15. September 2019
    
Jak to pekli papežové od roku 303 do roku 2005 - Dolezite.sk

Jak to pekli papežové od roku 303 do roku 2005


  2012-02-05  (05:04)  |  Náboženstvo a mystika
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Jak to pekli papežové od roku 303 do roku 2005

 

Unikátní, chronologická přehlídka "přehmatů" většiny známých papežů, aneb Vatikánovo tajemství...

 

  Jak to pekli papežové od roku 303 do roku 2005?

 

Historie nám ukázala, že dobrých deset staletí byla církev nepřítelem jakékoli sebemenší lidské spravedlnosti a ani jeden z řady papežů od třináctého století nevyjádřil sebemenší nesouhlas s inkvizicí ani s ostatními krvavými praktikami církve v průběhu staletí, spíše naopak. Učinil tak až Jan Pavel II. vůči čarodejnicím a Husovi - a to ještě nedostatečně.

 

Církev vždy vedla - naštěstí vždy neúspěšně - válku proti svobodě.

 

                    Má vůbec tato organizace v dnešním světě právo na existenci?

303 - při nejkrutějších perzekucích císaře Diokleciána bylo v celé římské říši zabito asi dva tisíce křesťanů. (dále 1096)

 

312 (313) - edikt milánský vyjádřil toleranci, jež umožnila křesťanům vyjít ven z katakomb a stát se plnoprávnými občany. (dále 1648)

 

315 - konstantinovská donace, neboli Konstantinovo darování vlády čtyřem hlavním stolicím: Antiochii, Alexandrii, Konstantinopoli a Jeruzalému. Testament, mj. dnes prokázaný padělek, dokazoval, že papež byl následníkem sv. Petra a císaře Konstantina. (dále 1440)

 

330 - císař Konstantin se stěhuje z Říma do Konstantinopole a římští biskupové se stále více angažují ve věcech státu.

 

380 - křesťanství se stalo ustáleným náboženstvím římské říše. Papežové žádají, aby bylo křesťanství nařízeno jejich poddaným pod hrozbou mučení a smrti.

391 - císař Theodosius zakázal pohanství.

 

Ve 4.století církevní spisovatel sv. Jan Chrysostom, napsal: "Nenávidím židy", "Neexistuje žádná omluva pro odporné úkladné vrahy Pána. Bůh židy nenávidí a vždy nenáviděl." Později svatořečený Aurelius Augustinus (svatý Augustin) vytvořil dílo, jež se stalo jedním ze základů etiky v katolické sexualitě. Jeho základním principem je, že pohlavní styk v manželství za účelem plození potomků je dobrý a právoplatný, z jakéhokoli jiného důvodu je to hřích. Důraz na Mariino panenství pak přispěl k degradaci křesťanského manželství. Ideálem za žádným pohlavním stykem byl styk chladný, prostý všech vášní. Dále Augustin zformuloval tradici, podle které byl křest nutnou podmínkou ke spasení. Vysvětlil, že na počátku Bůh rozdělil všechna stvoření na dvě odlišné části: obec Boží, obydlenou anděly a všemi dobrými lidmi, a obec ďáblovu, kde dleli démoni a jejich pohanští uctívači.

 

416 - podle kodexu Theodosia II. je křesťanům dovoleno vstoupit do armády.

 

590 - papež Řehoř I. byl jedním z prvních papežů, který stvrdil svou pečetí Augustinovo dílo.

 

680 - koncil v Konstantinopoli prohlásil, že církev může dát do klatby kacíře živé anebo mrtvé.

 

800 - Karel Veliký je korunován papežem Lvem III. na císaře římského, čímž si nárokoval moc nad světským vladařem.

 

828 - Pribina, kníže nitranský a panonský zůstal pohanem a je přinucen přijmout křesťanství, když byla Nitra připojena k Velké Moravě. V následujících letech propukají tu a tam v slovanských státech pohanské vzpoury.

 

896 - papež Štěpán VII. vykopal devět měsíců pohřbené tělo papeže Formosa a posmrtně jej vyslýchal, šlo o tzv. posmrtný synod.

 

(V 9.století prosazoval papež Mikuláš I. názor, že papež je přímým zástupcem Boha na zemi, a proto mu má být podřízena nejen církev, ale i světská moc. Křesťanství, jež bylo pevně spjaté s nejsilnějšími evropskými státy se šířilo jednak prostřednictvím misií anebo násilně, válečnými útoky a podmaňováním cizího území.)

 

904 - papež Sergius III. dal zavraždit Lva V. a kardinála Kryštofa, jež mu stáli v cestě k jeho trůnu. Tento papež nechal znovu exhumovat tělo papeže Formosa a deset let po jeho smrti jej opět soudil.

 

906 - v církevním nařízení zvaném Canon Episcopi se tvrdí, že existují zlé ženy, které v noci osedlávají zvířata - na nichž po té odlétají za bohyní Dianou.

 

955 - papež Jan XII. byl i na svou dobu natolik krutý, že i Římané usilovali o jeho krev. Dopustil se incestu s vlastní matkou, v lateránském paláci provozoval harém, hrál hazardní hry s penězi vybranými od poutníků, své milostnice odměňoval zlatými kalichy, které pocházeli z baziliky sv. Petra a znásilňoval ženy přímo v kostele sv.Jana Lateránského. Vydrancoval baziliku sv.Petra a před rozhořčenými Římany prchl do Tivoli. Nakonec byl souzen za to, že si za vysvěcení na kněze nechal platit, oslepil svého duchovního rádce, vykastroval kardinála (a přivodil tak jeho smrt) a byl obviněn z vraždy, křivé přísahy, svatokrádeže, krvesmilstva se svými příbuznými a z toho, že vzýval démony. Jan po návratu z exilu nechal všechny své nepřátele bez lítosti popravit.

 

970 - dle Liutprandovy kroniky nechal papež Jan XIII. svým nepřátelům vyškrábat oči a polovinu jich poslal na popraviště.

 

V 10. století bylo papežství pro všechny jeho cizoložné a vraždící papeže neobyčejným zdrojem moci. V tomto století trevírský arcibiskup Réginon de Prüm vydal přepis slavného Biskupského kánonu, jenž zafixoval podobu čarodějnice, která sedíc obkročmo na koštěti nebo zvířeti létá na sabat.

 

1032 - byl zvolen papežem jedenáctiletý chlapec Benedikt IX.. Ve svých čtrnácti letech prý předčil ve zhýralosti a výstřednosti k ženám všechny své předchůdce. V roce 1046 byl již poněkolikáté vyhnán kvůli drancování, vraždám a utiskování.

 

1073 - papež Řehoř VII. se prohlásil sám za svatého. Byl posledním papežem, jehož zvolení musel potvrdit císař. Zavedl celibát, aby se majetek církve nikdy nedostal z jejích rukou. Sesadil císaře Jindřicha IV. Vypracoval Dictatus papae, což byl seznam dvaceti sedmi tezí mezi nimiž stálo i toto:

 

Papeže nesmí na Zemi nikdo soudit.

 

Římská církev se nikdy nemýlila a ani se nemůže mýlit až na věky věků.

 

Samotný papež může sesadit biskupy. Jméno papeže náleží pouze římskému biskupu.

 

On sám má právo na císařské insignie.

 

Jen papež má moc pomazat, či sesadit z trůnu císaře a zprostit jejich podřízené poddanství

 

Všichni princové jsou povinni líbat mu nohy.

 

Jeho legáti, i když nejsou kněžími, mají přednost před biskupy.

 

Právoplatně zvolený papež je už z titulu funkce svatý, což je dáno podle Petrových zásluh.

 

     Řehoř měl pod sebou celou škálu padělatelů, kteří listiny s papežskou pečetí chrlily jednu za druhou, kdykoli je potřeboval, zejména v momentech, když dokazoval opodstatněnost církevního zákona. V těchto listinách se slovo dnes měnilo na vždy bylo a bude, což o katolicismu platí dodnes, i přes objektivní výsledky historických bádání. Historie se tak stala méně důležitou disciplínou teologie a je tomu tak dodnes. Svým prohlášením, že kdokoli nesouhlasí s Apoštolskou stolicí, je nepochybně kacířem, zavdal příčinu na jejich pozdější hon.

 

1096 - byli odpovědí na zavolání Urbana II. vyvolány křížové výpravy. Při cestě do svaté země však obrátily pozornost k nevěrným, kteří byli blíže k jejich domovům a těmi byli židé. Věčnou inspirací jim byl církevní spisovatel čtvrtého století sv. Jan Chrysostom, jenž napsal: "Nenávidím židy", "Neexistuje žádná omluva pro odporné úkladné vrahy Pána. Bůh židy nenávidí a vždy nenáviděl." V témž roce byla polovina židů ve Wormsu vyvražděna. Podobné tragedie se opakovaly v celém Německu a po té i ve Francii. Když křižáci dobyli Jerusalem, zapálili synagogu se všemi židy uvnitř. Bylo vyvražděno asi dvacet tisíc lidí.

 

V 11.století se volby řešily tak, že se kardinálové, jako představitelé místního duchovenstva, stávali jedinými voliči. Touto dobou již duchovní úplně odmítli blaženost a prohlašovali krveprolévání za své oficiální učení.

 

Koncem 11.století vydal papež Urban II. dekret, podle něhož mají být kacíři mučeni a zabiti. Rusko je v tomto století dějištěm četných pohanských vzpour. V Bulharsku se namísto pohanských bouří objevila sekta Bogomilů, která je posléze církví stíhána pro kacířství.

 

1147 - druhá křížová výprava vypravila dvě vojska na území Polabských Slovanů proti pohanským Veletům a proti Pomořanům, později vytáhli také proti Obodritům.

 

1171 - Jindřich II. získává Irsko a když biskupství uzná jej a jeho následovníky králi Irska, zahajuje pod požehnáním papeže jeho dlouhou a tragickou okupaci.

 

1179 a 1215 - na III. a IV. Lateránském koncilu církev kodifikuje všechna uzákonění proti židům, kteří musí nosit odznak hanby, mají zakázaný kontakt s křesťany, nesmějí vykonávat žádný úřad, jsou zbaveni pozemků, mají zákaz vlastnit obchod, jsou nahnáni do ghett, jež jsou v noci uzavřena.

 

1181 - prohlásil papež Lucius III., že všechny spory mezi katolíky jsou těžkým hříchem, jež odmítají papežovu autoritu.

 

1184 - byla veronským koncilem dána do klatby náboženská sekta Valdenských, jejichž stoupenci byli pronásledováni do konce sedmnáctého století.

 

1199 - křižácký rytíř Šimon z Montfortu směl dle katolických zásad zahubit tolik lidí, kolik chtěl. Při dobytí hradu v Bramu své vězně nezabil, nechal jim uřezat nosy, vypíchat oči a nechal je odejít. Po úspěšném obléhání Minervy nechal sto čtyřicet kacířů bez jakéhokoli soudu na louce naházet do jediného velkého ohně. Vše se odehrávalo pod přísným dohledem církve. Vše se často opakovalo za mnohokrát větších obětí a ještě odpornějších zločinných skutků. Jedním z nejbrutálnějších byl masakr v Lavauru. Inocenc předem posvětil naprosto všechno, čeho se tento křižácký rytíř dopustil a na IV. Lateránském koncilu jej nazval odvážným křesťanským džentlmenem.

 

Ve 12.století Gracián, mnich z Boloně, prohlásil, že papež je nadřazený a že je zákonodárcem všech zákonů bez omezení.

 

1203 - katoličtí rytíři se během IV.křížové výpravy dopustili mnoha barbarských zločinů a vydrancovali Konstantinopol. Znesvětili hroby císařů v chrámu sv.Sofie, ženy byli znásilněny a povražděny.

 

1205 - papež Inocenc III. prohlásil: "My jsme náměstci Ježíše Krista, před nímž by každé koleno mělo pokleknout - včetně kolena královského a císařského." "Každý duchovní musí poslouchat papeže, dokonce i tehdy, když mu přikáže něco špatného; protože nikdo nesmí soudit papeže." Pobil ohněm a mečem stovky tisíc kacířů - muže, ženy i děti - a je odpovědný za vyhlazení tzv. albigenských. Za své vlády zahalil křesťanství do teroru a neprohrál jedinou bitvu.V jedné ze svých bul anuloval Velkou listinu svobod a exkomunikoval každého, kdo by chtěl její nároky uplatňovat. Tato "Magna charta libertatum" je často označována za základ anglických svobod a parlamentarismu a je tedy na místě se domnívat, že všichni Angličané jsou stále exkomunikováni. Kromě jiného také prohlásil, že kdo omezuje svá slova na ano a ne, je kacíř, jež zasluhuje smrt. (Mt 5,37)

 

1208 - papež Inocenc III. vydal svoji bulu o církevním prokletí proti kacířům, která měla za následek křížovou výpravu proti albigenským. Křižákům papež nabízel zvláštní odpustek a pozemek v Languedocu. Výpravy se zúčastnilo dvacet tisíc kavaleristů a asi dvě stě tisíc pěších vojáků. Po obléhání vtrhli do města Beziérs a kudy šli, tudy plenili a vraždili. Měšťané se snažili ukrýt do katedrál a kostelů. V samotném kostele Maří Magdaleny bylo sedm tisíc žen, dětí a starších lidí. Útočníci neušetřili nikoho, ani děti. Šlo o masakr, který neměl v historii Evropy žádné obdoby.

 

1215 - na IV. lateránském koncilu papež Inocenc III. a účastníci ochotně uzákonili církevní antisemitismus.

 

1227 - papež Řehoř IX. prohlásil, že papež je pánem a vládcem světa a věcí stejně jako lidí. S jeho vstupem na trůn začal obrovský teror.

