17. August 2019
    
Jak je to s GMO na Slovensku? Vyjádření Ministerstva zemědělství. - Dolezite.sk

Jak je to s GMO na Slovensku? Vyjádření Ministerstva zemědělství.


  2013-05-22  (09:06)  |  Ekológia
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Jak je to s GMO na Slovensku? Vyjádření Ministerstva zemědělství.

Nedávno som napísal e-mail na ministerstvo pôdohospodárstva ohľadne GMO, je to zdĺhavé, ale chcel by som Vás požiadať, (ak sa dá) aby ste to skrátili a napísali to ako článok pre slovenských čitateľov. Ak sa nedá, môžem to urobiť aj ja. Tu je odpoveď

Děkuji čtenáři i slovenskému ministerstvu, že podalo seriózní a vyčerpávající odpověď. 
Dle níže uvedeného článku si myslím, že situace s GMO na Slovensku není pro spotřebitele výrazně alarmující. 

I když i tam Monsanto proniklo s kukuřicí MON 810 (která je dočasně zakázána v šesti zemích Evropské unie (Francie, Řecko, Rakousko, Maďarsko,Lucembursko a Německo vzhledem k možným negativním vlivům na životní prostředí), pěstování je velmi okrajové.

Slovensko se v rámci evropské legislativy drží spíše zpět, a i když nehodlá tuto kukuřici zakázat, její šíření nijak neprosazuje. To je dobré vědět.
(Možná že pro Monsanto je Slovensko příliš maličký trh, než aby mu stálo za to vyvíjet tam nátlak?) 

Rozhodně je dobré ministerstva podobnými dotazy obtěžovat. Je naděje, že se tam najde někdo, kdo chce dělat něco pro lidí, a dojde mu, že podobné kukuřice vůbec nepotřebujeme, a bude ochoten pro to něco udělat. Když to šlo v 6 zemích EU ...


Dobry den,

na zaklade stanoviska sekcie polnohospodarstva Vam oznamujeme nasledovne:

V EÚ a teda aj v SR sú na účel úmyselného zavádzania do životného prostredia (pestovania) povolené dve geneticky modifikované (GM) plodiny, a to kukurica MON 810 rezistentná voči škodcovi víjačke kukuričnej a zemiaky „Amflora“ so zmenenou kompozíciou škrobu. Pestovateľské plochy gm kukurice sa každoročne zmenšujú a v roku 2012 bola kumulatívna plocha 189 ha – dvaja pestovatelia - (čo predstavuje cca 0,05 % celkovej plochy kukurice). GM zemiaky sa v SR nepestovali a nepestujú.

Zákon 184/2006 Z. z. o používaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 184/2006 Z. z.“) sa týka výlučne geneticky modifikovaných organizmov „GMO“, ktoré boli autorizované na účel úmyselného zavádzania do životného prostredia (pestovania) na úrovni EÚ a podliehali hodnoteniu rizík vplyvu na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie vzhľadom na zamýšľané použitie. Takéto posúdenie sa vykonáva po doručení žiadosti komerčného subjektu Európskej komisii prostredníctvom národných kompetentných autorít Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“). Agentúra EFSA (www.efsa.europa.eu) bola založená v roku 2002 Nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín. EFSA poskytuje vedecké stanoviská, ktoré slúžia ako vedecký základ pre vypracovávanie a prijímanie opatrení EÚ v oblastiach, ktoré sú súčasťou jeho poslania. Medzi tieto oblasti patria aj vedecké stanoviská k iným výrobkom ako sú potraviny a krmivá týkajúce sa GM organizmov definovaných v smernici 2001/18/ES, bez toho aby boli dotknuté postupy v nej ustanovené. Túto funkciu vykonával v čase platnosti smernice 90/220/ES, ktorú zrušila a nahradila smernica 2001/18/ES, Vedecký výbor pre rastliny. Vedecké hodnotenie uvádza, že na základe dostupných vedomostí neexistuje žiadny dôkaz o tom, že pestovanie (dovoz a spracovanie) geneticky modifikovanej kukurice rezistentnej voči hmyzu (exprimujúcej Cry1A (b) gén a proteín) by mohlo mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie.

