16. September 2019
    
Křesťanské bludařství - Dolezite.sk

Křesťanské bludařství


  2011-07-09  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Křesťanské bludařství„Již nějaký čas dlužím Vesemirovi odpověď na otázku, proč jsem nazval křesťanství bludařstvím." Těmito slovy tento text původně začínal. Jenže podíváte-li pozorně na odkazovaný článek (resp. komentář), zjistíte, že z „nějakého času" jsou již bezmála dva roky (sic!). Ne, nesepisoval jsem ty dva své „opus magnum," které bych vám teď předkládal, jenom jsem ten text na první zátah nedopsal a pak jsem se k němu již nedokázal vrátit, i když mi mezitím několikrát prošel rukama a stále se mi připomínal jako nedokončené dílo, které si žádá buď završit, nebo zavrhnut. Zavrhnout jsem jej nedokázal, na to mi ho (sebe!?) bylo příliš líto, ale dokončit se mi ho také nechtělo, a tak se z něj postupně stal doyen mých restů. Až nyní, pod průhlednou záminkou návštěvy pontifa maxima, jsem se přiměl k tomu jej dokončit. Prolog Text, který se tak obtížně rodil a který vám nyní předkládám (sám nevím, proč jsem považoval za nutné jej dokončit, snad kvůli tomu slibu, který jsem Vesemirovi tehdy dal) není v žádném případě vědecká práce, není to ani práce seminární, nemá žádné ambice a neaspiruje v žádném případě ani na částečné, natožpak na kompletní pojednání o vnitřních nekonzistencích, rozporech, podivnostech a zmatcích v křesťanském (rozuměj římsko-katolickém) učení. Jde spíše o neuspořádaný, nekompletní a nesourodý výčet toho, co mne tehdy vedlo k prohlášení, že „křesťanství je neskutečné bludařství" (nechme nyní stranou, že jak se můžeme právě teď přesvědčit takříkajíc v přímém přenosu, je to „bludařství" skutečné až hanba). Nuže... Slovník cizích slov praví: blud = chorobné a nevývratné přesvědčení neodpovídající realitě, ale svědčící o poruše percepce, myšlení i emocionality, celé osobnosti. Chci-li být přesný a sám k sobě poctivý, musím hned z kraje přiznat, že titul tohoto textu je nepřesný a zbytečně barnumský, protože v případě toho, o čem budu psát (a především toho, čemu se záměrně vyhnu) se o žádné bludy nejedná, protože blud je nevývratné přesvědčení neodpovídající realitě, ale (náboženská) víra je realita sama pro sebe. Nic se nemůže dostat do rozporu s vírou, protože víra je zapouzdřena sama do sebe, je svým vlastním vesmírem, který existuje funguje nezávisle na našem vesmíru společném, ve kterém píši tento text a vy ho budete číst. Stokrát se můžeme smát chlapovi v krumplované sukni, že si povídá s oplatkou, on ve svém realitě rozmlouvá s Bohem a pokud on nebude chtít, tak to tak i zůstane a my s tím nic nenaděláme, bez ohledu na to, že stejně dobře jako my ví, že v ruce nedrží boží tělo (není on to nakonec kanibalismus, když jeho bůh je (také) člověk?), ale tepelně zpracovanou směs mouky a vody. Víra je vůči faktům indiferentní, jinak by to nebyl víra, ale vědění. Nicméně „blud" je slovo dostatečně expresívní na to, aby velmi dobře vystihlo mé mínění o náboženství vůbec a křesťanství zvlášť, a proto se jej i přes drobnou terminologickou nepřesnost podržím. Bůh Nehodlám se (alespoň ne zde a nyní) zabývat samotnou existencí boha (bohů). Víra v boha je záležitost navýsost subjektivní a intimní (nenechme se zmást jejími sociálním a masovými vnějšími projevy) a je zcela bezpředmětné někomu tuto víru vyvracet, či se jí vůbec zabývat. Někdo věří v boha, někdo v demokracii, někdo ve volný trh, někdo v to všechno dohromady a někdo ve Velké létající špagetové monstrum. Jak se říká, proti gustu žádný dišputát. Nehodlám se zabývat ani tím, zda byl svět stvořen, či zda vznikl tak nějak sám od sebe evolučními procesy (osobně dávám přednost tomu být dílem náhody, než odpadním produktem zvrácené zábavy nějakého potměšilého boha), ani dalšími populárními otázkami, chci se pozastavit nad něčím jiným: mají křesťané vůbec jasno v tom, v jakého boha věří? Protože křesťané jsou monoteisté, a tedy uznávají jen existenci jednoho jediného boha, a protože se zároveň hlásí k judaismu a starozákonní tradici, plyne z toho, že bůh Nového zákona (křesťanů) musím být totožný s bohem Starého zákona (židů). I když odhlédneme od toho, zda mají sami židé jasno v tom, v jakého boha vůbec věří (ledacos nasvědčuje tomu, že ve Starém zákoně figurují minimálně dva různí bohové – stvořitel světa jeho usurpátor – kteří jsou vydáváni za jediného), je třeba se ptát: je bůh Nového zákona totožný z bohem Zákona starého? Pokud budeme předpokládat, že Bible nelže (což je v případě díla, jehož účelem je manipulovat s lidmi a ovládat je, předpoklad velmi odvážný), potom si musíme odpovědět: to vůbec není jisté. Předně: bůh křesťanský je trojjediný, zatímco u boha židovského jakýkoliv náznak takového kvality chybí. Jeví se to tedy tak, že bohové bible jsou minimálně dva: starozákonní a novozákonní. Což je ovšem v ostrém rozporu s fundamentální doktrínou monotheismu. Samozřejmě je možné se vymlouvat na to, že židé byli hlupáci zaostalí svého boha neznali, ale jak je to pravděpodobné vzhledem k tomu, že v době vzniku křesťanstvím s ním obcovali již tisíce, zatímco křesťané své učení teprve nesměle artikulovali? Druhá námitka je však ještě závažnější: zatímco bůh novozákonní je „milosrdný a slitovný" (abychom použili kanonickou formu třetího náboženství knihy), bůh starozákonná je krvelačná bestie (jen vzpomeňte ran egyptských, synů prvorozených, měst vypleněných a žen a dětí pobitých národem vyvoleným). Dr. Jekyll a pan Hyde, nebo spíše dva bohové? Nebo celý zástup démonů, jednajících pod jednou – člověkem-knězem vytvořenou – značkou? Pokud je rozporuplná již sám bůh, prazáklad veškerého náboženství, jak věrohodné, bezrozporné a konzistentní může být dotyčné náboženství samo? Paulismus Dalším bludem – spíše však blábolem – je přesvědčení křesťanů (myšleno hlavně těch západních), že jsou křesťané, tedy následovníci Krista
. Omyl. Jsou to následovníci Pavla z Tarsu a jejich učením je paulismus. Tak je totiž třeba nazývat to, co z Kristova odkazu učinil sv. Pavel, před svým obrácením Šavel, celník ve městě Tarsu. Pavel, zřejmě neschopen opustit své celnické kořeny, pojal Kristovo učení doslovně, a tím jej v některých aspektech důsledně pervertoval. Subtilní Kristovu nauku, založenou na esejské (též nazarejské – odtud Nazarejský, nikoliv z Nazaretu, což je oblíbený omyl) spiritualitě zmaterializoval. Z nanebevzetí se tak stal transport masa, kostí a pajšlu z Ježíšova těla vzhůru na nebesa a z panenskosti Ježíšovy matky Marie, odkazující na stupeň jejího zasvěcení v nazarejské sektě, se stala nedotčenost mužem. S tím, jak to uvést do souladu s existencí starších Ježíšových bratří, si nikdo hlavu příliš nelámal – prostě se o nich přestalo mluvit. Tímto Pavlovým „uzemněním" Ježíšova učení jsme poznamenáni dodnes, protože se stále potýkáme s nesmyslnou kombinací duchovna a tělesna, například v uctívaní svatých ostatků, či v důrazu, kladeném na pohřeb (američtí vojáci by mohli vyprávět, kolik obětí přinesli jen proto, aby na nepříteli vybojovali mršiny svých padlých kamarádů). Ukřižování Ústředním bodem křesťanské věrouky je příběh Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání. Stručně řečeno: Ježíš byl zrazen Jidášem, vydán do rukou Římanů, mučen, ukřižován, mrtvý z kříže sundán, do hrobu uložen, poté však vstal z mrtvých o po krátkém čase vstoupil na nebesa. Jenže tento příběh je opět poznamenám pauliánskou doslovností. Je třeba položit si otázku: skutečně Ježíš zemřel a vstal z mrtvých? Lze vyloučit, že se kupříkladu pouze nacházel v nějaké formě transu, ve kterém se mohl svým bližním jevit jako mrtvý, přestože byl stále naživu? Mohl se tomu naučit například od indických jogínů. Podle některých autorů byl Ježíš v kontaktu s indickým prostředím a údajně čerpal inspiraci pro své učení z buddhismu (křesťanství by pak nebylo nic jiného než hybrid buddhismu a judaismu). Proč by však hrál takové divadlo? Z podobného důvodu, z jakého se upálil Jan Palach – aby spektakulárním činem vyhrotil situaci, aby vytvořil zcela nové a krajní podmínky, ve kterých by se mohly projevit spodní proudy ve společnosti a dojít k pohybu a změně! A zde se dostáváme ke klíčovému bodu – k Jidášově „zradě". Záměrně jsem dal zradu do uvozovek, protože se ve světle posledních objevů začíná ukazovat, že se věci mají trochu jinak, než káže tradice. Předně, Ježíš ani jeho učedníci nepracovali v ilegalitě, nabízí se tudíž logická otázka: lze pouze tím, že na něj ukážeme, zradit člověka, který je veřejně známý? Jde o onen pověstný Jidášův polibek. Myslím, že ve skutečnosti jím Jidáš Ježíše nezradil, ale loučil se s ním. Byl totiž nejhlouběji zasvěcen do Ježíšových úradků a jako jediný skutečně chápal do všech důsledků, co a proč se chystá Ježíš udělat. Proto pomáhal proti Ježíši nasměrovat hněv moci, aby mu umožnil podstoupit martyrium. A proto spáchal sebevraždu když si myslel, že Ježíš neuspěl a skutečně zemřel, a on, Jidáš, na tom nese svůj díl viny. Tomuto výkladu – tedy dobrovolnému a plánovanému přijetí kříže – by ostatně nasvědčovala i Ježíšova slova na kříži: „Otče, proč jsi mne opustil," která údajně pronesl v okamžiku, kdy měl všechny důvody se domnívat, že se mu události vykly z rukou, že věci nejdou tak, jak si naplánoval, a že Bůh, o němž si myslel, že je v kritickém okamžiku podrží, se jaksi neobtěžoval. Zmrtvýchvstání pak lze docela snadno vysvětlit jako procitnutí z transu a nanebevzetí jako úspěšné završení plánu, ovšem opět nikoliv fyzické, ale duchovní, symbolické. Že se plán zdařil, o tom venkoncem svědčí 2000 let evropské historie. Takovéto pojetí je nakonec i v souladu s (v poslední době notně zprofanovanými) teoriemi o tom, že Ježíš nezemřel, ale žil s Máří Magdalenou jako svojí ženou a zplodil s ní řadu potomků. A konečně: příběh ukřižování, tak jak byl právě nastíněn, nejenom že je logičtější a pravděpodobnější, než ten kanonický, protože se obejde bez nadpřirozena, ale dokonce je i mnohem silnější. Je to příběh o člověku, který se obejde bez pomocných berliček v podobě Boha. Bible Jak známo, křesťanství je spolu s judaismem a islámem označováno za náboženství Knihy, tedy za náboženství, které je vystavěno kolem psaného slova, jehož původ je považován za božský, a s níž musí být všechny ostatní texty v souladu. Problém je, že všechny části Bible jsou zcela nepochybně původu lidského; v případě Nového zákona jsou dokonce známi konkrétní autoři. Ale Bible není jediný text – je to soubor textů, které byly vybrány z mnoha podobných, zabývajících se danými událostmi, a tento výběr prováděli lidé. Křesťanství, tak jak jej známe, není čisté učení Ježíšovo, ale rodilo se v průběhu několika staletí na koncilech, na kterých se rozhodovalo, které učení bude uznané, a které bude označeno za herezi. Tak byly vybírány i části Bible – něco bylo zařazeno, větší část však skončila coby apokryfy mimo Bibli, zapomenuta, zakázána. A tento výběr byl zcela účelový, poplatný momentální mocenské a politické konstelaci. Samozřejmě lze namítnout – a často se to tak činí – že text sice psali lidé, ale jejich ruka byla vedena Bohem, který je inspiroval. Pravé učení od falešného sice oddělovali lidé, ale na základě božího vnuknutí (srovnej např. dogma o neomylnosti papeže, či indiferenci mezi kněžstvím a knězem). To je ovšem zcela universální výmluva, kterou lze použít při jakékoliv příležitosti a lze s ní odůvodnit cokoliv. I kdybych však uznali argumenty o božské inspiraci, stále je zde otázka překladů. Bible kterou známe má k té „původní" (autentické, první zaspané) velmi daleko, je od ní vzdálena generace opisovačů a překladatelů. Často jde o překlady mezi řečmi skomírajícími až mrtvými, mezi jazyky, které mají odlišnou gramatiku a slovní zásobu a nemusí mít vždy pro všechna slova rovnocenné ekvivalenty, či naopak mohou mít pro jedno slovo řadu synonym, z nichž každé má trochu jiný význam. Proto to, co dnes čteme v Bibli, je v řadě případů na hony vzdáleno tomu, co do ní dávní autoři zapsali. A možná i velmi daleko tomu, co zapsat chtěli, protože slova, která z nedostatku výstižnějších pojmů použili, byla nepřesná a vyjadřovala něco trochu jiného; tento posun se zachoval až do našich dní a překlady byl ještě zesílen. Vracíme se tak obloukem zpět k paulismu a Pavlovu doslovnému chápání – pojímat v tomto duchu dnešní Bibli je zcela zavádějící, protože slova, které v ní čteme, mají s Ježíšem a jeho učením společného méně, než se nám církev snaží namluvit. Přesto je Bible chápána doslovně a dogmaticky a v tomto duchu interpretována a používána. Asi nejznámějším (a nejilustrativnějším) příkladem toho, jaké chyby se v Bibli vyskytují, je známé rčení: „Snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatec do království nebeského." Mnoho lidí si nad tím surrealistickým obrazem lámalo hlavu, ptalo se, proč zrovna velbloud a jak souvisí s jehlou a hledali v tom skrytá poselství. Zbytečně. Velbloud je obyčejná písařská chyba: člověk, který bibli kdysi dávno opisoval, se přepsal a zaměnil dvě řecká slova: „kamilos", což je lano, a „kamelos", což je velbloud. Původně se tedy uchem jehly neprotahoval velbloud, ale lano. Jenže co je psáno, to je dáno. Totalitarismus Křesťané se sami svým monotheismem odsoudili k nesmiřitelnosti vůči čemukoliv, co není s jejich vírou kompatibilní a není ji podřízeno. Ve světě, který je zkonstruován (nezapomínejme, že náboženství je metafyzika par excellence) jako svět jednoho jediného boha, který je koncem i počátkem, alfou i omegou, musí být veškerá existence od tohoto boha odvozena – nebo nesmí být vůbec. Křesťanská misie (nezapomínejme, že každý křesťan je permanentně na misi, neboť každý svědčí svým životem Kristu) je tak ze své podstaty agresí, jejímž cílem je totální ovládnutí všeho a všech, nazývané eufemicky spasení, tedy uvedení do souladu s ideálem, který jediný je uznán za pravý, pravdivý a skutečný. Tyto své pudy se však křesťané spolu s tím, jak slábne moc křesťanských metropolí a lidé se osvobozují od strachu, který církvi pomáhal je ovládat, učí zvládat. Křesťanská agrese se od přímého fyzické násilí přesouvá k subtilnějším metodám okupace hovorů (mezilidské komunikace) a substituce zavedených pojmů svým vlastním obsahem. To, oč se křesťané pokoušejí (a nedovedu nyní odhadnou, nakolik uvědoměle a nakolik instinktivně) je ukrást nekřesťanům veškerý životní a kulturní prostor tak, aby kdokoliv, kdo chce jen žít a být nechán žít, každý, kdo chce žít přirozeně (budeme-li za přirozenou považovat kooperaci, a nikoliv existenčním stresem vyvolanou agresi), musel přijít do styku s křesťanským a byl nucen se s nějakým jeho aspektem identifikovat. Stručně by se to dalo vyjádřit parafrází islámské šahády jako: „Není člověka kromě křesťana a Ježíš je jeho prorok." V poslední době lze totiž stále více pozorovat tendence křesťanů identifikovat lidství s křesťanstvím a konstruovat vztah mezi dobrým člověkem a křesťanem takový, že každý dobrý člověk je automaticky křesťan (opačné zobrazení, tedy že každý (skutečný a upřímný) křesťan je dobrý člověk, lze považovat za implicitní a nijak nové), i když se za takového sám nejenom nepovažuje, ale třeba se proti křesťanství aktivně vymezuje. Není mu to ovšem nic platné, protože expanzivní křesťanský totalitarismus je nekompromisní. Vlastně ani jinou možnost nemá, protože to tak má to zapsáno ve své „genetické" výbavě, nicméně to jej neomlouvá. Křesťané, nakažení parazitickým memem, neusilují o nic menšího, než přivlastnit si naši existenci, přivlastnit si veškerou existenci. Epilog Co říct závěrem? Snad ani nic, žádný závěr se totiž nekoná. Výše řečené jsou jen fragmenty, izolované a nepřesné, které ani zdaleka vystihují všechno to, co církev za dva tisíce let balamucení lidí zkonstruovala a s čím by bylo možno a záhodno se vypořádat. Možná budu někdy pokračovat, na každý pád – konec je otevřený. Již jenom proto, že církev, stejně jako bezpočet dalších sekt a náboženských systémů stále existují, pracují a dokonce prosperují. Na úplný závěr proto jen jednu radu: držte si tyhle profesionální příživníky, parazitující na lidském utrpení a nejistotě, používající strach jako svůj základní pracovní nástroj, raději co nejdál od těla. Nedejte na jejich svůdné řečičky a raději se řiďte jejich vlastní radou: po ovoci poznáte je.
pepe
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-09  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme, že tento článok si nepraje ani admin aby ste si ho prečítali, lebo inak by použil normálnu formu napísania článku s odstavcami. Položme si teda otázku. O čo sa vlastne jedná adminovi takouto primitívnou formou manipulácie? Jednoducho, aby si čitateľ prečítal nadpis a bolo mu jasné, že je stotožnený s obsahom, hoci ho nepíčítal. Len tak ďalej, zverejňuj všetky články touto formou, je to najvulgárnejšia forma premývania mozgov na dôležitom.sk


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-09  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista..
pisal som ti na" preco podporujeme hnutie zeitgeist"..

odpis..

pepe   |   ip:184.154.4   |   2011-07-09  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  s odstavcami http://tribun.bloguje.cz/813298-krestanske-bludarstvi.php


underdroid   |   ip:176.61.22   |   2011-07-09  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komu sa nechce citat text daj "Ctrl+C" , pastni to na https://acapela-box.com/AcaBox/index.php , nastav si cestinu, a pocuvaj (stlac Listen)... :o)


roman   |   ip:109.80.83   |   2011-07-09  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi dobrý článek, dle mého soudu. Děkuju Pepe.


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-09  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pepe, takisto ti ďakujem, že som si mohol prečítať uvedený článok ako človek a zistil som v čom spočíva"duchovní vědení české". Je to fragmentácia fragmentov vymyslených nezmyslov dovedená do ad absurda. Ako príklad príklad uvádzam tieto perly ducha, ktoré ma ozaj pobavili.Ale môžem odporúčať prečítať celý článok, lebo čo veta to protirečiaci si nezmysel. Ešte raz ďakujem.

Víra je vůči faktům indiferentní, jinak by to nebyl víra, ale vědění.
Búh(osobně dávám přednost tomu být dílem náhody, než odpadním produktem zvrácené zábavy nějakého potměšilého boha)Pokud je rozporuplná již osoba samého boha, prazákladu veškerého náboženství, jak věrohodné, bezrozporné a konzistentní může být dotyčné náboženství samo?
Pavlovým „uzemněním" Ježíšova učení jsme poznamenáni dodnes, protože se stále potýkáme s nesmyslnou kombinací duchovna a tělesna.Ježíš nezemřel, ale žil s Máří Magdalenou jako svojí ženou a zplodil s ní řadu potomků.
Asi nejznámějším (a nejilustrativnějším) příkladem toho, jaké chyby se v Bibli vyskytují, je známé rčení: „Snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatec do království nebeského."
Křesťané, nakažení parazitickým memem, neusilují o nic menšího, než přivlastnit si naši existenci, přivlastnit si veškerou existenci.


kam   |   ip:90.178.19   |   2011-07-09  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote.
Preto je v každom čase a na každom mieste blízky človeku. Volá ho a pomáha mu, aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval.
Všetkých ľudí, rozdelených a rozptýlených hriechom, zvoláva do jednoty svojej rodiny, ktorou je Cirkev.
Aby to uskutočnil, poslal v plnosti času svojho Syna ako Vykupiteľa a Spasiteľa.
V ňom a skrze neho volá ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi, a teda aj dedičmi jeho blaženého života."

Katechizmus KC 1


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-09  (23:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...takú hlúposť som v živote nečítal...mohol bibliu prirovnať rovno k disnilendu...aj tam vyrábajú rozprávky, ktoré zabávajú ľudí....


durino   |   ip:195.98.4.   |   2011-07-10  (00:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor: 1*

Biblista: dejiny neoklameš. biblia je propaganda. tvoja milovaná cirkev (pozor - nehovorím o náboženstve, ale o RKC) je mašinéria na ohlupovanie ľudí a na hromadenie majetku. Vatikán, a. s.

Môžeš citovať z biblie koľko chceš, nikomu to nič nehovorí. Zato každému hovorí to, ako sa cirkev v súčasnosti správa...


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-10  (06:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  durino, nemáš absolútne žiadnu rozlišovaciu schopnosť a vôbec nechápeš o čom píšem. Asi si nikdy nečítal Bibliu. Skús to, patrí to k základom všeobecného vzdelania. Ale RKC to o čom píšem neučí. Tak prosím ťa nejako z toho svojho záveru výjdi...okrem dejín RKC, s tým s tebou súhlasím.


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-10  (08:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  durino, ešte doplním, že cirkev sa Bibliou neriadi. Ju riadia koncily a liturgia. Cirkev /RKC/sa vždy správala rovnako, tak ako včera, tak aj dnes. Satanovi sa podarilo sprofanovať Bibliu aj pravých veriacich v Pravdu Božiu. Ústami vyznávajú Boha, skutkami ho popierajú. To je celý problém, ktorý sa niektorým ľuďom vrátane teba nepodaríl prezrieť...


vyfackaj   |   ip:178.41.13   |   2011-07-10  (08:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sa chlapce vyfackaj, nevies co su to odseky?


