23. September 2019
    
Kozmické lode - Dolezite.sk

Kozmické lode


  2011-07-26  (10:24)  |  Technológie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Kozmické lode

Kozmické lode

 

Preklad s komentárom. Zdroj : galactic database.

 

Kozmické lode cigarovitého tvaru s pohonom typu B.

 

Veľké materské lode cigarovitého tvaru používajú pohonný systém B, ktorý je hlavne vlnovým pohonným systémom. Systém generuje  vlny energodimenzie 2 / v ďalšom označ. EP2 /, ktoré sú vo fáze alebo v protifáze k jestvujúcim vlnám EP 2 v priestore.

Materská loď funguje podľa tu uvedeného všeobecného popisu :

 

Vpredu na lodi sú kónické otvory. Tieto „ diery „ sú vysielacím a príjmacím zariadením. Otvory môžu byť zvonku lode neviditeľné. Príjmacie otvory sú umiestnené za vysielacími. Keď sa loď pripravuje na medzihviezdné putovanie, loď sa nasmeruje svojím predkom na smer cieľovej hviezdy. Vlnová frekvencia hviezdy v EP2 je prijatá cez príjmacie otvory. Tieto otvory sú pripojené na príjmač pre EP2.

V príjmači je signál digitalizovaný. Signál je nasmerovaný do výkonného počítača .

Uvedený počítač prepočíta modulačnú frekvenciu podoby / pozn.: pravdepodobne je tu myslený vlnový obraz hviezdy /, ktorým sa naladí loď aby bola v fáze s EP 2 vlnou hviezdy. Elektrický frekvenčný obraz je vygenerovaný skupinou PPL generátorov. Frekvenčný obraz je rozdelený do mnohých kanálov. Každý kanál je zosilnený na amplitúdu 1 OOO OOO voltov PEP. Každý kanál je pripojený k špecifickej elektróde vo vysokoenergetickej  modulačnej trubici .  Cez trubicu prúdi orgónová energia alebo iná vhodná energia.

 

Poznámka prekladateľa :

 

Orgónová energia je známa aj u nás. Jej objaviteľ bol W. Reich. Používa sa na liečenie /ORAC, orgónový akumulátor/ aj na ovplyvňovanie počasia. Orgónovou energiou pomocou zariadení typu chembuster sa dajú zneškodňovať chemtrails- stopy, ktoré zanechávajú za sebou lietadlá, poprašujúce z neznámych dôvodov našu planétu. Mechanizmus jej účinku je pravdepodobne zhlukovanie nanočastíc v plynnej fáze. Orgónová energia sa koncentruje z okolitého priestoru v zariadeniach nazývaných orgónové akumulátory. Orgónový akumulátor pozostáva z vrstiev organického materiálu prekladaného vrstvami kovovými. Oficiálna pozemská veda sa orgónovou energiou nezaoberá, napriek tomu , že je známa už desiatky rokov. Je to veľka chyba, pretože, keď niečo nevieme vysvetliť a nikam nám to nezapadá o to väčší je dôvod sa o to zaujímať. 

Na stránke galactic database je o orgónových akumulátoroch pojednanie a obrázok pokročilejšej verzie. Orgónová energia sa u vesmírných civilizácií široko využíva, podobne ako hore uvedená vákuová trubica s anténnym systémom. V poslednej dobe sa u nás rozšírilo používanie syntetického materiálu orgonitu, na transformáciu záporných energii na kladne pôsobiace. Orgonit je štrukturovaný materiál pozostávajúci z organickej zložky ( plastu ) a kovových častí. Organická zložka priťahuje orgónovú energiu a kovová ju odpudzuje a odráža podobne ako kov odráža svetlo. Ide o pasívny žiarič energie.

 

Vnútri trubice je vytvorený frekvenčný obraz podobný tomu, ktorý tvorí hviezda, ale s opačnou fázou. Uvedený obraz je modulovaný do vysokoenergetického prúdu prúdiaceho trubicou. Modulovaný prúd energie EP 2 je zmiešaný s izotropicky generovaným poľom EP 2, ktoré je okolo celej lode.

 

 / Pozn.: tu asi ide o prirodzené , stále prítomné pole. Izotropické pole má rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch  /.

 

Keď sa tieto frekvencie zmiešajú , vznikne frekvencie ktorá je súčtom oboch pôvodných frekvencií. Súčtová frekvencia vytvára príťažlivú silu medzi loďou a hviezdou v energodimenzii jedna / EP 1 /. Modulovaný prúd EP 2 je zmiešaný s nemodulovaným izotropným poľom vo vysielacích otvoroch. Výsledkom zmiešiavania je potlačenie dostredivého zrýchlenia. Hnacia sila bude pracovať na tej istej úrovni , v každom atóme , v ten istý čas. To značí, že loď by mohla prudko meniť kurz a akceleráciu bez efektu na posádku.

