18. September 2019
    
Já z opice nepocházím - Dolezite.sk

Já z opice nepocházím


  2010-06-27  (08:58)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Já z opice nepocházím

Petr Hájek, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republikyNevím, jak vy, ale já z opice nepocházím. Vím to tak jistě, jakože je živý Bůh nade mnou. Říkám to jako premisu u vědomí tématu dnešního semináře, neboť si myslím, že je správné dát bez zastírání jasně najevo, jakým směrem můj diskusní příspěvek míří. Pokládal jsem proto za užitečné podložit současně své tvrzení absolutním důkazem, který je ze své podstaty nevyvratitelný. Jsem si při tom vědom, že navzdory tomu s mým závěrem někteří nebudou souhlasit a pokusí se možná proti němu argumentovat důkazy nekonečně slabší síly. Před nějakými dvěma sty lety by se nic takového nestalo. Pokusím se vysvětlit, že právě v tom spatřuji velkou část problému současného lidského bloudění, ne-li přímo jeho deskripci.

Dnešní seminář Centra pro ekonomiku a politiku inspiroval fakt, že uplynulo dvě stě roků od narození významného vědce a současně sto padesát let od vydání jeho základního díla, kterým, jak se mnozí domnívají, byl změněn svět. Karel Marx by dodal – poté, co čas oponou trhl.

Nezmiňuji kontroverzního sociálního vizionáře v této souvislosti náhodou. Hnutí, která svým dílem oba vědci a reformátoři přivedli na svět – darwinismus a marxismus – mají totiž mnoho společného. Nejen dobou ve které tato údajně pokroková hnutí vznikla, ale především filosofickou a společenskou bází na které se dodnes pohybují i cílem, který sledují. V neposlední řadě pak rovněž metodami, kterými své radikální ideologie ve společnosti prosazují, či přesněji řečeno již prosadili, a nyní je v bojových formacích brání, ve snaze udržet v našem civilizačním okruhu ničivé paradigma, na jehož vzniku se zásadně podílely. Nikoli náhodou v něm pramenily totalitní režimy dvacátého století, zvláště pak ten sovětský, jehož místní verzi mnohým z nás bylo dáno čtyři desetiletí nedobrovolně sdílet.

Navzdory jeho zhroucení však ideový fundament nezmizel. Je tu s námi a jeho jedovatý pramen napájí nová, respektive do moderních karosérií metamorfovaná hnutí poháněná původním motorem. I ten je ovšem modernizovaný a vylepšený, doplněný o různé sofistikované pomůcky, především o mediální turbodmychadlo, jehož mystifikační síla, umocněná technologickými možnostmi, jsou nejdůležitější zbraní dnešních evolucionistických revolucionářů. Ti již obsadili řídící centra prakticky všech hlavních společenských a přírodovědných oborů, od ekonomie přes medicínu až k ekologii či klimatologii, abych jmenoval alespoň ty momentálně z nejpopulárnějších.

Jejich nejnovějším politickým hitem je rappový popěvek "Yes, we can!", ve skutečnosti nic jiného, než nová karoserie již poněkud výběhové série náklaďáku "Ó zazni písni vznešená, o práci, která vrozená, příčinou lidstva jest!" V Písni práce, hymně sociálních dobrodruhů, je ještě zjevné – Óda na radost je přesně ze stejného ideového kadlubu – co je v hymnách současných euroamerických sociálních revolucionářů cudně zakryto: V jejich pozadí vlaje prapor takzvaného vědeckého darwinismu, jako symbol počátku dlouhé cesty do tmy, v níž dnes naše civilizace stále bezmocněji tápe.

Nebohý Charles Darwin s tím vším má pochopitelně jen velmi málo společného. Otec zakladatel novověkého evolucionismu nemohl ani v nejtemnějším snu tušit, že právě jeho jméno – především jeho jméno – bude jako znak a symbol levičáckými darwinisty využito a zneužito a stane se akademickým kladivem proti křesťanské civilizaci, jíž marxisté komplementárně přiloží na krk svůj zahnutý nůž – srp.

Darwin a darwinismus jsou dvě zcela odlišné kategorie, které nespojuje vůbec nic, kromě podobného zvuku, který při vyslovování těchto slov vydáváme. Jsou stejně tak protikladné jako pojmy evoluce a revoluce, stejně mystifikačně zaměňované a znejasňované, až jedno může nahradit druhé, respektive se stát vzájemně synonymem.

Darwin byl úctyhodný pozorovatel přírody, vědec, který ve vší početnosti podlehl, jak se stalo mnohým před ním i po něm, iluzi Objevu. Jeho doba v tehdy moderním mechanistickém antropocentrickém pohledu na svět právě opět nosila pod srdcem vyvíjející se plod nikterak nového paradigmatu Všemocného Člověka. To tady už předtím samozřejmě mnohokrát bylo. Neúspěšná výstavba Babylónské věže byla tímtéž problémem, stejně jako řada podobných událostí, o nichž informuje Starý zákon. Všechny dopadly stejným krachem. Ale po nějaké době člověk opět zapomněl na tragédie, které způsobil, oklepal se a zkusil znovu a znovu stát se Bohem a ovládnout svět, jenž mu byl propůjčen.

Entou řadu tohoto stereotypního seriálu právě žijeme. Započala Descartesem a jeho populárním bonmotem, že o všem lze pochybovat – kromě tohoto tvrzení ovšem. Darwin, který k němu napsal oscarový díl O původu druhů, sám však ještě ani zdaleka o všem nepochyboval. Stejně jako Descartes neměl především nejmenší pochybnost o jsoucnosti Boží. Proto Darwina také ani nenapadlo, že by člověk mohl vzniknout jinak než stvořitelským aktem Božím. Narozdíl od darwinistů všeho druhu, pohlaví, rasy či vyznání. Darwinistická ideologie nezná hranic. Darwin je ještě znal. Ve svém základním díle proto všehovšudy uvažuje, že "život mohl být původně vdechnut Stvořitelem do několika forem či pouze do jedné."

Nicméně omámen vědeckou pýchou, projevující se pravidelně riskantním hryzáním do pozemského obrazu Jablka poznání, se jako mnozí před ním a po něm domníval, že sestrojil dílčí Teorii Všeho. A když pohlédl na své dílo, uviděl, že všechno, co učinil, jest velmi dobré. A byl večer a bylo jitro, den šestý.

Nejinak to od té doby líčí a jako dogma fixují vědecká kněžstva ateistického náboženství. Jenže ani tak to nebylo. Darwin sám byl v průběhu let postaven před řadu problémů, s nimiž se jeho teorie neuměla vyrovnat – a neumí dodnes, dodávám – což v dalších vydáních O původu druhů či jiných svých děl poctivě připouštěl.

Nikoli darwinismus. Ten dodnes slepě a hluše opakuje četné nesmysly a exaktními důkazy překonané evolucionistické mantry, jako nedotknutelná tabu. Nejde mu totiž primárně o vědecká zjištění, jak klamně tvrdí, ale o ideologii, jejíž cíle jsou úplně jiné než jen vědecké – ať již teologické či pozitivistické – poznávání světa a jeho zákonitostí.

Tato mystifikace, v níž dávno nejde o Darwina a jeho teorii, probíhá již bezmála sto padesát let. Nejpozději od roku 1864, kdy T. H. Huxley použil poprvé termín "darwinismus", je tato ideologie instalována do mozků stále většího počtu lidí od kolébky až do hrobu. Děje se tak s mylnou darwinistickou vírou, že stálým opakováním nepravd, za současného odříznutí jiných informačních zdrojů, dojde k mutacím DNA a konečně poprvé vznikne vytoužený nový druh: Člověk, pokládající sám sebe za výsledek náhodného evolučního procesu, člověk, jehož existenční a mravní obzor je omezen pozemskou "zárodečnou polévkou", onou vlažnou louží, v níž život údajně vznikl a v níž také skončí, neboť předtím, ani potom nic nebylo a nebude. Člověk snadno ovladatelný, protože v oné zárodečné polévce se rozhodně žádné vyšší principy nelouhovaly, takže veškeré absolutní maximy lidského jednání jsou pouze nadstavbovým luxusem relativistické společenské organizace. Jaká má být její ideální či optimální podoba nám včas řeknou majitelé přísně racionalistických pravd – materialističtí vědci a politici. Řečeno s excelentním teologickým myslitelem Michailem Fjodorovičem Dostojevským: "Není-li Bůh, je dovoleno vše."

