20. September 2019
    
Kresťania,alebo pohania? - Dolezite.sk

Kresťania,alebo pohania?


  2011-12-16  (17:58)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Kresťania,alebo pohania?VIANOCE - kresťanské či pohanské oslavy? ČASŤ 1. historické korene Ľudové tradície u nás spolu s indoktrináciou kresťanských tradičných náboženstiev zakorenili v našom vedomí predstavu, že vianočné sviatky a s nimi súvisiace rituály sa konajú na počesť narodenín Ježiša Krista, spasiteľa ľudstva. Tieto kresťanské tradície však majú svoju históriu, ktorá dokazuje neodškriepiteľné súvislosti s POHANSKÝMI zvyklosťami, ktoré existovali dávno pred vznikom kresťanstva. No treba sa pozastaviť aj nad samotnou historickou skutočnosťou existencie osobnosti Ježiša Krista ako spasiteľa ľudstva zo zorného uhľa INÝCH MÝTOV o spasiteľoch ľudstva, ktoré jestvovali už dávno pred naším letopočtom. Faktom ostáva, že jezuita osemnásteho storočia Antomaria Lupi zistil svojím skúmaním, že niet takého mesiaca v roku, na ktorý by nebolo pripisované Ježišovo narodenie. Britská Encyklopédia vraví, že " Kresťania narátali doteraz stotridsaťtri odlišných názorov na rok, v ktorom sa Ježiš narodil." O týchto legendách sme písali na inom mieste ( pozri: Študijné materiály čís.4. na webovej stránke Spoločnosti Prometheus -" Materiály na zamyslenie") Vyberáme iba jedno porovnanie s mýtom , ktorý dal základ kultu MITRAIZMU, už dávno pred vznikom kresťanstva. MITHRAIZMUS. Bol to indicko-iránsky kult Mithru , ktorý priniesli v prvom storočí nášho letopočtu rímski vojaci z ťaženia v Malej Ázii. Medzi vojakmi bol veľmi populárny a šíril sa aj ako jeden z najsilnejších konkurentov kresťanstva až do 4. storočia, kedy cisár Konštantín ho potlačil. Pre porovnanie uvedieme iba niektoré črty: Mithra údajne sa narodil v r. 272 pred NL a vstúpil na nebesia v r. 208 pred NL, teda viac než dvesto rokov pred Ježišom. Mithra bol bohom slnka, bol známy aj ako „Výšina sveta“. Meno Kristus pochádza zo slova Kris, čo znamená slnko (Boh Krišna bol tiež pomenovaný podľa slnka ) Narodeniny Mithrove sa oslavovali dňa 25 decembra každý rok, čiže v deň keď slnko zostúpilo na svoj najnižší bod na oblohe, aby potom každý rok opäť začalo vystupovať. .Mithra sa údajne narodil v jaskyni, kde ho ošetrovali pastieri a potešovali darmi. Údajne sa narodil z PANNY, ktorú nazývajú „BOŽIA MATKA“ Hovorí sa o ňom , že chodil veľa po svete a učil . Nabádal k bratstvu medzi ľuďmi a zjednoteniu sa proti zlu. Robil zázraky a dokonca vskriesil jedného človeka z mŕtvych. Vyjadrovali sa o ňom , že ukazuje CESTU, PRAVDU A SVETLO. Pokladali ho vysloboditeľa, za Spasiteľa a božieho pastiera. Učil o nebi na oblohe a o inom mieste ako o mieste večných muk . Jeho sviatočným dňom bola nedeľa.. Mal 12 spoločníkov, alebo učeníkov, s ktorými mal poslednú večeru. .Bol pochovaný v hrobe a po troch dňoch vstal z mŕtvych. Jeho vzkriesenie sa oslavovalo na jar každého roka.. Prijímanie nových „veriacich“ bolo sprevádzané kvapnutím kvapky býčej krvi na hlavu, aby sa tak zmyli bývalé hriechy, čím boli súčasne aj spasení a stali sa nesmrteľnými. Mithristi si pripomínali vstúpenie boha slnka na nebo, zjedením kúska pečiva tvaru slnka, teda ako naša žemľa, na ktorom bol vyrytý Mithrov meč (= kríž ) . Toto symbolizovalo jeho telo, potom vypili aj trochu vína, čo symbolizovalo jeho krv. Mithra vravel :“Ten kto nebude jesť z môjho tela a piť z mojej krvi , aby bol jedným s tých čo sú so mnou, nebude spasený.