23. September 2019
    
Hospodaření zločinných komunistů - Dolezite.sk

Hospodaření zločinných komunistů


  2009-07-22  (14:15)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Hospodaření zločinných komunistů

V Britských listech probíhá zajímavá a užitečná diskuse o možných limitech svobody slova v demokracii. Na první pohled je vše jasné – žádné by být neměly. Trestat se nesmí názory, ale jen činy. Ale aniž bych chtěl tento závažný princip relativizovat, nabízí se mně současně i řada pochybností. Nelze přece dovolit beztrestně veřejně vyjadřovat třeba průkazné lži a pomluvy, vyzrazovat obchodní nebo státní tajemství, nebo okolnosti narušující vyšetřování trestných činů. Ani nabádat k porušování platných zákonů, což ovšem nesmí omezit jejich kritiku. Pochybnosti mám už ale například také o zákazech typu „podněcování rasové nebo třídní nenávisti“ a podobně, což mně silně připomíná odsuzované zákazy „hanobení socialistického zřízení“.

Nejsem si vůbec jistý, pokud by šlo o výzvy k občanské neposlušnosti. A za zcela nejasné a snadno zneužitelné považuji odmítání veřejných, často velice nezávislých avšak obecně „nepřijatelných“ vyjádření a diskuzí o rasismu, extremismu či nacionalismu. V této oblasti už totiž působí mnoho obecně přijatých klišé a do hry bohužel vstoupily i nejrůznější jednostranné státní, etnické a náboženské zájmy. Tady už zákazy hraničí i se zastrašováním.

Takových neoprávněných omezování svobody slova je ovšem v naší „demokracii“ mnohem víc. V našich podmínkách k nim patří třeba zatím nenapsaný zákaz pouhého sdělování čehokoliv pozitivního, čeho se v nedávné minulosti v Československu dopustil minulý komunistický režim neboli „totáč“. Takové informace nepatří do hlavního proudu. Naopak přípustná je jen a jen jeho důsledná kritika. Velice žádané je proto odhalování dalších a dalších jeho zločinů, nepravostí a neschopnosti. Platí tu jediná předem zadáná pravda, totiž že byl ekonomicky zcela neúspěšný a zločinný, a že z těchto důvodů definitivně ztroskotal. Účinně tu působí nenapsaný ale funkční pokyn jak se o tom má mluvit, psát i tvořit historie

Tady se nechci odvolávat na řadu dosavadních a většinou ututlávaných průzkumů, podle nichž třeba více než polovina lidí a pamětníků v České republice i na Slovensku nyní naopak uznává, že se jim tehdy žilo lépe. Chci ale uvést pár základních a myslím velice důležitých a průkazných faktů o této době, které se k občanům pořád nedostávají a které by ale měli znát. Především pokud jde o nejsouhrnnější výsledky hospodaření režimu v letech 1948 až 1989. Obecně je dnes přijímán až vnucován princip, podle něhož mírou schopností, úspěšnosti a prospěšnosti jednotlivců je růst jejich osobního bohatství, jejich majetku. Což ovšem potom platí i pro stát, tedy i pro bývalé Československo.

Takže jak to ve skutečnosti bylo. Faktem je, že při nástupu „totáče“ mělo Československo souhrnný majetek ve výši odpovídající asi 400 mld. Kč. Samozřejmě bez hodnoty pozemků, kulturního a historického dědictví (památek i jejich mobiliáře) a armádní výzbroje. Do konce roku 1989 tento majetek čili národní jmění vzrostl na zhruba 3 biliony Kč, tedy více než 7,5 krát (z toho v České republice 5,8 x, a na Slovensku 11,4 x), a to při pětinásobném zvýšení úrovně osobní spotřeby obyvatelstva. K tomu by bylo třeba ještě připočítat dalších asi za 200 mld. moderní armádní výzbroje (měli jsme třeba více než 400 bojových letadel). To vše je počítáno ve srovnatelných cenách (r. 1989) a po odpočtu opotřebení výrobních fondů. Tedy tyto hodnoty vyjadřují skutečný fyzický růst a stav celkového národního majetku. Reálně existující a využívané stavby, budovy, stroje a zařízení, žádné fiktivní burzovní bubliny. Z toho na veřejnoprávní (státní a komunální) vlastnictví v r. 1947 připadalo zhruba 55 až 58 %, v r. 1989 pak zhruba 65 až 70 %. Zbytek byl družstevním a hlavně osobním majetkem (většinou šlo o soukromé obytné domy).

Toto národní jmění bylo stoprocentně v domácím vlastnictví, takže celý jeho růst byl pořízen výhradně a beze zbytku z výsledků vnitřní práce občanů. Pokud zahraniční vlastníci v těch dobách uplatnili pod záštitou svých států nároky za poválečné znárodnění jejich majetků, všechny tyto požadavky byly mezitím na základě mezistátních smluv plně vypořádány (včetně Německa, Rakouska i USA).

V té souvislosti je nutno odmítnout několik zcela zásadních běžně tradovaných „nepravd“, zejména, že komunisté

- tento majetek získali hlavně znárodněním. Ve skutečnosti toto proběhlo převážně v předchozím demokratickém období let 1945 až 1947. Po únoru 1948 proběhlo jen dodatečné znárodnění většinou zastaralých a často dokonce předlužených krcálků drobných podnikatelů a řemeslníků v obchodě, stavebnictví a službách (podobný majetek zemědělců přešel postupně do Jednotných zemědělských družstev a byl přeměněn na jejich osobní podíly), přičemž celková hodnota takto „ukradeného majetku“ nepřesáhla určitě 24 až 25 mld. Kčs, resp. jen o něco víc než šest a půl procenta tehdejšího souhrnného národního jmění;

- zanechali za sebou dluhy. Koncem roku 1989 však nejenže neexistoval žádný veřejnoprávní dliuh, ale naopak polistopadový režim převzal finanční aktiva ve výši asi 85 mld. Kč. K tomu navíc asi 107 tun měnového zlata. Pokud šlo o tzv. hrubý zahraniční dluh, ten nepřesáhl výši 500 US dolarů na obyvatele, přičemž ale i tak byla celková devizová pozice státu aktivní asi 23 mld. Kč;

- zanechali znehodnocené podnikové úvěry. Bylo to ale právě naopak, protože koncem r. 1989 čs. ekonomika měla jen asi za 700 mil. Kčs úvěrů nesplácených ve lhůtě (tj. dubiozních, dnes by se řeklo „klasifikovaných“ úvěrů), což reprezentovalo jen asi 0,13 % z jejich celkového objemu. To bylo více než zanedbatelné. Neexistovala žádné mezipodniková zadluženost (nedodržení termínů splatnosti vzájemných pohledávek); .

- podniky údajně nefungovaly a nebyly efektivní.. V naprostém rozporu s tímto tvrzením je ale fakt, že čs. národní hospodářství v r. 1989 vykázalo asi 150 mld. Kč zisku, čili nevídanou rentabilitu v průměrné výši 9,6 % (v ČR 10,7 %, v SR 7,1 %) z hodnoty základního kapitálu. V rámci toho banky a pojišťovny dosáhly 24,3 mld. Kčs zisku. Bez těchto dlouhodobých výnosů by samozřejmě nebyl uváděný vzrůst hodnoty národního majetku vůbec možný.

Z toho plyne, že tak zatracované a odmítané společenské (státní a komunální) vlastnictví produkčního majetku a centrální plánování přes všechny svoje chyby a nesmysly bylo v bývalém Československu ekonomicky vysoce úspěšné. Zejména pokud jeho výsledky porovnáme s výsledky obdivovaného kapitalismu restaurovaného v České republice po roce 1989. Předem nutno podotknout, že současná statistika je na srovnatelné údaje velice chudá a daleko nespolehlivější než její někdejší „komunistická“ data. (poslední údaje ČSÚ jsou k dispozici za r. 2006, tedy za 17 let vlády kapitalismu), zejména pokud jde o fakta týkající se majetků. Proto se tu nelze bohužel obejít ani bez odborných odhadů. V prvé řadě to platí už pro přepočet výchozích hodnot (r. 1989) na současné ceny, které vzhledem k výrazné inflaci v průběhu těchto let se do konce r. 2006 zvýšily nejméně na pětinásobek. Každý si může konečně sám zhruba spočítat, jak se v tomto období zvýšily ceny bytů, domů, dálnic apodobně, které tvoří základ ocenění hodnoty národního majetku.

Navíc už lze srovnávat pouze vývoj v České republice. Na ni v r. 1989 připadalo z čs. národního jmění asi 2,1 bilion Kč, tedy v dnešních cenách nejméně okolo 10,5 bil. Kč (přepočteno 5 x). Skutečný čistý věcně zhruba srovnatelný majetek tzv. domácích rezidentů koncem r. 2006 dosáhl výše 13,1 bil. Kč (po odpočtu jeho zadlužení) a byl podle toho vyšší asi o 1/4. Za 17 let kapitalistického hospodaření je takový přírůstek ve srovnání s „totáčem“ rozhodně velice malý až nepodstatný, pohybující se dokonce v rámci možné statistické chyby. Hlavně však vůbec nevypovídá o skutečném stavu domácího národního majetku, protože k rezidentům už dávno patří mnoho v ČR „usedlých“ či zaregistrovaných cizích firem a cizinců. Lze tedy vlastně říci jen to, že jde o výši majetků na území České republiky. Z dostupných údajů však nelze zjistit, jaký podíl z tohoto majetku majetku nyní připadá na domácí občany a instituce. Protože ale v české ekonomice a o ní rozhodují dnes zcela převážně zahraniční vlastníci (viz dále) odůvodněně předpokládám, že jeho nynější výše je mnohem mnohem nižší, než byla jeho původní výše zmíněná „komunistická“ hodnota.