 

Poznámky prekladateľa . :

 

Uvedené informácie na  stránke pochádzajú z roku 1984 - 1996. Je zjavné , že z nej minulosti čerpali rôzní ufológovia . Popisy prudkých manévrov UFO, napríklad zátačky do pravého uhla, patria k charakteristickým javom, ktoré ich odlišujú od pozemských lietadiel.

 

A teraz niečo z klasickej fyziky. Zmiešaním dvoch súbežných vĺn z ktorých jedna má opačnú fázu ako, druhá sa ich amplitúdy vyrušia a dostaneme 0. Pri zvukových vlnách je to ticho /pozdĺžné vlnenie /, pri elektromagnetických vlnách/ priečné vlnenie, kolmé na smer šírenia / je to podľa klasickej fyziky 0. Samozrejme energia nezanikne, ale pri zvukových vlnách sa premení na teplo. Energia ale nevzniká, ani nezaniká. Je to jeden z najzákladnejších prírodných zákonov.V nule , kde máme nulovú intenzitu elektromagnetického poľa sa pravdepodobne zmení priečné vlnenie na pozdĺžne. Podľa jedného z najzákladnejších zákonov fyziky : Energia nevzniká ani nezaniká, len sa mení z jednej formy na druhú. Podľa disidentského fyzika T. Beardena tam , kde je nula pri rušení amplitúd dvoch elektromagnetických vĺn s posunutou fázou je naopak ohromné množstvo energie,  v tomto prípade nazývanej skalárna energia. Vhodným usporiadaním sa dá tunelovať z vákua obrovské množstvo energie. Vidieť tu súvislosť s hore uvedenými postupmi, ale na inej úrovni. Na zemi bohužiaľ tento teslovský princíp využili , akože ináč, na konštrukciu tajných zbraňových sytémov ohromnej ničivej sily . Nazývajú sa skalárne interferometre.

 

Keď loď dosiahne rýchlosť svetla aktivuje sa špeciálne zariadenie. Zariadenie kompenzuje Doplerov efekt, ktorý loď vytvára v mikroidnej dimenzii svojím pohybom.

 

Pozn. : Mikroid je častica, ktorá nesie vlny, ktoré tvarujú fyzický vesmír a všetky iné prirodzené úrovne v hyperpriestore. Rozdiely v hustote pre všetky odlišné typy mikroidov tvoria os prunbusickej dimenzie. 
Rozdiel medzi mikroidmi a supervesmírom je súradnicou sedemrozmerného priestoru. Supervesmír je mikroidom v atomickom vesmíre vnútri iného supervesmíru a vystupuje v osi sedemrozmerného priestoru.  V mikroidoch sa spája najväčšie s najmenším. Mikroidická úroveň je energodimenziou sedemrozmernou na osi päťrozmerného priestoru. Kozmos je štvorozmernou guľou spomedzi mnohých vo vnútri supervesmíru. Žijeme vnútri kozmu. Kozmos je tiež mienený ako vesmír.

Priamo mikroidná úroveň je vytvorená z viac ako 65 536 fyzických rozmerov v energodimenzii 7.  V ľudskej prirodzenej fyzikálnej úrovni

( energodimenzia 1 ) , človek môže normálne zaznamenať 3 fyzické vlnové rozmery. Sú rozmiestnené rozmanite v materiálnej štruktúre, viac ako v mikrokozme. Podrobnosti sú v kapitole : Oscilotrón a receptorové častice.

 

Uvedený Doplerov efekt spôbuje, že hmotnosť objektu sa zvyšuje keď sa blíži k rýchlosti svetla. To je spôsobené tým, že materiálová frekvencia objektu sa blíži gravitačnej frekvencii. Ak tieto frekvencie vstúpia do fázy , hmotnosť objektu by bola nekonečne vysoká. Kompenzačné zariadenie vysielá antidoplerovské vlny v EP 2 spôsobujúc , že efekt bude eliminovaný. Ak je kompenzačné zariadenie aktívne, loď môže cestovať rýchlosťou väčšou ako je rýchlosť svetla, pretože jej hmotnosť ďalej nerastie. Vlny EP 2 majú rýchlosť, ktorá je mocninou rýchlosti svetla. To umožňuje lodi sa pohybovať rýchlosťou blízko 90 miliárd km za sekundu ( 90 000 000 000 km / s / ) pri maximálnej rýchlosti. Okolo lode je silové pole z antigravitónov / z častíc , ktoré kmitajú v opačnej fáze akou je gravitačná frekvencia/. Uvedené pole chráni loď pred zrážkou s nejakým predmetom . Ak sa loď pohybuje dopredu k čiernej diere , loď je od nej automaticky odpudzovaná týmto antigravitačným poľom. To spôsobí, že loď sa rozkolíše okolo diery a pokračuje v svojom normálnom kurze. Rýchlosť EP 2 umožňuje lodi dosiahnúť systém Síria za približne 20 minút, pri maximálnej rýchlosti. Na dosiahnutie Plejád potrebuje približne 14 dní. Ak putujete do galaxie Andromédy , potrebujete energodimenziu 3, ktorá umožní intergalaktické cestovanie pri vyšších rýchlostiach.

