25. August 2019
    
Kedy sa začínajú slovenské dejiny? - Dolezite.sk

Kedy sa začínajú slovenské dejiny?


  2009-09-07  (17:19)  |  Kultúra
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
sťahovanie národov, starí roľníci, starí Slováci, koristnícke národy - Kedy sa začínajú slovenské dejiny?

Kedy sa začínajú slovenské dejiny?

Sú na svete národy, ktoré sa sťahovali (i sťahujú) a sú národy, ktoré pretrvali v podstate na tých istých miestach od nepamäti. Naši genetici zdôrazňujú, že dejiny celej Európy sú viac dejinami pohybov „kultúr“ ako ľudí. Výnimky, potvrdzujúce pravidlo, sú zrejme kočovné (nomádske) a koristnícke kmene, prichádzajúce zväčša z Ázie, ktoré neprinášali kultúru, ale hľadali najvhodnejšie podmienky pre svoje parazitovanie na existujúcej kultúre. Toto putovanie, „kočovanie“ ázijských koristníckych skupín malo iný dôvod i charakter ako putovanie pastierov, ktorí kočovali za potravou pre svoje stáda, čo platí o Abrahámovi a jeho potomstve. O hľadaní a napokon o „zaujatí vlasti“ Abrahámom a jeho potomkami svedčia biblické knihy, ktoré sa však netvária, že sú historickými dokumentmi.
Iné „zaujatie vlasti“, totiž Karpatskej kotliny staromaďarskými kmeňmi je len zhruba sto rokov starý umelý mýtus. Samotný výraz „Karpatská kotlina“, ktorý používa maďarská politika, geovedná literatúra nepozná a nie je ani logicky, pretože kotliny alebo panvy vytvárajú rieky, a nie hory. Americký vedec L. L. Cavelli-Sforza, profesor na Standfordskej univerzite akoby v tejto súvislosti v roku 1991 napísal: „Maďarsko je v Európe anomália. Jazyk ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Rozhodujúca väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je maďarská etnicky. Je prevažne slovanská, definitívne európska. Zostalo iba meno a hyperbolicky jazyk. Maďarských génov niet.“
Roľnícka spoločnosť je na rozdiel od kočovníckej, konzervatívna. Sama sa mení len veľmi pomaly a dlhodobo podobne, ako pomaly a zväčša len na malé vzdialenosti posúva miesta svojho pobytu. Prastaré roľníctvo bolo cyklické, išlo však len o „technologické posuny“ do neveľkej vzdialenosti. Pôda poličiek, pripravovaných pálením vyklčovaného porastu, sa pomerne rýchlo zapýrila, a tak v priebehu 15 rokov roľníci preniesli svoje osady do neveľkej vzdialenosti a začali obrábať ďalšie plochy. Po 40 – 50 rokoch sa osada mohla vrátiť na pôvodné miesto. Nie, to asi nemožno považovať za „sťahovanie sa národov“.
