20. September 2019
    
Ježiš - Dolezite.sk

Ježiš


  2010-10-14  (15:09)  |  Kultúra
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Ježiš

O Ježíši.

Jen stěží bychom hledali někoho kdo inspiroval tak velké množství lidí jako to učinil Ježíš Kristus. Většina dnešních náboženství či duchovních spolků je ve svém základě ovlivněna jeho životem. Přesto, že žil před více jak dvěma tisíci lety, existují četné záznamy a popisy jeho života. Ježíšova prohlášení jako například: „království nebeské je ve vás“ jsou stále stejně pravdivá i po více jak dvou tisících letech. Když pročítáme záznamy jeho slov nacházíme mnoho nepochopení, mylných výkladů a rozporů, což nám neumožňuje učinit si o něm jasnou představu.

Asi nejvíce se o něm dočteme v knize Nový zákon, ale ani tato sdělení nejsou ve všech částech stejně inspirována. Bylo to způsobeno díky zásahům do tohoto Písma, když bylo s postupem času překládáno, proškrtáváno a doplňováno chybnými výklady. Proto nemusí být každé slovo v tomto Písmu svatém skutečně svaté, a je nutné používat intuici abychom rozlišili co je důležité a co ne. Kniha Nový zákon vznikla sloučením několika starých knih, které byly vybrány církevním koncilem a ostatní byly zavrženy. Vedly se velké spory o tom, které knihy a výroky byly autentické. Takto byla zamítnuta i nauka o převtělování, která tak nenávratně zmizela z křesťanského náboženství. Pravděpodobně i díky těmto úpravám, toho víme tak málo o osobě Ježíše, a většina lidí si jeho osobu upravuje dle vlastních představ a přání.

V současné době je poměrně často zpochybňována jeho existence, poukazuje se na nedostatek historických důkazů, a někteří pokládají jeho život za zcela smyšlený. Přitom nikdo nemůže skutečně vyvrátit existenci Ježíše Krista v naší historii. Je určitě těžké představit si, že křesťanství vzniklo na základě smyšlené osobnosti a je to i dosti nepravděpodobné. Pokud budeme zkoumat vznik jakéhokoli náboženství, dojdeme k závěru, že většinou byla u svého zrodu inspirována skutečnou a moudrou osobností.

Většina lidí na západě nechápe existenci těch, které nazýváme Duchovními Mistry, Učiteli, Adepty a Mudrci. Neznáme žádného adepta mezi námi, a tak nemáme žádné měřítko podle kterého bychom mohli takového člověka posuzovat. K velkému nepochopení dochází i u těch kteří se s některým žijícím mudrcem potkali. Báchorky a pověsti o nich vznikají už za jejich života a po smrti vznikají další ještě fantastičtější.

Ježíš se zrodil se vznešeným posláním povznést lid určité doby a určitého kraje. S podobným posláním se zrodili mudrcové již před ním a budou přicházet i nadále. Byl spojován s něčím neobyčejným a mimořádným, a proto ti kteří o něm psali se snažili jeho osobnost zvýraznit řadou fantastických a úžasných historek. Mnoho událostí o Ježíši zachycených v Písmu jsou alegorie a podle toho bychom k nim měli přistupovat. Několik rčení, která jsou mu přisuzována bylo podvrženo a některá byla špatně pochopena a proto zapsána chybně.

Všeobecně jsou šířeny zprávy o jeho panenském zrození, aniž by byl brán v úvahu skutečný esoterní význam takového zrození. Nejdůležitější však je kým a čím Ježíš byl a co skutečně vykonal. Stejně jako některé vysoké bytosti, které se zde rodí aby nás učily a duchovně povznesly, pocházel i Ježíš ze světa, který je blíže slunci, a kde jsou bytosti vyvinutější než my. Inteligence na jiných planetách jsou daleko před námi v chápání života a v duchovnosti. Takovéto bytosti se díky svému soucitu občas zrodí na planetách podobně zaostalých jako je ta naše. Sami se nabízejí Nadjá aby mohly pomáhat méně vyvinutým částem vesmíru, a Ono jim umožňuje se vtělit i na naší planetě. Proto s nimi bývá spojováno panenské zrození jako symbol vyššího původu. Pro ně takové vtělení znamená určité sebeobětování, neboť musí sestoupit do nižší úrovně v každém směru – fyzicky, mentálně a duchovně. Takto byl Ježíš ukřižován mentálně i duchovně dříve než byl přibit na kříži. Bytosti, které střeží duchovní vývoj i osud lidstva na naší planetě mu ukázaly čím bude procházet a co bude muset vykonat až do svého konce.

Ježíš sestoupil z vyšších oblastí aby prospěl lidstvu předávaje nejvyšší duchovní moudrost a pomoc na cestě opravdových hledajících. Zasel mír v srdci lidí za cenu sebeobětování. Musel omezit své vědomí aby se mohl vtělit, ale toto omezení bylo pouze dočasné. Pochopit život té doby, mohl jedině tím, že se zrodil mezi prostý lid. Musel projít všemi omezeními a nedostatky lidského vědomí a postupně se probudit ke svému vnitřnímu světlu.

Již ve věku dospívání začal chápat duchovní význam života, a přibližně ve třinácti letech si uvědomil, že se musí věnovat hledání aby znovu nabyl svého vyššího vědomí. Pod vedením své intuice opustil rodiče a vydal se do Egypta, kde se stal žákem ve školách starobylých duchovních mystérií. Několik let se živil tvrdou prací svých rukou. V městě Alexandrii se připojil ke skupině mystiků, filozofů a učitelů, která se věnovala hledání pravdy. Cvičili meditace na východ i západ slunce a společně se modlili aby se jejich mysli stáhly do hlubin v koncentraci na Pravdu.

Celý obchodní ruch v přístavu Alexandrie mu umožnil naslouchat slovům indických obchodníků, kteří se něčemu naučili ze svých písem a od bráhmanů, kasty duchovních učitelů v Indii. Po létech Ježíš dokončil svůj výcvik a byl zasvěcen do nejvyšší esoterické nauky, odvrhl všechny vědomosti a odešel aby nalezl sám sebe.

Ježíš poznal své nejvnitřnější bytí, samotné Nadjá. Ono je univerzální a neosobní existencí dosažitelnou pro každého z nás, a když ho nalezneme, můžeme naplnit i své životní poslání. Když Ježíš pochopil kdo a co je, zatoužil po blahu všech ostatních a jeho konečnou zkouškou realizace byla služba světu. Bylo mu dvacet osm let, když se rozpomněl na své svaté poslání a připravil se na předání poselství těm, kteří je mohli přijmout. Jakmile se vrátil mezi prostý lid do Svaté země, začal toto své poslání naplňovat. Učil Chudé i negramotné, a stejně tak i lidi vyššího postavení. Všichni velcí učitelé přicházejí s pomocí a požehnáním, jejich láska a vědění proniká ke všem.

Byl předurčen stát se putujícím zjevovatelem, který vyučuje nepříjemné a nežádané pravdy. Mnozí byli zklamáni, když během svého poslání nikdy nezasahoval do svobodné vůle lidí. Pouze je povzbuzoval k přijetí pravdy, vlastním příkladem naznačoval jak vypadá opravdový duchovní život, ale nikoho nenutil aby ho přijal. Každé jeho slovo bylo naplněno tajuplným kouzlem, které v něm hořelo. Promlouval k lidským srdcím o božské pravdě, zaséval naději i lásku. Zprávy o něm a o jeho božském uskutečnění se šířily od úst k ústům. Lidé ho vyhledávali, uctívali ho, žádali o pomoc a požehnání. Některým bylo dovoleno stát se jeho žáky.

Přestože se jeho učení časem rozšířilo do mnoha zemí, nebylo univerzální a nebylo míněno pro celý svět. Ježíš neměl pocit, že by patřil k určitému národu či zemi. Jeho slova byla slyšena po celém Západě. Věděl, že během jeho poslání se najde poměrně málo těch, kteří přijmou jeho slova pravdy. Těch několik na něj toužebně čekalo, neboť je těžké nalézt pravého mudrce. Promlouval k davům, aby tak nalezl těch několik, kteří se pak stali jeho žáky. On věděl jaký ho čeká těžký osud a že ho lidé nakonec ukřižují, ale musel nejdříve najít těch několik málo, kteří budou pokračovat v práci i po jeho odchodu.

On se nevtělil s cílem založit novou organizaci nebo náboženství, ale aby v srdcích lidí zasel neviditelné semínko, které by vzklíčilo a naplnilo osudy lidí. Neměl zájem vytvořit určitou církevní hierarchii a nabádal ostatní k modlení v soukromí a ne v kostelích. Celá struktura křesťanství vznikla až mnoho let po jeho smrti. Vše co Ježíš předal světu, prochází díky nepochopení a díky času rozkladem. Přišel aby předal lidem vznešené duchovní poselství. To co nám zanechal do velké míry ovlivnilo a inspirovalo vznik křesťanství, neboť lidé vždy hledali svého spasitele, který by povstal a spasil svět navzdory jeho nedokonalosti.

Nic z toho co Ježíš vykonal nemůžeme připisovat pouze jeho době, neboť to co nám předal bude žít v našich srdcích navěky. Tak je to hluboce pravdivé a nedocenitelné. Ježíš neměl zájem dát světu nějakou systematicky uspořádanou filozofii, a přesto inspiroval stránky čtyř evangelií vNovém zákoně svým vlastním vnitřním dosažením .Ony myšlenky zachyceny ve stručných a přímých větách září osvícením, a každá z nich je nádherně soběstačná, nepopíratelně božská.

Mnoho pseudoduchovních vůdců a fanatických proroků se prohlašuje za vyvolené nástupce Ježíše Krista, zakládají nové kulty a náboženské spolky, které vytvářejí nikam nevedoucí duchovní cesty. Takovíto falešní proroci lákají upřímné hledající, kteří tak ztrácejí čas i duchovní touhu. Jejich jakkoli smělá či komplikovaná prohlášení nemohou být ani zdaleka srovnávána s prostými pravdami, které pronášel Ježíš. On jediný je skutečný Mesiáš, který je hoden našeho uctívání a nejvyššího zbožnění.

Pouhá nauka nestačí, je třeba i někoho kdo povznese náš charakter a odvrátí naši pozornost od pouhé světské činnosti směrem k Nadjá. Lidé však mnohem raději kráčejí cestou rituálů a dogmat, než cestou odhalení ve vlastním srdci. Jeho příchod byl pro svět požehnáním, on učil nejhlubšímu tajemství života a inspiroval k duchovnímu hledání. Ve svém každodenním životě vyjadřoval svatost, která zcela zastiňuje náš všední život.


* * *

Volně zpracováno podle knihy Paula Bruntona : VNITŘNÍ SKUTEČNOST

 

zdroj: http://www.paulbrunton.cz/index.php?id=clanek12

 


Snakecharmer
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-10-14  (23:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem, ako vy, ale ja vždy keď vidím tento ksicht a čítam to sprofanované meno, ktoré nemôžem ani vysloviť, striasam sa hnusom. Nauzeálne pocity, ktoré sa ma pri tom zmocňujú, ma niekedy pripravia až o obsah žalúdka. Dokonca aj náhodný pohľad na pravouhlé priečky nerovnakej dĺžky evokujú vo mne nekonečný odpor. Prečo musíme my, ľudia s progresívnym myslením a svetonázorom, trpieť tento primitívny fetišizmus a názorové exkrementy s tým spojené? Z akých kostolných dier to vyliezajú fanatici, aby otravovali vzduch okolo nás? Vie dať niekto na to rozumnú odpoveď?


snakecharmer   |   ip:88.212.37   |   2010-10-15  (00:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked mas v sebe trocha sucitu a inteligencie tolerujes nazory inych ludi .. Mne osobne nevadi tvoj nazor kym nezacnes urazat a skatulkovat inych ludi...


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-10-15  (00:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám to chápať tak, že si sa dobrovoľne zaškatuľkoval do stáda sluhov najväčšej podvodníckej organizácie všetkých čias?


XLawyer   |   ip:213.151.2   |   2010-10-15  (00:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludia su zmanipulovani od kolisky, nevedia nic o sebe a systeme....tie jezisove zazraky moze spravit kazdy kto pochopi o com to cele je byt clovekom :P hladajte odpovede vo vnutri seba


sulayman   |   ip:195.168.2   |   2010-10-15  (04:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na proroka jezisa (asa) radi utocili a utocia zlocinci. zeby ste sa medzi nich

zaradovali?

ja v cirkvi nie som, ale obhajujem, poslucham a nasledujem aj jeho. a viem o nom

velmi rad.

ludi mozno opisovat v akej skatulke je. toho sa netreba bat. ved kazdy si sam vybera

v akej skatulke chce byt , je alebo v akej bude. a za svoju skatulku si ponesie

zodpovednost.

xlawyer, mate na mysli schopnost robit zazraky ako tento "samouk"?

http://www.hashemstudios.com/elite_powerful_dynamic_xml_video_gallery_videos/ADS1e069.flvXLawyer   |   ip:213.151.2   |   2010-10-15  (05:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sulayman, ty si to teda vyriesil ze ma odkazes na link islamistov z hashemu :D videl som ich video serie...mastne zaujate specificky na podporu islamu a krestanstva :P nic neutralnejsie nemas?
takze to ani nejdem kukat...a myslel som manipulovanie s energiou...ved cela biblia je podvod od zaciatku...je to zbierka magickych knih pozosivana do pribehu, ktory jednoduchi ludia samozrejme beru do pismena a potom to tak vypada, ze nerozumeju o com to cele je a je tisic cirkvi, tisic vykladov :D:D
zacni studiom kabaly a meditiacimi - budes ovela blizsie k bozskej mysli nez nasledovanim niecoho co vymyslela urcita skupina ludi na kontrolu zvysku :P
ale musiim uznat ze odviedli skvelu praacu...sam som sa topil roky v tychto veciach kym som nasiel to co som hladal:) takze chapem ta ;)


snakecharmer   |   ip:88.212.37   |   2010-10-15  (07:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poniektori ste klasickym prikladom frontovych idiotov ... http://prop.sk/frontovi.html


Madness   |   ip:178.40.17   |   2010-10-15  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len taká zaujímavosť o turínskom plátne, kt. už možno viete. Je to tvár Da Vinciho. Tento umelec si robí z ľudí srandu aj dávno po smrti. Dávam mu veľké +.


mytus   |   ip:216.104.3   |   2010-10-15  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   „Slúži nám dobre tento mýtus o Kristovi. - výrok renesančného pápeža Leva X. (1513-1521) z rodu Medicejovcov

Ježiš je mýtus a dokazuje to taliansky historik Luigi Cascioli, ktorý sa súdi s katolíckou cirkvou v Taliansku. Vo svojej knihe La Favola di Cristo (Mýtus o Kristovi) tvrdí, že Ježiš nie je ničím iným ako vymyslenou konštrukciou vytvorenou falzifikátormi v 2. storočí. Kniha La Favola di Cristo je súbor argumentov pre súdny spor proti katolíckej cirkvi a jej predstaviteľom. Autor v nej zhromaždil právne dôkazy, ktoré poukazujú na to, že osoba Ježiša je iba manipuláciou a falzifikáciou dokumentov, ktoré v skutočnosti hovorili o Jánovi z Gamaly, synovi Judáša Galilejského a synovcovi rabína Ezechia, priamom potomkovi rodu Asmonitov. Cascioli zakladá svoje tvrdenia na výsledkoch päťročného intenzívneho a trpezlivého výskumu, štúdia tisícok spisov, ikonografie, rukopisov, ktoré boli nájdené v Kumráne v Palestíne, racionálneho výkladu Biblie, ako aj všetkých dokumentov o pohanských náboženstvách a ich kultoch, ktorých je kresťanstvo dokonalou reprodukciou. Nemalý priestor venuje aj nezrovnalostiam v jednotlivých evanjeliách. Najočividnejšie sú podľa neho rozdiely v počte a menách apoštolov v evanjeliách podľa Marka, Matúša, Lukáša či v Skutkoch apoštolov.


jana   |   ip:217.75.64   |   2010-10-15  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mýtus ty si mýtus. Jeden "historik" niečo napíše a ty mu skáčeš na lep. Presvedčil si sa ty sám o Jeho neexistencii?


MYTUS   |   ip:216.104.3   |   2010-10-15  (08:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Mýtus ty si mýtus. Jeden "historik" niečo napíše a ty mu skáčeš na lep. Presvedčil si sa ty sám o Jeho neexistencii?


EXISTENCIA JEZISA NEBOLA NIKDY DOKAZANA.PRESVECILA SI SA O JEHO EXISTENCII?MYTUS   |   ip:216.104.3   |   2010-10-15  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://dolezite.sk/The_God_Who_Wasnls_There_139.html


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-15  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To ci Jezis zil alebo nezil nie je dolezite..

Dolezite je jeho ucenie. Tak ako aj vsetkych velkych myslitelov. Mudry clovek odhali klamstvo v akelkojvek knihe.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-15  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To ci Jezis zil alebo nezil nie je dolezite..

Dolezite je jeho ucenie. Tak ako aj vsetkych velkych myslitelov. Mudry clovek odhali klamstvo v akelkojvek knihe.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To, ci Janko Hrasko zil, alebo nezil, je uplne jedno, dolezite je, ze v polievke bol aj tak piesok...Portret Jezisa je niekolkostorocnym vysmechom L.Da Vinci, ktory cirkev z celej duse nanavidel a pohrdal nou a napriek tomu prave ta cirkev, ktorou on pohrdal, vystavuje jeho tvar ako tvar tej hypotetickej postavy. A na dovazok tvar homosexuala, co nam neveriacim v hovoriace hady nevadi, ale prislusnikom tejto sekty ano.


omasgroovermytus   |   ip:195.28.70   |   2010-10-15  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To ci Jezis zil alebo nezil nie je dolezite..
Dolezite je jeho ucenie??

to ako vazne tak trosku si to neodporuje ? Ty ked nieco povies mudre zachova sa to a potom niekto povie dobre hovoril ale je jedno ci zil alebo nie. Tak ako moze byt dokazane ze to vobec povedal uplny nezmysel tieto dve vety..
a inac mytus ty si myslis ze Jezis neexistoval ?? To ako vazne ?? tak potom neexistovali dalsi ludia tej doby o ktorych je ovela menej dokazov a zaznamov v historii ako napriklad Nero, Pilat, Archimedes ,Pytagoras,Alexander Velky oni zili zhruba v podobnom veku 100 rokov + - a ty my chces povedat ze su to myticke postavy ?? Vies co su myticke postavy ? Perzeus ,Andromeda,Dio,Hera , Krisna, tomuto ja hovorim myticke postavy najprv si zistite fakty ja som to videl inac ten link co si sem dal a je to tak dobre skonstruovane na uplne vymyvanie mozgu ze to malo od pravdy tak daleko ako sa len daa
12 je tam preto zobrazena viac krat lebo 12 predstavuje celok uplnost a ateizmus okej dobre ateizmus hovori co ?? ze boh neexistuje vsetko sa vyvynie nahodou uplnou no ja neviem ale keby som nechodil do prace a nic nerobil tak nikdy by mi na ucet neprisla ani koruna keby som na to cakal len tak nahodou alebo domy boli vytvorene uplnou nahodou bez zasiahnutia nejakej inteligentnej bytosti so vsetkymi rozvodmi inzinierskymi sietami a podobne.. videli ste ako je popretkavani ludksy organizmus ?? Keby vsetky organy neboli a nepracovali tak ako maju tak ludsky zivot a celkovo zivot neexistuje ??? Keby sa kable v internetovych sietach pozapajali halabala tak by sme mohli ist na internet a surfovat na nom ?? no asi musia byt presne zapojene aby nam funogval tak isto aj organizmus keby nebol spravne prepojeny nikdy nebude fungovat ved ludsky mozog je najlepsie skonstruovany v celoom vesmire. Boh sa mal asi vazne vykaslat na to aby dal ludom slobodnu volu lebo ju budu zneuzivat bol to risk co spravil ale inak to byt nemohlo pretoze keby sme nemali slobodnu volu boli by sme robotmi a to by nemalo ziadny vyznam. Vsetko co mame okolo seba potraviny pre nas potrebne, chutove pohariky ako uzasne funguje oko to ze si clovek uvedomuje sam seba a dokaze rozmyslat o zivote je ten najkrajsi bozi vytvor aky bol vytvoreny v celom vesmire.


jana   |   ip:217.75.64   |   2010-10-15  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mýtus: presvedčila som sa o Ježišovej existencii, a nielen ja. Prečítaj si Denníček sr.Faustíny, Ježiš je reálnejší ako ktokoľvek z nás.


