24. September 2019
    
Inkvizícia - Dolezite.sk

Inkvizícia


  2009-10-26  (09:57)  |  Zo sveta
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Inkvizícia

V roku 1881 dal pápež Lev XIII. otvoriť vatikánske tajné archívy pre vedeckú verejnosť.Odvtedy sa začali urovnávať nedorozumenia medzi Cirkvou a svetom moderného myslenia a vedy.Vyvrcholilo to medzinárodným sympóziom o inkvizícii v dňoch 29 – 31.10 v roku 1998 vo Vatikáne.Zišlo sa na ňom cez 50 historikov z Európy,USA a Južnej Ameriky.Počas 3 dní boli osvetlené rôzne témy a to a veľkou vedeckou prísnosťou a v plnej slobode.Predchádzalo tomu otvorenie tajných archívov rímskej Kongregácie pre náuku viery,ktoré obsahujú akty procesov proti osobám obvinených z herézy a to z 5tich storočí.Pri tejto príležitosti povedal kardinál Achille Silvestriny: „Cirkev sa nebojí konfrontácie s historickým výskumom.“

Čo to je vlastne tá inkvizícia?Ako a prečo vznikla?Prečo je temnou históriou temného stredoveku?Prečo vzbudzuje odpor voči Cirkvi ba celému kresťanstvu?
Tento dôvod nevedomosti šikovne využili protikresťanské kruhy i jednotlivci.Spomeniem hnutie slobodomurárov a voľnomyšlienkárov vo Francúzku v období osvietenstva.Patria tu mená,ako F.M Voltaire,Nietzche.A v neposlednom rade ateizmus propagovaný komunizmom.
Na to,aby sme pochopili podstatu inkvizície, jej vznik a jej potrebu, treba poznať spoločenské pomery stredoveku: Cirkev a štát tvorili 2 veľké bloky,ktoré niekedy kráčali spolu,inokedy proti sebe s prevahou jednej,alebo druhej strany v určitom čase a v určitej krajine.Totiž Európa stredoveku bola silne kresťanská.Na utvorenie predstavy môžeme povedať,že ateistov-tých,čo neverili v Boha sme vo vtedajšej Európe mohli počítať na 10tky.Náboženstvo bolo samozrejmosťou,ako keď dýchame pre stredovekého človeka; počnúc chudobnými roľníkmi ,až po kráľov a cisárov.Bohatí králi a šľachta sa chceli zavďačiť Cirkvi za tú, či onú službu tak,ako je to dnes.Tu niekto daroval farárovi pole, tam zrno a Cirkev bohatla až tak, že sa váhy pomali začali prevažovať.To začalo byť do očí chamtivej šľachte a tak sa stalo, že zasa na druhej starne si chcel niekto naplniť mešec. Čoraz častejšie sa stávalo, že do duchovného stavu vstupovali ľudia kôli majetkom Cirkvi.Kupovali si hodnosti a svätenia, čomu sa hovorí symónia.Tomuto tlaku zo sveta sa Cirkev ťažko bránila,lebo chtiac-nechtiac bola spojencom svetskej moci.Mnohé krajiny mali zákony, že musia ochraňovať Cirkev a tak i Cirkev, ak si chcela udržať priateľstvo , musela robiť kompromisy.Samozrejme, že sa takýto vzťah nevyvinul za niekoľko rokov,ale bol to proces niekoľkých storočí.Preto môžeme povedať,že pohoršenie, ktoré dala Cirkev v 10.st., nepochádza z vnútra Cirkvi, ale sa jej z vonku nanútilo. Dôkazom toho sú 9 pápeži, ktorí boli zavraždení, alebo uveznení a tak zahynuli.Preto začala Cirkev tzv. boj o investitúru-aby sa svetskí panovníci nestarali do duchovných vecí.Tento boj a toto napätie trvalo až do 18 st. S rôznou dynamikou.
V tomto búrlivom čase mnohí videli náboženskú ľahostajnosť a chceli žiť nanovo prísne svoj život.Vznikali mnohé mníšske rády, ženské i mužské, ktoré svojim životom vydávali svedectvo a nesúhlas voči vtedajším spoločenským pomerom v Cirkvi i vo svete.Zachovávali však pravú vieru a náuku Cirkvi.Bolo zrejmé,že Cirkev potrebuje reformu, ktorú realizovali napr.sv.František z Assisi, sv.Dominik,sv.Bernard…
Lenže prišli iní, ktorí vyhlasovali mravnú reformu,ale sa odvrátili od učenia Cirkvi. Dokonca niektorí hlásali opovrhnutie Cirkvou a nenávisť voči nej.Boli takí,ktorí sa vyhlasovali za mesiašov a podobne.Vznikali nebezpečné sekty, ktoré jednak učili bludy, jednak rozvracali pokoj v krajinách kde vznikli, alebo sa usadili.Jednou z najvýznamnejších sekt boli katari, nem. Ketzer –kacír.Táto sekta svojim učením už nemala spoločné s kresťanstvom takmer nič.Pre spoločnosť predstavovala veľké nebezpečenstvo aj preto,lebo zasahovali do politiky a miešali sa do rôznych inštitúcii aj násilne a tu už bolo treba zasiahnuť.Niekde na tomto mieste možno hľadať vznik inkvizície.Prvý krát sa uznala procedúra cirkevného vyšetrovania v r.1163 (Tours)Podozriví uznaní za heretikov mali byť vydaní svetskej moci s následnou konfiškáciou majetku.Cirkev sa snažila nenásilne odvrácať heretikov od bludu,čoho dôkazom je aj vznik rehoľe dominikánov,ktorí boli poslaní pápežom brázdiť kraj za krajom a presviedčaním a kázaním obracať bludárov.To bol prvý boj Cirkvi proti kacírom!