Okrem toho na rozdiel od kočovníkov medzi roľníkmi prevládala rovnosť, nebolo privilegovaných tried, ktoré by žili bezprácne, a ktoré by podľa Knihy proroka Amosa „leňošili na pohovkách, jedávali baránky zo stáda a vykŕmené teľatá zo stajne“. Marxisti hovorili o prvotnopospolnej spoločnosti, kde vládla rovnosť bez majetkových diferencií. Nevie sa, ako prebehol prechod od nediferencovanej spoločnosti k spoločnosti rozdelenej na vrstvy. Teda vlastne ako a prečo vznikol svet starých ríš, pretože ríša – štát, to už nie je o rovnosti. Z časového hľadiska by to mohlo súvisieť so vznikom miest – najneskôr 4000 rokov pred Kristom – čo je moment predelu praveku a staroveku (240 generácií). Prvým známym mestom svetových dejín je však Jericho, založené už okolo roku 8850 pred Kristom.
Jedno je isté: najstaršie štáty nevytvárali roľníci. Má vôbec roľník čas na združovanie sa? A politizovanie? Pôda si žiada svoje. To nie je výrobný pas v automobilke, ktorý ide tak rýchlo, ako ho technici nastavia. Polia bývajú rozdielne dlho zmrznuté, niektorý rok je suchý, iný mokrý, raz prídu mrazíky, ľadovec či víchrica, hromy a blesky, inokedy neprídu. Práca roľníka je naozaj otrocká. A predstavte si! „Človek tvrdo pracujúci na iného“ sa v latinčine označuje ako sclavus, v nemčine Der Sklawe a v angličtine slave. Otrok.
Podľa 11. vydania encyklopédie Britannica z roku 1911 neexistuje žiadny dôkaz o tom, že Slovania sa masovo prisťahovali do svojich terajších sídel pred 1. storočím po Kristovi. Ich pôvodné bydliská boli totiž ďaleko, „aby ich poznali stredomorské národy“. Prvý raz ich bez pochýb spomína Plínius vo svojej Germanii z roku 77 po Kristovi, keď hovorí o Venetoch, potom zhruba o sto rokov neskôr Ptolemaios v Geografii hovorí o Venedských horách, čo sú severné Karpaty a uvádza aj mená Stlavani a Suobeni, čo by mohli byť Slovania. Keďže prvý raz použil slovo „Sclavini“ Pseudo-Caesarius a keďže to bolo na začiatku 6. storočia, celkom logicky po prvej svetovej vojne prevládol – a dodnes pretrval – názor o prisťahovaní sa Slovanov do svojich terajších sídel tesne predtým. Teda v rámci sťahovania sa „národov“. A keďže zo západu prísť nemohli, prišli z východu. Slovanská pravlasť sa umiestňovala kdesi medzi Dneper a Pripiať. Pravdaže, ani o tom neexistuje žiadny dôkaz.
Keďže písmo nám tu nepomôže – napokon podľa archeológa Pavla Mačalu praveké dejiny (obdobie bez písomných správ) predstavujú 99,9 % objemu ľudských dejín, pomôže nám archeológia? Nie, nepomôže. Aj preto, že sa hlásime k roľníckym predkom, život ktorých sa nespája s väčšími technologickými inováciami. Archeológia, ktorá prichádza do kontaktu predovšetkým s produktmi tovarovej (remeselnej) výroby, rôzne pomenúva „kultúry“, opierajúc sa zväčša o skromné zistenia, predovšetkým o tvary nádob a na nich vyryté línie či vzory. „Tak ako sa nedá vykopať feudalizmus, nedá sa vykopať ani etnogenéza Slovanov“, píše Pavol Mačala. Ten sa však už dlhšie domnieva, že „Slovania (najpočetnejší národ v Európe) sú aborigénnym – domácim obyvateľstvom“, že „Slovania sa vyvíjali na územiach na západ od stredného Dnepra, v priestoroch medzi Odrou a Vislou rovnako ako na juh od Karpát v povodí Dunaja“.