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-10  (09:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fakt, otras, ak tu niekto to dá takto, ale zároveň sa pýtam správcu, že či mu to je jedno, keď cez neho to ide, alebo, hlavná vec, že opäť jeden zavádzajúci článok, za všetko jeden príklad: Judáš nie je zradca, on sa bozkom lúči z Ježišom, lebo pochopil niečo vraj, že to tak má byť.

Faktom je, že z niečoho takého sa musí každému aspoň trochu mysliacemu a cítiacemu ľudskému tvoru urobiť prinajlepšom zle. Fakt tu jedná perla hlúposti a obmedzenosti predbieha druhú, tobôž čo sa týka Ježiša, jeho poslania a kresťanstva, a hlavné takými ľudmi, ktorí nemajú o tom páru.

Ale aj to je len vizitkou tohto ľudstva, že kam zašlo, kam sa dostalo, keď uverilo aj takým výkladom a klamstvám, ktoré nemajú s Pravdou a skutočnosťou nič spoločné.


Steve   |   ip:91.127.83   |   2011-07-10  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koľko ľudí umerelo v dejinách a stále sa to točí okolo jedného Ježiša ktorý údajne umrel za naše ešte nevykonané hriechy aby nás spasil. To je ale nezmysel.


EsoRimmer   |   ip:188.175.7   |   2011-07-10  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článek je zajímavý, a také jak vystřižený z knihy jejíž název si přesně nepamatuji, ale tuším že to bylo nějak "Ježíš žil v Indii". Můj názor na věc. Vzkříšení je, že tě vzbudí např. po KO, ale neznamená to, že jsi umřel. Japonci oživování (vzkřišení) říkají Kuatsu. Nebudu polemizovat s tím, že Ježíš mohl předstírat smrt (to by odpovídalo tomu, že se mohl naučit "za mlada" trikům v Indii, nebo u Esejců, nebo ho mohli zblbnout tím, čím ho omývali, když byl na kříži, nebo nebo nebo ...). Pokud připustím, že Ježíš žil (ono je to možná podobné jako s Usámou - na jedné straně skutečná postava, na straně druhé spousta fabulace kolem), tak v mnoha věcech mám podobný názor jako autor článku. Spíš je mi záhadou, jak mohla církev vytvořit svoji nauku, tak jak je postavená a zmanipulovat obrovské masy lidí, kteří jim to žerou a jsou vám ochotni následně sami vykládat nesmysly do roztrhání těla :-) Když to všechno shrnu, tak kdyby se všichni chovali podle Ježíše, tak jak nám no sama církev předhazuje, tak by nám všem určitě žilo mnohem líp.
Než se rozloučím, tak mám na vás dotaz. V Zákoně je citát (vy budete vědět kdo, kde ...) "Proč hledáte živého mezi mrtvými" a chtěl jsem vědět, jak si ho vysvětlujete vy tady. Díky za odpověď.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-10  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sloven..

ty si abdrushinovec???
biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-10  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EsoRimmer, asi si myslel záznam o Ježišovom vzkriesení, ktoré oznámili dvaja anjeli ženám, ktoré nenašli Ježišovo telo v hrobke, ako to zapísal Lukáš 24:1 Avšak v prvý deň týždňa išli veľmi zavčasu k hrobke a niesli korenie, ktoré pripravili. 2 Ale našli kameň odvalený od pamätnej hrobky, 3 a keď vstúpili, nenašli telo Pána Ježiša. 4 Zatiaľ čo boli nad tým v rozpakoch, hľa, stáli pri nich dvaja muži v žiarivom oblečení. 5 Keďže sa [ženy] naľakali a tváre mali obrátené k zemi, [muži] im povedali: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 [[Nie je tu, ale bol vzkriesený.]] Pripomeňte si, ako sa s vami rozprával, kým bol ešte v Galilei, 7 a hovoril, že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikov a byť pribitý na kôl, avšak na tretí deň vstať.“ 8 Teda si spomenuli na jeho výroky,atď. Neviem čo sa dá o tom viac vysvetľovať?jjj   |   ip:78.98.15.   |   2011-07-10  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ohladom tej nepriehladnosti....hore na liste (tam kde je www) je na pravej strane take velke R....ked ho stisnes otvori sa ti clanok vacsi a prehladnejsi....a clanok dobry...aj logicky


som   |   ip:81.0.116.   |   2011-07-10  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosim autora clanku o to, ze ked uz naozaj chce prekrucovat vyroky v biblii, nech si ju najprv velmi dobre prestuduje, a poriadne rozmysli co bude tvrdit.

Clovek nemusi byt ani krestan, aby pochopil, ze tvoje znalosti a vlastne vyjadrenia su len velmi, ale velmi slabym prekrutenim vyznamu casti biblie.

Keby som sa toho chopil ja, najdem desat krat silnejsie "samo-sebe odporujuce tvrdenia v biblii" a argumenty obleciem do takych silnych manipulatroskych slov, ze by si mozno krestan alebo hoci len historik zacal kusok lamat hlavu a pozrel by si urcite pasaze pisma, aby si tvrdenia overil, ale v tomto pripade by si nepresiel ani cez prijimacie skusky do klubu sci-fi spisovatelov.

Slabe, slabe, slabe..musis sa viac snazit.
Ber si priklad od skutocnych "ateistov".


EsoRimmer   |   ip:188.175.7   |   2011-07-10  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista, ano ten jsem měl na mysli. Jinak je hezké, že jsi sem vložil onen citát, ale mě spíš zajímá jeho smysl, jak si ho vysvětlujete vy zde, ty ... Mě např. napadne 5 výkladů a chci vědět, který je správný, jestli je to tedy vůbec možné. Rozumíš? Chci říct, že v Bibli jsou verše, které si můžeme různě interpretovat (tak jak právo) a mě zajímá, který "soudce" má patent na výklad Bible - ty, kněz z tamtoho kostela, Graubner, Halík, Benedikt ... Chápeš mě? Slyšel jsem, že k vykládání Bible je třeba mít "Ducha svatého", ale to je podle mně hloupost.
Jinak připouštím, že se článek pohybuje v konspiračních vodách, ale to z mého pohledu neubírá nic na jeho kvalitě. Když už nic, tak se alespoň autor zamýšlí nad určitými teoriemi, spornými verši a dává prostor pro zamyšlení a vlastní názor, což bohužel u katolické církve (ale nejen u ní) není příliš trendy :-)
A co se týče daného verše, tak osobně se domnívám (tedy za předpokladu, že Bible není celá výmysl, resp. pouhé literární dílo), že Ježíš na kříži nezemřel, proto ti dva andělé (podle některých Esejci) říkali, proč hledáte živého mezi mrtvými, proto se s ním lidé po ukřižování mohli setkávat, nepoznali ho proto, že byl nejspíš oteklý z mučení, měl jizvy atd.
No a co se týče Jidáše, tak nebýt jeho "udání", tak by v životě Ježíšovi následovníci neudělali takovou kariéru v šoubyznyse (myslím církevní topmanagement :-) Nehledě na tom, že některá díla dokonce staví Jidáše na úroveň Ježíše.


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-10  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=gD1J171tCw0


Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-07-11  (06:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článkov, ktoré naleptávajú kostolné bludy, tu treba uverejňovať viac. Dvíha to žlč, mandle a nervy vykladačov knihy ovcí. Aspoň je zábava.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-11  (07:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo evanielium podľa judáša zpred 2 rokov. Ježiš chcel aby sa to stalo a Judáš spravil to na čo sa dohodli.
Odvtedy čo sa našiel tento archeologický nález je veĺké ticho.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-11  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon, vidno, že ste ešte stále nič nepochopil, ale nevadí, možno raz pochopíte, len aby už nebolo neskoro...


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-11  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimavy clanok
ludia sa budu musiet rozhodnut
bude ste SLOVANIA, alebo chcete byt krestania
rozhodnutie je na vas
http://www.vedy.sk/sk/hladanie_pravdy.php#nabozenstvo


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-11  (08:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen, a slovan nemôže byť kresťan? Tárate tu dve na tri, lebo asi nechápete, že kresťanstvo to nie je žiadna cirkev pozemská, žiadne pozemské hranice, rasové predsudky, to je život v zmysle zákonov Boha!

Ako len blúdite, ste ozaj zaslepený, lebo ste stále tiež ešte nič nepochopili, že pravé kresťanstvo ľudskému tvoru prináša skutočnú a nefalšovanú slobodu.

A či som sloven, slovan, mongol, indián..., ak žijem v zmysle zákonov Boha, tak som človek, skutočný človek, teda príslušnosť národa je v tej chvíli úplne nepodstatná!


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-11  (08:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen, a ešte niečo, a nie len vám, ale všetkým, ktorý tu dookola napádate kresťanstvo: Aj keby tu niekto napísal neviem čo o kresťanstva, v tom zápornom zmysle, hoci by to bola ta najväčšia lož, tak vy ihneď napíšete, že výborný článok, a to len preto, lebo vy ste od Pravdy najviac vzdialený...


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-11  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie, SLOVAN nemoze byt krestan
moze byt RODOVEREC, ked uz

zivot v z mysle zakonov boha ? akeho ?
Peruna ? SVAROGA ? RAMCHATA ?
to potom ano , ale to su RODOVERCI

ale mas na mysli jahveho ktoreho ti podstrcili a zabalili do pozlatka

krestanstvo je len vymysel pre oslepenie SLOVANOV
klanaju sa modlam a kostiam

ak nevidis svoju prislusnost k RODU (narod = Náš ROD) tak vedz ze nieco je v neporiadku

zaujimave ako furt nariekas, ked ti davam zamienku zamysliet sa nad vlastnym presvedcenim
krestanstvo take nikdy nebolo , vzdy radsej upalovalo a mucilojulo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-11  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujima ta Pravda?A pozrel si sa na niektore odkazy,ktore ju ukazuju inak,ako je ta tvoja?
Ak nie,tak si fanatik a namiesto Pravdy uznavas Dogmy.
Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-11  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen, prečo sa neustále kopete do vlastného zadku, to vám robí dobre?

Hlásite sa k rodu, k akému? Myslíte, že ak se niekto hlási k rodu, tak už je ozaj ten pravý, lebo sa k nemu prihlásil? To naozaj tak málo stačí, potom ani nečudo, že ľudia sú tam, kde sú.

Hovoríte o rode, a pritom ste sa z neho už vytrhol...

Hovoríte o bohoch, a pritom ani náznak u vás rozlíšenia. Len ste k niečomu prišiel, tak ako ďalších aj dnes milión ľudí, kde tu na Zemi, a tvrdíte dookola, to je to naj, ja to tvrdím, lebo som slovan, od hrdosti idem priam prasknúť..., tak ako to tvrdí rázom ten, čo našiel budhizmus, hinduizmus, ateizmus...razom všetci máte na všetko odpovede, hoci to razom je veľakrát viac úrazom.

Kresťanstvo upaľovalo a mučilo, kedy vy chytrák? Nie skôr tí, ktorí sa kresťanstvom oháňali, aby tak zakryli niečo?

Zistíte si niečo o prvých kresťanoch, a až potom niečo tu píšte, lebo nemáte ani zdania o tom, že ako boli tí skutoční kresťania prenasledovaní, mučení a zabíjaní, čo sa až do dnešného dňa deje.

A vy nie ste u mňa zámienkou, vy ste len potvrdeným toho tiež, že ako niektorí blúdia pozemským životom...ale aj to je pre mňa poučením, poznatkom, potvrdeným niečoho...


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-11  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SLOVEN dakujem


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-11  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sloven-Tak sem hod nieco o prvych krestanoch.Ale radsej nejake fakty a nie legendy,prosim.Mimochodom,ak bola tvoja verzia biblie zostavena az niekedy v IV.storoci,rovnako vyznanie viery...za co umierali ti prvi krestania?Mozno za to,za co boli vymzani katari,bogomili a vsetci,ktori odmietli tu "najpravdivejsiu Pravdu"..?


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-11  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo nechaj ho , on nechce vediet nic nove
jemu stacilo to co si precital v biblii a pocul od pana farara
nic nove a ine ani neexistujerafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slaven, ak si myslis, ze pravda sa da najst tam, ako tvrdis u prvych krestanov a dokladujes to tym, ze to boli oni, ktori boli za svoju pravdu muceni, zabijani, tak hovoris velmi tendencne. Kde su podla teba ti vyznavaci raneho krestanstva muceni a zabijani aj dnes? Tuto tvoju prevratenu filozofiu mozes pouzit na kazdu sektu v minulosti utlacanu, mucenu, zabijanu. Jedine, co mas oproti ostatnym sektam viac, ako oni, je material navrseny v knihe, ktorou sa ohanate. Ak sa aj podla tejto knihy este dnes v 21.st. ludia snazia dokazat, ze tento galimatias, ktory vznikol suhrnom evanjelii v Novom zakone je dokazom toho, ze nejaky Jezis propagoval nejake nove nabozenstvo, vymykajuce sa z kontextu zidovskej viery, urcite nevie co hovori. Cela biblia je pisana pre Zidov a to, co vy teraz vyznavate je naozaj podla pravdivosti autora tohto clanku paulinizmus, ale kedze nechcete toto vediet a vidiet, budete ignorovat akekolvek dokazy.


Michal   |   ip:212.5.194   |   2011-07-11  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odporcovia článku len „mlátia prázdnu slamu.“ Nečítal som od nich, žiadny rozumný argument, len samé poučovania.
Tiež som bol vychovávaný ako kresťan katolík a celá naša rodina chodila na nábožensvo a pravidelne na bohoslužby. Musím však dať za pravdu pepemu. Z celej cirkvi som mal od začiatku dojem manipulácie. Kňazi nás na výuke náboženstva stále doslova strašili bohom, ktorý všetko vidí, všetko počuje, všetko čo sa mu nepáči potrestá. Jednoducho Orwelov Veľký brat vo veľkom.
Keď som sa ako chlapec pýtal dospelých veriacich (kňaza som sa spýtať bál, lebo by na mňa zvolal hromy, blesky božieho hnevu, za takú heréziu) kam odišiel Kain po vražde Ábela s kým sa to vlastne oženil a aké mesto a pre koho postavil (keď na Zemi mali žiť len jeho rodičia -Adam, Eva- a on), nedostal som žiadnu rozumnú odpoveď (možno by mi na ňu vedel odpovedať niektorý z diskutujúcich). Takisto mi nie je jasný zmysel Kainovej otázky na boha, „či ho teraz (po bratovražde) môže každý, kto ho stretne zabiť.“ Nelogická je aj odpoveď boha, ktorý sa vyjadril asi v tom zmysle, že „Nie a každý, kto by Kaina zabil bude potrestaný tým, že bude uvalená kliatba na toho, kto by Kaina zabil a na sedem jeho pokolení.“ Takisto mi nie je jasné, prečo boh dáva ľuďom 10-toro prikázaní a v zápätí ich vyzýva na vraždenie, plienenie a ničenie (čoho je Starý zákon plný). Sám im ide príkladom, keď nechá povraždiť prvorodených egyptských synov, ktorí ani nevedeli prečo zomreli. Je to vrchol pokrytectva amanipulácie a pripomína mi to dnešnú politickú scénu, keď politici príjmu zákony pre plebs a vzápätí si udelia všeobecnú imunitu. Že by sa nám už rysovalo to kráľovstvo božie na Zemi ???julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-11  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Asi preto nemoze byt slobodne premyslajuci a citiaci Slovan krestanom.Ja som presiel podobnou vychovou a dokonca som nastupil do seminara..nevedel som presne zdovodnit svoj odchod,ale proste mi to nesedelo.Teraz viem..Krestanstvo je nabozenstvom otrokov.A otrokarov


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-11  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fakt vy ste ako tie hrozná alebo trafené husi zagágali...

A za všetko ďalšia perla: Biblia je len pre Židov...Tak k takému názoru netreba už nič dodávať, je jasné, že väčšina z tých, ktorí sa tu zapájajú, je dávno odporcom skutočnej Pravdy a Boha!

A nakoniec čo vám už len ostáva? Presne to, čo aj tu predvádzate, ukázať sa, ukázať sa, ukázať sa, aby sa vedelo už konečne, že kto kam patrí.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-11  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo, vy ste nastúpil do seminára, cirkevného...Potom ste na niečo prišiel, hoci nikto vás nenútil tam nastúpiť, spojil ste si to s kresťanstvom, veď ako ináč, a ďalší objav pomätenosti bol na svete, to len otrok sa stál opäť otrokom...a myslel si, že tak sa oslobodil, že vystúpil z niečoho, do čoho sám a vedomé vstúpil, aby potom mohol šíriť, že ja už viem, že čo otročí ľudí..

A mimochodom, pre lenlen, žiadneho farára som dodnes nepočúval, tobôž nejakú cirkev, sektu, hnutie, smer, ale viem čo hovorím, narozdiel od vás, ktorí síce máte reči plné ústa, ale skutočné poznanie ani náhodou...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven, a pre koho je pisana? To, co Savel zid alias Pavel pisal v listoch, ktore su sucastou Noveho zakona, nema sice uz so Zidmi vela spolocna, kedze potreboval vytvorit nabozenstvo pre nezidov, aj tak na tom nic nemeni zidovsku podstatu. Buchas sa do prs, ale argumentujes ako skolkar. Kto podla teba kam patri, ak spochybnuje spochybnitelne, ak si kazdy tu znosku vyklada po svojom. Ak sa ty hlasis k nejakym prvym krestanom, len preto, aby si nebol stotoznovany s touto cirkvou, je to zabavne, lebo tato cirkev sa posatarala o to, ze veris v boha, ktoreho si vytvorila. Mozes prskat, namietat, ale je to pravda, bez tejto cirkvi by si sa nikdy o nejakom Kristovi nikde a nikdy nedozvedel. Ak by to nebola pravda, boli by tisice inych zaznamov, listin, materialov, ktore by tuto pravdu museli doplnovat, a napriek tomu, ze cela historia poslednych 2000 rokov je pevne spata prave s nejakym Jezisom, je neuveritelne, ze nic take neexistuje. Nepisem to preto, aby som dokazoval jeho neexistenciu, to je ten najmensi problem, pisem to preto, aby sa niekto aspon nad takouto malickostou zamyslel. Podla mna neexistencia zaznamov svedci hlavne aj o tom, ze cirkev podcenila buduci vyvoj ludstva, netrufala si predpovedat, ze budu existovat aj opozicne argumenty spochybnujuce ich diktaturu. nedokazala si predstavit, ze nadide doba, ked uz obycajne popretie ich dogiem nebudu moct potrestat mucenim a zabijanim, preto sa nesnazila az tak dokladne sfalsovat dejiny, coho vysledkom su neexistujuce dalsie informacie o ich kulte.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-11  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven Sloven
no nic , tak podme na to , trosku preberieme to co tu pises
pretoze pouzivas len vseobecne kecy a dristy, ktore zamlzuju a zavadzaju
tak si to trosku spresnime , aby si nemal pocit ze tu mozes kdekoho opijat rozkom

1: lenlen, prečo sa neustále kopete do vlastného zadku, to vám robí dobre?

kde ako ? uved priklad , ci to je len vystrel na slepo a cakame od toho nieco ?
jedine do coho kopem su dogmy ktorymi sa ohanas

2:Hlásite sa k rodu, k akému? Myslíte, že ak se niekto
hlási k rodu, tak už je ozaj ten pravý, lebo sa k nemu prihlásil? To naozaj tak málo stačí, potom ani nečudo, že ľudia sú tam, kde sú.

to, co si tu vykonstruoval je naozaj nadhera , ukazuje to na tvoju malost
ROD ? rodina ? hlasim sa k svojej rodine , svojim predkom , k hodnotam nasej rodiny nasho rodu , naroda
hodnoty ? pracovitost, cestnost , laska a hlavne uzivanie SVEDOMIA
ano som na to patricne hrdy a nebojim sa to prejavit
mna totiz pan farar nezastrasil

3: Hovoríte o rode, a pritom ste sa z neho už vytrhol...

ale no tak , co je toto za hlupost , rodu sa nezbavis
to je ako vzdat sa krvy
mozes sa tak od neho odvratit ale ani to neznamena odtrhnutie
to je krvne puto

4:Hovoríte o bohoch, a pritom ani náznak u vás rozlíšenia. Len ste k niečomu prišiel, tak ako ďalších aj dnes milión ľudí, kde tu na Zemi, a tvrdíte dookola, to je to naj, ja to tvrdím, lebo som slovan, od hrdosti idem priam prasknúť..., tak ako to tvrdí rázom ten, čo našiel budhizmus, hinduizmus, ateizmus...razom všetci máte na všetko odpovede, hoci to razom je veľakrát viac úrazom.

akeho rozlisovania ? rozlisovania coho ? bohov ?
ale no tak jasne som pisal o Perunovi , Svarogovi a dalsich
len som k niecomu prisiel ? akle kdeze naucil som sa to , od predkov z rodu
nikde nejdem prasknut , to len ty tak vidis lebo tebe hrdost udupal jezisko


5: Kresťanstvo upaľovalo a mučilo, kedy vy chytrák? Nie skôr tí, ktorí sa kresťanstvom oháňali, aby tak zakryli niečo?

ty naivko :} oni sa nim neohanali , oni boli predstavitelia krestanskej viery
nezavadzaj , nezakryvali nieco , zakryvali presne jednu vec, svoju hlupost , potrebovali potlacit mudrych , tych co VEDELI
takze to boli presne taki co aj upravovali bibliu podla toho ako im to vyhovovalo
aby mohli lepsie zmiast a zotrocit slovanov
nastuduj si nieco o pokrestancovani kyjevskej rusi


6:Zistíte si niečo o prvých kresťanoch, a až potom niečo tu píšte, lebo nemáte ani zdania o tom, že ako boli tí skutoční kresťania prenasledovaní, mučení a zabíjaní, čo sa až do dnešného dňa deje.

ahaaaa
tak si to dajme dokopy , pavol zid nahanal jezisa , ked ho uz skoro mal, zrazu sa z zida stal krestan a a siril jeho ucenie
to je hodnoverne
nikdy ho nestretol ! ale pisal o tom co jezis ucil
HAHAHAHA to je tvoj ranny krestan
co nevahal mucit a zabijat

7: A vy nie ste u mňa zámienkou, vy ste len potvrdeným toho tiež, že ako niektorí blúdia pozemským životom...ale aj to je pre mňa poučením, poznatkom, potvrdeným niečoho...

:)
ja nie som tvoja mama a oco aby som ta vodil za ruku
si z nasho RODU preto ti pisem, co s tym spravis necham na tebe
je to len moj nazor,ktory ukazuje inym smerom ako tvoj , nic viac , nic menej
rozmyslaj
prajem ti pekny den


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen vytrhol si mi to z ust, hlavne tu o Kyjevskej Rusi, podla toho by si mal kazdy sudny clovek trochu znaly dejin uvedomit, preco sa akekolvek nabozenstvo, v akejkolvek krajine dostalo na piedestal. Prave kyjevska Rus je toho prikladom, preco nastala christianizacia. Nie kvoli jedinemu ozajstnemu bohu. Nepodcenujme predsa empatiu Rusov, ze by nevedeli rozlisit praveho boha od falosneho? Chudaci museli cakat skoro 1000 rokov, az sa k nim dostalo krestanstvo, zadubenci museli byt teda riadni, a sibnutim carovneho prutika s pomocou nariadenia kniezat zrazu zacali vyznavat krestanstvo. Takto sa to dostala viera aj k nam, nie preto, ze by vsetci obyvatelia uzemia na ktorom teraz zijeme, zrazu vytriezveli z pohanskych bohov, ale nariadenim vrchnosti, ktora tym chranila svoje mocenske zaujmy, ktore christianizaciou a de facto spojenim s mocnou risou vyznavajucou toho isteho boha, dalej mohla vladnut.