 

Rýchlosť a akcelerácia lode je kontrolovaná fázovým rozdielom medzi signálom vysielaným z lode a signálom príjmaným z cieľa. Keď loď dosiahne cieľový hviezdný systém, loď vyšle protifázovú vlnu vo vzťahu k cieľu. To spôsobí brzdenie lode. Keď dosiahneme cieľový slnečný systém, vypneme frekvenčný obraz čo spôsobí pritiahnutie k hviezde.

 

Keď dosiahneme planétu v systéme , zameriame pohonný systém na EP 2 vlny vysielané z planéty. To pritiahne loď k planéte. Keď dosiahneme planétu, vyšleme protifázovú vlnu vo vzťahu k planéte. To zabrzdí loď práve na vstup do obežnej dráhy. Ak je brzdenie príliš veľké loď vstúpi do planetárnej atmosféry. Tu môžeme kontrolovať výšku od povrchu lode s použitím antigravitačného poľa okolo lode. Štandardná výška je okolo 5 000 metrov. Tu sa loď stabilizuje a vyšle prieskumnú loď.

 

Ak umiestnime loď blízko zeme , vytvorí sa medzi ňou a loďou nulová gravitácia. Predmety na zemi pod loďou stratia svoju gravitáciu. Niektoré predmety môžu byť priťahované k lodi, pretože absorbujú antigravitóny z poľa okolo lode. / Podľa gravitačného zákona, dva predmety z ktorých obidva majú zápornú gravitáciu v porovnaní s tretím predmetom, priťahujú jeden druhý /. Tento vplyvový efekt sa javí len pri malých predmetoch. Oproti veľkým predmetom / planéty / máme stále odpudivú silu. Ak malé predmety dosiahnú loď zvonku, antigravitačná zóna ich bude odpudzovať. Vplyvový efkt sa objaví pri predmetoch , ktoré sú vtiahnuté do vnútra antigravitačného poľa a to by mohlo byť , keď antigravitačné pole dosiahne zhora zem. Riadenie lode v atmosfére sa môže vykonať zakrivením planetárneho magnetického poľa okolo lode v rôznych smeroch a uhloch. Loď sa môže pohybovať priťahovaním a odpudzovaním od planetárneho magnetického poľa. Za účelom zakrivenia magnetického poľa musíme použiť sily EP 2 v procese ITM.

 

Poznámka : ITM proces.

 

ITM ( Izotechnické transformácie ).

 

Zákon energodimenzie : Riadiace sily ( prírodné zákony ) v energodimenzii sú tvorené reakciami medzi časťami nadradenej energodimenzie.

To značí, že ovplyvňovanie v energodimenzii vyššej môže zmeniť prírodné zákony v nižšej energodimenzii. Zákony termodynamiky sú platné len vnútri danej energodimenzie.

 

Zákony termodynamiky nie sú platné v súvislosti s transformáciami medzi medzi energodimenziami.

To značí, že s použitím malej energie v energodimenzii 2 môžeme vytvoriť veľké množstvo energie v energodimenzii 1 pomocou lokálnej modifikácie prírodných zákonov.

Maximum energie v energodimenzii 1 záleží na tom koľko fotónov môže udržať v milimetri kubickom.

 

Príklad: S použitím obyčajného audio generátora pripojeného na 100 W zosiľňovač pripojený na ITM transformátor, je možné transformovať signál vytvorený audio generátorom do energodimenzie 2. S správnou frekvenciou môžeme indukovať reakciu medzi subatómmi v energodimenzii 2 vytvoriac nové polytróny.

Tieto polytróny môžu vytvoriť nové lokálne prírodné zákony v energodimenzii 1 spôsobiac hromadnú tvorbu fotónov vnútri transformačnej oblasti. Energia vytvorená týmito fotónmi môže dosiahnúť 1030 W. Moduláciou signálu transformovaného do energodimenzie 2 pri AM / pozn.: amplitúdová modulácia / modulácii 50 Hz dostaneme energetický výstup, ktorý kmitá pri tejto frekvencii. Okolo transformačnej zóny môžeme umiestniť supravodivú cievku. Uvedená cievka môže príjmať fotóny premieňajúc ich na elektrickú energiu. Týmto spôsobom môžeme vybudovať elektráreň s veľmi vysokým výkonom. Jednoduchými elektrárňami ITM môžeme zameniť všetky jestvujúce elektrárne na Zemi bez straty výkonu.

