18. September 2019
    
II. světová hospodářská krize? Co a jak dál? - Dolezite.sk

II. světová hospodářská krize? Co a jak dál?


  2009-03-06  (21:41)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - II. světová hospodářská krize? Co a jak dál?

Již zhruba 16 měsíců všechna světová média skloňují slovo hospodářská krize. Dlužno podotknout, že tato krize je krizí kapitalistickou a je druhou největší po přesně 80 letech. Tedy od osudného toku 1929, kdy celosvětově I. hospodářská krize(tenkrát se říkalo recese), zasáhla na 600 miliónů lidí na celé zeměkouli! Takže Vážené dámy a pánové! Tohle je klasický filozoficko-sociální rozbor a podle toho k této studii také přistupujte. A ano, musím se přiznat, všechny mé názory jsou ovlivněny mým silným sympatismem k socialismu(i komunismu!), jež jsou dány znalostí historie i lidské rasy, a proto tato studie nebude pro mnoho z Vás stravitelná, přestože v ní budu říkat a užívat jen známá historická fakta a dějinami prověřené pravdy. Historie má v sobě ten půvab, že ji vždy vykládají "vítězové" a nejinak se tomu děje i nyní a proto se dozvídáte věci, které jsou jinak, než jaká je skutečnost. Již dvě století trvající souboj kapitalismus kontra socialismus nyní vyhrává kapitalismus, který vylže vše, co bude zapotřebí k jeho udržení se, co nejdelší dobu! Proč a jak tato celosvětová hospodářská krize vznikla je jasné. Každý člověk koukající na svět s otevřenýma očima to vidí....!


Kapitalismus

Principem je hromadění kapitálu za každou cenu. Nadhodnocení výroby z důvodu nejméně dvojnásobného zisku. Použití člověka, jakožto výrobního prostředku, který lze co nejméně zaplatit, aby se hodnota vyrobeného produktu nezvedla o hodnotu pracovní síly a přesto vynesla patřičným lidem své důležité zisky - kapitál. Již před dvěma staletími varoval, jak Marx, tak Engels, že kapitalismus je politicko-sociální zřízení jehož vyčerpatelnost je velice snadná a prakticky z dlouhodobého hlediska neudržitelná. Jde o to, že nadvýroba nedokáže absorbovat poptávku a i přes zvyšující se populaci a snižující se ceny nabízeného zboží - toto zboží/produkty se hromadí a lidský odpad(jak kapitalismus bere člověka), jej nedokáže vykoupit - zužitkovat. To způsobuje vytváření zásob, které jsou v kapitalismu ztrátové a nežádoucí!. Kapitalismus je o protáčení kapitálu(peněz) v ekonomickém řetězci a když tato cesta, tento koloběh(byť jediná část tohoto řetězce) začně stagnovat - všechno se hroutí, jako domeček z karet. To dnes připouštějí ekonomové konzervativní i tzv. neoliberální. Všichni z nich si uvědomují 200 let stará Marxova a Engelsova slova o kapitálu a jeho křehkosti, jakožto hospodářsko-sociálního zřízení! Není po tom všem jasné, že kapitalismus není s to řešit krizi, že naopak stále hlouběji do ní zabředá, a že žene lidskou společnost v pravém slova smyslu do katastrofy? Není po tom všem jasné, že kapitalismus je zralý, přezrálý k pádu a zániku? Ano, je to jasné. Kapitalismus měl dvě velká historická poslání: předně rozbíti feudálních okovů, jimiž byly výrobní síly společnosti poutány, a uvolnit cestu těmto výrobním silám: za druhé utvořit světový systém hospodářský, světový trh a světovou dělbu práce. Dokud kapitalismus tato poslání plnil, dokud se pohyboval na vzestupné linii, potud byl systémem pokrokovým. Dnes je však jinak. Dnes sleduje kapitalismus vývojovou linii regresivní, veskrze reakční. Jen člověk slepý může nevidět, že veškerá snaha kapitalismu směřuje dnes k ničení hodnot, k ničení výroby, k ničení živé pracovní síly. Jen člověk slepý může nevidět, že kapitalismus dnes rozbíjí světový systém hospodářství, světový trh, světovou dělbu práce, a že žene lidstvo ke krvavé válce o nové rozdělení světa. Jen nenapravitelný ilusionista nebo vědomý podvodník může dnes lidu zastírat, že tato metoda je jedinou kapitalistickou metodou, že kapitalisté, nejsouce jinak nuceni, nebudou řešit krizi jiným, než tímto způsobem: ničit, rozbíjet, hnát lidi do nové války za nové rozdělení světa. Jen mocipán nekonečného řetězce kapitálu může popírat, že kapitalisty lze na této krvavé a ničivé cestě zadržet pouze velkým odporem pracujících mas, odporem, který musí být vystupňován až k boji o moc, k boji za zničení dnešního systému, k boji za systém lidový - socialistický. Je faktem, že v kapitalistickém světě je (jen v Evropě) přes 44 mil. lidí úplně nezaměstnaných a více ještě polozaměstnaných? Je pravdou, že skoro polovina průmyslu v kapitalistických státech leží ladem? Je skutečností, že se pšenicí topí, že kávu házejí do moře, že cukrem krmí dobytek, že bavlnu zaorávají, že petrolejové prameny ucpávají, že kaučukové plantáže kácejí? Je pravdou, že při tom všem stamiliony lidí v Číně, Indii a ostatních kapitalistických státech zmírají v pravém slova smyslu hladem, že nemají čeho se najíst, čím se odít, do čeho obout, kam složit hlavu a tělo? Je to strašlivá, hrozná, úžasně šílená skutečnost! A co se při tom a před tím kapitalističtí šejdíři namluvili o mezinárodní spolupráci, o mezinárodní solidaritě. Co papíru popsali, co konferencí navštívili a co poplatnických peněz projezdili, prokonferovali a probanketili! Kapitalismus po 2. stoletích vyčerpal sám sebe a kdo to nechce vidět je hlupák masírovaný médii placenými právě těmi samými, kteří za vše mohou..A co znamená heslo národní svépomoci uvnitř kapitalistických států? Bezohledné ničení přebytečných výrobních sil a brutální vyhlazovací tažení kapitálu proti zdrcující většině národa, nejen proti dělnictvu, nýbrž také proti pracujícímu rolnictvu, živnostnictvu a inteligenci. Vše začalo opět v USA, kde si řada lidí v rámci "mediální masáže, ale i masáže státní správy" ke splnění svého amerického snu vzala milióny dolarů na hypotéky i řadové půjčky na obyčejné spotřební zboží, které nyní není schopna splácet...! Americký sen skončil! A s ním i všechny sny o tzv. přirozenosti bohatých a chudých!!! Velké sociální nepokoje jsou ve velmi blízké době na obzoru a pravá, skutečně pravá revoluce je a musí být krvavá. To říkal, jak Marx, tak Lenin a oba tito největší myslitelé 19. a 20. století měli stoprocentní pravdu! Neexistuje žádná sametová nebo oranžová revoluce - to jsou jen mediálně působivé titulky, ale pokud se něco takového děje - jde jen o pouhý majetkový a mocensko-politický převrat. V Hegelově a Feurbachově pojetí jde jen o frašku, která nemá s revolucí nic společného - jde o jednoduché a potřebné obelhání mas! No, nic však netrvá věčně!!!