G   |   ip:178.41.11   |   2010-10-15  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je viac ako polutovaniahodne, ze napriek zivotu Jezisa Nazarenskeho je dnes na svete tak malo ludi, ktori ho mozu chapat. Lebo ten, kto pochopil jeho kazania a prikladny zivot (aj ked o nom vieme len tak malo a nanestastie aj to je skreslene prilis horlivymi nasledovnikmi ako bol napriklad Pavol z Tarsu) nemoze uz byt ani “veriacim”, ani ateistom ani materialistom, ale mozno len agnostikom … Nejlepsie vsak je, ked sa nesnazite definovat kto ste, lebo slova viac skryvaju ako odhaluju.
Aj keby zajtra prisiel niekto s nepopieratelnym dokazom, ze Jezis nikdy nezil, bolo by este aj tak potrebne dokazat, kto je autorom, napriklad, Kazania na hore. Ako sa dostali danemu prostrediu a dejinnemu vyvoju cudzie (budhisticke?, taoisticke?) koncepty do vtedajsej Palestiny?
Jeho zivot a kazania su dokazom nad vsetky pochybnosti, ze pred dvetisic rokmi sa v tej oblasti odohrala jedna velka udalost v dejinach ludskej snahy najst (znovuobjavit?) vyssi zmysel nasej existencie.
Zabudnite na vymyslenu historku, ktora vam tvrdi, ze sa niekto za vas obetoval a vy na zaklade toho budete “spaseni” az do vecnosti - to vsetko su len myty prevzate od Egyptanov (Osiris), Perzanov (Mitra) alebo Grekov(Dionysos). Spasu vam nikto nemoze darovat, nikto sa za vas nemoze obetovat, nemozete byt do nej zasvateni ani nemozete k nej dojst nahodou, ako ked najdete peniaz pohodeny na chodniku – spasa je vysledkom cielavedomej (ako opak spontannej, mechanickej) evolucie k vyssiemu vedomiu a bytiu, a to je to kralovstvo nebeske, ktore nemate hladat lebo je vo vas.
Co na tom zalezi, ci nejaky DaVinciho kod dokaze to alebo ono? Ako to ovplyvni skutocnost, ze zijeme prazdne, neautenticke zivoty odcudzenia od sveta aj od seba samych aj od tych, ktori by nam mali byt blizki a dokonca aj od nasej naozajtnej podstaty a zmyslu nasho bytia.
Jezisa nemozno popisat ziadnym slovom, pretoze on nebol ani zakladatelom noveho nabozenstva, ani reformatorom stareho, ani spasitelom, ani politikom, ani ucencom ani nicim, co by sa dalo slovami vyjadrit. O tychto veciach treba hovorit len malo, lebo k vyssiemu vedomiu nevedie intelektualizmus ale cira existencia – Pravda nie je intelektualna, ale existencionalna. To, ci Jezis zomrel tak alebo onak, ci ho zradil Judas alebo Pilat alebo niekto iny a mozno aj nikto, na tom vobec nezalezi. Na com zalezi, je to o com hovoril, ako to hovoril, ako zil a ake nam dal posolstvo.
Pred niekolkymi storociami sa dostal do ruk zenoveho majstra v Japonsku text Kazania na hore a on po jeho precitani povedal: Neviem, kto toto napisal, ale viem, ze mussel byt osvietenym clovekom. Ja si myslim, ze by ste museli byt aspon na urovni zenoveho majstra, aby ste mohli vynasat sudy nad Jezisom Nazarenskym – ci sa uz pokladate za veriacich , “vedeckych materialistov” alebo len odbornikov na vsetko.rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ateizmus hovori, ze nie je boh, ale nehovori nic ine, comu ty hned davas nalepku. Podstata ateizmu je, ze nevie, ale snazi sa hladat odpovede, co je v prikrom rozpore, co hovoria teisti. Ti sa uspokojili s nalepkou zvanou boh, im staci ,ze sice tiez nevedia ako to bolo, ale im staci sucha odpoved:to boh. Nevieme ani my, ani ti, ktori toto vsetko pripisuju bohu, absolutne nic, mozme len badat. Teisti uz prestali, stacia im nicim neoverene a nikym nepodlozene myty a budu sa tvarit, ze takto to bolo. Nechapu, ze oni su ti najviac oklamani.


Voltaire   |   ip:88.212.36   |   2010-10-15  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Existujú nespočetné dôkazy o tom, že na viere založené spoločnosti, robia svojim občanom naďalej veľké problémy a vykazujú strašné dôsledky, napriek tomu, že cirkev sa usiluje zahlmievať, zľahčovať, či popierať tieto skutočnosti. Niektorí katolícki kňazi sa domáhajú od demokratickej spoločnosti pod „argumentom", že jej občania sú v nebezpečenstve, prisvojiť si spoločenský a politický vplyv, pretože človek podľa nich môže nájsť šťastie a slobodu len u boha. Napr. kresťanstvo počas 2 000 ročnej existencie nepredložilo, ani nevytvorilo jedinú harmonickú, občiansku a mierovú spoločnosť, zato humanizmus považujú za obludný problém. Humanista je podľa cirkvi najradikálnejší druh. Viac na: www.voltaire.netkosice.sk, téma: Víkendové zamyslenie - Viera nie je cnosť


Raviel   |   ip:95.103.80   |   2010-10-15  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja osobne verím ,že niekto ako Ježíš existoval(i keď si možno nehovoril Ježíš a tiež mohol inak vyzerať). Taktiež verím jeho snahe povzniesť ľudstvo(i keď zase inak ako to je Biblií).
Faktom totiž je ,že pre existenciu "biblického Ježíša" je strašne málo dôkazov(aj to väčšinou veľmi nepriamych). Zaujímavé je azda i to ako nemalá časť dokumentov( zase skôr ich útržkov) spojených s prorokom Ježišom často-krát idú priamo proti tomu čo je popísané v Biblií, ba priam hovoria o úplne inej osobe.

Nie je jasné ,že niekto ako Ježíš skutočne v minulosti bol(ALE nebol to ten ktorý sa nám pchá do hláv v kostoloch) a niečo sa aj snažil predať, no čo to už je len vec dohadov. Nekonečné cirkevné prepisy "písma svätého" v priebehu času zničili aj tú trochu hodnovernosti čo mali v minulosti a tak je určenie pravých úmyslov Mesiášovych prakticky nemožné. Z čoho logicky aj vyplávajú všetky dohady točiace sa okolo jeho existencie atd.


jana   |   ip:217.75.64   |   2010-10-15  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Voltaire: Nebavíme sa o cirkvi, ktorú tvoria slabí ľudia /nikto nikdy netvrdil že cirkev je bez chyby a vín/ ale bavíme sa o Ježišovi.
Kresťanstvo nevytvorilo žiadnu občiansku a mierovú spoločnosť? Ako aj mohlo. Kresťanstvo nie je žiaden spolok ani skupina zameraná na spoločné záujmy, kresťanstvo je život, život zasvätený Bohu stvoriteľovi všetkého, aj teba. Alebo ty si z opice alebo ťa priniesli na zem ufónci?


jana   |   ip:217.75.64   |   2010-10-15  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Raviel: Ak chceš dôkazy o Bohu, Ježišovi, stačí veľmi málo: Pokorné a otvorená srdce pre Neho. Príde sám, z lásky.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jana a preco nepride k tym ostatnym 5 muiliardam na svete? Pokorne a otvorene srdce tebe prinieslo Jezisa, pokorne a otvorene srdce moslimovi prinesie ineho boha, takisto hiduistovi, takisto indianom, takisto Starym Egyptanom, Sumerom atd. Pokorne a otvorene srdce totiz prinesie tomu dotycnemu, len to, co pozna, co ho naucila rodina, spolocnost, geograficka poloha, tazko ocakavat, ze mlady domorody indian v zapadlej dzungli stretne jezisa, on o nom nic nevie, preto moze mat srdce otvorene ako vrata aj tak nepride.


MYTUS   |   ip:216.104.3   |   2010-10-15  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JEZIS BOL PEDOFILNYGAY,LEBO SPAL S NAHYM CHLAPCOM.


snakecharmer   |   ip:212.5.205   |   2010-10-15  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mam pocit ze len malo z vas precital aj clanok vyssie..
Mimochodom, je smiesne ako horlivo vedia ateisti bojovat proti niecomu co podla nich neexistuje.. ak neverim v ruzovom slone a niekto hodi clanok o nom na dolezite.sk zarucujem, ze nebude ma to trapit vobec .. ale ked niektori radikalny ateisti uvidia Jezisa hned dostanu zachvat hnevu ... Preco? Vymyslel niekto dajaky -izmus a vy bojujete proti niecomu co podla vas neexistuje, neni to divne? preco Ateismus utoci na Jezisa? Co znamena slovo A-TEISMUS? Preco vlasntne existuje opozicia Teizmu, a tvoria ho ludia, ktori neveria v Boha ale bojuju proti nemu? Nic v zlom, ale necakam na to realne odpovede, ved ste naprogramovani na utocenie a nie na debatu ...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To, ze utocime tu na Jezisa, nie je preto, ze by sme boli voci nemu dako zaujati, rovnako zaujati sme aj proti kazdemu inemu hypotetickemu ovladacovi ludskej mysle. Ono je to dane ako som vravel hlavne tymi tromi bodmi, preco sa tu spomina prave toto meno. Ak by sme sa narodili niekde inde, rovnako by sme robili oponenturu inemu vymyslenemu bohu. takze v tom nemusite vidiet nejake zamery.


snakecharmer   |   ip:212.5.205   |   2010-10-15  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Rafael
No hej, len som si vsimol ze na monoteisticke nabozenstva utocia vsetkymi silami zatial co polyteicke nabozenstva priam podporuju vo forme new age a tak .. nie som zaujaty pretoze nepraktizujem ziadne nabozenstvo, to je len postreh ktory je mozno zaujimavy.. ovladanie ludskej mysle? podla mna tieto veci by sa mali riesit srdcom, nie myslou, takze kto chce pochopit tieto veci logicky resp. analogicky mozno, ze je na zlej ceste. Ja si myslim, ze aj ateisti podporuju duchovno cloveka nejakou formou, len neakceptuju nabozenstva..v tejto forme je to nevedomy gnostizmus. ALE ked clovek (bez ohladu na vieru ci rasu resp. narodnost) utoci na cloveka preferujuceho lasku pred egoismom je to uz zverstvo. bez lasky a tolerancie neprezijeme ani 3.milenium ...


Jana   |   ip:217.75.64   |   2010-10-15  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael: Ježiš prišiel aj k iným, preto je toľko kresťanov a preto cirkev už 2000 rokov hlása radostnú zvesť. Ježiša stretli i tí, ktorí Ho nepoznali, aj indiáni aj ateisti. Moslimovia majú toho istého Boha a indovia zažívajú nirvánu pod vplyvom drog, tam sa o bohu nedá ani myslieť. K tvojmu komentáru 12,08: tvoju myseľ ovláda Ježiš?

Mýtus: ty máš problémy, chlape, daj sa liečiť.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozri ja v tomto s tebou suhlasim, mne je jedno kto a comu veri, pokial to nie je mocensky riadeny dirigizmus. a to nabozenstvo v kazdej krajine je. Ja tu pocuvam nareky na utoky voci krestanstvu, a popritom nic a nik neutoci na nich, ale na formu akou je prezentovane. Lasku a toleranciu musis mat v sebe, nenapomoze ti k nej ziadne modlarstvo. Ak to nik nechce pochopit, a mysli si, ze k tomu aby bol dobry clovek, potrebuje imaginarneho priatela, tak mi ho je len uprimne luto, nic viac.


snakecharmer   |   ip:212.5.205   |   2010-10-15  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V Korane tiez najdes Jezisa (Isa)


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jana, ty si pisala, ze pride sam. tak neprekrucaj, neprisiel doteraz za nikym, vela totiz nechybalo a modlila by si sa k Mithrovi, ale to ti cirkev zamlcala. Moju mysel ovlada zdravy usudok, to znamena, ze vopred ako uverim nejakemu mocenskemu aparatu, ktory mi bude tvrdit nieco mysticke, zahadne, zabalene do rozpravky, tak si to najprv overim, a ak si to nebudem moct overit, tak je zrejme, ze to vychadza nie z pravdivych udalosti a budem sa snazit prist na to, preco si vymysleli tu, ci onu bachorku. A to sa tyka najma otazky boha, lebo empirizmus nepusti, a kedze sa za zivota nikoho z nas, nic bozske neudialo, je to stale len v risi teorie.


snakecharmer   |   ip:212.5.205   |   2010-10-15  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Rafael

Ten dirigizmus je vsade, a nijak sa neda ospravedlnit hoci ako sa snazia. V mene bohov vyvrazdili polku civilizacie v poslednych dvoch tisic rociach -to sa tiez neda ospravedlnit.. Ale treba dodat, ze nabozenske zlociny nemaju nic spolocne s Jezisovym ucenim..


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja zasa tvrdim, ze ano, nie som napriklad zidofil, ale hlavne zidia su prenasledovani za nieco, co nemohli spachat, indiani tiez nekonvertovali len pre modre jezisove oci. To znamena, ze akakolvek moze byt prvotna uslachtila myslienka, akonahle sa zvrtne na vyvrazdovanie v mene akehokolvek imaginarneho priatela, tak je mi to proti srsti. Nestaci, ze ludia su odlisni, co sa tyka farby pleti, este ich musi rozdelovat nieco, co ani neexistuje. Takze este raz, nesuhlasim, so ziadnym nabozenstvom, lebo ludia si ho vytvorili a ludia ho aj zneuzili.


snakecharmer   |   ip:212.5.205   |   2010-10-15  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Suhlasim s tebou s vinimkou toho, ze Jezis neucil ludi na to aby isli a vrazdili s mene nejakeho boha.. On ucil lasku a porozumenie, co nema vela spolocneho s udalostami na americkom kontinente v 16.storoci..
Nabozenstvo by aj mohlo fungovat, keby nerozdeloval ludi na rozne sekty. ked si vsimnes, v dnesnej dobe nas vsetko rozdeluje- nabozenstvo, narodnost, styl, sposob zivota std. ... aj media ti sugeruje aby si bol jedinecny, co svojim sposobom nie je zle, ved vsetci sme jedinecny, lenze kym ludia sa budu porovnavat na zaklade toho co ich rozdeluje a nie toho co maju spolocne tu bude peklo ... Moja mama hovorieva, ze peklo existuje, sme v nej prave teraz.. co ked aj slubeny raj bude raz na zemi a zaziju ho nasi vnukovia vdaka tomu ze sme sa spojili ...


ANONYM   |   ip:217.75.64   |   2010-10-15  (13:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hej lásku treba mať v sebe, to je pravda rafael. Sám od seba vieš, že keď sa nesnažíš, prevládajú v tebe zlé sklony a vlastnosti, pretože keď nemyslíš na to, že sa musíš snažiť a nesnažiš sa, si v keli, dáš sa strhnúť prúdom a dopadneš tak ako mýtus v tejto debate. /nespáchali sme len tie hriechy, ku ktorým sme nemali príležitosť/. Ale kto a čo je to dobro, ktoré na zemi, plnej zla a nenávisti, presvitá a osvecuje zem a naše srdcia? Myslíš si, že sám od seba odoláš lákaniu, zvádzaniu a navádzaniuna zlo? Ak si to myslíš, že to tak je, ak si si istý, že to konáš sám, si dobrý, priuč aj ostatných. Písala som že príde sám, neprekrúcam, ale len k tomu, kto má pokorné a otvorené srdce. Čo to znamená premenené na drobné? Že Boh vie najlepšie, kto má o neho úprimný záujem, kto Ho miluje. Boh totiž plne rešpektuje našu slobodnú vôľu, ktorú nám sám dal. Nikdy nie je násilný, pôsobí len v tichu, preto Ho svet nemôže vidieť . Sám Ježiš predsa neprišiel na koni ako víťaz či rytier, ale ako chudobný, najmenší z najmenších. Preto sa Boh nedá poznať tým, ktorí majú pyšné srdce a sú sebavedomí, Boh pôsobí len v tichu. Ak budeš veľmi túžiť po Jeho láske, úprimne, prekoná všetky prekážky a príde.


Jana   |   ip:217.75.64   |   2010-10-15  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Reafael: K vyvraž´dovaniu: Prečo nechce svet vidieť aj misionárov, chudobných kňazov a miliony veriacich, ktorí robia dobro? Nie je ich viac ako tých, ktorí vo svojej slabej ľudskej podstate skĺzli na zlé cesty? Či netvoriia cirkev ľudia? Keby ju tvorili anjeli, mala by úplne čistý štít. Ty si v živote neurobil nič zlé rafael? Ja áno.

Všetko nás v dnešnej dobe rozdeľuje, ale to nie je Boh, ktorý nás rozdeľuje. Sám založil len cirkev...Ten ktorý je otcom zla a rozkolu je diabol. Premýšľaj.

Peklo existuje, aj na zemi, ale na zemi sme len dočasne. Nechcel by sa nikto raz dostať do pekla, keby vedel... Raj na zemi, ja verím, že raz bude. Bude to nové nebo a nová zem, všetko je v Biblii.

rafael: Môj príspevok tebe je aj anonym 13,40, zabudla som prehodiť meno.


MYTUS   |   ip:216.104.3   |   2010-10-15  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.mojevideo.sk/video/a9b2/bol_jezis_homosexual_.html
MUHAHA


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jana, odkedy si Anonym? A nesuhlasim, na to, aby bol clovek dobry, nepotrebuje boha, nepotrebuje ziadne imaginarne vzory. Jezisovo ucenie nepozna nik, pozna len opisy nejakych citacii, ci vytvorenych samotnym autorom, alebo niekym inym. Na mene vobec nezalezi, zalezi len na tom, ze v mene Jezisa sa pachali skutky, ktore by sa nepachali , keby niekto tieto citacie neglorifikoval. Clovek nemusi mat imaginarny vzor, staci si pozriet historiu kazdeho nabozenstva a vidi len tuzbu po moci, bohatstve, ovladani inych. Prto tvrdim a budem tvrdit, ak clovek nevie byt dobry bez boha, nebude ani s bohom.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Akonahle debaty sklznu k anjelom a satanovi, tak nemam co povedat, lebo s rozpravkami som skoncil velmi skoro.