Je teda dovolené, ba nevyhnutné, kombinovať a domýšľať si súvislosti. Tak to napokon robia všetci susedia, keď priháňajú si na svoje mlynské kolesá dejín toľko vody, koľko cez ne nikdy netieklo. Už sme uviedli, že zatiaľ prevláda kombinácia a vývody našich profesionálnych historikov odchovaných na pražskom historickom mlieku, ktoré nadojili nemeckí historici v 19. storočí: „niekedy vtedy“, v 4., 5. či 6. storočí objavili sa Slovania. A čo Ptolemaiovi Stlavani a Suobeni z 2. storočia? Veď neponášajú sa Stlavani na Sclavini a Suobeni na Sloveni?
Už z názvov klasických dejepisných kníh vyplýva, že pred 6. storočím priamych predchodcov Slovákov na Slovensku nebolo. Že zhruba vtedy, niekedy v 5. či 6. storočí, dostali sa sem ako veľká riava. Prvý zväzok Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorý pod redakciou Richarda Marsinu vyšiel v roku 1998 a pokrýva obdobie asi od 8. storočia pred Kristom až po 5. storočie po Kristovi, nazýva sa Územie Slovenska pred príchodom Slovanov. Matúš Kučera dáva svojím Slovenským dejinám z r. 2009 podnadpis: Od príchodu Slovanov po rok 1526.
„Kostlivec“ našich dejín, teda teória o prisťahovaní sa Slovanov (a osobitne Slovenov – Slovákov) do Európy počas „posledného sťahovania sa národov“ má tuhé korene. Presvedčenie, že „slovenské dejiny sa začínajú na prelome 5. a 6. storočia, keď sa prví Slovania usadzujú v naddunajských priestoroch Karpatskej kotliny“ neskrýva Ján Lukačka v Dejinách Slovenska z roku 2007. A mnohí iní. Vlastne takmer všetci. Teórie oneskoreného vstupu Slovanov na scénu histórie vznikli z úzkoprsého dejepisectva, ktoré považovalo prvú zmienku o „Sclavinoch“ v Dialogues II. Pseudo-Caesaria Naziánskeho zo začiatku 6. storočia po Kristovi za počiatočný bod ich histórie. Posledných 150 – 200 rokov bola historická pravda rukojemníkom hegemoniálnych doktrín. Historici našich západných a južných susedov v akejsi tajomnej zhode dokonca tvrdili, že slovenský živel sa väčšinou do karpatského oblúka a pridunajských nív dostal až priesakom valašskej kolonizácie v neskorom stredoveku!
Podľa hypotézy o sťahovaní sa „národov“ roľnícki Slovania „obsadili“ Tráciu, Peloponéz, Macedónsko a Tesáliu v rokoch 577 – 588 a následne sa dostali dnešné slovanské národy na miesta, kde sídlia dnes. Na jedenásť či dvanásť rokov celkom slušný výkon! Stovky kilometrov, státisíce ľudí... Ako blesk z jasného neba? Zbraňami si vydobyli územie v Karpatskom oblúku? Vytlačili stade dobyvačných Germánov? Alebo tu, v srdci Európy našli krajinu nikoho?
Posunom – aj keď „s istou rezervou“ je povšimnutie si už spomenutého rímskeho historika Plínia ako aj Tacita (z roku 98), ktorí medzi etnikami od Baltského mora (Venedský záliv) až k Visle a k severným Karpatom uvádzajú aj etnické spoločenstvá s názvami Venedi, Veneti, Venadi v cenných Dokumentoch slovenskej národnej identity a štátnosti I. (Bratislava 1998). Mohol by to byť doklad, že slovanské kmene boli v prostredí Karpát už dávno pred 5. storočím a ďalší pohyb možno charakterizovať už len ako intenzívnejšie slovanské doosídľovanie stredoeurópskeho priestoru? „Tradičné učebnicové tvrdenie o tom, že sa Slovania do svojich už historických sídel jednoducho prisťahovali, pokrivkáva, na základe najnovších vedeckých výskumov je toto tvrdenie značne problematické“, napísal Dušan Čaplovič v knihe Ivana Hudeca Báje a mýty starých Slovanov (Bratislava 1994) a dodal: „Napríklad je viac ako nepravdepodobné, žeby na prelome prvej a druhej polovice prvého tisícročia nášho letopočtu mohlo jestvovať práve v stredoeurópskom prostredí – v centre záujmov etník – územie nikoho, ktoré by si jednoducho prisvojili migrujúce poľnohospodárske kmene Slovanov“. Čaro nechceného: „migrujúce poľnohospodárske kmene“? Už len otázka: aj s pôdou, alebo bez nej?