Lze jen usuzovat, že dnes by bylo nutno odečíst při nejmenším výši zahraničních přímých a portfoliových investic ve výši 2,4 bil. Kč, což už by uváděnou současnou hodnotu domácího majetku snížilo na reálnějších 10,7 bil. Kč. Ani to však zdaleka neodpovídá skutečnosti. Spolehlivější by snad bylo odečíst poctivě propočtenou hodnotu mezitím privatizovaného společenského majetku zahraničním majitelům, takový údaj však není dostupný. V každém případě ale je nesporné, že skutečně národní jmění ČR se za tuto dobu zřejmě nejen nezvýšilo, ale dokonce s velkou pravděpodobností významně pokleslo; že bylo mezitím ve významné míře prohospodařeno.

A už zcela propadlo hospodaření veřejnoprávní - státu a komunálních orgánů (krajů, obcí), neboli podle dnešní terminologie vládních institucí. Tehdejší výše takového majetku reprezentovala v ČR nejméně 1,4 bil. Kč (65 %) z celku, což by dnes odpovídalo zhruba 7 bil. Kč. Místo toho mají údajně celkový majetek (po odpočtu dluhů) jen ve výši 4,8 bil. Kč. A to už zahrnuje i dříve neevidované a nezapočtené hodnoty části pozemků, cenností, nehmotných aktiv a podobně. Z toho plyne, že už do konce roku 2006 stát a jeho orgány nejméně za 2,2 bil. Kč původního společenského majetku prošustrovaly. Nehledě k dalším škodám vzniklých ze ztrát značné části mobiliáře a pokračujícího znehodnocení našich památek, prodejů nebo předání části státních a komunálních pozemků a likvidace mohutné armádní výbroje. Protože od té doby zahraniční i domácí dluhy „vládních institucí“ dále a pořád rychleji rostou, situace se mezitím nesporně dále zhoršila a tyto ztráty se do dneška ještě dál výrazně zvýšily.

Odedávna platila klasická zásada, že dobrým hospodářem je ten, kdo nastupujícím generacím předával víc, než sám na začátku získal. Je zřejmé, že za období rovnající se už skoro polovině doby „totáče“ nový kapitalistický režim, opírající se o soukromé vlastnictví a volnou ruku trhu, prohospodařil, co mohl. Soukromí vlastníci i zahraniční kapitalisté tedy ekonomicky ve srovnání s předchozím režimem ke všeobecnému překvapení zcela zklamali.. Nejen, že převzatý národní majetek byl převážně v procesu restitucí a hlavně privatizací prošustrován a rozkraden, ale po převratu prodělala a prodělává česká ekonomika soustavný rozvrat. Zejména to prokazuje fakt, že

- národní hospodářství už dávno převážně ovládají zahraniční vlastníci. Mají v rukou skoro celý bankovní a pojišťovací sektor, zhruba 2/3 obchodních činností a nejméně ze 45 až 60 % i celý výrobní sektor. Rozhodují nejméně o polovině zaměstnanců, 75 % vývozů a až 90 % dovozů, jakož i o našich vlastních úsporách. V r. 2007 bylo do ciziny odvedeno na ziscích, dividendách a za práci nerezidentů přes 360 mld. Kč (pravda, část z toho byla zpětně v ČR reinvestována, aby jim přinesla ještě další výnosy);

- došlo k mimořádnému nárůstu zahraničních dluhů.. Jen do konce r. 2007 vzrostly na 1,3 bil. Kč, tedy asi na 6.600 US dolarů na obyvatele (proti r. 1989 více než 13 x). K tomu je ale třeba navíc připočítat i výši přímých i portfoliových zahraničních investic, které nejsou ničím jiným než specifickým vnějším dluhem krytým věcným majetkem (podniků, bank) patřícím na našem území cizím vlastníkům. Tato specifická zadluženost v tomtéž období a to z ničeho vyrostla na skoro 2,4 bil. Kč. Dohromady jde tedy o celkový dluh ve výši 3,7 bil. Kč, tedy 18.200 USD na obyvatele. Oproti období konce „komunistického marasmu“ to reprezentuje zvýšení v USD zhruba na 35 ti násobek (v korunách dokonce na 47 násobek) a zakládá nám na pěkný ekonomický průšvih, možná už v blízké budoucnosti. Na jednoho obyvatele včetně kojenců tak připadá budoucí závazek vůči cizině odpovídající nejméně 350 tis. Kč (čtyřčlenná rodina tedy podle toho dluží "venku" 1,4 mil. Kč);

- stát a lokální orgány (kraje, okresy, obce) nyní místo převzatých finančních rezerv, které by měly dnes hodnotu asi 425 mld. Kč, resp. pokud jde o podíl připadající na ČR okolo 280 mld. Kč, jsou dnes vysoce a asi už i neúnosně zadluženy a růst těchto dluhů se také ještě pořád zrychluje. Je reálné očekávat, že do konce r. 2009 se zvýší dluh státu zhruba na nějakých 1,2 bil. Kč, ne-li víc. Připočteme-li k tomu dluhy komunální a také nevypořádanou ztrátu České národní banky, která už sama přesahuje 200 mld. Kč, tak už půjde dohromady až o 1,6 bil. korun. To znamená, že jen na hotovostech bylo takto prohospodařeno za dvě desetiletí celkem skoro 1,9 bil. Kč, což se rovná téměř 200 tisícům na obyvatele (počítáno včetně kojenců). Za tuto nominální cenu se v osmdesátých letech dal postavit rodinný domek. Navíc jsme také přišli o skoro všechno měnové zlato. K tomu není co dodat;

- došlo k ohromné ztrátě efektivnosti národního hospodářství. Podle podmínek r. 1989 by dnes měla česká ekonomika ročně vykazovat nejméně 700 až 800 mld. Kč zisku. Místo toho se od r. 1994 propadla do celkové ztráty a až do r. 2000 se situace nezlepšila. Další údaje už (proto?) nejsou publikovány. Výsledky dnešních bank, byť docílené lichvářskými až vyděračskými metodami (např. předraženými poplatky, které dříve v podstatě vůbec neexistovaly) naznačují, že v tomto směru k zásadnímu obratu ani v posledních letech nedošlo. Podle informace z jejich kruhů údajně totiž budou mít v r. 2009 banky 30 až 50 mld. Kč zisku. Ve srovnání s výsledkem r. 1989 by ale měly v současných cenách docílit nejméně 110 až 115 mld. Kč (včetně pojišťoven). Přitom banky jsou považovány za jakési vlajkové lodi výnosnosti kapitálu. Takže zřejmě nic moc…;

- také naše produkční a obchodní podniky a živnostníci se dostali do značných potíží, a to ještě před nástupem současné hluboké krize. Propadá se zejména průmyslová a stavební jakož i zemědělská výroba, došlo už k likvidaci celých dříve vyspělých odvětví (kožedělný, obuvnický, textilní, oděvní, sklářský i cukrovarnický průmysl, těžké strojírenství, zemědělství atd.). Jsou předlužené vůči bankám, navíc se mluví o narůstu mezipodnikové zadluženosti (pozdního splácení pohledávek) ve výši přesahující 300 mld. Kč. Neplatí také vždy řádně a včas daně a zákonná pojištění, a minimálně tak dluží dalších 150 mld. Kč. Banky proto vykazují prudký růst dubiozních (klasifikovaných) úvěrů, dosahující už nyní rizikové výše 300 až 400 mld. Kč, z nichž naprostá většina se rovněž vztahuje k podnikové sféře. Všude hromadně řádí insolvence, konkurzy, bankroty;

- ještě hůře je na tom obyvatelstvo - občané, daňoví poplatníci, voliči, „pracující lid“. Dostali se do situací, které přes 40 let nepoznali. Nezaměstnanost se rychle znovu blíží k půlmilionové hranici. Tisícovky (jen?) lidí pracují aniž by dostávaly plat. Máme desetitisíce bezdomovců a miliony „socek“. Několik set tisíc dětí žije (úředně) v chudobě. Dříve zcela neznámé zadlužení domácností má už přesáhnout bilion korun. Už v minulém roce došlo k více než 400 tisícům exekucí, letos to už má být asi 500 tisíc. Přepočteme-li si to na průměrnou domácnost, tak se týkají takřka 15 % naší populace. Pokračující inflace a deformované úrokové sazby z depozit přináší všem soustavné znehodnocování jejich úspor. Jde v podstatě o trvalou, i když „skrytou“ kapitalistickou peněžní reformu, která reálně okradla obyvatelstvo ČR a SR jen do konce r. 1992 zhruba o 200 mld. Kč a tyto ztráty ještě pořád narůstají. S ironií lze konstatovat, že proklínaná měnová reforma z roku 1953 lidi tehdy obrala asi o 17 mld. Kč, což v přepočtu reprezentuje zhruba 100 mld. dnešních korun. Tedy jenom tak polovinu toho, co na hodnotě úspor bylo ztraceno za pouhé první tři roky kapitalismu.

Vlády pravice i sociální demokracie byly, pokud jde o ekonomiku iniciativní jen ve snaze co nejvíce podniků zprivatizovat a výnosného společenského majetku se zbavit a jak se zadlužit. Snažili se lidem vnutit představu podle pořekadla, že „blaze tomu kdo nic nemá, nestará se, kam co schová“. Měli bychom si však naopak všímat toho, jak se domácí zbohatlíci, zahraniční vyžírci, různí mnohdy pochybní restituenti, katolická církev i potomci bývalé šlechty o tento majetek rvali a rvou. Takže to všechno dopadlo, jak to dopadlo. To prokazuje, že tato cesta byla a je pochybná, škodlivá ne-li vlastizrádná.