 

1229 - Řehoř IX. prohlásil, že povinností každého katolíka je pronásledovat kacíře.

1232 - Řehoř IX. vydal bulu, s níž zavedl inkvizici.

 

1233 - papež svým dekretem svěřil vedení inkvizice řádu dominikánů. Hlavní inkvizitor Svaté říše římské Konrád z Marburku, který se soustředil zejména na různé skupiny kacířů v Alsasku a Porýní, prohlašoval, že s radostí dá upálit sto lidí, bude-li mezi nimi alespoň jeden viník.

 

1239 - nechal inkvizitor Robert le Bougre během jediného týdne postavit před inkviziční soud celé město a posléze nechal všechny upálit včetně biskupa.

 

1243 - vydal papež Inocenc IV. bulu Ad extirpanda, která dovoluje inkvizici používat mučení, které do této doby bylo zakázáno, jako nástroj proti kacířství. Svět se tak minimálně na šest století vrací nejen do desátého století, kdy bylo mučení postaveno mimo zákon, ale i do dob, v nichž křesťanství bylo pouze směšnou sektou, jejíž odpůrci nenapáchali ani setinu zločinů papežem pověřených inkvizitorů. Nakonec papežství ve většině špatných zvyků pokračovalo ještě dlouho potom, co je všechny civilizované země v Evropě zrušily. (mj. bití, palečnice i natahování na skřipec nebylo považováno za mučení, ale pouze za jakousi předehru; jeden z arcibiskupů dokonce sestavil ceník mučících úkonů, za které pak platila rodina odsouzeného, což se nakonec stalo naprosto běžnou praxí)

 

1277 - papež Mikuláš III. si nahromadil obrovské jmění, jež pocházelo z konfiskací majetku obětí obviněných z kacířství.

 

1294 - papež Bonifác VIII. prohlašoval, že slepá poslušnost jeho autoritě je pro spásu nezbytná. Každý lidský tvor musí činit tak, jak mu papež řekne. Proti rodině Colonnů, jež chtěli zpochybnit jeho volbu, vyslal křižáckou výpravu, která zničila jejich tvrze a pobila a zotročila venkovany na jejich pozemcích. Těm pak poskytlo útočiště město Palestrina, které bylo při šesti tisících mrtvých srovnáno se zemí. Sepsal bulu Unam Sanctam, která říká: "...existuje jenom jediná, katolická a apoštolská církev mimo níž není spása ani odpuštění hříchů." "Vyhlašujeme, oznamujeme a určujeme, že pro spásu každého tvora je absolutně nezbytné, aby se podřídil římskému papeži."

 

Ve 13.století sv. Bonaventura, kardinál a františkánský opat, přirovnal Řím k apokalyptickému hampejzu, jenž opíjí krále i národy vínem svých nevěstek. Prohlásil, že v Římě nenašel nic než chtíč a svatokupectví i v nejvyšších církevních kruzích.

 

V těchž letech uznávaný teolog a filosof, Tomáš Akvinský, napsal, že ženy jsou muži, kteří se tak docela nevydařily; jejich duše jednoduše ještě nebyly natolik silné, aby se vytvořila mužská postava nebo vyšší mužský intelekt. Tvrdil, že ženské pohlaví bylo výsledkem vadného semene. V tomto století vyšlo jasně najevo, že kacíři nemají žádná práva. Proti tomuto učení, jež se stalo nedílnou součástí katolické doktríny, neprotestoval po více než tři staletí vůbec žádný z papežů.

 

Hlavním principem papežem pověřených dominikánských inkvizitorů bylo, že je lépe, když zemře sto nevinných lidí, než aby unikl jediný kacíř nebo čarodějnice. Na papežův příkaz měli zakázáno mít jakékoli slitování a ještě před sto lety byla ve Svatém oficiu (papežově domě) vystavena Černá kniha, jež byla podrobným manuálem pro inkvizitory. Papežův dekret nařizoval, že mučení se smí provádět pouze jednou, tento pojem však nebyl nijak časově omezen. Inkvizitoři byli placeni z výtěžků konfiskací majetku obětí. Papež a inkvizitoři se často o kořist dělili napůl. I když vězni, podrobenému mučení, nebylo dokázáno, že jednal kacířsky, mohl být odsouzen za to, že kacířsky myslel. Za celou dobu svého působení inkvizitoři neodložili jediný případ, žádný záznam o osvobozujícím rozsudku totiž neexistuje.

 

Papež uznal tvrzení, že ďábel se objevuje na sabatech čarodějnic, kde se jeho následovníci oddávali nejnemravnějším praktikám a zesměšňování katolické církve.

 

Francouz Henri Boguet dokonce napsal ve své příručce, aby byly mučeny i malé děti. Mezi odsouzenými byly často třeba i šestileté dívky. Z historických pramenů temného středověku se pak lze jednoduše dozvědět, že biskup ze Ženevy nechal upálit během tří měsíců pět set lidí, biskup z Bambergu šest set a biskup z Würzburgu devět set.

 

1305 - nechal Klement V. obvinit z čarodějnictví templáře, o nichž záhy vznikl mýtus o uctívání boha - kozla zvaného „bafomet".

 

1320 - papež Jan XXII. jednoho jediného dne exkomunikoval jednoho patriarchu, pět arcibiskupů, třicet biskupů a čtyřicet šest opatů, jejichž jediným zločinem bylo, že se zpozdily s odváděním daní papežovi. Vydal bulu „Super illius specula" namířenou proti zločincům, kteří se smluvili se Satanem.

 

1323 - papež Jan XXII. prohlásil: "Tvrzení, že Kristus a apoštolové neměli žádný majetek, je překrucování Písma svatého." Františkáni, asi sto čtrnáct, tak byli odsouzeni na hranici.

 

1327 - je inkvizicí odsouzen a se svými knihami upálen profesor astrologie na bolognské univerzitě Cecco d'Ascoli.

 

1342 - papež Klement VI. (papež z Avignonu) měl velkou část svého paláce vyhrazenu pro mučírnu inkvizice.

 

1370 - velký inkvizitor Aragonie Nicolas Eymeric proslul konfiskacemi, spálením mnoha knih a napsáním inkvizitorské příručky.

 

1378 - papež Urban VI. exkomunikoval krále Karla Neapolského, nechal popravit pět buřičských kardinálů

 

1377 - vzdoropapež Klement VII. z Avignonu nechal vyvraždit v Ceseně všech osm tisíc obyvatel včetně dětí

 

1389 - zvolený Bonifác IX. byl vrah a snad největší svatokupec v historii papežství.

 

1400 - byly obviněni z čarodějnictví muži a ženy švýcarského Simmenthalu.

 

1414 - kostnický koncil prohlásil, že má autoritu nad papežem, čímž sesadil tehdejší tři papeže a zakončil tak schizma.

 

1415 - na kostnickém koncilu je bez možnosti vlastní obhajoby při zinscenovaném obvinění zaživa upálen mistr Jan Hus.

 

1421 - 1440 je vedeno veliké množství čarodějnických procesů v jihovýchodní Francii.

 

1428 - ve švýcarském kantonu Valais bylo sedm set lidí nařčeno z toho, že patří k satanistické sektě.

 

1430 - papež Evžen IV. nabádal inkvizici k vymýcení všech kouzelníků a věštců.

 

1431 - je jako kacířka upálena Jana z Arku. O pět set let později je prohlášena za svatou.

 

1440 - papežův pomocník Lorenzo Valla dokázal, že tzv. konstantinovská donace je padělek a že jde o podvod. Řím Vallovy argumenty neuznal.

1453 - byly odhaleny čarodějnice v Normandii.

 

1456 - se stal papežem Alexandr VI., jenž po svém zvolení ztratil již poslední morální zábrany. Sesazen být nemohl, neboť to nedovoloval systém. V této době bylo v Římě již naprosto vše na prodej, od farností a odpustků až po kardinálské klobouky i papežství samotné. Měl prý poměr se svou dcerou , její matkou i její babičkou. Unést někomu ženu, znásilnit ji a hodit do Tiberu pokládal za maličkost. V Římě této doby se denně páchalo v průměru čtrnáct vražd a Alexandr viníka bez nejmenších rozpaků vždy propustil, pokud zaplatil. Často za tučný poplatek nechal jmenovat kardinály, které poté nechal otrávit, aby se zvýšil jejich obrat, jejich majetek zdědila církev neboli papež sám.

 

1458 - inkvizice nejvíce slídila v Gaskoňsku, ve Švýcarsku, Arrasu a Savojsku.

 

1471 - papež Sixtus IV. Povolil v Římě nevěstince, jež mu vynášely tisíce dukátů. Začal úspěšně prodávat odpustky i mrtvým, za něž byli příbuzní ochotni sáhnout hluboko do své kapsy.

1478 - vydal Sixtus IV. bulu, s níž uznal inkvizici v Kastilii.

1480 - Sixtus IV ustavil inkvizici ve Španělsku

1482 - jenom v Andalusii bylo upáleno tisíce kacířů.

 

1483 - byl jmenován jako Velký inkvizitor mnich Tomáš Torquemada, jenž poslal na hranici více jak deset tisíc obětí a minimálně sto tisíc jich odsoudil k doživotnímu žaláři.

 

1484 - vydal papež Inocenc VIII. bulu „Summis desiderantes affectibus" proti čarodějnictví, jež záhy poté odstartovala obrovský hon na čarodějnice. Každý, kdo by se jen pokusil popřít existenci čarodějnic nebo čarodějnictví, byl okamžitě považován za kacíře. Příčinou k tomuto neuvěřitelnému a nelidskému běsnění byl výrok z Exodu: "Čarodějnici nenecháš naživu" (Ex 22,17)

 

1486 - napsali papežem pověření dominikáni Heinrich Kramer a Jakub Sprenger „Malleus Maleficaru - Kladivo na čarodějnice, příručku k objevení a trestání čarodějnic, plnou vrozené nenávisti k ženám a sexu, který je podle této "knihy" natolik špatný, že tvoří hlavní dveře - jimiž vstupuje ďábel. Předmluvou k této knize byla samotná bula Inocence VIII.

 

1490 - papež Inocenc VIII. vydal edikt proti židům ve Španělsku. Došlo tak k vlně emigrací nepodobných těm, které předcházely druhou světovou válku.

 

V patnáctém století bylo za každé léno papežského stolce, opatství a farnost, za každý odpustek stanoven pevný poplatek. Církev bohatla z prodeje tzv. dispensí (prominutí) často extrémních i nemožných zákonů.

 

1503 - si cestu k papežství uplatil Julius II. Měl úspěchy na válečném poli a pro papežskou korunu vybojoval nová teritoria, dolní Popádí, Boloňskou republiku, Parmu a Piacenzu, které Vatikán ovládal až do konce devatenáctého století.

1506 - obnovil Julius II. odpustky na dalších dvacet let.

 

1510 - bylo v severní Itálii, v Brescii upáleno sedmdesát mužů a žen.

 

1514 - bylo tři sta lidí upáleno v Comu. Ročně zde pravidelně bylo zaživa upáleno na sto čarodějnic, asi do roku 1525.

 

1516 - francouzský král František I. získal od papeže četné pravomoci nad katolickou církví.

 

1517 - augistiánský mnich Martin Luther přibil na vrata Albertovi zámecké kaple ve Wittenbergu svoji listinu „Devadesát pět tezí" o odpustcích.

 

1520 - papež Lev X. exkomunikoval Luthera kromě jiného i za to, že se odvážil říci, že upalování kacířů se děje proti boží vůli.

 

1522 - papež Hadrián VI. přiznal sněmu v Norimberku, že mnoho let se v Petrově stolci děly ohavné věci, zlořády v církevních záležitostech, přestupky proti božím přikázáním a že všechno tam bylo příliš zvrácené.

 

1527 - propukly hony na čarodějnice v navarrském kraji, Tyrolsku, Lombardii, kolem Říma, v Alsasku a na mnoha místech v Německu.

1538 - se opakovala tatáž situace na těchž místech.

 

1542 - byla papežem Pavlem III. založena Římská inkvizice, čímž církevní soudy získaly ještě větší nadvládu nad soudem civilním.

 

1545 - francouzský král se pod patronátem papeže rozhodl zlikvidovat hnutí kacířské sekty valdenských, čehož důsledkem bylo zničeno 29 vesnic a vyvražděno přes tři tisíce lidí.

 

1555 - Pavel IV. prohlásil: "Nikdo se nesmí tak snížit, aby toleroval židy." "Kdyby můj vlastní otec byl kacířem, osobně bych nanosil dříví na jeho hranici." Vydal protižidovskou bulu „Cum nimis absurdum", jež si nijak nezadala s norimberskými zákony z roku 1935, byla jakýmsi mezníkem v historii antisemitismu. Během jeho krátké vlády se počet obyvatel Říma snížil téměř na polovinu. Jeho následovníci Lev XII., Pius VIII., Řehoř XVI., Pius IX., byli jeho velice dobrými žáky.

 

1557 - vydal papež Pavel IV. bulu „Cum ex Apostolatus officio", v níž prohlašoval, že je nejvyšší pontifex, velekněz, představitel boha na Zemi a jako takový má neomezené právo sesadit každého panovníka, vystavit každou zemi invazi křižáckých vojsk a sesadit každého z jeho funkce bez soudu a možnosti obhajoby. Oslepil jej přízrak kacířství natolik, že jeho inkvizitoři začali odsuzovat k smrti smilníky, homosexuály, herce, klauny, dokonce i sochaře. Pronásledoval židy více, než kterýkoli jiný papež. Jako kardinál nechal spálit všechny knihy, které pokládal za zhoubné.

 

1559 - zavedl Pavel IV. index zakázaných knih. Všichni autoři, kteří si cenili svůj vlastní život, okamžitě přestali psát. Všechny tiskoviny byly kontrolovány státními i církevními úřady.

