20. August 2019
    
Kritické poznámky k náboženstvu nazývanému kresťanstvo na planéte Zem. - Dolezite.sk

Kritické poznámky k náboženstvu nazývanému kresťanstvo na planéte Zem.


  2011-05-11  (08:36)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Kritické poznámky k náboženstvu nazývanému kresťanstvo na planéte Zem.

Kritické poznámky k náboženstvu nazývanému kresťanstvo na planéte Zem.

 

Úvod:

 

Na našej Zemi je veľa ľudí ktorí tvrdia, že majú kontakt s mimozemskou civilizáciou. Niektorí, poznajúc reakcie ľudí na neznáme skutočnosti nehovoria o tom nikomu. Iní vystupujú v televízii, píšu knihy, zakladajú vzdelávacie univerzity. Po 12- tich rokoch som sa znovu pustil do prekladov textov z galaktickej databázy. Originál pochádza z Nórska z roku 1984, autor neznámy. Nasledovný text okrem iného poukazuje na stratu informačnej kvality pri prekladoch. Príjmateľ dostane správu telepaticky. Napíše ju v nórštine, niekto ju preloží do angličtiny a ja Vám ponúkam preklad do slovenčiny. Snažil som sa o čo najväčšiu vernosť. Riadte sa prosím intuíciou. Ide o nezávislý pohľad zvonka.

 

Zdroj : galactic database

 

Osahom internetovej stránky  galactic database sú state o kozmických zákonoch, fungovaní a vzniku Vesmíru. Taktiež schématické obrázky a všeobecné popisy prístrojov , zariadení , ktoré používajú vesmírne civilizácie. Ďalej sú tam mapy planét s ukážkami písma, záznamy reči, televíznych obrazov.

 

Človek musí ostro odlišovať medzi kresťanstvom a Kristom. Kristus prišiel na Zem zvonku a a snažil sa získať pre čo najviac ľudí na Zemi priblíženie k Bohu ( univerzálna sila lásky ) pomocou svojho príkladu. Snažil sa učiť láske k spolublížnemu nezávisle od jeho sociálneho postavenia.

Kristus prišiel na Zem z miesta geograficky mimo Zeme a musel z tohto dôvodu vziať v úvahu, že je prináležiaci vesmírným bytostiam. Informácia ktorá bola prijatá  môže naznačovať , že Mária bola prenesená do UFO a umelo oplodnená a teda fyzické telo Ježiša bolo zpolovice mimozemské a špeciálne pripravované pre úlohu, ktorá sa mohla skomplikovať.

 

Ježiš prešiel špeciálnou výukou tiež telepaticku a inými spôsobmi. Medzi inými bolo povedané, že bol iniciovaný v Cheopsovej pyramíde, kde sa križujú komunikačné línie medzi Slnkom a Síriom. Keď Ján pokrstil Ježiša v púšti, bytosť ktorá používala fyzické a éterické telo Ježiša ho opustila ( odišla ) a vyššia galaktická bytosť ( Kristus ) prekonala priestor k jeho telu ( vstúpila do neho ). Výsledkom bolo, že mal telo odlišné od ľudí na Zemi. Sú to telá vyššie ako fyzické telá , ktoré nesú nezvyčajné shopnosti a z časti osobnosť. Väčšina toho, čo sa dnes nazýva kresťanstvom je nástroj, ktorý niektorí používajú na realizáciu nedovolenej sily proti ostatným. Ježiš bol premenený do Krista vstupno/ výstupnou sekvenciou. Skutočným zámerom bolo učiť humanite o kozmickom princípe lásky a takto otvoriť cestu pre humanitu, pre vstup do galaktickej civilizácie.

 

Problémové body proti častiam kresťanstva

 

Najvážnejší problém je ten , že niektorí sú názoru že cesta k Bohu je len cez Krista , ako je to napísané v Biblii , a že všetky ostatné cesty nazerania sú nesprávne a prednostne musia byť vybojované násilím. To nezahŕňa  Boha ako superdušu prítomnú v všetkých žijúcich bytostiach a najkratšej cesty k Bohu priamo modlením ( komunikáciou ) k Bohu.

