22. August 2019
    
Karl Marx: Odcudzená práca - Dolezite.sk

Karl Marx: Odcudzená práca


  2011-06-20  (19:31)  |  Politika
  58% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Karl Marx: Odcudzená práca

Vyšli sme z predpokladov národnej ekonómie. Prijali sme jej reč a jej zákony. Predpokladali sme súkromné vlastníctvo, odtrhnutosť práce, kapitálu a pôdy, práve tak ako odtrhnutosť mzdy, zisku z kapitálu a pozemkovej renty, ako aj deľbu práce, konkurenciu, pojem výmennej hodnoty atď. Z národnej ekonómie samej a jej vlastnými slovami sme ukázali, že robotník je degradovaný na tovar, na tovar najbiednejší, že bieda robotníka je nepriamo úmerná moci a veľkosti jeho produkcie, že nevyhnutným výsledkom konkurencie je akumulácia kapitálu v rukách hŕstky ľudí, čiže obnovenie monopolu v ešte hroznejšej podobe, a že sa napokon stráca rozdiel medzi kapitalistom a pozemkovým rentierom, ako aj medzi roľníkom a robotníkom v manufaktúre a že sa celá spoločnosť musí rozpadnúť na dve triedy, na triedu vlastníkov a robotníkov bez vlastníctva.

Národná ekonómia vychádza z faktu súkromného vlastníctva. Nevysvetľuje nám ho. Materiálny proces súkromného vlastníctva, ktorým toto vlastníctvo v skutočnosti prechádza, zhŕňa národná ekonómia do všeobecných abstraktných formúl, ktoré majú pre ňu platnosť zákonov. Nechápe tieto zákony, t.j. nedokazuje, ako vyplývajú z podstaty súkromného vlastníctva. Národná ekonómia nám neobjasňuje, prečo sa práca odtŕha od kapitálu a kapitál od pôdy. Napríklad ak určuje vzťah medzi mzdou a ziskom z kapitálu, tak záujem kapitalistov pokladá za posledný dôvod; t.j. predpokladá to, čo by mala vysvetliť. Takisto je to aj s konkurenciou. Vysvetľuje ju z vonkajších okolností. Do akej miery sú tieto vonkajšie, zdanlivo náhodné okolnosti len výrazom nevyhnutného vývoja, o tom nám národná ekonómia nič nehovorí. Videli sme, že sa jej dokonca aj výmena javí ako náhodný fakt. Chamtivosť a vojna medzi chamtivcami, konkurencia, sú jediné kolesá, ktoré národný ekonóm uvádza do pohybu.

Práve preto, že národná ekonómia nechápe súvislosť pohybu, mohlo sa napr. proti učeniu o monopole zasa postaviť učenie o konkurencii, proti učeniu o korporáciách učenie o slobode živnosti, proti učeniu o veľkom pozemkovom vlastníctve učenie o delení pozemkového majetku, pretože konkurenciu, slobodu živnosti a delenie pozemkového majetku vykladali a chápali len ako náhodné, zámerné, násilné, a nie ako nevyhnutné, neodvratné, prirodzené dôsledky monopolu, korporácií a feudálneho vlastníctva.

Teraz je teda našou úlohou pochopiť podstatnú súvislosť medzi súkromným vlastníctvom, chamtivosťou, odtrhnutosťou práce, kapitálu a pozemkového vlastníctva, výmeny a konkurencie atď., súvislosť medzi celým týmto odcudzením a peňažným systémom.

Neprenášajme sa do akéhosi vybájeného prastavu, ako to robí národný ekonóm, keď chce niečo vykladať. Taký prastav nič nevysvetľuje. Iba odsúva otázku do sivej, hmlistej diaľky. Predpokladá vo forme faktu, udalosti to, čo treba vyvodiť, totiž nevyhnutný vzťah medzi dvoma vecami, napríklad medzi deľbou práce a výmenou. Tak vysvetľuje teológia pôvod zla prvotným hriechom, t.j. národný ekonóm vo forme historky pokladá za fakt to, čo má vysvetliť.

My vychádzame z istého ekonomického, prítomného faktu. Robotník chudobnie tým viac, čím väčšie bohatstvo produkuje, čím väčšmi sa jeho výroba rozrastá a mohutnie. Robotník sa stáva tým lačnejším tovarom, čím viac tovarov vytvára. So zhodnocovaním sveta veci sa priamo úmerne znehodnocuje svet ľudí. Práca neprodukuje len tovar, produkuje seba samu a robotníka ako tovar, a to v tom istom pomere, v akom vôbec produkuje tovar.

Tento fakt vyjadruje iba toto: Predmet, ktorý produkuje práca, teda jej produkt, vystupuje oproti nej ako cudzia podstata, ako moc nezávislá od výrobcu. Produktom práce je taká práca, ktorá sa v nejakom predmete fixovala, zvecnila, je to spredmetnenie práce. Uskutočnenie práce je jej spredmetnením. Toto uskutočnenie práce sa v ekonomickej situácii javí ako odskutočnenie robotníka, spredmetnenie ako strata a podrobenie sa predmetu, privlastnenie ako odcudzenie, ako zvonkajštenie. Uskutočnenie práce sa javí ako odskutočnenie v takej miere, že robotník je odskutočňovaný až po smrť hladom. Spredmetnenie sa javí ako strata predmetu v takej miere, že robotníka okrádajú nielen o najnevyhnutnejšie predmety potrebné pre život, ale aj o predmety práce. Dokonca i sama práca sa stáva predmetom, ktorého sa robotník môže zmocniť len s najväčším vypätím síl a v úplne nepravidelných prestávkach. Privlastnenie predmetu sa javí ako odcudzenie v takej miere, že čim viac predmetov robotník vyrába, tým menej môže vlastniť a tým väčšmi sa dostáva pod nadvládu svojho produktu, kapitálu.

Všetky tieto dôsledky spočívajú v určení, že robotník sa má k produktu svojej práce ako k cudziemu predmetu. Pretože pri tomto predpoklade je jasné: Čím je robotník zručnejší, tým mocnejší je cudzí, predmetný svet, ktorý si proti sebe vytvára, tým väčšmi chudobnie on a jeho vnútorný svet, tým menej vlastní. Práve tak je to v náboženstve. Čím viac vkladá človek do boha, tým menej ostáva v ňom samom. Robotník vkladá svoj život do predmetu; no od tejto chvíle život už nepatrí jemu, ale predmetu. Teda čím je táto činnosť väčšia, tým bezpredmetnejší je robotník. Čo je produktom jeho práce, nie je on sám. Teda čim väčší je tento produkt, tým menej je on sám. Zvonkajštenie robotníka v jeho produkte znamená nielen to, že jeho práca sa stáva predmetom, vonkajšou existenciou, ale aj to, že existuje mimo neho, nezávisle od neho, ako niečo cudzie, a že sa voči nemu stáva samostatnou mocou, že život, ktorý prepožičal predmetu, vystupuje proti nemu nepriateľský a cudzo.

Všimnime si teraz bližšie spredmetnenie, produkciu robotníka a v nej odcudzenie, stratu predmetu, jeho produktu.

Bez prírody, bez vonkajšieho zmyslového sveta robotník nemôže nič vytvoriť. Príroda, vonkajší svet je látkou, na ktorej sa jeho práca uskutočňuje, v ktorej je činná, z ktorej a pomocou ktorej produkuje.

