18. August 2019
    
KNIEŽATSTVÁ NA STREDNOM DUNAJI: OD SAMA PO PRIBINU - Dolezite.sk

KNIEŽATSTVÁ NA STREDNOM DUNAJI: OD SAMA PO PRIBINU


  2009-10-01  (11:50)  |  Kultúra
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
história, Kelti, Samo, Pribina, Markomani, Kvádi - KNIEŽATSTVÁ NA STREDNOM DUNAJI: OD SAMA PO PRIBINU

KNIEŽATSTVÁ NA STREDNOM DUNAJI: OD SAMA PO PRIBINU

Na začiatku 9. storočia nepochybne existovali na strednom Dunaji viaceré kniežatstvá: žili tu predsa Marhari a Merehani. „Dnes prevládajúca interpretácia trochu nejasného latinského textu nazývaného Bavorský geograf umožňuje asi k roku 843 tvrdiť, že obyvatelia (dnešnej Moravy) sa nazývali ,Marhari´ a obyvatelia (dnešného Slovenska) ,Merehanos´ (čiže ide azda o niečo ako Moravania a Tiež-Moravania)“, uvádza sa vo Wikipedii pri hesle Veľká Morava. Inde (R. Irša) sa dočítame, že Marehanmi boli Moravania (sídliaci pri Tise) a Marharmi Sloveni (Nitrania), sídliaci na dnešnom Slovensku.

A čo bolo predtým? Kto tu vládol?

Život našich predkov okolo zmeny letopočtu, teda pred 80 generáciami (vychádzame pritom z predpokladu, že sa v priebehu storočia vystriedajú štyri generácie), významne ovplyvnili Kelti. „Meno Keltov sa po prvý raz objavuje v názve krajina Keltiké, ktorú grécky historik Hekataios Milétsky kladie na začiatku 5. storočia pred Kristom do bezprostredného susedstva Ligúrie“, oblasti dnešného severného Talianska okolo Janovského zálivu, uvádza Jean-Baptiste Duroselle. Pravda (a zase podľa Durosella), „Herodotos písal o Keltoch už v 5. storočí pred Kristom. Umiestnil ich do Podunajska“ a stotožnil ich s ľuďmi popolnicových polí. Popolnicové polia, pohrebiská s keramickými urnami, sa od roku 1250 pred Kristom objavujú v strednej Európe. Sú prejavom roľníckej civilizácie, tesne spätej s pôdou, a svedčia o spoločenskej rovnosti. Zhruba o dvesto rokov neskôr sa nositelia tejto kultúry dostali do severného Talianska, v 9. storočí do Gálie, v 8. storočí do južného Francúzska a krátko nato do Španielska.

Kelti teda „vzišli“ z presne neidentifikovaného širšieho územia strednej Európy a patrili skôr medzi „koristníkov“, ich expanzia po takmer celej Európe bola jedným z najväčších sťahovaní sa v dejinách Európy, išlo pritom o neusporiadanú migráciu, pričom ňou (ako konštatuje André Aymard u Duroselleho, s. 48) „spôsobili zmenu osídlenia celých krajín, vyvrátili, alebo prinajmenšom oslabili postihnuté ríše, ako napríklad ríšu etruskú, a naplnili domáce obyvateľstvo strachom a hrôzou“.

Aj jedna zo základných charakteristík Keltov, výroba železa, má svoje korene v centrálnej časti európskeho kontinentu. Kelti sa jej priučili v strednej Európe, kde sa v 7. storočí pred Kristom naplno rozvinulo hutnenie a kováčstvo železa. Železná dýka z Gánoviec je najstarším dokladom výskytu železa v strednej Európe. „V 7. storočí pred Kristom dosiahlo hutnenie a kovanie železa (čo je zložitejšia činnosť ako získavanie medi alebo bronzu) osobitne v strednej Európe plný rozvoj, ktorého presvedčivým prejavom bola výroba dlhých mečov“. Išlo o 108. a možno aj staršie generácie pred nami, ktoré sa stretli s bronzom a aj so železom, s výrobou ktorého pravdepodobne už v 15. storočí pred Kristom začali Chetiti.

