20. August 2019
    
Krustosti prehmaty a protirečenia biblie - Dolezite.sk

Krustosti prehmaty a protirečenia biblie


  2011-01-15  (09:29)  |  Náboženstvo a mystika
  53% hlasovalo = 5  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Krustosti prehmaty a protirečenia biblieKRUTOSTI PROTIREČENIA A PRECHMATY BIBLIE, KTORÉ KRESŤANOM NEPREKÁŽAJÚ v tom, aby ich vyhlasovali za Božiu múdrosť a Slovo Božie ( preložené z originálu :Všetka múdrosť biblie – zatiaľ pre kresťanov. (Capella) citované podľa: http://cassius.its.unimelb.edu.au/~s_mka1/capace.html) (Ako naznačujú úvodné titulky, ide o zbierku niektorých najkrikľavejších prípadov, ktoré sú v rozpore so základnými princípmi ľudskosti, morálky, alebo objektívne dokázanej pravdy) Poznámka prekladateľa: Pri preklade z anglického originálu boli nezhody medzi znením biblie v anglickom jazyku (New Revised Standard Version = NRSV) a znením biblií v slovenskom jazyku . Boli použité dve verzie: (1.) Spolok Svätého Vojtecha a 2.) Tranoscius ) Prekladateľ sa zásadne pridržiaval citácií biblie v slovenskom znení ( zväčša: Spolok Svätého Vojtecha 1969.) Iba v prípadoch kde rozdiely boli nápadne výrazné až skresľujúce sa uvádza okrem slovenskej verzie aj doslovný preklad znenia v anglickej verzii. (NRSV ). * * * č.1: AKO Boh miluje deti: (Žalmy 137.8-9 ) Dcéra babylonská,, ty ničiteľka! Blahoslavený, kto ti odplatí za to, čo si nám robila. Blahoslavený, kto tvoje deti pochytí a o skalu roztrieska. č. 2 .AKO Boh chce všetky vaše peniaze: (Ostentatívne zahynuli Ananiáš a jeho žena , pretože luhali Duchu Svätému ) (Skutky apoštolov 5; 1-5 ) Nejaký muž , menom Ananiáš , s manželkou Zafirou predal majetok a s vedomím manželky odložil si z utŕženej ceny a len čiastku priniesol a položila apoštolom k nohám. I povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti satan opanoval srdce, že si luhal Duchu Svätému a odložil si z utŕženej ceny za pole? či by nezostalo tebe, keby si ho nepredal? A keď si ho predal, či nebolo tvoje? Ako ti len prišlo na um niečo takého? Nie ľuďom si luhal, ale Bohu! Len čo Ananiáš počul tieto slová padol a vypustil dušu. A veľká bázeň prišla na všetkých , ktorí počuli o tom ( 3 hodiny neskôr prišla jeho žena, Peter sa jej pýtal a ) (Skutky apoštolov5;10-11 ) Hneď na to padla a vypustila dušu. Ale na celý cirkevný zbor a na všetkých , čo počuli o tom , prišla veľká bázeň č. 3 Ako Mojžiš prikazuje: Zabite každú ženu (Štvrtá kniha Mojžišova – Numeri 31; 14-18.)Tu Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska, na tisícnikov, stotníkov, ktorí prichádzali z bojovej výpravy. Mojžiš im dohováral :Či ste zachovali na žive všetky ženy? Hľa , práve tieto sa stali na radu Bileámovu Izraelcom príčinou k nevernosti k Hospodinu vo veci Peóra a tak prišla rana na zbor Hospodinov Tak teraz pobite všetkých chlapcov medzi deťmi a zabite každú ženu, ktorá poznala muža tak, že spala s mužským, avšak všetky dievčatá, ktoré nepoznali obcovanie s mužským, ponechajte na žive pre seba. (Azda netreba hádať prečo a netreba hádať , čo budú s nimi vojaci robiť !!! ) č.4. Čo sa stane ak niekto neide do kostola. (Kmeň Izraela Jobeš-gilead neprišiel na jeden nástup) (Sudcovia 21; 10 ) Preto kongregácia vyslala k nim dvanásťtisíc vojakov a rozkázala im:” Choďte a pozabíjajte mečom obyvateľov Jabeš-gileadu , vrátane ženy a deti. (preklad z angl. znenia.) č. 6 AKO trestať nezbedné deti.: (Druhá kniha králov 2; 23-24. ) Elízius sa pobral do Bételu. Keď vystupoval cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu: “Plešivec, poď hore, plešivec, poď hore!” Obrátil sa a keď ich zazrel, preklial ich menom Hospodinovým.V tom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsaťdva chlapcov. č. 7 Poučenie o “dobrote” Kráľa Dávida” ,kľúčového predka Ježišovho. (Prvá kniha Samuelova 16; 23 ) A kedykoľvek zlý duch boží prišiel na Saula, Dávid zobral lýru a hral na nej , po čom Saul sa cítil lepšie , a zlý duch z neho vyšiel ( Saul je žiarlivý že “bol prekonaný v masakrovaní “ nafúkancom Dávidom) ( Prvá kniha Samuelova, 18,7-8.) Ženy si veselo prespevovali :Porazil (v anglickej verzii BIBLIE : POZABÍJAL ) Saul svojich tisíc, a Dávid svojich desaťtisíc.”Nato sa Saul veľmi rozhneval, lebo sa mu tá reč neľúbila a povedal: Dávidovi dali ( v anglickej verzii: PRIPÍSALI ) desaťtisíc a mne len tisíc. č.8. :Druhé poučenie o “dobrote“ Kráľa Dávida, kľúčového predka Ježišovho. ( Kráľ Dávid má veľmi blízky vzťah k Saulovmu synovi Jonatánovi )( Prvá kniha Samuelova 18: 1.)Duša Jonatánová sa spojila s dušou Dávidovou a Jonatán si ho zamiloval ako seba samého (Prvá kniha Samuelova 20:3). Avšak Dávid odvetil s prísahou: “ Tvoj otec vie dobre, že som našiel priazeň v tvojích očiach, preto si myslí:nech sa o tom Jonatán nedozvie, aby sa nezarmútil (1. kn. Samuelova 20:41) Dávid vstal spoza skaly padol na tvár k zemi, trikrát sa poklonil1 nato sa pobozkali a v objatí plakali. I povedal Jonatán Dávidovi: Choď v pokoji (2. kn. Samuelova ;26.)Bôlno mi za tebou brat môj Jonatán. Bol si mi premilý, tvoja láska mi bola zázračná, bola nad lásku žien č 9. Tretie poučenie o “dobrote” Kráľa Dávida: (Kráľ Dávid pozerá Batsabu ako sa kúpe nahá … a potom…) (2.kn.Sam 11;3-4 )V tom uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Žena mala veľmi pekný výzor -Dávid sa dal dopytovať o žene a povedali mu “ Veď je to Betsabe, dcéra Eliama, žena Hetejca Urláša!” Nato poslal Dávid poslov, dal ju priviesť a keď prišla, obcoval s ňou.. Žena počala a odkázala Dávidovi: ”Som tehotná” (Kráľ Dávid uvažuje ako by sa zbavil jej manžela ) (2.kn. Sam.11:14-15 ) Ráno písal Dávid Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste písal toto: “Postavte Uriáša napred, kde najviac zúri boj!. Potom sa stiahnite od neho späť, nech ho zasiahnu a nech zomrie!” ( Keď takto zabil jej muža, pridal ju do svojho háremu , kde mal 6 žien – angl znenie ) (2.kn. Sam 11: 27 ) Keď však pominul smútok, dal ju Dávid doviesť do svojho domu a stala sa mu manželkou a porodila mu syna. č 10, 11, 12 a 13. Poučenie štvrté o “dobrote” Kráľa Dávida.: (ďalšia vražda ) (1. kn. Sam 27:9-10 )Kedykoľvek Dávid vtrhol do krajiny , nenechal nažive ani mužov, ani ženy, zobral ovce, dobytok, osly ťavy a šatstvo, potom zase išiel k Achisovi. Keď sa ho Achis pýtal “ Koho ste dnes napadli? odpovedal Dávid: “ Rovinu Júdsku, alebo rovinu Jerameel, alebo rovinu Kinejcov. ( a ďalej :) ( 2.kn. Sam 3:14 ) Potom poslal Dávid poslov k Isbosetovi, synovi Šaulovmu s odkazom: “ Daj mi moju manželku Micholu, ktorú som si získal za sto predkožiek Filištíncov.” ( a ďalej ) ( 2. kn. Sam 8: 13 ) Dávid si urobil meno Keď sa po porážke Aramejčanov vracal POZABÍJAL OSEMNÁSŤTISŤ EDOMITOV (znenie anglickej biblie NRSV ) –PORAZIL OSEMNÁSŤ TISÍC MUŽOV ( znenie slovenského prekladu SSV ) - POBIL osemnásťtisíc Sýrčanov (Slovenská verzia biblie TRANOSCIUS ) (Poučenie : niektorá z týchto verzií je teda zmanipulovanie “Slova Božieho “ ( a ďalej . ) ( 2.kn.Sam 18: 7 ) Tam utrpel izraelský ľud PORÁŽKU od Dávidových sluhov (slov text SSV) --VRAŽDENIE TAM BOLO VEĽKÉ V TEN DEŇ- DVADSAŤTISÍC MUŽOV ( anglická verzia biblie NRSV )---- Bola to tam v ten deň veľká PORÁŽKA , dvadsaťtisíc mužov (slovenská verzia biblie SSV) –ďalšie zmanipulovanie Slova božieho v jednej zo spomínaných verzií č. 14. Nezabudni svätiť sobotu! (Num 15:32-36 )Keď Izraeliti boli na púšti prichytili istého muža, ktorý v sobotňajší deň zbieral drevo., priviedli ho k Mojžíšovi a Áronovi a k celej Izraelskej pospolitosti. Oni ho uväznili lebo sa nedostalo ešte nijakého rozhodnutia, čo by sa malo s ním stať Tu riekol PÁN Mojžísovi: „ Muž ten musí zomrieť. Celá izraelská pospolitosť ukameňuje ho mimo tábora.“ Vyviedla ho teda celá izraelská pospolitosť pred tábor a tam ho na smrť ukameňovali , ako prikázal Mojžíšovi PÁN. (Mojžíš – tak ako mnohé ďalšie biblické osoby -teda komunikuje s PÁNOM , kedykoľvek sa mu zachce („ na zapískanie“) tak asi ako dvaja spolužiaci komunikujúci cez telefón – Úctyhodný výkon pri vtedajšej technológii, keď vedel prekonať vzdialenosti , ktoré sa dnes merajú na mnoho tisíc slnečných rokov vo vesmíre ! ) č.15 Tisíc mileniek kráľa-„virtuóza“ Šalamúna. (3. kn. kr.11: 1.) Kráľ Šalamún však miloval množstvo cudzineckých žien popri faraónovej dcére :Maobčianky, Amončianky, Edomčianky, Sidončianky a Hetejky ( Tretia. kn. kr 11: 3 ) Mal sedemsto kniežacích manželiek a tristo vedľajších žien ( v anglickej biblii KONKUBÍNIEK ) č. 16. Čo hovorí biblia o ženách v kostole: (Prvý list Korynťanom 14:34 ) tak aj vo vašich cirkevných zhromaždeniach ženy nech mlčia! Nie je im totiž dovolené, aby (tam) hovorili, ale majú byť poddané, ako aj zákony nariaďujú. (Prvý. list Korynťanom 14: 35) Ak sa chcú o niečom poučiť, nech sa doma spýtajú mužov. Nepatrí sa , aby žena hovorila na cirkevnom zhromaždení ( v anglickom znení: :pretože je to hanebné pre ženu hovoriť v kostole.)(1.Tim 2: 11 ) Žena nech sa učí v tichosti a vo všetkej poslušnosti. Nedovoľujem však žene vyučovať, ani nad mužom panovať , ale nech je tichá a pokojná. ( 1.Koryn: 11:5. ) Ale keď sa modlí niektorá žena . alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje si hlavu. Je to to isté, ako keby si dala hlavu oholiť (1.Koryn: 11:7.) Muž si nemusí prikryť hlavu, lebo je obrazom Božím a slávou jeho. žena však je slávou mužovou.. č.17. Pane, ako môžeme dobre poznať svet. ? (Izaiaš 20 :3 )Vtedy povedal Pán: „Tak ako chodí služobník môj, Izaiáš , tri roky nahý a bosý na znamenie a náznak proti Egyptu a Etiópii , č. 18 Ako zaobchádzať s vašimi otrokmi. (Exo 21: 20-21 ) Kto tak udrie svojho otroka, alebo svoju slúžku (angl znenie: otrokyňu) palicou, že zomrie pod jeho rukou, treba ho prísne potrestať., ak ostane jeden, alebo dva dni na žive, nepodlieha nijakému trestu, lebo oni sú jeho majetkom. č. 19 a 20 Príhody Joába ( sluhu kráľa Dávida ) : ( Joab hľadá Amasu a Šebu , nájde najprv prvého ) (2 Sam 20: 9-10 ) Vtedy Joab povedal Amasovi:“ Vedie sa ti dobre, brat?“ Pri tom Joab pravou rukou chytil Amasovu bradu, aby ho pobozkal . A Amas si nevšimol meč, ktorý mal Joab v ruke. Tento mu ho vrazil do brucha, takže mu vnútornosti vylial na zem a ten zomrel. ( Joab ide hľadať Šebu v Abel Betmaacahu, jeho muži začnú búrať múr , keď sa objavila akási žena s plánom zachrániť svoje mesto )( 2.Sam 20: 21-22) A žena povedala Joabovi: „ Hľa, jeho hlavu ti vyhodia cez múr“ Žena potom pristúpila svojou múdrosťou celému ľudu, takže Šebovi , Bochriho synovi, odťali hlavu a hodili Joabovi . č. 21,22.23,24 Prvá lekcia: Jozue robí čo mu Boh prikázal. (Boj Jozuho pre dobytie mest a genocídu ich obyvateľov ) ( Všetky verše z Knihy Jozue ) ( Mesto Jericho) (6:21) Potom mečom vykonali kliatbu na všetkom, čo bolo v meste: na mužovi i žene, mladíkovi I starcovi, na býkovi, ovci i oslovi. ( Mesto Haia ) (8:22 ) A tak ich bili, že ani jeden z nich nezostal, ktorý by sa bol zachránil útekom (8:29 ) A haiského kráľa nechali visieť na strome až do večera. Po západe slnka rozkázal Jozue sňať jeho mŕtvolu zo stromu. Potom ju hodili blízko vchodu mestskej brány .. ( Amoriti ) (10:10 ) (Izraeliti ).. spôsobili veľkú porážku pri Gabaone (slov biblia SSV ) ( v anglickom znení slaughter = zabíjanie (hromadné ako na jatách ; Slaughterhouse= jatky): Veľké vyvražďovanie – jedna z týchto verzií je teda zmanipulovaná , pretože „porážka“ a „vyvražďovanie“ nie je to isté ) Na to ich prenasledovali po ceste vystupujúcej k Bethoronu…( Boh vrhá skaly z neba na utekajúcich Amoritov ) (10:11.) Ako tak utekali pred Izraelitmi, práve čo boli na zostupe z Bethorona, tu PÁN dopustil, že padali na nich veľké kamene z neba až po Azeku. A viac bolo tých, čo prišli o život pri ľadovci, než tých , čo pobili synovia Izraelovi ( Nebolo dosť času dokončiť masakru, preto BOH zastavil pohyb slnka na oblohe ) (10: 12-13 ) .Vtedy zvolal Jozue k PÁNOVI..- a hovoril pred Izraelitmi: „Slnce zastav sa nad Gabaonom a mesiac nad údolím Ajalon!“ A slnce zostalo stáť a mesiac za zastavil, kým sa ľud na svojich nepriateľoch nevypomstil. Či to nie je napísané v „Knihe spravodlivých“? A slnce sa zastavilo uprostred neba a neponáhlalo sa zapadnúť po dobu skoro celého dňa ( Božie poslanie takto skončilo s Amoritmi ) (10:20 ) Keď zavŕšil Jozue so synmi Izraelovými mimoriadne veľkým víťazstvom ich porážku, ba až ich skazu (= slovenské znenie SSV ) v anglickom znení biblie NRSV :mimoriadne veľké vyvražďovanie (=manipulácia „Slova Božieho“ v závislosti na jednom z týchto prekladov?) ( o masakroch Božích , pozri v ďalšom ) čís 25, 26,27,28, 29. Druhá lekcia. Jozue robí, čo mu Boh prikázal (Boj Jozueho pre dobytie miest a genocídu ich obyvateľov ) ( všetky verše z knihy Jozue ) ( Viac vyvražďovania , než prikázal Boh ) ( Mesto Lebna ) (10:30 ) Aj túto a jej kráľa dal PÁN do ruky Izraela. Mečom pobil všetkých ľudí, ktorí boli v nej . Ani jedného neponechal ( Mesto Lachiš ) (10: 32-33 )Dobyl ho na druhý deň a vybil ho mečom. ako aj všetkých ľudí, ktorí v ňom boli tak isto ako to bol urobil s Lebnou.. Vtedy vytiahol Horam, kráľ gezerský, na pomoc Lachišu. Ale Jozue ho tak porazil, I všetok jeho ľud, že ani jedného jediného z nich neponechal ( Mesto Eglon ) (10:35 ) Dobyli ho v ten deň a pobili mečom. A na všetkých ľuďoch , ktorí boli v ňom vykonal kliatbu tak isto , ako to bol urobil s Lachišom (Mesto Hebron ) (10:37 )Dobyl ho a vybil ho mečom. I jeho kráľa, všetky jeho dediny a všetkých ľudí, ktorí boli v ňom. Ani jediného neponechal, tak isto ako to urobil s Eglonom, vykonal kliatbu aj na ňom a na všetkých ľuďoch, ktorí boli v ňom ( Mesto Debir ) ( 10: 39-40 ) Dobyl ho i jeho kráľa, a všetky jeho dediny vybil mečom. Na všetkých ľuďoch, ktorí boli v ňom, vykonal kliatbu . Ani jediného neponechal. Tak dobyl Jozue celú zem: vrchovinu a Negeb, nížinu a svahy aj so všetkými ich kráľmi. Ani jedného neponechal. A na všetkom živom vykonal kliatbu, ako rozkázal PÁN, Boh Izraelov. (Ďalšie božie vyvražďovania nasledujú ) čís 30. Tretia lekcia:, Jozue robí, čo mu Boh prikázal (Boj Jozueho pre dobytie miest a genocídu ich obyvateľov ) ( všetky verše z knihy Jozue ) .( Prepáčte, že vás nudím so všetkými týmito masakrami, ale ostáva už iba jedna bitka pri ktorej všetci obyvatelia Kanaanu sa musia vyvraždiť (11:1-4) Národy Hazoru, Madonu, Šimronu, Achšafu severnej pahorkatiny , Arabahu Nafotdoru Kananiti na východe , Amoriti (už druhý krát ? ), Hititi, Fereziti , Jebusiti a Hiviti sa spojili proti Izraelitom (11:14)Všetku korisť a dobytok týchto miest si Izraeliti pobrali. Ľudí však všetkých bili mečom, kým ich nevyhubili. Neponechali ani jednu živú bytosť ( Aby nebolo pochybností čí nápad bol spáchať tieto genocídy ) (11:20 ) Od PÁNA to tak bolo riadené, že sa ich srdce zatvrdilo a púšťali sa do boja s Izraelom, aby potom bez milosti vykonal na nich kliatbu, aby ich pobil, ako rozkázal Mojžišovi PÁN. (amen ) čís 31. Všetky požehnané kresťanské ženy musia byť milé , keď zabávajú hosťa.. (Jael obsluhuje svjho hosťa Siseru ) (Kn. sudc.5:24-27) Nech je nado všetky ženy požehnaná Jahel , žena to Kenejca Hebera. Nech je požehnaná nado všetky ženy v stane. Vodu žiada. Podáva mu mlieko. V čaši pre vznešených smotanu mu dáva. Ruka sa jej načahuje po kolíku, po kováčskom kladive jej pravica. Rozháňa sa na Siseru. Preráža mu hlavu. Roztrieskáva , prebíja mu sluchy. K nohám sa jej kláti, padá, dokonáva. K nohám sa jej kláti, padá, tam, kde klesol leží zabitý. čís 32 Ak sa chcete spolu so sestrou dostať do druhého stavu, opite vášho otca, aby sa nerozpamätal , že mal pohlavný styk so svojimi vlastnými dcérami. (Lotove dcéry ) (Gen 19: 31-35 ) Tu povedala staršia k mladšej : “Náš otec je starý a na zemi niet muža, ktorý by s nami obcoval, ako je to zvykom na celom svete. Nuž opime nášho otca vínom a spime s ním, aby sme zachovali od nášho otca potomstvo“ Dali mu teda na tú noc napiť sa vína. Potom vošla staršia a spala so svojím otcom. On však nevedel ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. Na druhý deň povedala zase staršia k mladšej: „ Pozri, ja som minulej noci spala s otcom. Dáme mu aj tento večer napiť sa vína. Potom pôjdeš dnu a ľahneš si k nemu, aby sme zachovali od nášho otca potomstvo“ Dali teda aj na túto noc svojmu otcovi piť víno. Potom mladšia vstala a ľahla si k nemu. Otec však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. č. 33. DOBRÝ Pánboh prichádza osobne na zem, ( „na vlastnom dopravnom prostriedku“) pomôcť Dávidovi dovŕšiť masaker.( Scenár pre Holywoodský science fiction ? ) (Situácia: Kráľ Dávid je starý a potrebuje pomoc Božiu, aby uskutočnil ďalší masaker. Boh mu prichádza na pomoc ) (2.Sam: 22:9-16 ) Dým sa mu z nozdier vyvalil a zžierajúci oheň z jeho úst, uhlie ním zažaté A sklonil nebesá a zostúpil a čierny mrak mu pod nohami bol. A viezol sa a letel na cherubínovi ,vznášal sa na perutiach vetra. Šiatrom vôkol urobil si čierňavy, čiernu vodu, husté mraky. Pre žiaru v pohľade jeho sa vzňalo uhlie ohnivé. A zahrmel z neba PÁN a vydal hlas svoj najvyšší a vyslal strely svoje a rozmetal ich, blesky hojné a porazil ich. A zjavili sa morské dná, a zemekruhu základy sa odkryli od hrozby PÁNOVEJ, od povíchrice hnevu jeho . č.34. Na nič sa nepýtaj a nehovor , čo si myslíš..! (Drž hubu a krok! ) Lekcia prvá:. Hľa, čo by sa mohlo stať tebe i tvojím deťom ! (Korah spochybnil Mojžišovo vodcovstvo a zhromaždil pri vchode stánku zjavenia pospolitosť ) (Num 16: 20-21 )A PÁN takto hovoril Mojžišovi a Aronovi:“ Oddelte sa od toho ľudu, lebo ja ich v okamihu zničím. Tu oni padli na svoje tváre a vraveli“ O Pane, ty Boh životného dychu každého tela, keď ten jediný zhreší, chceš hnev svoj vyliať na všetkom ľude?“ A Pán riekol Mojžišovi takto: „ Povedz ľudu : Vzdialte sa z okruhu stanu Koreho, Datana a Abirona!“ ( Num 16: 27) .. Medzitým Datan a Abiron vyšli von a stáli pri vchode svojich stanov so svojimi ženami a s väčšími a menšími deťmi. (Num 15: 32-33.) A zem otvorila svoj pažerák a prehltla ich s ich rodinami a všetkými ľuďmi, čo boli pri Korem ako I so všetkým ich majetkom. Takto zostúpili zaživa do podsvetia so všetkým, čo mali a zem sa nad nimi zavrela a tak zmizli spomedzi svojej pospolitosti ( viac o Božích vraždách zajtra ) čís 35 a 36. Na nič sa nepýtaj a nehovor , čo si myslíš! ( Drž hubu a krok! ) Lekcia druhá:. Hľa, čo by sa mohlo stať tebe i tvojím deťom ! ( Pokračovanie zo včerajška: ) (Potom Boh upálil niektorých ďalších stúpencov ) (Num 16: 35 ) Potom vyšiel od PÁNA oheň a usmrtil dvestopäťdesiat mužov, ktorí priniesli kadidlo (Num 16: 41 ) Na druhý deň celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Aronovi, hovoriac „ Vy ste zabili ľud Pánov“ ( Boh sa tomu nepotešil ) (Num 16: 45 ) “Odíťte od toho ľudu, lebo ja ho okamžite zničím“ Tu oni padli na svoju tvár ( Boh zošle na nich mor a napokon Mojžiš zakročí , aby predišiel záhube celej pospolitosti ) ( Num 16:49 ) Tých čo zahynuli na mor , bolo štrnásťtisíc sedensto, okrem tých ktorí zahynuli pre Koreho. čís 37. Ježiž zabudol sa vrátiť, hoci to sľúbil. (Kontext : Ježíš hovorí o znameniach, ktoré sa objavia pred jeho druhým zjavením svojim učeníkom ) (Poznámka :Ježíš pravdepodobne si myslel, že hviezdy sú malé svetielka pripevnené na otáčajúcu sa klenbu oblohy –presne tak ako si to mysleli ľudia v jeho období ) (Mat 24:29 ) Hneď však po súžení týchto dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo hviezdy budú padať z neba a pevnosti nebies sa otrasú (Mat 24:30 ) Vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi a kvíliť budú všetky národy sveta, a uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch neba s veľkou mocou a velebnosťou (samé znamenia, samé znamenia! ) ( Teraz povedal Ježíš svojim učeníkom, že ich generácia ešte ani nevymrie kým sa toto nestane.) (Mat 24:34 ) Veru hovorím vám nepominie sa toto pokolenie, kým sa toto všetko nestane. čís 38 Ježíš si nemyslel o sebe , že je BOH (Mar 10: 17-18 ) A keď sa potom vydal na cestu, pribehol ktosi k nemu, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom života večného?“ Ježíš mu odpovedal: „Prečo ma voláš dobrým? Nik nie je dobrý, iba sám Boh“ čís 39. Ježíš povedal, že veriacim sa nič nestane ak budú chytať do rúk hady, vyháňať zlých duchov a môžu bez ujmy vypiť akýkoľvek jed. (Je to azda návod ako by kňaz pred vysvätením , alebo kresťan pred birmovkou mal overiť, či je naozaj veriaci ? ) (Kontext: Ježiš hovorí o znameniach , ktoré sa prejavia na tých, čo uveria- skôr než „vystúpi“ na nebesia ,, aby si sadol po pravici Boha. (ďalší znak, že si Ježíš o sebe nemyslel, že je Boh ) (Mar 16:17-18 ) A tých čo uveria budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, novými jazykmi budú hovoriť hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosného vypijú , neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a tí budú uzdravení. čís 40. Lekcia prvá: Matúš prekrúca citácie zo Starého zákona, , v úsilí presvedčiť, že Ježíš bol prorokovaný , alebo inak spomínaný v Starom zákone. ( Mat 1: 21-23 ) „Porodí syna a ty mu dáš meno Ježíš.(Vysloboditeľ), lebo on vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov“ Toto všetko sa však stalo , aby sa splnilo, čo oznámil Pán ústami svojho proroka „ Hľa Panna počne a porodí Syna, a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: S nami je Boh. ( v origináli tejto citácie Isaiaš sa pokúša dať Kráľovi Ahaz znamenie , čo sa má prihodiť počas obdobia ich života (sedem storočí pred Ježíšom ). že Judea nebude obsadená , čo nemá vôbec nič do činenia s budúcim Ježišom. Matúš vyberá tento verš úplne z kontextu, aby sa Jeho história narodenia Ježíša javila ako predpovedaná Starým zákonom. Časť „PANNA“ je tiež nepravdivo citovaná, Isaiov verš hovorí o mladej žene, čo neznamená nevyhnutne pannu. (Iza 7:14-16 ) Preto sám Pán dá vám znamenie. Hľa Panna (namiesto originálneho „mladá žena“) počne a porodí Syna a dá mu meno Emanuel. Mlieko a med bude jesť až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré. Lebo skôr , než by chlapec vedel opovrhnúť zlým a voliť si dobré, spustošená bude zem , ktorej dvoch kráľov sa ty hrozíš.. čís 41 Genealógia podľa Matúša nesúhlasí s genealógiou Lukáša, ani v tom , kto bol Jozefovým otcom (Starým otcom Ježiša ) (Obaja autori zostavili genealógiu, aby preukázali, že Ježíš bol potomkom kráľa Dávida a Abraháma , a aby ho tak urobili výnimočným .Avšak ich rozprávania nesúhlasia pokiaľ ide o tohoto predka (Je to Jakub, alebo Heli ? ) ako aj iných predkov.) ( Matúšova genealógia je zostupná, a Lukášova je vzostupná .) ( Mat 1:15-16.)… Od Eliuda pochádza Eleazar. Od Eleazara pochádza Matan. Od Matana pochádza Jakub. Od Jakuba pochádza Jozef, manžel Márie, z ktorej sa narodil Ježíš menovaný Kristus. ( v anglickom znení:menovaný Mesiáš ) Lukáš 3: 23-24 ) Keď Ježíš začínal (verejne účinkovať ) mal asi tridsať rokov. Bol on – ako sa myslelo- synom Jozefovým, ktorý bol Héliho., ten Matatov, ten Léviho, ten Malchiho, ten Janeho, ten Jozefov.( Ak Jozef nebol otec Ježiša, načo tá genealógia ? Predsa Mária ho počala ako panna !) čís 42 Druhá lekcia: Početné prekrútené citácie Starého zákona použité Matúšom na vytvorenie zdania, že sú tam proroctvá, alebo nejaké zmienky o Ježišovi ( Matúš vymyslel históriu o Herodesovom vyvražďovaní detí (nejestvuje historický záznam o tomto Herodesovom konaní ) čím vytvoril obraz úbohej tehotnej Márie putujúcej až do Egypta, aby tomu unikla. a potom návrat Márie z Egypta bol pokus spojiť nejako Ježiša so židovským sviatkom na oslavu oslobodenia z Egypta..(pascha) a Exodu a takto opäť pokus dať Ježiša do súvislosti so Starým zákonom. ( Kontext: Anjel vraví tehotnej Márii a Jozefovi, aby ušli do Egypta, a tak unikli pred Herodesovým vraždením detí mladších ako 2. roky.) ( Mat 2:15 ) I zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo , čo povedal PÁN ústami proroka slovami:Z Egypta som si povolal syna. ( Opäť Matúš vytrhuje citáciu celkom z kontextu, tento krát z Ozeáša čo nemá vonkoncom nič spoločného s budúcimi, či už s Máriou, alebo s Jozefom, alebo s Ježišom, dokonca to nie je ani proroctvo. Je to rozprávanie o minulom exodu Izraela z Egypta a ich hriechov potom ) ( Ozeáš 11:1-2 ) Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta povolal som svojho syna .Volali ich, lenže odchádzali od nich, obetovali Bálom a modlám pálili kadidlo. č. 43: Tretia lekcia. : Početné prekrútené citácie Starého zákona použité Matúšom na vytvorenie zdania, že sú tam proroctvá, alebo nejaké zmienky o Ježišovi (Kontext: Matúš rozpráva, že Kráľ Herodes nariadil zabiť deti od dvoch rokov mladšie v Betlehéme a jeho okolí. Historicky nie je vôbec zaznamenané, že by sa niečo takého stalo ) (Mat 2: 17-18 ) .Vtedy sa splnilo čo riekol prorok Jeremiáš. V chráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakávala svojich synov a nechce sa dať potešiť, lebo ich niet. ( Rachel o ktorej hovorí Jeremiáš (Jer 31:15 ) bola druhou ženou Jakuba.. V ďalšom biblickom omyle v texte Jeremiášovom babylonský kráľ Nebuchadnezzer, porazil kmene jej potomkov, a preto teda popis ako oplakáva svoje deti (kmene jej potomkov) . Událosť tohoto osobitného verša sa stala o storočie skôr než podľa Jeremiáša., Preto správna citácia by mala byť LEAH plače za svojimi deťmi ) ( Matúš vytrháva tento verš z jeho kontextu a pokúša sa dať Ježišovi „paschu“ (zabíjanie prvorodencov) , čiže epizódu podobnú Mojžišovej ( Mojžiš mal byť zabitý ako novorodenec na rozkaz faraóna )- čiže opäť pokus dať Ježiša do súvislosti so Starým zákonom, hoci v ňom nie je spomínaný. č. 44. Štvrtá lekcia : Početné prekrútené citácie Starého zákona použité Matúšom na vytvorenie zdania, že sú tam proroctvá, alebo nejaké zmienky o Ježišovi (Mat 2:23 ) A keď ta došiel (Jozef )usadil sa v mestečku, ktoré sa volalo Nazaret- Tak sa splnilo, čo predpovedali proroci, že sa bude menovať Nazaretským. ( Tento „ocitovaný verš“ sa nikde nenachádza v kanonizovanom Starom zákone.( Sú tam v SZ nejaké verše, ktoré fundamentalisti by azda aj boli ochotní prekrútiť tak aby vypomohli chudákovi Matúšovi) (Sud 13:5 ) Až počneš a raz porodíš syna, britva nesmie prísť na jeho hlavu, pretože chlapec bude od narodenia „ nazirit“ pred bohom (= anglické znenie NRSV ) --lebo chlapec bude zasvätencom božím od života matky a on začne oslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov. ( slovenská verzia Tranoscius ) (Je to proroctvo Samsonove, opisujúce ho ako NAZIRIT, čo znamená „zasvätený“, alebo „oddelený“. Teda toto nemá žiadnu súvislosť s nejakou lokalitou , alebo miestom pobytu (Iza 11:1 ) Ale vypučí ratolesť zo pňa Jeseho a z koreňov jeho Výhonok vykvitne (alebo) (Zach 6:12 )Takto hovorí Pán zástupov: Pozri! Muž Výhonok je meno jeho. Vyženie na mieste svojom a vybuduje chrám Pánov ( Niektorí fundamentalisti by sa mohli pokúsiť namietať, že Nazaret je v skutočnosti „NETZER“, čiže ratolesť. Ježiš hovoril o sebe ako o „viniči“ keďže toto sú Mesiánské proroctvá (samozrejme tu sa nehovorí o ukrižovanom Mesiášovi, ale o takom, čo porazí nepriateľov Izraela a bude vládnuť., Mesiáš prorokovaný v Starom zákone však nikdy sa neukázal) Na nešťastie aj keď preskočíš tento kolotoč prekrúcania pojmu netzer na Nazaret, tieto verše stále nič nehovoria o zemepisnej lokalite ako hovorí Matúš.) č. 45. Piata lekcia: Početné prekrútené citácie Starého zákona použité Matúšom na vytvorenie zdania, že sú tam proroctvá, alebo nejaké zmienky o Ježišovi (Ježiš začína účinkovať ) (Mat 8:16-17 )A keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých diablom posadnutých. I vyháňal slovom (zlých) duchov a uzdravoval všetkých chorých. Tak sa splnilo slovo proroka Izaiaša, ktorý hovorí: Sám vzal na seba naše slabosti a znášal naše choroby.“ ( Verš. ktorý Matúš nesprávne cituje z Iza 3:4).Vskutku choroby naše on niesol a bôlmi našimi on sa obťažil, no my sme ho pokladali za pobitého strestaného Bohom a pokoreného ( Toto je povestný Izaiaš 53, ktorý si kresťania a židi úplne ináč interpretujú, z pochopiteľných príčin . Kresťanská interpretácia je nesprávna. Tu sa nehovorí o Ježišovi.. Hovorí sa tu o „Trpiacom Sluhovi“ , čo je asi perzonifikovanie Izraela, priateľa Izaiašovho, alebo Izaiaša samotného, alebo príklad ideálneho modelu dobrého „Trpiaceho Sluhu“ Nech je to ktokoľvek, nie je to Ježíš , ktorý nemal deti, nemal bohatstvo a bol ukrižovaný. „Trpiaci Sluha „ v tejto kapitole je osoba , ktorý sa dožíva svojho potomstva, žije dlho a delí sa o bohatstvo s mocnými za odmenu pre svoje utrpenia. Toto veru neznie ako by sa tu jednalo o pánu Kristovi čís 46 Šiesta lekcia: Početné prekrútené citácie Starého zákona použité Matúšom na vytvorenie zdania, že sú tam proroctvá, alebo nejaké zmienky o Ježišovi ( Kontext: Ježiš údajne vyliečil ruku jedného muža v sobotu , čo je proti Mojžišovmu zákonu .Veď Jehova v Starom zákone rozkázal ukameňovať jedného človeka iba preto, že zbieral drevo v sobotu. Farizejským sa to nepáčilo ) ( Mat 12:14-18) Farizejci však vyšli a radili sa o ňom, ako by ho zmárnili. Keď sa to Ježiš dozvedel, vzdialil sa odtiaľ. Išli však za ním mnohé zástupy a všetkých uzdravoval a zakázal im rozhlasovať ho. Tak sa splnilo slovo proroka Izaiáša , ktorý hovorí: Hľa, služobník môj, ktorého som si vyvolil, miláčik môj , ktorého si obľúbila moja duša Svojho Ducha vložím do neho , a on oznámi právo národom ( anglická verzia: „to Gentiles“ = človek, čo nie je žid ) ( Matúš musel byť naozaj veľký chytrák, keďže tu napríklad nesprávne cituje niečo, čo absolútne nesúvisí s opisovanou situáciou. Nie je tu žiadna zmienka o liečení, o stretnutí Farizejov, o napomínaní ľudí aby mlčali a o tom, že Ježiš ušiel z toho miesta. ) ( A okrem toho , verše ktoré vytrhuje zo súvislosti z Izaiáša (42: 1-4) nemôžu mať nič spoločného s budúcim Ježišom ) č. 47 Siedma lekcia: Početné prekrútené citácie Starého zákona použité Matúšom na vytvorenie zdania, že sú tam proroctvá, alebo nejaké zmienky o Ježišovi (Kontext: Ježiš sa chystá vstúpiť do Jeruzalemu, takže Matúš ho posadí na osla, aby vyprodukoval ďalšie vyplnenie sa proroctva ) ( Mat 21:4-5 ) Toto sa stalo preto, aby sa splnilo to čo predvídal prorok keď povedal : „Povedz dcére siónskej . Hľa tvoj kráľ prichádza , ponížený a sediaci na oslici a na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“ ( Čo sa teda vlastne dialo podľa Zachariáša ( kap 9- asi 300 rokov pred n.l.) je toto: židovský ľud čakal stovky rokov na svojho víťazného Mesiáša , aby sa ukázal a oslobodil ich od Peršanov, keď Alexander Veľký sa zjaví a ukradne víťazný Mesiášov blesk a ovládne kraj.. Potom zmenili proroctvo , podľa ktorého Mesiáš vojde v pokoji a ujme sa vlády. Malo sa to stať 300 rokov predtým než Ježíš bol v očiach Jozefa a Márie iba zábleskom ( Samozrejme Mesiáš sa nikdy neukázal , iba sa zamenila perská nadvláda za dočasnú grécku nadvládu. ) ( To opäť nemá nič do činenia s Mesiášom, ktorý bude „obetovaný“, ale s iným Mesiášom, ktorý údajne mal prevziať vládu . Opäť Matúš vytrháva verše z kontextu ) č. 48. Osma lekcia : Početné prekrútené citácie Starého zákona použité Matúšom na vytvorenie zdania, že sú tam proroctvá, alebo nejaké zmienky o Ježišovi ( Kontext: Matúš použil detailnú konštrukciu ako Judáš vyjednával o obchodných podmienkach svojej zrady na Ježišovi.) zjednáva si odmenu 30 strieborných. Matúš mu naraz vykonštruuje „výčitky svedomia“ nakoľko si uvedomí, že Ježiš má zomrieť a ide za hlavným kňazom v chráme a Matúš mu „vkladá do úst“ tieto slová: (Mat 27:4-9 ) „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv“ Ale oni povedali: „Čo nám do toho. To je tvoja vec.“ I zahodil strieborné peniaze v chráme a vzdialil sa ; potom odišiel a obesil sa. ( Matúš si vymyslí teraz, že kňazi si tiež uvedomia , že ide o krvavé peniaze, preto použili ich na zakúpenie „hrnčiarovho poľa“, čo znamená dnes cintorín žobrákov. ( slovenská verzia: cudzincov) ( Mat 27:8-9 ) Preto až podnes volá sa to pole Hakeldama, to jest Pole krvi. Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš.“ A vzali tridsať strieborných, cenu oceneného, ktorého takto ocenili synovia Izraelovi, ( Jeremiášove písmo hovorí o príhode (v čase života Jeremiáša ), keď mu Boh „hovorí“, že jeho bratranec mu chce predať pole. „Splnenie“ tohoto proroctva je hneď v nasledujúcej vete, nie až po niekoľko sto rokov. neskôr. (Jer 32:6-7 )“ I povedal Jeremiáš: Pán prehovoril ku mne takto: Hľa príde k tebe Hanameel, syn strýca tvojho Seluma s návrhom: Kúp si moje pole, ktoré je v Anatote, veď máš na kúpu príbuzenské predprávo. Prišiel teda ku mne Hamameel, syn strýka mojho, tak ako povedal Pán, do strážneho nádvoria a povedal mi: „Kúpže si moje pole, ktoré je v Anatote na území Benjamínovom, veď ty máš predprávo si ho nadobudnúť. I vedel som , že je to slovo Pánovo. Kúpil som teda od Hamameela, syna strýca svojho pole, ktoré je v Anatole a odvážil som mu peniaze sedemnásť šeklov striebra. ( Matúš tu opäť vytrháva tento verš úplne z kontextu , aby takto vytvoril zdanie celkom inej situácie, v inom časovom období, než to bolo v skutočnosti spomenuté v Starom zákone. Všetko čo možno povedať je , že Starý zákon asi nebol veľmi ľahko prístupný ľuďom v tých časoch, aby si mohli overovať Matúša a jeho odvolávky, čím by sa zistilo, že to nemá nič spoločného s Ježišom. Neodškriepiteľným motívom Matúša bolo pri tomto všetkom vzbudiť zdanie, že všetko v živote Ježiša bolo dopredu prorokované a že sa „proroctvá splnili“ Ježíš sa však v Starom zákone v skutočnosti vôbec nespomína. ) č. 49. Deviata lekcia: Početné prekrútené citácie Starého zákona použité Matúšom na vytvorenie zdania, že sú tam proroctvá, alebo nejaké zmienky o Ježišovi ( kontext: Vojaci práve pribili Ježiša na kríž, Ježiš visí na kríži nahý) (Mat 27: 35 ) Keď ho ukrižovali losovaním si podelili jeho rúcho aby sa splnilo čo povedal prorok: „Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali“ . (Matúšov verš je vytrhnutý z kontextu tentokrát z knihy žalmov. 22: 18 ( Žal 22:18 ) Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev mecú los.. ( Tento verš Starého zákona nie je proroctvo , ale nárek.. Ak čítame ďalej vidíme , že ide o ďalšie svedectvo o Matúšových machináciách ) (Žal. 22-20-22 NRSV) Zachráň mi dušu pred mečom moju jedinú z moci psov! Zachráň ma z tlamy leva! (poznámka: mení sa scenár a osoba je „zachránená“ (Ježiš? NIE ! Veď Ježiš nebol zachránený ) Z rohov byvolov Ty si ma vyslyšal. O tvojom mene budem rozprávať svojím bratom uprostred zhromaždenia chcem Ťa chváliť ( celý zvyšok žalmu je pokračovanie vďaky za záchranu ! ) č. 50. Ďalšie biblické protirečenie. Smrť Judáša Iškariotského (zradcu Ježiša ) Naozaj sa obesil , alebo padol tvárou k zemi a zomrel ? ( s ďalšími prekvapivými detailmi ) ( Mat 27:5 ) I zahodil strieborné peniaze v chráme a vzdialil sa ; potom odišiel a obesil sa. (Skutky 1:18.) On teda získal pole za nespravodlivú mzdu. Ale padol dolu hlavou, rozpukol sa napoly, takže vyšli z neho všetky vnútornosti . č. 51. Ježiš vysloví ďalší omyl. Sľúbil zločincovi na kríži , ktorý bol ukrižovaný vedľa neho. že budú ešte ten istý deň spolu v nebi. Zabudol, že on má ostať mŕtvy ešte po tri dni vo vnútri zeme a až potom neskôr vystúpiť na nebo . (Mat 12:40 ) Lebo ako bol Jonáš v útrobách žraloka tri dni a tri noci, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme ( Kontext: Ježiš visí. na kríži nahý rozprávajúc si so zločincom na druhom kríži ) ( Lukáš 23:42-43 ) I povedal (Ježišovi)“ Ježišu, spomni si na mňa, keď prídeš do svojho Kráľovstva.“ A Ježiš mu povedal: „Veru, hovorím ti , dnes budeš so mnou v raji!“ č. 52. Ďalšie protirečenie biblie, tentokrát protirečenie v otázke „omilostenia“ (pozri a porovnaj tiež č.58) Ježiš hovorí: tu musíte robiť dobro , aby ste sa dostali do Neba. ( Kontext : Kristus hovorí ) (Ján 5:28-29. ) Nedivte sa teda, že sa blíži hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas, a tí čo robili dobre, budú vzkriesení k životu, tí však čo páchali zlo, budú vzkriesení k odsúdeniu.. č. 53. Jeden prípad ľudskej obete Bohu, ktorý nebol pri neskoršom redigovaní textu vyškrtnutý z biblie Jeden muž upáli svoju dcéru ako obeť prinášanú biblickému Bohu výmenou za to, že Boh mu umožní zabíjať Ammončanov. (Sudc 11:30-31 ) Jefte urobil Pánovi tento sľub: „Keď mi dáš Amončanov do ruky , potom ten, kto vyjde z dvier môjho domu v ústrety -keď sa v pokoji ( angl text : víťazne ) navrátim od Amončanov bude patriť Pánovi a obetujem ho ako zápalnú obetu.“ (Jefteho dcéra vyšla volajúc na slávu jeho vraždeniu a bibvlický Boh dostal sľubenú ľudskú obeť t.j Jefteho dcéru –obetovanú ohňom) č 54 Ďalšie protirečenie biblie. Dva odlišné a protirečivé opisy historky o konverzii Pavla na jeho ceste do Damašku. Tak ako to bolo? Počuli jeho spoločníci onen „ hlas“ , alebo nepočuli ? ( Skutky 9:7 ) No mužovia, čo ho sprevádzali, stáli ako nemí, lebo „hlas sice počuli“, ale nikoho nevideli. (Skutky 22:9 ) A tí, čo boli so mnou videli síce svetlo, ale hlas toho kto hovoril so mnou „nepočuli“ ( ??????) č.55. Biblia JE NEOMYLNÁ! ( Okrem tých 99 % , ktoré sú plné protirečení a falošnej mytológie ) Tu sa hovorí, že 600,000 mužov ( asi aj sprevádzaných približne rovnakým počtom žien , o ktorých sa však nehovorí ), detí a „pomiešaného“ davu. odišlo z Egypta. ( Exo 12:37-38 ) „Na to pohli sa Izraeliti z Ramesesu do Sokotu, bolo ich asi šesťstotisíc pešo idúcich mužov, okrem detí. S nimi šlo aj mnoho všelijakého ľudu“… Toto predstavuje asi 1, 5 milióna ľudí ( viac než je počet obyvateľov mesta DALAS ) Môžete si predstaviť , že Egypťania sa pokúšali držať v otroctve , ovládať a kŕmiť 1,5 miliónov ľudí ? Vedeli by ste si predstaviť čo len zlomok tohoto počtu, povedzme stotisíc ľudí, blúdiť pešo po púšti, bez potravy a bez vody po celých 40 rokov? Neexistuje ani žiadny správa, , že Egypt vôbec mal nejakých Izraelitov v otroctve. Nie je ani žiadny archeologický dôkaz o tom, že Izraeliti boli v Egypte. Je plne preukázané, že Egypťania si sami vybudovali všetky svoje mestá a veľkolepé pamätníky. V samotnom Egypte neexistuje žiadny záznam o tom, že by naraz 1.5 milióna ľudí si to rozmyslelo a dali sa na cestu ( Egypťania pri tom boli známi svojimi starostlivo udržiavanými záznamami ) Nie je ani archeologický dôkaz , okrem nepatrného množstva roztrúsených táborov v púšti, kde údajne najmenej stovky tisícok blúdilo a podľa biblie aj zahynulo. č. 56. Mojžiš v krajine zázrakov Je to komické, že fundamentalisti si myslia, že Mojžiš napísal prvých päť kníh Starého zákona čomu protirečia aj nasledujúce dva verše: (Num 12:3 ) Mojžiš bol mužom veľmi tichým, (tichšim) ako všetci ostatní ľudia na svete. ( A ako to potom, že tento najskromnejší muž na svete popísal o sebe samotnom toľko kníh prekypujúcich sebachválou ? ) ( A tu Mojžiš píše o sebe dokonca aj ako zomrel ) (Deut 34:5 ) A nato zomrel Mojžiš , služobník Boží , v zemi Moab , podľa rozkazu Pánovho . ( teda tak! ) č. 57. Boh povedal: nestarajte sa viac o odpadlých ateistov (List Pavla Židom 6:4-6.) Nemožno tým, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého a okúsili blahozvesť Božiu a divy budúceho veku a predsa odpadli od viery, znova sa kajať. Takí si totiž opätovne ukrižujú Syna Božieho a vystavujú ho posmechu ( Tak teda ateisti ticho! Sám Boh vám zakázal kajať sa ! ) č.58. Pavel a Jakub sa hádajú o tom, či skutky, alebo viera vás predurčujú k tomu, aby ste sa dostali do neba. ( pozri a porovnaj tiež čís.52 ) Jakub ( Jak 2:24) Vidíte , že zo skutkov býva človek ospravedlnený a nie zo samej viery . Pavel .( Gal: 2: 16 ) vieme , že človek nebýva ospravedlnený skutkami zákona, ale iba vierou v Ježiša Krista. Jakub (Jak 2:17 ) Tak aj viera ak sa neprejavuje skutkami, je mŕtva sama v sebe. Pavel: (Titus 3:5 ) ,,,ktorý nás spasil nie pre spravodlivé skutky , ktoré sme konali .Jakub (Jak 2: 14 ) Čo je platná, bratia moji, keď niekto tvrdí o sebe , že má vieru, ale nekoná podľa toho? Môže ho viera spasiť? Pavel ( Rím 3:28) Sme si totiž istí, že človek býva ospravedlnený vierou nezávisle na skutkoch
. Zákona. Jakub: (Jak 2:14 ) ) Čo je platná, bratia moji, keď niekto tvrdí o sebe , že má vieru, ale nekoná podľa toho? Môže ho viera spasiť? Pavel ( Rím 4:5 ) Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa táto viera počíta za spravedlnosť č59. Ježiš prepadol z astronómie. Ježiš (keďže nie je Boh ,ale iba smrteľný človek ) sa zamotal do kosmologických predstáv svojej doby.: Ježiš hovorí o svojom druhom príchode (Mat 24:29 ) Hneď však po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a pevnosti nebies sa otrasú. Ježiš celkom iste hovorí teda o hviezdach. ( pre neho „svetielka“), padajúce z neba ( pre neho zo vzdialenosti porovnateľnej ( a merateľnej - azda na míle ) Toto bolo celkom pochopiteľné podľa predstáv tej doby, pretože nevedeli, že hviezdy sú obrovské nebeské telesá, radovo ako naše slnko, alebo väčšie ( teda mnohonásobne väčšie ako zem ) a že boli vzdialené nepredstaviteľne ďaleko. Teraz vieme, že hviezdy sú slnká , ktoré sú od nás tak ďaleko, že svetlu trvá desiatky stoviek tisícich rokov kým príde na našu zem. Aj keby smerovali okamžite na našu zem , nikdy by nemohli „padnúť na zem“, pretože sú mnoho miliónov krát väčšie ako zem . Teda je nám ľúto…takúto astronómiu nepreglgne dneska ani školáčik č. 60 Ako usmrtiť zlé deti: ( ako nežiaduce koťatá ) (Kontext: História potopy, ktorej scenár bol vypožičaný z iného mýtu o potope, ktorý pochádzal tisíc rokov predtým. Boh usmrtí všetkých ľudí a ich deti ) (Gen 7:21 ) „I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo po zemi, aj všetci ľudia. Všetko čo malo v nozdrách dych života, všetko čo žilo na suchu, zahynulo.“ Kresťania, viete si predstaviť vášho Boha pozerať ako jedno dieťatko za druhým sa topilo ako klesalo bezmocne pod vodu ? ( Nepočujete ako nočnú moru do dneška ich hrdelné výkriky?. Dokázali by ste aj vy byť takí „MILUJÚCI“ aby ste podržali čo už iba jednému dieťatku hlavičku pod vodou, kým sa neutopí? č. 61. Niečo v Starom zákone zapácha rybacinou. (Jonáš 1:17 ) „A priviedol PÁN veľkú rybu, aby pohltila Jonáša. I bol Jonáš vo vnútri ryby tri dni a tri noci.“ Predpokladajme, že historka hovorí o veľrybe, ktorá sa nesprávne označila ako ryba v tomto rozprávaní a že by takáto veľryba mohla mať záujem prehltnúť celého človeka. , Pozrime tiež na niektoré iné aspekty tohoto výmyslu a) žiaden kyslík b.) množstvo jedovatých tráviacich štiav c) žiadna pitná voda d ) Veľryba má enormne RÝCHLY tráviaci systém. Biblia ďalej pokračuje opisom ako Boh rozpráva s rybou a ryba vyvráti muža na suchú zem. ( … a žili potom šťastne do konca svojho života, ….čas do postieľky detí ! DOBRÚ NOC ! ) č. 62. Noe ( tak ako mnohí z nás ) sa opije, je nahý a odpadne na lôžko.: Syn Noema Ham, vidí Noema nahého a Noe prekľaje Chamovho syna Kanaana. To predsa má hlavu a pätu ! (Gen 9:21-25) Keď sa napil vína (Noe ) opil sa a obnažený ležal vo svojom stane I uvidel Cham, otec Kanaanov nahotu svojho otca a vonku rozprával to svojim dvom bratom Ale Sem a Jafet vzali plášť a obaja položili si ho na ramená a idúc odvrátení, zakryli otcovu nahotu.. Ich tváre boli odvrátené , takže nevideli otcovu nahotu.. Keď sa Noe prebral z vína a keď sa dozvedel, čo mu spravil najmladší syn. povedal: „Prekliaty buď Kanaan , staň sa poníženým sluhom bratov svojich“….(Toto nie je kus celkom smiešnej , primitívnej a prevzatej mytológie , že nie? ) č. 63 Apoštol Pavel si opäť protirečí. V jednom liste hovorí, že Abraham mal dvoch synov, v druhom hovorí, že Abraham priniesol ako ľudskú obeť svojho jediného syna.“ Abraham mal (Gen 16:15 ) Išmaela a ( Gen 21:2 ) Izáka. Všimnite si , že Išmael bol prvorodený , keď Abrahám išiel obetovať Izáka, mal v tom čase už dvoch synov. ( Tu Pavel hovorí , že Abraham mal dvoch synov) ( Gal 4: 22 ) Veď je napísané, že Abrahám mal dvoch synov, jedného z (otrokyne ) , druhého z (manželky) slobodnej ( Na tomto bode je Pavel akosi „popletený“ (Heb 11:17 ) Vierou obetoval Abrahám Izáka, keď ho (Boh ) skúšal. Svojho jednorodeného chcel obetovať. … Biblia nie je teda neomylná, ale sa hemží chybami a protirečeniami, čo dokazuje , že nie je Bohom inšpirovaná. č.64. Autori evanjelií Matúša a Lukáša neudávajú súhlasne, kedy došlo k premeneniu Ježiša. Toto je jedna z početných chýb biblie, čo potvrdzuje , že to nebolo Bohom inšpirované, ale napísané veľmi omylnými ľuďmi. ( Mat 16:28 / 17:2 ) Veru hovorím vám, sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, kým neuzrú Syna človeka prichádzať v jeho Kráľovstve. (! ? ) O šesť dní neskôr vzal si Ježiš Petra, Jakuba a Jána , jeho brata, a viedol ich sám na vysokú horu. Tam sa pred nimi premenil. ( Lukáš 9:27-29 ) Naozaj , hovorím vám, že niektorí medzi tými, čo tu stoja , ktorí neokúsia smrť, kým neuvidia Kráľovstvo Božie.“… Asi na ôsmy deň po týchto rečiach vzal si Petra, Jána a Jakuba, a vystúpil na horu modliť sa Kým sa modlil výzor jeho tváre sa zmenil a jeho rúcho mu zbelelo a zaskvelo sa. č. 65. Matúš a Ján nesúhlasne sa popisujú farbu Ježišovho odevu . Opäť jedno potknutie v Biblii dokazujúce, že bola napísaná iba ľuďmi. (Mat 27: 28-29 ) I vyzliekli ho a zahalili do šarlátového plátna. A uplietli veniec z tŕnia , položili mu ho na hlavu. A do pravej ruky mu dali trstinu. Potom padali pred ním na kolená a posmievali sa mu slovami:“ Buď pozdravený kráľ židovský“ (Grécke slovo pre šarlátový je kokkinos) (.Ján 19: 2-3 ) Potom vojaci uplietli korunu z tŕnia , položili mu ju na hlavu, obliekli ho do purpurového plášťa a chodili k nemu a hovorili „Sláva ti kráľ židovský „ A zauškovali ho. (Grécke slovo porphurous) (malá nepresnosť síce, ale predsa ! č. 66. Omyl za omylom v biblii. Pisatelia evanjelií Marek a Ján nesúhlasne popisujú, či Kristus niesol svoj kríž sám,: (Marek 15: 20-24 ) …..a viedli ho ukrižovaťV tom istý Šimon Cyrénsky, Alexandrov a Rúfov otec , vracal sa z poľa a šiel tade. toho donútili niesť mu kríž A tak ho viedli na miesto Golgota ( čo v preklade znamená Lebečné miesto a ponúkli mu víno zmiešané s myrhou., ale ho neprijal. I ukrižovali ho. ( Ján 19: 16-18 ) Tak im ho vydal, aby ho ukrižovalo. Prevzali teda Ježiša ( a odviedli ho) A a sám si niesol kríž, a vyšiel na miesto , ktoré sa volá Lebečné, po židovsky Golgota. Tam ho ukrižovali. č 67. Ježiš hovorí: Bojte sa Boha, nie človeka ! ( Spasiteľ nám hovorí ,aby sme sa báli Boha , nie človeka ): ( Lukáš 12 :4-5 ) „ Vám priateľom svojím hovorím :Nebojte sa tých , ktorí zabíjajú telo. ale potom už nemajú nič viac čo by urobili. Ukážem vám koho sa máte báť, bojte sa toho, kto keď už vás zabil má moc uvrhnúť do pekla. (koho uvrhnúť? páchateľa, alebo obeť ?) .Áno, hovorím vám, toho sa bojte. ( A Spasiteľ na tomto mieste prchá pred hrozbou smrti ) (Mat 12: 14-15 ) Farizeji však vyšli a radili sa o ňom, ako by ho zmárnili.. Keď sa to Ježiš dozvedel, vzdialil sa odtiaľ č 68 Boh „ odpočíva“ a Boh „sa prechádza“ ( anthropocentrické predstavy o Bohovi –nie len tu, ale po celej biblii . ) (Gen 2:2 ) A v šiesty deň skončil Boh svoje dielo , ktoré bol učinil. V siedmy deň však odpočíval od všetkých diel, ktoré bol učinil ( Exo 31: 17 )Nech je ona na večné znamenia medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť dní Pán stvoril nebo a zem, siedmy deň však odpočíval a oddychoval“ ( Počúvajte : takáto Božská bytosť sa môže unaviť , hoci je všemohúca! ) (Gen3:8 ) A potom, keď počuli hlas Pána Boha, ktorý si za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa i Adam a jeho žena pred Pánom medzi stromami záhrady. (Boh si zrejme oceňuje telocvik a denné prechádzky ako zdravotnú kondičku, aby sa v budúcnosti neunavil- -rozumej : ako pri stvorení sveta ) č 69. Bolo to dávno, keď muži a ženy sa nehanbili za svoju nahotu (Gen 2:25 ) A obaja , Adam i žena jeho , boli nahí a neostýchali sa navzájom ( čo len za krásne časy to boli ! , Ale iba po jednom kuse ovocia ďalej…..) (Gen 3:10-11 ) A on povedal (Adam ) „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, že som nahý, a preto som sa skryl.“ (Boh) „Kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal? ( Boh teda sa rozzúril, pretože prepadli na previerke, ktorú na nich vymyslel ) (Gen 3:5 ) ako mohli aj splniť previerku božiu, veď pred zjedením jablka „nepoznali, čo je dobro a zlo!“ ( slovami zvádzajúceho ( a teda rozprávajúceho ) hada: Boh vie, že keď budete z neho jesť , otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh poznajúci dobro a zlo.- TEDA NIE PRED ZJEDENÍM, ALE AŽ PO ZJEDENÍ JABLKA ! ( Či takýto test bol férový ?? Či bolo férové stvoriť ľudí, čo nevedia rozlíšiť čo je dobro a čo zlo??) č.70 Podľa apoštola Pavla žena sa musí držať v úzadí pretože má zníženú schopnosť úsudku (1 Tim 2:9-12) Podobne, aby sa ženy strojili slušne, cudne askromne; nie kučeravým účesom, zlatom, perlami a drahocenným rúchom……Žena nech sa učí v tichosti a vo všetkej poslušnosti. Nedovoľujem však žene vyučovať, ani nad mužom panovať, ale nech je tichá… ( Prečo ????? Pavel nám to hneď vysvetlí : ) (1.Tim 2:13-14 ) Adam bol totiž stvorený prvý, len potom Eva. A nie Adam sa dal zviesť, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa priestupku. ( Tak teda Eva „naletela“, preto úsudok VŠETKÝCH žien je podradnejší, ???? ) ( Pozri aj v ďalšom ) (č 71 vynechané v originále) č 72 Či sa patrí na Božieho syna vzbĺknuť hnevom a prekliať nevinnú rastlinu ? ( čo na to ekológovia? ) (Matúš a Marek si trochu protirečia pri tejto historke tj, či sa kliatba prejavila ihneď, alebo až na druhý deň ) ( Mat 21:19-20) A uzrel (Ježiš) pri ceste figovník a išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič iba lístie.. Vtedy mu povedal: „Nech nikdy už nenarastie na tebe nijaký plod!“ , a figovník hneď vyschol . ( Mar 11:14 ) Nebol totiž ešte čas fíg ( Ježiš)I povedal mu::“ Nech nikto nikdy neje z teba ovocie!“ Aj jeho učeníci to počuli. (Mar 11:19-21) Keď sa potom zvečerilo vyšiel z mesta. No včas ráno, keď išli popri figovníku, videli, že vyschol od samého koreňa. Tu sa rozpomenul Peter a povedal mu: „Učiteľu, hľa ako vyschol figovník, ktorý si preklial“ č. 73. Ďalšie protirečenie ( Preboha, už ich bolo dosť, prestaňte! ) Bol Ježiš ukrižovaný ráno, alebo poobede? Marek a Ján si protirečia v tomto bode. (Mar. 15:25) Bola tretia (deviata ) hodina, keď ho ukrižovali. (Anglický text: deväť hodín ráno ) ( Ján 19:14-16 ) Bol práve prípravný deň pred Veľkou nocou ( anglický text : pred paschou = sviatkom passovera ) okolo šiestej (dvanástej ) I povedal Židom: „Hľa váš kráľ“ Tí však kričali: „Preč s ním, preč! Ukrižuj ho !“ Pilát sa ich spýtal: „Vášho kráľa mám (dať) ukrižovať?“ Ale veľkňazi mu povedali: „Nemáme kráľa, iba cisára.“ Tu im ho vydal, aby ho ukrižovali.. Prevzali teda Ježiša. * * * V TEJTOSÚVISLOSTI treba sa pozastaviť nad pojmom „PASSOVER“ ( prekladaný do slovenčiny niekedy ako pascha = PESACH, . Ide o židovský sviatok , pripomínajúci oslobodenie Židov z Egypta teda preklad slovenského textu Biblie tu zmazáva jeden veľmi ZÁSADNÝ rozdiel medzi židovskou paschou a Veľkou nocou kresťanov.) Podrobnosti pozri v nasledujúcom: (http://www.angelfire.com/pa/greywlf/biblegod.html) PASSOVER “Lebo v tú noc prejdem celou egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené v egyptskej krajine od človeka až po dobytka nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd ja, PÁN. Stalo sa o polnoci, že PÁN pobil všetkých prvorodených v egyptskej krajine od prvorodeného faraónovho, čo mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného väzňovho, čo bol v žalári, ako aj všetky prvorodené zvieratá.. V tú noc vstal faraón a jeho služobníci i všetci Egypťania a nastal hrozný nárek v Egypte, lebo nebolo domu, kde by nebolo mŕtveho. ( Tieto dva odstavce sú z Exodu 12: 12 a 12: 29 ) Podľa biblie , faraón uvrhol na Izraelitov (“Bohom vyvolený národ”) hrozné podmienky v Egypte, nechajúc ich pracovať nemilosrdne ako otrokov. Ako pokračuje historka Biblický Boh poučil svojich “vyvolených” ,natrieť si dvere svojich obydlí jahňacou krvou. Takže Biblický Boh “VYNECHÁ “ (=to pass over / ang = vynechať ) tento dom a nezabije v ňom prvorodeného ( vrátene dobytok ) tak ako to urobí vo všetkých egyptských rodinách. Egyptská spoločnosť sa zakladala na rodine. V každej rodine VEK prvorodeného sa pohyboval v širokých rozpätiach. Mohli to byť novorodenci, batoľa , malé deti dospelí stredného i pokročilého veku . Všetko toto bolo PRVORODENÉ. Okrem všetkého prvorodeného dobytku, čo rodina vlastnila.. Potom boli žaláre, iste v nich boli aj “prvorodenci”. V každom prípade všetci prvorodenci boli pozabíjaní.. Každý život má svoju hodnotu. Ak si pomyslíme teda najmä na smrť novorodeniatok a malých detí, nie je nám ľahko.. na to ani len pomyslieť. Deti, a väzni nemali možnosť namazať si dvere jahňacou krvou. Stali sa teda obeťami zabíjania pre svoj stav “PRVORODENOSTI”, tým Bohom, ktorý údajne miluje svoje stvorenia viac než hocičo iného Je veľmi ťažké si predstaviť lásku k ľudstvu nášho starostlivého Biblického Boha po prečítaní takýchto krvilačných masakrov ( Je to však iba malý zlomok zo všetkých ostatných ! ) Komentár: - 1, ) Biblický Boh sa vyhráža, že nad všetkými bohmi Egypta vykoná súd . Teda Biblický Boh týmto svojím výrokom UZNAL existenciu egyptských bohov, hoci dnes každý školáčik vie, že si ich Egypťania vymysleli. A čo s tými ostatnými bohmi ? Antropológ Anthony Walace ich narátal od počiatku ľudskej civilizácie doteraz 100.000 (!) (Humanist 54:5,36, 1994,) 2. ) VŠEVEDÚCI Biblický Boh bez problému ( a bez databáze matriky a bez počítača) vedel presne stanoviť , kto bol prvorodený, hoci to nikto z nich nemal napísané na čele! Ten istý Boh však nevedel rozlíšiť príslušníkov svojho „vyvoleného národa“ a preto si títo museli krvou pomaľovať dvere, aby ich Boh vynechal pri všeobecnom masakrovaní! - 3.) Vyvolený národ ( Židi) mali v Egypte hrozné podmienky. Napriek tomu každá ich rodina bývala v osobitom DOME, ( kde si museli pomaľovať dvere krvou, aby si ich BOH nepomýlil s Egypťanmi. ! Potreboval naozaj VŠEVEDÚCI Boh takéto znamenie? č 74. A teraz znovu niečo na pobavenie: Koľko koňských stajní mal Šalamún ? 4, alebo štyridsaťtisíc? ( 3.Kr 4:6) Šalamún mal tiež štyritisíc konských jasiel pre svoje vozy a dvanásťtisíc jazdcov ( slov text SSV ) ---štyridsaťtisíc maštalných priestorov pre kone (slov text Tranoscius )--- štyridsaťtisíc stajní (anglický text NRSV .) č 76. Trest Boží pre búriace sa dietky a tehotné ženy ( alebo návod Biblie na umelé prerušenie tehotenstva? ) (Ozeáš 14::1 ) Zhynie Samaria, pretože sa vzpierala Bohu svojmu, pod mečom padať budú, nemluvňatá im rozdrvia , tehotné (ženy) im rozpárajú ( slov SSV ) ---–(a ich tehotné ženy budú rozpárené . slov Tranoscius ) -( and their pregnant women ripped open /angl NRSV ) č 77. Trest za pozeranie na archu. (1.Sam 6: 19.)I potrestal (PÁN)obyvateľov Betsamesu , pretože hľadeli na archu Pánovu . Porazil ( angl text: ZABIL ) z ľudu sedemdesiat mužov ( 50.000 mužov ). ľud smútil, lebo Pán ťažko potrestal ľud ( angl text RSV--: pretože Boh im vykonal veľké zabíjanie ) ( poznámka autora: No a čo je na tom? Nemali pozerať ! ) č 78. Knihy Kroník a Kniha kráľov si protirečia . Koľko mal rokov Ochoziáš keď sa ujal vlády? Štyridsaťdva, alebo dvadsaťdva? (2.kron 22: 2 ) Štyridsaťdvaročný bol Ochozíáš , keď začal panovať a jeden rok panoval v Jeruzaléme.Meno jeho matky bolo Atália, dcéra Amriho. (2.Kr 8:26.)Dvadsaťdvaročný bol Ochoziáš , keď začal panovaťa jeden rok panoval v Jeruzaléme. Meno jeho matky bolo Atalia, dcéra izraelského kráľa Amriho. č 79. Boli rastliny na svete už pred stvorením človeka, alebo až potom? Elohist a Yawist si protirečia. (Eloistická historka o stvorení sveta vraví, že rastliny boli prvé) (Gen 1:12 ) Zem vyhnala trávu, a rastliny s plodom semená podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. ( .Yawistická historka o stvorení sveta vraví, že najprv bol človek) (Gen 2:5-7 ) nebolo ešte na zemi nijakého poľného krovia a ešte nepučala ani poľná tráva, lebo nedal Pán, Boh, pršať na zem a nebolo ani človeka , ktorý by obrábal zem… Potom Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka …. č.80. Primitívna Božia astronómia urobí deň dlhším, aby dokončila vyvražďovanie Amorejských mužov, žien a detí. Jozue zistil, že nebude mať dosť času vyvraždiť všetkých Amorejčanov ( dokonca ani s pomocou samotného Boha, ktorý zhadzoval balvany z neba , aby rozmliaždili utekajúcich ľudí ) rozkázal slnku , aby sa zastavilo na nebi nad Gabaónom, a mesiacu, aby sa zastavil nad údolím Ajalon . Autor knihy Jozue , tak ako každý iný v jeho čase, si nebol vedomý, že zem sa točí a myslel si, že slnko sa točí okolo zeme a že slnko a mesiac boli iba niečo málo vzdialené od zeme, takže na nich mohol zakričať rozkaz zo zeme , aby sa prestali točiť nad presne stanovenými zemepisnými miestami na zemi. Presne tieto verše boli použité Cirkvou proti Galileovi, keď prišiel k záveru, že je to naopak, a že zem sa otáča okolo slnka ( Joz 10:12-13 )..Vtedy zvolal Jozue k Pánovi- v ten deň totiž , keď Pán vydal Amorejčanov“ Slnce zastav sa nad Gabaonom a mesiac nad údolím Ajalon „ A slnce zostalo stáť i mesiac sa zastavil , kým sa ľud na svojich nepriateľoch nevypomstilv do rúk synom Izraelovým – a hovoril pred Izraelitmi : Či to nie je napísané v „ Knihe spravodlivých“ ? a slnce sa zastavilo uprostred neba. a neponáhľalo sa zapadnúť po dobu skoro celého dňa. (Sú to naozaj „Slová Božie“ PÁN, ktorý stvoril celý svet predsa musí vedieť, čo stvoril! A musí vedieť aj to ktoré nebeské teleso sa točí okolo ktorého ! !! ) č. 81. Zem je plochá ( aspoň tak si to mysleli autori biblie tak ako každý iný , kto vtedy žil ): Tu je sen Nebuchodonozorov tak ako si ho autor Knihy o Danielovi predstavoval . Autor si predstavoval strom vyrastajúci zo stredu plochej zeme, čo siahal až do neba , ako si to vtedy mysleli vzdialeného iba niekoľko míľ. Tento strom bol viditeľný až na okraj plochej zeme ( Daniel. 4:7-9. ) Videnie, ktoré mi na mojom lôžku prešlo hlavou. Videl som, a hľa, strom bol uprostred zeme, jeho výška bola veľká. Strom vzrastal a mohutnel , jeho výška siahala do neba a vidieť ho bolo až na končiny celej zeme č 82 Klamanie trpiaceho zomierajúce otca jeho vlastným synom je odmenené samotným BOHOM: Jakub ukradne Izákovo požehnanie, predstierajúc , že on je Ezau, (jeho brat) , použijúc takto podvod proti svojmu otcovi. Potom Boh odmení tento podvod. Aký to strašný mýtus! (Jakub je nervózny ako má dobehnúť svojho umierajúceho otca.) ( Gen 27: 11-12 ) Ale Jakub svojej matke Rebeke odpovedal: „Hľa , môj brat Ezau je zarastený človek, ja som však hladký. A ak ma môj otec ohmatá, potom budem v jeho očiach ako taký, ktorý si z neho robí posmech a privediem na seba kliatbu a nie požehnanie ( Tu Jakub spácha jednu špinavosť ) ( Gen 27: 19. ) I odpovedal Jakub svojmu otcovi:: „Ja som Ezau, tvoj prvorodený. Urobil som ako si mi rozkázal. Len si rovno sadni a jedz z mojej diviny, žeby si ma požehnal“ (Zomierajúci Izák požehná Jakuba, keďže si myslí, že požehnáva Ezaja, , teda iného svojho syna. ) ( Ezau príde niečo neskôr a hnevá sa, že Jakub mu ukradol otcovo požehnanie, zabúdajúc, že jeho otec trpí a umiera pred jeho očami ) (Gen 27:35 ) On ( Izák ) odvetil:“ Podvodne prišiel tvoj brat a odňal ti požehnanie!