 

1561 - zuřil strašlivý hon na čarodějnice v luteránském Brunšvicku, který pokračoval i v roce 1590, kdy do Wolfenbütelu svezli na upálení čarodějnice z celého okolí.

 

1563 - koncil prohlásil: "Jestliže někdo tvrdí, že stav manželství je nad stavem panenství nebo celibátu a že není lepší a požehnanější zůstat panenským a v celibátu než být ve spojení manželského svazku, ať je proklet."

 

1564 - Tridentský koncil připravil nový a mnohem podrobnější index zakázaných knih.

 

1566 - byl zvolen papežem Velký inkvizitor Pius V. Napsal bulu „Regnans in Excelsis", do níž začlenil i verdikt, v němž anglickou královnu Alžbětu prohlásil za kacířku a podněcovatelku kacířů. Důsledkem této buly se z anglických katolíků stali zrádci a více jak sto kněží bylo v jejím důsledku usmrceno.

 

1570 - procesy propukly v Poitiers, Bordeaux, Le Mans, Toulouse, Avignonu a mnoha dalších místech Francie.

 

1571- byla v Římě Piem V. založena kongregace indexu zakázaných knih, která své seznamy pravidelně aktualizovala.

 

1572 - je po sérii hugenotských válek v Paříži povražděno nejméně dva tisíce hugenotů o tzv. bartolomějské noci na popud Kateřiny Medicejské za stálé podpory papeže.

1575 - se konalo veliké množství poprav v Alsasku.

 

1579 - vyhlásil církevní koncil v Melunu, že každý šarlatán a věštec a všichni, kdo praktikují nekromancii, pyromancii, chiromancii a hydromancii , musí být trestáni smrtí.

 

1580 - došlo v Trevíru k mnoha případům upálení při kampani, která měla původně za úkol potlačit protestantství a vyhnat židy. V důsledku komplexních procesů byli dvě vesnice prakticky vymazány z mapy. Nesmírně kruté postihy propukly též v Lucembursku a v Lotrinsku až do roku 1595. Filosof, ekonom a právník Jean Bodin vydal spis „Démonomanie des Sorciers" - v němž schvaloval i mučení dětí.

 

1582 - se konaly procesy s čarodějnicemi v Braniborsku a Württembersku.

 

1583 - papež Sixtus V. bulou „Coeli et terrae creator" zakázal astrologii a všechny formy věštění, které označil za neuskutečnitelné bez pomoci ďábla.

 

1589 - vydal katolický biskup Peter Binsfeld návod na stíhání čarodějnic „Tractatus de Confessionibus Maleficorum".

 

1589 - bylo v saském Quendlinburgu během jediného dne upáleno sto třicet tři čarodějnic.

 

1590 - počínaje a 1680 konče bylo ve Skotsku popraveno na čtyři tisíce čtyři sta čarodějnic.

 

1592 - bylo nizozemským dekretem vyhlášeno, že přestože již bylo upáleno mnoho žen, tak počet těch, s nimiž je nutné se vypořádat, je mnohem větší.

 

1595 - vydal právník, jenž poslal za patnáct let na hranici devět set čarodějnic, Nicolas Remy, příručku pro zastánce tvrdých postihů čarodějnic „Demonolatreiae". V jejich stíhání ještě pokračoval do roku 1612.

 

1599 - vydal Martin del Ria uznávaný spis pro odhalení a vyhlazení čarodějnic.

 

V 16. století se kardinálské klobouky prodávají v průměru za třicet tisíc dukátů, papež Lev X. měl na prodej 2150 svých úřadů. V každé zemi vlastní církev nesmírné bohatství a v Německu je v duchovních rukou celá polovina. Obchod s odpustky byl snad na svém vrcholu.

 

1600 - byl na příkaz inkvizice zaživa upálen astronom, filosof a básník Giordano Bruno.

 

1600 - bylo v Mnichově popraveno jedenáct lidí. Než byli zaživa upáleni, šesti z nich bylo cestou k hranici trháno maso z těla rozžhavenými kleštěmi, jedné ženě byly uříznuty prsy, pět mužů bylo lámáno v kole a jeden muž byl naražen na kůl.

 

1602 - právník Henri Boguet vydal příručku pro inkvizitory Discours des Sorciers. Jen v samotném Burgundsku nechal popravit na šest set čarodějnic. Používal nejkrutějších inkvizičních metod a nepůsobilo mu žádné problémy zahrnout do svých procesů i děti.

 

1603 - sadistický soudce Balthasar Ross nechal do roku 1606 ve Fuldě upálit na tři stovky lidí.

 

1605 - Klement VIII. napadl nantský edikt z roku 1598, protože poskytoval stejná práva všem, bez ohledu na jejich náboženské vyznání.

 

1608 - vydal italský mnich Francesco Gauzz další autoritativní příručku „Compendium Maleficarum".

 

1609 - byl jmenován hlavním inkvizitorem v kraji Basků v jihozápadní Francii Pierre de Lancre. Už jen za pouhé čtyři měsíce dal upálit na šest set lidí.

 

1610 - za zhruba dvacetileté období bylo v západošvýcarském kantonu Vaud popraveno bez mála šest set čarodějnic. Procesy se nadále konaly v Tyrolsku a Alsasku.

 

1616 - papež Pavel V. vydal rozhodnutí, aby koperníkovský názor, že Slunce je nehybným středem vesmíru, byl posuzován jako bláznivý a absurdní, po filosofické stránce mylný a po stránce formální kacířský. Na základě tohoto rozhodnutí zakázala inkvizice astronomu Galileu Galileiovi vydat cokoli nového nebo vydávat jeho stará díla. Musel se zavázat, že své názory nebude vyučovat, ani obhajovat, ani o nich diskutovat. Koperníka dala církev na index zakázaných knih, kde zůstal až do roku 1822.

 

1620 - upálil kníže-biskup ve Würzburku během jediného roku devět set místních čarodějnic. Jeho bratranec z Bamberku jich nechal upálit šest set. Byly nemilosrdně upalovány mladé dívky a stovky dětí v rozmezí tří až čtrnácti let.

 

1630 - Galileo Galilei vydal své dílo Systém světa. V těchto letech dosáhl svého vrcholu hon na čarodějnice v německém Bambergu, Würzburgu, Mohuči, Kolíně, Brunšvicku, Nassau, Badenu, Braniborsku, Trevíru a Württembersku. V hraničních oblastech Lotrinska a Alsaska bylo údajně mezi lety 1615 a 1635 upáleno na pět tisíc čarodějnic. K podobným ukrutnostem též docházelo v Normandii a v Bambergu se na hranici, kromě předních občanů města ocitl i sám starosta Johannes Junius.

 

1633 - Galileo Galilei je na základě soudu, vyneseným Svatým oficiem důvodně podzírán z kacířství. Jeho knihy byly zakázány. Posléze byl na příkaz římské inkvizice přinucen v souladu s katolickou vírou, že Země je nehybným středem vesmíru. Církev se ve skutečnosti mýlila a jestliže již dnes katolíci prohlašují, že to vlastně ani nebyla katolická doktrína, může si vůbec být někdo jakoukoli katolickou doktrínou jistý? A dodnes Řím vůbec nespěchá s tím, aby se vůbec omluvil.

 

1648 - když vestfálský mír prohlašuje, že občané, jejichž náboženské vyznání se liší od vyznání jejich panovníků, mají mít stejná práva jako ostatní občané v tomto státě, papež Inocenc X. to odsoudil a katolická církev zavrhla jako prohlášení škodlivé, nekřesťanské...atd.

 

1650 - byla ve slezské Nyse postavena velká pec pro úsporné upalování čarodějnic, která si vyžádala více jak tisíc obětí včetně dětí. Podobná pec, asi šedesát metrů vysoká, byla postavena již dříve v Avignonu.

1652 - došlo k velikým postihům čarodějnic v Ženevě.

 

1657 - římská inkvizice vydala bez jediné sebemenší známky lítosti prohlášení, v němž oznamuje, že ani jediný čarodějnický proces nebyl správně veden.

 

1666 - byly velice četné čarodějnické procesy vedeny v Sasku a Švédsku.

 

1677 - se vedli procesy s čarodějnicemi ještě v Salcburku, ve Štýrsku a Meklenbursku.

1682 - byly ukončeny hony na čarodějnice.

 

1685 - je na církevní podnět zrušen nantský edikt, v důsledku čehož v následujících třech letech opustilo na padesát tisíc rodin protestantů.

 

V 17.století prohlásil kardinál Bellarmine: "Kdyby se papež dopustil omylu tím, že by hříchy povolil a ctnosti zakázal, církev by musela považovat hříchy za dobré a ctnosti za neřestné, protože jinak by se prohřešila proti svědomí." Na celkový počet obětí, jenž si vyžádaly čarodějnické procesy se odhady různí, od několika set tisíc do devíti miliónů.

 

1715 - byly vedeny procesy v Bavorsku až do roku 1734.

 

1740- Benedikt XIV. Prohlásil, že papež je hlavní kněz celé církve, který může vzít z jurisdikce biskupa jakoukoli místní církev, kdykoli si to bude přát. Biskupové proto na úkor víry přísahají nikoli službu církvi a náboženství, ale pouze a jen papeži, a to doslova. Přísná autokracie je v papežství na prvním místě.

 

1782 - se konala v souvislosti s čarodějnictvím ve švýcarském Glarusu poslední zákonná poprava.

 

1789 - Francouzská revoluce byla v očích papežů ďáblovo dílo, a proto se katolická církev uzavřela do sebe a živila se pouze svým starým dědictvím.

 

1808 - když Napoleon dobyl Španělsko, tak dominikáni, často zabarikádovaní ve svých klášteřích, popírali existenci mučíren. Místnosti plné nahých, mnohdy duševně chorých vězňů však byly objeveny a po vyklizení byly vyhozeny do povětří.

1813 - byla zrušena španělská inkvizice.

 

1814 - zavedl papež Pius VII. po propuštění z francouzského zajetí znovu Svatou inkvizici za rouhání se, nemorální chování, neúctu k církvi, neúčast na jejích oslavách, nedodržování půstu a odříkání s pravé víry.

1816 - Pius VII. zakázal při soudech používat mučení.

1828 - Lev XII. opět nechal pozavírat všechny židy do ghett.

 

1829 - bylo s každým, kdo třeba jen přechovával knihu, kterou napsal kacíř, nakládáno jako s kacířem.

 

1831 - od tohoto roku napadali papežové každou novou ústavu (rakouskou, francouzskou, belgickou) jako bezbožnou. Všechny tyto ústavy se pouze odvážily zaručit svobodu svědomí, svobodu tisku, svobodné parlamentní instituce.

 

1832 - papež Řehoř XVI. ve svém díle „Mirari" označil svobodu svědomí jako bláznivý názor. Napsal, že náboženská svoboda plyne z té nejsmrdutější stoky indiferentismu a hbitě odsoudil svobodu náboženství, tisku, shromažďování a výchovy jako špinavý kanál plný kacířských zvratků.

 

1838 - lord Maculay, jenž v tomto roce navštívil Itálii, napsal: "Domnívám se, že papežské státy jsou nejhůře ovládanými státy v civilizovaném světě a neschopnost policie, zkorumpovanost státních úředníků, drancování zemí roste tak rychle a v takové míře, že to neunikne pozornosti ani toho nejnedbalejšího cestovatele." Zhruba o třicet let později byly papežské státy již zralé na povstání. Piovi IX. bylo učiněno mnoho nabídek na setkání, aby zachránil Itálii i papežství, ale papež měl za to, že moderní civilizace pochází od ďábla, kdy on odmítl jednat s princi temnot. Když děla generála Cadorny prorazila Aureliánskou zeď, byl to pro davy v ulicích den jejich osvobození. "Svého" území se papež odmítl vzdát a prohlašoval, že pánu může sloužit pouze jako panovník.

 

1852 - činil papež Pius IX. nátlak na Toskánsko, aby zakázalo židovským doktorům vykonávat svou praxi. Rakouskou ústavu odsoudil zejména za to, že dovolovala protestantům a židům mít svoje vlastní školy a koleje.

 

1856 - vydal papež Pius IX. edikt, který nadále v papežském státě povoloval exkomunikace, konfiskace, doživotní vězení i tajné popravy. Stejně tak čtení knih z indexu bylo pojímáno jakožto zločin.

 

1864 - papež Pius IX. ve svém díle „Quanta Cura" napadl svobodu náboženství a postavil ji na roveň se svobodou smrti a odsoudil ve svém sylabu omylů názor, že křesťanství by už nemělo být jediným náboženstvím v zemi. Za největší katastrofu považoval nástup demokracie. Tzv. Katalog omylů odsoudil veškerý lidský pokrok.

 

1869 - I. vatikánský koncil prohlásil, že pro spásu je nezbytné věřit v nejvyšší moc papeže a jeho neomylnost. První vatikánský koncil tak popřel vše, co první koncily zavedly a co bylo jednoznačně prohlášeno v Kostnici, kterou bylo ukončeno tehdejší schizma. Vatikánským koncilem bylo jasně dáno, že papež je svým vlastním pánem; neexistuje žádná kontrola ani skládání účtů, žádná diskuse, žádná parlamentní opozice. Svět se může stát demokratičtějším, církev nikdy. Papeži, který přišel o své státy, touha po absolutní moci vůbec neskončila, pouze měla pokračovat v oblasti pravdy. Po tomto koncilu bylo v církvi všechno centralizováno.