MYTUS   |   ip:216.104.3   |   2010-10-15  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  30 ROCNY A SLOBODNY CHLAP?MUHAHA.JEZIS MUSEL BYT GAYsnakecharmer   |   ip:212.5.205   |   2010-10-15  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ok Rafael, takze tu sa skonci debata: "Najvacsim umenim Satana bolo presvedcit svet o tom, ze neexistuje"


snakecharmer   |   ip:212.5.205   |   2010-10-15  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mytus bavia ma tvoje prispevky :-)
neviem sa rozhodnut ci si autista, alebo len nudiaci sa pubertak ...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozri, akonahle sa debata zacne rozvijat, vzdy ju musite zabit niecim ,co sa prieci zdravemu rozumu. Male dieta veri na rozpravky, a da si vysvetlit, ze nie su ziadni bubovia. Trva to sice nejaky cas, ale pochopia rozdiel medzi risou rozpravok a skutocnym zivotom. Preto by som ocakaval od dospelych, aby sa prestali hrat na deti, a uvedomili si, ze co sa neda dokazat, nech nepouzivaju ako argument. Ohanate sa tu satanom, anjelmi, bohmi, ale zijeme v realnom, skutocnom svete, kde neexistuju, a neexistovali ziadne predpoklady, ze by nieco take vami spominane bolo. Vsetko sa tu odohrava za normalnych zakonov prirody a netreba vela vedeckeho uvazovania, aby sme to pochopili. Vieme, ze svet, ako ho pozname, sa zhruba za niekolko poslednych tisic rokov az tak nezmenil, to nas teda privadza k dost pochopitelnej domnienke, ze ani pred 2000 rokmi to nebolo ine. To znamena, ze neexistovali priciny na prichod nejakeho bozieho syna a neexistuju ani teraz.


snakecharmer   |   ip:212.5.205   |   2010-10-15  (14:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja chapem tvoj svetonazor a tolerujem ho. Moj nazor je taky, ze svet nie je len to co vidime t.j. musi existovat aj nieco nehmotne.. ale to je moja vec, ked nie som materialista...


eru   |   ip:91.148.18   |   2010-10-15  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš a kresťanstvo sú dve rozličné veci. Pre mnohých na fóre by bolo lepśie, keby si článok poriadne prečítali.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zijeme predsa len v casti viditelneho vesmiru, co je za hranicou nami videneho vesmiru, nevie nik, ale aj tak na zaklade toho, ze vesmir je vcelku homogenny, nas nuti pripustat si aj taku smelu moznost, ze nepotrebujeme na to, aby sme mohli existovat ziadnych bohov, stvoritelov ani pomstychtivych satanov, ktori cihaju na nasu slabinu, aby sa nas zmocnili. Ateizmus este predsa neznamena automaticky materializmus a naopak. Clovek je schopny empaticky sa stavat k roznyn zivotnym situaciam rovnako bez ohladu na svoj svetonazor. Toto skatulkovanie je velmi nespolahlive, lebo viera v nadprirodzene este dobreho cloveka neurobila, na to treba omnoho viac.


Jana   |   ip:217.75.64   |   2010-10-15  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mytus, čo tebe zlého urobil Ježiš? Alebo čo ti neurobil? Si ešte dieťa, musíš sa ešte veľa podúčať, čo to prežiť. A potom, až keď si premyslíš, niečo napíš, pretože píšeš bez rozmyslenia, čo svedčí o tvojom veku.


Jana   |   ip:217.75.64   |   2010-10-15  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael,

neodpovedal si mi, prečo nevidíš za kresťanmi aj to dobro, ktoré robia v skrytosti? Prečo vyťahuješ - tak ako mainstream - len to zlé? Ty si v živote neurobil nič zlé, za čo sa hanbíš?

Napokon, nikto ti Boha nevnucuje, máš slobodnú vôľu, je to na tebe samom. Ak Boha sám nevpustíš do svojho života, nepríde. Ak to tak chceš, tak to aj bude. A ja? Ja som nikdy nikoho do ničoho nenútila, ani nevnucovala svoj názor. Len som napísala, že Ježiš vstúpi do srdca, ktoré je Ho pripravené prijať. Potom mení život človeka od základov. Všetko nadobúda jasnejšie rozmery, všetko má zmysel.

Mne dáva nádej na tejto zemi, ktorú voláš peklom, Boh a Jeho Kráľovstvo, reálny Boh a reálne Kráľovstvo. Bez Boha by môj život stratil zmysel.

Podľa teba, rafael, život končí smrťou, a tento koniec ti naozaj nezávidím.


Dikus   |   ip:91.148.13   |   2010-10-15  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh pravdepodobne existuje!!!


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mainstream nevytahuje nic zle na Jezisa, Mainstremu a teda aj vladnej moci velmi zalezi na tom, aby sa rozpravky o jezisovi stale sirili. Jana, ten koniec nezavidim nikomu, ale je tu velmi realny predpoklad, ze smrtou sa to skonci, ci uz to ty chces, alebo nie, je to uplne bezvyznamne. Tak ako je uplne bezvyznamne sa napr, modlit za spasu cilskych banikov, lebo modlenim ich nikto von nevytiahol, musela prist ta hnusna materialisticka technika.A to, ci ty veris v boha, lietajuci cajnik ,astara sarona je napokon tiez jedno, lebo ohanat sa Pascalovou stavkou mi pripada trochu detinske. Pre mna ma zivot zmysel aj bez boha, snazim sa ho naplnit aj bez boha, a utvrdzuje ma v tom priserne mnozstvo ludi, ktori tiez dokazali zit bez boha a napriek tomu prezili plnohodnotny zivot, navyse bez klamu a nadeje, ze co ak nahodou existuje, a ja sa budem niekde opekat. Neverim v boha a preto nemozem verit ani vami vytvorenej hypoteze o protipole boha. Myslim, ze drviva vacsina veriacich veri len z prospechu, zato ale viem, ze drviva vacsina neveri v boha z uplne inych dovodov.


Jana   |   ip:217.75.64   |   2010-10-15  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael :
Asi nečítaš mainstream poriadne. Keby maistreamu záležalo na tom, aby sa šírilo Ježišovo slovo, neexistovali by plátky plné zla, lží, podvodov a nenávisti...Ale - ako píšeš - existujú rozprávky, a tie presne odrážajú obsah mainstreamu.

Keď je podľa teba bezvýznamné, že smrťou končí život, v poriadku. Spomeň si na tieto svoje slová, keď ti ubudnú sily a život sa ti skráti tak, že tvoja celá existencia bude zložená len z čakania na smrť. A to príde, pretože to čaká každého jedného z nás.

Aj ja život milujem a žijem naplno, to s píš, aj si ho vychutnávam, s Ježišom. Život je totiž nádherný Boží dar, so všetkým, čo v ňom prežívame. A má zmysel. Pretože na tejto zemi sme len dočasne, akoby na dovolenke. Pretože ako sv. Pavol hovorí: Ani ucho nepočulo, ani oko nevidelo to, čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú...A to je super.
A pre túto nádej sa oplatí žiť, aj zomrieť.

Maj sa krásne.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-10-15  (15:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chudáci ateisti...isti...neustále ešte nechápu, že ak niečo píšu, tak im to raz bude, buď na škodu alebo na osoh. Veď si všimnite jedno aj tu indivídum s menom Rafael, podľa mňa hlasná trúba temna, stačí povedať Ježiš, Boh, evanjelium..., a on už je tu, ihneď, zo svojimi rozumami, s obrovskou obmedzenosťou, niečo skutočné pochopiť, bez predsudkov, bez zloby. Neustále opakuje neverím, ako nejaký pokazený robot, ktorému vypadla nejaká súčiastka, a on sa úbožiak zasekol...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony ty si dusevny trpaslik, nehnevaj sa, ale ty naozaj nemas co k teme povedat, samozrejme okrem svojich par naucenych fraz, ako som vravel, ide to s tebou dolu kopcom. A este k tomu kralovstvu nebeskemu, dobrovolne by som sa ho vzdal, ak by v nom prebyvali mudrlanti tvojho typu, ty by si aj z toho neba urobil najneznesitelnejsie miesto na svete svojimi prizemnymi blabolmi.


a   |   ip:188.123.1   |   2010-10-15  (15:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nehádajte sa, jediný, kto má verejnú povesť diabla, som tu ja...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-15  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak si niekto len namatkovo prejde poslednych asi 200 prispevkov od Tonyho, tak musi skonstatovat to iste, co ja, nic nehovoriace frazy zalozene na absolutnom nedostatku rozumneho uvazovania.


Kotlrik   |   ip:195.91.79   |   2010-10-15  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu nájdete odpovede. Len pre pokročilých. http://www.petr-chobot.eu/


MAGNAESTVERITASETPRAEVALET   |   ip:78.99.151   |   2010-10-15  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jezis Kristus dal zmysel utrpeniu na zemi a nebolo to klise, pretoze to dokazal aj svojim zivotom.
Nekonal relativne, ale v intenciach dobra a pravdy.
Kazdy, kto naozaj veri v Boha, ma v zivote silnu konstantu, ktora je vecna.
Ak sa spoliehas na peniaze, karieru a ine premenne, skor ci neskor to pochopis, lebo budes citit velke NIČ.
Kto chape, nech uvazuje, kto nie, nech "hlada"...
Pax et BonumTony   |   ip:92.245.8.   |   2010-10-15  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  raf...ako o druhých, tak o sebe, odporúčam si vyhľadať príspevky od rafa, ak už tak odporúča moje. Veru, vidno tam neskutočný rast..., len ktorým smerom, tak to ho akosi netrápi!!!


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-15  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre a čo dôkaz o existujúcom pekle, Koltsky vrt či ako sa to volá, takisto ho robili vedci, ktorý neskôr prehlásili ako vedec neverím v existenciu Boha, ale na 100% verím že peklo existuje. Čítate vôbec za sebou tie príspevky? plné hrôzy a nejasních domienok, kde sú dôkazy pre vaše tvrdenia len tápate v tme. Uvedomte si jednu vec neveriaci viera nevychádza z materiálnych vecí, ale priamo zo srdca. Nehrajte sa tu na super vedcov a odborníkov na mimozemský život, nemaáte o nich ani tušenia, každému podľa zásluh a tie vaše budú ocenené vysoko. Nevyvracajte v ľudoch to dobré ale rešpektujte ho a podporujte ho, chcete žiť v blahu a miery, ale sejete medzi seba hlad a vojny, chcete byť múdrejší, ale učíte sa z rečí z trhu. Ježiš vám nekázal o povinnostiach ale o viere a tá v úprimních a dobrých ľudoch zostane navždy. Nehľadajte dôkazy pretože ich nenájdete, pretože všetko sa obráti v prach tak ako my.


Okno   |   ip:178.99.22   |   2010-10-15  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM to teraz ateistom a ostatnej luze bezboznej natrel!!!


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-10-15  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM: Výborne.Veľmi pekne napísané.Urobil si mi veľkú radosť.Ešte existujú ľudia "voľného myslenia".
Voľnomišlienkári.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-10-15  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme voľnomyšlienkári je správne.

PS: v poslednej dobe mi pomaly nacitava stranky dolezite.sk
Ak mate niekto tiez taketo problemi napiste sem.Komunikacia medzi nami je dolezita.Moze sa jednat o zamerne blokovanie "spomalovanie" spojenia s domenou.
Vdaka


HISTORIK   |   ip:216.104.3   |   2010-10-15  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VYMYSEL JEZISA SPOSOBUJE DUSEVNE PORUCHY.85 PERCENT VERIACICH V AMERIKE NAVSTEVUJE PSYCHIATRA.ICH TRAPENIE SPOSOBUJE NABOZENSTVO.U ATEISTOV JE TO LEN 5 PERCENT.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-10-15  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nech zmizne zo štátneho znaku kríž, nech zmiznú kríže zo slovenských kopcov, nech sú zrušené kresťanské sviatky, žiadna špeciálna zmluva s Vatikánom, žiadne financovanie cirkví, žiadne strkanie nosa cirkvi do medicíny, úplný zákaz vyučovania náboženstva a staré baby nech sa naučia pravidlá cestnej premávky!
Dokiaľ toto nebude, nemáte, cirkevníci, právo ani ústa otvoriť. V kostoloch si melte, čo chcete.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-10-15  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este stale nechapete pokrutenost vsetkeho?Cely svet je pokruteny.Je rozdiel chodit do kostoa a je rozdiel zit s prirodou a duchovne.
Preco sa stale zamienaju a miesaju dve rozdielne skutocnosti?
Cirkev je iba nastroj na rozklad duchovna.Skolstvo rozumu.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-15  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ateisti sa stale snazia utocit na vieru skrze ich vnimane dogmy nabozenstva.. Utocte na cirkev ale vieru do to neplette. Jedno je struktura vytvorena ludmi a druha je duchovna prirodzenost.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-15  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ateisti sa stale snazia utocit na vieru skrze ich vnimane dogmy nabozenstva.. Utocte na cirkev ale vieru do to neplette. Jedno je struktura vytvorena ludmi a druha je duchovna prirodzenost.


abvolt   |   ip:89.173.78   |   2010-10-15  (22:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem prečo, ale HISTORIKA som zaradil k tým 85 %, ktorí navštevujú psychiatra...Pravdepodobne mu to spôsobilo náboženstvo od ktorého sa oslobodil...

S nickom prave musím vysloviť úplný súhlas.Som tu nový, aj vy ostatní máte na príspevok malú skulinku, že ani vôbec nevidíte, čo ste napísali, alebo sa to dá nejak zmeniť ?


Gregory   |   ip:88.212.40   |   2010-10-15  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pochopte jednú dôležitú pravdu. Náboženstvá v skutočnosti niesu o ničom "nadprirodzenom", ale o človeku samom.... o jeho dobrých a zlých vlastnostiach. O vôli človeka ktorá ho poháňa k činom, o strachu ktorý ho brzdí a o láske ktorá mu dáva šťastie a zázrak znovuzrodenia v novej generácii....


illuminatedBimbo   |   ip:178.40.2.   |   2010-10-15  (23:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ateisti: Uvedomte si ze my vas chapeme vieme kde sa nachadzate a vieme ze hladate pevne zazemie a logicke vysvetlenie vasich vnutornych dogmat!Preto aj odmietate vieru a nabozenstva,lebo tam sa neda o nic pre vas jednoduche a prijatelne a vysvetlujuce opriet!Bojujete proti viere lebo citite ze nemate pevnu podu pod nohami a nechcete svoj zivot zverit kdejakym nabozenskym fanatickym ideam!

Sledujeme vas ateisti ako aj sledujeme takzvanych veriacich,teda vsetkych ,ktory su zatial duchovne mrtvy!

Hans   |   ip:90.181.14   |   2010-10-15  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Můj bůh má kladivo. Váš Bůh byl přibit na kříž. Nějaké otázky?


LordX   |   ip:178.40.43   |   2010-10-16  (00:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kolsky vrt ma byt dokaz o existencii pekla? Taky podvod vam urobi hocikto, nejake video na youtube alebo pochybnu stranku nemozno povazovat za dokaz. Nemam nic proti normalnej viere, ale toto nie je viera, ale naivita..

http://en.wikipedia.org/wiki/Well_to_Hell_hoax


rakiew   |   ip:178.40.10   |   2010-10-16  (01:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hans
pises z rozumom,rozvahou,laskou a snahou pochopit?
Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-10-16  (01:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlas s Lordom éX. S opovrhnutím pozerám na toho, kto si myslí, že nejaký vrt dokazuje peklo. Súhlasím aj s Historikom. Blázniví Američania majú všetci svojho osobného psychiatra. Patrí do k ich koloritu životného štýlu, rovnako ako ujúkanie v kostolnej búde každú nedeľu. Väčšie pokrytectvo na svete nenájdete.


XLawyer   |   ip:213.151.2   |   2010-10-16  (02:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veriaci su vacsi ateisti nez my vsetci ostatni dokopy..lebo slepo veria niecomu bez toho aby si overili kam vlastne svoju energiu odovzdavaju!! spaseni budu skorej ti co hladaju pravdu...nie ti co ju uz nasli a si cele zivotne poslanie vyrazne zjednodusili :P z osobneho vyskumu viem som ale jednoznacne dospel k zaveru ze biblia je podvod ked sa cita doslovne

jezis, kriz a golgota je cele symbolika energetickej mapy cloveka ;) vsecko okultne poznanie sa ukradlo od egyptanov a prekodovalo do jednej knihy....ovce to citaju ako pribeh, no iba pravi patraci pravdy v tom najdu skutocne poznanie :P mimochodom uz len v originali sa pise ze Bohovia stvorili zem, nie Boh ako jedna osoba! :D osobne verim v bozskeho ducha, bozsku mysel, ktora je na spicke pyramidy ...ale nie boha ako nejaku osobu

peklo je cela tato dimenzia fyzikality...pricom aj to je iba iluzia...len ludia nechapu ze keby mali mat vkuse 100% frenkvencny rozsah energie..t.j. keby ste videli vzduch, hudobne tony, radiove vlny a pod. tak by ste asi tazko mohli pracovat ako otroci v tomto pekli :D:D:D a vyuzivat LEN 10% kapacity 'mozgu' hovori za vsecko preco este jezisko zije uspesne medzi nami :D


rakiew   |   ip:178.40.10   |   2010-10-16  (02:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludia ja nemam nic proti ateistom ani proti veriacim..ja verim,je to moja volba..dajte si ale pozor..aby vas temy ako JEZIS a podobne nepostvali v diskusiach proti sebe..ak rozoberate jesisa,majte na mysli ze ak zil,tak zil pred 2000 rokmi..a nemoze sa nikto z vas opierat o to co povedal niaky vedec alebo clovek alebo ktokolvek..pretoze ste s nim neboli a ani ten clovek nebol z jezisom.nema ho natoceneho na mobile ani nahrateho..takze je to vzdy len informacia..mozte jedine odmietnut alebo uverit jej,jedine co vam ja mozem poradit(pretoze su tu ovela mudrejsi ludia jak ja :)..je skusit povedat bohu ze ho chcete spoznat..uprimne..som si ale 100% isty ze to neskusi nikto..pretoze je neprirodzene rozpravat sa s bohom doma a volnou formou..o to ide cirkvi..(chod do kostolika zaspievaj ruzenec a kajaj sa)to cirkev chce kludne stado nie jezis..jezis hovori chodte ako ovce medzi vlkov,on kazal prostitutkam spodine a vrahom a necakal v kostoliku kolko ludi pride na omsu..


rakiew   |   ip:178.40.10   |   2010-10-16  (02:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  XLawyer
"spaseni budu skorej ti co hladaju pravdu...nie ti co ju uz nasli a si cele zivotne poslanie vyrazne zjednodusili :P"

vcom si veriaci clovek zjednodusil poslanie?ked verim ze za moje hriechy jezis zomrel,v com mam zivot jednoduchsi jak ty?praveze ja hladam a snazim sa byt lepsi a lepsi zo dna na den a mam vzor..a to je boj,pretoze sa mi to casto nedary.v com to mam lahsie?..spasa nespociva v tom ze si zalozis ruky a mas po problemoch..spaseny je duch po smrti..tvoja cesta sa spasou zacina..
jezis povedal..budete nenavideny a prenasledovany pre moje meno..budete muceny a vrhnuty do vezenia,nepovedal stretneme sa v raji.
ja ti tvoj ateizmus neberiem..preco ty mi beries moju vieru?


rakiew   |   ip:178.40.10   |   2010-10-16  (02:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  malo ludi sa tu vyjadruje k clanku a aj ja som sa nechal uniest diskusiou..takze k clanku..cela ta hypoteza ze jezis sa ucil od niakych mudrcov a majstrov mi nesedi..ale vobec..ked tak..jezis o sebe hovory ze je alfa a omega prvy a posledny stvoritel vsetkeho..preco by sa ucil od mudrcov ked je boh..v clanku sa pise ze prisiel z niakej planety od slnka:)
to mi nesedi dost:)a ze meditoval:)a zabudol na svoje poslanie:)
a ze bolo a je vela takych MUDRCOV jak bol jezis:)a je to celkovo dost vtipny clanok,od astana serana tusim:)taky dobry pre svaly na bruchu:)
niekto tu napisal ze ak tak cinsky majster ma pravo sudit jezisa

G
"Pred niekolkymi storociami sa dostal do ruk zenoveho majstra v Japonsku text Kazania na hore a on po jeho precitani povedal: Neviem, kto toto napisal, ale viem, ze mussel byt osvietenym clovekom. Ja si myslim, ze by ste museli byt aspon na urovni zenoveho majstra, aby ste mohli vynasat sudy nad Jezisom Nazarenskym"

tak clovek moze sudit boha?:)
a pes moze vencit cloveka..XLawyer   |   ip:213.151.2   |   2010-10-16  (02:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rakiew
v prvom rade nechapem preco si priznavas daku vinu....ze jezis zomrel za TVOJE hriechy?! to je dalsia pasca nabozenstiev, aby sa bezny clovek citil vinny, kajal sa...zatial co zakladatelia robia opak :D ti hore dobre poznaju cloveka, jeho slabiny a na tie ludi dostanu...ak by jezis bol, tak by nediskriminoval ostatne narody sveta a zjavil by sa aj im..vlastne vseckym naraz...nie len paaar vyvolenym :P to co je to tam potom hore za inteligenciu? ak chcem aby vo mne verili vsetci ludia...tak sa ukazem vseckym ci? ti vieru neberiem..som tiez vyrastal ako krestan...chapem co je to byt este v zajati dogiem

...ale odmietam aby som zil v tom ze mam daky dedicny hriech o ktorom neviem ze by som ho spachal a potom niesol sucit za to ze niekto ( o kom tiez nic neviem, lebo som ho osobne nestretol) sa obetoval za moj dedicny hriech a dalsie hriechy...tak nedokonaly boh nas stvoril ako nedokonale bytosti schopne bytosti, lebo neviem co v rajskej zahrade hladal diabol ked to bol raj?!...to potom nac ist naspat do raja ked tam je diabol a caka zase na nejakom zakazonom strome? :D :D:D vlastne potom kto ma vacsiu moc...boh ci diabol? neni to podobne ako rozlisovat medzi muzou a zenou...ze ked jeden je zly..druhy ako opak musi byt zly? to je len dalsie zjednodusovanie si zivota tento dualizmuz a odklon od krutej reality :P


Voltaire   |   ip:88.212.36   |   2010-10-16  (04:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jana | ip:217.75.64 | 2010-10-15 (11:09)


Píšeš: „...kresťanstvo je život, život zasvätený Bohu stvoriteľovi všetkého, aj teba.“ Len ty láskavo nepíš o mne a nevťahuj ma medzi svojich bláznov.ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-16  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám otázku? prečo mám veriť že Boh neexistuje, keď o tom nemám žiadny dôkaz? prečo mám súdiť sudcu a nemám dôkazi? píšete že veriaci sú blázni, ale vy sami veríte že Boh neexistuje, tiež sa pýtam ako ste nato prišli? kto vám povedal túto pravdu? predložil vám svedectvo ktoré nepodložil ničím len slovami, vlastne všetko čo viete je len slovo, pretože pravdu sa nedozviete, zapamätaj si TOMÁŠ, BOH nechce aby si vedel, ale aby si veril, on ti slobodu dal, ale človek ti ju vzal. SLOVOM


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nuz Anonym, ako vzdy si to zaklincoval filozofickou otazkou. Neexistenciu nemozno dokazat, na to su psychiatri.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám otázku? prečo mám veriť že Boh neexistuje, keď o tom nemám žiadny dôkaz?