ANONYM   |   ip:195.91.10   |   2011-07-11  (11:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no neviem ...ale najvaciu agresiu citit z prispevkov ktore sa zastavaju krestanstva. myslim ze aj to hovori o pravej tvary krestanov :)


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-11  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale inak v biblii je dost zaujimavych myslienok,ktore su nadcasove..trebars o "tych,co maju oci a nevidia" a ze "strom poznas po ovoci":-)

mne to staci


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-11  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..

ako pred rokom ,tak aj teraz.. stale tie iste argmenty a slova..
nechaj to uz tak..
ak si naivne myslis,ze ty sa nikomu neklanias a nebudes, tak este chvilu pockaj..
podpora ateizmu, homosexuality, darmozracskych mensin.. atd..ma len jeden ciel.. "rozdel a panuj"
prichadza doba ,kedy sa bude zdat,ze nabozenstvo je pochovane,,a ateisti tvojho rangu budu oslavovat prichod novej ery a dobu rozumu..
no potom sa prebudia do dna kedy sa budu musiet klanat cloveku..najmocnejsiemu muzovi sveta ktory bude chciet aby ho uciteval cely svet ako Boha..
a to sa len budes cudovat ako si bol vmanipulovany a vovedeny do kosiara..

PS

si len obycajny pesiak, ktory je takisto manipulovany a vedeny, len inymi nazormi a inimy modlami, ktore ani vo svojom zivote neregistrujes!!

nie si taky mocny aby si rozhodoval, ani taky duchovny aby si vedel povedat, ci Boh je alebo nie je..
mas svoj nazor ktory si horlivo branis,,no v tej horlivosti , ti(ako kazdemu zapalencovi) unikaju fakty a pravdy ktore ma aj druha strana..
no to je klasika..
nevies pochopit co ti kto hovori..lebo nemas chladnu hlavu..
v hneve a horlivosti ti pracuje mozog len a len pre tvoje myslienky,,sledujes stale len svoje argumenty a svoju nit myslenia..a volako nedokazes zachytit tu druhu stranu..
no to sa stava kazdemu..rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimave na sireni tohto nabozenstva je to, ze v case zalozenia tejto viery sa Kristus na podporu tvrdenia, ze vstal z mrtvych ukazal neveriacemu Tomasovi, nasledne sa ukazal aj zidovi Savlovi, alias Pavlovi. Vtedy to tak pisatelom evanjelii vyhovovalo, neprisli este na ustalenu frazu, ze viera ta presvedci. Skratka Kristus chcel byt asi viac na ociach, nechapem preto tuto hru na slepu babu, preco sa neukazal v historii viackrat? Preco po nom zlahla zem? Preco prave tito dvaja boli zvyhodneni voci ostatnym? Oni nemohli prist na to aj bez jeho zjavenia, boli viac handicapovani, alebo viac tendencne zalozeni?


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-11  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..v biblii je napisana takato vec..

" kto sa nechce dat usvedcit z hriechu, toho neusvedcis"
a tak je to aj s tebou..jednoducho nechces tomu verit.. tak verit nebudes..
budes stale hladat vyhovorky a kluckovat aj keby sa ti sam Kristus zjavi a hovori s tebou..

si ako nasraty manzel ktory chytil svoju zenu inflagranti a nejde mu nic vysvetlit,,nepocuva ziaden argument,,ziadne slovo,,len on a jeho mozog..nic viac..

naco sa rypes v tom,,preco to apreco tamto..
nic nezmenis..
bud sa to stalo aty to nemas ako skontrolovat,,ani dokazat ci popriet..
alebo sa to nestalo a tiez to nemas ako dokazat ani popriet...a aani skontrolovat..
chapes??

neurobis stym nic..
ludia co veria ,,veria preto,,lebo maju nieco co ty nemas..

viera je dar..je to nieco co sa v tebe objavi.. a zije to tam..
mozog sa vzpiera,,logika tej sedej hmoty to nevie prekusnut...no jednoducho viera je tam..
a toto ty nemas a preto mas take blbe otazky..

nechaj to uz tak...lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-11  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins mutis vodu a zavadzas

zavadzas diskusiu do urovni "keby"

"budes stale hladat vyhovorky a kluckovat aj keby sa ti sam Kristus zjavi a hovori s tebou.."

co je toto za hlupy argument , to nie je ani argument
len mlzis

"si ako nasraty manzel ktory chytil svoju zenu inflagranti a nejde mu nic vysvetlit,,nepocuva ziaden argument,,ziadne slovo,,len on a jeho mozog..nic viac.."

toto je dalsia hlupost
trepes a odvadzas pozornost od faktov ktore tu padli

"naco sa rypes v tom,,preco to apreco tamto..
nic nezmenis.. "
ANO ANO typicka polievocka pre ovecky
tisko spinkaj
nepytaj sa inac bububu satan pride
viera nie je dar
ale slabost , kamuflaz

tak kde prestavas chapat zacinas verit

"ludia co veria ,,veria preto,,lebo maju nieco co ty nemas.."

dalsi klam
veria lebo ich oklamali
klamu ich a bude im klamane
lebo ich potrebuju mat pokornych , aby drzali hubu a krok
aby nevedeli ze su ludia
aby odvadzali prachy do kasicky
aby im zakryli vyhlad na krasny svet
aby zabudli na to ze su SLOVANIA

rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, to co ty tvrdis o mne, tvrdia o tebe ini vyznavaci inych nabozenstiev. Jedine, co mate s nimi spolocne, je rovnako demagogicke spochybnovanie argumentov. Aj oni aj ty tvrdis, ze nerozumiem, nechapem, popieram. Ak by existovalo jedine prave nabozenstvo, boli rozne moznosti s ohladom na schopnosti vasho antropomorfneho boha, dat o sebe viac vediet nielen na ovcami a kozami obyvanom uzemi v polobarbarskej krajine. Je ale neskutocne humorne sledovat prejavy citatelov biblie ,ktori sa tak zazrali do toho pribehu, ze su ochotni to aj dalej hlasat ako pravdu. To, ze na tom pribehu je vela mizernych pasazi, nadovazok protichodne napisanych, je ale znakom, ze citatelska obec je viaz zaujata vlastnym myslienkovym pochodom, ako kvalitou knuhy.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-11  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toto je priam dokonalá ukážka ľudskej hlúposti a nadudosťi. Ostalo už len vám to bla, bla,bla, za chvíľu už ani to nie, lebo takí ako vy, budete už čoskoro zrazení k zemi, aby ste na vlastnej koži pocítili, že čo je to vysmievať sa Bohu do tváre, vy pyšní a tak slabí!

Podľa mňa, ak ste vôbec čítali Bibliu, tak ste jej vôbec neporozumeli, lebo ak áno, tak by ste proti nej neišli, tak hlúpo a naduto. Preto ste si našli niečo iné, jeden úplný odpad - ateizmus, druhý védy, čo by robil bez nich, ak by neboli, dokonca im ešte stále neporozumel, lebo aj tam je nejedno prekrútené a nesprávne, viď Perúna, ktorý Boh nikdy nebol, a ani nikdy nebude, to len ľudská malosť si naďalej myslí, že áno.

To len sa opäť dvaja nepriatelia cez noc spojili, aby keď už si opäť prestanú rozumieť, išli proti sebe, bojovali, a zničili sa sami medzi sebou ...


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-11  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven toto su tvoje fakty ? tvoje argumenty ?

konkretne nam tu ukaz co je ukazka nadustosti a hluposti
to ze argumentujeme a ty nevies ani len podat nejaku odpoved ?

bez ved ? by som bol to co som , akurat by som nemal tolko znalosti co teraz
ale moje svedomie a cit pre zodpovednost , laska k prirode a vsetkemu zivemu by tu boli vzdy
lebo som SLOVAN

a kde by si bol ty keby ti zidia nevymysleli jeziska ?
kde by si bol ty, keby ti krestanska mafia nepripravila cestu tym ze vyvrazdila miliony ludi
miliony SLOVANOV
aby zabila ucenie SLOVANOV

"Tak toto je priam dokonalá ukážka ľudskej hlúposti a nadudosťi. Ostalo už len vám to bla, bla,bla, za chvíľu už ani to nie, lebo takí ako vy, budete už čoskoro zrazení k zemi, aby ste na vlastnej koži pocítili, že čo je to vysmievať sa Bohu do tváre, vy pyšní a tak slabí!
"
TU SI SA UKAZAL
toto je to vase
bububu dostane BOH vas potresta , bude sa tu plazit
hahaha nedaj sa vysmiat
na tvojho vymysleneho boha neplujem
pre mna NEEXISTUJE
navyse rodicia ma ucili neplut
neviem ako teba

o Perunovi si dnes pocul asi druhy krat v zivote takze skus ma este niecim oslnit
cim bol a ci nembol
a bol ? nevymysleli ho pre mna ako pre teba tvojho jahveho ?
o pockat vlastne nie :))
lebo z velesovaj knihy sa docitane ze bol a tu ako dokaz ste nestihli znicit a upalit :)))

ak mas namysli, ze nie je Boh ako tvoj jahve ?
no to naozaj nie
Perun nevrazdil deti, nenavadzal na vrazdy,nesluboval nikomu nic bez prace
pre SLOVANOV je BOH predok
cize po spravnosti su tvoja mama a tato tvojimi prvymi bohmi
ktorim parti vdaka a laska

ziadne plazenie sa po zemi a prosenie
prvotny hriech ? :) krasna hlupost , rekurzia ako vysita

neviem o akych nepriateloch to tu taras
to je zas tvoje pokryvene videnie cierno-biele
postavim sa kazdemu kto pojde proti mojej slobode a rodine
to ze tu je niekto ateista ? no a ? eho vec
ani tebe nezazlievam ze si krestan
len sa ti snazim ukazat aj iny smer

ja nemusim upalovat
ja sa ti nebudem ani sudnym dnom vyhrazat :)
nemam tieto maniere
stale s tebou ako clovekom nemam problem
chapes ?

cmuk
:)


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-11  (13:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven-myslim,ze bibliu mam prestudovanu lepsie ako vacsina krestanov.80% ju vobec necitalo..ani sa nedivim,je nam nepochopitelna ako celok,obcas nudna,obcas prilis krvava.Ale ako chces hovorit,ze vo vedach nie je viac pravdy,ako v platku,ktory nam podsuvala vladnuca institucia poslednych tisic rokov?plus minus:-)
-problem je ten,ze ty vidis boha,ako niekoho,pred kym sa mas korit,ako svojho pana.Vo vedach je bohom nazyvany kazdy,kto postupil vyssie a dokaze veci,ktore su nam nemyslitelne,ale vyvojom sa aj my dostaneme na taku uroven.A v prvom rade,je to nas predok.Je to nas otec cez x generacii a nie boh,ktory si vytvoril vlastny narod.Ten na teba kasle!
Preco Jezis/Radomir povedal,ze bol poslany len k stratenym detom domu Izraela?Preco povedal,aby jeho ucenici nemaju chodit k SamArijcom?
Preco by ti boh dal rozum,keby si ho nesmel pouzivat?A slobodnu volu,ked nemas ziadnu slobodu volby?Preco by som sa mal rozhodovat pod strachom z trestu od mojho otca?nebud blazon,ani ty,ako nedokonaly clovek,by si nebol tak kruty k svojim detom,ako je jahve k ludom!


EsoRimmer   |   ip:188.175.7   |   2011-07-11  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Asi se shodneme na tom, že církev potřebná není, a že by možná bylo lepší, kdyby se lidé modlili (meditovali) doma, někde kde je jim příjemně ... Mimochodem některé křesťanské "sekty" to tak dělají, dokonce se zpovídají sami mezi sebou. Je to zvláštní, ale proč ne. Možná jde u zpovědi jen o to, aby hřešící člověk ulevil svědomí, pak se např. v těle budou vyplavovat co já vím endorfiny, člověk nebude ve stresu, nebude se tím užírat, což může v opačném případě mít negativní vliv na jeho zdraví (viz. věci od Edgara Cayceho). Jeho myšlenky byli zajímavé - křesťanství propojené s převtělováním atd. Vůbec to na mne nepůsobilo manipulativně, ba naopak, takové modifikované křesťanství pro člověka, který chce žít dobrým životem.
Když jste zmínili ty první křesťany, tak už v počátku našeho letopočtu u nich ve víře byly takové rozdíly, že ani nevím jestli to byli křesťané, gnostici ... Např. na Katarech se mi líbilo(možná to dělali i před nimi, ale to teď není podstatné), že dělali biskupy z lidí majících "nadpřirozené" schopnosti, něco jako druidi. Bohužel Katary je převálcovali katolíci, kteří do topmanagementu dosazovali známé, rodinné příslušníky a z dnešního pohledu byli (a jsou) první politickou stranou, jež má stále obrovský vliv.
Druhá věc je, že jsem četl názory, že křesťanství je jen židy vytvořené náboženství na ovládání ovčanů.
Ovšem pokud je křesťanství totální výmysl, tak jak si vysvětlujete různé zázraky (např. Medžugorije), kde se lidé uzdravují, hluší slyší, zjevování, mluvení cizími jazyky ...

Každopádně zde probíhající diskuse je docela zajímavá, tak pojďme psát konstruktivní věci, nenapadejme se vzájemně, i když chápu, že zde jsou lidé s diametrálně odlišnými názory a že s katolíky se většinou z mého pohledu moc racionálně diskutovat nedá. To nemyslím ve zlém. Je to moje osobní zkušenost, ale vždy jsme si vyměňovali názory jako kultivovaní lidé, tak věřím, že to nadále bude fungovat i zde.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EsoRimmer, nechapem preco modlenie, nerozumiem tomu, kde vidis nejaky zmysel uctievanie niecoho, o com nemame ani potuchy. Ved predsa clovek nie je vyslednym produktom stvorenia vesmiru. Vesmir fungoval bez nas a bude fungovat aj po nas. Ci sa zmeni jeho rozpinavost na scvrkavanie, alebo sa vytvori dalsi vesmir, modlenie cloveka tento chod ani za nic nezmeni.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-11  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EsoRimmer preco to modlenie ?
aky to ma zmysel ? prinos ?
aj k tej meditacii som skepticky

nebolo by lepsie posedenie niekde v prirode s priatelmi
ohen , voda, priroda , klud a spolocna debata ?

"Ovšem pokud je křesťanství totální výmysl, tak jak si vysvětlujete různé zázraky (např. Medžugorije), kde se lidé uzdravují, hluší slyší, zjevování, mluvení cizími jazyky ... "

nijak, je to klam , rkc uznala len niekolko zazrakov v oblasti uzdravenia

avsak lekarska veda ma zdokumentovane taktiez samouzdravenia
a neboli to veriaci
cize tak ten faktor vyliecenia asi nebude v bozom zazraku

cudzie jazyky ? daj nejaky link nech to prestudujem
to ze niekto v epileptickom zachvate povie par slov, ktore nieco pripominaju este neznamena ze je to zazrak
joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-11  (15:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen..rafael..

chlapci,, hrate sa na chytrakov a nepochopili ste zakladnu vec..
ako som napisal,, vo svojej nadutosti a hneve ste taky zatemneni, ze nedokazete vobec triezvo rozmyslat..
ako ten manzel,, nie a nie pocut hocijaky argument..lebo to argument nie je..len to co ja hovorim,,to je argument..
ste ako telata..

skusim sa vas este nieco spytat..

ak bibliu napisali ludia,,ci knazi ,,co chceli manipulovat davy avladnut nad nimi..
napisali ju na tu dobu velmi dobre je tak??

a tak sa pytam- " preco opisovali (podla vas ) vymysleneho boha,,krvilacneho ,,sadistickeho..ktory nadrza jednemu narodu..( a to narodu z ktoreho napochadzaju ani oni sami)..
potom preco tu knuhu cely cas sa znazia ukryt..a pisali ju len v latincine aby jej prosty lud nerozumel..

preco by to robili??

kto je uz len taky blby,ze chce napisat nejake oblbovaky pre masy,,a napise presny opak..
napise to tak aby to kazdy blby clovek hned prekukol???

preco tu takto urobili podla vas??
preco ju pisali v latine??
preco ju skryvali,,ked chceli nou ovladat..
preco tam napisali tolko vela(podla vas) protireceni??

alebo boli sprosti a nevedli co robia,,a na kazdej strane napisali nieco ine,,,debili co si nepametaju co pisu pred hodinou..
ALEBO TO MA BRATIA MOJI UPLNE INY VYZNAM AKO STE TO VY VO SVOJOM PRVODOJMOVOM VYSVETLENI PRIJALI!!!


preco a preco??
ma to logiku rafael??
lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-11  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v hneve ? :)
privelmi konstruujes
vnimaj svet okolo seba
nevymyslaj si

vidim ze v tom mas zmetok
kolko krat uz biblia presla reviziou ? neraz priatelu
takze ju upravovali neraz
rozne jazykove mutacie uz medzi sebou ani nesedia

preco ? no ja nepoznam ich uchylne pohnutky
ale z historie (vtipne, sleduj ako to sedi hisTORY, jeho TORA, kto to teda "tvoril" ?) sa da docitat, ze tym mutili mozgy strachom


preco ju pisali len v latincine ?
to to ti treba vysvetlovat ? :)
nuz ak niekoho strasim od narodenia strasnou smrtou pekla
(mimochodom sleduj kolko DETAILNYCH opisov pekla mate a kolko neba) a potom mu poviem ze tu je napisane ako sa tomu vyhnut a ja som jediny kto tomu rozumie tak si tym patentujem pravo na rozum a zachranu
cize jednoduche zneuzitie obycajnych ludi

preco tolko protireceni ?
lebo loz ma kratke nohy
mamon a parazitizmus

so zvysok suhlasim len ciastocne
boli sprosti lebo nepocuvali svoje svedomie a vedia co robia
ale k dokonalisti to malo daleko :)

logiku to ma
niekto pracuje aby zivil rod a buduje svet okolo seba k jeho slave
a niekto sa chce len prizivovatjulo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-11  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplius-ako ti mam dokazovat nejake fakty,ked sa pytas,preco napisali bibliu v latine?!

Nastuduj si to trochu viac a potom budes vediet klast otazky.A spravne polozena otazka je uz zpolovice zodpovedana:-)

Prijemne studium


Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-07-11  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: nechcem sa miesat do teologickej debaty, ale co je zle (nepochopitelne) na tom, ze sa partner rozculi po tom ako najde svojho partnera inflagranti? Toho partnera ktory mu sluboval vernost v zdravi aj chorobe a tak dalej. Alebo skor ako sa do toho hodia ti dvaja vo vztahu k cirkvi (potazmu krestanstvu)? Lebo takto to vyzera ako keby boli opravnene (aj ked prehnane) rozculeni na niekoho kto ich zradil ;-)


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-11  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ja verím...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, ja sa nehadam, ci je ta kniha dobre napisana, alebo nie. Je ale nadmieru nepochybny fakt, co dokazuju nalezu sumerslych dosticiek s pismom, naroda zijuceho skor ako si prvi dojic koz v Judei zmyslel na jedineho boha, ze je to vlastne kompilat starych baji aj s nezidovskych kultur. To znamena, ze vlastnost cloveka privlastnit si dejiny pre seba a napisat este o tom aj knihu este neznamena aj autenticitu pribehu. To, preco bola pisana len v latincine v stredoveku, je ina vec, s pravostou viery nesuvisiaca. Ak ty hladas logiku v posobeni biblie na ludi, ja hladam logiku v uplne niecom inom. Ak si myslis, ze dokazes vierohodnost boha len preto, ze je tam vykresleny ako je aj s jeho negativnymi crtami, to logika nie je. Je to len tvoje skonstatovanie, ak v Novom zakone zrazu boh straca tieto zaporne vlastnosti a stava sa z neho boh milujuci vsetkych, ktori ho uctievaju, tiez to nie je logicke, ale vykonstruovane. Kde ty hladas logiku, iny vidia prospecharstvo, kde my vidime logiku, ty vidis sprisahanie. to svedci len a len o tvojej zmanipulovanej mysli, ktora nie je ochotna pripustit jednoduchu a logicky zdovodnitelnu uvahu, ze vsetko je vyplodom ludskej mysle.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A joplins mam pre teba jednu otazku. Ak je pre teba biblia dokazom existencia boha, preco nie su dokazom bioha vytesane hieroglyfy najdene v Starom Egypte s menami bohov, pribehy o nich, ako stvorili vsetko na tejto Zemi, ako ich uctievat, ako sa k nim modlit, take iste talafatky ako v tejto tvojej poviedke, navyse nie na veky vytesanej do skal, ale len v podobe nejakych kozenych zvitkov. preco veris tomuto, ale bohom inych kultur nevenujes ani za zrnko pozornosti, ved vsetko, co je vkrestanstve, je vlastne aj v inych nabozenstvach, dokonca skor pertraktovanymi. To, ze si sa zameral na jedno jedine, a nechce sa ti venovat inym, je podla tvojej logiky to spravne a jedine prave. A pritom mytus o Kristovi nie je vobec jedinecny, tak ako vsetko v biblii, je to len odpisane a odpocuvane z inych kultur.


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-11  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..počkaj rafael...hmmmmmmmm..počkaj...hmmmmmm...nie..je my ľúto, stále verím:)...skús inú teóriu...


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-11  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...rafael chceš odpoveď?...ja ju viem:)


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonymus ty si este stale decko, ty si to stale nepochopil, tu nejde o presviedcanie toho, comu ty veris. Toto nie je veda, to je dogma, a podla toho sa aj tak vyjadruj, nemozem ti spochybnit dogmu, ak poznas terminus technicus dogmy. To, ze veris, ze Kristus vstal z mrtvych je pre teba viera, a zaroven fakt, to ze nevstal z mrtvych je viera a fakt pre moslimov, pre ineho vyznavaca ineho nabozenstva je tento fakt uplne nepodstatny, lebo veri v svoju dogmu, a pre mna je to akurat tak humorny zazitok, ak si precitam, ze este aj dnes v take nieco niekto veri. To je rozdiel medzi tebou a mnou, nic viac.