( Najkratšia cesta medzi dvoma bodmi je priama línia , nebude  najkratšia cesta ak niekto pôjde cez tretí bod ). Priamo modlením obohacujete Boha, nezávisle ktorému náboženstvu alebo systému viery prislúchate. Jedinou požiadavkou je, že musíte prijať princíp životnosti a sebauvedomenia Boha.

 

Ľudské bytosti nemajú reálne myšlienky o Bohu , v takej miere ako je obmedzená ich predstavivosť a citlivosť osoby, automaticky bude obmedzovať Božiu rozmanitosť v vzťahu k tejto osobe. Boh je nekonečný. Z uhla pohľadu ktorý majú, mnohí odmietajú dôležité učenia ako herézu pretože ich obzor sa stáva obmedzený, inými slovami tým môžu zabrzdiť svoj špirituálny rozvoj.

 

Ináč, myšlienka, že ich učenie ako jediné správne a ich ochota k boju proti každému kto rozmýšľa odlišne, bola jednou z najväčších dôvodov pre vojny v histórii Zeme. Faktom je, že o žiadnom učení  ani filozofii nájdených dnes na Zemi nemôžme povedať že sú absolútne správnym učením. Je to ako kúsky puclí. Ak spojíme všetky náboženstvá a filozofie z všetkých planét vo Vesmíre do jedného učenia, mohli by sme nakoniec mať učenie, ktoré by sa nám zdalo správne vnútri nejakej oblasti, ktorá by opäť bola časťou väčšej kozmickej filozofie. Absolútne správne učenie je len porozumenie Bohu a rovnako zmenám, ak Boh zmení svoju myseľ.

 

Viera v neomylnosť Biblie.

 

Kniha, ktorá sa dnes nazýva bibliou je historický dokument a vodítko v špirituálnych otázkach. Správne učenie nemôže byť vyjadrené cez vytlačené stránky, navyše nemôže byť odrazom komplikovaných myšlienok a odtieňov cítenia, ktoré informácie z vyššej úrovne obsahujú. Výsledkom toho je , že máme individuálne interpretácie. Tak ako tak,  učenie z Biblie bolo preložené cez rôzne odlišné stupne. To bude spôsobovať väčšie a väčšie odchýlky madzi myšlienkami a textom v každom stupni. Jeden jazyk môže mať základnú odlišnosť v porovnaní s iným v myšlienkových obrazoch, teda vnútorná integrita textu v jednom jazyku sa nedá preniesť do druhého. Musíme si tiež pripomenúť, že vlastný subjektívny postoj interpretátorov hrá svoju rolu. To značí , že to čo je pôvodne mienené na realizáciu, dostane celkom odlišný význam. V posledných približne 500 rokoch Biblia bola bohužiaľ cenzurovaná rôznými spôsobmi tak, že informácie v texte by mali zvýšiť silu kňažstva. Informácie na vyššej úrovni môžu byť predané len priamo predaním myšlienky ( mentálna úroveň a vyššia ). Avšak človek môže použiť knihu na naladenie mysle a tak môže byť  prijatý prenos myšlienky.  

 

Odsudzovanie postoja.

 

V kresťanstve je téma súdu, hriechu, trestu ústredná. Tieto sú samy o sebe negatívnym postojom, keď sa pozrieme ako tu sú. Ak osoba spraví niečo zle, a chce čisto pochopenie čo spravila zle, teda aby to nespravila znovu, bude jej automaticky Bohom odpustené. Ľudské bytosti na Zemi prechádzajú procesom vývoja z nižšej na vyššiu úroveň a chybujú v tom čo robia na tejto ceste a keď sa niekto učí na týchto chybách je to súčasťou vývojového procesu.