 

1870 - papež Pius IX. je v bazilice sv.Petra prohlášen za neomylného. Jako paradox pak zní závěr z I.vatikánského koncilu jenž hovoří o tom, že aby církev přežila, není nezbytný papež, ale Ježíš Kristus, jenž je opravdovou hlavou církve. V tomtéž roce se z věznic a kobek patřících inkvizici stali úřady a archivy, v nichž práce pokračuje stejně metodicky, pouze ne tak brutálně.

 

1870 - italská vojska, jež dobyla Řím, lidé zdravili jásotem jako při osvobození. Jedenáct dní na to dostali všichni židé svobody, jež jim papežství upíralo alespoň tisíc pět set let. Poslední ghetto v tehdejší Evropě bylo zbouráno.

 

1878 - papež Pius IX. prohlásil za omyl, že každý člověk může svobodně přijmout a vyznávat jakékoli náboženství, které bude považovat za správné.

 

1880 - Lev XIII. ve svých encyklikách prohlašoval, že církev má právo na náboženský monopol v kterémkoli státě a svobodu náboženství odsuzoval. V politické angažovanosti deklaroval, že je nutné myslet nejvíce na to, jak sloužit zájmům katolicismu. Dle něj katolíci byli nuceni hlasovat pouze pro ty, kdo se zaslíbili katolickým zájmům a nikdy před nimi nedávat přednost nikomu, kdo je nepřátelský vůči katolickému náboženství, které je jediným skutečným náboženstvím.

 

V 19.století papežové tvrdili, že církev a stát jsou nerozlučitelně spojeni. Svoboda není křesťanská, nejdůležitější je právo a pořádek, papežové tak svobodu napadali jeden po druhém a Vatikán odsoudil všechny evropské ústavy. Ještě ve druhé polovině tohoto století byla v Římě a papežských státech dosud židům odepírána naprostá většina jejich lidských práv.

 

1902 - je pod tlakem sdělovacích prostředků přejmenována Svatá inkvizice na Svaté oficium

 

1903 - Pius X. prohlásil, že papež, kterého Bůh uvedl do nejvyššího úřadu, nemá právo oddělovat politické záležitosti od víry. Katolická církev se tak stala jediným náboženským sborem na světě, který je současně církevní i politickou organizací.

 

1903 - Pius X. nechal cenzurovat dílo abbého Loisy. Později jej nechal exkomunikovat a udělil na něj jednu z nejpřísnějších klateb. Vůbec všechny knihy i časopisy před tím, než byly vydány, byly dokonale zcenzurovány.

 

1906 - Pius X. prohlásil: "Ať se provozuje studium filosofie, teologie a příbuzných předmětů v duchu papežských listin a svatého Tomáše Akvinského." Na základě tohoto prohlášení byl propuštěn katolický intelektuál George Tyrrel z Akademie, jenž se skrýval pod pseudonymy, neboť se pokusil o dobovou přeměnu Tomáše Akvinského. Nakonec byl donucen se zavázat, že nevydá nic bez souhlasu kompetentní osoby.

 

1928 - papež ve své encyklice „Casti connubi" horlil proti antikoncepci a zejména rozvodu, u kterého platilo, že nikdo jiný než on nemůže rozvést ani to nejnesnesitelnější manželství.

 

1930 - papež Pius XI. ve své encyklice prohlásil, že antikoncepce je špatná, vždy špatná, hrozivě špatná. Podle něj je antikoncepce kriminálním zločinem, když pravil: "Velebnost boží si oškliví tento nevyslovitelný zločin s nejhlubší nenávistí a někdy jej musí trestat smrtí."

1932 - schválil Pius XI. Normy pro rozvádění manželství...

 

1941 - o své živobytí přišly asi tři čtvrtiny italských židů, na nichž papežská reakce Pia XII. bylo pouhé ostudné mlčení. Nejen v Itálii, ale v celé Říši byli židé systematicky pronásledováni a zabíjeni a Vatikán tyto činy nedokázal odsoudit jediným slovem.

 

1942 - masové vyhlazování židů se již stalo všeobecně známým, přesto papež a celý Vatikán nadále mlčel.

 

1942 - založil Pius XII. vatikánskou banku, přestože církev dala úrok do klatby jakožto lichvu a dosud tuto klatbu oficiálně neodvolala.

 

1943 - Němci obsadili Řím a židé jsou v přítomnosti papeže, který nadále mlčí, deportováni z města

 

1945 - umění, znázorňující Krista jako nežidovského křesťana a teologie, jež těží z této iluze, připravila živnou půdu pro Hitlera a jeho konečné řešení židovské otázky. Robert Katz napsal: "Byl tu jeden muž, který měl být a musí být volán k odpovědnosti za to, že mohl a neučinil ani to nejmenší, aby zabránil německému vyvražďování. Tím mužem je papež Pius XII."

 

1966 - papež Pavel VI. po více než čtyřech století konečně přerušil existenci indexu zakázaných knih.

 

1968 - představil papež světu svou novou encykliku týkající se katolické sexuální etiky „Humanae Vitae". Pavel VI. postavil antikoncepci mimo zákon. Přísná katolická etika v Jižní Americe vedla k nekontrolované plodnosti, která zase vedla k rozsáhlému počtu potratů, které způsobily smrt mnoha matek. Neustále jen opakoval, že morálka pohlavního styku se musí posuzovat pouze z čistě biologického hlediska.

 

1979 - Jan Pavel II. zrušil licenci světově proslulému katolickému spisovateli Hansu Küngovi, v důsledku čehož již nebyl pokládán za katolického teologa a přišel tak o práci. Římští duchovní tak svého odpůrce umlčeli a ostatní tím byli varováni. 1983 - předpis 747 s přepracované církevní sbírky zákonů z roku 1917 říká, že existuje-li nebezpečí, že dítě zemře v matčině děloze, musí být pokřtěno ještě před narozením.

 

1986 - připravil papež otce Karla E. Currana o jeho učitelskou licenci, v důsledku čehož přišel v roce 1987 o své místo na katolické universitě. V téže době je přinucen odejít z řádu jezuita Sweeney pro zveřejnění svého průzkumu mezi kněžími o jejich názoru na celibát.

 

1986 - roste počet sporů Vatikánu s církví Spojených států. Jan Pavel II. pak zprostil autority arcibiskupa ze Seattlu v učení o morálce, zesvětštění kněží, zrušení manželství, vedení liturgických a kněžských seminářů a dosadil do téže oblasti jiného. Papež tím dal jasně najevo, že pokud uposlechne do písmene každý vatikánský dekret, může být znovu dosazen do funkce.

Šóá - tragédie moderních dějin

 

Římskokatolická církev je plně zodpovědná za největší holocaust v dějinách - holocaust Židů, který nezačal příchodem Hitlera, ale už ve středověku - za přímého vedení církve a jejích hodnostářů...

 

Na důkaz tvrzení o církevní zodpovědnosti za antisemitismus a holocaust na Židech v Evropě uvádím nezpochybnitelná historická fakta, zaznamenaná SAMOTNOU CÍRKVÍ - takže mne těžko někdo může obvinit ze „zaujatosti".

 

Prvním masovým vyhlazováním židů se může církev „pochlubit" už v době křížových výprav, kdy „křižáci" pod vedením fanatických kněží a mnichů pořádali pogromy ve všech větších městech Evropy, jimiž táhli... Desítky tisíc obětí...pro ilustraci úvaha opata Petra z Cluny - jedoho z „duchovních" vůdců druhé křížové výpravy v r. 1146 : „...k čemu se vydávat až na konec světa... bojovat se Saracény, když mezi sebou necháváme žít další bezvěrce, kteří se před Kristem provinili tisíckrát více než Mohamedáni !"... A po druhé křížové výpravě církevní soudy vedou první procesy s Židy, obviňovanými z rituálních vražd křesťanských dětí, znesvěcování hostií... A tato obvinění jsou pak už po staletí typická k vytváření protižidovských nálad ještě ve dvacátém století... V Čechách vzpomeňme třeba známou „hilsneriádu"...

 

Už 4. lateránský koncil v r. 1215 uložil všem židům tehdejší Evropy nosit „jiný" oděv, než nosili křesťané a zakázal sňatky mezi „křesťany" a židy... Mezi léty 1215 až 1370 dvanáct koncilů a devět královských nařízení předepsalo ve Francii tamějším židům nosit viditelně na oděvu žlutou hvězdu. V zemích „Svaté říše římské národa německého" museli židé povinně nosit potupné špičaté klobouky žluté nebo červené barvy, později trojúhelníky našité na oděvu...

 

Nějak ten pověstný Hitlerův antisemitský nacismus postrádá originalitu... Kdepak asi kopíroval ?

 

Protižidovské běsnění církve ve Španělsku je snad dostatečně známo. Jen pro ilustraci - sevillský arcijáhen v r. 1378 ve svých kázáních uvádí „zabití žida" křesťanem jako „záslužný čin před Bohem i králem"... Opět desítky tisíc obětí - některé prameny uvádějí čísla převyšující sto tisíc... Zabíjení a všemožné pronásledování se týká i „conversos" - židů, kteří ze strachu o život „přestoupili" na „katolickou víru"... Dominikán Martiny vydává koncem 13. století knihu „Pugio fidei" (Dýka víry), ve které označuje Židy za „vazaly Satanovy"... Kniha františkána Alfonze ze Spiny „Fortalicium fidei" (Pevnost víry) z patnáctého století je pro „křesťanské židobijce" tím, čím bylo „Malleus maleficarum" pro „lovce čarodějnic"... Ospravedlňuje totiž jménem církve a Boha jakékoli prostředky, včetně mučení a poprav upálením, použité proti „nepřátelům Boha, Satanovým služebníkům - židům"...

 

 

 

Protižidovská bula papeže Evžena IV. z r. 1436 označuje židy za „škůdce a protivníky křesťanství" a „potvrzuje" všechny zločiny, jim s oblibou církví už dlouho připisované (vraždění dětí, zločinné čarodějnictví, znesvěcování hostií...)

 

Basilejský koncil v r. 1434 zakazuje přijímání židů na všechny školy a university, „křesťan" nesměl pracovat u Žida, nesměl dokonce bydlet se židem v jednom domě... Židé se nesměli bez povolení nikde usazovat, nesměli vykonávat žádné veřejné úřady...

 

Necituji nacistické „norimberské" zákony, ale nařízení „katolické" církve !!!!

 

V Itálii dva známí františkáni - Jan Kapistrán a Bernardin z Feltre - organizují na přelomu patnáctého a šestnáctého století protižidovské pogromy v mnoha městech a svými kázáními štvou dav do skutečně nechutných excesů... Janu Kapistránovi však Itálie nestačí - v letech 1453 -1454 přenese svoji „bohumilou misi" do Slezka, kde zinscenuje několik „monstrprocesů" se židy, obviněnými z rituálních vražd...jsou samozřejmě krutě mučeni a upáleni - a Kapistrán má „volnou ruku" ke svému protižidovskému štvaní a organizování pogromů...

 

Vrcholu dosahuje církevní protižidovský holocaust v polovině šestnáctého století. Papež Pavel IV., na jehož návrh vzniklo „Sanctum officium" - inkvizice..., papež Pius V., který byl před svým zvolením „Velkým inkvizitorem". Oba se nijak netají svými protižidovskými postoji a masivně ze svého úřadu podporují jakoukoli formu pronásledování židů v Evropě. Pavel IV. vydává necelé dva měsíce po svém zvolení pochmurnou bulu „Cum nimis absurdum", proti níž jsou „protižidovské pasáže" v Hitlerově „Mein Kampf" slabým čajovým odvarem. V kostelech vznikají obrazy a sochy s fanatickým antisemitským obsahem - mnohde jsou DODNES k vidění...

...a velké „vyhánění židů"?

 

1290 Anglie - desetitisíce mrtvých. Zde opravdu po vyhnání židů nezůstala dlouhá staletí ani komunita „konvertitů"

1394 Francie (s židy to dopadlo podobně jako v Anglii) a Falcko

1420 Rakousko

1424 Freiburg a Curych

1426 Kolín n. R.

1432 Sasko

1492 Španělsko a Sicílie

1492 Portugalsko

 

1495 a 1506 Provence

1569 na přímý příkaz papeže Řím

1567 Janovská republika

1572 Lucra

1591 Milánsko

...a stovky dalších...

 

Tyto pochody smrti měly za následek stejné utrpení tisíců rodin, jako ty „nacistické". Často končily smrtí - buď ubitím, lynčem od fanatického davu „věřících", který za povzbuzování svých „pastýřů" tyhle „bohulibé" akce organizoval (ano, kazatelé opravdu označovali „účast křesťanů" na protižidovských akcích i pogromech za bohulibou, každému křesťanu doporučovanou činnost...) nebo smrtí vyčerpáním a hladem za nelidských podmínek těchto „pochodů smrti"... Ti, kteří tyto pochody přežili, skončili v předem určených, „křesťanskými" strážemi hlídaných koncentrácích - ghettech...

 

Katedrální kapitula v Toledu vydala v roce 1547 nařízení o tzv. „čistotě krve" - „limpieza", kde se odvolává na podobná nařízení již zmíněného Basilejského koncilu. Opravdu - tohle nařízení až nepříjemně připomíná známé „norimberské zákony" - „rasová" čistota byla jedinou možnou podmínkou pro „normální", občanský život... Židé a jejich „míšenci" se tímto nařízením stali na dlouhá staletí ve Španělsku „podlidmi", naprosto bezprávnými.