Kelti však predsa len boli iní ako „klasickí koristníci ázijského typu“. „Túlali sa“ po celej Európe (v roku 387 ohrozovali dokonca Rím a nebyť husí, ktoré ich vyplašili, by ho možno aj zdolali; v roku 274 vyplienili veštiareň v Delfách), no popri výbojoch zaujali ich aj mnohé civilizačné vymoženosti. Spoznali výhody používania mincí a začali s ich razbou. Ich významným strediskom bolo Bratislavské oppidum s najreprezentatívnejšou rímskou stavbu v keltskom prostredí severne od Álp v prvom storočí pred Kristom na dnešnom Bratislavskom hrade. Bratislava v tej dobe bola kráľovským sídlom s vlastnou razbou mincí (na dnešnej Panskej ulici – inde v Európe sa zatiaľ keltská mincovňa nenašla). Razili tu zlaté a strieborné mince rôznej veľkosti a hmotnosti v rokoch 79 – 58 pred Kristom.

Nápis BIATEC je na väčšine bratislavských strieborných tetradrachiem (13,9 – 18,8 g), ktoré sa vyznačujú bohatstvom obrazových motívov, ale aj na zlatých minciach, ktoré sa našli na Bratislavskom hrade v r. 2009. Vyskytuje sa na nich 14 ďalších mien. Boli to ich vodcovia, vysokí úradníci – vergobret a arkantondan , ktorých každoročne volila rada starších? Biateky ako platidlo „celej Európy“, po ktorej sa Kelti túlali (predobraz eura?), sa našli v Bratislave na mnohých miestach, a to aj v pričlenených obciach (Jarovce, Devín, Devínska Nová Ves, Rača a Vajnory). Správa o prvom náleze je z roku 1776, no priam symbolický bol nález pri kopaní základov Tatra banky v roku 1923 na dnešnom Námestí SNP – aj preto je štylizovaný Biatek v logu Národnej banky Slovenska.

Existujú určité doklady o možných mincovniach zo Šaštína a Liptovskej Mary, Veľkého Bysterca, dnes súčasti Dolného Kubína, ako aj z Janoviec na Spiši. Na niektorých minciach zo striebra a z medi, ktoré majú na averze hrboľ namiesto zobrazenia hlavy, na reverze štylizovaného koňa, sa objavujú písmená CAT, čo sa považuje za skratku názvu kmeňa Cotinov. V súbore mincí s hrboľom samostatné miesto zaujíma zemplínsky variant drobných strieborných mincí so silne štylizovaným koňom s miestom najväčšieho výskytu na hradisku Zemplín.

A potom, okolo roku 50 pred Kristom, Dákovia porazili Keltov, vystupujúcich ako Kotíni a Bójovia a keltsko-dácke spoločenstvo tu vládlo do druhého desaťročia po Kristovi. Nato ustúpilo kmeňom Markomanov a Kvádov. Nezabúdajme: migrovali skôr kultúry ako ich nositelia, inak povedané, objavenie sa nových „mien“ nijako neznamená, že tu nežili aj ovládaní roľníci: veď aj koristníci zvyknú byť hladní!

Kto boli Markomani a Kvádi? Sú aj názory, ktoré spochybňujú ich považovanie za Germánov. Oskár Cvengrosch[1] prichádza s tézou, že Mark(c)omani je výraz skladajúci sa z dvoch slov: MAR a COMANI. Mar označuje slovenskú Maravu, obrovské územie Karpatskej kotliny s priľahlými pohoriami, ktorému sa svojou rozlohou neskoršia takzvaná Veľká Morava z 9. storočia takmer priblížila; comani pochádza z latinského comāns, čo znamená vlasatý. Mar-comani (Markomani) boli teda vlasatí Moravania, alebo Moravania s dlhými vlasmi, ako oni sami seba nazývali. A podľa Cyrila A. Hromníka Kvádi – Kovádi boli Kováčmi, Kovaľmi.[2]