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-11  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..tak chceš tu odpoveď alebo nie?...zase my sem podsúvaš posudky...nechcem..daj áno-nie?...a svet sa dozvie pravdu...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-11  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak..
hovorim o nechopnosti ludi ktori su v stave nervoveho vypetia ci hnevu, pocuvat a rozmyslat,,,nie o prave byt nahnevany!!!

rafael..
stale to iste dokola..uz sa mi nechce..
na vsetko mas odpoved.. a budes ju mat aj ked budu padat z neba cigancata..
jednoducho si "otrok" svojho rozumu..musis a musis najst odpovedna vsetko..
mna to uz nebavi..
ako som povedal,, svetove udalosti sa odvijaju presne podla vami zatracovanej biblie a inak nebude aj ked sa postavite na hlavu..

mozete akurat kazde proroctvo zaroven ako sa splni, spochybnit,,prekrutit...
na viac nemate..

raz hovorite,,ze to je rozpravka..potom ,ze to je vyplod mnichov na manipulovanie..
aked sa to plni,,tak to len upravuju posledne vydania biblie podla toho co sa stane...
alebo to elity reziruju dejiny sveta podla biblie aby sa to akoze plnilo!!
ked som sa pytal naco by to robili ,ziadna odpoved..
vy neviete odpovedat,,preco to a hento..
neviem a hotovo..no je to blud..
svami sa neda rozpravat..
pravdu musite mat za kazdu cenu..pena v kutikoch ust.. a ides..

kaslem na celu tuto mizernu debatu..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonymus ty batola, to iste ti odpovie veriaci v ineho boha na tvoje argumenty ohladom vyznanavania tvojho boha. tiez ti zaslepeny svojou vierou v svojho boha bude klast rovnako pripitomeĺe otazky ako ty teraz. Tiez ti neuveri, ze ty vyznavas jedineho a ozajstneho boha, tiez ta bude pokladat za nejakeho podvedeneho a pomyleneho.


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-11  (16:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...áno-nie...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins nikto ta k tejto debate nezval,ze nemas argumenty a debaty koncis naplnenim proroctiev biblie je len obohrana platna, dokazujuca, ze si ty vobec nic nepochopil o tomto cude zvanom vesmir. To, ze si to nepochopil, ale neznamena, ze pouzijes rovnaky zargon ako hrdinovia eposu o zidovskom vyvolenom narode, podla mna je to aj pod tvoju uroven. A ak nemas nic konstruktivne, radsej si to hod, ako by si mal marne cakat na prvych jazdcov Apokalypsy. Vies tvoj komentar k tejto dobe a naplneniu proroctiev je rovnako zabavny ako historka o zombie nad tvojim prispevkom, mozes tikat, zvonit na poplach aj tak sa to nesplni, jehovisti z pribuznej sekty uz mali tych koncov neurekom a nedockali sa. Neprezeniem ak tvrdim, ze skoncis rovnako.


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-11  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..rafael...áno-nie?...nemám celý deň...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-11  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..

vysvetli mi polopate o co ti ide??

mam silny dojem, ze to ako ty opisujes ludi z roznych nabozenstiev a vobec veriacich ludi a porovnavas ich zo svojim brilantnym pohladom na tu vec.. ,ze vsetkych ludi mas za nizsich od teba..

vsetci su debili , len ty si to prekukol a teraz sa usmievat ako tatino..

potrebujes aby ta niekto stale tlapkal po pleci ,,aky si ty inteligentny a ze teba nikto len tak lahko nedostane ako tie sproste ovce,,ze???

myslim,ze tu ide len o oslavu tvojho ega a pohladu na svet a nabozenstvo..
ty jediny si to prekukol..

mne je z tohto uz do vracania..
joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-11  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..
a ty si si vo svojej zaslepenosti nevsimol,ze ty tiez nemas ziadne argumenty..
ze to len ty nazyvas argumentami?? a par tvojich privrzencov??

nechapes to??

myslis si ,ze to co hovoris je brilantne a uplne presne.. no je to len v tvojej hlave take...
chapes??

su veci ktore nemozes vediet.. a jedna z nich je ta,,ci Boh je alebo nie..
a keby si bol trochu pokorny ,tak by si uznal aspon nieco z toho co som pisal,,alebo biblie..
no ty si ako besny pes..
vzdy a kur.va vzdy musi byt "argument" aj ked cista debilina ci domnienak ale musi byt..

toto je na palicu rafael..

ty to nevies ci je Boh alebo nie je.. nevies to..
si mlady,,si telesny clovek..
nepresiel si ani len zemegulu na ktorej zijes.. auz tu vyvadzas zavery o vesmire..

nebud taky naduty a trochu stichni..
nie je vsetko tak ako ty vravis..a myslis si!!
toto normalny ludia vedia..

"viem ze nic neviem" sa zjavi v mysli kazdemu normalne rozmyslajucemu cloveku..
a "vsetko viem a viem to najlepsie" sa zjavi akurat tak vypatlanemu hlupakovi ...

nenut ma mysliet si o tebe, ze si spadol na hlavu v detstve a odvtedy si truhlik..
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins v prvom momente po tvojo prvom prispevku ohladom bliziaceho sa konca asveta a naplnenim proroctiev z biblie to vyznievalo a vyznieva stale len ako opis teba an ie opis mna, co si teraz napisal. Vysvetli mi teda ty, o co ti ide, ak nam neznalym sa snazis nahovorit, ze zijeme koniec doby, chyba nam nejakych 3 a pol roka, tikas tu ostosest. Mne bolo dovracania z teba prvych par prispevkov, nechapal som ako moze inteligentny clovek, aj ked sa to snazis zamaskovat neokrochanou retorikou, vraviet take veci. Ako sa snazi zo vsetkych robit hlupakov, lebo ty si jediny nad vecou, ty si objavil v biblii ostatnym utajene, ty si to cele prehliadol. Z tohto mi bolo zo zaciatku zle, neskor som pochopil, ze napriek urcitej inteligencii, si vlastne nestastny clovek, pohltilo ta to celeho, aj ked to pripisujes inym. Nechapes zmysel diskusie, nedokazes normalne argumentovat, nie si ochotny pripustit akukolvek vec, ktora by ti nastrbila tvoj zakoreneny postoj k tejto veci.


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-11  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..rafael..prečo sa my bojíš odpovedať?...fakt to bude pravda...neklamem.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-07-11  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
podľa nového zákona Boh nemiluje, len tých ktorí ho uctievajú, ale každého.
Tie negatívne vlastnosti Boha o ktorých hovorí Biblia, by ma celkom zaujímali. O tom by malo zmysel diskutovať, lebo k biblickému textu máme prístup.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (17:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, mna vobec nie, lebo rovnako mozme rozoberat vlastnosti Old Shaterhanda a jeho vztahu k indianom. Nerad rozoberam charakterove vlastnosti vymyslenych postav, ktore im davaju samotni autori.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-11  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..
pozri.. ja priznam ,ze viera v Boha je len viera..
ja takisto ale priznam ,ze Boh moze nebyt.,..
mozno mate pravdu vy..mozno Darwin..ci daniken..

bola doba kedy som bol presvedceny,ze sme z opice.. potom som pripustil,ze nas vysadili aliens ako kaleraby v afrike kedysi davno..
boli rozne obdobia..
no po precitani biblie mi pride Boh samozrejmy..

nechodim do kostola..nie som katolik,,ani jehovista..
ziaden spolok,,ziadne peniaze do zvonca..
ziadny farar.. nic..
cital som a uveril som.. vychadza mi to podla proroctiev dost pravdepodobne..

ak to reziruju ludia a klamu ma ,,tak som na tom zle..
priznavam..
su inteligentnejsi,,mocnejsi ako ja..dari sa im to..

ak to nereziruju ludia ,,tak sa dockam odmeny..

nejde mi o nic..ja nemozem dokazat Boziu existenciu..
no pride mi sebecke nepovedat o tom o com viem..a vidim ,ze to podla toho ide..

no co ti poviem..pockam..
nie som ani jehovista co mali uz 50 koncov sveta a potom to popreli..
ja viem indicie ktore budu nasledovat pred skutocnym koncom..
a este sa nestali..
takze ked sa stanu..a nic nepride.. tak sa ti pridem osobne ospravedlnit..
no nesud predtym ako vypocujes..
robis rychle zavery a to ti je na skodu..
keby si aspon trochu cital co som pisal o konci..tak by si vedel,ze koniec estelen pride.. lebo je tu par veci co sa este nestali,,no su v progrese..

takze pomaly..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, nerobim rychle zavery, jednoducho otazkou boha vykresleneho v biblii, sa nezaoberam. Vychadzam z rovnakej logiky ako ty, nemozem popierat existenciu niecoho, co sposobilo vznik toho, kde zijeme. Ci je to ale nejaka entita, pre teba boh, pre niekoho nejaka sila, alebo len oscilujuce silove pole, je uplne jedno. Ja len neuctievam boha vymysleneho ludmi v akejkolvek dobe, akymkolvek nabozenstvom. To, ze tebe pripada tato doba ako sita na mieru proroctvam z biblie ti nemoze nikto vziat. Lenze takych obdobi a takych proroctiev tu boli miliony, nielen v tomto nabozenstve. Ja sim myslim, ze dinosaury nevymreli preto, ze by sa nemodlili k nejakym bohom, skratka prisla katastrofa a bolo po nich. A ak pride nejaka katastrofa na nas, este stale to nebude znamenat bozi hnev, ale len vplyv vonkajsieho prostredia na tuto planetu.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-07-11  (17:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kľudne môžeme rozoberať aj vsťah OLd Shaterhanda k indianom, dalo by sa s toho minimálne posúdiť znalosť kníh Karla Maya.
Lenže na jednej strane tvrdíš, že Biblia hovorí o negatívných vlastnostiach Boha, za chvíľu na to povieš že Ťa to nezaujíma. Tak asi by sme si mali stáť za tým čo tvrdíme. Buď biblia hovorí o negatívnych vlastnostiach Boha. A ak o tom viem, nemal by som to mať problém dokázať. Alebo o ních nehovorí a ak ma to ani nezaujíma tak by som asi nemal tvrdiť, že o nich hovorí.
V niektorej s predchádzajúcej debát si takmer zo stopercentnov istotou tvrdil, že v Biblii sa nič nehovorí o tom, že by sa Ježiš, alebo ľudia o ktorích biblia hovorí považovali Ježiša za Syna Božieho. Keď som na to reagoval, už si sa neozval. Pre mňa je ťažko uveriteľné keď niečo hovoríš o biblii, lebo väčšinou je na prvý pohľad jasné, že sa mýliš.joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-11  (17:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako chces..


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-11  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..

vidis..IP ti to dobre teraz napisal..
najprv obhajujes svoj nazor zo zurivostou, aked ta niekto vyzve na diskusiu tak povies mna to nazaujima..

si presne ako som povedal..nasraty na vsetko, neprijmajuci argumenty(okrem svojich) neschopny komunikovat,len oplieskavat svoje slova o hlavu inych..

stracas body..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
a tak sa pytam- " preco opisovali (podla vas ) vymysleneho boha,,krvilacneho ,,sadistickeho..ktory nadrza jednemu narodu..( a to narodu z ktoreho napochadzaju ani oni sami)..
potom preco tu knuhu cely cas sa znazia ukryt..a pisali ju len v latincine aby jej prosty lud nerozumel..

Ip, to bola len reakcia na joplinsa, to on tak popisal boha biblie zo Stareho zakona, mne to nepripisuj.joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-11  (17:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jaka klucka.. heh

a podla teba rafael to tak nie je???
ved aj ty mas obciansky a si svojpravny.. tak mas nazor nie??..
ci ta treba vodit za rucku??


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-11  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...rafael...prečo sa staráš do niečoho čomu nerozumieš...nechceš si to nechať ani vysvetliť...si len provokatér...


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-11  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ha,diskusia sa moc nelisi od diskusie o vztahu Old Shatterhanda k Indianom:-))May vraj nebol vobec v Amerike,takze vsetko "poznal"z knih,tlace a pribehov cestovatelov.OS bol zosobnenim dobra,ale ked dobre pamatam,Apaci boli ti dobri,Komancovia apriori zloduchovia.A mal frajer opakovacku,takze chudaci s predovkami nemali sancu..
Preco pisete,ze biblia bola napisana latinsky?Ja som bol na tom,ze grecky.Stary zakon aramejsky a hebrejsky.Prvy preklad do latiny bola Vulgata,potom Neovulgata..to ma ucili.
Ale teraz to vyzera,ze Jezisa zabili v Konstantinopoli roku 1086.Nemali tam pisat o zemetraseni a zatmeni slnka pri jeho smrti..dnes sa to da vypocitat.To by aj dostali zmysel kriziacke vypravy ako pomsta za "bohovrazdu".Lebo podla ofiko teorie by tam bola priepast tisic rokov,to by tie mlyny mleli prilis pomaly.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takych Mayov je biblia plna , ktori Krista nikdy nevideli, nikdy nepoculi, ale napriek tomu ho cituju s dokonalou presnostou, samozrejme kazdy s tou svojou.


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-11  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...fakt? a čo o ňom písali:)


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-07-11  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Michal a julo
klaniam sa ľuďom, ako ste vy. Veriaci, ktorý svoju vieru chápe ako súkromný názor a nikomu ju nevnucuje, je človekom veľmi rozumným a tolerantným. Keby boli iba takí veriaci, nič by som proti viere v bohov nemal.
Tiež som vyrastal v tieni kostola. Veril som v boha, ale protivili sa mi náboženské obrady. Už ako dieťa som cítil, že ma tu má niekto za teľa. Citujem: "Moja vina, moja vina, moja vina... " Aj vtedy, keď to moja vina nie je! Teda som povinne, takpovediac z profesie ľudskej existencie, automaticky vinný. To je perverzné! A tá pokryteckosť, tej bol plný kostol mierou vrchovatou! Niet takého miesta na svete, kde by sa viac falošne prisahalo, ako v kostole.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-07-11  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael
nedá mi nespýtať sa: Si takmer naisto presvedčený o Ježišovej neexistencii. Kdesi som čítal /zrejme Kriveľov: Biblia očami vedy/, že jediné hodnoverné zmienky o Ježišovi sú strohá správa Jozefa Flavia o Ježišovi - synovi Márie a Jozefa z Nazaretu a akási kronika, kde sa píše o Márii, ktorá mala pomer s rímskym colníkom, otehotnela a vzal si ju Jozef. Nič iné, iba to. Dokonca niet o ňom správy ani v Jeruzaleme, kde by vari nejakú kroniku popravených mali mať. Je to veľmi málo, takmer nič. Ale v r.50 už existujú Pavlove listy o akomsi veledôležitom prorokovi Ježišovi. A existujú divoké spory medzi jeho prívržencami.
Preto si myslím, že nejaký Ježiš predsa len existoval, i keď to bol len jeden z mnohých rebelov vtedajšej doby. A celkom isto bol úplne iný, než ho vykresľuje súčasná cirkev. Myslím si, že existoval.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-07-11  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Julo:
o vsťahu Old Schaterhanda k indiánom je možné viesť normálnu serioznu diskusiu, nič na tom nemení skutočnosť že Karel May v Amerike nebol. Môže sa viesť aj seriozna diskusia o tom nakoľko Karel May poznal pomery v Amerike v období ktoré popisoval. Dokonca môžme visť diskusiu aj o tom či Karel May bol kresťan alebo nie. Mám dojem z jeho kníh, že sa za kresťana minimálne považoval.
Aj o biblii sa dá seriozne diskutovať, ale nie z hocikým.
S tými jazykmi a prekladom, máš samozrejme pravdu.


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-11  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA-klaniat sa nemusis,ale vdaka za uznanie:-)Ja som to citil dost podobne.Ide o to,ze male dieta je v procese ucenia/programovania.Ak mu naprogramuju urcitu vieru,je dost tazke sa od toho odputat.Je dost velke riziko,ze aj ked sa clovek oslobodi od fanatickeho nabozenstva,lahko sklzne k fanatizmu ateistov..prast jak uhod.Ale o com nehovorime je,ze nam uz od mala predstavuju autority-otec,mama(to je v pohode,prirodzena autorita.Lekar,knaz a dalsi odbornici.A potom makaj a na nic sa moc nepytaj,len ver "odbornikom"!No ak clovek obetuje trochu casu a mozgovej aktivity,zisti,ze vacsina z nich vedome,ci nevedome zavadza.
-kohokolvek dana tema zaujima a ma otvorenu mysel,doporucujem sa pozriet na stranky leva-net.cz a vedy.sk
-Ip - seriozna diskusia by mala byt o serioznych veciach.Mayovky su oddychovou literaturou,ktora mlademu cloveku rozsiri obzory..vieme,kedy,preco,kym bola napisana a nad urcite nepresnosti sa dokazem preniest,lebo nikto ma nenuti vyznavat dogmu,ze Winnetou mal radsej svojho kona,ako nacelnika Komancov,aj ked boli na jednej lidi.
Naproti tomu biblia-plna protireceni,autor neznamy a mam verit kazdemu slovu v nej?!Dakujem,neprosim.Hlavne,ked niektore veci logicky nesedia.
-preco Charles Dickens pise v svojej Historii Anglicka pre deti,ze na korunovacii nejakej kralovnej (asi 17.storocie) boli pritomni styria evanjelisti a nejaky svaty Pavol?
-v samotnej biblii Jezis hovori,ze je poslany"k zbludenym ovciam domu Izraela."Ja sa za Zida nepovazujem,takze jeho posolstvo nie je pre mna.
A na boha JHWH hovori,ze to je diabol.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (07:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins ak ti po precitani biblie pride samozrejmost ze Boh existuje tak si prosim precitaj Slovansko-Arijske Vedy.
http://www.vedy.sk

som zvedavy co ti bude samozrejme potom
prosim aspon nejaky clanok ktory pojednava o vedeni ktore nema byt vierouDrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-12  (07:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen, v rozhovore Pátera Dija je niekoľko nezmyslov - narodenie čierneho dieťaťa bielym rodičom, predpoklad logického pochodu Ch. Darwina... naozaj tomu ľudia dokážu veriť?


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-12  (07:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo, ak nie je pre vás, tak prečo sa ním, tím, zapodievate? Pripomínate schizofrenika a nič viac.

A lenlen, kto je podľa vás Svarog? Viete ono je iné niečo si prečítať, a iné, niečomu aj skutočné porozumieť!

A čo je tu najzaujímavejšie, že ako ste odrazu všetci spolu, proti niečomu, o čom ani jeden z vás nemá vôbec poňatia. Vy len si už liečite vaše egá tuna a komplexy, a nič viac.
julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-12  (07:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen-vyber z vedy.sk nejaky clanok a hod ho sem.
Pojde to?:-)


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-12  (08:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven-rovnako by som odporoval niekomu,kto by sa zastaval ockovania napriklad..tiez si myslim,ze pre mna nieje.Schizofrenik by som bol,ak by som bol sucasne v cirkevnej hierarchii.Inak to je dost slaby pokus o utok ad hominem.
Ako definujete pripad,ked niekto svoj svetonazor postavi na knihe,u ktorej nie je ista jej pravost a pravdepodobne bola zostavena zoskupenim ludi,ktori ju pouzivaju dlhe storocia na zotrocenie ludi?


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-12  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo je isté u toho, čo vy tvrdíte? Na čom vy staviate to svoje? Na tom, že vy ste mal s niečim neblahú skúsenosť, tak len preto? Ja viem, vás zrazu osvietilo a vy ste vykríkol: Ide o lož, neverte... Ale komu to nemáme veriť? Či za to môže Biblia alebo ľudia, ktorí zneužili Bibliu na svoju moc? A prečo ste uverili ľudom, cirkvi, prečo nie tomu, že čo sa píše v nej?

Kniha nikoho nezotročila, to len jednotlivec jednotlivca, ktorý zneužil túto knihu, ale vám to akosi nedochádza, asi vám niekto poriadne stoji na vedený, a nie len vám tu.


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-12  (08:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sloven-preco predpokladate,ze osvietenie druhych musi byt falosne a to vase je prave?Mozno som dlhy cas hladal.Mozno som este nenasiel:-)S bibliou a jej vysledkami som zil od narodenia.Nepoznate moju cestu,ani kde momentalne som.Nikdy som nepisal,ze nieco je absolutna pravda,ale nesuhlasim s tym,ze pravda je v krestanstve,alebo v biblii.Kniha sama za nic nemoze,to je pravda.Rovnako ako noz nemoze za to,ked ho niekto pouzije na zabijanie.
Neviem,ako to mam napisat jasnejsie-biblia je nastrojom vytvorenym urcitymi skupinami na zotrocenie inych skupin ludi.Ak hladate pravdu,je dobre preskumat i tuto moznost.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer trosku mi objasni co to na tom nesedi
mozme to prebrat
pretoze telegonia je standardne dorziavana pri chove zvierat
dodrzuju ju zidia
kralovkse rody ju drzali
tak preco by to zrazu nemohlo platit u Slovanov ?


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-12  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toľko protirečení ako vo vašich debatách vidím, je až zarážajúce v akej tme žijete. Ako keď sa slepci rozprávajú o slonovi...

Esso Rimmer, základom prechodu z tmy do svetla je presvedčenie sa o veciach, z ktorých najdôležitejšia je inšpirácia Biblie Stvoriteľom. Je to písaný doklad o stvorení, zámere pre ktorý určil zem, návode na život v uskutočnenie jeho pôvodného určenia života na zemi, napriek vzbure, ktorú pripustil, aby navždy vyriešil sporné otázky, ktoré sa nadvládov Satana a démonov nad ľuďmi nakopili. Jediny spôsob ako rozmotať klbko problémov, je ho odmotať až k prvému ohnivku zla a veci vám budú úplne jasné.

Cirkev je zbor prvorodených z ľudí zapísaných v nebi, nie je to svetská inštitúcia ako RKC. To znamená, že vek evanjelia je daný ľuďom, aby Boh z nich vybral vládcov budúcej vlády nad zemou, ktorá uskutoční pôvodné Božie predsavzatie so zemou, ktoré bolo odložené pre vzburu proti Bohu. Svet ovládaný Satanom a démonmi skolabuje,a pretože sa im nepodarilo všetkých ľudí odvrátiť od Boha, preto ho chcú zničiť. Ale to sa im nepodarí, lebo Boh zničí ich, všetkých odporcov Božej zvrchovanosti, ktoré je základným právom Stvoriteľa zame. Kto nepochopí zmysel dejín, ktorý spočíva v hľadaní spravodlivej vlády, nepochopí nič z toho, čo sa dialo verejne na zemi a skryte pred ľudským zrakom v nebesiach.

Biblia ako sprievodca ľudskými dejinami zvané tiež Písmo sväte, zachytáva obdobie hľadania Boha dlhé 6000 rokov. Najprv na živote jedného národa, potom na živote jeho duchovného proťajška, telesného a duchovného Izraela. Ostatné národy nechal ísť Boh vlastnou cestou, aby ho hľadali. To platí zvlášť pre Slovena, aby to pochopil. Všetky zmätky vyplynuli z jediného, že ľudia nechápu inšpiráciu Biblie, jej pohľadu na svet, ktorý je Božím pohľadom a je preto zdrojom správneho náhľadu nad vecami a dejmi okolo nás. Pretože je inšpirovaná, neprotirečí si. Je však príliš stručná a jej význam nadčasový, a to robí ľuďom najväčšie problémy. Navyše sú v nej proroctvá, ktorým nerozumejú. Preto je nutné akceptovať vedenia Božím duchom, lebo inak tú mozaiku histórie, náuk, rád, múdrostí prísloví,žalmov, proroctiev, nikdy nepochopíte.Nech vás však povzbudí jeden z mnohých textov Biblie, že vaša snaha po Božej pomoci nie je márna, ak sa o ňu budete modliť, dá vam najväčššší dar a tým je Boží svätý duch, pre pochopenie Biblie.