Je pravda, že po páde Ríma (5. storočie) Európou nerušene tiahli útočné barbarské koristnícke kočujúce kmene rabujúce a plieniace všetko, vznikali a zanikali malé kráľovstvá, neschopné udržať stabilný poriadok na dlhší čas alebo zriadiť funkčný daňový systém. Možno však obdobie od polovice 4. do 6. storočia nazývať sťahovaním sa národov, spájaným s Hunmi, stepným národom z Mandžuska, ktorý dorazil v roku 425 do Panónie? Nie je ono veľké sťahovanie „národov“ iba veľkým sťahovaním sa koristníckych kmeňov a skupín typu Huni v 5. storočí, Avari v 7. či v 8. storočí a o storočie neskôr ešte kočovníci v starej literatúre uvádzaní ako „Turkoi“, teda starí Maďari? Počas týchto nájazdov roľníci sedeli vo svojich dávnych sídlach, nanajvýš sa pred šípmi kočujúcich bojovníkov schovali do svojich hôr. To preto sú hory našim domovom.
Keby sme na chvíľu pripustili, že sa naši predkovia, roľníci, „migrujúce poľnohospodárske kmene“, rýchlo (za spomínaných jedenásť či dvanásť rokov) a húfne prisťahovali k strednému Dunaju, vznikne otázka: kedy však? Teda v ktorom ročnom období sa môže roľnícky národ ako celok – dvesto či tristo tisíc ľudí – presťahovať, odsťahovať, prisťahovať, putovať, migrovať? Na jar? V lete? Na jeseň? V zime? Na jar roľníci sejú a sadia. V lete a v jeseni zberajú úrodu. Potom orú a pripravujú predpoklady pre budúcoročnú úrodu. Prichádzala by do úvahy zima, to by však na jeseň nezasiali a na budúci rok by nežali a hladovali. Ibaže by mali zbrane a jedlo si ukoristili. No ako vieme – píše sa o tom napríklad v Ratkošových Prameňoch k Veľkej Morave, roľníci zbrane zväčša nemali a keď „boli prekvapení nejakým nebezpečenstvom, ponoria sa hlboko do vody a držia vo svojich ústach dlhé trstiny a ležiac na znak v hlbine, cez ne dýchajú a vydržia tak viac hodín, nevzbudiac podozrenie nikoho“. Mohli v takej polohe zaujať nové veľké územia, potrebné na prežitie? Mohli takto „vypudiť“ Germánov?
Napokon: kto boli roľníci, s ktorými na sever od Dunaja Rimania obchodovali už predtým? A ktorí boli predchodcami Helenov v Grécku či Italikov v Taliansku? Antonín Horák z Moravy spoločne s našimi nadšencami, medzi ktorých patrí Miloš Drastich, uvažujú a píšu o Slovanoch, či Slo-wanoch, ako o roľníkoch, ktorí v určitom čase žili v celej Európe. Keďže Horákova kniha O Slovanech úplně jinak je zaiste „nehodnoverná“, necitujeme tu z nej.
A nadto všetko a neodškriepiteľne: závery genetikov na základe analýzy DNA kyseliny sú také, že korene takmer 85 percent slovenskej populácie siahajú do mladšieho paleolitu, do doby pred 20 až 50-tisíc rokmi. Naši priami predkovia žijú teda na tomto území už 20 až 50-tisíc rokov. Keďže v jednom storočí sa vystriedajú štyri generácie, znamená to, že ôsmi až deviati spomedzi nás sú v poradí osemstou až dvojtisícou generáciou ľudí nepretržite žijúcich na našom území. Asi 10 percent populácie má neolitický pôvod, to znamená, že predkovia jedného z desiatich spomedzi nás prišli sem pred 8 až 10-tisíc rokmi a len 5 percent našich génov je mladších.
Môžeme pokojne konštatovať, že história Slovenov, starých Slovákov, je prastará a spája sa so strednou Európou. Zmätok, ktorý nastal a pretrváva, spôsobil nemecký filozof, Prus Johan Gottfried von Herder (1744 – 1803). Ten rozdelil Európu medzi Germánov a Slovanov. A tak sa naša pradávna prítomnosť na Dunaji „upravila“ na príchod po Kristovi v 5. či 6. storočí. Niet na to nikde nijakého dokladu, ale pražská škola to prijala a odvtedy je to v učebniciach. Podľa Antona Semeša vôbec nie je smerodajné, že Rimania po príchode na stredný Dunaj do svojich análov zapisovali len mená vládnucich kmeňov, s ktorými bojovali a uzatvárali mierové zmluvy. Kvádov či Markomanov. Bojovné a koristnícke národy privandrovali odniekiaľ na stredný Dunaj ako vládnuce a nie ako roľnícko-pastierske, a pri vyhľadávaní vhodných kotlín a rovín nechceli prázdne kraje, ale naopak, zaľudnené a prosperujúce. Predsa, aby ich, nových vládcov, mal kto živiť.
Možno v súlade so zdravým rozumom klásť veľa otázok, no tá základná je takáto: prečo len ťažko pripúšťame, že dejinnú niť aj na našom území súkali a predlžovali až dodnes v podstate tí istí ľudia? Veď každý, kto žije dnes, musel mať vždy svojho predka, pretože neexistuje ani jedna ľudská bytosť bez minulosti v ktoromkoľvek okamihu dejín. Prečo by sme mali aj naďalej usilovne, takmer úporne vyhľadávať svojich predkov všade inde, len nie práve tu, teda doma?