Socialismus

Před více jak 150 léty došlo ke zrodu marxismu a socialismus přešel od utopie do oblasti vědy. Marx a Engels použili dialektický materialismus a historický materialismus k poznání zákonů vývoje lidské společnosti důkladnou analýzou základních rozporů lidské společnosti – zvláště společnosti kapitalistické a poukázali, že vystřídání kapitalismu socialismem po dlouhém vývojovém období je nezvratným všeobecným trendem v rozvoji lidské společnosti. Na počátku 20. století napsala novou stránku dějin lidstva Říjnová revoluce v Rusku v r.1917, po které následovalo založení prvního socialistického státu. Socialismus na sebe upoutal pozornost v celém světě když se v polovině 20. století objevila řada zemí, které se rozhodly pro socialismus. Vznik socialismu ve 20. století zahájil novou epochu v dějinách lidstva, dal podnět k pohybu vpřed ve světových dějinách, dal podnět k pokroku lidské civilizace a výrazně změnil tvář světa. Oprávněně lze říci, že by svět nebyl takový, jaký je, bez vzniku socialismu.

Za prvé, socialismus dosáhl velkých pozitivních výsledků a získal cenné zkušenosti z budování zcela nového společenského systému. Od doby zrodu vědeckého socialismu, zvláště pak po vzniku socialistických států, zaznamenala teorie a praxe socialismu podstatné rozpracovávání při hledání nového společenského systému, který by byl jiný než systém vykořisťování. Socialismus je systém, který zajišťuje politickou rovnost, který je vzorem všem občanům, který odstraňuje vykořisťování, který odstraňuje polarizaci mezi bohatými a chudými a který zakládá nový typ ideologie, morálky a kultury. V socialistických zemích veškerá moc patří občanům a občané jsou ve státě pány. Politická rovnost všech občanů je zaručena. Komunistické strany, zastupující a hájící zájmy převážné většiny občanů, vedou a podporují občany v uplatňování jejich moci ve státních záležitostech. Socialismus zavádí a praktikuje demokratické volby a demokracii při utváření politiky. Dává občanům pravomoc zavést demokratickou správu a kontrolu a zajišťuje jim zákonem rozsáhle práva a svobody. Respektuje a poskytuje ochranu lidských práv. Socialistické země mají socialistické veřejné vlastnictví jako základ svého ekonomického systému a postupně odstraňují systém vykořisťování. Socialistické země osvobozují a rozvíjejí výrobní síly s cílem uspokojit rostoucí materiální a kulturní požadavky občanů, usilují o eliminování polarizace mezi bohatými a chudými a prosazují konečný cíl, kterým je dosažení všeobecné prosperity. Socialistické země jsou advokáty socialistické duchovní civilizace, podporují socialistickou kulturu, posilují novou ideologii a morálku, intensivně pracují pro zvýšení morálních standardů občanů, úrovně vědy a podporují celkový rozvoj společnosti. Přes některé chyby a nedostatky při realizaci, prokázal socialismus bez jakýchkoliv pochyb svou přednost. Soudruh Jiang Zemin poznamenal: Praxe prokázala, že socialismus je ta správná cesta proletariátu a pracujících světa, kteří jsou vystaveni utlačování, ke změně svého osudu, k dosažení sociálního osvobození a vytvoření podmínek pro šťastný život.

Za druhé, socialismus pomáhá lidstvu vymanit se ze „začarovaného kruhu válek“ a zajistit globální mír. Ve dvacátém století došlo k nevídané eskalaci rozporů mezi imperialistickými mocnostmi, které v řešení problémů svých vzájemných vztahů byly s rozumem v koncích a pokusily se krutými válkami dosáhnout nad svým protivníkem převahy a zničit ho, aby se samy staly vládci světa. Proto lidská společnost v krátkém časovém rozpětí tří desetiletí trpěla dvěma světovými válkami. Zrod a rozmach socialistických zemí pomohl společnosti homo sapiens dostat se postupně ze „začarovaného kruhu válek“. Po úspěchu Ruské říjnové revoluce v r. 1917 sovětský stát učinil ihned prohlášení, že končí s účastí Ruska v první světové válce, přijal „zákon o míru“, vyzval k uzavření mírové dohody bez podmínek, což ukončení první světové války uspíšilo. Ve druhé světové válce byl Sovětský svaz hlavní silou ve válce proti fašismu a k porážce fašismu rozhodujícím způsobem přispěl. Po druhé světové válce USA rozmístily své vojenské jednotky po celém světě, dávaly dohromady vojenské bloky a využívaly atomové bomby jako hrozby. Znovu svět dostaly do situace kdy mu hrozila válka. To, že SSSR v padesátých létech dokázal vynést na oběžnou dráhu satelit s lidskou posádkou, to že provedl úspěšnou zkoušku jaderné zbraně a zkoušky raket, to že Čína dokázala vynést na oběžnou dráhu satelit v šedesátých a sedmdesátých létech, to se stalo v celém světě významnou oporou odporu proti válce. Je možno říci, že bez neúnavného všestranného úsilí socialistických zemí a působení ostatních zastánců mírů proti válkami posedlým představitelům imperialismu, že bez probuzení se národů koloniálních a polokoloniálních zemí, podníceného socialismem, by již dávno byla na národy světa uvalena třetí světová válka. Po skončení studené války by bez společného úsilí socialistických zemí včetně Číny, dalších zemí, prosazujících spravedlnost a zastánců míru ze všech koutů světa, bez tohoto úsilí, zaměřeného proti „monopolárnímu světu“, bez jejich výzvy k vytvoření nového mezinárodního ekonomického a politického uspořádání, by za existence hegemonismu nebylo možné mír a prosperitu udržet.