Na prelome letopočtu prichádzajú k nám Rimania. Po založení provincií Raetia a Vindelicia (roky 16 – 14 pred Kristom), Noricum, Dolné Ilyricum a neskôr provincie Panónia (roky 12 – 9) siahala Rímska ríša až k Dunaju. Ten pod menom Ister (Rieka života) delil Európu na rímsku na juhu a barbarskú na severe. Odteraz štyristo rokov bolo obyvateľstvo Slovenska v priamom kontakte s Rímskou ríšou. V priebehu dvesto rokov Rimania v relatívne pokojnom období dobudovali systém obrany na dunajskej hranici: Limes Romanus. Okrem hlavných vojenských táborov: Vindobony (Viedeň), Carnunta (Deutsch Altenburg-Petronell) oproti Devínu, Brigetia (Komárno-Ó-Szőny) a Aquinca (Starý Budín) vznikli aj pomocné tábory a opevnenia, napríklad Gerulata (Rusovce).

Vzťahy Rimanov s domácim obyvateľstvom sa vyostrili za vlády Marka Aurelia, keď vypukli markomanské vojny. Tunajšie kmene prenikli v roku 167 do Panónie a v nasledujúcom roku až do severného Talianska, čo sa po ich vytlačení Aureliom zopakovalo aj v roku 171. Začiatkom roku 172 Marcus Aurélius prekročil Dunaj a úspešne tiahol proti prúdu Hrona. Vo vojenskom tábore pri Hrone písal Rozhovory so sebou samým. Našiel sa u nás Auréliov sestercius so scénou znázorňujúcou prechod rímskej armády po pontónovom moste cez Dunaj; tento výjav z roku 113 možno vidieť na Trajánovom stĺpe v Ríme. Na inej razbe z roku 174 je zázračný dážď v „krajine Kvádov“, ktorý pomohol zachrániť cisárove vojská. Videli ho aj starí Slováci? V rokoch 179 – 180 prenikli Rimania hlboko na naše územie a zanechali tu svoje légie v dočasných táboroch. Takouto jednotkou bolo aj 855 vojakov z II. pomocnej légie, ktorí pod vedením Marka Valeria Maximiana (140 – 185) prezimovali v Laugaritiu (Trenčín) a na skale ostal po nich nápis z roku 179.

Keďže Markus Aurelius 17. 3. 180 zomrel v Carnunte (čo bolo veľké, asi 50-tisícové mesto, dnešný Deutsch Altenburg-Petronell, oddelený od Devína iba Dunajom), jeho plány zriadiť na severe od Dunaja nové provincie sa nikdy neuskutočnili. Ktovie, ako by vyzerali naše dejiny?

V dvoch ďalších storočiach rímskeho pobytu na strednom Dunaji (181 – 380) rímske stavby vznikali aj na ľavej strane Dunaja, v zhruba štrnásť kilometrov širokom pásme. To vyjednal v roku 182 syn cisára Marka Aurélia Lucius Aurelius Commodus Antonius: Devín, Stupava, Dúbravka, Iža pri Komárne. V areáli staršej kvádskej osady v Dúbravke vzniklo rímsko-kvádske sídlisko s murovaným rímskym kúpeľom. V jeho blízkosti bola staroslovenská osada, ktorú podľa črepov keramiky možno zaradiť do 4. – 5. storočia. Aj podľa archeológie sa teda predsa len svet antiky, Germánov a Slovenov dotýkal minimálne v Dúbravke.

O obchode Rimanov s miestnym obyvateľstvom svedčí množstvo rímskych mincí na celom Slovensku, lebo kde bol obchod, tam boli aj mince. Od koho iného kupovali Rimania potravu, ak nie od roľníkov?[3] Okrem nálezov mincí sa dodnes zachovali z čias Ríma aj slová, názvy viacerých našich lokalít odvodené od castellum – kostol, Kostoľany. Nie sú dokladom prvej christianizácie Slovenska, ktorú mali na svedomí kresťanské légie spomedzi Rimanov po roku 312? Slová cirkevného otca, rodáka z Panónie, sv. Hieronyma zo 4. storočia o „hriešnosti boháča“ a o tom, že „hromadiť pôdu alebo peniaze znamená brať druhým, čo im patrí“, svedčia o prísnosti etických noriem v začiatkoch kresťanstva. Nie sú aj tu prakorene jednej z čŕt, ktoré sme na začiatku pomenovali slovenskosťou? Nepokradneš!