“ Mithristi sa tešili na posledný súdny deň, v ktorom mŕtvi vstanú, Mithra príde druhý krát a nastane posledný zápas, ktorý zničí vtedajší poriadok veci , aby nastolil víťazstvo svetla nad tmou, a aby porazil princíp zla. TREBA EŠTE NIEČO DODAŤ ? V čase zrodu prvotného kresťanstva prevládali „náboženstvá tajuplnosti“. Každé z nich si vytvorilo svojho vlastného SPASITEĽA ( Okrem Mithru to boli v iných kultoch Dionysos, Attis, Iris, Osiris –Spasiteľov bolo v histórii ľudstva narátaných pätnásť) Všetci títo Spasitelia nejakým spôsobom predišli svojej smrti, ( niekedy vstali z mŕtvych ).S ich kultom boli spojené rituály, ako spoločná večera s chlebom a vínom. (Kresťanstvo -Mithraizmus ) Tieto „pohanské“ kulty sa neskôr rozchádzali, avšak ich korene boli rovnaké, vrátane kresťanstva. Vytvorenie mýtu panenského pôvodu nebolo tiež nič originálne. Rituál kresťanského „prijímania“ je len kopia pohanského jedenia tela a pitia krvi pohanských bohov. Krst vodou existoval tiež v pohanských kultoch. _____________________________________________________________________________ S veľmi povolaným prístupom a s hlbokou znalosťou prameňov sa k tejto problematike vyjadril R. J. Condon (National Secular Society 1974, 1984 and 2000) v brožúrke , o ktorú opierame náš ďalší náčrt SÚVISLOSTÍ s pohanskými mýtami a rituálmi, ktoré existovali dávno pred kresťanskými a boli čerpané syntézou z mnohých prameňov a náboženských doktrín Oslavovanie Vianoc nie je totiž nič iného ako pokračovanie praktík, ktoré vykonávali naši dávni pohanskí predkovia každoročne na oslavu zimného slnovratu po mnoho storočí ešte pred vznikom kresťanstva. V ANTICKOM RÍME Za plného rozkvetu Rímskej ríše bola táto kozmopolitickou zostavou národov, v ktorej panoval obdivuhodná tolerancia všetkých náboženských presvedčení
. SATURNALIA, ktoré trvali od 17 do 24 decembra, boli prejavom týchto osláv. Končili 25 decembra veľkou hostinou (BRUMALIA) spojenou so stretávaním rodinných príslušníkov a priateľov a výmenou darčekov. Tento deň sa nazýval " Natalis solis invicti" čo znamená "narodeniny neporazeného slnka", čiže slnovrat znamenajúci obrat prírody k podmienkam rozkvetu celej rastlinnej i živočíšnej ríše. Prívrženci mitraizmu 25 decembra o polnoci sa zhromažďovali vo svojich vysvietených kostoloch s kňazmi oblečenými do bielych rúch a chlapcami páliacimi kadidlá ( tak ako teraz v katolíckych kostoloch na polnočnej omši) Oslavovali tak Mithru , ktorý podľa jeho uctievačov prišiel z neba,, aby spasil ľudstvo od hriechov a bol zrodený z panny 25 decembra. Pastieri sa dozvedeli najskôr o jeho narodení ( rovnako ako v kresťanských predstavách) Aj Egypťania žijúci v Ríme oslavovali. Ich boh HORUS narodený z panny prišiel ako spasiteľ sveta. V ich kostoloch ukazovali jasličky alebo válovček s novorodeným HORUSOM a s jeho matkou panenskou ISIS , ktorá stála za ním Gréci žijúci v Ríme oslavovali až šiesty január. Bol to deň keď kaď panenská bohyňa KORE porodila DIONÝZA, ktorého volali tiež IES, alebo JESUS. Po štyristo rokov oslavovali Gréci tento sviatok- ARMÉNSKA CIRKEV ho oslavuje dodnes. Rímski gladiátori pochádzajúci z NEMECKA oslavovali YULE, severoeurópsky sviatok znamenajúci OBRAT v ročných sezónach. (Yule je pojem, ktorý znamená "KOLESO" , čo naznačuje otáčajúcu sa periodicitu v ročných sezónach) Židia tiež oslavovali CHANUKAH, sviatok osvietenia v mesiaci KISLEW (CHASLEW) ktorý prevzali z babylonského mesiaca KISILIMU pripadajúceho na december. Podľa židovskej encyklopédie 25 Chaslew bol dlho sviatkom oslavy zimného slnovratu. ČASŤ 2 POSTOJE PRVOTNÝCH KRESŤANOV K POHANSKEJ ÚCTE K ZIMNÉMU SLNOVRATU V začiatkoch kresťanstva sa títo štítili prevziať tradičné pohanské zvyky V roku 245 nášho letopočtu ( teda až dve a pol storočia po údajnom narodení Krista) Origen.