Lukáš 11:9 Preto vám hovorím: Stále proste, a bude vám dané; stále hľadajte, a nájdete; stále klopte, a otvoria vám. 10 Lebo každý, kto prosí, dostáva, a každý, kto hľadá, nachádza, a každému, kto klope, otvoria. 11 Skutočne, je medzi vami taký otec, ktorý by synovi, ak ho prosí o rybu, podal hada namiesto ryby? 12 Alebo ak poprosí o vajce, podá mu škorpióna? 13 Preto ak vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo viac dá Otec z neba svätého ducha tým, čo ho prosia!“

A teraz pár odpovedí na otázky, ktoré mali Michal, Julo,či EssoRommer:

4:15 — Ako Jehova „poznačil Kaina znamením“? V Biblii sa neuvádza, že by Kain dostal na telo nejaké znamenie či označenie. Tým znamením bol pravdepodobne samotný výrok, ktorý ostatní ľudia poznali a poslúchali a ktorého účelom bolo zabrániť, aby nejaký pomstiteľ Kaina nezabil.
4:17 — Kde vzal Kain manželku? Adam „sa stal otcom synov a dcér“. (1. Mojžišova 5:4) Kain si teda vzal za manželku svoju sestru alebo neter. Zákon, ktorý dal neskôr Boh Izraelitom, nedovoľoval, aby si muž zobral za manželku telesnú sestru. — 3. Mojžišova 18:9.


Dnes máme Sväté Písmo, zázraky uzdravovania, ktoré sprevádzali zmenu priazne Boha od telesného Izraela k duchovnému Izraelu, mali pominúť smrťou apoštolov. Preto akékoľvek zázraky uzdravovania v Medžgorí alebo Lurdoch sú démonského pôvodu. Tieto zázraky uzdravovania a kriesenia ľudí, boli len malou ukážkou toho, čo sa bude diať pod vládou Božieho kráľovstva, ktoré je ešte len pred nami. Boli však zaznamenané Biblii aby sme si vedeli predstaviť moc vlády, ktorá predtým ako začlee vládnuť odstráni všetky existujúce vlády zo zeme, aby už nikdy neprekážali lebo vládli na škodu ľudstva. Matúš 7:22 Mnohí mi povedia v onen deň: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a nevyháňali démonov v tvojom mene a nekonali mnoho mocných skutkov v tvojom mene?‘ 23 A predsa im potom vyznám: Nikdy som vás nepoznal! Odstúpte odo mňa, páchatelia nezákonnosti.
Matúš 24:24 Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli, ak to bude možné, aj vyvolených.


A ešte perlička na záver, aby bolo každému bolo jasné komu slúži RKC a prečo musí falošné uctievanie spoločne pokryteckými politikmi zmiznúť zo zeme: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3290-svet-v-kolizi-prezident-obama-s-manzelkou-vysokymi-politiky-g-20-byl-ucastnikem-tajne-ritualni-cerne-mse-ve-strasburku-jaka-je-skutecna-pricina-klimatickych-zmen-na-zemi/


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "A lenlen, kto je podľa vás Svarog? Viete ono je iné niečo si prečítať, a iné, niečomu aj skutočné porozumieť!"

Sloven to mi chces povedat ze ty skutocne rozumies JAHVEMU ?"A čo je tu najzaujímavejšie, že ako ste odrazu všetci spolu, proti niečomu, o čom ani jeden z vás nemá vôbec poňatia. Vy len si už liečite vaše egá tuna a komplexy, a nič viac."
a na toto si prisiel na zaklade akej konstrukcie prosim ta ?
ci to je len taky splech do prazdna?

ja osobne nemam potrebu bojovat voci tebe
preco by som to robil ?
len sa ti snazim ukazat aj inu stranu mince
RKC mi vadi , priznavam , lebo ako organizacia sluzi presne k tomu k comu zjavne bola vytvorena
a mutia mozgy dobrosrdecnym ludom


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-12  (09:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista-to co ma byt?
Uplne postavene na hlavu.Ja som jednoduchy clovek,napis to "polopate",prosim:-)
A ak chces zodpovedat nejake otazky,zacni touto-Ako je mozne,ze RKC povazujes za diabolsky spolok a jej vytvor(bibliu) za bozie dielo?


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-07-12  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  celá slovánska kultúra bohov sú len perzonivíkácie, svarog symbolizuje živel princíp ohňa hneď prvý živel ktorý bol na počiatku stvorený oheň symbolizuje svetlo teplo expanziu tak preto sú vo vačšine kultúr slnečné božstvá symbolizované ako prvotné lebo oheň vznikol ako prvý budiš svetlo a bolo svetlo;)čo:D


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-12  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen. Naozaj sa bielym rodičom narodí černoch, pretože slečna pred x rokmi súložila s černochom?????

V článku «telegónia – lživá veda?» sa uvádza prípad, keď sa úplne bielym rodičom narodilo čierne dieťa, pričom žena nezamenila muža. Môžete objasniť takýto jav?
Vysvetliť tento prípad je veľmi jednoduché. Čierne dieťa sa narodilo bielym rodičom preto, lebo ako aj bolo povedané v tom článku, dievčina, ešte pred tým ako sa vydala, žila niekoľko rokov s milencom černochom, a tento černoch bol prvým mužom v jej živote.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nech vás však povzbudí jeden z mnohých textov Biblie, že vaša snaha po Božej pomoci nie je márna, ak sa o ňu budete modliť, dá vam najväčššší dar a tým je Boží svätý duch, pre pochopenie Biblie.

biblista tu je nieco zaujimave z vedy.sk
"Čo sa týka Ježiša Krista, on sám sa jasne vyjadril, že prišiel výlučne k „strateným ovciam domu Abrahámovho“ a naopak, výslovne varoval, že jeho učenie nesmú ísť šíriť k Slovanom – použil výraz Samárijci – je to, ako veľa iných slovanských slov – názov pozostávajúci zo skratky SAm(otn)í ÁRIJCI. Neskoršie pozmenený názov „Samaritáni“ je už len výsledkom zahladzovacieho procesu rozdelenia pôvodne jedného národa Slovanov na proti sebe bojujúce skupiny. Dôvod je veľmi jednoduchý – dieťa bielej rasy sa už so svedomím rodí, a teda Ducha po Rode otca už má. Kristus nám teda nemal čo dať."


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-12  (09:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo, k tomu niet čo dodať, k vám napísanému, že Biblia je napísaná preto, aby otročila ľudí...Vidno, že zatiaľ ste ešte nič nepochopil, hoci tvrdíte, že áno. A verím, že vy ste nežil s bibliou, ale len s jej výkladmi, ktoré vám niekto podával, to je všetko, viac už nemám čo k tomu dodať.

A lenlen, snažím sa Bohu porozumieť, ako najlepšie viem, to poznanie, to presvedčenie je vo mne už dlhé veky, tento jeden, terajší, pozemský život je len malou časťou môjho spoznávania, že Boh je pánom nad všetkým, je skutočným stvoriteľom a tvorcom všetkého dobrého a správneho. To je moje presvedčenie, a za ním si vždy budem stáť, tak ako za tým, že Ježiš je Synom Boha.

A nesnažte sa, lebo ja s RKC a s jej výkladmi nemám nič spoločné. Sám sa snažím nájsť, sám sa snažím nachádzať, sám sa snažím pochopiť, sám sa snažím kráčať po chodníku poznania, s vierou, že Boh mi vždy bude nápomocní, pokiaľ ja sám sa mu nespreneverím. A viem, že to vždy funguje, lebo nebyť Boha, tak dnes už by som bol dávno v háji. Preto nemám problém padnúť pred ním na kolená a ďakovať mu, lebo je neustále začo, za to že som, smiem a môžem byť, a žiť...


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer

a v com tam je problem ?
u ortodoxnych zidov stale plati ze prvy muz mladej zeny musi byt cisty zid , inac ju pospini

ked sa slachtia a chovaju plemena zvierat tak isto sa vzdy dodrzuje cistota krvy

preco pre nasich predkov bolo panenstvo take dolezite ?
aby nebola pospinena krv rodu

chovatelia zvierat to vedie , zidia to vedia
ale my to nevieme
preco ?
niekto to tak chcel ?


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-12  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo vy sa fakt spamätajte, koho je výtvor Biblia? Bez urážky, ale toto je už fakt vrchol ľudskej tuposti...


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-07-12  (09:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen
a povedz my ako tým duša utrpí keď bude rasa zmiešaná?
ja som cigoš aj biely a necítim že by to bolo pre svet zle skor si myslím že je to na niečo dobré ako hovoril bob marley

"Nemám voči sebe predsudky. Môj otec bol biely a moja matka bola čierna. To ma robí miešancom. Nestojím na nikoho strane. Nestojím na strane belochov a nestojím ani na strane černochov. Stojím na strane Boha. Toho, ktorý ma stvoril a spôsobil že pochádzam od bielych aj čiernych."DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-12  (09:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen. Čistote krvi rozumiem, dotýka sa toho i genetický drift a je to geneticky dôležitý faktor v uzavretých spoločenstvách, ktorých by kríženie s inými národmi znehodnotilo po genetickej stránke a zmenšilo by kvalitu populácie. Ale fyzicky, technicky, geneticky, chemicky, biologicky nieje možné, aby sa tej žene narodilo čierne dieťa, pretože žila z černochom a neotehotnela s ním. Vám sa narodí takisto Vaše dieťa, i keď partnerku defloroval dakto iný...


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A lenlen, snažím sa Bohu porozumieť, ako najlepšie viem, to poznanie, to presvedčenie je vo mne už dlhé veky, tento jeden, terajší, pozemský život je len malou časťou môjho spoznávania, že Boh je pánom nad všetkým, je skutočným stvoriteľom a tvorcom všetkého dobrého a správneho. To je moje presvedčenie, a za ním si vždy budem stáť, tak ako za tým, že Ježiš je Synom Boha

ale ja ti to neberiem
dokonca sa mi to paci ze sa snazis
aj s velkou castou toho co si teraz napisal suhlasim

mne je akurat blizsie ucenie kde boh nie je panom ale predkom

to ze neinklinujes k RKC som si uz vsimol
:)
zjavne sa nepresne vyjadrujem ak mas pocit ze utocim na tvoju vieru a presvedcenie
to sa ospravedlnujem
ked uz tak na mafiu s menom RKC


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (09:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre DrHujera
"Ale fyzicky, technicky, geneticky, chemicky, biologicky nieje možné, aby sa tej žene narodilo čierne dieťa, pretože žila z černochom a neotehotnela s ním. Vám sa narodí takisto Vaše dieťa, i keď partnerku defloroval dakto iný..."

tymto som si nie isty

praveze fyzicky to je mozne
pretoze po fyzickej stranke ta matka bola v kontakte s tym muzom a s jeho semenom

z druhej strany je to nieco ako otlacok ducha

a k tomu mojmu dietatu samozrejme ze je moje :)
pretoze ako otlacok vytvoris tak ho mozes aj zmazat a vytvorit novy (laska hory prenasa alebo aj maze otlacky ducha )

sorry, ale neviem to lepsie vysvetlit , myslim si ze odpovedat na takuto otazku by ti mal niekto povolanejsi ako ja :)
skus napisat na vedy.sk
isto budu mat spravnejsiu odpoved ako je moj nazorbiblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-12  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo, Bibliu vytvoril Boh, on je jej autor. RKC vytvorili naeznajbohovia na čele s rímskym cisárom Konštantínom na Nicejskom koncile v roku 315 n.l. ako prostriedok štátnej moci, štátne všeobecné nábožemstvo rímskej ríše. Potom sa len ďalšími koncilmi nabalovali nezmysly učené v mene ich tajuplného trojjediného boha až dosiahli vrchol v roku 1870 náukou o pápežskej neomylnosti....

lenlen, žiješ v omyle. Samaritáni boli presídlení obyvatelia Asýrie, ktorí nahradili vysídlené desaťkmenné kráľovstvo Izraela do Asýrie. Samaritáni mali hlabné mesto Samáriu. Keď chcel ísť Pavol hlásať dobré posolstvo o Kristovi do Ázie, Kristos ho obrátil hlásať do Macedónie a ďalej do Španielska. Behom prvych storočí sa dostali misionári kresťanstva až na územie Slovenska. V Komárne boli odhalené nálezy, ktoré potvrdzujú, že ariánske vyznanie viery /podľa Ária, ktorému bol zamedzený prístup na Nicejský koncil/ tu bolo ešte skôr než došli kresťanskí diplomati Cyril s Metodom s odpadlíckym učením RKC.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique
to je otazka na niekoho kto je ucenejsi ako ja
skus napisat na vedy.sk

ze nemas predsudky ? preco by si mal mat?
nikde som netvrdil ze ludia inej farby koze su menej ako ja
kazdy zivot ma vysoku cenu a krasu
o to vacsiu ak clovek zije cestne a poctivo

Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-12  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo sa všetci potrebujete pozerať na farbu pletí, prečo nie nato, že kto aký je, alebo ešte lepšie, aký som ja sám?

No vidíte lenlen, pre vás je len predkom, pre mňa skutočným Pánom. A verte, že to moje poznanie ma robí nesmierne šťastným, že to viem, že s tým môžem žiť.

Ale som rád, že ste uviedol veci na správnu mieru, hoci aj v tej RKC sú dobrí ľudia, teda netreba to posudzovať to ako celok, ale ako jednotlivcov, ktorí robia zlé veci pod hlavičkou RKC, hoci mne je každá cirkev dnes už ukradnutá. Ale kto sa potrebuje združovať, tak nech sa páči, lebo mne už dnes také niečo nič nehovorí, tobôž pod hlavičkou nejakého náboženského spolku, nech už nesie akékoľvek meno...

,,Hľadaj, a nájdeš. Pros, a dostaneš. Klop, a bude ty otvorené." To sú pre mňa veľké slova života. Myslím, že to pekné povedal aj Ján Hus:

,,Hľadaj Pravdu, počuj Pravdu,

uč sa Pravdu, miluj Pravdu,

hovor Pravdu, ži Pravdu,

bráň Pravdu až do smrti ! "


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (10:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista

Samaritáni boli presídlení obyvatelia Asýrie.
to povedal kto ? nejak ma z toho omylu prosim dostan


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-12  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen, ak bola v kontakte s jeho semenom a neotehotnela, tak sa jej čierne dieťa nenarodí. Ak áno, svojmu zákonitému manželovi klamala. Farba pleti sa dedí podľa kumulatívnej duplicity bez dominancie. Fyzicky nieje možné byť oblodnená belochom - svojim manželom a počať dieťa svojho predchádzajúceho čierneho milenca. Genetika sa neriadi presvedčením a príslušenstvom k náboženstvu ani k inej forme viery.
Na vedy.sk som napísal. Snáď tam dakto aspoň zbežne pozná genetiku.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo sa všetci potrebujete pozerať na farbu pletí

pretoze sme ini
a tak ako bielemu vyhovuje nieco viac ako cervenemu, tak zletmu moze vyhovovat viac zas nieco uplne ine ako bielemu
na tom predsa nie je nic zle
dnes su aj lieky, ktore su ucinejsie alebo specifikovane pre rozne "typy" ludi
ich ucinna zlozka viac vyhovuje nejakej rase

rastlinky tiez nehnojis vsetky rovnakym hnojivom


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer
nebudem sa s tebou hadat :) nemam na to vedomosti
"Genetika sa neriadi presvedčením a príslušenstvom k náboženstvu ani k inej forme viery. "
zas na druhu stranu genetika je mlada veda s velkymi medzerami
samotny zivot a vedomie zivota su pre dnesnu medicinu este zazrak
uznavam ze vela veci uz je prebadanych ale nebral by som to ako pevnu vec

ak dostanes odpoved daj ju sem potom , sam som zvedavyDrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-12  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen, určite odpoveď skopírujem pod článok.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na druhu stranu dnesna veda stoji na vela nepodlozenych aximoch a rozne vedecke smery stojace proti sebe nie su schopne dolozit svoje tvrdenie o stavbe hmoty najmensich casticiach hmoty
vid hladnie bozonu

a tvrdit ze myslienka (ty si to nazval presvedcenie) nevplyva na okolie tiez nie je uplne spravna

mam pocit ze japonsky fotograf niekde publikoval fotky krystalov snehu ktore zamrzali pri roznych myslienkach a zmena krystalov tam bola

navyse myslienky su elektrochemicke procesy v mozgu
preco by to nemohlo ovplyvnovat okolie a teda aj proces reprodukcie

classique   |   ip:217.12.49   |   2011-07-12  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen
nemusím tam písať ja viem že duch sa nedrží tela duch je slobodný duch necíti potrebu ani byť spojený s telom černoch,cigáň,žobrák može byť duchovne vyspelejší ako biely alebo bohatý človek
tvoj pohľad je dosť materialisty tá nadradenosť je len vec ega skutočnosti tu nič také nieje, všetko je vo vývine a aj to čo sa ti zdá že je zlé v skutočnosti len nedokonalé nevyvinuté...všetký predstavy ktoré máme o svete sú len niečo ako prejav ega keď vidíš veci veľke, male pekne, špatne,dobré či zlé,čierné bielé to je vec mysli nie ducha ale čo sa zo všetkým tým rozdeľovaním stane keď do ego zahynie?:Dno ostnane nám to nič a tam pracuje duch;)aspoň si to MYSLÍM:P


Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-07-12  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer: a co tak ze by bol cernoch jeden zo starych rodicov, ak pominieme bulvaroidne relacie v nasich televiziach tak myslim ze taketo nieco nie je uplne vylucene, ci?


Juraj   |   ip:84.153.92   |   2011-07-12  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepise sa v prikazaniach aj : " Cti otca svojho a matku svoju " ?
Znamena to : ucme sa od nasich prapredkov - teda KELTOV


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-12  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak nieje to vylúčené. Ale vedy.sk tvrdia, že sa žene narodilo čierne dieťa preto, lebo jej predchádzajúci milenec bol černoch. To by znamenalo, že mojej frajerke sa v prípade otehotnenia narodilo dieťa s vlastnosťami jej predchádzajúcich milencov? Ktorého? Prvého, tretieho? To znamená, že temer všetci máme cudzích otcov...


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-07-12  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to stými bielimy rodičmi a čierným chlapcom je síce zaujímavé ale asi tak pravdepodobné ako sa hovorý že voláka žena porodila syna bez sexu o tom ste už počuli?;)


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-12  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Classique, možno tak na ňu mrkol že to hneď na ňu samé prišlo :-)


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer
"o by znamenalo, že mojej frajerke sa v prípade otehotnenia narodilo dieťa s vlastnosťami jej predchádzajúcich milencov? Ktorého? Prvého, tretieho? To znamená, že temer všetci máme cudzích otcov..."

teraz zavadzas
precitaj si to cele a poriadne :) a nie len odstavec
v pripade ze medzi partnermi bude len sex bez lasky tak mas pravdu
ale laska maze otlacky predchadzajuceho partnera
a ze chemickych pochodov pri zalubeni a dlhodom vztahu je nemalo je jasne (vhladom k zivotu jedinca bez partnera/partnerky)


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-12  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista-ze boh vytvoril bibliu?To je dogma.Takze ty v to veris,ale ja nemusim.Ak je boh dokonaly,nemohol vytvorit tak nedokonale dielo.
-Samarijci prisli z Assyrie.Zidia vraj citali obratene Russa,dostali Assur..niekde som o tom cital clanok.
-o tej telegonii je par clankov na leva-net.cz


Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-07-12  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer: jaaaaj taaaak. No vedel by som si predstavit ovplyvnenie plodu nejakou silnou emociou matky pocas tehotenstva, ale ocernenie by do toho asi nepatrilo. Takto je to skor povera (alebo dobra vyhovorka, podobne ako otehotnenie v bazene), pretoze potom by sa asi taketo veci stavali a boli aspon trosku zname.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer
ak mas chut tak skus popatrat

http://najmama.aktuality.sk/clanok/226955/ked-sa-geny-zblaznia-cernosi-maju-biele-dieta/

http://najmama.aktuality.sk/clanok/225575/geneticky-zazrak-sestry-maju-cierno-biele-deti/

http://tvnoviny.sk/spravy/zaujimavosti/kuriozita-cernosskemu-paru-sa-narodilo-modrooke-blondave-dieta.html

isto v takychto pripadoch bude hrat moznost aj to ze potomok je albin


classique
to je argument ako svina
klobuk dole


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-12  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen. Narodiť sa ti to môže ale nespôsobil to predchádzajúci frajer, ale kumulovanie aktívnych génov nedominantných alel jednotlivých chromozómov partnerov podieľajúcich sa na oplodnení. Neutrálne sú neaktívne. Účinky aktívnych sú aditívne - sčítavajú sa ich príspevky k fenotypovému znaku.

To že súložila predtým s černochom na farbu pleti dieťaťa splodeného s iným mužom nemá žiadny vplyv.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer :)


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-12  (11:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ospravedlňujem sa, píšem tu ako keď som prednášal už dačo znalým študentom.