Za třetí, socialismus sehrál velmi důležitou roli při odstraňování a odstranění barbarského koloniálního systému. Kolonialismus a imperialismus uvrhl do otroctví, plundroval a vykořisťoval malé a slabé země a jejich obyvatele po časově dlouhé období. Kolonialismus a imperialismus rozdělily svět a vytvořily barbarský koloniální systém. Socialistické země povzbuzovaly a podporovaly úsilí o národní osvobození, které s koloniálním systémem skoncovalo. Úspěch říjnové revoluce inspiroval a dal důvěru občanům koloniálních a polokoloniálních zemí v jejich odporu proti koloniálnímu utlačování. Tento úspěch rovněž národněosvobozenecký boj myšlenkově vyzbrojil. Zvláště po druhé světové válce získalo národněosvobozenecké hnutí pod vlivem socialismu na síle a vyústilo postupně nezávislostí více jak 100 zemí. To způsobilo totální kolaps koloniálního systému, který představitelé kolonialismu a imperialismu praktikovali po staletí. Tento gigantický posun ve vývoji lidské civilizace a mezinárodního společenství úzce souvisí se zrodem a uskutečňováním socialismu.

Za čtvrté, socialismus přispěl k pokroku dějin a k rozvoji lidské civilizace. Přesto, že kapitalismus se chová k socialismu jako ke svému antagonismu, nemohlo by k vylepšením současného kapitalismu bez existence socialismu dojít. Světová ekonomická krize r. 1929 prokázala neudržitelnost tradované kapitalistické teorie o seberegulování kapitalismu trhem. Musela být nalezena nová cesta. Jako věc zcela nová bylo v SSSR zavedeno socialistické plánované hospodářství, jež se pro kapitalismus stalo zrcadlem, které mu umožnilo prodloužit si život. Podstata této metody je v intervenování státu a řízení na bázi tržních mechanismů bez fundamentální změny kapitalistického soukromého vlastnictví. Po druhé světové válce je kapitalistickými státy široce uplatňováno intervenování státu a řízení plánováním, čímž byly položeny institucionální základy poválečného fungování kapitalismu. Současně rozkvétající globální socialistické hnutí tlačilo kapitalistickou třídu barbarský kapitalismus reformovat tím, že krok za krokem začala zavádět systém veřejné sociální péče v modernizovaných kapitalistických zemích což pomohlo vytvořit relativně stabilní sociální prostředí, které fungování kapitalismu potřebuje.

Koncem osmdesátých a na počátku devadesátých let uplynulého století utrpělo světové socialistické hnutí vážné nezdary v důsledku drastických změn ve Východní Evropě a dezintegrace Sovětského svazu. Engels vyslovil názor, že velké historické události jsou vždy výsledkem „souhrnu sil“ (v překladu z čínštiny do angličtiny je použit termín „combined forces“ – překl.) Drastické změny ve Východní Evropě a v Sovětském svazu, které šokovaly svět, nemají jen jednu či dvě příčiny. Ve skutečnosti je to důsledek naakumulovaných rozporů a krizových jevů v těchto zemích, které se zintensivnily a propukly za nových podmínek a okolností. Jde o souhrn celé řady faktorů. Mezi nimi úspěch západní metody „mírové evoluce“ a odchod od reforem ke změně orientace jsou dvěma hlavními příčinami, které bezprostředně vedly ke zmíněným drastickým změnám ve Východní Evropě a k rozpadu Sovětského svazu.


Řešení II. světové hospodářské krize

1) Plynulé celosvětové přejití z kapitalistického řádu k řádu socialitickému - po několika desetetiletích(či spíše stoletích) k řádu komunistickému a k tzv. beztřídní společnosti. Jen sociální jistoty a socialismus jakožto takový zajistí zvolnění ekonomik celého světa a národního hospodářství všech zemí! Zvolní se i výrobní honba a produktivita(či spíše nadvýroba) za materiálními prostředky a jejich užitná hodnota tak zůstane dostupná všem, kteří ji skutečně potřebují! Nebude vnucována za každou cenu reklamou i systémem výroby, která vytváří výrobky v kvalitě použitelné těsně nad rámec v současnosti stanovené záruční doby daného výrobku!

2) Je nutné se násilně vypořádat s americkým agresivním kapitalismem. To v praxi znamená - v každé dané zemi znárodnění a ozbrojené obsazení veškerého amerického kapitálu, bez náhrady jediného dolaru, protože to USA celému světu stejně dluží! Z ekonomického hlediska to bude přínos a žádný vojenský konflikt skrze tento fakt nehrozí - na to USA nemají dostatečný politický mandát a při vší své aroganci ani odvahu!

3) Plynulý přechod v socialismus s osvědčenými postupy - pozemkové reformy, ponechání drobného živnostnictví a stoprocentní podpora dělnické třídy. Za určitých(okolnostmi nutností vyžádaných) ozbrojených složek bránících zabraný majetek velkého kapitálu. V praxi tak zneškodnit každého, kdo by si chtěl přivlastnit lidské obecně výrobní prostředky, patřícímu všemu lidu daného státu.

Jen tak lze dosáhnout do budoucna souhry mezi skutečně potřebnými a těmi, co mají a rádi by měli ještě více!!! Toto bude teprve tou skutečnou revolucí, která se nebude ohlížet napravo ani nalevo a upraví národní hospodářství a jeho výrobní prostředky v absolutní a jediný možný zájem většiny.


Pavel J. Hejátko, 6.3. 2009, www.pjh.czShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
horal1966   |   ip:78.45.39.   |   2009-03-06  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bohužiaľ tento článok ma veľmi nenadchol.ja som sám prežil socialistickú eru a mesel som sa učiť na VS vedecký komunizmus.Musím povedať,že ak má niečo vystriedať momentálny chorý systém,tak rozhodne nechcem,aby to bol komunizmus(utopický).Chcem aby to do rúk zobrali vedci,technici,vývojári,doktori,špičkoví ľudia,aby kompletne zmenili bankový systém,trh nesmie byť regulovaný,minimálne štátne zásahy,maximálny dôraz na presadenie nových technologii,peniaze nesmú byť prekážkou pre žiadny špičkový projekt,žiadne úroky pre projekty,stavby,úročenie fyzických osôb,slovo úrok musí úplne zmiznúť!!!!!Je toho viac,čo by som rozbehol...


ojoj   |   ip:95.102.14   |   2009-03-06  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak to chcem vidiet ako budu znarodnovat kapital USA po celom svete a nic sa nestane. To je utopia.


horal1966   |   ip:78.45.39.   |   2009-03-06  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj CCCP sa rozpadlo,keby si to prehlásil v 1980,tak ťa pošlú do blázinca.Takže aj teraz musíš počkať na správnu dobu a dobre nasratých ľudí(musia napríklad prísť o svoje vklady v bankách) a potom uvidíš ,ked prídu o všetko,či sa budú niekoho niečo pýtať o dovolenie,či môžu ísť rozbiť držku nejakému pánovi bankárovi!


horal1966   |   ip:78.45.39.   |   2009-03-06  (23:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V USA sa musí vymeniť systém znútra,musia to urobiť Američania sami,v žiadnom prípade ich nesmieš napadnúť zvonka,to by bola tá najvačšia chyba a voda na mlyn pre súčasných finančníkov...


mars   |   ip:87.244.19   |   2009-03-06  (23:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ono socializmus je dosť široky pojem,vela ludí si vie predstaviť socializmus na volnejšej baze v principe je to lepšie zriadenie ako kapitalistické,komunisticka propaganda robila chyby v tom bola chyba.Fungovanie tychto dvoch systemov bolo dokazané historicky,filozoficky ale i nabožensky.