Ale ako príroda poskytuje práci životné prostriedky v tom zmysle, že práca nemôže žiť bez predmetov, na ktorých sa vykonáva, tak poskytuje na druhej strane životné prostriedky aj v užšom zmysle, totiž prostriedky fyzickej obživy robotníka samého.

Teda čím väčšmi si robotník svojou prácou osvojuje vonkajší svet, zmyslovú prírodu, tým väčšmi sa pripravuje o životné prostriedky v dvoch smeroch, po prvé, že vonkajší zmyslový svet čím ďalej tým viac prestáva byť predmetom, ktorý náleží jeho práci, životným prostriedkom jeho práce; po druhé, že vonkajší svet, čim ďalej tým viac prestáva byt životným prostriedkom v bezprostrednom zmysle, totiž prostriedkom na fyzickú obživu robotníka.

Z týchto dvoch stránok sa teda robotník stáva otrokom svojho predmetu: po prvé, tým, že uchováva predmet práce, t.j. že uchováva prácu, a po druhé, tým, že uchováva prostriedky na obživu. Po prvé, teda tým, že môže existovať ako robotník, a po druhé, tým, že môže existovať ako fyzický subjekt. Vrcholom tejto poroby je, že sa ako fyzický subjekt udržiava už len ako robotník a že je robotníkom už len ako fyzický subjekt.

(Podľa ekonomických zákonov sa odcudzenie robotníka v jeho predmete prejavuje v tom, že čím viac robotník vyrába, tým menej môže spotrebúvať, čím viac hodnôt vytvára, tým viac stráca na hodnote a dôstojnosti, čim vycibrenejší je jeho výrobok, tým viac znetvorený je robotník, čim civilizovanejší je jeho predmet, tým barbarskejší je robotník, čím mohutnejšia je práca, tým nemohúcejším sa stáva robotník, čim duchaplnejšou sa stáva práca, tým bezduchejším sa stáva robotník, tým väčšmi sa premieňa na otroka prírody.)

Národná ekonómia zastiera odcudzenie v podstate práce tým, že neskúma bezprostredný vzťah medzi robotníkom (prácou) a výrobou. Akože inak! Pre boháča produkuje práca zázračné diela, ale pre robotníka produkuje nedostatok. Vytvára paláce, ale pre robotníka brlohy. Tvorí krásu, ale robotníka mrzačí. Ručnú prácu nahrádza strojmi, ale jednu časť robotníkov vrhá späť k práci barbarskej a z druhej časti robí stroje. Produkuje ducha, ale pre robotníka slabomyseľnosť, kretenizmus.

Bezprostredný vzťah práce k jej produktom je vzťah robotníka k predmetom jeho výroby. Vzťah majetného k predmetom výroby a k samej výrobe je len dôsledkom tohto prvého vzťahu. A potvrdzuje ho. Túto druhú stránku preskúmame neskôr. Ak sa teda pýtame: Aký je podstatný vzťah práce, pýtame sa, aký je vzťah robotníka k výrobe.

Doteraz sme skúmali odcudzenie, zvonkajštenie robotníka len z jednej stránky, totiž jeho vzťah k produktom vlastnej práce. Lenže odcudzenie sa prejavuje nielen vo výsledku, ale aj v akte výroby, v samej výrobnej činnosti. Ako by sa mohol robotník stavať cudzo voči produktu svojej činnosti, keby sa v akte výroby neodcudzoval sebe samému? Veď produkt je len výsledkom činnosti, výroby. Ak je teda produktom práce zvonkajštenie, musí byť sama výroba činným zvonkajštením, zvonkajštením činnosti, činnosťou zvonkajštenia. V odcudzení predmetu práce sa zhrnuje len odcudzenie, zvonkajštenie v činnosti práce samej.

V čom teda spočíva zvonkajštenie práce?Po prvé, v tom, že práca je pre robotníka vonkajšia, t.j. nepatrí k jeho podstate, že teda robotník vo svojej práci seba samého nepotvrdzuje, ale popiera, že sa v nej necíti dobre, ale nešťastne, že v nej nevyvíja slobodnú fyzickú ani duševnú energiu, ale trýzni svoje telo a ruinuje svojho ducha. Pri sebe sa teda cíti robotník až mimo práce, a v práci sa cíti mimo seba. Doma je, keď nepracuje, a keď pracuje, nie je doma. Jeho práca teda nie je dobrovoľná, ale vynútená, je nútenou prácou. Nie je teda uspokojením nejakej potreby, ale iba prostriedkom na uspokojovanie potrieb mimo nej. Jej cudzota sa najvypuklejšie ukazuje v tom, že len čo tu nie je fyzicky alebo iný nátlak, uteká sa pred prácou ako pred morom. Vonkajšia práca, práca, v ktorej sa človek zvonkajšťuje, je práca sebaobetovania, trýznenia. Napokon vonkajškovosť práce sa pre robotníka prejavuje v tom, že práca nie je jeho, ale niekoho iného, že nepatrí jemu, že v nej nenáleží sebe samému, ale niekomu inému. Podobne ako v náboženstve vlastná činnosť ľudskej fantázie, ľudského mozgu a ľudského srdca pôsobí na indivíduum nezávisle od neho, t.j. ako cudzia, božská alebo diabolská činnosť, tak ani robotníkova činnosť nie je jeho vlastnou činnosťou. Patrí niekomu inému, robotník v nej stráca seba samého.

Výsledkom preto je, že človek (robotník) sa cíti slobodne činným už len vo svojich zvieracích funkciách, v jedení, pití a plodení, nanajvýš ešte v bývaní, ozdobovaní sa atď., a vo svojich ľudských funkciách sa cíti už len ako zviera. Zvieracie sa stáva ľudským a ľudské zvieracím.

Jedenie, pitie, plodenie atd. sú síce tiež typicky ľudské funkcie. Ale v abstrakcii, ktorá ich oddeľuje od ostatného okruhu ľudskej činnosti a robí z nich posledné a výlučné konečné ciele, sú zvieracie.

Akt odcudzenia praktickej ľudskej činnosti, prácu, sme skúmali z dvoch stránok. 1. Vzťah robotníka k produktu práce ako k cudziemu predmetu, ktorý nad ním vládne. Tento vzťah je zároveň vzťahom k vonkajšiemu zmyslovému svetu, k prírodným predmetom ako k cudziemu, nepriateľskému svetu. 2. Vzťah práce k aktu výroby v rámci práce. Tento vzťah je robotníkovým vzťahom k jeho vlastnej činnosti ako k cudzej, jemu nepatriacej, je to teda činnosť ako utrpenie, sila ako bezmocnosť, plodenie ako kastrácia; robotníkova vlastná fyzická a duševná energia, jeho osobný život - veď čo iné je život než činnosť - prejavuje sa ako činnosť, ktorá je namierená proti nemu samému, ktorá je od neho nezávislá a ktorá mu nepatrí. Sebaodcudzenie, podobne ako predtým odcudzenie veci.

Z obidvoch doterajších určení máme teraz vyvodiť ešte aj tretie určenie odcudzenej práce.

