20. September 2019
    
Krízový plán biologického ohrozenia – pandémie - Dolezite.sk

Krízový plán biologického ohrozenia – pandémie


  2011-10-27  (07:09)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Krízový plán biologického ohrozenia – pandémie

zdroj: http://www.freepub.comehere.cz/vsechno/krizovy-plan-biologickeho-ohrozenia-pandemie

 

1. Východiska
a) prežitie kritickej situácie (biologické ohrozenie) na odľahlom mieste pri predpokladaných výpadkoch systému rôzneho rozsahu až po jeho úplný kolaps

 

2. Základné opatrenia
a) vytypovanie vhodných lokalít úniku a objektov vhodných na prečkanie kritického obdobia (3 – 6 mesiacov)
b) vytvorenie zásob a technických predpokladov na prežitie
c) opustenie priestoru s vysokou koncentráciou osôb v kritickom okamihu

 

3. Technické problémy prežitia
Prežitie bude záležať najmä na úspešnom zvládnutí problémov s obstaraním elementárnych a ostatných predpokladov prežitia: voda, potrava, teplo, úkryt, lieky, pohyb, komunikácia, informácie, bezpečnosť.

 

Pandemie

 

1. Voda – pretože sa predpokladá pobyt na odľahlom mieste počas dlhej doby bez možnosti kontaktu so systémom, je zabezpečenie dostatku vody prvoradou úlohou.

 

Pretože nebude možné vytvoriť dostatočné zásoby a dopraviť ich na miesto pobytu, je nevyhnutné:
a) obsadiť miesto pobytu so zdrojom pitnej vody
b) ak sa nepodarí takéto miesto obsadiť, bude potrebné zabezpečiť technickými prostriedkami dostatok pitnej vody

 

ba) vytvorenie zdroja pitnej vody – počas krátkej doby po obsadení miesta, pokiaľ bude ešte možné čerpať zo zásob dopravených na miesto pobytu bude potrebné vykopať studňu

 

bb) ak nebude technicky alebo z iných dôvodov možné vykopať studňu, bude potrebné zabezpečiť zber a úpravu zrážkovej vody, alebo vody z iného zdroja /potok/ ak sa v bezprostrednom okolí nachádza. V situácii, keď komunita bude odkázaná výhradne na zrážkovú vodu, bude nevyhnutné zaviesť prísny, úsporný, prídelový systém.

 

2. Potrava – platí rovnaký predpoklad ako v bode 1

 

a) prevážnu časť potravín musia tvoriť trvanlivé potraviny dopravené na miesto pobytu, ktoré nevyžadujú skladovanie v chlade, prípadne v zmrazenom stave. Dá sa predpokladať, že je možné vytvoriť zásoby, ktoré pri disciplinovanom prerozdeľovaní, vydržia celej komunite počas celej doby (6 mesiacov) pobytu. Stravu bude nutne doplniť minerálnymi a vitaminovími preparátmi pretože k dispozícii bude minimum čerstvej zeleniny, takmer žiadne čerstvé ovocie.

 

b) potrava bude dopĺňaná ulovenými zvieratami z druhov u ktorých sa predpokladá, že neprenášajú biologické nebezpečenstvo

 

3. Teplo – naliehavosť zabezpečiť uspokojenie tejto elementárnej potreby je priamo naviazaná na ročné obdobie počas ktorého bude potrebné zotrvať na mieste pobytu a od kvality úkrytu

 

Dá sa predpokladať, že úkryt nebude disponovať žiadnym technickým zariadením na výrobu tepla prípadne len najprimitívnejšími formami a nebude napojený na rozvod elektrickej energie. V prípade, že by aj bol úkryt na rozvod elektrickej energie napojený dá sa predpokladať, že pri značnom rozšírení epidémie systém skolabuje alebo bude mať aspoň vážne výpadky.