Nedá mně to nemyslet při tom na mladou generaci, z jejíž strany se někdy ozývají hlasy odmítající tzv. mandatorní výdaje a platný sociální systém, přesněji řečeno výplatu sociálních důchodů jako nepřiměřeného luxusu, jako nadměrnou solidaritu, v jejímž rámci si mladí musí nespravedlivě platit ze svého ty staré! Když ale ono je to právě opačně. Senioři totiž nejsou viníky ale obětmi dnešních potíží kapitalismu. Protože ten bývalý značný společenský produkční majetek o němž je v této stati řeč vznikl výhradně a jen z domácí práce našich občanů narozených zhruba do šedesátých let minulého století, kteří mezitím jsou už mrtví nebo v důchodu. Ten by jim totiž bez problémů zaručil daleko vyšší úroveň penzí a životní úrovně než jim poskytuje dnešní „milosrdný“ kapitalistický stát. Ve skutečnosti právě z tohoto majetku v podstatě i oni v devadesátých letech žili, než se přešlo na současné „žití na dluh“ s dosud neznámým koncem. Tito mladí si jen lžou do vlastních kapes…

x x x

To co se u nás stalo, bych ilustrativně přirovnal k hypotetické situaci, v níž nastupující dědická generace po našem známém multimiliardáři Kellnerovi za 20 let by dokázala nejen promrhat převzatý majetek, ale navíc ještě upadnout do mnohamiliardových dluhů.

Takže závěrem musím jen konstatovat vlastní údiv, jak v České republice (zřejmě také na Slovensku) ve srovnání s oním „komunistickým“ šlendriánem kapitalismus ekonomicky tak totálně a rychle propadl. Jak se dokázal tak důkladně zprofanovat. Podotýkám, že hluboko před nástupem dnešní všeobecné hospodářské krize, která nás ještě dál jistě v mnohém hořce překvapí. Propadl tak i jeho nositel, který nám dosud tak obětavě pomáhal a radil, to je onen vyspělý a sofistikovaný Západ.

Všechny výše uváděné informace a propočty nebyly a nejsou žádná tajnost. Předkládaná faktografická analýza se opírá o publikované údaje a statistiky. Může si to tedy zjistit a ověřit každý, stačí jen chtít a snad i umět. Samozřejmě bych uvítal, kdyby někdo měl k dispozici přesnější čísla, i pokud by moje zde uváděné názory upravily nebo i měnily, ovšem po pravdě.

Ale abych se vrátil ke svobodě slova. Protože o těchto „nepřijatelných“ věcech se veřejnost nedovídá, což pokládám za markantní příklad funkčnosti naší utajené demokratické cenzury, nemůže o nich ani uvažovat. Takových „tabu“ a záměrných zkreslování poválečné historie je jistě mnohem víc. Tady jsem se letmo a možná zjednodušeně dotknul jen jednoho z nich, který pokládám za jakousi špičku ledovce.

http://www.blisty.cz/2009/7/22/art48053.htmlShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
podkova   |   ip:95.102.26   |   2009-07-22  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Výborný objektívny článok,určite by ho neuverejnili v tlači, povedať pravdu že cisár nemá šaty je trestné!Dokedy sa budeme takto klamať a konečne sa spamätáme zo zlého sna! Ale história sa opakuje po špirále, čí už sa chce alebo nechce!Len nás to bude zas stáť veľa utrpenia.


Stan   |   ip:90.177.25   |   2009-07-22  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skvěle napsáno, snad jen jedinou připomínku - pro objektivitu by to chtělo porovnat tzv. "vnitřní dluh" - tedy stav infrastruktury tehdy a dnes, úroveň vybavení podniků, "kvalitu majetku" - nejsem ekonom, tak nevím, jestli budu dobře pochopen. Ona to totiž bude i hlavní námitka obhájců současného stavu ekonomiky...


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-07-22  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článek mne moc zaujal. Taky nejsem ekonom (jako Stan), ale myslím si, že za zamyšlení krom statistik stojí jistě i otázka: v čem je to dnes lepší? Většinou se setkávám s odpověďmi typu:

Dnes mohu cestovat kam chci, to předtím nešlo!
A máš na to?
Mohu si přece půjčit!

Nikdo mne nekádruje, nemusím já nebo rodiče být v KSČ, abych mohl studovat vysokou kterou chci!
A máte na to?
Tak si půjčíme!

Mohu si založit firmu a svobodně podnikat, to předtím nešlo!
A máš na to?
Tak si do začátku půjčím!

Mohu si koupit byt či postavit dům!
A máš na to?
Vždyť si mohu půjčit!
....

Tak kdo vlastně žije na dluh a na úkor příštích generací, včetně svých vlastních potomků? I na "pitomého" Trabanta si kdysi lidi museli hodně utrhávat od úst, aby na něj našetřili, au půjčky se někdo musel zaručit převzetím vašich závazků na sebe v případě, že byste neměli na splácení svých dluhů. Dnes se nabízejí půjčky i bez ručitele... vždyť o co jde? Bez půjček nejsou dluhy a bez dluhů nejsou peníze...
Nepamatuji si, jestli existovaly někdy firmy specializované na "přebírání" dluhů, soukromí vymahači, ale v současné době je to patrně výnosná činnost. Nebo se pletu?


ekonom   |   ip:90.178.25   |   2009-07-22  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale Trabi byl na svou dobu dobrý stroj. Jednoduchý, spolehlivý, nerezavějící. Motor u Trabiho dnes používají do Ultralajtů, neboť je mnohem spolehlivější, naž Walter.


ekonom   |   ip:90.178.25   |   2009-07-22  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dříve nebylo možno cestovat kvůli železné oponě. Tu dnes spolehlivě nahradila "ekonomická opona." Dřívější režim chtěl: Drž hubu. Dnešní režim - Drž hubu a plať.


rainbow   |   ip:213.253.2   |   2009-07-22  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komentar je určite spravny a vystižny,ekonomicka stránka bola dobrá,politicka ideologia sa vylepšovala tiež myslim že k cestovaniu by sa bolo dospelo časom.Zmena politiky by v r.1989 mala vyznam iba ak by sa Českosloslovensko bolo stalo doslovne neutralny štat to bolo sci fi.Lebo veľmoci nič takeho nechceli,udialo sa len to,čo sa udiať malo.Zaujimavejšia otazka je ako by sa vyvíjala situacia,keby vačšina naroda bola pochopila pointu/nechcem pisať o možnosti vačších tlakoch zvonku/ tak historia sa opakuje až do blba.


otvoreneoci   |   ip:99.241.44   |   2009-07-23  (01:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preco skolapsoval socializmus? Jednoducha odpoved, nebolo zcoho drzat tu masineriu pri zivote. Fabriky zastarle s mizernou technologiou, pracovna moralka veskera ziadna. Drazoba, len ludia mali viac penazi, lebo nebolo co za ne kupit v obchodoch. Pomarance boli len na sviaty, len sa pozrite, kolko zbytocnosti nakladiete dnes do makupnych kosov, co za sociku nebolo. Kazdy sa drzal hesla, kto nekradne okrada svoju rodinu. Za to, ze je Slovensko v tomto dnesnom svrabe sa mozeme podakovat Gotvaldovi a prazskemu lidu a komunistom, ktori dokazali este aj to malo co zostalo vytunelovat a rozkradnut. Najvecsia chyba sa stala pocas neznej revolucie, komunisti sa mali okamzite odstavit z verejneho zivota a ovesat nima kazdy stlp a strom od Bratislavy po Prahu a garantujem Vam dnes by ste mali lepsi a krajsi zivot. Kto tvrdi opak je pripeceny lajdak a zasivak zo sociku. Dnesok ukazal kto je pracovity a vie sa obracat. Ja som spokojny, konecne nemusim robit na tych vsivakov a mam slobodu vyuzit svoj osobny potencial.


pitkin   |   ip:193.87.13   |   2009-07-23  (07:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj Otvoreneoci. Mal by si viac rozmýšľať predtým, ako niečo položíš na papier. Hlavne ten záver nemá chybu"Dnešok ukázal, kto je pracovitý a vie sa obracať".Čo také predavačky/pracovité/,smetiari/pracovití/ a všetci iní, ktorí tu poctivo pracujú a žijú z ruky do huby??? Okrem toho mohol si si odpustiť aj tie urážky na pražský ľud. Je taký istý ako ľud bratislavský - dobrý a zlý. Mimochodom, keby si bol povešal všetkých komunistov/istoby si našiel aj vo svojej rozvetvenej rodine niekoho na obesenie/, kto by nasledoval po nich? Rómovia, občania maďarskej národnosti, češi žijúci na Slovensku, ľudia ktorí majú iný názor ako ty? Možno ťa len poľutovať.


ekonom   |   ip:90.178.25   |   2009-07-23  (07:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BARÁK JSTE ZA KOMOUŠú POSTAVILI ZA 80 - 150 000 kč s. DNES 3 - 5 MILIONŮ. celá rodina to platí celý život.


sxg   |   ip:91.127.16   |   2009-07-23  (07:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na tej desať korune v obrázku, je ešte pamätná veta:
Bankovky jsou kryty zlatem a ....
:/
http://p-numismatika.cz/images/kapitola_6/got_02.jpg


terminator   |   ip:77.93.216   |   2009-07-23  (07:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Taký ako ti sú škodná treba ich recyklovať.Keby nebol socializmus ti debilko by si ani neexistoval maximalne by si bol birešom u nejakého veľkostatkara a budoval by si odbory!


nasraný prešporák   |   ip:85.216.15   |   2009-07-23  (07:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to otvoreneoci:
s 1. polovicou možno súhlasiť, so záverom nie. Neviem čo robíš, ale drvivá časť populácie musí robiť na "tých všivákov", skrývajúcich sa t.č. pod inou "firmou".

to pitkin:
- pražský lid - aj jemu v nemalej miere môžeme vďačiť za to, čo tu je (Vítězný únor atď.) Tvoj remarquovský záver (vo výpočte ti chýbajú cyklisti) nemôžem celkom brať: Minimálne prvé 2 tebou menované skupiny sa v nemalej miere podieľajú na neadekvátnom "odhryzovaní" zo spoločného koláča. A to je nespravodlivé voči majorite.
Ináč ľudí, čo majú iných názor než ty, netreba ľutovať...))