Odsudzovanie postoja je časťou kňažskej sily podporovanej z predošlých časov. ( Ak to nerobíte ako to hovoríme, alebo ako je to napísané , budete odsúdení na večné muky v pekle ). Týmto spôsobom tieto bytosti strašia ľudí aby slepo nasledovali ich nariadenia cesty machinácie a hriešnosti.

 

Pravda je, že nikto nebude strašený nekonečným mučením. Mučenie ktoré sa môže objaviť, môže byť procesom učenia, alebo sa môže objaviť bez vzťahu k dôvodom, hlavne ľuďom v ich vlastných konfliktoch v myslení a cítení. Odsudzovaním postoja ( oheň a pekelná síra ) sa udržujú kňazi pri moci a niektorí to využívajú na postavenie seba samého nad ostatných a odsúdenie druhých odtiaĺto do pekla, pre ich hriešne životy, pokiaĺ všetci nebudú rozmýšľať o hriechu, oni sami sú súdiacimi a udržiavajú tento príkazný myšlienkový systém a všetok zbytočný strach nanucujú ľuďom.

 

Žiadna bytosť nemá právo súdiť iné ako nedobré a nízke pretože jedna bytosť si myslí to alebo mieni ono. Domnievajú sa , že budú vyššie ako ostatní , niektorí kňazi pretože „ veria v Ježiša správnym spôsobom „ a z toho dôvodu odsudzujú a majú záporne postoje k ostatným, ktorí nezdieľajú ich pohľad, títo kňazi si zahatávajú svoj vlastný špirituálny vývoj tak dlho, pokiaľ sú chytený v svojom myšlienkovom systéme.

 

Viera, že všetci majú zlú karmu je vzdialená viere v Ježiša.

 

Viera, že všetci ľudia majú zlú karmu je vzdialená viere v Ježiša, pretože človek môže pokračovať v činnosti ktorá spôsobuje zlú karmu aj keď  sa nič nestane. Viera, že Ježiš prišiel na Zem, aby na seba zobral hriechy všetkých ľudí na Zemi. Pravda je, že Ježiš prišiel na Zem aby učil národy :

ako by mal človek žiť aby odstránil zlú karmu. Takisto chcel, nepriamo cez svoje odzrkadlenie preukázať jestvovanie Boha. A preukázal , že duch a myšlienka je vlastnosť fyzickej hmoty. Tiež preukázal, že duša môže jestvovať nezávisle mimo fyzického tela navrátením po smrti. Po znovuzrodení, fyzické telo Krista malo tak vysokú frekvenciu že mohlo prenikať fyzickou hmotou. Kristus tiež mohol používať teleportáciu a sila jeho myšlienky bola tak mohutná a dobre organizovaná, že by mohol priamo ovplyvňovať jemné vibračné vzory v fyzickej hmote. Keď bolo telo Krista zložené z kríža a umiestnené do hrobky, je možné že jeho fyzické telo bolo teleportované vesmírnými bytosťami na lekársku základňu, kde jeho telo prešlo ošetrením a transformáciou. Anjel svetla , ktorý bol videný v hrobke mohol byť vesmírnou bytosťou. Kristus teleportovaný na odlišného človeka po svojom znovuzrodení tak, že oni by mohli/ ľudia /porozumieť, že barbarský čin jeho popravy bol v realite bezvýznamný a poskytol ľuďom vieru, že sila Božej lásky je reálna. Úmysel bol, že ľudia by mohli porozumieť , že by mohli žiť podľa princípov , že by mohli milovať svojho blížneho ako seba, uvedený morálny štandard je dnes prevládajúci v galaxii. Prichádza tiež v úvahu, že hviezda z Betlehemu bola UFO vzhľadom k tomu , že sa pohybovala po oblohe a viedla ľudí k určitému miestu. Traja mudrci mohli byť vesmírnými bytosťami / druhu 1 alebo 2 /, ktorí mali túto úlohu. Nanebovstúpenie bolo pravdepodobne také , že vzniesol sa zo zeme antigravitáciou do Ufa skrýtého v oblakoch. Nato je možné, že odletel na planétu z ktorej prišiel pre odpočinok, a možno v tejto chvíli sa zúčastňuje s vesmírnými bytosťami plánu na osvietenie ľudí na Zemi o okolnostiach vo vesmíre.