V tom čase boli tresty za rôzne priestupky omnoho prísnejšie:napr.krádež sa trestala odťatím rúk, falšovanie peňazí sa trestalo smrťou, rozšíril sa názor, že aj falšovanie viery sa má trestať smrťou.Keďže svetský súd úzko spolupracoval s inkvizíciou, ktorej výkonný orgán bola práve svetská moc, ľahko si môžeme predstaviť, že trest smrti prenikol aj tu.V r.1231 pápež Gregor IX. Spojil pápežské nariadenia s cisárskymi konštitúciami o trestaní heretikov-teda prijal trest smrti upálením.Verejnosť vtedy nepovažovala tento trest za taký krutý,ako považujeme my,lebo vo svetských súdoch to bola bežná prax, vrátane mučenia.Mnoho pápežov a koncilov zakazovalo terst smrti a mučenie,ale svetská moc si presadila svoje.Potom sa to praktizovalo len vo výnimočných prípadoch:
Z 256 súdnych procesov bolo mučených 18ľudí.
Z 184 procesov bolo mučených 21 ľudí.
Svetská moc žiadala Cirkev,aby ustanovila inštitúciu, ktorá bude súdiť heretikov. Ľudia boli totiž sami bez súdu schopní vykonať najvyšší trest: Keď sa na sneme v Osissonse radili kniežatá a duchovní, ako majú postupovať proti kacírom, ľud vtrhol do väzenia a kacírov upálil, lebo sa bál prílišnej miernosti duchovných.Kráľ Róbert II.dal už v r. 1022 na nátlak ľudu upáliť 13 heretikov.Tak zahynulo pred vznikom inkvizície veľa ľudí, alebo boli odsúdení svetským súdom bez vyšetrovania.Aby Cirkev zabránila lynčovaniu, prijala teda podnet svetskej moci a ustanovila vtedy najvznešenejšiu inštitúciu:INKVIZÍCIA.(inkvirere-vyhľadávať) Inkvizičný súd bol prevratný v tej dobe,l ebo garantoval človeku väščie práva, ako svetský súd.Nemecký cirkevný historik Hubert Wolf dokázal, že rímska inkvizícia pracovala aj s lekárskymi posudkami.Pri sporných osobách to bola poľahčujúca okolnosť-ak sa obvinenému dokázali tzv.psychosomatické poruchy,v takom prípade vinník nebol potrestaný.
Inkvizícia mala vyhľadávať heretikov a obžalovaných súdiť podľa prepísaných pravidiel.Inkvizíčná procedúra bola veľmi zložitá.Podozrenie, udanie, alebo aj fáma stačili inkvizítorovi na predvolanie.Inkvizítor podliehal priamo pápežovi.Svoj súd bol povinný začínať rozsiahlým vyšetrovaním.Po predvolaní osoby nasledoval výsluch v prítomnosti 2 svedkov.Od začiatku procesu sa viedol protokol o vyšetrovaní.Vina obvineného bola uznaná priznaním, alebo svedectvom dôverihodných osôb, pričom nesmeli byť nepriatelia obvineného a ich mená boli utajené z dôvodu pomsty súdeného.Ak obžalovaný nechcel vypovedať, dali ho do väzenia.Ak obžalovaný trval na popieraní svojej viny, bol vydaný na mučenie(škripec,žeravé uhlíky,čižma), pričom mu nesmeli ostať trvalé následky.Ak sa osoba priznala a zriekla bludu, bola odsúdená na vykonávanie kajúcich skutkov a pritom mala nosiť červené, alebo žlté pruhy na odeve.Ak odsúdený po výpovedi nesúhlasil s rozsudkom, mohol sa odvolať na pápeža.Známe sú totiž prípady, že pápeži zneplatňovali rozsudky inkvizítorov.Napr.pápež Inocent VIII. Zneplatnil počas jedného roka okolo 200 rozsudkov.Ak sa ale preukázala nevina, žalobcom sa ušiel taký trest, ako obžalovanému, keby bol vinný.Ak odsúdený, ktorý sa zriekol svojich bludov a potom do nich upadol znova, bol vydaný svetskej moci, ako nenapraviteľný recidivista.Vinník bol potrestaný za urážku civilného práva.Vtedy bolo hlboko zakorenené presvedčenie, že heréza je vzbura proti svetskej moci i proti náboženstvu.Príčinou vzniku inkvizície preto nebolo to, že niekto zastáva iné názory, ale skutočnosť, že boli namierené proti spoločnosti.Náboženský problém sa takto menil na politický.
Španielska inkvizícia bol spočiatku skôr rasový, ako náboženský problém.V Španielsku žilo veľa židov a moslimov.Kráľ vidal nariadenie: buď sa dajú pokrstiť, alebo nech opustia Španielsko.Veľa židov sa dalo krstiť, ale neboli naozaj kresťanmi.Dokonca bolo mnoho kňazov, ktorí boli veriaci len naoko.Stávali sa biskupmi a Cirkev sa bála ich vplyvu.Navyše sa španielsky inkvizítorí dostali pod nadvládu kráľa, takže môžeme povedať, že španielska inkvizícia, ktorá bola najkrutejšia a s naväčším počtom obetí, bola politicky zmanipulovaná.
Čo sa týka upaľovania čarodejníc, to sa dialo hlavne v Nemecku.Tam protestanské cirkvi väščinou upaľovali čarodejnice.Je známe,že Martin Luther bol veľký prenasledovateľ bosoriek i bosorákov.

Je ťažké v skratke napísať problém inkvizície tak,aby sme ho pochopili.Za 300 rokov inkvizície zomrelo 60-80 tis. Ľudí, z toho bosoriek 5-6 tisíc.Pred tým sa hovorilo o 9 miliónoch.Tieto fakty sa dokázali ako nepodložené.Je to veľa,lebo málo?Je to asi 2-5% z všetkých súdených ľudí,teda podstatne menej, ako sa tvrdilo.
Je to nepochybne veľa vzhľadom na dnešnú morálnu dobu,veď v 20 storočí prišlo o život kôli komunistickému režimu len okolo 100 miliónov ľudí.Z toho 20 mil v ZSSR a 65 v Číne. To nepočítam milióny obetí fašizmu a nacizmu!A bez mučenia, veď v koncentračných táboroch sa žilo ľuďom celkom príjemne.A gulagy boli akoby výlet pre nepohodlné osoby komunistického režimu!

Naša doba sa javí oproti stredoveku,ako morálnejšia azda aj preto,že zločiny našich čias (koncentračné tábory,atómové bomby,letecké bombardovanie,podrezovanie krkov, interrupcie, eutanázie…) vieme lepšie skryť, či racionálnejšie zdôvodniť.

http://www.redemptoristi.sk/modules.php?name=News&file=print&sid=172Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
m   |   ip:88.102.22   |   2009-10-26  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Snad se autor nesnaží obhajovat inkvizici? Snad neklesl tak hluboko, že věří na čarodějnice, satany a kacíře.


podkova   |   ip:213.151.2   |   2009-10-26  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi zaujímavé, za koho autor "kope"?
a za koho je zodpovedný? A čo Ján Hus, tiež štátna politika?


sharpiq   |   ip:80.242.16   |   2009-10-26  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Off-topic: vrat sa do zakladnej skoly, gramatika ti zjavne moc nejde.