Toto zčásti implicitní a zčásti explicitní spiknutí máme ostatně příležitost pozorovat ve "zmutované podobě" denně v médiích takřka v přímém přenosu. V opakovganých experimentech s lidskou individualitou a svobodou nešlo a nejde o nic jiného, než odtržením člověka od jeho přirozených kořenů získat "lidský materiál" pro sociální manipulaci. A mnozí skuteční vědci v této hře dnes nevědomky hrají, řečeno Leninovým slovníkem, roli "užitelných idiotů".

Podstata Darwinovy teorie – i když je sporné dokonce i to, zda můžeme v pravém smyslu hovořit o teorii – je proto dnes všeobecně známá a lze ji shrnout zhruba do trojdílné premisy: 1) Všechny živé organismy jsou modifikovaní potomci jednoho společného předka. 2) Základním mechanismem modifikace je přírodní výběr fungující na principu akumulace náhodných odchylek. 3) Neřízené procesy stačí k vysvětlení všech vlastností živých organismů.

Není zde samozřejmě čas a tedy ani prostor k věcné hluboké kritice tohoto bludu, který za sto padesát let své existence vyprodukoval ke svou verifikaci jak celé systémy podbludů, tak i jednotlivé vědomé podvrhy podvody, a které pak zafixoval jako nezvratné pravdy. Existuje o tom rozsáhlá literatura "popíračů", kteří bod za bodem dokonce uvnitř daného vědeckého paradigmatu dokazují opak. Jen jejich práce téměř nikde neuvidíte, v novinách ani odborných časopisech se o nich prakticky nedočtete, jejich vědecká zjištění a exaktní důkazy jsou ignorovány a oni sami často pronásledováni – nejen odborně a karierně, ale , především v dnešní Americe, také existenčně. Z tisíců argumentů proto jen letmo a s vědomím, že na samé hranici únosného zjednodušení zmíním spíše pro ilustraci alespoň tři takříkajíc z nejpopulárnějších:

Evolucionistická teorie se například od počátku neuměla vyrovnat s takzvaným Principem nezjednodušitelné složitosti. V Původu druhů o něm sám Charles Darwin poznamenal: "Kdyby se ukázalo, že existuje jakýkoli složitý orgán, který by nemohl být vytvořen početnými a postupnými malými modifikacemi, moje teorie by šla úplně ke dnu." Takový orgán je například oko, které, jak Darwin připouštěl, pro něj představovalo vážný problém. Pozdější rozvoj biochemie jeho obavu potvrdil: Nejen na anatomické úrovni, ale především v biochemických procesech, jež jsou vlastní podstatou vidění, musel být tento orgán od počátku kompletní, neboli nemohl se vyvinout z jednoduššího ke složitějšímu. Prostě oko, aniž bych se pouštěl do složitějšího výkladu – oko v jakékoli verzi – zde jako orgán vidění muselo být od počátku a kompletně hotové. Kdyby se moderních biochemických závěrů Darwin dožil, už jen na tom by musel svou teorii "poslat ke dnu", jak říkal. Co by platilo pro Darwina však samozřejmě neplatí pro darwinisty.

Přesvědčivou a vlastně půvabnou ukázkou skutečného podvrhu, jenž stojí odedávna na přední příčce takzvaných důkazů o vývoji druhů z jediného společného předka, jsou ranná vývojová stádia různých obratlovců. Naprostá většina lidí se stále ještě mylně domnívá, že dítě během svého vývoje v matčině těle prochází jakousi "pamětí evoluce", že počínaje rýhováním vajíčka je postupně podobno rybě, pak obojživelníku, plazu a ptáku – až konečně se z něj stane člověk.

I Darwin podlehl této mystifikaci, která byla původně postavena na záměrném evolucionistickém překroucení takzvaného von Baerova zákona, jemuž dodal přesvědčivou obrazovou – dnes bychom řekli televizní – "verifikaci" v šedesátých letech devatenáctého století německý kreslíř Ernst Haeckel. Tento přesvědčený darwinista nakreslil notoricky známé obrázky vývojových stádií lidského embrya, které si prostě z lásky k evolucionismu vymyslel či přizpůsobil, ale které byly od té doby nicméně přetištěny do stamiliónů učebnic biologie. Až v roce 1997 se o jeho mystifikaci ve váženém vědeckém časopise Science odvážil Michael Richardson potichu špitnout: "Zdá se, že se z toho vyklubal jeden z největších podvrhů v biologii."

Do třetice připomenu ještě alespoň takzvanou Kambrickou explozi, která popřela samotný princip slavného Darwinova Stromu života, který máme většinově také nesmazatelně vypálený do paměti. Nejde totiž o nic menšího než "speciaci" jádro celé teorie, postupný vývojový přechod jednoho druhu do jiného, vyššího.

Fosilní nálezy z geologického období zvaného kambrium prokázaly něco pro darwinisty šokujícího. Jakoby zničehonic se na počátku kambria na scéně světa objevila většina hlavních živočišných kmenů – a v jejich rámci i mnohé hlavní třídy – náhle a společně a již dokonale vytvořené. Dnes se tomuto období nepřesně říká biologický Velký třesk. Fakt je, že i Darwinem tyto fosilní nálezy otřásly, takže byl nucen prohlásit: "Jde o vážný problém, který v současnosti neumíme vysvětlit. Může jít skutečně o platný argument proti mým názorům."

Navzdory tomu, že stále další a další objevy dokládají i na mikrobiologické úrovni, že kambrická exploze byla ještě rychlejší a rozsáhlejší, než se zprvu zdálo, darwinisté ji samozřejmě bagatelizují, anebo nejlépe zcela ignorují. Nelze se jim ani moc divit. Pokud by se jí s vědeckou nezaujatostí zabývali, přivedlo by je to zjednodušeně, k tomu, že slavný Strom života by nakonec asi museli obrátit. Neboť rozčlenění na živočišné kmeny, o němž Darwin předpověděl, že mělo probíhat jako poslední, se podle důkazů ve fosilních nálezech objevilo jako první. Prostě místo aby teoretická evoluce probíhala pěkně odspoda nahoru, rozvíjela se nanejvýš opačně, odshora dolů. Kambrická exploze je tak jedním z mnoha přesvědčivých důkazů, že vývoj druhů podle Darwinovy evoluční teorie se nikdy nekonal. Vážené dámy a pánové, nepocházíme z opic.

Bylo by možné uvádět nesčetné další a další více či méně zábavné příklady a důkazy, které z Darwinovy teorie již před delší dobou učinily toliko poučný pomník vědeckého zbloudění. To ještě neznamená, že řada biologových metodických pozorování a z nich plynoucích zjištění není z různých hledisek cenná. Nebýt ideologie darwinismu a darwinistů připomínali bychom si dnes výročí úctyhodného vědce, podobně jako si občas s úctou ale kriticky připomínáme třeba odkaz Izáka Newtona. A tak to nepochybně půjde stále po spirále dále, ad infinitum. Schopnosti a možnosti lidského poznání jsou nepochybně obrovské, ale současně smysluplně omezené, a z definice proto zůstanou vždy jen velmi relativní

Prastará pravda: Jedinou správnou metodou je racionální pokora před jevy a zákonitostmi, které možnosti a schopnosti člověka dalece převyšují. Kdybychom byli evolučně poučitelní, museli bychom rázně odmítnout třeba genetické inženýrství. Tato nebezpečná a slepá cesta, přímá linie pokušení v darwinistickém paradigmatu – snaha šťourat se diletantsky Pánu Bohu v kuchyni Stvoření, by pro nás byla jen dalším výstražným znamením, že se opět riskantně a záškodnicky snažíme vystoupat k nebesům po stupních aktuální kopie Babylónské věže. Její vratké základy před sto padesáti lety z významné části začali hloubit právě darwinisté.