Po slovensky povedané : čím černejší rodičia, tým černejšie deti a opačne. Samozrejme ak je jeden rodič čierny a druhý biely, je prvá generácia svetlohnedá a druhá má viacero možností:
čierna : tmavohnedá : bledohnedá : svetlohnedá : biela v pomere pravdepodobností výskytu 1:4:6:4:1

Preto v ďaľšej generácii môže byť tmavšie dieťa

Oli63   |   ip:88.212.36   |   2011-07-12  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to síce off-topics ale ...
Je čas prehodnotiť všetko, seba, okolie, vieru. Ešte je čas začať ŽIŤ a je na nás, ktorým smerom pôjdeme ….
Toto je spoveď Michaela Rupperta, ktorý sa snažil o prebudenie “ovčieho stáda” a podľa môjho skromného názoru je to jeden z najlepších dokumentov, ktoré som kedy videl. Nie je to Zeitgeist, je to niečo viac …
http://www.spolocnavec.sk/?p=1767


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-12  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen upresním ti názov Samaritáni, podľa Biblického slovníka: Bible i světské dějiny mluví o opakovaných kontaktech mezi Izraelem a Asýrií. V průběhu doby byl Izrael donucen platit asyrskému králi tribut. Potom, v roce 740 př. n. l., bylo dobyto Samaří, hlavní město severního království, a tisíce Izraelitů pak byly odvedeny do vyhnanství. V Písmu se výraz „Samaritáni“ poprvé objevuje v souvislosti s dobytím desetikmenného samařského království v roce 740 př. n. l.; vztahoval se na ty, kdo žili v severním království před jeho dobytím, a měli jím být odlišeni od cizinců, kteří tam byli později přivedeni z jiných částí Asyrské říše. (2Kr 17:29) Časem začali být výrazem „Samaritáni“ míněni jak potomci těch, kdo zůstali v Samaří, tak potomci těch lidí, které tam přivedli Asyřané. Někteří tedy nepochybně pocházeli ze smíšených manželství. V ještě pozdějším období mělo toto jméno spíše náboženský než národnostní nebo politický význam. Jméno „Samaritán“ se vztahovalo na člověka, jenž patřil k náboženské sektě, která byla rozšířena v okolí starověkých měst Šekemu a Samaří a která zastávala určité nauky, jež se výrazně lišily od judaismu. (Jan 4:9)

Budova samaritánského chrámu, která byla postavena na hoře Gerizim pravděpodobně ve čtvrtém století př. n. l. jako konkurence jeruzalémského chrámu, je považována za určitý znak konečného oddělení Židů od Samaritánů, i když někteří badatelé se domnívají, že k narušení jejich vzájemných vztahů došlo až za více než sto let. Když Ježíš zahájil svou službu, trhlina mezi těmito dvěma skupinami ještě nebyla zacelena, ačkoli chrám na hoře Gerizim byl již asi sto padesát let zničen. (Jan 4:9) Samaritáni stále ještě uctívali na hoře Gerizim (Jan 4:20–23) a Židé k nim měli velmi malou úctu. (Jan 8:48) Tento přezíravý postoj umožnil Ježíšovi, aby zdůraznil klíčovou myšlenku svého podobenství o milosrdném Samaritánovi. (Lk 10:29–37)

Náboženské spisy Samaritánů už od dávných dob obsahují pouze prvních pět biblických knih, jež jsou výlučně vydané v jejich vlastní revizi, napsané jejich vlastním písmem a známé jako samaritánský Pentateuch. To, že Samaritáni v zásadě uznávali Pentateuch, bylo podkladem pro jejich víru, že přijde prorok větší než Mojžíš. (5Mo 18:18, 19) V prvním století Samaritáni očekávali příchod Krista, Mesiáše, a někteří ho přijali, a jiní ho naopak zavrhli. (Lk 17:16–19; Jan 4:9–43; Lk 9:52–56) Na základě kazatelské činnosti prvních křesťanů mnozí Samaritáni později s radostí přijali křesťanství. (Sk 8:1–17, 25; 9:31; 15:3)


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-07-12  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista dik
dik ze si uviedol, ze je to biblicky slovnik
ten pisal kto a kedy ?julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-12  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v tom slovniku nema RKC urcite prsty:-)


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-12  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre JA To, ze neexistuju zaznamy ziadnych historikov tej doby, ci Filona Alexandrijskeho, alebo neskor Flavia, ktory sa zidovskou temou zaoberal, je nadmieru zaujimave. Uz som pocul rozne namietky, preco ho Flavius nespominal. Tvrdili, ze to bolo cenzurou, preto je prekvapujuce, ze nakoniec ho Flavius spomenul, v 18 knihe Zidovskych starozitnosti, a zrazu boli vsetci spopkojni. No ale potom sa zistilo, ze to tam len horlivi prepisovaci doplnili, co sa potvrdilo rozborom jeho formy pisania, comu dodatok absolutne nezodpovedal. Takto padla okrem biblie jedina zmienka o nom. Dalsim zdrojom su Pavlove listy. Kedze su sucastou Noveho zakona, pisane tymi, ktorym zalezalo na sireni tohto nabozenstva, nemozme ich automaticky zaradit za dokaz existencie Jezisa. Navyse Pavol nikdy Jezisa nevidel, nestretol, nezhovaral sa s nim, preto je zaujimave, ze prave jemu sa zjavil, aj ked bol fanaticky prenasledovatel krestanov. Mne tu vela veci nesedi, hlavne otocenie z nenavisti na sirenie tohto nabozenstva, dalej ,ako mohol spoznat niekoho, koho nikdy v zivote nevidel atd...Navyse, prave Pavel sa postaral pre zidov absolutne neuveritelnu vec, jeho ritual pitia krvi , co je pre Zidov nonsens, lebo oni nic take nevyznavaju pri ich rituali, navyse Jezis zobrazovany v evanjeliach sa sprava vzdy v prvom rade ako Zid. Prave ten ritual pitia krvi je vlastny pre boha Ozirisa. To, co sa dialo v tych dobach, nevieme vobec zdokumentovat, ale je takisto mozne, ze zil niekto toho mena , ved patrilo medzi najrozsirenejsie mena v tom case na tom uzemi, kto sa mohol rovnako ako mnohi pred nim a mnohi po nom dostat do centra pozornosti ako odporca nadvlady Rimanov. Ved zidovskych povstani proti Rimanom bolo v tych casoch niekolko. Dalsou zaujimavou vecou su ale najdene Zvitky od Mrtveho mora, kde sa takisto Jezis nespomina, spomina sa len akysi Ucitel spravodlivosti, ktory zil 2 storocia pred touto udalostou, a dokonca s podobnymi nazormi a osudom. Tu je vidiet, ze takych jezisov tam mohlo byt desiatky, nikto mozno ani nevedel, ako sa kto ako vola, ale ludova slovesnost je uzasna v tom, ako sa pribehy prelinaju, komolia, zmiesaju a vznikne z toho gulas, aky sa dokonca dostal aj do biblie v podobe roznych kontroverznych udajov. Vsetci vieme ako sa historia da prekrutit, ci v podobe zbojnika Janosika, ci 2.sv vojny, takze vymysliet pribeh spred 2 tisicroci nemusel byt az taky problam, navyse bez spolahlivych zaznamov historikov, ktori by nam co to dochovali.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-07-12  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo:
súhlasím s tým že dogmy by nikto nikomu nemal vnucovať, každý by sa mal presvedčiť sám.
Čo sa týka protirečení v biblii tak pri vytrhnutí s kontextu ich je ozaj nie problém nájsť.
Ten príklad čo si dal, že Ježiš je poslaný k zblúdilim izraelcom si aplikoval úplne mimo kontext biblie. Otázka je čo ten text chcel pôvodne povedať.
Ježiš nenazval Boha diablom, ale diabla bohom tohoto sveta. To je trochu rozdiel.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-07-12  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael
tak to som nevedel, že tá zmienka vo Flaviovi je podvrh. Potom je vraj kdesi v kronike Nazaretu spomínaná Mária, jej zápletka s colníkom či vojakom a aby nemala zničený život, zobral si ju milujúci Jozef, čo bola veľmi nevšedná obeta v tej dobe. Táto informácia je ale... ani neviem odkiaľ.
Pavol, podľa mňa, bol prešpekulovaný chytrák a diktátor. Pomyslel si, že kariéra vodcu náboženskej obce je výhodnejšia ako neisté posty farizejské, skúsil to a vyšlo mu to - založil kresťanstvo. Zbavil sa početných odporcov /ako Stalin/ a nechal sa obdivovať a vyživovať obcami, ktoré si rétorikou podmanil. Celú misiu veľmi pečlivo ekonomicky podporil, bol to obchodník, početné cesty čosi stáli. Nakoniec zakopol... to sa stáva, aj Trockij skončil podobne. Ale o Pavlovi som si nenaštudoval. Poctivo som prebral 4 evanjeliá a čisto logikou som staval proti sebe tvrdenia, ktoré tam boli. Pod značkou gor-gor a názvom Ježišové výroky vytrhnuté z kontextu som ich tu pred rokom predstavil.
Aj knihu o kumránskej sekte som čítal najmä preto, či tam bude spojitosť s Ježišom. Nebola. O Ježišovi z Nazaretu nič nevedeli. Vlastne je to možné, že žiadny konkrétny Ježiš-Učiteľ nebol, lebo prakticky všetky jeho činy, názory, kulty... boli súčasťou vtedajšej akejsi ľudovej slovesnosti, musel sa nimi vyznačovať každý prorok či mesiáš. Na druhej strane je tu Jakub, jeho odnož prvých kresťanov, jeho spor s Petrom. a potom aj M.Magdalena, Jakubova spolubojovníčka proti klike Peter-Pavol. Jakub a Peter Ježiša poznali. Jakub ho však popisuje celkom inak, než akú modlu z neho neskôr urobil Pavol a evanjelisti. Jakub v ňom videl najmä morálneho človeka. No veď boli bratia /po Máriinej línii/, vyrastali na jednom dvore. Mám o tom dokumenty od Roberta Beckforda - biblistu.
Ak Ježiš žil, bol to človek od detstva prenasledovaný traumou nemanželského decka - vtedy niečo ako smrteľný hriech. Musel byť zatrpknutý, plný nenávisti a neskôr odhodlania: Ja vám ukážem, kto som! Po otcovi mal talent inklinovať k literatúre, zrejme v synagóge sa naučil čítať a potom urobil zásadný krok - odišiel z domu. Podľa mňa do Kafarnaum. Toto mesto každý ignoruje, ale Ježiš ho často spomína, veď bolo kultúrnym centrom tej oblasti, miluje ho i preklína - no veď ani tam neuverili, že je mesiáš. A keď sa po rokoch vráti domov, Nazareťania ho takmer zabijú, pretože sa rúha. A čudujú sa, kde sa tam vôbec vzal, asi ho dlhé roky nevideli. Ježiš opäť neuznaný, vyhnaný preklína kde-koho a začína jeho misia: Presvedčí starých kamošov rybárov, aby boli jeho "učeníkmi", nejakých preberie aj J.Krstiteľovi a zásadne sa vyhýba miestam, kde ho poznajú. Evidentne trpí duševnou poruchou - mesianizmom. Je tak presvedčený o svojom božskom pôvode, že sa nechá zámerne popraviť... a na kríži spozná, že sa mýlil. Viac-menej je tak zúbožený a telesne slabý, že ho zvesia oveľa skôr, než býva zvykom a v domnení, že je mŕtvy, nechajú ho zavrieť do hrobky. Tam sa preberie a odíde. Nikto ale neverí, že je to on, veď ho videli zomrieť. Je zdeptaný a možno neskôr spácha samovraždu, keďže po ňom už niet ani stopy. Takto mi to pripadá ako reálny príbeh o reálnom človekovi, ak chceme z dostupných prameňov seriózne aspoň čosi zostaviť.


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-12  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA-a nakoniec spravili pár fotiek zo setelitu na Ježiša, aby si uchovali dokumenty, ktoré nám tu opisuješ...no ešte že ťa máme....skús to v hollywoode...


illuminatedbimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-12  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bibia je "démonska kniha" !
Popisuje život "osvieteného" J.Krista a sila tejto knihy pôsobí snád dostatočne jasne každému na ľudstvo ....podobných kníh bolo a je na svete za tisíce a sú aj rôzneho zamerania čo som stihol doposiaľ zmapovať...až pochopíte zmysel týchto démonských duchovných kníh pochopíte že nieje podstatné čo sa v nich píše ale podstatne je, v čom ste sa poučiľi alebo aj zblúdili a uviedľi to do svojho vnútra a teda do života a svojho okolia,pretože vaše myšlienky s ktorými ste tieto démonské knihy oživiľi sa stávajú vašim osobným majetkom z ktorého sa musíte oslobodiť v poznaní a zrealizovaní "absolútnej pravdy" ktorú zatial neviete nechápete a nechcete poznať!

Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-12  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedbimbo-tvoje univerzum slúži luciferovi, ale načo by to vešal na nos bimbovi, ktorého si potrebovali len vycvičiť na svoje účeli...vitaj v realite...ak neveríš spýtaj sa univerza, alebo je nedosiahnuteľný?...


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-12  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ľahšie podľahneš nenávisti voči ľudom, ak s teba spravia nadriadenú rasu....vlastne ťa vycvičili dokonale...ani šimpanz sa tak dobrovolne nepodriadi svojmu pánovi...


Carlos   |   ip:89.173.14   |   2011-07-13  (00:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celkom dlhá diskusia ... nemám čo dodať. --- Sláva BOHOM a PREDKOM našim --- :o)


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-13  (01:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Carlos, to mi niečo pripomína:
http://www.rarach.tk/


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-13  (07:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluminatedbimbo, tvoje tvrdenie o Biblii je tak nedôveryhodné ako je pravdivý tvoj nick. Máš v ňom jasne napísané, že slúžiš démonom. Ilumináti sú ctiteľmi démonov a plne sú im podriadení, pretože im slúžia. Ich najväčším strašiakom je Biblia, ktorá je protipólom ich snažení, ktoré budú zmarené Božím zásahom v Armagedone. Preto tá nenávisť, ohováranie a nepodložené tvrdenia a demagógia. Slúžite Gógovi z Magógu, len o tom mnohí neviete. http://www.europskenarody.info/Iluminati.html


Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-07-13  (07:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je zábavné sledovať, ako sa dvaja vykladači rozprávkovej knihy oviec navzájom žerú.


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-13  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemónium, aj tebe venujem jeden textík Biblie, aby naša debata bola ešte zábavnejšia. Lebo len jeden má pravdu a ten druhý je klamár a ohovárač. Čo myslíte čitatelia, ktorí ste úprimní a poctiví k dôkazom? Stačí len niečo tvrdiť, alebo je to nutné aj obhájiť? Tak sa teda pobavme a cez slzy plaču vidzme, že kto sa bude smiať naposledy, bude sa smiať stále.

Izaiáš 54:16 „Hľa, sám som stvoril remeselníka, toho, kto dúcha do ohňa z dreveného uhlia a svojou zručnosťou vyrába zbraň. Ja som tiež stvoril zhubcu pre dielo skazy. 17 Akákoľvek zbraň vytvorená proti tebe, nebude mať úspech, a každý jazyk, ktorý povstane proti tebe na súde, odsúdiš. Toto je dedičné vlastníctvo Jehovových sluhov a ich spravodlivosť je odo mňa,“ je Jehovov výrok.
Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-07-13  (08:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista: Gógovi z Magógu? Bol som v tom ze v bezne pouzivanych verziach biblie je to skor duo Gog a Magog nez jedna osoba :-)


TyNikdy   |   ip:87.197.11   |   2011-07-13  (08:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dolezite.sk je trieda :D najlepsia sekcia nabozenstvo a mystika, lepsie ako futbalovy zapas sledovat


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-13  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja vám poviem, že prečo niektorí jedinci tu neustále šliapete po Biblii, lebo vy máte strach z Pravdy, lebo tej sa tam nachádza dosť...Tým je všetko o tom povedané, že prečo, vaše príspevky sú toho veľakrát dôkazom, že je to tak.


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-13  (08:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sloven-nie dost.Tej pravdy je tam az prilis.Len je bohuzial nedokazatelna a lahko ohybatelna.Je to pravda pre otrokov..priznaj si,ze si sa ani nepozeral na odkazovane stranky,ani si neskusal rozmyslat mimo sablony,ktoru ti nalinkovali negojimovia v jednej tajuplne sa tvariacej knihe.
Zmen si nick na Levita.
Slava Bohom a Predkom.NASIM!


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-13  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo, ak by ste bol ozaj taký národovec, tak by ste nepoužíval cudzie slova - nick, to čo má byť?

Ja si dám prezývku takú ako ja uznám za vhodné, nie takú, akú mi niekto prisúdi, lebo oslepol a nevidí, vlastné vidí, ale zo zeleným zákalom.

,,Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľudom dobrej vôle!"


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-13  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Asi to nick, je odvodené od slová nik, potom by to sedelo...


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-13  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sloven-mate pravdu,nemali by sme nahradzovat svoje cudzim.Ani slova,ani kulturu,ani bohov.Ak Jahve existuje,ma uz svoj vyvoleny narod a na Slovanov sa vykasle.A kecy o "duchovnom Izraeli" su len kecy.
Ak strom poznas po ovoci,tak judeokrestanstvo by trebalo vyrubat a nie spalit,ale nejako anihilovat..


illuminatedbimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-13  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som veľmi spokojný...ako sa medzi sebou obdaruvávate svojimi egobludami...
presne sa medzi sebou naplnujete v dokonalom systéme!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-13  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony, nicim som po biblii neslapal, len som rozmyslal nad tym, ako sa dostalo nabozenstvo k takej podobe ako ho teraz pozname . Ak by aj biblia bola tym, co jej pripisujete, nemusite sa predsa nicoho obavat. Ale to, co vam vadi, je to, ze niekto si vie dat dokopy veci, nad ktorymi sa z roznych dovodov branite zamyslat.


illuminatedbimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-13  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Osvietenie znamená sa plne stotožniť a poznať dokonalé zákony univerza teda stvorenia.....pre náboženstvá a sekty to znamená súd v armagedone a pre ateistoch zatratenie a strhanie osobného vedomia do ničoty hmoty.


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-13  (10:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo,sloven, máte moje sympatie a buďte si obaja istí, že ako v nebeskej vláde nad zemou , tak isto i v raji na zemi budú slováci a slovania, a ubezpečujem vás, že vo veľkom množstve!!!Izraeliti mali len tú prednosť, že napísali Bibliu, inak sú na tom tak isto, ako všetky národy na svete.

Zjavenie 7:9 Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov, stojaci pred trónom a pred Baránkom, oblečený v bielych rúchach; a v ich rukách boli palmové ratolesti. 10 A stále volajú silným hlasom a hovoria: „Za záchranu [vďačíme] svojmu Bohu sediacemu na tróne a Baránkovi.“
11 A všetci anjeli stáli okolo trónu a starších a štyroch živých tvorov a padli na tvár pred trónom a uctievali Boha 12 a hovorili: „Amen! Požehnanie a sláva a múdrosť a vďakyvzdanie a česť a moc a sila [nech je] nášmu Bohu po celú večnosť. Amen.“ 13 A jeden zo starších mi odpovedal a riekol: „Kto sú tí, čo sú oblečení v bielych rúchach, a odkiaľ prišli?“ 14 Povedal som mu: „Môj pane, ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia a vyprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi. 15 Preto sú pred Božím trónom a preukazujú mu dňom a nocou svätú službu v jeho chráme. A sediaci na tróne rozprestrie nad nimi svoj stan. 16 Nebudú už hladní ani smädní a nebude ich ubíjať slnko ani spaľujúca horúčava, 17 lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť a povedie ich k prameňom vôd života. A Boh zotrie každú slzu z ich očí.“

Matúš 25: 31 Keď príde Syn človeka v svojej sláve a všetci anjeli s ním, vtedy sa posadí na svoj slávny trón. 32 A budú pred ním zhromaždené všetky národy a oddelí ľudí jedných od druhých, tak ako pastier oddeľuje ovce od capov. 33 A postaví ovce po svojej pravici, ale capov po svojej ľavici. 34 Vtedy povie kráľ tým po svojej pravici: ‚Poďte, vy požehnaní od môjho Otca, dedične sa ujmite kráľovstva pripraveného pre vás od založenia sveta.


Izaiáš 45:22 Obráťte sa ku mne a buďte zachránení, všetci [na] koncoch zeme; veď ja som Boh a niet nikoho iného. 23 Sám na seba som prisahal – z mojich úst vyšlo v spravodlivosti slovo, takže sa nevráti –, že sa predo mnou bude skláňať každé koleno a každý jazyk bude prisahať 24 a hovoriť: ‚Len v Jehovovi je plná spravodlivosť a sila. Všetci, ktorí sa rozpaľujú proti nemu, prídu priamo k nemu a budú zahanbení.

Rimanom 10:11 Písmo predsa hovorí: „Nikto, kto na ňom zakladá svoju vieru, nebude sklamaný.“ 12 Pretože niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo nad všetkými je ten istý Pán, bohatý voči všetkým, ktorí ho vzývajú. 13 Lebo „každý, kto vzýva Jehovovo meno, bude zachránený“. 14 Ale ako budú vzývať toho, v koho neuverili? A ako uveria v toho, o kom nepočuli? A ako počujú, ak nebude nikto zvestovať? 15 Ale ako budú zvestovať, ak neboli poslaní? Tak ako je napísané: „Aké pôvabné sú nohy tých, ktorí oznamujú dobré posolstvo o dobrých veciach!“Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-07-13  (10:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcel si už náhodou pred polhodinou ísť na dovolenku do nebeského kráľovstva na Mars?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-13  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimave, ak teda bibliu napisali Zidia, potom aj Epos o Gilgamesovi prisudzovany starym Sumerom museli napisat Zidia. Ved oni odkopirovali vsetko, co sa dalo, ci uz od Sumerov, Egyptanov, Asyrcanov, Babyloncanov, skratka sami ziadne dejiny nemajuc, museli si nejake vymysliet, vymyslanie im moc neslo, tak okopirovali stare texty inych kultur, pridali svojich bozikov a hla vysledok je na svete, stado im to zerie este aj teraz.


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-13  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak, duo či stereo, poviem trochu odľahčene, pretože všetci ním zvedení, budú konfrontovaný s Jehovom osobne. Tak píše prorok Ezechiel 38:2 „Syn človeka, zameraj svoju tvár proti Gógovi [z] krajiny Magóg, hlavnému náčelníkovi Mešecha a Tubala, a prorokuj proti nemu.....zrejme ty si myslel to čo si čítal v Zjavení 20:7 A len čo sa skončí tisíc rokov, Satan bude uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde, aby zvádzal tie národy na štyroch uhloch zeme, Góga a Magóga, aby ich zhromaždil do vojny. Ich počet je ako morského piesku. To sú dve rozdielne udalosti, ktoré sú ešte len pred nami.

Gnozeologicky vzaté je Gog z Magógu 1. Mojžiššova 10:10 A toto sú dejiny Noachových synov, Sema, Chama a Jafeta.
Po potope sa im začali rodiť synovia. 2 Synovia Jafeta boli Gomer a Magóg a Madai a Javan a Tubal a Mešech a Tiras....

No a význam útoku Góga z Magógu proti Božiemu ľudu je podrobnejšie zapísaný v Ezechielovi 39: 1 A ty, syn človeka, prorokuj proti Gógovi a povieš: ‚Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Hľa, som proti tebe, ó, Góg, hlavný náčelník Mešecha a Tubala. 2 A ja ťa obrátim a povediem ťa a spôsobím, že prídeš z najvzdialenejších častí severu a privediem ťa na izraelské vrchy. 3 A ja ti z ľavice vyrazím luk a spôsobím, že z pravice ti vypadnú tvoje šípy. 4 Padneš na izraelských vrchoch, ty a všetky tvoje hordy a národy, ktoré budú s tebou. Dám ťa za pokrm dravým vtákom, vtákom s krídlami každého druhu a divým poľným zvieratám.“‘5 ‚Padneš na povrchu poľa, lebo ja sám som povedal,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.
6 ‚A ja zošlem oheň na Magóg a na tých, čo v bezpečí obývajú ostrovy; a ľudia budú musieť poznať, že som Jehova. 7 A svoje sväté meno urobím známym uprostred svojho izraelského ľudu a už nedám svoje sväté meno znesväcovať; a národy budú musieť poznať, že som Jehova, Svätý v Izraeli.‘....atď, kto chce ten si prečíta obe kapitoly Ezechielovho proroctva 38. aj 39. kapitolu.

Ako vidíš Góg z Magógu bude konfrontovaný na konci starého systému vecí nielen z Izraelom /dnes duchovným Izraelom, nie doslovným štátom Izrael// ale aj s celým svetom vo veľkom súžení a Armagedone. A druhý krát spolčený Góg s Magógom po 1000 ročnom kráľovstve, keď bude prepustený Satan zo žalára a bude vyskúšaná lojalita dokonalých ľudí celej obnovenej rajskej zeme voči zvrchovanosti Jehovu. Keďže sa jedná o záverečné konfrontácie Góg z Magógu a Góg a Magóg sú krycie názvy ich útokov proti Jehovovej zvrchovanosti, ktoré zažijú všetci obyvatelia zeme. Podvody Gógovho zástupu sú schopní prežiť len Jehovovi ctitelia. Pre ilustráciu pre menej chápavých, každá skrytá operácia má svoje meno, napr. "Púštna búrka", tú uskutočnil iluminát 33 rádu a slobodomurár Busch, ktorý si dal ešte na vysokej škole v okultnom spolku "kosti a lebka" prezývku "Góg"...Kto ho riadil? No niekto z "Magógu". Dnes musia byť ešte tieto mena zašifrované a skryté pred zrakmi verejnosti,s ktorou je manipulované, ale raz sa na nich a naveky budú baviť ľudia prežijúci Armagedon spolu so vzkriesenými, ktorí prežijú aj záverečnú skúšku dokonalosti v pozemskom raji.