Posvätenie kostola v Nitre v roku 828 súvisí s bavorskou etapou našej christianizácie, ktorá však bola až treťou v poradí. Druhá, írska christianizácia, to sú aktivity sv. Kolumbána (521 – 597), Íra, ktorý šíril kresťanstvo na strednom Dunaji. Vrcholom christianizácie našich predkov bola nepochybne byzantská misia, ktorá nezmazateľne zapisuje do našej histórie Byzantskú ríšu. Okrem stôp bratov zo Solúna ostali u nás byzantské stopy aj pod zemou: nevšedný poklad 18 strieborných mincí zo 7. storočia v nádobe šperkov zo Zemianskeho Vrbovka (okres Zvolen).

„Slovenský národ ako historický národ bez štátu mal svoju kultúru zakorenenú v duchovnej kultúre kresťanskej,“ tvrdí Emília Hrabovec (Som človek hľadajúci pravdu, www.slovaci.at). Naša najstaršia báseň Proglas je staršia ako prvé básne prevažnej väčšiny európskych národov. Náš národ ťažil z civilizačného diela, ktoré uskutočnilo kresťanstvo, teda cirkev. Farnosti stáli na začiatku existencie obcí, ktoré sú späté s našou súčasnosťou. Vďaka krstným matrikám a súpisom uzavretých sobášov či smrti založila sa evidencia všetkých ľudí, dnešných „občanov“ (najstaršie záznamy u nás vinou vojen a nežičlivých storočí nepresahujú hranicu stredoveku). Nemožno zabudnúť ani na mníchov (z našich „vlastných“ poznáme mená pustovníkov sv. Svorada a Benedikta a sv. Mojseja Uhrína), dôležitej súčasti raného kresťanstva, ich duchovnú prácu (kópie rukopisov, zaznamenávanie dejín), ale aj zúrodňovanie pôdy, vysúšanie močiarov či stavebnú činnosť.

Osud našich predkov, starých Slovákov, sa veľmi pravdepodobne podobal osudu dedinčanov z filmu Sedem statočných: zlodeji prišli, obrali roľníkov o výsledky ich celoročnej práce, pomilovali im manželky a dcéry a zase odišli. To bol dôvod, prečo si roľníci, muži v dlhých bielych rubášoch, zaplatili žoldnierov ako svojich ochrancov. Po tom, čo stáročia dobyvatelia a votrelci prichádzali k našim predkom prezimovať a „na lôžka si brávali ich manželky a ich dcéry a vyberali od nich poplatky“, „synovia dobyvateľov, ktorých splodili z manželiek Sporov a ich dcér, neznášali ďalej zlo krutosti a násilia, vzpierali sa nadvláde“, a začali sa búriť. Pred hrozbou zániku sa naši predkovia konečne dohovorili, spojili a nechali viesť schopným mužom, kupcom Samom (623 – 658). Ten vytvoril prvý známy štátny útvar, ktorý si ubránil nezávislosť nielen voči Avarom, ale aj voči Franskej ríši v bitke pri Vogastisburgu (rok 631), a do dejín vošiel ako Samova ríša.

Kto bol kupec Samo? Všeobecne sa považuje za fakt, že to bol franský kupec. Skúsme však trochu kombinovať.