KEBY SI BOL VZDELANY,NEDAVAL BY SI TAKE HLUPE OTAZKY.

PRECO MAM VERIT,ZE ZEUS,MITRA,ALAH,ENKI,DUMUZI,MARDUK,HORUS,IMOTEP,BRAHMA,KRISHNA A STOTISICE DALSICH NEEXISTUJU A EXISTUJE LEN TVOJ?LEBO NIESOM RETARDOVANY.MOSLIMOVIA VERIA,ZE SKONCIS V PEKLE.MAL BY SI NAVSTIVIT PSYCHIATRIU.JA TA NEBUDEM ZADARMO LIECIT.ATEISTI VEDIA,ZE BOH NIEJE TAK AKO TY VIES,ZE NIEJE IMOTEP.ATEIZMUS JE ABSENCIA VIERY.NEVERIME V NEVIDITELNE.


VERIACI SU POSTIHNUTY LUDIA.NWO PLANUJE HROMADNE LIECENIA.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ATEISTI NEMUSIA VERIT.VERIT MUSIA LEN TI,CO SI PREDSTAVUJU NIECO,CO TU NIE JE.NEMUSIME VERIT V ZEM A NEMUSIME VERIT VO VESMIR.VIEME,ZE SU.TY MUSIS VERIT V BOHA,LEBO SI HO PRAJES MAT.MY NEMUSIME.

NA TEJTO OTAZKE MOZNO POCHOPIS SVOJU HLUPOST --A PRECO TY VERIS,ZE NIE SOM BOH?PRECO VERIS,ZE TVOJA MAMKA NIEJE SATAN?A PRECO VERIS,ZE TVOJ OTEC NIEJE STELESNENE ZLO,KTORE TREBA ODSTRANIT?VIES V TO ROVNAKO AKO ATEISTI VEDIA,ZE NIEJE BOH.

HOVORIM TI,ZE MAS PORUCHU.DAJ SA LIECIT.NEMOZES FUNGOVAT TYMTO SPOSOBOM SPRAVNE.


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-16  (09:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neexistenciu nedokážeš to máš pravdu, preto sa to volá viera, ti veríš v neexistenciu, ale tiež len veríš.


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-16  (09:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NWO pripravuje jeden svet, jedno rozhodnutie a jedna vôla, čiže potlačenie slobody a tvojho práva na život a život človeka, zver sa do rúk človeku a prestaneš byť slobodný, ale zver sa do rúk Bohu a budeš slobodný, toto je moja viera aj ked do kostola nechodím, ale zdravý rozum my káže držať sa radšej Božieho slova a budem slobodný, ako sa držať slova niekoho kto ma chce ovládať a zmocniť sa môjho slobodného rozhodnutia.


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-16  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TEBENIETPOMOCI-Ti veríš že NWO nás hromadne prelieči? a ti ma posielaš na psychiatriu? divné.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NWO BUDE MAT V PROGRAME POVINNU NAVSTEVU PSYCHIATRIE,ABY SPOLOCNOST VEDELA ODSTRANIT NEPRIAZNIVE FAKTORY.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NEMOZEM TU S VAMI STRACAT CAS A ZADARMO ANI KURA NEHRABE.KTO SA CHCE DAT LIECIT,TU JE PRE VAS ODBORNA POMOC

PSYCHIATROV SI VYHLADAJTE PODLA REGIONU

http://www.znamylekar.sk
rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (10:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym, ktovie, co si hovorili ti chudaci Rimania, ked im nejaka vladna moc naordinovala na koncile, ze polyteizmus skoncil, nastupuje monoteizmus.Ktovie, ci vyskali od radosti, ze namiesto uctievania viac bohov, im ho zredukovali na jedneho, jedineho aj to este zidovskeho. Mozno tiez hovorili o nejakom sprisahani mocnych, ale historiu ako vzdy pisu vitazi, a tak sa o tom nedozvieme. Ale jedno sa da predpokladat, urcite nevysli do ulic, a neoslavovali, lebo to ,ze sa stalo nove nabozenstvo, este neznamena, ze boh sa im aj zjavil. Tie tvoje otrepane frazy, ze nechodis do kostola, nezaujimaju nikoho, lebo to je v podstate cirkvi ukradnute, im staci, ze ste im naleteli, a vyznavate de facto to iste, co oni hlasaju.


filip   |   ip:178.41.11   |   2010-10-16  (10:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Označovať tu diskutujúcich ako ateistov je nepresné. Popierajú Krista ,ale bránia všetko židovské. Od harpu ,chemtrails ,očkovaní ,NWO ...Stále tí istí. Naozaj si myslíte ,že sú to len ateisti?


locust   |   ip:87.244.20   |   2010-10-16  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechápem potrebu niektorých ľudí presviedčať iných o existencii Krista, alebo Boha. Žijeme v dobe klamstiev, dezinformácií a manipulácie. Musíme myslieť "srdcom" a nie podliehať "dôkazom". O tom je viera a duchovno...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Filip, ty si postihnuty zidofobiou, ateistom je ukradnute kazde vierovyznanie, a mozno najviac ten zidovsky mytus, daj si radsej MMS a chod spinkat.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-10-16  (11:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba myslieť predovšetkým rozumom a pokiaľ je zdravý, tak nám velí - táto kreatúra nikdy neexistovala.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-10-16  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba myslieť predovšetkým rozumom a pokiaľ je zdravý, tak nám velí - táto kreatúra nikdy neexistovala.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (11:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip,TY BY SI MAL BYT MOJ DALSI PACIENT.VO VSETKOM,CO SA TI NEPACI VIDIS OBRANU ZIDOV A KAZDU SVOJU PREDSTAVU O ZLOM PRIPISUJES ZIDOM.VRCHOLOM TVOJHO KLAMU JE ,ZE NA SVOJE TVRDENIE NEMAS ANI LEN NAJMENSI DOKAZ.AK CHCES,MOZES IST SO SVOJOU PREDSTAVOU NA SUD A PREDNIEST TAM SVOJU FASISTICKU ILUZIU,ALE RADSEJ TO NEROB.SKONCIL BY SI ZLE ZA OBVINOVANIE BEZ DOKAZOV.TY MOZES LEN OHOVARAT NA INTERNETE,LEBO NEMAS SKUTOCNE DOKAZY.TRPIS NASLEDKOM FASISTICKEJ IDEOLOGIE,KTORA TI PRIKAZUJE NEZNASAT ZIDOV.TVOJE PREDSTAVY V ARGUMENTACII PRAMENIA Z TOHO,CO BY SI ZELAL.CHCES ABY SME ZASTAVALI ZIDOV A PRECO TO CHCES?LEBO NEMAS ZIADNE FAKTICKE PRIPOMIENKY A SILNE ARGUMENTY VZDELANYCH CHCES ODMIETAT ZA POMOCI SEBAKLAMU A OBVINOVANIA.FILIP HOVORI TI NIECO AD HOMINEM-LOGICKY KLAM?ODVOLAVAS SA NA NAROD,KTORY TU TEBE PODOBNY A MENTALNE ZAOSTALY JEDINCI POVAZUJU AUTOMATICKY ZA ZLO,LEBO SI NESCHOPNY SILNEHO ARGUMENTU.

KED NEMAS ROZUM,UROB ZO MNA ZIDA-MY PSYCHIATRI SA S TYM STRETAVAME CASTO A POVAZUJEME TO ZA VELMI NEBEZPECNU PORUCHU JEDINCA.92% Z NICH KONCI ZA MREZAMI.


OCKOVANIE ZABIJE 3 LUDI ZO 100 000 TISIC.JE TO VELMI DOBRY VYSLEDOK A VELMI MALA OBET.FILIP ZACHRANIL SI ZIVOT ASPON JEDNEMU CLOVEKU?VAKCINY POMAHAJU MILIONOM LUDI A PRETO SU OHOVARANE.CHCU SA ICH ZBAVIT,ABY LUDIA UMIERALI.Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-10-16  (11:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip, je to tak, sú to len nástroje temna a nič viac, ktorí bojujú proti všetkému svetlému, čo otvára ľudom oči. Sú tu tiež dosadení, aby spochybňovali všetko, čo ohrozuje ich a toho, ktorý je ich pánom. Preto štekajú, ako svorka, ktorá už vidí svoj koniec, koniec, ktorí bude, pre tých niekoľko, slobodou!


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-16  (11:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TEBENIETPOMOCI-nemáš iní argument ako psychiatra? ja si nemyslím že človek ktorý rešpektuje toho druhého a podporuje ho v tom čo robí a je prospešné pre ľudstvo, potrebuje psychiatra. Rafael-znova len slová, ktoré si čítal, ako vieš že všetko čo sa o Rímanoch popísalo je pravda? ako vieš kto a čo vypustil z úst, pred 2000 rokmi. Znova len slovo žiadny dôkaz, pochop Rafael, celí svet je pre dnešok nie pre minulosť, z minulosti sa len učíme, ale neovplyvníme, budúcnosť ovplyvníme ale bez viery nezmeníme.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TONY TY MOZES BYT MOJ TRETI PACIENT A DAM TI ZLAVU.

U NAS TO FUNGUJE TAK,ZE NAJPRV MUSIS DAT PORIADNE OBVINENIE A POTOM BUDE MOZNE OBVINENIE SPOCHYBNOVAT.ZATIAL NA SPOCHYBNOVANIE NIE JE ZIADNY DOVOD.OBVINIT NIEKOHO TYM,ZE JE TEMNY JE DOST SLABE.

DAJ MA NA SUD A AKO OBVINENIE UVED,ZE SOM NASTROJ TEMNA.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM BY CHCEL OD RAFAELA,ABY ZIL MINULOSTOU A RIADIL SA PRIMITIVNOU RASOU,KTORA MALA MINIMALNE ZNALOSTI O ZIVOTE?TOMU HOVORIM PRIMITIVIZMUS.

ANONYM NEPOTREBUJE MOZOG.STACIL BY MU ZAZNAM.NEPOTREBUJE MYSLIET.STACI MU VERIT.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TONY TY BY MAL BYT INKVIZITOR.NEPOHODLNYCH BY SI SA ZBAVOVAL OBVINENIM,ZE SU TEMNY.
JE TU VIAC MENTALOV AKO SOM PREDPOKLADAL.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony ta tvoja stekajuca svorka psov je nejaka uchylka? Trpiet sebaklamom, ze len ty si nasiel cestu ako prezit vlastnu smrt, je bud prejavom slabosti, alebo nerealneho pohladu na chod sveta. Anonym, ja som o tom necital, len som sa vzil do koze tych ludi , ktori v tej dobe zili. A viem sa vzit aj do vasej koze, lebo ten stereotyp nabozenstva ide s vami, a akonahle vam niekto oponuje, alebo popiera vase fantazmagorie, tiez prskate okolo seba, preto si myslim, ze oni boli na tom rovnako.


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-16  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael-ale ja ti nekážem aby si veril, to sa jednoducho nedá, len vyvraciam tvoje tvrdenie tak ako to robíš ti kresťanom. TEBENETPOMOCI-ako si prišiel nato že NWO je tá správna volba? ani netušíš koho obhajuješ.


rakiew   |   ip:178.40.10   |   2010-10-16  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Xlawyer
odpovedas mi protiotazkou tak aj ja budem..ked poviem ze za moje hriechy jezis zomrel aby som mal vecny zivot,v com ma ovladaju?..myslis ze chodim po ulici utrapene a opakujem si moja vina moja vina?:)
to je pokora..a zaroven radost..

"ak chcem aby vo mne verili vsetci ludia...tak sa ukazem vseckym ci?"

viera sa nezaklada na 100% istote..keby sa boh ukazal vsetkym a zmenil vsetkych tak by viera nemala zaklady..lebo by vsetci videli..clovek si vybral slobodnu volu..preto mu dal boh na vyber..

"zapamätaj si TOMÁŠ, BOH nechce aby si vedel, ale aby si veril, on ti slobodu dal, ale človek ti ju vzal. SLOVOM"..to je pravda..

filip   |   ip:178.41.11   |   2010-10-16  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael -dôkazom sú vaše príspevky aj pod inými témami.Tá vaša židovská drzosť popierať aj vlastné tvrdenia je ohromujúca.


filip   |   ip:178.41.11   |   2010-10-16  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obyčajní ateisti nebojujú od rána do večera na weboch proti Bohu a nebránia všetko židovské.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Filip, komu nie je rady tomu nie je pomoci, zida som videl mozno z rychlika, mne su vsetci ukradnuti, tak ako vsetci ti, co veria nejakemu imaginarnemu priatelovi. Co mi ale nie je ukradnute, je ludska blbost, lebo ta sa tu siri priam lavinovito. Vam staci, aby niekto na nejaky portal nieco zavesil a uz konspirujete a popritom najvacsiu konspiraciu vsetkych cias, ktoru mate priamo pod nosom nechcete vidiet, lebo by to ohrozilo vasu tuzbu trepat blbosti aj po smrti.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FILIP TA TVOJA ALBANSKA,KELTSKA,KOZACKA,ESKIMACKA,BOSNIACKA,ROMANSKA,RUSINSKA,GOTSKA,CHETITSKA,ARMENSKA DRZOST PRISUDZOVAT NAZORY JEDNOTLIVCOV K NARODNOSTI JE PRIMITIVNA A NEPODLOZENA.

PLANUJES AJ DALEJ VKLADAT SVOJU FASISTICKU PRIMITIVNOST BEZ STIPKY DOKAZOV NEZMYSELNYM SPOSOBOM AJ DO DALSICH TVRDENI,ALEBO SA BUDES LIECIT A ZACNES SA VZDELAVAT?

KTORY NAZOR JE ZIDOVSKY A KTORY SPANIENSKY?KTORE ANO JE JAPONSKE A KTORE NEMECKE?VSETCI S INYM NAZOROM SU ZIDOVSKY?A PRECO NIE ARMENSKY?

PATRIS MEDZI MENTALOV.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael si pomyleny a najhorsia pomylenost je ta ktora si mysli ze je spravna. Tvrdohlavost v tvojich nazoroch ti zahmlieva skutocnu pravdu. Radsej sa riadis iluziou ako tomu co citis vo vnutri. Cez ten balast nevidis pravdu. Clovek ktory sa nepriklana k ziadnemu nazoru na 100% je k pravde blizsie ako ten co sadne na prvu vec ktora sa mu zapaci. Akou ironiou je ze ten kto kritizuje fantazmagorie je sam ich zastancom ked kritizuje realitu svojim predstavami ako ma co byt.


filip   |   ip:178.41.11   |   2010-10-16  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony -Paradoxne, čím viac sa bude všetko naplňať a ukazovať tým viac budú kričať ,že to tak nie je. Sú rovnakí ,ako tí starozákonní farizeji. Darmo ,krv sa nezaprie.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Filip obycajni veriaci netrepu na portaloch o bohu, ale v kute sa modlia. Ty si tiez asi niekym dosadeny,aby som sa aj mohol stat na chvilu konspiratorom. A naozaj je krasna retorika vas tinedzerov, kto nie je s nami je zid. Ja som sympatizant litajuceho cajnika, takze k zidom mas podstatne blizsie ty, lebo uctievas ich hypotetickeho bubaka.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover ty si predsa rovnako tvrdohlavy, takisto nemas ziadnu istotu. Rozdiel ale medzi nami je aj tak priepastny, lebo tvrdit nieco na zaklade ziadnych dokazov a oponovat prirodnymi zakonmi, zdravym rozumom a pozorovanim, je pre mna dostatocnym zadostucinenim.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Radsej sa riadis iluziou ako tomu co citis vo vnutri.

HOVORIS,ZE SA RIADI ILUZIOU,KTORU SI ANI NEPOMENOVAL A CHCES ABY SA RIADIL POCITMI,KTORE ZATEMNUJU ROZUM?TY SI DALSI PACIENT.

AJ VRAH,KTORY ZABIJE ZO ZIARLIVOSTI SA RIADI POCITMI A NIE ROZUMOM.GROOVER ZACNI MYSLIET.TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TOTO JE ZIDOVSKE ANO A TOTO SLOVENSKE ANO. TOTO JE ZIDOVSKE NIE A TOTO JE SLOVENSKE NIE.

VIDITE ROZDIEL?KTO URCUJE NAZOROM NARODNOST?MENTALI A RETARDI.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-10-16  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip, lepšie ste to ani nemohol povedať, veru sú to kópie farizejov, ak nie oni sami, samozrejme s iným menom, s iným telom pozemským, ale predsa tí istí, ktorí už dávno milujú tmu, a nie SVETLO!


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ADMINISTRATOR TEJTO STRANKY ZDRUZUJE LUDI NA NIZKEJ MENTALNEJ UROVNI,KTORY V KAZDOM PRISPEVKU PRIDELUJU NAZOROM NARODNOST.TU SA NEDA KOMUNIKOVAT NA UROVNI.