 

ITM je najsilnejším spôsobom výroby energie v našej prirodzenej fyzikálnej realite. Je omnoho lepšia ako výroba energie s použitím jadrovej sily. S použitím ITM človek môže spraviť veci, ktoré by bolo obtiažne využívať s inými energiu tvoriacími metódami. Tieto veci zahŕňajú medzihviezne vesmírne lety, teleportáciu, cestovanie v čase, duplikáciu pevných objektov, ovplyvňovanie  gravitácie a podobne.

 

Z hľadiska našej fyzikálnej reality, kvasary môžu získavať svoju energiu z podobných procesov ako je ITM. Objekty nazývané čiernymi dierami sú tiež druhom ITM zóny. Hmota ktorá je nasatá do diery je premiestnená do energodimenzie 2. Gravitóny prináležiace hmote absorbovanej dierou sú vyvrhnuté ako oblak okolo diery. Niektoré gravitóny sú vyžiarené do priestoru. Pozerajúc z prírodného priestoru, z vyššej éterickej úrovne, sa čierna diera javí ako druh svetla. Pre nás viditeľné svetlo sa javí ako tekutá hmota v prírodnom priestore. Čierna diera sa zjaví, keď intenzita  gravitačného poľa dosiahne kritickú hranicu. Tou istou cestou sa môžu zjaviť ITM zóny pri kritických intenzitách elektrického a magnetického poľa.

 

Guľový blesk je výsledkom toho, že intenzita elektrického poľa prekročí svoj limit na krátky čas. Zjaví sa vtedy, keď hmota v oblasti guľového blesku je nasávaná do energodimenzie 2. Guľový blesk je výsledkom toho , že hmota nie je celkom premiestnená do energodimenzie 2. Keď sa hmota vráti do energodimenzie 1 počas krátkej doby , guľový blesk vybuchne a vyžiari veľké množstvo elektrónov.  Zóny ITM sa môžu tiež vyskytovať generované búrkou, vnútri tornád. Tornádo bude v tomto prípade pôsobiť ako brána do hyperpriestoru , do iných prírodných priestorov.  Pozn.: hyperpriestor má viac ako 4 rozmery. Prírodzené zóny ITM sa tiež zjavujú pri kritickej intenzite gravitačného poľa. Niektoré oblasti sa nazývajú čiernymi dierami. Zóny ITM sa tiež môžu vytvoriť s pôsobením biologických silových polí alebo orgónovou energiou ako katalyzátorom. Veľké horské kryštály majú v sebe tiež oblasti ITM.

 

Ak planéta nemá magnetické pole loď môže zakriviť samé gravitačné pole v požadovanom smere a takto sa riadiť. To spôsobí, že loď bude „ padať „ v požadovanom smere. 
 
Uvedený text popisuje použitie systému B pre medzihviezné lety. Máme tu niekoľko odlišných princípov , ktoré sú použité tak isto pre medzihviezné lety.
 
 
 

Pavol Čalovka
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-26  (23:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z ktorej časti scenára Star Trek-u je tento úryvok?


nechapem   |   ip:62.197.19   |   2011-07-26  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podla mna je to z Babylonu5


Stanley   |   ip:94.229.32   |   2011-07-26  (23:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je snáď na Nobelovu cenu ;-)


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2011-07-27  (00:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na dve, za matiku a fyziku!


liberte   |   ip:85.248.9.   |   2011-07-27  (05:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja napríklad vo svojej lodi už bežne požívam warpové motori.Len občas mi trošku haprujú inerciálne tlmiče.Do práce sa zásadne presúvam hyperpriestorom a po práci si rád vychutnám sonickú sprchu.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-27  (08:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja tu napíšem : a čo ste čakali . Raketoplány skončili. To je naša technológia- spáliť stovky ton chemického paliva / drahého / aby sme dostali na obežnú dráhu desať tonový náklad. A čo potom na Mars, do stredu galaxie ...........
Vesmírné civilizácie samozrejme spolu komunikujú, navštevujú sa a posielajú si balíčky. O tom, že by ich mala obmedzovať nejaká hraničná rýchlosť svetla našťastie nič nevedia. Kam by prišli, pošlete pozdrav na vzdialenosť 3 svetelné roky. Tri roky letí rýchlosťou svetla tam a odpoveď tri roky sem. Kam by takto došli. Vesmír musí byť na to uspôsobený, aby sa vyspelé civilzácie mohli dohovoriť, pomáhať si , spoločne sa rozvíjať a tým ho obohacovať. A je. Ináč sa čudujem, že pozemský vedci vymýšľajú projekty na nájdenie mimozemských civilizácií /napriklad SETI / a vysielanie signálov ktoré sa šíria rýchlosťou svetla. Pri ohromných vzdialenostich objektov vo Vesmíre, je potenciálna komunikácia beznádejne pomalá.Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-07-27  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon: to co pises je pekne, ale uz si sa v takej kozmickej lodi viezol, alebo "je to na galaktickej encyklopedii ktoru napisal Fero Noha z Olesnej tak to musi byt pravda"?