Človek je rodová bytosť, a to nielen tým, že prakticky a teoreticky robí rod, svoj vlastný, ako aj rod ostatných vecí svojim predmetom, ale aj tým - a toto je len iný vyraz pre tú istú vec - že sa k sebe samému stavia ako k prítomnému, živému rodu tým, že sa k sebe stavia ako k univerzálnej, a preto slobodnej bytosti.

Rodový život, tak u človeka, ako aj u zvieraťa, spočíva z fyzického hľadiska, po prvé, v tom že človek (ako aj zviera) žije z neorganickej prírody, a o koľko je človek univerzálnejší než zviera, o toľko univerzálnejšia je sféra neorganickej prírody, z ktorej žije. Ako rastliny, zvieratá, kamene, vzduch, svetlo atd. teoreticky tvoria časť ľudského vedomia, jednak ako predmety prírodnej vedy, jednak ako predmety umenia - jeho duchovnú neorganickú prírodu, prostriedky duchovného života, ktoré až po úprave môže užívať a stráviť - tak tvoria aj prakticky časť ľudského života a ľudskej činnosti. Fyzicky žije človek len z týchto prírodných produktov, nech už ide o potravu, kurivo, odev, obydlie atd. Univerzálnosť človeka sa prakticky prejavuje práve v univerzálnosti, ktorá z celej prírody robí neorganické telo človeka, a to jednak pokiaľ je príroda 1. bezprostredným prostriedkom k životu, jednak pokiaľ je 2. hmotou, predmetom a nástrojom jeho životnej činnosti. Príroda je neorganickým telom človeka, totiž príroda, pokiaľ sama nie je ľudským telom. Človek žije z prírody, čo znamená: Príroda je jeho telom, s ktorým musí ostať spätý nepretržitým procesom, aby nezomrel. Že fyzicky a duševný život človeka súvisí s prírodou, má len ten zmysel, že príroda súvisí sama so sebou, lebo človek je časťou prírody.

Keďže odcudzená práca odcudzuje človeku 1. prírodu, 2. jeho samého, jeho vlastnú činnú funkciu, jeho životnú činnosť, odcudzuje človeku i rod; z rodového života mu robí prostriedok individuálneho života. Po prvé, odcudzuje rodový život a individuálny život, a po druhé, z individuálneho života v jeho abstrakcii robí účel života rodového, taktiež v jeho abstraktnej a odcudzenej forme.

Po prvé pretože sa človeku práca, životná činnosť, sám produktívny život javí jen ako prostriedok na uspokojenie istej potreby, potreby udržať fyzickú existenciu. Ale produktívny život je život rodový. Je to život, ktorý plodí život. V spôsobe životnej činnosti spočíva cely charakter určitej species, jej rodový charakter, a slobodná vedomá činnosť je rodovým charakterom človeka. Život sa javí len ako prostriedok k životu.

Zviera je bezprostredne totožné so svojou životnou činnosťou. Neodlišuje sa od nej. Je touto činnosťou. Človek zo svojej životnej činnosti robí predmet svojho chcenia a vedomia. Má vedomú životnú činnosť. Nie je to určenosť, s ktorou by bezprostredne splýval. Vedomá životná činnosť odlišuje človeka, bezprostredne od životnej činnosti zvieraťa. Práve len tým je rodovou bytosťou. Alebo je len vedomou bytosťou, t.j. jeho vlastný život mu je predmetom iba preto, že je rodovou bytosťou. Jedine preto je jeho činnosť činnosťou slobodnou. Odcudzená práca prevracia tento vzťah v tom zmysle, že človek práve preto, lebo je vedomou bytosťou, robí zo svojej životnej činnosti, zo svojej podstaty číry prostriedok svojej existencie.

Praktickým utváraním predmetného sveta, spracúvaním neorganickej prírody sa človek osvedčuje ako vedomá rodová bytosť, t.j. ako bytosť, ktorá sa má k rodu ako k svojej vlastnej bytosti alebo k sebe ako k bytosti rodovej. Zviera síce tiež produkuje. Stavia si hniezdo, obydlie, ako včela, bobor, mravec atd. Lenže produkuje iba to, čo produkuje bezprostredne pre seba alebo pre svoje mláďatá; produkuje jednostranne, zatiaľ čo človek produkuje univerzálne; zviera produkuje len pod tlakom bezprostrednej fyzickej potreby, zatiaľ čo človek produkuje aj bez fyzickej potreby, naozaj produkuje až vtedy, keď naň táto potreba nedolieha; zviera produkuje len seba, zatiaľ čo človek reprodukuje celú prírodu; produkt zvieraťa patri bezprostredne k jeho fyzickému telu, zatiaľ čo človek sa stavia slobodne k svojmu produktu. Zviera tvorí len podľa miery a potreby species, ku ktorej patrí, zatiaľ čo človek je schopný tvoriť podľa miery akejkoľvek species a vie všade prispôsobiť predmet inherentnej miere; preto človek tvorí aj podľa zákonov krásy.

Práve preto až v spracúvaní predmetného sveta sa človek skutočne osvedčuje ako bytosť rodová. Táto produkcia je jeho činorodým rodovým životom. Zásluhou tejto produkcie sa príroda javí ako jeho dielo a jeho skutočnosť. Predmetom práce je teda spredmetnenie rodového života človeka: tým, že sa človek zdvojnásobuje nielen intelektuálne, ako vo vedomí, ale aj činorodo, skutočne, a že teda nazerá sám seba vo svete, ktorý sám utvoril. Preto tým, že odcudzená práca pozbavuje človeka predmetu jeho produkcie, pozbavuje ho aj jeho rodového života, jeho skutočnej rodovej predmetnosti a jeho prednosť oproti zvieraťu mení na nedostatok, že sa mu odníma jeho neorganické telo, príroda.

Práve tak tým, že odcudzená práca degraduje vlastnú činnosť, slobodnú činnosť na prostriedok, robí z rodového života človeka prostriedok jeho fyzickej existencie.

Vedomie, ktoré má človek o svojom rode, mení sa teda odcudzením v tom zmysle, že sa mu rodový život stáva prostriedkom.

Čiže odcudzená práca:

3. z rodovej bytosti človeka, tak z prírody, ako aj z jeho duchovnej rodovej schopnosti, robí podstatu človeku cudziu, prostriedok jeho individuálnej existencie. Odcudzuje človeku vlastné telo, tak prírodu, ktorá je mimo neho, ako aj jeho duchovnú podstatu, jeho ľudskú podstatu.

4. Bezprostredným dôsledkom toho, že človek je odcudzený produktu svojej práce, svojej životnej činnosti, svojej rodovej bytosti, je odcudzenie človeka človeku. Keď človek stoji zoči-voči sebe samému, stojí voči nemu druhý človek. To, čo platí o vzťahu človeka k jeho práci, k produktu jeho práce a k nemu samému, platí aj o vzťahu človeka k druhému človeku, k práci a predmetu práce druhého človeka.

Téza, že človeku je jeho rodová bytosť odcudzená, znamená vôbec, že človek je odcudzený človeku, ako je každý z nich odcudzený ľudskej podstate.

Odcudzenie človeka a vôbec každý vzťah, v ktorom človek vystupuje sám voči sebe samému, uskutočňuje sa, vyjadruje sa až vo vzťahu, v ktorom človek vystupuje voči druhému človeku.

Teda vo vzťahu odcudzenej práce každý človek pozerá na druhého človeka podľa meradla a vzťahu, v ktorom je on sám ako robotník.