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-03-07  (01:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hejatko...stary to znamy propagandista prisprostleho socializmu a naivny prognostik politickej a hospodarskej buducnosti narodov a spolocenstiev. Stale meles to iste Hejatko. Stale dokola rovnake frazy rovnake analyzy prognozy a katastroficke scenare s jedinym moznym riesenim a cielom - navratom k socializmu. 40 rokov testovane psychologicke, spolocenske, kulturne a hospodarske fiasko stojace na bartrovych obchodoch s postupne a periodicky sa skracujucou dobou stahovania slucky ludskej slobody a neludskeho potlacania nabozenstiev a slobody vyznania vseobecne....to je ten tvoj vysnivany rezim ??? socializmus a komunizmus su diktatormi ovladane politicke zoskupenia v ktorych ma narok na vladnutie iba jedna strana s totalitnymi maniermi podporovana militantnou domobranou a armadou s pravomocami strielat do vlastnych ludi v pripade potreby. Radsej zit v krize ako sa vracat spat do toho primitivneho hospodarskeho prostredia !!!!!!!! Nemam chut a naladu rozoberat tvoje utopie podrobne ale kazdy jeden bod tvojej utopistickej ,,poviedky,, by som ti tvrdymi argumentami, jasnymi ukazovatelmi a skusenostami z neblahej minulosti vyvratil a zrusil tak jak fetak sedacku v autobuse....tvoje nazory akceptujem ale nezdielam !!! su demagogicke a naivne...


mars   |   ip:87.244.19   |   2009-03-07  (02:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak sa neberu do uvahy hodnoty ktore dva systemy hlasaju tak hlavny rozdiel medzi socializmom a kapitalizmom je delenie zisku a tak dosť z ťažka je možne povedať že ten kapitalistický je spravodlivejší...


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-03-07  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MARS : NETVRDIM ze kapitalizmus je spravodlivejsi ale urcite nie je tak NESPRAVODLIVY a zhyraly ako je socializmus a komunizmus !!! Evidentne tu ide o zamienanie hodnot vo vztahu k socialistickemu zriadeniu. Jediny skutocny pozitivny aspekt tohoto rezimu bola aka taka socialna istota a ludska sudrznost ktora bola jasnym dosledkom policajneho statu a patricneho strachu ktory vytvral. Je na vladach sveta ,,vytvorit a specifikovat,, novy rezim,, funkcny so socialnymi istotami ale urcite nie socializmus byt aj s ludskou tvarou pretoze mal more nedostatkov a opravovat ho v konecnom dosledku by to socializmus nebol. Vsetky melancholicke kecy o tom ako bolo dobre su zavadzanim novej nezatazenej generacie ludi pretoze vsetci dobre vieme o hospodarskych problemoch nesucich chudobu, perzekucie byvaleho rezimu a neslobodu vo vsetkych moznych a nemoznych ludskych potrebach zivota ako takeho. Nachadzame sa v hospodareskej krize ktora je dosledkom niekolkych nenazratych jedincov a ich prisluhovacov. Ludia zodpovedni za tento nehorazny stav su vinnici a ten kto bude mat najvacsie gule ich urcite raz pomenuje a lavina zmien nastoli nove pravidla a mozno aj novy rezim ako vysledok analyzy. Je to vsak dost nepravdepodobne vzhladom k faktu ze tyto ludia ovladaju najsilnejsie financne institucie a vysoko politicky angazovanych ludi. Nenazranost a moc su dosledok a nenazranost a moc budu vzdy pricina. Je jedno ako sa bude volat nove zriadenie ak bude pretoze stale to bude len o ludoch a tym padom aj o moznych problemoch. Nie som pesimista ale realista. Urcite sa nieco zmeni ale zmena sa bude tykat hlavne moznosti najsilnejsich. Tam sa to prejavi hned. Pre nas pride zmena ovela neskor.


Juraj Trško   |   ip:212.80.64   |   2009-03-07  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tá prognóza je viecej než jasná. Hejátko má pravdu v tom, že nie je zatial lepšie riešenie daného problému. Kto zná lepšie - može ho napísať! Ja jej nikte nečítal - toto je zkrátka fakt!


jofo   |   ip:95.102.51   |   2009-03-07  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto urcite neskonc dobre kapitalizmus padne lebo to vykoristovanie uz nema hranice.


Rudo   |   ip:85.135.20   |   2009-03-07  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kapitalizmus ma jednu chybu. Vsetko je o kapitale. Ziadne hodnoty ludskej prace. Nikto to v tom kapitalizme nevidi. Vladne v nom boj a konkurencia. Vsetko kde sa bojuje je preto odsudene na zanik. Ak kazdy taha za svoj koniec tak to nakoniec musi skoncit rozpadom a rozkladom. Skoda, ze v kapitalizme sa vsetci nedivaju jednym smerom aby spolocnost prosperovala na uzitok vsetkym. Kazdy by pritom plnohodnotne zastaval svoje miesto podla vlastnych schopnosti od tych najmensich az po tych veducich ludi a vsetci by mali jeden ciel aby nam vsetkym bolo dobre. Taketo zriadenie by vydrzalo veky a rozvoj v nom by bol ovela rychlejsi a na prospech ludstvu.


Rudo   |   ip:85.135.20   |   2009-03-07  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A este som zabudol ak sa tu hovori o zriadeni, ktore je lepsie. Tak socializmus ma zdravsie principy ako kapitalizmus. Chybou socializmu bolo, ze donho implementovali komunizmus - sputaval a obmedzoval ducha. Socializmus predsa v sebe skryva idealy sudrznosti a pomoci, kdezto kapitalizmus v sebe skryva idealy konkurencie, boja a superenia. Ved predsa ak je clovek clovekom, nemoze nechat padnut tych slabych ale mal by im vzdy pomoct svojim sposobom.
Kapitalizmus preferuje opak, slabych nici a likviduje - je to ako z Luciferovej knizky.