K teme: Ano, ostatni boli zli, Cirkev dobra a vsetko to zle jej nanutili. Chudatka. Zvlast zabavna je cast: "Ak obžalovaný trval na popieraní svojej viny, bol vydaný na mučenie(škripec,žeravé uhlíky,čižma), pričom mu nesmeli ostať trvalé následky."

Prial by som ti zazit waterboarding alebo tym, ze ta budu budit v alfa faze taky tyzden (co su sucasne techniky ktore "vraj" nezanechavaju trvale nasledky), co by si hovoril a ci by si po par dnoch nepriznal aj to, ze 2+2 = 5.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-10-26  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevím, odkud jsou milionová čísla mrtvých za komunistického režimu. Jenak V ŽÁDNÉM STÁTĚ komunizmus NEBYL, a jednak je třeba brát v úvahu relativní počet obětí, vztažený k počtu obyvatel v zemích kde působila inkvizice. Absolutní čísla jsou nanic, pro srovnání naprosto nepoužitelná. Smrt jednoho člověka z jednoho sta je podstatně horší "bilance", než jednoho z tisíce (tím nesnižuji hodnotu lidského života).
A za další, pokud vím, tak USA, Británie, Izrael, dokonce ani ti moslimové, nejsou ateisté, natož komunisté. O nacistech se zmiňovat je už vůbec ujeté.
Kdo vyvolává války a vraždění po světě? A ještě pod heslem "humanitárního bombardování? Komunisté?
Bůh ochraňuj Ameriku, Bůh žehnej královně...


x_astar   |   ip:95.102.43   |   2009-10-26  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz vidim ako seci ateisti teraz zozuria.. haha
tara: v skole som sa ucil ze nsledkom komunizmu zomrelo 20 mil. ludi ale vraj sa odhaduje ze okolo 40 potom som videl dokument v ktorom sa hovorilo az o 60 mil. kazdopadne inkvizicia bola len male zlo oproti tomu vsetkemu co sa dialo potom ...x_astar   |   ip:95.102.43   |   2009-10-26  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a deje ......x_astar   |   ip:95.102.43   |   2009-10-26  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a bude....


enkidu_1   |   ip:192.128.2   |   2009-10-26  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SHARPIQ,

aby si to pochopil, treba sa vzit do tej doby. Za kradez chleba bol trostom este v 19. deportacia do Australie. V stredoveku sa bezne za kradez sekali ruky. Mudrovat o tom ze aj waterboarding je mucenie, je v kontexte tej doby uplne mimo misu. Rozhodnutie cirkvi ze mucenie nesmie mrzacit telo je na tu dobu cista humanita. Kto chce, pochopi.


x_astar   |   ip:84.47.87.   |   2009-10-26  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  enkidu_1 asi tak ...


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-10-26  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Já jsem četla, že židů bylo v holokaustu za WW2 zlikvidováno 6 milionů. I když na oficiální ceduli v Osvětimi byl snížen počet obětí ze 4mil na 1,5mil, těch 6mil je nedotknutelných.
Já se nebavím o náboženství, inkvizici, ale o číslech. A odhadnout se dá cokoli, znalecký posudek dvou soudních znalců se i v rámci trestního řízení diametrálně může lišit, nebo mohou být být dokonce protichůdné, záleží na tom, kdo si odhad nechal udělat, tudíž odhady jsou naprd :-P
A dokud oběti nebudeš vztahovat k počtu obyvatel, tak je to už totální nesmysl.
A závěr článku o tom komunizmu, který nikdy nikde nebyl, a dokonce ani socialistické státy (vlastně tenkrát jen ZSSR, další vznikly až po WW2) světové války nevyvolali, to jen podtrhuje. V závěru článku se míchají jabka nejen s hruškama, ale s veškerým ovocem a dokonce i zeleninou dohromady.
Obhajovat inkvizici považuji za stejnou zvrhlost, jako obhajovat jakoukoli represi ve jménu ideologie. Křesťanské, židovské, fašistické,i komunistické, i dalších. Vraždění zůstane pořád vražděním, pronásledování bude pořád pronásledováním, násilí bude pořád násilím, válka bude pořád válkou... dokud si neosvojíme Orwelovu terminologii. Kéžby k tomu nedošlo :(


hah   |   ip:78.99.208   |   2009-10-26  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekny pokus zmanipulovat minulost,vydite ako sa to lahko da staci len pisat:)))skoda sa k tomu viac vyjadrovat.kazdy si uz moze vymyslat,jak sa mu zapaci,vsak je demoktacia a vooovoo toooom to je je:DDDlen to keby ludia neklamamli tak ako sa ma tak vieme skutocnu pravdu ako to bolo,je a bude,ale to by nesmela byt medialna vojna,zamerana na ovplivnovanie ludi,vsak v amerike maju na to cele odvetie zamestnacov specializujucich sa na to a komunizmus je nepriatel kapitalizmu cislo 1.


clovek   |   ip:78.99.69.   |   2009-10-26  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sa SMEJEM na tom clanku co za bludy pise ... ze za cele trvanie inkvizicie to bolo mucenych 18 a 21 ludi ? :D:D:D:D aj keby tie smeiesne cisla boli pravdive tak ako mozu nasledovnici BOHA mucit jeho dieta ?


xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-10-26  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto je zly zart


putnik   |   ip:195.80.17   |   2009-10-27  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vacsina ludi ma problem priznat si, ze sa nechalo podviest ci trvale podvadzat. To co sa pise v ucebniciach tu, je v rozpore s tym, co sa pise v inych ucebniciach niekde inde na planete. Evidentne aspon v niektorych uceniciach nie je pravda ale loz.
Pustite si spravy z televiznych archivov. Spoznate, ze casto je to co tvredili predtym v rozpore s tym, co tvrdia teraz. Ocividne napriklad v najvacsich slovenskych televiziach vysielaju aj loz.
Preco? Bud si myslia, ze je to pravda, alebo chcu, aby sme si to mysleli my. Mozno viete aj o inom dovode.
Co bolo - nie kazdy vie najst pre konkretnu udalost jednoznacny dokaz.
Co je teraz? Poculi ste katolickeho knaza pripustit, ze islam je dost dobra viera, aby priviedla niekoho "do neba"? Poculi ste rabina, povedat to o krestanoch? Taka pravda sa nie je hodna vyslovenia, alebo je to loz? Aky je ich Boh, ak ich "naucil" rozpravat v zmysle "len ja mam pravdu a len kto veri tomu co aj ja ma pravu vieru". Ostatny su pohani, alebo este nieco horsie (pre krestana zidia alebo moslimi, pre moslima krestania ...)
Kto chce poznat pravdu, musi poznat jej pravy opak. Ak by bolo len stvetlo a ziadna tma, ako by zme prezili, co je to svetlo? Podobne je to s pravdou. Az spoznam, ze mi klamu, spoznam, ze lepsie je rozhodnut sam, co je pravda a co nie.
Kazdy ma slobodnu volu - iba ze by sa jej sam vzdal!
Tento clanok je zmes pravdivych a nepravdivych vyrokov. Bola inkvizicia? Potierala "ine" nazory aj mucenim, upalovanim, ..? Popiera cirkev ine nazory aj dnes? (Zmenil sa len sposob, alebo s tym prestala?)
Tyka sa to len katolickej cirvi?
"Kdo se nesnaží,
aby slovo Páně také správně pochopil,
ten se proviňuje!"


deelite   |   ip:188.120.2   |   2009-10-27  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odsudzujete inkviziciu presne na zaklade rovnakych pravidiel ako odsudzuju Tisa za deportaciu Zidov. Beriete si do uvahy veci, ktore vam pasuju.
Stare zname ateisticke praktiky - plne nenavisti a kratkozrakych konstrukcii.
Mne uplne na vysvetlenie inkvizicie staci ta pasaz, ktora hovori o infiltracii cirkvi. Deje sa tak dnes, tak preco sa tak nemohlo diat za minulosti? Cirkev je svetska institucia, preto jej nikto so zravym rozumom nemoze prisudzovat bozske vlatnosti. Heretici v nej boli aj budu a vytvaraju tlaky na prijatie veci, ktore su v rozpore s krestanstvom. Napr. dnes homosexualne manzelstva a potraty. Aj ked mi je to proti srsti, mam dojem, ze to nakoniec schvali aj Vatikan. Ale s krestanstvom to fakt nebude mat nic spolocne.

A este jedna mozno provokacna myslienka pre tzv. ateistov:
Veriaci je clovek, co veri v Boha, pretoze citi jeho pritomnost. Ateista je clovek, co VERI, ze Boh nieje, pretoze neciti jeho pritomnost. No ani na zaklade dnesnych vedeckych poznatkov sa neda existencia Boha vyvratit a neda sa samozrejme ani dokazat. Sem tam vyjdu nejake parcialne demagogie, ktore sa ale po case ukazu ako bezpredmetne. A takto to ide dokola. Kto ma pravdu, ukaze cas a mozno ani ten nie.
Chcel som len poukazat na to, ze aj u ateistov je to iba viera v cosi, ktora ich zenie vpred svojim smerom.Stewe002   |   ip:86.44.152   |   2009-10-27  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Precital som len zaciatok a dalej bolo skoda pokracovat.. Vzdy sa najde nieco s cim sa da obhajit cokolvek.. je to polemika o nicom.. ake su fakty?.. Niekto tu spomenul ze kolko ludi zahynulo vdaka komunisme.. odkazujem mu toto .. Vies ty kolko ludi denne zomiera vdaka Kapitalizmu ty pako!? cislo je astronomicke sa obavam! a kolko este len umrie! Na otazku inkvizicie: Historia nas uci ze vtedajsia cirkev sa nestitila nicoho.. len si pozri znamy dokument Kladivo na Carodejnice.. The Malleus Maleficarum .. po latinsky! Veccsia hlupost a zlocin nepozna v dejinach obdobu.. Obavam sa vsak ze takychto veci je ovela viac!.. Je toho skoda rozpisovat tu. Viera v Boha nevizaduje instituciu aku je cirkev.. a ani ich zvyky.. to co tu je zle je prave institucia!.. a nie viera! Ludia boli volakedy lahsie ovladatelni.. stacil strach z boha.. dnes uz to nie je tak lahke a institucia straca moc..


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-10-27  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viete čo je zaujimave? Že reagujete na inkviziciu presne tak, ako ľudia reaguju na kritiku sionistov, „antisemitizmus“, „popieranie“počtu obeti holokaustu, ked o tom ešte nemaju žiadne informacie, iba tie z mainstream medii....a par oficialnych knih. čo ak to mohlo byť aj trocha inak? Najhoršie zlo dnešneho sveta, uplne odstrašujuce (kašľať na 20 mil.Rusov, x mil. Čiňanov, Indianov, koho už tito zaujimaju?)-je holokaust a španielska inkvizicia (ide iba o nahodu, že obe boli namierene proti „vyvolenym“?) Španielska inkvizícia bola namierena aj proti židom, ktorym kraľ povedal, že bud sa daju pokrstiť (a prestanu škodiť krajine- užernictvo atd), alebo sa musia vysťahovať. Ti, čo zostali a dalej robili bordel, no tak s tymi začala robiť poriadky inkvizicia. To, že inkvizicia bola pokrokovejšim sudom ako svetske sudy vidime dokonca aj vo filmoch, ked sa konaju dlhe procesy. Myslite, že v stredoveku sa takto parali s ľudmi? Jednoducho ich zabasli a popravili....A teraz ruku na srdce, neprijali by ste dnes taku inkviziciu voči tym užernikom na najvyššich miestach? (nemuseli by ich upaľovať, ale dať do basy...)