Marián Tkáč
24. júla 2009.

Článok bol uverejnený v Literárnom týždenníkuShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Marth   |   ip:82.37.114   |   2009-09-08  (03:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru,dobry clanok.Len tak dalej!


slavo   |   ip:85.161.14   |   2009-09-08  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekny clanok, vedel by som si ho predstavit aj v ucebniciach dejepisu na slovenskych skolach


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-09-08  (09:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dalsi vynikajuci clanok od tohto autora.
Vynikajuce na tomto clanku je logicke uvazovanie.


dobbi   |   ip:91.127.79   |   2009-09-08  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dogmy historie sa len tak lahko neprelomia, ale dufam, ze sa to raz podari, mozno ked o par rokov vymru sucastne "historicke kapacity", a pridu nove so zdravym rozumom...


Odi   |   ip:90.177.12   |   2009-09-08  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jako neni pochyb, ze to co se vynari ted o dejinach slovanu, tedy predku Rusu, Slovaku, Srbu ci Slovincu zmeni hodne dejiny.

Ale Stary Slovak = Slovan? Neni to zase pokus o prepsani dejin? Pokud Stary slovak = ceskemu vyrazu Slovan = Nejakemu ruskemu slovu vyznacuji nazev spolecneho nerozdeleneho naroda slovanu = Jak sem pochopil s textu pro rimany Veneti.
Pak ano, souhlasim. Kdyz bude ve slovenskem jazyce vyraz "stary slovak" rovno v ceskem vyrazu slovan. Pak ma autor pravdu na sto pro, jinak je to dalsi blb co chce prepsat dejiny.


durislav   |   ip:62.242.2.   |   2009-09-08  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obsah článku a logické zdôvodnenie by som dal nielen do učebníc dejepisu na slovenských školách. V našej Národnej rade by som to dal našim "zákonodarcom" ako povinné čítanie. A aby vo vláde nevystrájali somariny, tak aj im. Pán Tkáč, ďakujem za výborný článok.


Marek Zubko Von Davidov   |   ip:192.128.2   |   2009-09-08  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyborne pan Tkac, mate moju uctu.


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-09-08  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Odi ...pojmom slovania sa oznacuju vsetkx kmene a to napr. Nisovia, Cichovia, Kotini, Slavini, Sloveni atd. atd. ja ich neurekom pojem slovak zacali pouzivat cesi pretoze sa im tazko chapalo slovo Sloveni a vpodstate bolo pouzivane len ako nadavka najme na zapade strednxch ciech...


IVIarkI2I   |   ip:188.123.1   |   2009-09-08  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Super článok dokonca v maďarsko latinskom slovníku je Slovo slovák už od 9. storočia ;) a veľa výrazov v maďarčine je prebratých zo slovenčiny to mi sme ich naučili rozprávať a obrábať pôdu ;)


jupí   |   ip:141.76.45   |   2009-09-08  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Výborný článek na aktuální téma. Jenom ty Slováky = Slovany odpouštím. Podle posledních genetických studií je dokázáno, že zemědělství do naší oblasti nepřišlo jako nová kulturní znalost, ale bylo sem importováno novými osadníky přibližně před sedmi tisíci roky. Noví zemědělci postupně vytlačili zde žijící lovce-sběrače a pastevce možná do hlubokých lesů. Ti pak je po určité době napadali a loupili vše co na polích našli. Dokonce se jim podařilo nad nimi vytvořit vymírající vládnoucí třídu a část jich zpětně pogermánštit apod.
Aprad   |   ip:91.127.23   |   2009-09-08  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  80% dnešnych slovakov su maďari, takmer každeho dedko a babka vedeli po madarsky...


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-09-08  (15:48)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  tx deges po madarskx vedeli nie preto ze su madari ale preto ze tu prebiehala madarizacia mas tx vobec zakladnu skolu???


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-08  (15:50)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Arpad: v tom pripade bud patrim medzi mensinu, alebo vacsina slovakov podla tvojej "definicie" zije v juznom pohranici ;-)


sapp   |   ip:88.103.83   |   2009-09-08  (16:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  arpadovy odporucam trosku surfovat po nete a precitat si par studii o genetickom vyskume europskych narodov aby sa dozvedel kolko staromadarsky genov koluje v takzvanej madarskej krvi, bohuial nieje to ani 5 precent


Balduin   |   ip:84.245.71   |   2009-09-08  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to len môj pocit, alebo národy ktoré nepoznajú svoju minulosť, teda pôvod majú sklony k šovinizmu a nacionalizmu? Napríklad Maďaria a Albánci.


rasto   |   ip:88.212.40   |   2009-09-08  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba pripomenúť ešte jeden veľmi dôležitý fakt a to, že Slovania neboli len obyčajný prašíví roľníci, keby to tak bolo tak tu už dávno nie sme. Boli to aj veľmi dobrý bojovníci, ktorý využívali dokonalú znalosť svojho územia a partizánsky boj, vďaka čomu sa v horách ubránili aj veľkým vojenským výpravám starých Rimanov,Germánov, Byzancie,atď.


metabo   |   ip:62.168.72   |   2009-09-08  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Znalosť histórie súčasných Maďarov je nielen až zaražajúco a tendenčne deformovaná,no priam klamná,čo ich radí spätne medzi poloanalfabetické kočovné kmene.


zajtra pridem   |   ip:89.242.16   |   2009-09-08  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobry clanok, len sa ma trosku dotklo prirovnanie, ze slovania boli len rolnici, ktory podla opisu autora utekali pred bojom a skryvali sa v horach. Je pravda, ze hory sa vyuzivali na ochranu, ale tiez aj na obranu. No vec ktora ma zaraza je. Ako je mozne, ze pri vsetkej rovnosti,rolnicke obyvatelstvo zacalo vytvarat vladnuce vrstvy, ktore ovladali velke uzemia (Velka Morava)?