lara   |   ip:78.98.19.   |   2009-03-07  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ľudia, nehádajte sa. o to im ide postaviť nás proti sebe. Obidva systémi majú svoje plus a mínus, zobrať to najlepšie pre ľudí z oboch systémov - tak to bolo písané v článku novodobí upíry. Čo sa týka kapitalistického a socialistické ho tábora pri pohľade do minulosti ma trápia dve otázky, možno budete poznať odpoveď tak to sem prosím, napíšte
1. prečo sme odmietli po 2. svetovej vojne Marshalov plán. Ak je pravda čo sa hovorí vo všetkých tých dokumentoch ktoré teraz behajú po nete, že tento systém /nwo/má hlboké korene a siaha do ďalekej minulosti, vedeli o
tom naši predkovia keď ho odmietli?
2. Gorbačov - ani jeden z prezidentov ZSSR ameriku nemusel, zrazu príde Gorbačov, začne rozprávať o perestrojke a podáva si v amerike ruku s Reganom... onedlho tu máme EU a globalizácia sa skloňuje čím ďalej tým viac.
Fakt by ma zaujímalo aký podiel na dnešnom vývoji majú tieto dva elemnty


Peter   |   ip:195.3.113   |   2009-03-07  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najväčší problém je v ľudoch v každom jednotlivcovi. Keď ludia budú chcieť vládnuť, závidieť susedovi, klamať,zabranovať vývoju voľných energii atď atď...tak môže tu byť všelijaký systém všetko sa raz počase zrúti...zniči...


Miro   |   ip:78.98.60.   |   2009-03-07  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Určite nie som pre komunizmus...pamätám si ako malý,to som ešte nechápal aký komunizmus...aký kapitalizmus v súčastnosti viem jedno určite,že vízia komunizmu je podľa mňa niečo úplne nereálne.


Milan Kozelka   |   ip:212.80.64   |   2009-03-08  (11:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, z hlediska toho, jak to Hejátko napsal jednoznačně vyplývá, že lepší je socialismus. Já si to myslím také a to jsem v něm "seděl" v letech 1979-1983 za příživnictví. No, zkrátka jsem nedělal. A přesto si myslím, po 20 letech tohohle svinstva, že socialismus je jako lidská forma společnosti/politický režim - jednoznačně LEPŠÍ než kapitalismus. To čumíte co? Od člověka, který by si mohl hrát na disidenta takováto slova...! Ale říkám, stejně jako tenkrát - jen to co vidím a slyším, chodím po světě s otevřenýma očima a koukám se nejen napravo a nalevo, ale také zespodu a zvrchu. Ono těch úhlů pohledu je mnohem víc, než se obecně přiznává. Ono vůbec je dnes opět mnoho VEŘEJNÝCH TAJEMSTVÍ!!! Už jen třeba to(a to vím od lidí z BISky), že zrovna třeba autor tohoto článku je dost často předvoláván za své názory a básně na vyšetřovnu v Brně na Cejl, kde se na něm vykonávají stejné praktiky, jako jsem zažíval já a mně podobní v 70tých a 80tých letech v Praze na Bartolomějský. A to pokud vím, tak není jediný. Jen je jakýmsi "Havlem" tohoto režimu, o kterém se to ví nejvíce, že toto zažívá - to jen tak na okraj...Potvrdil mně to i můj dlouholetý přítel John Bok, který vede "Výbor na obranu nespravedlivě souzených", že se Hejátkovi tyto věci skutečně již 8(!!!) let dějí! Začalo to po 11.9. 2001, kdy si dovolil napsat do Reflexu(kam psával, jako externista) dne 13.9. 2001(!!!), že si za to velkou měrou mohou USA sami a že kdoví, jak to ve skutečnosti vlastně bylo! Ten článek se jmenoval "Útok na Babylon" a díky němu byl okamžitě vyhozen, jak z Reflexu(který platí americký Ringier), tak z ostatních novin, kam psal. Pak musel psát skoro rok pod pseudonymy, aby se vůbec uživil - to je panečku demokracie což??? Milan Kozelka


klifton   |   ip:84.47.15.   |   2009-03-08  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Milan Kozelka: máš moje sympatie !!!!!! povedal by som, že z teba hovorí zmysel pre spravodlivosť a objektivitu a to je potom jedno za aké mužstvo kopeš, vždy prídeš len do jednej stanice.


Erik Hubcej   |   ip:212.80.64   |   2009-03-08  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Za prvé zdravím spisovatele a performera Milana Kozelku. To, že má Hejátka rád, bych viděl především v tom, že se v něm tak trochu "vidí". Kozelkovi je 60 let, Hejátkovi 35, přičemž se chová takřka stejně, jako Kozelka v jeho letech. Jde si za svojí pravdou, jak se říká hlava nehlava. Já mám s Hejátkem ještě jednu zajímavou historku, kterou zde nemůžu vynechat, protože ona dokresluje a potvrzuje to, že co Hejátko píše, tím jak žije - že zatím je čistota/nepokrytectví. Byl jsem totiž zrovna u toho(na druhé straně drátu), když jsme mu volali z filmové agentury(castingové)s tím, jestli by si nezahrál v jednom filmu. Hejátkova jediná a první slova nebyla za kolik?(Mimochodem šlo o 5 natáčecích dnů a jeden byl honorován 50 000Kč!), ale jaká je to produkce. Když mu moje kolegyně oznámila, že americká, řekl, že se omlouvá, ale že pro Američany nic točit nebude. Šlo o film, kde zařizovala české herce agenturu Jamcasting, kde je Hejátko registrován. Přitom později jsem se dozvěděl, že 2 dny poté si půjčoval od jednoho z kamádů na nájem... TOMU ŘÍKÁM FORMÁT!!!Takového člověka nejde neobdivovat, protože to, co říká a píše, myslí vážně a to i přesto aniž by věděl, že se to kdy někdo dozví!


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-03-08  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no co dodat? Hejatko na hrad !


Půlkacíř   |   ip:212.80.64   |   2009-03-08  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Místo těch blbých keců Storma - bychom se měli zamyslet nad tím, jestlo to, co tady Hejátko prezentoval jako řešení krize - je tím řešením. Když jsem si to pročítal asi na potřetí(není to nejjednodušší čtení), tak bych řekl, že ano - že i tímto způsobem by se dala krize vyřešit. Problém je v tom, že je zde až příliš lidí, kteří by takovéhle řešení nedovolili, ani za cenu nejvyšší!