NA TEJTO STRANKE SOM NAPOSLEDY.A MENTALOM ODKAZUJEM,ZE SKONCIA ZLE.ZIVOT NETOLERUJE HLUPOST.DOPLATITE NA VLASTNU NEVZDELANOST A BUDETE SA TRAPIT,LEBO SKONCITE ZA MREZAMI.TAM VAS DOVEDIE DEMENCIA,KTORU V SEBE MATE.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TONY JE BIGMENTAL.ARGUMENTACIU BOH A SATAN NAHRADIL SVETLOM A TMOU,ALE ZOSTAL ROVNAKY MENTAL AKO JEHO PRIMITIVNY PREDKOVIA.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony, Lucifer znamena svetlonos, takze si potom jeho privrzencom. Takisto Kris znamena v indstine Slnko, od toho je aj mozne odvodenie slova Kristus, mozno je dosadeny priamo samym diablom, aby vas zviedol z cesty. Uz sa neviem dockat tej srandy, ked budeme v kralovstve nebeskom a zrazu zistime, ze vlastne peklo je pre vsetkych tych, ktori uverili falosnym prorokom, nastrcenych diablom. Bude sa volat krestanske, lebo tych tam bude najviac.


illuminatedBimbo   |   ip:87.117.20   |   2010-10-16  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ateisti a veriaci nepoznaju ani rozdiel medzi ""Pocitom a Citom"" proste su vsetci mrtvi nehladaju sami v sebe ale prijimaju cudzie nazory za ich vlastne.rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mas pravdu, vy ste priam ukazkova skupina empatikov, riadenych svatou stolicou. Keby ste mali v sebe aspon trocha tej empatie, tak by ste sa vedeli vcitit do koze ateistov, ale to vam vase zastrete vedomie nedovoli.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael ako mozes vediet ze nemam istotu ? Vidis mi do vnutra ? Zatial co tvoje klamstva sa daju ihned prehliadnut. Sam si nikdy nemozes byt istym tym co hovoris lebo su to klamstva.. Hodnotis iba na zaklade svojich skusenosti ktore su primale na tieto diskusie. Az ked nacries do duchovnej podstaty sveta potom sa tu mozes vyjadrit z nejakym nazorom ktory aj bude stat za to.

TEBENENIPOMOCI: Nie vsetko je take ako ti ukaze prvy dojem. Ked si budes stavat zaklady len takychto dojmoch tak bude mat riadne chyby a diery ktore budu ocividne po cely zivot. Pravda sa ziskava pracne a z vnutra. Ziskava sa pomaly a zostava v nas ako neznicitelny diamant. Iba hlupak vykrikuje nazory zalozene na kraktodobych nazoroch. Svet sa poznava skrze vnutorny svet v nas. Skumame seba teda svet. Co nie je v nas to sa nedokaze manifestovat vo vonkajsiom svete.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A Groover, ako vies s istotou, ze neexistuje zubna vila, fialovy jednorozec, lietajuci cajnik, ze neexistuje hviezdna flotila Astara Sarona? Jednoducho preto, lebo vies, ze nic take sa nikdy ziadnym pozorovanim nepotvrdilo, no a to je aj v pripade vasich fantazmagorii, ja sa nebranim im uverit, ale musia byt podlozene urcitymi relevantnymi dokazmi, a tie nie su.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pracdu zvnutra maju aj pacienti psychiatrie a da to dost velku namahu ich presvedcit, ze nemaju pravdu. Myslis si, ze konaju spravne ti psychiatri, ak sa snazia im vyhnat ich presvedcenie, ktore prameni z ich vnutra? Podobnost s veriacimi je ocividne len cisto nahodna.


TEBENENIPOMOCI   |   ip:216.104.3   |   2010-10-16  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S LUDMI AKO JE TONY,KTORY ARGUMENTUJU SVETLOM A TMOU,ALEBO PRIDELUJU NAZOROM NARODNOST SA OPLATI BAVIT LEN AK PLATIA 30 EUR NA HODINU ZA JEDNO SEDENIE.Kagur   |   ip:158.195.1   |   2010-10-16  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Filip a ostatni nabozenstvom neskazeni a neosprosteni - navrhujem, aby sme bojkotovali tuto stranku, lebo to uz nie je normalne, aka tu zacina byt krestanska agitka a demagogia. Z dolezite.sk sa stala jedna obycajna krestanska zbrnda. Na nete je fura inych a daleko lepsich stranok, kde vas nebudu primitivne komentare krestanskych oveciek nutit stale reagovat na ich blaboly a zabijat tak svoj volny cas, ktory by ste mohli venovat radsej ziskavaniu dalsich dolezitych vedomosti o tomto svete, prostrednictvom ktorych rastie nas duch. Reagovat k clankom na tejto stranke je absolutne zbytocne, dokonca skodlive, kvoli uz zmienenemu zabijaniu nasho casu, nasho zivota. Vykaslite sa na nich, nech si ziju v samych klamstvach a obrovskej nevedomosti, vdaka ktorej su uz cele tisicrocia ovladani hrstkou mocnych. Ani my sa sice zatial nedokazeme vymanit z ich systemu, v ktorom zijeme, ale sme slobodni aspon myslou a dusou. Kdezto oni su zotroceni aj psychicky. Nam moze byt veriacich vlastne len luto - predstavte si, ze by ste mali cely zivot verit klamstvam a nevediet nic o tomto svete - ved to je desiva predstava. A este v nevedomosti aj zomriet...Nechcel by som. Vyprdnite sa na ich nazory, ktore vlastne ani nie su ich, ani nikoho - to su len vymysly, o ktorych isti mocni ludia chcu, aby ich veriaci povazovali za fakty, resp. za svoje nazory. A behom niekolkych storoci sa im to uspesne podarilo. Pouzili k tomu sice brutalne nasilie, ale zabralo to. A ich potomkovia veria tym rozpravkam uz bez toho, aby im museli vyhrazat upalenim, rozstvrtenim a pod. Stali sa z nich poslusne ovecky, ktore uz nepotrebuju pastiera. No a zaujima niekoho z vas nazor ovce? Mna nie. Aj ked mam zvierata a prirodu vseobecne velmi rad, ale to, co si myslia ovce, ma moc netrapi. Vadi mi len, ked nepravom trpia, ked musia cely zivot nosit zvonec - nuz ale ich predkovia sa dali dobrovolne zotrocit - vymenili slobodu za bezpecie. Takze su si same na vine. A tak isto ma netrapi to, co si myslia veriaci, lebo to su sice ludia, ale s naprosto a beznadejne vymytymi mozgami, takze pre mna ako keby boli zvierata - proste ich svetonazory ma nezaujimaju, kedze su ziskane len na lzivej propagande.


Kagur   |   ip:158.195.1   |   2010-10-16  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pardon, nie filip, ale rafael.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O zhubny clovece ! Iba nevedomy clovek sa moze vysmievat z pravdy. Zijes v case kedy sa krystalizuju vlastnosti cloveka ci su uz dobre alebo zle. Vsetko je sucast Bozieho planu. Tak ako stromy prinasaju svoje plody tak aj ludia dostanu len to co si zasluzia ich ciny. Beda tomu kto nevidi tento dokonaly rad veci a vysmieva sa dokonalosti.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-10-16  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Práve naopak! Práca s bláznami vyžaduje trpezlivosť.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-10-16  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veriaci túžia po tom, aby existovali zázraky, ich decká myseľ to vyžaduje. Realita je pre nich bez zázrakov nezvládnuteľná.
Mne, ako ateistovi, by sa svet so zázrakmi hnusil. Ako cieľ života - dostať sa do božieho kráľovstva, a pre ten cieľ sa klaňať bohom a farárom - to je pre mysliacu a slobodnú bytosť tým najväčším utrpením. Byť sluhom hlúposti, to je des! Vďaka bohu, svet je poznateľný. Žiť sa dá.


mkultra   |   ip:78.98.153   |   2010-10-16  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po prečítaní diskusie musím konštatovať:Paráda!
Aj dvetisíc rokov po Ježišovi, nám ešte stále nastavuje zrkadlo a mnohí nedokážu stráviť to, čo v tomto zrkadle uvidia, ak sa pred Ho postavia. (viď nenávistné a nezmyselné komenty v diskusii)

Na Ježišovi ma vždy fascinovalo to, že bez ohľadu na to či berieme jeho slová ako pravdu doslovnú alebo symbolickú, tak či onak je výsledok rovnaký - Ježiš má pravdu. Jeho znalosti o fungovaní tohto sveta sú pozoruhodné. Nikto nemôže spochybniť, že svet by si ušetril mnoho bolesti a utrpenia, ak by pár ľudí bolo schopných v súlade s Ježišovým príkladom odpúšťať a prekonať nástrahy vlastnej pýchy a ega. Snažiť sa žiť viac pre ostatných ako pre seba.

Týmto sa dostávame k ďalšiemu zaujímavému bodu- kto alebo čo je to Diabol?
Znovu platí, že ak si zoberieme biblický príbeh doslovne alebo len symbolicky, tak či onak nám dá pomerne presnú predstavu o tom, ako sa prejavuje a funguje zlo v tomto svete a aj návod ako sa mu vyvarovať.

Boh stvoril človeka z hliny a vody na svoj obraz a chcel, aby sa mu anjeli poklonili, čo Lucifera dožralo a odmietol, pretože sa pokladal za najkrajší výtvor stvorený ako aj iní anjeli z ohňa. Ak poznáte tento príbeh, viete, kam až ho vlastná pýcha, tvrdohlavosť a ego dohnali.

Ešte pred tým, než začnete písať, aká je to blbosť, skúste sa zamyslieť. Človek je naozaj stvorený z vody a anorganických prvkov - uhlík, železo, etc.
Ak stvorím niečo z hliny a z vody, znamená to, že je to hmotné a že sa to časom zmení na prach- ako my.
Ak niečo stvorím z ohňa, znamená to, že je to nehmotné, je to energia, a je to nemenné. Oheň je energia a energia je večná. My ľudia sme hmota a všetko hmotné je časovo vymedzené.

Týmto chcem všetkých vyzvať, aby prehodnotili svoj postoj k Bohu a spiritualite ako takej. Sú to veľmi hlboké pravdy a je škoda a na škodu sa o ne nezaujímať.
Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto tuzi po zazrakoch ten je slepy lebo nevidi ze zazraky sa deju neustale. Kto nedakuje Bohu ten je nevedomy lebo netusi ze iba Bohu vdaci za vsetko co si ceni. Kto je sebamudrejsi no chyba mu detska iskra ten je strateny lebo straca spojenie zo svojou dusou. Iba ludske ego sa zmieta pred pokorou lebo si privlastnuje veci Bozie za svoje. Mudry clovek vie ze jeho mudrost, chytrost ci obratnost su len jeho nastroje ale nie su nim a preto za ne dakuje Bohu.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viete si prestavit tu hrozu, to kazde ranajsie vstavanie, keby sa vesmir a nas svet neriadil prirodnymi zakonmi, ale riadil by ho nejaky sialenec, ktory by podla toho aku mal naladu, si robil, co chcel? To mi snad chce niekto nahovorit, ze takyto system by sa mu pacil? To vlastne vyjadruje v akom citovom rozpolozeni sa tieto ovecky nachadzaju, oni maju zo svojho zivota hrozu, a preto by radi toto svoje bremeno dali aj inym. Ale normalne zmyslajuci, bez nejakeho dusevneho postihnutia vie, ze to nie je mozne.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hla pozri na prirodu. Sudis zakony ako nemenne a pritom nevies z coho pramenia. Prisudzujes vlastne pocity najvyssej sile lebo si neuvedomujes jej velkost. Co najvetsie z najvetsich je to pokorne zostava. Kto hrdinom chce byt vzdy nakoniec pada.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hla pozri na prirodu. Sudis zakony ako nemenne a pritom nevies z coho pramenia. Prisudzujes vlastne pocity najvyssej sile lebo si neuvedomujes jej velkost. Co najvetsie z najvetsich je to pokorne zostava. Kto hrdinom chce byt vzdy nakoniec pada.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-10-16  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pri čítaní tejto diskusie - okrem toho, že sa dobre bavím - ľutujem len jedno: Škoda, že nie som povolaním psychiater. Ovce sú tak nepreberné množstvo potenciálnych pacientov, že urobiť tak prácu o ich paranoidných duševných pochodoch len na vzorke tu prítomných by vydalo na Nobelovu cenu...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na to som uz raz pocul odpoved..

Vies hovori sa ze deti, blazni a filozofi hovoria pravdu. Preto deti biju, blaznov zatvaraju a filozofov nechapu ;)

Nie kazdy ma zaludok na to aby si dal horky liek namiesto sladkej falose.
JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-10-16  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak antilopa zavetrí nebezpečenstvo, dá sa na útek. Ostatné ju nasledujú, nepýtajú sa, čo a odkiaľ hrozí Je to stádový inštinkt. Tie, ktoré vybočia zo stáda, zomrú - zožerie ich lev.
Stádový inštinkt je vlastný i človeku. Keď pračlovek opustil svoju tlupu, takmer naisto zahynul. V stáde je život bezpečný. V stáde netreba myslieť, stačí sledovať ostatných a šance sú veľké.
Človek, ktorý verí v boha, v skutočnosti pociťuje podporu spolu veriacich. Bráni spoločné dogmy, nosí spoločný dres, zúčastňuje sa obradov, o ktorých si myslí, že niečo symbolizujú. Je to stádový inštinkt. /Podobný hoci i futbalovým chuligánom alebo notorickým voličom nejakej politickej strany./ Inštinkt ako taký nie je vykoreniteľný, preto vlastne všetci ľudia "veria v boha".
Dá sa to zmeniť intelektom. Keď si človek uvedomí, že sa utieka k bohu iba preto, lebo je pohodlnejšie veriť v zázraky, než študovať prírodné vedy. A vzdelaní veriaci... tí neprekonali inštinkt.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rozdiel medzi pacientmi na psychiatri a tymito prispievatelmi je v tom, ze spolocnost akceptuje jeden druh sialenstva zvany nabozenstvo. Na vsetko ostatne, ktore sa vymedzuje z nabozenskych doktrin, davaju na liecenie, neviem preco , ale ma v tom prsty Vatikan. Lebo neviem si predstavit ten poprask, keby vsetkych, ktori tieto bludy hlasaju, zavreli. A pritom nevidim rozdiel medzi hlasanim akehokolvek nabozenstva a dalsimi chorymi predstavami, ktorymi trpia uz lieceni pacienti.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iba pomylena mysel ma vidi ako cloveka braniaceho dogmy urcitej struktury nabozenstva ako krestanstvo atd. Spajaju si vieru s oveckami ktore ovlada Cirkev. Taky clovek si moze mysliet ze takto niekoho zachrani a da mu slobodu no naopak zoberie mu to najdrahsie. Viera neuteka z tohto sveta ba prave ho viac skuma len jej spektrum nie je konzervativne a zamurovane. Ludia ktory takto uvazuju proti viere uz maju urcite pravdy no su len povrchne a preto nemozu sudit veriacich lebo sami su od tejto pravdy este daleko.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-10-16  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vo Vatikáne je najhlbšie veriacim kocúr Muro, čo sa plance pod nohy biskupom. Nie, to sú otrlí špekulanti, a sú to práve oni, ktorí by mohli vyhlásiť: Milí veriaci, 2000 rokov sme si z vás robili bláznov. Boha niet! Neurobia to, zo zrejmých dôvodov, ale mohli by! Zapísali by sa do dejín vesmíru.
Duševne chorý človek nevie, že je chorý, ale blázon niekedy vie, že je blázon, no až na takú výšku intelektu veriaci ešte nedorástli - blázon je viac. Matka Tereza liečila duchom svätým, preto jej lazaret bol pohrebiskom. Neskôr stratila vieru v boha, nemohla uveriť, že by bol tak krutý, aby stvoril toľko utrpenia.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ved prave Cirkev plna ateistov a poboznich .. Necudo kde speju.

Matka Tereze bola len ikona. O jej charaktere mozem len spekulovat a sudit z videii ktore pozostali.


illuminatedBimbo   |   ip:83.142.23   |   2010-10-16  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ateisti tu este stale nepochopili ze Ja ,Groover,Tony a mozno aj dalsi tu neobhajujeme nabozenstva ci dokonca svetu stolicu,nepochopili este ze sa od nich lisime minimalne vtom ,ze my mame pravdu len v tom co sami kazdy znas osobne v duchu prezijeme a vieme teda aspon to o com hovorime a su medzi nami aj rozdiely ale tieto rozdiely chapeme a tolerujeme pretoze take su zakony v celom vesmire!

Ale obycajny veriaci a ateisti maju uz pripravene hotove nazory od svojich hodnostaroch Papez,Dawkins a spol. ,a tieto nazory prijimaju za svoje vlastne a siria ich ako morovu nakazu dalej!
rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mily bimbo, to, co kazdy vo svojom vnutri prezijeme, su nase pocity, nezamienaj si to s tym, ze pocitujes presne to iste, co tebou vytipovani jedinci prispievajuci na tuto stranku. Kedze prd vies, co pocituju ostatni, nemozes nikoho presviedcat, ze pocitujes to iste. Ty radis ateistov do jednej skupiny, veriacich v boha do druhej a automaticky priradujes seba do inej tvorenej tebou uvedenymi. Ale taketo skatulkovanie je scestne, rovnako ako predstava, ze prave ty si objavil nieco viac ako ostatni.


illuminatedBimbo   |   ip:83.142.23   |   2010-10-16  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cele je to otom ze clovek ktory prijima hotove nazory za vlastne sa na tychto nazoroch vnutorne ukaja a ak pocituje v egu suces tak si namysla ze to je pravda a jeho obrazotvorna mysel ktoru neovlada ho hecuje este dalej,a je schopny pre ten svoj pocit aj tych najodpornejsich myslienok a skutkov a ktomu aj vecsina ludstva smeruje!
rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To bola dost sebakriticka, ale spravna myslienka bimbo.


LordX   |   ip:178.41.17   |   2010-10-16  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je zaujimave, ze ked Americka psychiatricka asociacia pracovala na definiciach a diagnostickych znakoch psychoz, tak pri psychoze sprevadzanej bludmi (delusional disorder) bolo potrebne pridat vynimku ak vykazuje jej znaky vacsia cast populacie. Inak by nabozenstva spadali pod staru definiciu tejto choroby..


illuminatedBimbo   |   ip:83.142.23   |   2010-10-16  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
To nieje myslienka to je realita pocitov ,ja sa venujem len cistym ""citom"" a to je uplne nieco ine ako ""pocit"" ale tu uz je pre teba brana zatvorena!


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX, presne to som tvrdil, nechapem to, lebo skus sa obhajovat na sude, ze to, co sa stalo, porusilo nejake prirodne zakony, vysmeju sa ti. Ale v beznom zivote rozpravat o fantazmagoriach je dovolene.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (15:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bimbo to ti gratulujem ako privrzenec spinavych citov ta za to obdivujem. Ty si vlastne pokracovatel tych vybajenych bytosti, skoda, ze to tebe este svet nevie. Mozno sa najdu casom nejaki pisalkovia a spisu tie tvoje ciste city a casom z toho bude aj legenda. ved tak to uz v minulosti neraz bolo.


clovek   |   ip:95.102.82   |   2010-10-16  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uryvok o Jezisovy sa mi pacil. Vlastne cela kniha z ktorej uryvok pochadza je vyborna literatura pre hladajucich. Odporucam vsetky knihy od autora Paula Bruntona. Podava vysvetlenie na otazky ktore vam spolocnost nikdy nezodpovie.Vsetkym prajem prijemny den.


alfo   |   ip:85.216.16   |   2010-10-16  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo- dobre si to napisal, ale nemyslim si ze to pochopia. ja ked vidim zase tych istych spamerov - rafael, azgaroth a spol., co tu zahlcuju diskusie, tak ich radsej ani necitam.tie ich ubohe ataky svedcia o ich inteligencii. chlapci, ze sa na to uz nevykaslete. ani jedna, ani druha strana nateraz nepozna pravdu. tak o com to cele je?


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-16  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcem vám len pripomenúť niečo. ROZDELUJ A PANUJ!