 

Celkové zhodnotenie a záver.

 

Ľudský vývoj neznamená nič samo o sebe,  veriť v Ježiša, ak človek nenásleduje  v ten istý čas pravidlá života ktoré nám dal. Napríklad človek porovnáva kresťana , ktorý nežije špirituálne s moslimom alebo hinduistom ktorí žijú špirituálne, moslim a hindua dosiahnu viac po smrti. Podľa kresťanskej doktríny nakoniec to má vplyv na ľudský rozvoj, ľudia nasledujú kladný aspekt kresťanstva / miluj svojho blížneho atď. /.

V tom istom čase človek musí odmietnúť záporné aspekty, ktoré obmedzujú myslenie. Niektorí v rámci kresťanstva vyučujú vieru, že vedomie zanikne keď človek zomrel a len tí , veriaci v Krista budú mať príležitosť vrátiť sa do fyzického tela, ktorí boli veriaci keď zomreli. To je úplne nesprávne. Po smrti sa vedomie znovu získa v krátkej dobe, pokiaľ je v vyššom tele / astrálne telo /, ktoré je engonicky v energodimenzii 2 alebo 3. Život teda pokračuje na engonicky vyššej prírodnej dimenzii.

 

Definícia - Engonické prirodzené úrovne sú tie prirodzené úrovne ktoré ležia pozdĺž osi 5-rozmerného priestoru / energetická dimenzia /. Táto sústava oblastí na Zemi popisuje rozdiel medzi éterickou úrovńou, astrálnou úrovňou, mentálnou rovinou a podobne. Engonické priestorové putovanie je cestovanie v hyperpriestore pozdľž súradnice rozmeru 5 /energodimenzia /.

 

Ľudia majú pôvodne 7 tiel z ktorých sú 3 smrteľné a 4 nesmrteľné. Krátko po fyzickej smrti, druhé telo / éterické telo / umrie a vedomie sa prebudí v treťom tele / astrálne telo/. Uvedené telo má zase prístup k 7 prírodným odlišným dimenziam. Zvyčajne prebieha tento životný cyklus postupne z jednej prírodnej dimenzie pozdĺž engonickej osi k ďalšej vyššej dimenzii.

Astrálna prírodná dimenzia obsahuje druhú a tretiu energodimenziu. Ktorú prirodzenú dimenziu človek tu dosiahne, záleží od toho ako žil v fyzickom tele. Dokonca počas chvíle toto telo zomrie a vedomie je prenesené do tela nad / mentálne telo /, ktoré je v energodimenzii 4. Zmysel fyzického života je medzi inými vecami , že človek by mal s ľuďmi konať , očisťovať a tvoriť vedome vyššie telá, hlavne štvrté a vyššie.  Pri tomto očisťovaní dosiahne nejakú úroveň a nie je ďalej nevyhnutné aby mal nižšie telo, telo v humnape.

 

Definícia - Humpnap je termínom pre ľudskú prirodzenú fyzikálnu úroveň. Je to termín pre tú prirodzenú úroveň na Zemi, ktorú fyzicky obýva ľudská civilizácia. 

 

Keď niekto umrie, kým nie je očisťovanie ukončené, môže sa znovuzrodiť v novom fyzickom tele a tak človek môže pokračovať kde prestal. Človek môže tiež spraviť očisťovanie pokiaľ je v astrálnom tele a tak sa človek nebude znova rodiť na úrovni humpnapu. Čím viac krokov očistenia, tým bližšie sa človek dostane k Bohu, reprezentovaného superdušou v 7- mom

tele. Zmysel rôzných náboženstiev je ten, že ľudia príjmajú rôzne pravidlá a cesty k nasledovaniu, a tak tento proces pokračuje. Individuálne bytie musí samo vidieť rozvoj vedomia v svojich telách.