“ ( A tu BOH odmení Jakuba , preto, že ukradol požehnanie) ( Gen 28: 14 ) .A potomstva tvojho bude ako prachu na zemi… č 83. Ochoziáš bol o 2 roky starší, než jeho otec Joram ( Joram bol postihnutý ako božím trestom chorobou a Boh ho zabil po ôsmych rokoch panovania. ) (2Kr 21:20) (Joram)Tridsaťročný bol keď začal panovať a osem rokov panoval v Jeruzaleme (slov verzia SSV) (Bol tridsaťdvaročný slov verzia Tranoscius, súhlasne s angl v NRSV )..pochovali ho v meste Dávidovom. ..Takže Joram zomrel keď mal štyridsať. (2 Kr 22:1 ) Obyvatelia Jeruzaléma ustanovili miesto neho za kráľa jeho najmladšieho syna Ochoziáša, lebo všetkých prvších (=starších synov / angl verzia) pobila tlupa koristníkov, ktorá pod Arabmi vnikla do tábora .Kráľom sa stal teda Ochoziáš, syn júdskeho kráľa Jorama (2. Kr 22:2 ) Štyridsaťdvaročný bol Ochoziáš keď začal panovať a jeden rok panoval v Jeruzaléme. ( Syn bol teda O DYA ROKY STARŠÍ AKO JEHO OTEC ! ) č. 84. Dobrotivý Šalamún ( ktorému Boh práve dal múdrosť ) zotročí tridsaťtisíc mužov, aby vybudoval svoj chrám ( ktorý archeológovia nikdy nenašli ) Šalamúnov biblický Chrám, z ktorého nič neostalo ( z knihy Romera „Testament“ ) (3(=1He) Kr. 5: 19 )Preto som si zaumienil postaviť dom menu Pána, Boha svojho, ako to Pán riekol môjmu otcovi Dávidovi: „Tvoj syn, ktorého miesto teba posadím na tvoj trón, ten postaví dom menu môjmu“ (3=1 Kr 5: 27.) Potom priviedol kráľ Šalamún robotníkov z celého Izraela, bolo ich tridsaťtisíc mužov Poslal ich na Libanón v mesačných smenách po desaťtisíc, Mesiac boli na Libanone a dva mesiace doma, Nad robotami bol Adoniram ( angl text: na nútené práce dozeral Adoniram ) č.85. Biblia hovorí: Bite korbáčom vaše deti (Prísl 23: 13 ) Neodvracaj trest od chlapca, bo nezomrie, keď vyšľaháš ho korbáčom. č.86. Odpovedaj bláznom tak ako oni chcú. Neodpovedaj bláznom tak ako oni chcú. (Prísl 26: 4 )Neodpovedaj pochábľovi, podľa jeho bláznovstva, aby si sa mu nestal podobný aj ty, (Prísl 25:5 )Odpovedz pochábľovi podľa jeho bláznovstva , aby sa nezdal múdrym sebe samému. č. 87. Žiadne vtáky , alebo hmyz , čo kráčajú na štyroch nohách nejestvujú: (Lev 11: 20-21 ) Zo všetkého lietajúceho hmyzu, čo chodí po štyroch , môžete jesť len tie , čo za nohami majú ešte nohy na skákanie, aby mohli skákať po zemi. č 88 Je Boh všemohúci , keď nevedel ani vyhnať ľudí z rovíny ? (Sudc 1:19 ) Pán bol s Júdom, takže zaujal vrchovinu.,ale NEMOHLI ( v angl texte: NEMOHOL ) vypudiť obyvateľov nížiny, lebo títo mali železné vozy. č.89 Ježiš vraví, že je dobré ak sa vykastrujete k vôli kráľovstvu nebeskému. (Mat 19:12 ) ( preklad angl textu podstatne odlišný znie takto ) Pretože sú EUNUCHOVIA, ktorí sú takýmito už od narodenia., potom sú EUNUCHOVIA, čo ich druhí urobili takými, a napokon sú EUNUCHOVIA , čo sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské, . Nech toto prijíma každý, kto môže. ( slovenský text znie takto Tranoscius.: ) Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky, a sú ktorých ľudia urobili takými, a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí (. Slovenský text SSV znie takto: : ) „ Nie všetci chápu túto reč, ale iba tí , ktorým je to dané. Lebo sú takí, ktorí sú už zo života svojej matky odkázaní na BEZŽENSTVO, a iní musia ostať NEŽENATÍ , lebo im ľudia NANÚTILI BEZŽENSTVO, a zase iní ktorí si pre Kráľovstvo nebeské sami vyvolili BEZŽENSTVO. Kto to môže pochopiť, nech pochopí !“ ( Komentár: POCHOPTE, KTO MOŽETE! odkedy EUNUCH a NEŽENATÝ je to isté. ) č. 90 Biblia hovorí, že biť ľudí a robiť im rany je blahodárne pre ich zdravie.: (Prísl 20:30 )Krvavé sinky olamujú zlo a údery (zas ) kľudia skryty života. (slov text SSV ) Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého a údery čistia najvnútornejšie časti tela. ( slov text Tranoscius ) č. 91 Samson prehral stávku a Božský duch na neho zostúpil …uvidíme prečo? Samson prehral stávku , takže duch PÁNA na neho zostúpil, a pozabíjal 30 Filištíncov , aby získal ich šaty na zaplatenie svojej prehry.. Skrátka : CHLAP NA MIESTE ! ( Sudc 14:19 ) A zostúpil na neho duch Pánov. Zašiel do Askalona, pobil tamojších tridsať mužov, pobral im šaty a dal ich sviatočné šaty tým, ktorí rozlúštili hádanku. č. 92. Opäť hovorí biblia , že svet je plochý. Tu sú ďalšie verše popisujúce ako Boh nakreslil plochý dvojrozmerný kruh na „tvári vôd“, aby vytvoril suchú zem.( Prísl 8:26-27. ) prv než bol nivy učinil a planiny a prvé hrudy na ZEMEKRUHU. (Job 26:10 )Hladinám vôd vymeral presný OBVOD po hranicu samu svetla so tmou (slov text SSV ) Opísal KRUH na tvári vôd na hranici medzi svetlom a tmou. ( angl text NRSV ) ( Isa 40: 22m)On tróni nad OKRUHOM zeme- jej obyvatelia sú ako kobylky, on rozťahuje sťa závoj nebesá a rozprestiera ich ako obytný stan. č. 93. Štyri obzvlášť nesmyselné verše biblie. Historka babylonskej veže ( mýtus na vysvetlenie prečo jestvujú rozmanité reči ) ( Gen 11: 4-7 ) Potom povedali: „Poďme , vystavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba ( Tak ako väčšina ľudí ich časov autori Genesis mysleli, že nebe je klenba , vzdialená iba niekoľko míľ ) spravme si tak pomník, aby sme sa nerozpŕchli po celej zemi“ Tu zostúpil PÁN, aby videl mesto a vežu, ktorú stavali ľudia ( PÁN teda musel prísť dolu, pretože inak bol hore v nebi, nie teda všadeprítomný –teda antropomorficky obraz v predstavách autora… Tiež musel prísť dolu, pretože nemohol vidieť mesto a vežu z toho miesta, kde bol? ) a ( PÁN ) riekol: „Hľa, sú jedným národom, všetci s rovnakou rečou a to je počiatok ich činov a veru neodstúpia od všetkého toho, čo si zaumienili urobiť. ( Boh sa na tomto mieste stáva trochu žiarlivým voči týmto ľuďom, iba za to, že sa pustili do stavania. Veď pozrite na pyramídy v Egypte a v Strednej Amerike, a stavby vysoko v Andách , čo postavili Inkovia a mrakodrapy, ktoré sme postavili v súčasnosti .Napriek tomu pri týchto stavbách nedošlo k žiadnemu BOŽIEMU zákroku , aby sa tieto projekty prekazili !)Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich reč, aby nikto nerozumel reči druhého!“ č. 94. Boh napomína (Izraelitov ), aby si dávali pozor, lebo zošle na nich divé zvieratá, ktoré im požerú ich deti ! (Lev 26: 22 ) Divé zvery pošlem medzi vás , ktoré vás pripravia o vaše deti--- č 95 Trest pre ženy, ktoré nenechajú svojich mužov biť sa sinými „Fair play“ (Deut 25:11-12 )Ak sa budú dvaja mužovia vadiť a došlo by k bitke medzi nimi, a žena jedného muža by chcela oslobodiť svojho muža z rúk silnejšieho,, natiahla by ruku a chytila by ho za prirodzenie, odsekni jej ruku a nedaj sa pohnúť k nijakému zľutovaniu ! č 96. Boh zabije jedného muža, pretože nechcel oplodniť ženu svojho brata. (Gen 38:9-10 ) Keďže Onan vedel, že potomstvo nebude jeho, zakaždým vylieval semä na zem, kedykoľvek obcoval so ženou svojho brata., len aby nepodkytol potomstvo svojmu bratovi. Pánovi sa však znepáčilo čo robieval a aj jemu dal zomrieť. č.97. Samson zabije 3000mužov a žien s pomocou „BOHA, ktorý mu dá silu“. (Sudc 16:27-30 ) V dome bolo plno mužov a žien. Došli tam tiež všetci filištínski náčelnici. A na streche bolo asi tritisíc mužov a žien , ktorí sa prizerali na Samsonovu hru. Samson však vzýval PÁNA a prosil: „ Pane Bože,! Rozpomeň sa na mňa a daj mi sily ešte tentoraz, ó Bože, aby som sa vypomstil aspoň za jedno z dvoch mojich očú“ Tu uchopil Samson dva prostredné stĺpy, na ktorých spočíval dom , zaprel sa do nich , pravou rukou do jedného a ľavou rukou do druhého . Len čo zvolal Samson „Nech zomriem s Filištíncami“- vystrel sa celou silou a dom sa zrútil na náčelníkov a na všetok ľud, ktorý bol v ňom. A mŕtvych, ktorých zabil pri svojej smrti , bolo viac než tých , ktorých bol pobil za svojho života. č. 98. Múr padne na 27 tisíc Aramejčanských vojakov .. veru tak! (1=3.Kr 20: 28 ) vydám ti do ruky celý tento veličizný zástup, aby ste poznali , že ja som PÁN. (1=3.Kr.20:29 ) Sedem dní táborili proti sebe, na siedmy deň strhol sa boj a synovia Izraela (slov text SSV ) porazili Aramejčanov a to stotisíc pešiakov jeden deň---- (angl text NRSV :) Izraeliti ZABILI stotisíc Aramejských pešiakov za jeden deň. ( 1=3.Kr 20:30 )Ostatní utekali do Afeku, do mesta ; tam padol múr na dvadsaťsedemtisíc pozostalých… č. 99. Dve odlišné verzie mýtov o stvorení sveta v Genesis (Elohist a Yawist ) nesúhlasne popisujú, či bol najprv stvorený človek a až potom zvieratá, alebo naopak (Eloist : najprv zvieratá.) (Gen. 1:24 ) Potom riekol Boh: „Zem vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu“A stalo sa tak…(Gen 1:27 )A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na obraz Boží stvoril ho muža a ženu stvoril ich (Yawist- najrv človek potom zvieratá. ) ( Gen 2:7. ) Potom Pán, Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života a tak sa stal človek živou bytosťou. ( Gen 2: 19 )Potom , keď bol Pán , Boh , utvoril z hliny všetku zver poľnú a všetko vtáctvo nebeské , priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, pretože ako ho nazve, také bude jeho meno.( POZNÁMKA : podľa poznatkov NÁŠHO STOROČIA --doteraz poznáme asi dvadsať miliónov rôznych živočíšnych druhov, avšak celkový odhad je asi sto miliónov !! Toto všetko pozliepať z hliny ??) č 100. Boh a otázka prinášania ľudských obetí na počesť Boha. . Pretože boli skazení a nedbali na tú časť jeho prikázaní, kde bolo dovolené namiesto ľudskej obete dieťaťa nahradiť toto obetovaním zvieraťa.., Boh ich nechá, aby mu naďalej obetovali svojej dieťatká a aby sa zhrozili a uvedomili, že on je PÁNOM. (Ezech 20:26 ) Chcejúc ich naplniť hrôzou, aby vedeli, že ja, PÁN ich darmi som ich poškvrnil tým, že nechali prechádzať cez oheň, všetko čo otvára lono.(slov verzia SSV )-- A poškvrňoval som ich vlastnými darmi, keď všetko prvorodené prevádzali cez oheň ( angl verzia NRSV: OBETOVALI ) , aby som ich predesil, aby poznali, že ja som Hospodin. č.101 Potom, čo „ spravodlivý“ Kráľ Dávid sa vyspí so ženou iného muža a nechá tohoto muža zabiť v boji, Boh je nespokojný , takže samozrejme nechá zomrieť nevinné bábätko. ( umelé prerušenie tehotenstva vtedy nepoznali ) (2, Sam 12:14 )Ale keďže si touto vecou zavdal nepriateľom Hospodinovým príčinu rúhať sa,syn, ktorý sa ti narodil, musí zomrieť… ( na siedmy deň dieťa zomrelo ) (slovenský text Tranoscius ) ..syn, ktorý sa ti narodí iste zomrie.Na siedmy deň dieťa zomrelo.(slov text SSV ) č. 102 Zo všetkých zvierat sveta Boh a Adam hľadali, avšak nenašli žiadneho PARTNERA pre Adama ( dokonca ani medzi ovcami nenašli ) (Gen 2:20-21 )A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko vtáctvo nebeské a všetku zver poľnú.. Pomocnicu však , čo by mu bola PODOBNÁ nenašiel . ( slov text SSV )--- ( angl. text: avšak nenašli: POMOCNICU, čo by mu bola PARTNERKOU verzia NRSV ) (komentár: teda zrejme nešlo o hľadanie „pomocnice“.- veď na vypranie figového listu, čo nosil ju nepotreboval--- muselo ísť o PARTNERKU PRE „OBCOVANIE“ ) č. 103. Ľud Judu zakričal a Boh im pomohol pozabíjať pol milióna Izraelitov. ( veru tak! ) (2, Kron. :13: 15 ) Júdske mužstvo začalo kričaťa keď júdske mužstvo kričalo, porazil Boh Jeroboama a celý Izrael pred Abiášom a Júdom ( 2. Kron 13:16-18 )Izraeliti utekali pred Júdovcami a Boh im ich vydal do ruky.Abiáš a jeho ľud zapríčinil im veľkú PORÁŽKU ( slov text ) VEĽKÉ VRAŽDENIE ( angl text, verzia NRSV ) takže z Izraela padlo prebodnutých päťstotisíc vybraných mužov, Takto boli v tom čase pokorení synovia Izraela, synovia Júdu však zosilneli, pretože sa opierali o Pána, Boha svojich otcov. č 104 Evanjelium Lukáša a Skutky apoštolské si protirečia o tom, ako dlho Ježiš sa tu zdržoval po tom, čo údajne vstal z mŕtvych- Skutky hovoria 40 dní a Lukáš hovorí 1deň.. Tvrdí sa pri tom, že tieto dva spisy napísal ten istý človek ( Skutky hovoria 40 dní ) ( Skutky 1:3 ) Im sa aj predstavoval mnohými dôkazmi po svojom umučení, že je živý, keď sa im cez štyridsať dní zjavoval a hovoril s nimi o veciach Kráľovstva Božieho. ( Lukáš hovorí o jednom dni ) ( Luk 24:1 ) Prvého dňa v týždni, včas ráno prišli (ženy ) ku hrobu. ( Luk 24: 13 )Ako sa tak zhovárali a vypytovali aj sám Ježiš sa priblížil a išiel s nimi. ( Luk 24: 29 )Ale oni naliehali naňho a hovorili: „Ostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil“ Vošiel teda s nimi (potom, čo sa navečerali ) ( Luk 24: 33. )A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema.. (Luk 24: 50-52 ) Potom ich vyviedol až k Betanii. I pozdvihol svoje ruky a požehnal ich a v tom keď ich žehnal, vzďaľoval sa od nich a vznášal sa do neba.. Oni sa mu poklonili a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. č. 105. V Biblii je veľa zmätku o tom, či niekto vôbec videl niekedy Boha., alebo nie. (Autor evanjelia Jána a apoštol Pavel hovoria, že nikto Boha nikedy nevidel ) (Ján 1: 18 ) Boha nikto nikdy nevidel ( 1. Tim 6:16 ) Jeho nikto z ľudí neuzrel, ani uzrieť nemôže. ( A tu zasa Mojžiš vidí Všemohúceho odzadu ) ( Exo 33: 20 ) A povedal mu tiež: „Tvár moju nemôžeš vidieť , lebo niet nikoho, kto by ma videl, a ostal by ešte nažive“ ( Exo 33: 23 ) „Potom odtiahnem ruku svoju a ty uvidíš tylo moje.. Avšak tvár moju nikto nesmie vidieť“ ( Tu zasa Mojžiš, Aron, Nadab, Abiu, Izák , Jakub a Amos majú plný čelný pohľad ) (Exo 24: 9-10 )Potom Mojžiš, Áron, Nadab, Abiu a sedemdesiat starších z Izraela vystúpili hore a tu videli Izraelovho Boha. Pod jeho nohami bolo čosi ako plocha zo zafírových dlaždíc a lesklo sa to ako samotné nebo. ( Gen 26 : 2 )Vtedy sa mu zjavil PÁN (Izákovi ) a riekol . ( Gen 32: 30 ) Nato Jakub nazval to miesto FANUEL ( Božia tvár ) lebo tak povedal“ videl som Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive“ (Amos 9:1 ) Videl som PÁNA stáť pri oltári… č. 106. Ak príde tlupa perverzných ľudí búchať na tvoje dvere, s tým, že chcú mať pohlavný styk s vaším hosťom mužského pohlavia, daj im namiesto neho svoju panenskú dcéru a konkubínu svojho hosťa. (Sudc 19:22 )Keď už boli v dobrej nálade, tu hľa, mužovia z mesta, zlosynovia, obstali dom a ustavične tĺkli na bránu Vyvolávali na starca, pána domu: “Vyveď muža, ktorý prišiel do tvojho domu! Chceme s ním obcovať. ( Sudc 19:24 ) ( Starec: ) Mám však dcéru, pannu a on zas vedľajšiu ženu ( angl. text. KONKUBÍNU ) Môžem vám ich vyviesť. Tie znásilnite a urobte s nimi ako sa vám ľúbi.; Ale na tomto mužovi sa nedopustite takej hanebnosti. ( Sudc 19:25 )…. vzal muž svoju vedľajšiu manželku ( angl text : KONKUBÍNU ) a vyviedol im ju na ulicu von.. Zneužívali ju a ukájali si na nej svoje chúťky po celú noc až do rána.Prepustili ju až pri východe zorničky. ( Čo urobíte potom, keď sa vaša znásilnená konkubína vráti ?) ( Sudc 19:29 ) vzal nôž,, uchopil svoju vedľajšiu ženu ( KONKUBÍNU ), rozsekal úd za údom na dvanásť kusov a rozposlal ich po celom území Izraelovom. č. 107. Eliáš, aby dokázal , že je mužom Božím, nechal z neba zostúpiť oheň, ktorým upálil k smrti 51 mužov. ( predzvesť inkvizície? ) (2.=4 Kr. 1:10 )Eliáš však odpovedal a hovoril päťdesiatnikovi ( =kapitánovi pätdesiatich mužov / angl verzia )“Akže som ja muž Boží, nech zostúpi z neba oheň a strávi jeho i jeho päťdesiatich“ V tom zostúpil z neba oheň a strávil jeho i jeho päťdesiatich. ( Ten Eliáš sa vždy VYSTATUJE! ) č 108. PÁN uvádza ľud Azotčanov do hrôzy a postihuje ich vredmi, pretože majú Archu Úmluvy. Mohli by ste si myslieť, že keď je všemohúci mohol im vyfúknuť archu zpäť a vrátit Izraelitom, alebo nechať Izraelitov, aby si ju vydobyli naspäť, ale pre Boha, ktorý je krutý a vyžíva sa v týraní ľudí takéto “trestanie“ patrí skôr do jeho štýlu. ( alebo aspoň ako si ho primitívni starí Židi s obľubou predstavovali. ) (1.Sam 5:6 ) Pánova ruka však zaľahla na Azotčanov podesil ich a potrestal vredmi . Azot i jeho okolie ( v angl texte: NÁDORMI ) č. 109. Šalamúnov Chrám je „trošičku“ prehnaný… Bol iba …dĺžka 60 lakťov, 20 lakťov široký a 30 lakťov vysoký ( 1=3. Kr 6:2 ) Teda asi dvojnásobok objemu jedného dvojpodlažného domu, Napriek tomu údajne to trvalo 7 rokov kým ho 183.300 robotníkov postavili (1=3 Kr5:13 –16 ) (1=3 Kr 6:38 )Stavba pohltila údajne 9,200,000 libier zlata a 92,000,000 libier striebra ( 1. Kron 22:14 ) . Archeológovia však žiadne stopy z toho nenašli. č. 110. Lukáš vkladá Ježišovi do úst nepravdivé tvrdenie, že plní proroctvá Starého zákona. Pravda je , že žiadne proroctvo a ani len zmienka sa netýky v Starom zákone Ježiša. ( pozri aj č. 40 ) ( Luk 24:44 ) To sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami – že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom , v prorokoch a žalmoch ( slov text Tranoscius ) že sa musí všetko splniť, čo je napísané v Zákone Mojžišovom, u prorokoch a v žalmoch O MNE, ( slov text SSV ) č.111 Ježiš vykríkne a noc duchov začína ( Mat 27:50 ) Ježiš však znova zvolal veľkým hlasom a vypustil ducha . ( Mat 27:52 )Aj hroby sa otvorili a mnohé telá svätých, čo boli zosnuli, vstali. ( Mat 27: 53 )Po jeho vzkriesení vyšli aj oni z hrobov, prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. ) ( Komentár : Tie tri dni od ukrižovania až po vzkriesenie pravdepodobne sedeli všetci mŕtvi svätí vo svojich hroboch , ktoré sa medzitým otvorili a čakali až sa Ježíš vzkriesi ) č. 112. Drží Ježiš naozaj prvenstvo vo vystupovaní do neba? ( Ján 3: 13 ) Veď nikto nemôže vstúpiť na nebesá, okrem toho, ktorý zostúpil z nebies, a to je Syn človeka. ( Syn človeka vstupujúci na nebesá je teda tu Ježiš. ) (Ján 3: 15 ) … aby nik, kto uveril v neho nezahynul, ale mal život večný….( Počkaj chvíľku! ….a čo tak Eliáš vystupujúci na nebesia ???? ) (2=4 Kr 2:11 ) A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba .( Tak teda Ježiško, nebol si sám ! ) č. 113 „Dobrotivý“ Šalamún mal svojho konkurenta ( jeho brata Adonijáša ) sympatizant Šalamúnov a starý obracač kabátov zavraždil konkurenta, aby zaistil vládu Šalamúnovi. ( Šalamún pomaly listuje príručku nemilosrdných diktátorov poznamenávajúc si úseky o majstrovstve ako zabíjať ihneď konkurentov, akonáhle sa objavia na scéne ) ( tak na prvom mieste Adonijáš ) (1=3 Kr 2: 24 - 25)Teraz teda na život PÁNA, ktorý ma upevnil a posadil na trón môjho otca Dávida a ktorý mi podľa svojho sľubu založil dom, Adoniáš dnes zomrie Potom kráľ Šalamún poveril Jojádovho syna Banaiáša a ten mu zasadil smrteľný úder (1=3 Kr 2: 2? 29 ) Kráľovi Šalamúnovi oznámili, že Joáb utiekol do stánku Pánovho a je teraz vedľa oltára. Vtedy Šalamún poslal Jojádovho syna Banaiáša. s rozkazom: „ Choď, Zatni ho“ ( Napokon ostáva na poradovníku vrážd ešte Semei )(1=3 Kr 2:46 )I dal kráľ príkaz Jojadovmu synovi Banaiášovi a ten išiel a zasadil mu ( = Semeiovi ) smrteľný úder.. Tak sa kráľovstvo upevnilo v ruke Šalamúna. ( Viem, viem, veď Boh mu na to dal Božské právo, Šalamún nechcel nič iného, iba trochu pomôcť pre istotu tej Božej vôli- teda nič zlého sa nestalo !!! ) č. 114. Hádanka: Koľko generácií bolo údajne ( podľa Božieho slova ) od Abraháma . Odpoveď : 42. (Skutočnosť 41 ) Podľa Matúša (Mat: 1:17 ) Všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo teda štrnásť, od Dávida až po babylonské zajatie štrnásť a od babylonského zajatia až po Krista štrnásť . ( 3x14=42 ) Mat 1 2 3 4 5 6 7 Abraham , Izák, Jakub, Júda ,Perez,Hezron, Aram. 8 9 10 11 12 13 14 Aninadab, Nahšton, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, Kráľ Dávid., 1 2 3 4 5 6 7 Šalamún, Rehoboam, Abijah , Asaf, Jehošafat, Joram,Uziáš, 8 9 10 11 12 13 14 Jotam,Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amos, Josiah, Jechoniah. 1 2 3 4 5 6 7 Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Zadok, Achim 8 9 10 11 12 13 Eliud,, Eleazar. Mattha, Jacob,Jozef, Ježiš (14+14+ 13= 41 iba ! ) č 115 Ako to ? Ježiš chce pochovať svojho otecka až po svojej vlastnej smrti? KTORÉHO ? ( Mat 8: 21 ) A zase iný učeník mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať svojho otca ( Mat 8:22 ) Ježiš mu však odpovedal: „Poď len za mnou a nechaj, aby si mŕtvi pochovávali svojich mŕtvych“ č. 116. Matúš a Lukáš si protirečia v zozname 12 učeníkov. Lukáš uvádza Júdu, syna Jakuba namiesto Matúšovho Tadeja. ( Luk 6:13-16 ) A keď sa rozodnilo, zvolal svojich učeníkov , vyvolil z nich dvanástich, ktorých aj nazval apoštolmi :Šimona, ktorého nazval Petrom,jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána , Filipa, Bartoloméja,,Matúša , Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona , zvaného Horlivcom, Júdu (brata ) (Syna podľa angl. textu ) Jakubovho, a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. ( Mat 10: 2-4 )Mená dvanástich apoštolov sú však tieto: Prvý je Šimon, ktorý sa volá aj Peter. a jeho brat Ondrej; Jakub Zebedejov a jeho brat Ján; Filip a Bartolomej; Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alféjov a Tadej, Šimon Horlivec a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. č.117 Ježiš nie je ochotný „ vyhnať zlého ducha “ dcére prosiacej matky, pretože táto nie je židovka ( je teda podľa Biblie „POHANKA“.) Odmieta ju surovo, s potupným prirovnaním, že najprv treba deti ( = súverencov ) nakŕmiť, až potom psov ( teda nežidov prirovnáva Ježiš so psom ) ( Matka sa však nedá odbiť, napriek tomu, že ju Ježiš hanobí pre jej rasu a náboženstvo a Ježiš napokon vyženie zlého ducha – ba dokonca NA DIALKU , bez toho, že by ju videl !!) DISKRIMINÁCIA na základe náboženstva !!! (Mar 7:25 )Bola to pohanská žena rodom sýrofeničianka, A prosila ho, aby vyhnal diabolstvo z jej dcéry.. ( Mar 7:27 )Ale on jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv deti nasýtia, Lebo nie je dobré brať chlieb deťom a hádzať ho ŠTEŇATÁM. ( angl text PSOM ) ( Napokon diabol bol vyhnaný a to do konca NA DIALKU ! ) ( Mar 7: 30 ) A keď odišla do svojho domu našla dievča ležať na posteli, ale diabolstvo už z nej vyšlo č. 118. Ježiš cituje ďalší biblický text , ktorý však nikde neexistuje. (Ján 7: 38 )“ Ak niekto žízni, nech príde ku mne a nech sa napije. A z vnútra toho, kto verí vo mňa , potečú rieky živej vody , ako hovorí Písmo (takýto výrok v Písme nie je ) č 119. Pavel dáva zoznam vecí, ktoré údajne nasvedčujú o príchode „posledných dní“ (2.Tim 3:1_5 )A vedz , že v posledných dňoch nastanú ťažké časy! Ľudia budú sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom , nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační , samopašní, nemilosrdní, nedobrí, zradní, nerozvážni, nadutí, budú viac milovať rozkoš ako Boha . Budú mať tvárnosť nábožnosti, ale bez jej sily. Aj od tých sa odvracaj!.( Takže podľa tohoto všetkého sa určite dozvieme . že nastane posledný deň….? Tento zoznam vyzerá skôr ako bežný obraz každodennej skutočnosti, než nejaký varovný signál „posledných dní“…) č 120. Ježišov zoznam vecí, ktoré údajne nasvedčujú o príchode „posledných dní“ (Mat 24:3-14 )Keď potom sedeli na Olivovej hore, pristúpili k nemu samotní jeho učeníci a pýtali sa ho: „ Povedz nám kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta?“ .Ježiš im takto odpovedal: „ Dajte pozor, aby vás nikto nezviedol! Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: „Ja som Mesiáš a mnohých zvedú. Budete čuť o bojoch a zvesti o vojnách .Hľaďte, aby ste sa neľakali! To musí byť, ale ešte nie je koniec. Povstane totiž národ proti národu. a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude hlad, mor a zemetrasenie hneď tu, hneď tam. Ale to všetko je len začiatok útrap .Potom vás vydajú na mučenie a zabijú vás a nenávidieť vás budú všetky národy pre moje meno. A vtedy sa mnohí pohoršia a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Mnoho falošných prorokov vystúpi a zvedá mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť , v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá až do konca , ten bude spasený.. A ohlasovať sa bude toto evanjelium po celom svete, všetkým národom a až potom príde koniec. ( Hmlisté reči! ) ( Toto je jediné čo Ježiš povedal a to dokonca tesne pred svojím „ príchodom na oblakoch neba“) (Mat 24: 29 ) – Hneď však po súžení týchto dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a pevnosti nebies sa otrasú. ( opäť hmlisté nešpecifické veci , ktoré sa odohrávali počas celej histórie. okrem toho Mesiáša, čo už sa čaká počnúc babylonského Exilu .-pred 2500 rokmi ) (Takto sme teda žili prakticky ustavične teda nie len v posledných dňoch, a to už od tej doby , čo bol Ježiš ukrižovaný pred dvomi tisícročiami ) č. 121 . Táto historka o Satanoví už naozaj nemá ani hlavu, ani pätu ! Toto je rozprávočka, ktorú som nikdy nevedel preglgnúť, ani keď som bol ešte kresťanom. V nej Satan hovorí Ježišovi ( ktorý údajne bol Bohom a jemu patril svet podľa kresťanského náboženstva ) , aby ho začal uctievať, a že mu za to dá celý svet. Veru tak…( Mat 4:8 ) A zase ho vzal diabol na veľmi vysokú horu, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a všetku ich slávu ( Opäť toto je možné iba ak by svet bol plochý, nie guľatý--, tak ako si ho evanjelium mylne predstavovalo --) a vravel: „Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať“ č. 122. Matúš a Lukáš dali dokopy úplne odlišné rozprávky o narodení Ježišovom. Evanjeliá Matúšove a Lukášove boli napísané sedemdesiat rokov potom, čo sa údajne narodil Ježiš.- Ani jeden z pisateľov evanjelií Ježiša osobne nestretol, to čo popísali je všetko z ústbeho podania , tak ako sa to poupravovalo po odstupe času) Takže pravdepodobnosť je taká, že sa o tom veľa objektívneho nevie , avšak kresťanská tradícia ZKOMBINOVALA dve rozprávania Matúša a Lukáša , aby vytvorila súčasné KRESŤANSKÉ ( nie historické ) predstavy. ( Evanjelium Mareka a Jána vôbec nič nehovorí o Ježišovom narodení ) ( Rozprávania Matúša a Lukáša súhlasia iba vo dvoch bodoch : 1.) že Maria a Jozef boli rodičmi 2. ) že Ježiš sa narodil v Betleheme. ( účelovo napísané, aby vyzeral ako Mesiáš ) Inak sú to úplne odlišné historky ( počnúc prvými dvomi kapitolami evanjelia Matúša a Lukáša ) č 123 Lukášova genealógia nesúhlasí s genealógiou v Genesis Ďalší príklad dokonalosti „Slova božieho“, ktoré sa ukazuje byť výsledok mnohých nesprávnych autorských fabrikácií, ktoré boli aj navyše zredigované, teda pozmeňované.. ( Pripomienka : Arfaxad je Arpašhad ) (Lukáš 3:35-36 )(syn) Saleho,, ten Kainanov, ten Arfaxadov. ( Gen 11: 12 )Keď mal Arfaxad 35 rokov, narodil sa mu Sale. č. 125. Ezechiel prorokoval, že Babylon si podrobí Egypt , čo sa však nestalo . Ezechiel prorokoval, že babylonský Nabuchadonozor si podrobí Egypt, hrozne ho vyplieni, jeho ľud povraždí a rozpráši tak, že celé územie ostane neobývanou pustatinou 40 rokov. V r. 568 pred NL Nabuchadonozor sa pokúsil dobyť Egypt, avšak Egypt to prežil bez podstatnejších škôd. Aahmes panoval po celú ďalšiu generáciu nad prosperujúcim Egyptom a dožil sa toho, že Nabuchodonozor zomrel. Žiadni Egypťania neboli rozprášení, alebo vyhnaní. (Ezech 29:10 ) Preto veru som proti tebe a proti tokom tvojim a zem Egypta obrátim na púšť, znivočenú mečom od Magdoly po Syene, ba až po hranice Etiópska.(Ezech 29: 11 )Noha ľudská ňou neprejde, ani noha zvieraťa neprejde cez ňu a bude neobývaná štyridsať rokov. ( Ezech 29: 12 ) A krajinu Egyptskú urobím pustou medzi pustými krajinami, jej mestá budú opustené, medzi opustenými mestami za štyridsať rokov. Egypťanov však rozhádžem medzi národy a rozosejem po krajinách (Ezech 30: 10 ) Takto hovorí Pán BOH : Prostredníctvom babylonského kráľa Nabuchodonozora urobím koniec zástupu Egypta. ( Ezech 30: 11 ) On a jeho ľud s ním- najväčší násilníci národov- budú privedení znivočiť zem vytasia meče svoje proti Egyptu a naplnia krajinu ranenými ( slov text SSV) zabitými ( angl text NRSV ) č. 125 Ezechiel prorokuje zničenie Týru (Tyrus ) Nebuchodonozorom , čo zasa sa nesplnilo.. Ďalšie nesplnené proroctvo Ezechielovo , potvrdzujúce, žee nemal žiadne osobité schopnosti predvídať budúcnosť. Ezechiel opäť strelí capa. Ezechiel predpovedá, že ostrov Tyrus bude nadobro zničený a urobia z neho holú skalu, ktorú už nikdy viac nevybudujú. V čase proroctva to brali za hotovú vec, ale po 13 rokoch obliehania Nabuchodonozor odtiahne preč. Ostrov Tyrus nie je zničený ba ani nie porazený. Neprevrátia ho na holú skalu, ktorú už nikdy nevybudujú., Ezechiel pripustil svoj omyl v Ezech 29:17 ( tu totiž porážka Týru sa podáva ako hotová a celkom istá vec podľa proroctva Ezechielovho ) ( Ezech 26:1 )V jedenástom roku, prvý deň mesiaca prehovoril ku mne Pán takto: ( Ezech 26:7 )Lebo takto hovorí Pán Jahve :Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, kráľa babylonskéhood severu, kráľa kráľov, s koňmi vozmi, jazdcami a zástupom početných národov ( Ezech 26:14 ) Obrátim ťa na holú skalu, na sušiareň pre siete, nepostavia ťa viac pretože ja Pán som hovoril To výrok Pána Jahveho. (Ezech 27: 32 ) Žalospev si v žiali svojom spievať budú nad sebou Kto bol ako Týrus čo zhynul v mora prostriedku? ( Neskôr po trinásti rokoch bezvýsledného obliehania Nebuchodonozorom ) (Ezech 29:17 ) V dvadsiatom siedmom roku prvý deň prvého mesiaca prehovoril Pán ku mne takto: Tu Ezechiel pripúšťa ,že sa mýlil ) ( Ezech 29: 18 )“Syn človeka , babylonský kráľ Nabuchodonozor dal svojmu vojakovi ťažkú službu konať proti Týru; každá hlava je plešivá každé plece odreté, ale od Týru sa jemu a vojsku jeho nedostalo mzdy za službu, ktorú konal ( Takže potom prorokoval, že Boh sa rozhodol dať mu ako náhradu Egypt, čiže ďalšie proroctvo, čo úplne zlyhalo ) č. 126 Ďalšie proroctvo, čo nevyšlo Micheáš prorokuje zničenie Jeruzalemu ( ktorý v tom čase bol ohrozený Sanacheribovou inváziou a jeho zničenie sa dalo očakávať ) vinu za údajné zničenie chce prišiť za krk korupcii kňazov Júdu (nič nového pod slnkom! ). Jeruzalem bol obliehaný, ale k jeho zničeniu nedošlo. O jedno storočie neskôr Jeremiáš cituje Micheáša, a pokúša sa nájsť výhovorku pre nesplnené proroctvo, vraviac, že „ PÁN zmenil svoj úmysel“ ( Micheáš 3:12 )Preto pre vás Sion zorú ako pole, a Jeruzalem bude zboreniskom, hora chrámová bude však zalesnenou výšinou (--100 rokov prešlo a Jeruzalem nebol zrovnaný so zemou ) ( Jer 26:18 ) Micheáš z Morešetu bol prorok v dňoch júdskeho kráľa Ezechiášaa povedal celému ľudu júdskemu: „Takto hovorí Pán zástupov: Sion zorú ako roľu, Jeruzalem bude zhorenisko a vrch chrámový lesná výšina (Jer 26: 19 )Nuž či ho júdsky kráľ Ezechiáš, alebo niekto z Júdska usmrtil? Či sa nebál Pána a neuprosoval ho , takže Pán oľutoval nešťastie, ktoré proti nim ohlásil? č. 127 a 128 Prorok Daniel si to akosi poplietol. Prorok Daniel vyhlasuje nepravdivo, že v treťom roku panovania kráľa Joakima Nabuchodonozor ako kráľ pokorí Júdu . Tretí rok Jehoakimovho panovania bol 606 pred NL, a v tom čase Nabuchodonozor nebol ešte kráľom Babylonu. Stalo sa až v r. 597 pred NL, že kráľ Nabuchodonozor obsadil Jeruzalem , dovtedy Joakim bol už mŕtvy ( Dan 1:1 ) V treťom roku panovania judskeho kráľa Joakima PRIŠIEL babylonský kráľ Nabuchodonozork Jeruzalemu a obliehal ho ( Dan 1:2 )A pán mu vydal do ruky júdskeho kráľa Joakima a čiastku náradia domu Božieho . Odniesol ich do zeme Sanaár, do domu svojho boha .(?? JOAKIM bol už mrtvy !! ) č. 129 Jeremiáš predpovedal 70 rokov babylonského vyhnanstva , ale toto trvalo iba 59 rokov. Prvé vyhnanstvo začalo v roku 597 pred NL, keď Nabuchodonozor prvý raz obsadil Jeruzalem a ustanovil Zedekiáša kráľom ( Posledný kráľ Judey ) Nabuchodonozor zobral zariadenie chrámu. Začiatok druhého vyhnanstva bol v roku 586 prd NL, keď Nabuchodonozor obsadil Jeruzalem druhý krát, potlačil tamojšie povstanie a zničil chrám. Koniec nastal v roku 538 pred NL, keď Kyrus obsadil Babylon a ukončil tým babylonské kráľovstvo. Židom sa vtedy dovolilo vrátiť sa do Judey ( Jer 29:10 ) Lebo takto hovorí Pán .: Až sa sedemdesiat rokov pre Babylon bude chýliť ku koncu, navštívim vás a splním na vás svoje prislúbenie, že vás privediem späť na toto miesto. č. 130. Biblia si protirečí aj v tom koľko mal Abram rokov keď odišiel z Haranu. 205 rokov je vek Táreho keď zomrel 70 rokov mal keď sa narodil Abram—135 Ako bol Abram starý keď Táre zomrel. Biblia hovorí, že že Abram mal 75 rokov , keď odišiel z Haranu, potom, čo zomrel Táre ( Ale čo???) ( Gen 11: 26 ) Keď mal Táre 70 rokov , narodil sa mu Abram, Nachor a Aran. ( Gen 11:32 ) Prišli až do Haranu a tam sa usadili. Tareho dní bolo 205 rokov, i zomrel Táre v Harane. (Skutky 7:4 ) Keď mu zomrel otec presťahoval ho (Boh) do tejto krajiny, v ktorej prebývate. č. 131 Protirečivé verše v Starom zákone. Starý zákon (Numeri ) hovorí , že Boh nikdy nemení svoj názor. Prorok Jeremiáš naopak tvrdí, že Boh mení svoj názor. ( Num 23:19 )Nie je Boh ako človek, žeby luhal, nie je ako syn ľudí, žeby ľutoval ! Azda by povedal, a nevykonal. hovoril vari a nesplnil? ( Jer 26:19 ) …… takže PÁN oľutoval nešťastie, ktoré proti nim ohlásil . (=ROZMYSLEL SI SVOJU HROZBU A NAPOKON JU NESPLNIL ! ) ( Pozri tiež č 126 ) č 132. Boh zahubil deti Izraela. ktoré chceli jesť mäso (Ľud Izraelu sa sťažuje a Boh sa nas…nasrdí ) (Num 11:1 ) I začal ľud volať k Pánovi, že sa mu zle vodí…….A Pánov oheň vyšľahol oproti ním a strávil okraj tábora. ( Izraelitom sa začalo bridiť stále jesť iba mannu- niečo takého ako kukuričné vločky (corn flakes ) Rozplačú sa a ľutujú, že neostali ako otroci v Egypte., Boh sa na nich nas…nasrdí opäť a hovorí: ) (Num 11:19-20 ) ….(budete ho jesť).. (mäso)….za celý mesiac, že ho nebudete môcť ani cítiť a pokým sa vám nezoškliví-Veď opovrhli ste Pánom. ktorý uprostred vás býva, a nariekali ste , vraviac. „Prečo sme len vyšli z Egypta?“ (Num 11:31 )Potom od Pána vyšiel vietor ( predpokladajme, že z jeho úst..), ktorý priniesol od mora prepelice ( kde sa tam nabrali ? ) a zhodil ich na tábor. ( Národ celý deň a celú noc zbierajú to mäso a akonáhle sa pustia do prvého sústa ---náhle a neočakávane…) (Num11: 33-34 )vzplanul voči ľudu hnev Pánov a Pán zastihol ľud veľmi ťažkou biedou. ( angl text NRSV ---MOROM ) Hospodin zasiahol ľudí veľmi veľkou RANOU ( slov text Tranoscius ) Preto nazvali toto miesto Kibrot- Hatava, tam totiž pochovali pažravý ľud. č. 133 a 134 Boh údajne sa vyhráža, že potrestá Izraelitov tým , že ich donúti jesť mäso svojich vlastných detí. (kanibalizmus ) ( Lev 26:27-28 )A ak ani potom ma neposlúchnete a budete sa mi protiviť tak aj ja budem sa vám protiviť v hroznom hneve a ja vás budem trestať sedemnásobne pre vaše hriechy. ( Lev 26: 29) Budete jesť mäso svojich synov a požívať mäso svojich dcér, ( tu sa anglická verzia odlišuje od slovenskej takto: ) a všetci budú požierať mäso svojich susedov súc v obležení a v núdzi ktorú im zapríčinia ich nepriatelia a tí, čo sa im budú usilovať o ich životy . ( v slovenských verziách sa toto nenachádza – celkom vynechané ) č. 135. Boh hovorí: “zabi svojho brata, svojho priateľa , a svojho suseda” V tomto rozprávaní sa Mojžiš odobral na dlhší čas na vrchol hory , aby sa tam zapodieval takými vecami ako prebrať od Boha 10 prikázaní, pri čom sa musel pozerať na zadnú časť Pán Boha . Medzitým sa deti Izraela začali názorovo deliť (komentár : pluralita spoločnosti ? ) a vzývať zlaté tela ( komentár: peniaze u seba nemali – kde nabrali toľko zlata ?) Keď sa Mojžiš vrátil dolu z hory odovzdá im jeden príkaz boží , ktorým sa spustí veľké krviprelievanie. ( Exo 32:27-28 ) A on im riekol: „Takto hovorí Pán, Boh Izraela: „Každý nech si opáše meč na bedrá! Choďte cez tábor od jedného vchodu ku druhému vchodu a zabíjajte svojich bratov, priateľov i príbuzných!“. A Leviti urobili tak , ako rozkázal Mojžiš. A v ten deň padlo z ľudu do tritisíc mužov ( Mojžiš prehovorí k Levitom , ktorým ešte odkvapkáva krv z ich mečov ) „Dnes ste zasvätili svoje ruky Pánovi- veď každý bol proti svojmu bratovi ( angl text:ZA CENU (ŽIVOTA ) VLASTNÉHO SYNA, ALEBO BRATA –NRSV ) , - a preto dnes ste požehnaní (Teda požehnaní sú Leviti ktorí hlava- nehlava zavraždili členov vlastnej rodiny, priateľov a susedov pre uctievanie jednej kravičky- --To by bol masaker v takej Indii, keby tak zrazu začali poslúchať Biblické Slovo Božie a zabíjať všetkých, čo uctievajú kravičky !!! ) č 136 Opäť si predstavujú svojho Boha – Jehovu, ako príšeru, ktorá vraždí davy nevinných nemluvniat a detí. Tentokrát v Egypte. Toto je veľmi populárna rozprávka kresťanského mýtu o odchode Židov z Egypta , kde si predstavujú, že Boh pozabíjal množstvo nevinných nemluvniat a detí pre skutky FARAÓNA, ktorého srdce nechal ( on sám Pánboh ) zatvrdnúť , čím urobil z faraóna vládcu, ktorý nedodržiaval Božie prikázania. ( Vedel vôbec chudák faraón o nich? Veď tieto boli odhalené iba židom a to dokonca až neskôr, keď odišli z Egypta ! ) ( Exo 11: 10 ) Mojžiš a Áron všetky tieto zázraky robili pred faraónom, Pán však zatvrdzoval faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitov zo svojej krajiny. ( Na jednej strane sám Pánboh zatvrdil srdce faraónovo, a ten istý Pánboh naraz obratom potrestá faraóna za jeho rozhodnutie vyvražďovaním nevinných nemluvniat a detí. ) (Exo 12:29 ) Stalo sa o polnoci, že Pán pobil všetkých prvorodených v egyptskej krajie, od prvorodeného faraónovho, čo mal sedieť na jeho tróne , až po prvorodeného väzňovho, čo bol v žalári , ako aj všetky prvorodené zvieratá. ( Pozri tiež čís. 73- PASSOVER ) č. 137 Ježiš nabáda, aby ste opustili vašu ženu a deti za odmenu , ktorá na vás čaká v „Kráľovstve Božom“ ( Skutočná náplň a význam pojmu „Kráľovstvo Božie“ nie je nikde konkrétne vysvetlený - ) (Luk 18:28-30 ) Tu povedal Peter: „Hľa, my sme všetko svoje opustili a nasledovali sme teba!“ On im odpovedal: „Veru hovorím vám, niet nikoho, kto opustil dom, alebo ŽENU, alebo RODIČOV, alebo DETI pre kráľovstvo Božie a nedostal by mnoho ráz viacej v tomto čase a v budúcom veku život večný,“ 4.138 Biblia hovorí zavraždi svoju ženu, svoju dcéru, svojho syna, svojho priateľa, atď… ak uctievajú iných bohov. ( Deu 13: 6_10 ) Ak by tvoj brat, syn matky tvojej, alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra , alebo tvoja žena najmilšia , alebo tvoj priateľ, ktorého miluješ ako seba samého, chceli ťa presvedčiť, tajne ti hovoriac: „Nože poďme a slúžme cudzím bohom“, ktorých nepoznáš ani ty , ani otcovia tvoji, bohom okolo vás nech sú už blízko, či ďaleko, z jedného konca zeme až na druhý koniec zeme : neposlúchni ho , nepočúvaj ho , a nech mu neodpustí tvoje oko, žeby si mal s ním sľutovanie. Nech ruka tvoja je prvá proti nemu (Ten prorok, alebo snívač MUSÍ BYŤ USMRTENÝ, slov text Tranoscius - -- musíš ho ZABIŤ, tvoja vlastná ruka musí byť prvá proti nim ich POPRAVIŤ angl text----NRSV ) ( Prečo takéto rozdiely v „autentických“ prekladoch SLOVA BOŽIEHO ? --- CENZÚRA ? ) a potom nech stiahne ruku naň všetok ľud ! UKAMEŇUJ HO…. č. 139 Pisateľ deuteronnómia zakazuje zaklínačstvo , prorokovanie, vykladačstvo a iné čarodejníctva, avšak biblia sa priamo hemží čarodejníctvom , proroctvami ( pozri prorokov ) stykom s nadprirodzenými mocnosťami ( niekedy biblický boh, niekedy iní bohovia, niekedy Satan ), vrátane „vyháňania zlých duchov atď ( dokonca samotným Ježišom! ) ( Deut 18:10 ) Nech niet medzi vami nikoho, čo by kázal svojmu synovi, alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistil, alebo kto by sa vypytoval hádačov , dával pozor na sny , na znamenia, nech niet čarodejníkov, zaklínačov , nikoho, kto by sa radil duchov, alebo veštcov, alebo sa pýtal mŕtvych na pravdu. č. 140 a 141 Dve protirečenia v biblii Po zrátaní Izraelitov ich počty udávané rôznymi prameňmi biblie sa podstatne odlišujú. konkrétne : Prvá. kniha kroník a Druhá kniha Samuelova.. Podľa prvého z uvedených prameňov to bolo 1,1000.000.vojakov /+ 470,000 vojakov. , druhý z týchto prameňov hovorí: 800,000 500, 000 vojakov ( 1 kron 21:5 )A Joáb odovzdal Dávidovi výsledok sčítania ľudu. V celom Izraeli bolo milión stotisíc mužov, tasiacich meč, Júdovcov však bolo štyristosedemdesiattisíc mužov tasiacich meč (2 Sam 24: 9 )Joáb odovzdal kráľovi počet sčítaného ľudu. Izrael mal 800.000. bojovníkov, ktorí tasia meč a Júdovcov bolo 500.000 mužov. čís 142 Ježiš tvrdí, že dvom pánom nemožno slúžiť Toto si zaslúži premietnuť do praxe (Mat 6:19-24 ) (19 ) Nezhromažďujte si poklady na tomto svete ( 24 ) Nikto nemôže dvom pánom slúžiť, pretože alebo jedného bude mať v nenávisti a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a tým druhým opovrhovať. NEMOŽETE SLÚŽIŤ BOHU I MAMONE ! Historická prax najväčších prívržencov a ich organizácií toto vyvracia. SLÚŽIA BOHU ( alebo to iba tvrdia ? ) a SÚČASNE MAMONE ! č. 143 Ďalšie protirečenie biblie Koľko rokov mal Joachin , keď začal panovať. V druhej knihe kráľov sa hovorí, že mal osemnásť, ale v Druhej knihe kroník sa hovorí, že mal iba osem ( 2=4 Kr 24: 8 ) Osemnásťročný bol Joachin, keď začal panovať ( 2 Kron 36:9 ) osem(násť) ročný bol Joachin keď začal panovať. (slov rext SSV ) Joachin mal OSEM rokov, keď sa stal kráľom (slov text Tranoscius = súhlasne s angl textom NRSV ) (Podrobné zdôvodnenie z origináleho znenia v Hebrejčine- , s poúkazom, že toto protirečenie v niektorývh verziách bolo dodatočne zredigované na „osemnásť“) č. 144. Biblický obludný Jahwe sa vykresluje ako trestajúci nevinné deti za chriechy ich rodičov do tretieho až štvrtého pokolenia. (Exo 20:5 ) Nebudeš sa im klaňať a ani uctievať ich ! Lebo ja, Pán. Boh tvoj, som Bohom žiarlivým, ktorý neprávosti otcov tresce na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých čo ma nenávidia ( angl verzia : ktorí ma zamietajú –NRSV ) ( Tým, že biblický boh žiarli na iných bohov, potvrdzuje , že aj ON uznáva ich EXISTENCIU, veď na niečo, čo neexistuje by nebol žiarlivý! ) č. 145. Ďalšie protirečenie biblie, koľko mužov zabil bojovník Dobrého Kráľa Dávida Jesbám naraz ( a to dokonca iba jedinou kopiou! ) ? Jedna správa hovorí, že zabil „iba“ tristo, druhá hovorí, že zabil osemsto. ( 1. Kr 11:11 ) Toto je výpočet hrdinov, ktorých mal Dávid: Jesbám, syn Hachamoniho bo veliteľom tridsiatich On sa rozohnal svojou kopiou, proti trom stom, ktorých (prebodol ) jedným razom. ( 2. Sam 23:8 )Toto sú mená hrdinov, ktorých mal Dávid: Isboset Hakimonita bol hlavou troch. On sa rozohnal svojou kopiou a jedným šmahom zabil osemsto (Hádanka: Koľko kilo vážila kovová kopia takmer jeden kilometer dlhá?, Ako sa mu podarilo zoradiť osemsto nepriateľov do jedného šíku ako sardinky a presvedčiť ich, aby trpezlivo čakali kým ich nabodne? ) č 146. Apoštol Peter si poplietol jedno proroctvo Starého zákona. Niekedy možno vidieť, že ľudia „posadlí“ náboženstvom sa pri niektorých náboženských sviatkoch dostávajú do extáze, hovoria nezrozumiteľné vecii a sú vôbec „akoby šibnutí“, akoby boli opití.. Apoštol Peter hovorí , že nie sú opití, ale , že zostúpil na nich Duch Svätý., že preto sa chovajú tak čudne. (Skutky2:15-16 ) „Títo ľudia totiž nie sú opití ako sa nazdávate. Veď je tretia (deviata )hodina dňa!. Ale toto je čo predpovedal prorok Joel“--- (: A teraz apoštol Peter cituje proroka Joela , ktorý tvrdil, že ich obsadenie duchom znamená, že sú „v posledných dňoch“ pred príchodom „veľkého dňa Pána“ – Čo je to teda vlastne ten VEĽKÝ DEŇ PÁNA podľa Joela ? A) Prorok Joel vyslovil aj iné hmlisté predpovede o tom ako Júda a Izrael sa vrátia spolu , ako aj o veľkej vojne, ktorú Židi povedú proti mnohým národom, a v ktorej iba oni (Židi ) prežijú ( a toto by mal byť práve ten „ Pánov veľký a slávny deň- podľa Joela ) Samozrejme, toto proroctvo sa nikdy nesplnilo a nikdy sa vojna Židov s mnohými národmi neuskutočnila . (Joel 2:28 – 3:21 ) Peter tu urobil chybu, keď toto krátkym spojením dal do súvislosti so židovským sviatkom „Pentecost“-om , alebo s Ježišom (Pentecost = židovský sviatok 50 dní po druhom dni paschy ) C.) Peter vytrhol zo súvislosti toto proroctvo a zmenil ho na potvrdenie toho, že prišli posledné dni predtým, než by sa mal Ježiš vrátiť na zem --, podľa Petra teda toto mal byť „ Pánov veľký a slávny deň“ ( pretože Peter spomína „naplnenie duchom“ a „proroctvo“. D.) Pre Petra a apoštola Pavla v jeho listoch bolo to prirodzené predpokladať príchod Krista, pretože Ježiš sám pred svojou smrťou povedal pred svojimi učeníkmi , že sa vráti. ( Mat 16:28) E.) Ježiš sa nikdy nevrátil, ani vtedy, ani po takmer 2000 rokoch potom, Takže Peter tu urobil nesprávny výklad o tom , čo sú to tie „posledné dni“ (Skutky 2:17 ) „ A stane sa v posledných dňoch – tak hovorí Boh –vylejem zo svojho Ducha na každé telo a prorokovať budú vaši synovia a vaše dcéry a vaši mladíci budú vídať videnia…“ (Skutky 2-19-20 ); „ A urobím divy na nebi a podivné znamenia dolu na zemi, krv a oheň , ako aj mračná dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde veľký a slávny deň Pánov č. 147. Ďalšie protirečenie biblie: Prvá kniha kroník hovorí, že Satan naviedol Kráľa Dávida urobiť sčítanie ľudu , avšak druhá kniha Samuelova hovorí, že ho na to Boh naviedol (2 Sam24:1 ) „A hnev Boží sa zas rozpálil na Izraelitov. : Ktosi pokúšal Dávida proti nim, (= slov text SSV ) keď mu hovoril :choď spočítaj Izraela a Júdu“ // Znovu vzplanul Hospodinov hnev proti Izraelu a popudil Dávida proti nemu, hovoriac „Choď, sčítaj Izrael a Júdu“(= slov text Tranoscius ) //. Hnev BOŽÍ vzplanul proti Izraelu a on poštval Dávida proti nim , povediac : „Choď sčítaj ľud Izraela a Júdu“ (= angl text---NRSV ) ( 1 Kron 21: 1 ) I povstal Satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida , aby spočítal Izraelitov.(Teda , môžete si vybrať: „Ktosi?“---„hnev popudil“? „---on (Boh) ..POVEDIAC:,,,“ ) č. 148 Ďalšie protirečenie biblie. Prvá kniha Samuelova hovorí, Dávid zabil Goliáša., ale druhá kniha Samuela hovorí, že to bol Elchanán (1 Sam 17:50 )Tak premohol Dávid Filištínca (Goliáša ) prakom a kameňom, praštil a zasiahol Filištínca do čela. Kameň mu vnikol do čela, takže padol tvárou na zem.. hoci Dávid nemal v ruke meč. ( 2. Sam 21:19 )Potom znovu bola ďalšia vojna s Filištíncami v Góbe . Elchanián, syn Jaré-Oregima Betlehémskeho, zabil Goliáša Gatského, , ktorý mal drevo na kopii ako tkáčsky návoj. (Takto hovorí slov text Tranoscius ---súhlasne s angl textom NRSV--- v inom slovenskom texte SSV je to trochu INÁČ : tam je napísané: ZABIL LACHMIHO, BRATA GÁTEJCA GOLIÁŠA )—môžete si teda vybrať č. 149 Podľa Knihy Ekletiastikus (Kazateľ ) ŠEOL (=hrob, jama ) je miesto, kde všetky ľudské bytosti sa premenia na prach, aby už nikdy viac neexistovali. (Kazateľ 3:19-20 Tranoscius ) Lebo údel ľudí je i údelom zvierat, je jeden a ten istý. Ako zomiera jeden, tak zomiera druhý a všetko jednako dýcha. Preto človek nemá prednosť pred zvieraťom, lebo všetko je márnosť Všetko smeruje k jednému miestu Všetko povstalo z prachu a všetko sa vráti do prachu. ( Kazateľ 9:5-6 ) Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia. a nemôžu očakávať odmenu, lebo ich pamiatka je zabudnutá Aj ich láska aj ich nenávisť a žiarlivosť zanikla a nemajú už podielu na ničom, čo sa deje pod slnkom. ( Kazateľ 9: 9-10 ) Užívaj života so ženou, ktorú miluješ po všetky dni svojho pominuteľného života , po všetky dni svojej márnosti ktoré ti dal Boh pod slnkom, lebo to je tvoj podiel zo života pri tvojej námahe, ktorou sa umáraš pod slnkom. Rob všetko zo svojej sily , čo môže tvoja ruka urobiť , lebo v ZÁHROBÍ, do ktorého sa uberáš , niet práce ani myšlienky ani poznania, ani múdrosti (slov text Tranoscius )--- v PODSVETÍ kam sa máš odobrať ( slov text –SSV ) (Originál hovorí: v ŠEOLE = V HROBE (angl text NRSV ) Je táto diverzifikácia prekladov originálu iba náhodná? Z hrobu totiž nevedie cesta už nikam, zo záhrobia , alebo podsvetia SA VŠAK NEVYLUČUJE ĎALŠIE PUTOVANIE , a o to tu práve ide tým, čo takto “zmodifikovali” originál. č.150. Biblické protirečenie. Koľko hlavných dozorcov určil kráľ Šalamún pre stavbu svojho mýtického chrámu? Druhá knika Kroník hovorí dvestopäťdesiat --- Prvá (= tretia ) kniha kráľov hovorí päťsto päťdesiat ( 2. Kron 8:10 ) Tí boli veliteľmi dozeračov kráľa Šalamúna, dvestopäťdesiati,ktorí ovládali ľud (=slov rext Tranoscius ) ---námestníkov kráľa Šalamúna , ktorí dozerali na ľud ( = slov text-- SSV ) ( 1= 3 Kr 9:23 ) Tí boli predstavenými dozeračov nad Šalamúnovými prácami: boli Päťsto päťdesiati. ( slov text Tranoscius ) čís 151 Protirečenia biblie. Koľko granátových jabĺk bolo v Šalamúnovom mýtickom chráme ? Podľa druhej knihy kroník sto, Podľa prvej ( tretej) knihy kráľov dvesto ( 2 Kron, 3: 16 ) Dal urobiť retiazky ( v modlitebni ) a umiestnil ich na záhlaví stĺpov, potom dal spraviť sto granátových jabĺk a tie zavesil na retiazky. ( 1=3 Kr 7:20 ) Záhlavia boli na stpoch… granátových jabĺk bolo dvesto v radoch okolo záhlavia. č.152 Biblický mýtus o potope pripomína o veľa starší mýtus Gilgamešov , čo nasvedčuje, že buď bol priamo odtiaľ vypožičaný, alebo prevzatý cez iný mýtus ako medzičlánok GILGAMEŠOVA GENESIS: Nasleduje porovnávanie, z ktorého vyplýva, že opisy v Gilgamešovej histórii a biblickej histórii o potope sú praktický skoro identické ( okrem mien ) ( podrobnosti vynechané.) č. 153 Mýtus o babylonskej veži bol prevzatý z podobnej staršej verzie. Židovská verzia: Potomci Noeho sa rozhodnú postaviť vežu siahajúcu až do neba.. Jehovu trápi, že keď to dokážu, nič pre nich už nebude nemožné. Preto zostúpi dolu a popletie im jazyky, takže sa nemôžu dorozumievať a pokračovať v stavbe. Akadská verzia: Sumerčania sa pokúšajú vyšplhať do obydlia bohov . Bel sa nahnevá na pokus Sumérčanov a pošle Anua , aby poplietol jazyk budovateľov., aby už nikdy viac nemohli spolupracovať na takomto zámere. Grécka verzia: Obri a Titani prepadli Olympus, iba Zeusove blesky ich zahnali.. Bellerophontes sa pokúšal letieť na Pegasovi na Olymp. Urazený Zeus pošle ováda, aby uštípnul Pegasa, čo spôsobilo, že tento zhodil jazdca na zem. V Homérovej Odyssei Obri si zmysleli, že navŕšia na seba tri hory jednu na druhú, aby sa tak vyšplhali na nebo. č. 154 Jeden biblický mýtus o stvorení bol prevzatý z mezopotánského, o veľa staršieho mýtu „ Enuma Eliš“ Šesť generácií boha Enuma Eliša začína od Tiamata a Apsu (prvá generácia), títo stvorili Lahamua ( 2. generácia ), tento stvoril Kišar ( 3. generácia ), tento Anua ( 4. generácia ), tento Ea-ha ( 5. generácia)tento Marduka ( 6. generácia) Šesť dní stvorenia v mýte o Genesis sa zrovnávajú so šiestimi generáciami bohov v mýte Enuma, pokiaľ ide o typ stvoreného boha:, ktorý je stvorený, teda prvý z nich Eliš je boh „zeme“ , tak ako v biblii – Genesis- prvý deň je stvorenie zeme. (t.j. vody sa oddelili, , aby odkryli suchú zem.)Marduk, teda šiesta generácia stvorí človeka ako otroka, aby ostatní bohovia si mohli odpočinúť.- v biblii boh Elochim stvorí človeka na šiesty deň a potom odpočíva. V Ďalšom sa porovnávajú doslovné citácie z mezopotánskeho mýtu a z Genesis, ktoré sú významom takmer totožné (pravda s odlišnou dikciou, ) č. 155. Mýtus o vzkriesení Ježiša nebol tiež prvý. Hoci Ježiš bol asi skutočná osoba, jeho vzkriesenie bolo pridané do evanjelií ich autormi a pravdepodobne vypožičané z perzskej a gréckej mytológie vytvorenej už viac storočí pred tým. Anglické slovo pre Veľkú noc „ easter“ sa dnes pokladá za odvodené od Eastre, anglosaskej bohyne jari . Sviatok na oslavu tejto bohyne sa konal v dni jarnej rovnodennosti. Meno tejto bohyne pochádza až od babylonskej bohyne Ištar. Toto je starý babylonský mýtus o vzkriesení bohyne Ištar:: Ištar bola bohyňa prírody a života. Keď jej manžel zomrel, žialila natoľko, že ho nasledovala do podsvetia .V jej neprítomnosti zem stratila úrodnosť, nič sa neurodilo, zvieratá sa prestali páriť, život na zemi bol ohrozený, že zanikne. Zomierajúca zem zastenala, čo dojalo nebeského boha Ea, ktorý vyslal posla, aby opäť priviedol na zem Ištar, pretože jej neprítomnosť zapríčiňuje odumieranie zeme.. Vtedy Ereš-Kigal ( bohyňa podsvetia ) dovolila poslovi POKROPIŤ Ištar a jej manžela „ vodou života“ od boha nebies, čo im dalo schopnosť povstať z mŕtvych každú jar a rozprúdiť zázrak života. ( poraziť smrť )a „zachrániť“ zem (trochu iná dikcia, ako kresťanské „spasenie“). Musia však na každú jeseň sa vrátiť opäť do podsvetia a čakať na nové pokropenie „vodou života“ od boha nebies….. Tu je posledná verzia mýtu o vzkriesení SPASITEĽA: (Ján 4:10 ) „Keby si poznala (pravý) dar Boží, a kto je ten, čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť!- ty by si poprosila jeho, a on by ti dal „živej vody.“ (Efez 4:9 ) (Ježiš ) Čo iného znamená to vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme. ( Skut 10: 39-40 ) Ale zavesili ho na drevo a usmrtili.. Boh ho vzkriesil na tretí deň ( Netreba azda ani spomínať, že v rôznych kultúrach ľudstva je veľa ďalších historiek o vzkriesení ) 4. 156 Mnohé kresťanské atribúty boli kopírované z iránskeho mithraizmu a iných starších mytológii vzkriesenia. (Paralely sú až zarážajúce .) Mithra údajne sa narodil v r. 272 pred NL a vstúpi na nebesia v r. 208 pred NL, teda viac než dvesto rokov pred Ježišom. Mithra bol bohom slnka, známy aj ako „Výšina sveta“. Meno Kristus pochádza zo slova Kris, čo znamená slnko(Boh Krišna bol tiež pomenovaný podľa slnka ) Narodeniny Mithrove sa oslavovali dňa 25 decembra každý rok, čiže v deň keď slnko zostúpilo na svoj najnižší bod na oblohe, aby potom každý rok opäť začalo vystupovať..Mithra údajne sa narodil v jaskyni, kde ho ošetrovali pastieri a potešovali darmi. Údajne sa narodil z PANNY, ktorú nazývajú „BOŽIA MATKA“ Hovorí sa o ňom , chodil veľa po svete a učil . Nabádal k bratstvu medzi ľudmi a zjednoteniu sa proti zlu. Robil zázraky a dokonca zobudil jedného človeka z mŕtvych. Vyjadovali sa o ňom , že ukazuje CESTU, PRAVDU A SVETLO. Pokladali ho vysloboditeľa, za Spasiteľa a božieho pastiera. Učil o nebi na oblohe a o inom mieste ako o mieste večných muk ,. Jeho sviatočným dňom bola nedeľa.. Mal 12 spoločníkov, alebo učeníkov, s ktorými mal poslednú večeru. .Bol pochovaný v hrobe a po troch dňoch vstal z mŕtvych. Jeho vzkriesenie sa oslavovalo na jar každého roka.. Prijímanie nových „veriacich“ bolo sprevádzané kvapnutím kvapky býčej krvi na hlavu, aby sa tak zmyli bývalé hriechy, čím boli súčasne aj spasení a stali sa nesmrtelnými. Mithristi si pripomínali vstúpenie boha slnka na nebo, zjedením kúska pečiva tvaru slnka, teda ako naša žemľa, na ktorom bol vyrytý meč (= kríž ) Mithrov . Toto symbolizovalo jeho telo, potom vypili aj trochu vína, čo symbolizovalo jeho krv. Mithra vravel :“Ten kto nebude jesť z môjho tela a piť z mojej krvi , aby bol jedným s tých čo sú so mnou, nebude spasený.“Mithristi sa tešili na posledný súdny deň, v ktorom mŕtvi vstanú, Mithra príde druhý krát a nastane posledný zápas, ktorý zničí vtedajší poriadok veci , aby nastolil víťazstvo svetla nad tmou, a aby porazil princip zla. TREBA EŠTE NIEČO DODAŤ ? –Amen Mithra ) č. 157. Historka o priestupku Evy je pravdepodobne vypožičaná z historky o Pandorinej skrynke , alebo iného podobného mýtu Židovská mytológia (druhá rozprava o stvorení autorizovaný Jehovistami) Prvá žena je Eva, ktorú Boh dal Adamovi , aby mu „pomáhala ako partner“, pretože „medzi zvieratami sa nenašlo nič vhodného.“ V strede záhrady bol strom, z ktorého nesmeli nikdy jesť , ani sa ho .dotknúť ako povedal Jehova. Eva neposlúchla Jehovu ( hoci ešte nevedela rozoznať dobro od zla ) A Jehova preklial ľudské pokolenie tým, že z trestu budú rodiť v bolesti, zbierať pre svoje živobytie tŕne a bodliaky a zomrú. Grécka mytológia :Prvá žena je Pandora , ktorú dal Zeus Prometheovi, , aby bola jeho ženou., keďže Prometheus dal ľuďo oheň. Pandore bol zverená zapečatená skrinka , ktorý nesmela nikdy otvoriť. Neposlúchla Zeusove varovanie, a zo skrinky vyskočili choroby, hlad, a všetky ostatné zla , čím bol človek potrestaný od toho času pre ženin priestupok. ( Zaujímavé je , že nie len potomkyne Evy, ale všetky zvieratka rodia tiež v bolesti, hoci žiadne rajské jablko nepojedli !! – prečo majú zvieratá pri pôrode trpieť za Evin hriech ? ) č 158. Či sú Mojžiš a Ježiš, ktorým hrozila smrť po narodení , ktorí si neskôr uvedomili svoje špeciálne poslanie jediní mytologickí hrdinovia, alebo sú okrem nich aj podobné historky o neohrozených bojovníkoch proti zlu? Čo bolo prevzaté z dávnejších mytológií? Mojžišovi hrozila smrť po narodení . Unikol pred faraónovým masakrom všetkých izraelských detítým, že ho v košíku spustili na vodu. Bol vychovaný ako egyptský princ, avšak po dosiahnutí dospelosti sa dozvedel, že je v skutočnosti radový Izraelít. Potom sa ujal svojho oprávneného postavenia ako vodca kmeňa svojich otcov.l Ježiš bol ohrozený smrťou po svojom narodení. Unikol Herodesovmu masakru detí , ktoré mali menej než dva roky, tým že jeho rodičia ho zobrali do Egypta. Po dosiahnutí dospelosti, zistil, že je špeciálnym prorokom nazývaným Syn človeka, Iná staršia verzia:l Perzeovi hrozila smrť po narodení , čím sa malo zabrániť jeho predpovedanému osudu. Bol zachránený tým, že ho spustili na vodu na loďke. Bol vychovaný ako radový človek Serifosom, avšak po dosiahnutí dospelosti sa dozvedel, že je princom z Danaopolisu.. Vrátil sa do Danaopolisu a uplatnil nárok na svoje panovanie. l Sargon I. Hrozila mu smrť po narodení, ale bol zachránený, tým, že ho spustili na vodu na loďke, Po dosiahnutí dospelosti sa dozvedel o tom , kto vlastne je ,a ujal sa svojej legitímnej vlády ako kráľ Asyrska. l Krišna . Hrozila mu smrť po narodení, aby sa zabránilo splneniu prorokovaného osudu. zachránil sa pred masakrom detí .z rozkazu Kansaa a vyrastol ako ôsma inkarnácia boha Višnu , teda druhého božstva z hinduistickej trojice bohov. INÉ PODOBNÉ HISTORKY : Kyros, Oidipus, Paris, Theseus. č. 159 Ďalšie protirečenie biblie. Či obaja zločinci ukrižovaní s Ježišom sa mu vysmievali, alebo iba jeden sa mu vysmieval, zatiaľ čo druhý sa kajal? Matúš a Marek sa líšia od Lukáša. ( Luk 23:33 )…a tam ukrižovali jeho (Ježiša) i zločincov, jedného sprava a druhého zľava. ( takže máme Ježiša uprostred medzi dvomi zločincami, spolu troch ukrižovaných ) (Mat 27:41-45 ) Podobne sa mu posmievali veľkňazi spolu so zákonníkmi a staršími a vraveli: „Iných zachraňoval a seba nevie zachrániť .Ak je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža , a my mu uveríme! A tak isto ho tupili aj lotri, čo boli s ním ukrižovaní. O šiestej (dvanástej až do deviatej ( tretej) nastala tma po celom kraji ( Luk 23:39-40 )A jeden z tých lotrov, čo sním viseli rúhal sa mu a vravel: „Či si ty nie Mesiáš? Zachráň seba i nás!“ Druhý sa však ozval , karhal ho a hovoril: „Ani ty sa nebojíš Boha , hoci si tak isto odsúdený? My síce spravodlivo dostávame , čo sme si skutkami zaslúžili; tento však neurobil nič zlého . I povedal (Ježišovi ) . „Ježišu, spomni si na mňa , keď prídeš do svojho Kráľovstva !“ A Ježiš mu odpovedal: „Veru, hovorím ti dnes budeš so mnou v raji“ Bolo už asi šesť ( dvanásť) hodín keď nastala tma po celej zemi až do deviatej (tretej )hodiny. č. 160. Biblický Boh prikazuje svojim stúpencom páchať vojnové zločiny, pozabíjať všetko na obsadenom území nepriateľa, rabovať a znásilňovať. (Deuter 20: 10-14 )Ak pritiahneš k mestu, aby si ho dobyl, najprv mu ponúkneš mier. Ak príjme a otvorí brány, všetok ľud, ktorý je v ňom, zachovaný bude a bude ti poddaným a poplatníkom. Ale, ak nebude chcieť s tebou uzavrieť zmluvu a začne s tebou boj, budeš ho obliehať. A keď Pán, Boh tvoj , ti ho dá do tvojich rúk, pobiješ všetko, čo bude v ňom mužské, ostrím meča. Len ženy , deti , dobytok a všetko, čo v meste bude, jeho celú korisť, rozdeľ vojsku a užívaj z tej koristi nepriateľskej , ktorú ti dal Pán, Boh tvoj..( Bol norimberský súd a terajší súd v Hágu , vedený proti zločincom v bývalej Juhoslávii rúhaním proti nadčasovému a večne platnému „Slovu Božiemu ? )
BOH
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Duroleus   |   ip:87.244.22   |   2011-01-15  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Človeče, veď to sa nedá ani čítať.. nabudúce to skús oddeliť aspoň odsekmi.


