24. Júl 2019
    
Kdo způsobil současnou krizi i Velkou Depresi - Dolezite.sk

Kdo způsobil současnou krizi i Velkou Depresi


  2009-10-25  (03:55)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
úroky, krize, deflace - Kdo způsobil současnou krizi i Velkou Depresi

V diskusi nad vznikem finanční a následně ekonomické krize se uvádějí různé příčiny, které příčinami nejsou i když vypadají věrohodně. Jde zřejmě o úmyslné zakrývání skutečnosti, že příčina monetárních krizí je velmi jednoduchá. Tkví v monetární politice států a jejich centrálních bank. Toto pojednání vyvrací nám sugerované „příčiny krize" a ukazuje na příčiny skutečné.

Údajné příčiny krize

Je ponejvíce zmiňována nezodpovědnost bankéřů, kteří údajně vytvářeli "toxická aktiva", která balili s jinými aktivy a prodávali dále. V této souvislosti se rovněž upnul zrak na ratingové agentury, které údajně špatně oceňovaly bonitu bank a hedgeových fondů a tím klamaly lidi (investory) kupující jejich aktiva. Velmi se kritizuje stimulace lidí v USA k nakupování domů na hypotéční úvěry, aniž by prý banky zkoumaly, zda tyto hypotéky jsou poskytovány zodpovědně s ohledem na schopnost dlužníků tyto úvěry splácet. Naši "experti" rovněž viní banky, že dávaly hypotéční úvěry velmi levně (s nízkým úrokem) a když se pak úroky "normálně zvýšily", dlužníci nebyli schopni je splácet a vznikla hypotéční krize. A nakonec, v kontextu s poklesem cen nemovitostí, se uvádí jako důvod finanční krize "špatné odhady růstu cen nemovitostí", které se nenaplnily a dlužníci, neschopní úvěry splácet ze svých příjmů, proto nemohli splatit svůj úvěr na nemovitosti ani tím, že by nakoupené nemovitosti prodali. To vše je zahaleno do koloritu „prasknutí různých bublin", jako třeba té hypotéční, jejichž vznik a vývoj prý analytici včas nerozpoznali. Zde uvedený výčet údajných příčin krize není konečný.

I když výšeuvedené citace odrážejí reálnou skutečnost, jde o vše jiné, než o příčiny krize. Je to poukazování na něco jiného, jen aby se pravá příčina nenašla - jako když zloděj křičí "chyťte zloděje".

Skutečné příčiny krize

Finanční krize vznikla v roce 2007 podobným způsobem jako Velká Deprese ve třicátých letech minulého století. Vznikla zabrzděním ekonomiky vysokými úrokovými sazbami, které stanovila centrální banka USA - Federální rezervní systém, FED. To je celá základní příčina nejen současné krize, ale všech krizí vzniklých z monetárních příčin. Restriktivní měnovou politikou se snížila investiční činnost a v důsledku multiplikačního efektu došlo ke snížení poptávky v celé ekonomice. "Díky" tomu následovala krize a deflace. Lidé ani podniky neměli na splácení úvěrů, protože poptávka po jejich produkci byla vysokými úroky snížena. Tím došlo i k pádu bank. Tato jednoduchá příčina pak způsobila všechny jevy, které "experti" jako "příčiny krize" uvádějí.

Vysvětlení "expertních důvodů krize" skutečnou příčinou.

  1. Toxická aktiva finančních institucí byla původně běžná aktiva, která se stala "toxickými" v důsledku nesplácení úvěrů. A k nesplácení úvěrů došlo v důsledku snížení agregátní poptávky a tím ke snížení příjmů všech ekonomických subjektů v USA od podniků až po zaměstnance. A to vše nastalo následkem vysokých úroků. A nakonec, i samotné zvýšení úrokových sazeb, zhoršuje možnost splácet úvěry.

  2. Ratingové agentury v době nízkých úroků (konjunktury) zcela správně oceňovaly bonitu bankovních aktiv. Že bonita bankovních aktiv klesla, bylo jen a jen v důsledku vysokých úroků stanovených FEDem.

  3. Ceny nemovitostí nebyly špatně odhadnuty. Špatně bylo odhadnuto pouze to, že FED nezpůsobí ekonomickou krizi stanovením vysokých úroků. To mohl předvídat jen jasnovidec. A v každé krizi jdou ceny dolů. K tomu je třeba dodat, že zvyšování úroků samo o sobě snižuje tržní hodnotu kapitálových statků.

Analogie současné krize a Velké Deprese

Analogii vývoje základních úrokových sazeb ukazují následující dva grafy vývoje úroků v USA. Jeden znázorňuje vývoj diskontní sazby v letech 1926 až 1933 a druhý znázorňuje vývoj mezibankovní úrokové sazby v letech 2002 až 2009. Různé úrokové sazby jsou zde proto, že v současnosti FED nestanovuje diskontní sazby, ale mezibankovní úrokové sazby, jejichž ovlivňování je dnes hlavní nástroj měnové politiky FEDu.

vývoj diskontní sazby ve 30 letech v USA

vývoj sazeb federálních fondů v USA

  Skutečností znázorněnou v obou grafech je, že po určitém období vysokých úroků, dojde k "prasknutí úvěrové bubliny". Prostě velikost nesplácených úvěrů v důsledku ekonomické recese dosáhne takové míry, že banky nemají likviditu a jsou bankrot. Následně pak jsou úrokové sazby centrální bankou snižovány. Jenže i pak krize trvá a výroba není obnovena na původní úroveň. Je tomu tak proto, že v důsledku prvotního snížení poptávky v důsledku vysokých úroků mají podniky nahromaděny tzv. "neplánované zásoby" a nemohou obnovit výrobu, dokud tyto zásoby neprodají. Rovněž tak v důsledku zhroucení akciových trhů jednak poklesne bohatství občanů a za druhé se příjmy obyvatelstva dále snižují v důsledku poklesu produkce podniků. Proto není obyvatelstvem poptávka obnovena. Rovněž tak platí, že v krizi snížené nominální úrokové sazby mohou být v reálném vyjádření i nadále vysoké, neboť v krizi dochází k deflaci. Proto se snížení nominálních úrokových sazeb na zvýšení poptávky a na nastartování ekonomického růstu neprojeví. Alespoň ne okamžitě.

Procyklické chování vlád v krizích vs. Keynes

Na obou krizích však měla vliv i špatná rozpočtová politika vlád, která snížením rozpočtových výdajů krizi prohloubila.

