18. August 2019
    
Jan Kukačka: Sametová ekonomika - Dolezite.sk

Jan Kukačka: Sametová ekonomika


  2009-12-24  (02:31)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Jan Kukačka: Sametová ekonomika

Jan Kukačka: Sametová ekonomika

V anketě ČRo6 "Zlepšil se náš život po listopadu 1989?" hlasovalo 53% posluchačů, že nikoliv a 47% posluchačů, že ano. Pro moderátorku rozhlasové diskuse o tomto tématu to bylo překvapivé. Očekávala pro sametový vývoj lepší skóre. Z ryze ekonomického hlediska je výsledek ankety podpořen fakty. Po přechodu na údajně lepší ekonomický systém vzrostl reálný hrubý národní produkt HNP (pozn.: nikoliv HDP, který navíc zahrnuje i zisky zahraničních podniků a příjmy cizích rezidentů) za dvacet let o pouhých 15%, tj. na 115%, vezmeme-li za základ hrubý národní produkt v roce 1989 rovný 100%. S jistou metodologickou nepřesností můžeme, na základě zvýšení HNP na 115%, říci že se reálné příjmy českých občanů zvýšily v průměru rovněž na 115%. (pozn.:Pokud bychom - přesněji - počítali zvýšení životní úrovně ze zvýšení reálné roční spotřeby obyvatelstva, vyjde nám stejný výsledek.)

Vývoj české ekonomiky po sametové revoluci ukazuje graf, který současně znázorňuje i vývoj nejvyspělejších států EU, tzv.EU11 (do roku 1995 EU5). Z grafu je vidět, že česká ekonomika nekonverguje k nejvyspělejším státům EU, ale naopak se svojí ekonomickou úrovní od nejvyspělejších států EU za 20 let vzdálila přibližně o 22%.

Po sametu ekonomika od krize ke krizi

Stručné zhodnocení sametového vývoje

Průměrné zvýšení celkových příjmů na 115% ale nevyjadřuje, jak se zvýšil příjem průměrného občana. U průměrných příjmů přibližně platí, že dvě třetiny občanů mají příjem nižší než průměrný. Příjem průměrného občana se nazývá medián příjmů a ten je cca o 20% nižší než průměrný příjem. Když tedy od současného průměrného příjmu 115% vzhledem k roku 1989 odečteme 20%, dostaneme 95%. To znamená, že reálný příjem průměrného občana poklesl o 5% oproti příjmu v roce 1989. A to přesně odpovídá výsledku ankety ČRo6.

To je katastrofální výsledek sametové transformace, která údajně měla přinést efektivnější ekonomický systém. Všichni víme, co nám samet přinesl. Rozkrádání státního majetku, inflaci, nezaměstnanost, korupci, kriminalitu, armádu podvodníků nejrůznějšího druhu okrádající druhé občany, 250 tisíc exekucí na občany ročně, bezdomovce. Namísto pokračování ekonomické reformy z období socialismu ve směru odstranění centrálního omezování rozvoje podniků, odstranění tržních nerovnováh a zejména odstranění mzdových předpisů omezujících řádné zaplacení produktivní práce, byly všechny posametové reformy vždy změnou k horšímu. Tržní nerovnováhy nebyly odstraněny, ale prohloubeny. Například hlubokým podhodnocením naší koruny (kurzová nerovnováha) jsme se od začátku transformace stali eldorádem cizinců. Podstatnější však je, že makroekonomické udržování kurzového podhodnocení zákonitě vede k destrukci ekonomiky. Jedním z  nástrojů zhoubné makroekonomické politiky bylo, že hned od začátku ekonomické deformy bylo vládou omezováno zvyšování mezd a to i tehdy, když v prvních letech transformace podniky na vyšší mzdy měly! Každý makroekonom ví, že přesně toto bylo jedním z prostředků k omezení koupěschopné poptávky. A právě uplatňování makroekonomických nástrojů, které omezují poptávku po domácím produktu, způsobilo dvě věci: levnou pracovní sílu a bankrot ekonomiky.

Po šokovém snížení životní úrovně o 28% v roce 1991 nám sametoví ekonomičtí "experti" začali říkat, že naše ekonomika musí "jít na dno", aby se od tohoto dna mohla odrazit. Mnozí lidé tomu věřili. Proč bychom však měli jít na dno, nikdo neřekl - až na to notorické, že "teprve po dosažení dna se od něj můžeme odrazit a prosperovat". Jenže na dno může, resp. musí, jít pouze ta ekonomika, která je špatně řízena. A tak současně s posametovým ekonomickým propadem začaly naše podniky kolabovat. Ne však proto, že bychom (my, naše podniky, naši zaměstnanci, naši manažeři) "neuměli hospodařit v podmínkách tržní ekonomiky", jak nám sametoví ekonomičtí "experti" sugerovali. Příčinou všech sametových krizí byla a je destruktivní hospodářská a makroekonomická politika posametových vlád. Destruktivní makroekonomickou politikou byly mj. oficiálně deklarované čtyři "pilíře ekonomické reformy": rozpočtová, úvěrová, důchodová a měnová restrikce. Je snadné zlikvidovat ekonomiku, když je destruktivní makroekonomická politika pro normálního občana téměř "neviditelná" a její následky se dají svést na neschopnost lidí. Stačí se však podívat na Velkou Depresi v USA ve třicátých letech minulého století, kterou způsobila podobně restriktivní makroekonomická politika. Byli snad Američané neschopní, nebo "neuměli hospodařit v podmínkách tržní ekonomiky", když celá jejich ekonomika ve třicátých letech zbankrotovala?

Zřejmým cílem všech tří posametových depresí české ekonomiky (včetně té současné) bylo a je, aby české podniky (z)krachovaly a mohly být pod záminkou neprosperity, ztrátovosti a bankrotového stavu levně prodány zahraničnímu kapitálu. V současné době již vláda ve velkém měřítku národní majetek nevyprodává, ale levný výprodej národního majetku je prováděn "tržní cestou". Bankrotují soukromé podniky, podnikatelé i zemědělci. Dokonce bankrotují i prostí občané, o které se naše vláda "postarala" tím, že uzákonila institut osobního bankrotu. Avšak někteří lidé jsou ještě dnes bohatí. Mají podniky, živnosti, pozemky, lesy, pole, nemovitosti, chaty. I toto bohatství musí být českému národu prostřednictvím krizí vyvlastněno. Ještě dnes jsou některé podniky v českém vlastnictví, byť sotva přežívají - například čeští zemědělci, anebo v současnosti je 40 tisíc českých podniků - levně na prodej. A právě prostřednictvím již třetí sametové krize, mají být občané zbaveni i těchto posledních zbytků národního bohatství.