(185-.254 ), ktorý je pokladaný za najvýznamnejšieho teológa a biblického učenca v začiatkoch Východnej kresťanskej cirkvi - protestoval proti myšlienke oslavovania Ježišovho narodenia ako pozemského kráľa. Navyše sa mu nepozdávalo, že by Ježišove narodeniny sa stotožňovali s narodením celého množstva POHANSKÝCH bohov! Až v štvrtom storočí sa postupne umlčali kritiky , pretože kresťanskí duchovní boli bezmocní proti ZAUŽÍVANÝM pohanským tradíciám. Cirkevný otec TERTULLIAN (3. storočie) veľmi ľútostivo sa vyjadruje o tom takto vo svojej knihe o MODLIARSTVE: "… u nás sa často oslavujú Saturnália, januárové oslavy , Brumalia a Matronalia . Dary sa vymieňajú. Dávajú sa novoročné dary s veľkou okázalosťou a veselosťou, hlučné hostiny sa konajú. O, o čo viac sú pohania verní svojmu náboženstvu, keďže sa starostlivo vyhýbajú preberaniu kresťanských slávností…." (Poznámka: inými slovami- sám Tertullian pripustil, že kresťania PREBERALI pohanské slávnosti) Napriek týmto LÚTOSTIVÝM HLASOM- kresťanská vierouka teda fakticky PREBRALA POHANSKÉ RITUÁLY z viacerých mytologických prameňov. Mýtus o panenskom narodení.. Egyptská verzia. Tento mýtus bol známy už 1,700 rokov pred naším letopočtom. ( celá legenda je aj znázornená aj na stene Chrámu Amona v Luxore , ktorý postavil Amenhotep III.) Na tejto sérii obrazov boh TOTH ( zodpovedá kresťanskému archanjelovi Gabrielovi) robí ZVESTOVANIE pre kráľovnú Mut -em- ua, že porodí syna - božské dieťa povahy boha HORUSA. Druhý obraz znázorňuje boha Knepha, ktorý oplodňuje kráľovnú pannu dotykom znaku života k jej ústam.. Posledná scéna série je matka s novorodencom Mýtus troch( mudrcov -mágov) kráľov. Ten sa dnes odvodzuje od astronomickej alegórie (=prenesený zmysel určitého javu na iné javy) Traja kľačiaci králi, ktorí putovali k novorodeniatku Ježišovi sledujúc betlehemskú hviezdu sa dnes odvodzujú od hviezdnych konštelácií v prostred zimy. V súhvezdí ORIÓNU sú nápadné tri hviezdy prichádzajúce z východu. Zvestujú objavenie sa hviezdy SIRIUS, najjasnejšej na oblohe, ktorá sa objavuje na jednej čiare spolu s tromi hviezdam Oriónu. V starom Egypte volali SIRIUS zvestovateľom slnka. Mýtus Betlehemskej stajne. Keď dochádza " k novému zrodeniu slnka" (=zimnému slnovratu) slnko sa nachádzalo v súhvezdí Kozorožca. ( v tom čase ho nazývali aj Augiášov chliev). Cirkevný otec Justin Martýr sa vyslovil, že Kristus sa narodil keď slnko sa zrodilo v Augiášom chlieve , teda Ježiš prišiel ako druhý Herkules očistiť tento špinavý svet Mýtus o jasliach a válove. Tento mýt má svoj pôvod v Egypte, kde svet pokladali za horu na vrcholci ktorej sa zrodilo slnko . Vrchol hory sa volal "ap-ta" To isté slovo však znamená súčasne aj "jasle". Jasle sa v Egypte stali symbolom zrodu slnka , a v egyptských chrámoch sa tento symbol vždy objavoval každý rok " pri zrode slnka" ( Poznámka : ak sa niekomu tieto dôkazy opierajúce sa o astronómiu pozdávajú dnes ako "za vlasy pritiahnuté" , treba si uvedomiť, že kňazi pred kresťanskou érou venovali svoj čas aj pozorovaniu oblohy a boli teda súčasne aj astronómovia a ASTROLÓGOVIA. Zo svojich pozorovaní vyvodzovali totiž závery , proroctvá a rady pre panovníkov podľa svojich vlastných predstáv a potrieb) Mýtus betlehemskej hviezdy V staroveku boli mýty zvestujúce narodenie bohov ( alebo veľkých hrdinov) celkom bežné. Tak napríklad narodenie Budhu ( matka: panna Maya), bolo zvestované nezvyčajnou hviezdou ( nazvali ju "svätá ričis"). Podobne aj narodenie Krišnu, Mojžíša a Abraháma boli zvestované hviezdami podľa legendy. Avšak najbližšie ku kresťanskej legende o troch mágoch, ktorí išli hľadať novorodeného Ježiša a cestu im ukazovala hviezda stojí v posvätnej knihe starého perzského náboženstva "ZOROASTRIANIZMU", ktorá sa volá "Avesta". Perzský prorok Zoroaster (628-551BC) vo svojom proroctve vraví: "Vy deti moje budete prvé poctené tým že uvidíte božskú bytosť, ktorá sa objavila na tomto svete. Hviezda pôjde pred vami a zavedie vás na miesto jeho narodenia. Keď ho nájdete darujte mu vaše obete, pretože on je v skutočnosti vaším Pánom a večným kráľom." (Toto proroctvo je doslovne prevzaté v evanjeliu Matúša a rovnako je aj v arabských apokryfoch "O DETSTVE" , kde sa doslovne vraví: "Mudrci prišli z východu do Jeruzalema podľa proroctva Zoroastera. (v origináli: Zorodašta)" Mýtus o masakri nevinných novorodencov Keď prišli