Ve starém klasickém americkém filmu o takzvaném Opičím procesu, natočeném podle skutečné události, nabízí v závěrečné scéně tolerantní a smířlivé řešení darwinistického problému nezapomenutelný Spenser Tracy. Je zde v roli obhájce, který čelí federálnímu soudci. Ten má rozhodnout, zda učitel, jenž o své vůli vyučuje na veřejné škole bludnou Darwinovu teorii, se tím provinil proti zákonu.

Je to film o době, kdy ještě v Americe nebylo protizákonné učit o původu člověka Stvořitelským aktem Božím. Dnes, po krátkém intermezzu, způsobeném sice slabým, ale aspoň vůbec nějakým odporem prezidenta George W. Bushe, probíhají v obamovských Spojených státech již opět naplno velmi nefilmové procesy, které naopak vyučování jiné než darwinistické evoluční teorie ve veřejných školách pod trestem zakazují. I v kolébce moderní demokracie jsou darwinisté již tak silní, že umějí mohou a smějí prosadit, aby se děti o původu člověka v Bohu – třeba jen jako přípustné možnosti – vůbec ve škole nesměly dovědět. Yes, we can! De javu z mého vlastního dětství v komunistickém Československu.

V Opičím procesu učitel prohraje, i když fakticky zvítězí. Soudce, hluboce věřící tolerantní muž, ho pouze formálně odsoudí k jednomu dolaru pokuty. Symbolizuje člověka, který byl ještě oddaný původní ideji demokracie, že vůdčím principem, z něhož se všechno ostatní odvíjí, je princip lidské svobody a názorové plurality. A tak zatímco darwinisté slaví vítězství, které se stane trampolínou jejich budoucího tažení za ovládnutím lidské duše, Spenser Tracy, se naposledy vrátí do opuštěné soudní síně. Je tu ticho, které ostře kontrastuje s vřavou venku.

Na soudcovském stole leží dvě knihy, o které se tady několik týdnů dramaticky a vášnivě bojovalo. Bible a Darwin. Soudce uchopí Bibli a odchází. Po několika krocích se však zastaví, vrátí se, vezme Darwina, položí si ho symbolicky na svou Bibli, a teprve potom s oběma knihami definitivně odejde ze scény. Ze scény mizejícího světa, v němž svobodný člověk, aniž by se vystavil v lepším případě jen nebezpečí dehonestujícího posměchu, ještě mohl s jistotou srdce prohlásit: Nevím, jak vy, ale já z opice nepocházím. Jakože je nade mnou živý Bůh.

Vystoupení na semináři CEP "Darwin a darwinismus – věda, nebo ideologie? Praha, 20. dubna 2009.

Petr Hájek, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky


E
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Bob   |   ip:95.103.8.   |   2010-06-28  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dlhy clanok a vpodstate zly, ani som ho necital cely trebalo by ho trochu upravit, mne osobne sa zda akysik bez hlavy a paty, treba ho poriadne ucesat a potom si ho mozno precitam cely (hovorim len o strukture textu a pocitu z jeho citania nie o obsahu textu)


slavka   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bob, píše sa bolo by treba. Odkiaľ ten sprostý výraz " trebalo by " všetci máte? Z východu? Už som na to alergická.


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-28  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok obsahuje po vedeckej a faktickej stranke viacero bludov:

1. Princip nezjednodusitelne zlozitosti nepredstavuje pre evoluciu ziadny problem, mutacie mozu sposobit nielen pridavanie, ale aj odoberanie casti:
http://en.wikipedia.org/wiki/Irreducible_complexity#Response_of_the_scientific_community
http://www.talkorigins.org/indexcc/CI/CI102.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB200.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB200_1.html

2. Zakon rekapitulacie samozrejme neplati univerzalne ako sa v minulosti niektori domnievali, ale stale mozme najst v embryonalnom vyvine mnoho spolocnych znakov a stadii.
To vsak nijako nedokazuje nepravdivost evolucie, pretoze nie je ziadny dovod preco by mal embryonalny vyvin presne kopirovat evolucny vyvoj. A kludne moze vplyvom evolucnych zmien nejake stadium vyvinu aj vypadnut. Zakon rekapitulacie nikdy nebol kritickou sucastou evolucnej teorie.

http://en.wikipedia.org/wiki/Recapitulation_theory#Modern_observations
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB701_1.html

3. Kambricka explozia vobec nebola taka dramaticka ako to autor popisuje a evolucia ju dokaze celkom dobre vysvetlit. Naslo sa mnoho medziclankov a fosilii aj z prekambrickej doby, a vzdy platilo ze starsie fosilie su jednoduchsie, ziadny strom zivota naopak. Vobec nie je pravda ze "darwinisti" kambricku exploziu ignoruju:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambrian_explosion#How_real_was_the_explosion.3F
http://www.talkorigins.org/indexcc/CC/CC300.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CC/CC301.html

Ked sa bavime o vede, treba operovat s faktami a nepouzivat stale tie iste uz stokrat vyvratene argumenty. Keby mi dali euro zakazdym ked som cital o neredukovatelnej komplexnosti! Co si mam pomysliet o autorovi a jeho poznatkoch z evolucnej biologie ked pouziva taketo pseudoargumenty?

Vinit evoluciu a evolucnych biologov zo zlocinov komunizmu alebo nacizmu je ako vinit jadrovu fyziku a fyzikov za Hirosimu a Nagasaki, alebo pravych krestanov za zlociny cirkvi v stredoveku. Islo o prekrutenie a zneuzitie vedy a ateizmu na sebecke a mocenske zaujmy.


a_p   |   ip:95.105.22   |   2010-06-28  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavka, tak sa rozpráva na východe. Maš daco proti vychodňarom? Trebalo by ti možno pokúsiť sa ignorovať niektoré slovné spojenia,ktoré niektorým ľuďom vychádzajú priamo zo srdca,prirodzene a sú na svoje nárečie hrdí. Alebo rieš svoju alergiu ;)


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-06-28  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celé zle. Veľa klamstiev a omylov, dúfam že v článku nepísaných zámerne...


slavka   |   ip:147.32.89   |   2010-06-28  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak budeme mat zaujem o kurz slovenskeho jazyka, urcite sa ozveme...


Bob   |   ip:95.103.8.   |   2010-06-28  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavka ja som z Oravy a pride mi to celkom normalne, ale to asik tym ze mna osobne pravopis moc netrapi :D


fido   |   ip:147.32.89   |   2010-06-28  (13:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavka:

Ak budeme mat zaujem o kurz slovenskeho jazyka, urcite sa ozveme...

(prepac za zneuzitie nicku v predoslom prispevku, preklep)


Raviel   |   ip:178.40.20   |   2010-06-28  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ehm... Slavka ja nechcem buzerovať ale je ti jasné ,že v narýchlo napísanom diskusnom príspevku(komentári) sa priamo s chybami počíta a väčšinou sa aj prehliadajú?filip   |   ip:95.103.90   |   2010-06-28  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok je podaný tým typicky českým "upovídaným " spôsobom,ale pointa je správna.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-28  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem ako vy, ale ja z opice nepochádzam tiež a neviem kto alebo prečo my tento názor chce nasilu vnucovať


bigbang   |   ip:78.99.16.   |   2010-06-28  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  boch je a tu je dôkaz http://www.youtube.com/watch?v=jhh4NCB2ar4&;feature=player_embedded
LenkaB a ty sa my zdá že budeš z kravy alebo sliepky pochádzať


opk   |   ip:78.99.172   |   2010-06-28  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty určíte nebudeš z opice,to muselo byť operené.