 

Pre toto bytie môže byť  pomocou prijatie od iných bytostí z vyšších prírodzených úrovní. Takisto v niektorých prípadoch môže prijať  vedenie od Boha alebo cez superdušu. Všeobecné zhodnotenie je hlavým kladným aspektom kresťanstva, princíp lásky k svojemu blížnemu je niečo čo funguje v vyšších ľudských telách. Záporný aspekt, ako je propaganda desu a dogmy ktoré slúžia  len na udržanie silového systému kňazov musia byť z Biblie odstránené a človek by mal byť shopný takto na to nazerať.

 

Kresťanstvo obsahuje málo informácií o ľudských vyšších telách a ostatných jemných objektoch. Výsledkom je teda že pozitívne kresťanstvo / láska k svojmu blížnemu / je priame náboženstvo, ktoré môže človek nasledovať. Kresťanstvo práve neobsahuje nič, čo by mohlo povzbudzovať rozvoj kozmického vedomia. / Vedomie o vyššej štruktúre kozmosu a hlbších vzťahoch vecí. / Keď je človek zainteresovaný v týchto veciach mal by sa snažiť o ďalšie vzdelávanie, nakoniec v súvislosti s kresťanstvom. Ale tu, práve v kresťanstve sú chyby spravené z dôvodu silového systému kňazov. Napríklad jedno z iných náboženstiev hovorí, že vaše vedomie v momente smrti rozhodne o vašom ďalšom osude. To nie je správne , je to totalita pre všetkých, že je vám daný fyzický život a všeobecná úroveň rozvoja, ktorá je dôležitá. Lepšie by bolo ak by človek mohol rozvíjať prenos vedomia na mentálnej úrovni, teda tak by mohol príjmať informácie priamo z kozmických zdrojov vedenia.

 

 

 


Pavol Čalovka
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
ggg   |   ip:195.146.1   |   2011-05-12  (08:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tazka ezoterika...a dost necitalelne, teraz myslim formatovanie textu


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-12  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ťažké bludy, až Čalovkoviny, napísané zámerne spôsobom, ktorý znemožňuje vnímanie, na aké je človek zvyknutý. No nie forma, ale obsah je úplne vadný, až čalamádny.Démoni najradšej útočia na Bibliu, lebo tak znevážia celé kresťanstvo. No nič z toho im neprejde. Biblia aj pravé kresťanstvo tu na Zemi bude mať miesto naveky. Nič z toho čo opisuje autor nezodpovedá pravému stavu vecí.


L   |   ip:95.103.23   |   2011-05-12  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=r8Zp_3dwask&;feature=related


JanaKatarina   |   ip:178.40.21   |   2011-05-12  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zase tie ezotericke kraviny, kedy sa tu uz dozijem aj nejakeho seriozneho clanku ?Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-05-12  (17:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  špirituálne :))

Ach jaj.

"Napríklad jedno z iných náboženstiev hovorí, že vaše vedomie v momente smrti rozhodne o vašom ďalšom osude. To nie je správne , je to totalita pre všetkých, že je vám daný fyzický život a všeobecná úroveň rozvoja, ktorá je dôležitá. Lepšie by bolo ak by človek mohol rozvíjať prenos vedomia na mentálnej úrovni, teda tak by mohol príjmať informácie priamo z kozmických zdrojov vedenia."

To su bludy ala New age hnutie. Duchovny materializmus ktory spini jasne verse ved. Nabozenstva daleko presahuju vyucbu ezoteriky a to hlavne v mravnom a ctnostnom konani.