Vychádzali sme z faktu národnej ekonómie, z odcudzenia robotníka a jeho produkcie. Vyslovili sme pojem tohto faktu: odcudzená, zvonkajštená práca. Analyzovali sme tento pojem, teda analyzovali sme holý ekonomicky fakt.

Pozrime sa teraz ďalej, ako sa pojem odcudzenej, zvonkajštenej práce musí vyjadriť a zobraziť v skutočnosti.

Ak iní je produkt práce cudzí, ak proti mne vystupuje ako cudzia moc, komu potom patri?

Ak moja činnosť nepatrí mne, ak je cudzou, nanútenou činnosťou, komu potom patrí?

Nejakej inej bytosti, nie mne.

Kto je táto bytosť? Bohovia? Isteže sa v prvých štádiách najdôležitejšia produkcia, ako napríklad stavba chrámov atď. v Egypte, Indii, Mexiku, zjavuje v službe bohom a produkt tiež patrí bohom. Lenže sami bohovia nikdy neboli zamestnávateľmi. Takisto ani príroda. A aké by to aj bolo protirečenie, keby sa človek, čim viac si svojou prácou podrobuje prírodu, čím viac sa vďaka zázrakom priemyslu stávajú zbytočnými zázraky bohov, kvôli týmto mocnostiam zriekol radosti z produkcie a užívania produktu.

Cudzou bytosťou, ktorej patrí práca a produkt práce, ktorá prácou disponuje a ktorá produkt práce užíva, môže byť len sám človek.

Ak produkt práce nepatrí robotníkovi, ak je cudzou, proti nemu stojacou mocou, je to možné len preto, že patrí inému človeku mimo robotníka. Ak mu je jeho činnosť súžením, musí byť niekomu inému pôžitkom a životnou radosťou. Nie bohovia, nie príroda, iba sám človek m8že byť touto cudzou mocou nad človekom.

Pripomeňme si ešte raz tézu, ktorú sme predtým formulovali, že vzťah človeka k sebe samému je preňho predmetný, skutočný až v jeho vzťahu k druhému človeku. Ak sa teda k produktu svojej práce, k svojej spredmetnenej práci stavia ako k predmetu cudziemu, nepriateľskému, mocnému, od neho nezávislému, potom sa k nemu stavia tak, že nejaký iný, jemu cudzí, nepriateľský, mocný, od neho nezávislý človek je pánom tohto predmetu. Ak sa k svojej vlastnej činností stavia ako k činnosti neslobodnej, potom sa k nej stavia ako k činnosti v službe, pod nadvládou, útlakom a jarmom iného človeka.

Každé sebaodcudzenie človeka sebe a prírode sa prejavuje vo vzťahu, ktorý človek dáva sebe, prírode voči iným, od neho odlišným ľudom. Preto sa náboženské sebaodcudzenie nevyhnutne prejavuje vo vzťahu svetskej osoby ku kňazovi alebo aj, keďže tu ide o intelektuálny svet, k sprostredkovateľovi atď. V praktickom, skutočnom svete sa m8že sebaodcudzenie prejavovať len v praktickom, skutočnom vzťahu k iným ľudom. Praktický je aj prostriedok, ktorým sa odcudzenie uskutočňuje. Človek teda odcudzenou prácou utvára nielen svoj vzťah k predmetu a k aktu výroby ako k cudzím a nepriateľským mocnostiam; utvára aj vzťah, v ktorom sú iní ľudia k jeho produkcii a k jeho produktu, a vzťah, v ktorom je on k týmto iným ľudom. Tak ako utvára svoju vlastnú produkciu ako svoje odskutočnenie, ako z nej robí svoj trest, tak ako zo svojho vlastného produktu robí stratu, produkt nepatriaci jemu, tak utvára aj nadvládu toho, kto neprodukuje nad produkciou a nad produktom. Ako si svoju vlastnú činnosť odcudzuje, tak cudziemu prisudzuje činnosť, ktorá nie je činnosťou tohto cudzieho.

Doteraz sme tento vzťah skúmali z hľadiska robotníka a neskôr ho preskúmame aj z hľadiska nerobotnika.

Teda odcudzenou, zvonkajštenou prácou utvára robotník vzťah medzi prácou a človekom, ktorému je táto práca cudzia a ktorý stojí mimo nej. Robotníkov vzťah k práci utvára kapitalistov vzťah k práci, alebo nech už akokoľvek nazývame zamestnávateľa. Súkromné vlastníctvo je teda produktom, výsledkom, nevyhnutným dôsledkom zvonkajštenej práce, vonkajšieho vzťahu robotníka k prírode a sebe samému.

Súkromné vlastníctvo teda vyplýva z analýzy pojmu zvonkajštenej práce, t.j. zvonkajšteného človeka, odcudzenej práce, odcudzeného života, odcudzeného človeka.

Pojem zvonkajštenej práce (zvonkajšteného života) sme napokon vyvodili z národnej ekonómie ako výsledok pohybu súkromného vlastníctva. Lenže pri analýze tohto pojmu vysvitá, že hoci sa súkromné vlastníctvo javí ako základ, ako príčina zvonkajštenej práce, je skôr jej dôsledkom, podobne ako pôvodne ani bohovia nie sú príčinou, ale účinkom zmätenia ľudského rozumu. Neskôr sa tento vzťah zrazu mení na vzájomné pôsobenie.

Až na samom vrchole vývinu súkromného vlastníctva sa opäť prejaví toto jeho tajomstvo, totiž, po prvé, že súkromné vlastníctvo je produktom zvonkajštenej práce, a po druhé, že je prostriedkom, ktorým sa práca zvonkajšťuje, že je realizáciou tohto zvonkajštenia.

Tento výklad nám hneď osvetlí rozličné, doteraz nevyriešené kolízie.

Národná ekonómia vychádza z práce ako z najvlastnejšej duše výroby, a predsa práci nedáva nič a súkromnému vlastníctvu dáva všetko. Proudhon z tohto protirečenia vyvodil záver v prospech práce a proti súkromnému vlastníctvu. Ale my chápeme vec tak, že toto zdanlivé protirečenie je protirečením odcudzenej práce samej so sebou a že národná ekonómia iba vyslovila zákony odcudzenej práce.

Preto chápeme aj to, že mzda a súkromné vlastníctvo sú totožné: pretože tam, kde produkt, predmet práce sám platí prácu, je mzda len nevyhnutným dôsledkom odcudzenia práce; veď v mzde sa ani práca nejaví ako samoúčel, ale ako služobník mzdy. Neskôr to rozvedieme a teraz vyvodíme už len niektoré dôsledky. Násilné zvýšenie mzdy (nehovoriac o všetkých ostatných ťažkostiach ani o tom, že je to nezdravý stav a dal by sa udržať tiež len násilím) by teda nebolo ničím iným, iba lepšou odmenou otrokov a ani robotník, ani práca by tým nedospeli k svojmu ľudskému určeniu a ľudskej dôstojnosti.

Ba aj rovnosť miezd, ktorú požaduje Proudhon, zmení len vzťah terajšieho robotníka k jeho práci na vzťah všetkých ľudí k práci. Spoločnosť sa v tom prípade chápe ako abstraktný kapitalista.