bulzaj   |   ip:78.98.98.   |   2009-09-08  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slovania neboli len rolnici, napr. avari ich vyuzivali ako pesie jednotky, napr ked sa "bili" s Východorímskou risou


kesso   |   ip:78.98.119   |   2009-09-09  (00:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď sa autor pýta ako sa mohol v priebehu jedného desaťročia presťahovať roľnícky národ, napadlo ma, nemohli si robiť zásoby ? Podľa mňa je to možné , nevyznám sa ale v histórii spracúvania a uschovávania plodín... tak či onak dobrý článok


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-09-09  (05:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Arpad to asi myslel tak že všetci maďari sú vlastne pomaďarčení slováci :)


ANONYM   |   ip:85.237.9.   |   2009-09-09  (10:22)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Naco deti blbnut tak starou hystoriou???Kto chce nech si to cita.Onedlho budu vladnut v demokratickych statoch romovia a ty zmenia este aj napisi v pyramidach tak ze vsetko to boli prastari romovia.Taka je realita.INFERNO   |   ip:217.12.48   |   2009-09-09  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Arpad
najprv tu boli slovania nez ste dosli vy madarske kmene a vy ste si brali nase zeny lebo boli stale krasne ako su dnesne takze mozte byt radi ze vo vasej krvy prudi ta nasa slovanska


Aprad   |   ip:91.127.20   |   2009-09-09  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravim vas opat, nie že by sme sa zbližovali a vychadzali spolu dobre ako bratia ...s čechmi madarmi poliakmi ukrajincami atd...ale sa tu hadate o tom kto bol kde skor. Ide o to ako si vieme pomahat a spolunažívať si tu na tom našom malom uzemí :-)) Dnes musime nakopat tých Sev.Írov do zadku...ideme SLOVENSKO!!!!


jojesKN   |   ip:85.1.85.2   |   2009-09-10  (01:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobry članok...hej logicky šiel na to autor. Možno aj keď si predstavíme mapu európy so štátmi kde sa človek dohovorí slovanskými jazykmi, a pozrieme sa na maďarsko, tak mi tam akosi nepasuje. Ako by sa tam medzi niekde vsunulo, a keď sa zoberieme do úvahy fakt o ich krutom a násilnom obsadzovani iných území, tak stohto pohľadu by som sa priklonil k záveru, že sa na dnešné územie proste akýmsi spôsobom vtreli. No ale to je len moj naozaj laický posudok :)


jojesKN   |   ip:85.1.85.2   |   2009-09-10  (01:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este Arpadovi: no neviem, ale ak si si nevšimol, tak s čechmi, poliakmi, ukrajincami a rakušákmi máme celkom štandardné vzťahy...a nemyslím si že Slovensko vyvoláva nejaké nepokoje...ja by som skôr to Maďarsko typoval :) a tú poslednú tvoju vetu, no neviem čo ti na to mám povedať....asi si chcel byť vtipný...


Milanxyz   |   ip:41.145.13   |   2009-09-10  (10:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý článok,
len škoda, že pán Tkáč v mnohých prípadoch zbytočne zamenil Slovenov za Slovanov.


Arpi   |   ip:78.98.213   |   2009-09-10  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K jojesKN-ovi, držal som palce futbalistom....neviem čo je na tom vtipne..najprv sa nauč pisat po slovensky "skor by som Madarsko tYpoval" je rozdiel typovať a tipovať :-) no nevadi...a inač neviem kto nepušta prezidenta zo susedneho štatu na vlastne uzemie, a nehovorim o vyjadreniach Jančiho Slotu...atd, takže o uražani a zhaodzovani druhych maju asi všetci jasno....pekny den


jméno není duležité   |   ip:217.170.9   |   2009-09-10  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jak mi řekli někteří obyvatelé Slovenské ..... ....(doplnte si dle libosti ) :když sečteme počet vipitého vína (chlastu ) a vydělíme to stáročíma zistíme , že slováci patrili k najpočetnějším národom na svete . To bol 1 .A 2 : Slováci jsou nejstarší národ na planete (v tom případě jsou ostatní ufoni a nebo taky slováci )tak kde je zakopaný sobaka ?


jojesKN   |   ip:81.62.206   |   2009-09-10  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Arpád
futbal ma nesledujem, a čo sa toho maďarského prezidenta týka tak on to dobre vedel, že nie je žiadaný a provokačne sa snažil prísť...a ak sa pozrieš na agresívnu Maďarskú politiku, ktorá je tŕňom v oku nielen Slovensku, ale aj Rumunsku a Srbsku. Nebudem ospravedlňovať slotu, lebo sa nespráva ako politik, podobne ako duray a csáky, ...ale toto nieje diskusia o tom...Maďari boli a sú národ, ktorý si rád okupoval a podmaňoval iné národy...a to im ostalo doteraz...prečo stále bojujú za velké Maďarsko? Keď veľké Maďarsko tvorili aj tak len občania napadutých území?