zlo   |   ip:91.191.81   |   2011-05-12  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslím že toto je nad rámec myslenia biblistu. úvahy a myslenie to je potrava pre ducha ... nie pre biblistov. tím stačí papagajovať výpovede z popletova. to neni dobré ani zlé. je to proste také ... :)


iv   |   ip:89.173.11   |   2011-05-12  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toto je uz tazky pripad maknutia mozgu, velmi by ma zaujimalo co treba zazit alebourobit aby clovek takto osprostel. Ale mozno je to nemoc alebo len nasledok tazkeho urazu.
Tieto zlataniny "pravych veriacich" su udivujuce svojim primitivizmom a chabym obsahom pozostavajucim z fraz urcenych pre pochopenie blbosti primitivnejsim mozgom.
Ale stretol som sa aj s pripadmi kedy vysokointeligentny mozog sa dostal do rovnakej fazy tuposti iba tym ze chodil na seanse poriadane clenstvom Letnicneho hnutia.
BTW toho hnute bolo zalozene v USA Zidmi a dodnes ho ovladaju - pozri europskeho sefa Sandor Nemeth, kam sa na nich hrabete krestania so svojim skonstnatelym myslenim....iv   |   ip:89.173.11   |   2011-05-12  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover....to si myslel ako srandu: "...Nabozenstva daleko presahuju vyucbu ezoteriky a to hlavne v mravnom a ctnostnom konani."
Noze mi pripomen nieco mravne alebo cnostne zo Stareho zakona priadne z historie katolicizmu. Nech sa zasmejeme aj na niecom inom
ako je neposkvrnene pocatie - mimochodom vsetko uradnute z Egypskej knihy Mrtvych.


mkultra   |   ip:78.98.76.   |   2011-05-12  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán Čalovka gratulujem vám k tomuto článku, budete navrhnutý na čestný rád H.P.Blavatskej. New Age uber alles! Skúste šťastie na nejakom českom portáli, tam to baštia jedna radosť.


Leftie_SK   |   ip:87.197.10   |   2011-05-13  (15:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tá stránka potrebuje webdizajnéra viac ako soľ....


micha   |   ip:92.62.224   |   2011-05-13  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Víc než sůl?Mravnost a ctnost je Ti málo?Neštvi mě!:)


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-05-14  (08:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smiať sa a či plakať na tým, že čo sa tu všetko píše ohľadom kresťanstva,
teda náuky kresťanskej, ktorá je posolstvom Ježiša?

Už len to je poriadne pomýlené, ak niekto spája cirkev, pápeža... s posolstvom Ježiša.
Pomýlené je, ak si niekto myslí, že Ježiš prišiel sem na Zem založiť nejakú cirkev.
Pomýlené je, ak si niekto myslí, že smrťou na kríži bola z niekoho zmytá jeho vina.
Pomýlené je, ak sa vražda a zločin považuje ako Bohom chcené.
Pomýlené je, ak si niekto myslí, že stačí veriť a nič nerobiť.
Pomýlene je veriť, že tu žijeme prvý život. ... ... ...
Pomýlené je teda vlastne všetko to, čo odporuje posolstvu a poslaniu Pána Ježiša.

A vy čo tu dookola tvrdíte, že ako niečo bolo opísané, tak buď to robíte schválne,
alebo ste ešte nedozreli na vyšší stupeň poznania.
Preto tak pochabo niečo s niečim posudzujete,/alebo ozaj zámerne/,
lebo ste ešte nedozreli na túto vysokú školu poznania,
ktorú prináša posolstvo Ježiša Krista, ako pravého Božieho Syna.

Pravda je len jedna a preto verte, že ju nesie skutočné z veľkej časti Biblia.
Ak by to tak nebolo, tak verte, že dávno by už zapadla prachom.

Skúmať treba srdcom a nie rozumom. Srdce napovie vždy správne, rozum nikdy!

"Dobre vidíme iba srdcom.To hlavné je očami neviditeľné."Exupéry.