mágovia vítať novorodeného Ježiša Herodes, ktorý sa nedozvedel o mieste jeho narodenia údajne nariadil zavraždiť všetky novorodené deti -oboch pohlaví v Betleheme a jeho okolí.Táto skutočnosť nie je historicky potvrdená. Dokonca židovský spisovateľ Josephus (prvé storočie nášho letopočtu), ktorý opísal veľmi podrobne všetky skutky Herodesa sa ani jediným slovom o tom nezmieňuje!. Ide tu skôr o PRISPOSOBENIE sa legende o FARAÓNOVI, ktorý prikázal zabiť všetky izraelitské novorodeniatka -chlapcov, pretože mu jeho pisár prorokoval narodenie dieťaťa, čo mu bude raz nebezpečným súperom. (Josephus: Antiquities 2: 9: 2) Podobné legendy kolovali však aj o Krišnovi, alebo o Abrahamovi, ktorého sa obával babylonský kráľ Nimrod a preto nechal vyvraždiť všetky deti Babylonskej ríše. Mýtus o svätej rodine Legendy o pannách, ktoré porodili nie sú v pohanských mytológiách vôbec výnimočné. Mexikánci, Číňania. , Indiáni, Etruskovia Teutóni a Škandinávci vytvorili takéto legendy o pannách - bohyniach čo rodili . Panna Mária sa podobá až k nerozoznaniu legende o egyptskej bohyni ISIS. Dokonca aj niektoré tituly, ktoré Egypťania dávali svojej bohyni Isis preniesli kresťania na Madonu ( Sú to: tituly: "Naša Pani" = Madona, "Kráľovná nebies", "Spasiteľka duší" a " Nepoškvrnená Panna" ) Jozef, otčim Ježišov a manžel Márie zodpovedá egyptským predstavám boha zeme SEB, ktorý bol otčimom HORUSA počas jeho detstva, ktoré Horus strávil na zemi (rovnako ako Boh- Kristus) V egyptskej mytológie figuruje aj meno Iu-em-hetep, čo znamená: "Ten čo prichádza s pokojom" Tento Iu-em-heteb bol zázračný liečiteľ, povestný svojou múdrosťou, ktorú šíril vo svojom okolí. Vianočný stromček Oslavy zimného slnovratu boli spojené s používaním stromčekov v Egypte Babylónii a v Ríme. Úplný opis nášho moderného vianočného stromčeka v Babylónii nájdeme v Jeremiášovi (10: 2-4) Vianočná hostina s husacinou, (alebo morkou ) Hus pokladali Egypťania za symbol boha zeme SEBa., bola posvätná aj pre rímsku bohyňu Juno (jej grécka predstaviteľka sa volala Hera), rovnako ako pre grécko - rímskeho boha Cupida - Erosa. Mohli by sme spomenúť aj Brahmu a Babylončanov, ktorým bola hus posvätná tiež. Moriak ako "náhrada" husaciny na vianočnom stole bol zavedený prvý raz v Amerike. Čo teda povedať na záver? Tradícia vianočných osláv má svoje historické korene v POHANSKÝCH zvykoch oslavovania zimného slnovratu. Kresťanstvo tieto hlboko zakorenené zvyky prebralo a dalo im iný náboženský význam. Znamená to azda, že ľudia bez náboženského presvedčenia nemajú oslavovať Vianoce, že nemajú rozosielať pozdravy priateľom, že nemajú si vymieňať vianočné darčeky? Vôbec nie! Nekonfesijní občania tak ako ich ako nábožensky orientovaní spoluobčania oslavujú tieto sviatky rovnako. Bezkonfesijní ľudia im, pravda pripisujú iný význam. Oslavujú tým prírodu s plným vedomím objektívnych faktorov, ktoré formovali po stáročia tieto sviatky. Navyše vianočná nálada je nabitá pocitom pokoja a mieru.. A TOTO JE PRÁVE CIEĽ O KTORÝ SA USILUJÚ AJ HUMANISTI. Treba si iba želať, aby takáto atmosféra vzájomného porozumenia panovala nie len počas týchto sviatkov, ale aj po celý rok
anonym
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-17  (00:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre mňa sú iba sviatky zimného slnovratu. Maštaľné narodenie drevenej modly nech si slávi FC, pacient, polozhasnutá svieca spod Tatier a ostatní kostolní príbuchovia, ktorí sa k tomu hlásia. Normálnym ľuďom dajte s tým pokoj...MeGusta . mybodite20   |   ip:78.98.166   |   2011-12-17  (01:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nabozenstvo je priliz silna vec na premyslanie bud by som silno vahal alebo bol presvedceny a kedze obe cinnosti by ma totalne zamestnali preto tento problem radsej presuvam do oblasti toho co nemozem ovplyvnit a venujem sa inym veciam :) nuz....