joplins   |   ip:94.191.25   |   2011-01-15  (14:49)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  dal si si riadnu robotu autor... no chyba ti kontext.. priatelu.. kontext..

no kto chce psa bit , palicu si najde..

a nezabudajte , Biblia je napisana nie len pre veriacich,,, no aj pre vas ktory vnej chcete najst to cosa podarilo autorovi...
je to presne nato aby ste to citali tak ako to citate a aby ste sa utvrdili v tom co verite a mali svoje odsudenie...
biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-15  (14:51)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Čudujem sa, že len tak málo protirečení Biblie ste našli? Veď celá Biblia protirečí padlému správaniu ľudí! Hovorí o vysokých Božích normám, ktorým sa nikto z ľudí nie je schopný ani priblížiť. Tak hlboko sme klesli. Aby bolo jasné každému ako hlboko sme klesli, uvediem len jeden príklad za všetky. Justičnú vraždu Ježiša Krista. Narodil sa dokonalý, bez hriechu, absolutne dodržiavajúci Boží a svetský zákon. Napriek tomu bol justičnou vraždou uznaný za Bohorúhača a protištátného buriča. Podarené čo? Čo iné sa dá očakávať od ľudí takého typu ako uverejňujú takéto články? Len to, že keby žili v prvom storočí, stáli by v prvých radoch radoch a kričali na Piláta. Nemáme kráľa ale cisára! Ak ho nepopravíš, nie si priateľ cisára! Skutočne pravdivé je príslovie, že silou hlasu ani množstvom rečí, ktoré si protirečia, pravdu neusvedčí! Pravda sa obháji sama! Jej múdrosť sa dokáže ospravedlniť sama skutkami jej detí! Kto má rozum, ten to pochopí.


joplins   |   ip:94.191.25   |   2011-01-15  (15:03)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  APEL NA LOGIKU..