A stewe, chceš snaď obhajovať zločiny komunizmu zločinmi kapitalizmu? Ved zdroj oboch režimov je ten isty-medzinarodny kapital...Inak zaujimavy pristup, članok som neprečital, ale idem sa vyjadrovať. Inkvizicia je proste zlo a cirkev je svinstvo hawk, nič ine ma už nezaujima. Tomu sa hovori inymi slovami vymyty mozoček:)Stewe002   |   ip:86.44.152   |   2009-10-28  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak za prve, Komunizmus sa BUDOVAL.. nikdy sa ale nedsiahol! Maly sme aktivny Socializmus.. a nie Komunizmus! Nic take ako pad Komunizmu nebolo.. bol pad socializmu!.. Neviem kolko mas rokov Lenka ale ja si velmi dobre pametam ako sa zilo v Socializme!.. Malo to svoje muchy ale bolo to ovela lepsie ako dnes!.. A tiez si nemyslim ze v tej dobe boli veriaci nejak potlacovany.. nikdy neboly! Ja mam v rodine silno veriacich a pametam sa velmi dobre ako stale chodili slobodne do kostola vyznanvat svoju vieru. Smaozrejme nemali sme na skolach nieco ako nabozensku vychovu.. ci ako sa to dnes vola.. podla mna to do skoly vobec nepatry! Je to, a malo by byt kazdeho osobna vec ci bude nieco vyznavat alebo nie! a nie detom tlacit hluposti do hlavy! Ale tiez si myslim ze na hodine dejepisu by sa mali deti ucit o biblii a jej obsahu, a ako z odstupom nezaujatosti hodnotit tu vec!.. Opakujem nie som proti viere! Ale nemam rad institucie co niekomu nieco tlacia do hlavy co nemusi byt pravda! Okrem toho komu sa nepaci socializmus, len odmieta svoju vlastnu prirodzenost! My vsetci sme socialne bytosti.. Od zaciatku sme boli! Ked sme byvali v jaskiniach sme si pomahaly a navzajom spolupracovali a delili o vsetko! mozno aj o zeny :)) Casom ale sme nadobudli dojem ze to o co sa potrebujeme starat sme len my samy! a z toho vypliva nase utrpenie! Dnes je tento postoj glorifikovany ako naj zivotny styl! Chce sa mi grcat z celeho kapitalistickeho ponimania sveta! V historii dejin sveta je Kapitalizmus najzlocinnejsi system vsetkych cias! pretoze roby z vecssiny ludi chudakov a vytvara obrovske kontrasty medzi vrstvami! A ako by to nestacilo devastuje to najdrahsie co mame, nasu PLANETU! Kapitalistove motto: vsetko ma svoju cenu! Schvalne! aku cenu ma ZEM a jej ekosystem!? Kapitalizmus ako system nie je nezlucitelny zo zakonmy prirody! to je ten problem! Nic nefunguje tak v prirode, je absolutne nezlucitelny s prirodzenostou cloveka a prirodou!


Beebee   |   ip:87.197.13   |   2009-10-28  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem ci niekto docital ten clanok do konca, mna trosku zaraza zopar posladnych viet, asi som nieco uplne nepochopil: "To nepočítam milióny obetí fašizmu a nacizmu!A bez mučenia, veď v koncentračných táboroch sa žilo ľuďom celkom príjemne.A gulagy boli akoby výlet pre nepohodlné osoby komunistického režimu!" ???????


Beebee   |   ip:87.197.13   |   2009-10-28  (14:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aha, beriem spat. Uz som to pochopil. Mal som si lepsie precitat.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-10-28  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stewe- v tom sa s tebou predsa nikto nenaťahuje, že kapitalizmus je prehnity system, ale to neznamena, že komunizmus alebo socializmus je lepši. Ved oba systemy zosnovala ista skupina na plnenie svojich zamerov. Myšlienka socialnosti medzi ľudmi je sice pekna, ale treba vidieť aj pozadie. Ide o to, že socializmus majetky „znarodnil“, zobral ľudom pôdu, umiestnil ich do kralikarni, dal každemu robotu, ale nie na svojom, ale na „spoločnom“, potom prišiel čas kapitalizmu, ked sa v akože slobodnom svete majetok predal za babku do zahraničia a nam tu nakoniec nezostalo vôbec nič. Postupnosť je jasna. Takže to bol prechod z blata do kaluže. A teraz smerujeme opäť k totalite... (Inak ja som bola pokrstena až po pade komunizmu, takže iste tlaky tu určite boli a myslim, že vyvoj smeruje k tomu, že kresťania budu opäť tvrdo prenasledovany - zisti si fakty koľko kresťanov padlo za obeť komunizmu napr. aj v ZSSR, ale kresťansky "holokaust" tiež nikoho netankuje). Talmudisti (a ten boh, v ktoreho veria) nenavidia Krista, to maju zakotvene aj v tom talmude a vôbec sa tymto netaja, vid mnoho vyrokov aj znamych židov. No ale naspäť k teme inkvizicia. Je vždy ľahšie uveriť niečomu, čo sa nam podsuva zo všetkych stran, bez overenia si faktov, mne ide o to, aby sa ľudia dozvedeli pravdu, to je cele. V Historickej revue (čo je časopis vydávaný Slovenským archeologickým a historickým inštitútom) bol uverejnený podobný článok o inkvizicii (bude to "trocha" dlhe, ale neviem najsť link, kde by bol cely članok):

...Zial mnohi zo zastancov tohto nazoru, ktori ho horlivo prezentuju, ako dokazany fakt, nemaju povacsinou povedomie o tom, co to vlastne tato institucia bola a ako fungovala. Staci im napr., ze videli zopar filmov, ako napr. cesky fim Jan Hus a podla toho si urobia svoj usudok. Skutocnost je ako zvycajne trochu ina a zlozitejsia.

Pociatky inkvizicie sa datuju do obdobia posobenia papeza Gregora IX, ktory v roku 1231 vydava knihu Excommunicamus povolujucu potrestat vinnika smrtou. Este pred tymto cinom existovali tzv. biskupska inkvizicia. V roku 1232 bola papezom zriadena papezska inkvizicia, ktora mala za ulohu vyhladavat heretikov (odpadlikov od viery). Inkvizicia vsak posobila aj proti svetskym trestnym cinom. V roku 1252 bola papezom Inocentiom IV vydana bula Ad extirpandum, ktora povolovala okrem ineho pri vysetrovani pouzit mucenie, ktore bolo cirkvou dovtedy zakazane ako previnenie proti Boziemu a ludskemu zakonu. Nesmelo sa vsak aplikovat na deti a tehotne zeny a nesmelo viest k zmrzaceniu. Taktiez nesmelo byt pouzite dvakrat v tom istom procese. Priznanie, vyslovene pocas mucenia muselo byt delikventom opakovane na druhy den, bez pouzitia akychkolvek donucovacich prostriedkov. Pri inkvizicnych procesoch, ktore boli velmi detailne, boli zarucene prava obvineneho, aj ked nie do takej miery ako je to v sucasnosti. Odsudeny mal moznost odvolat sa priamo k papezovi a je zname ze napr. papez Inocent VIII. zrusil okolo 200 rozsudkov a papez Alexander VI. 250 rozsudkov iba v roku 1498.

