17. September 2019
    
Globalizácia. Je naivné, myslieť si , že my to môžeme ZMENIŤ? - Dolezite.sk

Globalizácia. Je naivné, myslieť si , že my to môžeme ZMENIŤ?


  2012-12-16  (12:48)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Globalizácia. Je naivné, myslieť si , že my to môžeme ZMENIŤ?

Ficovo vládnutie skončí predčasnými voľbami, tvrdí Mečiar

Odvtedy, čo sa stal Robert Fico premiérom, mu už volal aspoň štyridsať krát, aby mu poradil. Bez odozvy. Ponúknuť chcel pritom podľa svojich slov aj finančné prostriedky od "spriatelených kruhov". Tvrdí, že predseda vlády zvolil úplne nesprávnu stratégiu. Predseda Ľudovej strany - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS),  ktoré sa už ocitlo na cintoríne pluralitných strán. Vladimír Mečiar preto Smeru veští predčasné voľby. To sú vízie nášho Pandemónia, zlého ducha.

Zdroj

http://aktualne.atlas.sk/ficova-vladnutie-skonci-predcasnymi-volbami-tvrdi-meciar/slovensko/politika/

 

"GLOBÁLNÍ KRIZE A BUDOUCNOST SVĚTOVÉ EKONOMIKY"

Peter Stanek analyzoval na Slovensku ekonomické a makroekonomické  postavenie „slovenskej“ súkromnej ekonomiky. Riešenie už nie je možne, pretože politici sa postarali, že sme stratili definitívne akúkoľvek národnú suverenitu a tak vytvárať konkurencia schopnosť na Slovensku je možne jedine tým, že sa zruší minimálna mzda a bežní ľudia sa naučia konzumovať trávu a seno za 5 či 10 rokov, keď starších ľudí čaká utrpenie stále väčšie.

Karavána krajín EU smeruje do záhuby aj bez pričinenia obyvateľstva Európy už v najbližších 5 rokoch. Rozhodli o tom kupci biznisu s Áziou – Čínou a bankári, korím taktiež vyhovuje, že obyvateľstvo a krajiny v EU žijú na dlh. Konkurovať Čine, Indii, Brazílii  je nezmysel.  Európa ak chce prežiť, tak sa musí uzatvoriť týmto vzmáhajúcim sa ekonomikám. Zatiaľ kupcov a bankárov nepresvedčil o nevýhodnosti ich biznis pre Európu  nik v Európe.

Čo bude ďalej, tak to neviem povedať, pretože až 70% bežných ľudí Európy zatiaľ tento režim znáša v pokore alebo vôbec sa o ekonomiku a politiku nezaujíma.

Problémy globalizácie

Paty kúpených Euro poslancov

http://dotsub.com/view/01ad2718-073c-474a-ac40-c7a72e199d55

Globalizácia je proces zbližovania kultúr a ekonomík rôznych národov a štátov. Globalizácia je predovšetkým hospodársky proces, ktorý sa výrazne urýchlil v polovici 70. rokov zavedením nových informačných technológií, ktoré uľahčili obchodovanie na svetových burzách a otvorili nové možnosti hlavne na finančných trhoch. Ďalšími vhodnými podmienkami pre rozvoj globalizačného procesu boli predovšetkým liberalizácia medzinárodného obchodu, vytváranie jednotných medzinárodných trhov, prechod od sociálnych štátov k liberálnym a vytváranie hodných podmienok pre investície nadnárodných spoločností.

 

Globalizácia prepojila jednotlivé trhy rôznych krajín najmä prostredníctvom obchodu s tovarom, službami, kapitálom a informáciami. Úroveň výroby a obchodu sa mení z národnej na globálnu. Symbolom globalizácie sa stala sieť reštaurácií McDonalds.