O tom, že ekonomická destrukce je cílem, svědčí i různá vládní nařízení. Hned po startu ekonomické transformace bylo vládou státním podnikům zakázáno exportovat nejen na východní trhy, ale i na trhy západní. Tj. naše vláda uvalila embargo na vlastní ekonomiku! Přitom vládě nevadilo, že po opuštění tradičních a přátelských trhů - v rámci „zavádění tržní ekonomiky", se na tyto trhy okamžitě vrhly podniky západních zemí s tržní ekonomikou! Nejen to. Po zprivatizování českých podniků zahraničním kapitálem již česká vláda těmto soukromým podnikům v exportu na východ nebránila. S toho je zřejmé, že české podniky, český stát a čeští občané neměli mít prospěch ze své vlastní produkce a ze svobodného obchodu se zahraničím. Jinak řečeno náš stát a naše ekonomika neměly po sametu prosperovat!! Například (o čem se neví) stát jednostranně zrušil všechny vývozní smlouvy automobilky Škoda Mladá Boleslav na západní trhy, kde byl o naši škodovku velký zájem. A přitom musel všem smluvním obchodním partnerům Škodovky zaplatit za vypovězení dodávek vysoké penále! A to jen proto, aby v uměle vytvořeném „nedostatku odbytu" se Škodovka dostala do platební neschopnosti a byla prodána za směšnou cenu Volkswagenu jakožto jejímu „zachránci". (pozn.: Při druhém navýšení kapitálu Volkswagenu ve Škodovce ze 35% na 70% použil Volkswagen akcie Škody Mladá Boleslav, které mu stát prodal po 1 koruně - slovy jedné koruně!!!)

Makroekonomická restrikce, neboli snížení poptávky po národním produktu hluboko pod hodnotu vytvořeného produktu, resp. potenciálního produktu, byla a je dosud zásadní překážkou rozvoje české ekonomiky po sametu. Při makroekonomickém omezení poptávky platí, že vše co podniky vyprodukují navíc - nad makroekonomickými mechanismy přesně určovanou úroveň, jsou podnikové ztráty. Je to proto, že zboží vyrobené "nadplán" je neprodejné. Tak tomu bylo ve všech krizích, které po sametu vznikly. Tím byla ekonomika přiváděna do předluženosti - bankrotového stavu a zaměstnanci podniků vzhlíželi k zahraničním "strategickým partnerům" jako ke spáse, která jim zajistí práci. Stalo se. Byla jim zajištěna práce - otrocká. A to je důvod, proč je hrubý národní produkt tak malý. Tvoří jej totiž povětšinou jen levná práce našich holých rukou. Zisky, které umožňuje technologická vybavenost podniků, patří dnes převážně zahraničnímu kapitálu. A tento zisk podniků v zahraničním vlastnictví je 300 mld. Kč ročně! A to je jen zisk přiznaný v České republice. Jaké jsou další zisky při prodeji levné domácí produkce v zahraničí nelze zjistit.

Zastánci posametového vývoje a vstupu zahraničního kapitálu namítnou, že zahraniční kapitál má dnes většinu nových technologií vlastních a tudíž, že mu kapitálové výnosy právem náleží. Na to je třeba odpovědět, že česká ekonomika byla v roce 1989 přeinvestovaná a byla schopna na základě minulých technologických investic rapidně zvýšit tvorbu spotřebních statků. Nejen to, odpisy hmotného kapitálu podniků slouží k nákupu technologií nových. Takže, kdyby česká ekonomika nebyla přivedena k bankrotu, technologie by se neustále obnovovaly a zlepšovaly. A vznikaly by i další nové investice, které by rovněž přinášely výnosy českým občanům. Ekonomika by rostla přinejmenším tempem 4,5%, kterého bylo dosaženo v roce 1989. Tehdy, v rámci tzv. přestavby, již došlo k částečnému zefektivnění řízení podniků. V důsledku přípravy na zavedení ekonomické demokracie v podnicích, kdy zaměstnanci měli mít možnost volit ředitele podniků a členy podnikových rad došlo ke zvýšení růstu HNP. A při růstu 4,5%, který není nijak přemrštěný, by dnes dosahoval hrubý národní produkt v České republice úrovně 243%! Namísto toho tu máme mizerných 115%, což představuje průměrný růst za 20 let pouhých 0,7% ročně. Nejen to. Normální ekonomický růst je 6% meziročně. I takového růstu mohlo být dosaženo jak na jaře roku 1990 potvrdil monetarista profesor Milton Friedman slovy: „Po odstranění totalitního omezování činnosti lidí není žádného důvodu, proč by v Československu nenastal rapidní ekonomický vzestup.

Westalgie

Ale i zemích západní Evropy lidé westalgicky vzpomínají, na dobu před „Velkým sjednocováním Evropy". V původních zemích EU totiž po sametu rovněž nastal ekonomický útlum. Západ vyhrál studenou válku. Po sametových revolucích západní a nadnárodní kapitál politicky „obsadil" východoevropské země a nadiktoval jim hospodářskou politiku vedoucí ke krachu národních ekonomik a k ekonomickému obsazení dobytých území. (pozn.: Šlo o tzv. Washingtonský konsensus, který teprve před několika lety kritizoval nobelista prof. Joseph Stiglitz.). Pak již západ nemusel s východem soutěžit v životní úrovni, aby si udržel spokojenost vlastních obyvatel. Proto se i na západě začaly „utahovat šrouby". Omezily se investice, protože západní kapitál potřeboval investovat na východě. To vedlo k růstu nezaměstnanosti a k omezení růstu ekonomického potenciálu západoevropských zemí. (pozn.: Tyto zahraniční investice se u nás v prvních letech po sametu projevovaly zejména vysokým přebytkem dovozu nad vývozem, díky zprivatizování obchodní sítě zahraničním kapitálem. To rovněž značnou měrou přispělo k destrukci české ekonomiky.) Za 20 let se v EU11 (pozn. v grafu je pro roky 1988 až 1999 použit růst EU5) zvýšil hrubý domácí produkt o 38%, což představuje „mizerný" meziroční průměrný růst 1,6%. K tomu je třeba připodotknout, že růst 1,6% není jen „malý" růst, ale v podstatě parciální krize. Při „malém" růstu celkové produkce není plně využit ekonomický potenciál země. Produkce se při malém růstu nezvyšuje o tuto „malou" průměrnou hodnotu ve všech podnicích rovnoměrně, ale některé podniky rostou rychleji nebo normálně, zatímco jiné podniky nutně upadají a zanikají. Proto se po sametu v EU 11 zvýšila nezaměstnanost a to zvláště poté, co Evropa strčila hlavu do Maastrichtského chomoutu.