Mzda je bezprostredným dôsledkom odcudzenej práce a odcudzená práca je bezprostrednou príčinou súkromného vlastníctva. Teda ak padne jedna stránka, musí padnúť aj druhá.

2. Zo vzťahu odcudzenej práce k súkromnému vlastníctvu ďalej vyplýva, že sa emancipácia spoločnosti od súkromného vlastníctva atď., od poroby, vyjadruje v politickej forme emancipácie robotníkov nielen preto, lebo ide len o ich emancipáciu, ale preto, lebo ich emancipácia obsahuje všeobecne ľudskú emancipáciu, ktorá je v nej obsiahnutá preto, lebo Celá ľudská poroba je zahrnutá vo vzťahu robotníka k výrobe a všetky vzťahy poroby sú len obmenami a dôsledkami tohto vzťahu.

Ako sme z pojmu odcudzenej, zvonkajštenej práce analýzou dospeli k pojmu súkromného vlastníctva, tak možno pomocou týchto dvoch faktorov vysvetliť všetky ekonomické kategórie a v každej kategórii, ako napríklad v čachrovaní, v konkurencii, v kapitáli, v peniazoch, sa znova stretávame s určitým a rozvinutým výrazom len týchto prvých základov.

Skôr ako preskúmame tieto javy, pokúsme sa vyriešiť ešte dve úlohy.

1. Určiť všeobecnú podstatu súkromného vlastníctva, ako vyplynula v podobe výsledku odcudzenej práce, v jej vzťahu k naozaj ľudskému a spoločenskému vlastníctvu.

2. Predpokladali sme odcudzenie práce, jej zvonkajštenie ako fakt a tento fakt sme analyzovali. Teraz sa pýtame, ako je možné, že človek svoju prácu zvonkajšťuje, odcudzuje? Ako je toto odcudzenie založené v podstate ľudského vývoja? K vyriešeniu úlohy sme sa dostali značne bližšie už tým, že sme otázku o pôvode súkromného vlastníctva premenili na otázku o vzťahu zvonkajštenej práce k vývinovému procesu ľudstva. Veď keď hovoríme o súkromnom vlastníctve, myslíme si, že máme do činenia s nejakou vecou mimo človeka. Keď hovoríme o práci, máme do činenia bezprostredne so samým človekom. Táto nová formulácia otázky je zároveň už aj jej vyriešením.

ad 1. Všeobecná podstata súkromného vlastníctva a jej vzťah k naozaj ľudskému vlastníctvu.

Pre nás sa zvonkajštená práca rozpadá na dve súčasti, ktoré sa navzájom podmieňujú, alebo sú len odlišnými výrazmi toho istého vzťahu: privlastňovanie sa javí ako odcudzenie, ako zvonkajštenie, a zvonkajštenie ako privlastňovanie, odcudzenie ako pravé zdomácnenie.

Skúmali sme jednu stránku, zvonkajštenú prácu vzhľadom na samého robotníka, t.j. vzťah zvonkajštenej práce k sebe samej. Zistili sme, že produktom, nevyhnutným výsledkom tohto vzťahu je vlastnícky vzťah nerobotnika k robotníkovi a k práci. Súkromné vlastníctvo ako materiálny, súhrnný výraz zvonkajštenej práce zahŕňa obidva vzťahy: robotníkov vzťah k práci a k produktu jeho práce i k nerobotníkovi, ako aj vzťah nerobotníka k robotníkovi a k produktu jeho práce.

Ako sme videli, vzhľadom na robotníka, ktorý si prácou privlastňuje prírodu, privlastňovanie sa javí ako odcudzenie, jeho vlastná činnosť ako činnosť pre druhého a ako činnosť druhého, život ako obetovanie života, produkcia predmetu ako strata predmetu v prospech nejakej cudzej moci, nejakého cudzieho človeka; teraz si všimnime vzťah tohto človeka, ktorý je cudzí práci i robotníkovi, k robotníkovi, k práci a k predmetu práce.

Po prvé, treba poznamenať, že všetko, čo sa u robotníka javí ako činnosť zvonkajšťovania, odcudzovania, javí sa u nerobotníka ako stav zvonkajštenia, odcudzenia.

Po druhé, treba poznamenať, že skutočný, praktický postoj robotníka k výrobe a k výrobku (ako citový stav) sa u nerobotníka, ktorý stojí proti nemu, javí ako postoj teoretický.

Po tretie. Nerobotník robí voči robotníkovi všetko, čo robotník robí voči sebe samému, ale nerobí voči sebe to, čo robí voči robotníkovi.

Skúmajme tieto tri vzťahy bližšie.Marx, K.: Odcudzená práca. In: Filozoficko-ekonomické rukopisy z r. 1844. In: Marx-Engels: Vybrané spisy. Zväzok 1. Bratislava 1977, s. 60-71.


proletár
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
pitbul   |   ip:195.91.11   |   2011-06-20  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konečne komunisti ukázali kúsok logiky aj keď uznávam čosi iné ako komunistický systém , ale niečo mi to prinieslo .


Bludar   |   ip:91.127.20   |   2011-06-20  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marx bol zid a nechapem preco to tu stale davate a ako je mozne, ze to admin akceptuje ???


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-06-21  (04:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Proletar,tolko dristov jak od teba som v zivote necital.

Kazdy predava svoju pracu a um, ci je to farmar, remeselnik alebo velkopodnikatel. Kazdy ma taku hodnotu jaky risk a investment na seba vezme. Robotnik neberie ziaden risk a uz vobec investment tak podla toho je ohodnoteny. Jeden moj znamy kuchar isiel za majitelom restavracie ziadat o zvisenie platu a ten mu odpovedal, ze nema problem nech investuje do podniku
25 000 dolarov a kazdy mesiac je desat percent zo zarobku jeho. Co myslite jako sa to skoncilo?

Pitbul prosim vysvetli kde je ta logika v tom clanku, lebo vecsie a zakernejsie klamstva som necital.


Em   |   ip:213.81.18   |   2011-06-21  (06:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo keď nemal tých 25000, lebo neobchodoval s drogami, alebo netuneloval štátny rozpočet? Nepýtal z jeho zisku, ale za svoju prácu! Keď sa naučíš slovenský (alebo aj iný)jazyk, preštuduj pár kníh, a potom budeš vedieť hľadať logiku!


Steve   |   ip:95.102.20   |   2011-06-21  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To čo za chudák napísal také hovadiny o robotníkovi. Robotník robí a spieva si pri práci pieseň práce aj také somariny sme tu už mali ale tiež to nefungovalo, sám som bol vtedy robotník a nadávali sme na komunistov lebo tak to proste je, robotník sa musí zaprieť a robiť čo iné mu ostáva..


marcelKE   |   ip:88.212.40   |   2011-06-21  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve

ty si zil v komunizme? kedy a kde????


Uni   |   ip:78.99.200   |   2011-06-21  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Proletari som zvedavy ako by ste zvladali niektore profesie, ktore su podla vas menejcenne nez tie robotnicke. Ja mozem ist robit manualne ale neviem ci mozete ist vy robit hlavou. A ked si myslite ze je to menej narocnejsie tak ste strasne primitivni ale ved to predsa vieme.
Presne ako to pisal Otvoreneoci.