Vplyvom globalizácie sa postupne zvyšuje rozdiel medzi reálnou ekonomikou (t.j. výroba, obchod s tovarom a služby) a symbolickou ekonomikou finančných obchodov (vytvorila sa tzv. kasínová ekonomika, medzinárodné obchodovanie s menami, akciami, cennými papiermi, ktorá dosahuje väčší objem ako reálna výmena tovaru medzi štátmi, pri obchodovaní s menami vzniká tzv. špekulatívny kapitál- výška zisku závisí od pohybu kurzov týchto mien). Napríklad v roku 1998 bol obrat svetového exportu na rovnakej úrovni ako obrat na svetových devízových burzách za 5. dní. V dôsledku ekonomickej globalizácie a náhlych výkyvov na svetových finančných trhoch došlo v 90. rokoch k finančnému kolapsu v Brazílii, Mexiku a Argentíne.Dôsledky globalizácie

Globalizácia má mnoho spoločenských dôsledkov:

1.reálna moc už nie je sústredená len v rukách vlád jednotlivých štátov, ale jej časť sa presúva do rúk nadnárodných spoločností, dochádza k presunu moci z verejného sektora do súkromného. Postupujúcu globalizáciu sprevádzajú protesty jej odporcov. Tí protestujú najmä počas vrcholných stretnutí organizácii, ktoré považujú za motor globalizácie (Svetová banka, G8, OECD).

2.hospodárska prosperita je stále viac ovplyvňovaná obchodmi na svetových finančných trhoch, už niekoľko významných ekonomík zažilo od 70. rokov náhle, nepredvídateľné prepady spôsobené odlivom kapitálu,

3.poklesol význam národného štátu, štáty sú nútené vytvárať čo najlepšie podmienky na prilákanie medzinárodného kapitálu do svojej ekonomiky, čo vedie k vytváraniu investičných stimulov (vytvárania vhodnejších podmienok pre podnikanie nadnárodných spoločností).

4.mení sa medzinárodná deľba práce, pretože firmy presúvajú výrobu náročnú na počet pracovníkov do krajín s lacnejšou pracovnou silou, vo významných krajinách zostáva riadenie spoločností, technologicky náročná výroba a výskum.

5.významným dopadom je aj tzv. časovo-priestorová kompresia, t. j. zvyšujúci sa pohyb a komunikácia v priestore, mení sa úloha času a priestoru, svet sa akoby zmenšuje, tento jav vedie k zvyšovaniu nerovnosti – k vytváraniu znevýhodnenej skupiny ľudí, ktorá nemá možnosť využívať moderné technológie, a v dôsledku toho sa znižuje jej schopnosť mobility a orientácie v dnešnom svete a kvalita jej života.

6.vplyvom ekonomických faktorov sa prehlbuje nerovnosť sociálneho a ekonomického rozvoja, jednotlivé štáty nemajú rovnakú možnosť zapojiť sa do procesu globalizácie. Napríklad v roku 2002 sa v Johannesburgu konal summit o trvalo udržateľnom rozvoji.

Vplyv globalizácie na Slovenskú republiku

Prejavy globalizácie v slovenskej ekonomike v 2. polovici 90. rokov:

- príliv zahraničného kapitálu
- stabilizácia meny
- odbúranie niektorých sociálnych istôt
- väčšia možnosť exportu pre slovenské podniky

Kritika globalizácie

Kritici ekonomickej globalizácie navrhujú riešiť jej negatívne dopady tiež na globálne úrovni, teda na pôde OSN, ktorá pravidelne usporadúva summity o životnom prostredí a svetovej chudobe. Vyzývajú preto k celosvetovým iniciatívam za presadenie ekologického a sociálneho zákonodarstva vo všetkých krajinách, ktoré by zabránilo doterajšiemu neobmedzenému využívaniu prírodných a ľudských zdrojov a hospodárskym rozdielom vo svete.

Na negatívne dôsledky ekonomickej globalizácie upozorňujú aj renomovaní ekonómovia. Globalizácia totiž nerieši naliehavé problémy ľudstva, akými sú chudoba alebo životné prostredie, ale naopak tento nezdravý stav sveta pomáha udržovať a prehlbovať.

Významné globálne problémy

Globálne problémy sa týkajú celého medzinárodného spoločenstva a nemožno ich účinne riešiť na národnej úrovni. Najúčinnejším prostriedkom pri ich riešení sú preto medzinárodné organizácie a stály proces prijímania medzinárodných dohôd záväzných pre všetkých členov medzinárodného spoločenstva. Medzinárodné organizácie však nie sú v súčasnosti schopné riešiť tieto problémy ako celok. Sústreďujú sa na jednotlivé problémy, ale zatiaľ sa nedarí riešiť príčiny globálnych problémov. V tomto smere sú medzinárodné organizácie často kritizované. Bývalý generálny tajomník Kofi Annan povedal o globalizácií: Ľudstvu sa rovnako ako v minulosti môže dobre dariť vtedy, keď budeme žiť v súlade so životným prostredím. Zatiaľ sa nám to nedarí.