V Priorských dokumentoch (bližšie Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Svätá krv a svätý grál, Bratislava 2003) sa hľadá pôvod najstaršej franskej dynastie Merovejov v gréckej Arkádii, pričom predkami Arkádiovcov boli biblickí Benjamínovci (jeden z 12 kmeňov Izraela). Tí sa v čase, keď Mojžiš prijímal kamenné tabule s Desatorom, klaňali zlatému teľaťu a posvätným zvieraťom aj v Arkádii bolo teľa. Benjamínovci „jedného dňa opustili svoju krajinu“ (územie okolo Jeruzalema) a fenické lode ich doviezli do Grécka, Arkádie, ktorú „v klasických časoch ovládal silný militaristický štát Sparta“, pričom „v jednom spise, ktorý pojednáva o Sparťanoch a Židoch, našlo sa, že sú bratia a pochádzajú z pokolenia Abrahámovho“ (Prvá kniha Machabejcov, 12, 21). Merovejskí predkovia „v bližšie neurčenom čase na úsvite kresťanskej éry“ – „emigrovali ďalej proti prúdu Dunaja“. Keď dorazili na stredný Dunaj, do rozľahlej krajiny pri horách a lesoch (u hôr) na črtajúcich sa kopcoch i na rovinách, zdržali sa tu. Možno mali pocit, že sú v cieli svojho putovania. Krajina na južnej strane Dunaja bola Panónia, rímska provincia, na severe sa črtali kopce a hory. Všade žilo roľnícke obyvateľstvo, čo osada, to iné meno, a oni tu „uzatvárali manželstvá s teutónskymi kmeňmi“ (Svätá krv, svätý grál. s. 246).

Kto boli Teutóni? V staronemeckom význame znamená tout, tót „ľud“, resp. „jednoduchý ľud“. Keď o niekoľko storočí k „zbožným Uhrom“ dorazili starí Maďari, od úžasu nad ich schopnosťami dorábať obilie, dali im úctivé meno Tout, Tót, čo podľa mnohých prameňov znamená Ľud, Človek. V slovensko-maďarskom slovníku A. Pechányho Magyar és Tót Szótár (bez dátumu) sa uvádza: „Slovák, m. tót (ember)“, to znamená Slovák je Tót, človek. Nie je hanlivé „Tót nem ember“ (Slovák nie je človek) ničím iným, iba typickým popieraním pravdy našimi južnými susedmi? Jazykovedec Šimom Ondruš presne nevie, „odkiaľ starí Maďari prevzali slovo Tout na označenie pre najstarších obyvateľov Uhorska, Slovanov“, používali ho v oficiálnych textoch na označenie Slovákov (Slovanov) až do druhej svetovej vojny. Po druhej svetovej vojne sa už Maďari v oficiálnych textoch vyhýbajú etnonymu Tót namiesto Szlovák. Na mape nadpísanej Magyar Ország z prvej polovice 19. storočia sa uvádza tento zoznam „uhorských“ národov: „Horvát, Tót, Dalmat és Erdély Országok.“

Arkádiovci, ktorí sa pravdepodobne prisťahovali k strednému Dunaju po roku 362, uzatvárali tu „manželstvá“ s teutónskymi kmeňmi. Ostal im zvyk patriarchov zo Starej zmluvy: boli polygamní, vyhľadávali teda aj cudzie ženy a plodili s nimi potomstvo. Môžeme pripustiť, že jedným z takýchto potomkov boli aj rodičia, či prarodičia, neskoršieho kupca Sama (Samuela?). A to, že sa o ňom hovorí ako o Frankovi, nemôže súvisieť s tým, že okolo roku 400 sa rozhodli Arkádiovci ujsť smerom na západ, proti prúdu Dunaja až k Rýnu, usadili sa na území dnešného západného Nemecka a tam splodili sikambrijských Frankov – bezprostredných predchodcov kráľovského rodu Merovejov? O sto rokov neskôr sa táto oblasť stala kráľovstvom nazývaným Austrázia a jeho jadrom bolo územie dnes známe ako Lotrinsko podľa jedného z vládcov, Lothara, a v jeho erbe je dodnes – dvojramenný kríž.