Podle současné ekonomické teorie má státní rozpočet (pokud udržuje konstantní výdaje) fungovat jako tzv. "automatický stabilizátor", který při ekonomickém poklesu zabrání hlubšímu propadu. De facto však jde pouze o "stabilizátor krize", která může být odstraněna pouze snížením úrokových sazeb. Tak zvaný "automatický stabilizátor" funguje tak, že při zvýšení úroků a následném poklesu investiční aktivity zabrání konstantní rozpočtové výdaje (případně zvýšené o podpory v nezaměstnanosti) úplnému ekonomickému zhroucení za cenu rozpočtového deficitu. Přitom vlády mají laickou tendenci snižovat tento deficit snižováním výdajů. K takovému jednání jsou v současnosti dokonce přímo nuceny Evropskou komisí. Tím se však krize národních ekonomik jenom prohlubuje a deficit se neodstraní. Vlády však mají tendenci snižovat výdaje i tehdy, kdy krize pokračuje, ačkoliv se již úrokové sazby snížily.

Tuto politiku kritizuje J.M. Keynes. Ten naopak říká, že v ekonomické krizi, kdy snížení úrokových sazeb k obnovení ekonomické aktivity nevede, má k obnovení poptávky svojí zvýšenou investiční aktivitou přispět stát. To znamená, že stát má provádět nikoliv snižování rozpočtových výdajů (aby údajně snížil deficit státního rozpočtu), ale naopak jejich zvýšení. Říká se tomu expanzivní rozpočtová politika. Potom je ekonomika znovu nastartována a ekonomická rovnováha velmi rychle obnovena. Zvýšení investičních rozpočtových výdajů může být krátkodobé a je prakticky bezdeficitní, neboť po obnovení poptávky se rozpočtové příjmy velmi rychle zvýší.

Bohužel ekonomičtí experti vlád dodnes keynesianismu nerozumí. Anebo dělají, že mu nerozumí, když o deficitní rozpočtové politice v období vysokých úroků hovoří jako o "keynesiánské" a ze samozřejmého neúspěchu takové politiky „expertně" vyvozují, že keynesianismus je jen zadlužováním státu. Faktem rovněž je, že po startu "ekonomických transformací" v postsocialistických zemích byl keynesianismus "na indexu". U nás se pak po roce 1998 objevili falešní keynesiánci, kteří Miloši Zemanovi vsugerovali názor, že deficitní rozpočtová politika je znakem "keynesiánské expanzivní rozpočtové politiky"! Ten pak skutečnost, že se při vysokém rozpočtovém deficitu konjunktura nedostavuje, zdůvodňoval tím, že ekonomika je jako těžký zaoceánský parník, který také nemůže okamžitě změnit kurz. I to mu pravděpodobně poradili jeho ekonomičtí poradci. Přitom Miloš Zeman neprováděl nic jiného, než "rozpočtovou politiku ekonomického stabilizátoru" v době vysokých úrokových sazeb. K oživení ekonomiky došlo až po snížení úrokových sazeb. A Miloš Zeman pak tvrdil, že jeho rozpočtová politika vyvedla ekonomiku z krize.

Keynesiánská rozpočtová politika byla použita za vlády amerického prezidenta F.D. Roosevelta po roce 1933 a i když byla nedokonalá, vedla k ekonomickému růstu.

Do nástupu F.D. Roosevelta prováděla americká vláda stejnou rozpočtovou politiku jako náš ministr Janota, tj. se snižováním rozpočtových příjmů v důsledku snížení HDP snižovala rozpočtové výdaje - údajně "aby snížila rozpočtový deficit". Tím se však ekonomická krize jen dále prohlubuje a deficit se neodstraní. Rozpočtové politice, která kopíruje ekonomický cyklus (vývoj HDP) se říká procyklická. K tomu je třeba dodat, že procyklická rozpočtová politika v podstatě ekonomický cyklus vytváří. Procyklická rozpočtová politika brání tomu, aby se ekonomika v krizi po snížení úrokových sazeb znovu nastartovala.

Působení rozpočtové politiky na prohlubování ekonomické krize ve 30. letech minulého století v USA vidíme na následujících dvou grafech. Na jednom je znázorněn vývoj rozpočtových výdajů a na druhém je znázorněn vývoj HDP.

Federální rozpočtové výdaje ve 30 letech

Pokles HDP ve Velké Depresi

Z grafů je patrno, že ještě v roce 1930 vláda USA neprováděla procyklickou politiku, ale spíše standardní rozpočtovou politiku "automatického stabilizátoru", neboť i při propadu HDP rozpočtové výdaje nesnižovala. V roce 1930 došlo k ekonomickému propadu následkem dlouhodobě vysokých úroků, které trvaly až do prvního čtvrtletí roku. Proto došlo ke vzniku rozpočtového deficitu. V roce 1931 již úrokové sazby dostatečně klesly a ekonomický výkon by při neutrální rozpočtové politice již neklesal, respektive by již ekonomika mohla začít růst. Deficit by se začal snižovat. V tom momentu však, "aby snížila deficit", začala vláda snižovat rozpočtové výdaje a tím poptávka dále klesala. S poklesem poptávky samozřejmě klesal i HDP. Zato rozpočtový deficit "potěšitelně rostl". Pokles HDP trval až do nástupu F.D. Roosevelta do funkce.

Podobný vývoj nastal v USA po finanční krizi v roce 2007, avšak k procyklickému vývoji státního rozpočtu došlo až v prvním čtvrtletí 2009 a následně, kdy úrokové sazby klesly téměř na nulu. Od roku 2007 do poloviny roku 2008, zčásti v době vysokých úroků a zčásti při jejich prvním snížení, došlo k částečnému zabrzdění ekonomického poklesu zvýšením rozpočtových výdajů - samozřejmě za vzniku vysokého deficitu. Ale, když již úrokové sazby na konci roku 2008 klesly téměř na nulu a ekonomika by při dosavadních rozpočtových výdajích již dále neklesala, vláda USA protismyslně snížila rozpočtové výdaje a ekonomický pokles překonal všechny rekordy od Druhé světové války. To ukazují následující dva grafy.

Výroj rozpočtové politiky v současné krizi

Průběh vývoje HDP v současné krizi

Je však třeba říci, že 4%ní meziroční ekonomický pokles v letošním roce se nedá srovnávat s obdobím Velké Deprese, kdy zhruba 10%ní meziroční pokles trval 3 roky.

Mezinárodní srovnání

Závěrem je třeba říci, že podobně, jako se chovala americká centrální banka FED, chovala se i Evropská centrální banka a ani naše centrální banka ČNB si s nimi v ničem nezadala. Experti říkají, že do Evropy přišla krize z USA se zpožděním. To je logika malého dítěte, že "krizi musí nějakou dobu trvat, než se k nám přes oceán doplaví". Podíváme-li se však na fakta, zjistíme, že "zpoždění krize v Evropě" se přesně rovná zpoždění se kterým se evropské banky po FEDu opičily. Vidíme to na následujících grafech. Zde se musím čtenářům opět omluvit, že typy úrokových sazeb nejsou totožné. Je to tím, že evropské centrální banky necílují výši mezibankovních úroků, ale deklarují a používají jiné monetární nástroje. Nicméně mezibankovní úroky jsou vždy vyšší, než depozitní úrokové sazby uvedené v grafech pro ECB i ČNB. Depozitní úrok Evropské centrální banky ECB odpovídá naší reposazbě.