K najzávažnejším globálnym problémom patrí:

Vysoká spotreba surovín a energie,  bohatstvo a chudoba- od konca 2. svetovej vojny sa svetová spotreba surovín a energie niekoľkonásobne zvýšila. Zvýšila sa životná úroveň miliónov ľudí, avšak veľká časť svetovej populácie zostáva v stave chudoby. Prevažná časť svetovej populácie žije v stave materiálnej núdze a nemá prístup k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Rozvojové krajiny trvalo zaostávajú za vyspelými krajinami a ich štátny dlh sa neustále zvyšuje. Viac ako polovicu zo 191 členských štátov OSN (v roku 2004) ohrozuje bieda.

Pre vysokú spotrebu energie a surovín vo vyspelých krajinách, v ktorých žije asi jedna sedmina obyvateľov planéty, a ktorých spotreba tvorí viac ako 80% celosvetovej produkcie energie a surovín, sa hovorí o probléme trvalej udržateľnosti života na našej planéte. Hospodárske záujmy a priemyselný rozvoj vedú k stále sa zvyšujúcej produkcii, rastie tiež špirála negatívnych ekologických dopadov.

Populačné a sociálne problémy- svetová populácia by mala v roku 2050 dosiahnuť 9,5 miliardy ľudí. S rastúcim počtom obyvateľov rastie aj tlak na prírodné zdroje a na miesta, ktoré sú vhodné pre život. Vo väčších vyspelých krajín sa zvyšuje priemerná dĺžka života obyvateľov. V rozvojových krajinách naopak milióny ľudí trpia podvýživou a nemajú prístup k pitnej vode a kvalitnej zdravotnej starostlivosti (až 50% ľudí), čo prispieva k šíreniu chorôb (najmä AIDS, horúčkové ochorenia a pod.) významným problémom je i negramotnosť, vzdelanie sa však darí rozširovať a negramotnosť klesá. V Číne sa začala v 80. rokoch 20. storočia obmedzovať pôrodnosť umelo, každá rodina smela mať len jedno dieťa. To síce viedlo k spomaleniu rastu populácie, ale tiež k častému zabíjaniu narodených dievčat, a tým k vychýleniu demografickej rovnováhy. Dieťa narodené v niektorých z vyspelých krajín prispeje k celkovej spotrebe a znečisteniu tak, ako 30 až 50 detí narodených v rozvojových krajín.

Zhoršovanie kvality životného prostredia- vyspelé krajiny, ktoré sú svojim spôsobom života najväčšou záťažou pre životné prostredie, stabilizovali a postupne aj zlepšujú životné prostredie. V chudobných krajinách naopak dochádza k rapídnemu zhoršovaniu, pretože vlády nemajú dostatok finančných zdrojov na ekologické aktivity.

Jedným z najväčších problémov je nedostatok pitnej vody, ktorej stále ubúda. Rovnako ubúda aj poľnohospodárska pôda, ktorú ničia nevhodné poľnohospodárske praktiky, jej ďalším získavaním dochádza k odlesňovaniu, najmä v tropických oblastiach. V dôsledku negatívnych zmien životného prostredia a vysokej spotrebe surovín a energie dochádza k vyhynutiu niektorých živočíšnych a rastlinných druhov. Vo svete rastie množstvo odpadov, domácich aj priemyslových, za posledných dvadsať rokov sa ich produkcia strojnásobila. Veľké nebezpečenstvo pre stabilitu svetovej klímy predstavujú emisie skleníkových plynov (najmä CO2). Zmeny klímy môžu mať za následok negatívne meteorologické jav. Stále sa stenčuje ozónová vrstva. Napriek tomu, že používanie niektorých látok ničiacich ozón už bolo zakázané, stále v ovzduší pretrvávajú.