Cílem je globalizace

Po sametu se zcela neformálně rozjela globalizace. A opět si mnozí nevědomí občané říkají, že v rámci globalizace i oni budou „globální" - světoví. Je to opět velký omyl. Globalizace znamená úsilí nadnárodního kapitálu ovládnout ekonomicky celý svět. K tomu je třeba zničit politickou a ekonomickou suverenitu jednotlivých národních států a vytvořit velké nadnárodní politické celky, v nichž budou vládnout dosazení byrokraté. V případě Evropy se jim to již skoro podařilo.


Jan Kukačka

kukacka.jan@centrum.czJan Kukačka
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Bertold   |   ip:84.47.48.   |   2009-12-24  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  WOW! Veľmi dobré...Budú samozrejme i nekritickí Kritici, ktorí majú 25 -30rokov(dnes),
predchádzajúci režim nezažili, a keď o ňom majú informácie tak len sprostredkované. Ale vyjadrovať sa budú tak,akoby tento fakt nebol vôbec dôležitý a podstatný.Takže važení - teším sa na diskusiu - ale poprosím - K VECI a nie invektívy.


bublinka   |   ip:91.127.1.   |   2009-12-24  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Globalizace znamená úsilí nadnárodního kapitálu ovládnout ekonomicky celý svět.
LordX   |   ip:78.99.157   |   2009-12-24  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano, zivotna uroven sa po prechode na kapitalizmus nezvysuje tak rychlo ako sa po pociatocnej euforii predpokladalo. Ale to je dosledok prave predchadzajucich 40 rokov socializmu, transformacia z planovanej ekonomiky na volny trh nieco stoji a chvilu trva.
Staci si vsak porovnat napr. Rakusko a CSFR po 40 rokoch odlisnych systemov, alebo cely vychodny a zapadny blok v roku 89, a hned vieme kde je pes zakopany, a ktory system je aj z hladiska pokroku a zivotnej urovne lepsi.


puk   |   ip:212.227.1   |   2009-12-24  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tunelování a rozprodeji našeho státního bohatství se odborně říkalo "Klausovy záchranné ekonomické polštáře". Po zničení naší výrobní základny a po jejich projedení se následné stupně do chudoby nazývají "Janotovy úsporné balíčky".


33   |   ip:95.102.19   |   2009-12-24  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX sry ale otvor si uz konecne oci.velmi dobry clanok,ano vas havel aj vas aj nas predal ako otrokov za lucernu hold mali by steho odsudit sa vlastizradu na narode a ne mu este tleskat.ale ako vidim v prispevku nadomnu naivita este vladne bohuzel lidem.a ak si nekto aj teraz velmi bohaty mysli,ze sa mu bude stale darit tak nech si precita http://www.scribd.com/doc/22221323/Rudolf-Vasky-Tretia-cesta a mozno konecne pochopi ze je len otazka casu,kedy aj on pride o vsetko.i ked teraz sa mu to javi nemyslitelne.ale vysvetlim to na pyramide.cim vysie som v nej tym to ku mne pride neskor ale pride.s matematickou presnostou,a posledne rady v pyramide uz bojuji s nesmiernou chudobou a rozrastaju sa.staci si len oci otvorit!a pokial sa uz konecne nespametame tak nas vdaka nasim zapredancom vsetkych zozeru.


Bertold   |   ip:84.47.48.   |   2009-12-24  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to LordX - O akej rýchlosti po prechode na kapitalizmus to píšeš? Mínusovej?(úsmev),
veď mali k dispozícii majetok(kapitál),ktorý vybudovali ľudia za 40rokov totality za smiešne mzdy a v zásade kladné saldo. Takže za 20 rokov a žiadny plus, žiadny obrat k lepšiemu? Buď prosím aspoň trochu spravodlivý. Pokiaľ by som ja takto hospodáril tak mám na krku aspoň 5-tich exekútorov.


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-12-24  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  peni len skutocne dufam ze zastavate tretiu cestu, lebo ani jeden ani druhy extrem v podobe kapitalizmu a konunizmu nie su dobre....


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-12-24  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX a LukyBB
su studenti,prvý medicinu druhý ekonomiku, max.vek 25 rokov.
Svojimi nazormi presne reprezentuju a potvrdzuju to co napísal v prvom príspevku Bertold.Ani jeden ani druhý nevie co je kapitalizmus a co komunizmus.Ono totiz
take rezimy ani nikde na svete neexistovali a ani neexistuju.
Vzdy sa jedna len o okradanie pracujucich a prerozdelovanie vysledkov ich práce v prospech ludi ovladajucich a spravujucich financie.
Preto ma slová kapitalizmus a komunizmus vedia velmi vytocit.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-12-24  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobry režim existoval v Nemecku ked si tlacili vlastné peniaze a mali 100% zdanené zisky a dividendy a 95% zdanené príjmy nad urcitú hranicu. V takomto rezime urok nehra rolu,zisk neexituje,uroven spolocnosti vzrastá. Neviete niekto ako sa ten rezim volal???Ekonomickotrok   |   ip:217.112.1   |   2009-12-24  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi dobrý článek.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-12-24  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv-"Neviete niekto ako sa ten rezim volal???"

Národný socializmus


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-12-24  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB
dakujem. ano uz si spominam...ale sa mi tusím marí ze to bol zlocinecký rezim...či nie??
Ale ved jasne ...aj Husajn bol zlocinec ked zacal ropu predavat ze eura...aj vo Worgli museli zlocincov co pouzivali papieriky namiesto penazí zakázat zákonom....
Cize zlocinec a nacionalista je kazdy kto sa nenechá okradat a kto robí dobre pre svoj národ a obyvatelov.
Boze kam tento svet za poslednych 20 rokov dospel.....katastrofa.


hoblik   |   ip:85.216.18   |   2009-12-24  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mam 38 mozem? vsetci cerveni z pred 89-teho tu bacuju doteraz, tak o akom kapitalizme tu hovorite priatelia? ak sa chces dostat hore, okrem robotnickeho povodu potrebujes teraz navyse ufiknutu predkozku. ak chcete spravodlivost, icte niekde do tichomoria a postavte si barak z palmovych listov. alebo nefnukajte a tocte sa tak, aby ste mali dost penazi pre vsetkych ciganov a krivonosov, ktori natrcaju ruku. pred 20-timi rokmi vsetci povinne citali rude pravo. az tak zle sa nemate, ked mozete surfovat a vybrat si. howgh


LordX   |   ip:95.102.60   |   2009-12-24  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba si polozit otazku PRECO mohli zlodeji po 89 kradnut a rozpredat obrovsky majetok. Nie nahodou preto lebo po WW2 bol tento majetok statom ukradnuty cestnym pracujucim obcanom?
Jasne ze aj za socializmu sa z neho nieco vybudovalo, o tom nikto nepochybuje. Ale ked si to porovnam s vyvojom v zapadnom bloku, jednoducho su vysledky horsie.
Obidva systemy, aj socializmus, aj dnesny "kapitalizmus" su viac-menej zlocinecke rezimy. Ale ktory je viac? Staci si porovnat zapadny a vychodny blok, a zistime ze socializmus. Takze revolucia mala svoj vyznam - prechod z vacsieho do mensieho zla.