KTO BY BOL TAKY BLBY ,ZE DO KNIHY CO MA ZMANIPULOVAT A OVLADAT DAVY, NAPISE ZAROVEN AJ PROTIRECENIA KTORE MU TO LAHKO VYVRATIA A ZOSMIESNIA??

TO SI FAKT MYSLITE ,ZE STE AZ TAKY CHYTRI A JEDINY KTO TO VIDI??

HOVORIM VAM,ZE JE TO TAM NAPISANE TAKYMTO SPOSOBOM KVOLI INEMU UCELU AKO TO VASE POVRCHNE "ODHALOVANIE PRAVDY"

NECHAPEM ,ZE TO NEVIDITE A JEDNODUCHO LEN CITATE PISMENA SPAJATE ICH DOKOPY, CO VAS NAUCILI V SKOLE A VYVODZUJETE DETSKE ZAVERY...

classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-15  (15:10)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  fuuu to musel by riaden fanatik co si dal tolko prace s napisanim tooooolkych slov:)))classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-15  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fuuu to musel by riaden fanatik co si dal tolko prace s napisanim tooooolkych slov:)))klifton   |   ip:95.103.47   |   2011-01-15  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj tak väčšinu citácii uviedol zo starého zákona a to sú knihy, ktorých sa držia židia.
pre kresťanov je nový zákon - takže: akosi si to poplietol, chceš pľuť a ani nevieš na čo.
proste BOH ako sa patrí - totálne vymetený :o)))))))


Ip   |   ip:188.112.9   |   2011-01-15  (15:56)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  naozaj je toho veľa človeka to zbavý chuti aj čítať aj reagovať.
Aspoň v krátkosti veľa tých krutosti čo sa robilo v starom zákone, to že je to tam zaznamenané, neznamená že Boh súhlasil, že sa to dialo. Biblia jednoducho zaznamenáva realitu taká ako bola. Aj ľudí ktorý, boli na Božej strane zobrazuje relisticky aj s chybami. Pohľad článku je veľmi zjednodušený, zkreslený a jednostranný.
Napríklad bod 2. príbeh Annaniáša a Zafiri, nie je problém, že Boh chel mať všetky peniaze, celý ich majetok. Problémom bolo ich pokrytectvo, to že sa tvárili že všetko dávajú a časť si potajomky nechali, nemuseli dávať nič, alebo mohli dať len časť a netváriť sa že dávajú všetko.
Je pravda, že Boh v niektorých prípadoch zasiahol, aby niektorí ľudia zahynuli 1.Korinťanom 10,6 charakterizuje týchto ľudí ako tých ktorý boli žiadostivý po zlu.
anonymus   |   ip:95.105.13   |   2011-01-15  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ach jaj, Stalker spusť, ja nemám slov.


illuminatedBimbo   |   ip:178.40.60   |   2011-01-15  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento svet vnimam ako symbol farieb ....

""Biela farba""-Cistota nabozenstva,udrzovanie a ucenie od prvych krokoch cloveka a ludu k poslusnosti nastoleneho vymysleneho systemu a jeho vymyslenych zakonitosti,ide o odobranie a znicenie slobody cloveka uz od utleho detstva v duchovnej a moralnej rovine...

""Modra farba""-demokraticky kapitalizmus vykoristovanie a okradanie pracujuceho ludu skrz podvodne uroky a dane....zivot v matrixe kompletne perverzny financny system.

""Cervena farba""-Komunizmus,slobodomurarsky a iluminatsky pokus o dosiahnutie svetovlady revolucnou cestou...Tu je zaujimave ze dodnes je ""cervena ruza"" symbol vysokostupnoviteho cerveneho iluminatstva casto pouzivana v znaku roznych socialno-lavicovych politickych stran po celom svete....pripadne sa nosi c.ruza ako symbol a ozdoba siat,hlavne u Kralovskych ale i zidovskych rodin....ako znak prislusnosti k tejto sociokomunistickej partaji i ked na vonok komunizmus odmietaju a potieraju stale tuzia po svetovlade.Stanley   |   ip:147.175.1   |   2011-01-15  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Napíšete mi prosím výcuc z tohto článku tak v 2 vetách? :D


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-15  (16:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stanly:
niektorý ľudia skrátka viac nenávidia zlo, ako milujú dobro


eros   |   ip:86.40.154   |   2011-01-15  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Minule tu dal niekto dobry link. Myslim, ze to bolo tu na dolezite.sk. Tak super vysvetlenie a navod ako citat bibliu som este nevidel. Hlavne sa treba drzat Noveho Zakona. Ja sa uz ani neunuvam s citanim Stareho Zakona.
link: http://www.tlg.estranky.sk/stranka/najdolezitejsia-vec


Krovak   |   ip:193.93.73   |   2011-01-15  (17:04)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Stanley: mam pocit ze sa to da zhrnut do "obvykle bud citovanie stareho zakona a (alebo) vytrhavanie z kontextu" ;-) zvladol som to jednou vetou


sharpiq   |   ip:92.52.49.   |   2011-01-15  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  eros: Ani desatoro neuznavas? Teda, nezosmilnis, neukradnes atd.?


Specnac   |   ip:193.110.1   |   2011-01-15  (17:16)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zaprve, je to necitalne napisane a podruhe je to vytrhnute z kontextu.

Napriklad ten vycuc zo skutkov apostolov co je hned na zaciatku:

Skutky apoštolov 5; 1-5 ) Nejaký muž , menom Ananiáš , s manželkou Zafirou predal majetok a s vedomím manželky odložil si z utŕženej ceny a len čiastku priniesol a položila apoštolom k nohám. I povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti satan opanoval srdce, že si luhal Duchu Svätému a odložil si z utŕženej ceny za pole? či by nezostalo tebe, keby si ho nepredal? A keď si ho predal, či nebolo tvoje? Ako ti len prišlo na um niečo takého? Nie ľuďom si luhal, ale Bohu! Len čo Ananiáš počul tieto slová padol a vypustil dušu. A veľká bázeň prišla na všetkých , ktorí počuli o tom ( 3 hodiny neskôr prišla jeho žena, Peter sa jej pýtal a ) (Skutky apoštolov5;10-11 ) Hneď na to padla a vypustila dušu. Ale na celý cirkevný zbor a na všetkých , čo počuli o tom , prišla veľká bázeň

Tam neslo o to, ze Boh nie je vdacny za to co Ananias dal a preto ho zabil. Alebo, ze dal malo a tym urazil Boha. Nie. Aby sme sa dozvedeli celu pravdu tak sa treba pozriet do 4kapitoly poslednych par versov kde je napisane, ze ludia zdruzeny v Kristu chapali svoj majetok ako spolocny cize vsetko co mali predavali a peniaze dali apostolom a ti ich potom spravodlivo rozdelovali medzi nich. Lenze ananias spravil to, ze predal a nedal vsetko, ale cast si schoval cize pri prerozdelovani by dostal viac. Tym oklamal svojich bliznych, apostolov a chcel oklamat aj samotneho Boha.

Takto sa vytvaraju klamy. A ten kto to takto orezal to nespravil nedopatrenim, ale dobre vedel co robi. Cize je to umyselne zavadzanie.


kam   |   ip:88.100.8.   |   2011-01-15  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "„Veď starozákonný poriadok spásy(702) bol zameraný predovšetkým na to, aby pripravil… príchod Krista, Vykupiteľa sveta.“(763) Knihy Starého zákona „hoci obsahujú aj nedokonalé a prechodné veci“, dosvedčujú celú božskú výchovu (pedagógiu) Božej spasiteľnej lásky:(708) v nich je „uložené vznešené učenie o Bohu a spásonosná múdrosť o živote človeka i obdivuhodné poklady modlitieb“; v nich „sa napokon skrýva tajomstvo našej spásy“. (2568)"

Katechizmus KC 122kam   |   ip:88.100.8.   |   2011-01-15  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Vo Svätom písme Boh hovorí človeku ľudským spôsobom. Pre správny výklad Písma treba teda dávať pozor na to, čo mali ľudskí autori v úmysle naozaj povedať a čo nám chcel Boh ich slovami skutočne zjaviť."

KKC 109stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-15  (19:31)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Celý ten článok je ukážkovým príkladom absolútne nepochopeného učenia.
Nebudem rozoberať všetko-kto by to aj čítal?
Skúsim zopár maličkostí:

Biblia sa skladá z dvoch častí-Starý a Nový Zákon.
Pre kresťanov je smerodatný Nový Zákon,lebo aj Kristus povedal,že neprišiel Starý Zákon poprieť,ale naplniť.

V tomto je ukrytý kľúč k pochopeniu dejov,ktoré sa vymykajú dnešnému chápaniu humanity a lásky k blížnemu.

Je to strašne jemné na chápanie-treba k tomu dobrú znalosť Písma.
Sv.Pavol vraví,že každý bude súdený podľa toho Zákona,podľa akého žije.
Inak povedané-pravý kresťan nemusí dodržiavať Starý Zákon,ale ten Nový áno.
Preto aj Desatoro môžme kľudne odignorovať.
Netvrdím,že nemôžme ctiť matku,či otca-to nie.
Ale ako môže ctiť úprimne svojho otca dieťa,ktoré bolo ním napr.zneužívané?
Desatoro je tiež nesprávne interpretované-nejedná sa o desať príkazov,ale o desať znakov,ktoré sú charakteristické pre tých,ktorí sú na ceste k Bohu.
Sú to také poznávacie znamenia.
Desatoro je súčasťou Starého Zákona a my kresťania máme dodržiavať Kristovo "Miluj blížneho svojho,ako seba samého".
Kto číta Starý Zákon,je často zdesený príbehmi,ktoré sú na prvý pohľad nezlúčiteľné s prezentovaným milujúcim Bohom.
Napríklad príbeh Joba je typickým príbehom,kde milujúci Boh dopustí na svojho obľúbenca všetky možné nešťastia.
Plytko chápajúci človek v tom vidí rozpor medzi tvrdením,že Boh nás miluje a reálnym prezentovaním tejto lásky.
Kto vidí do hlbky,toho tento zdanlivý paradox vôbec nevyruší.
Ale ako hovorím-vyžaduje to dobrú znalosť Písma a veľmi jemné chápanie.
Lebo pre toho,kto pozná kresťanstvo iba povrchne vôbec nie je problém spísať všetky-na prvý pohľad krutosti viery.
A pre toho,kto je na ceste k Bohu iba krátko,môžu byť tieto výhrady veľmi závažné.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-15  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som rad ze mnohy chapete,ze stary zakon bol o ich bohu nie o PanuBohu co poslal svojho jedineho syna aby ukazal mnohym cestu k spase a co je skutocny PanBoh a jeho laska,a tak nezabudnite co hovoril jeho syn,ze radsej si odtnete ruku,co by ste koli nej mali ist do pekla a prist o vecnu spasu.keby ste vedeli co vas tam caka.
(Žalmy 137.8-9 ) Dcéra babylonská,, ty ničiteľka! Blahoslavený, kto ti odplatí za to, čo si nám robila. Blahoslavený, kto tvoje deti pochytí a o skalu roztrieska.

-toto neni o detetoch ale o meste.to mesto je dcera babylonska ,co pride nanu velka zahuba,ohen z neba.a jej deti su diela z toho mesta plne hriechu a preto blahoslaveny,kto tie diela roztrieska.a tak ochrani skutocne deti nasho sveta.to je o budcnosti blizkej a nie minulosti.


Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-01-15  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
Nemyslím si, že ako kresťania by sme mohli odignorovať desatoro.
Miluj blížneho svojho ako seba samého nie je žiadna novozákonná novinka. Prvýkrát sa vyskytuje tento výrok už v 3. Mojžišovej 19,18
Pavel rozvádza, že tento výrok je vlastne naplnením druhej dosky desatora ktoré pojednáva o medziľudských vsťahoch.
Rim 13,9 Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého.
Podobne aj:
Galaťanom 5,14 Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.
Rovnako prvú dosku desatora ktorá hovorý o vsťahu človeka k Bohu je možné zhrnuť do výroku: Milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Čo ale tiež nie je žiadna novozákonná novinka ten výrok sa vyskytuje v 5. Mojžišovej 6,5
Z môjho pohľadu aj stará aj nový zákon zjavujú jedného Boha ktorý sa nemení. Židom 13,8


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-15  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O ich, nie o našom...Och ako sa mýlite, keď také niečo píšete, skúste si trochu viac prečítať evanjelia, aby ste pochopili, že vždy išlo o toho istého Boha, nie o iného!

A Desatoro, veď ak by ľudia podľa neho dokázali žiť, tak na Zemi je dnes už odraz Raja nebeského, to že nie je, len hovorí o tom, že ako ľudia dopadli, nie len včera a predvčerom, ale aj dnes.


anonymus   |   ip:95.105.13   |   2011-01-15  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A Desatoro, veď ak by ľudia podľa neho dokázali žiť, tak na Zemi je dnes už odraz Raja nebeského, to že nie je, len hovorí o tom, že ako ľudia dopadli, nie len včera a predvčerom, ale aj dnes-tak, tak úplne s tebou súhlasím.


homosapiens   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-15  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie som vyznavac slepej viery,som agnostik, existencia boha je veľmi málo pravdepodobná, ale na druhej strane chápem kresťanstvo, ako také ,ako socialno evolučný náboženský prirodzenný vývoj, je pochopiteľné ,že ak sa dnešný homo sapiens pozrie na výklad biblických textov najde tam veľmi veľa iracionálnych vecí, dokonca o auticite týchto dokumentov hlavne nového zákona sa vedú siaho siahle spory, žiaľ fakty naznačujú veci, ktoré vrhajú iné svetlo na toto náboženstvo, čo chcem ,ale týmto príspevkom povedaťa je to , aby ľudia akého koľvek názoru žili v úcte a pochopení, aby sa destaoro stalo samozrejmosťou, len vzájomný úcta a rešpekt nám umožní vytvoriť spokojný a harmonický svet, nech nikomu svoje názory nevnucuje, ale snaží sa chápať toho druhého, veď nakoniec platí stále to porekadlo : viem,že nič neviem . ( osobne by som bol rád, aby mál život nejaký zmysel, nekončil len smrťou)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-15  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip-ale Kristove prikázanie stojí nad Desatorom-on ho prišiel naplniť-inak by Kristovo prikázanie nemalo význam.
O čom hovorím ja?
Kristovo učenie stojí nad tým starozákonným!
Nezavrhujeho,ale naplňa.
Preto ten môj apel na správne chápanie.
A načo by bolo Kristovo učenie,ak by bolo to starozákonné dobré pre ľudí dneška?Astar   |   ip:78.99.116   |   2011-01-15  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   1 Boh hovoril všetky tieto slová: 2 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 4 Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 6 a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. 7 Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije! 8 Pamätaj na deň sviatočného odpočinku hebr. šabát a sväť ho! 9 Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, 10 ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, 11 lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil ho! 12 Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh aby si dlho žil na zemi! 13 Nezabiješ! 14 Nescudzoložíš! 15 Nepokradneš! 16 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 17 Nepožiadaš dom svojho blížneho! Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.

18 Všetok ľud spozoroval hrmenie, blesky, zvuk trúby a dymiaci vrch; keď to ľud videl, zachvel sa od strachu a zostal stáť opodiaľ.

taktak...veru....podla poradia je odpocinok dolezitejsi ako kradnut alebo vrazdit...a mam otazku...boh uprednostni sam seba pred svojim vytvorom...co tak miluje...hm ....pekny priklad )
a este na zaver...::
vskutku velmi efektne predavanie spravy....to aby sa vsetci pod vrchom sli dos..t od strachu....ci ??? )


anonymus   |   ip:95.105.13   |   2011-01-15  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar-síce nie som znalec, ale keď ti odpustím tie tvoje otázky, tak si to vystihol presne:)


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-15  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar, keď si vedel nájsť v Písme 10 prikázaní, určite ti neušiel aj ich zmysel vysvetlený v liste Rimanom 13:8-10
8 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. 9 Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. 10 Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.
Vieš mi povedať , čo ty dlhuješ Bohu a blížnemu? Ak svoj dlh nechápeš, aspoň nepíš o tom čomu vôbec nerozumieš. Ip aj Stalker pochopili ducha Starého aj Nového zákona. Ty nechápeš ani to o čom píšeš.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-15  (23:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar:
Nejde tu ani tak o to ktoré prikázanie je dôležitešie, ako skôr o desatoro ako celok. Jakub povie, že ak by niekto zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Nepodceňoval by som, žiadne z desiatich prikázaní, každé je svojím spôsobom výnimočné a jedinečné.
Náš problém ale nie je, že by sme prestúpili jedno prikázanie, naším problémom je bezzákonnosť. Všetci sme priestupníci Božieho zákona. To že sú zákony týkajúce sa vsťahu k Bohu na prvom mieste nie je žiadna Božia ješitnosť, ale jednoduchý fakt, že bez vsťahu z Bohom nie sme schopný desatoro naplniť. Samozrejme že bez vsťahu k ľuďom, nie je možné hovoriť ani o vsťahu k Bohu.333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-16  (00:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tony
sam jezis kristus hovoril,vzal ho na horu do oblakov a hovoril mu ak poklaknes predomnov a uznas ma za svojho boha,tak splnim ti vse o co pooziadas,kto a koho tam vzal,co myslis?


Astar   |   ip:78.99.116   |   2011-01-16  (00:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  okej...chceli ste to :)
verim v existemciu tvorivej sily..ktora formuje cely vesmmir..je to jedinecna tvoriva sila plna fantazie..konstrukcie a destrukcie zaroven..sila v ktorej sa nachadza absolutna jednota....
vy jej hovorte boh..ok...nazvite to ako chcete...ALE
ked vsevediaci boh...dal napisat bibliu, to nevedel, ze sa bude zneuzivat??...a preco ju dal vlastne napisat...ked moze komunikovat -a aj komunikuje-s KAZDYM tvorom bezprostredne?....KTO potrebuje ovladnut masy ludi?....komu prospieva napisany zakon, ktory bol platny aj bez toho, aby bol vobec napisany??...ci si myslite, ze zijeme v dobe osvietenstva, pretoze tu existuje kniha, ktora len metie ludi?..a dava moc tym, ktory s nou vedia manipulovat??....

biblista ..dik ze si mi vysvetlil, ze nechapem :)..ale si vzdelanejsi ako ja-sazda- tak mi napis...kde travil Kristus roky pred svojou 30kou??


Astar   |   ip:78.99.116   |   2011-01-16  (01:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista..sorry chcel som napisat chapavejsi


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar-zakázal by deckám ísť von,ked na 100% vieš,že tam budú robiť neplechu?


Patrik   |   ip:89.176.23   |   2011-01-16  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No o necem podobnem se pise i zde:
http://pravdu.cz/zahranici/pravda-o-islamu


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-16  (09:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetko je zlé upravené a nanajvyš hlúpe, vytrhnuté z kontextu, keby tam bol aj zvyšok kontextu tak by sa ZMENIL uhol pohľadu a dodávalo by to aj logiku, ale ktorý ateista (alebo niekto iný nekresťan) to bude vysvetľovať tak ako to má byť? Veď každý chce použiť na presvedčenie ľudí tie najlepšie resp. najpodlejšie zbrane aby protivníka oslabil v očiach verejnosti... to je uplne normálne, avšak napísať to takým spôsobom ako by som ja, kresťan, bol satanista ktorý si uctieva tyrana, ktorý ničí ľudstvo, dáva na Zem choroby, prináša nešťastie atď. je nechutné a urážlivé!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (09:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Patrik-reči sa hovoria,chlieb sa je.
A cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami.
Pravda o islame?
Skús pre začiatok toto:
http://www.youtube.com/watch?v=_z7PQ19vL80


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-16  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar píše: -pretoze tu existuje kniha, ktora len metie ludi?..a dava moc tym, ktory s nou vedia manipulovat.

A prečo ich metie?

Prečo sa nechajú manipulovať, to sa pýtam?

Prečo si každý ju sám, nezaujato neprečíta, a až potom hodnotí niečo?

Prečo veria slovám iným, ktorí tvrdia, tam je to, a taký je výklad?

Prečo sa len sťažujeme a nedokážeme pochopiť, že ešte nikto sa nikam nedostal, pokiaľ sám vlastnou námahou prešiel svoj úsek cesty?

Prečo stále len plačeme a vyhovárame sa na druhých, že ako s nami manipulujú, ja nič nezmôžem, to režim, to cirkev, to ten, to onen, len nie ja, prečo?

Lebo väčšine to presne tak vyhovuje, oni to tak chcú, preto sa prestavme už vyhovárať na druhého, ale pozrime sa poriadne radšej na seba!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto-máš pravdu.
Povedal si iba to,čo som ja chcel nechať radšej tak.
Nejaký diletant,ktorý neporozumel Písmu ide na základe svojho neporozumenia urážať vieru tých,ktorí porozumeli?Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-16  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, Vy sám na jednej strane hovoríte áno, ale na druhej strane ihneď nie, čo je ozaj zvláštne, prinajmenšom. Vy len potvrdzujete, že ako ste tiež zaujatý voči niekomu, hoci neviete pochopiť, že tak cesta tiež vedie len dole, hore istotne nie...


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-16  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar:
písmo hovorý, že okrem Boha je tu aj bytosť ktorá má nesmiernu záľubu v tom že sa na Boha hrá. Pre ľudstvo to má katastrofálne dôsledky. Nikto sa nevyhne zvodom a klamstvám tejto bytosti. Keď bol Ježiš na zemi bol rovnako pokúšaný ako každý človek. Ak si prečítaš ako reagoval Ježiš na tieto pokúšania, tak tak že citoval starozákonné písmo. Aj zvodca citoval písmo v jednom s pokušení. Človek potrebuje nielen dobrú znalosť písma , ale aj vsťah z Bohom aby mohol odolať prekrúcaniu písma od zvodcu. Samotny znalosť písma nestači. Samotný vsťah tiež nie. Kde je záruka že si v kontakte s Bohom a nie zo zvodcom.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preto kto vníma vieru iba rozumom,ľahko zablúdi.
Nebola snád viera nevzdelaných učeníkov Krista silnejšia,než vedomosti farizejov?
A doplním Ip-sily temna sa budú vydávať za sily Svetla.
Budú liečiť a robiť mnohé zázraky,ale ich sila nebude pochádzať od Boha.
A to všetko len preto,aby vás odviedli od cesty.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-16  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uvedomila som si jednu vec - že ten kopirovač člankov a propagandista z komunistického portálu www.ateizmus.sk, ktory tu pôsobi už mesiace, robi v podstate dobru službu, ľudia aspoň začnu viac hľadať pravdu o Bohu a zaujimať sa o to

a všimla som si, že väčšinou takto utočia na stary zakon a viete prečo? Lebo v Novom zákone, ktorý priniesol svetu priamo Syn Boží nevedia nájsť žiadnu chybičku - asi preto, že je to naozaj Božie dielo inšpirované Duchom Svätým. A teraz si predstavte, že by sa ľudia tymto Zakonom aj začali riadiť...Nemali by sme tieto problemy, ktore sa riešia na dôležite.sk a svet by sa stal užasnym miestom


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-16  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tony
ja tvrdim ze stary zakon je viac menej o tom,ktory sa za boha vydava nie o PanuBohu ,myslite si ze pravy PanBoh by chcel zlaty oltar a aby sa vylievala ako obeta krv nan?preto PanBoh poslal Jezisa aby ludi vyviedol z omylu a ukazal im skutocnu cestu k PanuBohu.myslite ze keby to PanBoh chcel poslal by Jezisa aby ucil ludi k absolutnej laske a skomnosti?preto su v starom zakone krutosti,kore iny pripisuju PanuBohu,to je to zbadzanie satana na svoju vieru.


klifton   |   ip:95.103.25   |   2011-01-16  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB :

mýliš sa! aj v Novom zákone je toľko protirečení, že by sa dalo o tom popísať aspoň na jednu knihu.
asi si nečítala ani jedno ani druhé, alebo - ak si čítala tak takým spôsobom: pozerali a nevideli, počúvali a nepočuli.


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2011-01-16  (10:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na smiech je, ze vela ateistov ma bibliu precitanu dokladnejsie ako bigotni veriaci :)

jedna prelicka
podla textov v biblii ma boh priamo na svojom konte cez 2mil obeti, satan 10


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333-povieš snád trojročnému decku pravdu o tom,odkiaľ sa berú deti?
Nie!
Povieš mu o bocianovi!
Ludstvo tiež postupuje vo svojom vývoji ako celok.
To,čo sa nám dnes môže zdať barbarské,mohlo byť v minulosti nevyhnutné.
To,čo sa nám dnes zdá prirodzené a normálne,budú možno naši potomkovia považovať za odporné.
Ludstvo sa vyvíja a aj tí,čo chcú k nemu prehovoriť musia zmeniť prístup a slovník.

klifton-príklad?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath-a ty patríš k tým ateistom,ktorí ju majú prečítanú dôkladnejšie?


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-16  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Majú ju prečítanú..možno, ale nepochopenú...


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-16  (11:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veď preto ľudia 333 dostali Desatoro, aby konečne niečo pochopili, aby sa posunuli ďalej...


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-16  (11:02)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  klifton - myliš sa ty, ja nehovorim, že Novy zakon neobsahuje protirečenia, veď život sam o sebe je plny protirečeni a musiš poriadne rozlišovať v akej situacii ako sa zachovať. Inak by to bola len bezobsažna schema. Hovorim o tom, že nevedia najsť jasnu chybu v tom, čo hovoril Kristus - ani ho obviniť z nejakeho klamstva

A Novy zakon mam prečitany dobre, o to sa ty neboj.

yanath - Ak sa pojmom "bigotny veriaci" snažiš zosmiešniť vieru, už je to dosť otrepane.
Mnoho ateistov to ma prečitanych dôkladnejšie? No možno, ale rozdiel je v tom, ako to čitaju, jeden v tom môže hľadať životnu pravdu a druhy len argumenty na popretie. No a potom je ešte veľa takych, ktori to robia s jasnym zamerom a najimaju si kopec platenych propagandistov za učelom "vyvracania Biblie". čo ich k tomu vedie, nad tym už porozmyšľaj sam


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (11:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mňa by predsa len zaujímal aspoň jeden príklad protirečenia z Nového Zákona...


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-16  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker - no oni napriklad vidia protirečenie v tom, že miluj svojho bližneho, kto do teba kameňom, ty doňho chlebom a potom Kristus hovori, že prišiel na zem doniesť meč. (to sa da aplikovať napr. na situáciu, keď Kristus poprevracal stoly a vyhnal peňazomencov z chramu, čim dava jasne najavo, že su aj situacie, kedy treba tvrdo zakročiť)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lebo spomenuté príklady v článku nemožno považovať za protirečenia v hlásaní učenia,ale sú to skôr výhrady voči učeniu,pričom sám autor článku cituje aj dodatok-nech chápe ten,komu bolo dané...


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-16  (11:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To nie sú protirečenia, to sú fakty. Vždy je to tak, keď Pravda príde medzi ľudí, ľudia vždy zaujmú stanovisko, buď za alebo proti, preto to prirovnanie meča, lebo to je vždy ten dôsledok, ktorý vzniká pre a proti Pravde!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som síce ten článok prečítal,ale hned po prečítaní som aj zabudol,čo všetko tam autor popísal.
Možno by sa mal dať na haiku-mnohému by sa priučil.

LenkaB-vyvracať takzvané protirečenia,ako napr.kto do teba kameňom vs.oko za oko...
Ja neviem-trošku ma ponižuje,že mám strácať čas s nejakým 14-ročným satanistom,ktorý znenávidel Boha,lebo sa mu frajerka smiala ked bol ako decko miništrantom.
A potom prišlo úplné odpadnutie od viery,lebo videl v správach zabíjať civilistov vo vojne a obvinil z toho Boha...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony-doplním len,že to je to,čo mal Kristus na mysli,ked hovoril o tom,že nemá rád vlažných ľudí.
A aj prečo má zablúdená ovca hodnotu stáda veriacich...


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-16  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ten meč sa da chapať ako boj za pravdu a boj proti nepravosti (ako dajme tomu v tom chrame) alebo meč medzi tych, čo sa naklonia k dobru a pravde a tych, čo sa naklonia k zlu – ako hovori tony oni si to vysvetlia hned tak, že si protirečil, lebo vtedy a vtedy pri inej situacii hovori kto do teba kameňom ty donho chlebom, pritom vôbec nepouvažuju, ako to vlastne bolo myslene

Stalker – ja mam tiež radšej rozumne debaty o Bohu, ako výkriky nejakych puberťakov, ktori len slepo utočia na niečo, čomu odmietaju porozumieťnikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-16  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:

"Preto kto vníma vieru iba rozumom, ľahko zablúdi.
Nebola snáď viera nevzdelaných učeníkov Krista silnejšia, než vedomosti farizejov?
A doplním Ip-sily temna sa budú vydávať za sily Svetla.
Budú liečiť a robiť mnohé zázraky, ale ich sila nebude pochádzať od Boha.
A to všetko len preto, aby vás odviedli od cesty."

úplné s tým súhlasím, je to aj napísane- keď bude vyspelá civilizácia (nehovorím že teraz to má byť) bude apokalypsa... a to preto lebo satan sa premení na Ježiša "a uvidí ho každé oko" ako je napísané. zvedie mnohých ale až keď začne ľudí navádzať, ukáže sa jeho pravá- satanská podoba, rovnako ako keď satan pristúpil k Ježišovi na vrchu ako anjel a keď ho pokúša zmení sa na skutočnú osobu- Zlého.

A čo sa týka článku, tak nikto nemá právo kritizovať kresťanské učenie, iba ak kresťanov, za to že nežijú tak ako hlásajú, takže nabudúce si rozmyslite čo chcete napísať.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Každému je ale daná možnosť nadobudnúť schopnosti,vdaka ktorým dokáže poznať tmu i v podobe svetla.
Musí to tak byť,lebo bola človeku daná slobodná vôľa a možnosť rozhodnúť sa.


anonymus   |   ip:95.105.13   |   2011-01-16  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker načo sa rozčuľuješ? pokiaľ nepochopia že sa do tohto sveta nenarodili pre seba, dovtedy sa tu budú ťahať za slovíčka.


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-01-16  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenkaB. ten mec co spominas je- nepriatelstvo medzi clenmi rodiny alebo priatelmi po znovuzrodeni ci uvereni jednotlivca..

je to tam jasne napisane," prisiel som rozdelit nevestu zo svokrou, brata z bratom, otca zo synom.. . a NEPRIATELMI CLOVEKA BUDU VLASTNI DOMACI ..takze to nezlahcujme,, staci to citat tak ako to je napisane a nehladat tam duchovno..

zazil som na vlastnej kozi...


momo   |   ip:88.212.36   |   2011-01-16  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia = 30% pravdivosti, zvysok su vymysly. Ale aj tych 30% ked ich clovek najde a vyciti sa dobre cita...

Nove zjavenie Pana Jezisa Krista = 90% pravdivosti. Aktualne informacie pre ludi ktori uz chapu co je to PC, GSM technologia, GPS atd... Ale je to silna kava, naozaj silna...


Juraj   |   ip:95.103.14   |   2011-01-16  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krestania veria ze boh existuje, ale ani jeden nezije podla jeho slov, a ateisti veria ze boh neexistuje, a rovnako neziju ani podla svetskych zakonov. suma sumarum, ani krestania a ani atesiti nevedia zit podla dohotnutych pravidiel.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-16  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - ale vychadzaj z toho, že to Kristus hovoril židom, o ktorych vedel, že väčšina mu neuveri a že ho daju zabiť a vedel, že židia budu bojovať proti apoštolom a prvym kresťanom

"Biblia = 30% pravdivosti, zvysok su vymysly."

omg a na to si prišiel ako, na tuto "štatistiku"?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-16  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Juraj:
...ani jeden nežije podľa jeho slov?
No tak to si na omyle!
Poznám veľa kresťanov,u ktorých to nie je pravda.
Dovolím sa zaradiť medzi nich.
Jedným sa to darí menej,iným viac,ale majú spoločnú vlastnosť-snahu.
Všetci sú na ceste a každý je v inej etape cesty.
Nikto nie je dokonalý a kresťan,ktorý porušuje Božie príkazy ešte nemusí byť zlým kresťanom.
Ráta sa uznanie chyby a prosba o odpustenie u jediného možného...
Netreba byť dokonalý,ani lepší než ostatní.
Stačí byť dnes lepší,ako včera.
Stačí prerásť seba-nie ostatných.
Stačí rásť-netreba byť hned narastený.

Ateisti sú tiež veriaci-uctievajú zlaté teľa s menom racionalita.
Nechápu,že mozog je iba sluha-počítač,ktorý pozostáva z mäsa.
Uctievajú výsledné produkty elektrochemických procesov v tomto kuse mäsa.
Bezcieľne sa túlajú po svete a zo strachom sa približujú k okamihu smrti,na ktorý ich tá ich racionalita nikdy nepripraví...


anonymus   |   ip:95.105.13   |   2011-01-16  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak tak neveriaci, stačí byť lepší ako včera:) napr. JA. Ja sa na veci pozerám reálnejšie, nič nieje hodnotnejšie ako ľudský život a nad ľudskou hlúposťou mávnem rukou, nenútim nikomu svoje myšlienky, hľadám to krásne v myšlienkach každého. Už dávno na tento svet nepozerám, cez seba, ale cez ľudí, mám lepší obzor a chápavejšie sa pre mňa stávajú aj potreby iného. Buď pomôžem alebo podporím, nad hlúposťou sa nepozastavujem.


momo   |   ip:88.212.36   |   2011-01-16  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB:Je to tam napisane ale ok, presnejsie: Siesty zmysel. Hovori ti to nieco?


POSOLSTVOODBOHA   |   ip:184.154.1   |   2011-01-17  (00:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co ocakava boh od ludi ? vieru od skazenych a nevieru od dobrych. dobry clovek boha nepotrebuje a zly potrebuje citit ze ho niekto sleduje aby nerobil zle


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-17  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   "LenkaB:Je to tam napisane ale ok, presnejsie: Siesty zmysel."

Ešte presnejšie: je to tam napisane ako fakt-30% pravda, zvyšok vymysly. A až potom vraj človek ma tych 30% "vycitiť". Pochopil/a?

"Hovori ti to nieco?"

Ee, ja som iba hlupe kresťanske dievča, podľa vzoru Talmuduvronski   |   ip:95.102.24   |   2011-01-17  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to anonymus

uz tvoje oslovenie na zaciatku komentara, dokazuje ze cely tvoj prispevok su len kecy...


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-17  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozastavil sa už niekto nad tým, prečo je Biblia pre niekoho milovaná a je ochotný, sa pre ňu dať hoci upáliť a niekto ju tak nenávidí, že je ochotný zavraždiť každého kto vyznáva jej hodnoty? Pre tých prvých je harmonickým Božím slovom a preto ako také je nikým a ničím nespochybniteľné, ani takzvanými zdanlivými protirečeniami, ktoré obsahuje napríklad aj tento článok. Všetky sa dajú vyvrátiť ako neopodstatnené a zavádzajúce s cieľom pošpiniť ich obsah, pisateľov aj veriacich. Tí druhí milujúci polopravdy a lži súc oklamaní,h sa zatvrdzujú v svojich podvodných tvrdeniac, ktoré nemôžu obhájiť ničím a nikým a nijako. Každý nech si radšej položí otázku. Na ktorej strane by som chcel stáť, keď sa naplní bezozvyšku posolstvo Biblie? Boh sľubuje odstrániť so zeme ateistov aj veriacich, ktorí sa správajú ako ateisti. Prečo? Pretože obe skupiny pošpinili meno a povesť Boha, ktorý im dal život a obdivuhodnú nádej na večný život v raji, ktorý si pre svoje nezodpovedné správanie nezaslúžia. Tak je to. Všetko ostatné je len dôležité.sk mlátenie slamy, zrno už je pozberané.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista, ak citas myslienku marxizmu-leninizmu, moc sa neodlisuje od tej vasej myslienky popisanej v biblii. Je to len otazka pohladu na to, co je napisane, akou formou, ale obsah zostava rovnaky. To, co ty tvrdis, ze ludi odradza a su alergicki na bibliu, je presne navlas rovnake ako s kazdou inou ideologiou, do ktorej patri aj viera. Tiez myslienka komunizmu je rovnaka utopia ako to vase proklamovane kredo od vasho vodcu, ci imaginarneho, alebo skutocneho, je uplne jedno. Kazdy vodca tu svoju ideologiu prikrasluje, aby zaujal masy. Ale ma to jeden hacik, aby ta ideologia fungovala, musia s nou suhlasit vsetci, a to uz je diktatura. Ak s nou nesuhlasia vsetci, ostatnych treba eliminovat, u vasej viery je to nasilna christianizacia, misionarstvo, vyvrazdovanie a oblbovanie mytmi. U inych ideologii, ako je napr. fasizmus, komunizmus, je to navlas rovnake. Ak berieme v uvahu, ze neexistuje jednoliata spolocnost s rovnakym nazorom a pohladom na danu vec, vzdy sa to muselo takym sposobom riesit. Preto neexistovala na svete rovnaka viera, neexistovala ani rovnaka ideologia. A to je napriek vsetkym negativam, ktore nam tieto ideologie priniesli, to najkrajsie, lebo ta uniformita a rovnake zmyslanie by ludstvo priviedlo len k zaniku.


momo   |   ip:194.25.30   |   2011-01-17  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka, nemyslel som to ironicky, ak to tak vyzeralo prepac.
Hovorim o veciach ktore vela ludi nezaujima alebo na nich jednoducho nemaju cas. S rozvojom dalsich zmyslov sa moze kazdy clovek dozvediet co ho zaujima.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-17  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar, keby chcel Boh zneužiť svoju vševedúcnosť, nedal by napísať Bibliu. Boh jednoducho rešpektuje slobodnú vôľu ľudí a preto ich robí za svoje skutky zodpovednými. Tým, že je všemohúci, je zase schopný napraviť všetky škody, ktoré si ľudia v svojej a Satanovej samoľúbosti na sebe navzájom napáchali. A čo robil Kristus pred tým ako vystúpil ako Mesiáš? Bol tesárom a vychovávaný v rodine Jozefa. Predtým ako sa narodil na zemi Márii, žil v nebi so svojim Otcom. Aké jednoduché. Pre Boha, nie pre dopisovateľov doležite sk.

Rafael, keby som to úplne zjednodušil, tak komunizmus je vykradnutím učením Biblie o Božom kráľovstve bez Boha a lásky. Existuje tam asi 28 paralel o ktorých sa teraz nebudem rozpisovať. Preto sú obe ideológie také podobné. Komunizmus ako správne píšeš nefungoval, pretože s ním nesúhlasili všetci.Biblia však hovorí naisto, že tak ako je jeden Boh, je jedna viera aj jeden biblický krst. A teraz z toho výjdi.

Jedno je však isté, že keď bude mať každý na svete Boží náhľad na veci, nebude to znamenať ani uniformitu ani zánik, ale opačne, človek sa stane konečne slobodným a slávnym Božím dieťaťom. Vieš to pochopiť?
333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-17  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista
si riadne mimo nie odstranit slabo veriacich a ateistov ale zachranit tych v co nehoveria pred tymi co spominas a ich panom satanom,ked nadobudne nad nimi strasnu moc az taku ze obycajny ludsky zivot nebude mat pre nich ziadnu hodnotu.vid afganistan ako tam maju ludia hodnotu za zabite dieta vyplacaju amici 1500dolars. ,a to je velky rozdiel.PanBoh slubbuje a dava istou tym co v neho veria ze ich pride zachranit,ak myslis toho PanaBoha.co poslal svojho syna,aby ukazal cestu mnohym.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-17  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na margo vyvražďovania:


"Už nie je tajnosťou, že s anglickým panstvom do Ameriky prenikalo aj slobodomurárstvo. Vykryštalizovalo tu do dvoch smerov. Jedna strana sa snažila v Novom svete udržať koloniálny charakter a druhá strana preferovala nezávislosť na Anglicku. Tento stret napokon vyústil v otvorenú a krvavú vojnu za nezávislosť.
Nezabúdajme, že "americký národ" tvorili ľudia zo všetkých končín sveta (vyhnanci a utečenci predovšetkým z Francúzska po revolúcii, Anglicka a ďalší prisťahovalci). Preto dnes väčšine ľudí uniká zo zreteľa nielen táto skutočnosť, ale aj fakt, že pre túto masu ľudí - "svetoobčanov" muselo byť vynájdené niečo iné než národovstvo, - čo by spojilo príslušníkov všetkých možných národov a rás, aby okradli a vyvraždili pôvodné domorodé obyvateľstvo... A týmto medzinárodným pojítkom bolo práve Slobodomurárstvo, ktoré Washingtonovi zároveň poskytlo väčšiu kontrolu armády a dalo mu aj väčšiu možnosť ovplyvňovať ju. Kto porušil vojenské a slobodomurárské tajomstvo, toho čakal trest smrti."

momo-ok


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pochopit to viem, ale skus ty pochopit, ze by to nikdy nefungovalo, je to ciry utopizmus, nehladiac na potreby a spravanie ostatnych, preto ta paralela s komunizmom. Je to totiz zalozene len na viere, nie na fakte. To znamena, ze aby tomu uverili vsetci su 2 moznosti, presvedcit ich, alebo vyhubit. Takze dalsia paralela s ostatnymi ideologiami. Len jedno vas handicapuje ovela viac, ten vas predstavitel nie je dokazatelny, co vlastne znemoznuje akukolvek rozumnu debatu o tej vasej ideologii. Lebo nie je nic jednoduchsie, ak by popretie bolo nemozne, opak je vsak pravdou. Lebo ako si spravne napisal, keby mali vsetci rovnaky nahlad na veci, potom nepotrebujes barlicky v podobe mytov, alebo utopie.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-17  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael - kto ťa nuti byť katolikom? Netrpiš nejakym stihomamom? A preber sa konečne, cirkev už davno nema najväčšiu moc, asi si zaspal dobu..


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-17  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 parafrázoval som 2. Tesalonickým 1:6-10
6 Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením, 7 a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci 8 v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. 9 Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, 10 keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.

Všimni si výrazy v 8 verši..."tých čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelum nášho Pána"... čo znamená ateistov a falošných kresťanov


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB som rad, ze ty obhajujes instituciu, ktora keby mala este dnes hlavne slovo na dianie v tomto svete, tak by si bola prave tou cirkvou , ktoru tak obhajujes diskreditovana a diskvalifikovana v tejto spolocnosti. Prave humanistom a ateistom by si mala byt vdacna za to, ze mas vobec dostojne miesto v spolocnosti, lebo od mizogynnej cirkvi by si sa uznania nikdy nedockala.


Lenochod   |   ip:147.232.1   |   2011-01-17  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Musim reagovat na clanok, ako ste tu uz viaceri spominali, je to len hlupo povytrhavane z textu Biblie, bez kuska nejakeho kontextu, niekym, kto Bibliu este necital ako celok(Stary a potom Novy zakon)... napr.