Zlepšenie ochrany životného prostredia možno dosiahnuť len spoločným úsilím všetkých štátov, ekologické škody totiž presahujú hranice jednotlivých krajín. Ekologické problémy možno riešiť dvoma spôsobmi: znížením produkcie alebo zavedením ekologických prevádzok, obe riešenia sú pre hospodársky rast nevyhovujúce, prvé riešenie takmer nepripadá do úvahy a druhé do veľkej miery predražuje výrobu.

Ľudské práva, medziľudské vzťahy - vo svete hrozí množstvo lokálnych konfliktov, ktoré by v krajnom prípade mohli prerásť až do tzv. globálnej vojny. Do týchto problémov často zasahuje OSN, v niektorých prípadoch však zasiahnuť nedokázala, čo vyvoláva kritiku a snahy o reformu. Veľké nebezpečenstvo je spojené tiež s rozširovaním zbraní, zvyšuje sa počet krajín s jadrovými zbraňami (napr. India, Pakistan). Stále sa nepodarilo zastaviť šírenie terorizmu, islamského fundamentalizmu a rasizmu.


Zdroj:

http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/nauka-o-spolocnosti/39413/?print=1


 

 


Jozef Varga
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-12-16  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Opäť ma šiesty zmysel nesklamal. Mrknem dole, kto je autorom, a ajhľa! Košický shit. Automaticky nečitateľné... :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2012-12-16  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak to nečítaj, koho to zaujíma?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-12-16  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teraz ma ospravedlň, pacient, idem do Bystrice na Vader. To vieš, kultúrna akcia. A ty zatiaľ v kľude čakaj na večerný prídel tabletiek... :-DDD


Bertold . fulixuju84   |   ip:178.40.77   |   2012-12-16  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo myslíte, kto je tu "tupý"???
Kto uhádne dostane plus...:-))


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-12-16  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Až keď sa obyvatelia krajín sveta dokážu spojiť v protestoch a hlavne požiadavkách a ich požiadavky budú jednotné na zmenu politického a ekonomického systému, tak budú mať nefalšovanú demokraciu v krajinách EU aj zvyšku sveta, tak prestanú mať dlhy a reštrikcie čiže antisociálne reformy a začnú žiť svoj život normálne tak, že každý obyvateľ našej planéty ak bude chcieť, tak bude mať prácu a dôstojný život:

1. Tvorba občianskych Ústav v každej krajine sveta.

2. Tvorba noviel volebného zákona bez politických strán, ktoré nás stále klamu s možnosťou odvolania voleného zástupcu voličmi kedykoľvek, ak nebude hájiť vôľu svojich voličov z Ústavy svojej krajiny.


3. V nasledujúcich rokoch sa obyvateľstvo aspoň v krajinách Európy bude musieť viac než doteraz organizovať proti súčasným politickým systémom vo svojich krajinách vyhovujúcim len menšine v krajine.

To je práve dôležité, aby ľudia vo svojom proteste spolupracovali a koordinovali svoj postup, inak sme len jedinci, ktorí varujú karavánu, ale tá tvrdohlavo ide ďalej a ďalej do vlastnej záhuby.

V najbližších dekádach desaťročí kapitalizmus padne. Dnes jeho pretrvávanie je zabezpečené v globalizácii ekonomiky. Inak by už dávno by bol padol, ako otrocký nefunkčný ekonomický model 20 storočia.

Možná zomrie za slobodu a demokraciu pri likvidovaní globálneho kapitalizmu viac ľudí našej planéty, než zomrelo v prvej a druhej svetovej vojne a ľudstvo sa oslobodí definitívne od otroctva. Demografia pred preľudnením ľudstva našej planéty sa dá riešiť sterilizáciou párov, ktorí by chceli mať viac než dva deti.