Inak:
Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb,
ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej
ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd
osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až
päť rokov.
(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) verejne,
b) závažnejším spôsobom konania, alebo
c) za krízovej situácie.
§ 422
(1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov,
rovnošiat a hesiel, prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy
smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri
roky.
Skoda ze je komunizmus z toho stale vynechavany :)
Admin inak nechapem ta.


Steve   |   ip:95.102.20   |   2011-06-21  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  marcel KE

Nenapísal som že som žil v komunizme, komunistov však bolo dosť od majstra až po riaditeľa podniku... :-))


Steve   |   ip:95.102.20   |   2011-06-21  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bol som bol robotnik. Bol som nespokojný s platom aj s postavením že o ničom nerozhodujem. Skrátka nespokojný robotník. Nebol som spokojný tak som si urobil živnosť a začal som podnikať. Bolo to ťažké lebo som zmýšľal ako robotník, ale po čase sa mi začalo dariť a začal som to celé ináč vnímať. Potom som prijal prvého zamestnaca do práce. Môj prvý robotník bol nespokojný s platom. Aj ja som bol nespokojný s robotníkom a jeho výkonom. To je ťažká téma pre robotníkov, aj pre tých čo ich zamestnávajú. A keďže som bol predtým robotníkom, chápal som robotníka a jeho problémy.. Ale on nechápal moje problémy lebo to neokúsil mať robotníka a podnikať. Je jasné že vždy tam bude určitý boj o výsledok práce. Robotník chcel dobrú mzdu, aj ja som mu ju chcel dať ale nevychádzalo to pre nás oboch aby sme boli obaja spokojní. A keďže som rozhodoval ja tak spokojnejší som bol ja ako robotník. Robotník bol nespokojný s platom aj s postavením že o ničom nerozhoduje. A tak som ho prepustil. No a dnes je mi jasné že všetky tie proletárske sračky sú len na to aby sa pomocou robotníkov niekto dostal hore a diktoval robotníkom čo a ako majú robiť. Za socializmu boli robotníci nespokojní tiež. A vlastne prečo by aj mali byť spokojní, keď museli robiť..

Môžu sa proletári spájať koľko chcú ale potom až sa spoja tak sa nevedia dohodnúť ako si rozdeliť výsledok tej práce robotníkov a robotníci Tí sú nespokojní. Nechcem nikoho zneužívať a preto pracujem sám. Čo vyrobím a predám to je moje, patrí mi to, nikto ma neokráda o výsledok mojej práce tak môžem s istotou o sebe tvrdiť že nie som síce nejaký podnikateľ ale určite som jeden z mála spokojných robotníkov. O všetkom rozhodujem Ja. Kedy mám dovolenku, kedy ráno vstávať kedy a koľko pracovať, a ako si užívať život. Už nikdy by som nechcel ísť niekde do práce, je to ťažké, namáhavé a neohodnotené. Nad Tebou je kopec rôznych ľudí ktorí si privlastňujú výsledky Tvojej práce. Je to pravda, môžem to potvrdiť z vlastnej skúsenosti a preto robotníci by sa mali zbaviť svojho vedenia no a sami by mali viesť svoje podniky ale aj pracovať... Potom by to bola revolúcia v ľudských hlavách lebo Tí čo riadia pracovať manuálne nechcú a Tí čo pracujú manuálne riadiť akosi nechcú, či nevedia či neviem čo.. Asi sa boja a chcú mať istotu že ich niekto zamestnáva lenže tá istota je falošný pocit robotníka. Neexistuje žiadna istota v tomto ak nemá istotu podnikateľ, nemôže mať istotu ani robotník.

Noo, niekto robiť musí a keďže som toho robotníka prepustil, idem už aj ja pomaly niečo robiť namiesto vypisovanie týchto hovadín..
Chudáci robotníci, vždy budú dole až kým sami nezačnú rozhodovať o svojom osude.. Bez kapitalistov, komunistov a iných čo by radi filozofovať nad ich prácou. Ale toho sa asi od robotníkov nedočkáme.


anon   |   ip:95.105.16   |   2011-06-21  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uni - kedy dáš zatvoriť Dzurindu,??? ten splňa podmienky jednotlivých odsekov a ešte aj nás navádza aby sme mu tie krvilačné vyhlásenia platili ! On to volá tak ako mu to naservírovali v NATO " p o m o c " afgáncom, iráčanom, líbyjcom, bielorusom ,... (len nejak hynú pri tej krestanskej pomoci)


Em   |   ip:213.81.18   |   2011-06-21  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A nad tým si nerozmýšľal,prečo to je tak, že aj keď ste robili obaja nebolo dosť pre dvoch? Porovnaj to s osohom napr. poslanca! Hlavu máš stále robotnícku...


Steve   |   ip:95.102.20   |   2011-06-21  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Em

Nebolo dosť pre oboch z jednoducheho dovodu. Robotnik myslel na seba a svoju mesačnu mzdu. Ja som musel myslieť na seba, svoju mesačnu mzdu a buducnosť firmy do ktorej chcem investovať.. Buducnosť ma zaujimala viac ako momentalna mzda. Robotnika zaujímala viac momentálna mzda ako budúcnosť firmy.. Je to nezlučiteľné takže musel by som mať ja z robotníkom rovnaký pohľad na vec alebo robotník so mnou ako tie prostriedky prerozdeľovať no a navyše bola to moja firma nie robotníkova ale ak by bola spoločná bolo by to iné. Teraz nepracujem sám ale nemám robotníkov iba spolupodnikateľov, tam máme záujmy rovnaké takže nemáme problém sa deliť.Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-06-21  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Priznám sa, že ani po trojnásobnom prečítaní tohto článku sa k nemu nedokážem vyjadriť. Prečo? 30 rokov robím v tom istom zamestnaní a rovnakú dobu i vo vedľajšom, ktoré mám ako koníčka. Nikdy som nerobil na zmeny, nezažil som prepustenie, s výplatou som spokojný. Prácu si zadeľujem a postupy volím na 90% sám, pretože každý prípad a každé riešenie problému je jedinečné. Nedotýka sa ma čas ani doba. Mal som jednoducho doposiaľ šťastie, no pravdou je že to šťastie je podoprené aj výsledkami. Má to však aj odvrátenú stranu života - je to akoby ste sa ocitli v časovej sľučke: každý deň to isté ráno, cestou míňate na tom istom mieste tie isté autá, v robote tie isté ksichty, každých 10 rokov rovnaká partia na akcie a do baru... Keď k tomu prirátate dobrý genofond, ktorý vám dodáva vzhľad 20 rokov dozadu a bezproblémový zdravotný stav, je to skoro ako prekliatie. Potom vás tmári podozrievajú z nekalej spolupráce, ako mystického Fausta. Ešte šťastie, že ma baví hlavná práca, ktorá - ako jediná - mi umožňuje v živote variabilitu...


marcelKE   |   ip:88.212.40   |   2011-06-21  (13:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve
to neznamene, ze niejto o sebe tvrdi ze je komunista komunistom aj je.Steve   |   ip:95.102.20   |   2011-06-21  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  marcelKE

Na komunistov sa vtedy nadavalo všeobecne, a to z jednoducheho dovodu komunisticka strana to mala všetko pod palcom, ale Ty si vtedy ešte asi na tatrach kamziky nahaňal ak o tom nevieš že to tak bolo. A či bol alebo nebol komunista na tom nezaleži skratka bol v strane.