"č. 51. Ježiš vysloví ďalší omyl. Sľúbil zločincovi na kríži , ktorý bol ukrižovaný vedľa neho. že budú ešte ten istý deň spolu v nebi.
Zabudol, že on má ostať mŕtvy ešte po tri dni vo vnútri zeme a až potom neskôr vystúpiť na nebo .(Mat 12:40)"

- autor asi zrejme necital vsetko v Biblii, ked nevie, ze Jezis bol ukrizovany "v piatok," kedy na krizi jeho telo zomrelo a odovzdal svoju dusu Bohu. A len to jeho fyzicke telo bolo ulozene v hrobe, "do nedele," kedy Jezis vstal z mrtvych.
Jezis vstal z mrtvych na 3. den, nie po troch dnoch v zemi.
biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-17  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael: Všetci ktorí uverili Božej pravde, sa o nej presvedčili. Pravda existuje a dá sa ňou žiť. Inak by jej neverili.Pravda im dáva silu konať Božie skutky. To je ťažké vysvetliť niekomu, kto neverí v Ježiša, ktorý hoci je fyzicky neprítomný, má napriek tomu milióny nasledovníkov. To by nijako nebolo možné, keby sa nepresvedčili o Pravde, ktorú im hlásal, keď bol na zemi. Dnes je v nebi a pozoruje čo s Božou pravdou a zákonmi ľudia robia. Prečítaj si knihu Zjavenie, ktorú dal napísať Jínovi po svojom vzkriesení. Či sa plní obraz doby posledných dní alebo nie.

Iné je to s bojovnými ateistami, medzi ktorých patríš. Tí bojujú s veternými mlynmi a ľuďom ktorí sa presvedčili o Pravde Božieho slova, Božích zákonov, Božej vôle a predsvzatia, sú len na smiech. Prebuď sa!


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-17  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael – ja nie som feministka, ktora sa potrebuje vyvyšovať nad chlapov a paliť podprsenky na namesti – som za prirodzene rozdelenie uloh (ani biologicky tato vymena nie je možna), takže z feminizmom na mňa nechod. A nemam ten pocit, že by katolicka cirkev nejak utlačala ženy

Vyjadri sa radšej k tomu slobodomurarskemu vyvražďovaniu. Asi to bolo trocha inak ako si prečital na stranke ateizmus.sk, čo? O krvilačnych fararoch, ktori prepichovali krucifixom ubohe tela domorodcov

A keby si vedel, kto su ti falošni „humanisti“ a čo chystaju – keby si sa aspon trocha zaujimal o skutočnu pravdu, inak by si hovorilrafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista, neviem kto bojuje s veternymi mlynmi, ale ateizmus to urcite nie je, a neexistuje ani bojovny ateizmus, mozno len realny pohlad na dianie okolo nas. Je to totiz farizejske hlasat nieco, co popiera fyzikalne zakony a este si utahovat z ludi, ktori nechcu uverit v nieco take. Prebudenie bude krute mozno u vas, ale nebude to prebudenie v zmysle, ktore hlasate, proste to bude uplne zabudnutie, takze s tym smiechom opatrne, este sa nikto z druhej strany nevratil. Nebolo by nic lahsie ako uverit v boha a Jezisa, ovela tazsie je v neho neuverit, po tom 2-tisicrocnom masirovani mozgov. To, ze sa nasli a najdu ludia, ktori na plne usta povedia to, co si mysli uz prevazna cast obyvatelov tejto planety, je tazsia uloha, ako uverit v myty.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB, tu nehovorim o feminizme, to si si prekrutila, tu ide o skutocne dostojnu rolu zeny v spolocnosti. A to, ze ty si myslis, ze cirkev nie je mizogynna este nepotvrdzuje opak.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-17  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenochod, v gréčtine sa nepísli čiarky. To stačilo na vzniknutie omylu , čo myslel Ježiš keď povedal lotrovi, ktorý v neho uveril.

Verzia a/ Amen ti hovorím dnes, budeš so mňou v raji.
Verzia b/ Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.

Pýtam sa, ktorý z prekadateľov nerozumel zmyslu vety, ktorú povedal Ježiš? Ten čo dal čiarku za dnes, lebo ten ktorý dal čiarku za hovorím?


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-17  (15:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael. mozno len realny pohlad na dianie okolo nas???

realny pohlad telesnymi ocami..uz to pochop.. jednoducho veris len tomu co vidia tvoje oci.. no su aj ine stupne vnimania co ty ignorujes..

ci nie??

realne viem ,ze neviem lietat.. no pride typek z indie a zrazu levituje.. fuha.. kde je moja racionalita??


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-17  (15:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, vidim, že si si našiel novu "zbraň" proti cirkvi. Môžeš aj začať tvrdiť, že Boh je feminista, keďže muži nemôžu porodiť dieťa.Ale eštestale si sa nevyjadril k tomu vyvražďovaniu - potom, čo si obvinil z vyvražďovania domorodeho obyvateľstva katolícku cirkev...


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-17  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre BIBLISTU A LENKU B

kto podla vas budu ludia co sa na konci budu ruhat Bohu aj napriek tomu,ze uvidia otvorene nebo, uvidia Jezisa prichadzat a budu mat plne usta urazok a hnevu??
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, realny pohlad ocami nemusi byt presny, v tom s tebou suhlasim, dokonca su zname studie, ktore cloveka ako hodnovernu pozorovaciu bytost dost spochybnuju. Ale to este nic neznamena, a vobec nepodporuje tvoje tebou vykonstruovane nahle tvrdenie, ze inymi zmyslami prave vy svojimi inymi zmyslami ste schopni vnimat nieco ine, co ostatni nie. Prave naopak, to, ze ak clovek nie je vhodny a schopny zdokumentovat ,co videl, ho diskvalifikuje ako objektivneho pozorovatela aj vo veciach vasho vykonstruovaneho bozika.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-17  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, môžem ťa potešiť, že slobodomurári, ktorí vymysleli ateizmus, zničia cirkvi prostredníctvom ich politických milencov, ktorí sa obrátia na Boží pokyn proti nim. Si spokojný? Boh si to totiž praje, aby sa tak stalo. Podrobnosti nájdeš v Zjavení 17 a 18 kapitole.

Rafael, keď hodinár opravuje hodinky, ktoré ty ako laik môžeš len
nakrúcať alebo v nich meniť batériu, znamená že jeho zásah do hodín, otvorenie, napravenie a ďalšie odborné úkony, sú popretie Božích zákonov? To si fakt na smiech, keď si to o nás veriacich myslíš, že si to myslíme. Keď už neveríš tým skutkom ktoré robil Ježiš ako väčší hodinár v prospech viery ľudstva, over si aspoň Pravdu, ktorá sa dá spoznať z Božieho slova.

To isté ako o hodinárovi platí aj o tom, čo si myslí väčšina ľudí o cirkvách, ktoré sa pletú do politiky, lebo nič lepšie nevedia robiť v svoj prospech. Mýliš sa, keď si myslíš, že ja si myslím niečo iné ako väčšina, ktorá vidí zlé skutky náboženstiev. To by som bol slepý a huchý. Ale napriek tomu nie som taký hlúpi, aby som spolu s vodou vo vaničke vylial aj lodičku viery,ktorej kormidlo svedomia si riadia praví kresťania kompasom a mapou Biblie. Daj si prosím opraviť tie svoje hodiny, alebo vymeň si batériu, keď vidíš, že sa ti chod hodiniek oneskoruje. Nevidíš a necítiš, že ti nefunguje ani poistka svedomia? Preto sú tie tvoje neúplné uzávery nesprávne.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins ved ty sa ruhas voci inym bohom a napriek tomu mas pokojny spanok, ja som len o jedneho boha naviac popredu, takze spanok mam rovnako kludny ako ty. Najviac ma uchvacuje vasa neochvejna viera vo svoju pravdu, ktoru zaroven vycitate ostatnym. Trocha sebakritiky do vlastnej pobluznenej mysle by nezaskodilo. To, ci existuje vas boh, je len vasa vec, mne ho pod nos nemusite strkat, ja neuznavam ten vas marxizmus-jezisizmus.


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-17  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael to mi pripomína jeden vtip:

"Stretne priateľ priateľa a ten:
- Ty tomu veríš, takým poverám? Ale budeš raz prekvapený, keď zomrieš a nič tam nebude!
A druhý nato:
- No, ak tam nič nebude, potom prekvapený nebudem, lebo už nič nebude, ale ak tam niečo bude, ako verím, tak to budeš prekvapený potom ty!"


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-17  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins odpoveď na svoju otázku nájdeš v 2. liste Tesaloničanom 1: 6-10

6 Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením, 7 a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci 8 v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. 9 Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, 10 keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista, takyto postoj ktory si zaujal mali a maju vsetky nabozenstva, nic ine im totiz ani neostava. Slobodomurarstvo, zidobolsevizmus, komunizmus, to je vasa parketa ako odvratit pozornost od mytov zvanych nabozenstvo. Ked uz neviete podopriet vase fantasmagorie niecim konkretnym zacnete ateizmus davat na uroven dalsej viery. Nuz k tomu asi tolko, ze ak ateizmus je viera, potom aj nefajcenie je zlozvyk, nezbieranie znamok bude asi tiez konicek. Potom este vytasite Hitlera, Stalina a dusa bozej ovecky bude spokojna, ako to tym ateistom natrela. A pritom ide len o jeden zakladny fakt, nikto nevie, ci ma pravdu, ale krestania si myslia, ze ju maju vzdy.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto, ak poznas Pascalovu stavku, je to to iste, mam kvoli tomu, ze hypoteticky by to bola pravda, verit v boha? A v ktoreho? Lebo ani ty si nemusis byt isty, ze sa modlis k tomu pravemu, a to by ta takisto smiech presiel. Inac ale nesuhlasim, nechapem tu obavu z vasej strany o nase zbludile duse, ved mozte byt radi, ze vas tam bude tak poskromne. A na druhej strane, boh, ktory nema rad individuality, ale len stado, takeho by som nikdy spoznat nechcel.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-17  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďalej odpoviem už len tým, ktorí mi odpovedia na moju lingvistickú otázku ohľadne čiarky, ktorej nesprávne umiestnenie spôsobilo toľko zmätku vo vierouke o živote v raji, ktorý je prinajmenšom podobný tomu zmätku aký je zmätok v dušiach diskutujúcich na dôležitom.sk


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-17  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael a pre toto si aj ateista- vsetko pekne na papieriku, vysvetlené, názorne ukázané a vyskúšane, overené, vedecky dokázané atď. atď.

ide o vieru, o to či veríš tomu hlásaniu, či veríš že môžeš byť šťastnejší, o to či veríš vysvetleniam a pravdovosti a predpovedaniam Sv. Písma, a pod.

ja tomu verím, pretože... no nemá význam to vysvetľovať, i s dostatočným vysvetlením si nájdeš nejaké škárky cez ktoré by si ma mohol zasiahnuť, ale nie preto lebo to vysvetlím zle, ale preto lebo človek nie je ochotný poznať pravdu.


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-17  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael ja sa neobávam o vaše duše, vobec som už nepovedal že pojdete všetci ateisti do pekla, pretože ako naše učenie hovorí- "Boh je spravodlivý" môžeš sa dostať do neba, on to zoberie na vedomie. ďalej množstvo kníh a DOVERYHODNÝCH DOKAZOV ktoré ma presviedcaju a STALE este presviedcaju o tom ze verím v skutocného a spravneho Boha


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-17  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael - prave o to ide, ty NEVIES, sam to priznavaš. Mi VERIME a všetko nasvedčuje tomu, že mame pravdu, myslim, že nikto tu neni kresťan bez toho, aby si to dôkladne premyslel a zvažil... a rozhodli sme sa tomu uveriť.

Mimochodom - ja môžem povedať to iste - ty sa snažiš obratiť pozornosť ku cirkvi a obdobiu stredoveku, aby si odvratil pozornosť od židobolševizmu a slobodomurarov


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-17  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista.. ja viem kde to je v biblii. no ja som skor chcel vediet ci ludia ktori sa budu ruhat aj napriek tomu,ze na vlastne oci uvidia duchovne bytosti co idu sudit svet a vsetky proroctva splnene, nebudu podobne rafaelovi aspol..

jednoducho je zbytocne nejako tu argumentovat... oni totizto neuznaju ani vtedy ked to uvidia na vlastne oci.. takze dokazovanie pravdu tu nema zmysel..

temnota je v ich mysliach.. a bude tam az do konca.. oni najdu vyhovorku ci vysvetlenia ja ked bude nebo otvorene... holt...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (15:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB ak uverim, ze 345 krat 589 je 14, este to stale nedokazuje, ze mam aj pravdu.


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-17  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekene povedané joplins.

no niektorý sa aj obrátia, a ked ostatný uvidia aky boli v skutocnosti, budu vediet ze mysleli nesprávne a ziadna argumentácia im nepomoze lebo boh im to vyvrati.

potom uz budu moct len povedat "Spravodlivý si ty Pane"


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins proti zivemu dokazu na vlastne oci by nemohol namietat nik, dokonca aj moslim, alebo zid, by musel priznat, ze mate pravdu len vy, vy a nikto iny. Ale dokazy su potebne, lebo ostatne je len v risi fantazie a v silach hlasnejsieho, kto krici. Pred 5 tisic rokmi najviac kricali ini, boli z toho ine bozstva, pred 1700 rokmi zacali najviac kricat vam podobni, a este ich to nepreslo, kto bude dalsi, kto bude viac kricat? A pritom staci tak malo, mat to podporene dokazmi, ale to nemal nikto, nikdy.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-17  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..
ja sa nsruham ziadnym inym bohom.. Boh je len jden, vsetko ostatne su len napodobeniny diablove na zvedenie ludstva..

takze hindu krisna zo sloniou hlavou, modrou pokozkou a siestimi rukami je len demon..nic viac..
moloch co mu hadzali do rozpalenej naruce novorodencov je tiez demon co vyzaduje uctievanie..

baal takisto.. bohyna astarta , to iste.. kali to iste.. atd atd..

pametaj izrael Boh tvoj je jeden jediny... niet inych bohov!!!

nepoznas mapu rafael..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
ja sa nsruham ziadnym inym bohom.. Boh je len jden, vsetko ostatne su len napodobeniny diablove na zvedenie ludstva..

To je tvoj pohlad na danu vec, zalozena na subjektivnom, teda nespolahlivom tvrdeni, iny boh na to moze mat aj iny nazor.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-17  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jednoducho je zbytocne nejako tu argumentovat... oni totizto neuznaju ani vtedy ked to uvidia na vlastne oci.. takze dokazovanie pravdu tu nema zmysel..

temnota je v ich mysliach.. a bude tam az do konca..Asi je to tak, komu neni zhura dano.....
On to nechce pochopiť, vysvetleni ma už kopec, keby chcel pochopiť vieru, choval by sa inač. Taki ludia potom iba oberaju o čas a energiu. A uplne zbytočne


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB ,ale uznaju o nic nechceme byt ukrateni a ochudobneni, co aj nam patri. Ale preco ta skromnost s dokazmi? Preco neveris tomu matematickemu vypoctu, ved staci silna viera a vysledok je taky aky ma vyjst. Ono to bude asi aj s tou vierou ako s tym matematickym vzorcom, ale komu nie je rady, tomu nie je pomoci.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-17  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.. radsej budem verit,ze Jezis ako clovek bol Boh ako verit tomu ,ze nejaka kreatura zo 6 rukami a sloniou hlavou je boh... rafael,trochu sudnosti...
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A to chces od cloveka sudnost ty, ktory veris na narodenie z panny, zmrtvychvstanie, nanebovystupenie, nebud smiesny.


Krovak   |   ip:95.105.14   |   2011-01-17  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins nehnevaj sa, ale rozdiel medzi bohom v tvojom podani Jezis a Krisna je iba vo fyzickej forme. Ak hovoris o sudnosti v takomto pripade hovoris v podstate o tom ze Tvoja sudnost je dostatocne dobra na to aby si hodnotil (fyzicky prejav) boha, ci nie?


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-17  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "LenkaB ,ale uznaju o nic nechceme byt ukrateni a ochudobneni, co aj nam patri."


A možno ti to nepatri...čo ja viem?

Presviedčať niekoho, kto sa už rozhodol nema zmysel, ani ty by si slovne velmi nepresvedčil frajerku, ktora sa už rozhodla, že ťa necha a pojde za inym. V každom pripade, kto klope, bude mu otvorene, kto si dvere pribuchne sam, ostane vonku, tak to chodi podla fyzikalnych zakonov, však


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-17  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechápem, že ste ešte nepochopili, že debata s Rafaelom je kontraproduktívna. Pretože debatovať s niekym kto nemá ujasnené pojmy ako viera, právo, spravodlivosť, zákon, predsavzatie,pravda, atď. je zbytočné vybýjanie sa v žabo myších sporoch...Ako on môže pochopiť a uveriť narodenie z panny, zmrtvychvstanie, nanebovystupenie, atď. keď nechápe základne veci pravdy, podloženej xxx dôkazmy a svedectvami??? Rafael je provokatér,alias fantómový inteligent.


nemazmysel   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-17  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nech hodi kamenom,ten kto je bez viny


anonymus   |   ip:95.105.13   |   2011-01-17  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hahaha rafo, dobre ťa vymákli...to vronsky-pre takého k....ako si ti sú tie keci, som obyčajní roboš, žijem obyčajní život a keby som sa mal hrabať za bohatstvom strácal by som čas na svoju robotu, ktorou sa žívím, kedže vzdelanie mám iba stredoškolské a postup v nedohľade. To aby si o mne niečo vedel keď už si o mne rozhodol. P.S. humor je my bližší ako MOC.


vronski   |   ip:178.40.10   |   2011-01-17  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonymus a pod.

zaujimave ze obhajcovia "krestanstva" tu vzdy pluju zle sliny, namiesto toho aby sa zachovlai podla toho comu akoze "veria"... A ak by platila posledna veta tvojho komentu, tak by si nenapisal to co si napisal :)

anonymus   |   ip:95.105.13   |   2011-01-17  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som len obyčajní človek, ak ma urazíš vrátim ti to, ináč proti tebe nemám nič. Viera my vichádza zo srdca, ale brániť sa my je ľudské, pomôžem, poradím ale hlavne sa aj bránim.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-17  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael | ip:188.167.7 | 2011-01-17 (15:10)

Biblista, neviem kto bojuje s veternymi mlynmi, ale ateizmus to urcite nie je, a neexistuje ani bojovny ateizmus, mozno len realny pohlad na dianie okolo nas. Je to totiz farizejske hlasat nieco, co popiera fyzikalne zakony a este si utahovat z ludi, ktori nechcu uverit v nieco take. Prebudenie bude krute mozno u vas, ale nebude to prebudenie v zmysle, ktore hlasate, proste to bude uplne zabudnutie, takze s tym smiechom opatrne, este sa nikto z druhej strany nevratil. Nebolo by nic lahsie ako uverit v boha a Jezisa, ovela tazsie je v neho neuverit, po tom 2-tisicrocnom masirovani mozgov. To, ze sa nasli a najdu ludia, ktori na plne usta povedia to, co si mysli uz prevazna cast obyvatelov tejto planety, je tazsia uloha, ako uverit v myty.-Lol rafael som nevedel aky si ty vlastne hrdina.wow zasnem,a aky sebasty hrdina ze ma len on pravdu.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-17  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael ked uz si tky hrdina co ta kruhodoska minule?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,za prve,je evidentne,ze sa hanbis za predosly nick,za druhe je rozdiel uvazovat o tvare zeme v 2D,alebo3D a za tretie ten tvoj termins technikus si nazval takto ty a za stvrte doska kruhoveho tvaru je napr.gramofonova platna,alebo CD-cko.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-17  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja sa nehanbim za svoj nik len anonym dalo vzdy ked si nic nenapisal a zacalo to tu hodne ludi pouzivat tak som pod tymto rafael:)))


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,sebaistota o pravde srsi z vas,ja som to nikdy netvrdil. Ja len pochybujem,ze mate recept na pravdu prave len vy,lebo za prve dokazy mate rovnake ako vsetky ostatne nabozenstva,totiz zalozene len na vire.To,ze urazate rych,ktori neveria,na to som si zvykol,len to urazanie by mohlo mat dostojnejsiu formu,lebo ta svedci len o vasej bezdovodnej a nicim nepodlozenej nadradenosti.


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-17  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zbytocne sa tu budete hadat, kto ma pravdu? ateisti alebo veriaci?

čas ukáže ani sa nenazdáte, obe strany budú prekvapené, že nekonali správne.

ako vysvetlit ze Boh existuje? nanajvys zazrakom, alebo správnym správanim sa krestana, v tedy ked clovek bude vidiet ze krestan je v spojení s Bohom, že človek kona podla toho ako mu Boh prikáže, vtedy prinuti krestan ateistu uvazovat, ako to ze ten clovek je taky dobry? ale pod.

ak vsak je pravy opak, ateista si povie: fuj, odporný farizej, tito krestania su len spina ktorá sa nesprava tak ako hlása.

takze takto sa veci maju- budte vzornými ludmi a inych to pohne k tomu ROZMYSLAT o viere, iba takto mozno presvedcit ze konáme spravne- podla posolstva lásky.

a co sa tyka joplinsa/ovej tak nesuhlasim s tym ze VSETKO to je len satan vydavajuci sa za krista alebo p. Mariu, satan má ZAKAZANE (aj ked sa to nezda) a bojí sa P. Márie, premienat sa na nu, musi ju poslúchat a nesmie jej ublizit. ten boj bojuje iba proti Bohu (vseobecne), ale Boha poslúcha, ked mu Bohpovie "tohoto nechaj" tak ho musi nechat.
Samozrejme moze sa to zdat cudne akoby boli Boh a satan kamosi, ale tymto Boh ludi skusa, ci su hodný, ci sa hodia do jeho kralovstva, nuti ich aby si zasluzili to co si maju zasluzit.

dalej co sa tyka osudu (hoci sa tu o tom nedebatovalo neviem) JEDINY osud cloveka je smrt a aj to niekedy nie je iste :). clovek ma totiz vzdy na výber (okrem smrti, o tom rozhoduje iba Boh)


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-17  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pardon: musi ju posluchat iba ak mu to Boh rozkaze pre upresnenie


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-17  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael a este mam otazku tebe masiruju mozog 2000rokov?ja tak dlho tu fakt nezijem.sry ale moc nechapem preco to spominas.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-17  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kde som tvrdil,ze mne?


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-17  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.. kto je podla teba anjel svetla na ktoreho sa premiena satan??

ciu podobu berie na seba aby zvadzal narody??

no skus...


illuminatedBimbo   |   ip:178.40.60   |   2011-01-18  (00:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak mam prirovnat myslenie k primitivnemu vedomiu a chapaniu ludi a mam citat v myslienkach a nazoroch veriacich a ateistoch,tak potom z toho vychadza asi toto:

Veriaci povazuje za Boha cely vesmir,hviezdy,planety,prirodu,zrodenie zivota,a seba sameho ...ako celok a istotu ze to je dielo Boha....
Naproti tomu ateisti Boha na vlastne oci nevideli a nechcu prijat nazor nabozenstiev ze existuje boh ze by mal mat dokonca Ludsku podobu v zjaveni napr.jeho syna jezisa alebo inak stvarnenemu obrazu,ale tymto vlastne ateisti logicky v ociach veriacich popieraju vlastnu existenciu,pretoze vlastne nechcu pripustit to;ze aj oni su sucastou tohoto celeho univerza!

Rozny z hystorie znamy proroci a zvestovatelia nakoniec asi aj biblia hovoria do nam zrozumitelnej podoby o trojjedinnosti Boha....
Mame tym chapat Otec,Syn a Duch svety...Co to ale znamena aby sme to spravne aj pochopili...

""Otec""= Cele storenie univerza a vsetko co obsahuje.Ide o nieco a pritom o vsetko a je to neobsiahnutelne!

""Duch svety""= Su "Zakony univerza",ktorymy je uplne presne "dokonale" podrobene vsetko co toto univerzum obsahuje...

"Syn"=je vlastne do ludskej podoby inkarnovany zvestovatel,pomocnik a ucitel ktory v sebe nesie svetlo pravdy pre ludstvo o celom tomto univerzu.Ma za ulohu ozrejmit,naucit,a viest tych ktorych si za svojej pute na zemi vybral ako ucenikov svetla,a tito maju viest lud k poznaniu ako si ma clovek hladat cestu k pravde a ze je to jeho uplne samostatna prvorada povinnost.Wine   |   ip:87.197.43   |   2011-01-18  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok necitatelny, neprehladny, velmi ma od citania odradzuje, ale co som precital par komentov, nedalo mi nereagovat.....

Ja osobne som nuteny krestan, v Krista Vam neverim a ani nemienim citat nic, co by ma malo vyhrazanim sa peklom a nekonecnymi mukami donutit verit.
PRECO neotvorite oci a radsej sa nezacnete starat o to co robite a co sa deje okolo Vas?
Ak neaky boh naozaj existuje, urcite nebude chciet voloviny, ako aby ste dodrzovali posty, aby ste davali peniaze do brynčka a kazdu nedelu travili 2 hodiny svojho zivota v kostole.....
Lepsie by ste urobili, keby ste ludi do nicoho nenutili, nechali sa ich volne rozhodnut a pokusili sa ich naucit dobremu zivotu, ale BEZ vyhrazok v podobe pekla po smrti. Ak neaky boh existuje, urcite bude radsej ked sa budete spravat dobre k inym ludom a budete sirit radost, ako ked ich mate znasilnovat k Vasej viere.

Verim v neaku vyssiu moc, mozno vesmirnu energiu, mozno v budhu, mozno v egyptsky bohov vsetkeho mozneho i nemozneho, urcite vsak neverim v Boha, akeho ho opisuje Biblia. Nic v zlom ale pride mi to len ako obycajna knizka ktora sfanatizovala ludi do tej miery, ze Vas budu sudit hned ked im budete neako odporovat.

Za 1000 rokov bude mat aj Harry Potter vlastne nabozenstvo....JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-18  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítam túto diskusiu do konca, už len kvôli rafaelovi. Nestáva sa mi totiž často, že by som s niekým mala navlas totožné názory. Vo svete otupenom náboženskými dogmami a kadejakými ezoterickými fantasmagóriami žiari zdravý ľudský rozum ako svetlo v tme. Vážim si ľudí, ktorí dokážu samostatne uvažovať a nielen dokola opakovať naučené formulky.
rafael: rešpekt !


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-18  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  wine - kto ťa nuti? ked ťa nutia rodičia, sťažuj sa im. Posťažuj sa mamke ako si veľmi trpel, ked si musel veriť na Ježiška
filip   |   ip:178.40.13   |   2011-01-18  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JanaKatarina- Istá Anetka tu svojho času posielala tým "zapáleným,nestranným,rozumným" aj pusinky.

Všetci majú jedno spoločné:
Popierajú Boha,bojujú za oficiálne verzie,všemožne bránia tento zločinný systém,s krycím názvom "demokracia",spochybňujú všetko,čo odporuje siopropagande,sú svetoobčania a tlačia multikulturalizmus.
A väčšinu diskutujúcich tu s tým stále vodia za nos!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JanaKatarina, ani nevies, ako cloveka zahreje taka veta, aku si hore napisala. Niekedy mam pocit, ze tu prispievajuci su vlastne urcitou reprezentativnou vzorkou ludstva. Nastastie to tak nie je, tieto hlasy su ojedinele, drviva vacsina nema totiz radsej ziaden nazor, lebo sa boji vysmechu tejto hrstky fanatikov.


Wine   |   ip:87.197.43   |   2011-01-18  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB - nastastie, teraz ma uz nikto nenuti, ale mozes mi prosimta vysvetlit, ako takemu 4 az 12 rocnemu decku, ktore niecomu tak komplexnemu ako su nabozenstva urcite nechape, pomoze nutit chodit ho do kostola a verit v boha? Pacilo by sa TEBE keby ta od narodenia nutili do ateizmu? O tom velmi pochybujem.
Myslel som to skor tak ze by sa nemala viera tlacit nasilu malym detom, ktore tomu momentalne aj tak nechapu, ale radsej ich nechat, nech na svoju vieru pridu same, casom, ked dozreju (to iste som vlastne napisal aj v predchadzajucom komente)


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2011-01-18  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viera je skutočná, ak ju nájde človek sám.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-18  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Wine – nie, nepačilo by sa mi to. Spominam si, ako nas tlačili ku ateizmu, moji rodičia sa zosobašili v kostole (po tom, čo boli svoji už niekoľko rokov) až po revolucii a takisto aj mňa dali pokrstiť až po revolucii. Pamätam si, ako boli vtedy ľudia radi, že môžu chodiť slobodne a bez strachu o miesto do kostola, jaka vesela nalada tam panovala. Ale komunizmus zase udrel – nie represivnymi prostriedkami, zvolili ovela učinnejšiu metodu – vymyvanie mozgov a už začina vyrastať generacia, ktora ma len slabu predstavu o tom, čo su kresťanske hodnoty, a ktora opakuje svoje vlastne dogmy – napr. „dieťa sa až v dospelosti ma rozhodnuť, dovtedy ho netreba z kresťanstvom oboznamovať“ Možno by sme mali prestať deti aj vychovavať, čo vy na to?

Ad-vieru človek musi najsť sám – považujem za užitočne, ked dospely človek vedie svojho potomka k spravnym hodnotam. To by som mohla povedať aj ja, že vychovať sa dieťa musi same. Naše deti by boli nevzdelane, špinave a drze. Ten ktory zanedba vychovu (aj nabožensku) potom ma take dieťa na svedomi. Ja si neviem predstaviť, že by som deckám povedala – viete čo? Vianoce oslavovať nebudeme, až v dospelosti sa rozhodnete, či ich oslavovať budete chcieť. Uplne by to stratilo svoje čaro aj zmysel. Dufam, že ste pochopili, ako to myslim. Vychovavať dieťa k laske k Bohu a svojmu bližnemu je podla mňa zaklad. Inak mňa vôbec do viery nenutili, ale ma ku nej viedli – každe male dieťa sa musi viesť, to už je na zodpovednosti rodičov. Ak chcete vychovať racionalneho ateistu bez hodnôt-prosim, ale berte za to aj zodpovednosť, nehadžte to len na jeho rozhodnutie


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB, takze sama priznavas, ze mas vlastne stastie, ze si mala moznost vyrastat v teritoriu, ktore vyznava krestanskeho boha. A co ostatni, ti ktori su klamani vlastnymi rodicmi, ktori su vychovavanie vo viere v nespravneho boha, lebo podla tvojich slov to z toho vyplyva. Preco su oni ukrateni o to krasne detstvo, dospievanie a zivot s jedinym pravym skutocnym bohom. Este stale vo svojej zaslepenosti nevidis ten paradox? Ani neuvidis, lebo si zaslepena vierou v toho svojho, a to iste upieras ostatnym, ktori veria v toho svojho. Chapes o co tu ide? Tu nejde o ateizmus, tu ide o vase nicim nepodlozene tvrdenia o pravom bohu.


Jejda   |   ip:109.164.8   |   2011-01-18  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, je to děsivé, co čteme ve Starém zákoně. A Ježíš jej nepřišel zrušit, bohužel, ale naplnit. To je ještě děsivější. Prostě přijde a všechny nás spase.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-18  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, mala som šťastie, že som mohla spoznať pravého Boha, nie falošne ideologie. Ty si mal zas možno tu smolu, že ste doma robili veľa veci, ale duchom ste zrovna nežiarili...preto všetko čo maš je prazdna racionalita a duchovnu sferu nie si schopny registrovať

A ešte jedna vec - už to davno nie je o tom, že by nas tlačili ku kresťanstvu, dnes nas totiž tlačia ku ateizmu a pokrivenym hodnotam ako materializmus, konzum a egoizmus


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-18  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jejda.. a nejdesivjejsi asi bude , ty vole , kdyz dospjejes.. ty vole.. ze jo, ty vole..

to pak bude nařez, ty kravo.. jeeeejda...


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-18  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka B a rafael.. nic v zlom, ale je to trochu inak.. cirkev kristova pozostava..a teraz dobre citajte.. ZO VSETKYCH KMENOV, NARODOV ,LUDU, JAZYKOV.. a krajin atd atd..

to znamena, ze nie je to vyhoda ,ze si sa narodil v europe ktora ma akoze stastie ,ze sa tu vyznava krestansky Boh...

je to jedno kde sa narodis, z kazdeho kmena , naroda sa sklada kristova cirkev...chapete to ci nie???

par iracanov..par indov.. par slovakov. par cechov..

ku kazdemu sa donesie evanjelium a on bud to zavrhne alebo uveri.. VYJDE Z TMY..

A TERAZ POZOR...- Z TMY HINDUIZMU.. Z TMY ISLAMU.. Z TMY ATEIZMU.. Z TMY KATOLICIZMU ..Z TMY EVAJELICIZMU.. Z TMY MORMONIZMU ,JEHOVIZMU, ALKOHOLIZMU, KOMUNIZMU... ATD ATD..

A TERAZ VAS PROSIM NA KOLENACH... NAPISTE MI ZE STE TO POCHOPILI..PROSIMM. AHLAVNE TY RAFAEL , ABY SI UZ VIAC V PRISPEVKOCH NEPISAL BLBOSTI A VEDEL KTO JE CIRKEV KRISTOVA( CI KRESTANSKA)

PROSIM..

vyjde z


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, ano , co ine mozes tvrdit, ved by si bol predsa sam proti sebe, ak by si toto netvrdil. Lenze ma to jeden hacik, vek Zeme je starsi ,vek vesmiru ovela starsi ako vobec niekoho napadlo pozliepat nejake slova do biblie. Pred napisanim biblie tu bolo mnoho narodov, mnoho kultur, ktori existenciu vasho boha nepoznali, mali ina bozstva, preco oni nemali tu moznost spoznat to jedine, prave, vami hlasane? No jednoducho nemohli, lebo predstava zidovskeho boha, a spolu s tou omackou okolo toho si ludia vymysleli davno po vyhynuti predoslych kultur a narodov. A na druhej strane v case vzniku prveho pismenka, ktore sa stali nametom na bibliu, uz tu boli tisice inych bohov, samozrejme v hlavach ludi vytvorenych, uzasna kontraproduktivna mysklienka Joplins, neznamenajuca absolutne ziadnu pravdu, len tvoja viera, a to je stale dost malo na vyvratenie inych bozstiev a nastolenie vasho, jedineho, uchvatneho, praveho, dobrotiveho....


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-18  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RAFAEL tebe je skoda nieco pisat , tvoj mozog zosklada (ako kazdeho cloveka) aj zo 4 kvadrov nadhernu kopulu...

napisem ti este nieco a koncim.. Boh vsetko zariadil tak aby nikto nemal vyhovorku..

Ked bol Jezis v hrobe.. je napisane, ze zostupil do podsvetia a kazal ludom co boli vezneni duchom..

oni mali moznost spoznat a rozhodnut sa ci budu dalej nasledovat svojich bozikov a ci uveria Bohu ktory pre nich obetoval svojho syna co stoji momentalne pred nimi..
podla biblie to bolo takto. lebo syn bozi prisiel v plnosti casu.. to znamena prisiel presne vtedy kedy mal.. ani skor ani neskor.. ludi predtym zachranil inym sposobom a po nom zas inym..Bohma svoje cesty a kedze sa nestotoznuju z tvojim myslenim a sposobom ako by si to urobil ty tak tu budem zasa len citat pseudologicke argumenty ako a preco a preco nie tak ako by som to ja...

rob co chces..cas sa krati, vsetko za chvilu uvidis na vlastne oci.. a zazijes na vlastnej kozi..

poznas toto.. rafael.. začem bukvy..vsjo jasno...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (13:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, tomu sa hovori diktatura, ak nedokazes prijat aj argumenty z druhej strany, pochop ja nechcen spochybnovat tvojho boha, ale naopak snazim sa nespochybnovat ostatne bozstva, vytvorene na rovnakom zaklade ako je vasa viera. Ja viem, ze ti nic ine neostava ako sklznut do tvojho oblubeneho urazliveho tonu, nic ine od teba cakat nemozem, lebo argumenty na popretie ostatnych bozstiev mas take slabe, ktore mne tie iste vycitas u mna. Ono je tazke pochopit aj tu druhu stranu, ak si presvedceny o svojej, ja netvrdim, ze mam pravdu v popreti tvojho boha, ale ani ty nemusis mat pravdu s popretim inych bohov. Uznaj aspon tuto, pre teba smutnu skutocnost. Preto mi prekaza hlavne ta nadutost, pycha, pocit vynimocnosti u kazdej viery, ktora si mysli, ze ma patent na pravdu. Ja sa pokusam len vysvetlit, ze nemusi byt vsetko len cierne a biele, moze to byt aj farebne, ale vam kolorita prekaza, lebo ste infikovani pocitom jedinecnosti vo vesmire.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-18  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..
pocuvaj, bud Boh je alebo nie je.. pravda?

ak je, tak musi byt len jeden.. a nie je ,tak je to jedno kolko sme si ich nakreslili.. pravda??

ak je jeden tak citajme tisicrocia stare spisy ktore opisuju toho svojho..ok?

šiva... modry. sloni ksicht, sest ruk.. apelujem na tvoj zdravy rozum..

krisna.. opyty sa vyspal z bohynou (neviem akou) a bil sa zso sivom... apelujem na tvoj zdravy rozum

allah.. neviem , ziadny obraz.. neosobny za odmenu budete pist vino a spat s pannami v raji..hm coja viem...?

JHWH..alebo ten ktory JE. PRAVDEPODOBNE TVAR MA AKO MY LUDIA.. .. BYTOST ZO SVETLA.. ZHMOTNIL SA V LUDSKOM TELE, ZOSTUPIL K NAM ABY SME CHAPALI ,ZE VSETKO ZAZIL AKOMY.. A OBETOVAL SA ZA NAS..

CO TI Z TOHTO NAJPRAVDEPODOBNEJSIE VYCHADZA AKO BOH...
A nehovor mi ,ze to zalezi od prostredia v ktorom vyrastas.. apelujem na tvoj zdravy rozum.,...
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak vychadzas zo zleho predpokladu aj vysledok moze byt zly. Kde si vycital, ze je len jeden boh? Kde si vycital, ze nemozu byt viaceri? Ved v historii ludstva predsa boli narody vyznavane panteizmus, monoteizmus je len sposob ako vieru v boha pre ludi zjednodusit. Kde mas tu istotu? Ja viem, je tazke prijimat argumenty, spochybnujuce jedinu pre vas neochvejnu pravdu, ale stari Egyptania, Rimania, Babyloncania, Indovia a ine kultury museli byt riadne mechom udrete, ked tisicky rokov vyznavali panteizmus a zrazu prisiel narod s myslienkou jedneho, jedineho praveho boha a ostatni padli na zadok. Necitis v tom aspon naznak nedovery? Nie, necitis, lebo si slepy a hluchy k argumentom, ktore by ta voviedli do slepej ulicky. Preto sa radsej nepytat a mlet svoje, ze?


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-18  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "ja netvrdim, ze mam pravdu v popreti tvojho boha"

no prosim. Môžeš vysvetliť, načo tu dnom nocou prispievaš, ked ani nie si presvedčeny, že maš pravdu? najlepšie by bolo, keby si si našiel robotu, alebo sa učil na matury a nechal to už tak.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lebo si to LenkaB nikdy doteraz nepochopila, o com je rec. Pravda je totiz velmi subjektivna, a spochybnit vasu subjektivnu pravdu je tazke. To, ze ja dokazem priznat, ze spochybnit vami vytvoreneho boha je tazke, dokonca nemozne, este neopravnuje nikoho spochybnovat subjektivnu pravdu ineho. A v tom ste ale experti vy, ktori si myslite, ze vasa pravda je ta jedina.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-18  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.

rabin sedi pred domomn svojo domu.. pride k nemu jeho sused, a vravi..

"rabin ten moj sused to je idiot.. atd atd,,,

rabin hovori.." mas pravdu"

ked prvy odide, pride ten sused a vravi--" rabin ten moj sused je debil, stale sa na mna len stazuje. atd atd.. a rabin nato " mas pravdu"..

ked odide aj ten ,tak jeho zena ktora bola svedkom obidvoch rozhovorov, hovori rabinovi..." co si ty za cloveka, nie si pravodlivy, obom si povedal, ze maju pravdu, co je to???ň


a rabin sa na nu pozrie a vravi.." vies co, mas pravdu"..


JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-18  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chápem, že je pre mnohých ľudí ťažké prijať svoju smrteľnosť a pominuteľnosť.Nevedia sa vyrovnať so zlom a nespravodlivosťou vo svete inak, ako tak, že hľadajú vo všetkom vyšší zmysel.Dúfajú, že niekto všemohúci sa díva a bude každého súdiť podľa zásluh. Áno, je ťažké priznať si, že sme len zrnkom prachu vo vesmíre. Ako povedal Dr. Koukolík : "Jsme tady krátce, vesmír o nás neví. Nic se nestane, když tady nebudeme. " Preto sa snažme prežiť svoj krátky život čo najpríjemnejšie,tvorivo pracujme a snažme sa, aby svet, ktorý odovzdáne budúcej generácii bol o trochu lepší ako ten náš.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a pride za rabinom joplins so svojou verziou jedineho a praveho boha a rabin mu povie ano joplins aj ty mas pravdu. Spokojny?


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-18  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a tak rafael.. mas pravdu..


ateista   |   ip:87.197.10   |   2011-01-18  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh dal človeku sľobodnú vôľu, rozum , cit ...
Boh netrestá ...


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-18  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  janakatarina.. namysli si ze si nam tu teraz vytrela zraky,.,. toto su argumenty na urovni tak 4 triedy zakladnej skoly...

ono to je trosku zlozitejsie ako si ty dokazes predstavit. aa ludia co veria su normalny ludia co vidia rozmyslaj, nie len roztrasene babky...

takze ked chces urazat musis zacat rozmyslat a nie pisat co ta prve napadne...

inac mohla by si ete skusit vysvetlin ,nam tu sprostym, ako to bolo s tymy bleskami,, ze ludoopi si nevedli vysvetlit blesky tak si vymysleli bohov co sedia na oblaciku a strielaju ich... noo to je super...

rozdajte steklitka..budeme sa smiat z krestanov...

detske, moja,detske...


LordX   |   ip:95.103.23   |   2011-01-18  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - jhwh - vytvoril ludi s dedicnym hriechom (lebo ako boh musel dopredu vediet ze tak ako ich vytvoril jeho mimochodom absurdnemu pokuseniu neodolaju, a nechaju sa prehovorit hovoriacim hadom aby jedli jablko z magickeho stromu). Nasledne si vybral jeden narod a zahral si s nim real-time strategiu proti ostatnym, pricom pouzil aj cheaty. Potom oplodnil zenu samym sebou aby sa mohol narodit. Potom tochto svojho syna (alebo cast sameho seba?) zabil ako obetu sam sebe, aby mohol ludom odpustit hriech s ktorym ich vytvoril. Nasledne sa z jeho syna stal zombie. Teraz pokracuje v existecii ako schizofrenicka osobnost 3 v jednom, a caka aby mohol odsudit k vecnemu utrpeniu ludi len preto, lebo bez dokazov neuverili tomu co sa pise v dvetisic rokov starej knihe mytov. Napriek toejto poziadavke im vsak dal rozum a logiku, aby neboli naivni a neverili absurdnym rozpravkam bez dokazov. Je to ako skonstruovat pracku a chciet aby lietala ako lietadlo.

http://liberatedmind.com/wp-content/uploads/2010/03/tahdah.jpeg
http://i46.photobucket.com/albums/f149/matucon312/Christianity-Atheism.jpg

Ako vidno, viera v je jhwh rovnako absurdna ako viera v krisnu ci allaha.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prsne o tom som vravel JanaKatarina, posmech, nic ine cakat nemozes, preto ich vacsinou kazdy radsej necha na pokoji, lebo sa boji ich posmechu. Lebo oni na posmech nie su, mne je skor do placu nad ich viziami, ale co uz, mlciaca vacsina ich nechala vzdy vykrikovat. A narastli im kridla, zacali sa rozpinat, svoje vizie ,ci uz humanne, alebo militantne sirili dalej, a dnes mame to, co mame, roztriestene narody nie na zaklade kultury, jazyka, ale tou najprimitivnejsou formou rozstiepenia, nabozenstvom. Tak nam treba, ked rozumni ludia zavcas tych kriklunov nedali tam, kam davno patria.


LordX   |   ip:95.103.23   |   2011-01-18  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins

jhwh.. vytvoril ludi s dedicnym hriechom (lebo ako boh musel dopredu vediet ze tak ako ich vytvoril jeho mimochodom absurdnemu pokuseniu neodolaju, a nechaju sa prehovorit hovoriacim hadom aby jedli jablko z magickeho stromu). Nasledne si vybral jeden narod a zahral si s nim real-time strategiu proti ostatnym, pricom pouzil aj cheaty. Potom oplodnil zenu samym sebou aby sa mohol narodit. Potom tochto svojho syna (alebo cast sameho seba?) zabil ako obetu sam sebe, aby mohol ludom odpustit hriech s ktorym ich vytvoril. Nasledne sa z jeho syna stal zombie. Teraz pokracuje v existecii ako schizofrenicka osobnost 3 v jednom, a caka aby mohol odsudit k vecnemu utrpeniu ludi len preto, lebo bez dokazov neuverili tomu co sa pise v dvetisic rokov starej knihe mytov. Napriek toejto poziadavke im vsak dal rozum a logiku, aby neboli naivni a neverili absurdnym rozpravkam bez dokazov. Je to ako skonstruovat pracku a chciet aby lietala ako lietadlo.

http://liberatedmind.com/wp-content/uploads/2010/03/tahdah.jpeg
http://i46.photobucket.com/albums/f149/matucon312/Christianity-Atheism.jpg

Ako vidno, viera v jhwh je rovnako absurdna ako viera v krisnu ci allaha.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-18  (14:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael si urputne brani svoju prvu zapalenu fanynku.. super...

lordX -si sa vyblbnul.. dlho si to vymyslal, ci si to niekde skopcil?

a nie som urazeny.. je mi smiesne...


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-18  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Znakom rozumových mrzákov je v prvom rade úbohosť, na ktorú sú tak hrdí, že nič iné už nevidia, len tu svoju úbohosť, teda ďalšie zlaté teľa a nič viac!

Je to stále a furt dookola, veriaci veria a neveriaci neveria. A čo treba urobiť, len jedno, ži a nechaj žiť, veď veriaci veria a neveriaci neveria, veď poznanie aj pre nich raz príde, možno poslednýkrát, ale príde, že neverili a nechceli veriť, lebo rozum bol ich pánom, alebo skôr to, čo sa ukrývalo za ním...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony vdaka za 368 prispevok, ktorym si ako obvykle okrem pohrdania voci tym, ktori nemaju rovnaky nazor, nic nepovedal. Len tak dalej...


Wine   |   ip:178.40.18   |   2011-01-18  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fuha, no uz som si zacinal mysliet ze moj nazor je objektivny a moje oci otvorene, ale po tych zopar fantasticko fanatickych komentoch zistujem, ze toho vidim velmi malo.
Clovek si tu uz nemoze dovolit povedat ze su aj ine moznosti, lebo s nim hned peklo podkuruju.
Nikto Vam Vasu vieru neberie, len by niektorim ludom viac vyhovovalo ak by ste ich hned vydlami do tej svojej netlacili. Sloboda vieroviznania neznamena ze kazdy musi verit vo Vasho boha, ale ze kazdy moze verit v to, v com on nachadza silu zit. A ak je ten Vas boh pravym bohom, potom to urcite pochopi a bude radsej, ze niekto cely zivot siril stastie a nenadaval druhym do hlupakov, len preto aby u toho svojho boha ziskal neake pomyselne body.NOS   |   ip:90.177.10   |   2011-01-18  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no panic http://www.youtube.com/watch?v=gRM2rK_uHo4


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-18  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  wine. ale no no...

nikto ti predsa vieru nenuti.. len by niektorym krestanom viac vyhovovalo keby ste ich hned do vymleteho, zmanipulovaneho stada nepchali. slepymi a sprostymi nenazyvali.

ani ti vasi nic (vratane teba) neakceptuju... KEBY SI TY , ALEBO VSETCI TI NADVECOVI ATEISTI TAKY TOLERANTNY , TAK NECHATE NAS VERIT A PRIPUSTITE AJ MOZNOST ,ZE BOH JE.. NO VY DO KRVI. BOHA NIET, TO DARWIN, TO ZDRAVY ROZUM, TO MATKA TEREZA

si taky isty ako kazdy , len sam seba vidis v inom svetle ake je v skutocnosti.. no obvinovat druhych to vam ide.. ja priznam ,ze to comu verim , tomu verim .. aj to ,ze obcas vyletim... no vy sa tu hrate na hrdinov co su nad vecou a ste presne ako kazdy...

takze pomaly..
nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-18  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplis: kto je podla mna anjel svetla? no neviem ake podoby mas na mysli, moze to byt aj normalny satan v podobe pekného a mudreho, "osvieteneho" muza.

a este raz sa opakujem, na pannu mariu sa nemení a co sa týka teba, tak tu trocha uz s tym prehánas- akoby si vedel/a ze kto presne, kde a kedy sa kto zjavil a hned je to satan...

zazraky sa mozu diat aj teraz, Boh moze zasiahnut do ludskeho zivota, v zivote som nepocul ze uz nic nerobi len "sedi na trone" a dava satanovi volnu ruku... to snad nemoze ani prist a zjavit sa nejakemu clovekovi?? prehanas ti hovorim, vsetky zjavenia su satanske ze? ...