Ľudia nebudú musieť pracovať viac než 4hodiny denne k spokojnosti ich osobného alebo rodinného života. Najprv je potrebné poraziť raz a navždy kapitalizmus, ktorí je tak dobrý len pre zopár miliónov hyen našej planéty.otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2012-12-16  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozeral som to video, rozpraval velmi mudro povie slovensky krtko, rozpraval presne to co od neho chce elita aby rozpraval. Pozavadzal potahal vonave motuzi popod nos, ale riesenie nepodal. Znova som zabil 40 minut z mojho drahocenneho casu.


voda . pesyxefu63   |   ip:217.112.1   |   2012-12-16  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  voda vůbec nemusí být problém.
Vodou soběstačné obce:

http://www.jakbydlet.cz/clanek/481_vodou-nezavisla-obec-vno--eso.aspx

Vodou nezávislé obce.


dojko . cakokepo03   |   ip:217.112.1   |   2012-12-16  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovákům mizí řeky před očima, už dva roky Autor: pořádně nezapršelo, Datum: 14. 12. 2012 20:33
-------------------------------------------------------------------------------- 14. prosince 2012 16:02 Už příští rok mohou mít některé oblasti na Slovensku problém s nedostatkem vody. Krajina našich sousedů totiž vysychá. Informoval o tom slovenský server sme.sk, podle kterého se vypařila většina srážek, které letos napadaly. Zvětšit fotografiiHladiny řek a jezer jsou na Slovensku nezvykle nízko (Ilistrační snímek) | foto: Petr Lemberk, MAFRA "Rok 2012 řadíme mezi pět nejsušších let od roku 1931," potvrdila serveru sme.sk Jana Poórová, šéfka divize Hydrologické služby Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/slovensko-vysycha-malo-prsi-uz-dva-roky-fdp-/zahranicni.aspx?c=A121214_112605
_zahranicni_btw333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-12-16  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dajko


no ved a čo,však chemitrals je blaznovstvo,a nezmysel.jak pre politikov tak ministerstvo obrany a obyč,ľudi po vačšine,


dnes už prináša ovocie,a na rok alebo budúcí vyschne rieka pri ríme,a to je posledne varovanie pred konečnou pred mnohych.

Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-12-16  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ej dedo Varga a spol., že vás trápi osud HZDS...teraz som bol na stránke kuknuť, dnes na nej bolo takmer 9000 ľudí, pozeralo to teraz 81, tak asi to ešte vždy nie je tak zlé, ako hovoria plané reči!


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-12-16  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Začínam si robit o "Läciku" starosť ked vidím aký je strhaný..

:-DDDDDDDDDDD


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.17   |   2012-12-16  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Maďar a vo voľbách dostanete aj s Bulákom 25% hlasov :DDDDDDDDDDDDDD alebo to bude 1,4% :DDDDDDDDDDDDD aj Hitler keď mlel z posledného tak blúznil o útoku neexistujúcimi divíziami, alebo má Bulo Von Elektra v senníku skovanú nejakú tú wunderwaffe :DDDDDDDDDDDD


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.14   |   2012-12-16  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stanek ma v hlave dobre upratane a pozna problem dobre. Hovori mi z duse. Len skoda ze je za exota a este aj ten tajtrlik Kanik je vedla neho oficialne hero ...

Toto jednoducho musi cele padnut na hubu. Toto sa neda liecit inak. Nie je ci totiz v zasade napravat. Tu je treba ZBURAT a VYBUDOVAT.

Mozeme sa hanbit. Vsetci ti, ktorí k tomu prispeli priamo ci nepriamo. Treba uz len pozdravit nase deti. Zatial sa na nas este usmievaju .... lebo nam veria. Este nevidia ako sme ich oyebali a to len preto, aby sme si napchali tie spinave tlste brucha. Sorry. ale toto spravi svojmu dietatu len idiot.

pekny vecer


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2012-12-16  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Pandemonium

Na margo tých tabletiek. A ty si si svoje zobral???? Lebo ak nie tvoj šiesty zmysel na akcii Ťa zrejeme nepekne oprdne a nemusí to dobre pre hodnoty Tvojho IQ vystreliť.


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.17   |   2012-12-16  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Maďar to naklikáva Pandebilium(sa nudí pri strážení Semenníka) platení Bulom Von Elektra za stráženie Senníka v ktorom má Bulák skovanú Wunderwaffe a nejaké zakódované CDčka a igelitky od tajných darcov(sponzorov) na prevádzku Elektry a jej rekonštrukciu a na Bulkove drobné výdaje(na kávu, oškvarky, jaternice, masť, ...) :DDDDDDDDDDDDDDDD