Uni   |   ip:78.99.200   |   2011-06-21  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anon
Neboj sa, ja tiez nemusim toho ciganskeho sasa zapredaneho.


Aj   |   ip:95.103.11   |   2011-06-21  (16:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Štefo, som zvedavý do kedy Vám to vydrží (už dvaja je na podnikanie moc)! Hlavu máš skutočne stále robotnícku! Venuj sa zatiaľ radšej slovenčine... Pozri sa, kto sú najväčší podnikatelia (a neplatiči miezd, poistenia, daní, atď.), uvidíš bývalých komunistov, ŠTB-ákov a niekdajšie nomenklatúrne kádre! Živnostníček je na tej istej lodi ako robotník, dobrý len na odieranie!


Steve   |   ip:95.102.20   |   2011-06-21  (17:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj

Máš pravdu stále som zdieraný, mám robotnícky rozum a lovenčine sa nerozumiem.. Ale čo tam po tom nevadí, mne stačí že pracujem len dva mesiace do roka a zbytok mám pre seba. Asi mám nejaké šťastie v živote či čo to je. Ak uvážim že to zderstvo je cca 50% príjmu tak potom mesiac robím na seba a mesiac na tých čo ma zdierajú.. 10 mesiacov sa len tak poflakujem. Nooo.
Nevadí mi že mi tu tvrdíte že ja mám robotnícky rozum, veď sami ste sa vôbec nepredviedli. Nejde oni tak o to aký mám rozum ja, ja som totiž veľmi spokojný človek aj s tým čo mám ... :-))


pitbul   |   ip:195.91.10   |   2011-06-21  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bludár admin by mal akceptovať každého . Inak by sme sa nemali šancu poriadne pozhovárať .


pitbul   |   ip:195.91.10   |   2011-06-21  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Väčšinou komunisti rozprávajú aké to bolo dobré aj keď je už iba s ich rozprávania zjavné , aké to bolo pokazené . Tento článok však ukazuje myšlienky o trhu a to sa mi na ňom páčilo .


NZPRX   |   ip:66.36.243   |   2011-06-21  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je nutné vziať v úvahu kde Karči Marxovie vyrastal akde žil a pôsobil a čo bolo podnetom na jeho práce. Vyrastal v socialne citiacom nemeckom prostredi ktoré vyustilo do Bismarckovho STATIZMU.
http://www.thefreemanonline.org/columns/from-the-president/marching-to-bismarcks-drummer-the-origins-of-the-modern-welfare-state/comment-page-1/#comment-43836

Karči sa presťahoval do beštialneho anglicka, kontrolovaného upírskou Bank of England a práve tam videl to o čom písal: bezbrehé vykorisťovanie človeka človekom, zotročovanie vlastnej rasy:

http://afgen.com/forgotten_slaves.html
Video http://vidrebel.wordpress.com/2011/03/11/video-they-were-white-and-they-were-slaves-full-movie/

A to je to čo vidime dodnes napríklad Wall Mart:
http://www.alternet.org/search/search_results.html?cx=000785083761953554347%3Ao4hm7xdztnc&;cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=wal-mart&x=10&y=7#954

Bohužiaľ tieto praktiky prišli s demokraciou k nám. Privliekli ich sem pseudo fondy ako je Open Society Fund atd atd.


NZPRX   |   ip:66.36.243   |   2011-06-21  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na stránke www.alternet.org zadať do SEARCH Wall-Mart. A tu je 5 najbestialnejsich veci ktore zamestnanci Wall-martu dostavaju:

http://www.alternet.org/story/151303/five_of_the_nastiest_examples_of_wal-mart_evil/


klinec   |   ip:188.167.5   |   2011-06-22  (00:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ponukam drobnu ale zaroven jednoduchu a priamu analyzu Marxovho manifestu odcudzenej prace.

Marx sa sustredil na analyzu robotnika, pricom robotnikom nazval pracujuceho cloveka. Nebolo by na tom nic divneho, keby sa sustredil na silne stranky robotnika. Praca predsa cloveka slachti. Je pre cloveka velmi dolezita a tym aj pre spolocnost.
No Marx to vidi inak. Nielenze nepovazuje pracu pre cloveka, ktory ju vykonava, za prospesnu ale naopak za skodlivu. Tvrdi, ze cim viac clovek pracuje, tym viac straca slobodu. Zameriava sa cisto na akusi negativnu povahu prace a slabe stranky pracujuceho. Nakoniec z robotnika svojim pohladom urobi len vyrobny faktor, robota, otroka. Otroka pre koho? pre kapitalistu. a kto je vlastne ten kapitalista? nerobotnik, teda ten, co nerobi, parazit.

Je dobre si teraz polozit otazku, pre koho vlastne Marx tento text, tuto ideologiu napisal.Bude to snad citat robotnik? A kedy, ked pracuje? Nie. robotnik to asi citat nebude. Marx teda napisal tuto ideologiu pre niekoho ineho. Kedze v nej existuju len dve triedy, tak to musel napisat pre triedu nerobotnikov, teda kapitalistov. Da sa teda jednoducho povedat, ze Marx napisal kapitalistom priam vedecku pracu o tom, ako je mozne vyuzitim ludskej race zotrocit cloveka. A oni ju aj, najprv v Rusku, uviedli do praxe.
Podla Marxa ustanovili vladnucou triedou prave toho robotnika, ktoreho Marx tak profesorsky oznacil za otroka. Znamena to, ze vlada ma byt v rukach otrokov. Ale ako moze otrok vladnut, ked je sam otrokom? Nie je v tom ani kusok logiky.
Cielom komunizmu bolo teda urobit zo spolocnosti len robotnicku triedu, pricom robotnik mal byt otrokom. Jedini, ktori by v tejto spolocnosti nepracovali, teda by neboli ozajstnymi robotnikmi, by boli ti, ktori by robotnikov zastupovali, teda politbyro a statny aparat. A presne tak aj to aj pri nastoleni tejto komunistickej ideologie v Rusku bolo.

Mohlo by sa zdat, ze kapitalizmus a komunizmus su dva rozne rezimy stojace proti sebe. No problem je, ze oba rezimy spaja jeden druh, robotnik. Preto povazujem komunizmus za rozvinutu a doslova vrcholnu formu kapitalizmu, kde kapitalista sa stava panom robotnikov, teda otrokov. Kapitalista sa teda uz nepovazuje za akehosi vykoristovatela robotnika, on sa stava jeho vlastnikom, lebo otrok je vlastnictvom.

Toto bola mala ukazka, co predstavuje komunisticka ideologia. Tkvie v totalnom zotroceni ludstva. Komunizmus a vsetky jeho podoby su zaciatkom konca rozvoja civilizacie.


andrea   |   ip:84.245.71   |   2011-06-22  (09:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klinec daj si pohov a prestaň s tou trápnou demagógiou, vôbec ničomu nerozumieš a prepáč ale Marxovi zjavne nesiahaš ani po členky...