:)   |   ip:82.20.208   |   2009-07-23  (09:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nuz moj nebohy otec v tej dobe tvrdil.ze keby komunisti otvorili hranice,spravili by lepsie,lebo aj tak by sa ludia,alebo velka vacsina z nich vratila aj tak naspat na Slovensko a doniesla by valuty(ako robili napr. Juhoslavani) a statu aj ostatnym by to len prospelo.A zoberte si,ze ako ta doba naucila ludi setrit,vazit si vytvorene hodnoty,hladat alternativy ako si pomoct,aka bola spolupatricnost,ludia si chodili navzajom pomahat,viacej sa stretali a uzivali si zivota.I ked v skromnejsich podmienkach,ale to nieje podstatne na kvalitu prezitku.Pozrite sa dnes okolo seba,vsetci su len zahladeni do seba,na hromadenie statkov,kupovani blbosti,ktore nepotrebuju a to v tom lepsom pripade,ked maju zamestnanie,ti bez prace,alebo s minimalkou mozu len nadavat a zit v deprimacii.Tato sucastna doba je uplne na ruby postavena,ked sa zamyslim,co ludstvo dosiahlo v oblasti kvality zivota za tuto dobu tzv. civilizazie tak je to uzasne malo.Zavidim obycajnym ludom,ktori ziju niekde na konci sveta,nezatazeni peniazmi,dlzobami,pracovnym stresom.....
PS este rocik potiahnem tiez v tomto honobeni a potom pojdem na zasluzeny predcasny "duuchod" v padesiatke ;)


ekonom   |   ip:90.178.25   |   2009-07-23  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Proč mmá spravedlivá kapitalistická ČR 4 x více policistů, než měla zločinná socialistická ČSSR ? Proč je v kriminálech dnes mnohem více lidí, než bylo za komoušů ?


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-07-23  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zajímavé by bylo vědět, kolik % veškeré půdy, peněžních ústavů, výrobních podniků (od bývalých VSŽ až po Slovnaft) jsou ještě majetkem Slováků, a kolik již patří cizincům, ať soukromníkům či nadnárodním korporacím. Obávám se, že SR stejně jako ČR jsou již z větší části majetkem někoho jiného, než vlastních obyvatel. Česká spořitelna například patří z 99% Erste Bank, i další podniky či instituce jsou "české" jen podle názvu, a na Slovensku to bude patrně velmi podobně. Politici rozprodali či dovolili rozkrást obě naše země a nikdo se nás neptal :(


sxg   |   ip:78.99.63.   |   2009-07-23  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.verejnydluh.cz/
Existuje niečo podobné na sk?


mac   |   ip:88.102.18   |   2009-07-23  (11:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podle meho nazoru se rok 89 udal proto,ze amici potrebovali nove trhy pro udrzeni vlastni ekonomiky.kdyz se podivate jak ohromne uzemi se jim po tomto roce otevrelo,kam mohli cpat svoje know how,vyrobky a hlavne,kde mohli za par susnu ziskavat vlastnictvi zdroju. Ted uz neni na svete moc mista,kam by se ek.vetreli a proto jsou tam ,kde jsou.A jelikoz je zemekoule v podstate ek.obsazena bude muset prijit bida a nouze vyvolana napr.valkou,aby bylo mozne znovu v budoucnu zacit.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-07-23  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komunizmus neskrachoval, ale tí co ho vybudovali tak ho stiahli z obehu, lebo v nom sa nedalo kradnut vo velkom a oni potrebovali kradnut vo velkom.
Tak zaviedli západnú demokraciu co v preklade znamená -kradnutie a ozobracovanie obyvatelstva vo velkom- pod zámienkou slobody a demokracie.
Demokracie existuje len vtedy ked kazdy region zastupuje poslanec o ktorom kazdy obcan vie ze je to jeho zastupca.
To ale v dnesnej demokracii nikde na svete neexistuje.
Vsetko je podvod pretoze ludia su hlúpy ako stádo baranov.
P.S.Chcem sa prestahovat na Kubu:-)))Kamos sa vratil z dovolenky odtial a rozpraval ako tam maju zakladne zivotne potreby a oblecenie zadarmo.


yano   |   ip:195.28.13   |   2009-07-23  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre SXG:
http://www.cenastatu.sk/


kikiriki   |   ip:78.99.31.   |   2009-07-23  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci to iste hovoria luda na vyssich poziciach o tebe:


yano   |   ip:195.28.13   |   2009-07-23  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Grafy k tejto téme sú v knihe
"Socializmus verzus kapitalizmus"
Dá sa stiahnuť -
www.ondrias.sk/index.php/knihy.html


Basa   |   ip:78.102.18   |   2009-07-23  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja spomeniem len k tej propagande... dnesni mladi, ktori "komancov" (ako ich oni familiarne nazyvaju)vobec nezazili, prip. tak, ze si to vobec nepamataju, maju tak na 99% totalne vymyte mozgy a tak pokrutene informacie ziskane z medii, ze je to polutovaniahodne, nuz ale taka je moda, napr. kamaratka, nadava na nich pri kazdej prilezitosti, ale pritom mi sama spominala, ze jej babka si za "dob davno minulych" nasetrila slusny majetok(pozadie nepoznam, ale neboli ziadne velke ryby- z toho co som vyrozumela tak taka stredna trieda), z coho si teraz zije jak kralovna a ked som jej tuto paralelu predostrela, ze sice na nich vsetci nadavaju, ale ludom sa zilo lepsie a mali viac, tak len kukla, ze nebodaj ja sympatizujem s "komancmi", inu mainstream si dobre plni svoju ulohu


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-07-23  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj toto je dobre, ale dlheeee ;-)

http://www.tendence.cz/pick/pick.htm


jolefoto   |   ip:213.151.2   |   2009-07-23  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pridám aj ja do debaty. Viem dobre ako sa robilo za komunistov. Hlavne ako sa plytvalo materiálmi. Napr. stvebnej čate zostal balík roxoru(to sú také tyče ktoré sa dávajú do betónu) Balík znamenalo asi 50 ks tyčí dlhých cca.5m. Stavbyvedúci na opýtanie sa robotníkov či to majú naložiť na auto a zaviesť naspäť do skladu odpovedal: Nie to bolo na pláne že sa to musí minúť tak to naspäť nepovezieme a rozkázal to zahrabať do zeme. Ešte dnes by som to po 25-rokoch našiel. Ďaľšia perlička vo fabrike kde robila moja mama 1,5 roka vyrábali výrobky a uskladňovali ich v sklade. Za 1,5 roka nepredali ani kus, ale výplaty mali všetci a aj 13-té platy. Chodilo sa veselo na podnikové zájazdy a chaty kde to všetci mali skoro zadarmo. Trocha čudné hospodárenie, nezdá sa vám? Doteraz nepochopím odkiaľ komunisti na toto všetko brali. Skúste sa dnes opýtať aj hocijakého drobného živnostníka či by vydržal 1,5 roka nič nepredať a užívať si chaty, dovolenky, a 13-teho platu. Netvrdím že teraz je to všetko perfektné, ani ja nechodím do zahraničia lebo na to nemám ale určite nebudem komunistov pomaly glorifikovať. Môj dedo keď nechcel podpísať role do družstva tak komunisti mu najprv pažbami polámali ruky a potom babka z plačom a roztrasenými rukami to za neho podpísala. Takže ja naozaj nemám dôvod komunistov chváliť. Vôbec nerozumiem kde v tom článku niekto zobral také informácie keď hlavne tí starší dobre vedia ako to vlastne z tým parádným hospodárením bolo. To je všetko.


isto   |   ip:87.244.23   |   2009-07-23  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jolefoto....skoda ,ze tebe pazbami nezlomili ruky


Slayer   |   ip:78.98.247   |   2009-07-23  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je otvorená komunistická propaganda. Prechod zo socializmu na kapitalizmus je samozrejme zdĺhavý, ťažký a náročný, a bol by naivný ten, kto by si myslel, že toto, čo tu máme, je nejaký skutočný kapitalizmus. Ale tento článok je fakt len propaganda, nič viac. Dokonca aj samotné Britské listy publikovali kritiku tohto článku. Ak niekto tvrdí, že socializmus fungoval po ekonomickej stránke dobre, je strašne naivný. A ten nezmysel o tom, ako boli komunistické podniky vlastne neefektívne - no to sa fakt nedá. Proste dríst. Ak niekto hovorí o nejakej rentabilite v socializme a túto údajnú socialistickú rentabilitu stotožňuje s efektivitou, asi nepochopil podstatu centrálneho plánovania. Toto je až nechutné. No propaganda. Komunisti nevymreli.
A mal by som na pamäti, že z ekonomického hľadiska socializmus nemôže fungovať ani zďaleka tak efektívne ako kapitalizmus. To je dokázané teoreticky aj prakticky.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-07-24  (00:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  padla tu zmienka o "vnutornom dlhu". zakladna poucka moze zniet nasledovne:

"Vnútorný dlh – štát dlhuje svojim vlastným občanom a podnikateľským subjektom.

Vnútorný dlh si vyžaduje platenie úrokov majiteľom štátnych dlhopisov a na tento účel sa musia vyberať dane a tým sa vytláča z národného bohatstva kapitál."

z clanku a z tejto poucky je evidentne, ze vnutorny dlh je vyssi v ere po roku 1989, a netreba k tomu ani matematiku.

liberali sa budu navazat do infrastruktury?

odpovedajete otazkami!