cv - je uplne jedno ci som na vlastnej kozi zazil alebo nezazil realny socializmus. Jednoduche porovnanie zivotnej urovne, technickej vyspelosti alebo osobnych slobod v 80. rokoch staci na zistenie ktory system je v konecnom dosledku lepsi.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-12-24  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V 89. sme tu mali prevrat so "zamatovou tváričkou". Negatívny dopad na ekonomiku bol už len jedným z následkov.


albionSK   |   ip:78.98.109   |   2009-12-24  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neda sa hovorit o tom, ktory z tych dvoch systemov je lepsi, da sa hovorit len o dobrych a zlych veciach, ktore tieto systemy priniesli. Nemala by existovat cesta mensieho zla, ale jedina cesta dobra. Nemozme odsudit cely socializmus pre zle veci na nom a takisto nemozme urobit pre sucasnu dobu. Hry na pravicu a lavicu su divadielko pre ludi, aby sa tu kradlo kazdou vladou dlhodobo. Nechapem tych, ktori preferuju jedno alebo druhe..


PETER   |   ip:217.119.1   |   2009-12-24  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo to tí hajzly chystajú!!!
http://www.youtube.com/watch?v=_acr9OEsC2c&;feature=related


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-12-24  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson, LordX, Stan

ako tak rozmyslam, este som od Vas nepocul riesenie. Godwinsom chce zlaty standard, ale ako vyriesis emisiu peniazi ktore vchadzaju do ekonomiky ako dlh ? ostatni deto...


LordX   |   ip:95.103.11   |   2009-12-24  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Luky - bud emisia penazi v podobe bezurocnych poziciek obmedzenych mnozstvom/cas ako bonus do statneho rozpoctu (na zabezpecennie konstantnej cca 3% inflacie), alebo ziadna emisia (konstantne mnozstvo penazi). Zrusenie alebo obmedzenie frakcneho rezervneho systemu (oddelenie investicnych a "skladovych" uctov..), zrusenie centralnej banky v pripade konstantneho objemu penazi, v pripade pripade bezurocnej emisie maximalne transparentny penazny ustav oddeleny od vlady.
Co najmenej statnych zasahov a byrokracie.
Zakon o vyrovnanom statnom rozpocte, plne zverejnenom na internete.
Statne bezurocne alebo nizkourocne pozicky na perspektivne projekty napr. vyberane odbornou verejnostou. (platene zo spominanej pravidelnej inflacnej emisie, alebo v druhom pripade z dani)

nejak tak :)


n   |   ip:95.102.38   |   2009-12-25  (00:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hoblik ty cerveny pred 89 tu vladnu.dalsia fraza na oblbovanie a vymyvanie ludi:D


Kukacka   |   ip:85.70.70.   |   2009-12-25  (01:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  musím se omluvit za neúplnost článku. Nezapomněl jsem na Slovensko, ale to, co jsem ze statistiky zjistil, bylo k neuvěření. Dosud to nemám zcela zpracované, ale podle ECB vychází, že růst HDP Slovenska od roku 1989 je o více jak 30% vyšší jež Česka. Já Slovensku fandím, protože po roce 1993 dostalo Slovensko dobrou vládu lidí, kteří byli za ČSFR v opozici proti Klausovo ekonomické reformě. Od té doby mělo Slovensko mnohem větší růst HDP než Česko. Tento růst byl pouze přerušen kratší stagnací, která přišla poté, co se ujal vlády Dzurinda. Tak nevím, jak tomu je v realitě. Data životní úrovně nemám k dispozici a Slováci, kteří pracují v Česku říkají, že na Slovensku není práce. Přesto si myslím, že se na Slovensku žije alespoň spokojeněji, než u nás. Poraďte.


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-12-25  (06:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevědomí občané budou vskutku "globální" - světoví. Otroci.


gomez   |   ip:91.127.15   |   2009-12-25  (06:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X máš dosť skreslenú predstavu o tom ako to za socializmu bolo.Ked chceš porovnávať Rakúsko s nami tak si zisti prečo sa ekonomicky zdvihlo.Rakúsko je len velká špedička.


jachacutebjadevackamaja   |   ip:78.99.80.   |   2009-12-25  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som uz mnho krat pouzil myslienku ze kapitalizmus ukazuje svoju pravu tvar.tato myslienka bola aj v clanku.vtedy mali kapitalisti konkurenciu-socializmus-.dnes nemaju.uz nemusia sa starat aby sa tam zilo lepsie.podarilo sa im vyhrat vojnu len pomocou zradcov.a to sa prejavuje tak ako to vidime. nasilne ockovanie,dochodok 65+ ,v nemecku dochodok chcu od 70+,sledovanie ,nasilne pretlacanie zidov,media klamu az sa prasi, vojny,nutias nas podielat sa na vojnach tak ze povedia vlade ak sa neprida presunu nejaku velku firmu tam kde sa pridali do vojny napriklad bulharsko.nasilne znicenie vianoc cez santa kokota,kriza,platy . keby v socializme nevladla komunisticka strana ale nejaka ina strana napriklad kokosnusova bol by sociaizmus to raj na zemi.


gomez   |   ip:91.127.15   |   2009-12-25  (08:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si tiež myslím že soc.režim bol daleko lepší ako terajší.Ono je jedno kto tu vládol.Chyba bola v tom že soc. štáty predal Gorbačov západu.Kto vie ako to bolo aj z jeho zvolením do funkcie pretože Andropov i Cernenko až podozrivo rýchlo zomreli a Rusi priznali že tam bol dosť velký zákulisný tlak na to kto bude prezident.