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (01:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a zasa..
kto ti kaze klikat na tieto clanky??
ty chod do nejakeho centra pre postihnutych ,povedz co ta trapi..a nech ti nejaky socialny pracovnik skusi vypnut ten samonasieraci mód,,alebo sa spytaj maminy kde sa to da "disable selffuuckin mode" ,,mozno niekde v nastaveniach to mas..lebo uz si naozaj ako schyzofrenik!!
tazko sa mi na teba pozera..luto mi ta je..
ty si taky motoško,,stale sa tu len volakde zamotas do tychto diskusii ktorym vôbec nerozumies a nicis si tu svoje drahocenne nervy!!

skus tu maminu,,alebo skautsky zväz..mozno sa pomoc pre teba najde..a ak uz ani tam nic,,tak posledna moznost, psychiatria!!
tam ti daju pirule,,ktore budes pravidelne papat,,a ulavi sa ti..uvidis!!
tak zajtra..

PS.daj vediet ako ti je po tom paroxetine alebo prozacu,,alebo co ti pan doktor da:-DDDD

dovi dopo,,
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (02:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok je typicky cajtgastacky utok na krestanstvo..
domotany a doklepany aby to takych vseliakych mudrochov ,co tomu chcu verit a hladaju nejaky "dokaz" ,hned stiahlo a presvedcilo!!
to s tym mitrom je dobre domotane..
staci si otvorit gugel,,a napisat tam mitra a klik na obrazky..
je tam aj ako sa narodil,,aj co robil,,ci mal ucenikov..vsetko tam je..
no treba chciet si najst info!!Anupew . jacanidy24   |   ip:46.34.253   |   2011-12-17  (02:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milý anonym máš tam chybu boh zeme v Egypte sa volá GEB/GEBTH a nie SEB tým si ma poriadne urazil. A keď chceš vedieť ako vznikli 2 največšie náboženstvá prečítaj si knihu od Jaromíra Kozáka Zbierka hermetických textov. Tam vysvetľuje že všetky náboženstvá aj poznania pochádzajú s Egypta dokonca aj Indické védy a je to aj prakticky potvrdené takže vierohodnosť 100%. hmm už vidím kresťanov a ich ego ako to popierali a popierajú.


Anupew . jacanidy24   |   ip:46.34.253   |   2011-12-17  (02:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium - v niečom máš pravdu veriť na nezmysli je fakt úbohé, ale vďaka náboženstvám existuje svedomie (morálne zásady) a to si cením viac ako vedecký pokrok a tzv. "zdravý rozum".


Anupew . jacanidy24   |   ip:46.34.253   |   2011-12-17  (02:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dotaz na ADMINA neplánuješ niekedy prosím ťa vytvoriť reakcie na diskutujúcich pretože vypisovať ručne nicky je dosť krkolomné?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (02:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anupew..
myslis tie srandovne postavicky z macacimi a sokolimi hlavickami??
to maju byt akoze bohovia??

no ,vieryhodnost asi rovnaka ako svarog a morena..odin a thor..ci kali..
DEMONIZMUS!!Anupew . jacanidy24   |   ip:46.34.253   |   2011-12-17  (02:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplis - videl si niekedy film Hviezdna Brána videl si aké helmy mala Horova stráž áno presne sokoliu hlavu. Primitívne hlavy také niečo považujú za skutočnosť aj keď pod helmou je normálny človek. Dám ti jednoduché vysvetlenie: Ak by som mal ten kostým s filmu a ukázal by som sa v Ňom niekde v domorodom kmeni v Amazonii a použil pri tom niečo s našej techniky tiež by ma začali uctievať ako boha a presne by som aj na freskách vyzeral ako Hór v Egypte. Takže asi tak zlatko-


bobo . sidetupi44   |   ip:62.178.15   |   2011-12-17  (02:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium si rozdvojená osobnost cítiac sa menejcenný v okolí spoločnosti, tvoje názory nikto nebere vážne. Si uzavretý introvert a trpíš samomluvou.


bobo . sidetupi44   |   ip:62.178.15   |   2011-12-17  (02:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte tento članok je velký hnoj.