JOZO   |   ip:94.136.13   |   2009-03-08  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetko je pekne kazdy ma svojupravdu ale ruku na srdce kedy je alebo bolo chudobnesich a bezdomovcov kedy za soc sa prepustalo ze matky vradia deti psichika na ludi je velka a par tych vyvolenych miliardarov sa smeje ze na nich makate zazil som soc. a teraz podnikam 20r a poviem vam ze bolo lepsie ked davali na prveho maja zadarmo mavatka a parky.majte sa a uz uvazujte zdravo kto vas osklbava viac ja som osobne za soc.ale upraveny


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-03-08  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PULKACIŘ : Si sa zrazil s konom ? Moje rakcie patria ludom ktori obhajuju byvaly rezim a vyhlasuju ho za riesenie. Kto si pamata na NEUSTALU hospodarsku KRIZU za sociku ???????? NEKONECNE rady na tovar akehokolvek druhu ??? Perzekucie, kontroly, buzerovanie, ziadna sloboda slova, biedna kultura socialistickeho razenia, emigracie atd atd. Co si myslis ze budem poslusne sediet citat tieto neskonale kraviny a ze nebudem reagovat prinajmensom cynicky ?? Sa spamataj !!! Pisem tu o tom ze socializmus stal za prd a ze je to poriadne ale naozaj poriadne ODSKUSANE a to nie len v byvalom Ceskoslovensku!!!!Ani jedna z byvalych krajin zijuca v socializme v ramci RVHP si ho neudrzala!! Ako je to mozne ak bol tak dokonaly ??? Nevyzdvihujem kapitalizmus a ani ho nestaviam na piedestal najlepsieho mozneho zriadenia!!!!! Ale je nad slnko jasne ze socik stal za hovno a pri prvom moznom probleme hlbokeho hospodarskeho charakteru / ktorymi sa socik len tak hemzil / sa chcete vracat do mutnych vod socializmu. Chce to socialnu politiku ano ale nie taku aka tu vladla 40 rokov !!!!!!!!! A nezabudni zacat urazat a zosmiesnovat prispevky ako tak pozeram nemas k tomu daleko. Takze miesto tvojich ,,blbych,, kecov skus nieco PODSTATNE a nech to ma viac sko 3 vety ...kamo!!!


why   |   ip:78.98.137   |   2009-03-08  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STORM - mas hrozostrasne meno:))) napriek tomu mas moje sympatie - toto tu je zrejme diskusia, ktora je aj o veku prispievajucich. socik bol - ako ho dnes s odstupom casu hodnotim pokojny. kazdemu co pretrcal utali hlavu atd... ludom v tomto rychlokvasenom kapiku prestala chybat sudnost, skromnost a respekt voci praci /poctivo odvedenej/ a nenazranost ako som to tu dakde cital. to je hlavne. vies tieto nase diskusie nas skor rozdeluju ako spajaju. pritom tu tusim vsetkym ide o to ako sa da dostat z tychto srciek a ako zacat opat normalne zit. konzum je strasne pohodlna vec paci sa vsetkym okolo nas - co s tym???


SRORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-03-08  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  WHY: vdaka... :) hrozostrasne nie vsak nebezpecne. Ak je debata vazne o niecom tak zavse byva aj vasniva :)). Ano je to aj o veku. Dospel studoval a zil som v socializme a tak ako mnoho dalsich moja perspektiva nemala ziaden smer a vyznam pokial sa to vsetko v 89. nezmenilo. Ale nie o tomto som chcel pisat. Chcel som tymto vsetkym povedat ze socialisticky system vychovava svojimi moznostami diktatorov a totalitne spoluvladnuce hyeny co dokazali dejiny myslim dost jasne, je nedokonaly a naivny. Vytvorenie noveho rezimu na baze socialnych istot a trhovej ekonomiky by bol skvely kompromis pre modernu dobu. Vacsina statov sa ohana prave tymto spojenim a presvedcuje svojich volicov o fakte ze prave ich vlada ci stat je tym pravym socialnym velikanom. Pravda vsak byva uplne niekde inde. Socializmus vsak ktory pozname a ktory znicil mnozstvo ludi ich snov a nadeji je v dnesnej modernej dobe absolutne nepripustny a smiesny prezitok. Len tak na okraj....je zaujimave ze zo statov Beneluxu a Skandinavie sa neozyvaju hystericke vykriky ekonomicky znicenych ludi a panikou postihnutych podnikatelov. (Island neratam to je kapitola sama o sebe ti to so socialnymi pomocami a vyhodami presvihli )Ved nakoniec socialny system Beneluxu bol a je vzorom pre mnozstvo statov usa nevynimajuc. Asi treba pozerat tymto smerom a to dost dokladne. Ci je to spravna cesta neviem to necham na odbornikoch v kazdom pripade ich socialny system je najlepsi na svete a dokonca aj niektori nasi ,,spoluobcania,, sa ho pokusali v hojnej miere zneuzit. Myslim ze dalsim a to dost dolezitym aspektom je VLADA!!! Treba si dobre premysliet koho volit pretoze vacsinou su tyto ludia totalne nepouzitelni sprofanovani a diletantski amateri. Znie to ako klise ale je to tak. Na druhej strane obcas ani nie je koho volit :)))Debata so socialnym podtonom bola a vzdy bude tvrda a pre ludi velmi dolezita pretoze sa jedna o istoty a tie nam vytvaraju nepochybne kvalitne zazemie v zivote. Takze len sa pekne ,,hadajme.. :)))... ma to vyznam !!!


Pánek   |   ip:212.80.64   |   2009-03-09  (02:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Já si myslím, že kapitalismus je zcela evidentně vyčerpaný - kdo to nevidí, je normální slepec, co by si zasloužil slepeckou hůl. Vždyť slepota je jen nemoc...


pdd   |   ip:212.55.23   |   2009-03-09  (08:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STORM a WHY, musim Vas upozornit, ze tato diskusia nieje pokecom dedkov a baiek komunistov. Ja mam 27 rokov a s tym co hejatko napisal plne suhlasim. Vystudoval som ekonomiku (kapitalisticku), no na jednom predmete (Dejiny ekonomickych teorii) som sa dopracoval aj k teorii marxa a engelsa. A po zhliadnuti ich svetonazorov, som sa s to teoriou stotoznil. ked som toho casu raz v piatok vecer diskutoval s kamosmi o politike a povedal som im, ze raz dojde k uplnej degradacii USD a jednoducho kapitalizmus zazije aj svoj koniec, vsetci ma pokladali za utopistu a rojka. Ja som im len argumentoval tym, ze urcite sa toho my nedozijeme, no dnes ked sa lady pohli, opat som diskutoval s tymi istymi kamosmi, z ktorych mi jeden sam povedal, ze si pamata nasu diskusiu a ospravedlnuje sa mi, ze ma vtedy nazval utopistom a rojkom. Pretoze cely scenar, ktory som vtedy nacrtol sa dnes stava na 99,99% skutocnostou. Samozrejme, teraz sa nechcem pasovat do roly nejakeho Nostradama. Ja som len hovoril, to co genialne vysvetlili Marx a Engels. A vravim Vam, priatelia, ten povestny vystrel z Aurory bude vtedy, ked Vam banky prestanu vyplacat vklady. A nebudete moct platit najom, plyn, elektrinu, lizingy a pod. To sa uz udialo na ukrajine, kde centralna banka uvalila nutenu spravu na osem komercnych bank a na pol roka zmrazila vyplacanie vkladov. Clanok s ukrajinskou situaciou som hodil aj na tuto stranku, pretoze nase masove media o tom vobec neinformovali...