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No alfo, mozno o tom, ze ludia, ktori sa z mainstreamovych medii nedozvedia pravdu, hlcu kazdu nabozensku sprostost, ako keby sa naozaj udiala. Staci sa pozriet na tie davy upachtenych ludi, co sa stveraju na vselijake putnicke miesta, na tie omamene tvare v kostoloch, na tie fanaticke zbiehajuce davy pri prichode nejake panaka obleceneho v sukni. Mozno nepresvedcime vas zadubenejsich, ale poniektori pri citani si mozu vytvorit obraz o tom, kam tato tzv. spolocnost speje aj s jej duchovnymi hodnotami. Mozno sa len prvykrat dozvedia, ze vobec nie je iste, ze nejaky Jezis, alebo boh, alebo cojaviemco existovalo, lebo ta propagandisticka masineria zvana spolocnost im odmalicka husti do hlavy, ze to tak je a basta.


illuminatedBimbo   |   ip:87.117.20   |   2010-10-16  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOBO
Ano niekto to tu vtipne uz pomenoval ale pri inom clanku a vyzname.
"experimentator len pridava elektricky prud do platne na ktorej sa hryzu potkany [ateisti a veriaci] ktory obvynuju tu druhu stranu ztoho ze ti druhy su zato zodpovedny a pricina ze ich palia nohy"

Teraz mam pridat alebo ubrat prud ?
ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-16  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre neveriacich aby, sme sa teda s dokazovaním niekam dostali, ktorý z vás my tu vysvetlí, tie výpovede o tuneli a svetle na jeho konci, sú o tom milóny svedectiev, boli z rôznych krajín a všetci tvrdili to isté, toto je ako možné?


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A co to vysvetluje?


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-16  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo pekne napísané :)
Čím ďalej tak začínam chápať vyvolencov, už pomali začínam mať názor ako oni. Ľudia sú nemysliace ovce ktoré si nič iné nezaslúžia ako len to čo im prichystajú vyvolenci, česť výnimkám samozrejme (veriaci).


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Pri klinickej smrti sa aktivuju urcite centra mozgu a ty uvidis svetlo" :))


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael zo vsetkou ironiou rozpravas o ovciach a si sam jedna z nich. Aka to ironia :))

Najkrajsia to vec na svete je spojenie s vlastnou dusou. Manipulacia sveta je prave o tomto. A nie o nejakych dogmach na ktore by ste mali utocit. Sadli ste im na lep a kritizujete to co chcu aby ste kritizovali. Tieto vsetky struktury vedia ovplyvnovat verejnou mienkou ovce ako sa im zalubi. Staci ak sa odhalia nejake skandali z cirkvy a cari-mari mame opantanich ateistov. Oni nas budu tak zachranovat ze nas az znicia. To su zvycajne ti ludia ktory vidu do ulic robit revolucie lebo si az po jednom storoci vsimnu co sa deje.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-16  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak to je ako hovorí Groover, vyvolenci majú na svojej strene veľa mozgov rozumej odborníkov, psycholóv, vedcov a pod... ktorí veľmi dobre vedia čo robia.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na svojej strane nepotrebujeme nikoho okrem zdraveho rozumu, pozorovacej schopnosti a logickeho uvazovania, ak su toto atributy oviec, ake atributy su tych papagajov donekonecna omielajuce tie vyfabrikovane bludy?


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-16  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte som zabudol dodať k tomu, že ešte majú vyvolenci na svojej strane jednu veľmi silnú zbraň. Tá zbraň je prefíkaný, lstivý Lucifer ktorý je majstrom klamu a všetko to vedie.


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-16  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-bludy? prečítaj si hlavne o ťažko neveriacich, ktorý prežili klinickú smrť. Boli to obyčajní ľudia, nikto ich nepoznal a po prebudení, zostali ťažko veriaci. To sú tiež bludy?


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOBO mozno v tvojej hlave je ten lucifer, ateisti o nom nevedia.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym, za prve nepouzil som slovo bludy, pytal som sa,co to vysvetluje. Za druhe mal som skusenost, a nebudem to rozvadzat, s klinickou smrtou. Neviem to vysvetlit a nepriradujem tomu ziadne nadprirodzeno, to je vsetko. Moody a spol. len vytazili z toho obrovske peniaze, lebo zasa dali ludom novu vieru.


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-16  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOBO-máš pravdu a ja dodám že je to fakt magor, takto zblbnúť rafaela:)))


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-16  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, nn. To by si pozeral keby si vedel pravdu. Veď to je ich plán aby ateisti o ňom nevedeli, na tom si sa nezamýšlal? Keby o ňom vedeli masy ľudí, tak automaticky by pochopili, že existuje aj Boh, keď existuje Lucifer. A čo myslíš na koho stranu by sa ľudia dali?


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym a vidis, ja som nezostal ani lahko veriacim, to je zahada. To, ze niekto vidi svetlo, neznamena nic o bohu, neznamena to nic ani o inej dimenzii, ani o inych vesmiroch. Pokial niekto nezomrie a nevrati sa, tak vieme prd. A neopakujte sa poniektori reakciou, ze nejaky gymnasta pribity na krizi sa vratil, to vam nezozeriem.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bobo, keby si veril na lietajuci cajnik ako ja, tiez by si spriadal rozne hypotezy, ja napriklad verim, ze je plny vriacej vody, a tych, ktori v neho neveria, obari. Vidis aj my si mozme hrat s hypotetickymi vecami, je to usmevne a zabavne, rovnako ako vase zabavne historky o dobre a zle. Ale na druhej strane nemas pravdu, masy ludi zasluhou neunavnej misionarskej a vyvrazdovacej skupiny povedali celu svoju vymyslenu pravdu pomaly vsetkym ludom na tejto planete, a nic sa nestalo. Su ludia, ktori veria na bubov a su ludia, co na nich neveria, tot vsjo.


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-16  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A to si si fakt myslel, že ako neveriaceho ťa niekam pustí? :)


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-16  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ja neviem, ale aj keby ma volal, tak ho poslem tam kam patri, lebo to nie je moj typ. Podla vasho opisu je velmi arogantny, pomstychtivy, xenofobny, rasisticky, mizogynny, a do takej spolocnosti ja sa velmi nehrniem.


Kagur   |   ip:158.195.1   |   2010-10-16  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uz len spomeniem, ze to, ze smrtou vsetko nekonci (som jeden z mala ateistov, co toto tvrdi - nie na zaklade viery, ani tuzby, ale na zaklade zazitkov milionov ludi po celom svete vo vsetkych spolocenskych vrstvach, krajinach a dobach od najstarsich cias az po dnesok. Ludi, ktori sa stretli s duchmi konkretnych mrtvych ludi a s ktorymi mnohi z nich aj komunikovali), este neznamena, ze existuje nejaky boh. Dusa a posmrtny zivot nemaju s nabozenstvom absolutne nic spolocne. Tieto pojmy a vedomosti existovali davno pred nejakym krestanstvom, islamom, judaizmom a inymi velkymi nabozenstvami. A ako si ja coby ateista vysvetlujem zivot po smrti? Podla mna existuje vela roznych svetov, ktore funguju na roznych fyzik. zakonoch a principoch, no a do jedneho z nich odchadzaju duse mrtvych z tohto sveta. Ale tam to neriadi ziadny boh, ale opat len fyzikalne zakony - ibaze asi ine nez u nas, resp. ide o ine dimenzie; skratka je to paralelny svet, ktory za normalnych okolnosti nie sme schopni vnimat. Neexistuje absolutne nic, co by naznacovalo existenciu nejakeho boha alebo cohosi, co by malo ovladat co len tento vesmir. Ja som clovek naprosto otvoreny pravde, nestranim sa akychkolvek uvah a pri hladani pravdy sa riadim len jednym kredom - Clovek by mal byt pravde otvoreny natolko, aby sa bol ochotny vzdat sa kvoli nej svojich akychkolvek doterajsich presvedceni, pokial sa ukazu ako nespravne. Kedysi som si myslel, ze duchovia - to je blbost. Ale citanim mnohych zazitkov ludi - a dokonca aj jedna znama sa stretla s duchom svojho vtedy cerstvo zosnuleho manzela - prisiel sa s nou rozlucit. A prisiel aj za jej dcerou, ta sa ho ale zlakla a povedala mu "Otec, nestras ma takto. Chodievaj mi len do snov." A odvtedy sa jej s nim iba snivalo, ale jeho ducha uz nevidela. A to je starsia ucitelka na ZS, maximalne seriozna zena, neveriaca; mama ju pozna uz vyse 15 rokov. Opakujem - su miliony pripadov po celom svete a nemozno ich vsetky odbit mavnutim ruky (tak ako to radi robia dnesni tzv. "seriozni" vedci o UFO, o duchoch, o roznych "paranormalnych" javoch - nerad pouzivam slovo "paranormalne", lebo oni su normalne - iba my ich zatial nevieme vysvetlit, a preto ich niektori radsej popieraju (materialisti) alebo si ich vysvetluju prostrednictvom imaginarneho boha (veriaci). Raz sa budu nasi vzdialeni potomkovia na oboch tychto skupinach smiat.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kargur tiez poznas len polopravdy tak nesud nieco ako hotovu pravdu. Ked neriesis otazku Boha tak by si ju nemal zavrhnut cize byt ateista. Iba otvorene otazky mozu dospiet k cielu pochopenia. Rucim vam ze behom tejto doby budu tieto otazky zodpovedane. Aj veda urobila velky skok a rozumny clovek postupne dojde k odpovediam na mnohe otazky.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-16  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kargur tiez poznas len polopravdy tak nesud nieco ako hotovu pravdu. Ked neriesis otazku Boha tak by si ju nemal zavrhnut cize byt ateista. Iba otvorene otazky mozu dospiet k cielu pochopenia. Rucim vam ze behom tejto doby budu tieto otazky zodpovedane. Aj veda urobila velky skok a rozumny clovek postupne dojde k odpovediam na mnohe otazky.


mkultra   |   ip:78.98.153   |   2010-10-16  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kagur, tvoja teória je zaujímavá - tak trochu hinduistická - hinduisti veria, že existuje množstvo svetov v troch základných kategóriach - svety pekelné, svety pozemské a svety nebeské - a na základe karmy sa ľudská duša presúva a inkarnuje v týchto svetoch. Taktiež hinduisti veria, že obyvatelia pekelných svetov neboli spokojní s tým, čo im bolo súdené a preto si chcú pre seba zabrať lepšie svety - a podľa indických mýtov napadli Zem už niekoľkokrát.

Ale na inú tému som chcel. Je paradoxom, že mnohí ľudia pokladajú myšlienku Boha, duše atď za úplnú fanzazmagóriu. Pričom si myslím, že máme celkom dobrý príklad, že rozvinutá forma vedomia môže stvoriť vlastný svet.
Hrali ste niekedy počítačovú hru? Zamyslite sa! Veď je to ten istý systém. Veľmi dokonalá forma vedomia najprv spraví časopriestor(počítač). Potom spraví fyzikálne zákony, aby všetko fungovalo tak ako má a mohlo sa všetko manifestovať na hmotnom základe vzniká vesmír a fyz.zákony(operačný systém bežiaci na počítači)
Nakoniec keď je všetko na mieste, je možné v rámci vesmíru vytvoriť/naprogramovať vďaka kódu DNA/RNA biologický život (počítačová hra)
Samotná počítačová hra ešte nie je to pravé, pretože, síce obyvatelia tohto sveta existujú, ale sú akýsi bezduchí. Práve preto, sa do počítačovej postavy inkarnuje vedomie(človek hráč) a len vďaka tomu môže človek hráč spoznať svet počítačovej hry- samotný bot bude žiť v hre ale nikdy ju nespozná, ani jej zákonitosti, nepochopí ju, lebo nemá vedomie.

A teraz sa skúste zamyslieť ešte raz. Ak by ste sa narodili napríklad do World of Warcraft a boli by ste v ňom uväznený, aká je šanca, že by ste verili, že existuje aj iní svet, svet za "fyzickou" hranicou World of Warcraft? Verili by ste, že ste iba Orc/Troll alebo by ste verili, že ste niečo viac? (upotený gamer, kdesi inde, čumiaci do bedne a freneticky klikajúci:)

Celý vesmír je jeden fraktál, aká je šanca, že koncept virtuálnych svetov vo virtuálnych svetoch nie je len ďalšia, nižšia úroveň toho istého fraktálu? Včul budzte múdry :D

Aby sme sa lepšie chápali, tu je video virtuálneho sveta vnútri virtuálneho sveta (joke)
YT:world of world of warcraft
http://www.youtube.com/watch?v=Rw8gE3lnpLQ
Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-10-16  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo tu filozofujete, ovce? Pomodliť sa a spať! Máte už byť dávno v košiari a pod zámkom. Kde máte pastiera... pardon, ošetrovateľa?


Marcos001   |   ip:213.151.2   |   2010-10-16  (23:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre rafael: Dokazy su, ale tu nejde len o tokazy ale o vieru.Bud ju pouzijes alebo nie.Vyuzi svoje kriticke myslenie aby si hladal mudrost, ktora je ukryta pred mudrymi tohoto sveta.Neznamena ze ked mame balik informacii ze je v nej obsiahnuta mudrost.


Marcos001   |   ip:213.151.2   |   2010-10-16  (23:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre Kagur:Vies preco Jahve varoval Izraelitov pred komunikaciou s mrtvymi? Posmrtny zivot je najstarsie klamstvo diabla! Dusa, ktora zhresi zomrie!A to sme vsetci.


rakiew   |   ip:178.40.10   |   2010-10-17  (00:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marcos001

to si trochu protireci ne?
ved jahve znamena pre zidov vykupitel..takze jahve nas vykupil svojou krvou..aby sme mali vecny zivot a pritom sa obetoval vedome zbitocne?


rakiew   |   ip:178.40.10   |   2010-10-17  (00:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mam vas rad ludia..ci uz ste veriaci alebo ateisti..nesom ziadny astan seran:D
aj ked su tu caste,ostre a hlavne obsiahle vymeny nazorov..nikdy sa nenudim ked citam diskusiu:)
nutite ma vela premyslat a je to sympaticke ze sa s takym zanietenim venujete diskusi viac ako samotnemu clanku(casto aj ja):)..dajte si len pozor aby to bola diskusia a ne pajzel..aby sa vam nestalo ze ateisti koli diskusiam na dolezite uplne zatrpknu voci veriacim a naopak..aby ste v buducnosti nesudili cloveka podla viery alebo ateizmu..inak super..srdce a citi maju jak veriaci tak ateisti..a verim ze kazdy sa riadi aspon scasti srdcom..XLawyer   |   ip:213.151.2   |   2010-10-17  (03:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludia, krestanstvo je astrologicky magicky kult, jeden z mnohych spominanych v biblii :D jezis reprezentuje slnko Son of God je SUN of God, God je RA, Amon RA je z egyptska Boh, samotny vesmir...otec RA ako RAin ako dazd je oplodnovanie matky zeme, vy sa narodite...prejdete pohanskym krstom, symbolizujuci ze ste plodom RA pre zem,na konci aj preto vzdavate uctu s tym AMEN bohu amon RA ze ste jeho "vodny" produkt, birmovka je dalsi pohansky ritual sexualneho dozretia pomazania olejom...ktory sa dawal na penis pred sexom :D:D Salamun je SOl-Om-on tri nazvy pre slnko, 666 je z hladiska kabaly slnko, osvietenie, kriz je egypstky ankh...kluc zivota, energeticka mapa cloveka,chakra system :D krestania chodia do kostola v nedelu, teda SUNday, zidia zas v SATURNday :D v sobotu su svadby...ritual zasvatenia k planete saturnu(black SUN), tym ze si date prstence v tento den :D

z toho vseckeho mi vyplyyyva ze zacnite meditovat :P lebo vsecky tajomstva vedu k tomu ze len tak najdete najskorej pravdu...jezis ako symbol osvietenia a pravdy zomrel na tom energetickom krizi a tak sa dostal do neba ;) pyramidy sluzili ako meditacne centra hlavne....vsak Pyra a mide v preklade nieco take ako ohen v mysli, osvietenie, ziadna hrobka :D tie sarkofagy su na odpojenie sa od fyzikality tela a toho sa da dosiahnut lahsie v polohe lezmo na chrbate bez moznosti pohnut sa, teda lezanim v sarkofagu a meditaciou na tretie oko :D saam som dlho nechapal paranormalne stavy ze sa zobudim akoby pol metra nad postelou vo vzduchu, neviem hybat nicim a ani dychat..iba silou vedomia sa vratit do tela...a to sa mi vzdy stalo len v tej polohe lezmo na chrbate..len som sa tusim priskoro zobudil nez som sa stihol vratit abo opustit telo :D:D teraz uz chapem co to je :)clovek je len interdimenzionalna bytost, vedomie cistej energie uvaznene docasne v tejto schranke :P

co vy na to? volnomyslienkari? mali ste podobnu skusenost?


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-17  (06:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slušný výkon, pri meditáciách, niečo také prevádzkujú budhisti. Veriaci neveriaci, všetci sme v konečnom dôsledku, to isté. Žijeme len preto jedno, aby sme sa najedli a boli šťastný, dostali sme do kolísky dar, reči a volného myslenia. Nesúdim nikoho, pretože nech je bohov na zemi aj tisíce, vždy ide len o jedno o šťastie človeka a ak ku šťastiu v živote chce mať niekto boha z toho alebo z toho, rozprávania, tak nech má, ale hlavne nech je šťastní, pretože vtedy človek na zemi vytvára skutočné hodnoty ktoré sa zachovajú a robia šťastných tích druhých. Podporujme sa navzájom a nehľaďme na vieru človeka, presviedčať a nútiť, znamená len hádky a boje, minulosť nás o tom dokonale presvedčila, podporme človeka s dobrým srdcom, aj v ňom má iného boha. Pretože život nebudem prežívať s duchovnímy vecami ale s materiálnymi. Môj Boh je spravodlivý a preto budem taký aj ja, je milujúci a chápavý a taký budem aj ja, odpúšťa tak budem aj ja. Nič viac nič menej, správam sa tak ako to môj Boh chce a ked vidím človeka ktorý sa na mňa pri stretnutí usmeje, je to dar ktorý si nezaslúži každý iba ten kto je dobrý, vtedy viem že tu naozaj pre niečo som a čo dávam aj dostávam. Úsmev ide od srdca a má vetšiu hodnotu ako peniaze.


vilo   |   ip:178.40.90   |   2010-10-17  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to ze este niekto nevidel, tazko moze dokazovat, ze nie je, to dotycny len dokazuje, ze je totalne blby, a JEzis hovori: videli a uverili, blazeni ale ti , co nevideli a uverili. A este inak, tak ako Bolek,: pani vasi pi-*cu jsem nevidel ale verim, ze ji mate.


snakecharmer   |   ip:217.12.62   |   2010-10-17  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej, Xlawyer, pocul si uz o Teozifii? Pises ako Helena Blavatska ... vygugluj to .. tieto astrologicke dristy siri jedna luciferianska nabozenska sekta, len ty si to videl v Zetigest a mas patent na pravdu!


