenie inflačných peňazí. TKN si uvedomili, že ich plány na svetovládu sú zničené, a že ovládnutie sveta prostredníctvom kombinácii zbedačených más, rozvrátenej  ekonomiky a socialistickej revolúcie prinesenej na bodákoch Červenej armády sa odkladá na neurčito. Preto už 23. marca 1933 Svetový židovský kongres vyhlasuje Nemecku vojnu na všetkých frontoch a uvoľňuje blokované peniaze z bánk na rast produkcie národných ekonomík, aby sa relevantné štáty mohli vyzbrojiť na konflikt s Nemeckom a jeho úspešným hospodárskym systémom.

       Je neodvrátiteľným faktom, že opatrenia svetových vlád v rokoch 1929 – 1933 mali na konsolidáciu národných ekonomík  minimálny vplyv. Svetovú krízu pomohla odstrániť ríšska vláda vytvorením nového finančného systému a stiahnutím voľnej európskej pracovnej sily čo donútilo vlastníkov bánk k následnému uvoľneniu  peňazí zablokovaných vo svojich bankách. 

      Súčasná finančná kríza
      Súčasná finančná kríza je vyvolaná vnukmi tých, ktorí vyvolali finančnú krízu v októbri 1929, pravdepodobne aj miestnosti na Wall Street  sú rovnaké. Hovoriť o ich cieľoch nie je zmyslom tohto článku. Na rozdiel od roku 1929 je dnes ich pozícia omnoho pevnejšia. Vlastnia už nielen banky,  elektronické a printové médiá ale aj politikov.  Minuloročná voľba prezidenta USA  jednoznačne ukázala, že do kresla Bieleho domu zasadne ten, kto získa na predvolebnú kampaň viac peňazí z ich bánk, ako jeho konkurent.

      Európski politici, ekonomickí šarlatáni, analytici a celebritní rozumkári sa v médiách predháňajú vo svojich odhadoch, kedy skončí kríza. Urobili si z nej kulisy  pre nacvičené rečnícko-teatrálne kreácie a širokými gestami predkladajú občanom  svoje mesianistické vízie. Rozhodným štátnickým  pohľadom upreným do kamery nám zvestujú,  že už vidia svetlo na konci tunela, chce to len ďalšie stovky miliárd.   Pritom veštia z krištáľovej gule. Nemajú základné vstupy a ak ich majú, nedokážu ich analyzovať. (V našich médiách sa skutočné príčiny vzniku krízy snažili naznačiť páni Páleník a Karpiš.

          Vlastnou  mocou a svojim spôsobom  aj šikovnosťou v klamstvách  vlastníci slovenských či českých médií zablokovali prístup informácii o skutočných príčinách krízy a možnostiach ich riešenia. Naopak, médiá velebia snahy vlád naliať do národných ekonomík miliardy USD, či eur a nechávajú nezodpovedanú otázku, v ktorom kufri  vlády tie miliardy mali doteraz uložené. A odkiaľ sú tie peniaze?  Z daní? Zo štátnych rozpočtov? Zo zahraničných pôžičiek?

         Naopak. Sú požičané od vlastníkov bánk za zatiaľ neznámy úrok, ktorý aj s istinou budú splácať celé generácie. Ak by TKN chceli, tak kľudne mohli tie stovky miliárd USD, či eur vytlačiť na rotačkách, či zapísať na virtuálnych účtoch bánk. A svetovej ekonomike  mohol rásť HDP celé roky. 
        Ale vymyslieť mechanizmus  pôžičky  cca tisíc päťsto miliárd  USD americkej vláde,  (za neznámy úrok) aby vláda tieto požičané miliardy použila ako sanáciu tomu istému veriteľovi na ozdravenie jeho zruinovaného finančného portfólia nehovorí tak o chytrosti solventného dlžníka (či nesolventného veriteľa) ale skôr o idiocii, či skorumpovanosti tejto vlády. V najhoršom prípade o oboch.

     Znechucujúce je, že podobný šialený zámer majú aj európske vlády, slovenskú nevynímajúc. Ku koncu januára vlády štátov eurozony prisľúbili vložiť do svojich národných ekonomík spolu cca 1800 miliárd Eur. Koľko to je? No pre predstavu asi 150 slovenských štátnych rozpočtov. Z ktorého kufra, či skrine ťahajú vlády tieto peniaze? Samozrejme, že si ich požičiavajú od bánk.