Arkádiovci odišli v obave pred Hunmi, ázijskými koristníkmi, a v Panónii a pri horách (u hôr) ostali po nich celé rody. Vodca Hunov Atila dorazil do Lotrinska v roku 451 a s Frankmi sa zrazil v bitke pri Metzi s Childerichom, prvým franským kráľom. Franskí králi – po roku 481 sa prvým kresťanským kráľom Frankov stal Childerichov syn Clovis-Chlodovik (vládol 481 – 511) – vytvorili nový systém správy ríše, neskôr zdokonalený ich nasledovníkmi karolovcami (Karolom Mertelom a Karolom Veľkým), nazvaný feudalizmom.[4] Vnuk Karola Mertela Karol Veľký-Charlemagne (742 – 814) tento systém zdokonalil a s cirkvou sa vyrovnal tak, že každý užívateľ prv cirkevného majetku musel jej odvádzať desiatok. Po Karolovej smrti sa postupne Franská ríša rozpadla na Západofranské kráľovstvo (budúce Francúzsko), Východofranské kráľovstvo (Bavorsko a budúce Nemecko), pričom sever Lotharovej ríše (Lotrinsko) sa pripojil k Východofranskému kráľovstvu, na juhu vzniklo Burgundsko a na východe Talianske kráľovstvo. To sa už Arkádiovci dávno miešali tak s Merovejmi – a keďže tí prevzali od nich samsonovský zvyk zo Starej zmluvy nestrihať sa, vďaka tomu Merovejov označovali za dlhovlasých kráľov – , ako aj so starostami paláca, budúcimi Karolovcami. Aj jedni, aj druhí boli polygamní. Príležitostne si zakladali háremy orientálnych rozmerov, pretože verili, že ich krv nemohla byť znevážená akýmkoľvek spojením.

A čo sa dialo na strednom Dunaji po Samovi (či Samuelovi)? Keď po 35 rokoch vlády zomrel (rok 658), mal veľa synov a dcér a tí možno rozdelili ríšu na menšie kniežatstvá okolo Dunaja. Spravovali územie Panónov na juh od Dunaja, územie Marharov, kde bolo jedenásť hradov, smerom na východ územie Merehanov, kde bolo okolo roku 815 tridsať hradísk. „Devín, Váh, Nitra, Ipoľ, Novohrad, Demeš, Vyšehrad, Vacov, Piliš, Jedľovo, Rákoš, Budín, Pešť, Tetyň, Blatoň, Meček, Belegrad, Solnok, Černhrad, Bihar, Arad, Krasna“, to sú názvy miest a riek slovenského pôvodu, ktoré oveľa neskôr prevzali Maďari. „Na týchto miestach Sloveni žili už pred dovandrovaním Maďarov“ (Lajos Mangold, podľa Zigmundíka).

Oficiálna história uvádza, že v rokoch 675 – 791 bol súčasťou slovenských dejín Avarský kaganát. Ten „v čase svojho maximálneho teritoriálneho rozsahu, t. j. okolo polovice 8. storočia, zahŕňal ... menej ako 15 percent rozlohy Slovenska“. Išlo o územie dnešnej Bratislavy a južné okrajové územia okolo dnešných slovenských hraníc až po Košickú kotlinu s náleziskami asi 6 400 hrobov v 180 lokalitách. Väčšinu dnešného Slovenska „tvorilo samostatné slovanské územie“ (Jozef Zábojník, Slovensko v období avarského kaganátu, Historická revue č. 1 / 2009).

Je možné, že dosiaľ neznámym centrom jedného z kniežatstiev, spravovaného Samovými potomkami, bola Bojná pri Topoľčanoch, kde z obdobia najmenej 50 rokov pred príchodom bratov zo Solúna pochádzajú unikátne nálezy. Ide o „šesť pozlátených plakiet, na ktorých sú „znázornené okrídlené postavy a nápisy v latinke“, pričom „skrinka s týmito plaketami bola pravdepodobne prenosným oltárom“, „odlievaný zvon z rovnakého obdobia, ktorý dodnes zvoní“. „Ide o zatiaľ najstaršie dôkazy šírenia kresťanstva v rámci národných dejín a o prvú stopu písomného prejavu na našom území“ (Bohuslav Chropovský, Slováci nemusia mať zlý pocit z dejín, Pravda, 12. 8. 2006).

Centrom jedného z kniežatstiev bola Nitra. Tu na kopci uprostred roviny vyrástol ústredný dvorec, z ktorého jeho vládcovia spravovali územie, ktoré sa možno nazývalo Biele Uhorsko (Nitrianske kniežatstvo). Z dynastie vládnucej v Nitre pochádzal Pribina. Ten, podľa mena prvý historicky známy slovenský knieža, pôvodne bol pohanom, no vo svojom sídle dal postaviť kostol, ktorý mu v roku 828 vysvätil soľnohradský arcibiskup Adalram. Týmto rokom začal sa koniec pohanskej éry u nás. Bol to prvý známy kostol v slovanskom svete a na území strednej a východnej Európy vôbec.