XLawyer   |   ip:213.151.2   |   2010-10-17  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  snaker, o slavnej Helenke som nieco pocul, ale este necital :P a astrologia je vsade...len to nevnimas ;) vid slova min-i-ster, mag-i-ster, celebrity, superstars, este aj na hodnotenie sa tuna pouzivaju hviezdicky, na zastavach statov su same hviezdicky a zvierata zo suhvezdi, sam si ako kazdy znamenim zverokruhu, zoslany hviezdami :D mas mesiace v roku, dni podla planet...a biblia je plna astrologie..ale v konecnom dosledku ide o energiu :P zeitgeist je onicom...nejde ku korenu stromu poznania :P biblia je zbierkou magickych knih

....skorej sa ta opytam..meditoval si uz vobec? lebo jak sa hovori, never tomu co vidis, ver scasti tomu co pocujes, plne doveruj jedine tomu co citis...a pri meditacii ignorujes zmysly, ktore len limituju frekvencny rozsah tvojho vnimania energie :)) daju sa aj zmysly vytrenovat..zvysit si frekvencny rozsah oci, usi...uplne bezne uz vidim auru, a este lahsie je auru citit nez vidiet, zaaklad je len koncentracia :P a dychanie je zakladny proces prijimania energie cez telo....pri meditaciach ani nedychas, energiu naberas spiritualne. Biblia je plna pravdy, len sa musi inak citat...aj na pociatku bolo slovo...slovo reprezentuje frekvenciu, pohyb energie :P citaj Einsteinove vyroky, ten to dobre pochopil a neetiketuj ma nejakymi sektami :P mas rodny list? mas! tak si otrok z hladiska prava aby si vedel, ak si to nevedel :D


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-17  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  XLawyer-čítať bibliu inak? a ako? Boh písal Bibliu pre ľudí, vzdelaných aj nevzdelaných a keby chcel aby si ľudia vykladali jeho knihu všelijako, tak by to napísal tak aby si aj o bielej rozmýšľal či je biela. Keď je raz napísané, že slovo je slovo, tak je to slovo, nevidím tam iné spojenie s energiou, máš pravdu o energii, ale biblii je zatiaľ na papieri a stará pravda hovorí, že čo je psáno to je dáno. To ako keby my típek v mobilnej službe povedal, že paušál vám nekončí lebo 24 je 42 mesiacov a odôvodní to pohybom energie, kukal by som ako blázon o čom to hovorí.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-10-17  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veriaci, úprimne, načo sa vlastne chcete dostať do božieho kráľovstva? To vážne chcete žiť večne? A načo? Ako to tam vyzerá a kde to je? Budete tam šťastnejší než tu? No áno, bez nás vari hej, ale tam asi nemajú internet a všetci tam budete rovnakí, s kým sa budete hádať? Viete čo, však choďte do kláštora, tam sa to viac podobá na ono kráľovstvo. Nám by zase bez vás, pardón, bez vašich rečí, bolo viac fajn, lebo, verte, ja si s vedou a realitou vystačím, duchovia sú trápni.


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-17  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ako si prišiel nato, že by mali odísť kresťania? pozri kam to dotiahla veda, nechala sa ľahko zneužiť, zapredať a každý si s ňou robí čo chce. Ty máš svoje laboratória a tiež ti ich kresťania nerozbíjajú, tak prečo ti búraš ich kláštory? nepozerajú ti cez rameno, keď hľadáš a nekomentujú tvoje objavy a rozhodnutia. A mimochodom realita je taká akú si vytváraš a ked si ju niekto vytvorí aj s vierou je o to bohatší, nemíl sa, kresťania tiež stoja s nohami pevne na zemi a dotiahli to ďaleko.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-10-17  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA, veru Internet tam nepotrebujú, tobôž akékoľvek výdobytky rozumu, lebo ten rozum sa nachádza len tu, v týchto končinách, tam je to o inom, o niečom krajšom, lepšom, pokrokovejšom. Preto kto mu úplne podľahne, rozumu, píše presne tak ako Vy. Preto nechápem, ale vlastne presné chápem, že prečo sa vôbec takouto témou tiež zapodievate? Veď máte tu vašu ateistickú vedu, našťastie je aj iná, a tu vašu realitu, ktorá je takmer vo všetkom úplne pomýlená, vo veľa veciach zvrátená, takmer úplne obmedzená, kde sa jej dostane ocenenia len v takých kruhoch, ktoré sa ešte dnes dohadujú, že či bolo skôr vajce a či sliepka, kde nevedia odpovedať, že čo bolo pred Veľkým treskom, keď nebolo ničoho, žiadny scenár, ničota.

Doba pred koncom temna je raz taká, plná lží, klamstiev a poloprávd, ktoré sa šíria ako mor tiež Internetom. Nič nové teda, len stále ten istý postup, v inom rúchu, keď sa blíži koniec Sodomy a Gomory!


Anetka   |   ip:89.176.23   |   2010-10-17  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Drazí "Duležiti" v kontrastu k nazvu tohoto serveru me docela udivuje, ze nejvice komentaru se dockaji vzdycky uz stokrat propirana temata jako buh a dalsi podobne veci, na kterych se stejne nikdy nikdo s ostatnima neshodne, a na druhou stranu aktualni temata pochytaji tak pet deset bezvyznamnych komentaru a dal lezi ladem; kam to asi tak muze smerovat, kdyz se resi otazky jako pred dvema tisici let? Zadny pokrok v tom nevidim.


Ryuzaky   |   ip:188.121.1   |   2010-10-17  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anetka
http://afinabul.blog.cz/
http://www.zvedavec.org/
Stránka Dôležité už nieje to čo bývala a určite to má svoj dôvod, navštív radšej alternatívy.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-10-17  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony
preto sa zapodievam náboženstvom, lebo ako píše Anonym, lenže presne naopak: To náboženstvo lezie všetkým a všade neustále do života, do mozgu, do riti! Zavrite sa do kostolov! Čo si to dovoľujete učiť malé deti tie sprostosti, strašiť ich diablami, ubíjať ich ducha stredovekými táraninami... Ja mám 5-ročného syna. Ak ho bude omakávať nejaký zakuklený psychopat, ak mu bude vtĺkať do hlavy chujoviny o Adamovi a Eve, ak mu budú pchať do úst oplatku a strkať pred oči kríž: Pobozkaj!... Tak ja za seba neručím! Ja neručím za to, čo urobím. Celá moja rodina je samý náboženský fanatik.


rakiew   |   ip:178.40.10   |   2010-10-18  (01:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja si myslim ze papez spolupracuje s bankermi..ze vobec neveri v jezisa..a ze cely vatikan spolupracuje s bankermi..o bezpecnost papeza,kardinalou a dalsich z vatikanu sa staraju svajciary..tam je aj najviac velko bank,su vinimocny stat lebo su v centre eu ale sami do nej nepatria..papez ma fotky jak sedi na kresle s obratenym krizom..moj bratranec je katolik a mysli si ze vsevidiace oko je znak boha,aj vatikan to tvrdi..snazia sa prave o to aby ludia znenavideli cirkev a prisudili chyby cirkvi bohu..ved vela vplivnych osob su satanisti(vid. alex jones) bohemian grove..a hypoteticky ako najlahsie ludia znenavidia boha?ked spravy cirkev chybu..a vela chyb?vela nenavisti..v bibli sa pise o falosnej cirkvi..nic proti katolikom ale proti vatikanu..


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-18  (05:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rakiew pápež je agent temna a nie len tento ale aj niekoľko pápežov dozadu. Samozrejme že neverí v Ježiša, ale v Lucifera. Dokonca Bank of Vatican perie špinavé peniaze. Celý Vatikán už slúži niekomu inému ako si ľudia myslia. Lucifer má agentov na najvyšších postoch aby mohol ovládať celú cirkev. A to oko ako spomínaš, tak je v kostoloch a skoro všetci veriaci si myslia, že je to oko Boha čo je smutné. Tiež som chcel vedieť čo si ľudia o tom oku v kostoloch myslia a tak som sa spýtal pár známych, že čo je to oko vlastne/koho je. A všetci, veď to je oko Boha.
A presne tak destabilizujú cirkev z vnútra ako hovoríš. Zámerne do cirkvi vpúšťajú všelijakých humusákov, úchylákov, pedofilov, zlatokopov aby robili čo najväčšie škandáli a pomáhali znechutiť ľudí natoľko, že zanevrú na Boha.
Určite si viacej všímavých ľudí tiež všimlo ako napríklad Pápež nahráva Dawkinsnovi a pod.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-10-18  (05:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ratzinger už verejne priznal, že očakáva významný úbytok veriacich. Ale nemieni zľaviť zo svojej línie, rozumej - inkvizičnej, duchárskej, krajne stredovekej demagógie. Tým ale nemyslel nás, východoeurópanov, tu vie, že má oddané stáda, ale práve západoeurópanov. Ja tam roky pracujem, na Západe okrem starých ľudí všetci svorne cirkev doslova nenávidia! A ak sa prispievatelia na týchto debatách katolíckej cirkvi stránia a myslia si, že oni nič, len muzikanti, tak sa hrubo mýlia! Aj oni sú, práve ako cirkev, zločincami, ktorí zabíjajú intelekt, ľudskú snahu oslobodiť sa zo svojej zvieracej kože, ich argumenty vzdelaný človek /i veriaci/ môže brať jedine ako intelektuálny výplach. Nemajú poňatia o dejinách /i tých kresťanských/, o prírodných vedách, o kultúre. Navážajú sa tu do vedy, a ani im nenapadne, že absolútne všetko, čoho sa dnes dotknú, je dielom vedcov, inžinierov, konštruktérov... Nebyť vedy, väčšina z nich ani nežije, lebo bez modernej medicíny by sa mnohí ani nenarodili, a najmä by sa nedožili viac než 30-4O rokov. Je to aj obrovský nevďak a neúcta ku vzdelaným ľuďom, ktorí bdejú aj nad nimi - stádami tupohlavých baranov. A môžeš im jasne a stručne vyložiť, ako je to s turínskym plátnom, ako so zjavenými máriami, ako to bolo s Ježišom... nie!, oni si melú svoje, nad argumentami vedy a prostej logiky neuvažujú - nedokážu uvažovať, lebo na to intelektuálne nemajú. Sú ako ožralci, čo na každý im nepríjemný argument hneď vyskakujú, ani na zlomok sekundy sa nezamyslia: A nemohol ten Ježiš - čiste teoreticky - byť proste človek, ktorý sa celý život mýlil? Malo by to svoju logiku, všetko by krásne zapadlo, áno, bol to šialenec, ktorý uveril, že je mesiáš. Bol teda duševne chorý.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podla niektorych poslednych prispevkoch, vid BOBO, Rakiew a samozrejme Tony, to uz je ale znoska nezmyslov. Tak Vatikan spolupracuje s luciferom, Tonyho mata nicota pred velkym treskom, Rakiew ma dojem, ze papez je nieco ine ako hlasa. Kazdy sice mate na svoje obvinenia kopec dokazov, ale len vo vlastnej konspiracnej hlave. Pred velkym treskom nemuselo byt nic, lebo neexistoval cas, papez je to, co je, zastupca najteroristickejsej a najbohatsej organizacie na svete, a s luciferom urcite nespolupracuje, lebo podla vsetkych predpokladov je lucifer len vyplod choreho mozgu.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (10:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOBO este jedna otazka, ktory papez podla teba nebol agent temna? Ktory to naozaj a uprimne mysle vazne? Ten, ktoreho dosadili ako 7- rocneho a museli ho zavrazdit, lebo sa s nim nedalo vydrzat aky bol kruty, alebo ten ktory pretiahol od babky az po vnucku co sa dalo? Alebo ten, ktory vyslal vrazdit do Jeruzalema? Ktory bol ten pravy? Podla mna vsetci tito pajaci v sukniach boli rovnaki, pachali tie najvacsie svinstva, ktore im ta-ktora doba umoznovala. Niekto verejne, ini tajne, ale spravali sa presne ako ludia, ktori mali obrovsku moc a tu zneuzivali. A lucifera k tomu nepotrebovali, stacili im verne blaciace ovce.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony otazku, co bolo skor vajce, alebo sliepka je pre vacsinu ludi nepodstatna vec, i ked aj s tym si uz vedia poradit. A mozes si to precitat ak chces.
http://adam.cas.sk/clanky/7564/vedci-rozluskli-odveky-problem-prva-bola-sliepka-az-potom-vajce.html


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-10-18  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOBO - je to tak. Snažia sa poštvať ľudi proti cirkvi a zničiť vieru v Boha. Dnes sedia vo Vatikáne slobodomurári, pápež, ktorý chcel zakázať slobodomurárov v cirkvi bol otrávený (pred J.P.II).

Satanizmus vo Vatikáne:
V novembri 1996 sa konal 3.medzinárodný kongres o mieri Fatima 2000. Medzi asi 100 delegátmi, vrátane biskupov, kňazov a rehoľných sestier bol aj arcibiskup Emmanuel Milingo. Tento arcibiskup pracuje vo Vatikáne v Pápežskej rade pre pastoráciu emigrantov.
Na konferencii vo svojej prednáške "Dobro a zlo k roku 2000" sa verejne odvážil povedať, že vo Vatikáne sa praktizuje satanizmus, čiže spolupráca s diablom. Vo svojej reči arcibiskup povedal:"Diabol vnútri Vatikánu je dnes chránený určitými cirkevnými autoritami. Tí, ktorí majú vyháňať diabla-exorcisti, majú to zakázané, čiže nesmú to prevádzať..."
O tri dni neskoršie dostal arcibiskup otázku, či pracujú vo vatikánskej kúrii ľudia, ktorí spolupracujú s diablom ? Arcibiskup odpovedal:"Isteže, sú medzi nimi kňazi a biskupi. Pretože som arcibiskup, nemôžem spomenúť odo mňa vyšších prelátov."
Najväčší rímsky denník Il Messaggero priniesol toto arcibiskupove odhalenie na prvej strane.
Je zaujímavé, čo arcibiskup Milingo spomenul vo svojej reči, je aj známy výrok Pavla VI.:"Dym satana vstúpil do chrámu Božieho(Cirkvi).
Jeden z najväčších dôkazov prítomnosti satanizmu vo Vatikáne je fakt, že Vatikán od smrti Pápeža Pia XII. systematicky podkopáva články katolíckej viery, šíri bludy, ktoré už boli Cirkvou odsúdené a ničí platnosť sviatostíPeter   |   ip:213.160.1   |   2010-10-18  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VERIT-MYSLIET-VEDIET
Tak obsiahlu debatu ako je debata o Ježišovi a kresťanstve som na tomto webe ešte nečítal. Podľa mňa akékoľvek náboženstvo rozdeľuje ľudí a kresťanskí hodnostári, ktorí boli pri zrode tohto náboženstava urobili jednu vec správne: všetko zahalili rúškom tajomstva, aby sa nič nedalo dokázať a vyvrátiť alebo potvrdiť. Tie najdôležitejšie dokumenty uzamkli do trezoru vo Vatikáne, do ktorého sa nikto len tak ľahko nedostane. Kvôli náboženstvu a náboženským názorom sme si schopní vliezť do vlasov, o čom svedčí aj diskusia na tejto webstránke. Celé kresťanstvo a dovolím si tvrdiť akékoľvek náboženstvo ľudstvu neprospieva a je to blud-výmysel, o čom sa človek presvedčí tak okolo štyridsiatky, výnimočne skôr. Veriť je na najnižšej priečke, niečomu verím, čo zostrojil niekto iný. Potom začnem myslieť - pochybovať o tom a nakoniec prídem na to, že žiedneho spasiteľa nepotrebujem, pretože spasiteľom som sám sebe. Spasiteľa potrebujú tí, čo svoju vlastnú zodpovednosť za svoj život odovzdali do rúk niekomu inému a ten si s nimi robí čo chce.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE LenkaB
Jeden z najväčších dôkazov prítomnosti satanizmu vo Vatikáne je fakt, že Vatikán od smrti Pápeža Pia XII. systematicky podkopáva články katolíckej viery, šíri bludy, ktoré už boli Cirkvou odsúdené a ničí platnosť sviatosti. Nemas aj mensie dokazy? Stacilo by nieco hmatatelne, nieco usvedcujuce, ale to nie je mozne. Cirkev si vymyslela satana, cirkev sa nim ohana, cirkev ho dava do popredia. Povedz mi este nejaku inu organizaciu, ktora o satanovi hovori. To ma byt presvedcivy fakt, ze ak si niekto vytvori protipol imaginarnej postavy, tak musime uverit aj v existenciu toho druheho? je to podobne asi ako s hmotou a antihmotou, ale to ma aspon nejaky konkretny vysledok, pri stretnuti zahynu obidve a premenia sa na ine castice. Stret vasho hypotetickeho monstra s inym, by tiez mohol priniest nieco zaujimave, mozno zdravy rozum bez boha.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter vdaka za pekny prispevok, hlavne o tom veku, najhorsia je debata s ludmi, co este neodtrhli ruku z maminej sukne, ale tvaria sa, ze vsetko uz poznaju.


adam   |   ip:195.80.16   |   2010-10-18  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to mytus, rafael, tebe neni pomoci
mytus ty si mytus, najprv tvrdíš, že ježiš nebol a potom, že bol gay, najprv si to sám ujasni! rafael, tebe by sa to tak hodilo, aby sa filip len modliť v kútiku, aby sem nemohol prispieť. typické pre člena NWO vyššieho stupňa.NWO celkovo nemusí byť NWO ako inštitúcia, ale týpkovia ako ty a to znepríjemňuje život nám ostatným. viera nemusí byť viazaná na konkrétnu cirkev, a môže byť vysoko osobná. tzn. mi koze hozzá! tebeneni pomoci, ty máš silnú, veľmi silnú, túžbu ovládať inýx a manipulovať s nimi, jak si ozaj psyxoš jako píšeš, tak nie tým neni pomoci, ktorým to odkazuješ, ale beda tejto spoločnosti. nepodvolím sa dobrovoľne ani tebe, ani tvojim myšlienkovým postupom. ja si tú šancu proste nenexám vziať!


Madness   |   ip:178.40.17   |   2010-10-18  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Madness
Myslel som si že tieto 200 príspevkové debaty už skončili. Znova sa tu objavujú tie hlúpe ateis. a nábož. články, kt. k ničomu nevedú. AK si veriaci nepresvedčím ťa neveriť a ak si ateista nepresvedčím ťa abys uveril. Je jedno či budeme urážať alebo kritizovať názory iných, kt. nesúhlasia s našimi, akurát rozdúchame ešte väčší oheň. Tak si myslím aby sme s tým prestali. Vykašlime sa na tieto články a debatujme v iných, oveľa zaujímavejších článkoch.
Ak sa človek nechce pozrieť na problém z inej strany, nikdy nepochopí svojho oponujúceho.


Azgaroth   |   ip:85.248.61   |   2010-10-18  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som ten článok ani nečítal. Stačí mi jeho nadpis, aby som grcal.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Adam neblbni, kde som tvrdil ,ze jezis je gay, nepodsuvaj mi veci, ktore som nepovedal. Nemozem predsa opisovat sexualnu orientaciu hypotetickeho predstavitela nejakej sekty.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru grc, ja som si to precital cele, a dosadenim ineho mena mozme vytvorit presne ten isty vysledok, to znamena nic, kecy obycajne kecy, ktore maju za ulohu osprostiet tento svet este viac ako uz je. Prazdnymi, nicnehovoriacimi frazami cloveka, ktory ak vobec zil, v zivote to velmi daleko nedotiahol. Tychto pseudotarajucich ludi historia pozna tisice, ale skutocne problemy ludi to nikdy nevyriesi. Tak ako modlenie nevytiahlo banikov na zemsky povrch, tak ani uctievanie roznych ikon nepomoze ludom odstranit chudobu a hlad. To sa duchovne keca cloveku odchovanemu na vydobytkov vedy, ale to mu nebrani kritizovat to, vdaka comu je tym, cim je. To znamena, ze nehladuje, nebyva na ulici, ma primeranu zdravotnu starostlivost atd. Ale napriek tomu, ze sa ma najlepsie v historii ludstva, donekonecna trepe o sprisahani, konspiraciach, spaseni a falosnych prorokoch. AK by si zil, v hocijakej inej krajine, kde pracujes 16 hodin denne, mas na jedenie hrst ryze, spis na zemi v zapachajucej diere, potom nebudes mat urcite cas na svoje stretnutie s duchovnom, budes sa snazit prezit. Ale to je dost daleko od tvojho empatickeho, duchovneho zivota, lebo ty sa mas dobre a preto trepes.