STORM   |   ip:78.98.17.   |   2009-03-09  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pdd : musim ta upozornit ze som si toho vedomy ze tato diskusia nie je len pokecom dedkov a babiek komunistov....napisem to teraz asi uz 5x a dufam ze posledny... NEMYSLYM SI ZE KAPITALIZMUS JE LEPSI AKO SOCIALIZMUS ALE SOCIALIZMUS V TEJ PODOBE KTORU SME ZAZILI SA NEOSVEDCIL !!!! ja neviem ale tusim mate niektori problem s citanim... snazim sa dopracovat k nejakej debate o alternative, ktora by nahradila neuspesny socialisticky rezim a nejakym sposobom dokazala zjemnit neblahe nasledky kapitalizmu ale marne. Evidentne. Je fajn co si predpovedal. Hospodarske ukazovatele USA mali uz od roku 1984 problemy takze si nebol jediny.


pdd   |   ip:212.55.23   |   2009-03-09  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STORM, je pekne, ze aspon pripustas moznost zmeny. Su totiz este stale ludia, ktori zmenu nemozu ani citit. Pytas sa aka je alternativa. Opat sa odvolam na marxa, ktory vo svojomo diele kapital predpovedal, ze ked dojde k sebadestrukcii kapitalizmu prostrednictvom urokov a krizy nadprodukie, bude tu obrovsky problem. A ku zmene nedojde evoluciou ale revoluciou. Ta revolucia, ktora bola v r. 1917 (VOSR)bola len akousi fraskou a zneuzitim marxovej ideologie bolsevikmi. Plne s tebouu suhlasim, ten socik, ktory sme tu mali bol uplne o nicom co do ludskych slobod. No bol genialny tym, ze kazdy pracoval a musel pracovat, ze kazdy kto pracoval mal pravo na dostojny zivot. A pracovat musel kazdy. Nie ako dnes, pol naroda lezi doma na soc. davkach. Problem sa vyriesi napr. vtedy, ked prestaneme zdanovat pracu a zacneme zdanovat spotrebu a uspory. Doslo by tym k tomu, ze pracujuci ludia by nemuseli platit dane (ved je to aj nelogicke, trestat ludi za ich pracu) a dane by platili ti co maju vysoku spotrebu, resp. by sa zdanili uspory, co by prirodzene vyhnalo peniaze z vankusov vonku do obehu a tym by doslo prirodzenym sposobom k prerozdeleniu kapitalu. Pracujuci ludia by si mohli viac dovolit nakupovat, posilnil by sa dopyt, rastla by aj ponuka. Tym padom by aj inflacia (aj za sucinnosti dalsich faktorov) prestala existovat. Tato teoria je uz akymsi upgadeom marxovej, no to vsetko je velmi obsiahle na vysvetlenie cez tukanie do klavesnice. Staci si precitat uz mnou spominane ekonomicke teorie a clovek najde co hlada.
P.s. mozes mi to vyvratit, apson sa rozprudi diskusia a mozno citatelia pochopia skutocny rozmer a vaznost dnesnej doby.


geegee   |   ip:80.120.66   |   2009-03-09  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte raz a dúfam že naposledy: NIE JE TO O KAPITALIZME ČI SOCIALIZME, ALE JE TO VŽDY O ĽUĎOCH.


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-03-10  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pdd: nemusim ti nic vyvracat. Nie si obmedzeny zastanca stareho rezimu. Myslis socialne a to je pozitivna informacia...Hladanie alternativy je buducnostou vsetkych pretoze sa v konecnom dosledku neosvedcila ziadna forma doteraz odskusanych rezimov. Su prilis nekompromisne vo svojom obsahu a zamere. Socializmus ( komunizmus )tak ako aj kapitalizmus. O feudalizme ani nehovoriac. Je to na ludoch....


Radim Skopal   |   ip:212.80.64   |   2009-03-10  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevím, co si tady namlouváte!!!??? Kapitalismus měl šanci od roku 1848 do roku 1938. Zatímco socialismus(ne komunismus - na to pozor!!!) nejdéle 40 let! A obecně - ve kterém z těchto režimů ze žilo (většině)lidu lépe? Za kapitalismu 19. století a tzv. první republiky, kdy se kradli na polích brambory, stály fronty na polívku z vyvařených slupek z brambor a žrali psi nebo za socialismu, kdy se sice stály fronty na banány, ale každý měl práci a z normálního jídla - co do huby??? Myslete a přestaňte si hrát na ubožáčky!!! Je mně 41 let a pamatuji si už leccos! Hejátko je výborný prognostik a především pragmatik! Říká věci tak jak jsou a byli - a ne, jak je vykládají dnešní třicetiletí historici!!! Vždyť už jsou všechny ty lži a překrucování reality trapný!


Brigita Hurajová   |   ip:88.212.16   |   2009-03-11  (04:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Socializmus, ako ho navrhuje a vidí autor, je nedobrý. Kapitalizmus je tiež nedobrý kôli skupine nenažrancov a skupine neschopných arogantných štátov. Reforma je v nedohľadne kôli moci kapitálu a kruh sa točí... Ak dobré riešenie je v zmysle ,,vždy začať od seba,, - mal by niekto nebojácny a dostatočne silný zariadiť takú istú peňažnú reformu ako bola v ČSR v 1953 (teda zmena peňazí). Myslím tým USA, ktoré sú najzodpovednejšie za daný stav. Zmena dolára 1:50 by vyriešila všetko... Ale to skôr vyhynie celá Zem, však?


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-03-11  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skopal: netrep tu dve na tri...ja mam 42 a taktiez viem co hovorim. Socializmus tak ako sme ho poznali je vsivavý rezim vyvolenych komunistov a ich deti a komunistickych prisluhovacov, udavacov, sadistickych fizlov a dementnej pracujucej triedy bez vlastneho nazoru a smeru !!! V cechach maju komunisti na ruziach ustlane ale tu si so svojou totalitnou agitatorskou demagogiou mozes tak vytret...kamo !!! Nikto z nas NEZABUDOL a vsetci dobre vieme preco sme strngali klucami a zakladali studentske spolky a fora! A to v prvom rade preto aby sme ziskali SLOBODU vseobecne a to hlavne, tak prestan tu zahmlievat a presvedcovat nas o niecom co sme prezili v tom zmysle ze to bolo v podstate ,,dobre,,. Mas chut na socik ? Lahka pomoc sadni na lietadlo a vystrel na Kubu alebo obstastni Venezuelu a porozpravaj im ako tu bolo skvelo a ako sme spravili revoluciu skrz ,,statie v radoch na banany,, !!! V prvom rade si uvedom ze sme sa ocitli v svetovej krize ktoru nezavinilo Slovensko a ani Cechy a pretoze sme sucastou celku tak si nieco vytrpime aj my...zaujimave ze za socializmu ti neustaly nedostatok akehokolvek tovaru sluzieb a zmietania sa v neustalych hospodarskych krizach nevadilo a pritom tento fakt tiez nesposobilo Ceskoslovensko...hlavne ze boli loooove za hovnorobenie !!! Tak toho sa uz na 100% nedozijes ! Bud si isty ! Klamstva a prekrucovanie ?? Sa mierne spamataj alebo si vygoogluj vsetky obete komunizmu ( ci socializmu ) tyranych ci inak perzekuovanych ludi, ktori boli obstastneny zvysenou pozornostou ,,tvojho a pana Pavla Josefovica Hejatka,, ( je vas viac ? dufam ze ne )uzasne ludomilneho a nadmieru popularneho rezimu !!!