Zákon č. 184/2006 Z. z. sa netýka pestovania v EÚ neautorizovaných GMO, ktoré doposiaľ neprešli komunitárnym hodnotením rizík vplyvu na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie a ktoré spadajú do predmetu zákona č. 151/2001 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v platnom znení (tzv. „poľné pokusy“).

Uvedenie na trh kukurice MON 810 na účel pestovania je v Európskej únii povolené od roku 1998 prostredníctvom rozhodnutia Komisie 98/294/ES z 22. apríla 1998 so súhlasom udeleným 3. augusta 1998 príslušným úradom Francúzskej republiky.

V nadväznosti na žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na uvádzanie kukurice MON 810 na trh prijal GMO panel EFSA dňa 15. júna 2009 vedecké stanovisko pre predĺženie povolenia pre kukuricu MON 810 na dovoz, spracovanie, na použitie ako potravina a krmivo a na kultiváciu (pestovanie) podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003. GMO panel EFSA dospel k názoru, že „je nepravdepodobné, aby kukurica MON 810 mala nepriaznivý vplyv na životné prostredie v súvislosti s jej zamýšľaným použitím, najmä ak sa zavedú vhodné opatrenia manažmentu s cieľom zmiernenia možnej expozície na necieľové organizmy radu Lepidoptera“. GMO panel EFSA odporúča, aby „najmä v oblastiach s veľkým zastúpením necieľových populácií radu Lepidoptera by malo byť prijatie pestovania kukurice MON 810 sprevádzané opatreniami riadenia s cieľom zmierniť expozíciu týchto druhov voči peľu kukurice MON 810.“ Ďalej GMO panel EFSA odporúča „použitie stratégie manažmentu rezistencie u cieľových škodcov z radu motýľov a pokračovanie monitoringu vývoja rezistencie u cieľových škodcov z radu motýľov s cieľom zistenia prípadných zmien v úrovni rezistencie populáciách škodcov“.

Požadované informácie o lokalizácií porastov boli ďalej pestovateľmi označené za predmet obchodného tajomstva v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z., a to hlavne z obavy z nezákonného vytrhania GM porastov aktivistami, čo umožňujú príslušné ustanovenia preberanej časti smernice 2001/18/ES, a preto sa tieto informácie neposkytujú.

Ubezpečujeme Vás, že opatrenia tzv. koexistencie a ďalšie opatrenia (izolačné vzdialenosti od konvenčnej (200 m min.) alebo ekologicky pestovanej kukurice (300 m min.), environmentálne bariéry, označovanie, čistenie technických zariadení, tzv. refúgia na zabránenie výskytu rezistencie škodcu atď.) a kontroly porastov a zákonných požiadaviek (každý min. 8 krát za rok) vykonávané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym obmedzujú v SR prenos genetickej informácie na konvenčnú kukuricu na minimum a že v SR sa nenachádzajú žiadne biologicky príbuzné druhy, ktoré by sa mohli s kukuricou MON 810 krížiť (s výnimkou kukurice). Na základe hore uvedeného a príslušného manažmentu pestovania autorizovaných GM plodín v SR nie je dôvod na zakázanie pestovania v Európskej únii autorizovaných GM plodín pre pestovanie.

V EÚ existujú tri druhy autorizácie GMO, a to. a/ na pestovanie b/ dovoz a spracovanie a c/na potravinárske a krmovinárske účely. Kukurica MON 810 je povolená aj na účel b/ a c/ a zemiaky „Amflora“ na účel c/ ako krmivo.orgo

http://orgo-net.blogspot.sk/2013/05/jak-je-to-s-gmo-na-slovensku-vyjadreni.html


orgo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-05-22  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vďaka za info


DrHujer . doducyve62   |   ip:95.102.12   |   2013-05-22  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veselé, Borovce pestujú MON 810.


xxx . wefipipy88   |   ip:213.151.2   |   2013-05-22  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Alan Dalles,
Kongres Spojených štátov, 1945