NOSTRAGA   |   ip:90.177.10   |   2011-01-18  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V Bludištích Skutečnosti 1. Nový Babylón
http://www.youtube.com/watch?v=7KgctHnIe3U
Labyrinth of Truth 49. Dream World
http://www.youtube.com/watch?v=ofkqxTzezCY
get ready
nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-18  (17:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Wine

"dobré je nechat deti tak, ved oni najdu svoju vlastnu pravdu..." (nieco v tom zmysle) toto si povedal taku blbost az mi je z toho zle... mozno ty si sedel denne ked si bol este maly v kostole v lavici a hnev ti zatemnovala mysel...

preco to nie je spravne? pretoze neskusene decka si najdu "pravdu" v drogach, alkohole, sexe a to nie je skutocný radost! nie je to skutocny zivot, je to len povrchny uzitkový zivot, ktorý nikomu neprospeje, len co sa skazia a urobia sve horsi ako teraz...

ale uz tu nebudem diskutovat (iba ak budem mat chut pocuvat tieto hlupe nazory)- je tu plno hlupákov, ktory odmietaju pravdu, nerozmyslaju a ich logika nie je normálna... nemyslim nikoho konkrektneho Wine, mas svoj nazor, ale nie je spravny len tolko chcem povedat, koniec koncov, staci byt dobrym clovekom a po smrti sa rozhodne kto mal pravdu. ci tam vobec nieco bude, ci tam bude nebo, ci mame dusu, atd... takze sa na to vykaslite, ked nechce clovek verit (nemyslim nabozenstvo ale pravdivost nazoru) tak nebude verit ani nic


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-18  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby som bol taký ako rafael tak by to bolo asi takto:

nikde sa nepisalo ze je iba 1 boh, mozu byt viacerý.
je tu vela rozlicnych nabozenstiev a nijake nedokaze vysvetlit preco verí, proste veria a koniec, ja tomu verit nebudem.
neviem ako co vzniklo, to nam veda ovela neskor vsvetli, ako uz vysvetlila mnoho.

myslím že ťa chápem, keby som vyrastal a zil v takom prostredi ako ty, alebo by som videl inych ludi ako ty tak by som asi tiez neveril v Boha, iny v neho veria pretoze sa boja smrti, nie je to nijako vedecky podlozene, kristus nemusel existovat, v cirkvi je tretina fanatikov, tretina pomätencov a tretina ktorá sa usiluje ovladnut svet (ak to myslis inak tak prosim ta vysvetli)


myslim ze ta chapem...

avsak ja som zil inak, verim pretoze cítim, lebo som presvedceny ze niekto to tu vsetko stvoril a usporiadal zakony a vsetko. preto verím. je to zlozite vysvetlit slovami, uz som spomenul ze krestanstvo sa ma vysvetlovat skutkami nie slovami.


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-18  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a joplins vobec s tebou nesuhlasim s tym koncom sveta... akoby si vedel kedy bude koniec sveta, je iba to zhruba napisane ze koniec sveta bude v modernej dobe (moze to byt aj teraz) ale ty sa tvaris akoby si mal na papieriku napisane kedy to bude o kotrej hodine kto bude pritomny a kto budfe ako sudený.... to je blbost, v Pisme je napisane, mnoho jedným z nich je aj to, že ani Syn nevie (sam Ježiš to povedal) nevie kedy ten den budew, to vie len Otec. precitaj si to poriadne a tiez nesud inych pretoze- si odpudzujúci a budes sudený tiez a to rovnaky sposobom akym si sudil.

bez urazky


Wine   |   ip:178.40.18   |   2011-01-18  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smarija, ja som nikde nepovedal ze sa o deti netreba starat.
Ak zijes v tom ze clovek musi verit v hociakehe nabozenstvo, aby bol dobry clovek, velmi sa mylis.
Ak niekto veri v neakeho boha, a LEN koli tomu sa struha dobrotu, pride mi to viac ako obycajne podlizovanie, aby si vysluzil lepsie miesto na druhom svete.
Dietatu mozes povedat aby napriklad neublizovalo ostatnym, lebo je to nepekne a ty ludia by potom boli smutny. Dieta to urcite pochopi a bude sa snazit byt co najlepsie.
Nikde v tom nemusi byt zahrnuty zbytocny strach z mytickej bytosti ktora ho, ak nebude dobre, hned hodi do pece.... (trosku prehnane, avsak len aby som viac ukazal podstatu)(nespajajte si to hned so svojim Bohom, je to pisane vseobecne).
A ak si myslis, ze ked donutis dieta verit v boha, tak hned nebude brat drogy, alebo nebude mat sex, alebo hocico, co kazdy clovek za mlada chcel vyskusat a za dospelosti detom zakazoval, tak si myslim ze je to velmi dobra blbost. Poznam vela ludi, ktory su velmi nabozny, no niako to nanich nevidno, mozno tak ked sa hadame ohladom nabozenstva, alebo tak, ze nedelu travi v kostole...
Znovu vravim, nikomu niciu vieru neberiem. Ak je clovek uprimne dobry, je mi jedno ci dodrzuje desatoro, svoje vlastne zasady, alebo neake prikazania od budhu. Boh (nech uz hociaky) bude jeho dobrotou urcite poteseny, preto si myslim, ze dolezitejsie ako ucit viere, je ucit dobru.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-18  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto

bratu,. ked citas tak aj rozumej..
je napisane ze o tej hodine nevie nik. ani anjeli ani syn , jedine otec.. no je tam jasne pisane o HODINE!!!

casy, znamenia budu pre kazdeho co cita ,jasne ako facka..

ludia budu rozoznavat politicke tahy, prirodne ukazy, vznikanie ci zanikanie narodov, zoskupovanie.,. atd atd..

ja ti hovorim,ze kazdy kto vidi, bude vediet zo zaciatku na par rokov dopredu kedy sa to stane.. a ked uiz zacnu tie najlhlavnejsie veci , tak uz budu vediet na mesiac presne ako co bude..

citaj daniela, poslednu kapitolu.. budu sa diat veci a bude to trvat urcity cas.. napr pustosiac a ohavnost bude stat 1290 dni.. potom blahoslaveny kto vydrzi a docka 1335 dni..

bratu je to vypocitane na den presne a vsetko je napisane v biblii.. to len ty necitas ako mas, alebo prehliadas..

a stym anjelom svetla ti musim povedat,, je to zjavenie marie.. jej zjavenie zvadza ludi do pekla.. nikde to v biblii nie je napisane ,ze maria sa ma zjavovat a ze ma taku moc.. je to klam..

ked mi to tam najdes , kde to je napisane , sfleku sa stavam najlepism katolikom na svete ..no ak nie , tak tu uz viac nepis tie bludy... ok.. cakam na tie verse kde to je...


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-18  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Wine 1. ak som to napisal tak ze o deti sa nestreba starat tak omyl, mal som na mysli tvoju vetu o tom že nechat deti nech si najdu svoju vlastnu vieru- comu budu verit- to je rovno ako ich nutit aby nechodili do kostola, oni tam nepojdu lebo sa tam nudia...

2. "Ak zijes v tom ze clovek musi verit v hociakehe nabozenstvo, aby bol dobry clovek, velmi sa mylis." nezijem v tom, nesuhlasijm s tým, hovorím o krestanstve

3. "Nikde v tom nemusi byt zahrnuty zbytocny strach z mytickej bytosti ktora ho, ak nebude dobre, hned hodi do pece.... (trosku prehnane, avsak len aby som viac ukazal podstatu)(nespajajte si to hned so svojim Bohom, je to pisane vseobecne)." s tymto aj ja suhlasim- neviem co by som urobil s tymi hlupakmi ktory ti to natlacili do mysle! Boh nechce aby sa ho ludia báli to je podstatne, a nekoname dobro zo strachu ale pre inych a preto lebo v tom sa nachádza pokoj a láska.

4. "A ak si myslis, ze ked donutis dieta verit v boha..." opäť som sa asi zle vyjadril pardon, nie aj krestan moze prepadnut tymto veciam, to som pisal so suvilsoti s tym "nechat decka same na seba"

5. "Znovu vravim, nikomu niciu vieru neberiem. Ak je clovek uprimne dobry, je mi jedno ci dodrzuje desatoro, svoje vlastne zasady, alebo neake prikazania od budhu. Boh (nech uz hociaky) bude jeho dobrotou urcite poteseny, preto si myslim, ze dolezitejsie ako ucit viere, je ucit dobru." dakujem


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-18  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "a stym anjelom svetla ti musim povedat,, je to zjavenie marie.. jej zjavenie zvadza ludi do pekla.. nikde to v biblii nie je napisane ,ze maria sa ma zjavovat a ze ma taku moc.. je to klam."

lenze p. Maria sa nemusi zjavovat, aspon nie verejne, ide o tie skutky, moze sa zjavovat urcitym ludom a iba ich prosi aby sa modlili, nenuti nikoho aby spravili to a ono, ak nuti, treba rozpoznat ze je to zlé a mozme si byt istý ze je to klam.


za ostatné dakujem, uprimne, vyhladam si a precitam este par veci v Pisme a porozmyslam co si napisal dakujem.


JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-18  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins nás chce presvedčiť, že ako jediný má patent na rozum a môže každého, s kým nesúhlasí, sprosto urážať. Ja si len vyjadrím svoj názor a on to bere ako útok voči jeho osobe a poďho znosiť ma pod čiernu zem. Veru, tam, kde dochádzajú argumenty, začínajú urážky.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-18  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale späť k téme...
Ešte som nestretol ateistu,ktorý by dobre poznal Písmo.
Zväčša vytrhnú z kontextu nejakú udalosť a potom sa snažia vedecky spochybniť celú vieru.
Písmo a vieru môže pochopiť ale iba veriaci človek.
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (20:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker, este som nestretol veriaceho, ktory by nemal tuzbu odhalit nieco spoza tej opony zvana biblia. Ak ju beries ako bernu mincu, potom musis rovnako brat ako bernu mincu vyryte hieroglyfy na stenach pyramid, vyryte klinove pismo na hlinenej dosticke, ale ty sa stale ohanas niecim, co vzniklo roky po mnou uvedenych zaznamoch o bohoch. Ak by si bol oprosteny od dolezitosti jednej jedinej knihy, musel by si zaznamenat aj ine skutocnosti, ktore rovnako ako to vase pismo, poukazuju rovnako vierohodne na ine bozstva. Nemusis byt genius, aby si nenasiel paralelu. Ak teda su veriaci ochotni trvat na svojom bohu, co im dava pravo pochybovat o ostatnych?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-18  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...skutočnosť,že Kristus je živý a na tebou spomínané hieroglyfy už všetci zabudli...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Spravne mala prva veta zniet mal tuzbu odhalit. Ale Stalker, k teme, neviem preco zavrhujes ostatne nabozenstva, ked si rovnako, ako podla teba ateisti, necital vsetky knihy pisane o inych bohov. Ked kritizujes, pozri sa aj na seba. Mas pravdu v tom, ze pismo a vieru moze pochopit len veriaci clovek. Ale na druhej strane ,veriaci v boha Atona, by ju mohol citat od rana do vecera, bol by pritom veriaci a napriek tomu by vo vasho boha neveril. Takze pismu veri ten, kto verit chce, hura problem je vyrieseny, stalker na to prisiel.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skutocnost ,ze Kristus je zivy, stoji na vratkych zakladoch, lebo doteraz nikto nebol schopny vobec potvrdit jeho narodenie. A vyryte mena bohov na pyramidach su ocividne pravdovravnejsie ako vsetky rozporuplne evanjelia dohromady.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-18  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A kde máš tých veriacich v Atona?
A ostatné náboženstvá?
Strom poznáš po ovocí,aké prináša.
Islam napríklad prináša iba utrpenie.
Ja nemám problém s niektorými inými náboženstvami-napríklad taký buddhizmus vynikajúco doplňa učenie Krista.
To,že Kristus je živý vôbec nestojí na vratkých základoch,lebo jeho existenciu nespochybňuje ani jeden kresťan.
A ani tvoje narodenie by nemohol nikto dokázať v momente,keby zmizli dokumenty a ľudia,ktorí boli pri tom.
Drvivá väčšina ľudí je veriacich,ale podľa rafaela sa všetci mýlia-iba on má pravdu.
Hurá-problém je vyriešený-všetci sme obeťami podvodu a osvietený rafael na to prišiel.rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A kde mas istotu, ze o tisic rokov tu bude veriaci v akehokolvek teraz znameho boha? stalker s akou lahkostou ignorujes fakt, ze naozaj neexistuje jediny fakt dokazujuci narodenia krista, svedci o bezradnosti vasej argumentacie. Na otazky tohoto typu vzdy odpoviete tou otrepanou frazou, ze ani narodenie kohokolvek ineho sa neda dokazat. To, ze jeho existenciu nespochybnuje ani jeden krestan je argument jak hovado, to naozaj nemas na viac?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-18  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a budhizmus nie je nabozenstvo.


joplins   |   ip:94.191.13   |   2011-01-18  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker.. nechaj to tak.. su to len nabozenske hadky ktore nikam nevedu , je to len na ukojenie mysle.. poznas to..

uz tu bolo napisane vsetko..aj kto je cirkev kristova...stale si to ( a ver mi,ze to robia umyselne) zamienaju z katolikmi..

aj ostatne veci, no oni najdu aj pravy uhol na globuse,, nedaju si to vysvetlit a poviem ti,ze si to nedaju vysvelit az do konca..
su to ludia ktory maju zohrat svoju rolu na konci dni.. mnohy z nich sa budu ruhat zo zdvihnutou rukou, srdcom plnym hnevu , pojdu ako ovce na porazku proti izraelu.. vo velkom dni..neuvedomia si kym su tahani..

pojdu slepo ,vsetko si ospravedlnujuc vo svojich mysliach a ani ich nenapadne ze su manipulovani...

blud ma moc..je to jedno ci je to sekta nabozenska. ci materialisticka. ci filozoficka...

VIES CO, MYSLIM,ZE MNOHY LUDIA BUDU MAT PROBLEM UVERIT AJ KED BUDU STAT NA SBOZOM SUDE...NIEKTORYM TO DOJDE ASI UZ LEN V TEMNOTE NA VECNOSTI.,... AJ TO KTOVIE PO AKOM DLHOM CASE....


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-18  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlavne klídek-rafael.
Aký fakt by si chcel?
O narodení Krista existujú predsa záznamy uznávaných historikov tej doby.
Videozáznam bohužiaľ neexistuje.
2000 rokov ľudia hľadajú odpočinok u Krista a tých hľadajúcich je čoraz viac.
Povedz mi meno nejakého iného človeka,ktorý by mal takú autoritu u ľudí!
Povedz mi meno neexistujúceho človeka,ktorý by zanechal tak silnú stopu,že aj po 2000 rokoch by na neho nezabudli!
A povedz mi či je možné,že by sa väčšina ľudí na svete mýlila?
Aké argumenty odo mňa čakáš?
Chceš dôkaz o existencii Boha a nášho spasiteľa Krista?
Nedostaneš ho!
Lebo blahoslavení sú tí,čo nevideli a uverili!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-18  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins-pravda,ale pravda je aj to,že oni sami pochybujú o svojej tzv.pravde.
Inak by sa neozývali a ticho by verili výplodom svojich myslí...


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-18  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lol diablov advokatik Rafo ešte stale neunavne pracuje?

"Videozáznam bohužiaľ neexistuje."

A keby existoval, tak by povedal, že to nie je Ježiš Kristus, ale Brad Pitt a učelne to natočila cirkev, aby zmanipulovala ľud. Taky je už proste naš Rafael


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-18  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael to si uz musel aj janukatarinu pouzit ?aby si sa pochvalil?:))ej ej ludia su herecky a nevahaju hoco spravit.len aby dosiahli svoje a je lachsie pachat take veci ked neveria v PanaBoha,preto sa odneho s lachkostou obratili,bo keby dodrziavali desatoro mozes verit hocikomu,ba aj vedcovi ze vrvi pravdu nie klame za penizky.takto prd.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-18  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak veru-ako keby sa neustále potrebovali utvrdzovať v tom,že majú pravdu.
Toľko ateisticky orientovaných článkov to len dokazuje.
Poviem vám ale malé tajomstvo:
Takéto neustále utvrdzovanie sa robia iba ľudia,ktorí sú neistí v tom svojom presvedčení.
Podvedome dúfajú,že ked presvedčia väčšinu,tak sami seba uistia v tom,čomu až tak moc neveria.
Zaujímavé,že pravý veriaci nemá túto potrebu-pre mňa daľší dôkaz sily viery...


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-01-18  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak, tak, veru tak...


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-18  (23:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slovo...mozem s nim vytvorit az neuveritelne dobrodruzstva, rozpravky, pribehy ktore sa mozno stali mozno nie, pribehy ktore sa mozno stanu mozno nie...ked pridam slovo ku slovu....dokazem magickou formulou zmiast davy ludi...a uzamknut ich do sna mojej fikcie...jedine okamzity zazitok okamziku dokaze iluziu slova a myslienky odhalit...clovek v jednom okamziku dokaze zazit celu vecnost a vo vecnosti jeden kratucky okamih....OKAMIH mihotajuce oko..:)


joplins   |   ip:212.27.23   |   2011-01-19  (06:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a viete preco prestal bratt pit???

lebo zacal pit sampras..


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar-SLOVO má naozaj magickú moc.
Moc,silu,energiu...
Einstein objavil,že hmota je iba formou energie.
E=mc2
Na počiatku bolo SLOVO.
SLOVOM stvoril BOH vesmír...Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-19  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker .. joplins
mam osobnu otazku...) ..v akej nabozenskej skupine ste? ..ak sa teda mozem spytat...dik za odpoved


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (10:35)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Viete, preco sa k tomu neustale vraciam? Hovori sa tomu terapeuticke cvicenie, s blaznami sa totiz inak neda. Ak si naozaj totiz myslite len z jednej desatiny, co tu tvrdite, urcite ho potrebujete. Ja sa nepotrebujem utvrdzovat v tom, ze boh nie je, len skumam mysel vierou ovaleneho cloveka, tot vsjo.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar-ja som ťažko zaraditeľný a osobne ani nemám moc v láske nejaké škatuľkovanie.
Na toto ti teda neodpoviem-i ked nie z neochoty.
rafael-si veľmi láskavý,že sa o nás tak staráš.
Si v podstate veľmi duchovne založený človek-iba to duchovno zaostáva za raciom.333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-19  (10:42)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  rafael
len tolko k tebe :))to je ta mieromilovnost ateistu?huba plna peknych slov ale srdce prazdne,nedokaze tolerovat inych,uz si to tu neraz dokazal,jezis jedno z desatoro posunul na nie miluj blizneho ako seba sameho,ale na :miluj aj nepriatela ako seba sameho.to ak dokazeme ako ludia tak krestania,moslimi ci iny vyznavaci viery ci ateisti tak isto bude mier na zemi a nebudu sa v mne mamony zabijat zbytocne ,aj obycajny ludia,a to je podstata zivota vazit si kazdy ludsky zivot nie mamonu a zisk.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (10:47)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  333-súhlas,ale nezabudni na to,že ateizmus je konštrukcia postavená na piesku.
Prečo by mal mať napr.ľudský život pre ateistu nejakú hodnotu?
Alebo morálka,či etika?
Možno trepú niečo o humanite,ale ako môžu mať tieto hodnoty iný,ako duchovný základ?
A takto si oni kakajú do huby...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, preco potom netolerujeme davy pacientov na psychiatrii? Preco im sa snazime vysvetlit, ze ziju v halucinaciach? Stalker, mozes mi z toho hufu historikov napisat jedneho, ktory o nom pisal? Vies medzi literaturou faktu a poviedkami je velky rozdiel.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker je uzasne ako zamienanim slov sa snazis byt vtipny. To ateizmus nie je postaveny na piesku, ale viera v boha, takze terapia nezabera,vsak?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael načo?
Už teraz viem naisto,že spochybníš autoritu akéhokoľvek historika.
Kto chce psa zbiť,palicu si vždy nájde.
Skús mi ale odpovedať na dve otázky:
1.Máš niekoho rád?
2.Bol by si za to,aby spoločnosť likvidovala ľudí,ktorí sú na obtiaž?
Napríklad by si mal ťažko postihnuté dieťa,alebo starú-nevládnu matku,prípadne dieťa choré na AIDS.
Bol by si za povinnú eutanáziu?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (11:00)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Stalker odbocujes od temy, nespochybnim, povedz jedneho. Na ostatne nereagujem, s danou temou absolutne nesuvisi. Ale ak chces poviem ti aspon toto, nie nemam a nemal som to v zivote nikdy lahke, ale barlicku v podobe imaginarneho priatela nepotrebujem. A ked som sa uz rozkecal som stastne zenaty vyse 20 rokov.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...

:-D

Odbočujem od témy?
Skús mi prosím pomôcť-ved ja som psychicky narušený-tak mi pomôž v terapii a odpovedaj na otázky,aj ked podľa teba nesúvisia s témou!

Alebo si v koncoch-rafael?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (11:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker v koncoch si ty, totiz vzdy debata stroskota uplne na jednoduchej otazke, ktory historik pise o Kristovi? Ja viem, ze sa tu ohanas pismom, ale aj ja som co to pocital. Dokonca aj zaryty obhajca krestanov Strobel musel skonstatovat pre veriacich neprijemnu skutocnost. Nikto, nikdy zo ziadnych historikov tej doby o nom nenapisal ani riadok. Jedine totiz, co mate je viera, rovnaka ako u vyssie spominanych uctievacov inych bozstiev. A ako som uz neraz pisal, pre mna su napriklad znalosti Dogonov urcite prekvapujucejsie, hlavne co sa tyka astonomie, ako vsetky talafatky v biblii dohromady.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážne?
A čo napr.Josephus Flavius,Suetonius,či Tacitus?
O nich si nepočul?

Ale späť k mojej terapii...
Prosím pomôž mi a odpovedz na následujúce otázky aj napriek tomu,že podľa teba nesúvisia s vierou:

1.Máš niekoho rád?
Si 20 rokov šťastne ženatý-čím si vysvetľuješ tento cit?

2.Bol by si za to,aby spoločnosť likvidovala ľudí,ktorí sú na obtiaž?
Napríklad by si mal ťažko postihnuté dieťa,alebo starú-nevládnu matku,prípadne dieťa choré na AIDS.
Bol by si za povinnú eutanáziu?

3.Prečo by mal mať ľudský život nejakú hodnotu?

4.K čomu slúži morálka,či etika?LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-19  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano rafael a kresťanstvo vzniklo z veľkeho tresku :)

http://dolezite.sk/Historicke_pramene_dokazujuce_zivot_Jezisa_Krista_13.html


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker, nie nejdeme k terapii, neexistuje ziaden, tebou spominani nenepisali o nom nic. Jediny, kto nieco napisal, je Flavius, ale v povestiach o zidoch. A to ako vieme nie je literatura faktu. a navyse tebou dvaja dalsi spominani v hypotetickom zivote Krista este neboli narodeni. ale na to som si zvykol, nemate ziadne informacie a preto musite fabulovat.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze Stalker, vrat sa k teme, kto pisal z ktorych historikov o Kristovi?


LordX   |   ip:178.40.12   |   2011-01-19  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Prečo by mal mať napr.ľudský život pre ateistu nejakú hodnotu?
Alebo morálka,či etika?"

Znova si tu teisti privlastnuju moralku..

Odporucam ti precitat si nieco na tuto temu od Sama Harrisa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Harris_(author)#Morality_and_ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_of_morality

V skratke - k objektivnej (teda nie relativnej) moralke sa da prist svedomim, rozumom a vedou (logika, antropologia, sociologia..). Tvrdit ze na existenciu moralky treba nejaku nadprirodzenu bytost je hlupost.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB a Stalker, vami spominani traja to neboli, skuste dalsich ale vopred upozornujem, zarytejsi a fundovanejsi historici a teologovia sa o to snazili, nenasli ziadneho, podciarkujem aj pre menej chapavych, ziadneho historika tej doby, ktory by taku pre vas vyznamnu osobnost, bol ochotny a schopny napisat jedno slovko. Dost malo na genia tej doby, nemyslite?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-ty si ale smiešny pajác!Už pred Lukášom boli zápisy o Ježišovi. Samotný Lukáš začína svoje evanjelium slovami: „Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova“ (v tomto prípade pod pojmom „slovo“ má na mysli Ježiša) Kresťanský historik Eusébios (cca 275-339) z Cézarey (grécky Kaisareia) vo svojej „Cirkevnej histórii“ cituje Papiasa (cca 100-150) z Hieropola ktorý píše: „Matúš spísal výroky Pána v hebrejčine, a každý, kto ich prekladal, prekladal ich ako len najlepšie vedel.“
Doba Ježíše Nazaretského

Thallus sepsal po r. 52 třísvazkové světové dějiny, jež se však nedochovaly. Pasáž, která připadá v úvahu, se dochovala díky kronikáři Juliu Africanovi (170-240), který uvádí Thallův výklad temnoty, jež nastala při Ježíšově ukřižování po celém Judsku a na celém světě: Tuto temnotu nazývá Thallos ve třetí knize Historií zatměním slunce. Julius Africanus zmiňuje Thallovu racionální interpretaci temnoty v souvislosti s Ježíšovým ukřižováním a namítá proti ní, že je nesprávná, neboť v době Ježíšovy smrti byl úplněk. Pokud se Thallus opravdu vyjadřoval k Ježíšovu ukřižování a tradici, která hovořila o přírodním divu, pak bylo jeho cílem jakožto nekřesťana a historika tento podle něho falešný údaj uvést na „správnou míru“. Víc než o okolnostech Ježíšovy smrti by tento text svědčil o pozoruhodném zájmu nekřesťanského historika a snaze se vyrovnat s křesťanskou zvěstí o Ježíšově ukřižování racionálním způsobem.
Dopis syrského stoika Mary bar Sarapion

Podle Theissen-Merz vznikl dopis krátce po r. 73 n. l. Historické události, na které dopis zřejmě naráží, jsou sesazení a vyhnání krále Antiocha IV. z Kommagene (Válka žid. VII, 219-243) Římany a zničení Jeruzaléma a konec židovské samostatnosti v Židovské válce (66-73/74). Autorem byl syrský stoik, pohan, který má ke křesťanství vcelku pozitivní vztah. Dopis píše svému synovi z vězení. Srovnává v něm Sokrata, a Pythagora, protože všichni zemřeli násilnou smrtí, žijí však v lidské paměti a tradici, a ti, kdo je zabili, byli postiženi katastrofou:

„...co za užitek měli Atéňané z toho, že zabili Sokrata, což jim jako odplatu přineslo hladomor a mor? nebo Samosané za upálení Pythagora, neboť jejich země byla celá v jediném okamžiku pokryta pískem?

Neboť Bůh spravedlivě pomstil ony tři moudré: Atéňané umřeli hladem, Samosané byli zaliti mořem, Sokrates není mrtev: díky Platonovi, ani Pythagoras: díky soše Héry, ani ten moudrý král: díky novým zákonům, které ustanovil.“

Josephus Flavius (37/38-100) Židovské starožitnosti XVIII, 3,3.:

„V té době žil Ježíš, moudrý člověk, pokud ho ovšem máme/smíme nazývat člověkem. Byl vykonavatelem podivuhodných skutků, učil lidi, pro které bylo potěšením přijímat pravdu; a získal jak mnoho Židů, tak i mnoho Řeků/pohanů. Tento byl Mesiáš (=Christos). A když ho na základě udání našich předáků Pilát odsoudil k smrti ukřižováním, ti, kdo ho prve milovali, (s tím) nepřestali. Zjevil se jim totiž třetího dne znovu živý, jak o něm předem hlásali Boží proroci toto i přemnoho jiného podivuhodného. A ještě dodnes nezanikl ,rod´ křesťanů (christianoi), kteří se tak nazývají podle něho.“

Zatímco Eusebios ve svých Církevních dějinách (I,111,7-8 ) se na toto svědectví odvolává, Origenés ho nezná, neboť ve svém spisu „Proti Celsovi“ říká, že Josephus Flavius Ježíše za Mesiáše nepovažoval. Text je díky tomu často považován:

1. buď za starokřesťanskou vsuvku, která se dostala do textu v době mezi Origenem a Eusebiem,

2. nebo za křesťanské přepracování nějakého stručnějšího původního textu. Této hypotéze napomáhá skutečnost, že bylo nalezeno nové znění Flaviova textu (uveřejněno bylo r. 1971), které pochází z díla křesťanského arabského historika a biskupa hierapolského Agapia (10. stol.). Ten ho uvedl v následující podobě:

„V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. Jeho způsob života byl dobrý a byl znám jako ctnostný. A mnoho lidí z Židů i jiných národů se stalo jeho učedníky. Pilát ho odsoudil k ukřižování a ke smrti. Říkali, že se jim zjevil třetí den po ukřižování a že byl živ; podle toho byl pokládán za Mesiáše, o němž proroci předpovídali zázraky.“

Josephus Flavius (37/38-100) Židovské starožitnosti XX, 9,1 – událost z roku 62:

„...Ananos svolal zasedání synedria/velerady soudců a předvedl před ni bratra Ježíše zvaného Mesiáš (Christos) jménem Jakub a některé další, obvinil je, že překračovali zákon, předal je, aby byli ukamenováni“.

Suetonius (70-kolem 130) - Životopisy dvanácti císařů, Život Claudia 25,3:

Tacitus (55/56-kolem 120) – Anály, XV, 44:

V roku 64 vypukol veľký požiar Ríma. V Ríme sa šírili správy, že požár dal založit samotný cisár Nero (aby vraj nanovo mohol vystavať pompézne mesto - Anály, XV, 40).

Proto Nero aby potlačil tieto reči nastrčil viníky a nejvybranějšími tresty potrestal ty, koho lid nazýval křesťany Původce jejich jména Christa dal za vlády Tiberiovy popravit Pontius Pilatus I při umírání je ještě zahrnuli posměchem; pokryti kůžemi šelem museli hynout sápáni psy nebo byli přibiti na kříž, aby za soumraku hořeli na způsob nočních luceren. Nero poskytl tomuto divadlu své zahrady a také pořádal hry v cirku, při kterých se v obleku vozataje mísil mezi lid nebo stál na voze. A tak, ačkoliv šlo o viníky, zasluhující nejhorší tresty, rodil se soucit s nimi, protože byli utráceni jakoby ne k veřejnému prospěchu, ale pro ukrutnost jednotlivce.“

Josephus Flavius, Suetonius a Tacitus sú najvýznamnejší historici, ktorý opisujú udalosti 1. storočia a pravdepodobne aj jediní, ktorých diela sa pre toto obdobie zachovali a všetci traja Ježiša spomínajú!

Lucián zo Samostaty (120-180?) – O smrti Peregrina, 11 hovorí o Kristovi ako o „prvom zákonodarcovi kresťanov“, ktorý ich presvedčil, že sú si všetci navzájom bratia a hovorí o nich, že uctievali toho ukrižovaného sofistu a žili podľa jeho zákonov.

To isté sa dá povedať aj o pohanských starovekých polemikoch proti kresťanstvu (Celsus, Porfirius): nie je medzi nimi ani jediný, ktorý by pochyboval o historickej existencii Ježiša.

V celom staroveku (a staroveký pisatelia mali predsa prístup k oveľa väčšiemu množstvu prameňov a dokumentov než my), ba až do konca 18. storočia sa nenašiel nikto, kto by pochyboval o Ježišovej existencii. Prvý kto vyslovil pochybnosti o Ježišovej existencii bol asi francúzsky historik Constantin Francois Voney v roku 1791.

http://www.cez-okno.net/clanok/uryvky/historicke-pramene-dokazujuce-zivot-jezisa-krista
LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-19  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a všimnite si aj, ako chuďatko Rafael v diskusii pod člankom, pri konfrontácii s faktami otočil argumentáciu o 180 stupnov:

"To, ze zil Jezis je velmi pravdepodobne, lebo v tych dobach to bolo najrozsirenejsie meno v tej casti zapadakova, kde sa vytvorili tieto bajky, ale s istotou tvrdit, ze to je clovek, ktoremu je prisudzovane take mnozstvo cinnosti, tak to uz je velmi diskutabilne

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Historicke_pramene_dokazujuce_zivot_Jezisa_Krista_13.html#ixzz1BTZnWRMU
"

LOL :)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .za veľmi zaujímavé považujem tiež:

http://www.tlg.estranky.sk/stranka/Historickost-Jezisa-Krista
.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX-ty si to nepochopil.
Ja sa nepýtam na pôvod morálky,či etiky.
Ja sa pýtam na opodstatnenie jej existencie,prípadne na nutnosť jej existencie.
Ateisti na toto nedokážu odpovedať bez habkania.rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker nezachadzaj do ubohych urazok, ja stale cakam jedneho jedineho, ktory v obdobi hypotetickeho zivota Krista o nom nieco napisal. Nemusis ma ohurovat plejadou jeho obdivovatelo, ktori uverili mytom. Ja chcem len jedneho, chcem tak vela?


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-19  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "V skratke - k objektivnej (teda nie relativnej) moralke sa da prist svedomim, rozumom a vedou (logika, antropologia, sociologia..). Tvrdit ze na existenciu moralky treba nejaku nadprirodzenu bytost je hlupost"

Naozaj? Napiš, či suhlasiš napriklad aj s tym, že pri postupujucej ateizacii Europy sa už napr. švajčiarsko chysta dekriminalizovať incest


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážení-rafael nedokáže odpovedať na tieto otázky,ktoré som mu položil:

1.Máš niekoho rád?
Si 20 rokov šťastne ženatý-čím si vysvetľuješ tento cit?

2.Bol by si za to,aby spoločnosť likvidovala ľudí,ktorí sú na obtiaž?
Napríklad by si mal ťažko postihnuté dieťa,alebo starú-nevládnu matku,prípadne dieťa choré na AIDS.
Bol by si za povinnú eutanáziu?

3.Prečo by mal mať ľudský život nejakú hodnotu?

4.K čomu slúži morálka,či etika?
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...
Ha-ha-ha!
Smejem sa hlasno!
Si v <> ,jak Poľsko v tridsiatom deviatom!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker ,ako som vravel s danou temou to nesuvisi, terapiu potrebujete vy veriaci a za dalsie chcel som len tak pre krestanov malo, dokazat, ze niekto zo sucasnikov hypotetickeho zivota Krista o nom nieco napisal.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-skúsim ešte raz-sústred sa!

Josephus Flavius, Suetonius a Tacitus sú najvýznamnejší historici, ktorý opisujú udalosti 1. storočia a pravdepodobne aj jediní, ktorých diela sa pre toto obdobie zachovali a všetci traja Ježiša spomínajú.

Co viac by si chcel?
Zápis na matrike,alebo už spomínaný videozáznam?
20 svedkov,plus dekrét od notára?
Vieš aké ťažké je dokázať narodenie akéhokoľvek človeka z tej éry?
Myslíš,že v prípade Krista to je jednoduchšie?
Narodenie cisára nie je problém dokázať-ale Kristus sa narodil v stajni v rodine vtedy neznámych ľudí!
Chápeš?

rafael-čakám!

Odpovedz mi prosím na tieto otázky aj napriek tomu,že podľa teba nesúvisia s témou:

1.Máš niekoho rád?
Si 20 rokov šťastne ženatý-čím si vysvetľuješ tento cit?

2.Bol by si za to,aby spoločnosť likvidovala ľudí,ktorí sú na obtiaž?
Napríklad by si mal ťažko postihnuté dieťa,alebo starú-nevládnu matku,prípadne dieťa choré na AIDS.
Bol by si za povinnú eutanáziu?

3.Prečo by mal mať ľudský život nejakú hodnotu?

4.K čomu slúži morálka,či etika?rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Typicka reakcia veriaceho v bludy obvineneho z absencie akehokolvek argumentu na podporu ich bludaria je urazanie, posmech a vlastna bezradnost s polozenymi otazkami. Terapia velmi potrebna, ba priam nevyhnutna.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-19  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto už popiera aj to, že Ježiš Kristus žil, musi byť:
a) retardovany
b) strašne zufaly


LordX   |   ip:178.40.12   |   2011-01-19  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - opodstatnenie jej existencie predsa priamo vyplyva z jej povodu a ulohe vo vyvoji ludskej spolocnosti. Tak ako napr. opodstatnenie existencie imunitneho systemu vyplyva z jeho ulohy v organizme.

Lenka - Incest je nemoralny z objektivnych pricin - velmi zvysuje riziko ze sa narodi postihnute dieta. Takze ano, aj podla ateistickej moralky je nemoralny, lebo vedie k utrpeniu. Ci ma byt priamo zakazany zakonom, to uz je trochu ina viac pravnicka otazka, podla toho ci predstavuje vo svajciarsku problem a o aky konkretny zakon ide, ale ja myslim ze asi ano.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker skusim este ja raz a naposledy, ani jeden tebou spominani historici nenepisali o zivote Krista, toboz dvaja menovani ani nezili za obdobie hypotetickeho zivota Krista. Comu vlastne nechapes? Flavius bol nieco ako B.Nemcova, spisal historky a poviedky od zidov a vydal Zidovske starozitnosti. Tam nepisal O Kristovi ako o postave, ktoru by niekedy zazil, ale opisoval to, co mu zidia vo svojich povestiach rozpravali. takze, neuraj a neurazaj sa, chcem len tak maol, napis konkretne meno, konkretne dielo a z ktoreho obdobia je to pisane, a kedy napisane. Nemalo by to byt tak tazke. a k tym ostatnym otazkam, ako som povedal, nevyjadrujem sa. LordX to vysvetlil za vsetkych.


LordX   |   ip:178.40.12   |   2011-01-19  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - aj ty odpovedz na tie otazky. Preco? A preco na respektovanie moralky porebujes nejaku nadprirodzenu bytost?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB, kto popiera ,ze neexistoval Mitra,Diogenes, Aton, Manitou, musi byt za a, zufaly, za b, retardovany.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX-vravíš:
"(etika+morálka)-jej existencie predsa priamo vyplyva z jej povodu a ulohe vo vyvoji ludskej spolocnosti. Tak ako napr. opodstatnenie existencie imunitneho systemu vyplyva z jeho ulohy v organizme"

Môžem to chápať teda tak,že spoločnosť,rovnako ako organizmus sa snaží zbaviť sa chorých a nepotrebných organizmov,ktorí predstavujú záťaž?

Teda ak máš ťažko postihnuté dieťa,alebo chorú-nevládnu matku,je potrebné,aby podstúpili eutanáziu.
Logické-však?

Inak-ak spomínate obaja ten incest.
Iba u človeka má incest dopad vo forme zdegenerovaných potomkov-v prípade,že vznikli z takéhoto pomeru.
Zaujímavé-však?
Iba ľudom bolo zakázané mať incestné vzťahy.
A iba ľudia sú schopní takéto zákazy pochopiť/rešpektovať...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX-odpovedám:
Ja nepotrebujem na rešpektovanie morálky nejakú nadprirodzenú bytosť.
Rešpektujem však morálku na základe vôle Božej a zásad,ktoré vštepil Boh človeku do duše.
Uznávam učenie Krista ako učenie,ktoré vyslobodí človeka z neslobody a Temna.
Tieto hodnoty sú súčasťou človeka-nie sú od neho oddelené.
Kto ich chápe ako autonomne zásady,popiera samého seba.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-19  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Lenka - Incest je nemoralny z objektivnych pricin - velmi zvysuje riziko ze sa narodi postihnute dieta. Takze ano, aj podla ateistickej moralky je nemoralny, lebo vedie k utrpeniu."

No vidiš. Prečo a kto vlasnte ho teda chce dekriminalizovať? Prečo sa všade propaguje homosexualita ako niečo normalne – ked jasne dokazateľne sa u homosexualov vyskytuje ohrozenie pohlavnými a to dokonca smrtelnymi chorobami, citova nestalosť, promiskuita, alkoholizmus, depresie? Čovek opušťa najvyššiu autoritu – stvoriteľa a Jeho zákony a stáva sa degenerátom...Tak to vidim ja. Veda bez morálky napáchala už toľko zla, že by na to nestačili romány – vid. napr. Dr. Mengele. Niet moralky bez Boha, potom sa za moralne môže vyhlasiť čokoľvek – aj nacisticke pokusy na ľudoch, ktore mali pomôcť vytvoriť nadčloveka. Pochopil?

"LenkaB, kto popiera ,ze neexistoval Mitra,Diogenes, Aton, Manitou"

kde popieram, že existovali? Strašne slabo argumentuješ...“nie je lepšie ako hadať sa o zjavnych skutočnostiach sustrediť sa na Ježišov odkaz?“stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-19  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Končím,ale neutekám-iba mám povinnosti.
Rafael-stále však čakám na odpoved-ak sa ovšem odvážiš odpovedať...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze ako obvykle k tuzenemu vysledku na podporu nejakeho historickeho zaznamu sme sa zasa nedostali. Namiesto toho, len utocime, zosmiesnujeme, a napokon skonstatujeme, ze predsa viera v Krista je dostatocnym dovodom jeho existencie. Dost zufalo malo, Inak LenkaB, to myslis uprimne vazne , ze ich nespochybnujes? To som rad, lebo potom tvoja viera stoji za milu jarmilu.


LordX   |   ip:178.40.12   |   2011-01-19  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - nie, nepochopil si aku analogiu som myslel. Imunitny system predstavuje vnutorne "pravidla" ktore vedu k zachovaniu a zlepsovaniu organizmu (aj situacie jednotlivych buniek - znizovanie miery ich "utrpenia"), v porovnani so stavom bez neho.
Takisto moralka predstavuje pravidla ktore vedu k zachovaniu spolocnosti a zlespovaniu situacie ludi v nej, v porovnani zo stavom bez nej.

Viedla by povinna eutanazia (bez ohladu na nazor eutanazovaneho alebo jeho najblizsich) k zlepseniu situacie spolocnosti a znizeniu miery utrpenia ludi v nej? Nie, prave naopak. Takze je nemoralna.

K tomu incestu, ano je to zaujimave, ale neimplikuje to nic nadprirodzene. Mohli existovat aj predkovia ludi ktori nemali instinkt (ano, ide o instinkt, nie bozi zakaz) zabezpecujuci ze sa nebudu parit incestne, ale tito boli voci populacii s mutaciou zabezpecujucou tento instinkt v evolucnej nevyhode (degenerovani potomkovia), teda postupne vymreli.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker, ja som sa pytal prvy a k danej teme.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-19  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB, to myslis uprimne vazne , ze ich nespochybnujes?

prečo by som ich mala spochybňovať? je mi to uplne jedno, nezaujima ma to. Možno existovali, možno nie. Zrazu ti nevadi odbačanie od temy? Vadi ti to len v pripade otazok, na ktore nevieš odpovedať? :)

Rafael - inak mimoriadne trapne - neustale žiadanie dôkazov. Maš tam članky, prečitaj si historicke zdroje. Ježiš Kristus je najviac doloženou postavou toho obdobia (od Jeho narodenia sa dokonca začina počítať nový letopočet) - viac než Platón, Aristoteles, Pythagoras a iný. Spochybňuješ aj ich?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stale to nie je odpoved, a od temy odbocujes ty, lebo tym prikladom spochybnenia existencie si jeho existenciu nedokazala, rovnako ako ja existenciu mnou udavanych bohov. To, ze ta ostatni bohovia nezaujimaju svedci vlastne len o tvojej zaslepenosti a neinformovanosti dejin, ktore predchadzali tomu vasmu dalsiemu hypotetickemu bohovi. Snazis sa totiz utiect od rovnakeho argumentu, ktore tu ziadate dolozit od nas. Ale kazdy je schopny stvorit postavicku, klanat sa k nemu, a buchat sa do prs, ze jeho existencia je dokazatelna uz len tym, ze v neho ludia veria. No a tych bohov je pred tym vasim a za vasim za priehrstie, takze aj oni musia existovat. Boli totiz vytvoreni rovnako, v mysli ludi.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-19  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael - nehnevaj sa na mna, ale ja mam pocit, že sa bavim s retardom. Stale melieš to svoje, nevnimaš, čo je napisane, na podstatne otazky neodpovedaš. Pripadaš mi ako zmanipulovany fanatik neschopny registrovať iste skutočnosti, ktore sa nezhoduju s tvojim osobnym presvedčenim. Tak to skusim ešte raz a naposledy: popieraš aj existenciu Pythagora, Aristotela, Platóna a iných?