Vzájemné porovnání uvádějí následující grafy.

Úroky FEDu a ECB

Úroky ECB a ČNB

Úplně na závěr cituji z The economist: "Ekonomové selhali, že nevarovali před krizí. Někteří sice tušili, že něco přijde ale nevěděli, co to bude."(!) Dále pak The economist říká: "Všichni by měli přemýšlet, co se stane, když praskne nějaká bublina a proč vlastně bubliny vznikají." Já se však domnívám, že by se všichni měli zamyslet nad tím, proč bubliny praskají. Přitom je zřejmé, že profesionální ekonomové (velmi úzce svázaní s bankovními institucemi) dobře věděli, kam ekonomika spěje. Pouze to neříkali, aby jejich instituce mohly zavčasu podstrčit "černého Petra" (vznikající toxická aktiva) někomu, kdo o přicházející krizi neměl ani potuchy.

Jan Kukačka

Kukacka.jan@centrum,cz

 Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Koudsk   |   ip:217.77.16   |   2009-10-25  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pane Kukacka,chtelo by to vypnout CR1 a ostatni propagandu a zacit hledat a cist na nezavislych serverech.Mozna pak zjistite,ze pricinou nejsou hodnoucke centralni banky,ktere byly chvilicku trochu mene hodne,nez je jejich zvykem.Ale ze pricina je hluboko zakorenena v systemu.V systemu,ve kterem se bohatstvi a hodnoty vytvorene pracujicimi lidmi presouvaji k nekomu,kdo v zivote nehnul prstem. Pro zacatek doporucuji film Money as debt a prednasku Andrease Klause o ekonomicke krizi.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok je vynikajuci, az teraz som si ho cely precital, je to presne to na co som prisiel ako technik po nakresleni schemy obehu financii.
Paci sa mi hlavne toto:

"Tak zvaný "automatický stabilizátor" funguje tak, že při zvýšení úroků a následném poklesu investiční aktivity zabrání konstantní rozpočtové výdaje (případně zvýšené o podpory v nezaměstnanosti) úplnému ekonomickému zhroucení za cenu rozpočtového deficitu. Přitom vlády mají laickou tendenci snižovat tento deficit snižováním výdajů. K takovému jednání jsou v současnosti dokonce přímo nuceny Evropskou komisí. Tím se však krize národních ekonomik jenom prohlubuje a deficit se neodstraní. Vlády však mají tendenci snižovat výdaje i tehdy, kdy krize pokračuje, ačkoliv se již úrokové sazby snížily.

Tuto politiku kritizuje J.M. Keynes. Ten naopak říká, že v ekonomické krizi, kdy snížení úrokových sazeb k obnovení ekonomické aktivity nevede, má k obnovení poptávky svojí zvýšenou investiční aktivitou přispět stát. To znamená, že stát má provádět nikoliv snižování rozpočtových výdajů (aby údajně snížil deficit státního rozpočtu), ale naopak jejich zvýšení. Říká se tomu expanzivní rozpočtová politika. Potom je ekonomika znovu nastartována a ekonomická rovnováha velmi rychle obnovena. Zvýšení investičních rozpočtových výdajů může být krátkodobé a je prakticky bezdeficitní, neboť po obnovení poptávky se rozpočtové příjmy velmi rychle zvýší."

Vivat pan Kukačka.
Toto by si mali precitat a pochopit nasi modraci Dzurindovi a SaS a netrepat o Ficovi ze zadlzuje stát.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-10-25  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pan Kukacka je ocividne dalsi keynesiansky sasek ktery nepochopil vubec nic, tvrdit ze krize zpusobily prilis vysoke uroky a restriktivni rozpoctova politika muze jen bridil, prezident Hoover praktikoval bezprikladny deficit spending a FED v te dobe snizil uroky na rekordni uroven a pumpoval jak divy vse mozne injekce likvidity, Roosevelt v tom pokracoval a ani jeho potrhly New Deal nevytahl USA ze srabu,to dokazala teprve hospdarska aktivita ve spojeni s valkou. Ostatne o tom ze Keynesianske balboly v praxi nefunguji se lze nazorne poucit i v Japonsku poslednich 20 let, prestoze centralni banka praktikovala po celou dobu politiku temer nulovych uroku a vlada pumpovala do ekonomiky jednu injekci za druhou, bankovni system se jeste dodnes nezmatoril, vysledek byly dlouhe roky deflace a burza je jeste stale 70% pod svym maximem.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a tak som sa tesil ze STAN uz kasle na nas a necha nas trepat si svoje nazory...
my nechodime na jeho pridrbanu stranku a vieme o nej a on sem vzdy chodi sa vyzvracat z tych jeho debilit...zas sa moze tesit ze mi pokazil vecer...sasek burzovní ekonomicky svajciarsky primitivny co p.Kukackovi ani po clenky nesiaha


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-10-25  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re cv: jeste stale zde blabolis ty sve hovadiny kasparku? Je videt ze mezi svymi se citis jak v bavlnce, hlupak s hlupakem si vzdy potvrdi svoji "inteligenci".


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preco nas hlupakov nenechas na pokoji? My do teba nerypeme a ty vzdy sem chodis sa nieco naucit.Keby si drzal aspon hubu,lebo ti nikdy nic rozumneho z nej nevyliezlo a staral sa o svoje pridrbane podvodnicke burzy, blbecku.
Co aj ty si potrebujes potvrdit svoji inteligenci medzi nama hlupakama???


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-10-25  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no stan ale teraz si statocne mimo. ty si mylis sposobenie krizy s jej priebehom a to je kua zasadny rozdiel.

http://tinyurl.com/yhyodsg


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-10-25  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a mala oprava. cierny stvrtok bol 24.10.1929 a nie ako ma autor uvedene v grafe 29.10.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-27  (17:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX a aj ostatní

velmi dobre citanie je tu

http://www.krija.blog.sk/detail-o-uroku-opat-trochu-inak..html?a=035981dec220f19dafa900d93e36b0ce


duves   |   ip:78.99.220   |   2009-10-27  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ale misim potvrdit Stan-a, že ano, Keynesianske poučky prestavali platiť už dávno. Myslim, že v 60 rokoch.


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-27  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - to co je v tom linku je cista pravda.. Emisia NOVYCH penazi do obehu zatazenych urokom je zla. Takisto FRS. Tvrdim ja nieco ine?

nikde sa tam vsak nespomina ze by bol zly samotny zisk alebo sukromno-sukromny urok nevytvarajuci peniaze...