 

 zdroj: http://zakazany.denicek.eu/homepage/jak-to-pekli-papezove.html


Chick
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (09:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...autor tohto článku sa už prezrádza len tým, že vypisuje krutosti a mučenie...ak by to bola pravda, tak v Katolíckej cirkvi už nieje nikto a sama by zanikla pri prvom storočí...to čo je a bude večné, je len dobro, preto stále existuje JEŽÍŠOVÁ cirkev, môžete ju dehonestovať, môžete ju napádať, nikdy sa Vám ju nepodarí zničiť, čo je od BOHA to je večné.


stigd . lybysule2   |   ip:178.40.15   |   2012-02-05  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sranda ako ateisti majú neustálu potrebu ,,vyslobodzovať" katolíkov od tej zlej cirkvi


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2012-02-05  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  

http://www.youtube.com/watch?v=2hMXNGuEEVc&;feature=related

pre registraciu ...http://signup.wazzub.info/?lrRef=5962853a


zaujimavá ponuka si myslím ....uvidi sa čo z toho wazzubu bude


jn7 . kubiticy51   |   ip:88.212.36   |   2012-02-05  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ján Hus bol aj je hrdina českej zemi


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2012-02-05  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   "čo je od BOHA to je večné"

Áno , i blbost je věčná - protože (prý) je to taky dílo BOHA , který vše , ale úplně vše , stvořil ve své nekonečné moudrosti .


A123 . fyvafado07   |   ip:78.128.18   |   2012-02-05  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čo sa týka násilného pokresťančovania polabských slovanov ktoré v článku úplne chýba, a o ktorých existencii sa dnes skoro mlčí http://cs.wikipedia.org/wiki/Polab%C5%A1t%C3%AD_Slovan%C3%A9 http://leva-net.webnode.cz/chronologie/a9-vedicke-symboly/slovanske-nemecko/


martin . kymelumi22   |   ip:85.163.22   |   2012-02-05  (11:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  katolicka cirkev nie je od boha aj satn bbude zit az do skoncenia sveta preto este stale existujeLenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.97   |   2012-02-05  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  brany pekelne ju nikdy nepremozu mozte sa aj rozkrajat :)


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Katolicka cirkev = politická strana šíriacia ideológiu. Nepotrebuje byť v parlamente.
Ľudia sú tak zmagorení jej sľubmi a zastrašovaním až je to až na smiech/plač v akom svete žijeme. V každom prípade ich kráľovstvo je z tohto sveta.


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2012-02-05  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   "brany pekelne ju nikdy nepremozu mozte sa aj rozkrajat :)"

Proč by pekelníci přemáhali své církevní bratry ?


benares . pynuwogy50   |   ip:84.53.114   |   2012-02-05  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB vysvetli prosim ta vsetkym ze to asi nebude pravda ,ale najprv si zisti co je to kognitivna disonancia.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.97   |   2012-02-05  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  protoze chicku, oni nenavidi Jezise Krista, stejne jako ty - a aj omnoho viac...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.97   |   2012-02-05  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  benares ja viem co to je. ateisti opakuju dookola tie iste frazy, tak som si zistila... a netvrdim ze tie brany pekelne nebudu posobit aj v cirkvi-ved samozrejme, ze satan chce tu cirkev v prvom rade infiltrovat...ale ...o tom hovorim


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale To si na omyle Lenka, spajas si viac veci dokopy..
Uz minule som Ti daval lekcie o mnozinach, Jablcka, Hrusky, Hrozno...
Jezis nie je cirkev, Ten co je proti cirkvi nemusi mat vobec namietky proti Jezisovi...
A brany pekelne cirkev uz davno premohli, ved to vidis v clanku..
Pozri napriklad toto..
http://www.tlg.estranky.sk/clanky/jan-pavol-ii.-je-v-pekle.html

A nehovor mi teraz ze svedectvam neveris, lebo by si sa strasne zosmiesnila.Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-05  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kognitívnou disonanciou trpí aj panmaminum vo vztahu z jeho modlou Mečiarom Vladimírom,,:-DDD
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.97   |   2012-02-05  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stivicek lenze ty vobec nevies o co tu ide,tak nepoucuj


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2012-02-05  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Jezis nie je cirkev, Ten co je proti cirkvi nemusi mat vobec namietky proti Jezisovi...
A brany pekelne cirkev uz davno premohli, ved to vidis v clanku.."

Steve

Odpověděl jsi i za mne , děkuji . Jen jsem trochu překvapen , že jsi sem dal takový odkaz . :-) To asi Lenka nerozdejchá ...


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (13:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka
Ale co by som nevedel ide o boj medzi diablom a panom bohom a o nase duse.
Ja tomu vsetkmu rozumiem, pan boh nam chce dobre diabol nam chce zle a my
si musime vybrat lebo kto nevoli nech sa potom nestazuje. Pan boh chudak
ani prilis nemoze bojovat lebo kto mec tasi mecom aj zhynie.. A zlom sa proti zlu neda
bojovat tak mozeme byt vsetci len dobri. Ine nam neostalo, mame predsa slobodnu volu.
Alebo ked sa mylim tak mi to vsetko pekne zlatko vysvetli ja sa necham poucit od Teba.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slohové cvičenie, fragment úvahy... Uvedená zločinecká organizácia mala šťastie, že sa sformovala na svojich pochybných princípoch ešte v dobe, kedy nebolo pokroku. Svoju existenciu založila na vymyslenej pochybnej teórii, ktorou sa v čase jej vzniku dali ideálne ovládať stáda. Je však zarážajúce, koľko labilných magorov im to žerie dnes, keď ich rozprávkovú pavedu pokrok jednoznačne zakopal hlboko do hnojiska vykydaných nábožných predstáv. Počas svojej existencie bola vo vraždení a kradnutí cudzieho majetku veľmi aktívna a dokonca neváhala ani za exotickými duchovnými obeťami si kliesniť cestu mačetou cez prales na druhom konci sveta. Jej súčasnú hierarchiu a pracovné metódy môžeme porovnať s inou zavrhnutiahodnou organizáciou, ktorá má korene na Sicílii. Hlavou tejto hydry je biely osol z Vatikánu. Jeho úlohou je ukazovať sa a odvádzať pozornosť. Darí sa to skvele, veď posúďte sami: stačí, keď zamáva v okne a ovce už tečú a idú do kolien. S obľubou koná v pojazdnom akváriu výjazdy do iných krajín za cudzie peniaze s rovnakým zámerom. Kým ovce so zopätými kopýtkami zbožne békakú alelujá, v zákulisí sa lepšie kradne. Od svojho porovnávaného vzoru sa líši len tým, že Capo di tutti capi cestuje na vlastné riziko a v utajení...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-05  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v pojazdnom akváriu výjazdy do iných krajín za cudzie peniaze s rovnakým zámerom. Kým ovce so zopätými kopýtkami zbožne békakú alelujá,

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

dobrééééé..matrtaj..dobréééééééé


ANONYM . sipyrige36   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium
S výrazom - 'hnojisko vykydaných nábožných predstáv' si ma pobavil... :-))

Joplins
No len hoď nejaký veršík - čo si o tom článku myslíš.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (13:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som rád, Jolopuk, že si si to osvojil. Povoľujem ti autorský copyright a môžeš to bez obáv deklarovať z lešenia širokej verejnosti.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-02-05  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer . Ti tomu neveríš , že cirkev bola v minulosti zlá k obyčajným ľudom , alebo si z nás robíš iba srandu .


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifera treba nechať on tomu nerozumie prilis.
Casto citam v nabozenskych casopisoch o vecnych mukach a vecnom zatrateni.
Lucifer pise - co je od boha to je vecne.Raz darmo ked sa chce lucifer hrat na boha
potom to tak dopadne.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-05  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jolo-pukaňa sa mi luuubi viac..:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.97   |   2012-02-05  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve-vidim, ze to zacinas chapat,som rada, ze mam na teba dobry vplyv:) este si zober to posolstvo k srdcu...


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (13:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pitbul...či tomu verím?...sú k tebe zlý dnes?...myslíš že by sa zlo zachovalo ako spolok 2000 rokov?...ateisti sú tu pár desaťročí a pozri koľko zla napáchali...vraždy, úžery, podvody...toto vládne svetom...zamyslite všetci nad sebou aký ste dobrý a Spravodlivý, potom súďte iných...pre zlého prezidenta, nebudem súdiť Národ...tak prečo vy súdite?..keď ste sami vinný.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-02-05  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Si asi robíš srandu . Že ?


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...prečo sa chce človek hrať na BOHA?..napríklad ty?...všetkému rozumieš a pri tom nevieš nič...čo vieš vlastne steve?...čo vieš o svete a o BOHU?...nevieš nič, len nám kážeš o smrti ducha, to je tvoj ateizmus...slúžiš peklu a ani o tom netušíš...duša úbohá.


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pitbul...si bez viny?...naozaj si?


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcete súdiť cirkev?...čo ste urobili pre Lásku a dobro na tomto svete vy?...čo si urobil napríklad ty steve?


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer. Viem vsetko co potrebujem VEDIET.
Co vies Ty ked nevies nic ale iba VERIS. Aj môj psik mi veri, ide tam kam ho povediem.
Uz neraz v dejinach vas poviedli na jatky.. Tak o com sa chces bavit.
Chyba Ti jedna jedina vec aby si vedel o com pises - definicia boha.
Nejako som ju nikde nenasiel nech som sa snazil ako som chcel.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.97   |   2012-02-05  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve kasli na definicie,na definicie nemas cas


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka
Na definicie nie ale na Teba si najdem. :-))


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (14:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...a čo vieš?...čo vieš o Láske a pokore?...čo vieš aby sa na svete mal aj ten posledný slabý na tomto svete dobre?...myslíš že ťa tejto Láske naučí znalosť o opici?...naozaj vieš všetko čo potrebuješ, ale len to vieš čo vyhovuje tebe?


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...urážaš a zatracuješ BOHA, prečo?...lebo si ho odmietal spoznať, nechceš chápať, len súdiš.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-02-05  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hovno . Skúška signálu .


Dantes . hitihuma85   |   ip:195.28.75   |   2012-02-05  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vynaložili sme ,mveľa úsilia a najma naši rabini,kým sa nám podarilo čiastočne eliminovať a zdolať nášho najvačšieho nepriateľa Katolickú cirkev.Preto sme založili množstvo tajných organizácií a lóži /slobodomurárských/,ktoré pracujú pre naše záujmy,pod príkazmy naších rabínov.Pre gojímov sme urobili cťou možnosť sa pridať sa k naším organizáciam a lóžam ,ktorým sa dnes ,vďaka nášmu zlatu ,darí viac ,ako kedykoľvek predtým.Napriek tomu ostáva maším tajomstvom,že gojimovia ,ktorí zradia vlastných a pridáju sa k nám, sa nikdy nedozvedia ,že tieto spravujeme my a slúžia len naším záujmom..Niektoré z nášho potomstva sme primáli,aby sa pridali k RKC s jasným cieľom,že majú ešte usilovnejšie pracovať na zníčení katolicizmu,tým ,že v ňom vytvoria škandály.Sme otcovia všetkých revolúcií i tých farebných aj Gorily- dokonca aj tých ktoré sa obrátili proti nám /VOSR v Rusku/.Sme strojcami vojny a mieru. Môžeme sa chváliť tým,že sme boli strojcami reformácií,husitských rabovaní aj darwinových evolúcií.Kalvin bol naším dieťaťom,bol splnomocnený židovskou autoritou so židovskými financiami ako Hus,Luther aby pokračovali v našom diele.Vďaka našej propagande ,naším teoriam,liberalizmu a dezinterpretácií slobody boli mysle mnohých gojímov a najma čechov pripravené prijať naše ciele..Oddelili sa od cirkvi a tak padli do našej pasce.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-02-05  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer . Bez viny ? Som nemravník jak repa , ale keď vidím niečo nespravodlivé , tak ma to štve .


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo o tom viem ? No všetko čo potrebujem vedieť lucifer.
Aku Lasku maš na mysli
- patologicku
- vašnivu
- lasku k vlasti
- lasku k deťom
- k žene
- k praci
- k peniazom
- k majetku
- definuj luciferko definuj pretože laska bez konkretnych objektov ktorych sa tyka
NEEXISTUJE. Vždy sa vzťahuje k objektom alebo určitym vlastnostiam.

A to sa tyka aj POKORY. Pokora k panovi, pravde, silnejšiemu..

Nejako Vas tymi všeobecnymi slovami ktore nič konkretne nehovoria a každy
si ich vysvetli po svojom - opantali.


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...a mimochodom, ty nepoužívaš logiku ani zdaleka, len opakuješ frázy, ktoré vychádzajú s tvojich vedomostí získane od ateistov, ak by si používal logiku, sám by si si logicky pospájal, čo je pre ľudí dobré, ale ty namiesto toho len urážaš a kážeš o opici.


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...hovorí ti niečo Láske k blížnemu?...nad týmto sa zamysli.
....a pokora k silnejšiemu?...ty sa klaniaš mamone peňazí a moci...ja sa BOHU klaniam zato že žijem a že ma neustále obdarováva všetkým čo mám tu na svete, všetkým znamená aj tým vzduchom ktorý dýchaš aj ty...steve.


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve... definuj luciferko definuj pretože laska bez konkretnych objektov ktorych sa tyka
NEEXISTUJE. Vždy sa vzťahuje k objektom alebo určitym vlastnostiam...vidíš aký si slepý..miluješ len to z čoho máš prospech, skús pochopiť nezištnú Lásku, Lásku ku všetkému a všetkým, len tak zadarmo.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pacient, tebe sa stav nelepší a nelepší...


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..prečo mňa uráža niekto, kto velebí vraha a zlodeja mečiara...kto z nás je na tom horšie, čo myslíš pandemonium?


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-02-05  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer . Stalin to vraj myslel dobre , keď chcel premeniť kostoly na hospodárske budovy a aj Hitler to vraj myslel dobre keď chcel majetok iných národov , lebo vedel , že vlastný potrebujú miesto na slnku a dokonca aj všetci čo chceli vojny to mysleli dobre . Ti tomu neveríš .