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2012-12-16  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  treba byt optimisticky, pretoze vsetko to ide ako ma, alebo niekto chce aby tu bol sucasny system naveky??? nech to vsetko jedneho dna pokrachuje, potom sa najde aj pricina pretoze dosledok bude hmatatelny a viditelny pre kazdeho, a zacne sa s tym aj okamzite nieco robit, dovtedy vsetky slova zbytocne, aj keby boli ako pravdive.


harry . paholenu0   |   ip:95.103.20   |   2012-12-16  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang zdravim.Znovu chcem len upozornit,ze nic sa nedeje nahodou,stav ktory je teraz bol predpokladany uz v roku 1910,ked sa veci naplanovali.Ak si myslis,ze to na com uz tolke storocia robia/svetovlada/,nechaju teraz kompletne yebnut lebo sa im to vymklo z ruk,tak si na omyle.

Dovolene je len to,co ma byt dovolene.Fakt som zvedavy ako dalej bude sachova partia pokracovat.


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.14   |   2012-12-16  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  harry

Situaciu ste vystihli na zaver a sice to s tou sachovou partiou. Tu hraju samozrejme elity - to je bez debaty. Ale uz to ze sa hra, je dokaz ze nie je vsetko tak, ako sa planovalo. Myslim ze cast elity sluzi dobrej veci a pride cas, ked vystupia z anonymity a potom aj za pomoci ludi zvrhnu vyvolenych z tronu. Takto si predstavujem ja dobry koniec ... Inu sancu nevidim. Lud na to nema lebo je to neorganizovane a nevedome stado. Ale aj lud moze prejavit svoju silu a jednotu za predpokladu ze ho niekto povedie. Lud zatial moze pracovat na sebe - moze sa pripravovat. Moze zacat premyslat o hodnotach zivota, o prioritach, cieloch ... co je pravda, stastie ... Moze zacat razantne odmietat sucasnu elitu a moze jej zacat postupne podrazat nohy. Ide len o POCHOPENIE. Inak je to v principe jednoduche. Elita predsa potrebuje zakaznikov, klientov, spotrebitelov ... tom ti im robia biznis. Cim sprostejsí, tym lepsie. OK, prestanme im robit biznis. Prestanme zo seba robit volov a zacnime ich ignorovat. Kupujme len to, co je potrebné, odmietnime uvery na sprostosti, nekupujme hovadiny, odmietnime nekvalitu, ci nepotrebnu sluzbu. Serme na ich znacky a image, zabudnime na ich McDobalds a Cocacolu. Zacnime co najviac pouzivat keš ... Nie sme bez sily. Bez nas su nuly.

Ja som s tym vsetkzm uz davno zacal. Toto je BOJ!


Vrtk . vapoqysa27   |   ip:84.47.42.   |   2012-12-17  (06:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Po dnešnom vystupení biskupa Bezáka v TV TA3 neviem čí ja Bezák mečirizuje alebo Mečiar bezákuje v obidvoch prípadoch je to akási jajazácia a vynášanie iba svojho ega.Doporúčoval by som obom viac pokory a pán Mečiar aj keď mu neide uprieť jeho zásluhy na budovaní tohoto štátu by si mal ešte uvedmiť ,však už má svoje roky že na Slovensku a predovšetkým v našich médiach sa všetko obráti proti nemu.


danone . citafesi95   |   ip:195.28.75   |   2012-12-17  (08:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lietajúci káčeri v oblakoch, to viete,že všetko je inak.My sme definitívne stratili národnú suverenitu v roku 1998 po zdarenej akcií",Zachránte Markízu".Jej hlavný aktér,scenarista zhit z lóže B´nia B´rith malý ale zdatný jurko štern o ktorom to opísal v svojej knihe:,Ako som sa dostal do veľkej politike" Rudolf Schušter a tá kniha mu bola stiahnuta z predaja ešte za jeho prezidentovania.Tý isti čo dali zastreliˇ Johna F. Kemmedyho, ich sukmeňovci dali na médialny odstrel V.Mečiara, lebo obaja im nechceli zapredať svoje národy.No a tak jožko varga zhit od Košic z pravicovej ,modrej bolševickej gorily ,ktorá po roku 1998 zdevastovala celé Slovensko píše o nejakej demokrácie zhitovského gangu.Bolo toho už dosť aj cenzúry aj ich zločincov a služobníkov z KDH,SDKU,SMK a OKS..