       Čo urobia tieto miliardy s európskou infláciou? O kolko desiatok percent sa znehodnotia vklady na bežných, či termínovaných účtoch? A o koľko úspory na osobných účtoch v dôchodcovských správcovských spoločnostiach? O 85 percent ako v rokoch Veľkej depresie?
      A slovenská vláda?  Tá síce k dnešnému dňu si peniaze „na ozdravenie ekonomiky“ nepožičiava od bánk, ale ich len vyčleňuje zo štátneho rozpočtu s naivnou predstavou, že vytvorenie sociálnych podnikov produkujúcich zatiaľ neznáme tovary a služby by malo vyriešiť problémy s odbytom tovaru a služieb súkromného sektora. Lebo fungovanie našej ekonomiky brzdí prebytok jej vlastnej produkcie,  nasleduje prebytok pracovných miest a nižšia kúpna sila. Vytváranie nových pracovných príležitostí v sociálnych podnikoch vznikajúcich pod kuratelou vlády a vyrábajúcich nepotrebné tovary je trestuhodným nezmyslom.

        Ako krízu riešiť.
        Musíme si uvedomiť fakt, že vznik či zánik  finančnej krízy umožňuje mechanizmus tlačiť ľubovolné množstvo peňazí bez akejkoľvek kontroly zo strany štátu. Ľudia si ani nepripúšťajú možnosť, že by niekto so štátnym poverením si v súkromných priestoroch tlačil ľubovolné množstvo peňazí. Dokonca je na to paragraf v trestnom záklone.

          Už malé deti vedia, že požičať vám môžu len tie hračky, ktoré majú a nemôžu vám požičať tie, ktoré ste videli v hračkárskom výklade. Normálne dieťa tieto hračky z výkladu od rovesníka ani  nepýta. Vy si však môžete v banke požičať peniaze, ktoré banka vlastne ani nemá. Lebo keď ich nemá, tak ich vytvorí. A požičia vám ich aj s úrokom. A práve virtuálne peniaze vytvárané týmto systémom – inak používaným na celom svete –  a  v ľubovolnom množstve sú príčinou finančnej krízy. Tzv. toxické produkty a nekryté hypotéky sú len jedným zo širšieho  portfólia tohto celosvetového finančného švindlu.
         Zodpovední politici vedia, že tento finančný švindeľ sústavne ohrozuje národné ekonomiky a umožňuje ľubovoľne vytvárať, či odstraňovať hospodárske krízy. Infláciou ničí vklady, ničí dôchodkové úspory, umožňuje burzové machinácie s ropou a jej cenové výkyvy, machinácie s cenami  potravín a následný hlad.

       Jeden z tých, ktorý sa snažili o zmenu finančného systému v USA bol JFK, ktorý pár týždňov pred svojou smrťou dal namiesto bankoviek Federálneho rezervného systému vytlačiť štátovky vydané vládou USA. Po atentáte na JFK jeho nástupca v úrade -  Lyndon B. Johnson  dal ako svoj prvý krok štátovky stiahnuť z obehu. O Správe Warenovej komisie vyšetrujúcej pozadie atentátu na JFK bolo rozhodnuté, že bude utajená pred verejnosťou 50 rokov. V roku 2007 sa rozhodlo, že doba utajenia sa predlžuje o ďalších 30 rokov.

      Po páde komunizmu v Európe sa mnoho štátnych tajomstiev z oboch súperiacich strán. Príčinou utajenia Warenovej správy musí byť niečo doteraz aktuálne a ohrozujúce existujúce mocenské štruktúry. Súdiac z  prejavov JFK v pozadí atentátu boli vlastníci printových médií a bánk.

        V 20.- tom storočí Európa zažila niekoľko krát situáciu, keď nové štáty museli vydať novú menu. A aj my s tým máme svoje skúsenosti.  Následnícke štáty Rakúsko-uhorskej monarchie, ale by sme nezachádzali ďaleko, napríklad aj Slovenský štát v roku 1939 vydal menu, ktorú dodnes uchovávajú ľudia ako vzácnu spomienku......
        Ekonómovia vedia, že peniaze sú mierou hodnoty. Keď peniaze chýbajú, národné hospodárstvo sa dostáva do vážnych problémov. Nedá sa predávať, ani kupovať vyrobená produkcia.

       Historicky je známy pokles produkcie amerického hospodárstva koncom 19. storočia. Osídlenie Západu novými obyvateľmi a následné vytvorenie nových výrobných kapacít bolo obmedzované nedostatkom meny. Dolára, samozrejme krytého zlatom v kurze 32 USD za trójsku uncu. Až exploatácia zlatých nálezísk objavených v roku 1896 na Aljaške umožnila vydať ďalšiu zlatom krytú menu a následnú hospodársku konjuktúru.