Prudkému útoku Mojmírových Moravanov na Nitru v roku 833 neodolali viaceré hrady Pribinovho kniežatstva. Pobedim, Majcichov a Čingov práve niekedy v tomto období zničil oheň. Zanikla aj Ostrá Skala na Orave. Pribina utiekol s družinou k správcovi franských východných oblastí, Avarskej a Korutánskej marky, Ratbodovi, ktorý ho v máji 833 v Rezne predstavil budúcemu východofranskému kráľovi Ľudovítovi Nemcovi (ten vládol vo východnom Fransku v rokoch 843 – 876). Na jeho príkaz potom Pribinu pokrstili, alebo znova pokrstili, ak Pribina nevedel dokázať, či nebol svojho času pokrstený len nesvätenou vodou, ako to robili írski misionári. V roku 840 Pribina dostal od Ľudovíta Nemca do správy Panónske kniežatstvo. Jeho hlavné mesto Blatnohrad dal prestavať na obrovskú pevnosť a postavil najmenej 15 kostolov. Pribina bol verným vazalom franských kráľov, ochraňoval Franskú ríšu pred útokmi Veľkej Moravy, Bulharska a juhozápadných Slovanov.

24. januára 850 Pribinovi soľnohradský arcibiskup vysvätil na kniežacom hrade v Blatnohrade prvý zo série kostolov. Príslušný text uvádza zoznam významných ľudí, ktorí sa na tomto akte zúčastnili. Začína sa slovenskými menami: Chezil (Koceľ), Unzat, Chotemir, Liutemir, Zcurben, Siliz, Wlkina, Witemir, Trebiz, Brisnuz, Zuemir, Zeska, Crimisin, Goimer, Zistilo. Môžeme ich považovať za členov Pribinovej družiny (teda osoby, ktoré spolu s Pribinom utiekli z Nitry). A pokračuje 17 čisto nemeckými menami. O jedenásť rokov (861) padol Pribina v bojoch s Rastislavom za nevyjasnených okolností. Jeho nástupcom sa stal syn Koceľ. Ten spravoval Panóniu do roku 876, po ňom Arnulf Korutánsky (850 – 899), kmotor kráľa Svätopluka.

Označenie Sama ako franského kupca, osud Pribinov, ale aj niektoré Svätoplukove činy akoby nepriamo svedčili o tom, že nitrianska dynastia bola spríbuznená z franskou dynastiou. Neboli to dávne príbuzenské korene, ktoré viedli k pozvaniu Svätopluka za kmotra Karlomanovmu synovi Arnulfovi? Mohlo to súvisieť s pobytom Arkádiovcov na strednom Dunaji? Zachované listiny o tom mlčia, ale v oných časoch bola ničím nepreplnená ľudská pamäť oveľa „dlhšia“ ako dnes. Napokon nemohol východným Frankom (Bavorom) a Svätoplukovcom pripomenúť dávnu spoločnú arkádiovskú minulosť franskej i svätoplukovskej dynastie mních a neskôr biskup Wiching na základe nám neznámych dokumentov?

O tom, že dvojramenný kríž sa dostal do lotrinského znaku (a tým aj do znaku degaulleského Francúzska) práve na základe kmotrovstva Svätopluka s Arnulfom, moderné encyklopédie nepochybujú. Napokon Arnulfov nemanželský syn sa volal Zwentibold.

Marián Tkáč

1. októbra 2009.[1] Marava (Morava) a Markomani, www.beo.sk, máj 2009

[2] Cyril A. Hromník, Vstup údajných Slovanoc-Zablatencov do európskych dejín, Kultúra 16. septembra 2009.

[3] Zlatých rímskych mincí sa u nás našlo 147 z 27 nálezísk, zatiaľ čo celkove 3 500 mincí z 350 nálezísk. Unikátny je poklad zlatých mincí z Bíne, pozostávajúci zo 108 zlatých solidov, uložených v malej hlinenej nádobke, ktorý váži takmer pol kila zlata a priemerná hmotnosť solida je 4,46 gramov.