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-27  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves
ja neviem co su to keynesianske poucky lebo nie som ekonom, mam len zdravy rozum, a to co napisal p.Kukacka je svata pravda a holy fakt, to ze tam spomenul Keynesa ma nezaujima, urcite to malo nejaku suvislost a nie vsetky Keynesove tvrdenia musia byt hluposti, v tomto pripade mal asi pravdu.


Kukaka   |   ip:85.70.70.   |   2009-10-27  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to koudsk
CR1 poslouchám jen, abych věděl, čím nám media vymývají mozky. Občas je tam i něco dobrého.
Krize jsou jeden z nástrojů, kdy se obrovské bohatství národů přesouvá do rukou těch, kteří jenom spekulují. Vím o tom, ale nebýt krizí, tak by si spekulanti ani neškrtli. A takovou ideu sleduje J.M. Keynes.
to Stan
Nepapouškovat, co říkají bankovní experti a myslet vlastní hlavou. Japonsko jsem dosud neanalyzoval a ani ani USA před rokem 1930. Přesto se nízké úroky a vysoký deficit vyskytuje v letech 1931 až 1933, kdy byly úroky poměrně nízké, kdy vláda šetřila. Princip je mimo jiné tzv. "paradox spořivosti", který popisuje Samuelson.

Děkuji za všechny příspěvky a zejména linky. Jsou výborné. Jsem rád, že zde existuje diskuse, základ to demokracie. A pokračujme.kri   |   ip:213.151.2   |   2009-10-27  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves | 2009-10-27 (18:24)

keynesom sa riadili v tom case ako pises. ale po nom nastupila v 70.-tych a 80.-tych rokoch era neoliberalizmu a chicagskej ekonomickej skoly miltona friedmana. viac tu:

http://www.prop.sk/globalizacia_a.html

mimochodom v roku 1980 prave o miltonovi napisali knihu s nazvom The Ugly Truth About Milton Friedman (da sa vygooglit). v tejto knihe je milton oznaceny za fasistu. skoda, ze o skutocnej pravde jeho ekonomickych teorii sa nikde nehovori a ak ano tak iba v dobrom.

lenze ak sa po vlne deregulacii, privatizacii a co ja viem coho este...vsetko takpovediac rozpadne, tak sa znova treba vratit ku keynesovi, aby jeho teorie zmiernili dopady vyvolanej krizy. potom tu mame este teoriu rakuskej skoly na riesenie dopadov krizy-v skratke nerobit nic. rakuska skola si ale neuvedomuje, ze taketo riesenie moze sposobit obrovske socialne nepokoje, krviprelievanie a desattisice obeti na zivotoch a to iba z dvoch pricin.

a) kriza by samozrejme trvala kratsie.
b) ti co by prezili by sa mali lepsie.

preto sa prakticky rakuska skola nikdy nepresadila. mala vzdy iba polovicne riesenia, akoby v jednom suveti chybala druha veta. preto sa dokazala presadit odnoz rakuskej skoly-chicagska skola s primitivnym fasistom friedmanom. a to sa musim este priznat, ze zo vsetkych ekonomickych skol mi je rakuska najblizsie.

v kazdom pripade teda mame (maju politici) na vyber. keynes alebo rakuska skola. kazdy normalny clovek voli...to uz necham na vas.


duves   |   ip:95.102.69   |   2009-10-27  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto si pozrite: http://www.paradigma.sk/redakcny_system/clanok.php?id=275


duves   |   ip:95.102.69   |   2009-10-27  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV: to nevadi. Podla mna je chyba, že zrušili zlaty štandart. Jeho zrušenie ma na svedomi hlboke krizy a čo je horšie. Tie papieriky, čomu sa hovorí bankovky môžu zo dna na den stratiť hodnotu. No ak sa bankovky naviažu na urcite množstvo zlata, t.j. nie je možné ich množstvo lubovolne astronomicky zvyšovať, bude rast sice pomalší ale stabilny. A ak by aj dačo prislo, vždy je to kryte zlatom, nie ako dnesne bankovky su kryte slubmi. Ak to praskne, ostanu ľudom bezcenne čísla.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-27  (23:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joooj duves
to sme tu uz preberali.ja o zlatom standarde nechcem ani pocut.Porozmyslaj nad tym.To chces povedat ze je dobre ze ked nie je dostatok zlata tak bude i nedostatok penazí???Komoditne krytie a zlate kratie penazi su dnes anachronizmus,prezitok a vobec su proti dnesnym poznatkom a zdravemu rozumu.Dnesne peniaze kryte pracou su perfektny vynalez, staci len nedovolit aby sa praca kradla ZISKOM a UROKOM a zabezpecit aby peniaze tlacil stat.Tieto tri veci by sposobili raj na zemi a oponujte ako chcete,vzdy pridete k tomu ze by to bolo dobre, len nie ste schopny uverit ze by to bankari akceptovali.Tak ako vraha sa nikto nepyta ci chce ist do basy ale nie tak aj bankarov by sa nikto nemal na nic pytat, jednoducho peniaze su statne a banky su iba institucie na ich evidenciu.Ziadny UROK, ziadne ZISKY firiem.To je uplne cele co dnes chyba ludstvu.A melte si donekonecna co chcete,toto je prava pricina vsetkeho zla na svete.


Koudsk   |   ip:217.77.16   |   2009-10-28  (00:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Kukacka:Jediny rozdil pujcovani si od uzernicke CB na velky/maly urok je,ze ke kolabsu dojde drive/pozdeji.Souhlasim,ze kdyby chtel stat resit(zmirnit) krizi,tak si pujcuje,kdyz je maly urok.Ale z dlouhodobeho hlediska to nic neresi.Stat by klidne mohl vyresit krizi behem jednoho dne.A to tak,ze by si zacal sam tisknout svoje potvrzenky o vykonane praci,ktere by nebyly zatizene tou nejnelogictejsi veci na svete-urokem.Do te doby pro me budou veskere spekulace kolem pujcek od CB pouze omackou pro slepe.Ja chapu urok jako dan nekomu,kdo vlastni super-nejmodernejsi zarizeni na svete,o kterem prosty smrtelnik nikdy ani neslysel:pocitac/tiskarna.A chapu to tak,ze diky temto vymozenostem bude na konci tato dan=bohatstvi celeho sveta.Proto je to pro me nejnelogictejsi vec na svete. Jedna vec by me ale zajimala.Jak Vy to delate,ze se vzdycky dovolate? :-)


duves   |   ip:217.118.1   |   2009-10-28  (06:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV: teoria o nenafukovaní obeživa kryteho zlatom je postavena na tom, že z roka na rok za jednotku meny kúpiš viac tovaru. Nie ako teraz, že čoraz menej.