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (14:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pitbul...tak prečo súdiš za hriechy iných, čestných a poctivých Kňazov?


lucifer . faliqevu33   |   ip:85.237.22   |   2012-02-05  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pitbul...neverím vodcom, prezidentom, králom, pretože žiadny z nich neznesie nad sebou nikoho kto má väčšiu moc ako oni, preto sa snažili BOHA z pamätí ľudí vymazať.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zamýšľam sa nad tým kostolným slovným spojením. Lenže... lenže čo ak ten blížny je nepriateľ celé dni sa mykajúci na lešení, alebo pacient, ktorý večne oplzlo nadáva slovami zvýraznenými veľkými písmenami?


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Ty neprekrúcaj..
Láska ku všetkým to už je niečo iné, to už si definoval.
Láska ku všetkým nefunguje.. Aj keď by sme si to mohli myslieť, skús si sadnúť
vedľa nejakého primitívneho opilca ktorý bezdôveodne mláti svoje deti a miluj ho, milo sa s ním bav... Ja by som nemohol nedá sa lucifer milovať všetkých, iba ak vo fotelke keď doma sedíš si to môžeš o sebe namýšľať ako všetkých miluješ. Nenamýšľaj si hlúposti, skús ísť medzi hajzlov a over si svoju lásku ku všetkým.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-02-05  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja poctivých kňazov súdim iba tak , že ich považujem za poctivých , ale myslel si poctivých voči cirkevnému poriadku , alebo poctivým voči tomu čo považujú za spravodlivé , teda skorej to čo cítia ako spravodlivé voči druhým . Ja som súdil iba stredovekých hodnostárov , ktorý niekedy boli horší ako hocikto iný .


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-05  (15:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  milačik,,ja niesom tvoj nepriatel,,to zle vidis..
ja som tvoj zachranca..
to že sa s tebou rozpravam tak tvrdo ,je len z jedneho dôvodu..a sice ,ze si trochu natvrdlý a normalna reč na teba nema vplyvu..tak sa ta snazim prebudit sokom..chapes??:-DDDD


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.97   |   2012-02-05  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  plne sa podpisujem pod to, co napisal dantes. steve lenze toho opilca moze ta laska zmenit-kym zije, ma sancu sa zmenit, po smrti(fyzickej) uz bude neskoro


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jolopuk, takže sa spoznávaš v mojom implicitnom opise a potvrdzuješ definitívne jeho trvalé pochopenie? Lebo ja som ťa vo svojej otázke priamo nemenoval. Ale konečne už aspoň robíš slabé pokroky. :-DDD


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-05  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  teraz si ma urazil..
Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-05  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  do krvi..:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...snažím sa poukázať na celok z vtačej perspektívy...vážne si myslíš že by toto robil milujúci Kresťan?...keby celý svet žil len podľa BOŽÍCH slov, tak teraz svet vyzerá úplne ináč...čo myslíš steve ako?


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-02-05  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer . Ešte si mi neodpovedal , prečo tých kňazov ktorý ubližovali nevinnými , nazývaš poctivými a čestnými . Či kašleš na mňa .


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (15:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pitbul...ja hovorím o slobodnej vôly jednotlivcov, nie o celku...oni sami vedia najlepšie aké majú hriechy...ja sa za prosby prosím BOHU, nie ku Kňazom, vyberám si len takých o ktorých viem, že ma povedú správnym smerom.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nenašepkávajte mu! Vraj " z vtáčej perspektívy..."! :-DDD To je dobré, ale nepravdepodobné. On, doživotný pacient psychiatrickej kliniky so sklonom k autizmu a s konskými klapkami na očiach... a vraj " vtáčia perspektíva"! LoooL!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pitbul a aj Ďakujem BOHU, za všetko ale úplne všetko čo mám.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...otvor už konečne oči steve a priznaj že tento svet by si určite svojej budúcej generácii nezanechal a ide to s nami dole kopcom.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pacient, ty ďakuješ tomu zvýraznenému oplzlému slovu, že si blázon? To len potvrdzuje správnosť toho že si tam, kde si. :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...a pandemonium nech ti slúži ako príklad toho zlého, kto by chcel v sebe nosiť toľko nenávisti?


ANONYM . sipyrige36   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka
- plne sa podpisujem pod to, co napisal dantes.

Priklanat sa k jednej skupine pokrytcov len preto lebo su aj ine skupiny pokrytcov
a vsetkym ide o tu istu vec pritom... Toto JEZIS nikoho neucil.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM...žeby o moc?


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer
- otvor už konečne oči steve a priznaj že tento svet by si určite svojej budúcej generácii nezanechal a ide to s nami dole kopcom.

Tvoje kralovstvo neni z tohto sveta tak o co Ti ide.
Ze to pojde dole kopcom mas napisane vo svojej knihe a drzis sa scenara tak co sa divis ?
Ak chces zmenit svet musis ho menit tu a teraz. Postav dom, zasad strom, splod syna.
Co z toho si uz urobil Lucifer. Nic, citis len nekonecnu lasku k ludom a konstatujes ako to ide dole vodou ? Potom to aj tak vyzera, to predsa musi ist dole kopcom.
Mas nejake ciele ktore chces dosiahnut, nejake vizie, nejake realizacie co a ako zmenit k lepsiemu ? Co si k lepsiemu zmenil ?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...žijem tak ako my to tento ateisticky svet dovoľuje.


cocka . ramenubi46   |   ip:87.244.25   |   2012-02-05  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia nepochopili učenie Ježiša. On presadzoval kráľovstvo nebeské na zemi. Buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi. Sám Ježiš nič nenapísal. Nie preto, že by bol analfabet. Hovoril k ľudskej duši. Nie k egu. Výrok o Petrovi: Peter ty si skala a na tej skale vytvorím silnú církev- Určite nemyslel církev ( ak to vôbec takto povedal ) bažiacu po moci a bohatstve. Podľa evangelií, Diabol keď vábil Krista, povedal " Dám ti všetky kráľovstvá a bohatstvo sveta, ktoré mi boli dané a ja ich dám, komu chcem." Ako vieme, Ježiš odolal. Takzvaná, jeho církev, už nie. On ešte príde, ako sľúbil. On bude súdiť." Mojich následovníkov poznáte po činoch", povedal. Ježiš pomáhal, lečil, odpúšťal a učil milovať Boha, ako blížneho svojho. Zabíjať v mene boha a církvi .... to už nechám na váš úsudok.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosím vás, mám fundovanú otázku na všetkých diskutujúcich bez rozdielu: Riešime tu bielych oslov, ale skúsme sa spoločne zamyslieť, prečo sa všetci tak radi obliekali do kobercov? (viď. ilustračný obrázok). Je to nejaká smiešna uniforma tej organizácie, alebo spoločná úchylka ako jedno z kritérií na zvolenie?


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (17:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer
No dobre a co by Ti dovoloval krestansky svet, popis mi to.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (17:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...žiť v miery a láske, svet kde sa JEŽÍŠOVÉ slová naplnili...svet kde ľudia nepodľahli moci a zlatému teľatu.


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer
Ale ja tu zijem medzi krestanmi
a sused susedovi zavidi, jeden druheho ohovara, robia si napriek krestania,
biju sa o majetky, dedicstvo, pachtia sa za kadecim az na par svetlych vinimiek ale tych je naozaj malo.. Tak napis v com sa lisis odo mna, mna majetok nikdy nezaujimal prilis,
rad som robil co ma bavi, majetok ktory som potreboval mi teda spadol sam do lona vdaka udajnemu daru od boha no a v podstate mna tie svetske veci netrapia ani tie vase roztrzky o to kde ma byt plot postaveny ci meter ku mne alebo k susedovi tak v com ste taki perfektni krestankovia.. V tom ze sami seba velebite a ani do zrkadla sa neviete poriadne pozriet ? Nic svate som na Vas neobjavil aj ked pendlujete do kostola kazdu nedelu. Chceli by ste krasny svet okolo seba ale urobit ho neviete a neni to chyba ateistov. Ja som si okolo seba pekny svet urobil a zbytok som nechal na Vas. Nejako sa Vam to nedari nech vas sledujem z lavej ci pravej strany akosi Vam to nejde.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...myslíš že je chyba len v nich?...nie je moc na výber, tebe sa darí...fajn...ale život nieje o majetku a peniazoch, ale o nás...ľudoch.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pacient, namiesto písania oplzlých slov veľkými písmenami sa nauč správne písať slovo "mieri/y". Dám ti preto 100x opísať túto vetu: "Do akej miery chce niekto žiť v mieri, keď na neho iný mieri..." Tak šup, šup, máš čo robiť aspoň dve hodiny, nech nie si taký sprostý... :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...myslíš že ľudia potrebujú zbrane?...vlastne áno, iba takým ktorým to vyhovuje.


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ved to Ti tu pisem Lucifer ze pre mna o majetku zivot nikdy nebol ale sam sa dozvedam vsade ze ateista je materialista a Vy ste idealisti nie materialisti.. A Vy idealisti co verite v boha sa tak medzi sebou o majetok mlatite ze to nema chybu.. Jasne ze zivot je o ludoch, ved som Ti ho tu opisal ako zijete Vy ludovia bozi tak co ma poucujes o com je zivot. A vies co ma najviac prekvapuje - Ze Jezis pride a nejake ZLATE MESTO sa tam spomina.. Preco nie z dreva ? Zlate mesto je lepsie pre Vas co ?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...ale tvojim urážaním Kresťanov, tiež neprispievaš k lepšej budúcnosti.


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Luciferko. Ak sa Ta to netyka tak potom som Ta urazit nemohol. Písal som predsa aj o svetlých výnimkách.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (18:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...zahrň medzi svetlé výnimky aj zlých ateistov, potom to bude správne.


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer
No moj zlaty ja síce poznám aj zlých ateistov ale úprimných - oni totiz hovoria o tom čím skutočne sú. Ked niekto ide po majetkoch tak o tom aj hovorí-teda nepretvaruje sa, vybavuje kadejaké kšefty trebárs. Ked je alkoholik hovorí o alkohole.. Keď chce dopriať druhým tak im dopraje. A hneď viem kto je kto.. Ale bol tu minule jeden zbožný a ten povedal o susedovi že pán boh ho potrestal a dobre mu tak lebo zomrel.. Pozeral som na neho ako blbý. Vôbec som nerozumel čo to, odkiaľ sa to v ňom berie. Určite sa Vám tak podarí urobiť ten lepší svet, ja Vám verím lucifer.. Naozaj. Kľudne si chváľ to kresťanstvo ale ja fakt ani neviem načo to je dobré toto. Idea pekná ale tá realizácia je akosi mimo. Všetci ľudia sú rovnakí v tom že každý má svoje povahové vlastnosti či kresťan alebo nekresťan.A môj ateizmus je oveľa úprimnejší v tom že kašlem na Vaše odmeny čo sľubujú v nebíčku.. Koľko ľudí sa nachytalo len na odmenu po smrtiu alebo na strach z trestu ? Asi tých naozajstných kresťanov bude veľmi málo.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...hovoria pravdu, to ti nezapieram...a ktorý svet by si chcel ty?


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja uz musim bezat lucifer.. Ale ja by som chcel lepsi svet a preto Vas tu bijem palicou, krestania polepsite sa. Potom aj ja sa ku Vam pridam, inac nie. Vy budete boha velebit a ja sa budem tesit z lietajuceho vtacika na oblohe, mne toto staci. Cau... :-))


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už som späť, i keď len na pozadí. Prepáčte, ale musel som si na polhodinu pustiť DVD Amon Amarth. Mám na dnes večer ešte na pripomienkovanie nejaké materiály, a tak som sa musel trochu odreagovať. Ale priebežne sledujem kabaret, pacient má dnes veselohernú one man show? :-DDD


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:87.157.21   |   2012-02-05  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ale ja by som chcel lepsi svet a preto Vas tu bijem palicou, krestania polepsite sa. Potom aj ja sa ku Vam pridam, inac nie."

LOL pekné zbavenie sa zodpovednosti, steve...Najprv vy, až potom ja. Každy musi začať od seba


micha . sesedape69   |   ip:92.62.224   |   2012-02-05  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer: Ty máš teda ale fakt docela blbej nick:-)


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka
Už som sa vratil tak Ti možem odpovedať.
Ja som palicu vytiahol len nedavno, zistil som totiž že kresťania píšu o nás hlúposti..
Trebárs.. Citujem..
V podstate súhlasím s postrehmi autora. V debatách s ateistami si všímam, že sú to často tiež hlboko veriaci ľudia, ktorí však veria v ateizmus, ateistické dogmy, ateistické mýty, ateistických prorokov, a často majú aj plno ateistických bôžikov a bohov. Poctivých, naozaj neveriacich ateistov je žalostne málo. Skutočný ateizmus totiž ide do hĺbky, ktorá je tak temná, že väčšina ľudí sa jej inštinktívne vyhýba. Zo skutočného ateizmu totiž vyplýva, že naša osoba, naše názory, emócie, aj myšlienky, sú iba produktom fyzikálno chemických reakcií hmoty, ktorá sa náhodne a bezcieľne zoskupila na zlomok času, do podoby nášho mozgu. Za krátky čas, táto hmota zmení formu, a tým nastane absolútny a definitívny koniec všetkým našim nádejám, túžbam, láskam. V hnilobe a rozklade skončia tiež všetci naši blízky, ktorých už nikdy neuvidíme. Všetky naše vzťahy končia podľa ateizmu v hrobe. Z poctivého ateizmu tiež vyplýva, že to, či konáme dobro, alebo zlo, je úplne irelevantné. Masový vrah, aj milujúci otec rodiny sú totiž iba kusy hmoty, ktoré podľahnú rovnakému rozkladu na prvky, pre ktoré nemajú pojmy dobro a zlo, žiaden význam. Hodnota ľudského života, sa vo svete poctivého ateistu nedá z ničoho odvodiť. Pragmaticky vzaté, človek a výkal, sú iba rôzne formy hmoty a to čo tvorilo včera človeka, môže byť zajtra výkalom, a to čo tvorilo výkal, môže byť človekom. Hmota mení formu, atómy putujú, bez cieľa, zmyslu a nádeje. Poctivý ateista sa teda nemôže oháňať pojmami ako dobro a zlo, lebo takéto pojmy sa ku hmote nevzťahujú. Pravý ateista je teda nutne aj nihilista. Pochopil to už aj pán Nietsche, hoci to nezvládol a zošalel z toho. Naozaj málo kto, dokáže prijať nutné dôsledky poctivého ateizmu pre svoj život. Málokto dokáže byť poctivý ateista. Preto aj takzvané ateistické režimy, mali svoje chrámy, múmie a večne živých vodcov, večne živé odkazy, a podobné bláboly, ktoré však s poctivým ateizmom bez hodnôt, nádeje a svetla, nemajú nič spoločné. Aj pán Dawkins, by mal uznať, že ak má pravdu, tak je jeho práca celkom zbytočná, lebo on, jeho pravda, jeho stúpenci, aj jeho práca, skončí v ničote, rovnako, ako jeho oponenti. Jednoducho, pre ateistu je všetko márna snaha, nezmyselné hmýrenie hmoty, nezmyselná bolesť a absurdita dočasného ega.