Jurófi   |   ip:194.138.1   |   2009-09-11  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DAKUJEM! SU TO SKVELE, NEZAVISLE ZAVERY, NEMAM TO NASTUDOVANE, PRETO SKORO VSETKO LEN VERIM, POKIAL TO NIEKTO NEVYVRATI, CO ZASE MOC NEPREDPOKLADAM, POKIAL SA CLANKY NENECHAJU PRELOZIT DO NEMCINY CI ANGLICTINY.

NETREBA SI VSIMAT KRITIKU OD CECHOV, NEROZUMEJU ZREJME TOMU, ZE PODSTATNE NIE JE MACHROVANIE, ZE "SLOVACI SU NAJSTARSIM NARODOM SVETA", CO NIKTO NETVRDI ALE PRAVDEPODOBNOST, ZE SLOVANIA TU ZILI DLHSIE CI AZ ROVNAKO DLHO AKO AJ NACIONALISTICKY PREMYSLAJUCE OKOLITE NARODY MYSLIA - GERMANI, ROMANI, FRANKOVIA A POD! ;-))


Bemar   |   ip:95.105.18   |   2009-09-12  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Historik Pavel Dvořák odpovedá na otázku:

V knihe Stopy dávnej minulosti si kladiete otázku, kedy vzniká národ. Takže, kedy sa Slováci stali Slovákmi?
"Nedá sa presne povedať, či to bolo v utorok alebo v ktorom roku. Bol to dlhý proces. Napísal som o tom celú knihu, Stopy dávnej minulosti (Zrod národa), ktorú som skončil takto: "Táto kniha rozpráva o Slovanoch, ktorí prišli a usadili sa na oboch brehoch rieky Moravy, na sever od Dunaja v Dolnom Rakúsku a na Slovensku, v Zadunajsku a azda aj v Potisí. Prišli ako blízki príbuzní, niekoľko storočí znášali spoločný osud, vzdorovali rozličným nepriateľom, žili v spoločnom štáte, no potom ich udalosti rozdelili a oni sa stali Maďarmi, Nemcami, Čechmi - a Slovákmi." Nie je to nadsadené, je totiž prinajmenšom zaujímavé, že v stredovekých písomnostiach sa nespomínajú Slováci, ale Slavi, Sclavi - Slovania. A to v čase, keď už jestvovali Česi, Rusi, Poliaci, Bulhari. Spomínaní Slovania sú jednoznačne Slováci. Napokon aj maďarské slovo tót značí nielen Slovák, ale aj Slovan. Pod svojím menom sa Slováci spomínajú veľmi neskoro, až Komenský písal svojim druhom "ve Slovácích" a Slovák ako príslušník osobitného národa sa spomína ešte neskôr."


Rousseau   |   ip:85.237.17   |   2009-09-14  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  máme krásnu historiu a mame byt na co hrdi..preto si nenechame vziat co je nase a co vela velkohubych madarov nevie pochopit ze velku cast genov maju od nas.A ako Slovania boli aj dobri bojovnici ne agresori ale ked obranovali svoje uzemie boli respektovani a nedobytni(vid Velka Morava)


longchi   |   ip:78.16.253   |   2009-09-17  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   ste vydeli aj ten vedla clanok, ze Madarski poslanci maju na autach velke uhorsko???
Neviem, co mam k tomu dodat! Nielenze nepoznaju svoju historiu, este s tym hrdo idu aj navonok, betaaari su ti chlapci z Mandzuska!!!


sheddow   |   ip:95.102.21   |   2009-10-04  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čím viac článkov na tejto stránke prečítam, tým viac vecí čo som sa v škole naučil spochybňujem..