duves   |   ip:217.118.1   |   2009-10-28  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV. a ako chces stanoviť kolko novych peňazí sa ma vydať do obehu, kedze bude rasť produkcia a opačne, ak by bol prepad produkcie, stiahneš peniaze z obehu? Akym spôsobom?cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-28  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves | 2009-10-28 (06:58)
ved to je uplne logicke,ze obezivo kryte zlatom funguje tak ze z roka na rok si za jednotku meny kupis viac tovaru,lebo tovaru pribuda a pocet jednotiek meny zavisí od vytazeneho zlata.Takze je permanentna deflacia.

duves | 2009-10-28 (09:03)
jednoducho, stat by si tlacil peniaze/ nie dlhopisy!/ na investicie, neboli by to v ziadnom pripade inflacne peniaze lebo by boli kryte investiciou.
V takomto pripade by ale UROK bol vhodny na stiahnutie penazi z obehu a CB by UROK vracala cez statny rozpocet naspat do obehu a ten prebytok co by jej zostal by sluzil na to ze by nemusela tlacit znova nove peniaze ale tento prebytok by sa daval na nove investicie, takze by sa este aj tlaciarensky lis usetril.Neexistoval by ziadny statny dlh voci CB ,neexistoval by financny trh a burzy,neboli by potrebne a vlastne nie su potrebne ani dnes,tie sluzia iba na okradanie zlodejov zlodejmi.CB by bola statna, fungovala by tak ako ma.Tvrdi sa ze aj dnes je CB statna ,de jure aj je, ved ju zriaduje stat zakonom, ale de fakto je to len podvod, CB sa chova nezakonne ako sukromna a podvodnym sposobom tak aj funguje.To je do oci bijuca zvratenost dnesneho systemu.


duves   |   ip:217.118.1   |   2009-10-28  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV: všetky nove emitovane peniaze sposobia inflaciu, nech by to boli aj zlate mince. Sposobia nerovnovahu na trhu. Ak by štát mal možnosť vytlačiť akekolvek množstvo peňazí, urobí tak hocikedy a urobí hyperinflaciu. Napr. nemecko po 1.svetovej vojne: http://sk.wikipedia.org/wiki/Hyperinfl%C3%A1cia


duves   |   ip:217.118.1   |   2009-10-28  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dávam do pozornosti - Len naliať peniaze nestačí: http://www.pluska.sk/rozhovor/2009/10/ekonomicky-analytik-peter-stanek-naliat-peniaze-nestaci.html


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-10-28  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves:vsetky nove emitovane peniaze urcene a vyplatene na konkretnu investiciu nesposobia inflaciu, nech by to boli aj papierové peniaze.Sposobia rovnovahu na trhu lebo budu kryte hodnotou tej investicie.Stát ma moznost vytlacit akekolvek mnozstvo penazí, moze tak urobit hocikedy a ked to budu peniaze urcene na konkretnu investiciu neurobí inflaciu.Napr.nemecko pred prvou svetovou vojnou ked si zacali tlacit vlastné peniaze

Absolutne si nepochopil Staneka.Stanek myslí pod naliatim penazi do ekonomiky naliatie penazi do bank co sa teraz deje a to odsudzuje, co je správne odsudenie.Keby teraz vlada vytlacila peniaze na stavbu ciest a dialnic neboli by to inflacne peniaze,rozprudili by ekonomiku,nevznikol by ziadny dlh ani inflacia.Lenze sme v EU , mame euro a teda nasa CB nemoze tlacit ziadne peniaze takze sme tam kde sme boli pred narodenim, slusne povedané, v p..i .
Ale mohla by vlada 100% zdanit zisky firiem a bank a stanovit maximalnu mzdu.Je to velmi jednoduche,v jednoduchosti je krása.Tesim sa na fundované odpovede aj od ostatnych, nech sa nieco naucim.
LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-10-29  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv

stanovenie maximalnej mzdy by som riesil trochu inak. Preco ? no ked mozem zarobit max. nejaku sumu tak sa uz viacej nebudem snazit, bude to kontraproduktivnne, ludia jednoducho stratia motivaciu dosiahnut este dalsie vysledky. Je mi jasne ze aj ten najbohatsi podnikatel, je bohati len vdaka praci ludi ktorych zamestnava, preto:

Stanovy sa max. pomer rozdielu medzi platom majitela firmy a zamestanca. Povedzme majitel moze mat max. 5x vyssi plat ako radovy zamestnanec. Ked si chce podnikatel zvysit plat moze, ale musi zvysit aj zamestnancom. Potom je zachovana aj motivacia podniku dosahovat max. zisky a majitel nemoze zbohatnut na ukor zamestnancov.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-29  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LukyBB
super, vyborny napad,naprostý suhlas.Mne ide len o to aby nevznikal ZISK, t.j. trzby firmy znizene o DPH by sa mali rozdelit nedzi NÁKLADY a MZDY, na nic ine.Potom by financny obeh fungoval tak ako ma,nebol by znizeny DOPYT a neobchodovalo by sa na debilných burzach.Ale neviem co by robili banky, ved tam by kazdy zamestnanec aj upratovacka mali 200 000 platy za tychto podmienok.Preto by banka v state mala byt jedna a STATNA a jej zamestanci mat platy ako statni uradnici.
Dufam ze sa coskoro k takemuto modelu dopracujeme.Dovtedy dobre nebude pokial sa system takto nezmeni.


duves   |   ip:217.118.1   |   2009-10-29  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV, maš samosebou tie iste nazory ako ja, i ked urcite sa nie vo vsetkom zhodneme. Podla mna by štat mal vystupovat v ekonomike ako podnikatel. Zrušil by som všetky dane a zaviedol dost vysoku spotrebnu daň. Kto žije v nudzi, v malom byte, dome, ten by mal nízku spotrebnu dan. Kto ma velky dom, 4 auta, bazen, chatu tak za to vsetko platil najprv pri kupe a potom vysoke dane z nehnutelnosti. Kto si kupi za rok 4 kožuchu podla vzoru Mojsejovej (a takych paniciek tu mame ako maku) tak nech to zaplatia v spotrebnej dane. Z vybranej spotrebnej dani by sa financoval chod štátu - školstvo, stavba dialnic, verejne doprava...