      Ale chýbajúce peniaze sú totožné so situáciou, keď chcete stavať dom. Máte pozemok, povolenie, materiál, robotníkov ... ale zlý sused vám zobral všetky metre. Skladacie, pásmové, i cólštoky. Čo urobíte? No tak si  nové metre vyrobíte. Máte tehlobloky 25 x 36 cm, alebo kachličky 10 x 10 cm,  tak z nich odvodíte 100 cm, načiarkujete, rozdáte chlapom a môže sa začať. Obdobne je to i v hospodárstve. 
       Každý štát môže odstrániť hospodársku krízu vo svojej národnej ekonomike  zmenou existujúceho zlodejského finančného systému a vydaním novej meny. V priestore slovenskej ekonomiky je jedným z riešení  v rámci existujúcich zdrojov nasledovné:

       Devízové rezervy Národnej banky Slovenska použiť na nákup striebra. Pri dnešnom kurze tejto komodity ( cca 12 USD/uncu) a výške devízových zásob (cca 24 miliárd USD)  môže Slovenská republika nakúpiť cca 2 miliardy uncí striebra. Pri váhe cca 32 gramov za uncu je to v prepočte  cca 64 ton striebra.  Ak by sa vytlačili zo všetkého striebra mince napr.  v pomere 70% striebra a 30% niklu vychádzalo by na každého obyvateľa 5 a pol miliónového Slovenska cca 15 kg strieborných mincí. Pritom by sa len časť tohto kovu mohla použiť  na razbu mincí a zvyškom by sa zakrylo vydanie zodpovedajúceho množstva štátoviek. Je zbytočná obava, že by pri zodpovednej hospodárskej politike dochádzalo k odlivu, či masívnemu zhromažďovaniu strieborných mincí.   Striebrom krytá mena by tak ako o stáročia slúžila len ako platidlo.  Veď na čo sú nám preboha tie inflantujúce a umŕtvené devízové rezervy, o zlatom poklade štátu ani nehovoriac.  

       Vychádzam pritom zo skutočnosti, že príčinou finančnej krízy je nedostatok peňazí vydávaných centrálnymi bankami a ich nulové krytie.
       Bez ohľadu na to, že Slovensko už je členom eurozóny, v obehu by mohli byť dve meny: Slovenská koruna krytá striebrom a Euro. Národná banka by stanovila konverzný kurz striebornej koruny k Euru a občania by len pozorovali pohupujúce sa Euro. Koniec koncov, pred pár týždňami sme si použitie dvoch paralelných mien  skúsili bez väčších problémov.

      Slovenské podniky by nakupovali tovary a služby v rámci eurozóny buď za koruny, alebo za eurá, platby by prijímali tiež v strieborných korunách alebo eurách, pričom by Národná banka získané eura menila na komoditnej burze za striebro.  Predpokladám, že na druhý deň by strieborný štandard vyhlásili Česi, pozajtra V4 a do týždňa celá Európa.
       Len aby po zverejnení tohto článku vlastník stránky  a autor článku nedopadli ako JFK.

 


http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=3190Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
pedro   |   ip:195.91.56   |   2009-03-01  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, nezda sa mi to az take jednoduche. Keby to tak aj bolo, musela by takyto postup prijat vlada, schvalit parlament a nakoniec by to stopla EU,alebo USA, napr. tak, ze by na nas nasili teroristicku krajinu, alebo tajnu vyrobu jadrovych zbrani. TKN su mocni.vlado   |   ip:195.91.79   |   2009-03-01  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Super článok,,konečne som to pochopil ako vlastne ta kríza začala...dík


why   |   ip:78.98.137   |   2009-03-02  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pochopene, ale nerealizovatelne - prilis vela roboty pre neschopnych uradnickov a myslim si, ze po precitani tohto "manualu" by to vela "pracujucich a kompetentnych" z financministerstva NEPOCHOPILO!!!!


why   |   ip:78.98.137   |   2009-03-02  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nacele s ich nadriadenymi....


Ivo   |   ip:78.98.219   |   2009-03-02  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po prečítaní tohoto člámku, mi naskakuje husia koža. Článok je veľmi poučný a parvdivý.


egreš   |   ip:87.197.12   |   2009-03-02  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  finančnú krízu si TKN vyriešia sami vo svoj prospech takto som tomu pochopil


petík   |   ip:212.80.64   |   2009-03-02  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stříbrná koruna nic nevyřeší. Stříbro nelze nakupovat bez tlaku na růst jeho ceny. Z krize se lze dostat izolací menších soběstačných celků a po jejich růstu je lze opět spojit.