„Končí vojna, (bolo to po II. svetovej vojne), všetko sa dá do poriadku. Dáme všetko čo máme, všetko zlato, všetku materiálnu moc v prospech dobehnutia
a balamutenia ľudí. Ľudský mozog, vedomie ľudí je prístupné na zmeny. Zasejeme tam chaos, nenápadne zmeníme ich hodnoty na falošné a necháme ich týmto
falošným hodnotám veriť. Ako? Nájdeme svojich rovnako zmýšľajúcich spojencov, nielen v samotnom Rusku, ale aj v štátoch bývalého východného bloku. No
pozerám, spojencov je tu dosť.
Krok za krokom budeme rozohrávať grandióznu tragédiu zániku týchto národov do úplného a nezvratného umlčania ich sebavedomia. Z literatúry a umenia
napríklad odstránime ich sociálnu podstatu. Literatúra, divadlo, film, všetko bude všemožne podporovať a oslavovať najhanebnejšie ľudské pocity. Budeme
vyzdvihovať takzvaných umelcov, ktorí budú presadzovať a vtĺkať do hlavy občanom chuť sexu, násilia, sadizmu, zradcovstva a všelijaké iné nemorálnosti.
Vo vedení hospodárstva vytvoríme chaos a zmätok, budeme postupovať nenápadne, ale aktívne vytvárať despotizmus úradníkov a úplatkárov. Poctivosť a
slušnosť budú terčom posmechu. Pozrime sa na tú paralelu dnes. Hulvátstvo a narkománia, živočíšny strach druha pred druhom, homosexualita, úchylnosť,
nehanebnosť a zákernosť,
nacionalizmus a nepriateľstvo národov, predovšetkým nepriateľstvo, nenávisť k všetkému ruskému a k všetkému slovanskému.
Všetko toto budeme obratne, nenápadne pestovať a rozvíjať. Len niekoľko málo ľudí si bude domýšľať o čo ide, či snáď tomu aj rozumie, ale takýchto ľudí
postavíme do bezvýchodiskovej situácie, urobíme z nich terče posmechu, nájdeme spôsob ako ich ohovárať a vyhlásime ich za odpad spoločnosti. Vytrháme
duchovné korene spoločnosti, znevážime základy morálky národov. Takto budeme narúšať pokolenie za pokolením, zameriame sa na deti a na mládež. Budeme ich
rozvracať, učiť nerestiam a budú tak mravne upadať. Vytvoríme z nich cynikov, bezduchých ľudí a kozmopolitov. Takto to urobíme.“kfu . rilovixe40   |   ip:62.77.97.   |   2013-05-22  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ta likvidacia GMO urody a GMO importov je velmi dobra myslienka. Neviete niekto, kto su ti dvaja pestovatelia? Neviete niekto, kto GMO dovaza do SR? Nech zistia, ako bratia česi hovoria, "zač je toho loket"...


DrHujer . doducyve62   |   ip:95.102.12   |   2013-05-22  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dovozca je Syngenta, Gentech alebo Monsanto. Pestovatelia sú družstvá.


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-05-22  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja by som chcel vediet kolko percent potravin ktore ludia konzumuju je dovoz? to v akej kvalite su nech kazdy posudy sam, aj to percento GMO v nich, hlavne ked existuje transatlanticka dohoda o volnom obchode s potravinamy, no a v zahranici ma takmer kazda domacnost svoj oblubeny ,,farm shop,, kde mozu kupit tkz. lokal food, pre neznalych potraviny z miestnej produkcie, dufam ze raz bude take nieco aj na slovensku a ludia zistia ze co je nase je to najlepsie a najzdravsie co mozu kupit, ibaze to by volene kancelarske krisy museli podporit lokalnych malovyrobcou a malopredajcou a nie hadzat im vsakovaymi danami, normami, nezmyselnymi predpismy a kontrolami, vyhrazkami a pokutami polena pod nohy, uz by ta uradnicka mafia mohla prist k rozmumu, ona vie iba prikazovat registracne pokladne na vajicka, ci mrkvu. a dane, dane, dane, dane, nove dane a pred volbamy plne usta slubou o podpore slovenskych vyrobcou a predajcou. Ved oni ako vseci pred nimy robia zakony ktore vyhovuju iba tym velkym a malich likviduju, resne podla vzoru eurohujerov.