 

a) bude potrebné zhotoviť zdroj tepla na pevné palivo (ohnisko, sporák, krb) podľa možnosti a schopnosti komunity

 

b) bude potrebné zabezpečiť pevné palivo (z najväčšou pravdepodobnosťou drevo) v takom množstve, aby členovia komunity nemuseli v budúcnosti tomuto venovať pozornosť z dvôvodov bezpečnosti (pozri bod 9). V prípade, že lokalita nebude poskytovať dostatok palivového dreva bude potrebné rozpracovať alternatívne metódy zabezpečenia tepla.

 

c) pre prípad krízových situácii a na dobu zabezpečenia dostatočného množstva tuhého paliva, je potrebné doniesť so sebou plynové ohrievače najmä v prípade presídľovania v zimných mesiacoch.

 

4. Úkryt – je mimoriadne dôležitý z hľadiska prežitia komunity. Jeho kvalita bude mať priamy vplyv na reálne šance prežiť ohrozenie najmä v zimných mesiacoch. Úkryt sa musí nachádzať na od civilizácie vzdialenom a malo frekventovanom mieste. Preto je potrebné:

 

a) obsadiť ľuďmi vytvorený úkryt – najlepšie murovaný objekt 1. určený priamo na bývanie (chata, horáreň) 2. určený na iný účel (poľnohospodárske stavby, senníky)

 

b) obsadiť prírodný útvar, ktorý je po menšom zásahu vhodný na dočasné obývanie (jaskyňa, skalný previs a pod.)

 

c) vytvoriť úkryt od základu – jeho úroveň by bola priamo závislá na veľkosti a schopnostiach komunity (zrub, zemlianka)

 

5. Lieky – pretože sa nepredpokladá existencia účinného lieku proti biologickému ohrozeniu, pôjde najmä o liečenie bežných chorôb a zranení. Preto je potrebné:

 

a) dopraviť na miesto pobytu dostatočne množstvo liekov na liečenie bežných ochorení

 

b) je možné využiť aj prírodne liečivá a liečivé rastliny, v prípade, že sa niektorý člen komunity v problematike orientuje.

 

c) komunite v tomto smere samozrejme situáciu značne uľahčí prítomnosť lekára, alebo aspoň človeka s podobným vzdelaním alebo kurzom v jej radoch.

 

d) komunita musí vyriešiť otázku, ako bude postupovať v prípade, že jej člen ochorie alebo sa zraní spôsobom, ktorý nebude možné riešiť v provizórnych podmienkach. Dá sa predpokladať, že ani zabezpečenie prepravy postihnutej osoby do miest, kde sa za normálnych okolností poskytuje zdravotná starostlivosť nebude účinné pre záchranu jej života, pretože s kolapsom systému sa v týchto zariadeniach nemusí poskytovať vôbec žiadna starostlivosť, alebo takéto zariadenia budú preplnené osobami postihnutými pandemickými mikroorganizmami v rôznom štádiu vývoja choroby. V každom prípade je takto postihnutá osoba pre komunitu stratená a nebude sa už za žiadnych okolnosti môcť ku nej pripojiť

 

6. Pohyb – komunita musí riešiť niekoľko problémov: a) preprava na miesto pobytu b) pohyb v mieste pobytu (bezpečnostnej zóne) c) pohyb mimo miesta pobytu spojený s činnosťami na zabezpečenie potravy a iných nevyhnutných životných potrieb.

 

a) preprava na miesto pobytu sa musí uskutočniť rýchlo, v počiatočnom štádiu vypuknutia pandémie, skôr ako budú miesta s výskytom ochorenia uzavreté silovými zložkami štátu. Preto je potrebné:

 

aa) mať dostatok motorových vozidiel tak, aby sa skupina mohla rozdeliť na čo najviac posádok a naložiť do motorových vozidiel maximum užitočného materiálu

 

ab) udržiavať vo vozidlách neustále čo možno najväčšiu zásobu paliva, aby sa cesta na miesto určenia mohla uskutočniť s minimom zastávok

 

b) pohyb v mieste pobytu musí byť čo najviac obmedzený, aby nedošlo k náhodnému kontaktu s votrelcom.