Historiografia dalej tvrdi, ze napriek vsetkym negativam, znamenal inkvizicny proces velky pokrok v jurisdikcnej praxi vtedajsej doby. Zistenie viny nebolo ponechane svojvoli, ale muselo byt dokazane. Obvineny bol najprv vyzvany verejne aby sa dostavil pred tribunal, mal na to lehotu zvycajne jeden mesiac, pocas ktorej sa mohol dobrovolne priznat. Po uplynuti tejto lehoty mohli byt na neho zaslane udania od ostatnych ludi. Obzalovany mal pravo este pred zaciatkom procesu sa branit a mohol uviest mena svojich osobnych nepriatelov. Ak sa nachadzali medzi zalobcami, tak bola obzaloba neplatna. Inkvizicia zistovala taktiez mravnu bezuhonnost svedkov. Ak obvineny priznal svoju vinu, vyviazol s miernejsim trestom a boli mu ulozene kajucne skutky ako napr. modlitby, bicovanie, put, nosenie zvlastneho oznacenia, vazenie, alebo vyhnanstvo. Ak mu bola dokazana vina, ktoru nepriznal, bol vydany svetskemu pravu ktore vykonavalo trest smrti upalenim.
Ulohou inkviizitora bolo nie tretat, ale napravat hriesnika na pravu cestu. Nemohol konat svojvolne a bol pod kontrolou papeza, ktoremu sa priamo zodpovedal. Netreba si samozrejme robit iluzie o tom, ze vsetci inkvizitori boli ludia s cistym stitom, ale napr. rozhodnutie koncilu vo Wiene hrozilo inkvizitorom suspendovanim na dobu az troch rokov, ak sa spreneveria spravodlivosti a hlasu svedomia a budu vedeni nenavistou, citom alebo zistnymi cielmi. Na mucenie museli mat napr. suhlas prislusneho biskupa a tiez odsudenie na nuteny pobyt v klastore, museli odsuhlasit inkvizitor a aj miestny biskup.

Pocet upalenych bol podstatne iny, ako to tvrdi neskorsia "vylepsena" historiografia. Zaznamy hovoria o tom, ze napr. Jaques Fournier z Montaillou (1254-1246) vykonal za 370 dni 578 vysluchov (418 obvinenych a 160 svedkov) sformuloval 98 obvineni a 5 osob bolo odovzdanych svetskej moci na upalenie. Ostatni dostali miernejsie kajucne tresty. Bernard de Caux (1245-1246) vypocul 5471 osob. 23 obvinenych islo do vazenia a 184 dostalo trest pokania, trest smrti sa nevyskytol. Archivne dokumenty z druhej polovice 13. storocia z inkvizicnych vysetrovani v Toulois dokazuju, ze rozsudky smrti dosahovali 1% vsetkych vynesenych rozsudkov a dozivotne vazenie 15%. Pocty trestov smrti z celkoveho poctu inkvizicnych konani sa rozchadzaju pre neuplnost sprav. Pohybuju sa vsak v rozmedzi 2 - 5% vsetkych procesov. Historik Joseph Lecler poukazuje, ze inkvizicia, ktoru zostavil Gregor IX., splnomocnovala na jednej strane trest herezy ako kriminalneho skutku, na druhej strane vsak branila v lyncovani a arbitraznych rozsudkoch miestnych vlad, ktorym nepredchadzalo vecne vysetrenie. Znalec inkvizicie Silvan Seidel Menchi charakterizuje inkviziciu v porovnani s inymi sudmi, ako "pozoruhodne korektnu a svedomitu instituciu, ktora pracovala vysoko korektne a neprestajne, a ako model pravnej preciznosti a prisnosti predvidala uz urcitymi hladiskami moderne chapanie kriminalnej justicie". Reiner Decker konstatuje ze "Svate oficium poskytovalo ... pomerne cestne konanie, v ktorom obzalovani mali dobru sancu pomoct pravde k vitazstvu ... Uz teraz sa ukazuje, ze cinnost inkvizicie z dnesneho pohladu netreba posudzovat len negativne. ".

Samostatnu kapitolu vori spanielska inkvizicia, ktora bola zriadena v roku 1478. Jej ciel bol viac politicky ako nabozensky a mala za ulohu hlavne vyhladavat oficialnych konvertitov, ktori vsak zostavali verni svojej povodnej viere (Zidia a Moslimovia). Zopar cisiel - v Granade v bolo v rokoch 1573-1577 z 256 obvinenych mucenych 18 osob a v Seville v rokoch 1606-1612 zo 184 obvinenych 21 osob.
Tribunal v Tolede sudil v rokoch 1575-1610 takyto pocet pripadov:
1. sexualne delikty (bigamia, sodomia a pod.) a usmrtenie - 264
2. vykonavanie moslimskych praktik - 190
3. pridrzanie sa zidovskych zvykov - 174
4. carodejnictvo - 62
5. zvadzanie zien - 52
6. ruhanie - 46
Rozsudky za tieto delikty boli nasedovne, v 207 pripadoch doslo k zmiereniu, 186 odsudeni na nosenie kajucneho rucha na urcity cas, 185 pozbaveni majetku, 175 rozsudkov do vazenia, 167 vyhnani, 133 bicovani, 91 trest 10 rokov galeji, 56 ich bolo napomenutych, 51 oslobodenych. V 18 pripadoch bol spaleny odev alebo symboly obvinenych a v 15 pripadoch boli obvineni upaleni.

Za takmer 300 rocne posobenie inkvizicie v Spanielsku bolo pravdepodobne popravenych 3 - 4000 osob pri viac ako 2 000 000 procesoch. Cisla nie su samozrejme uplne presne. Styri patiny rozsudkov smrti sa uskutocnili za prvych 30 rokov posobenia. Ostatni obvineni boli prepusteni, alebo odsudeni na ine tresty, ako prepadnutie majetku a podobne. Aj ked nemozno v ziadnom pripade ospravedlnovat obdobie posobenia inkvizicie v Spanielsku a nemozno ho objektivne porovnavat s inym, predsa pre porovnanie za tri roky vlady lavice v Spanielsku v roku 1936-1939 jej stupenci zavrazdili vyse 50 000 ludi bez sudu a castokrat po krutom muceni. Asi polovica z nich bola zabita z nabozenskych dovodov (z toho asi 7000 reholnikov a knazov). Celkovy pocet obeti komunizmu v 20. storoci sa priblizil k hranici 100 milionov mrtvych (ZSSR 20 milionov, v Cine 65 milionov).