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2013-05-22  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lokálna výroba a predaj existuje už tisícročia, no ľudia sú leniví a myslia si že ušetria. Marketingovo moderné je teraz Slow food, Bedínky a podobne.


kukoreli . pacuqecu59   |   ip:213.81.13   |   2013-05-22  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  GMO zemiaky sa sice u nas nemusia pestovat, ale ked su v obchodoch v drvivej vacsine zahranicne zemiaky bez oznacenia ci su alebo niesu GMO tak je vcelku jedno ze "nase nieje GMO".


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-05-22  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  drhujer, to je pravda, aj s tou lenivostou a setrenim, a marketing je tu preto aby niekto na tych lenivych a sprostych zarobil, je to tak, ze sikovnym patry svet a hlupym dane, odvody, strees, ohnuty chrbat a mozole.


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2013-05-22  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kombajn, susedia majú záhradu, prestali pestovať, "krásny" tréávnik, kosačka na splátky,v každej izbe je plazma na splátky. Raz do týždňa výlet do teska - nakúpia bežnú zeleninu, teskovodu a podobne. menej času v záhradke, viac pred tv... a je to :-/


SocialMaster . tymamoxe37   |   ip:91.219.23   |   2013-05-22  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zlatý komunizmus...žiadne Mosanto, ktoré je výsledkom kapitalistického zriadenia a žiadne podobné pochybné korporácie vykorisťovateľov, ktoré korumpujú politikov, ale kvalitné potraviny. Kapitalizmus je bordel v ktorom majú slobodu hlavne vykorisťovatelia a ľudia proti ich moci nič nezmôžu.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-05-22  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru, MegaPakoAsociál Dávidko. V rokoch šesťdesiatych ťa minimálne desať rokov otravovali všestranným, univerzálnym a jedinečným DDT, ktorým sa s obľubou cukrovali domáce hriadky i družstevné polia...

:-DDD


SocialMaster . tymamoxe37   |   ip:91.219.23   |   2013-05-22  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {lokálna výroba a predaj existuje už tisícročia, no ľudia sú leniví a myslia si že ušetria.} Do istej miery je to pravda, ale problém treba vidieť aj v našom primitívnom kapitalistickom štáte. Mnohí ľudia totiž zarábajú 350-400 euro, pretože vykorisťovatelia (zamestnávatelia) extrémne PARAZITUJÚ na ich práci+musia živiť armádu nezamestnaných a armádu ľudí závislých na liekoch, ktorí nemajú záujem svoje zdravotné problémy riešiť zmenou životného štýlu. Výsledkom je, že mnohí počítajú každú "korunu", aby to zvládali a teda nie vždy majú moc na výber.


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2013-05-22  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SocialMaster, 350-400 euro a ani kapitalizmus nieje príčinou toho, že ľudia prestali lokálne vyrábať a predávať. Viď moji 350 euroví susedia. Dôvodom je lenivosť a pohodlnosť.


SocialMaster . tymamoxe37   |   ip:91.219.23   |   2013-05-22  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Panda: V socia*lis*tickom zriadení je kvalita veľkou prioritou a to, že v tých časoch považovali DDT za to najlepšie riešenie neznamená, že by bolo i dnes tou najlepšou voľbou. (DDT sa v tých časoch považovalo sa za úplne neškodné pre človeka a preto sa používalo !!! Nebol v tom zámer - zisk na úkor kvality a DDT sa používalo v tých časoch aj v Amerike) No už nie sú šesťdesiate roky. Komunistom záležalo na kvalitných potravinách. Výhodou bolo aj to, že boli na trhu chemicky zasrané banány z Afriky zastúpené minimálne. Tie si dnes kupujú len vypatlanci, ktorí sa vzdelávajú pozeraním reklám, alebo šúchajú radšej kolená v kostoloch a myslia si, že ich viac ako rozum ochráni nejaký imaginárny tato z vesmíru. Tí, ktorí dnes kupujú banány sú asi do veľkej miery potomkovia idiotov, ktorí na tieto banány vystávali rady už za komunizmu a sťažovali sa, že majú málo...teraz nech si ich SLOBODNE žerú. ;-)))

DjHujer: Písal som, že máš do istej miery pravdu. Napríklad tí tvoji susedia sú toho dôkazom, ale problém je určite aj nízky plat mnohých občanov, ktorí radšej uprednostnia lacnejšie i keď nekvalitnejšie potraviny.