 

ba) priestor pobytu musí byť neustále monitorovaný hliadkou, aby pohyb v ňom bol bezpečný

 

bb) členovia komunity sa musia vzájomne kontrolovať a informovať o svojom pohybe a o stretnutí s votrelcom. Ohlásenie každého kontaktu s votrelcom je životne dôležité pre celú komunitu

 

c) pohyb mimo miesta pobytu kvôli zabezpečeniu potravy lovom, zberom a kvôli zabezpečeniu ďalších potrieb komunity sa musí vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu a vždy vo dvojici

 

ca) členovia komunity pri spozorovaní votrelca sa musia bezpodmienečne dať na ústup a za každú cenu zabrániť kontaktu

 

7. Komunikácia – komunita bude riešiť dva problémy: a) komunikácia s vonkajším prostredím b) komunikácia medzi členmi komunity

 

a) komunikáciu s vonkajším prostredím je dôležitá pre komunitu z pohľadu získavania informácii o situácii vo vonkajšom prostredí. Túto úlohu budú môcť zabezpečovať iba mobilné telefóny aj to iba za priaznivej zhody viacerých faktorov.

 

ab) územie je pokryté signálom

 

ac) komunita dokáže zabezpečiť napájanie energetický náročne prístroje

 

aca) energiu pre komunikačné prístroje môže zabezpečiť: 1. energia dopravných prostriedkov do ich vyčerpania (autonabíjačka) 2. solárne nabíjačky 3. mechanické nabíjacie systémy

 

b) komunikáciu v rámci komunity, ktorá je dôležitá z dôvodu veľmi náročného a dôsledného zabezpečenia bezpečnosti skupiny, najmä pri pohybe skupiny alebo jej členov mimo ochranného pásma môžu zabezpečiť: 1. mobilné telefóny za predpokladu splnenia vyššie spomenutých faktorov 2. vysielačky

 

bb) pri oboch týchto spôsoboch je potrebné riešiť rovnaké energetické problémy, ako v bode a)

 

8. Informácie – sú dôležité pre informovanosť komunity o vývoji biologického ohrozenia. Iba na základe týchto informácii môže komunita plánovať, riadiť a koordinovať svoje konanie. Preto je potrebné:

 

a) priniesť so sebou tranzistorový rádioprijímač a dostatočné množstvo akumulátorov na jeho presne limitovanú a riadenú prevádzku.

 

ab) je potrebné priniesť autotransformátory, ktoré by umožnili využiť energetické zdroje dopravných prostriedkov po zániku možnosti ich využívania na ich primárne funkcie.

 

b) v prípade zlyhania rádioprijímača, bude komunita odkázaná na správy získane komunikačnými prostriedkami. Dá sa však predpokladať, že tieto systémy v čase vrcholiacej pandémie nebudú fungovať. Ich fungovanie by mohlo signalizovať zlepšovanie situácie

 

9. Bezpečnosť – zabezpečenie bezpečnosti spočíva najmä v odizolovaní komunity od votrelcov (osôb mimo komunity, ktoré sú potencionálnymi nositeľmi vírusu) a zabráneniu kontaktu členov komunity s osobami mimo komunity či už náhodnému alebo úmyselnému. Preto je potrebné:

 

a) neustále vykonávať hliadkovú činnosť. Do akej miery to bude možné záleží najme na početnosti komunity. V prípade malej komunity sa táto bude musieť spoľahnúť na pasívne prostriedky zabezpečenia bezpečnosti

 

b) vyrúbať stromy okolo úkrytu v okruhu 200 m (bezpečnostná zóna). Tieto poslúžia ako palivo a ako záseky a kryty slúžiace na obranu

 

c) na vonkajšom okraji bezpečnostnej zóny umiestniť systémy včasného varovania (spravidla nebude možné použiť iné systémy ako mechanické)

 

d) označiť priestor ako vojenský, zákaz vstupu, uzavretý z dôvodu biologického ohrozenia, masový hrob apod. aby sa potencionálny votrelci už v zárodku odradili od vstupu do bezpečnostnej zóny

 

e) komunita môže používať psov (títo sú užitoční nielen ako prostriedok včasného varovania, ale aj pri love, prípadne ako potrava v čase krízy), v prípade, že títo neprenášajú biologické ohrozenie a jej ich schopná uživiť