KRTEK   |   ip:89.239.62   |   2009-12-25  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jendo!Jako vždy brilantní!!!Obdivuji u Tebe kde v sobě bereš tu sílu k "boji s větrnými mlýny",prokousávat se statistikou,grafy a ekonomickou literaturou psanou anglicky a to převážně bez jakéhkoliv ohodnocení!Píšeš srozumitelně a logicky,takže tomu rozumím i já...!Jen tak dál!Děkuji a přeji mnoho zdraví KRTEK


ushiro   |   ip:213.81.18   |   2009-12-25  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru, bol to špinavý politický obchod.

http://www.extraplus.sk/822/politika-a-spionaz


koudsk   |   ip:217.77.16   |   2009-12-26  (03:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyborny clanek.Jeste bych to doplnil o takovou drobnost.Kdyz se dnes podivam na nejaky novy dum,nevidim dum,vidim hypoteku na 20 let,vidim hypoteku na 25 let.Kdyz se podivam na nejake nove auto,vidim leasing.Myslim si,ze kdyby se od HNP odecitaly ty obrovske splatky na ty nekonecne a nesplatitelne dluhy,tak by ta bilance byla jeste katastrofalnejsi.to LordX:kdyz chces porovnavat zapadni blok s vychodnim,musis si do toho zapadniho zapocitat taky Afriku,Jizni Ameriku,Cinu,atd.A vis proc?Protoze zapad si nekde musi brat zdroje(Afrika,Jizni Amerika) a nekdo ty zdroje musi v otrockych podminkach zpracovat(Jizni Amerika,Cina).Ta vystavka,kterou vidis v bedne,je az na konci retezu.Snad si nemyslis,ze by dneska zapad vypadal tak,jak vypada,kdyby se na rozdrancovanym zbytku sveta nemeli lidi tak spatne,jak se dneska maji.


gomez   |   ip:91.127.15   |   2009-12-26  (04:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ushiro-super odkaz.Presne tak som to videl.Len sa to všetko schovávalo za kecy o odzbrojovaní SALT-2 perestojku glasnosť atd.Málokto si uvedomuje že prvý Rusi išli s tadeto preč aj z raketami SS-20 a 22 už v marci 88.A nie málo.Len z Libavy a okolia ich odišlo okolo 6000.A všetci boli prepustený do civilu aj lampasáci. Vtedy som povedal že ten režim padne a vyšetrovali ma až do konca vojny na VKR.Tiež ma za odmenu prevelily do Kamíka n Vltavou kde bol trestný útvar.Po 89 bol Kocáb len taký komik ktorého dosadily do pozície vyhánača Rusov.Oni by odišli aj bez neho.


Odi   |   ip:90.177.12   |   2009-12-26  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To LenkaB a CV
Narodny socialismus byl rezim po valce prejmenovany ci nazyvany nacisticky. Pokud Rudolf Vasky v predchozich clancich nelhal pak 100 procent zdaneni zisku a 95 procent zdaneni prijmu nad urcitou mez bylo po valce. Tj. dnes se tomu rika povalecny ekonomicky nemecky zazrak.

Takze bud lzete, ze nevite(pak se velice omlouvam za dalsi cast a pouze vas upozornuji na skutecnost) nebo lzete umyslne a prave tokovy lide sou nejvetsi verbez v kazdem state. A me osobne serou vic jak fanatici(ty maji viru za kterou jdou coz je trochu omlouva). Ale lhari a demagogove se maj veset na s
xtromech


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-12-26  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Človeče, ty o čom točiš? Ake vešanie na stromoch? Daj si horuci kupeľ a potom napiš zrozumiteľne, čo si vlastne chcel povedať.

Ak by bol Nemecky hospodarsky zazrak až po 2.sv.vojne, tak by Nemecko nemohlo isť do vojny, ktoru viedlo 6 rokov a Churchil by nemohol povedať: „Nemecko je priliš silne, musime ho zničiť“. A s tym narodnym socializmom neviem, čo si vlastne chcel spochybniť. Zjavne ti chybaju vedomosti.cv   |   ip:77.247.22   |   2009-12-26  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobra ekonomika bola v Nemecku ako pred vojnou tak aj po vojne ! Neviem co Odi blúzni o akom lhaní a v com som koho oklamal to mi neni jasné.


Odi   |   ip:90.177.12   |   2009-12-26  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pane CV vy uz nevite o cem debatuje, ja ze blouznim ja jenom ctu co pisete vy a LenkaB. Tady je to co jste si vymenovali v nazorech moje hodnoceni:

Ad1) vas prvni prispevek (informacne presny jak ho psal Vasky o nemecku po roce 1945

Ad2) LenkaB vam napsala, ze se to jmenovalo narodni socialismus (tj. obdobi 30let- jine casove obdobi nez co komentoval Vasky)

Potud by to bylo OK, proste LenkaB nema sajnu o cem pise.
Jenomze vasi odpovedi jste napsal, ze vlastne mluvite o stejnem casovem useku a to 30tych letech.

Me stoho vypliva, ze melete uplne neco jineho nez pise Pan vasky a spojujete u LenkyB to vypada umyslne dve ruzna casova obdobi k vyvolani odporu k panu Vaskymu pres city kdyz uz nemate argumenty.


Moje omluva vam patri jenom v pripade ze vase odpoved LenceB nemela vyznit jak jste napsal.... Tj. ze ste ji chtel upozornit, ze NS byl v jinem casovem obdobi nez to zdaneni o kterem jste psal. Nu to vas pak musim upozornit dejte si bacha co pisete, bo myslite jeednu vec a napisete neco jineho a pak urazite lidi....


P.S. Zde je i prekopirovani:

cv | ip:77.247.22 | 2009-12-24 (13:27)

Dobry režim existoval v Nemecku ked si tlacili vlastné peniaze a mali 100% zdanené zisky a dividendy a 95% zdanené príjmy nad urcitú hranicu. V takomto rezime urok nehra rolu,zisk neexituje,uroven spolocnosti vzrastá. Neviete niekto ako sa ten rezim volal???

Odpoved LenkyB:

LenkaB | ip:88.212.40 | 2009-12-24 (13:57)

cv-"Neviete niekto ako sa ten rezim volal???"

Národný socializmus

Vase odpoved:
cv | ip:77.247.22 | 2009-12-24 (14:29)

LenkaB
dakujem. ano uz si spominam...ale sa mi tusím marí ze to bol zlocinecký rezim...či nie??
Ale ved jasne ...aj Husajn bol zlocinec ked zacal ropu predavat ze eura...aj vo Worgli museli zlocincov co pouzivali papieriky namiesto penazí zakázat zákonom....
Cize zlocinec a nacionalista je kazdy kto sa nenechá okradat a kto robí dobre pre svoj národ a obyvatelov.
Boze kam tento svet za poslednych 20 rokov dospel.....katastrofa.Odi   |   ip:90.177.12   |   2009-12-26  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To LenkaB.
Priznam se je to krute ale jsem zastancem toho aby lidi co lzou a prekrucujou vedome pravdu opustili spolecnost slusnych lidi.Bud vezeni, ale v pripade dnesni doby kdy to co napisou jini lide je prekrucovano a davano lzive do souvislosti s nacistickym ci komunistickym rezimem je povazovano za normalni je potreba radikalni zmeny v tom jak zabranit temto lidem debatovat. Jinak receno muzes rici cokoliv, musi to byt pravda, ne lez ci prekrouceni slov, ci vytrzeni kontextu, pravda....