Robo . xybemefy0   |   ip:188.223.8   |   2013-05-22  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kukoreli . pacuqecu59 2013-05-22 (14:10)

len mala reakcia..ak by sa taketo "GMO" zemiaky predavali v ochodnych retazcoch..zo zakona musia byt jasne a zretelne oznacene...


lu . mixymabi88   |   ip:95.103.79   |   2013-05-22  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vernon Hugh Bowman je sedemdesiatpäťročný farmár z americkej Indiany. Minulý týždeň mu Najvyšší súd USA prikázal zaplatiť firme Monsanto pokutu vo výške 85-tisíc dolárov.

Jeho zločin bol, že na výsadbu použil odložené semená z minulej úrody a nekúpil si nové. Firmy chránia geneticky modifikované osivo patentovými právami a vytvárajú postupne u farmárov závislosť od svojich produktov. Tak v USA, ako aj vo svete.

http://blog.jetotak.sk/kriticka-ekonomia/2013/05/22/chlieb-nas-zajtrajsi/

http://www.nadhlad.com/content/steroidovy-kapitalizmus-hranic


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-05-23  (00:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  drhujer, asi si ma pochopil len ciastocne, taky co sa najviac narobia teda polnohospodari-vyrobocovia-producenti zarobia najmenej, maju najvetcie naklady, nesu najvetcie riziko ktore obnasa produkcia od kvality, kvantity, az po nepredvidatelnost pocasia od ktoreho je ich produkcia zavisla, a oni maju co sa tyka financenho ohodonotenia ich prace najmenej! oni musia z toho streesu a z tej driny ktoru ich praca obnasa platit dane a odvody??? pritom ich zisk zostava na slovensku, kdezto zisk sucasnych obchodnych retazcou, ci zahranicnych producentou odchadza von, a v podctate cim maju nase fabriky a obchodne retazce vetci zisk, tym sme ako krajna chudobnejsi! a potom deficit, nove dane, skrtanie socialnych ,,vymozenosti,, atd. atd. zaplat bezny pracovity obcan z svojej mesacnej almuzenj, lebo uz nema kto!


DrHujer . doducyve62   |   ip:178.41.10   |   2013-05-23  (00:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No a preto musíme kupovať priamo u nich. Obísť obchodníckych darmožráčov. Všetci!


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-05-23  (00:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a je problem kazdeho jednotlivca ak ho zozerie konzum a materializmus, oni jedneho dna zistia ze s prazdnym zaludkom a exekutorom ktory bude klopakat na dvere sa z tej plazmy tesit asi velmi nebudu...xixixi ale dovtedy si budu ohryzat pred tou plazmou tie jablka ktore ja nedokazem ani umyt, ten zazrak s ktorym su postriekane som nedokazal dat z ruk ani mydlom, co to vlastne na nich je? ale hlavne ze su pekne a vydrzia dlhooo, ako dekoracia su naozaj super, ale zjest ich nemam odvahu...xixixi


DrHujer . doducyve62   |   ip:178.41.10   |   2013-05-23  (00:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kombajn. Skúste umyť pomaranč a dať jeho šupky do plastového pohára. A spravte to i s neumytým. Ktorý plastový pohár sa za 5 minút začne topiť? Myslím, že odpoveď je jasná.


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-05-23  (00:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  drhujer, velky suhlas, ja chodim do hyper super marketu iba v krajnej nudzi, kupujem iba to co nezozeniem u lokalnych maloproducentou, a co si sam nedokazem dopestovat a dochovat, velka cast z toho co som pred tym kupoval za peniaze presla do vymeneho obchodu, ludia si neuvedomuju kolko penazi ich stoji jedlo, a nevedia aku skutocnu hodnotu ma zdrave jedlo, nedokazu si hlavne uvedomit to ze ich zdravie si nedokazu kupit v hypermarkete, a ze to zdravie by pre nich malo byt priorita, pretoze bez zdravia im budu aj tie peniaze za ktorymi sa tak vseci nahanaju nanic, jedine tak s nimi jedneho dna podporia nejaku farmaceuticku korporaciu a koncorocne dividendi jej akcionarov...xixix


kuku . posymaru18   |   ip:213.215.9   |   2013-09-18  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sledujte najnovšie infokampane k teme GMO na:

http://www.facebook.com/precsgmodiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


POZOR: Návrh novely zákona o lesoch chce obmedziť aj vás a vaše deti!