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-10-29  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves

stat nemoze vystupovat ako podnikatel, aspon nie urcitych oblastiach: zdravotnictvo napr. pretoze tam nemozes povedat ze ta neosetrime, lebo to nie je ziskove a vela inych veci v inych oblastiach. ALe rozhodne by sa stat mal spravat trhovo.
cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-29  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves
tak teraz si ma dostal...super..
ja sa to uz davno bojim vyslovit, ze treba zrusit vsetky dane a zaviest trebars 50% DPH a kazdy rok ju mierne upravovat podla potreby.
S tym podnikanim statu by som bol opatrny,podla mna stat nie je na podnikanie,na to sme tu my obcania,stat je na to aby chranil nase zaujmy, aby nam strazil nasu menu a administrativne zabezpecoval tie potreby na ktore sa my vsetci skladame, t.j.skolstvo,sudnictvo,policiu,armadu,statnu spravu,prip.zdravotnictvo.Ale hlavne aby dozeral na nase peniaze t.j aby sa nefalsovali a aby ich nikto nestahoval z obehu,to chceme a potrebujem v prvom rade od statu.
Ale tesim sa velmi tejto debate.V mojom okoli nenachadzam ludi ktorí by rozumeli tejto problematike, a ani nechcu tomu rozumiet,su zaneprazdnení nahananím sa za peniazmi,preto ma tesi ze si mozem o tom podebatovat aspon tu.


duves   |   ip:84.47.83.   |   2009-10-29  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kapitalismus musíme odstranit, hlásá zcela vážně Moore
http://aktualne.centrum.cz/kultura/film/novinky/clanek.phtml?id=651433


duves   |   ip:84.47.83.   |   2009-10-29  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV a Luky: ja chápem štát ako sumar organizacii, ktore tahaju zo mna dalsie peniaze. Vsade platiš, kolkami za každu službu. Preto vravim, že navrhujem zrušiť dane uplne. Už nikdy , žiadny zarobok by nebol trestany danou z príjmu. Nech trestaju tych, čo maju velku spotrebu a platia dan zo spotreby. A prečo by nemohol štát vystupovať ako podnikateľ? prečo nie, nech si na seba zarobia priamo za tie služby a nie, že najprv platime dane a ešte platime zvlasť za tie služby. Neplatime nahodou 2x?
To máš ako kataster. Nie je to podnikatel, ale cvakaš trhovy poplatok, žiadny paušal za par. Platiť dane je netransparentne, takto by si prisiel na pasove oddelenie a zacvakal raz tolko. Ale neplatil by si dane. A nemusel čakať na oduteho uradnika, či sa už najedol. Ina, tie maniere nam tu prežívaju ešte zo skostnateneho rakuska-uhorska. Maria Terezia nestacila urobiť reformy vo vychodnej časti monarchie a odvtedy platí: Ja som štátny úradník a kto je viac!


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-10-29  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves

mas pravdu, ale taku polovicnu. Samozrejme je kopa oblasti kde by sa stat mal spravat ako firma a nerobi tak, ale rovnako je kopa oblasti, kde podnikatelsky pristup jednoducho nie je mozny. Ide najma o oblast kolektivnych statkov, ktore musi prevadzkovat z dani, lebo pre trh su nezaujimave, potom socialna oblast, zakladne skolstvo, sudnictvo, tam trh nemoze fungovat atd.

cv tieto oblasti vymenoval, takze stat ako podnikatel, niekde ano, niekde nie.


duves   |   ip:78.99.141   |   2009-10-30  (07:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže konštatujem, že to ide všetko podla scenara iluminatov, usa ekonomika rastie: http://spravy.pravda.sk/v-usa-sa-tesia-ze-su-za-vodou-recesia-sa-skoncila-f59-/sk_ekonomika.asp?c=A091030_064712_sk_ekonomika_p01 A potom z ničoho nič pride ta katastrofa, občianska vojna v SSamerickych a pad dolara a nasledne vyhlasenie novej vlady, že nies u schopní plniť záväzky.


Koudsk   |   ip:217.77.16   |   2009-10-30  (10:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To duves:tyto clanky o konci krize,to mi pripada jako posledni stadium pred kolabsem.Oni dobre vedi,ze kdyby tohle chteli rikat za rok,kdy bude situace jeste horsi,tak uz jim nikdo verit nebude.Ja tu jejich strategii chapu.Snazi se drzet lidi do posledni chvile v klidu,snazi se z nich vyzdimat maximum a pak najednou BOOM.U vsech tech srotovnych a podobnych ícovin neni prioritou zisk automobilek,ale lide,kteri si pobezi do bank pro pujcky a nalejou do ekonomiky posledni mozne penize,aby system zustal jeste chvili ve starych kolejich.Staci mi znat jedinou vetu,abych vedel,ze vsechny clanky o konci krize jsou blbosti:Celkovi dluh USA je asi 60 000 000 000 000$,to je tak obrovske cislo,ze i kdyby se pouzily veskere dane,ktere se za rok v USA vyberou(coz nejde ani teoreticky),tak ten dluh by dokonce neprestal ani rust.


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-10-30  (11:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koudsk
ja som to uz pochopil,dlho mi to meslo do hlavy.Tych 60 000 000 000 000$,to nie je ziadny dlh, a teraz dobre rozmyslajte vsetci nad tým co napisem a overte si to:
To cislo je sucet vsetkych rocných pridaných hodnôt za celé počítané obdobie!!!
Nie je to ziadny dlh a ani logicky nie je potrebne ho nikomu splacat.Komu???Sami sebe???Alebo Amerika sama sebe?
Nieco ine su peniaze co zaplatila USA za dodavku tovarov do svojej krajiny.Ked s tými peniazmi pridu do Ameriky Rusi a Cinania tak z Ameriky zostane len hola púšt a obrovsky kopec zelených papierikov.
O tom je cela dnesna svetova ekonomika.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-10-30  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Kukacka: mas zrejme problemy pochopit jednoduchy text, jinak by sis vsiml, ze takzvani bankovni "experti" blaboli totez nebo v mensi obmene co Keynes, cili nemohu od nich nic papouskovat, papouskujes od nich ty. Tak zvana procyklicka politika vlad je jen slusnejsi vyraz pro "svinska hromada novych dluhu" a jeste nikdy nic nevyresila. Jen debil veri ze dalsi hromada novych dluhu muze vyresti problem vznikly prave premirou dluhu, cili ze problem muze byt zarovem resenim problemu.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-30  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan
to fakt sem musis chodit grcat tie nicnehovoriace zvasty?Co ta nikde inde uz neberu vazne???tak to ta uprimne lutujem ze si na nasu hlupacku debatu odkazaný ty pako


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-10-30  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re cv: neboj blbecku, nemam v umyslu ti tady bourat babovicky, jen jsem sem po par mesicich nahledl a vidim ze hlupaci pologramoti si jeste stale mezi sebou dobre rozumi, Kukacka se chvasta udajnou analyzou ackoli z jeho textu je zrejme, ze elementarnich znalosti se mu nedostava a pouze oslehl nejake popularni magaziny psane idiotky z mainstream medii.


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-30  (22:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv | 2009-10-30 (11:49)

Nerozumím tomu. Proč je ta cifra uváděná jako dluh, když je to podle tebe součet přidaných hodnot? To by znamenalo, že je to práce, kterou SSA nevyplatily svým vlastním lidem, svým občanům, nebo ne?