Anupew . jacanidy24   |   ip:91.191.10   |   2011-12-17  (03:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bobo - Kresťan že?


Anupew . jacanidy24   |   ip:91.191.10   |   2011-12-17  (03:10)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tento článok by som trochu opravil a zaradil ho do osnov dejepisu na školách nech sa mladý učia ako je ich náboženstvo (mimochodom ktoré im bolo násilím a bez vlastného rozhodnutia pridelené ako židom čísla na zápestiach počas 2sv.) jedno veľké skopírované klamstvo. Nech žije predkresťanská doba.


Anupew . jacanidy24   |   ip:91.191.10   |   2011-12-17  (03:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins - ešte taký malí detail keď už sa mi vysmievaš. Určite poznáš tých tvojich dvoch zakladateľov kresťanstva? Mojžiš a Ježiš a vieš kde študovali a žili??? Ano zlatko presne tak v Egypte a čo myslíš prečo boli zrazu tak múdri keď od nás odchádzali hmm??? Lebo naši kňazi ich to naučili a zapáčilo sa im mať vlastné náboženstvo, pretože v Egypte boli ľudia vychovávaný trascendentálnym poznaním vlastnej kultúry a k tomu aj nadradenosť voči svetu to čo dnes je u židov. A to sa tým dvom vytklo z pod kontroly a preto tu máme dnes takéto drísty ala kresťanstvo. Vieš ja považujem toto za največšiu chybu v dejinách ľudstva to že sa Egyptské poznanie dostalo tam kam nemalo. Ja osobne preklínam tieto dva dni.


bobo . sidetupi44   |   ip:62.178.15   |   2011-12-17  (04:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nič som sa nemusel učit na naboženstve ako to je lebo to mam v sebe a preto som pred vami


bobo . sidetupi44   |   ip:62.178.15   |   2011-12-17  (04:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ešte niečo Joplins ak najprv uveríš v Lucifera potom sa ti otvorí dalšia brána a to je posledná možnost návratu a hned som si to rozmyslel !nepoučuj! o čom nemáš ani potuchy. Dobre ti vravím !nepoučuj! oheň má dve stránky. Ale to ty nikdy nepochopíš. Lebo čítaš nezmysly! a trepeš nepoužívaš praktickú inteligenciu a to je tvoja hlupa chyba v živote preto nikdy na nič neprídeš.


bobo . sidetupi44   |   ip:62.178.15   |   2011-12-17  (04:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to patrí aj pre teba Anupew


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-17  (04:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bobo...joplins nie je zlý.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-17  (05:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anupew...máš na mysli Egyptské náboženstvo, ktoré zotročovalo ľudí?...no škoda že si v tej dobe nežil ako otrok...hneď by sa ti táto viera zhnusila až tak, že by si Mojžíša privítal z otvorenou náručou.


Patrik . vebasydi71   |   ip:46.34.242   |   2011-12-17  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Spravte nieto z vás zázrak a rad v neho uverím...
Alebo sa viete len vadiť kto má pravdu ???


Mufko . viwytevu03   |   ip:195.80.16   |   2011-12-17  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavé koľko článkov teraz o takýchto veciach nachádzam, ako v mainstreame, tak na takýchto weboch. Zapríčinené blížiacimi sviatkami - na druhej strane sa mi to vidí ako "krásny štart" spomínaného "diablového mesiáša"

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;v=8RX9xGMCh6Q

Budem citovať posledný odsek časopisu +7 dní. (najčítanejší v SR...)

"Ježišov citát na jednej z najvýznamnejších moslimských stavieb sveta, koleso Ježišovho života v Kašmíre, hlboká úcta ktorá sa mu dostáva v hinduizme i budhizme, jeho významná úloha ako proroka Islamu, židovský pôvod a mnoho ďalších skutočností tohto muža priam predurčujú na to, aby sa stal zjednotiteľom svetových náboženstiev. V Indii som pochopil že Ježiš nepatrí len kresťanom ale všetkým hľadajúcim ľuďom na svete. Majitelia pravdy si o budú privlastňovať, aby v jeho mene a poza jeho chrbát svet rozdeľovali, vyvolávali nepriateľov a tak ho ovládali. Tí, ktorí pravdu hľadajú, svet zjednocujú aby sa raz naplnilo Jánovo proroctvo o novom Jeruzaleme, "ktorého brány ostanú otvorené a v ňom sa zhromaždí sláva národov".

čo dodať...

A keď tu už niekto pošle článok - prosím nech tam aspoň dá odseky a trochu ho upraví !!! Kto to má čítať? To môj diskusný príspevok je prehľadnejší...