Toudy   |   ip:188.123.9   |   2010-06-28  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB: Nikto z ludi nepochadza z opice! Evolucna teoria toto netvrdi! Evolucna teoria hovori o spolocnom predkovi ludi a opic, ako o moznosti, pretoze mame podobne znaky. Nie o ludoch ako potomkoch opic.


Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-06-28  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poviem vám to teda po lopate. Zásadný problém evolúcie tkvie v tom, že chýba dôkaz zmeny anorganického na organický život. To je teória bez základu, čiže len hypotéza. Bývali by ste v dome bez základu? Ja nie. Ďalej veľké mutácie živočíšny druh zabije a malá mutácia druh nezmení na iný druh. Teória evolúcie ako prežitia najschopnejších je tautológia čiže nezmysel. Živočích oslabený zmenou, by v boji o prežitie prehral. Príklad: Ak by sa nejakej rybe zachcelo žiť na súší a začali sa jej namiesto žiabrov vyvýjať pľúca, v boji o prežitie najschopnejších by neprežila ani vo vode ani na súši. Proste každý živočích sa plodí podľa svojho druhu. Je to tak ako píše autor, Haxleyho strom zasadený naopak a potom to funguje a je to aj dokázané vo fosíliach. Neexistujú medzičlánky druhov. Nedajú sa ani laboratórne vyrobiť. Podotýkam, že hovoríme o teórii alebo hypotéze náhody, podľa ktorej sa stolička na ktore sedíte, podľa evolucionistov mohla vzniknúť náhodne, keby sme jej dali na to čas miliardy rokov. Nielen že to protirečí zdravému rozumu ale aj zákonom,ktoré boli vytvorené pre zachovanie života na zemi, napr. zákonu entrópie. Celá Darvinová teória bola komplotom elít o manipuláciu s ľudstvom s cieľom dosiahnuť jej odcudzenie Bohu, a obrať ju o slobodu a s ňou spojenú zodpovednosť voči Stvoriteľovi.


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Ja som východniar, ale plne súhlasím so Slávkou. Ak niektorí ľudia sa naučili plynulo rozprávať hneď niekoľkými jazykmi, ak si niektorí dávajú tú námahu naučiť sa aspoň jeden cudzí jazyk, potom každý by si mal dať tú námahu, aby podľa možnosti poriadne ovládal aspoň svoj materinský jazyk (nie dialekt, ale spisovný jazyk). Každý by mi dal za pravdu, keby vedel, aký vplyv má spätne na človeka používanie jazyka. Aj v slovách "koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom" je ukrytý hlbší význam.LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-28  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani ja nepochadzam z opice. Mam vsak s opicou spolocneho evolucneho predka. A nie je na tom nic dehonestujuce! Opice su obdivuhodne a inteligentne zvierata, ktore ich evolucia proste viedla inou cestou ako ludi.

Nepaci sa mi ze kreacionisti vnucuju svoje pavedecke nazory napr. do skol. Skoly su "chramy rozumu a vedy", tak ako kostoly su chramy bozie. Ak teda chcu kreacionisti aby sa ich teoria zalozena na viere vyucovala v skolach, nech aj oni zacnu vyucovat evoluciu v nedelnej kazni!


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-28  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rozdiel je asi taky Lord X, že do školy musi povinne chodiť každe jedno dieťa


rabgulo   |   ip:85.135.16   |   2010-06-28  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa mňa pochádzate všeci z P*ČE. Toť jediná pravda, ktorú všeci vieme na 100%.
A či toto naše primitívne plemeno stvoril nejaký "boh", či špagetové monštrum, či ho sem priniesli mimozemštania, alebo je to len pokusné laborátórium myší - to na 100% nevie nikto z vás!


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Niektorí čitatelia tohto webu telo a to čo telo oživuje, duša duch, chápu oddelene. Kto sa na otázku pôvodu pozrie z tohto uhla pohľadu, ponúknu sa mu iné výhľady.


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-28  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka - presne tak, a tak to ma byt. V dnesnej spolocnosti a znalostnej ekonomike sa bez poznania nikto nezaobide, preto je spravne ze je povinna skolska dochadzka, pretoze na rodicov sa v tomto neda spoliehat. Naproti tomu bez nabozenstva sa da zaobist, jeho prinos nie je taky ocividny a nevyhnutny ako prinos vedy, a stat musi byt sekularny, preto by nebolo spravne zaviest povinnu dochadzku do kostola :D .
A nie je to celkom tak lebo aj v skole mas na vyber nabozenstvo, a tam sa kludne mozu vyucovat aj tie biblicke myty o stvoreni. Ide o to ze napr. na biologii o ucive maju rozhodnut vedci a odbornici, nie kreacionisticka lobby alebo rodicia. Takze ak chces aby sa vyucoval kreacionizmus, presvedc o tom biologov.


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-06-28  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ti, ktori tvrdia, ze sa nevyvinuli z opice maju pravdu, to opice sa vyvinuli z nich :)


sejzmolog   |   ip:213.81.18   |   2010-06-28  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre boha je to len diskusne forum kde sa pise bez diakritiki hlavne co najrychlejsie vyjadrit myslienku. SLAVKA napisala svoj prispevok koli tomu aby nam ukazala ze si clanok precitala (ze je ako mi) akurat nema vlastny nazor na clanok tak skritizovala gramatiku."Odskakal si to vychodniar" Budme radi ze Slavka nepracuje na nejakom statnom urade kde musite ist a stravite tam tolko casu a nervov aku ma uradnicka naladu.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-28  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X ja sa už len smejem, vôbec nikde som netvrdila, že školska dochádzka je chyba, pravda je ale, že na školách sa nanucuje vyučovať teória, ktorá nie je potvrdená a ktorou si nebol istý ani samotný jej tvorca.
L

„stat musi byt sekularny“

povedal kto? Slobodomurari, ktorí prikazujú vyčlenovať v školách motlitebne pre moslimov v rámci „slobody vierovyznania“ a zakazuju križe na stenach v Taliansku? Zachviľu nam zakažu oslavovať Vianoce, aby bol štat „sekularny“ nie?LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-28  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Verejné školy musia byť oslobodené od vianočnej propagandy a kolied. Chceme aby kresťanská propaganda bola zastavená. Masy židovských ľudí v Amerike majú právo žiadať od amerického vzdelávacieho systému, aby vynechal Vianoce z verejných škôl. "
Jewish national day, New York, 14. december 1935Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Kto je povrchný a nedbalý pri rozprávaní a písaní, časom sa povrchnosť a nedbalosť prenáša aj na jeho osobnosť, ani si to neuvedomuje. Ja som sa napr. naučil písať pomerne rýchlo aj s diakritikou za mesiac, žiadny problém, len som nebol lenivý, pohodlný a povrchný.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (15:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SIRENIE VIRUSU EBOLA Z OPICE NA CLOVEKA POTVRDIL ROVNAKY GENOM OPICE A CLOVEKA.SME OPICIM DRUHOM


Vím to tak jistě, jakože je živý Bůh nade mnou.

A JA VIEM ISTO,ZE BOH NEEXISTUJE.KEBY BOH EXISTOVAL,ZABIL BY SOM HO A NEBOL BY ZIVY.GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  KRIZE BUDU ZAKAZANE.O TO SA POSTARAME.KED TO NEPOJDE PO DOBROM POJDE TO PO ZLOM


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-28  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB - " Lord X ja sa už len smejem, vôbec nikde som netvrdila, že školska dochádzka je chyba, pravda je ale, že na školách sa nanucuje vyučovať teória, ktorá nie je potvrdená a ktorou si nebol istý ani samotný jej tvorca."

To tvrdis ty ze nie je potvrdena. Bohuzial, drviva vacsina biologov, ludi co sa zakonmi zivota zaoberaju profesionalne cely zivot, su si evolucnou teoriu isti. A su to prave oni co urcuju co sa kto bude ucit.