 - POZOR: Návrh novely zákona o lesoch chce obmedziť aj vás a vaše deti!2013-05-28  (17:27)  |  Ekológia
Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o lesoch. Nie je nič výnimočné, že prakticky od vzniku tohto ministerstva vychádzajú z jeho „dielne“ návrhy zákonov, v ktorých sa určití predstavitelia tohto ministerstva neustále snažia o dve základné veci:

Proč nejdu demonstrovat proti Monsantu.


2013-05-24  (09:14)  |  Ekológia
Jděte a zbourejte regály plné monstantového masa ve všech hypermarketech, jděte a pošlete doprdele všechny restaurace, které nabízejí maso a zeleninu z velkopěstíren a chovů.


NA ZEMI SKUTEČNĚ EXISTUJÍ NESMRTELNÉ ORGANISMY?


2013-05-09  (09:10)  |  Ekológia
Nikdy nezestárnou a nezemřou. Alespoň ne přirozenou smrtí. Mohou se znovu a znovu obnovovat. Neznají, co jsou to nemoci a stařecká nemohoucnost…Věčně mladé a věčně zdravé… Kdo to vlastně je? Výplod fantazie spisovatelů-fantastů?


Bill Gates nečekaně spouští edukativní program zaměřený na veganství


2013-03-27  (07:36)  |  Ekológia
Bill Gates přišel s poměrně nečekaným projektem sloužícím k podpoře veganství.


KOBERCOVÝM BOMBARDOVÁNÍM ZA OBNOVU LESŮ NA PLANETĚ ZEMI


2013-03-22  (09:55)  |  Ekológia
Naprosto jedinečná myšlenka, která má vytvářet lesy svrháváním milionů stromků z letadel. Zařízení instalovaná do obřích dopravních letadel C-130 používaných ozbrojenými silami k rozprostření koberců minových polí v bojových zónách byla upravena k rozmisťování stromků v odlehlých oblastech včetně částí Skotska.


RADIAČNÍ VAROVÁNÍ, KTERÉ VÁM PROPAGANDISTICKÁ MAŠINÉRIE MAINSTREAMU NEPOVÍ


2013-02-26  (10:30)  |  Ekológia
Radiace z katastrofy jaderné elektrárny v japonské Fukušimě je teď aktivní v ekosystému po celém západního pobřeží Severní Ameriky … už i mořské chaluhy jsou radioaktivní.


Bhutan bude první 100% organickou zemí


2013-02-21  (10:27)  |  Ekológia
Kdyby někde existoval národ, který by chápal smysl organického stále udržitelného hospodaření, byl by to národ složený většinou z farmářů. Takové místo vskutku existuje, a brzy bude prvním státem, který přejde na 100% organické zemědělství, a bude prošlapávat cestu ostatním, aby se tak stalo v globálním měřítku.


Lidstvo páchá akt sebevraždy v gigantickém měřítku...


2013-01-20  (13:10)  |  Ekológia
Odborníci na životní prostředí varují, že lidstvo stojí na prahu kolapsu globální civilizace. Tvrdí, že kolaps bude výsledkem řetězu krizí, které postupně rozloží podmínky pro udržení existence komplexních společností na současné úrovni. Lidstvo páchá akt sebevraždy v gigantickém měřítku...


Příroda vrací úder – brouci lačně žerou geneticky modifikovanou kukuřici od Monsanta


2012-06-25  (08:16)  |  Ekológia
Kukuřici vykonstruovanou genetickým inženýrstvím od Monsanto, aby zabíjela kořenožrouta kukuřičného, údajně tito škůdci už s chutí žerou. Díky rozsáhlému spoléhání na geneticky modifikované (GM) plodiny tito drobní kořeny užírající škůdci už zase převzali pole, čímž přechytračili genetické inženýry, od kterých se čekalo, že je vystrnadí.