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-27  (09:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviezol. Pravda to nemusí byť. Dostal som sa k tomu asi pred 10 rokmi. Napísal to Nór. Už dávno. Hovorí sa tomu vytunelované informácie. Chanelling s mimozemšťanom / mi . Vyzerá to fyzikálne dôveryhodne. Vychádzam z disidentskej, alternatívnej vedy.


Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-07-27  (09:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon: viem co je to chanelling a neverim mu :-)
a fyzikalne to teda rozhodne doveryhodne nevyzera


M   |   ip:217.119.1   |   2011-07-27  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Páni, nehádajte sa. Ak to napísal Nór tak to musí byť pravda!


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-27  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...uáááááááááu...aj e.t. existoval?:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))...vo vesmíre sme sami:)))))))))))))))))...toto je pravda:))))))))


Steve   |   ip:178.41.96   |   2011-07-27  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toto su naozaj inšpirativne vedecke članky. :-))))


Dominik   |   ip:178.40.19   |   2011-07-27  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kazdy sme na inaksej urovni uvedomenia kazdy mame za sebou viac ci menej zivotov kazdy vidime zivot z inaksieho uhla tak je tazke sa dohodnut lebo kazdy hrame svoju rolu a prezivame svoje skusenosti aby sme sa neustale vyvijali lebo nic neostava stale ,zmena sa deje v kazdom z nas v celom svete dojde doba ktora ukaze prave hodnoty zivota a matrix zalozeny na klamlivych pravdach a ege padne Neustale sa zvysuju frekvencie na svete ocistuje sa maticka zem ludom sa aktivuje DNA a tym vyuzitie mozku my sme len malinka casticka celeho stvorenia tak nestracajte energiu z neustalim superenim kto ma pravdu Pravda je len jedna len je na nas ci si vybereme tu co nas naucia alebo najdeme tie krasy co nemaju v tomto svete vobec hodnotu lebo nase tela tak znizili frekvenciu neustalim bombardovanim negativnich informacii toxickych latok v jedle v ovzdusi a naucili nas primitivne cinnosti ze nasa mysel nestiha sa zobudit robime akurat to na co si nas vycvicili pocuvat klamstva a mysliet si ze vsetko vieme Pokial nevezmeme zivot do vlastnych ruk a neprestaneme verit ze EXISTUJE aj nieco co nevieme! tak akurat bludime v bludisku bez konca ! zacnite zit a vedome primajte informacie vedome prezivajte zivot z laskou kolko dobra date nic neostane nepovsimnute lebo nastala doba triedenia cim budete dlhsie zit v laske tym postupite dalej lebo negativita straca silu a tym aj iluminati a stym aj neustale divadlo vo svete :P Zacnite si vazit samy seba konecne ! MATRIX OFF
:P


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-27  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dominik, tebe DNA doteraz nefungovala?


Dominik   |   ip:178.40.19   |   2011-07-27  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na 100 percent ? tak sa nepytaj radsej dikDrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-27  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ako sa dajú aktivovať neaktívne sekvencie DNA? Ako rozlíšiš, ktorú môžeš aktivovať a ktorú nie, pretože by ťa zabila?


Dominik   |   ip:178.40.19   |   2011-07-27  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo je aktivácia DNA ?

Každý vie, že DNA je matrica života a že sa nachádza v každej bunke nášho tela. Súčasná 3 dimenzionálna veda rozpoznáva iba 2 reťazce DNA, v skutočnosti však obsahuje 10, 22-46 ďalších, tzv éterických reťazcov podľa toho akú DNA matricu nesiete. „Human Angelic“ alebo ľudská Anjelská „rasa“ nesie matricu s 12-tymi reťazcami a pri narodení má aktívnych 3 - 3,5 reťazca, Indigo „rasa“ nesie 24-48 éterických reťazcov s aktiváciou 6 reťazcov pri narodení.

Tieto reťazce, ktoré sú k dispozícii každému človeku, boli po mnoho vekov dormantné. Každý reťazec nesie špeciálne atribúty, ktoré umožňujú človeku dosiahnuť úžasných vlastností. Vedci poukazujú na fakt, že v súčasnosti využívame len 3% našej 2 reťazovej DNA (a to ešte nevedia o tých ďalších 10, 22, 46). Tiež žijeme v spoločnosti, ktorá zažíva choroby, stres, vojny, neschopnosť cítiť bezpodmienečnú lásku, šťastie a vedomie, že sme súčasťou Boha/Zdroja/Jednoty.