"povedal kto? Slobodomurari, ktorí prikazujú vyčlenovať v školách motlitebne pre moslimov v rámci „slobody vierovyznania“ a zakazuju križe na stenach v Taliansku? Zachviľu nam zakažu oslavovať Vianoce, aby bol štat „sekularny“ nie?"

Stat musi byt sekularny, na tom je zalozena cela nasa zapadna civilizacia! Nikde som nepovedal ze si niekto nesmie zavesit v skole na stenu kriz, alebo oslavit vianoce, to je skor otazka elementarnej slusnosti, a nemalo by sa to riesit hlupymi a zbytocnymi zakonmi, v tom s tebou viac-menej suhlasim.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB | ip:88.212.40 | 2010-06-28 (13:33)
53%
mínus plus
Neviem ako vy, ale ja z opice nepochádzam tiež a neviem kto alebo prečo my tento názor chce nasilu vnucovať


TY NEPOCHADZAS Z OPICE.TY SI DRUH OPICE.NEHOL SI NOHY,SPLHAJ SA PO STROMOCH A ZA MESIAC TA NEROZOZNAME.


slavka   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Seizmolog, mýliš sa. Ten článok som ani nečítala a ani som nemala chuť niekoho zotrieť. Len ten výraz mi už fakt lezie hore krkom. Proti Bobovi, ani jeho názorom nič nemám.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX | ip:178.40.15 | 2010-06-28 (14:31)
53%
mínus plus


TY SI DRUHY INTELIGENTNY KTOREHO SOM TU NASIEL.
OSTATNY STOJA ZA SRACKU.ICH KLOBASOVE NAZORY POCHADZAJU Z KRCIEM.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB | ip:88.212.40 | 2010-06-28 (14:18)
47%
mínus plus
Rozdiel je asi taky Lord X, že do školy musi povinne chodiť každe jedno dieťa

DAJ SVOJHO KLOBASOVEHO FAGANA NA CIRKEVNU SKOLU A NEOTRAVUJ VZDUCH VYPARMI Z DEDINSKEJ PRIMITIVY


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-28  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bohuzial, drviva vacsina biologov, ludi co sa zakonmi zivota zaoberaju profesionalne cely zivot, su si evolucnou teoriu isti. A su to prave oni co urcuju co sa kto bude ucit.

Tak ako si povedal, Bohužiaľ.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tí čo neveria,že vzišli z opice majú pravdu.Pozorovania,ktoré som uskutočnil ma presvedčili,že to opice vzišli z nich.

POZOROVANIM LENKYB SOM SA UTVRDIL


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Bohuzial, drviva vacsina biologov, ludi co sa zakonmi zivota zaoberaju profesionalne cely zivot, su si evolucnou teoriu isti. A su to prave oni co urcuju co sa kto bude ucit.

LEBO MAJU PRAVDU.EVOLUCNA TEORIA JE SVETA PRAVDA


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-28  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Tak ako si povedal, Bohužiaľ."

Bohuzial pre kreacionistov. :D Bohuvdaka pre vedu a pre ludstvo, ze uz viac nemusi zit v nevedomosti a vymyslenych predstavach, co sa nasho povodu tyka...


adam   |   ip:87.197.10   |   2010-06-28  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pan E. neuviedli ste ani jeden rozumny dokaz. sam som silno veriaci clovek, ale tento clanok uraza boha a aj kazdeho rozumneho krestana, lebo v ociach neveriacich ci inovercov su koli vasim hlupim reciam krestania hlupaci. naozaj myslite, v tom velkom boziom biliarde musel boh podvadzat a gule pohadzat do jamiek rukou?? myslite, ze mu nestacil jeden stuch a presne vedel kam, do ktorej jamky a ako rychlo pojdu? (to bolo obrazne prirovnanie) ale v jednom mate pravdu: nepochadzate s opice, ani nikto iny. ludia a opice maju spolocneho predka. aj ked niektori ludia sa ako opice spravaju. napriklad vy: len opakujete co nejaky hlupak vymyslel za 5 minut a poklada to boziu pravdu. a uvedte, prosim aspon 1 logicky a skumanim a logickym uvazovanim podlozeny argument.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-06-28  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja teda áno. Viem to tak iste, ako mi našťastie ešte slúži zdravý rozum. Keď budem po úraze hlavy, potom budem môcť tvrdiť, že ma na šiesty deň upatlal z hliny starý nejaký senila.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam | ip:87.197.10 | 2010-06-28 (15:57)
50%
mínus plus

SOM DOJATY.PRVY KRAT ZA SVOJICH 43 ROKOV VIDIM ROZUMNY NAZOR VERIACEHO.slavka   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chudák, ty máš už 43 rokov a ešte si taký hlúpy?


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
slavka | ip:213.151.2 | 2010-06-28 (16:16)
50%
mínus plus
Chudák, ty máš už 43 rokov a ešte si taký hlúpy?

NEURAZAJ MA LEBO SATAN ZADUPE A SPADNES ZO STOLICE.BUBUBUBUslavka   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vieš, že sa mi úplne uľavilo? Zo začiatku si niekomu aj naháňal strach, ale teraz si jasný.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-28  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milý Adam, keď ty si silno veriaci, tak ja som 46 inkarnácia hare Krišnu obiehajúca vo vesmírnej lodi okolo zeme :))))


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavka | ip:213.151.2 | 2010-06-28 (16:23)
54%
mínus plus
BUBUBU.SATAN TA VIDI AJ CEZ MAKEUP


martin   |   ip:95.103.21   |   2010-06-28  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dajte mi jeden hmatatelný, vedecký dokaz že boh existuje a potom sa možme zamýšlať nad týmto článkom.


Fiona   |   ip:69.162.71   |   2010-06-28  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som silno veriaca a každý deň som v kostole. Veriaci tu robia Ježišovi iba hanbu. Je mi z vás na vracanie.


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-28  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam - som rad, ze aj medzi veriacimi sa najdu rozumni ludia. Nikdy som o tom nepochyboval, konieckoncov, naprosta vacsina krestanov s evoluciou a vedou nema ziadny problem, tych par fanatikov vsak vzdy najviac krici.
Presne ako vravis: Ak existuje Boh, tak co je uzasnejsie a viac hodne Boha: upatlat svet za 7 dni ako ked niekto pecie kolac, alebo ustanovit par zakladnych zakonov, a nechat nech sa svet utvori a rozvinie sam? Prvym sposobom by to spravil clovek alebo primitivny koncept boha ako cloveka-starca na oblaciku, ten druhy je ovela velkolepejsi a hodny naozajstnej vyssej inteligencie. Evolucia vobec nepopiera boha, len ho posuva dalej do minulosti. Co vsak nemoze byt problem, ved pre boha cas nehra rolu, tisic rokov je ako jedne den, nie?

http://en.wikipedia.org/wiki/Theistic_evolution


Yosarian   |   ip:91.191.81   |   2010-06-28  (17:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uite:
"Poviem vám to teda po lopate. Zásadný problém evolúcie tkvie v tom, že chýba dôkaz zmeny anorganického na organický život"


Tak v tomto sa bohužiaľ Uite veľmi mýliš! Prečo? Pretože , Americký vedec Stanley Miller,namiešal v roku 1953 v chemickej banke atmosféru, aká panovala v časoch vzniku Zeme. Do plynovej zmesi bez obsahu kyslíka púštal elekrické výboje, ktoré simulovali blesky. Výsledkom bola rozmanitá zmes aminokyselín, čo sú základné stavebné kamene živých organizmov.

GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LUDIA BUDU TUZIT PO OPICOM TELE A TUZIA UZ DNES.

http://www.bobcesca.com/images/monkey-brains.jpg

OPICE SU PO FYZICKEJ STRANKE DOKONALEJSIE AKO LUDIA.V ROKU 1984 ZACAL EXPERIMENT V KTOROM IMPLANTOVALI OPICI LUDSKY MOZOG A CLOVEK ZIL DALSICH 12 ROKOV V SCHRANKE OPICE.PRVYCH 5 TYZDNOV MAL TROCHU MOTORICKE PROBLEMY A POTOM DOKAZAL OVLADAT SVOJE NOVE TELO AZ PREKVAPIVO NADNORMU. EXPERIMENT JE PRISNE UTAJOVANY A VEDIA O TOM AJ URCITY LUDIA Z VATIKANU KTORY MAJU OBJEDNANE NOVE SCHRANKY A ZARIADENE BYVANIE NA NEMENOVANOM OSTROVE.OPICIE TELA BUDU SLUZIT AKO SILNEJSIE SCHRANKY ELIT.EXPERIMENT BUDE TENTO ROK DOKONCENY A POCIATOCNE MOTORICKE PROBLEMY UZ VYRIESILI.

JA O TOM PISAT MOZEM LEBO MI AJ TAK NIKTO NEUVERI A NIKTO TO NEDOKAZE.VZDY TO MOZEM POPRIET.


PRIMITIVNY ALEX JONES SI MYSLI ZE NAHRADIME TELA ROBOTICKOU SCHRANKOU A NEUVEDOMUJE SI DOKONALOST OPICIEHO TELA KU KTOREJ SA ROBOTIKA NEPRIBLIZI MINIMALNE 80 ROKOV.

PLANETA OPIC NEBOLA LEN FIKCIA.MALOKTO SI TO UVEDOMUJE.

AK BY NIEKTO NA TENTO NAMET NATOCIL FILM.ASI VIETE CO BY SA MU STALO.


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-28  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uite - "Poviem vám to teda po lopate. Zásadný problém evolúcie tkvie v tom, že chýba dôkaz zmeny anorganického na organický život"


Pokial mas na mysli samotny vznik zivota, tak toto vysvetlene este nie je, to nikto nepopiera, ani evolucionisti. Ale to je skor teoria abiogenezy, nie evolucna teoria, takze s temou clanku to nema vela spolocne.Yosarian   |   ip:91.191.11   |   2010-06-28  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX

Americký vedec Stanley Miller,namiešal v roku 1953 v chemickej banke atmosféru, aká panovala v časoch vzniku Zeme. Do plynovej zmesi bez obsahu kyslíka púštal elekrické výboje, ktoré simulovali blesky. Výsledkom bola rozmanitá zmes aminokyselín, čo sú základné stavebné kamene živých organizmov.

GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z OPICE STE V ZNIKLI A DO OPICE SA VRATITE.TAK ZNIE ZAKON LOZE.


slavka   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samotný pápež Ján Pavol II povedal, že verí v evolúciu rovnako ako v stvorenie. Tu nie je rozpor.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PAPEZ ZAKRYVA ZNEUZIVANIE MALOLETYCH.


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-28  (19:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yossarian - "Americký vedec Stanley Miller,namiešal v roku 1953 v chemickej banke atmosféru, aká panovala v časoch vzniku Zeme. Do plynovej zmesi bez obsahu kyslíka púštal elekrické výboje, ktoré simulovali blesky. Výsledkom bola rozmanitá zmes aminokyselín, čo sú základné stavebné kamene živých organizmov."

Vznikli sice stavebne prvky zivota, co je indicia smerom k pravdivosti abiogenezy, ale nevznikol "organicky zivot" ako napisal Uite, teda to nebolo to co mal na mysli.


Yosarian   |   ip:91.191.11   |   2010-06-28  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Keď vieme, že základným stavebným kameňom živých organizmov sú aminokyseliny ,aký ďalší dôkaz ešte potrebujeme?illuminatedBimbo   |   ip:178.40.30   |   2010-06-28  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  123


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-28  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kliknite si na ip-čky "silne veriacich" "Adama" a "Fiony" a zistite že maju X nickov a ake bludy tu pišu


Simargel   |   ip:217.31.32   |   2010-06-28  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia prosím Vás majte rozum a ignorujte to chmuľa s nickom GOOGLEistickyKNAZ. Bude pluť ďalej tie svoje hlúposti ale keď sa mu na ne nebude nikto chytať uvidíte, že sa vráti spať na SMEtisko. Dlho som rozmýšľal či to napíšem jemu ale z môjho pozorovania mi vyšlo že je to buď vážne narušený jedinec alebo je to len cielená provokácia alebo je to všetko úplne inak. Premýšľajte o tom aspoň trošku
zatiaľ ostávam S pozdravom

Madness   |   ip:95.103.12   |   2010-06-28  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to LordX

Stanley Miller vytvoril zlú atmosféru pri svojom pokuse. Klaus Dose a Sidney fox, bádatelia pôvodu života potvrdili, že použil zlú plynovú zmes.GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DAVAJTE SI POZOR NA SIMARGELA.JE TO MADARSKY KMET


Madness   |   ip:95.103.12   |   2010-06-28  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Newiem čo sa nad GOOGLEistickyKNAZ rozlučujete :D Len vyjadruje svoj názor, aj keď svojským názorom :D Ak sa vam nepáči čo píše tak ho proste ignorujte a hotovo. Alebo ak sa to dá nahláste adminovi :D


Simargel   |   ip:217.31.32   |   2010-06-28  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  milý môj Madness jeho názory sú ako by som to povedal slušne no napríklad skúsim "dekadentné" mne su jeho názory šumafuk ale on útočí až nepríčetne na ľudí ktorí mu slušne oponujú takže to mi dosť vadí hlavne na LenkuB a napríklad aj mňa ani ma nepozná ale už ma uráža. Btw obaja vieme ako to tu chodí s adminami a čo naozaj recenzujú :D


mkultra   |   ip:178.41.19   |   2010-06-28  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V otázke vzniku vesmíru a života mám jasno. Je paradoxom, že dôležité vedecké objavy znižujú vieru ľudí v Boha. Napríklad DNA, iba štyri písmenká TAGC a všetky tajomstvá života skryté v nich. Je to možné vďaka tomu, že DNA je kód. Geniálny kód ak z TAGC naprogramujete na život ovocnú mušku aj človeka. Proste vedecký ateisti zosmiešňujú veriacich za to, že veria v stvorenie, pričom vedecký ateisti používajúc vedecké termíny tvrdia toto:
a, samo to vzniklo a ožilo
b, samo si to stvorilo kód a samo sa to zakódovalo

Najjednoduchšie vysvetlenie je väčšinou správne. Z môjho pohľadu (etická) veda neodporuje viere. Veď vedci predsa nič nevymýšľajú oni objavujú! Objaviť sa dá iba niečo, čo vymyslel/vytvoril niekto iný. Nechápem ako ľudia na jednej strane uznávajú všetky zákonitosti, ktoré popisujú a vysvetlujú chémia, biológia, matematika, fyzika atď. A na druhej strane sú ochotní veriť, že to všetko vzniklo, keď vesmíru jedného dňa ruplo v bedni a povedal: "B!G BANG spravím to nečakane sám bez pomoci a úplne náhodou sa nakoniec ustálim po miliardach času do podoby svet okolo nás."
Seriózne vedeckí ľudia zamyslite sa - je tesne pred Big Bangom, nie je nič, len energia sústredená v bode. Kto sa staví, že o pár miliárd rokov bude život a ľudia a ktoviečoešte? Len tak z energie.
Z matematického hľadiska viac než nepravdepodobné, ale ak niekto verí v Boha tak asi nemá problém s myšlienkou - všetko spojené v jednom.