 

f) komunita musí disponovať dostatkom krátkych a dlhých palných zbraní a zásobami streliva

 

g) komunita musí disponovať chladnými zbraňami

 

h) komunita si musí vypracovať plán zabezpečenia a obrany teritória, bezpečnostnej zóny, únikový plán

 

ch) komunita musí mať spracované bezpečnostné pravidla a spôsoby pohybu a presunu a jej členovia musia tieto bezpodmienečne dodržiavať

 

i) komunita musí mať spracované krízové plány pre prípad, že sa člen komunity alebo jej časť dostane do kontaktu s votrelcom takzvaný plán karanténnych opatrení

 

j) členovia komunity sa musia neustále trénovať a zdokonaľovať v obrane svojho teritória pred votrelcami.

 

zdroj: http://www.freepub.comehere.cz/vsechno/krizovy-plan-biologickeho-ohrozenia-pandemie


Anonymous
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Ra . sywelybe59   |   ip:195.91.11   |   2011-10-27  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia neblbnite....toto je extrem a kazdy extrem skodi:)


Steve . susabobe41   |   ip:178.41.18   |   2011-10-27  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  HaHaHa

Sirite paniku ale nejak sa to tiez nedari.. :-))


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2011-10-27  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no a na toto všetko treba niekoľko vojenských V3S aj s prívesmi :-) Praktické, funkčné a nenápadné :-))))


Krovak . fugeputy8   |   ip:194.154.2   |   2011-10-27  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hmm, uz len cakam kedy tu bude navod ako prezit "zombie outbreak"


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2011-10-27  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak, nepozeras filmy? na to staci sekera a brokovnica, tovar z regalov obchodov nemizne a nestarne :)


pipko . cyrekuty96   |   ip:195.91.10   |   2011-10-27  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pár pripomienok:
1, je nesmierne v komunite vybudovať hierarchiu velenia. To je určiť si veliteľa , alebo radu starejších.
2, zásoby jedla, vody a liekov nie na 6 mesiacov ale min. na rok!
3, Obidlie vybudovať najlepšie v jaskyni, alebo pod zemou. V nijakom prípade nesmie pripomínať civilizované obidlie. Náhodný votrelec musí prejsť okolo bez povšimnutia.
4, V žiadnom prípade nevyrúbať stromy okolo! Slúžia ako prírodná skrýša - barera.
5, Signalizácia /alarm/ nesmie upozorniť aj votrelca! To jest vyvarujte sa šnúre na ktorej budú navlečené staré plechovky.
6, Zdroj energie okrem solárnych elektro-panelov v kombinácii s batériami vybudovať vodné a veterné turbíny napojené na dinamo + batéria.
7, Ohľadom liekov: na baktérie, víri, cudzopasníky a inú háveď používam MMS /lieči aj rakovinu, cukrovku, chrípku, maláriu - za niekolko kodín/. Neuveriteľné? Hoď do Gógela MMS a študuj!
8, ohľadom vody: maj po ruke chloritan sodný /časť MMS/ jedna kvapka na liter vody a mohla byť hoci jako znečistená. Príklad voda zo žumpy po prečistení s Chloritanom sodným neobsahuje nič, čo by mohlo človeku ublížiť.
9, Pri nedostatku vody a jedla treba piť vlastný moč.
Tak predídete aj rôznym chorobám /opeť uvediem cukrovku, rakovinu, hemoroidy .../ Hoď do Góogela heslo: Urinoterapia!!! A prestaneš sa smiať. Dokonca v Japonsku je na vysokej škole lekárskej odbor Urinoterapia! V 21-vom storočí učia doktorov ako piť vlastné šťanky. Tak prečo nie Ty v ohrození?
10. Ohľadom jedla: Zemiaky, kapusta, cvikla, kareláb, fazuľa, hrach, pšenica, kukurica ... vydržia dosť dlho aj bez chladničky - stačí ich vedieť správne uskladniť. Veď naši dedovia nemali ani chladničky /nebolo eletriky/ a nemaly ani supermarkety a zimu prežili. Ešte doplním orechy a semená /ľan, tekvica, slnečnica, sézam .../
11. Dostatok literatúri /lekárskej, technickej .../
12. Npodceňovať zbrane strelné , bodné. Naučiť sa narábať palicou, lukom ...
14. Rádio je dobré, mobil horší, lebo kto Ti bude platiť účty keď budeš pol roka v horách? Doporučujem vysielačky. a ak nebude eletrika, zíde sa aj krištalka.
15. Má dočinenia s bodom 14. - treba monitorovať štátne komunikácie: vojsko, políciu, zdravotníctvo, nepriateľské bandy. Ale pozor! Len počúvať! Nikdy neodpovedať a nedať náznak k zameraniu. nie je nič horšie ako hladná tlupa nakazených ľudí.
16. Mať dostatok kondómov! Trtkať sa musí. Kto vydrží čo by len týždeň /dobre tak mesiac/ bez sexu? A v takejto situácii otehotnieť je dosť nevýhodné!
17. K bodu 16. Treba si dať pozor na vyváženie skupiny, aby sa nestalo. že na dve ženské bude osem chlapov! Skôr , či neskôr dôjde k preoblémom. /Nie nie som sexuálny maniak, len seriózne rozmýšlam/