A tak som vytiahol palicu a som si povedal.. No ved pockajte.. Ja Vam dam, chovajte sa tak ako o sebe hovorite - ze vraj ste..

Ja som ateista a budem Vas mlatit palicou kym sa nepolepsite.lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...fakt skvelá budúcnosť...začatá palicou.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:87.157.20   |   2012-02-05  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm, zaujímavá úvaha. A ako to teda je s tym ateizmom naozaj?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vymletý ex-bachár, už máš napísanú 100-krát tú vetu?


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka. No ja nie som kompetentny hovorit ako to je s ateizmom, to musi kazdy ateista za seba. Ateizmus nie je ideologia a ani ziadna viera.. Takze co ako je ? Vsetko je fajn. S ateizmom je to asi tak ako
z aastrologiou, ahoroskopom..
Skratka len tomu neveris co hlasate tot vsjo. Ako si mozte dovolit robit charakteristiku
cloveka na zaklade toho ze neveri tomu co hlasate. Mate snad nejaku analyzu toho comu veri ? Ake ma ciele ? Pohnutky ? Vychovu ? Vzdelanie, inteligenciu, empatiu ?
Aky zmysel v zivote nasiel ? Prd viete len blen a hnis okolo Vas tecie ak nesti s Vami.lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-05  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...a budeš s tou palicou biť aj ateistov?


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:87.157.20   |   2012-02-05  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer - dobrá otázka...

Steve - si kompetentny hovoriť tisíc veci, dokonca odsudiť komplet celu cirkev, biť palicov kresťanov a zrazu nie si kompetentny hovoriť o ateizme?…zase si alibista. Čo ti dáva ateizmus ako ideológia, životný štýl, alebo ako to nazvať?

„viete len blen a hnis okolo Vas tecie ak nesti s Vami.“

aky blen a hnis? Ja s tebou komunikujem normalne, tak čo. ale klamať ti nebudem, ani sa pretvarovať, ani mazať medové motúziky okolo úst, že si na dobrej ceste, že si si to vyborne vymyslel a že v pohode, veď Boh neni a peklo neexistuje, to si vymysleli len ti, čo nas chceli ovladať a pod., lebo vidim okolo seba, že to nie je pravda, že je to satanova lož. Ale čo, keď ty si ani existenciu zlych sil neuvedomuješ, tak potom ťažko s tebou…Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC, drvím v inej diskusii Jolopuka, až má od zúrivosti penu u papule. Nechceš prebrať výchovnú iniciatívu teraz ty? Lebo v tomto štádiu, ako som ho psychicky rozbabral, nezaspí do rána a pokluše rovno od PC na lešenie.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-05  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  srandovník..
ty si ma psychicky rozdrbal??
no neviem ci to nie je naopak..

marec sa blizi,,meciar starne,,a tvoje sance na zadarmo-zbohatnutie za jeho vlady sa blizia k nule..
takze tvoje chude biele rucky z ohryzenymi nechtikmi budu musiet chytit do ruk lopatu,,alebo krabice v lidli a zacat si zarabat na seba pracou!!


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Si už len v závese, Jolopuk. Nestíhaš a pachtíš sa v diskusii za mnou na vlečnom lane. Ale idealizovať môžeš, veď aj roháčku máš plnú výmyslov... :-DDD


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (22:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka

- Čo ti dáva ateizmus ako ideológia, životný štýl, alebo ako to nazvať?
Tvoja otázka je nesprávna
Znela asi takto:
Co Ti dáva to ze nekupujes od nas PERSIL ULTRA..
No nic mi to nedava, nemam doma PERSIL ULTRA a nechcem ho. To je cele... :-))))))))))
A darmo mi budes vysvetlovat ako dobre perie, ja ho nepotrebujem ku stastiu.

A co sa blenu a hnisu tyka. Tak s Tebou som predsa uzavrel mier, len si mala
nejake otazky tak som Ti odpovedal vseobecne, ja s Tebou tiez normalne komunikujem
ale pytala si sa. Prepac ze som pisal vseobecne, nemal som Teba na mysli ked som to pisal. Teba sa to zlatko netyka to uz som Ti neraz pisal.
Dufam ze Ta nebudem musiet neustale upozornovat ze Teba sa to moja pekna netyka.
My sme predsa zakopali vojnovu sekeru tak si to nevsimaj moja.
To nie je o Tebe. Nerozumies tomu celkom.
A co sa existencie zlych sil tyka tak to su celkom prirodzene sily nie neprirodzene.
Vsetko pochadza od cloveka, tu ziadni demoni nie su.


fatima . vamohura49   |   ip:213.160.1   |   2012-02-05  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odbočili ste od témy, píšete viac osobné veci akoby ste mali odsúdiť celú existenciu katolíckej cirkvy. To čo bolo písané v článku, Vás nikoho nerozčúlilo??? Trochu empatie! Ak by sa to dialo teraz, a bytostne Vás, Vašich rodín, asi by ste sa nestavali na stranu cirkvy?! Predavte si iba, že kvôli Vášmu pôvodu, by Vám niekto strhol z prsta nehet...nieto vylúpil oči, odrezal nos s nejakým tupým a špinavým nožom...iste každý pápež bol neomylný, veď bol zástupcom Boha na Zemy. Jak primitívne, niekedy akoby sme žili aj teraz ako v staroveku. Už dávno, keby mali oči a svedomie, nieto lásku k blížnemu, by sa cirkev ospravedlnila celému ľudstvu, že v minulosti páchali také zločiny, že dovolili aby jej predstavitelia mali také páky, ktorými mohli vykonať toľko zločinov proti ľudskosti.
Teší ma, že členstvo v takej zločineckej organizácii ma obišlo, a môžem s pokojným svedomím spávať.
A teraz píšte a mínuskujte ma, ale toto nemá nič spoločné s vierou v Boha, o tomto sa tu nepíše, nikto nikoho nepresvedčuje o ateizme.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-05  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  truhlik,,prestan si fandit,,lebo sa naserem a nebude ti to treba..

ja som len trochu polavil,lebo vidim clanky ktore vzdy vyvolavaju tie iste debaty ..a mna to uz nebavi..
nebavi ma ani stebou dookola pisat o meciarovi..ani o katolikoch,,lebo to nikam nevedie..

nenamyslaj si ,ze ked tiger zdriemol,,ze si nad nim vyhral:-DD

ok ,,brusnička..??


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (23:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jolojeliman, ty náš "tigrík" s bujnou fantáziou... :-DDDDD


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.44   |   2012-02-05  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fatima
Pekne si to napisal mas plus odo mna.A to ze sme odbocili to nevadi, prepac ze sa bavime.
Ano aj preto odsudzujem krestanstvo, je to falos obalena peknymi slovami.
Zo skutocneho povodneho krestanstva toho uz vela nezostalo na zemi.


fatima . vamohura49   |   ip:213.160.1   |   2012-02-05  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia potrebujú so sebou vychádzať, hľadať, čo ich spája. Náboženstvo hľadá rozdiely medzi ľuďmi. Aj tu v diskusii, sa dá dočítať, že veriaci spustí šťavnatejšie slová na ateistu, pritom to má ďaleko od lásky k blížnemu. Prečo tu nikde nečítam napr. "prepáč, ale ja mám iný názor na tú vec..." alebo "áno, mal si pravdu, ja som sa mýlil..."Priznať si vlastný omyl? Hanbiť sa za svojich predkov? Niekto nemenovaný- veriaci tiež písal veci, ktoré boli extrémistické, rasovo, nábožensky motivované. To sa už tak liberalizovala láska? To najdôležitejšie, čo mal Ježiš hlásať?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (23:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otázka na indíciu: Ten nemenovaný pánbičkár je z lešenia?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-05  (23:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano som to ja..Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-05  (23:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bingo! Ale to bolo inak ľahké. Takého vagabunda totiž nemožno len tak prehliadnuť...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-06  (00:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vagabund si ty s meciarom a tvojim zlodejskym tatkom..co fajcil vtaka tomu boxerovi,,a teraz ma za to privilegia..

tak to je..
priatelu..toto si uvedom a chod si uz lahnut..Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-06  (00:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Díky za spoluprácu, vagabund! Chcel som len dokázať platnosť slov z kádrového posudku od Fatimy na sektára tvojho formátu...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-06  (00:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz si nudny..


Bla . jajulube5   |   ip:78.99.42.   |   2012-02-06  (00:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kresťanstvo je predsa len jedna zo židovských siekt. Tým je povedané všetko.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-06  (00:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale, ale, Džolopuk, takto jednoducho odo mňa nezdupkáš! Priznaj, že máš už tep na 110. Ale dám ti šancu na ukľudnenie - dovolím ti napísať záverečný štek a oplusovať si ho... :-DDD


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-06  (00:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je tvoja psia povinnost ,,nie moja..krasotinka..
chod uz buvat,,uz ti smrdka z papulky..lebo si uz dlho hore a tvoj organizmus uz mele latkovu vymenu..

chod uz..
Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-02-06  (08:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kým bude Jeliman postávať v mraze na lešení, skúsme sa vrátiť k ešte raz otázke pre všetkých zo včerajšieho večera: Prečo sa bieli oslovia tak radi obliekali do kobercov so zlatou výšivkou?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-06  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fatima...myslíš že toto je tá správna cesta, na niekoho ukazovať prstom?...akej viny sa dopustili veriaci, ktorý žijú pekným a pokojným životom podľa BOŽIEHO slova?...cirkev netvoria len Kňazi, ale aj ľudia, ktorých táto cirkev vedie k BOHU...ak sa budeme neustále pozerať na vinu iného, nikdy nepochopíme slovo ODPUSTENIE ak si nedokážeme odpúšťať, nedokážeme navzájom nájsť spoločný cieľ...a ten je LÁSKA u veriacich LÁSKA K BOHU....ale všetkým nám pôjde len o jedno, svet bez strachu a zla, svet kde ľudia sami zo Slobodnej vôle šíria okolo seba Lásku a pochopenie, žiadne zákony ani predpisy, len dobré slovo, ktoré nám veriacim dáva BOH.


julo . hukogodi76   |   ip:89.176.40   |   2012-02-06  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer-a ako dlho to chcete "skusat"?Lebo podla clanku su tie pokusy o stvorenie raja skor peklom..
Aki mozu byt veriaci,ked su tak nehanebne tolerantni k svojim duchovnim vodcom?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-06  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo..úprimne?...prečo ja mám niekoho súdiť za minulosť?...krajšia budúcnosť je len cez odpúšťanie a tak ukážeme smer mnohým, ktorý v sebe pestujú nenávisť...Láska má byť tvoj výsledok vo tvojom živote, iba tak si môžeš povedať že si prežil pekný život, keď si ťa BOH povolá, keby sme taký boli všetci...kto by už len v tomto svete chcel byť milionár?


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.97   |   2012-02-06  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pande-reagujem na tvoju vyzvu zo vcerajska. zaujimalo by ma, preco radsej nebalis nejake zenske v tom vasom bare, ale joplinsa,ktory predtym ako zapne pocitac si da 4 struky cesnaku a zacne riesit armagedon :)))))


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.97   |   2012-02-06  (09:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pande-reagujem na tvoju vyzvu zo vcerajska. zaujimalo by ma, preco radsej nebalis nejake zenske v tom vasom bare, ale joplinsa,ktory predtym ako zapne pocitac si da 4 struky cesnaku a zacne riesit armagedon :)))))


julo . hukogodi76   |   ip:89.176.40   |   2012-02-06  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svetlonos-jasne,odpustanie...a kto si,ze chces odpustat krivdy spachane niekomu inemu?Ani sudit nemusis,staci pouzivat oci a rozum.A ak mas kusok svedomia,tak namiesto medovych sraciek o "laske" a "odpustani" ostro odsudis krivdu a nepravost,tak ako si laskavy Jezisko uplietol bic a vycistil chram!Ked nie,tak si obieleny hrob,farizej


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-06  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...a čo tak sa z tejto minulosti poučiť?...ja nesúdim, iba poukazujem nato, že chovať v sebe pocit po pomste, ľudstvo určite k lepšej budúcnosti nedovedie.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.10   |   2012-02-06  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve - ateizmus je ideologia svojim sposobom-idea rovna sa myslienka a ty si podlahol ideologii, ze Boh neexistuje.ked si myslis,ze ho nepotrebujes ku stastiu, tak ja ti to neberiem.ak si stastny aj bez Boha(ale uprimne) a co sa tyka blenu a pod - bavil si sa so mnou a pisal si"vas" , takze z toho som usudila logicky, ze pises aj o mne. "to su celkom prirodzene sily nie neprirodzene" to ma znamenat konkretne co? neviem co si tym chcel vlastne povedat.Otazka na teba: ako vzniklo evolucne zlo? Dokazes mi vysvetlit ten proces?


julo . hukogodi76   |   ip:89.176.40   |   2012-02-06  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer-pre mna je z tejto minulosti poucenie jednoznacne.RKC je krajne nedoveryhodna institucia!Ak k nej patris,tak neviem,ako si vysvetlujes slova Jezisa o dobrom a zlom ovoci,o farizejoch,ci ine..nie je v tom falos?
-pisal som nieco o pomste?Nie,to je o PRAVDE!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-06  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Julo...a myslíš že nenávisťou voči RKC niečo zmeníš?...táto cirkev šíri BOŽIE slovo, nikto v nej nekáže to z čoho ju obviňuješ, že poniektorý urobili chyby to nepopieram, Pravda vyjde najavo, skôr či neskôr stále, BOH ju pozná a vidí skutky každého z nás, ale najdôležitejšie je, aby sme sa každý chovali tak ako JEŽÍŠ takto si ja vysvetľujem ovocie, ktoré BOH spomína.