Predstavte si aktiváciu 100% našej 2 reťazovej DNA plus aktiváciu ďalších 10 reťazcov. Z bytostí, ktoré používajú 10% mozgu, sa stanú bytosti s multidimenzionálnym vedomím a schopnosťami, o ktorých sa nám mnohým ani nesnívalo. Jedna z vlastností, ktorú so sebou aktivácia DNA nesie, je zastavenie procesu degenerácie a chátranie telesnej schránky. V histórii sa rodili deti (Ježiš, ktorý mal všetkých 12 reťazcov aktívnych) a rodia, ktoré majú viac reťazcov už aktivovaných, a ktorým sa hovorí Indigové deti.

Tieto duše sa sem inkarnujú preto, aby zvyšovali frekvenciu planéty a spustili proces aktivácie DNA pre zvyšok ľudstva. Títo ľudia a deti, sú nesmierne vnímavé bytosti a bohužiaľ neosvietený systém veľakrát značkuje tieto deti ako trpiace poruchami učenia a pozornosti (ADD).

Prečo je aktivácia DNA tak dôležitá?

Ľudia sú bezprostredne spätí s vývojom planéty Zem, ktorá je našou Matkou. A tak, ako dieťa v maternici matky, ktorá je jeho vonkajším telom, je nám telom naša Zem. Čokoľvek sa deje v tele matky má priamy vplyv na vývoj dieťaťa, na všetkých jeho úrovniach. Naše morfogenetické pole existuje ako súčasť morfogenetického poľa Zeme. Ak sa niečo zmení v energetickom meridiáne Zeme, zákonite sa to isté odohrá v poli našich systémov.

Energetická anatómia ľudskej bytosti je zhodná s energetickou anatómiou planéty Zem. Čakry, meridiány, DNA. Naša 13.čakra je umiestnená v strede Zeme. Predstavte si napríklad, aký impakt majú na našu Zem a na naše systémy projekty ako je CERN. Zámer tohto projektu je iný, ako nám médiá predávajú a má priamu súvislosť s vývojom ľudstva a aktiváciou DNA, ktorému sa snaží zabrániť. Ale to je téma na ďalší článok.

Pri aktivácii sa zmení počet chromozómov zo 46 na 144. Väčšina ľudí na Zemi nesie matrix, ktorý sa nazýva „Diamond Sun DNA“ a ktorý dovoľuje aktiváciu 12 reťazcov a vtelenie 12 dimenzionálneho vedomia, transmutáciu tela z uhlíkovej bázy na bázu kremíkovú a následne premenu v tekuté Svetlo. Takéto telo nepodlieha skaze a neumiera. V súčasnosti má väčšina ľudí úroveň aktivácie 3 až 3.5 reťazca, teda majú 3 dimenzionálne vedomie.

Z hľadiska evolučného procesu sa nachádzame v momente, ktorý je kritický a nesmierne dôležitý. Po 25.556 rokoch (Euiago cyklus) má ľudstvo znova možnosť aktivovať svoj potenciál DNA a dosiahnuť Vzostupu a oslobodenia sa tak z područia tých, ktorí tomuto chcú zabrániť a uväzniť ľudstvo v čase a 3 dimenzii a nastoliť Jednotný Svetový Poriadok. Teraz sa nachádzame v procese Hviezdnej Aktivácie, ktorá pre Zem a ľudstvo začala roku 2000 a trvá až do rokov 2017-2022.

Čo sa deje je, že pulzácia častíc, ktoré tvoria aurické pole Zeme sa zrýchľuje a pripravuje tak Zem na posun-Vzostup z dimenzie 3 do dimenzie 4 a vyššie. To isté sa deje s časticami v aurickom poli každého človeka. To znamená, že aby ľudia zvládli tento posun-transformáciu z 3D do 4D, musia mať aktivované minimálne 4,5 reťazce.

Prečo sa aktivácia DNA nedeje spontánne?

Je to preto, že v histórii Zeme bolo veľa katakliziem a mnoho genetických manipulácií zo strany Súperov (tí, ktorí sa rozhodli nerešpektovať Zákon Jednoty-Jedného Boha, a preto sme tam, kde sme) vytvorilo sa mnoho blokov a tzv. implantátov, či imprintov a pečatí v DNA ľudí a planetárneho telesa, ktoré tak blokujú spontánnu aktiváciu DNA. Ak má človek v aure nejaké privtelené duše, karmické imprinty, okupantov, nevyriešené a nespracované negatívne myslenie a emócie a má energetické bloky, pečate a miazmy v DNA nebude sa mu navyšovať frekvencia a naopak sa miesto aktivácie DNA začne urýchľovať proces degenerácie a starnutia.