P.S. Napsala jste narodni socialismu? K obdobi o kterem mluvi pan Vasky. Znate historii? Vite kdy byl Narodni Socialismu? Myslim roky? A obdobi o kterem psal Vasky? V kterych letech bylo? I kdyz si myslim, ze neco co pan Vasky pise nedava smysl, je to debata o zmene, neprekrucuje to co napsal nekdo jine.

Ve vasem, pripade me urazi to ze me mate za blbce a davate do souvislosti casova obdobi, ktera spolu nesouvisi....

Kdyz nevite o cem psal CV tak to nekomentujte hovadinama. Jinak ukazujete, ze blbost je dneska brana jako vlastnost na kterou je clovek hrdy.

Panu CV patri omluva pokud to myslel stejne jako ja jenom spatne vyjadril.


Odi   |   ip:90.177.12   |   2009-12-26  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jinak pane CV k vasemu, ze dobra ekonomika byla pred valkou i po ni je to pravda. To musim napsat, ze souhlasim. Nu ale je lez ze 100procent zdaneni o kterem psal vasyk v zisku a 95 v platech bylo timto panem davano do souvislosti z lety 30tymi....

To musim napsat, ze je lez a vy lzete z neznalosti nebo umyslne. Bud ste to udelal nevedome nebo umyslne.


Vsem se omlouvam, ze sem napsal nekolik dlouhych prispevku, ale sere me kdyz nekdo prekrucuje neci texty.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-12-27  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odi, upokoj sa, nemusiš hneď vešať ľudi na stromy. Národný socializmus bol v obdobi 33-45. Nevedela som, že cv sa pyta na režim v Nemecku po 2.sv. vojne, pravda je, že Hitler tiež ekonomicky postavil zruinované Nemecko na nohy po 1.sv. vojne a v čase krízy, do takej miery, že sa to tiež dalo nazývať ekonomickým zázrakom. (aj ked hrdinu by som z neho zase tiež nerobila, ako som už spominala skôr mi pride realne, že bol babkou v sionistickych rukach, sám mal vraj židovský pôvod.)

Zrejme má cv pravdu, ekonomika v nemecku bola dobrá aj v NS režime, aj tesne po vojne. Inak NS vôbec nemusí byť spájaný len s Hitlerom, mnoho historických osobností malo národno-socialistické myšlienky

A už vôbec s tym nema spoločne nič moja „snaha o vyvolanie odporu voči R.V.“Ty si pekne domyšľavy. Ako som sa už vyjadrila, v ekonomickych veciach s nim suhlasim (aj keby mohol mať trocha menej vulgarny prejav). To je cele k jeho osobe. Uisťujem ťa, že taketo snahy vôbec nemam.

Inak chcem ešte podotknuť, nemecko je po USA asi najviac vyciciavana krajina židovským obyvateľstvom (na druhej strane, kto nie je), ktorému platí nekonečné reparácie. teraz od nemcov zase „preživší“ žiadaju ďalšiu miliardu. Ako povedala jedna židovka, ktorá bola v koncentračnom tábore: „keby každý, kto žiada reparácie bol preživší, Hitler by vlastne nemal koho likvidovať“ a nazvala holokaust nechutným biznisom...cv   |   ip:77.247.22   |   2009-12-27  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB a Odi
bavime sa o nicom.Nechcem to rozoberat kto co napisal.Ja som len chcel povedat ze ekonomika v Nemecku bola dobrá ked nastupil po kríze Hitler,lebo spravne pochopil funkciu penazí a zobral vladu nad peniazmi bankarom a zacal tlacit svoje peniaze.Tym postavil Nemecko na nohy v case krízy.
A tiež po II.sv.vojne ked uz samotné vítazné mocnosti diktovali Nemecku.A tie, pretoze sa obavali Ruska,chceli silne Nemecko.A vidiet ze ekonomike a peniazom rozumeju, preto zakazali Nemecku brat si urocne pozicky z MMF a zaviedli kontrolu a regulaciu cien.Dalej uz nasleduje dielo Ludwiga Erharda-odporučam kupit vsetkým co sa zaujimaju o skutocnu ekonomiku a nie ekonmicke blabolenie

http://www.martinus.sk/?uItem=29347

Takze badat a filozofovat dnes nad ekonomikou a cudovat sa preco su krízy a aky je najlepsí system je uplne bezpredmetné.
System ktorý fungoval v Nemecku je dobry systém pre ludstvo.Je odskusaný a kedze sa osvedčil zákonite musel byt zrušený,podobne ako system vo Worgli.Preto je aj zakázaný imperatívny mandat vo volbach v tejto pridrbanej zapadnej pseudodemokracii v ktorej nam dnes dovoluju a prikazuju robit to co nas nicí,lebo o to im ide.
Iba tolko som chcel povedat.


Odi   |   ip:90.177.12   |   2009-12-27  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To lenkaB:
Ne ja zde ctu clanky a beru kazdy nazor. At je zastancem kazdeho ekonomickeho smeru. KAzdy se muze vyjadrit. Ja jenom napsal, ze vuzbec nevis o cem pises. Kdyz vas upozornim podrazdene se branite ze vy nic vy muzikanti.

Opakuji naposledy ty jsi dala do suovislosti svou neznalosti rovnitko mezi to co chce Vasky a Hitleruv narodni socialismus. Kdyz sem vas upozornil, akorat ste se nasrali. Jetsli je domyslivost to ze clovek upozorni ze pisete nesmyli PAK ANO JSEM DOMYSLIVY PARCHANT A NA SVETE BY PAK MELO BYT CO NEJVIC DOMYSLIVICH PARCHANTU.

Beru to tak, ze jsi priznala ze jsi nevedela a timto se meho pohledu se ti muzu omluvit jestli te neco co jsme napsal urazilo (i kdyz je divne se omlouvat za to ze sem upozornil na neznalost).


JL   |   ip:213.68.14   |   2009-12-28  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Taky rezim alebo onaky rezim, vzdy je to len nazov pre jeden system na ktorom sa robia kozmeticke upravy podla aktualnych potrieb najmocnejsich a najvplyvnejsich ludi.

Mam jedno heslo ktoreho sa drzim - pokial dokazes presne definovat jadro problemu, presne urcit pricinu a nasledky, tak ho mas uz z polovice vyrieseny.
Preto si treba zodpovedat na elementarne otazky:

Komu vadilo vtedajsie status quo?
Ake vlastne bolo globalne status quo?
Preco bola nutna zmena?
Kto ju potreboval a komu pomohla?
Kto za nou stal, kto bol jej tvorcom?
Co tou zmenou ziskal?