Mark   |   ip:188.112.7   |   2009-11-16  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavý článok s uvedením historických faktov. Pamätám si, že sme sa v škole učili o Slovanoch až v 5-6 storočí a potom hneď nasledovalo napadnutie od Húnov a 1000 ročné Uhorsko.
Historický fakt, že je aj v spracovaných filmoch a knihách sa objavujú informácie, že Rimania obchodovali z obyvateľmi, ktorí žili na území rieky Dunaj v tom čase.Nikde sa neudávalo, že Rimania BOJOVALI z obyvateľmi za riekou Dunaj ale obchodovali. To znamená, že ľudia tu žili dávno pred tým ako nastalo podľa historikov sťahovanie národov. Keďže Rimania rozširovali svoje územie na sever od dnešného Talianska zaujímavosťou by bolo z historického hľadiska nasledovné: ak na našom území nežil nikto a boli tu len samé lesy a hory, prečo Rimania neovládli nikým neovládané voľné územie v strednej Európe. Mali by rozšírené územie zadarmo.
Fakt je ten, že Rimania bojovali na sever v horách ako je dnešné Franzcúzko, Nemecko, Veľká Británia a označovali toto územie ako tažko dobývateľné, keďže boli zvyknutý bojovať v iných podmienkach.
Avšak svoje územie nerozšírili na dnešné Slovensko, Poľsko, Česko. Prečo?
Že by výhodou bolo pre Rimanov a meste Rím bolo lacné zásobovali jedom od ľudí od Duanaja? Akúto malo výhodu (strategickú) pre nich.
Na jednej strane sa píše, že sme boli poľnohospodári, iný fakt uvádza, že sme boli aj bojovníci. Ale v tom období vtedy vyspelá rímska armáda by nás porazila ľavou zadnou, nie?
Alebo by bola možná nejaká dohoda, že sme chránili v čase rozpadajúcej sa rímskej ríše nájazdy z východu ? A Rimania nechali nech si to na našom území vyriešime sami keďže sme ich zásobovali potravinami ?tibor   |   ip:78.99.90.   |   2009-11-28  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujímavý príspevok a myslím že aj vcelku pravdivý :)


MV   |   ip:85.216.22   |   2010-04-03  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dlho sa traduje kontinuita s Veľkomoravskou ríšou, úplne sa prehliada kontinuita s Rímskou ríšou v ktorej Slovania žili a ich archeologické vrstvy sú staršie ako rímske. Už za vlády imperátora Trajana prijal Senát zásadu ďalšieho nerozširovania impéria. O 50 rokov neskôr Marcus Aurelius uvažoval o vytvorení provincie Markomania (dnešné Slovensko) ale pre problémy vo východných provinciách z toho upustil. Hranice a ich ochrana na Strednom Dunaji (provincia Pannonia Inferior) sú zložitá kapitola. Rímskemu impériu sa pre dĺžku hraníc nepodarilo ustáliť druhú obrannú líniu vo vnútri, čo sa ukázalo ako tragické po vpáde barbarov, pádom západnej Rímskej ríše, ktorý rozrumil Európu. Národ ako ho chápeme dnes v podstate vznikol až po vrchol dobe osvietenstva.


slovenskykral   |   ip:86.26.143   |   2010-04-03  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marián Tkáč: predstavte si! „Človek tvrdo pracujúci na iného“ sa v latinčine označuje ako sclavus, v nemčine Der Sklawe a v angličtine slave. Otrok.

takuto narazku som uz cital vo vela ucebniciach dejepisu a historie... prevazne Anglickeho naroda....

sclavus... v doslovnom preklade pribity, zviazany je to iste ako esclave v spanielstine... tieto vyrazi sa postupne objavili aj v inych jazikoch / pretoze sa zacali pouzivat v tychto miestach presne pocas Rimskeho imperia/ a kedze nemcina je povodom staro Saxonsky jazyk ako aj Anglictina su si podobne...!!! su podobne!!!
asi tak ako: to same / napiste v anglictine a prelozte si to...
ano nie jazyk anglicky a prichod anglo , anglosasov na nase uzemia ale prichod slovanskych rolnikov na podu ich toho je pricinou....

takze zabudnite na spojitost Slovan, Slav ... sclavus....
je to len zavadzajuce...

Sclavus ... esclave = otrok,,, vychadzaju zo slova clavus = kliniec, clave = kliniec, llave = kluc...

takze primknuty, zaklincovany, zaviazany, uvezneny... = sclavus, esclave...
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

21 September 2012 the Keshe Foundation

IRAN vyvinul zcela nove antigravitacni technologie, nove energeticke systemy, pohony, komunikacni technologie, ktere napr. umozni let z Teheranu do NewYorku za min, nez-li 10 minut. Iran dokaze blokovat veskerou komunikaci zalozenou na jakychkoliv vysilacich frekvencich, jako nam demonstroval pri odklonu US bezpilotniho letounu. Iran zada od USA nastoleni svetoveho miru s tim, ze tyto technologie uvolni pro cele lidstvo. Jsou schopni odstavit na dalku veskerou elektroniku letadlove lode a udelat z ni plachetnici... zvedavec.org


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ...

Úspěšné konspirační teorie, o kterých se dnes moc ...

Podpor Mlčanie

Big Ben (Elizabeth Tower) nemusí prežiť rok 2012

TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4196 s