Farmaceutický priemysel má aj svoje žatvy a vlastne je to zámer tých, ktorí tento priemysel ovládajú, túto aktiváciu zastaviť. Čo je dôležité je, aby dostatočné množstvo ľudí na planéte Zem dosiahlo aktivácie viac ako 4 reťazcov a aby 144.000 bytostí, ktoré tento zámer majú v programe svojej Duše, dosiahlo aktiváciu Zlatej DNA, aby spoločne mohli vytvoriť most pre Vzostup celého ľudstva a planéty. To je dôvod, prečo sú všetci Osvietení Majstri tu medzi nami a prečo sa rodí toľko Indigových detí. Aby sme mohli prejsť týmto cyklom všetci spoločne a nezostali uzamknutí v 3D a nezostávali tak otrokmi svojej obmedzenosti pre naplnenie zámeru Súperov.

Myslím si, že v tomto roku sa začne veľa hovoriť o aktivácii DNA a veľa ľudí na aktivácii svojej DNA začne aktívne pracovať. A tiež sa bude zo strany Súperov zvyšovať úmera tomuto zabrániť v podobe konštruovania rôznych ekonomických, environmentálnych, ekologických a globálnych stratégií, ktoré vytvárajú a podnecujú strach a núdzu, čiže tie najnižšie frekvencie.

Z evolučného hľadiska je toto možno naša posledná šanca na úspešný Vzostup a absolútne každý človek, ktorý je TU a TERAZ hrá veľmi dôležitú úlohu v tomto procese a má moc toto dianie ovplyvniť či už sa rozhodne pre rešpektovanie zákonov Jednoty, alebo sa rozhodne proti, čím ubližuje nielen sebe, ale aj ostatným.


Masleyko   |   ip:178.41.70   |   2011-07-28  (03:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ach gordon kam ty na toto chodis .. ako mozes zakrivit gravitaciu ? no jedine hmotou ..
cierna diera sa nezjavi len tak ale na nu potrrebuje hustotu hmoty tak aby gravitacia objektu bola taka velka ze sposobi prekonanie ostatnych sil a zrutenie do seba.. do singularity..cierna diera je v plnom nazve vlastne gravitacny kolapsar .
a to co sa ti zjavi nie je cierna diera ..rad by som nejaku videl.. to sa vola horizont udalosti a je to hranica za ktorou su gravitacne sily take velke ze vsetky trajektorie objektov obratia do rovnakeho smeru .. smerom dnu do singularity a co je tam to tazko povedat .. nekonecna hustota hmoty v nekonecne malom priestore. a splna to podmienky einsteinovej relativy co je jedna z dvoch sad zakonov akymi sa riadi tento vesmir co pozname.. relativita pre velke objekty a pre male kvantova mechanika..


Masleyko   |   ip:178.41.70   |   2011-07-28  (03:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  btw. konicke su kuzelovite po slovensky .. ano ale konicke vyzera tak medzihviezdne :D


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-28  (06:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dominik , ďakujem. Zhoduje sa to aj s inými zdrojmi. Takto si predstavujem, príspevok do diskusie.


Dominik   |   ip:178.40.16   |   2011-07-28  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemam cas riesit blbosti a stracat energiu zbytocne niekto to nebude chapat ani do konca zivota cf
:)


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-28  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koľko chromozómov z tých aktivovaných sú autozómy? Dajú sa štandardne pozorovať ?
Aké častice tvoria aurický obal Zeme, a aké častice našu auru?
Kto a ako spočítal počet éterických DNA reťazcov?
Ďakujem.


Amater   |   ip:80.242.35   |   2011-07-29  (00:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dominik, pekne napísané. Zopakoval som si čo som už vedel a dozvedel som sa aj niečo nové. Ďakujem. :-)


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-29  (00:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte stihneš zbúchať do konca prázdnin za humnami podľa tohto "vysoko vedeckého výkladu" nejakú drevenú kozmickú loď! :-DDDDD


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-29  (01:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  paneminimum..

zabudol si dodat- "dlhotrvajuci smiech"..
aby sme to pochopoli co si tou bodkociarkou ,v zapäti v tesnom zavese mrsknutou pomlckou..a potom štyrma po sebe nesledujicimi, (akoze , dlho trvajuci na pandovej tvari ihrajuci smiech) velkymi dečkami, myslel..
vies ako..