Polemizovanie nad tym co je teraz a co mohlo byt mi pride ako mlatenie prazdnej slamy. Takisto ako aj argumenty o tom, ze nebyt terajsieho rezimu, tak nemame vymozenosti dnesnej doby...
To je blbost ako voda v kosi, pretoze vyvoj ide stale dopredu, nech je to akykolvek stat s akymkolvek systemom v ktorom sa vyuziva aspon trocha zdraveho rozumu!
Aj keby sa v 89-tom nic neudialo, urcite by sme teraz nepozerali na ciernobiele TV, nevozili sa v skodovke 120, nepouzivali pocitace typu amiga, atari, ci 286,386,486... ani nic podobne ako sa nam to snazia nepriamo a obcas aj priamo natlacit do hlav cez media.
Pomaly zacnu byt dogmou poucky:
Mediami predstavovane ako dobre = pre narod zle
Mediami predstavovane ako zle = pre narod dobre.

Nic sa nedeje nahodne a ziadna tkzv. zmena rezimu, demonstracia ci hromadne poukazovanie na to ci ono nie je bez vedlajsieho umyslu niekoho kto celej veci udal impulz a smer.

Cim dalej, tym viac sa presviedcam o tom, ze ludia ktori skutocne chceli/chcu pomoct svojmu narodu su dnes predstavovani ako zlocinci.cv   |   ip:77.247.22   |   2009-12-28  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JL

obzvlášt nevyberavým a hrubým sposobom si hlboko urazil moju milovanú dlhorocne slúžiacu S 120 L ktorá sa narodila presne v den sametovej revolúcie a to sa uz odpustit nedá...:-))) toto sa predsa v slušnej spolocnosti nerobí...


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-12-28  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JL
inak samozrejme príspevok je super.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-12-28  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cv: „zapadnej pseudodemokracii v ktorej nam dnes dovoluju a prikazuju robit to co nas nicí,lebo o to im ide.
Iba tolko som chcel povedat.“

Presne tak, a to sa tyka ekonomiky, politiky, naboženstva a aj socialnych veci – ako su imigranti atd, podporovanie rodenia menej deti u bielych ľudi, zanik rodiny tradicii a pod. Títo ľudia sú horší ako kedy boli nacisti, pretože oni nechcu len smrť našho tela, ale smrť našej duše...a my ich ani nevieme zastaviť, lebo ani nevieme, čo sa deje. Zatiaľ...kri   |   ip:213.151.2   |   2009-12-28  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ten kto sa vyzna trochu v historii, tak vie, ze sa to cele zlomilo zaciatkom 70.-tych rokov minuleho storocia.

jasne to bolo vidiet pocas studenej vojny resp. v tzv. hviednych vojnach (rusi ich bili ako zito, alebo v jadrovom vyskume (aj napriek pruseru v cernobyle, ale take boli aj v USA, vo FRA, len sa o nich nehovorilo a mali o nieco menej nicive dopady na ludstvo a ekologiu. ale dajte si do googla vyraz cár bomba a zistite, ze o com tocim ;-)

zapadne ekonomiky boli take slabe, ze nedokazali zvitazit ani vo vietname. v spominanych 70s zacali teda tlacit zelene papieriky ako besni (a robia to dodnes) a preto vykladna skrina kapitalizmu vyzera lepsie ako ta socializmu, ked este v druhej polovici a koncom 60.tych rokov minuleho storocia malo CSSR vacsi hospodarsky rast ako zapadna europa. ta aj s USA a japonskom nasledne na to este pocas 70s upadli do hospodarskej krizy. vtedy to boli tiez nemci co vytahovali z brindy USA, ale to uz je iny pribeh.

dokazuju to aj tu na dolezite niekolkokrat zverejnene grafy:

http://tinyurl.com/ydzctbu

ak sa nemylim tak niekto to tu uz spomenul, ze ak chceme spravodlivo porovnavat kapitalizmus a komunizmus tak na strane kapitalizmu treba na mysky vah "prihodit" aj juznu ameriku, latinsku ameriku a hlavne afriku. potom uz ta jeho vykladna skrina nie je tak nablizkana ;-)


Danda   |   ip:85.70.64.   |   2010-01-02  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pro příklad řešení navrhuji přecíst si www.ekonomickareforma.cz a projít si diskuzi na stránkách nově vznikající Strany pro reformu společnosti.