...po roku 1989

kolko novych letisk vybudovali?
kolko novych zeleznicnych trati (v km) postavili (v prahe tusim 10 stanic metra)?

dialnice (sice tu sa ani kapitalisti zatial nepretrhli) nie su relevantnym dokazom uspesnosti kapitalizmu, lebo budovanie dialnic je iba reakcia na rastuci pocet automobilov,, aby sa netvorili zapchy,, v ere komancov tu tato potreba nebola.

kolko novych nemocnic postavili?
kolko novych skol postavili (nie otvorili v budovach, ktore sa postavili este za marie terezie)?
kolko bytov postavili?
.
.
.
otazok je samozrejme daleko viac. na tuto chatru musime robit cca pol roka. z nasich dani a odvodov sa ziadneho vyraznejsieho zlepsenie nie a nie dockat.

Z lidové tvořivosti:

SOCIALISMUS:

(1) – Každý měl práci.
(2) – I když každý měl práci, nikdo nic nedělal.
(3) – I když nikdo nic nedělal, plán se plnil na 100 procent.
(4) – I když se plán plnil na 100%, nikde nic nebylo.
(5) – I když nikde nic nebylo, tak měl každý všechno.
(6) – I když měl každý všechno, tak všichni kradli.
(7) – I když všichni kradli, nikdy to nikde nechybělo.

KAPITALISMUS:

(1) – Nikdo nemá jistou práci.
(2) – I když nemá každý práci, všichni pracují.
(3) – I když všichni pracují, plán se neplní na 100 procent.
(4) – I když se plán neplnil na 100%, všude všechno je.
(5) – I když všechno je, tak každý nemá všechno.
(6) – I když nemá každý všechno, tak kradou ti co mají všechno.
(7) – I když kradou ti co mají všechno, nikoho nikdy nechytli a všude něco chybí.


otvoreneoci   |   ip:99.241.44   |   2009-07-24  (01:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny v nasej rodine nebol nikto clenom komunistickej strany. Sestra mi pracovala vo vojenskom opravarenskom zavode, kde ju ziadali aby vstupila do strany. Ona odmietla, kvoli tomu ju vyhodit nemohli a z nasej rodiny nebol nikto spina aby sa musel schovavat za stranu. Otec nas naucil zit poctivo a tvrdo pracovat. Do strany vstupovali povalaci a prospechari, ludske smeti a dnes ich mate vsadial a vlastne tyto vas zdieraju. Ja z byvalych komunistov mam len jedneho priatela, Karola Gasparika z Novej Dubnice spolu sme robili v ZTS. Ten zo strany vystupil este dlho pred prevratom i napriek tomu, ze tym ublizil rodine. Tochto cloveka si vazim, lebo spravil nerozvazenu chybu, ale ju napravil i ked niesol nasledky. Ty co potom zahadzovali stranicke knizky su velke hovna bez ceny. Ja osobne som aste za sociku emigroval, lebo som sa nemohol na to pozerat co sa tam robilo. Dnes zijem spokojny zivot v Kanade. Vazeny tu nam pecene holubi nepadaju do huby, ale komu ako sa chce,jak sa snazi tak sa ma.Ty co boli v strana zamyslite sa nad sebou, kvoli comu ste tam boli ci z presvedcenia? Ani jeden! len z prospecharstva uz vtedy ste tunelovali socializmus tak neskacte na nas na ktorych ste sa viezli. Teraz si vyskusajte aj nieco ine. Za tie sracky si mozete samy.


jozefus   |   ip:213.151.2   |   2009-07-24  (04:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mam napad. Tak skúsme skľbiť socializmus a kapitalizmus dokopy. A odpadne polemika o tom, čo je lepšie.


Buk   |   ip:78.102.20   |   2009-07-24  (05:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co na tom, že v socialismu bylo celkem vyrovnané hospodářství. Když druhá strana na něco neměla peníze, tak si je prostě vytiskla. Na tento systém neměl zkostnatělý režim, který u nás vládl po osmašedesátém žádnou odpověď. Recept našla jedině Čína, která teď drží Spojené státy pod krkem a nechává je přežívat jedině ve vzájemné symbióze. U nás mohl být vyzkoušen tento systém už po roce 1968, ale soudruzi v RVHP vůbec netušili o co jde a „zařízli“ ho v samém zárodku. Dnes jsme mohli žít v úplně jiném světě a psát příspěvky pod jiná témata.


imro   |   ip:195.80.18   |   2009-07-24  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvorené oči
Obdivuješ kamaráta, nadávaš na straníkov, pritom sa kľudne môžeš zaradiť madzi nic! Alibisticky si emigroval a to ťa podľa vlastných slov povýšilo na nejakého disidenta. Teraz si hrdina. Teraz ideš bezbreho ohovárať niekoho. Si tlčhuba. Môj otec taktiež odmietol stranu. A to drel celý život. Neušiel. Ani ja. Mal som iskričkový aj pioniersky, ale do svazarmu som už nešiel.
Čo nám tu chceš dokázať? Svoju odvahu zdúchnuť?! Si zbabelec. Presne ako Beneš. Zo zahraničia kecať nezmysli. Teraz sa tváriš, že vieš ako to tu chodí. Vieš prd. Ten, kto si to tu usilovne odkrútil je ten bojovník. Nie tí spoza lacnej línie- tí devótny prospechári...
Apropó. Každý vie, že od 89´ bol vo vláde samí komunista. To sú tí privatizéri - prezliekači kabátov etc. Jedni majú modré oči - zdochlindovci iní červené - ficovci (modivikovaný socializmus), alebo ľudovci od Mečiara. Všade komunista. Kapitalizmus nepracuje na báze usilovnosti, ale jeho platformou je siozlodejina. Preber sa, KANADAN! Si nula.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-07-24  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slayer
po precitaní si tvojho príspevku aj v tomto clanku je jasné ze nerozumies nielen bankovníctvu a peniazom ale ani politike a vlastne nicomu.Jedine vies tliachat nezmysly.


Slayer   |   ip:78.98.153   |   2009-07-24  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv

Tvoje argumenty sú tak presvedčivé, že sa musím vzdať a uznať, že Komisia pre udeľovanie Nobelovej ceny za ekonómiu by si ťa určite mala povšimnúť. Len ty všetkému rozumieš, ostatní bankovníctvu vôbec, ale vôbec nerozumejú, napriek tomu, že to študovali. Ale ty si sa s tou múdrosťou snáď rovno narodil a o ekonómmi všetko vieš. Asi preto necítiš potrebu argumentovať, len sa navážať do ľudí.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-07-24  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slayer
dobre,budem argumentovat uplne nahodne.Napr. toto si napisal:
"Prechod zo socializmu na kapitalizmus je samozrejme zdĺhavý, ťažký a náročný, a bol by naivný ten, kto by si myslel, že toto, čo tu máme, je nejaký skutočný kapitalizmus."
Ty si taky skusený ze si uz prechadzal zo socializmu na kapitalizmus ked to tak erudovane odborne posudzujes?
Su to len kecy.
Ziadny kapitalzmus ani socializmus nikdy neexistovali.Vzdy existuje len rezim ktorý okráda svojich obcanov pokial nema bezurocnu ekonomiku.Je uplne jedno ako ho kto nazve.
Napís definiciu co je to kapitalizmus a co socializmus a kedy a v ktorom státe tieto rezimy fungovali, aby som vedel o com vlastne rozpravas.


Slayer   |   ip:78.98.153   |   2009-07-25  (00:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:

Veľmi stručná a zjednodušená definícia kapitalizmu:

Hospodársky systém založený na individuálnom podnikaní, súkromnom (či skôr oddelenom) vlastníctve, fungujúcom trhovom mechanizme bez priamych masívnych štátnych zásahov.

Socializmus je naopak založený na "spoločenskom" (čo treba obyčajne chápať ako štátnom) vlastníctve výrobných prostriedkov a centrálnom plánovaní ekonomiky.

Tvoje stotožnenie úrokov s okrádaním a bezúročnej ekonomiky s dokonalým systémom, kde nikto nikoho neokráda, je dokonale naivné. Moderné hospédárstvo nemôže fungovať bez úroku, a do primitívnej antickej ekonomiky sa isto nechceme vrátiť, že?

Socializmus fungoval (či skôr nefungoval) aj u nás pred rokom 89, a hlavne v ZSSR. Dnes funguje vo svojej najčistejšej podobe v Severnej Kórei. Tiež v Eritrei a Kube (ale tam sa v poslednej dobe spúšťajú významné procesy desocializácie hospodárstva, rovnako ako v Číne, kde sú tieto procesy ešte omnoho zreteľnejšie - v skutočnosti je Čína viac kapitalistická ako mnohé iné krajiny, ktoré sa bežne označujú ako kapitalistické). Kapitalizmus v 20. a 21. storočí vo svojej čistej forme nefungoval prakticky nikde, najbližšie k nemu boli určité ázijské štáty (hlavne Singapur a Hongkong), často sa tiež uvádza svojho času Írsko a Pobaltie (podotýkam, že už dlhšiu dobu je to minulosť), a povojnové Nemecko (Vaský s tým nebude súhlasiť, ale fakty nepustia - bolo to obdobie relatívne výraznej liberalizácie, Nemecko nebolo nikdy predtým ani nikdy potom bližšie ku skutočnému kapitalizmu).


Anunnaki   |   ip:83.208.59   |   2009-07-25  (02:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyborny clanok.

Neviem ako moze nejaka chora hlava hovorit, ze "riadena" ekonomika je menej vynosna ci uspesna ako "trzna" !! Istotne nieje taka pruzna, ale je daleko vynosnejsia, a co je hlavne, je lacnejsia a vynosnejsia pre drivu vetsinu obyvatelstva.