[4] Peňažný systém zanikol, kráľ prideľoval majetky svojim vazalom, ktorí ako protislužbu namiesto platenia daní boli povinní postaviť každý jedného bojovníka so zbraňou a koňom a zabezpečovať miestnu správu. Vyvinuli sa grófstva a ich správcovia, feudáli, sa výmenou za vernosť a plnenie povinností tešili kráľovej ochrane.Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-10-01  (18:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi dobry clanok.


Martin   |   ip:82.26.224   |   2009-10-02  (06:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin,preco mi nechces akceptovat prispevok?:))..bol celkom dlhy a odporucil som v nom jednu zaujimavu knihu!!


Martin   |   ip:82.26.224   |   2009-10-02  (06:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autorovi treba podakovat za clanok LENZE...Knihu ktoru cituje od Baighent-a,Lincoln-a.treba brat s rezervou uz len kvoli tomu,ze sa nechali voviest do slepej ulicky prave od Priorskych dokumentov,ulozenych vo Francuzskej statnej kniznici,napisanych Pierrom Plantardom, ako dezinformacia sluziaca na zakrytie skutocnych cielov Priorstva Sionu..Sucasny hovorca PS Gino Sandri potvrdil nepravost tychto informacii..viac v knihe od Lynn picknett,Clive Prince-Odhalenie sionu


ANONYM   |   ip:85.135.15   |   2009-10-02  (07:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcel by som autora poprosiť aby nepoužíval násilný termín "Starý Slováci". Správnym pomenovaním je "Sloveni" (nie skomolenina Slověni, Slovieni). Sloveni je národ Sloven-ský, ich reč je a bola Sloven-čina, žili a žijú na Sloven-sku.


NoirOrioN   |   ip:87.197.10   |   2009-10-02  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno, pán Tkáč MÁVA veľmi dobré články. Mne len tak "spakruky" napadlo, že či sme vôbec vykonali podrobný, precízny archeologický prieskum v (okolí) takej lokality, akou sú Gánovce. Že či náhodou tam pod slovenskou zemou neležia dáke nielen poklady, ale aj OBJAVY. Inak súhlas s ANONYMOM: ja som tiež za SLOVENov. Ak sa dobre pamätám, tak práve pán Tkáč mal pred časom zas výborný príspevok k tejto problematike. No - nie je to ustálené a naši vedci sa stále boja buchnúť po stole a povedať NAHLAS: TAKTO TO BOLO a TAKTO TO BUDE!


Martinos   |   ip:213.151.2   |   2009-10-06  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedavno som vydel na nete vysledky genomu europskych narodov a slovaci maly geny z 50% Teutoni (kmen keltov) a 40% Slovania.


Martinos   |   ip:213.151.2   |   2009-10-06  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mali , 22:32 unava


stefan   |   ip:217.110.9   |   2009-10-08  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nasledujme príklad chorvátov.Sme na tomto území od nepamäti a kto s tým nesúhlasí, nech dokáže opak.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

HDP, hospodárska kríza a socializmus, alebo, všetko začína poctivosťou kladenia otázok.

Akosi sa mi zdá, že všetci bez akýchkoľvek pochybností prijali vysvetlenie vzniku krízy a uspokojili sa s tvrdením ekonómov a politikov, že kríza najneskôr do dvoch rokov pominie a všetko sa vráti do starých koľají. Že nám zas porastie HDP na úrovni 10% a naša životná úroveň už bude len stúpať a stúpať. Čo ak je ale pravda iná? Čo ak kríza, ktorú práve pociťujeme je len jednou z kríz kapitalizmu, presnejšie neoliberalizmu, ktorého ekonomická doktrína je postavená na neustálej spotrebe, konzume, a na neustálom ekonomickom raste?


„Bilderberg musí být za každou cenu zastaven!“ ...

Hnutie Zeitgeist aj na Slovensku

Skrytá moc za Svědky Jehovovými

Že by fakt Lunárne fiasko?

Počítate si spotrebu elektrickej energie?

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.1176 s