milan   |   ip:83.71.30.   |   2009-03-12  (00:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cosi na tom vsetkom bude nic nie je zadarmo ani sloboda


erg   |   ip:89.176.24   |   2009-03-12  (00:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Storma jemu podobné názory si zaslúžia pozornosť a to preto, že potvrdzujú opodstatnenosť názorov p.Hejatka. Dôkaz je v tom , že už celú jednu generáciu -20 rokov- Stormovi podobní roykrádajú to, čo bolo za socializmu vybudované. A kedže socialistický kapitalizmus končí, tak sa pľuje na tých čo ho budovali a že toho posyavili málo. Lebo už niet y čoho kradnúť, pardón privatizovať. Pomalz aj to najväčšie bohatstvo čo ešte na Slovači je - voda- pomaly do súkromných rúk odteká. I. diel Kapitálu : "... ak chceš ybohatnúť tak len na chudobných!. A keď už sem píšeš a vysielaš satanové šípy tak si aspoň prečítaj zopár to čo je aj na týchto stránkach zverejňované.


erg   |   ip:89.176.24   |   2009-03-12  (00:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stormové a jemu podobné názory si zaslúžia pozornosť a to preto, že potvrdzujú opodstatnenosť názorov p.Hejatka. Dôkaz je i v tom , že už celú jednu generáciu -20 rokov- Stormovi podobní rozkrádajú to, čo bolo za socializmu vybudované. A kedže socialistický kapitalizmus končí, tak sa pľuje na tých čo ho budovali a že toho postavili málo. Lebo už niet z čoho kradnúť, pardón privatizovať. Pomaly aj to najväčšie bohatstvo čo ešte na Slovači je - voda- do súkromných rúk odteká. I. diel Kapitálu : "... voňe povedané: ak chceš zbohatnúť tak len na chudobných!. A tých pred úradmi práce požehnane pribúda. A už keď sem píšeš a vysielaš satanové šípy tak si aspoň prečítaj zopár iných tu uverejnených článkov.Drž sa fakov a nie ideologicky až nenávistne urážajúc to čo iní poctivo budovali a na čom si sa iste veľmi "veľkou" mierou svojou taktiež prácou podieľal. zverejňované.


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-03-12  (14:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ERG: Satanove sipy ??? Mne podobni rozkradaju to co sa tu vybudovalo? Ty O MNE nieco vies ? Pochybujem ale je viac ako zrejme ze ty sa prezentujes ako blbec co zasa evidentne viem ja po tvojich naozaj kvetnatych a ,,presvedcivych,, argumentoch. No nech ti to vydrzi...Vies co je paradox ? Ze prave taki ako ty chcu spat totalitny rezim...


STOR   |   ip:88.212.6.   |   2009-03-12  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A drzim sa faktov. Okrajovo ale nie je tu dostatok priestoru na vsetky socialisticko-komunisticke zverstva. Je len tebe na skodu ze si si neprecital vsetky prispevky ktore som napisal ale co mozem chciet po cloveku ktory ma nazyva zlodejom...


Honza   |   ip:195.78.44   |   2010-03-20  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No hlavne bych vas co jste pro ten socializmus videt jak by jste se o tomhle svobodne bavili. Pred dvaceti lety se na verejnosti o politice mluvit nesmelo, alespon do te chvile kdy vas slysel nejaky bonzak co vas nahlasil. Na to se ale rychle zapomina!!! Ti z vas co vlastni byt jej odevzdaji a ti co maji velky dum dostanou najemnika.
Vama vadi jen pocity, ze je spolecnost vycerpana, ale to vy jste vycerpani!!! Ja i mi rodice jen obycejne pracujeme a mame se lepe nez v socialismu.
Sranda je v tom, ze oba tyto systemy jsou zalozene na kapitalu, rozdil je v tom, za kap. nechavaji vice penez mezi lidmi a ti si je rozdeluji mezi sebou a v soc. o tom rozhoduje par vudcu.
Kdo chce socializmus necht emigruje na Kubu, nebo do Chiny.
A nepiste ze to tu bylo jinak a neboz eby to bylo jinak ci bude jinak. Jsou to nesmysly.
Zruste podpory a budte jako komunisti "kdo nepracuje at neji" Toto by bylo dnes pravicove heslo a nikdo si to nedovoli zavest - zavrit nezamestnane. Komunisti to delali!!!


bublinka   |   ip:95.103.43   |   2010-03-20  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Udernik modrych kmerov STORM a ini:vymeteni vsevedkovia,zasrali ste vsetko a tzv.kapitalisticke zostalo ciste ako kristalova gula,ze by len vo vasich ociach? Vy naozaj neviete nic o zlocinoch pachanych tymto rezimom a v mene tohoto rezimu?
Honza,my potrebujeme aby sa najedli vsetci,nielen honza,ty nenahraditelny chrapun,prepusti svoje miesto,ked len tak pracujes,niekomu,kto neprcuje,lebo nema kde a ty chces aby nezral,a nezer ty...


gomez   |   ip:91.127.14   |   2010-03-20  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podpory sú viac-menej zrušené. Z ich výšky sa prakticky vyžiť nedá rozmáha sa preto kriminalita a nezamestnaní končia v lochu.Otázka je kolký ludia nechceli pracovať.Nad tým pouvažuj milý Honzo.
Kapitalisti nechávajú viac penazí medzi ludmi.? To my povedz kde si to vyčítal.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Zločiny cirkvi

Má vôbec táto organizácia v dnešnom svete právo na existenciu?


Cesta z pekla všedných šedých dní!

MEDZINÁRODNÝ ŽID, Henry Ford

Priznanie sa bývalého riaditeľa Big Pharmy

Permakultúra je hlas matky Zeme

Tragédia na Loveparade bez cenzúry!

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3258 s