Skoda, ze v 1989 padol "Komunizmus/Socializmus" u nas. Mali skor len otvorit hranice, a kazdemu povolit beztrestne vycestovat a viac toto neobmedzovat. Som presvedceny, ze po prvych sto-tisicoch vycestovanych by sa situacia zmenila. Zapad by prestal propagandisticky socialne podporovat "nasich utecencov" a ty by zistili, ze sa tam nemaju sancu uchytit, pripadne ze je tam omnoho tahsi - inaksi zivot. Jednak by sa drviva vetsina ludi vratila spet sama, zbytok by sam ZAPAD vyhostil.

Nakoniec by to dopadlo ako na KUBE. Kde ked tusim v roku 1996 KUBA umoznila legalne vycestovat kubancom, a prestala strazit hranice, tak po prvych vetsich EMIGRACII do USA to dopadlo tak, ze dnes uz KUBA svoje hranice nestrazi, ale naopak, strazia ich VYHRADNE LEN AMERICANIA, ktory sa snazia obcas utekajucich kubancov zachytit a vratit spet na KUBU, pretoze ak by sa dotkli pevniny USA, museli by im poskytnut AZYL.

Tolko k "slobode".
Ak by som si mal vybrat medzi slobodou SLOVA/CESTOVANIA a slobodou EKONOMICKOU, nebudem vahat, a volim tu EKONOMIKCU.

PS: Viete o tom ze na Kube maju velmi slinu PRIAMU DEMOKRACIU ? (ze sa tam volia ludia a nie strany, a nie celostatne ale regionalne ?)


Lord X   |   ip:95.102.44   |   2009-07-25  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanok je o nicom, lziva komunisticka propaganda. Po 2. sv. vojne bolo ceskoslovensko jednou z najvyspelejsich krajin europy, vyspelejsie ako napr. Rakusko. A porovnaj si Ceskoslovensko po 40 rokoch komunizmu a Rakusko(a vobec celu zap. europu) po 40 rokoch kapitalizmu, alebo severnu a juznu koreu, zapadne Nemecko a NDR... Netvrdim, ze za sociku sa nic nerobilo, ale keby tu bol kapitalizmus+Marshallov plan, mohli sme byt ovela ovela dalej... mozno aj vyspelejsi ako Anglicko alebo Francuzsko ktore bolo po 2.sv. vojne v horsom stave...
Na druhu stranu treba do istej miery oddelovat politicky a ekonomicky system. Pocas socializmu sa porusovali ludske prava, sloboda slova neexistovala a mal viac obeti ako druha svetova vojna.
Naozaj by ma zaujimalo, ako by sa socializmus vyvijal, keby tu bola zaroven sloboda... ale pravdepodobne by to aj tak na kapitalizmus nemalo...


joplins   |   ip:94.191.21   |   2009-07-25  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  teraz neviem ci to je dobre alebo zle. lebo ked vidim ten ekonomicky prospech vo vyspelych statoch ana druhej strane adekvatny moralny upadok, tak si zacinam mysliet, ze to bolo asi lepsie za sociku. no kedze v dnesnej dobe sa uz nic nemeria charakterom alebo ludskymi vlastnostami, respektive nejakym dobrom, ale peniazmi, tak sa tu vsetci len snazia dobehnut zapad v jeho ekonomike bez myslenia na ovocie ktore zo sebou toto nahananie prinasa!!!

ked vidim vo svete tie rozmaznane detiska bez trosky ucty k hocicomu okrem bezduchej a bezhranicnej zabavy tak by som povedal, ze socik tu mal zostat a brzdit tie rozletene, blaznive, detske srdcia, podporovane kadejakymi chorymi zakonmi o pravach deti!!

cim viac sa im povoluje tym hosie to bude a nakoniec ked tito ludia vyrastu tak tu nezostane kamen na kameni...ani kapital ani socik...


blasphemer   |   ip:95.102.44   |   2009-07-25  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcem spomenut, ze napriklad cinska politika jedneho dietata je velmi rozumny zakon, ktory by asi v nedostatocne autoritativnych rezimoch nepresiel (zapad). Cina je osobitny pripad, lebo zvladnut krajinu s 1.5 mld obyvatelmi je narocne.
Pre mna absurdne, ze ak chce clovek zalozit srocku alebo urobit vodicak atd. potrebuje povolenie, ale ked chce mat dieta tak nepotrebuje nic len jedine.


jola   |   ip:213.151.2   |   2009-07-25  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi dobrý článok, plodná diskusia, dovoľte niekoľko poznámok:
- to čo sa za soializmu vybudovalo v infraštruktúre, v energetike, v zdravotníctve školstve z toho celé roky žite rozbiehajúci sa kapitalizmus, neviem ako v ČR a SR vidíme rozdiel hlavne v zdravotníctve (odkaz pre KANAĎANA: v 50 sa rodili deti v trenčanskej nemocnici v 60 v už aj v Trenčianskych Tepliciach a v 70 v Ilave, mimochodom v Ilave je už iba torzo z nemocnice, a rovnako dopadli desiatky jej podobných v celej SR. keď si robil v ZTS tak tam pracovalo na tri smeny 10.000 zamestnancov dnes 3.500 a každý mesiac prepúšťajú,)
- klasická teória hovorí, že 80% bohatstva vlastní 20 % ľudí, no a tí potrebovali zmenu režimu, v socializme to nefungovalo, v kapitalizme je to možno o úspechu podnikateľa, v transformujúcej sa ekonomike je to často hlavne o zlodejine (R. Fico išiel do volieb s heslom - Ako sa kradlo za Mečiara, tak sa kradne za Dzurindu, dnes pripúšťa, že aj Slota má viac majetku), vymenovať všetky kauzy dnešnej vlády by nemalo zmysel, ale každý si vie predstaviť ako dlho bi mohli fungovať všetky tie zatvorené nemocnice v SR z 2 mld. Sk - kauza "emisie"
- Môj názor je že v 1989 išlo hlavne o riešenie krízy jej exportom na trhy RVHP
v krajinách organizovaných v RVHP po 89 takmer úplne ľahol priemysel na trhy prišli výrobky (prebytky z nadprodukcie) z rozvinutých kapitalistických krajín a náš export sa, ktorý bol zdrojom bohatstva, o ktorom píše autor, sa zmenil na import, čo je zase predmetom nášho zadlžovania,
- na porovnanie výkonnosti ekonomík sa používa ukazovateľ HDP (hrubý domáci produkt), mal by sa skôr používať HNP (hrubý národný podukt)
- ešte raz ďakujem autorovi, aj diskutujúcim, dobrá téma na sobotné popoľudnie, keď vonku pršíSlayer   |   ip:78.98.46.   |   2009-07-25  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki:

Socialistická (riadená) ekonomika samozrejme nie je výnosná, pretože ani nemôže byť v porovnaní s trhovou. Inak, na Kube nie je demokracia len tak na margo:-)

Jola:
V malých otvorených ekonomickách sa obyčajne použía HDP, kým napr. v USA HNP.


otvoreneoci   |   ip:99.241.44   |   2009-07-26  (03:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre Imra.
Imro, Ty nevies co pises, cim mna obvinujes robis Ty. Ja nikoho neosocujem, ja som napisal pravu pravdu, kto boli komunisti a kde patrili. Mozno tvoj otec tasko pracoval, ja mu to neberiem. Lenze moja rodina tasko pracovala po cele predosle generacie aby nieco vybudovala a komunisti ich o to pripravili mavnutim ruky a navise este vlacili po sudoch a vezeniach jak vykoristovatelou. Mna osobne ako decko v skole volali neraz pred riaditela skoly, aby ma mohol vypocuvat tajny (STBak) a klast otazky kvoli otcovi. Poctivejsieho a pracovitejsieho cloveka jak bol moj otec, nebolo na svete a predsa ho vlacili po vezniciach, len za to ze sa neudrzal a pravdu im musel povedat. Takze ja som vyrastal s otvorenymi ocami. Mna nikto neopije rohlikom ani v socializme a takties nie v kapitalizme. Ako 23 rocny som sa ozenil a za tri roky som mal na to uz aj hotovy postaveny rodinny dom ktory som postavil mojimi rukami a za pomoci mojej rodiny. Emigroval som, lebo raz pri politizovani v praci mi jeden komunista povedal aby som bol ticho, lebo na policii je hruby fascikel na mna. Vtedy som si povedal, ja tu medzi tymi idiotmi nemam co robit a pekne som sa zbalil s rodinou a opustil vlast i ked som prisiel o novy dom, bol vyvlastneny. Nestalo mi za to aby ma taky zaslepenci jako si ty a tebe podobny navlacovali po sudoch. Na co sa ja mozem sto percentne spolahnut su moj um a moje zlate ruky, ktore casi uz dokazali. Imro prial by som ti aby si bol aspon z polovice takou nulou jako som ja, jak si sa o mne vyslovil.Imro dnes je nedela, neviem co Ty mas na praci, ale ja dnes mam dve dolezite bussinesove stretnutia. Takze obcas i nuly su vyhladavane podnikatelmi. Tu v Kanade nemas sancu si zarobit nejakymi podvodmi alebo vytunelovanim. Tu v Kanade bivaleho predsedu vlady Mauronyho uz desat rokou verejne natahuju za to ze zobral uplatok 65 000 dolarou pri nakupe aerobasou. Pozri sa co sa robi na Slovensku tu nerozkradaju tisice, ale miliony. Ci sa to niekomu paci, alebo nie este raz sa zopakujem; komunisti sa mali okamzite po prevrate odstavit z verejneho zivota, a stymi najvissimi sa mali ovesat stromi a stlpi od Bratislavy po Prahu a to vam garantujem dnesok by ste mali iny jako mate. Imro len trafena hus zagaga, priznaj sa ze si bol v strane a ak nie tak si slepy, alebo sprosty.