Ezechiel 38:14 Preto prorokuj, syn človeka, a povieš Gógovi: ‚Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Či to nebude v ten deň, keď bude bývať môj izraelský ľud v bezpečí, že ty [o tom] nebudeš vedieť? 15 A istotne prídeš zo svojho miesta, z najvzdialenejších častí severu, ty a mnoho národov s tebou, všetci jazdiaci na koňoch, veľký zbor, áno, početná vojenská sila. 16 A celkom istotne vyjdeš proti môjmu izraelskému ľudu, podobný oblakom, aby si pokryl krajinu. Stane sa to v konečnej časti dní a istotne ťa privediem proti svojej krajine, aby ma poznali národy, keď sa pred ich očami posvätím na tebe, ó, Góg.“

Ezechiel 39:. 11 ‚A v ten deň sa stane, že tam dám Gógovi miesto, pohrebisko v Izraeli, údolie tých, ktorí prechádzajú východne od mora, a to zastaví tých, čo prechádzajú. A tam budú musieť pochovať Góga i celý jeho zástup a istotne [to] nazvú Údolie Gógovho zástupu.

Prajem vám všetkým príjemnú dovolenku a kto je smädný a hladný po Božej spravodlivosti, hor sa čítať Bibliu! A keď jej nebudete rozumieť, nehanbite sa požiadať Jehovových svedkov o bezplatné štúdium Biblie. Pretože sú pred nami najhoršie ale aj najlepšie dni planéty Zem.

Amos 8: 9 ‚A stane sa v ten deň,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu, ‚že ja nechám slnko zapadnúť na pravé poludnie a spôsobím na zemi tmu za jasného dňa. 10 A ja obrátim vaše sviatky na smútenie a všetky vaše piesne na žalospev a na všetky boky dám vrecovinu a na každú hlavu plešinu; a vytvorím pomery, ako keď sa smúti za jediným [synom], a konečný výsledok toho [bude] ako trpký deň.‘ 11 ‚Hľa, prichádzajú dni,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu, ‚a ja pošlem hlad do krajiny, hlad nie po chlebe a smäd nie po vode, ale po počutí Jehovových slov. 12 A budú sa určite potácať od mora až k moru a od severu až k východu slnka. Budú sa potulovať a pritom hľadať Jehovovo slovo, ale [ho] nenájdu.biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-13  (11:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemónium, raketoplán "modrý plameň" má meškanie, tak si krátim čas odpisovaním. Je predsa slušné odpovedať na otázky,či nie?


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-13  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, teba musia moje príspevky veľmi iritovať. Tak využi čas mojej neprítomnosti a vymínuskuj moje príspevky, aby každý čitateľ vedel, koho príspevky stoja za reč. S tými tvojimi nemorálnymi bludami si zaradený s jasnou diagnózou bojovníka proti "veterným mlynom" na smiech každému, kto i len zbežne pozná históriu zaznamenanú v Biblii. Keď chceš ako vzniklo mano Izreal, prečítaj si to v Biblii. „Nebudeš sa už volať Jakob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s ľuďmi, takže si nakoniec získal prevahu.“ — 1. Mojžišova 32:26–28.
Tento zaujímavý rozhovor nasledoval po pozoruhodnom prejave fyzickej kondície 97-ročného Jakoba. Hoci Biblia ho neopisuje ako nejakého siláka, celú noc zápasil s anjelom. Prečo? Jakob sa hlboko zaujímal o sľub, ktorý Jehova dal jeho predkovi — o svoje dedičstvo.
Ty o čo zápasiš s Bohom, Rafael?


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-07-13  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Napadol mi ďalší experiment. Odhadujem, že 99% návštevníkov kostola nepozná biblické texty. Vyberme náhodne pár účastníkov a zostavme biblické výroky - asi 10 výrokov - a spýtajme sa prítomných, ako to boh myslel, teda nech nám vysvetlia božie úmysly. Pointa je v tomto: Niektoré výroky budú vymyslené, teda falošné. Či bude poznať skutočné "božie slovo" od toho povedzme satanského. Lebo Ježiš častokrát nervačil, veriaci mi neveria, že mohol vyriecť také kruté a sadistické slová a zase iní majstri fachu vedia i tieto sadizmy "vysvetliť" láskou boha k ľuďom. Preto by nebolo na škodu vyskúšať veriacich, ktoré hromženie ja od boha a ktoré od satana.


Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-07-13  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A z tohto hĺbkového kostolného auditu by mohli vystaviť ovciam vedomostný diplom kvality ISO 9011, aby boli svetové...


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-13  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium-máš nové digitálky?....pozri do návodu ako sa k nim máš modliť:))))))))))))))))))))))


Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-07-13  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na to máš hodinárku Joplinzovú...!


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-13  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...nerozčuluj sa, len sa pýtam:)....teraz vážne...prečo nás nazývaš stádom oviec?...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-13  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandamonium... no ty vies srandýýýýýýýýý,......


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-13  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.. a pandamanium..

chlapci,, keby ste boli upln epresvedceny o tom co aj hovorite,, tak by ste tu neboli,, nevypisovali by ste do odpadnutia tie kydy...

boli by ste na inych strankach, ci clankoch..

to len vas vo vnutri cosi zere a neviete co je to..je to vas zufaly boj proti niecomu, comu nerozumiete a tak sa snazite o upokojenie vasho svedomia tym,ze tu vypisujete vase "pseudoargumenty"

skutocny ateisti sa zaoberaju uplne inymi vecami..

takisto ako sa napr. ja nezaoberam co ja viem "filatelizmom" ci " mumizmatizmom" lebo aj znamky aj stare mince su mi ukradnute,, takisto sa aj skutocni ateisti nezaoberaju temou Boh a nenavtevuju stranky s touto tematikou ci nereaguju na prispevky a clanky toho typu..

no vy len zabrdate a rypete do niecoho co vam skre dusu..
a to je dovod vasho utocenia..

chlapci Boh zije.. avy to viete..
a hlavne to vie "pandamaniak" .. ten to vie velmi dobre..no je posadnuty z hudby demonom,,ktory mu zakazuje slovo Boh aj napisat a miesto toho ho radsej vyhviezdickuje ako volaky debil..

toto jasne svedci o skutocnom stave vasich mysli a dusi..
vy to viete ,,ci tusite,, no branite sa zo vsetkych sil.. mudrujete..argumentujete,. lebo chcete prehlusit svedomie...

a podme pandamaniumm,,minuskujeme.. hijo oslik..hijo..


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-13  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...počkaj...počkaj joplins...náhodou pandamonium a rafael, sú inteligentný ľudia....len neviem prečo stále neodpovedajú na moje otázky?...žeby citlivá téma?...aj ich BOH stále miluje....len zblúdili neboj sa BOH ich nájde....


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-07-13  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium, ty sa radšej venuj ufológii, lebo v novembri ilumináti urobia na zemi riadny harmatanec.
joplins buď pokojný, ufóni si zoberú s pandemoniom aj rafaela spolu so všetkými veriacimi v UFO. http://magazin.atlas.sk/spektrum/ufo-na-zemi-pristane-v-novembri-2011/757147.html
My veriaci v Boha a Bibliu sa budeme len prizerať, čo to s nimi urobí. IluminátBimbo si už pripravuje privítací prejav, ale jeho prejav zanikne v hluku revúceho davu, ktorý bude vítať aj s mávatkami pristávajúcich "mimozemšťanov".

My však vieme svoje. Matúš 24: 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až dosiaľ, áno, aké nikdy viac nebude. 22 Naozaj, keby neboli tie dni skrátené, nezachránilo by sa žiadne telo; ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. 23 Ak vám vtedy niekto povie: ‚Hľa, tu je Kristus,‘ alebo: ‚Tam!‘, neverte. 24 Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli, ak to bude možné, aj vyvolených. 25 Hľa, vopred som vás varoval.


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-13  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a tak sa stane....


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-13  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonymus-

ja som nepovedal,ze su hlupi.. ja vidim, ze nieco v hlavach maju..no hovorim o dovode preco to robia..

pandamanik, je jasny,, za jeho sarkazmom stoji duch..hoc on sam si to neuvedomuje.. lebo ten duch sa skryva za jeho intelekt..
klasicka kamuflaz zleho ducha..

on to nevie prekuknut a tak si ten duch osedlal jeho mysel a on teraz ako oslik blaci a blaci..

chapeme sa, nie ?? :))


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-13  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...áno....


Duch   |   ip:77.93.216   |   2011-07-13  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja touto cestou navrhujem správcovi, verím že to bude čítať, aby zriadil na tejto stránke pokec, tu je to zadarmo - http://blueboard.cz/sluzby-chat - a tam by si niektorí chytráci, ktorí sa tu vyjadrujú, hoci poňatia ako vždy o tom nemajú, mohli dookola baviť, že akí sú oni chytrí, vyjadrovať sa k tej istej téme, samozrejme bez pochopenia, to je vidieť aj z ich vyjadrení k tomuto článku, stále dookola, do úplného odpadnutia. Tým by prestali zamorovať určité články svojimi rozumami, tým by zrazu nemal článok 170 vyjadrení, ale odrazu 17, a hodnotných.

Ďakujem správcovi už vopred za podporu, skoré zriadenie. Ak súhlasíte, tak podporte to +.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-13  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja by som to nenavrhoval. Zostalo by tu mŕtvo, žiadna sranda. Diskusný portál potrebuje svojich komikov, a to presne spĺňajú kostolní lobotomici, ako osvietený kaplnkový filozof El Bimbas, rozprávkár Blbista, tikajúca ovca Joplinsová, alebo anonymný kladič dlažby a otázok. Bola by škoda ochudobniť tieto inak jalové diskusie, keby si len sami dudúkali niekde na uzatvorenom oddelení.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-13  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ty ako hlavny kontrolor pravopisu si sa kde zabudol??

blbendo...


adam   |   ip:78.99.27.   |   2011-07-13  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium
ty ako ateista tu ani nepoužívaš slovo boh , ale miesto toho ***. ako ateista by si nemal veriť ani na duxov, a predsa si si dal nick pandemonium-zbor démonov. ako ateista by si sa mal teda podpisovať +++, nie?
ako to s tebou vlastne je?
myslím že joplins, to trafil, ty si posadnutý zlým duxom.
keď nabudúce zmeníš nick, kľudne sa môžeš nazvať légia.
lukáš 8, 29-33.
lebo tak sa správaš.
resp. lukáš 11,24-26


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-14  (07:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak taký pokec by bol tu dobrá vec, niektorí, ktorí tu sa už pridlho predvádzajú, by bol pre nich vhodným miestom, kde by mohli dokazovať svoje naj znalosti...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-14  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony nič v zlom, ale ty s tvojimi naj znalosťami, by si veľmi chýbal, ak by si sa aj s ostatnými nepodelil o tvoje dokonale frázy týkajúce sa poznania biblie a jej autentičnosti. Citovo by sme veľmi strádali a pre pandemonia, som zvedavý, či oceníš moju diakritiku. Je to totiž moja premiéra a som zvedavý ako to celé dopadlo.


j   |   ip:89.176.40   |   2011-07-14  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-diakritika spickova,ciarky robia neplechu:-)


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-14  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ma oprav, nech sa poučím.


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-14  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony, nič v zlom, ale ty s tvojimi naj znalosťami by si veľmi chýbal, ak by si sa aj s ostatnými nepodelil o tvoje dokonale frázy, týkajúce sa poznania biblie a jej autentičnosti. Citovo by sme veľmi strádali.A pre pandemonia, som zvedavý, či oceníš moju diakritiku. Je to totiž moja premiéra a som zvedavý, ako to celé dopadlo.

Aľe ťiez ňeviem,či to je úplňe správňe :-)
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-14  (10:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ľščťžýáíéúäňňäúéíáýžťčšľ skúška diakritiky, skúška diakritiky...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-14  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Julo, dík, rád sa poučím. Až potom som si všimol, ze tá jedna čiarka je tam navyše. Mea culpa... No vidíš, zasa som sa nechal strhnúť čiarkami.


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-14  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-)MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-14  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naozaj perfektny clanok. mnohe osvetluje. Pravda sa neda zamlcat. Dufam ze autor sa nabuduce pozrie aj na dalsie rozpory ktorych je omnoho viac.
Diskusiu som zacal citat ale uz nemam chut.Stale to iste dookola.Podstatne pre nas kazdonenny zivot je ale aby sa uzakonilo odtrhnutie cirkvy od statu tak aby si to ovecky platili zo svojeho. A taktiez zakonom zakazat akekolvek vymyvanie mozgu na verejnosti. Potom nech si uz ovecky robia co len chcu. A cokolvek protipravne tvrdo postihovat. Je totiz dost pravdepodobne ze by sa spajali do roznych bojovych organizacii (tak ako boli kriziaci) a snazili sa nam silou nanutit ich ideologie. Treba tvrdo zasiahnut uz pri naznakoch takeho niecoho abysa to nerozvinulo do toho coho sme svedkami.

CITAL SI SLOVO BOZIE - AMEN


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-07-14  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mm
keď už xceš rozpor, skús matúš 1,1-17.
divím sa že to tu ešte nik nespomenul.
tam si položíš otázku: "a čo s tým mal jozef?"

to je presne to, že my sa nevžívame do myslenia starovekýx ľudí, ix pohľadu na svet, a nám tie slová dávajú už iný význam, ako vtedy. potom vznikajú rôzne sporné situácie.
biblia je kniha o bohu a človeku. písali ju ľudia, a preniesli do nej aj svoje pohľady na svet, či svoje názory, a ani samotný pisateľ nemusel vždy xápať situáciu, len sa ju snažil popísať a zapísať. to však neznamená, že klame.
napr. b. hrozný podľa nej arxeologicky určil xetitov.
keďže je aj o človeku je plná vrážd , smilstva a úskokov, takže sa nieje čomu diviť.
ale treba ju brať ako učebnicu k životu, ktorá často hovorí v podobenstváx, príkladox. aj sám ježiš často hovoril v podobenstváx, záleží či to poxopíš.
ani učebnicu fyziky keď vysvetľuje príklad napr: auto ide z mesta A do mesta B, ktoré sú od seba 10 km. ak ide 0,5h ako rýxlo ide?
tak nie je podstatné či mesto A alebo B je skutočné. dôležité pre žiaka je , aby sa naučil vyrátať rýxlosť a v budúcnosti to vedel správne použiť.

takže je na každom čo si z nej vyberie, či poxopí príklad zo života, alebo začne sa hádať, že mesto A neeksistuje. skús napr. historicky dokázať "strateného syna".

mimoxodom o "uxu ihly " som čítal, že to bola 1 pomocná brána /jej názov/do jeruzalema a z bezpečnostnýx dôvodov bola úzka a nízka. keď sa však kupcom ,ktorí išli z toho smeru nexcelo nadxádzať, xodili tade, ale ix ťavy sa museli zohnúť a ísť "kolenačky", čo bolo zdľhavé a pre ťavy namáhavé.
to prirovnanie súvisý s tým.
MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-14  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne ako pises.Knihu napisali ludia tak davno ze dnes uz je absolutne neaktualna a nemoze odrazat ziadne dnesne udalosti a toboz nie udalosti buduce. V takom stredoveku ked vsade lezali mrtvoly nakazenych by to aj mne pripadalo ze uz prisiel ten koniec sveta,ta situacia podla toho co vieme bola skutocne beznadejna a aj tak sa nic nestalo. Mnoho kniziek strasi. Nevidim nic viac oproti inym v tejto knihe.
A kto povedal ze ju treba brat ako ucebnicu zivota ? Ty ? Ty co ju pisali ? Za mnou boh nebol a nepovedal mi to. Tym padom je to cele vymyslene. Keby boh chcel aby sme ho dako uctievali a verili tomu isto by neposlal niekoho raz. Keby to tak chcel a ak by vobec existoval tak by niekoho posielal stale aby to modernizoval a prisposoboval.Aby ukazal ze naozaj nieco existuje. Bez takychto veci je to zabudnuta kapitola ludstva ktora sa vtedy snazila ludom tuziacich nieco vediet objasnovat vymyslenym propagandistickym stylom co maju robit. Napisali ju ludia v jednom jazyku - to si myslel ten boh ze to staci ? Ze vsetky civilizacie na svete tomu pochopia ?? Hadam uznas ze aj keby som na neho veril snad by nebol taky hlupak aby o sebe dal vediet len tymto stylom. Alebo snad ano ? Mne uz sa o tom vobec nechce bavit. Ty svoj zivot vidis v knizke napisanej pred 2000 rokmi a ja ho zijem teraz. Zi ako chces pokial tym neskodis druhym - ak ano treba ta ako skodnu odstranit. Tak to bolo a aj vzdy bude.
Ohladne tej tavy to je jasne v clanku napisane. Vsetci veriaci sa v tych slovach snazili najst boh via aky vyznam a pritom to bolo len zle prelozene. Presne niekto si to vylozil po svojom ako si tu uviedol.Kazdopadne je pre mna zarazajuce aby v tak super dolezitej knihe sa pisali prirovnania o dakej brane a tavach - myslim ze je jasne ze to su dake rozpravky.A cim viac toho napises tym je to kazdemu jasnejsie. Nuz ver tomu ak chces ale bez argumentov uz nikoho v 21 storoci nepresvedcis. Verim ze vsetci co tu pisu ako veria v boha su starsie generacie.Ja nepoznam ani jedineho mladeho kto by tomu veril alebo sa tym zaoberal. Cim viac po vas tu s toho neostane uz nic a to ma tesi.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-14  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM ako vsetci, tak ani ty nedokazes triezvo rozmyslat,,lebo si nasraty na zivot a seba.. a
nevies anebudes vediet triezvo rozmyslat ,kym nezomries..

biblia je neaktualna?? novinka..
je aktualnejsia ako si vies predstavit..
to len ty zo svojimi krvavymi ocami nevidis..

koniec sveta je opisany len jeden..
udalosti ktore tomu budu predchadzat su tiez len jedny.. a su SPECIFICKE!!! este sa nikdy v historii nestali,, a nic sa tomu ani nepodobalo..
deje sa to teraz..

NO POCHYBUJEM ,ZE BY SI TO TY POTREBOVAL , VO SVOJEJ NADUTOSTI VEDIET ..AKE SU TO!!
"BLBOSTI ZDAR"...


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-14  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rád by som zameral vašu pozornosť na každoročnú kultúrnu akciu zvanú Keltský deň na Havránku nad Liptovskou Marou. Program, viď. http://www.ruzomberok.eu/spravy/2168_KELTSKY-DEN-NA-HAVRANKU/ . Sobotný deň má byť slnečný, prostredie je pekné. Nečakajte žiadnu tupú kostolnú procesiu! Je to oddychová, zábavná i poučná akcia zároveň, ideálna aj pre rodiny s deťmi.

P.S.: Kresťanské zgidy sú vítané tiež. Aspoň prídu na iné myšlienky a môžu pokojne čakať na Ragnarok aj tam...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-14  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandamanik.. ty si z ruzomberku..ci lipt mikulasa??

napis si na chrbat.."ja som panda manik z dolezite sk." co ti mozem hned hodit flasu od piva do gebule..
urcite pridem ,na tu milu rodinnu akciu..!!!


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-14  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mna spoznas podla toho, ze budem mat neprirodzene zopnute ruky.. oviazane ruzencami..
budem mrtvolne bledy,, a pridem tam pokoleniacky..

budem tak aj pit pivo..
odidem tiez po koleniacky,,no s pomocou zopnutych ruk..

PS.tesim sa..


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-14  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium-prečo nás pozývaš na satanské rituály?...čo ak tam zavíta samotný lucifer a vezme ťa do pekla?...


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-14  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo alebo kto vás núti čítať Bibliu?

Ak to nie je pre vás, ak vás to neoslovuje, tak prečo sa k tomu už niektorí vyjadrujete po stí, po tisíckrát, prečo?

Myslíte si, že tak niekoho, kto o to javí záujem odradíte? Ak áno, tak sa mýlite, lebo vo väčšine prípadov to vždy vyvoláva pravý opak.

Myslíte si, že ak tu po tisíckrát poviete cirkev a Biblia je jedno, tak isto Boh a cirkev je jedno, Ježiš a cirkev jedno, že vám to potom už niekto uverí? Veru nie, potom už nikto ani nemá záujem to počúvať, tobôž po vás čítať, radšej si urobí vlastný názor sám, a to tak, že siahne po Biblii a urobí si o tom vlastný názor, že či naozaj je to tak.

Takže vďaka za reklamu, hoci zápornú, lebo tým ste v nejednom zbudili záujem o Bibliu, takže nakoniec ste aj vy, hoci bojujete proti nej, ste jej poslúžili. Čiže to vaše hav, hav, hav, tiež slúžilo, aby ľudia niečo pochopili, čo už prichádza, čo už je tu, skrze Bibliu.
micha   |   ip:92.62.224   |   2011-07-14  (23:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium: přijdu po kolenou,ale budu chtít vidět účtenku,osobně a to i po Tobě.


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-15  (08:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins videl som nedavno dokument kde presne davali ktore udalosti to su a kolko krat v minulosti si ludia mysleli ze uz to prichadza. Presne tak ako ty.Len strasite debilinami ale to uz nikto ani nepocuva. Keby sa ludia mali zaoberat tym ako kazdych par rokov daky pometenci tvrdia ze prichadza koniec sveta,ty trufalejsi dokonca udavaju datumi tak by sme zosaleli. Nastastie ste zosaleli len vy. Ja ked umrem uz nic neuvidim ale tebe gratulujem ze si pravdu odhalil uz za zivota. Nemas ziaden dokaz ale mas presvedcenie,a ako vieme presvedcenie je silny nastroj ktorym ste pozabijali uz cele generacie.
A Sloven zas exelentne - fakt sa lepsis. Chodis na dake kurzy PR alebo za tebou chodi priamo krisna z haremu ?