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.14   |   2012-12-17  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hodim sem nieco aktualne - k neznej revolucii som sa dobre nasmial.

Pozdravujem statocnu pani ucitelku. Áno, aj toto je cesta ako hadzat elite polienka pod nohy. Treba ju PODRAZIT vzdy a kdekolvek je k tomu prilezitost. A zacnime tak robit vsetci.

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6640385/skola-sirila-bludy-o-neznej-revolucii.html


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.14   |   2012-12-17  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Škola šírila bludy o Nežnej revolúcii

Dokument našla zamestnankyňa školy na internete. Rodičia sú pobúrení.

KOŠICE. Nežná revolúcia, ktorá viedla k pádu komunistického režimu, bola údajne dlho pripravovaným komplotom časti členov ÚV KSČ, ŠtB, sovietskej KGB, americkej CIA a izraelského Mosadu.

Na text, ktorý na nástenku k výročiu 17. novembra 1989 zavesila v Základnej škole na Jenisejskej ulici vychovávateľka zo školského klubu, upozornili denník SME pobúrení rodičia.

Čítajte viac: http://kosice.korzar.sme.sk/c/6640385/skola-sirila-bludy-o-neznej-revolucii.html#ixzz2FINjcuSz

:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


Vrtk . vapoqysa27   |   ip:84.47.42.   |   2012-12-17  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   No,už chýba len ,aby chartisti výdali poučenie z krízového vyvoja.Potom ,že história sa neopakuje,neviem čo si to súdružka učiteľka dovoľuje to si zaslúži skutočne odsudenie celéhoi politbýra byvalého disentu.Idem z aktívovať pracujúcich musíme predsa napíśať zopar protestných listov na podporu čistototy našich bojovníkov za našu neslobodnú slobodu.Svoj postoj prisľubili aj njslobodnejší občania našej spoločnosti bezdomovci,ktorí najviac vďačia za svoju slobodu naším revolucionárom.


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-12-17  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lepší bol socializmus než je dnes, dnešný kapitalizmus.
Po roku 1989 sa „Spustil privatizačný proces“, prijala sa aproximácia noriem a predpisov západnej Európy, vstúpili sme do EU, politici nám v Európe ratifikovali Lisabonskú zmluvu bez súhlasu obyvateľstva Európy, neskôr Zmluvu o pristúpení k ESM a výsledky týchto procesov dnes čiže

Integrovaného Globálneho Kapitalizmu,

už dnes pozná ľudstvo celého sveta a tak politici nám hľadajú sa cestu na zastavenie úpadku globálneho kapitalizmu v celom svete, ale nikdy ju nenájdu.

A tak sa pýtam, skolabuje voľný trh so súkromným vlastníctvom ekonomiky čiže kapitalizmus tyranie ľudstva našej planéty?JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-12-17  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lepší bol socializmus než je dnes, dnešný kapitalizmus?


Mam rad štátnu plánovanú ekonomiku ktorá mám bežným ľudom do roku 1989 poskytovala dôstojný život, vzdelanie, zdravotnú opateru, bývanie a pokoj, kedy sme boli veselší.

Štátnu plánovanú ekonomiky budovali bežný ľudia aj vzdelaný ľud. Ale hnusná komunistická strana na čele s súdruhom Gorbačovom sa rozhodla o zmenu tak, že komsomolci, zväzáci a komunisti spolu so štátnou políciou rozkradli všetko čo patrilo obyvateľstvu k spokojnému dôstojnému životu ľudí.

Štátna plánovaná ekonomika čiže socializmus môže fungovať aj bez zločinných komunistov, ktorí rozkradli všetko v našich krajinách strednej a východnej Európy.
JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-12-17  (10:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Ja osobne by som to urobil taktiež ElDolars . vuhenydi61 . Inú pravdu nepoznám.


Nežná revolúcia, ktorá viedla k pádu komunistického režimu, bola údajne dlho pripravovaným komplotom časti členov ÚV KSČ, ŠtB, sovietskej KGB, americkej CIA a izraelského Mosadu.