otvoreneoci   |   ip:99.241.44   |   2009-07-26  (05:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre Jolu.
Jola za tu ZTS, ano tolko ludi sa tam striedalo na smeny, len dokopy robili prd. A potom sudruzi ju pekne rozkradli. Ktym nemocniciam, poznal som ich vsetky tri, v Trencine sa nam narodili dve dcery a tretia v Ilavskej. Ked manzelka zlahla s tretou v Ilave doktor sa ani neunuval prist ju pozriet. Rodila so sestrickou. A lekarska starostlivost bola taka velka, ze skoro sme prisli o dceru v Ilavskaj nemocnici, vsetci srali na vsetko. A to ubohe vybavenie este od Marie Terazie. Ja som si v zivote cosi odskakal po tomto svete, takze myslim ze z vas vsetkych mozem najlepsie porovnat. U mna neplati, povedala jedna babka. Socializmus jednoducho krachol, lebo mleli z posledneho, vobec nie je pravda co tam pisu niektori odbornici. Zapadne Nemecko ties nebolo pripravene tak zhurta na spojenie sa s vychodnym a myslim ze stym mali nejeden problem. Na sociku nevidim nic najmensie pozityvne a najvecsiu skodu sposobyl nie ekonomicku, ale moralnu. Ludia si prestali vazit jeden druheho, prestali si vazit pracu, co zacali zavidiet jeden druhemu a navzajom sa udavat a naucili sa kradnut. A pre vsetkych, Kubu som navstivil par krat, ale verte mi taku biedu ste v zivote nevideli, tak uboho niesu obleceny ani cikani vo svojich osadach.
Bol som v lekarni, taku krasnu lekaren som v zivote nevidel jak bola ta, lebo bola este z predrevolucie, len bohuzial tie regale zirali prazdnotou. Skutocne kontrast medzi tym co bolo postavene pred a po revolucii. A vobec sa necudujem preco tu Americania nastepili komunizmus, lebo Kuba bola na najlepsej ceste byt Svajciarskom Ameriky. Kubanci su velmi mily ludia s dokonale vygumovanymi modzgami, prial by som im nieco lepsie jako socializmus, len sa bojim ze skoncia v takom istom svrabe jako Slovensko.


blasphemer   |   ip:91.127.24   |   2009-07-26  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvorene oci - mas absolutnu pravdu. Mojmu staremu otcovi komunisti ukradli prosperujucu farmu. Mojho otca nechceli koli kadrovemu posudku prijat na skolu, ale nastastie sa nasiel jeden normalny clovek, ktory ho roztrhal a zobral ho. Na skuskach bol prvy! Ked studoval za lekara, tak sa mu postavajuci robotnici smiali, ze oni zarobia tolko aj bez studia. Dnes sa on smeje im!
socializmus=kolektivna chudoba!


blasphemer   |   ip:91.127.24   |   2009-07-26  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A davat nam za priklad kubu? ved tam ludia ziju v chudobe. Preco asi utekaju do Ameriky? Prebudte sa...


conte di savoia   |   ip:83.254.14   |   2009-07-26  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokial autor clanku vychadza zo starych komunistickych statistik tak je uplne mimo obraz.Dobre si este pamätam ako sa kamuflovali pätrocnice a ako sa uplne vsade klamalo,vykazovali sa neexistujuce cinnosti,plna zamestnanost bola za cenu umeleho udrziavania jalovych vyrobnych kapacit a uradnickych miest apod.
Neviem ci z onych cias existuje nejaka objektivna statistika (asi nie) ale ten zufaly rozdiel medzi vych.a zap.blokom v r.1990 hovori svoje a nepotrebuje komentar.


Lord X   |   ip:91.127.82   |   2009-07-26  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hlavny problem socializmu, venusu a podobnych lavicovych systemov je, ze nemotivuju ludi k praci a k tomu aby boli lepsi ako konkurencia, pretoze ten co sa snazi a maka sa ma takmer tak isto ako ten co sa flaka. Ale bez konkurencie nie je pokrok a bez prace nie su kolace. Bez motivovania ludi k praci je kazdy szstem odsudeny na upadok.
Ludia obhajujuci tieto systemy sa takisto ohanaju tym, ze bohatstvo je rovnomernejsie rozdelene, co je podla nich spravodlivejsie. Ale nie je. Spravodlive je aby ten kto sa snazi mal viac ako ten co sa nesnazi a je lenivy. Socialisticke prerozdelovanie je len iny vyraz pre bohapuste kradnutie sikovnym a davanie lenivym...


blasphemer   |   ip:91.127.11   |   2009-07-26  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - pocas socializmu sme boli moralnejsi? to je mi novinka.. stb a korupcia este prebujnelejsia ako dnes. Clovek ma sklon posudzovat minulost optimistickejsie ako v skutocnosti bola.
A radsej nech je decko rozmaznane (co je chyba rodicov, nie jeho alebo zriadenia!), ako decko chudobne a diskriminovane. Bohatstvo sa nerovna automaticky moralnemu upadku, tak ako chudoba sa nerovna moralnemu rastu.


obcan   |   ip:67.159.44   |   2009-07-26  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slayer
tvoja definicia kapitalizmu aj komunizmu je velmi primitívna,ako aj ty.
Zabudol si tam spomenut ako funguju banky v "komunizme" a ako v "kapitalizme"
S takymi definiciami co si tu predlozit si mozes vytriet prdel a mozes ich hovorit tomu trulovi od ktorého si ich pocul.
Vsetko je o okradaní a drancovaní celého sveta UROKOM ci uz zo Svetovej banky alebo MMF.
Komunizmus nebol porazení len Gorbacov a spol sa dohodol s Amerikov ze im preda cely komunistický blok aby ho mohli drancovat.To je celé.


randal   |   ip:213.151.2   |   2009-07-26  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neišlo len o štatistické kamufláže. Podstata spočívala v tom,že sa síce vyrábalo, veselo sa plnil plán, len akosi sa nepredávalo. Úplne klasický príklad-niekdo vyššie plakal, ako krásne na smeny chodilo 10 000 ľudí robiť do ZŤS.Uplná pravda, vhodná hlavne na propagandu. Trochu ináč to ale vyznie, ak sa zároveň povie, že výsledky práce tých 10 000 ľudí-zastarané zbrojárske výrobky- sme vyvážali do "spriatelených" krajín ako Líbia, Angola, Vietnam,Kuba....ktorí nám nikdy nezaplatili ani
halier..Výroba "na sklad" nepredajných výrobkov bola v socíku úplne bežná, podniky boli hodnotené podla toho, koľko vyrobili a nie koľko predali.Jasná vec, že štatistiky, ktoré sledovali"výrobu" boli síce utešené, ale sklady prepchaté nepredajným tovarom a obchody prázdne. Ale ako hovorím, štatisticky sme boli na tom utešene...To len na margo tej stupídnej propagandistickej"analýzy"..


joplins   |   ip:212.27.31   |   2009-07-26  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
basphemer-v tej poslednej vete mas pravdu, no vies dobre, ze sa to neda tak jednoznacne povedat, lebo ludia ktory prezili chudobu a mozno nejaky ten utlak su akosi pokornejsi a vedia si vazit veci atd atd. a nadruhej strane ludia co maju vsetko na co si zmyslia nemaju respektu k nicomu a pycha len tak bujnie. nehovorim , ze to je tak vo vsetkych pripadoch, ale tak nejak väcsina.....

posledne generacie mladych zacinaju byt taky drzy, ze to Boh nevidel to musis uznat!!

a mozno , ze to je ovocie dlhorocnej prace iluminatov ktory maju ako jeden zo svojich cielov, rozklad klasickej rodiny podporovanim a pretlacanim zakonov o zlegalizovanie homosexuality, prava deti, zakaz telesnych trestov atd, ktore meju len jeden vysledok- ziadny respekt pred autoritami ci v rodine alebo v zivote vobec!!

DOBRYMI UMYSLAMI LUDIA DLAZDIA CESTU NAJKRUTEJSIEMU SYSTEMU NA SVETE AKY TU ESTE NEBOL!!

V MENE HUMANIZMU A JA NEVIEM AKEHO POKROKU SA TO VSETKO OBRATI PROTI NAM!!randal   |   ip:213.151.2   |   2009-07-26  (18:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  občan
tvoja znalosť elementárnych ekonomických zákonov a zákonitostí je ešte hroznejšia, ako tvoja znalosť základov gramatiky tvojho rodného/predpokladám/ jazyka..a to je už čo povedať..šup,šup,do školy, doučiť a potom diskutovať s dospelými..


blasphemer   |   ip:91.127.11   |   2009-07-26  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - "posledne generacie mladych zacinaju byt taky drzy, ze to Boh nevidel to musis uznat"
a vies ze nie? kazda generacia ma aj dobrych aj zlych jedincov a nemozes to takto generalizovat. Dnesni dospievajuci su mozno cielavedomejsi a rozhladenejsi ako pred 50-100 rokmi, ale nie horsi. Zato mnohi dospeli po 40 rokoch komunizmu horsi su.
Kazda generacia si mysli ze ta nasledujuca je horsia ako oni - vid Sokratov citat:
"The children now love luxury; they have bad manners, contempt for authority; they show disrespect for elders and love chatter in place of exercise. Children are now tyrants, not the servants of their households. They no longer rise when elders enter the room. They contradict their parents, chatter before company, gobble up dainties at the table, cross their legs, and tyrannize their teachers."