mirek56   |   ip:82.114.20   |   2010-01-03  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DEN „D“ A HODINA „H“ SE BLÍŽÍ. „Polezte ven vy hajzlové, zloději a všiváci!“
°° Když jsme před dvaceti lety plnili náměstí, JÁSALI A CINKALI, byli jsme rázem NADŠENI, neboť se nám se nám ZDÁLO, že došlo k velkému ZADOSTIUČINĚNÍ. V ROKU 1968 jsme byli na svém intelektuálním rozletu BRUTÁLNĚ SRAŽENI, a nyní se nám, na okamžik, ZDÁLO, že se trajektorie letu vrací tam, kde byla poražena STATISÍCI „RÁDOBY“ SPOJENECKÝH VOJÁKŮ. Stalo se však, že jme byli „VYPLACENI“ VŠICHNI. RUSOVÉ byli prohlédnuti jako záludní a důvěry nezasluhující, jež jsou s to srazit na kolena vlastní spojence, a my, ČEŠI, jediný národ, s níž Rusové v široširém okolí neměli nikdy žádné maléry, a kteří byli u nás tradičně milováni nejen panslavistickými naivky, PŘIŠLI O SVÉ ILUZE. ZÁPAD PLESAL NAD FAKTEM, že si sovětský režim odepsal z Varšavské smlouvy na třicet nejvyzbrojenějších, intelektuálně nejzdatnějších a nejvycvičenějších DIVIZÍ. * A jediný závěr, k němuž sousedé, kteří měli útočnou trasu tradičně vedenou z NORIMBERKA NA PLZEŇ A PRAHU, zatoužili pouze po ZNIČENÍ VÝCHODNÍCH SOUSEDŮ. Asi nebylo náhodou, že kolem Norimberka, jak zjistilo velení československé armády, povolávali do zbraně HLAVNĚ POTOMKY NĚKDEJŠÍCH SUDETSKÝCH NĚMCŮ. Stačilo však dvakrát dvacet let s mezidobím 1968 - 1989 - 2009, A VŠECHNO JE JINAK. Situace v zemi se změnila, CIZINCI SKOUPILI, CO JIM LIBO, sudetští NĚMCI prostřednictvím ČESKÝCH BÍLÝCH KOŇŮ už dávno za pár šupů vlastní ku příkladu střed města Liberce, v Praze všechno, co se jim zamlouvalo, včetně exkluzivních nemovitostí s bohatou tradicí. Ale nejen v kapitulním, a jiných městech si ZA PÁR MAREK zajistili MAJETEK, tedy jistoty, kam se perspektivně přemístí. Potom se tu HODNĚ KRADLO - TÉŽ DÍKY Václavu KLAUSOVI A JEHO MODRÝM PARŤÁKŮM, kteří rozdali mezi českou žebrotu KUPONOVÉ KNÍŽKY. * Jako hrají na ZÁPADĚ celé hodiny spekulační hry „MONOPOLY“, což je virtuální skupování nemovitostí na hrací desce, my jsme si zahráli na AKCIONÁŘE. Kdo chtěl, mohl si vybrat objekt, do něhož svůj kupon s KLAUSOVÝM JMÉNEM VSADÍ. ČEŠTÍ „ŽABAŘI“, kteří neměli dostatek peněz, uvítali možnost okamžitého odprodeje VYBRANÝM SPEKULANTŮM. Například prodavači kopírek KELLNEROVI, nyní dolarovému miliardáři. HARVARD - KOŽENÝ - ZMIZEL s pěkným ziskem na Bahamách, zaspekuloval si i Michael KOCÁB, který poté, co posbíral miliony ve fondu Trend, si dnes hraje na ministra, pečuje o lidské humanitní problémy menšin vůbec. Jaký div, že jsme se časem rozdělili na CHUDÁKY A VYBRANÉ ZBOHATLÍKY, že se republika dostala do KRIZE, že dovážíme cukr, že čekáme z BRUSELU POVOLENKY na pěstování chmele, že se trhají jablka, která mají jen půl osmého centimetru v průměru, že zmizela výroba bot a produkce textilní metráže, výroba rukavic, jimiž jsme kdysi zásobovali Ameriku. * A nakonec zmizelo i po celém světě známé české sklo ve vzácných formách a úpravách. Vstoupíte-li do obchodního domu, projdete tedy CIZINOU. Čočka je zaručeně SLOVENSKÁ, s jižním ovocem projdete celou JIŽNÍ AMERIKOU a DÁLNÝM VÝCHODEM, sýry budou rozhodně NĚMECKÉ nebo FRANCOUZKÉ, i když ČEŠI konzumují skoro tři kilogramy nejlevnějšího, tedy taveného sýra. A LIDL, KAUFLAND nebo jiné tomu podobné tržnice slušně vydělávají, DÍK NAŠÍ POLITICKÉ VDĚČNOSTI A ÚSLUŽNOSTI VYVOLENÝCH !!! A tak se stalo, že se už dnes a nikde na jedné poradě nebo manifestaci NESEJDE CELÝ NÁROD !!! NIKDO NIKOMU NEDŮVĚŘUJE !!! I když – dáte-li se s kýmkoli do řeči - VŠICHNI NADÁVAJÍ NA JEDNU NOTU !!! Pozoruhodné je, že NAMÍCHNUTÍ (slabý výraz pro skutečnost) JSOU CELÉ SPOLEČENSKÉ VRSTVY, učitelé i státní zaměstnanci, hasiči i vojáci, dokonce policisté, dopraváci, kteří v případě zablokování dopravy se uzavřou doma s dětmi i rodiče, NEZAMĚSTNANÍ I ZAMĚSTNANÍ, KTEŘÍ SE TŘESOU O PRÁCI !!! * Přidají se snad i DŮCHODCI A VEŠKERÁ MELANŽ, KTERÁ SI NEBUDE ZPÍVAT HAVLOVSKÁ HESLA O LÁSCE, ale dají každému nedůvěryhodnému obličeji rovnou PÁR FACEK. Ten okamžik, jak tušíte, SE BLÍŽÍ, nervozita se zvyšuje jako V PAPINOVĚ HRNCI; OBECNÝ NEKLID se zmocňuje i zvířat, zejména psů, které necitelní páníčkové přivazují k brlení před obchodními domy. TAKŽE O DNI „D“ A HODINĚ „H“ BUDE ŘEZAT KAŽDÝ KAŽDÉHO !!! I když být osobou známou z televize, raději bych na ulici VŮBEC NEVYLÉZAL. PRO Kateřinu JACGUES, Martina BURSÍKA, Mirka TOPOLÁNKA, Jiřího PAROUBKA a jeho tým, ale i pro M. KALOUSKA a SCHWARZENBERGA a mnohé další PREVÍTY (nic jiného nám totiž česká politika nenabízí) bych již nýčko nechal čistit zanedbané atomové bunkry. Sloni, psi i naši lidé mají totiž DOBROU PAMĚŤ, někteří, (nechci se chlubit) dokonce i paměť vizuální. * A dojde-li tedy KE KRACHU, který ve vzduchu visí a počne-li se národ navzájem mydlit, měl bych čtenářům svěřit ještě jedno TAJEMSTVÍ: Jeden z PREMIÉROVÝCH PORADCŮ kdysi radil svým kolegům, aby si pořídili žluté vesty, košťata a rádiovky „s anténou“. Jakmile na nás přijdou, okamžitě se MUSÍME PŘEVLÉKNOUT, a protože se dav nevyzná ve všech východech a vchodech, BOKEM OPUSTÍME VLÁDU a zamícháme se do davu. Tam se zvednou košťata a všichni budeme pokřikovat: „POLEZTE VEN, VY HAJZLOVÉ, ZLODĚJI A VŠIVÁCI“. Tuto radu mějte na paměti, a pusťte se v kritickém okamžiku i do PACHOLKŮ SE SMETÁKAMA !!! I když, promiňte, dámy a pánové, dostanou třebas přes hubu skuteční metaři. OSUD je holt neúprosný a každá, byť velmi, velmi důležitá akce jako tato, může mít malou chybičku…T.V. ..(Zdroj – www.halonoviny.cz a www.kscm.cz ). ° Proto DOPORUČUJI - VÁŠ HLAS PRO KSČM je v této situaci jednoznačným výrazem VOLBY NEZKORUMPOVANÉ LEVICE A LEVICOVÝCH HODNOT.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Tento obludný systém se reformovat nedá!

O zdravotnictví, politice, korupci a nutnosti obnovení občanské společnosti hovoří s až šokující otevřeností známý lékař z oboru celostní medicíny (psychosomatiky) v pořadu Hydepark ČT dne 7.2.2011


Španělsko dávno za hranicí smrti

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Štúdia náhodne odhalila, že chemoterapia rakovinu eš...

NA ZEMI SKUTEČNĚ EXISTUJÍ NESMRTELNÉ ORGANISMY?

EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a ...

Archív

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať zákony!

Opäť sa ukázalo, že na Slovenskú existujú ľudia rovní a rovnejší! Podľa aktuálneho vyjadrenia slovenskej prokuratúry a polície, keď pani Beňová prežíva emócie, môže porušovať zákon a urážať ľudí. Takýto neštandardný postup polície a prokuratúry je absolútne odlišný, oproti správaniu kompetentných orgánov voči ostatným občanom. V danej veci si pozorne prečítajte priložené vyjadrenie prokurátorky.


Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Hlinové vystúpenie v parlamente

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.6249 s