Na text, ktorý na nástenku k výročiu 17. novembra 1989 zavesila v Základnej škole na Jenisejskej ulici vychovávateľka zo školského klubu, upozornili denník SME pobúrení rodičia.Čítajte viac: http://kosice.korzar.sme.sk/c/6640385/skola-sirila-bludy-o-neznej-revolucii.html#ixzz2FIhxjpRmsmartang . bohupyki56   |   ip:95.103.14   |   2012-12-17  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na margo toho ze kto sa myli - treba sa pozriet na genezu krizy a zistime ze najrenomovanejsie hlavy sveta to nestielali lepsie ako moj domaci kralik. Nehovoriac o tom, ze vlastne sami maju v rukach moc a vsetky paky na to, aby trhy zmanipulovali podla svojej vole. A aj to robia. Jeden priklad za vsetky - ceny zlata a striebra. Kto trochu sleduje problematiku, vie aka sku*vena hra sa tu hra ... a ze ceny su nonsens.

Takze este nico hovorme o tom ako sa pan Stanek mylil.


doctore2011 . lafarehe9   |   ip:91.127.13   |   2012-12-17  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nejde o nazorove omyly. ide o rozpora ako nutna privatizacia statnych podnikov, vyhlasovanie ze zvysovanie dani neorinesie nic a potom neskor tvrdit ze to je pricina krizy,ze statom co maju najvvysie dane a socialne systemy sa dari njlepsie, proste za koho kopol tak hlasal o to ide ;) nazory na globalizaciu su ale samozrejme spravne


kfu . rilovixe40   |   ip:62.77.97.   |   2012-12-17  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia sa nemusia spajat v protestoch a poziadavkach. Je to ovela jednoduchsie - treba ROBIT tie zmeny, ktore chceme vidiet okolo seba. To znamena neuznavat (staci ustne v rozhovoroch), ze sme sucastou EU, ze EU vobec existuje, ze XY je nas premier, ze € je nasou menou, ze musime platit dane (a neplatit dane), ze AB ma pravo voci mne, tebe ci BC na to ci ono. Jednoducho zacat sa chovat tak, ze sucasny system sa rusi a nahradza sa tym, co my povazujeme za spravne.


interbulo . qasapeqy40   |   ip:88.212.36   |   2012-12-17  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Absolútne logická prednáška, takto NWO funguje, Staněk sa brzdil...jednoznačne ukázaná pravda, len ide o to, aby to prevažná väčšina ľudí strednej triedy pochopila, lebo o chvíľu už ani tá nebude!! A vtákoviny niektorých v diskusii sú fakt len ftákoviny!


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-12-17  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lepší bol socializmus než je dnes, dnešný Globálny Kapitalizmus?
Po roku 1989 sa „Spustil privatizačný proces“, prijala sa aproximácia noriem a predpisov západnej Európy, vstúpili sme do EU, politici nám v Európe ratifikovali Lisabonskú zmluvu bez súhlasu obyvateľstva Európy, neskôr Zmluvu o pristúpení k ESM a výsledky týchto procesov dnes čiže

Integrovaného Globálneho Kapitalizmu,

už dnes pozná ľudstvo celého sveta a tak politici nám hľadajú sa cestu na zastavenie úpadku globálneho kapitalizmu v celom svete, ale nikdy ju nenájdu.

A tak sa pýtam, skolabuje voľný trh so súkromným vlastníctvom ekonomiky čiže Globálny Kapitalizmus Tyranie ľudstva našej planéty?malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-12-18  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kfu : ty si slovenský Gándhí, ak by ľudia začali konať podľa tvojho návrhu, VEĽA by sa u nás dalo zmeniť k lepšiemu...


interbulo . qasapeqy40   |   ip:88.212.36   |   2012-12-31  (02:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, Jožko môj! Ideš na veci zhurta! Rekognostikovať terén, a podobné vojenské sračky, pripraviť sa, ale naozaj, až potom vyjsť do terénu...to Ti odporúčam a držím palce! Tvoj Interbulo.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Nešťastie s názvom ezoterika!

Zmyslom života človeka na zemi je duchovný vzostup! Vzostup jeho poznania a uvedomenia, smerujúci čo najpriamejšou cestou nahor, ku Svetlu!


Človek je sám kováčom svojho osudu

Koncom 2011 nás bude 7 miliárd!

Doba ropová

Co vlastne chceme?

...and justice for all

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3445 s