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-02-06  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC, rob to aj ty. Však máme dohodu o spoločnom výchovnom postupe a cvikaní Jolopuka. Už máme isté výsledky, len si ešte stále chudák namýšľa, že má prevahu... :-DDD


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.10   |   2012-02-06  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo a ty vies vobec nieco o katolickej cirkvi, ci len hodnotis na zaklade par clankov co sem kopiruje nejaky zanietenec zo slobodomurarskych portalov?


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.10   |   2012-02-06  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mc-co? balit joplinsa? nechce sa mi:). inak odpoviem ti. ano, aj knazi maju svoju"uniformu", ktora reprezentuje dostojnost ich stavu. alebo si vies predstavit knaza v tricku adidas?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-02-06  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len zadubenec a neznalec historie nepozna kredo, koho vlada, toho nabozenstvo a z toho prameniaca skusenost, kultura,ci vychova toho-ktoreho nabozenstva.
Samozrejme z toho prameniaca aj idealizacia len toho svojho jedineho a praveho nabozenstva, ktorym tu omracuju davy nas ostatnych.
Ak by sme v Europe nezastavili vpad islamskych narodov v stredoveku, aj tu pritomni uctievaci zidovskych tradicii, by najprv 5 krat denne trieskali kolena o kobercek a nasledne nas presviedcali o ich jedinom a pravom nabozenstve.


hrom . cuvaxelu71   |   ip:85.237.22   |   2012-02-06  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keď niekoho baví klaniať sa židovskému bohovi, ktorý židom podraďuje a zotročuje národy, zúčastňovať sa na satanských obradoch obety, prijímania obetovaného tela a zaklínacieho krstu, tak prosím... proti gustu žiaden dišputát


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-06  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael a hrom...čo môžete ponúknuť ľudom vy?...náuku o tom že človek je zviera v evolúcii?...tieto slová ktoré nemajú v sebe žiadnu Lásku ani pochopenie?...alebo náuku o tom prečo sme ľudia, ľudia ktorý v sebe cítia Lásku a dobro?...prečo asi máme tieto city?...ja odpoveď poznám je v JEŽÍŠOVÝCH slovách, BOH nám cestu ukázal, nie je to cesta stredoveku, je to cesta ktorou sa má ľudstvo uberať, mohli sme takto žiť už 2000 rokov, aj v spojený s najnovšou vedou, ktorá mohla ľudstvu slúžiť oveľa lepšie, ako len na zháňanie majetkov, nebyť pýchy, klamstva, závisti, na ktorú poukazuje JEŽÍŠ, nemuselo byť toľko trápenia....chcete odstrániť cirkev, ale vlastne nemáte prečo, chcete tresty, ale začo maju trestať celú cirkev?... za minulosť, najlepšie čo človek môže urobiť je poučiť sa z nej, aby sa nič podobného neopakovalo, pretože jediný kto bude niesť následky, našich zlých rozhodnutý budeme my sami.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.10   |   2012-02-06  (16:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inak treba povedat, ze cirkev to tu vybudovala od zakladov, to demonizovanie jej minulosti je z velkej miery praca komunistov a slobodomurarov aj ked ejake chyby by sa urcite nasli, tak ako vsade


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2012-02-06  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Aki mozu byt veriaci,ked su tak nehanebne tolerantni k svojim duchovnim vodcom?"

Zajímavá otázka , taky mne to napadlo. Ale zkusme hádat ...

a) protože jsou opakem chytrých a inteligentních lidí
b) protože jsou v jádru stejní jako oni
c) protože věří , že to tak bůh chtěl
d) protože jsou tolerantní :-)
e) protože věří , že se nic takového nestalo a za vše můžou ti ZLÍ ŽIDÉ , kteří vše
zinscenovali aby pošpinili křesťany
f) je jim to jedno , protože všichni jsou hříšníci a skončí v pekle
g) protože to patří k životu


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-06  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chick...ani raz si sa netrafil, skús znova.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-06  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chick...sám vidíš aké máš znalosti o Kresťanovi...ja chodím o kostola kvôli BOHA a kvôli sebe, aby som žil tak ako my káže BIBLIA.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-06  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava:.. kvôli BOHU a kvôli sebe, aby som žil tak ako my káže BIBLIA.


hrom . cuvaxelu71   |   ip:85.237.22   |   2012-02-06  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš je nepriateľom cirkviJoplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-06  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hrom..

Jezis je nepriatelom Katolickej cirkvi!!!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.11   |   2012-02-06  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hrom...JEŽÍŠ založil cirkev, a jeho slová sú zachytené dodnes, v knihe BIBLIA, hovorí o Láske, dobru, pochopení a odpúšťaní jeden druhému, iba tak prejde ľudstvo do lepšej budúcnosti....to sú základy o Kresťanskej viere.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-06  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..
Jezis zalozil cirkev,,no nie je to katolicka organizacia..
skus si nejakym cinom toto uvedovmit,,a budes zachraneny"!!

pokial budes uctievat zjavenia,,a svätych a relikvie zo sochami,,tak za to aj zaplatis..

cirkev Jezisova je nie ziadna organizacia..
neviem kolko krat ti to mam napisat.!!!LenkaB . lyrokemu25   |   ip:93.216.75   |   2012-02-06  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Jezis zalozil cirkev,,no nie je to katolicka organizacia..
skus si nejakym cinom toto uvedovmit,,a budes zachraneny"!!"

joplins - ty si čistý sektár, naozaj potrebuješ prevýchovu...kde zmizol MC, zrejme bude treba systematicky pokračovať


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-06  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..
len aby si nebola nevedomky sektarka ty ,si daj pozor!!

biblia hovori jasnou recou o babylone a "materi zemskych ohavnosti" sediacej na 7-mych pahorkoch..
studuj bibliu pre milost Boziu ,lenka..
pre toho kto za teba polozil zivot na krizi,,studuj jeho slovo..

hladaj,,preveruj..skumaj..
never tradiciam!!
RioT . ditucohi9   |   ip:46.150.22   |   2012-02-08  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem kto to písal a prečo to dal admin na túto stránku, ale v článku sa nachádza neuveriteľné množstvo preklepov až takých rozmerov, že rozmýšľam či nejde o úmyselné zavádzanie.
A všetko toto vrhá strašne zlý tieň na odporcov katolicizmu. Tento článok treba riadne prerobiť, lebo toto je presne voda na mlyn kresťanom.emanuel . docenetu49   |   ip:88.212.40   |   2012-02-28  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dosť negatívny článok. Zdroje nedôveryhodné a nesprávny výklad historie
http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2012-02-28  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zato ten tvoj zdroj je par excellence


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.10   |   2012-02-28  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " Dosť negatívny článok. Zdroje nedôveryhodné a nesprávny výklad historie"

ako vzdy, na tejto stranke si na to zvyknes...


vlado . surahyqi9   |   ip:80.87.209   |   2012-04-14  (13:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Enormne zbožní rodičia a syn satanista. Prečo?
Počul som príbeh o údajne jednej hlboko kresťanskej rodine,
v ktorej sa stalo niečo nevídané:
syn sa napriek silne kresťanským rodičom stal satanistom

Ja by som vysvetlil najpravdepodobnejší scenár, prečo k tomu došlo:
-rodičia rodiny sú navonok veľmi zbožnými kresťanmi,
ale v skutočnosti vo vnútri pred Bohom sú odporní faloší farizejskí kresťania
-syn videl tento zlý vzor svojich rodičov, že sú len farizejskými kresťanmi a že niečo v ich falošnej viere nepríjemne smrdí a zapácha, že niečo v ich viere je veľmi odpudivé a protiviace sa normálnosti
Preto syn zo vzdoru a zo znechutenia nad týmto zlým vzorom rodičov sa stal satanista
**
Marginálna pripomienka:
Nenávisť voči kresťanom v našej spoločnosti rastie.
Môžeme nájsť noho webových stránok od rôznych protikresťanských fanatikov.
Avšak musíme si jedno uznať: dôvod prečo tak robia je znechutenie nad zlým vzorom farizejských kresťanov.
Pred Pánom Bohom môžu by milší takýto protikresťanskí fanatici, ktorí vidia na RKC chyby, ako zaslepení „zbožní“ farizejskí katolíci, ktorí si namýšľajú, že sú svätí a že v RKC to funguje bezchybne
Preto paradoxne väčšina ľudí čo nechodia pravidelne do kostola bude spasených, ale drvivá väčšina tých čo sa považujú za najzbožnejších kresťanov, pôjde do večného zatratenia

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/krestansky-farizejizmus.html
http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/Jan-Pavol-II.-Jan-Pavel-II.-3.html


Vladimir . majuride91   |   ip:80.87.209   |   2012-04-15  (00:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   jezis-kristus-varovanie.webnode.sk neverte falošným posolstvám
http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/jezis-kristus-varovanie-webnode-sk-falosni-vizio
nari.html


slavien . kehogesy44   |   ip:212.89.22   |   2013-02-06  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to čo je a bude večné, je len dobro, preto stále existuje JEŽÍŠOVÁ cirkev, môžete ju dehonestovať, môžete ju napádať, nikdy sa Vám ju nepodarí zničiť, čo je od BOHA to je večné.

Ak má pokračovať to čo je písané v článku alebo sa to nebodaj opakovať, tak ďakujem pekne, ale neprosím, hlavne ak to má byť večné. Úžasná perspektíva.


slavien . kehogesy44   |   ip:212.89.22   |   2013-02-06  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  potrebu ,,vyslobodzovať" katolíkov od tej zlej cirkvi

Nikdo Vás nevyslobodzuje, ked chcete trpte ďalej.


Bezejmeny . dupakyqe28   |   ip:90.178.25   |   2013-02-06  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je me z toho skutecne zle. V dnesni dobe EXISTUJE MILION DUKAZU ze Krestanstvi je PODVOD!

JEDEN Z NEJVETSICH CELYCH ZNAMYCH DEJIN! KLAM! HISTORKY VYCUCANE S PRSTU NEJAKEHO MIMOZEMSTANA! UPLNA PAKARNA!

NABOZENSTVI MA NA SVEOMI NEJVETSI BIDACENI DUSE ZA CELE VEKY!!

A STEJNE PLNO POSAHANYCH KRESTANU STALE VERI VE SVE IMAGINARNI FALESNE MODLY!

Vzdyt zeme je nehorazne stara! Zivot tu byl jiz davno pred nama! I na marsu byl kdysi zivot! Na jednom z mesicu jupitera je pravdepodobne podvodni zivot! Na nekolika meteoritech byly nalezeny stopy jednoducheho zivota! Je naprosto jasne ze cela nabozenska rikanka je JEDNA VELKA LEZ!!

MILIONKRAT UPRAVOVANA Z OBAV ZE BY OVECKAM MOHLO S NOVYMI VEDECKYMI A ARCHEOLOGICKYMI NALEZY I PRES SVOJI ZADUBNENOST SAMO DOJIT ZE JSOU OVECKY!

A PRESTO! PRESTO!!

Tem kecum stale tolik lidi veri...

velmi smutne toto


slavien . kehogesy44   |   ip:212.89.22   |   2013-02-06  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vraždy, úžery, podvody...toto vládne svetom

Prečo to apriori prisudzuješ ateistom, keď vačšinou to robia veriaci akéhokoľvek náboženstva.


Bezejmeny . dupakyqe28   |   ip:90.178.25   |   2013-02-06  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOZE!! DAJ VECAM ZMYSEL! A DAJ VECAM CENU!

Pomoc nam dojist dalej, az k nebu...

Po stenach stekaju modlitby ludi... A V KOSTELE ZPOVEDA DIABOL CO SUDI!!!

Zpoveda postupne.. a zapisuje ciny.. Kaze vodu! PIJE VINO!!

avsak v skutocnosti je snimi...

Nosi biely kostym... A KAZE ZE JE POSOL!!

Avsak v OCACH MALYCH DETI! JE ON TEN DIABOL S KOSOU!!!


http://www.youtube.com/watch?v=R84TF4VT5mU

Pandemia !diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ako sa vyhnúť utrpeniu?

Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Je čas na SNP 2 !!!

10 koncernov ktoré najviac profitujú z vojen

Video: Jak Island svrhl banky

Analýza "úpravy cenníka" Slovenskej pošty za...

Momentky z, ehm, z EHMK2013

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.5581 s