Zvlastnu agendu tvorili procesy proti bosoractvu a carodejniciam, ktore boli praktizovane aj v obdobi reformacie (aj zo strany protestantskych spolocenstiev). Skoncili az nastupom osvietenectva v 18. storoci.
Predstava, ze inkvizicia ma na svedomi miliony carodejnic je nezmysel a vysledky vyskumov jej protirecia. Dansky etnolog a historik Gustav Henningsen pri prilezitosti jubilejneho roka 2000 a otvarani vystavy o upalovani carodejnic, ktora bola instalovana v Danskej akademii v Rime uviedol vo svojej prednaske, ze kym sa povodne uvadzalo za 400 rokov procesov 9 milionov obeti, realne cislo sa pohybuje okolo 50 000 tisic. Aj ked je toto cislo vysoke je podstatne nizsie ako bolo uvadzane povodne.
Od polovice 16. az do konca 18. storocia pre viac ako 12 tisicoch procesov s bosorkami v Spanielsku, Portugalsku a Taliansku nasledovalo spolu 36 poprav. Inak panuje nespravna mienka ze sa upalovali len zeny. Predovsetkym v Skandinavii sudili casto ako bosorakov muzov a na Islande vyhradne len muzov.

V roku 1998 bolo vo Vatikane otvorene medzinarodne sympozium vedeckych studii na tuto temu. Zucastnili sa ho vyznamni odbornici bez ohladu na nabozenske presvedcenie alebo prislusnost k nejakej historickej skole. Uskutocnilo sa na podnet papeza Jana Pavla II., ktory sa zaroven verejne ospravedlnil za viny a chyby Cirkvi v jej dejinach. Z tohto dovodu dochadza aj k otvaraniu a spristupnovaniu tajnych archivov Svatej stolice aby sa konecne zverejnenim archivnych pramenov osvetlila objektivna pravda. Na sympoziu bola otvorena napr aj otazka odsudenia Jany z Arku (1431). Jej proces bol uznany za spolitizovany, co ostatne dokazoval aj nasledny kanonicky inkvizicny proces v roku 1456, ktory ju rehabilitoval a neskor bola vyhlasena za svatu.
Otvorenim vatikanskych archivov a spristupnenim dobovych pramenov je umoznene nahliadnut objektivne na historiu tej doby, kazdopadne je ziaduce pozerat sa na nu optikou dneska.
Z hladiska zasad krestanskeho nabozenstva - milosrdenstva a lasky - treba vsak stredoveku inkviziciu odmietnut ako metodu, ktoru evanjelium neponuka.

Volne podla Viliam Judak, Inkvizicia I. a II., Historicka revue 4 - 5/2003


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-28  (16:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stewe002 | 2009-10-28 (10:56)
mas moje uznanie a sympatie

K LenkeB by som sa aj vyjadril ale kedze mam zasadny odpor voci copyraightom a nechce sa mi citat co prekopirovala tak ani neviem o com hovorí, ani ma nezaujima ,lebo cim viac niekto pise tym je to menej zaujimave a k veci.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-10-28  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - no ty pišeš dosť veľa...

Bolo to k članku, takže ked sa nemaš k čomu vyjadrovať, tak sa pokojne nevyjadruj, vieš, asi si to nečakal, ale je mi to dosť jedno, či sa vyjadriš alebo nie:)))


Stewe002   |   ip:86.44.152   |   2009-10-29  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hmm.. Lenka vidim ze mas extenzivne znalosti o danej veci.. az sa clovek cuduje odkial to vsetko mas.. a ci zdroje od ktorych to mas su pravdive.. Obavam sa ze tazko to uz dnes zistime vsak.. Ale ty si asi nepochopila co tu ja myslim a o co tu ide.. Tu nejde o to kolko obeti ciselne padlo.. a co bolo lepsie.. ci stredovek alebo Socializmus.. (nie Komunizmus ten sa budoval). co sa tyka vtedajsej jurisdikcie.. SPRAVODLIVOST JE SLEPA.. ale utrpenie ludi realne! a to plati i dnes bohuzial.. Prepac ale stale si stojim za svojim a asi nic nezmeni moj nazor ze Katolicka cirkev v minulosti napachala odporne zlociny za ktore mimochodom nikdy nezaplatila a nezodpovedala sa.. O jej vedenej kampani v amerike na preobratenie vtedajsich domorodcov na krestansku vieru nevraviac! V kazdej dobe od kedy existuje civilizacia sa vymyslali rozne veci ako dominovat nad vacssinou a zotrocit ju v prospech malej skupiny tzv.. mocnych.. vysledok bol jasny utrpenie.. V mojich ociach bol socializmus najmenej skodlivym lebo daval moc do ruk kazdemu a dovolil sa spolupodielat na tejto moci.. avsak samozrejme aj v tomoto systeme sa nasli ludia co boli lahko skorumpovatelni! Preto socializmus padol! pre chamtivost a tuzby zopar jednotlivcov! Obohatili sa na ukor vacssiny a dnes ich mame v parlamente! Co volakedy boli zradcovia socialistickej vlasti dnes su vazeny obcania a hlavne bohaty! Ved si zober takeho Havla byvaleho prezidenta CZ obycajny zradca to bol a rovno z basy siel do prezidentskeho kresla ako hrdina! kokos tak tomu vravim gool.. NIekdy mam pocit ze sme asi zosaleli ked sme toto dovolili.. Ale co uz, dnes musime trpiet za nasu chybu. Ja zasa nemam obavy ze krestanstvo bude utlacane.. skor mam obavy ze jeho popularita postupne upada a skonci niekde v hlbke dejin.. Ale neboj, to iste sa stane s ostatnymi nabozenstvami.. Cele sa to zmeni na nieco uplne ine! pretoze zmena je jedina konstanta vo vesmire co mozeme s uplnou istotou povedat.. ZE JE.. Alebo ak chces tvojou recou:.. BOH je nekonecna zmena! Je rovnako tma ako aj svetlo! je celok vsetko CO JE! alfa a omega! zaciatok i koniec.. CELOK.. nikdy nie len svetlo ale aj tma! Je zaroven On Aj ONA! Nie je nic na tomto svete co by boh nebol! je v kazdom stebielku travy v kazdej bunke a atomoch! to Co prave vidis a vnimas a citas je tiez ON .. ONA ONO! si sucastou toho! V skutocnosti sme realizacia toho co JE! Sme bohovia! vsetci! a vsetko! Tolko tvojou recou..