... je toho ešte veľa ako hry, knihy na čítanie, biblia ...

Skratka zhrniem to: článok na ktorý reagujem písal niekto, kto to musel napísať /teda pôvodný text, nie tento hore/ - žeby nejaký bloger, čo potrebuje návštevnosť stránky na zárobok? Určite to nebol seriózny apokaliptik!

pipko


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-27  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krízový plán biologického ohrozenia – pandemónie

Upozornenie:
Na tejto a inych konspiracnych strankach sa objavuje podivne individum,ktore stale dookola opakuje jedne a tie iste slova, z obcasnym pozmenením slovosledu!!
Tie slova su: (citujem)- ovca, pacient, matoha,gymnasta,modla,"zatikaj nam" a ***,
Je dost silne podozrenie ze dotycny je nie svojpravny a usiel z nejakeho psychiatrickeho ustavu, a kedze sa predpoklada,ze uzival silne antidepresiva,ktore momentalne vysadil, bude asi aj nebezpecny!!

!!!spravajte sa k nemu milo aby ste nijakym sposobom nenarusili jeho svet v ktorom zije, a nasledne nemuseli znasat jeho vyplody!

Dakujeme..
DrHujer . doducyve62   |   ip:95.103.77   |   2011-10-27  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento článok je písaný manažérsky :-) malo by sa, treba... ale nič konkrétne, že by nevydalo? :-)


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-27  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanky tohto druhu zaradujem do sci-fi.
je to haluz..
v dnesnej dobe sa to neda.
vsade su satelity,,vsade su ludia..
neda sa najst si jaskynu "nevyrubat stromy" nanosit tam paštéky,,a zit si ako v "stratenom raji"!!

raz dva by bolo po romantike,keby k takemu pride!!
a vôbec, dnes ked bude vojna ci nejaky holokaust,,tak sa clovek nikde neschova..
nikde si nenajde kludne miestecko kde by si vyberal zo zadnej najchladnejsej casti jaskyne luncheon-meaty, a za zapadu slnka z vyhladom na dolinu, s havranom na pleci a dvoma malymi skrotenymi liskami pri nohach, vychutnaval svoju porciu lahodneho pokrmu!!

Chlapci ,,ked to pride,,tak si to budeme musiet vyzrat vsetci do dna!!
:-))


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.106   |   2011-10-27  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A hkavne si Joplička nemýl Pandemonium s pandémiou... :-D


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-27  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty moj trulko negramotny..
ty si fakt myslis, ze som si to zmylil??

to je mile...:-)))


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-10-27  (23:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vy dvaja ste už ako starí manželia...)