Prírodný hobití domček v lese


2012-05-22  (19:20)  |  Ekológia
Pozeráte sa na fotografie domu, ktorý postavil pán Simon Dale pre svoju rodinu vo Walese. Postavil ho sám so svokrom, za pomoci okoloidúcich a priateľov, ktorí prišli na návštevu. Štyri mesiace od začiatku výstavby bol domček hotový a bolo možné pohodlne sa presťahovať a zabývať. Simon odhaduje, že stavba mohla trvať tak 1000-1500 pracovných hodín a stála 3800€. V rámci trhu s nehnuteľnosťami to vôbec nie je veľa :-D


Horror měsíce: Dobrou chuť!


2012-05-07  (09:01)  |  Ekológia
Miliarda lidí trpí podvýživou, ale 80 procent světové produkce sóji a kukuřice se zkrmí hospodářským zvířatům. Na 1 kg masa je potřeba 3700 litrů vody. Pro zajímavost: jeden čtvereční hektar uživí jednoho všežravce, 12 vegetariánů a 50 veganů. Při veganské stravě se nás na Zemi vejde s klidem 40 miliard.


Zahoďte chemikálie v domácnosti a použijte citrón


2012-04-29  (15:08)  |  Ekológia
Nemusíte utrácet peníze za toxické chemikálie k čištění domů, léčení rýmy, nebo hýčkání vaší pokožky. Citronová šťáva je jednoduchou přírodní alternativou, kterou můžete nahradit nespočet lahví předražených chemikálií.


Maďarsko zničí všechna geneticky modifikovaná kukuřičná pole od Monsanta


2011-08-22  (10:26)  |  Ekológia
V březnu Maďarsko představilo nové nařízení, podle kterého musí být geneticky modifikovaná semena kontrolována před jejich uvedením na trh. Nicméně některá geneticky modifikovaná semena byla dána farmářům, aniž by si toho byli vědomi.


Bývalý šéf FBI, Ted Gunderson L., urobil vyhlásenie týkajúce sa chemtrails !


2011-07-20  (21:51)  |  Ekológia
Náhodou viem o dvoch miestach, kde lietadla tento "náklad smrti" ...kde toto svinstvo striekajú na nás. Štyri lietadlá Národnej gardy sú vo vzduchu v Lincolne a v Nebraske. A ostatné lietadlá sú mimo v Oklahome. Osobne som pozoroval lietadla, ktoré ešte stáli v Nebraske - Lincolne, v Nebraske - u Air National Guard. Na týchto lietadlách niesu žiadne označenia. Sú to obrovské, bombardéry typu lietadla a bez označenia. Jedná sa o trestný čin: zločin proti ľudskosti...


Tajomstvá vody


2011-05-24  (16:35)  |  Ekológia
Voda je skutočným nosičom informácií. Tak ako ju dokážu zašpiniť chemikálie, rovnako ju dokážu znehodnotiť negatívne myšlienky ľudí.


Fluór váš každodenný!


2011-04-25  (16:21)  |  Ekológia
Fluorid zlúčeniny, ktoré sú uvádzané vo vode (fluoridacia), neboli nikdy testované z hľadiska bezpečnosti pred schválením. Nedávny nezávislý výskum vedcov ktorý nie je spojený zo zubnou obchodnou organizáciou ukázali nasledujúce...


Ľudská krutosť bez hraníc


2011-02-19  (20:31)  |  Ekológia11letý Birke Baehr představuje svůj pohled


2011-01-23  (21:21)  |  Ekológia
11letý Birke Baehr představuje svůj pohled na hlavní zdroj našich potravin - vzdálené a nevábné průmyslové farmy. Odsunutí farem z dohledu vytváří nereálnou růžovou představu o masovém zemědělství, tvrdí a poukazuje na místní a zdravou produkci potravin.