Svetlonos   |   ip:217.12.54   |   2011-05-14  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boha nespoznáte rozumom.


miangelo   |   ip:212.5.205   |   2011-05-15  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pavol, tomu co tu pises ani sam neveris


Jaroslav   |   ip:217.229.3   |   2011-07-15  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre vás ateistov a všetkých, ktorí opovrhujete Kristom Ježišom, Božím Synom – pozrite si fascinujúce video o svedectve mladého muža, surfistu z Nového Zélandu, ktorý mal zážitok klinickej smrti a čo prežil počas ca. 20 minút mimo svojho fyzického tela: http://vimeo.com/25767458

Žiaľ, z tohto portálu sa stala bašta ateizmu s urážkami a nehanebným osočovaním všetkých veriacich a Bohu oddaných ľudí, ktorí v neho veria a uctievajú ho cez jeho syna Ježiša Krista, ktorý položil svoj život za nás i za vás ateistov na kríži. Znova a znova ho urážate, bičujete a pribíjate na kríž, znova a znova prebodávate jeho sväté Božské srdce, krvácajúce nad vami, vašimi hriechmi a vašimi zapredanými dušami satanovi. I napriek všetkým vašim démonickým útokom na jeho Svätosť, mám pre vás správu nádeje a spásy, pretože už zakrátko príde deň veľkého Božieho VAROVANIA – na oblohe sa ukáže veľké svetelné znamenie kríža a každý človek vo veku nad 7 rokov (kedy začína chápať svoje konanie a jeho dôsledky, lebo malé dieťa to ešte nedokáže) nakrátko vyjde zo svojho tela, jeho duša prejde tunelom do duchovnej dimenzie a to svetlo na konci tunela – Ježiš Kristus – mu ukáže jeho doterajší život z pohľadu Boha i s rozsudkom, kam by sa dostal po svojej fyzickej smrti. Takto dostanete ešte raz poslednú šancu od vášho milosrdného Boha obrátiť sa a oľutovať vaše hriechy. Drvivá väčšina ľudí na svete uvidí Peklo a len malá časť uvidí Nebo. Tento posledný akt Božieho Milosrdenstva vám ateistom dáva ešte poslednú možnosť obrátiť sa a oľutovať vaše životy, vedené v odlúčení od Boha, lebo takéto videnie vlastných hriechov sa už nikdy viac nezopakuje, je to posledné VAROVANIE pred Druhým Príchodom Ježiša Krista na zem, kedy príde tentoraz už ako spravodlivý sudca. Zamyslite sa, vážne sa nad sebou zamyslite, pokiaľ je ešte čas, lebo prichádzajú na zem strašné dni súženia (kniha Zjavenia podľa Jána). Pán Ježiš Kristus má pre vás dôležité posolstvo: www.jezis-kristus-varovanie.webnode.skdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


osem + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Je dovolené brániť inkvizíciu?

Téma inkvizície je zväčša spracovávaná z odsudzujúceho hľadiska. Je však oprávnená otázka, ako to skutočne bolo a či nie je dôvod tento pohľad prehodnotiť ako neobjektívny. Aj preto je dobré preto a preto má význam prečítať si malú publikáciu s titulom Je dovoleno bránit inkvizici? od českého historika Radomíra Malého, v ktorej sa autor pokúsil korektne s inkvizíciou vysporiadať a poukázať na to, že odsudzujúci pohľad na inkvizíciu môže byť vcelku veľmi mylnou paradigmou.


Důchodci hrozí vězení za výrobu stříbrných mincí?

Zelená kniha. Autor Muammar Kaddáfí.

Pastor Lindsey Williams predpovedal terajšiu krízu na ...

Palmové listy - Odhaľujú budúcnosť?

Majú lekári 100% pravdu, keď vyhlásia Vášho blí...

Archív

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Po udalostiach, ktoré pohli verejnou mienkou v celej Európe, po šokujúcom precedense, keď európskych a vládnych politikov vôbec napadlo siahnuť na súkromné vklady a to dokonca aj drobným vkladateľom, sme sa rozhodli vyzvať politikov, ktorí sa často a radi stavajú do úlohy zástupcov a ochrancov ľudu, aby jasne vyjadrili snahu presadzovať záujem občanov, ktorý hlásajú predovšetkým pred voľbami.


Den bez lékaře, nákupů, médií

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Táto kríza je ako rakovina: je čas konať hneď


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.3252 s