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-27  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka B..
my sa lubime.. kazdy to vie..
on mna prenasleduje na diskusii..a ja jeho..
:-)))

poznas tuto skupinu..
super hudba..
pocuvni si...

http://www.youtube.com/watch?v=JoC1ec-lYps&;feature=feedf


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-10-27  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "my sa lubime.. kazdy to vie.."

je to vidieť, nikoho neoklamete tymi predstieranymi hadkami...)

Skupina - móže byť..

pipko - geniálne!!! Najlepší survival za poslednú dobu...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-10-28  (01:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je tak" Ovečka Joplicovie si namýšľa, že keď sa zabehla až do Dánska, tak je najmúdrejšie kopýtko pod slnkom. Avšak okrem hlásania hlúpych a smiešnych proroctiev ničím neoslnila. Pokúsme sa ju šokom vyviesť z bludného kruhu späť do reality.


clovek . kigeduji80   |   ip:178.40.1.   |   2011-10-28  (01:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins a pandemonium sa na vzajom potrebuju tak ako Boh a diabol :)


pipko . wudapiqi40   |   ip:78.99.105   |   2011-10-28  (08:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB,

Hladal som slovo "survival" na gógeli, ale aj tak som nepochopil.
Teraz neviem či ma chváliš alebo urážaš. Môžeš mi prosim Ťa vetu: "Najlepší survival za poslednú dobu..." napísať inými slovami?

Ďakovačka obrovska.

P.S. môže mi to napísať aj niekto iný - nie len LenkaB.
... som len obyčajný jadrový inžinier, ktorého záľubou je stavanie proti apokaliptických krytov.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-10-28  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  survival by sa dal nazvať ako „umenie prežiť“, alebo niečo také – teraz je kopec rôznych survival dokumentov a pod. – súbor návodov, ako sa vysporiadať so situáciami, keď ide o holý život.

Neurážam ťa, práve naopak, štýl, akým si to písal a čo si písal je veľmi sympatický, až zlatý, že „nedávajte si ako alarm naťahaný špagát z plechovkami, aby ste neboli nápadní, neberte si mobil, lebo kto bude platiť účty? A uplne si ma dorazil tým, že potrebujete hry, knihy na čítanie a kondomy... proste ako z príručky mladých svišťov.

A ešte k tomu máš nick Pipko – tak sa volá pes mojej sesternice, ktorý je strašne zlatýpipko . wudapiqi40   |   ip:78.99.105   |   2011-10-28  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka aj ja si ťa vážim!


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-10-29  (01:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pipko :) som rada, že nie všetci ľudia sú chladnokrvne vypočítavý a chcú sa hádať, ale tak pekne nevinní ako ty a hľadajú riešenia ako seriozny apokalyptici:)


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-10-29  (01:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdu povediac, ja som si Lienku Bí tak trochu obľúbil už aj pred tým, a to aj napriek tomu, že je z kostolného stáda. Ale dve hrúbky v jedinej vete... Je to vôbec ona? Pochybujem...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-10-29  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium (Azgaroth), aj ja ťa mám celkom rada, aj som ti chcela nadávať, ale nejak to nešlo, bolo to neprirodzené – máš zmysel pre humor, ktorý sa mi páči a v dosť veľa veciach sa zhodneme, aj keď to, čo píšeš o Bohu je pre mňa neprijateľné....
Ale všimni si, že keď si my dvaja prejavíme nejaké sympatie, či už skryte, alebo otvorene, tak sa začnú stupňovať útoky na moju aj tvoju osobu – tento „jav“ som zaregistrovala už dávnejšie-asi že ja zradím „kostolné stádo“ a ty „tlupu ešte nevyvinutých opičiakov“, ktorí ma nenávidia kôli tomu, že píšem, čo cítim a obidve skupiny začnú zúriť, alebo neviem ako si to mám vysvetliť....
Sledujjoplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-29  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenisko bisko..
ty svinisko.. s kym sa to bavis..
skoncis v pekle,,
zradila si nas aj Boha..

budes sa smazit v pekelnych mukach..navekyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

jeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaa

:-DDDDD


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-29  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenocka bečko..neber mi truhlika..
on je nas benjaminek,,kto nas tu bude urazat,,ked sa vezmete??
pridu detvaky,,uz nebude cas sediet na nete..a zostane tu pusto a mrtvo..
co si tu ja pocnem sam z luciferom??

boze..vsetko sa musi stale dodrbat..
:-(((


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-10-29  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplička, nezúfaj! Darujem ti tri šestky a budeš šťastná. Príde čas, keď ti poviem: Vitaj v klube...!