Uni   |   ip:78.99.200   |   2011-06-22  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  andrea
Ako si to dovolujes???...
...oslovovat Pána Karla Heinricha Marxa len ako "Marx".
Ved to je ruhanie.
anon   |   ip:95.105.16   |   2011-06-22  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dôkaz odcudzenia vzťahu práce a výkonu -
....príjmy top bankárov za minulý rok. Najviac narástli platy šéfom JP Morgan Chase a Goldman Sachs. Šéfovi prvej Jamieovi Dimonovi vzrástol vlaňajší plat oproti roku 2009 o závratných 1541%!!! Toto skutočne nie je preklep. Zatiaľ čo v roku 2009 zarobil 1 265 708 $, v roku 2010 dostal šokujúcich 20 776 324 $....Lloyd Blankfein zarobil vlani o 1536% viac než v roku 2009!!! Namiesto 826 657 $, to bolo až 14 114 080 $, pričom 5 a pol milióny dostal ako bonus v hotovosti! Pritom Goldman Sachs ma za sebou ťažký rok kvôli zvýšenej kontrole zo strany regulátorov i politickému vyšetrovaniu a jej zisk medziročne spadol o 37%.
zdroj http://www.noveslovo.sk/c/26915/Bankari_uz_zasa_beru_viac


klinec   |   ip:188.167.5   |   2011-06-22  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mojim umyslom nie je porovnavat sa s Marxom. Nikde som sa totiz nezmienoval o urovni jeho myslenia. Iba som podrobil jeho ideologiu analyze. Kedze moja analyza vzbudila nevolu, zvolim iny, vhodnejsi, sposob charakteristiky marxizmu.

Tentoraz pouzijem trivialnu logiku a pouzijem na to aristotelovsky sylogizmus, ktory je povazovany za zaklad logiky. Zvolim ho aj preto, ze dodnes sa nenasiel nikto, kto by dokazal jeho funkcnost popriet.

Analyza Marxizmu na baze sylogizmu

usudok marxizmu c.1 - zakladnou triedou konumizmu je robotnicka trieda.
usudok marxizmu c.2 - robotnik je otrok, neslobodny clovek.
sud marxizmu na baze usudkov a zaroven podstata ideologie - robotnicka trieda je vladnucou triedou komunizmu. ???

Podla sylogizmu je sud logickym nezmyslom, teda nepravdou. v usudku c.2 totiz Marx povazuje robotnika za otroka, neslobodneho. Tymto sa dostava so samotnym sudom, hlavnou ideologiou, do nazoroveho rozporu, teda nema oporu v logike. Neslobodny clovek totiz nemoze vladnut, pretoze je v podruci niekoho ineho. Teda moze byt len nastrojom moci niekoho ineho.

Podstata marxistickej ideologie sa pri pouziti sylogizmu stava nepravdou. To znamena, ze marxizmu nikdy neslo o ozajstnu vladu robotnikov ale o to, aby sa zakladom spolocnosti stal robotnik, teda neslobodny clovek. Jej cielom je spravit spolocnost neslobodnou.


pitbul   |   ip:195.91.11   |   2011-06-22  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klinec : Dobrá myšlienka . Ja mám občas pocit , že niektorý komunisti to mysleli dobre , ale nevedeli čo robia a niektorý to mysleli zle , ale presne vedeli čo robia . Chceli ovládať celú spoločnosť .


klinec   |   ip:188.167.5   |   2011-06-22  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pitbul,

je pravda, co pises. masy nikdy nemozu byt ziskove, nebolo by z coho. preto bolo zasvatenych vzdy len par jednotlivcov a ostatni boli len uzitocni idioti. a mnohi z tych agitatorov a nadsencov to naozaj zamyslali dobre. Oni boli fakt presvedceni o tom, ze robotnicka trieda moze vladnut.


palo   |   ip:77.234.24   |   2011-06-23  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "masy nikdy nemozu byt ziskove, nebolo by z coho"
Toto plati v kapitalizme, ze niekto musi byt ziskovy a iny stratovy. Aj ked ocenujem ze si to uvedomujes, lebo vela ludi to nevidi a veri ze v kapitalizme mozu byt vsetci stastni a bohati. Ale komunizmus je o tom ze vsetci maju len tolko kolko potrebuju a ak sa ma dosiahnut nejaky pokrok alebo "zisk" tak jedine pokrokom v technologii cize tym ze je treba menej pracovat, pricom vytvorime viac statkov. A tento "zisk" sa rozdeli medzi pracujucich ludi. Nie ekonomickymi spekulaciami kde jednej skupine zoberiem a pridam inej skupine alebo osobe.

Steve   |   ip:95.102.20   |   2011-06-23  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Palo

Pokrokom v technologii cize tym ze je treba menej pracovat, pricom vytvorime viac statkov v socializme nefungoval, byvala vladna garnitura nevedela kde potom zamestna tych ludi ktorych by nahradila strojmi. Sam som bol svedkom ako sa rozhodovalo.. Mozme kupit ten stroj ale kde dame potom tych ludi, tak stroj sa nekupil a ludia mali robotu.. A o znizovani pracovnej doby sa vtedy neuvazovalo co je skoda.


prdzpola   |   ip:92.60.63.   |   2011-06-24  (07:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rudý ďábel.


prdzpola   |   ip:92.60.63.   |   2011-06-24  (07:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rudý ďábel.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


ZSSR za Stalina - iba fakty


2012-04-21  (17:45)  |  Politika
„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“ J. V. Stalin, 1943


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Havel hrdina.


2012-01-18  (08:28)  |  Politika
Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Manifest - Za náš hlas!


2011-08-22  (19:43)  |  Politika
Ak súhlasíte s presadením navrhovaných zmien, uvedených v tomto dokumente, zoberte si ho prosíme za svoj. Bol vypracovaný obyčajnými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a nesleduje žiadne sebecké ciele. Je koncipovaný s úprimnosťou a v medziach slušnosti. Neobsahuje síce požiadavky, ktoré by vyvolali okamžitú zmenu a zlepšenie situácie v SR v konkrétnych oblastiach napr. sociálnych záležitostiach či daňovej politike, ale dve základné požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené podľa nás prinesú významné zlepšenie a posilnenie demokratického zriadenia v Slovenskej republike a v budúcnosti jednoduchšie presadzovanie našich predstáv. Dúfame, že sa pre tento cieľ dokážeme zjednotiť, pretože sami sme slabí, ale ako masu nás budú musieť rešpektovať! Prosíme Vás, podporte túto iniciatívu akýmikoľvek inteligentnými prostriedkami. Ďakujeme


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Ďaľšie z politiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Benjamin Fulford - HAARP - Slovak

Vyjadrenie B.Fulforda k zemetraseniu v Číne - Slovenské titulky


NASA sa chystá uskutočniť výbuch na Mesiaci

Dôkazy ako na dlani

Koniec krízy je v nedohľadne

Skutočná kríza ešte len príde

NASILIE V BIBLII ?

Archív

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem na fotografiích přiřazovat jména

Sociální síť Facebook celosvětově spustila novou funkci – Facebook díky softwaru pro rozpoznání tváří zjistí, kdo na nahrávaných fotografiích je, či může být, a k osobám přiřadí jejich jméno. Sociální síť Facebook už na konci minulého roku představila novou funkci, která má ulehčit uživatelům správu fotek a toho, kdo na nich je. Novinku nejprve spustila pouze ve Spojených státech, ale teď ji potichu aktivovala uživatelům na celém světě.


Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Lietadlá spred tisícročí

Stručne k Ládinovej smrti


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.2255 s