Madness   |   ip:178.40.17   |   2010-10-18  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael
V tom ti musím oponovať. Čím sa majú ľudia horšie, tým rýchlejšie podľahnú viere, akejkoľvek. Modlíš sa aby si mohol ostať v práci, aby si nakŕmil rodinu a pod. Postupne uveríš tvrdeniu, že je to iba akási skúška pred večnosťou v blaženosti. Problémom je, že je i večnosť v utrpení tak sa riadiš všetkým čo ti povedia a tvoj život sa stáva ešte tvrdším, ale čo je 50 rokov oproti večnosti. Tak iba trpíš a ked si pre teba príde smrť, skončíš v prázdnote a nikomu už nepovieš či tvoja viera bola oprávnená alebo iba čisté klamstvo aby ťa mohli ovládať.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V tomto s tebou suhlasim, ale mal som na mysli tychto niekolko pisalkov, ktori sa tu ohanaju duchovnom. Nemyslel som obycajnych ludi, pracujucich tazko na poli, alebo v nejakej zatuchnutej fabricke. Ti sa modlia, aby mali aspon nejaku utechu, aj ked nenaplnenu. Ich kratka motlitba pred spankom nema nic spolocne s tymito duchovnymi exotmi, ktori tu objavili nieco vo svojom vnutri, na to som myslel, ze nemaju na taketo veci cas.


jarmila   |   ip:89.173.33   |   2010-10-18  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechapem ludi typu Azgaroth, ktori nenavidia Jezisa. Urobil snad nieco zle? Kazal robit nieco zle? On ucil laske, ze mame milovat vsetko zive aj nezive. Nenasla som ani jednu zmienku o tom, zeby niekomu svojim posobenim ublizil. Tak preco ho nenavidite? Lebo bol a je viac nez vy? Lebo dokazal viac nez vy? Lebo vedel viac nez vy? Keby sa ludia drzali jeho ucenia, nemusela by som sa bat vyjst vecer na ulicu, alebo ci sa mi deti vratia zo skoly, alebo mi nejaky podvodnik nevybieli ucet. Ale vam asi takyto zvrateny svet vyhovuje. Len zloba a reci, ale skutek utek. Keby si kazdy clovek povedal ze nebude nikomu ublizovat, viete si predstavit, ako by sa zilo? Raj na zemi. A o to vlastne ide. K uvedomeniu si duchovnej podstaty by potom bol len krocik.


Azgaroth   |   ip:85.248.61   |   2010-10-18  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám ešte našťastie zdravý rozum.


Madness   |   ip:178.40.17   |   2010-10-18  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael
Už som to písal, ale v inej diskusii. Ak človek objaví niečo v sebe, je to iba on. Nadarmo sa nehovorí, cez seba spoznáš svet. Ak skúmaš aký vlastne si, aký máš pohľad na svet, žiadnu chybu v tom nevidím. Ale nepáči sa mi, ak svoj pohľad nútiš iným a náboženstvo je toho príkladom (do tejto kategórie rátam aj niektorých ateistov). Prečo by som mal veriť tak ako mi niekto prikazuje. Ja môžem veriť ako mne chce. Ak Boh existuje (vravím Ak), bolo by zvláštne aby bral vieru v Jeho ako samostatné časti s osobitnými pravidlami (korán, biblia,...). Tieto pravidla sme si stanovili sami (alebo skôr tí čo chceli moc) a naša hlúposť je nimi podporovaná.
A ohľadom manipulátorov . Je smiešne obviňovať ľudí kt. chcú mať moc, že za nimi stojí Lucifer. Každý človek dostal do vienka "zlo i dobro" a je len na nás ako s nimi naložíme. Túžba po moci je silná a niekedy prekročí čiaru ľudskosti.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-18  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael ty si neskutočne hlúpy človek, to že ty si myslíš, že to sú nezmysly ešte neznamená, že tak to aj je. Ja narozdiel od teba viem čo hovorím a netrieskam tu do prázdna. Ja vždy vychádzam z faktov a moje názory sú vždy podložené dôkazmi. Úprimne nechápem ľudí ako ty ktorí nemajú absolútne prehlad o ničom, nič nevedia, sú neinformovaní a ešte sa hrajú na majstrov sveta. Zamysli sa nad sebou, svojim správaním a postojom.

Kto ešte o Satanovi hovorí okrem kresťanstva?
Islam a aj ostatné náboženstvá.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOBO od teba mi to nevadi, az sa prestanes drzat sukni svojej mamy v mamahoteli potom aj tvoje prispevky mozno budu o realnejsich veciach. O satanovi, okrem nabozeskych siekt nehovori nikto nic. To znamena mili bobik, ze satan existuje len v hlupuckych hlavickach schizofrenickych panicov odchovanych na nezmyselnych nabozenstvach. To este predsa naznamena, ze ked o tom niekto rozprava, ze existuje, aby som potvrdil tvoju premisu.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A bobik ,aby som nezabudol, ty si neskonale rozumny, lebo rozpravanie o satanovi patri predsa k docela rozumnym veciam. Ach ty chudacik blaznivy, ty moje male trdielko. Hlupost cloveka je v jeho pozerani na svet, a ten tvoj pohlad patri medzi tie hlupucke, ale mne to nevadi, zi si svoj zivot zaplaveny bubakmi, ty si si ho vytvoril, ty v nom musis zit. kazdy zijeme ten zivot, ktory si vytvarame a ty si to zacal velmi zle. Az rokmi prides na to, ake hluposti si nataral.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-18  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teraz mi prišlo na um, hovorí sa tak:

Čím starší, tak tým sprostejší.

A je to tak ;-)


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-18  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To patrí výhradne pre rafaela.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (14:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bobik, mna moze urazit len inteligent, co ty evidentne nikdy nebudes. Prd vies o mne ,kolko mam rokov, ale zato ja viem o tebe, ze si este velmi frustrovany, nezarobkovocinny jedinec s hlavou plnou bubakov.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-18  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo by sme nemali o ňom hovoriť? Toto je našou súčasťou, tak prečo by sme si mali zakrývať oči pred realitou? Lucifer je tu s nami od počiatku ľudstva. On je tichý pozorovateľ ľudstva. Vševidiace oko je on ktoré pozoruje ľudstvo na ceste existenciou.
Nie, že si mám žiť život zaplavený bubákmi ale ja chcem žiť život v realite a nebudem si zakrývať oči a tváriť sa ako nič.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, rovnako ako ine rozpravkove postavicky opatri do literatury pre deti do 12 rokov, ak si to este nepochopil, nie je to literatura faktu. Rozpoznat realitu od skutocnosti, znamena dospievanie, na co evidentne este ty chut a schopnosti nemas. Preto popros mamicku, nech ta prihlasi do kniznice pre dospelych a precitaj si aj nieco ine okrem rozpravok. Vela stastia v objavovani aj realnejsich veci bobik.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-18  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zato ty vieš všetko, nechám ťa v tom čo si myslíš pretože viem, že ti to robí dobre sem prísť kompenzovať si tu pocit menejcennosti a ďalších komplexov. Vyhoníš si ego a hneď ti je lepšie.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie bobik nikto nevie vsetko, ale nepoznane zakryvat rozpravkovymi postavami este dany problem nikdy bevyriesilo. Honit si ego a ine veci potrebujes ty.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-18  (14:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NN, ja si ego honiť na neinformovaných a nerozhladených ľuďoch honiť nemusím. Nemám také potreby.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-18  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duchovný svet + materiálny svet = naša skutočná realita


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bobik, az budes mat dojem, ze si nieco konkretne a zmysluplne napisal, popros mamicku, nech ti to skontroluje a opravi a popripade, az ona uzna za vhodne to publikovat, mozes to dat na tuto stranku. V opacnom pripade na adolescentne prejavy pubertiaka reagovat odmietam.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-18  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak prejdime na inú tému. Tvoja žena vie o tvojej homosexualite a sklone k pedofilii? Dúfam, že áno :D mala by to vedieť...


jarmila   |   ip:89.173.33   |   2010-10-18  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael,samozrejme ze existuju aj demonicke bytosti. Nepocul si este o inych dimenziach? Su aj vedecky dokazatelne, davali to aj v telke.Vsetko je o vibraciach. Hmota je pevna len telativne. Hadam vies o kmitajucich elektronoch. Dimenzie su rozdelene podla urovne vibracii. Vysoke vibracie- dobro a laska, nizke vibracie- zlo a strach. Na akej urovni vibruje clovek, vlastne jeho podstata, do takej urovne bude po smrti pritiahnuty. Ked si zvysis vibracie, dostanes aj dokaz.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarmila v telke uz davali vela veci, ale to este neznamena, ze vsetky pravdive. Ano je moznost, ze existuju ine dimenzie, ano je moznost, ze dokonca existuju ine vesmiry, ano je moznost, ze toto ma niekto na svedomi. To su vsetko moznosti o ktorych sa da diskutovat.


jjjj   |   ip:195.91.79   |   2010-10-18  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto na spestrenie:http://www.ceknito.sk/video/291037


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-10-18  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael – rozpravaš o ľudoch byvajucich v mamahoteli. Napr. ja osobne som na mamahotel mohla zabudnuť už v 16-tich. Zato ty, ktory sa ohaňaš svojim vekom tu dennodenne vypisuješ a presviedčaš ľudi, aby neverili v Boha. Ja by som ťa kľudne mohla nazvať socialnym parazitom, lebo si neviem predstaviť, ktorý zamestnaný človek by mal na take niečo čas. Ja by som ťa hneď dala radšej k lopate. Okrem toho, že už pôsobiš značne komicky, každy jeden tvoj prispevok už je len repriza, to všetko sme tu už mali, tvoj svetonazor už pozname, ale zase počet tvojich prispevkov v tejto teme prekročil 50. Zasieraš diskusiu uplne zbytočnymi a opakujucimi sa reakciami, prečo ti tak zaleži na tom, aby ľudia neverili v Boha? trend je dnes taky, že poniektori ľudia su tak zblbnuti, že sami sa vzdavaju takych hodnôt ako láska, viera, nádej na večný život, viera v dobro atd. To všetko dnes u ľudi ako ty spôsobuje len výsmech a potom príde k tomu, že ty a Lord x ešte aj obhajujete slobodomurárov, aký sú šikovní a nechápete, čo je vlastne na nich take zle. No ale chapem, človek bez Boha je strašne pomyleny a nevie, kde je sever...Snad nakoniec najdete ten spravny smer


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vekom sa neohanam, ale chcem len naznacit, ze clovek ktoreho na pieskovisku uz nechcu, a na diskusiu s dospelymi este nedorastol, tu nema co hladat. Ja nikoho nepresviedcam o jeho viere, mne je jeho viera ukradnuta, a nikdy som sa ziadnej sekty nezastaval, a to je podla mna aj krestanska aj slobodomurarska. Nemam dojem, ze rozpravam to iste, tym su znami hlavne veriaci, ja tak ako ostatni nezatazeni rozpravkovymi bytostami objavujem a hladam, a som stastny, ze nie som ziadnym nabozenskym bludom zatazeny, co by mi branilo studovat a objavovat.


BOBO   |   ip:216.155.1   |   2010-10-18  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "chcem len naznacit, ze clovek ktoreho na pieskovisku uz nechcu, a na diskusiu s dospelymi este nedorastol, tu nema co hladat."

S chuti som sa zasmial, seba si opísal teraz pefektne a svoju vlastnú nevyspelosť.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-18  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
„S náboženstvom, alebo bez neho dobrí ľudia môžu konať dobré skutky a zlí ľudia páchať zlo, ale aby dobrý človek páchal zlo, na to treba náboženstvo.“


ANONYM   |   ip:78.141.65   |   2010-10-18  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  UAU aké príjemné čítať tieto príspevky, ktorý z vás čo tu odsudzujete všetko Božie, už vie čo ho čaká zajtra? Nikto a prečo? lebo to jednoducho neviete, neviete to tak ako neviete či vaša teória je tá správna. Odsudzujete všetko Božie a píšte aký ste znalí a riadite sa zdravím rozumom, ako? ako sa môžete riadiť zdravím rozumom, keď kresťanov odsudzujete a pritom nič nespáchali? SI ZLÝ SUDCA!!! lebo súdiš a nemáš prečo. Ich viera ti chlieb nevezme, ale naopak podá ti ho. Tak sa vás pýtam, p.ateisti, vedcovia a odborníci na mimozemský život, ako ste prišli nato že ich viera je zlá? jediných koho chápem sú satanisti, lebo oni veria ale zlým smerom. Majú tiež típka, ktorý si o sebe myslí bohviečo:) ale chudáci sú na ťažkom omyle pretože ich típek nieje Boh a nikdy nim ani nebude, pretože to spackal tak ako to nespackal nikto za celú večnosť, len ich ťahá za nos. Kto je pre mňa nebezpečný? vedec, alebo biblia. Vy chcete kresťanov zničiť, im viera káže dobrotu, tak sa pýtam kto je pre koho nebezpeční? A to tu píšete ako ste všetci inteligentný.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-10-18  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael pokial odmietas realitu ktora je uz aj vedecky dokazana tak nemam slov. Ved aj teoria relativity sa uz vymyka takmer z racionalneho chapania. Nemozes vsetko hodit do jedneho vreca a odsudit to ako rozpravocky. V poslednych rokoch sa udiali velke objavy a hlavne na pozorovani kmitoctov a vzajomnej rezonancie. Prislo sa napriklad aj na to ze tato rezonancia ovplyvnuje geneticku strukturu kazdeho jedinca. Okolo kazdeho cloveka je aj elektromagneticke pole a sam mozog by nemohol pracovat keby nebolo neustale udrziavana tato frekvencia v jeho tele.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-10-18  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neskutočná stupidita! Hádam nechceš povedať, sväťúšik, že veda potvrdila existenciu toho vášho imaginárneho zmrda. Spamätaj sa, otras sa, daj si panáka a spať...!


rakiew   |   ip:178.40.10   |   2010-10-19  (00:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover podal informacie..azgaroth skus aj ty niake prilozit..


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-10-19  (10:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover, mozes to hovorit, mozes mat pravdu, ale stale to nedokazuje nic. Nedokazuje to ziadneho boha, nedokazuje to ziadneho stvoritela. Mam pre teba otazku. Zaujimavym problemom je rozsah, v ktorom je mozog kvalitativne prisposobeny k tomu, aby pochopil vesmir. Preco by mala byt jeho kategoria myslenia a chapania schopna zdolat rozsah a povahu nasho realneho sveta? Preco by mala byt tato teoria vsetkeho zapisana v jazyku, ktory nasa mysel dokaze rozlustit? Preco by nas proces prirodneho vyberu musel vybavit tak prehnanymi dusevnymi schopnostami, aby sme dokazali pochopit cely mechanizmus vesmiru, teda viac nez to, co je potrebne pre nase minule a sucasne prezitie?


XLawyer   |   ip:213.151.2   |   2010-10-19  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mne sa najviac paci ta symbolika v scene kde sa jezis jedinykrat v biblie ze poriadne naserie, prejavi HNEV a to je otazka penazi v chrame bozom :D:DD a vy vojdete do kostola a robite presne to jedinee co jezisa stve...ze davate peniaze do cirkevneho biznisu! to vas jezisko teda bude urcite milovat!! :D a nehovoriac o dnesnej zavislosti kazdeho na ten svaty papier papierov plny symbolov zla! xD to keby dnes prisiel jezis a prednasal, aj jemu by ste zaplatili v eurach za sluzbu kazne? :D:D:DD


Ip   |   ip:188.112.7   |   2010-10-19  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  XLawyer:
Porovnávaš dve rozdielne veci. Ježiš sa nenahneval na to že ľudia prispievali do chrámu. Aj v tej dobe ľudia dávali. Ježiš pochválil chudobnú vdovu ktorá dala. Nahneval sa preto, lebo ľudia urobili obchod, výnosný biznis z obetných zvierat, zabudli na to čo tie obete predstavovali, šlo im len o biznis. To sa môže stáť aj nám dnes. Nie je zlé ak sa človek delí, z tím čo má, mal by to ale robiť uvedomelo, aby to malo nejaký význam.


Juraj   |   ip:92.245.8.   |   2010-10-20  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Xlawyer - keby dnes prišiel Ježiš, tak by mu v mediach ani nedali priestor a veľmi skoro by skončil z base Ved by mu už niečo našili, hlavne za to že si dovolí hovoriť pravdu.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-10-20  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A dobre by urobili! Podvodníkov behá medzi nami aj tak dosť. No dobre. Keby sa tu motal, určite by obchádzal staré kostolné babky a vyberal od nich falošné zálohy, napríklad za plyn.


Juraj   |   ip:92.245.8.   |   2010-10-20  (23:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Azgarotík - za svojej doby už bol nepohodlný pre určité skupiny ľudí, ktorí chceli mať veci po starom a nič nechceli meniť, preto pôsobil len 3 roky a našli si dôvod aby ho z niečoho usvedčili a odstránili. Máš o nom dosť skonstnatenú predstavu, ani dnes by nepochopil lepšie, pretože cirkvy prekrútili jeho učenie, takže by ho súčasný kresťania odmietli. Dnes stačí ak má niekto opačný názor len na ekonomické témy, ako páni globalisti, a z daného jedinca je ihned nacionalista, terorista, a tí akčnejší sú najvačší adepti na zastrelenie. Vzor Kenedy, Irán ako posledná bašta odolávajúca globalizačným snahám USA uvidíme ako skončí. Ale nechám ťa, na podvnodníkov máš zrejme nos.


jjjj   |   ip:195.91.79   |   2010-10-22  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto tiež zapadá do mozahttp://media.bloguje.cz/764060-zajatci-bileho-boha.phpiky:


JozefBabeta   |   ip:188.167.7   |   2010-10-23  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vzdy ked tu je tema nabozenska tak sa tu hadate .. si neviem predstavit kebyze vam niekto da zbran edo ruk a povediete medzi sebou nabozensku vojnu jak je tomu na juhu .. su ludia ktory to chcu vyvolat a potom sa z rohu pozerat jak sa tam zabijaju


JurajKalusDelviar   |   ip:87.197.99   |   2010-10-27  (10:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som prečítal asi 30 kníh o histórií, UFO, duchoch, náboženstvách, atď. a došiel k záveru, že Ježišov Kristov bolo pocelom svete buď strašne veľa, alebo ani jeden. Film Zeitgeist ma priklonil k tomu, že ani jeden. Stačí si pozrieť jeho prvú časť.

A keby aj náhodou žila postava s takým menom, tak to je len zhoda, nie dôkaz, pretože Ježiš Kristus nebol ukrižovaný ani to nebol syn panny ani podobné veci, čo sa píšu v Biblii, nie sú pravdivé, celá Biblia je len zmes všetkého možného.
Napr. Epos o Gilgamešovi som čítal - nie celý, ale dosť veľkú časť, aby som si všimol, že aj Gilgameš sa nápadne podobá na Ježiša Krista :-D História je ich (= tzv. vykipteľov) skutočne plná. Prečo si niekto tak naivne myslí, že zrovna ten jeho (JK) je originál / skutočný? A že jasné, veď mudrci boli, sú aj budú? No lenže toto je trošku inakší - špeciálny m"mudrc", ktorý je vydávaný za poloboha. Dobre sa dá na tom baviť - tiež som bol kedysi kresťan, ale vyzdravel som.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-10-27  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skutocne hodnotny prispevok do tejto spleti bigotnych nazoroch na jedinecnost jedneho mytu, vdaka aspon za zavan zdraveho rozumu z pera JurajKalusDelviara.


jjjj   |   ip:195.91.79   |   2010-10-27  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dajte si prestávku a pozrite si radšej toto:http://www.novadoba.estranky.cz/clanky/lide-probudte-se_/the-green-beautiful-film_


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-11-14  (01:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB má pravdu, Rafael zrejme nepochopil jednu Božiu zásadu. Aj jeho Boh stvoril na svoj obraz a preto sa cíti ako Boh, môže dávať rozumy, s jedným rozdielom! Bez zodpovednosti!!Boh je zodpovedný, Rafael nie je!!! A ináč, Rafael, Ty si vážne myslíš, že Ducha, ktorého aj Ty v sebe máš, to je len tak? Veď Boh Ti ho stvoril, aby si bol jeho súčasťou, aby si chápal sebauvedomenie si Vesmíru, čiže Boha! Takže na toto nás, ľudí Boh stvoril, aby sme ho velebili a zároveň aj pochopili že sme jeho súčasťou, a aby sme mali Nádej!...A vo, vo, vo tom to je!!! :-))))Sakra!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva

Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


O budúcnosti Európy rozhodnú sporitelia

Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších...

Práce ve velké firmě

Spomienka na slobodu

Rusko: Jak daleko hodlá zajít Kim III?

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Wikileaks - Ron Paul komentuje depeše o meetingu USA se ...

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.7062 s