Inak článku neverím ani zamak. Ako písal niekto hore, niečo ako Zeitgeist - Milión nepravdivých údajov z ktorých nám potom vznikne "nepopierateľný fakt"...
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-17  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Panantivianocárium – to si píš, že to oslávim. A nepokazia mi to ani nihilistické typy, ktoré v taký čas budú ležať pod stromom opitý z červeného vína, lebo sa zvolávajú na zimný slnovrat.
Budem piecť vanilkové rožky a ostatné koláče a budem si vychutnávať vianočnú pohodu.
A som zvedavá ako sa raz zatvária tvoje deathmetalové detičky, ktorým v čase vianočných sviatkov ako “pokrokový človek” sucho strčíš do rúk najnovší model ipodu, ktorý vyrobili čínski robotníci vo fabrike pracujúci od svitu do mrku s naťahanými sieťami proti samovražde pod oknami, ktorý si kúpil v tescu na splátky cez quatro a to bude asi tak všetko. Alebo možno ani to. Chúďatá budú len s nemou výčitkou pozorovať svojho ocina v mikine s pentagramom krútiaceho vymletou hlavou do rytmu nejakého hluku, čo nazýva hudbou, prečo práve oni nemôžu mať vianoce ako ostatné detičky. Ale možno natrafíš na dobrú ženu, ktorá ťa dá “do laty”. Ale to by musela byť naozaj svätica a hneď vyhlásená za blahoslavenú :)
Anupew . jacanidy24   |   ip:46.34.236   |   2011-12-17  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer-To je tak isté že by som otrokom nebol že nad tým ani neuvažujem a k tomu moja lojálnosť voči celej Egyptskej kultúre je tak vysoká že by sa to proste ani nestalo


budha . hyhevubi58   |   ip:178.41.17   |   2011-12-17  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  boh je v každom z nás...dovoľte mu vijsť na povrch z vnútra vašej uzamknutej duše...hľadajte kľúč


AlonsoQuijano . nesoliba51   |   ip:95.102.21   |   2011-12-17  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nečítal som článok, ale tieto články sú stále o tom istom. V čo na Vianoce veríme a čo vlastne Vianoce symbolizujú ? Ja som vyrastal v ateistickej rodine a keď som bol malý a veriaci spolužiaci sa ma pýtali prečo ateisti oslavujú Vianoce. Nevedel som na to odpovedať. Neskôr som si myslel, že je to tradícia rozdávania darčekov, stromčeka, slávnostnej večere a ( prázdnin). Ak sú Vianoce v rodine zabehnuté, ťažko ich zrušiť, predovšetkým ak máte deti. Ťažko je vysvetliť deťom prečo nedostanú darčeky (ak s tým má niekto skúsenosti, budem rád ak napíšete).
Avšak tou hlavnou tradíciou, kt. je oveľa podstatnejšia by mala byť Láska vo všetkých druhoch. Aspoň na tento jeden deň zahodiť všetky nesváre, dopriať radosť aj druhým a posadiť sa za jeden stôl aj z nepriateľom (vojenský stret v prvej svetovej roku 1914). To by mali znamenať Vianočné sviatky, nie hádky či bol skôr Egypťan, Pohan alebo Ježiš.


Sydney . kukofoba39   |   ip:62.197.22   |   2011-12-17  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechápem čo mi mal povedať tento článok


bublinka . pahequji50   |   ip:91.127.58   |   2011-12-17  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sydney: ani ja.joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hlavny ciel je Jezis a krestanstvo.
treba ho domiesat z rôznymi inymi bludmi,a tym aby zapadlo medzi desiatky vymyslenych bludov!!

to je hlavny ciel.
a tychto utokov bude ku koncu coraz viac..az sa svet prikloni nakoniec k univerzalnemu svetovemu nabozenstvu pod vladou cloveka ktory sa bude vydavat za mesiasa!!


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-17  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozno rovnako uvazovali aj v Egypte, ked sa im rucalo ich nabozenstvo, ktore bolo podstatne starsie ako toto, tiez tam mali svojich tatranskych orlojov, ci polozhasinajuce sviece, ktore s odchodom ich bohov do dochodku a s nezrozumitelnym prichodom dalsich si kladli podobne otazky. Urcite tam behali so zurivou grimasou v tvari, nenavistou v srdci, ci s papekom v ruke a vykrikovali apokalypticke scenare, ako vystrihnute z prispievatela na tomto portali. Rovnako ako on totiz nemohli uverit, ze to, comu verili, skoncilo. Ale nastastie vyvoj nezastavis a aj tito krikluni pomaly vyhynu a mozno pride len dalsie zbytocne nabozenstvo.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (15:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..

uplne presne si to vystihol..