JanKukaka   |   ip:85.70.70.   |   2009-10-31  (01:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan
Keynesianismus je dnes na indexu a žádný "expert" dnes Keyneseani ani necituje, natož, aby jej studoval. A pokud jej cituje, tak vytrhuje z kontextu jeho úvahy a redukuje keynesianismus na dluhovou politiku. O falešných keynesiáncích, kteří schvalovali Zemanovi jeho dluhy píši v textu. Přečti si to.

A jen tak mimochodem, důvodně pochybuji, že bys četl v originále Keynesovu Obecnou teorii.

Souhlasím s tebou, že procyklická politika je špatná, ale možná sis nevšiml, že ji v článku kritizuji.


Kukacka   |   ip:85.70.70.   |   2009-10-31  (01:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak je to jasné. Editor příspěvků vydává jako přispěvatele pouze jedno slovo a nezná háčky a čárky. Jen jsem si to chtěl vyzkoušet, protože při jednom komentáři v jiném článku mi editor jméno napsal přesně, jak jsem zadal.


Kukacka   |   ip:85.70.70.   |   2009-10-31  (02:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Stan
A ještě jsem zapomněl. Pokud si myslíš, že jsem to "obšlehl", pak platí přísloví: "Podle sebe, soudím tebe."
Právě naopak "výroba krizí" restriktivní měnovou politikou je "know how" centrálních bank, a to je velmi pečlivě střeženo, natož aby o tom mainstreamoví "experti" psali.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-31  (07:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
presne tak, je to práce, kterou SSA nevyplatily svým vlastním lidem, svým občanům,alebo lepsie povedané ktorú im ukradli pomocou UROKU-diskontnej sadzby centralnej banky.A nielen u SSA ale u kazdeho statu ktorý vykazuje statny dlh,co su dnes vsetky vyspele státy.
Preto hovorim ze je to bezprecedentny podvod lebo oni to este uvadzaju ako dlh.Preto sa necudujem ze nas gojimov maju za zvierata lebo im to zerieme.To by ani zviera taketo tvrdenie nezozralo a nie ako masy ludi to dnes zeru bez toho aby vedeli o com je rec.
Z tej mojej schemy je vidiet ze keby nebol stale schodok statneho rozpoctu, a to je ten DLH, tak by sa neustale znizoval DOPYT vdaka odcerpaniu penazi z obehu diskontnou sadzbou CB a bola by rastuca deflacia ,uplne vycerpanie penazi z obehu,veduce ku kolabsu financneho systemu a totalnej kríze.


duves   |   ip:78.99.153   |   2009-10-31  (08:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV a Stan, nechapem že načo sa vzajomne napadate, ked sme tu od toho prekonzultovať ako zanikne tento prehnity system a v podstate su vaše uvahy dosť podobne. Fakt nechapem...


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-31  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves
ja odkedy citam STANove prispevky vidim ze su to nezmysly.Aj v tomto clanku napadol p.Kukacku ktoreho tento clanok by si zasluzil Nobelovku, ale nie taku ako dostavaju v poslednych rokoch pseudoekonomovia a uz vobec nie taku ako dostal Obama za mier.Obamova nobelovka je vysmech zdravemu rozumu.Takze STANove nazory su nazory pochlebovaca a zastancu ochodovania na financnych trhoch co ja pokladam za uplnu zvratenost skodiacu financnemu systemu.
Ale nebudem uz naneho reagovat,len sa mu cudujem co sem leze ked sme podla neho blbeckovia a šašci.Nech sa vrati tam odkial sa narodil.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-10-31  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv: spekulace na burzách jsou také "vynálezem" sionistů, píše se otom i v Protokolech. Například Protokol 6;6: "Současně musíme intenzivně podporovat obchod a průmysl, ale ze všeho nejdříve spekulaci, jako protiváhu průmyslu: absencí spekulace by se hromadil kapitál v soukromých rukou a sloužil by k oddlužení půdy, čímž by banky nad ní ztratily kontrolu. Chceme, aby průmysl z půdy odčerpával jak pracovní sílu, tak kapitál a pomocí prostředků spekulace převedl do našich rukou všechny peníze světa, čímž všechny gojímy odhodíme do řad proletariátu. Potom se gojímové budou před námi hrbit, abychom jim zachovali právo na existenci."

Ohledně ekonomie by si měli ti, co Protokoly nečetly, přece jen přečíst aspoň Protokoly 20 a 21, tam se píše o prostředcích, které byly plánovány a dnes jsou uvedeny do praxe včetně krizí, zadlužení států, daňové politiky atd. Když uvážím, že Protokoly jsou z přelomu 19/20 století...


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-31  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
prene tak,protokoly su prave,sedia ako rit na serbel a presne podla nich postupuju.Aj z nich vidiet ze samotní sionisti vedia ze UROK je metla ludstva a co sposobuje.Od protokolu 20 dalej je to pekne vysvetlene.
Uz sa ale nemienim rozculovat,idem na hroby a na dva dni vypnem z tejto problematiky.cau


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-10-31  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv: tož hezký víkend :)


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-10-31  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Kukacka:"Právě naopak "výroba krizí" restriktivní měnovou politikou je "know how" centrálních bank," , vidim Kukacko ze zijes nekde na Marsu, spise vsak nemas nejmensi potuchy jak tento system funguje, tvrdit ze soucasnou krizi zavinila restriktivni menova politika muze skutence jen packal ktery opisuje neci blbaboly.Pravy opak je pravdou, dlouholete snizovani uroku (s kratkymi prestavkami) je nejen puvodcem explozivni bubliny na kreditnim trhu a trhu nemovitosti, nybrz i hlavnim duvodem pro outsourcing jobu ze zapadnich zemi do Asie. To tve prisne strezene tajemstvi si klidne schovej pod postel, nejsi totiz schopen pochopit, ze nasledkem vlivu fractional reserve banking systemu a zrusenim Bretton Wood dohod,jsou hlavnim motorem urcovani urokovych sazeb komercni banky a centralni banky jim jen nasleduji jako statisti, bublina dostala takovou dynamiku ze centralni banky jsou v podstate irrelevantni. Jak jsi sam rekl, Japonsko jsi jeste "neanalyzoval", tam system nefunguje jinak nez v USA a je paradnim dukazem toho ze zvanis kraviny, dlouholete prakticky nulove uroky a zachrany zbankrotelych bank mely jediny vysledek, biliony sly do komina a krize trva uz pres 20 let. Nemam ale chut zde psat romany,vedomostmi nepostizeny panic jako ty by to stejne nepochopil. Uz jsem se zde na tema nekolikrat drive vyjadril a nehodlam se opakovat, bohuzel pod mym nickem Stan sem pise jeste dalsi individuum.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-10-31  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  p.s.
vsechny prispevky pod nickem Stan mezi 17.07.2009-23.09.2009 nejsou ode mne.