Stewe002   |   ip:86.44.152   |   2009-10-29  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ev... diky.. :)


Krovak   |   ip:194.154.2   |   2009-10-29  (13:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  deelite: mam zasadnu otazku k tym veciam, ktore sa priecia krestanstvu - KTO ich definoval ako protikrestanske a ako vies, ze maju pravdu? Kedze krestanska biblia je ucelovo poziepana z textov, ktore boli spisane minimalne skoro sto rokov po tom ako vznikli? Navyse na popud rimskeho cisara, ktory krestanom ani nebol. A ako vies, ze spravne nebolo ucenie gnostikov, ktorych vytlacilo sucasne ucenie?

LenkaB: k tomu spanielsku: takze sudit a zabit niekoho za ine vyznanie je uplne v poriadku, podobne ako pogromy na zidov v spanielsku - podporovane krestanskou vladou? Navyse ked si vlastne zidov ako uzernikov sami vypestovali (je podla mna cisto logicke, ze ked prides niekde ako mensina tak sa musis viac obracat, lebo miestni na teba pozeraju cez prsty. Navyse pokial viem pristup bol taky, ze slusny clovek je remeselnik a obchod je napriklad pre zidov - zjavne to bol krok nespravnym smerom. A nez ma nazves sionistom upozornujem, ze plne chapem ako sa na nich museli krestania pozerat a "dat im na budku" je viac nez prirodzene riesenie - inak povedane koledovali si o to. Ale druha strana mince je ta, ze si za to mohli sami)


Krovak   |   ip:194.154.2   |   2009-10-29  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  k tej poslenej vete - mohli si za to sami krestania, pochopitelne


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-10-29  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak- ee, židia užerničili davno pred vznikom kresťanstva. Tato informacia je opäť mylna sučasť protikresťanskej propagandy. A ako by si riešil židovsky problem tej doby, ak nie komplexne? Dostali možnosť sa vysťahovať, alebo pokrstiť a ešte aj potom sa konali súdy s jednotlivcami na zaklade ich činnosti a to bolo dôsledkom ich činov, nie činov kresťanov. A cirkev bola omnoho miernejšia ako vtedajši svetsky system
Krovak   |   ip:194.154.2   |   2009-10-30  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano a kde prosim Ta uzernicili?


hovno   |   ip:91.127.24   |   2009-11-07  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked je papez pokracovatel krista ci zastupca preco si neberie k srdcu to jezisove prislovie tachsie je prejst bohatemu do neba ako tave cez ucho ihli preco zije v budovach postavenych aj s penazi ziskanych inkviziciou preco to razne neodmietne ked nesuhlasi s tym ako to bolo nadobudnute preco sa modli za od hladu umierajucich ludi a nevzda sa nakladneho zivota cim by zachranil zopar zivotov preco je to take zvratene aj teraz?(ak by ho nasledovala cela cirkev usetrilo by to mnoho zivotov) vie mi nejaky katolik odpovedat? ci je to urazliva otazka?


WhoCares   |   ip:15.195.18   |   2009-12-15  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inkvizicia zabila xxx ludi, fasisti xxx, komunisti xxx - to ze sa tu o tom teraz hadate nikomu z nich uz nepomoze. Aky ma vobec zmysel sa o tom hadat ? Ci boli inkvizitori zli ci dobri ? ze ich niekto obvinuje zo zverstiev nepravom ? a co ked ? aky je v tom rozdiel. Len aby sa anti-krestan mohol citit moralne vyssie nez krestan ? pche.
aj tak nepoznam vieru ci politicke hnutie ci ine zgroupenie ludi s rovankymi nazormi ktore by bolo univerzalne dobre, a nemalo pod capicou nejake tie "mensie zla v ramci vacsieho dobra"


anaj . pabadele4   |   ip:95.103.14   |   2011-10-29  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vieš, kto bol podľa cirkvi heterik, kacír? Mnohí zomreli práve pre: "Milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil." (Božie slovo Ef. 2/8-9). Lebo oni ukázali, že nepotrebujú ich odpustky, očistec, ich milosti, konať dobré skutky, lebo našli tú pravú a jedinú, nemennú ktorá je zadarmo a pre všetkých a to je milosť Kristova, vďaka ktorej človek už tu na zemi môže byť zmierený s Bohom na veky a má istotu večného života.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
RolandRooben . kinyvema49:   Aké sú vaše finančné potreby? Poskytujeme pôžičky od minimálne 7 000 USD do maximálne 900 000 000, 00 USD s pohodlným trvaním, ktoré sa pohybuje od 1 do 25 rokov pri veľmi zníženej úrokovej sadzbe 3%. Kontaktujte nás e mailom: ......

Čínsky múr - Ako bola financovaná najväčšia...
PnJamesMichael . denesuni33:   Dobrý deň, pán James Michael, legitímny a spoľahlivý poskytovateľ pôžičiek. Poskytujem pôžičky za jasných a zrozumiteľných podmienok a pri úrokovej sadzbe 3%. Od 3 000, 00 dolárov do 10 000 000, 00 USD, iba euro a libry. ......

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Obchod s chorobami

Co se týče chemoterapie, mnohým lékařům a vědcům nezbývá než říct: „Většina rakovinových pacientů zemře kvůli chemoterapii, která neléčí rakovinu prsu, tlustého střeva ani plic. Je to prokázáno už více než deset let, ale lékaři ji v boji s těmito tumory přesto nadále používají.“ ...Před více než půlstoletím vedl Norimberský válečný tribunál proces proti exekutivě společnosti IG Farben, největšího farmaceuticko-petrochemického kartelu předválečné Evropy. Norimberský tribunál pohnal před soud ty, kteří se zasloužili o druhou světovou válku, nastavil tak precedens pro mezinárodní stíhání válečných zločinů a zřídil v Haagu Mezinárodní soudní dvůr.


Podivné modlitby kněžstva „skleníkové vědy

Ozon, otázka života a smrti na Zemi

První vážný pokus o Jurský park

Super Size Me (video, titulky)

Osmnáct kritických postřehů z USA

Archív

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Ako také ovce


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2895 s