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-12-17  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všímate si, že mládež vo veku 15-20 rokov je voči týmto témam apatická? Ich bohom je vysoká škola, práca s pc a sväté peniaze. Teraz neviem, je to dobre alebo zle?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-17  (19:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...to z nich vychovala TV a média...


satanalebokto . huqevyge59   |   ip:178.40.13   |   2011-12-17  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je v skutočnosti sv. Peter ,teda Šimon vlastne Satan? Alebo ako to je? Kto je kto? Počet písmen v mene súhlasí! Čo je to za Hospodina, ktorý musí odpočívať po svojej práci? To je ten, JAAJ čo predal Mojžíšovi desatoro? Aháááá To tento BOH sľúbil Mojžíšovi že vyvraždí národy a bude mu slúžiť ak ho príme za svojho BOHA? Podla biblie robil hrmot a chrlil síru aby vyzeral dôležito! Skutočný STVORITEĽ všetkého a všetkých ktorého súčasťou je aj tento Hospodin tak ako aj TY drahý čitateľ! Ale musíš pochopiť kto vlastne si a v akom školiacom stredisku sa nachádzaš. Popremýšľajte akého Boha vlastne uznávate otvorte myseľ a študujte kto je kto a aký ma tento systém význam! Pošepkám vám!....
http://www.youtube.com/watch?v=amG3rfFy66Y&;feature=related


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-17  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  satanalebokto...ak by si chcel veci vidieť reálne, videl že BOH v starom zákone nevraždí ale trestá...ty si neuveril, pretože ak by si UVERIL vedel by si že smrťou nič nekončí, ale pokračuje...pre Kresťanov je slovo smrť len význam pre prechod na druhú stranu a kde skončili hriešnici zo starého zákona ktorých BOH potrestal ti hádam rozpisovať nemusím.


bobo . sidetupi44   |   ip:62.178.15   |   2011-12-18  (03:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto bolo písané pre Anupew ak najprv uveríš v Lucifera potom sa ti otvorí dalšia brána a to je posledná možnost návratu a hned som si to rozmyslel !nepoučuj! o čom nemáš ani potuchy. Dobre ti vravím !nepoučuj! oheň má dve stránky. Ale to ty nikdy nepochopíš. Lebo čítaš nezmysly! a trepeš nepoužívaš praktickú inteligenciu a to je tvoja hlupa chyba v živote preto nikdy na nič neprídeš.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Krestaniaalebo_pohania_143.html#ixzz1gqbsUj5C


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-18  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nakudrlinkované kadere, tmavomodrá jarmulka... Márne si lámem hlavu nad tým, prečo dali k tomuto článku na ilustračnej fotografii podobizeň rabína.


xviolence . tupotuwu73   |   ip:195.91.55   |   2011-12-24  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  AAAAch ludia...sa tu hadate, kto ma pravdu??? podlamna logicky ak je Boh, tak je len jeden...potom preco sa asi vsetky nabozenstva podobaju??? vsetci co veria v nejakeho Boha, veria v toho isteho Boha..samozrejme kazda civilizacia a kultura ho interpretuje trosku inak...necudo, ze sa ludia nevedia dohodnut,,,nikdy sa nevedeli...dolezite je, zobrat si z viery tú podstatu..slavien . kehogesy44   |   ip:212.89.22   |   2013-02-07  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak by si chcel veci vidieť reálne, videl že BOH v starom zákone nevraždí ale trestá

Boh je absolútnym ontologickym Dobrom sám v sebe ako aj vo vztahu k iným.
Boh je absolútne Morálne Dobro a Svätosť.
Boh je absolútna dobrotivosť.
Boh miluje sám seba nutne, ale miluje a chce stvorenie mimobožských vecí, na druhej strane, slobodne.
Boh je nekonečne spravodlivý.
Boh je nekonečne milosrdný.

Hmm, ako môže teda Boh trestať, keď je takýto dokonalý a milujúci? A trestať tak, že vyhubí ľudí?
slavien . kehogesy44   |   ip:212.89.22   |   2013-02-07  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty chod do nejakeho centra pre postihnutych ,povedz co ta trapi..a nech ti nejaky socialny pracovnik skusi vypnut ten samonasieraci mód,,alebo sa spytaj maminy kde sa to da "disable selffuuckin mode" ,,mozno niekde v nastaveniach to mas..lebo uz si naozaj ako schyzofrenik

Ako som už inde napísal. Nám, ateistom hovoríte, že urážame. A Ty čo robíš? Urážaš !
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Čo si to tie banky dovoľujú!?

Nestranné a rozumné zamyslenie sa nad dnesnymi bankami a Ficom.


Zle preložená Biblia - Boh nestvoril svet!

Kňazi vypovedali poslušnosť slovenským biskupom

Názorne a múdro o obehu peňazí.

Válka o modré zlato - Nad vodou se nedá zvítězit

Na strane obyčajných ľudí.

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ako také ovce

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2646 s