Snaha vyvrátiť Boha vedou je ako poprieť gravitáciu tým, že vyskočíme vyššie.
lala   |   ip:84.245.95   |   2010-06-28  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toMadness: S jeho príspevkov v diskusii (obsah aj forma) je jasných veľa vecí ani nemusí byť človek psychológ. Ako už bolo napísané jeho názory nikoho nezaujímajú to je nad slnko jasnejšie ale jasné je takisto aj to že jeho príspevky v tejto diskusii nemajú čo robiť. Znižuje úroveň.


filip   |   ip:78.99.106   |   2010-06-28  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra- výstižné. Ateisti ale nehľadajú,oni už našli odpoveď a len svoju vieru v ňu vnucujú a slepo obhajujú.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Madness | ip:95.103.12 | 2010-06-28 (20:10)
42%
mínus plus
Newiem čo sa nad GOOGLEistickyKNAZ rozlučujete :D Len vyjadruje svoj názor, aj keď svojským názorom :D Ak sa vam nepáči čo píše tak ho proste ignorujte a hotovo. Alebo ak sa to dá nahláste adminovi :D


SI ROZUMNY CLOVEK S ROZUMNYM RIESENIM.Yosarian   |   ip:91.191.10   |   2010-06-28  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra :

"v otázke vzniku vesmíru a života mám jasno"


Štastný to človek:_), úprimne závidím.GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MULTIKULTURA JE BOZIA LASKA.VSETCI SME BRATIA A SETRI ALE VY TO ZO SVOJOU NENAVISTOU NEPOCHOPITE.STE FOBOVIA A RASISTI.TO CHCE GANJU A KLIDEK.


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-28  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yossarian - "Keď vieme, že základným stavebným kameňom živých organizmov sú aminokyseliny ,aký ďalší dôkaz ešte potrebujeme?"

No este je toho potrebneho dost. Zivot nie su len aminokyseliny, praveze hypoteza s najvacsou podporou tzv. "RNA world" hovori ze zivot vznikol z rna kyselin schopnych samoreprodukcie, a DNA a proteiny prisli na scenu az neskor. Dodnes je RNA pojitkom medzi DNA a proteinmi. Napriklad nie je este uplne jasne ako syntetizovat RNA alebo DNA z latok pritomnych na Zemi v tom case. Aj to je len jedna z hypotez, ktorych je viacero.


adam   |   ip:87.197.10   |   2010-06-29  (09:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to: LenkaB | ip:88.212.40 | 2010-06-28 (20:00)
mozno preto, ze pisem v inet kaviarni. prispel som tu dva krat, prvy nick, ako som zistil bol pogo. slubujem, ze nabuduce budem prispievat tym pod istym menom. aj ty si raz prispela pod inym menom. ;-)inak ked veris na 46 inkarnaciu hare krisnu, ktory lieta okolo zeme v kozmickej lodi, tak veris na riadne bludy, co aj vysvetluje tvoje hlupucke, bez vlastneho nazoru a nenavistne prispevky. zakomplexovane dievcatko...


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-29  (10:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Adam, ja som nikdy neprispievala pod inym nickom, ako mojim menom. Ešte na začiatku som mala len lenka, ale potom tu začala prispievať ina lenka, tak som sa premenovala na LenkaB. Tiež som si všimla, že medzi mojimi prispevkami su dve od nejakeho marcelaKe, ale neviem ako sa tam dostali...ostatne veci z tvojho prispevku snad netreba komentovať


adam   |   ip:87.197.10   |   2010-06-29  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to: LordX | ip:178.40.15 | 2010-06-28 (16:51)
je nas viac ako si myslis. je to tak ako vravis: najviac pocut kriklunov. ale tak je to v kazdej nazorovej skupine a jej "protiskupine". cital som taku zaujimavu knihu: Sebecký Gén od Richarda Dawkinsa. aj ked je autor ateista, jeho vedecky nazor moju vieru v boha nevyvratil, len zalozil dalsie kusky do Velkeho puzzle. vela vedcov vravi, ze Boh existuje a veda iba potvrdzuje jeho existenciu. vela vedcov tvrdi, ze neexistuje. kto ma pravdu? ja som uz presvedceny a rad si prezeram a studujem to co Boh vytvoril, lebo som len zvedavy clovek, co chce vsetko vediet. davam si otazky a chcem na nich spravne odpovede, nepopieram skor ako sa nepresvedcim o opaku. bludy v clanku su take ocividne a tolko krat vyvratene (napr.: oko) a predsa sa najdu ludia co to stale povazuju za pravdu. a naopak, stale sa najdu ludia co nemaju nic solidne nastudovane, ale na zaklade tych bludov odsudzuju vsetkych krestanov. vacsina na take hluposti nieze neveri, ale sa nimi ani nezapodieva.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-06-29  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boha spoznas az ked do logiky vezmes cit. Ked ho raz uvidis uz ti ko nikto nevezme. Nie je to nieco co by ti mali vnucovat iny.


LordX   |   ip:178.40.82   |   2010-06-29  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka - ked ma niekto dynamicky pridelovanu IP u providera tak sa tam mozu objavit aj ine mena (aspon myslim ze to je preto).


ggg   |   ip:195.146.1   |   2010-06-29  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  darwinizmus stoji na vratkych nohach a vela veci sa nim neda vysvetlit. je to vsak dielom boha? taktiez pochybujem


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2010-06-29  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.humanisti.sk/view.php?nazevclanku=ajh%BEa-clovek&;cisloclanku=2010050002


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2010-06-29  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.humanisti.sk/view.php?nazevclanku=ajh%BEa-clovek&;cisloclanku=2010050002


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2010-06-29  (17:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vynechajte "bodkociarku" pred cisloclanku


Patt   |   ip:78.102.77   |   2010-06-29  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi zaujimavé i keď ťažké na čítanie a pochopenie o vzniku sveta , vesmíru a neviem čoho všetkého je kniha Dzyan - autorka H.P.Blavatska - odporúčam.


GLOBUS   |   ip:91.148.29   |   2010-06-29  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z opice bol možno Darwin preto prišiel na pár blbosti.
Genetický je človek bližšie prasaťu ako opici a je pravdou že niektorý politici tak aj konajú - pchajú sa čo najbližšie k válovu a tam potom spokojne krochkajú do ďaľších volieb....


PIPO   |   ip:91.191.82   |   2010-07-03  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vidím že náboženstvo a nevzdelanost = neporozumenie idú naozaj ruka v ruke. Evolúcia, nie je nič ideologické,jej úlohov je veci vysvetlovat, presne to aj robí, naozaj dokáže veci vysvetlit, narozdiel od náboženstva, ktoré samo seba vyvracia a je v rozpore s tým co vieme.

Evolúcia je pravdivá a aj keby som o vedeckých faktoch, ktoré ju dokazujú nic nevedel, veril by som jej už len koli tomu že neznie príliš dobre, ani nehreje pri srdci. Presne ako pravda.

len lži znejú dobre, nezabúdajte na starú pravdu.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-07  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Evolúcia je fakt. Mimo pochybnosti, mimo rozumné pochybnosti, mimo seriózne pochybnosti, mimo prijateľné, informované, inteligentné pochybnosti, skrátka, mimo pochybnosti – evolúcia je fakt. Dôkazy pre evolúciu sú aspoň natoľko presvedčivé, ako dôkazy pre holokaust, aj keď v prípade holokaustu pripustíme očitých svedkov. Je čistá pravda, že sme bratanci šimpanzov, trochu vzdialenejší bratanci opíc, vzdialenejší bratanci mravenčiarov a morských kráv lamantínov, ešte vzdialenejší bratanci banánov a kvaky… pokračujte v zozname ako dlho chcete. Nemusí to byť pravda. Nie je to samozrejmá, tautologická, zrejmá pravda a boli časy, keď väčšina ľudí, aj vzdelaných, si myslela, že to nie je pravda. Nemusela to byť pravda, ale je to pravda. Vieme to na základe rastúcej záplavy dôkazov.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-07  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čo sem pletieš holokaust? Si žid?
Miro47   |   ip:178.40.18   |   2010-07-07  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na skrátenie chvíle som si prečítal názory diskutujúcich
Veríš či neveríš sme tu len na kratučký čas a nemá to zmysel zapodievať sa úvahami na ktoré niet pravdivej-presvedčivej odpovede
Pravda je aj to, že fungovala inkvizícia násilné obracanie na vieru,
Pre vieru vraždili práve Tí, ktorým desatoro káže "miluj svojho blížneho ako sám seba." Náboženstvo je len na ovládnutie "ovečiek" blahobyt a moc jeho ved.predstaviteľov...
Či sme z opice alebo prasaťa? Zmení sa niečo?
Stvoril nás Boh, Alah alebo Evolúcia záleží na tom? Asi nie !!!
Skôr na tom aby naša planéta prežila zásahy ľudí do "ekosystému".