Kukacka   |   ip:85.70.70.   |   2009-10-31  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stane, Stane, s tebou diskutovat je to jako "s kozou na ledě", protože v mém článku analyzuji vznik současné krize a nikoliv 20 let trvající krizi v Japonsku. Již jsem se na Japonsko podíval. Ale kdybych napsal, proč to tam je jak je, Tak bys určitě "argumentoval", že ve Rwandě-Burundi (nebo na Marsu) jsou úroky 100% a je tam konjunktura.
Ale skutečně nepiš romány (bláboly) do diskuse. Napiš svůj román jako článek do Dolezite.sk a tam nám vše vysvětli.

Pokud jde o tvoji teorii bublin v důsledku nízkých úroků, je to stejné jako zdůvodňovat nastalou krizi tím, že předtím byla konjunktura. Ale radím ti, aby sis přečetl tu Obecnou teorii od Keynese, kde se o tom dočteš víc.

Pokud do problému pleteš, že "nízké úroky způsobily outsourcing jobu ze západních zemí do Asie", pak nad tvojí "logikou" zůstává rozum stát a nebudu se k tomu vyjadřovat.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2009-10-31  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Kukacka: je to presne jak jsem rekl, nechapes ani jednoduchy text, natoz principy ekonomie. Nemam skutecne potrebu zde neco vysvetlovat dalsimu natvrdlemu packalovi ktery nema poneti o cem je rec. Jen mala pripominka na ten outsourcing, konstantni nizke nebo konstantni vysoke uroky outsourcing nezpusobuji, dlouhodobe masivni snizovani uroku ano, je to jednoduche, jestlize uroky jsou snizeny napr. o 50%, znamena to ze podniky maji problem financovat jejich mzdove fondy a maji na vybranou, na financovani stejne velkeho objemu mzdoveho fondu potrebuji o 100% vyssi kapital nebo jsou nuceni polovinu zamestnancu propustit, v tom pripade je outsourcing do zemi s nizkymi platy vychodiskem. Nedelam si ale iluze ze to pochopis, tve vypotky ukazuji ze jsi stejny packal jako ti zdejsi blbeckove cv nebo kri.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-10-31  (17:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  predpokladam, ze sedlacka ( http://dolezite.sk/Tomas_Sedlacek_Hladovka_ekonomu.html ) tu na dolezite ste si precitali vsetci. on vlastne tvrdi to iste co keynes. bol to keynes, co tvrdil, ze v case recesie su namieste vyssie vladne vydavky, ktore pomozu v ekonomike vyplnit medzeru, ktoru sposobuju znizene vydavky ostatnych sektorov. vedie to k lahsiemu preplavaniu recesnymi rokmi. lenze keynes k tomu dodal, ze v case konjunktury (rastu HDP) je nutne vykazovat prebytkove hospodarenie v statnom rozpocte a tym splacat dlhy vytvorene pocas recesie. ale pytajte sa preco ziadna vlada k tomuto nepristupuje (dzurinda predal SPP, aby splatil kvapku v mori slovenskeho dlhu) ale zadlzoval nadalej, preco vlady v case konjuktury tieto dlhy nesplacaju???!!!

PS: toto bol iba opis sucasneho prijebaneho systemu. my na dolezite.sk pozname jeho problemy, ale aj riesenie tohto problemu. nehladame zaplaty na udrzanie tohto systemu, tak ako to robi spominany sedlacek. ale kym tu budu ludia ako Stan, tak sa daleko nedostaneme!


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-10-31  (18:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozeram, ze Stan si zobral opat raz meno bozie nadarmo do huby. kamarat ty vies tak o outsourcingu velke kulove. adama smitha a jeho "neviditelnu ruku trhu" si asi necital a ak ano urcite nepochopil. k outsoursingu dochadza iba z jedineho dovodu! ten dovod sa vola maximalizacia zisku. alebo si precitaj nieco o systeme manageovania v podani tomasa batu ty nevzdelanec hrajuci sa na experta.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-10-31  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Outsourcing znamená uskutečňování činností prostřednictvím jiných subjektů (firem). Co to má společného s mzdovými fondy? A s úroky?
Firma udělá smlouvu s jinou firmou,něco jako "smlouva o dílo" nebo "dohoda o vykonání práce", kde je smluvená částka. Jak to ovlivní mzdy zaměstnanců té firmy? Proč by měli být propouštěni nebo jejich mzdy sníženy? Může to maximálně ovlivnit čistý zisk firmy, pokud si sjednala nevýhodnou dodavatelskou firmu. A úroky už vůbec nechápu, jak s tím souvisí. Leda tak, že objednavatel nedodrží termín splatnosti za provedenou práci dodavatelské firmě a z dlužné částky pak musí platit předem smluvně sjednané úroky...


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-10-31  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara nie tak celkom. outsourcing je ciastocne, alebo uplne presunutie vyroby z jednej krajiny (statu) do krajiny, kde su nizsie dane a zaroven nizsie mzdy. v ramci slovenska mozme menovat povedzme PSA v trnave. PSA presunulo vyrobu z velkej britanie kde zatvorili fabriku a prepustili cca 3 000 zamestnancov. dokonca v britskej tlaci vyslo podozrenie, ze slovaci pouzili na dotacie pre tuto firmu peniaze z eurofondov.

druhy priklad sa tyka taktiez britanie. firma samsung tam zatvorila svoju fabriku na vyrobu obrazoviek a mikrovlniek. o pracu tam prislo 700 ludi. samsung dokonca presunul cast vyroby aj zo spanielska.

ze sa nieco podobne bude opakovat mozme o par rokov mozno desatroci ocakavat aj na slovensku. nabalia sa a pujdou o dum dal.

pravdou dalej je, ze velke korporacie sa snazia financovat svoj chod cez spekulativny kapital (tusim to v jednom rozhovore na dolezite.sk tvrdil aj stanek, ale ako vieme tak ten s urokmi nesuvisi. preto je stan totalne mimo, lebo zdroje pre tento kapital musite najprv naakumulovat zo zisku, ktory pochadza z prace, co najlacnejsej prace.


cv   |   ip:78.99.139   |   2009-10-31  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na upresnenie ktory prispievatel pod menom Stan je chuj: ten co ma IP 91.190.19.... a pise zo Svajciarska
Ten druhy je zdravy clovek


cv   |   ip:78.99.139   |   2009-10-31  (23:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na upresnenie ktory prispievatel pod menom Stan je chuj: ten co ma IP 91.190.19.... a pise zo Svajciarska
Ten druhy je zdravy clovekdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Rozlúčka s čitateľmi

Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Čo ak Mars...

Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu...

Tento obludný systém se reformovat nedá!

Španělsko dávno za hranicí smrti

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Aj OĽaNO sklamalo.

V Banskej Bystrici sa diskutovalo o zavedení komunitnej ...

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.5657 s