Naozaj nechapem co mas proti humanizmu, pravam deti a legalizacii homosexuality. (ale napr. vychovu deti homosexualnymi parmi nepodporujem ani ja). Bez humanizmu a pokroku by si dnes ani na fore pisat nemohol, nanajvys tak pracovat panovi na poli...joplins   |   ip:79.138.25   |   2009-07-26  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  blasphemer- no jedno prislovie hovori( a ja si myslim, ze prislovia vznikli dhodobym sledovanim javov), ze od rozkose sa aj psy besneju. doteraz v historii ludstva nebola nikdy taka doba kedy si mlady mohli robit co chcu a nikto im nic neurobil. aj ked boli mozno drzí ale stale bol ten respekt voci autoritam väcsi ako teraz. napriklad v rimskej risi urcite si nedovolili povedat hocico nejakemu vysokopostavenemu cloveku, lebo by vysel na strome. no kedze dnes je nova doba a na stromy uz nevesiame, a prava deti sa dostali na uroven - dotkni sa ma a ja ta dam zavriet,tak to stale rastie a dorastie to do uplne prehniteho spolocenstva plneho sebeckych pozitkarov!!!!

BLAZNOVSTVO JE PRIVAIZANE NA SRDCI CHLAPCA ALE PRUT HO OD NEHO DOKAZE ODDIALIT!!!

CI OHYBAJ MA MAMKO KOKYM SOM JA JANKO tu nie je len tak pre srandu kralikov!!!
no niekto velmi dobre vie, ze ked toto zakaze pomocou zakonou, pod ruskom humanizmu a "lasky" tak za chvilu tu mame generaciu sialenyhch spratkov ktory budu tak zavisli na zabave a konzume , ze ....

a uz sa to deje...( moj nazor) kazda minca ma dve strany...


joplins   |   ip:79.138.25   |   2009-07-26  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ze,KOKYM...


Peter K   |   ip:95.102.90   |   2009-07-27  (00:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  add "otvoreneoci" - ty si emigroval, lebo ti niekto povedal, že na teba majú na polícii materiály? to si konal asi veľmi neuvážene... a čuduješ sa, že ti ako píšeš "vyvllastnili" dom? asi ti ho mali udržiavať a opravovať, keď si tu nebol.. :-) Prečo si sa z toho lepšieho sveta vrátil sem? veď keď si už čo to preskákal, tak by človek očakával, že sa tam uplatníš. a nehovor o túžbe po domovine, keď si emigroval, išiel si, s tým, že to bude navždy. predsa si sa vrátil, borec. nepodarilo sa ti preraziť v silnej konkurencii? alebo si možno skor ty ten flákač a nie tí komunisti. mimochodom, autor článku netrepal ako ty, on len hovoril o faktoch, číslach, to jediné je argument. No a nie si tu jediný, kto za minulého režimu žil. Môžem hasne potvrdiť, že bolo lepšie napriek tomu, že moji rodičia neboli v strane a neboli robotníci.


imro   |   ip:195.80.18   |   2009-07-28  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci
Zjavne si nepochopil, čo som písal. Vyjadruješ sa maximálne subjektívne. Nikdy som komunistov ako takých nezastával. Ani s tým nehodlám začínať. Ale ty si ich nahádzal do jednoho mecha všetkých. poznám kvantum pseudokomančov, ktorí išli do strasny len kvoli pokoju - pokojnému životu. Boli takpovediac neškodný. Viem, dá sa to chápať ako zbabelecký ťah. No ani tých nemám v úmysle zastávať eufemistickými kecmi. Aspoň čo sa týka vypočítavosti. Na margo tých zlodejských manierov by som dodal len toľko: kapitalizmus sa vo svojej podstate vôbec nelíši od socíka. Kradnú obo systémy! Dokonalý príklad je židobanka, ktorá pri nastolení "len" 100% úroku na hypotéku zruinuje požičiavateľa, následkom čoho príde o všetko - dom, peniaze - život etc. To je kapitalizmus v pravej tvári. Socík to robil v štátnej moci. Kde je rozdiel???? To bol len príklad. A týchpríkladov je nekonečne moc v každom možnom odvetví života. Hlavne v hospodárstve. Socík skončil a kapík sa na to, čo z neho zostalo vrhol ako sup na mršinu a rozšklbal na kusy a následne cez tie kusy okráda obyčajných ľudí.
Keď som ťa nazval nulou, tak som mal na mysli tvoje prázdne reči, alibistické bláboly. Nešťastie tvojej rodiny nemienim negovať. Vždy mi boli proti srsti komunistické maniere. (a tu znovu opakujem - nikdy som nebol v strane) Apropo. Komunisti = boľševici = lžidia! A môj starý otec za vojny kántril židoboševických rusov na ruskom fronte! Ja sa nesiem v jeho duchu spravodlivosti a pohľadu na realitu. Otec sa s komunistami vadil, nadal im do boľševických ... No mal to šťastie, že tí nebývali takí, ako niekde na centrále. A aj preto mal robotu akú mal. Od baníka, cez nejakú fabriku až na nižšie robotné zameranie v JRD. Mama detto. V škole som samozrejme cítil iný prístup, ako tí, ktorých rodičia mali stranícke postavenia. Náboženstvo bolo tolerované, ale skryte potlačované. Stále sme sa cítili ako občania druhej kategórie. Ale nebudem tu vyplakávať.
Bolo na hovno, ale teraz je ešte horšie! Tým vystihnem celú podstatu. A za to môžem ďakovať kapitalistickým prasatám (prasce uraziť nechcem, no hodí sa to)


gabča   |   ip:78.98.176   |   2009-07-30  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítam a nestačím sa diviť. O čom to točíte? V každej dobe a v každom politickom režime boli nepriatelia režimu, t.j.ludia, nepohodlní pre tých mocných.Ale to s tým pôvodným príspevkom vôbec nesúvisí.Myslím, že autorovi išlo len o objektívne zhodnotenie toho, čo sa stalo s našou "socialistickou záhradkou" po vpustení stáda nenažraných "kapitalistických svíň"


otvoreneoci   |   ip:99.241.44   |   2009-08-04  (03:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu Peter K.
Neviem o com pises, lebo ja natrvalo zijem v zahranici. Na Slovensko sa niemienim vratit, ale este cosi si chcem prist vybavit, lebo mam tu neskonceny bussines.
Obcas musim reagovat na tie sprostosti co sa tum pisu. A na teba, nema vyznam reagovat.


otvoreneoci   |   ip:99.241.44   |   2009-08-04  (04:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu Imro.
Rozumiem co pises, moj otec ties bojoval na fronte jako Slovensky vojak proti Rusom. Skusenosti zo sociku mam podobne jak Ty. Nemohol som sa pozerat na tu komunisticku bandu, ale dnes ties by som nestrpel hladiet na tuto kapitalisticko- komunisticku cvargu. Ja tu v Kanade nemozem nadavat na kapitalizmus. Jako sa kto snazi, tak sa ma. Prajem vela zdaru.


vidiaci   |   ip:77.247.22   |   2009-08-04  (07:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slepý mávaju aj otvoreneoci a aj tak nic nevidia!
Keby si pretreli oci neviem ci by videli ze v Kanade su vsetky banky v rukach zahranicným majitelov ako na Slovensku.
A keby porovnali danový system a pomer cistých miezd k HDP v Kanade a na Slovensku tak by asi pochopili preco na Slovensku nám porovnanie hospodárnia komunistov vychadza lepsie ako sucasných zidobolseviko-kapitalistov!
Takze treba skutocne otvorit tie oci a nie tvrdit ze ich mam otvorene ked aj tak som zaslepený.


david lane   |   ip:81.101.13   |   2009-08-06  (01:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  „We must secure the existence of our people and a future for White children.“ („My musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.“)....ja si chvalim aj nadavam na stary rezim..a za tohto mi je tak dobre,ze som sa,v 55rokoch,rozhodol odist za hranice...a zijem tak,ako pise otvoreneoci,jako sa kto snazi,tak sa ma...


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-06  (05:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  david lane
Tým si ale nevyvratil to o com sa v clánku píše.


roxana   |   ip:80.188.12   |   2009-08-11  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý den, četla jsem si diskusi. Nevíte náhodou někdo, kde by se našly údaje o tom, na jaké zboží, suroviny. služby bylo za socialismu uvaleno embargo? Ať už dovoz nebo vývoz? Jak ze strany našeho bývalého státu nebo celého soc. bloku,tak i ze strany EHS nebo jiných západních ekonomických společenství a států? nikde na netu to zatím nemohu najít.


lima   |   ip:89.173.15   |   2009-08-26  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je zbytocne rozpitvavat rezimy ci su dobre alebo zle. Problem bol, je aj bude vzdy len v ludoch, lebo ti vytvaraju tie tzv. rezimy. Z toho vyplyva jednoducha vec.Aky su ludia, taky je aj rezim a aky je rezim, taky su aj ludia. Strucne povedane, za vsetko si mozeme sami.


jan   |   ip:85.71.49.   |   2009-09-07  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ekonomická totalita,která je vlasně kapitalismem a je zřejmě horší nežli totalita politická a to proto,že postihuje nejméně 90% obyvatel včetně těch kterým se momentálně daří dobře, zatím co politická totalita postihuje pouze ty,kteří se politicky angažují proti režimudiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Válka o modré zlato - Nad vodou se nedá zvítězit

zapomeňte na ideologie, zapomeňte na státy a národy, nevzhlížejte k náboženství, odhoďte všechny pakty a doktríny. Příští světová válka o takových malichernostech nebude. Lidé budou bojovat o holé přežití, o zbytky nerostných zdrojů, budou se zabíjet pro sklenici vody. Tak soudí ruský vojenský expert Konstantin Sivkov ve své analýze pro server.


Na strane obyčajných ľudí.

NWO - minulosť a súčasnosť 1/3

NWO - minulosť a súčasnosť 2/3

NWO - minulosť a súčasnosť 3/3

Obyčajní ľudia verzus Politici

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2051 s