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-29  (06:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja nemám také info ako Dominik. Ale skúsim to takto. Nevieme či má Zem aurické pole, ale vieme , že má Van Alénové pásy a keď že to môžme len popísať našou fyzikou tak sa veľa nedozvieme. Len intuitívne – spájaním vzdialených poznatkov. Celý Vesmír je živý organizmus , aj Slnko aj Zem. Vo Vesmíre planéty a hviezdy spolu komunikujú, tak ako iné bytosti. Z tohto hľadiska budú mať aj Van Alénové pásy, ktoré sa prispôsobujú fyzikálnemu prostrediu aj iné úlohy a významy ktoré zatiaľ nepoznáme. Čo je to aura sa nevie- či sú to častice alebo vlnenie , energia, nakoniec vzhľadom na dualitu je to jedno. Isté je ale aj to , že jednotlivé úrovne smerom k okraju majú stále vyššiu frekvenciu a sú stále zložitejšie a nepochopitelnejšie. Takisto ich informačná úroveň sa líši. Auru by sme mohli pripodobniť k štrukturovanému vákuu / nakoniec nič iné tu vo Vesmíre nie je /. K počtu reťazcov DNA. Začnem z iného konca. Ako môžeme príjsť k nejakej informácii podobného druhu.
Máme iné schopnosti ako ostatní ľudia.
Z mimozemského zdroja / chaneling, telepatický kontakt /
Štúdiom poznatkov veľmi starých civilizácii.
Meditačným vhľadom.
Matematickým a geometr. prístupom na základe napr. teórie uzlov, jazykov, topológie , viacdimenzionálnej geometrie, .... musíme mať k tomu prac. hypotézu .gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-29  (08:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďalšie dve rôzne energie, ktoré môžu tvoriť aurický obal Zeme sú orgónová enrgia / prána, chi , životná sila ... / a to čo mimozemšťania nazývajú leptosféra po našom jemná energia, ktorá vzniká interakciou zemského magnetického poľa a atómov vzácnych plynov. Ale to sú len moje dohady. Obidve energie sú reálne, nie sú to žiadne chiméry. Energia okolo Zeme podlieha cyklickým zmenám, nie je homogénna a izotropná . Na povrchu Zeme je rozdelená do mriežok , mnohostenov s rôznými úrovňami a význačnými bodmi / akupunktúrne body Zeme/.Má vlastný kmitočet, ktorý sa prejavuje aj v elmag. spektre. Okrem toho má Zem vlastný elektrostatický náboj ktorý interaguje s ostatnými energiami. Tieto interakcie majú vplyv na počasie. Najmenej sú preskúmané elektromagnetické javy pod povrchom Zeme, tieto sú pravdepodobne tiež ovplyvňované interakciami nám neznámych energii. / Pozri podzemné batérie, podzemné vysielače, dračie prúdy a pd. /


NewSpice   |   ip:91.191.10   |   2011-07-30  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeni Vam J E B E :)
dolezite.sk premenujte na K O K O T I N Y . S K


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2011-08-01  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Panebože, Gordon!


Mors   |   ip:95.102.15   |   2011-08-04  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nič také som v telke nevidel, to nie je možné!
Autorita mi to nepovedala, som tak slepý kre.tén, že budem aj tých čo majú záujem niečo
sa dozvedieť zatracovať...

Stredovek neskončil... Stredovek trvá.

Spomente si na obyčajného Galilea. Nikto mu to neveril.
Tak nebudte zaslepený kok.oti vy a otvorte oči.


iz   |   ip:91.127.99   |   2011-08-12  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  po kuknuti tejto diskusie to vyzera tak, ze na pc vie pisat aj simpanz, aj na Zem inkarnovany clen, ktory
ma za ulohu naucit simpanza spojit sa so svojimi najblizsimi trocha mudrejsimi simpanzodimy z inej galaxie,
lebo najskor sa nauci nieco od neho, lebo priamo od najvyssieho zdroja to vyzera pre simpiho fakt neuveritelne,
nakolko ani tomu meveri, ze by mohol verit niecomu, nieto pochopit - ved staci banan a prst do riti.. ale nieco
predsa len tusia, prisli na diskusiu na tejto stranke.


Capello   |   ip:94.136.14   |   2011-08-17  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavý článok + zaujímavé komentáre (Gordon, Dominik). A vy ostatní, mohli by ste skúsiť prestať byť tak OBMEDZENÍ!


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-08-17  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte šťastie, že väčšina je "obmedzená". Inak by nebol vyskúšaný doteraz ani balón nad Parížom s kačicou a ovcou v koši...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-17  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pan-debilium..

vies co,, daj ten o ovci a salasi..

ty to vies tak dobre rozpovedat..

nooo..

PS,,najlepsi prispevok ktory tu bol doteraz uverejneny na celom tomto webeje od NEW SPICE..
asi siesty od spodu..

normalne ma rozosmial tak,ze som sa skoro zaštal..diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Wikileaks video uz je vonku!

Slubovane video od wikileaks o tom, ako usa vrazdia civilistov


Čo vravi Boh na Vatikan a rím.kat.cirkev?

To vražedné ticho je ubíjajúce.

Prečo kráľ Svätopluk na Bratislavský hrad

Pôvod postkomunistických elít: Od Pražskej jari po ...

What the Bleep !? Down the Rabbit Hole CZ titutlky

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2387 s