Ja som sa v diskusi prvy pital naco tu vy stale kazdu temu prehadzujete na boha a ? A doteraz som nedostal vysvetlenie. Taktiez som pisal ze reagujem len na bludy co tu popisete - lebo mi to neda neodpisat na take debiliny. Nechapem preca ja sa musim stale opakovat a odpovede od vas nedostavam. Ale to je ako s biblio ziadne dokazy,ziadne odpovede ale kopa tliachania okolo.
Ak by som tym co pisem vyvolal opacny efekt tak to nech ma ten vas jezisko s haremu rovno zoberie ku sebe. A ty si myslis ze ked tu pisu o jedle a politike alebo o krize a ty tam zas napises o bohu ze to niekoho zmeni ? Vacsina starych ludi ako si ty na net ani nechodi,mnohy o nom poculi len niekde v sparavach. Je vas cim dalej menej a ten trend je nezadrzatelny. Ja osobne nepoznam nikoho kto by siahol po biblii a doknca ani neviem kde tak clovek moze spravit - a ani ma to vobec nezaujima. Tan kto chce si uz urcite najde kde sa da kupit. Biznis je biznis. A mas pravdu posluzujem biblii a nadludom ako si ty. Neposles mi jednu. Na chate sem tam chyba hajzlak tak by som ju tam umiestnil. Myslim ze tam by bol o nu najvyssi zaujem.
Hav hav - tak sa bavis doma so starou mamou ? Alebo hav hav pise biblia ? v akom jazyku ju to vlastne splitli ? V zvieracom ? No uz sa nedivim kolko toho s nej viete. TAKZE HAV?HAV?HAVVVV?HAUUUUU WUUUUU


Jaroslav   |   ip:91.23.229   |   2011-07-15  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento portál cenzuruje príspevky v neprospech veriacich a hlavne kresťanov, kde sú opakovane blokované videa a články, ktoré chcú oboznámiť s nadprirodzenými javmi, ktoré sa dejú na Boží zásah, ako i dokumentované prípady klinicky mŕtvych, ktorí mali skúsenosť Pekla i Neba a stretli sa s Bohom a z jeho milosti sa navrátili zo smrti, pričom podávajú nám „žijúcim“ svedectvo o Bohu, o existencii Pekla i Neba a vyzývajú nás zmeniť náš doterajší život. Pozrite si toto fascinujúce video mladého surfistu tu: http://vimeo.com/25767458

Žiaľ, z tohto portálu sa stala bašta ateizmu s urážkami a nehanebným osočovaním všetkých veriacich a Bohu oddaných ľudí, ktorí v neho veria a uctievajú ho cez jeho syna Ježiša Krista, ktorý položil svoj život za nás i za vás ateistov na kríži. Znova a znova ho urážate, bičujete a pribíjate na kríž, znova a znova prebodávate jeho sväté Božské srdce, krvácajúce nad vami, vašimi hriechmi a vašimi zapredanými dušami satanovi. I napriek všetkým vašim démonickým útokom na jeho Svätosť, mám pre vás správu nádeje a spásy, pretože už zakrátko príde deň veľkého Božieho VAROVANIA – na oblohe sa ukáže veľké svetelné znamenie kríža a každý človek vo veku nad 7 rokov nakrátko vyjde zo svojho tela, jeho duša prejde tunelom do duchovnej dimenzie a to svetlo na konci tunela – Ježiš Kristus – mu ukáže jeho doterajší život z pohľadu Boha i s rozsudkom, kam by sa dostal po svojej fyzickej smrti. Takto dostanete ešte raz poslednú šancu od vášho milosrdného Boha obrátiť sa a oľutovať vaše hriechy. Drvivá väčšina ľudí na svete uvidí Peklo a len malá časť uvidí Nebo. Tento posledný akt Božieho Milosrdenstva vám ateistom dáva ešte poslednú možnosť obrátiť sa a oľutovať vaše životy, vedené v odlúčení od Boha, lebo takéto videnie vlastných hriechov sa už nikdy viac nezopakuje, je to posledné VAROVANIE pred Druhým Príchodom Ježiša Krista na zem, kedy príde tentoraz už ako spravodlivý sudca. Zamyslite sa, vážne sa nad sebou zamyslite, pokiaľ je ešte čas, lebo prichádzajú na zem strašné dni súženia (kniha Zjavenia podľa Jána). Pán Ježiš Kristus má pre vás dôležité posolstvo: www.jezis-kristus-varovanie.webnode.sk


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-15  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano jasne cele je to tu cenzurovane a preto su tu asi same clanky o rozpravkovych bytostiah nazyvanych boh,krysa z haremu alebo harry potter. A NA KEREHO BOHA TU POTOM CHODIS ??????

Zijucim podavaju svedectvo o bohu :-))) Vysras si hovno ktore sa na neho podobalo ??

Zial s tohto portalu sa stala basta veriacich oviec ktore nam chcu stale vtlakat do hlavy aby sme sa podvolili a padli na kolena. Ja ti na tvojho krista (to je fajna nadavka) seriem. Aj na jeho srdce.Ja som po nom nic nechcel.

Ak sa ukaze znamenie kriza tak ja osobne sa zabijem a hned sa dostanem ku bohu :-)) A pod 7 rokov si to neuziju ? Nemal by si tolko chodit do kostolov lebo sa ti zda o tuneloch - aj ked na slovensku ich mame naozaj dost :-)) Ty si daky novy prorok cirkvy lavo,pravo,stredne uzasnej ?? Takyto blud som este necital. A kedy sa to stane ?? Povedz nam aby sme sa ti potom vedeli dobre zasmiat ze zase nic :-)) Alebo len tliachas a snazis sa niekoho nastrasit ? Myslis ze v 21 storoci sa to este da ?? Druhy prichod jezisa ? Donesie si aj daky i-pod alebo tak ? aby bol v kontakte s kazdym ? mozno uz vtedy mysleli v byblii ze bude internet :-))
Cize zamyslite sa vazne nad sebou vsetci veriaci. Vas mozok uz nefunguje,rozum nema sancu.Precitnite do reality,zahodte stare knizky,na krize vsadte paradajky. Ale hlavne si chodte dat predpisat ucinne lieky na hlavu. AMEN - CITAL SI SLOVO SATANASOVO JERUZALEMSKE


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-15  (10:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toto je úplný hnus, úplný spodok ľudského úpadku, stoka, ktorá sa tvári, že je potokom, hrdinstvo, ktoré je len zbabelosťou, znôška, plná odporných kydov, neúcta, neznášanlivosť, nenávisť voči inému, kto ma iný názor na svet, na Boha, na vieru. V takom prípade sa rozum stal úplnou skazou v živote ľudského tvora, ak ešte aj to slovo tvor ma v takomto prípade nejaký význam... Potom čo ste vy všetci, pre ktorých Boh už nie je nikým? Čie stádo potom vy sami ste?


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-15  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekne uctivo v sulade s krisnom si to napisal. Dufam ze si neutrpel daku ujmu na zdravi,v tvojom veku je to uz nebetpecne sa rozculovat. A mi nie sme stado to vy ste stado oviec. chod si ich niekedy pozret ako pekne si becia - vies ako fajne si rozumeju ? Mozno zapadnes. A neboj oni nemaju rozum,cize ich viera je fakt ta prava. Ved su to bozie bytosti. AMEN


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-15  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaroslav, ak máš dojem, že ti niekto cenzúruje články, ktoré potvrdzuju to, čo si hore napísal, tak nehnevaj sa, ale toto ti neuverí ani chronický navštevnik kostolov. Ak by tá mafia z Vatikánu mala čo len promile z toho, o čom si ty myslíš, že je pravdivé, tak by to bolo určite všade.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-15  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak je tento portál (údajne) cenzurovaný v neprospech kostolných bludov - ako sa domnieva jedna postihnutá ovca - je to len potešiteľné. Znamená to, že zdravý rozum v spoločnosti víťazí.


clanek   |   ip:88.168.67   |   2011-07-15  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na co se ateista nikdy nesmí ptát

Kovaný ateista se nesmí kamaráda, kterého náhodou překvapen potká na koncertě, zeptat: „Ahoj, no to je tedy věc, jsi tu náhodou?“

Pochopitelně, že je tady náhodou, vše kolem je přece náhodou. Celá existence pravověrného ortodoxního ateisty je náhodným shlukem molekul. A totéž platí i pro jeho kamaráda.

Podobně nemůže zamítnout třeba film, knihu, počínání nebo celý život poukazem na to, že to „nemělo smysl“. Ano, nemělo. Nic přece nemá smysl. Tyto otázky může klást pouze člověk, který v jakýsi smysl věří (a ve vztahu k němu poměřuje věci, jež smysl nemají).
Věřím nepravděpodobnosti

Ve světě máme plno univerzit nabízejících studium křesťanství, buddhismu, islámu – jako hlavních náboženství, jejichž studium a dějiny jsou pro nás důležité. Koneckonců, každý by měl tušit, čemu věří a jak se jeho víra v dějinách vyvíjela a v jakém kontextu vznikala. Z tohoto hlediska je zajímavé, že ateismus (dnes dominantní vyznání) nelze nikde studovat. Je to zvláštní, člověk by se měl přece zhruba vyznat v tom, čemu věří.

Povedla se zvláštní věc: ateistu považujeme za někoho, kdo nemusí v nic věřit. Přitom to není přesné – a už vůbec ne dostatečné. Ateista musí věřit stejně jako člověk „věřící“, tedy ateista je člověk, který nevěří v existenci Boha, ale věří mnoha jiným věcem, jimž nerozumí a rozumět nemůže.

Věří třeba vědě. Avšak vědě nelze věřit, věda je pouze metoda. Navíc věda nezkoumá otázky smyslu, třeba proč máme srdce, ale jak funguje. A mnozí vědci poukazují na to, že věda ani v pravém smyslu nezkoumá pravdu. Věda ověřuje nebo vyvrací hypotézy. Zkoumá, zda daný model „souhlasí“ s empirickou realitou. Tak například podle Poppera je vědecká metoda věčným hledáním – nikdy pořádně nepoznáme, kdy ‚máme pravdu‘, zato dokážeme říci, kdy jsme se mýlili.

Ateismus věří spoustě věcí, které mu musejí připadat zázračné. Už jen to, že (stále) objevujeme nové a nové, geniálnější a geniálnější principy fungování přírody: Jak je to možné, když jsme tu nejchytřejší? Snad nejvýstižněji to kdysi řekl Albert Einstein: Nemohu věřit, že jsem první, kdo na tento princip přišel. Někdo tu musel být přede mnou...

Jinými slovy: svět kolem nás je mnohem inteligentnější než my sami. Pokud mi odpovíte, že není inteligentní, jen náhodný, pak ovšem nemá cenu jej inteligentně nebo racionálně zkoumat.
Zázraky ateismu

Věda naopak musí věřit, že je svět racionální a racionálně poznatelný. Tím však přiznáváme, že je svět „chytřejší než my“, když jej tak dlouho zkoumáme a odhalujeme. Nikdo z nás by jej nebyl schopen znovu sestavit. Každý z nás umí automaticky polykat a trávit potravu, ale kdo z nás tomuto zázraku rozumí? Kdo umí vědomě pohlídat, že se z párku s hořčicí stane energie, která nás drží při životě a dovoluje nám o něm přemýšlet?

Naše tělo to dělá samo a téměř nepřetržitě. Věřit, že je to náhoda, vyžaduje mnohem více víry (v náhodu) než jakékoli jiné náboženství, jež v sobě zahrnuje princip božství.

Takže zde máme lidstvo, které je na vrcholu svého intelektuálního vývoje (pomineme-li bájnou Atlantidu), a přesto věcem kolem sebe vlastně nerozumí. Vědecky nevíme, co jsou vlastně čas nebo hmota – a nejsme ani blízko. A přece v takovémto (nepochopitelném) světě vteřinu od vteřiny žijeme a objevujeme jej.

Tím vůbec nechci říci, že náboženská víra může (nebo snad dokonce má!) nahradit vědu. Smysl tohoto článku je přesně opačný: poznání a víra se musejíí doplňovat. Máme tisíce předmětů, které nám říkají, co nevíme, anebo víme, ale pohříchu žalostně málo o tom, čemu (byť jako ateisté) věříme.

Jak říkám, (vědecký) ateismus by měl mít svůj předmět v rámci věrouky naší doby. Ať víme, čemu – a komu – věříme.


MM   |   ip:212.26.18   |   2011-07-17  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže ku českému přítelovy v boha.Toto si zjavne nevypotil ty sam,ale to ze sa vzdy za niekoho skryvate nie je nic nove.
1.Mozno vy chodite na koncerty v sulade s bibliou (je to vobec povolene ? ) mi tam nechodime nahodou ale z vlastnej vole. Skus si nastudovat co to je (cca. to je nico ked ta neriadi knizka,alebo vs na koncerty posiela priamo boh ?? ) Cize tvoja uvaha je uplne mimo.
2.Kde si nabral ze pre neveriacich nema nic zmysel ? Nas zivot ma daleko vacsi zmysel ako vas. Mame totiz vlastnu volu a zijeme tak ako chceme cize sme urcite spokojnejsi ako zit tak ako chce niekto iny.
3.Ateizmus skutocne netreba studovat ten sa da len zit. Zivot,moja slobodna vola je ateizmus. Vy mate vymyvacky mozgu na kazdom rohu a je jasne ze kopu oviec musia ty mudrejsi ovladat - to su ty ktory s vas budu tazit cely zivot. Nikdy nepohnu prstom ale ovce ako si ty ich budu zivit az po koniec. To ze medzi nimi je kopa takych ktory ani neveria asi spominat nemusim. Ak by sme sa hlbise zamysleli ateisticka je kazda skola ktora nie je cirkevna a tych je snad o 85% viac - takze neviem kde je ten tvoj pomer.
4. Ateista musi v nieco verit ?? na to si prisiel studiom na dakej vasej ovco univerzite ? Isto budem radsej verit tomu co sa dokazalo ako niecomu co nema ziadnu logiku a nikdy to nikto nevidel. Len idiot moze verit na nieco co neexistuje. Ale ak ty mas pocit ze harry poter pozliepal zem za 7000 rokov atd... nuz to je fakt silna inteligencia. A jedin dokaz je v knizke rozpravok a baji. :-)) Tak vela stastia
5. Veda je len metoda a neda sa jej verit :-)) Zato knizke,batmanom a fanatikom ako si ty sa naozaj verit da a vase dokazy vedu porazaju na kazdom kroku. A veda neskuma otazky zmyslu ?? ty si niekedy cital aspon jeden vedecky clanok ? Zobud sa alebo prestan fetovat
6.Ateizmus veci riasi a hlada odpovede na to ako sa to robi. Za par 10roci sme posunuli technologicky vyvoj a pochopenie sveta tak daleko ako to kedysik nikdy neslo - prave preto ze to cirkev tvrdo zakazovala. Za nedlho vam odpovieme na vase vsetky otazky o to sa nemusi obavat. A dokazeme ako sa da stvorit zem aj zivot.
7.Netusim ako si prisiel na to ze inteligencia a nahoda nemozu posobit spolu. Asi je logicke ze kazdy clovek nevyzera uplne rovnako ale funguje presne rovnako. Nahoda + inteligencia. Zakladne nepochopenie veriacich a ich zazraky - kde vsetko riadi vyssia moc :-))
8.Som rad ze si si nastudoval aspon ako funguje ludske telo. Ak je to pre teba zazrak pre vedu uz davno nie. A netusim co mas stale s tou nahodou. Su to miliony rokov evolucie. Isteze je svet chytrejsi nez mi - este nebol cas a technologie vsetko prestudovat. Cirkev tomu starocia ucinne branila.
9.Vieme co je cas aj hmota - ako si prisiel na to ze to nevieme je mi zas zahadou.Mozno by si mal citat inu literaturu ako apostolske listy :-))
10. Ateizmus nepotrebuje vieru,viera nema co ponuknut na vysvetlenie cohokolvek. Snad si veda nebude odpovedat ked na nieco zatial nebude poznat odpoved ze to je tak preto lebo to boh chcel :-)) Sa prebud s tvojho sna v ktorom sa snazis zit.Keby sme sa mali riadit len tvojou vierou tak byvame dodnes v jaskyniach alebo prinajlepsom by ma upalili za to ze nie som veriaci. Vasa viera je prezitok minulosti,davno vyvrateni. Ziaden boh,kristus a trpaslici v nasich zivotoch nehraju rolu. Ja vieru nikomu neberiem za predpokladu ze aj ja mu na nu neprispievam (momentalne je to tak) a ze ta viera nebude nikomu skodit a presviedcat ostatne ovce neschopne vlastneho premyslania o ich pravde
VERIME SEBE A VEDE A NEVERIME V ROZPRAVKOVE BYTOSTI Z BAJI A V NIECO CO NIKDY NIKTO NEVIDEL A ANI NEUVIDI

ROZUMU ZDAR A BOHU NAKOPEME GULE


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-17  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM..
ty si o sebe myslis, ze si slobodny??

chlape,,nemas ponatia o com hovoris..
si neuprimny a klamar..

skoda ,ze sa to neda dokazat, a jedine ty vies akych mas "demonov"..
kazdy ma volakych,,kazdy ma nejaky problem,,nejaku zavislost..

a to som este nevidel, ze by sloboda znamenala,,robenie si co chcem!!
to si kde videl,, vo vecernicku???

Ako povedal Karel Čapek: „Disciplína nie je na to, aby sputnávala slobodu, ale aby jej umožňovala vzniknúť.“

ako vidim ,chybaju ti zakladne zivotne pravdy.. si posmeskar,,a nevyzrety jedinec ktory si mysli,ze uz vsetko zmakol..

na smiech..


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-18  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins aj keby som bol to co pises vzdy by to bolo lepsie ako keby som bol tupa veriaca ovca. Takze som na to hrdy. Ak sa ti zda ze nemas slobodu tak skus ist do niektorej krajiny kde nemaju co do huby a ked ti tam odseknu hlavu tak si to nikto ani nevsimne. Ak sa ti nezda ze buds potrrestany ked ublizujes druhym alebo kradnes to je uz zas tvoj usudok (alebo snad biblie ? myslim ze ty mas mysliet zakazane) Takze nemyl si slobodu s anarchiou. A ano urcite som slobodny. Ked sa rozhodnem neist do prace nemusim,neist na urad - nemusim. Mozem kludne behat a zrat travu. Pokial neskodim druhym nikto sa o mna starat nebude.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-18  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM..
jedna vec je sloboda typu,,môct ist do prace a nemusiet..

a iny typ slobody je oblasti telesna a duchovna..
chcel by som vidiet ci si az taky slobodny od nenavisti,,ci zavisti...

ci si slobodny od chlipnosti..

co??

si slobodny??? MM..

si otrok tak ako kazdy.. a to co tu napises ti aj tak nikto neuveri,,a ani ty sam..
znova.. kazdy vie akych ma demonov.. aj ty to vies..
tak sa maj..


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-18  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cize ty nemas duchovnu slobodu ci ako ? Ci dokonca ja ju nemam ?
Nenavist,zavist a chlipnost so mna spravili demona :-) Je to tak satan,trpaslici a zla kralovna na mna uvrhli kliatbu a preto uz neverim ani sam sebe.

Boh ma ochranuj - krysna z haremu je jedine vykupenie. AMEN MEE MEE


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-18  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM.. si debil a debilom aj zostanes..

a s debilmi sa ja nebavim..


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-18  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ak som debil a ty sa so mnou nebavis tak to sa mi azi zjavuje kristus svaty alah jeruzalemsky pod menom joplins. Ked tu prestanes pisat bludy a aj ostatok ako si ty - nebudem sa musiet bavit ani ja. Ver ze len o to mi ide


TyNikdy   |   ip:87.197.11   |   2011-07-19  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jo a NEzbieranie znamok je hobby a NEfajcenie je zlozvyk. Dobra analogia.


Dusan   |   ip:85.135.13   |   2011-07-20  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vidim že sa tu bavite o tom čo bolo prve ... starý zákon bol napísaný, aby si niekdo zdôvodnil privlastnenie cudzieho, to však vyvolalo opozíciu, dielo nebolo dokončené takže skupine ktorá mala starý zákon ešte dali talmud a ostatným dali nový zákon - paradoxne starý aj nový zákon patrí tým ktorí varia kašu ale jesť ju nebudú a zároveň sa klaňajú setovi, kdo má zdravý rozum mal by sa vrátiť du


prdzpola   |   ip:85.237.22   |   2011-08-05  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V poslednom čase sa tu valí jedna pi*ovina za pi*covinou...ved jasne, do "zleho" krestanstva si vzdy treba kopnut. Uz len jarmulku si dajte,na ksicht masku Sorosa, pod jednu pazuchu talmud a pod druhu marxa.


samadhi   |   ip:147.213.1   |   2011-08-18  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  So zabavou si citam tieto polemiky. Vysoko ocenujem prispevky Rafaela a osvieteneho Bimba. Kazdopadne, momentalne existujete iba ako zhluky pismen v mojom vedomi, ktore - ked ich nebudem pozorovat (citat) - neexistuju. Presnejsie povedane, existuju iba ako spomienka z minulosti, pricom tato spomienka predstavuje iba prchavy 'obraz' v mojom vedomi. Som vedomie, v ktorom existuje tato napisana diskusia. Vasa existencia (t.j. ak by som vas vsetkych aj osobne stretol) existuje iba vtedy, ak vas vsetkych bezprostredne vnimam. Existuje iba to, co bezprostredne vnimam vo svojom vedomi a v pritomnosti.


samadhi   |   ip:147.213.1   |   2011-08-18  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  So zabavou si citam tieto polemiky. Vysoko ocenujem prispevky Rafaela a osvieteneho Bimba. Kazdopadne, momentalne existujete iba ako zhluky pismen v mojom vedomi, ktore - ked ich nebudem pozorovat (citat) - neexistuju. Presnejsie povedane, existuju iba ako spomienka z minulosti, pricom tato spomienka predstavuje iba prchavy 'obraz' v mojom vedomi. Som vedomie, v ktorom existuje tato napisana diskusia. Vasa existencia (t.j. ak by som vas vsetkych aj osobne stretol) existuje iba vtedy, ak vas vsetkych bezprostredne vnimam. Existuje iba to, co bezprostredne vnimam vo svojom vedomi a v pritomnosti.


RIVERA . galovyme   |   ip:197.211.6   |   2017-11-08  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je svedectvo, ktoré poviem všetkým, ktorí ho počujú. Bol som ženatý štyri roky a v piatom roku svojho manželstva mala ďalšia žena kúzlo, aby odviedla moju milenku odo mňa a môj manžel opustil mňa a deti a trpeli sme 2 roky, až som sa stretol s miestom, kde tento človek DR Baz pomohol niekomu a rozhodol som sa, že mu budem snažiť pomôcť priviesť svojho milenca späť domov a ver mi, že mi poslal moju fotku a po tom, čo mi povedal, čo budem robiť a urobím to, teraz on a on môj manžel A po 48 hodinách, keď mi to povedal, videl som, že do domu vchádza auto a hľa, bol to môj manžel a on prišiel ku mne a deťom, a preto som rád, že si každý z vás podobne stretol sa s týmto mužom a nechal svojho milenca späť do auta. Váš e-mail, DRBAZSPELLHOME@GMAIL.COM
kontaktujte ho na spoločnosti Whatsapp +2348066141253

1) Ak chcete, aby váš ex späť.
(2) Ak máte vždy zlé sny.
(3) Chcete byť povýšený vo svojej kancelárii.
(4) Chcete, aby ženy / muži bežali po vás.
(5) Ak chcete dieťa.
(6) Chcete byť bohatý.
(7) Chcete svojmu manželovi viazať, aby ste boli navždy.
DRBAZSPELLHOME@GMAIL.COM
kontaktujte ho na spoločnosti Whatsapp +2348066141253diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Želám vám, aby vám Boh dal múdrosť ako nakladať s financiami tak, aby ste sa nestali starovekými otrokmi, či bezdomovcami vo vlastnej krajine

Želám vám, aby vám Boh dal múdrosť ako nakladať s financiami tak, aby ste sa nestali starovekými otrokmi, či bezdomovcami vo vlastnej krajine


BRICS připravuje světový bankovní převrat

Kenneth R. Miller: Testovanie evolučnej teórie

Rozhovor s Michaelem Morrisem, autorem knihy CO neSMÍTE V...

Zoufalí Slováci. Vykřičte, co se děje. Cenzura a ...

Realita dneška

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Ako sa chcel stať Kubo súčasťou strednej triedy


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4322 s