lenoch   |   ip:193.110.1   |   2009-03-02  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V amerike sa predava tak isto strieborny dolar ale nema to odozvu Petik ma pravdu vsetko sa kotuje na Burzach jedine na com sa da postavyt mena je to co mi mame a cely svet to potrebuje a to je jedine ENERGIA a na tom treba postavit Hozpodarstvo napr.......Tepelne pramene atd::::::::: PS: zacat z malom a potom sa trhnut z EU ale to nebude take jednoduche a hlavne zabudnite na korunu my budeme posledny kto od tial vystupi Ved sa ludia zobudte ved sme jedno velke mesto akurat na velkej ploche


lenoch   |   ip:193.110.1   |   2009-03-02  (23:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jedna otazka preco je dokazane ze jeden vrt ktori je tepelny nevykuruje Kosice apresto kosicania platia za teplo ktore je zbitkove z VZT lebo je to biznys a pritom ten vrt ma vyhrevnost 93oC aj keby pohanal elektrarnu tak teplo maju zadara ale je tam problem lebo VRT vlasni SSP ale viete aky je pozemkovy zakon ja nie akurat viem co najdete pod svojim pozemkom pod 30 alebo100 cm tak to patri statu tak cize ked najdete poklad tak treba velmy premislat kolko to v zemi bolo aby ste nieco z toho mali


lenoch   |   ip:193.110.1   |   2009-03-02  (23:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja neviem ze so neni slovencinar tak pardod


tbr   |   ip:195.91.79   |   2009-03-03  (08:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenoch, co si cvaknut zvyknes pred kazdym prispevkom? ale az ten na pravopis zdrave nazory..


andy   |   ip:91.127.25   |   2009-03-05  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý článok.Dobrý nápad,ale v podstate nič nové.Alternatívne meny sú určite riešením.Pekne je to vysvetlené v knihe Budúcnosť peňazí od B.Lietaera.Alternatívnu menu môže zaviesť akákoľvek skupina ľudí,nemusí celé slovensko.Obec,mesto,spolok...funguje to po celom svete v tisícoch prípadoch.Jasné,že centrálne banky to väčšinou nepodporujú.


interbulo   |   ip:88.212.21   |   2009-03-06  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Andy má pravdu...ale, alternatívou môže byľ studená fúzia, ktorú zatiaľ nemožno pretlačiť, kým nenastane totálny kolaps ekonomiky!!! Až vtedy začne ľudstvo rozmýšľať! Veď kto vedecké autority platí...nové pohľady sa nesmú uplatniť, pokiaľ profitujú fosilisti...kým všetky poklady Zeme nespáli a neostane iné, len na studenú fúziu sa obrátiť, alebo aj iné zfroje...trebárs energia kontinua...no, viem, hudba budúcnosti, medzi tým, celý svet budú vyciciavať koncerny!!!


Juraj   |   ip:92.245.8.   |   2009-03-08  (05:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  najpodstatnenšie je aby nový menový systém bol bezúrokový. Viete čo to všetko vlastne znamená? Transformácia všetkých akciových spopočností na inú formu, zrušenie poisťovní, sporitelní, jednoducho akékoľvek požičiavanie peňazí s vidinou zisku v budúcnosti. Keďže dnes je len asi 5% všetkých peňazí vo forme fankoviek a mincí/M1/ teda normálnych peňazí, zvyšných 95% sú ostatné kryté zväčša nehnuteľnosťami, či inak alebo aj vôbec nekryté. Teda ak by došlo na splácanie všetkých dlhov, tak by v ekonomike ostalo len 5% peňazí čo by pochopitelne nestačilo, keďže treba mať 100% na plynulý chod, teda by to viedlo k znehodnoteniu meny na 5% jej hodnoty zo 100. Pred 2 sv vojnou bolo vyše 2000 návrhov na peň. reformu, ale bohužial sa nedočkali úspechu. Tak veríme že tentokrát to bude inak a konečne ľudstvo vytvorí normálny funkčný menový systém bez úžerníkov.


Antikapitalista   |   ip:195.146.1   |   2009-06-11  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je dobrý članok.Toto by sa mal naspamät naučit kazdý kto sa chce vyjadrovat k sucasnému financnému podvodnému systému.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Spoločenský a ekonomický systém v našej vlasti je chorý.

Spoločenský a ekonomický systém integračného a globalizačného procesu NWO nikdy nemôže byť pre bežných obyčajných ľudí každej krajiny sveta dobrý. Uvediem pravdivé dôvody z našej krajiny po roku 1989:


RUSKO MŮŽE CHTÍT VÝMĚNOU ZA VÝKUP Z DLUHŮ KYPERSK...

Co dál v Evropě: Kontrola kapitálu

Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato

Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému ...

Absurdity kresťanskej viery

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.5033 s