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-08  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB ty trpis nejakym zidovskym stihomamom. Nie som zid, ani Arab, ani hinduista .


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-07-08  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafo! Ona ničím netrpí, cez jej nick ktosi stále je vkladá do úst ftákoviny a tým trpí!!! Akurát, že sa slabo bráni a vy somariny hlcete!! Nechaj divča na pokoji, je to fakt dobrá dievka!!!


Neldn   |   ip:91.148.14   |   2010-07-08  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetkým kresťanom: Popierať evolúciu je ako popierať, že 2+2=4. Evolúcia je proste fakt. Evolučná teória je teória, ale evolúcia je fakt. Pozorovaný aj v priebehu jedného ľudského života (napr. na niektorých baktériách alebo vírusoch). Mnohí veriaci ju uznávajú, ale stále sú tu primitívi, ktorí ju pre nedostatok vedomostí a inteligencie nie sú ochotní pripustiť. Kašľať na nich. Chcel by som sa opýtať ale tých inteligentnejších, ktorí ju síce pripúšťajú, ale stále si za ten jeden veľký otáznik, za tú jednu veľkú neznámu - kto stvoril celý tento svet, kto dal podnet, impulz - silou mocou dosadzujú nejakú inteligentnú vyššiu bytosť. Pýtam sa - kto stvoril toho vášho stvoriteľa? Poviete mi, že je večný? Vznikol sám??? Čo je ľahšie a logickejšie - aby vznikla sama neživá hmota alebo aby vznikol sám len tak z ničoho nič niekto absolútne dokonalý, inteligentný? Vidíte už, ako si neuveriteľne protirečíte svojimi tvrdeniami? Keď tvrdíte, že život na Zemi sám vzniknúť nemohol, ale iný, nekonečne inteligentnejší život vo vesmíre musel??? Vidíte to už konečne?? Ja sa nestotožňujem s teóriou Big bangu. Pre mňa je vznik tohto sveta - priestoru, hmoty , času aj života - jednou obrovskou záhadou. Prečo nepripustiť, že ešte nie sme na takom stupni poznania, aby sme to boli schopní pochopiť? Prečo si za tento veľký otáznik musíme nutne dosadzovať nejakého boha? Je to ako dosadiť si v rovnici miesto jednej neznámej inú neznámu. Ako nahradiť otáznik druhým otáznikom, pretože sa tu zákonite natíska otázka, kto stvoril stvoriteľa. Čiže odpoveď "boh" alebo "stvoreiteľ" nič nerieši, pretože aj ten boh-stvoriteľ musel nejako vzniknúť. Vari existoval odjakživa, celú večnosť, celé nie milióny, nie miliardy, nie bilióny, ani kvintiliardy rokov, ale celé nekonečno rokov, celú večnosť (čo je pojem sám o sebe pre ľudský mozog nepredstaviteľný) a potom si raz povedal, že stvorí svet??? To hádam nik nemôže myslieť vážne!
Možno (a ja v to dúfam), že raz ľudstvo zistí, odkiaľ to tu všetko je, ako to vzniklo, na akých princípoch. Ale prosím - kým to nezistíme, neklamme sami seba tým, že to vieme, keď to nevieme.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-09  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neldn zhrnul si to krasne vsetko v jednom clanku, ktori my sice duchovne nevyzreti akceptujeme, ale tu vybrana elita uctievacov mytov si mysli ,ze len oni poznaju skutocnu pravdu.


hal   |   ip:89.173.26   |   2010-07-10  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teoria je platná len potial,pokial ju nevyvráti iná teoria.


RS   |   ip:213.192.6   |   2010-07-23  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mohl by mi někdo z vás, co věříte v evoluci vysvětlit, jak mohlo samo vzniknout toto? http://www.youtube.com/watch?v=Ey7Emmddf7Y


LordX   |   ip:95.103.42   |   2010-07-23  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RS - http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB200_1.html


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-23  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RS – všetko vzniklo zo zrna prachu. Trocha zadunelo a zrazu sa tu objavil svet. Čo na tom nechapeš??? Veď to je nespochybniteľna VEDECKA TEORIA


LordX   |   ip:95.103.42   |   2010-07-23  (16:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby som dostal euro zakazdym co si niekto zmyli abiogenezu s evoluciou..


RS   |   ip:213.192.6   |   2010-07-23  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lorde, mě jsou fuk tvoje geneze. Podle mě je to motor, který musel někdo udělat. Ztráta času.


LordX   |   ip:95.103.42   |   2010-07-23  (16:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RS - Napriklad evolucia. Ale presne ako vravis, ztráta času. Komu niet rady..


joplins   |   ip:95.209.24   |   2010-07-23  (16:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ach neldne neldne... kolko plytkej logiky.... toto je nebezpecne...rozmyslat takto plytko...

to nerob... navyplaca sa to...joplins   |   ip:95.209.24   |   2010-07-23  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael len mu tolko netlieskaj a le sa zamysli ako plytucko rozmyslate... ako cigani... daj mi dnes podporu bo ta zabijem... ideme pit...

cigani a vy... jedna banda...


LordX   |   ip:95.103.42   |   2010-07-23  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - kde konkretne ma neldn v uvahe nejaku logicku chybu? Znova z vasej strany ziadne argumenty..


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-07-23  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kde? najvecsia chyba je v ludskom mysleni... ked ja to nemozem skontrolovat tak to nie je...

neviditelne neexistuje lebo ja to so svojim okom nevidim...= logika sprosteho cigana

Boh je niekto kto je v inej dimenzii a ma v ruke cas aj prriestor. moze byt tu teraz aj v buducnesti aj v minulosti lebo cas je pred nim ako roztiahnuty meter... moze pozriet do ktorej sekundy dejin chce a kedy chce...

nikto ho nestvoril lebo on je proste ine bytie ako my... on je bytie..


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-07-23  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inac akoze ty povazujes to co on napisal za argumenty,???

tak ty si uz tiez dobre zmanipulovany..vsetko co povie ateista, aj ked to je totalne povrchna blbost je argument!!!

a ked veriaci nieco na to napise tak je to bajka z vymyslenej knihy...

to je tiez dobre...


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-07-23  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  povedz mi uprimne ... co sa vam da povedat???

vsetko obratite na srandu a vyplody...
RS   |   ip:213.192.6   |   2010-07-24  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Římanům 1.18-22


LordX   |   ip:95.103.42   |   2010-07-24  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - "neviditelne neexistuje lebo ja to so svojim okom nevidim"

To nie je ziadna ciganska logika, to je prirodzena logika zdraveho rozumu. Ked na nieco nie je ziadny dokaz, preco tomu mame verit? Ked ti poviem ze mam doma vodnikov a vily, budes mi verit? Ved su neviditelne (ak chcu), a nemas dokaz o opaku.


VEDONATOR   |   ip:216.104.3   |   2010-10-15  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PETR HAJEK JE NEVZDELANY BIGOT.HAJEK SA OCITOL VEDOMOSTAMI V MINULOSTI

VEDECKA KOMUNITA SA NA NOM DO DNES ZABAVA.

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&;sec=1268374569


Kagur   |   ip:158.195.1   |   2010-10-15  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vedonator: Som ateista, ale hentu straku by som do pozornosti urcite nedaval. To je odpad.


Mefistofeles   |   ip:78.102.21   |   2011-05-31  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obamova africká babka Sarah :-D http://www.youtube.com/watch?v=yL3mTBe-E-o&;feature=relateddiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


Václav Havel - náš Prezident

Nepozeraj tento film (EN) dabing

Havel: Lidstvo je rakovina, zredukujme ho

Daniel Estulin na ČT o Bilderbergu - české titulky

Rozhovor Richarda Sulíka pro euroSEPTIK

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3947 s