Efektivita hospodárenia so zdrojmi energie


2011-01-09  (13:24)  |  Ekológia
Príroda má jednu neoceniteľnú vlastnosť: dokonalú efektivitu využívania zdrojov. Je veľmi pravdepodobné, že príroda využíva všetok potenciál slnečnej energie, ktorá je našej planéte k dispozícií, na svoj metabolizmus a kolobeh živín. Je preto skutočne málo pravdepodobné, že človek príde na to, ako urobiť z jedného joulu dva. Teda ak platí zákon zachovania hmoty a energie. Priame čerpanie slnečnej energie má teda evidentné limity.


Globálny humbuk s otepľovaním


2010-12-27  (07:25)  |  Ekológia
O tom, ako ľudská hlúposť zo životne dôležitého plynu najväčšieho nepriateľa ľudstva urobila a ako sa masy hlúpo zmanipulovať dali.


Chemtrails potvrdený!


2010-12-21  (16:20)  |  Ekológia
Štatistické štúdie na zvýšený výskyt týchto látok v oblasti použitia chemtrails v USA majú nasledovné príznaky: -Spontánna krvácanie z nosa niekedy aj intenzívne krvácanie -dýchavičnosť - bolesti hlavy - problémy s rovnováhou prechadzajuc do chronickej únavy -častejšie epidémie chrípky -astma -zápal spojiviek


Permakultúra je hlas matky Zeme


2010-07-30  (12:26)  |  Ekológia
Rozhovor s Karolom Končkom - géniom, ktorý vie, že naša záchrana je len v našich rukách


Ekologické alternatívy v architektúre


2010-06-08  (11:51)  |  Ekológia
V poslednej dobe je citeľný nárast potreby a požiadavky na architektúru prijateľnejšiu k prostrediu. Je to spôsobené najmä tým, že až tretina spotreby fosílnych palív pripadá na stavebníctvo.


Pobřeží jižní Itálie spláchne až sto metrová vlna tsunami díky podmořské sopce Marsili


2010-05-26  (08:52)  |  Ekológia
Pobřeží jižní Itálie spláchne až sto metrová vlna tsunami díky podmořské sopce Marsili


KATASTROFY BUDOU POKRAČOVAT


2010-04-27  (18:53)  |  Ekológia
To, co se odehrává, je pouze malý náznak toho, že se nestaráme o svůj domov, a nenapravujeme vztahy mezi lidmi. Jenom člověk je schopen uvést síly přírody do rovnováhy. Jak to udělat...


Nosnice


2010-03-22  (12:44)  |  Ekológia
V Európskej únii je v neprirodzených klietkových podmienkach chovaných takmer 250 miliónov nosníc - sliepok určených na znášanie vajec. V úzkych klietkach má každá nosnica priestor menší ako hárok papiera veľkosti A4. Nemôžu tu vykonávať žiadnu zo svojich prirodzených potrieb.


Stevia Sladká. Bezedný zdroj "cukru" zadarmo, navěky a bez kalorií.


2009-07-12  (15:47)  |  Ekológia
Každý by chtěl určitě mít doma bezedný zdroj cukru. A navíc bez kalorií . Je to možné ? Ano je. Informace jsou dnes cennější, než peníze.


Je konope užitočnejšie ako ropa?


2009-05-31  (02:28)  |  Ekológia
Touto formou by som chcel poukázať na problém ktorý je väčšinou ignorovaný, problém ktorý ma globálne nepriaznivé až katastrofálne následky a problém ktorý sa dá riešiť.


Ďaľšie z ekológie...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“

„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Proč pije člověk potravu pro telata?

USA kontra svet v štatistických číslach

PROČ NEKUPOVAT BIO?

Archív

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať zákony!

Opäť sa ukázalo, že na Slovenskú existujú ľudia rovní a rovnejší! Podľa aktuálneho vyjadrenia slovenskej prokuratúry a polície, keď pani Beňová prežíva emócie, môže porušovať zákon a urážať ľudí. Takýto neštandardný postup polície a prokuratúry je absolútne odlišný, oproti správaniu kompetentných orgánov voči ostatným občanom. V danej veci si pozorne prečítajte priložené vyjadrenie prokurátorky.


Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Den bez lékaře, nákupů, médií


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.2823 s