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-29  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobre ty vies o co tu kraca..ty sa len hras na blbeho..
som ta davnejsie prekukol..

ty pes..
joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-29  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  moj aj tvoj cas sa blizi..
lenze budeme kazdy na inej strane frontu..


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-10-29  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - čosiiiiiiiiii, ja by som vám to nikdy nepokazila, možno sa nakoniec vezmete vy dvaja, keď Sulik vyhra voľby ..)


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-29  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ta kačura tu je z nejakeho dovodu..

on tu nie je len tak,,lenka..
sa ho spytaj ako dosiel k tomu tripkodu..??
skus si ho ty sama zmenit..k comu sa dopracujes..??
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-10-29  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium - ako si došiel k tomu tripkodu?

Z akého si tu dôvodu?


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-10-29  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "kto nas tu bude urazat,,ked sa vezmete??"

Ale ja budem trvať na svatbe v kostole :)))))))))


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-29  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..
len mu nepochlebuj..

a skus si zmenit ten kod..Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-10-29  (13:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepáčte, že vás na chvíľu opustím. Idem kŕmiť na záhradku mačky. Také množstvo vyžaduje starostlivosť a disciplínu.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-10-29  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre - idem aj ja poupratovať byt, navariť obed a upiecť koláč. Dovidenia v pondelok!

joplins - neber to tak vážne...To sú len internetové srandičky


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-10-29  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak zatial sa majte..idem si depilovat nohy..a robit pedikuru..
zajtra sa idem prihlasit do baletnej skoly..

tu sa uz nacisto zdebilieva..

vrrrrrrr.........


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-10-29  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moji milí priatelia, už som späť! Neskoro...! Bene, bene, ale nezabudni nakudrlinkovať pekne aj vlnku v kožúšku, aby bol svätý obrázok ako vyšitý.


Pandemonium . woxabuqa31   |   ip:78.141.69   |   2011-10-29  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No čo ako?...porozprávaj.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-29  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium...sorry to som bol ja...tak znova...no čo ako?...porozprávaj.


Pandemonium . jotewelu79   |   ip:188.123.1   |   2011-10-29  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pacient, ale ty nie si schopný súvislej vety. To každý o tebe vie. Preto si to jednoznačne nemohol byť. Takže, sorry...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-29  (15:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No počkaj maznák, chceš hodiť reč? len do toho čo ťa trápi? povedz poznám odpovede na veľa otázok a dokážem vyriešiť veľa problémov.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-29  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...žeby sa zľakol? chcel som iba vedieť akými znalosťami disponuje a on hneď zdupká, takže takto na teba démon, fajn aspoň vieme čo na teba platí.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-29  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..maznák
maznák
maznák
kde si maznák?diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

3. svetová vojna už začala

Každé ráno čakám na autobusovej zastávke, z diaľky vidím vodiča autobusu, ktorý sa farbou pleti vôbec nepodobá na angličana, v autobuse počuť 8 ľúbozvučných jazykov, okrem angličtiny a sám seba sa pýtam “azda sa ešte nachádzam v Anglicku”. Prestúpim na vlak, ktorý riadi akýsi moorman (indický moslim), od ktorého by som mal rozumieť, kde vlak práve stojí a kde ma konečnú, žiaľ, nerozumiem. A to nie preto, že by som anglicky nerozumel, jeho indsko-muslimskej angličtine nerozumiem.


Coolidge efekt

Tak, a teraz o dolári !

Vplyv mobilných telefónov na človeka

Vanginé proroctvá

Európa smeruje k morálnemu zániku !

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Wikileaks - Ron Paul komentuje depeše o meetingu USA se ...

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.2734 s