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-19  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
Vieru by som nepodceňoval. Vo vsťahoch je nesmierne dôležitá. Ak môžeš niekomu dôverovať, na niekoho sa spoľahnúť je to vzácna vec. Alebo Ty máš dôkazy že Tvoja manželka Ti bola celý život verná a aj zostane až do konca.
Nemáš "len" vieru ?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odbocovanie od temy vam ide, dokazy ziadne predlozit nedokazete, tak ako spravny ateista vas necham rozmyslat nad vasimi nicim nepodlozenymi argumentami a idem v mene ateizmu znasilnovat, vrazdit, kradnut, lebo nic ine sa o nas ani neocakava. Jalova debata bez konkretneho autora je zbytocna. LenkaB, tebou citovani boli popisani dobovymi historikmi, nehladiac na ich vlastnu tvorbu, co v pripade genia menom Jezis, nebolo. IP, viera v to, ci mi manzelka zahne, alebo nie, je uplne irelevantna voci viere v existenciu mytologickej postavy. A viera v to, ze mi nezahne, je zalozena na konkretnom poznani cloveka, jeho spravania, ale to sa o imaginarnej postave povedat neda. Vy totiz viac verite rozpravaniu o niekom, koho jeho sucasnici ani slovkom nezmienili, ale nasledujuce generacie poviedkarom mu dalo crty, za ktore ste ochotni dat ruku do ohna. Ja aspon mozem tvrdit, ze moja viera vo vernost mojej partnerke je zalozena na empirizme, vy ani to nie.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-19  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
A čo keď o ňom historici nepísali, čo to dokazuje? Osobne nemám s tým problém ak o ňom historici nepísali, úplne mi postačujú dôveryhodní svedkovia.
Prečo by o ňom mali písať keď v neho neverili rovnako ako Ty?
A ktorí by o ňom mali písať, napíš aspoň jedného.
Ťažko je Tebe vysvetliť, že dôvera v Boha je tiež založená na skúsenostiach, keď v neho neveríš.
Na jednej strane priznávaš, že pravdu nevieš, na druhej strane je pre Teba jasné, že Boh neexistuje.
Obvinuješ spoludiskutujúcich s toho že sa vysmievajú a ponižujú, ale to že pre teba sú veriaci na jednej úrovni s bláznami to je v poriadku.
Keď sme už pri tom blázninci tak jeden vtip na odľahčenie: V blázninci vykrikuje pacient po chodbe: ja som posol boží. Z jednej izby sa ozve. Klame, nikoho som neposlal.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, mne vzdy islo o hole fakty, som rad, ze aspon ty uznavas, ze nikto pocas jeho hypotetickeho zivota o nom nic nepisal. Som rad, ze si podporil sik kvalifikovanych historikov zaoberajucich sa autentickostou jeho zivota. Nic ine ma nezaujima, tvoje dalsie hypotezy totiz s danou temou nesuvisia. Nemas pravdu, ja nevyhlasujem, ze boh nie je, ja vyhlasujem, ze ti, ktori veria v existenciu hociktoreho boha, automaticky nemozu popierat existenciu inych. Lebo existencia inych bohov je rovnako dokazatelna ako existencia vasho, zaroven aj rovnako nedokazatelna. Takze uprimnost drahi veriaci nezaskodi na ukor viery.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-19  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A v ktorého iného Boha by som podľa Teba mal veriť a hlavne prečo. Bola chvíľa, keď som sa modlil k Bohu a hovoril som mu, že mi je jedno ako sa volá, ale že sa obraciam na toho ktorý je, a prežil som konkrétnu pomoc v probléme ktorý som mal. Neskôr som v písme aj čítal, že Boh sa predstavuje ako Som ktorý som. Ak máš desať aut tak najlepšie vyskúšaš ako ktoré funguje tak, že sa na nich prevezieš. Po čase sa môže stať, že do niektorého už viac nesadneš a ešte po dlhšom čase, že nemáš potrebu skúšať ďalšie. Ja viem komu som uveril. Neznamená to, že nepotrebujem ďalej poznávať a rásť.
Žiadny s tých starých bohov nesľúbil, že to čo hovorí nepominie, že evanjelium o ňom sa bude zvestovať všetkým národom.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-19  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip - a perečo mu veriš všetko, čo napiše? Lebo sa tvari, že je premudrely? Tu je jeden priklad za všetky:

"Josephus Flavius (37/38-100) Židovské starožitnosti XVIII, 3,3.

možno ma filip pravdu a jeho ulohou je sedieť za tym kompom a zavadzať zmätených kresťanov. Ten človek nie že nevie, on nechce pochopiť vieru a to už bude nejaky jeho osobny problem
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nuz ako sam vidis, kazdy ma na tu istu vec iny pohlad. Je to dane odlisnostou ludi, lebo ak by to bola pravda, co pises, tak 2000 rokov by malo stacit na sirenie tvojich evanjelii, ktore mimochodom ziaden boh nenapisal. Takze ta tvoja viera je rovnako zalozena na rovnakych zakladoch ako ostatne. To, ze ty nemas potrebu skusat dalsiu vieru, nedokazuje, ze ty mas pravdu a ostatnych 5 miliard ludi sa myli. Chapes, o co mne vlastne ide? Ja nechcem, nebudem, ani nedokazem popriet vasu vieru, ale to, co chcem, je povedat, ze kazda viera je rovnako pravdiva a rovnako nepravdiva. Zalezi totiz na subjekte, objektivne sa to totiz dokazovat neda. To, ze sa tu prezentuju typci svojimi nabubrelymi, nadradenymi komentarmi, ku ktorym ty ale nepatris, to je to, co tuto vieru diskvalifikuje, ako na kazdu inu. Pokial si to oni neuvedomia, ze sa vlastne nespravaju ani tak, co inym vycitaju, vzdy sa budem snazit na to upozornovat. lebo viera zalozena na tvojom zmyslani, urazit nemoze nikdy, co sa neda povedat o tych namyslenych fanatikov vyssie spomenytych.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB, neviem ci si dementna, ale B.Nemcova a Flaviove Zidovske starozitnosti pochadzaju z rovnakych zdrojov, su to totiz povesti.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak, ako som uz pisal, myslis si, ze taky fanaticky krestan ako L.Strobel by sa o tom nedozvedel? A napriek tomu musel skromne skonstatovat to iste, co rozumne skonstatoval Ip.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-19  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejaky L.Strobel ma obsolutne nezaujima. Pre teba dôkaz nebude nič. Ja tu môžem začať vyhlasovať, že nejaky bezvyznamny rafael vvôbec neexistuje a je to obyčajny mytus. A uvidime, či o 2000 rokov bude existovať toľko zdrojov o tvojej biednej existencii, ako o existencii Ježiša Krista a či sa od tvojho datumu narodenia nahodou nezačne počitať novy letopočet. 1800 rokov si nikto nedovolil pochybovať o existencii Ježiša Krista, ani jeho najväčši nepriatelia si to nedovolili a zrazu pride nejaky bezvyznamny červ rafael a začne tu davať svoje sudy a hodnotenia historickych zdrojov. Akoby sam objavil pravdu po 2010 rokov. Pochybujem, že ty vôbec vo svojej obmedzenosti tušiš, aky si smiešny


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si myslim, ze doka o mojej a tvojej existencii o 2000 rokov bude rovnaky. To za dokaz existencie Jezisa nepovazujem, rovnako dokazy o Janosikovi, alebo sedemhlavom drakovi budu tu aj o 2000 rokov, ale to ich existenciu tiez nepodpori. Velka chyba tvoja a tebe podobnych je v prehliadani faktov. Ja som nebol prvy, kto s tym zacal, uz na vasom sabate v Nikei to nevedeli, Mitra im bol blizsi a hmatatelnejsi ako Jezis z povesti, ale nakoniec vyhral on. Ale to vo svojej dejepisnej absencii nevies, lebo stacil malicky chlpok a rovnako vehementne by si obhajovala existeniu Mitry, a o Jezisovi by sa ti ani nesnilo. takze LenkaB, ak chces na urovni debatovat, zacni citat aj nieco ine ako katechizmus.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-19  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael – jednu vec som pochopila, dôvod prečo sediš za tym kompom a dennodenne vypisuješ to iste je, že vysavaš z ľudi energiu. Dufam, že už ti na to nikto neskoči a ľudia na teba už nebudu reagovať. Si totižto ENERGETICKY UPIR. Sam tvrdiš, že nevieš či maš pravdu, sam tomu, čo hovoriš neveriš, ty potrebuješ ťahať energiu z ľudi – o nič ine ti nejde. Pre mna si od tohto momentu vzduch
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Argumenty dosli, vedomosti ziadne, arogancia zostala. LenkaB, ak sa chces niekedy zucastnit nejakej debaty, ktorej evidentne nerozumies, hocikedy navstiv tuto stranku.


joplins   |   ip:212.27.23   |   2011-01-19  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
to co pises sa az tazko cita..

my prehliadame fakty??, prosim ta ake fakty??

to ,ze ty nieco spochybnujes nie je fakt.. ani ked to spochybnia stovky ateistov.. nech pisu cokolvek je to len dohad... moze no nemusi to tak byt..

tak ta prosim ak si normalny a inteligentny clovek tak to neznasilnuj a nepis o dohadoch ze su to fakty.. prosim..

a potom si to aj utried v hlave... toto co hovorim, kedze som tam nebol a ani nikto z momentalne zijucićh , nech by bol akokolvek inteligentny , moze a nemusi byt pravda.. je to len domnienka..

chapes rafel?? ci ti to treba este inak??? ty fakt...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, vysvetli mi jedno, ty tiez nie si hlupak, aj ked z tvojich vyjadreni clovek niekedy nevie. Ale, co mi vycitas? Vycitas mi to, ze Jezisov zivot nie je zalozeny na fakte? Ja uz neviem, ako sa normalne bavit. Ved ja som polozil jednoduchu otazku, odpovede typu, ano Pytagoras zil, ale nevies dokazat jeho existeniu, su podla teba odpovedou na mnou polozenu otazku? Ja neviem, ci si chodil do skoly, ale urcite na otazku ucitela, kedy sa narodil trebars Napoleon, neodpovies, ze predsa nemozeme vediet, kedy sa narodil Hitler. Takze neobvinuj, ja som sa len slusne pytal, ci je niekto schopny dolozit dokaz jeho narodenia. Nic ine v tom sa nesnazte vidiet, cislo mojej nohy, alebo velkost trenirok je nedolezita oproti tejto dost jednoduchej otazke. ja viem, ze vzdy pridete k bodu, kedy uz otazka jeho narodenia pre vas nie je dolezita, potom zacnete rozpravat, ze je dolezita jeho myslienka. Ale to ma netrapi, ja chcem len vediet, preco nemozete zodpovedat taku banalnu otazku.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-19  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze ak som ti spravne rozumel, na zaklade domnienky, je vytvorena vasa viera v boha, dakujem, to mi staci.


joplins   |   ip:212.27.23   |   2011-01-19  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..
ved ale to je jasne, ze na zaklade domnienky, respektive viery..
aj v biblii je napisane..

Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

ja som tam nebol ani som sa s nim osobne nestretol.. no da sa povedat,ze som zazil jeho pritomnost a viem ,ze to bolo nieco zvlastne..

verime na zaklade informacii plus niecoho zvlastneho co sa stane ,ked clovek uveri..neda sa to opisat... ani samym mozgom pochopit.. treba nieco viac... a preto su tie hadky..


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-01-19  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechajte už Rafaela, on už len teraz čaká, po opäť vyčerpávajúcom výkone, že teraz ho príde pochváliť Anna Karenina, a neskoršie, Anna proletárka...


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-19  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  precital som si len pár komentov pod tym mojijm, nema vyznam tu nejako diskutovat...

rafael: " a budhizmus nie je nabozenstvo." to je kazdemu jasne, budhizmus je skor stav, ale oznascuje sa to za nabozenstvo

a dalej- 3 tisicrocie bude alebo krestanske alebo nebude vobec! (a je vela znakov ktore tomu nasvedcuju- zemetrasenia, statistika za poslednych 100 rokov mimoriadne stupla, atd. atd...) pretoze krestania vyrazne prispievaju k tomu aby bol svet lepsi, to len vy nechcete vidiet... alebo lepsie povedane urcity krestania k tomu vyrazne prispievaju

ale uz tu mozete prestat argumentovat... kazda strana hovori svoje argumenty a odmietaju druhu verziu, nesnazia sa navzajom pochopit...


joplins   |   ip:212.27.23   |   2011-01-19  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
ja sa nielen snazim pochopit ale ja aj chapem..ja som totizto vo vsetkych tych argumentoch a knihach zil 25 rokov..

smial som sa tak isto ako rafael, ak nie horsie.. mal som v tom uplne jasno.. vsetky znamenia , divy zazraky,/ak sa vobec deju) sa daju vysvetlit chemicky v mozgu,

nabozenstvo bolo vtedy pre mna len pre sprostych a stare babky.. no presne ako rafael, nevedel som, neskusil som ale mal som jasno.. a vysmieval som sa..

az do jedneho momentu.. a odvtedy sa nesmejem,,, ale rozmyslam...a zasnem..

rafaela to mozno este len caka..
333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-19  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto
ako sry ale rafael sa neda pochopit ak niekto bude vykrikovat,ze nebol pred 2000rokmi len preto ze ziadny sucasnik tej doby o nom sa nezmienil je troska padle na hlavu.ked vieme ze velke kniznice vypalili v stredoveku a ine zhoreli aspon co sa o tom zaznami zachovali.ovela cesrtvejsie ako tie co hlada rafael.etse raz rafael a naposled zjavne nechapes podstatu viery v PanaBoha,kym je to takto a nemas totalne rukolapny dokaz ako ze ho nemozes videt vlastnimi ocami je to este stale o viere,este mate cas,ale ked raz dostanete skutocny dokaz o nom,tak to je uz len o poslednom sude.tak tu nevyblakuj ze si vyhral.lebo neni ziadna literatura faktu o jezisovi a jeho ziti v tej dobe.a ze je to jasny dokaz ze nebol.ten dokaz jasny a jednoznacny zatial neni.


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-19  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 ano, celkom suhlasim. (mimo to nehovorim nic v tom zmysle ze som vyhral, len hovorim aby ste sa na to vykaslali).
pokial viem tak v Jeruzalemskom muzeu sa nachádza zlomok originálu proroka (uz neviem akeho presne, zda sa mi že proroka izaiasa) ale aj keby sa vsetky knihy zachovali je tu este moznost ze "vsetko to su bajky fanatikov"

tak co teda? iba vidiet by chcelki az potom by v neho uverili "blahoslavený tí čo nevideli a uverili" to je napisane ale to sa nasho rafaela nijako netýka...

ved aj tak je to jedno... uz len par rokov, mozno ani nie to a hned bude vidiet...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-01-19  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Stalker.

Dokazovat zadanu informaciu aj z predlohou dokumentov zalezi vzdy len na moralke a logickom uvazovani dotycneho. Ten isty obsah ma pre dvoch ludi roznu vierohodnost. Individualnu pravdu v poznani ktore sa zaklada hlavne na viere neotocis lahko pre druhu stranu ( citajuceho ) a hlavne nie pokial sa jedna o extroverta hrubeho zrna.

Prave preto vznikla logika argumentacie kde sa dotycny jav zaobera vierohodnostou EMPIRICKEHO potvrdenia a tym realnej suvislosti a potvrdenia hoci sa zaoberame aj nehmotnym javom.

Priklad: Smutok, Stres

No pokial sa bude jednat o jav ktory moze byt pochopeny iba hrstkou ludi ktora aj na zaklade svojho empirickeho pozorovania tzv. intuicie, vierohodnosti, vlastnych pocitov vie nadobudnut presvedcenie platnosti daneho javu tak vzdy budu odrezany od vacsiny ludi pre ktorych je empiricka skusenost iba zo zakladnych 5 zmyslov. Necitit hlbku za vonkajsimi javmy. Zmysel, Psyche a z toho ustiacu racionalizaciu ktora je az vysledkom vlastneho pocitu (subjektivity).

Preto sa tak poznanie deli hned na 2 skupiny. Objektivne a subjektivne.

Pricom objektivne v tomto pripade nebude znamenat uplne objektivne ale pod touto kolonkou si predstavujeme vseobecne primanu pravdu ludskou spolocnostou a pod subjektivne vsetko co ostalo ci uz to je alebo nie je pravda.

Preto moj nazor je ze nepokladam tvoju informaciu ako pravdivu ale za vysoko pravdepodobnu a nesuhlasim s tym ze by mala byt tercom posmechu. Jedna sa o realne dokumenty s presnou dlzkou veku a obsah tychto informacii zalezi uz len na nasom zhodnoteni a schopnosti posudzovat.

Ak chces poukazat na slabiny logickej argumentacie tak ju znic z vnutra jej vlastnou logikou a poukaz na nedostatocnu vierohodnost pri vysvetlovani javov.

A preto pisem ze aj informacia uplnej samozrejmosti si vyzaduje vzdy a vzdy iba vieru z osobneho subjektivneho pocitu ktory zial nie je u kazdej osoby rovnaky ba ani pravdivy vo vacsine pripadoch.


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-19  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a pochybujem ze ludstvo- a to velky pocet ludi- sa da oklamat nejakym fanatizmom!! a to tu uz je krestanstvo 2000 rokov! krestania vydrzali v Ríme za vlády cisára Nera (kazdy blbec aspon s trochou znalosti historie vie o co ide- falosne obvinenie, prenasledovanie a pod.)

zvlastne vsak?? ludia sa drzali v tomto hlupom, nelogickom fanatizme, verejne ho vyznávali a nasledne boli upaľovaný a inak mučený... neverím ze by to bola viera vo fanatizmus alebo vymyslená bájka o zahadnom carodejnikovi ktory konal zazraky... dokocna aj dnes je vela ludi ktorý by boli ochotny za tento hlupucky fanatizmus obetovat zivot... ano, toto zvlastne monoteistické nab. zviedlo a stale zvadza ludi uz vyse 2000 rokov... pekné logicke, na papieriku pekne vyjasnené.


vronski   |   ip:95.102.21   |   2011-01-19  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viete ako sa da spolahlivo rozoznat fanatik od zdraveho cloveka? Nestratil zmysel pre humor (vratane sebaironie)... Precitajte si to podaktori po sebe :)


joplins   |   ip:212.27.23   |   2011-01-19  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto .. toto je nie argument..pozri kolko katolikov je oklamanych, a to uplne hlupo a detinsky..

hovoria o Jezisovi a uctievaju mariu vystuhanu z dreva.. klanaju sa papezovi a volahu ho svetym otcom co je v biblii jasne Jezisom zakazane!!

ked sa ich spytas , kde je v biblii napisane o marii co vy tvrdite, nevedia a predsa to robia.. neviem ci su taky hlupy si tak zfanatizovani no funguje to ..

a je ich miliarda a pol..pozor... takze s tymi cislami ako dokazom neuspejes ani v materskej skolke..

dalej , krestania pred 3 storocim boli o niecom inom.. vtedy to boli skutocni krestania a po ustanoveni krestanstva ako statnej cirkvi, sa tito pravi krestania utiahli do katakomb a dier kde uctievali krista v pravde a duchu a ostatny akozekrestania, knazi a kadejaky vyuzivaci vyhod statnej cirkvi , budovali svoju moc a upalovali tych co sa im podarilo chytit..(pravych krestanov).. takze je to trochu inak...


joplins   |   ip:212.27.23   |   2011-01-19  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vronski. teraz kto je kto?? citaj po sebe...badmf   |   ip:78.99.194   |   2011-01-19  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  staci si uvedomit ze to je VIERA! keby existoval jednoznacny dokaz uz by to nebola viera, lebo by nebolo potrebne verit :) Pocet stupencov viery viacmenej suvisi so zdrojmi, ktore ma dana cirkev k dispozicii (a ze katolicka ich teda ma :)) ci uz financnymi alebo mocenskymi. Sluzi a sluzila na dosiahnutie konkretnych mocenskych cielov (udrzanie poslusnosti, dobytie uzemia, apod) takze sa spolcila so svetskou mocou resp splynula s nou co vyustilo do doby temna. A je jedno ci bol pouzity pribeh Jezisa Krista alebo ci by bol pouzita ina postava :)
Doba temna> idealne je drzat nizku vzdelanost, kedze vtedy udrzanie viery stoji najmenej namahy(zdrojov). To sa uz v sucasnosti neda, kedze informatizacia a dostupnost informacnych zdrojov je vysoka, a preto je coraz menej veriacich.


vronski   |   ip:95.102.21   |   2011-01-19  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins

Hadaj:) inak aj pre dieta to je jasne ako facka kto... pretoze dieta to ma tiez.


joplins   |   ip:212.27.23   |   2011-01-19  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vronski.. ty svojim prejavom posobis neskutocne nafukanym dojmom , vies o tom??

pri kazdej prilezitosti das cloveku najavo ,ze nie je na takej urovni ako ty ..a otcovsky sa usmievas nad kazdym prispevkom akoby si ti to uz davno vedel..

takto ludia v realite mavali velmi rychlo preborene ksichty v mojej pritomnosti.. volakedy.. dnes kaslem na tvoj horenos...

je to jasne . len som skusal ako zareagujes a zareagoval si presne ako som predpokladal.. sarkasticky...


vronski   |   ip:95.102.21   |   2011-01-19  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins

To ze nemas zmysel pre humor som zistil uz davno, takze ma tvoja reakcia neprekvapila ...

Zase vyhrazanie, ale na to som si uz u "krestanov" zvykol. Inak mas pravdu, ale to nebude dojem, ja som nafukany naozaj:)... a na ludi sa pozeram vacsinou zvrchu, ale viacmenej doslovne nez obrazne.
No vsimol si si ze svojimi reakciami si sa sam priradil k tym fanatikom?


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-19  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  badmf
Doba temna> idealne je drzat nizku vzdelanost, kedze vtedy udrzanie viery stoji najmenej namahy(zdrojov). To sa uz v sucasnosti neda, kedze informatizacia a dostupnost informacnych zdrojov je vysoka, a preto je coraz menej veriacich.

-ak ta dobre chapem tak naznacujes se veriaci su v tejto dobe ,na nizkej urovni vzdelania?a preto veria v PanaBoha.a neni to nahodky tak ze doba temna je o tom ze satan ma strasnu moc a zviedol strasne mnoych?dokonca su na tom tak ze si myslia ze su najvzdelaneji.)ako vidm.aky je len omyl posudzovat vzdelani ludi podla viery v PanaBoha.ale co uz je to tva vec.


vronski   |   ip:95.102.21   |   2011-01-19  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, joplins a iní

Vela krat tu aj inde padlo meno Satan. Zaujimalo by ma ako si ho predstavujete? Dufam ze to nieje rohaty chlapik s kopytami, zlym pohladom a chvostom? Tak si ho predstavujete ako negativnu stranku, tmu, minus, zaporne hodnoty univerza? Alebo ako metafyzicke zlo, nasepkavajuce cloveku vsetky "zle" myslienky a veci?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-01-19  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vronski

Nacrtol si zlozitu temu. Satan/Stin ako dobre vieme moze pre nas existovat len v parapsychologii ako pojem zla pre niekoho aj dobra.. Zalezi od uhlu pohladu. Predovsetkym sa jedna o ludmi skonstruovanu ideologiu ktora vsak prameni z nevedomeho zakladu tusenia niecoho.. Prvok eros alebo v hinduistickej terminologii to mozme nazvat Shiva a Vishnu. Pud zivota a pud smrti. Jedna polarita vytvara druhu. Ak nazveme zlo nalepkou "satan" tak skreslujeme celu situaciu len na nase moralne dobro ktore vsak byva vzdy v niecom nedokonale a preto nevystihuje objektivitu. Preto sa nazdavam ze to spada iba do systemu viery ze moralne dobre naozaj existuje.


badmf   |   ip:78.99.194   |   2011-01-19  (23:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
si to nepochopil, lebo si vztahovacny, ako cernoch, ked sa hovori o rasizme
vobec nespajam vzdelanost s nadobudnutim viery, kedze to by som skor spojil s vychovou, okolitou kulturou prip osobnymi skusenostami(zazitkami)
doba temna bola nastolena kvoli znizeniu nakladov na ovladanie masy (zakaz gramotnosti, o vzdelanosti nemoze byt ani reci, ked ani citat nevedeli)
ale mam dojem, ze niektori sa stale snazite presvedcovat inych o existencii svojho boha a neviem co vas k tomu vedie, to by mi mohol niektory z vas prezraditjoplins   |   ip:79.138.22   |   2011-01-20  (07:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  badmf
co ma k tomu vedie? jednoducho vidim plnenie sa proroctioev ako nieco zaujimave.. vidim to tak ,ze vsetci ludia skoncia jedneho dna na nejakom sude pred svetelnou bytostou.. aj ty..

a preto o tom hovorim.. lebo to inak nevidim..mozme si tu vypisovat ako groover ,suvetia plne zvlastnych pojmov, psychologicke rozbory dobra a zla a cas zatial uteka.. blizime sa vsetci k jednemu cielu.. bez vinimky..

a preto to hovorim..lebo vsetko ostatne je smetie...chapes...

ako clovek ktory vie,ze na dedinu v ktorej byva sa vali nalet bombarderov.. za par dni bude dedina zrovnana zo zemov,.. varuje ludi v dedine.. podte oditalto prec..

a dedincania sa vadia o pozemky.. okopavaju zahradky.. niektory filozofuju ci su vobec nejake lietadla.. a ak su ci maju bomby.. a mozno su tie lietadla len pojmom dobra a zla v nasich mysliach..

a rozne ine pichoviny.. tak preto... za chvilu pride bum bum..


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-20  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  badmf
vysvetlujem ,branim sa ,a smutim tod vse.satan je moc ktora opanta cloveka ani nevie sam ako a robi zle inym v mene mamony.niektory ho uznavaju ako svojho boha,a su ludia co sa knemu i modlia.chod na orgonet,tam uz bezi jeho propaganda v plnom prude,uz sa dostali na to ze lucifer neni vlastne zly ze chce dobre ludom.ale to je omyl,jemu ide len o duse,a ak si myslis ze ludska dusa nema hodnotu tak sa strane milis.tak ako ty co beru zivot inym.v bibli je to napisane v podobenstve aku velku ma hodnotu ludska dusa,ale su ludia co to nechcu chapat a vyznavaju nieco ine.tak ako tu su bojovnici proti vere v PanaBoha web je ich plny niektory su aj plateny preto nie som a nebudem ticho ,ale nikomu nic nevnucujem len sa branim ked mne vnucuju a urazaju ma.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-20  (08:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco kazdy mesiac az dva sa mi rozpadne OS na compe,takze viem ze im leziem riadne na nervy:))ked som tu kedysi prvy raz napisal tak som stahoval prave nieco z netu ,a ako som tu poslal nieco obratom mi dosiel subor odialto do compu,nebol by som si vsimol ho ale prave vtedy ako hovorim som si stahoval nieco tak ho hndekaj ulozilo vedla neho tak som ho nasiel ,hm nedal sa ani otvorit,tak sme necenzurovany,ze?ale zas sa tu najdu ludia co my budu tvrdit ako neraz ze som paraoidny.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-20  (09:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
bez ohľadu na dĺžku času sa to naplňuje. Biblia je prekladaná do stále väčšieho počtu jazykov. Čo je vo vsťahu z ohľadom na dobu kedy to bolo vyslovené podivuhodné. Napriek tomu, že v historii bola snaha Bibliu zničiť, alebo zabrániť jej šíraniu.
Z tou vierou z hľadiska subjektivity a objektivity, máš čiastočne pravdu z hľadiska toho, že dvaja ľudia môžu veriť v rozdielne veci a kvalita ich viery, alebo presvedčenia môže byť rovnaká. Z objektívneho hľadiska sa ale jednen z nich môže mýliť a druhý môže mať pravdu. Môže sa dokonca stať že človek ktorý sa mýli, môže mať silnejšie presvedčenie, ako ten ktorý sa nemýli (to nemýli nemyslím v absolutnom zmysle, každý z nás sa v niečom mýli). V názore na to ako môžeme posúdiť objektívnu realitu v duchovnej oblasti sa ale nezhodneme ale je pravda, že v absolutnom zmysle to ani nie je možné. Naše poznanie je vždy len čiastočné.
Preto by mal každý človek byť schopný sám sebe spochybňovať to čomu verí a byť si vedomý, že sa môže mýliť.
Ešte by ma zaujímalo to čo si napísal o Flaviovi sa týka len starožitností, lebo tie som nemal v rukách. Mám doma od neho len prvú časť židovskej vojny a už pri prvom zbežnom pohľade je jasné že to nie su povesti, ale historické dielo.
Ešte k tým historikom. Koho je možné považovať za historika tej doby? Asi nie človeka z nejakým diplomom.
Ako by si definoval historika 1. storočia?
Nemoho to byť hocikto kto sa snažil pravdivo zdokumentovať to čo sa skutočne stalo?
Ďalšia vec je dôverihodnosť historikov. Aj v dnešnej dobe je možné niekedy ťažko posúdiť či aj profesionálnemu historikovi, alebo niekomu kto sa takto javí, ide skutočne o poznanie objektívnej pravdy.
Takže nálepka historyk, nemusí nič znamenať.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-20  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, suhlasim s tebou, ze Flaviove Zidovske vojny su opisom historickej udalosti. Jednou z pricin, preco tomu verim je to, ze zil v tej dobe, mohol sa toho zucastnit. V dobe vojny mal zhruba 30 rokov, takze mohol o tom pisat. O com pisat nemohol, a preto o tom nepisal, je zivot Krista, za prve sa narodil par rokov po jeho udajnej smrti, za druhe, pokial nespisoval Zidovske starozitnosti, co nie je literatura faktu, ale povesti, dovtedy o nom nepocul. Historici tej doby boli, ako v kazdej dobe, odkedy sa stala tuzbou ludi zaznamenat nieco vynimocne pre dalsie generacie. Historici boli aj pred vami spominanou udalostou, coho svedkom su rozne spisy, hlinene tabulky, ci vytesane poznamky do kamena. Preto tvojmu vysvetleniu nedoverujem, preto je velmi lahke vyvratit akukolvek vasu domnienku, preto o tom sa neuci v normalnych vzdelavacich zariadeniach ako fakt, ale len ako mytus. Ja nechcem, aby si ma bral ako nejakeho nicitela tvojej viery, mne neprekaza viera, mne prekaza netolerancia veriacich k pochybnostiam a dost opravnenych neveriacich.


Ip   |   ip:188.112.7   |   2011-01-20  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
Ale aj v Biblii, máž množstvo doložiteľného historického materialu. Boli časi keď bola napríklad zpochybňovaná existencia miest Úr alebo Ninive, ktoré istého času boli spomínané len v Biblii. Dnes už nik nepochybuje, že Úr a Ninive skutočne existovali. To isté sa týka niektorých postáv ktoré spomína biblia. Príkladov by sa dalo nájsť iste množstvo.
Čo sa táka vzdelávacích inštitúcii tak Karlova univerzita z jej teologickými fakultami, nezdá sa mi že by vučovali mýtusy. Iste v mnohých veciach sa nezhodnú, v mnohých sa môžu mýliť ale tiež sa snažia stavať na faktoch.
Ďalšia otázka je tiež dôveryhodnosť faktov. Všetko čo sa predkladá ako fakt, naozaj musí byť fakt?
Keď som hľadal niečo o starožitnostiach na nete objavil som zaujímavý článok ohľadom historicity Ježiša: http://nerra.host.sk/Zeitgeist/XVI.kapitola.htm
Nateraz končím ak tak odpoviem večer.rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-20  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, ale s tym sa neda predsa suhlasit, ak umiestnim dej do vtedy znameho prostredia, autentickosti mu to neprida. Bolo by snad mozne napisat nieco, ale vzapati to ako povest zdiskreditovat vymyslenym miestom? Oni predsa nemohli vediet, ze umiestnenim deja do mesta vtedy znameho, neskor zniceneho a po dlhych rokoch znova odhaleneho sa dopustaju niecoho, coho vysledkovym argumentov teraz predkladas. Povesti su prave tym povestami, ze sice vacsinou opisuju pravdive miesto, mozno aj pravdive obdobie, ale nepravdepodobnym dejom. Inak by to nebola povest, ale utopia. A k tomu uceniu na Karlovej univerzite, na teologickej fakulte, kde inde by sa mali tieto myty ucit, ak nie prave na teologickych instituciach? Ale na inej skole, zameranej nie teologicky, sa to stale vyucuje ako mytus, podporeny len biblickymi pribehmi. Aj vedomostne sutaze s otazkami z biblie, nie su otazkami dane ako realne, vzdy ide o to, ze sa spomenie zdroj, podla ktoreho sa pytaju. Takze otazka typu, viete kolko mal rokov Matuzalem, kedy porodila Sara dieta, su vzdy dane aj podtextom, podla biblie. To, ze sa historickostou Jezisa nezaoberalo tisice rokov, je dane tym, ze spochybnovat nieco tak pre vtedy mocnu cirkev, by bolo sa vystavovat riziku smrti. Az nastupom zdravsich a realnejsich nazorov na mytus zvany Kristus, sa da konecne normalne na tuto temu diskutovat. Ale to este neznamena, ze vsetkych pochybovacov budeme zosmiesnovat, lebo tu nejde o spochybnovanie viery, ani nastolenie nejake ineho systemu, tu ide len o normalny sposob pochybovania, ci historia nie je robena len preto, aby ludia verili, ze to tak skutocne bolo. To, ze niekto v tom vidi nejaky filozoficky a eticky smer, nemoze nieco take ako spochybnovanie existencie hlavneho predstavitela, jeho nazory spochybnit. Lebo ci uz su to myslienky Jezisa, alebo len plagiat, nehra ziadnu rolu. Takisto, ak niekto vidi proroctva v biblii napisane tak, ze sa podla neho plnia, nehra ziadnu rolu, ci ich napisal Jano z Hornej Dolnej, alebo nejaky iny clovek. Vzdy ide predsa o obsah a nie o formu. Preto nechapem to agresivne rycanie zo strany tych, ktori veria vo svoju vieru.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-20  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
na akom zaklade povazujes ako fakt ze flavius zil tesne po kristovi?kde vlastne beries istotu ze je to skutocna pravda?je to viac ako 1900rokov ak budem brat v uvahu co tu tvrdis?
fuu tak mi ricime,nie je to naopak?cece teba mi je fakt luto.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-20  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, urcite na realnejsom zaklade ako citacie Krista, ktore nik pocas jeho zivota nezaznamenal a napriek tomu sa tu po 2000 buchate do prs, co povedal. Je totiz lahsie pochopit, ze to, o com pisu nezavisle viaceri, ma urcite viac historickej sktocnosti, ako zaujati ludia v pripade udalosti, o ktorych nik okrem nich nepisal. To, ze Flavius zil, je urcite lahko dolozitelmne ,ci jeho vlastnym autobiografickym dielom, alebo pisanim inych historikov o nom. Vidis ty tu nejaku paralelu autentickosti obidvoch? Ja nie, ale ja sa na to pozeram nezaujatym a vopred nezahladenym myslenim vo vieru, ze ak v neho verim, tak musi aj existovat. Ja viem, ze filozofovanim typu, ze predsa lahko mozes dokazat neexistenciu aj inych, ale v pripade vynimocnych a znamych ludi je to dost tazke spochybnit, nakolko prave okolo tych ludi sa tvoria dejiny. Absenciou akehokolvek zaznamu, samozrejme okrem tendencnych evanjelii, sa Kristovo posobenie javi dost nepravdepodobne. Ak niekto tvrdi opak, sam musi dolozit relevantnejsie argumenty, ale to sa neda. A to, ze ma lutujes, na veci absolutne nic nezmeni, ako som uz napisal, nejde o formu, ale o obsah. A to, ze vy ten obsah nie ste schopni prijat bez urazania , je len vasa vec. Lebo nemusime si byt sympaticki, nemusime sa tu hrat na nejake kamaratstvo, dolezity je obsah rozhovoru. To, ze niekto spochybnuje existenciu niekoho, koho historickost je otazna, nemozte brat ako utok na vas. ja rad prijmem akykolvek relevantny argument na podporu vasej teorei, a to iste ocakavam aj z z druhej strany.


vronski   |   ip:95.103.19   |   2011-01-20  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael

V podstate mas pravdu... aj si to dobre popisal, akurat ze veriaci beru akekolvek spochybnovanie automaticky ako utok proti sebe alebo svojej viere... Vtedy vidia "na cerveno" a vecna diskusia inde bokom... cest vynimkam... Preto sa neda povascinou s nimi viest diskusia s vecnymi a relevantnymi argumentmi... opakujem cest vynimkam potvrdzujucim pravidlo.


joplins   |   ip:79.138.22   |   2011-01-20  (14:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vronski.

a ty nechapes ,ze akykolvek argument veriaceho cloveka ty odpalis ako blbost a poves mu ,ze s nim sa neda bavit lebo neakceptuje tvoje argumenty...

jednoducho pre teba ci ateistov su argumenty len to co hovorite vy..

vecna diskusia by bola jedine v pripade keby som uznal co hovorite vy.. svoje argumenty by som zpochybnil pred vami aj sebou ..pritakaval vam ...vsetko pripustil co hovorite. a vtedy by ste mali pocit ,ze som nie fanaticky krestan..ze sa so mnou da rozpravat atd atd..

bol by som vlastne jeden z vas..

tak to je super vronski... super... super nazor...


joplins   |   ip:79.138.22   |   2011-01-20  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pocuvaj , ani stebou sa neda viest vecna diskusia..

uznaj ,ze Jezis zije.. priznaj to aspon trochu,... nevykrucaj sa stale,,nehadz mi tu myticke fakty , necituj vedcov...

priznaj ,ze to moze byt pravda.. a bude vecna diskusia.. budes krestan..

tak co beres??

ci nie nie,..,.najprv vy... ha vronski????


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-20  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  

To, čo tvrdi tento zaslepeny človek je založene na tom, že fabuluje, domyšľa si a tára, tak aby mu to sedelo. To, že nikto nespochybňoval, že Ježiš Kristus žil nesuviselo s „ohrozenim života cirkvou“. Jeho existenciu nespochybňovali totiž ani Islamisti, stredovekí nepriatelia kresťanov, ktori ho považovali za proroka, nespochybňovali ho nikdy ani židia, ani Talmudisti, ktori ho nenavideli, nespochybňovali ho ani odporcovia kresťanstva, žiadne významné osobnosti historie. Žiadny historik tej ani neskoršej doby nikdy nespochybnil jeho existenciu.
Prva „pochybnosť“ o tom, či žil sa začala vynarať v 18.-tom storoči spolu so vznikom spolkov ako illuminati – ktorych uhlavnym nepriateľom sa stal hlavne katolicizmus. Tak si ujasnite všetci, komu rafael robi užitočneho idiota a či sa tym vobec oplati zaoberať.

Ako tu už niekto spominal – mnoho knih z tej doby zhorelo, zachovalo sa len malo zdrojov z doby okolo roku 30 a 3 najdôležitejšie z nich – Krista spominaju...
Takychto mudrlantov, ktory z tychto nezmyslov chcu vytrieskať kapital je cela kopa - napr. Talian Luigi Cascioli. Napíše knihu „Mýtus o Kristovi“, následne zažaluje katolícku cirkev, že vymyslela Ježiša. Samozrejme takáto žaloba okamžite zaujme bulvár, ktoré o nej prinesú správu v ktorej samozrejme spomenú jeho knihu, ktorá sa začne dobre predávať.JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-20  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anna proletárka je späť. Chýbala som vám? Dnes vám porozprávam o vzniku cirkvi a prijatí božského pôvodu Ježiša Krista. Začalo to za vlády cisára Flavia Valeria Constantina I. V jeho vojsku bolo veľa následovníkov Ježišovho učenia. Tí si začali u neho získavať stále väčšie sympatie.V kresťanstve videl cisár vzostupnú silu, ktorá by mohla ideologicky zjednotiť ríšu a upevniť cisársku autoritu. V tom čase bolo ešte oficiálnym náboženstvom uctievanie slnka. Aj medzi samotnými kresťanmi zúrili dogmatické spory. Preto cisár zvolal všeobecný cirkevný snem, kde boli sformulované základné kresťanské dogmy.Hlasovalo sa o mnohých aspektoch kresťanstva, ako o dátume Veľkej noci, o úlohe biskupov, o vykonávaní sviatostí a samozrejme, o božskom pôvode Ježiša. Dovtedy ho jeho nasledovníci pokladali len za smrteľného proroka, za veľkého a vplyvného človeka, ale jednako len človeka - smrteľníka. To, že Ježiš Kristus je Božím synom, sa oficiálne navrhlo a odhlasovalo práve na Nicejskom koncile. V čase, keď Constantinus povýšil Ježiša z človeka na Boha, medzi ľuďmi ešte existovalo množstvo dokumentov, ktoré hovorili o jeho živote ako o smrteľnom človeku. Uvedomoval si, že ak chce poprieť tieto historické dokumenty, musí na to použiť niečo veľmi radikálne - a toto jeho rozhodnutie je najdôležitejším okamihom v dejinách kresťanstva. Dal z biblie vypustiť evanjeliá hovoriace o ľudských vlastnostiach Krista a namiesto nich vložiť do nej evanjeliá hovoriace o Kristovi už ako o Bohu. Tak sa v Novom zákone okrem niekoľko iných ocitli evanjeliá Matúša, Mareka, Lukáša a Jána.Rané evanjeliá vyhlásil za nezákonné, dal ich zozbierať a spáliť. Každý, kto si zvolil zakázané evanjeliá než Constantinom schválené, bol vyhlásený za kacíra. Áno, áno, modernú bibliu napísali ľudia, ktorí mali politický cieľ - klásť dôraz na božskosť človeka Ježiša Krista a s pomocou jeho vplyvu posilniť vlastnú moc.


JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-20  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kresťanstvo bolo zriadené preto, aby ľudí pripravili o moc kňazi a mali nad nimi kontrolu. Ustanovili ho ako politický nástroj. „Vsaď u ľudí na pocit bezcennosti a viny a máš nad nimi kontrolu“.LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-20  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne si chybala najviac :)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-20  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover-v podstate s tebou súhlasím.
Všetko je to o subjektívnom vnímaní pravdy,viery a pod.
Ale všimni si aj absurdnosť celej debaty:

1.rafael chce počuť o historickej zmienke
2.poskytnem mu zdroj,ktorý je vo všeobecnosti považovaný za najvierohodnejší
3.on mi na oplátku odmieta odpovedať na moje otázky s tým,že ja som mu neodpovedal...

Rafael má očividne problém s vnímaním textu.nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-20  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to co napisala janka katarinka sa neda vyvratit, je to strasne tazke dokazat, je to najgenialnejsi dovod aky som kedy cital... som prekvapeny, ze existuje aj takato demencia ako janka katarinka...


joplins   |   ip:79.138.22   |   2011-01-20  (15:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jana katarina
zaujimave je . a teraz citaj dobre.. ze to co bolo napisane 200 rokov dozadu spochybnujes len tak huci..

a to co bolo napisane 1700 rokov dozadu zerias aj z navijakom a bez najmensich pochybnosti a tiez len tak huci..

nie je ti toto ani trochu cudne mila jana katarina???

nie si nahodou obet konspiracie a manipulacie??

musim uznat ,ze mas v niecom pravdu.. bolo to zhruba ako pises..az na jeden rozdiel ktory ti zrejme pri tom horlivom biflovani historie usiel...

a to je..- NA NICEJSKOM KONCILE BOLA ODSTARTOVANA KATOLICKA CIRKEV...krestania(ktory aj pred tym verili,ze Kristus je Boh) sa po nicejskom koncile zasa stretavali na tajnych miestach. uctievali Boha, modlili sa vskrytosti, sirili evanjeliu lasky po svete a boli chytani a upalovani katolickou cirkvou ako carodejnice na hraniciach... chapes??

a tak je tomu do dnes... citaj dobre.. do dnes je to tak ,ze katolicka cirkev ma moc .obrovsku moc, co nema nic z ucenim Jezisa Krista a jeho cirkev ktora pozostava zo vsedtkych narodov a kmenov, jazykov a kultur sa zhromazduje v tichosti.. modlia sa a trpia...chapes janka katarinka???napis mi prosm ta ,ze si to precitala a pochopila.. prosim..
joplins   |   ip:79.138.22   |   2011-01-20  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava 2000 rokov dozadu,,,


joplins   |   ip:79.138.22   |   2011-01-20  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jana katarina.. a este nieco mam pre teba..

ukaz mi debila co ukradne telo svojho vodcu z hrobu...potom ho zakope na skrytom mieste..

zacne rozhlasovat po svete ,ze jeho vodca vstal z mrtvych a ked ho zacnu ludia za to prenasledovat a chcu ho za to zabit tak sa nevzda a umrie mucenickou smrtou..

umrie pre klamstvo ktore sam zosnoval.. bez akehokolvek uzitku vo svojom zivote..

ukaz mi toho debila mila janka katarinka.. napis mi jeho meno .. popripade daj adresu ..

ty by si to urobila??


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-20  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ze bi pavol a spol.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-20  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážení-rafael nedokáže odpovedať na tieto otázky,ktoré som mu položil:

1.Máš niekoho rád?
Si 20 rokov šťastne ženatý-čím si vysvetľuješ tento cit?

2.Bol by si za to,aby spoločnosť likvidovala ľudí,ktorí sú na obtiaž?
Napríklad by si mal ťažko postihnuté dieťa,alebo starú-nevládnu matku,prípadne dieťa choré na AIDS.
Bol by si za povinnú eutanáziu?

3.Prečo by mal mať ľudský život nejakú hodnotu?

4.K čomu slúži morálka,či etika?


(LordX-to platí aj pre teba-čítal som tvoju reakciu)


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-20  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  j.k. konecne nieco rozumne medzi tolkymi taraninami.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-20  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker predsa spolocnost chce zlikvidovat ovela viac ludi.a to pomocou teorie o premnozeni,kym bol ateisticky socializmus nic o premnozeni nebolo a ked tu mame krestansky humanizmus tak su ludia premnozeny, samozrejme tymi nadbitocnymi ludmi sa presne krestansky misli ludia bez majetku.


joplins   |   ip:79.138.22   |   2011-01-20  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym..jasne.. to co som napisal ja je tiez fakt, ktory ty lahucko prehliadnes lebo ti napasuje do kramu..

zmanipulovana ovca si ,nic viac... ked chces zrat pravdu tak aj z crevami ,,,, nie len mesko..
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-20  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja narážam na včerajšiu debatu s rafaelom a LordomX.

ANONYM-nestotožňujem sa s názormi SVETSKEJ cirkvi,ale cítim sa byť hlboko veriacim kresťanom.
Pre mnohých ťažko chápateľná kombinácia.

Mal som na mysli to,že ateisti zdegradovali lásku iba na pudy a psychologické procesy.stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-20  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX:
Máš dieťa,ktoré je nevyliečiteľne choré a trpí tak,že smrť by bolo pre neho vykúpením.
Zabíjať ľudí by bolo dovolené.
To dieťa by predstavovalo záťaž pre teba,spoločnosť a samo by trpelo.
Zobral by si nôž a podrezal krk?
Ved by to bolo racionálne a humánne-v tvojom poňatí...


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-01-20  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, a Anna Karenina nepríde, keď už došla Jana Katarina? :O)


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-20  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jop.je to smola ale ovca si len ty ,nikdy ziadny bohovia ani demoni ani certi neboli a ani nebudu su len v hlavach ludi.
a ked si svoj zivot podriadil tomu domnelemu strachu to je tvoj problem.
stal.ale ved to vlastne aj laska je a kto ju zdegradoval zase staci sa pozriet okolo kolko peknych kurvincov
nam tu vzniklo a veriaci maju jediny problem ci ho postavit pred alebo za kostolom.


joplins   |   ip:79.138.22   |   2011-01-20  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anaonym ale coze taka trufalost..

nevidim svojimi ockami a tak neexistuje... no super ...

inteligencia nadovsetko...


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-20  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja vidim velmi dobre a nepotrebujem vidiet to co nie je.ani sa cely zivot zaoberat s tym co bude ked otrcim laby,lebo to je cela podstata viery, strach s toho co bude ak vobec daco bude.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-20  (17:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  omyl, podstata kresťanskej viery je aj správny život, láska, dobro, hladanie duchovnosti a vela inych veci


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-20  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skoda len ze to v realnom zivote nevidiet.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-20  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak sa tym začni riadiť a bude dobre, treba začať aj od seba nielen sa stale sťažovať, to dokaže každy...


joplins   |   ip:94.191.14   |   2011-01-20  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sliby muslimu , sliby křestanu.. až ty přestaneš , i já přestanu...


kvl   |   ip:87.248.63   |   2011-01-20  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM:
Najvacsim triumfom satana bolo presvedcit ludi, ze neexistuje.
ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-20  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale preco ja ?co ja s tym mam.nech sa s tym zacnu riadit krestania ktorych je v state 80% cize aj vo vlade,najvecsim triumfom bozika bolo ze presvedcil ludi ze existuje rohaty certik


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-20  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "až ty přestaneš , i já přestanu... "

no vidiš a to je nespravne myslenie, keby si stale čakal na ostatnych, tak by si sa nemusel dočkať.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-20  (18:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "ale preco ja ?co ja s tym mam"

a to je zase nespravne myslenie. čo prečo ty, aj ty si sučasť tohto sveta, aj ty svojou troškou môžeš prispieť k niečomu


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-20  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
vzivote som sa o flaviusovi nic neucil,a ty mi tvrdis ze ked traja historici tvrdia ze zil v tej dobe tak je to zaruceny fakt. lol fakt ,je to o objektivite,vies prd kedy zil,len si myslis ze zil vtedy bo ti to tu par historikov tara:)ako ja tvrdim ze ovela vacsi fakt a dokaz je ze kristus zil to ze sa pocita od neho nas letopocet,rafko to je fakt.tak nvm o com tu tocis to ze nieaky historici popleteny tvrdia nezmisli,vsak si vezmime ledn druhu svetovu a ta je sakra blisko a ako uz je vsetko poprekrucane a zarucene su zas ine fakty a td.takze mili rafko prd vies o skutocnej pravde .len sa tvaris ze vis.rafael co vis o slnku ked si tak mudry a vzdelany s ceho se sklada ?napr
Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-20  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym, 80% je tu kresťanov? Naozaj? Ako viem, sú tu veriaci hlavné cirkev, v tu katolícku, ale kresťanov je tu veľmi málo...

A kvl to napísal správne, ale ono to nebolo až takým víťazstvom, skôr prehrou ľudstva, že tomu uverilo!


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-01-20  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
ja som to nedával ako argument, že kvoli tomuto nie je možné pokladať biblické príbehy za povesti, len ako holý fakt že Biblia obsahuje historické fakty. Mne osobne toto ale vieru nevytvorilo, ale potvrdilo. Keď už hovoríš o vplyve a význame ľudí poznáš nejaké iné meno ktoré malo väčší vplyv na náboženstvo, umenie, dejiny, kultúru, politiku ako meno Ježiš Kristus, bez ohľadu na to či v kladnom, alebo zápornom zmysle, prtože že toto meno určite patrí aj medzi mená, ktoré sú najviac zneužívané a taktiež bez ohľadu na to či je to mýtus, alebo reálna bytosť?
Píšeš, že sa na to dívaš nezaujato, ale to že evanjelia považuješ za mýtus, nemôže byť dopredu zaujatý predsudok?
A úplne rozumiem, že ako neveriaci máš problém to prijať, ako literatúru faktu.
Ešte by ma zaujímalo to čo píšeš o Nicejskom koncile, odkiaľ vieš, že je to skutočne tak?
A čo prvé storočia? Popieraš aj prenasledovanie a usmrcovanie prvých krasťanov?


jarmila   |   ip:89.173.33   |   2011-01-20  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chysta sa scitanie ludu. Bude tam aj otazka prislusnosti k cirkvi. No to som velmi zvedava na vysledok. A ktovie, naco im ta statistika bude? Na co to chcu vyuzit...alebo zneuzit?


JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-20  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počuj joplins, prečo sa do mňa obúvaš? Veď ja som dnes písala o vzniku cirkvi ako inštitúcie. Ja proti kresťanom, pokiaľ sú dobrí ľudia, nič nemám. Veď som sama bola kedysi kresťankou. Na vysokej škole som sa dala pokrstiť. Starý i nový zákon mám viackrát prečítaný. Viem aj to, koľko si prví kresťania vytrpeli. Ako ich hádzali v aréne divým šelmám, prenasledovali ich, koľkí zomreli mučenníckou smrťou. Nemusíš ma zasväcovať do kresťanstva. Ja už ale kresťankou nie som, jednoducho mi viera prestala stačiť. My dvaja máme odlišný svetonázor, odlišné presvedčenie. Ty veríš v kresťanského Boha (aspoň keby si veril, tak sa modlíš za moju dušu, aby som uverila aj ja, namiesto tých urážok). Ja som racionálne založený človek a humanistka (humanizmus-hľadanie, bez náboženstva, toho najlepšieho v človeku a pre človeka). Toto fórum existuje preto, aby si každý vyjadril svoj názor. Písala som rafaelovi, lebo zmýšlame podobne. O tebe reč nebola.


joplins   |   ip:94.191.14   |   2011-01-20  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jana katarina.. mas diery v poznani a rozsirujes nezmysly.. clovek co nevie vycita z tvojho prispevku,ze vlastne krestania boli mucenici a prenasledovani, no akonahle im konstantin dal moznost tak sa smenili v tucnych a krvolacnych knazov baziacich po moci a upalujucich sluisnych ludi...a toto je loz

napis pravdu a nebudem sa obuvat.. napis aj rafaelovi(lebo odo mna to neprijme) ,ze krestania ko ich chcel mat kristus sa po nicejskom koncile utiahli do skrys a pokracovali vo svojom uctievani , ze pokracovali v pomahani a zachranovani...
a ze cirkev ktoru konstantin odstartoval je katolicka a jedine co ma spolocne s krestanstvom je to ,ze si dala taky privlastok a nic viac!!!

napis mu to necch to vie.. lebo stale to prehliada , naschval to prehliada a stale sa hada a stotoznuje krestanov s katolikmi a vykrikuje im inkvizicie a krizaicke vypravy..

napis mu pravdu ked ju poznas, ked si to precita od teba tak to musi uznat a nebude mat viac vyhovorku a konecne zacne rozlisovat ,, a mozno sa zacne aj debata... ak nie tak budes aj ty fanaticka... skus to , uvidime ako sa zachova...


joplins   |   ip:94.191.14   |   2011-01-20  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inak neodpovedala si mi ani na jednu otazku.. poznas takeho debila co sa da zabit za klamstvo ktore sam zosnoval , bez akehokolvek uzitku vo svojom zivote..ba dokonca krutu smrt umucenim?? ak je toto logika tak ja som dalajlama..

mam dojem ,ze vy radsej budete podporovat aj nieco co absolutne odporuje logige len preto lebo to je krestanske..

tu uz rozum nema nic do cinenia..toto je duch co za vami stoji...

lebo pri hocakej ine situacii by ste toto vytiahli ako prvy argument.. preco by niekto umieral pre nieco , o com vie ze to je isto klamstvo.. no ked sa jedna o kretanstvo, tak to bud ignorujete alebo prekrutite..

dokazes odpovedat..alebo napises len nieco neurciteho??
nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-20  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekne joplins, ale prosim vas, to sa aj dnes krestania skryvaju? ak ano preco? vari ich aj teraz budu mucit a upalovat?


JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-20  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ešte niečo, to, že nie som stúpencom žiadneho náboženstva ma ešte nerobí nemorálnym človekom. Moje životné skúsenosti ma presvedčili, že väčšina kresťanov sa prehrešuje proti morálnym zásadám. Ich mravnosť vyplýva z vypočítavosti (strach z trestu, nádej na odmenu).Veď načo konať dobro, keď z toho aj tak nič mať nebudem. Moja morálka má úplný iný charakter. Nekonám morálne, lebo mi to káže Boh. Káže mi to moje svedomie. Morálne zásady do mňa


JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-20  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vštepili moji rodičia. Inak konať neviem, aj keď ma za to nečaká žiadna odmena.


JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-20  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins: mám napísať pravdu? A akú pravdu si želáš. Tvoju? Potom sa už nebudeš do mňa obúvať? Opakujem, že máme odlišné názory. Navyše prekrúcaš moje slová. Ja som nič nespomínala o tom, že 1. koncil urobil z kresťanov zrúdy. To by bolo hádzanie všetkých do jedného vreca. Len som pripomenula, že skupine "chytrákov" prišlo kresťanstvo vhod, aby ho využili ako prostriedok získania moci nad ľuďmi.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-20  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A opäť je to tu, útok na kresťanov..., a od koho zase? A že majú strach, tak to je lož. To nie je strach, to je skôr o niečom úplne inom, o pokore voči niekomu, komu neprestajne ďakujú, že sú, koho si vážia cenia, kto je v ich živote na prvom mieste!


joplins   |   ip:94.191.14   |   2011-01-20  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto

budu vas vlacit pred vladarov a duchovnych hodnostarov aby ste im vydali svedectvo o mne..

toto povedal Jezis o ludoch co v neho uveria ,ze sa im toto bude diat..

otazka znie.. pred akeho duchovneho ci cirkevneho hodnostara mozu predviest napr, biskupa, ci papeza??

odpoved. pred nijakeho dovtedy kym NEUVERI A NEODIDE ODTIAL..A VTEDY TO ZACNE..

krestania sa v islamskych a hindu krajinach skryvaju aj dnes... v "krestanskych" krajinach ked uveria a vzopru sa oficialnym svetskym cirkvam, zacnu ich ohovarat, exkomunikovat, po odstupeni z cirkvi vyhlasovat za hnile ovocie a odpadlikov.. predvedu vas pred biskupov a budu chciet vediet co sa s vami stalo.. (zazil som na vlastnej kozi)

cirkev Kristova je z kazdeho naroda, kmena , jazyka , z celeho sveta,, NIE JE TO JEDNA MOCNA , BOHATA , OVESANA ZLATOM , POLITICKY ANGAZOVANA INSTITUCIA..

je to z kazdeho kuta zeme niekto.. zkazdej svetskej cirkvi niekto,, z kazdej institucie, z kazdej sekty. z kazdeho spolku, zo vsadial niekto..

a toto je cirkev Kristova.. a preto sa im deje to co sa im deje..lebo nemaju ziadnu svetsku moc.. preto su prenasledovani.. chapeme sa??
joplins   |   ip:94.191.14   |   2011-01-20  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jana katarina.. beriam, nepovedala si ze su to zrudy, no vyznelo to tak.. nepovedala si dokonca co sa stalo stymi krestanmi co ked videli , ako konstantin zneuzil ucenie Krista..

nepovedala si ,ze oni pokracovali v skrytosti co trva do dnes.. lebo to tak je..

ani jeden uprimny krestan ktory bol v tom case ochotny ist aj do areny z tigrami kvoli Krostovi , by nevzal tu ponuku aby sa stal nastrojom moci,, pre peniaze ci neico ine.. je tak jana???

nepovedala si pravdu do konca... zastala si v polovici .. a to je zle.. co si maju ludia myslit o krestanoch ,ze sa s nimi stalo??

bud su to ti tucny mnisi a knazi.. alebo???

dokonci to ..

toto je nie moja pravda jana.. toto je pravda hola... dokazes to prijat.. ci ideme dalej zahmlievat??


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-20  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A to hlavne, čo som zabudol napísať: "Koho milujú nadovšetko!"


JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-20  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: názov článku sa týka biblie, tak som písala o tom, ako bola zámerne oklieštená a Kristovo učenie zneužité. Každý rozumný človek predsa chápe, že čelní predstavitelia cirkvi nie sú reprezentatívna vzorka kresťanov. Ja to tu nemusím rozvádzať. A keď je niekto obmedzený, čo ja s tým? Presvedčení kresťania obetovali svoj život pre Krista, lebo verili, že je to správne. Mnohí dodnes zasvätili svoj život službe úbohým a chorým. Pomáhajú, kde sa dá. Ale to isté aj ateisti. To, že si niekto hovorí kresťan, ešte z neho nerobí dobrého človeka. V tomto sa myslím zhodneme. Ja mám však inú životnú filozofiu ako ty. Proste som si zvolila inú cestu. Na tomto fóre prezentujem svoje názory, svoj pohľad na vec.


joplins   |   ip:94.191.14   |   2011-01-20  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jana katarina.. ok.. prezentuj si svoje nazory,,, no ked sa jedna o nejake fakty z historie treba povedat pravdu , a celu.. ked nieco vynechas je to polopravda.. a polopravda sa rovna lzi.. ale ok

a to ,ze kazdy rozumny clovek chape,ze celni predstavitelia cirkvi nie su reprezentativna vzorka ,mnohy na tomto fore nechapu a niektory dokonca aj po precitani si tohto faktu zamerne prehliadaju , lebo sa im to nehodi do ich filozofie.. naburava to ich dogmu o neskutocnej skazenosti a krvilacnosti krestanstva.. a medzi nich patri aj tvoj favorit rafael..
nie a nie pochopit rozdiel medzi katolikmi a krestanmi.. bude to citat sto krat a na sto prvy ti napise znova to iste.. ako obohrana platna.. dobre nie??

inac by ma zaujimalo preco si sa rozhodla nechat krestanstvo..

moj nazor je ,ze preto lebo si ho nikdy nepoznala..
poznam vela ludi co zanevrelo na krestanstvo, ale len preto lebo vyrastli v katolickej rodine, ministrovali a konfirmovali a co ja viem co este.. a ked prisiel 14-15 rok a ozvali sa pokusenia sveta a tela, tak hajde bujdy..

no krestanstvo nepoznali.. len dogmy a liturgiu.. nic zive len mrtve sochy... preto.. mam pravdu???

LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-20  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "nie a nie pochopit rozdiel medzi katolikmi a krestanmi.."

joplin - nie a nie pochopiť rozdiel medzi katolikmi a "katolikmi"

"Ja mám však inú životnú filozofiu ako ty. Proste som si zvolila inú cestu"

"Ja som cesta, pravda i život, nik neprichádza k Otcovi ak len nie skrze mňa"- podla tohto je vela ciest, ale len jedna naozaj vedie k Bohu...


City   |   ip:86.21.163   |   2011-01-21  (02:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Berme si priklad zo Salamuna, bol ako Hefner, cim viac moci tym viac prostitutok


joplins   |   ip:212.27.23   |   2011-01-21  (07:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenkaB.. rozdiel medzi katolikmi a katolikmi mi vysvetli..

bud suhlasis z uctievanim sôch , alebo nesuhlasis.. bud sa ti to prieci alebo to v mene pokoja a lasky prehliadas..

bud suhlasis z uctievanim svätych alebo nesuhlasis..

bud suhlasis z uctievanim Marie ako matky bozej a "spoluvykupitelky a spolutrpitelky" alebo nesuhlasis..

bud suhlasis zo vsetkymi tymi carami ako "hostie" premena vina na krv, alebo tym pohrdas..

bud odriekavas sto krat za sebou jednu a tu istu mantru, jedny a tie iste vety cely zivot , alebo sa modlis svojimi slovami a rozpravas sa z Bohom ako clovek..

myslim,ze je jasne napisane" vyjdi odtial moj lud, " nie??

mylsim si ,ze clovek ktory sa prebudi, a vidi vsetky ohavnosti co sa deju v katolickej cirkvi, ked vidi enormne bohatsvo ktorym disponuju, politicku moc, prehmaty co robili a robia, zlato a drahe kamene ktorymi sa pysia, sa jednoducho zoberie a odide odtial..

je to jednoduche.. ja som odisiel z evanjelickej cirkvi, dal som pisomnu vypoved. a hotovo.. a to sa tam ani nedeju take ocividne ruhania ako u katolikov.. tak nechapem aky problem m,aju katolici odist..

drzi ich tam snad tradicia..strach co povedia v dedine.. co povie rodina??
no pokial taky strach maju , tak necitaju Bibliu lebo ona predpovedala problemy kazdemu kto uveri a pokrsti sa tak ako hovori pismo.. nepriatelia cloveka budu vlastny domaci..
tak podme lenka..ked veris, urob ten krok... vyjdi z babylonu...
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,som rad, Ze si sklzol do svojho oblubeneho urazliveho a urazacieho tonu, je to znakom tvojej neistoty a bezradnosti poradit si s ponuknutymi faktami. Ono vobec nie je dolezite, kolko ludi podpori fakt, ci nejaky Flavius zil a kedy zil. O Flaviovi sa nebavime ako o hlavnom hrdinovi 1.stor. bavili sme sa o historickych zaznamoch, ktore svedcia viac o jeho existencii tym, ze po nom zostali jeho vlastne diela, pisali o nom ini, bol sucastou rimskych dejin. takze najjednoduchsie vysvetlenie je, ze zil. Nikomu nezalezalo vytvorit z neexistujuceho historika a ucenca skutocnu postavu, on svojim pocinanim sa zasluzil o to, ze ostali po nom zaznamy. Takisto ako dalsi jeho sucasnici, napr. Vespazian. Je jednoduchsie popriet existenciu hocikoho, ako tvrdit, ze naozaj zil. To mi neprekaza, len som upozornoval na to, ze ak chcete citovat Krista, mali by ste mat nieco hmatatelnejsie, ako len povesti. To, ze sa letopocet zacina hypotetickym narodenim Jezisa je argument svedciaci len o tom, ze dejiny su pretkane zasahom cirkvi. Iny dokaz nemas? Nemas a preto prskas, urazas a fabulujes. Zakladna otazka totiz znela, ci vie niekto podat dokaz aj z inej ruky ako su tendencne evanjelia, o jeho existencii, a na dovazok by musel zit pocas jeho zivota. Napriek desiatkam odpovedi, s danou temou nesuvisiacou, som sa nedockal jedneho jedineho mena. To o niecom svedci, nemyslis? Vies, ak su poruke rozne moznosti, je vzdy vysvetlenie najjednoduchsie, je to vasa znama britva, jednoducho ak nie su zaznamy, je pravdepodobnejsie, ze nezil, ako zil. Inak som rad, ze si spomenul 2.sv vojnu, ktora prebiehala len v minulom storoci, existovali a existuju dochovane zaznamy, filmy, rozhovory, konferencie, a napriek tymto dolozitelnym faktom je s pribudajucim casom vsetko viac zahmlenejsie, vzdialenejsie od pravdy. Je to dost kontraproduktivne, ak si to spomenul v suvislosi s dejinami spred 2000 rokov. Tieto udalosti prebiehali v case, kedy technicke vymozenosti zaznamu deja neexistovali. Ostalo to na bedrach dobovych historikov, ti boli doleziti na to, aby zaznamenali to, co sa udialo. No a zaznamy historikov nie su, nie su preto, ze by historici neboli, alebo sa ta udalost nestala? Co je pravdepodobnejsie? S tymi otazkami s pohladu veriaceho by som nechcel a nemohol tak nadradene reagovat na opravnene pochybnosti nezaujateho cloveka.


joplins   |   ip:212.27.31   |   2011-01-21  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..

su 2 fakty..

1 citovat Krista ktory zil pred 2000 rokmi a mat nieco "hmatatelnejsie" ako citaty sa NEDA!!!
(respektive ak sa da, tak by som ta o jeden taky poprosil) skus mi napr. dat jeden taky hmatatelnejsi trebars od Platona..dik

2 keby aj nejaky taky "hmatatelnejsi" argument bol, tak by bol len dalsi v poradi , tebou zmietnuty zo stola ako blbost.. alebo chces tvrdit opak??

keby si bol aspon trochu nakloneny niecomu verit , tak sme ti tu uz napisali dost nato aby si mal nad cim aspon premyslat...no pre teba nie je dobre nic... a ani nic nebude a nic neobstoji..

si si tohto faktu vedomy???
joplins   |   ip:212.27.31   |   2011-01-21  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak si si tohto faktu vedomy, tak nabuduce nepis informacie navodzujuce zdanie, ze ty by si aj bol ochotny niecomu verit,ale neschopnost a nizka inteligencia nas krestanov ta nuti vsetko zosmienovat.

jednoducho patris medzi ludi ktory by nuverili aj keby niekto z mrtvych vstal..

tak je to napisane v biblii ..ked neveria pismam ,neuveria uz nikdy a nicomu..

precital si si prilis vela knih ktore ti dali dost intelektualnej potravy,a tvoj mozog je teraz pretazeny a ma pohotovu odpoved na kazde dianie pod slnkom..nech by sa cokolvek robilo ,ty mas vzdy odpoved..

Franz Kafka to isti.. dva drotiky a boh s placom v kute..

pocuvaj rafael... ked ta niekto oklame na trznici o 500 eciak..o nic nejde... ked ti zhori cely dom.. o nic nejde.. ked prides o vsetko co si si nadobudol , a ostanes holy na ulici.. o nic stale nejde... stale zijes...

NO KED TA NIEKTO VOVEDIE DO BLUDU... TAK VTEDY TO ZACALO.. VTEDY TI IDE O ZIVOT...ppjpjpj   |   ip:94.113.60   |   2011-01-21  (15:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to odradkovani nemusi byt chyba autora, muze to delat i ten html editor

dej to tam znovu a za kazdym citatem dej 2x enter


kvl   |   ip:87.248.63   |   2011-01-21  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niekde v tejto diskusii som zahliadol, ze niekto bol pokrsteny atd. atd. no potom sa dal na inu cirkev (dal "vypoved") a viac uz nie je prislusnikom RKC. No treba si uvedomit, ze krstom sa pokrsteny zbavuje prvotneho hriechu, tym ze das zbohom cirkvi ci uz pisomne alebo akokolvek inak, to neznamena ze nie si krestan, zostanes nim navzdy. Neexistuje ziadne "ale".

Dalej ucenie Jezisa Krista chape ozaj asi malokto. Ani on, ani Trojjediny si nepraju, aby si trpel. Prave naopak, zo srdca si praju aby ste boli stastny. No tento svet ocividne spravodlivy nie je..no ako utecha je tu vecny zivot po smrti..v nebi..alebo v pekle (kto si co zasluzi).

Boh je najspravodlivejsi sudca zo vsetkych. Nemozete ho skorumpovat, podplatit ci vyhrazat sa mu. Vsetko vidi, je pri nas neustale. Ani jeden spravodlivy, milujuci clovek neskonci v pekle. No napriek tomu si vecny zivot treba niecim zasluzit.

Predstavte si ako rodicia miluju svoje dieta. Vynasobte si to miliardou a ani zdaleka sa nepriblizite k laske, ktoru voci Vam citi Vas Stvoritel. Namiesto toho, aby ste boli preto stastny hladate stale len vyhovorky, ukazujete prstom na druhych ktori sa maju lepsie..ci horsie. No pointa opat usla. Sam diabol, povodne najvyssi anjelsky "hodnostar" Vam zavidi a preto, ze jeho hriech je neodpustitelny, sa nikdy uz k Nemu nevrati. A to Vam zavidi. Zavidi nam vsetkym, ze nech ste uz mali zivot akokolvek pohnuty, vzdy Vas prijme, ak sa mu ospravedlnite z cisteho srdca. Ako syn otcovy, ked nieco vyvedie. Satan nas ovplyvnuje pretoze nam nechce dopriat vecnost s Najvyssim.

V zivote je to uz tak, nic nie je nadarmo. No neberte peklo ako vyhrazku. Ked viete, ze sa dieta na "dvojplotnicke" popali co mu poviete? Aby sa ho dotklo?? NIE! Poviete mu co sa stane ak to urobi.. Nevyhrazate sa mu, ale poucujete pre jeho dobro. Rovnako je to aj s Kristovym ucenim..ma nam v zivote pomahat, aby ste sa nepopalili.

Uvedomte si aky dar ste krstom dostali do vienka. Ziadne cary-mary. Jedneho dna to pochopite. Dufam, ze to pride skor, nez bude neskoro..
ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-21  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je dobre s tym krstom.drvyva vecsina krstov sa robi nasilnym sposobom lebo sa pachaju na niekom kto sa k situacii vobec nemoze vyjadrit preto su logicky
neplatne.cele to krstenie je len dalsie pokritectvo celeho krestanstva,keby boli seriozny tak krstia deti vo veku ked uz aspon chodia na nocnik.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kvl-prepáč mi moju úprimnosť,ale nedá mi to...

To,čo vravíš ty je ukážkovým príkladom náuky,ktorú hlása "svetská" cirkev.

Hovoríš:
"Boh je najspravodlivejší sudca zo všetkých"

To je pravda,ale...

Bertrand Russel napísal knihu "Prečo nie som kresťanom"
Píše v nej:

...absolútne nespravodlivá myšlienka,že pre svoje malé hriechy by som mal byť potrestaný naveky.
Ked zrátam všetky hriechy,ktoré som sa dopustil podľa Písma a ked prirátam aj tie,o ktorých som iba sníval (ktoré som nespáchal),ani ten najprísnejší sudca by ma nemohol poslať do väzenia na viac,ako cca 4,5 roka...

Najprísnejší sudca (človek) by mu teda dal prinajhoršom 4,5 roka,ale milujúci Boh nie tisíc rokov,alebo milion.

NAVEKY !

Kde je tu pomer medzi zločinom a trestom?

Hovoríš:

"Predstavte si ako rodicia miluju svoje dieta. Vynasobte si to miliardou a ani zdaleka sa nepriblizite k laske, ktoru voci Vam citi Vas Stvoritel"

Kto sa opovažuje tvrdiť,že ten najprísnejší sudca-človek je neporovnateľne láskavejší,ako BOH ?

Toto je to pravé rúhanie sa.
Samotné učenie svetskej cirkvi je v rozpore so skutočným kresťanstvom.

Vatikán je pelech nepriateľov Krista!

Ludia ako ty šíria BLUDY o učení Krista!

Ludia ako ty majú na svedomí to,že mnohí neprávom znenávideli toto učenie!

Som hlboko veriaci kresťan.

Kristus je môj spasiteľ.

Nechodím do kostola,lebo BOH je všade.

Nežobrem v modlitbách o rôzne výhody,lebo ON vie najlepšie,čo potrebujem.

Je iba málo skutočných kresťanov-zvyšok sú farizeji,ktorí sú skrytými nepriateľmi Krista.
kvl   |   ip:87.248.63   |   2011-01-21  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No nehnevaj sa stalker, no ked som zacal citat tvoje slova po vetu:
"Kde je tu pomer medzi zločinom a trestom?"
-tak som mal dojem, ze si najvacsi antikrestan na svete..precitaj co si to napisal..
(samozrejme nie je to cely tvoj prispevok, takze by som ta krivo obvinoval, prepac.)

Ake sirim ja bludy o uceni Krista? Kde som co povedal zle??

"...absolútne nespravodlivá myšlienka,že pre svoje malé hriechy by som mal byť potrestaný naveky." ..je citat Bertranda, kt si tu pouzil. Sice neviem preco si mi to adresoval, napisal som predsa, ze Boh je najspravodlivejsi zo vsetkych spravodlivych, on predsa vsetko vie, aj to co v skutocnosti potrebujes ako si pisal (s cim viac nez suhlasim), no aj tak, je ten citat trochu priliz ucelny (aspon v tomto pripade). A koniec koncov, nemusi to byt pravda. Bertrand nemoze predsa vediet, za co ta Boh a ako potresta. Staci nic, len jedno uprimne "prepac" a bude ti odpustene. To hovori ucenie Jezisa Krista. Mozno nie uplne ako pisem, ale v podstate, ucenie Krista je o milovani, ktore zdvyhol na vyssiu uroven ako bola v starom zakone, atd... (a tym teraz naozaj nemyslim, ze staci byt cely zivot jak lucifer a nakonci poprosit odpustenie, snazil som sa len vyjadrit, ze je nam ochotny odpustit aj velmi skarede veci).

Kvoli takym ako ja mnohy znenavideli ucenie Krista? Co som takeho prosim ta napisal? Neakym sposobom som sa ruhal Bohu ked som napisal to prirovnanie k dietati s dvojplatnickou??

Pises, ze si hlboky veriaci krestan. Ja tiez. A mozno by som bol pokrytec, keby som to napisal, ze som. Aspon sa snazim. Tiez.

Nikde som nepisal, ze kto nepojde do kostola, tak pojde do pekla. Nikde som nenapisal krive slovo na ucenie Krista, ani na Boha. Aspon nie zamerne. Napriek tomu si mi napisal, co si napisal.

Mozno som sa nevyjadril presne ako som myslel, no napriek tomu mi prislo velmi smutno po tvojej odpovedi.

Mozno som v tvojich aj vo viacerich ociach farizej. A ako sa poznam, mozno mate aj pravdu, no snazim sa, kazdym dnom ci nocou. Niekedy viac niekedy menej. No ty si ma odpisal ako by som bol..no neviem. Snad sa ti ulavilo.

Na zaver len jedna vec. Je rozdiel v pravej viere a v tom co predstavuje cirkev. Boh ani Jezis nikdy neuzakonili cirkev v podani ako je dnes. Ona sa takouto proste stala casom. Ludia z nej urobili to, cim teraz je. No ked si hlboky veriaci, patris do Jezisovej cirkvy, ci uz chodis do kostola ci nie. Neporovnavam ta tymto sposobom k ostatnym prislusnikom cirkvy, ktory su taky len na pohlad. Ktoje je pravy krestan, srdcom a dusou, ten je sucastou ozajstnej skutocnej cirkvy, ktoru Jezis zalozil, nie tej co sidli vo Vatikane. Aspon si to myslim ja.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM |
tu nejde o ziadnu slobodnu volu pri krste maleho dietata,tu ide o to,ze rodicia ho davaju tym krstom pod ochranu PanaBoha,kto ho uz moze ochranit lepsie,ako sam PanBoh?kym vyrastie.toto mnohy z vas nechapu a vykrikuju,ze dieta s tym musi suhlasit.na dietati uz zalezi,az ked bude zodpovedne za svoje skutky,ked bude mat vlastnu volu.dovtedy ho treba chranit.pred vsetkym zlim.a aj potom ale to je uz samo za seba zodpovedne.snad to dokazes pochopit.lebo ateisti s tym maju zjavny problem chapat to.,co sa nedivim ked neveria a vobedc nechapu co je a kto je PanBoh.tak ako furt tvrdia ze sa bojime smrti a preto verime,ale skor je to ich pohlad na smrt a vnucuju ho aj nam.ja so smrtou ziadny problem nemam a uz vobec ju nemam ako hlavny dovod verit v PanaBoha.lebo sa jej nebojim,lebo je to vykupenie s tochto hnusneho sveta kde ludia zabijaju ludi.a kde ziadnu hodnotu nema obycajny ludsky zivot,pokial nema miliony az miliardy.tak ako som to videl u lekarov tochto sveta.co im len zalezi na mamone.klobuk dole tym par doktorom co su ozaj pani doktori.dik moc.


nikto   |   ip:81.0.116.   |   2011-01-21  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vďaka joplins, chápeme sa.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
k tebe sa je skoda vyjadrovat,je to ako s vesmirom co si tu minule vykrikoval,ze je nekonecni.ako isty fakt,skade vies?len preto ,ze to tvrdi par studovanych hlav co ich podporil tato soros ?vsak tvrditt ake nieco ako fakt ze je nekonecny na zaklade len toho ze clovek nema ziadnu vyspelu technologiu na overenie toho,a preto je urco nekonecny.je dost velka odvaha.ale isto nie mudrost.tak ako ked si stvrdil te ked nakreslis na dosku kruch uz to neni doska s nakreslenym kruhom ale je to kruch.len aby si dosiahol svoje.a aby si sa tu tvaril ako hrdina najmudrejsi. a s takymi ludmi je fakt skoda stracat cas....


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kvl-kde si to pokazil?

Tu:
"no ako utecha je tu vecny zivot po smrti..v nebi..alebo v pekle (kto si co zasluzi)"

(to je teda pekný obchod-budem 80 rokov dobručký a potom si budem na veky užívať v nebi,alebo urobím hriechy za 4,5 roka natvrdo a milosrdný Boh ma udsúdi na nekonečne dlhú dobu...)


TU:
Vsetko vidi, je pri nas neustale.

(týmto veľa ľudí uráža Boha-robia z neho nejakého uslintaného voyera)

Tu:
No napriek tomu si vecny zivot treba niecim zasluzit

(toto nie je obchod-niečo za niečo!)

A čo sa týka krstu zdieľam názor ktorý hovorí,že krstom by mal prejsť človek na základe vlastného rozhodnutia,svojprávny a pri plnom vedomí...


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kv1
. A koniec koncov, nemusi to byt pravda. Bertrand nemoze predsa vediet, za co ta Boh a ako potresta. Staci nic, len jedno uprimne "prepac" a bude ti odpustene.
-sry ze sa k tomuto vyjadrujem ale toto je najvecia chyba alebo skryti umysel katolickej viery.je strasne velka chyba mysliet si ze mozem pachat zlo aj velke a ked pride na smrtelnej posteli posledna chvila staci povdedat prepac najuprimnejsie.a bude ti odpustene.nie strasny to omyl .co uci vas vasa viera.bude ti odpustene ak stihnes odcinit to co si spravil zle.ak to nestihnes hold smola lebo ty jediny nesies za to ako si zil zodpovednost.ty jediny sa mas vyvarovat svojich zlych skutkov vo svojom zivote .preto tu doniesol jezis kristus bozich desatoro.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker
dovtedy ta kto bude chranit kym zmudries na tolko aby si moholi ist sa dat pokrstit z vlastnej vole?tym ze ta daju rodicia pokrstit ako male dietatko davaju ta pod ochranu PanaBoha,tym ked si uz natolko vedomi svojej vole je len na tebe ci budes a v co verit.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,ty skade vies, co povedal Jezis, ak pochybujes o uplne lahkych veciach, ktore sa dokazat daju? Si zaslepeny svojou vierou, preto nemozes normalne diskutovat, si ako maly chlapec na pieskovisku, nedokazes sa bavit o konkretnerj veci bez urazania, pridavania nezmyselnych otazok a prrovnani. Na jednej strane spochybnujes existenciu cohokolvek, ale existenciu, coho dokazat nevies, obhajujes ako slepa ovca. Tazko potom debatovat rozumne, ak oponent rozumne nereaguje. Mne vobec nejde o ucenie Krista, to mi je ukradnute, lebo to, co jeho ucenie hovori, aj tak kazdy normalny clovek dodrziava aj bez toho, aby masturboval nad jeho menom. O co mi ide, je fakt, ze nedokazete pochopit, ze ucenie mohlo vzniknut aj uplne prozaicky, bez zazrakov, bez nebicka, bez peklicka, bez panbozka. To je vasa volba, ze ste si to takto pretransformovali, ale citaciami z biblie mu vierohodnosti nepridate. To, ci existuje nekonecny vesmir, alebo ja, alebo len ty, je uplne jedno. Ale jedno je fakt, cirkev a vasa viera po 2000 rokch je na najlepsej ceste byt vedeckymi poznatkami diskreditovana. Este pred 350 rokmi verili, ze vek zeme je necelych 6000 rokov, perfektne to zapadalo do biblie, potom nastupom vedeckych poznatkov sa prislo na to, ze Zem je stara 4,6 mld. rokov, vesmir 15 mld. A napriek tomu stale povazujete vase pismo za jedine pravdive. Nuz co dodat k tomu, ze boh po vzniku vesmiru vyse 10 mld. rokov necinne cumel do prazdna, potom mu napadlo stvorit zem, zhruba 1-2 mld. rokov zasa cumel do prazdna, potom zacal tvorit jednoduche organizmy a zasa 1 mld, cumel ako puk. No a ocloveku radsej pomlcim, lebo to je zatial len kratucka epizoda v dejinach vesmiru. Jedine, co vam zostava je drzat sa zatial neobjavenych bielych skvrn, ktore veda zatial nema zodpovedne prebadane, ale kazdym rokom tych bielych skvrn ubuda, a az ubudne posledna, mozno o par sto rokov ludia sa budu cudovat, co za cudesa tu vytrubovali nejaki sektari este v 21.storoci.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D

Vari nepokrstené dieťa nie je pod ochranou Boha?
Nie je krst aktom vedomého prijatia Krista?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, ty trapko, sedel si uz na zachodovej doske, alebo stale mas len latrinu? Nehnevaj sa ale s idiotom stracat cas nema zmysel. Popries vsetko, aby to sedelo na tvoj model sveta, co je mne ukradnute, lebo prianie este nie je otcom myslienky. Len si onanuj nad citaciami hocijakeho vymysleneho sasa, len to netvrd ako skutocnost, lebo dokazov mas rovnako ako ja v pripade lietajuceho cajnika vo vesmire. A to, ci po smrti pojdete do nejakej nirvany, alebo do priamo do jamy levovej, je uplne jedno, lebo po smrti mi mozte fukat praskovy cukor viete kam...Ak nedokazete pochopit, ze neviera vo vasho boha je aj to, ze sa priamo nezucastnujeme ani vasim vysnivanym nastavbam, tak potom do infantilnosti nemate daleko. lebo tych nabozenstiev s bubakom je na svete viac, nie len to vase, potom by sa jeden musel rozkrajat, aby si to svoje zlizol u kazdeho nabozenstva, a to sa tyka aj vas, lebo popieranim inych vier, ste rovnako odsudeni na muky u inych nabozenstiev.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-kroť sa!
Minule si mi vytýkal,že som ťa po tvojom vyprovokovaní nazval pajácom.
Vravel si mi,aby som sa zdržal vulgárností...
Pajác je vulgárne?
A teraz vravíš:
Len si onanuj nad citaciami hocijakeho vymysleneho sasa...

To akože koho si tým myslel?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, a kto nad tymi citaciami onanuje? Ja urcite nie, ak sa ta to dotklo, prestan onanovat, lebo vies ako sa hovori, kto tvrdi, ze to nikdy nerobil, robi to doteraz. ja mozem povedat,co chcem, ak sa mi druha strana vyhraza nejakym imaginarnym zariadenim. A ak ta slovo onanovanie uraza, je to slovo biblicke, odvodene od Onana, takze nic protikrestanske som nepovedal.


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-01-21  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo Anna Karenina nepríde pochváliť? A možno aj Vasilisa Premúdra príde pochváliť a poklepať po pleci Rafaela, s poznámkou, dobré hovoríš chlapče, len škoda, že tebe tu nikto nerozumie, len my dve a Anna Proletárka.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-pýtal som sa na to,koho považuješ za vymysleného šaša.

Mimochodom-ešte stále si nenašiel dostatok odvahy odpovedať mi na tieto otázky:


1.Máš niekoho rád?
Si 20 rokov šťastne ženatý-čím si vysvetľuješ tento cit?

2.Bol by si za to,aby spoločnosť likvidovala ľudí,ktorí sú na obtiaž?
Napríklad by si mal ťažko postihnuté dieťa,alebo starú-nevládnu matku,prípadne dieťa choré na AIDS.
Bol by si za povinnú eutanáziu?

3.Prečo by mal mať ľudský život nejakú hodnotu?

4.K čomu slúži morálka,či etika?

rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vies, pravda sa nemeria poctom ludi, ktori v nieco veria. Na tomto nasom znamom svete je to tak zariadene, ze to, ak niekto veri v nejake nadprirodzene veci, este to neznamena, ze ma pravdu. To, co tu hlasate vy, je davno uz archaizmus, male deti vam to zhltnu, stari ludia to radi pocuvaju, ale to je asi tak vsetko. Smrt je krasne vyslobodenie z osialu zvana viera. A odtial sa este nikto nevratil, aby povedal, nieco, co by mohlo aspon zcasti podporit vase snenie. Marxizmus-jezisizmus je utopia ako kazda ina, len vodca je neznamy.


anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-01-21  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-takéto vulgarizmy si naozaj nezaslúži nikto z nás a ešte majú aj úchylní podtón, áno viem začneš my tu citovať mená uvedené v biblii, ale pochop aj ti že tvoje urážky zostanú vždy len urážkami. Sem píšu obyčajní ľudia a prezentujú svoje názory, na otázky kresťanské aj nekresťanské. Mne už za debatu nestojíš, pretože to by viedlo len k ďalším otázkam a ja mám v tejto otázke jasno. Nevieš solídne ľudom viargumentovať ich názory tak používaš nátlaky v podobe biblických mien ktoré prekrúcaš vo svoj prospech.


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj ja som dnes honil...ale nad inymi citaciami :)))))
Onan mal prerusovany styk...a nie si honil pero :)))
takze nechapem..preco sa to vlastne vola onania...he
a ten krst deti....to je smiesne...vsetci vieme, ze cirkev si takto zabezpecuje ovecky BEEEE
deti su bozske.. zo svojej podstaty,,,co to povedal Kristus o detoch?...:)
BTW...TOTO JE FAKT VELKA MATERSKA SKOLKA::::::neverite?
precitajte si este raz celu diskusiu od hora dole..a uvidite :)rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker si uzasne obohrana platna. Ja ti odpoviem ak mi najprv ty odpovies, ci existuje nejaky zaznam atd. Ale kedze nevies, preto si si nasiel novu hracku, zneuzivas hocico, co ti poviem. Ale Kedze som rozumnejsi, najprv odpoviem ja. Na vsetky otazky odpoviem ako kazdy normalny, nesociopaticky clovek vychovavany v normalnej rodine. Ano mam rad ludi, nie som za to, aby spolocnost likvidovala ludi, ktori su na obtiaz, a ludsky zivot ma hodnotu v tom, ze je pokracovatelom predchadzajucich pokoleni a jedincom schopnym zaistit pokracovanie v dalsich generaciach. Praktickejsie povedane, zmysel zivota cloveka je v konani, ktore robi pre seba a svoje prostredie. A to posledne , moralka a etika je pre tych, ktori vlastnym svedomim nevedia zistit, ci to co robia je dobre, a zaroven tym nestazuju zivot ostatnym. Da sa to totiz povedat, ze vsetky 4 otazky si kazdy clovek moze rozobrat sam, bez barlicky zvanej boh. Moralku a etiku nevymyslel boh, ani Kristus, lebo ak nieco neexistuje, tazko moze z niecoho neexistujuceho vzist nejaka myslienka. No a tym som ti odpovedal aj na dalsiu otazky, tykajucu sa vymysleneho sasa.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar si expert na Onana? Alebo na onanovanie?


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael ...jasne ze citat viem, ved si to pozri v biblii..
a ty si si v zivote nehonil? )stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar-nuž každému podľa jeho schopností...
Kľudne si masturbuj,koľko len chceš.
Onan sa ale dopustil starozákonného hriechu tým,že odmietol tú vdovu po bratovi-odmietol s ňou mať deti.
Len vy ste tak posadnutí sexom,že za tým vidíte iba prerušovanú súlož,alebo masturbáciu.
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar ved to bola poklona, ze som ta nazval expertom, a ano , lebo ako som vravel, kto tvrdi, ze si nehonil, robi to stale. Ja viem, ze pojdeme za to do pekla, lebo tak nam to krestania predurcili, ale moja neviera mi je zasa prislubom, ze nepojdem, a zomriem tak ako vsetci ludia, to znamena, ze bud ma sublimuju, alebo nechaju zhnit. i ked ta sublimacia je uz povolena aj krestanom, lebo tak sa dohodli politicki lidri Vatikanu.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker netvrd, ze nemas chlpatu dlan, to mi nehovor, ze sa tak spravas, potom, co ti z usi vytekalo v puberte, usny maz to asi nebol. Alebo si este nedosiahol vek pubertiaka?


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafko
penis lebo vies ze mam pravdu:)to o tej doske a o kruhu pre tych co nevedia.vadil sa tu s joplins,lebo joplins tvrdil ze sa v bibli spomina gulatost zeme,nie vsak doslovne joplin mu tu dal citat s nek, kde sa spominal kruh,a nie doska.mimochodom kruh ma ovela blisie ku guly ako k doske ,kazdy v pohode clovek by uznal ze ma joplins pravdu,ale rafko nie vymyslel kruho dosku ,aby bol zas vitaz.)ale je skoda ze len vo svojich ociach.nie skutocny.rafko tvoj problem je to ze nedokazes uznat pravdu ked ju maju iny.a k teme vesmiru,kym tu bolo zssr tak bolo ovela objektivnejsie o nom ,lebo boli tu dve nezavisle strany,dnes je tu len nasa a ta si tara co che a co potrebuje elita,ale zjavne to par ludi nechape.a peni.


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak tomuto hovorim POSTREH.....:)
VY tu ,,onanujete,, sami nad sebou, aky ste dobry....honite si tu myslienkove ,,pera,, na striedacku a do kriza...moji mili bratia
keby aj hned preletela ,,Armagedonska,, masivna vlna...a niektory by mali prezit s vami....tak sa radsej hodim do tej vlny sam..:)
tato stranka ma fakt TREFNY nazov...vlastne by sa mala premenovat na ,,SEBADOLEZITE,,
:) mier s vami bratia...aj vo vasich mysliach a dusiach.....rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, ak ma kruh ovela blizsie ku gule ako k doske, tak potom neviem ktory farar ta klatil, na ktorej skole, ale rovinnu a priestorovu geometriu urcite neovladal. To, ze ty nevidis v slove doska, nic ine ako utvar so 4 rohmi je len tvoja nevzdelanost. Ako som ti uz napisal, je rozdiel v ponimani dvoj a trojrozmerneho priestoru. Doska je aj ta moja na stole a stol mam okruhly, gula je ale uplne iny utvar v biblii nikdy nespomenuty, lebo cirkevni debili za to ludi zabijali, ak tvrdili oopak.


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hodte sem radsej nejaky dobry vtip .)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-hovorí ti niečo formulka:
Zakázané sú najmä urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženského presvedčenia...

Vieš o tom,že si sa práve dopustil trestného činu?

Inak-máš problém s chápaním písaného textu?
Lebo ja som ti vtedy odpovedal okamžite-ktokoľvek si to môže spätne pozrieť.
Na rozdiel od teba-ty si mi dal odpoved až teraz!

Takže-hovoríš:
Ano mam rad ludi, nie som za to, aby spolocnost likvidovala ludi, ktori su na obtiaz, a ludsky zivot ma hodnotu v tom, ze je pokracovatelom predchadzajucich pokoleni a jedincom schopnym zaistit pokracovanie v dalsich generaciach

Ludský život je hodnotný ako spojovací medzičlánok medzi predkami a potomkami?
Potom akú logiku má udržiavať pri živote ľudí,ktorí nezapadajú do tohto scenára?
Povedz!

Vravíš:
Ano mam rad ludi...

Môžeš bližšie definovať svoju lásku k žene,deťom,matke?
Na základe čoho miluješ svoju ženu (ak ju miluješ...)?

Vravíš:
zmysel zivota cloveka je v konani, ktore robi pre seba a svoje prostredie

Pýtam sa-pre seba?
Svoje prostredie?
To ako či si doprial dobré jedlo a či sa stará o trávnik?

Hovoríš,že:
moralka a etika je pre tych, ktori vlastnym svedomim nevedia zistit, ci to co robia je dobre, a zaroven tym nestazuju zivot ostatnym

Ja sa pýtam,odkiaľ pochádza svedomie?
Definuj pojem svedomie!

rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 len tak pre uplnost, kolko mas rokov, lebo tvoje vedomosti su uchvatne, tak tym ze tu bola ZSSR, tak boli objektivnejsie informacie. A vies ty, ze prave nastupom kapitalizmu u nas, sa zacali objavovat davno vyhynuli prislusnici tejto rozpravky, bez akejkolvek sudnoti, bez akejkolvek vedomosti o abiogeneze a evolucii?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevedel som ze uctievaci rozpravok su rasa, zasa som sa nieco dozvedel.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-práve som si prečítal tvoj príspevok a už mi odpovedať ani nemusíš.
Už som totiž večeral a nemám chuť po tvojich slovách vidieť vešeru ešte raz.
Máš chlpatú dlaň?
Nuž-každý nemal šťastnú ruku pri výbere partnera,ale nabudúce skús zhasnúť svetlo...


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bavia ma hry so slovami..S + VEDOMIE :)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafaelko-citoval som celé znenie.
Za výšku tvojho iq nenesiem zodpovednosť.
Skús si tú vetu prečítať ešte raz a sústred sa na koniec vety.
Dobre?rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker ty si mi stale dlzny odpoved, a uz sa necudujem, ze to hucanie v hlave povazujes za slovo bozie.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael:)
dnes mas zjavne zli den:))) tak podme urob mi prierez guly?co vznikne a urob si prierez dosky co vznikne?asi kruch co?


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  15 : 15 :)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafaelko-mal si dávať tomu svojmu pajácovi menej poza uši,lebo som počul,že z toho môžeš oslepnúť...

Pozri si ešte raz môj príspevok
2011-01-19 (11:35)333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafko
za komunistov chodili do kostola ty co skutocne verili co im bol postum v ksc akurat tak ukradnuty pre skutocnu vieru v PanaBoha.ale zjavne ty o tom zas prd vis.co uz nik predsa nemuze vedet vsetko a ja toboz urcite ne:)nejsem PanBoh.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, nikdy mi nebolo lepsie, a prirezom gule blbosti v bilbii nevylepsis, lebo tvoj autor biblie mal daleko mensie vedomosti ako grecki matematici zijuce necelych par 1000 km od polobarbarskeho kmena, ktoremu sa zachcelo tvarit nadradene. Prirezom gule urobis tvar stale trojrozmerny, ale na tvoju zadubenost si pomaly zacinam zvykat.


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 ...nie...ty panboh niesi...ved ty si 333 krepeliciek co preletelo cez 333 striech. .)


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael .. no nie som si isty..ci grecky matematici mali vacie znalosti ako mastri tesari v Puma Punku...ci chlapci od Stonehenge....hm..atd )


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker, ty si dobry, a odkedy staci historikovi pisat o niekom koho skutocna videl, ked sa narodil min. 4 roky po jeho kaskaderskom kusku? Ktoremu slovu vo vete si nerozumel. Este raz, napis mi jedno meno historika, ktory zil v obdobi hypotetickeho zivota Krista.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ale mali urcite vacsie znalosti ako barbari co napisali bibliu,


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je mozne..ale ti mali paradnu KABALU....:) a to je geometria ako vysita...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar, napr. Dogoni mali neuveritelne vedomosti o astronomii, dokonca vedeli o obehu Siria, vedeli aj pocet rokov, ako ten cyklus trval a navyse nemali cim ten objekt pozorovat. Bol za tym boh? A ktory? Ten zidovsky, alebo nejaky iny? Preco boh zidov mlcal o znalostiach vesmiru? Preco bol taky neinformovany? Preco im nic ine nepovedal, co vtedy bezna populacia vedela?


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...nechcem sa hadat )
ale myslim ze kristus zil....len bol jeho zivot ,,mistifikovany,,
ak budes mat cas..mrkni si film Ring of Power....stoji to za to...a nenechaj sa odradit tym zaciatkom ...je tam 9.11. a dalej to pokracuje o Kristovy..a Egyptskych faraonoch...a izraelitoch..mne sa to pozdava...a celkom by ma zaujimalo, ako to vidis ty....po tom filme....)
http://hptruth.info/2011/01/14/ring-of-power-cz-titulky/


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael:

Skús si anštudovať nasledujúce pojmy:

Historik je človek, ktorý sa zaoberá a študuje históriu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Historik

http://sk.wikipedia.org/wiki/Matrika

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BA%C4%8Dasnos%C5%A5

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael ...no...preco?...lebo dute ovecky sa lepsie pasu :) ci?333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafko ses ty ale chytrak tak trojroznerny nakoniec :)
tak este raz urob prierez z gulky hruby jednu tisicinu milimetra ,vznikne usecka sak?:)).


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-21  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  astar:
vydel som film prsten moci a tiez sa my pozdava myslienka ze jesis bol vskutocnosti ptolemaj:)
a ku tej kabale skor by som povedal ze to viac s cislami ako s geometriou skor taka gemetria alebo numerologia:)


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker ale ty si mi nepovedal jedineho historika ktory o nom pisal pocas jeho zivota, a navyse najuznavanejsi historik po Kristovi, bol flavius, ktory okrem toho, ze ho spomenul len v povestiach zozbieranych pod nazvom Zidovske starozitnosti, nenapisal, ze skutocne existoval, len ze sa rozprava medzi zidmi o jeho udajnom zivote. Aj o Merlinovi a kralovi Artusovi sa v povestiach rozprava. Stalker, totiz historici to musia uznat, uznali to a uznavaju, ze viera v Krista ma nejaku historiu, len tu skutocnost sa im dolozit nepodarila. Ja predsa za to nemozem, ze nikto o nom nepisal.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafko
a este nieco co dava zas len za pravdu joplins :)pozri sa na zem z dalekeho vesmiru na zem ?co vidno zafarbenu a vytienovanu dosku alebo kruch?teraz nechaj trojrozmer bokom:)ak to vobec dokazes


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique ..Ahojj... )
mozebyt ............


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, ty si naozaj exponat, tak z trojrozmerneho utvaru chces narezat dvojrozmerne utvary a po takej kolosalnej pitomosti zadries este kolosalnejsiu, si uzasny, vies co chod si napilit kocku na stvorce aspon sa zabavis, ty truhlik.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a esta nieco ty numero, touto hlaskou si sa nesmrtelne zapisal do dejin akehokolvek portalu na celom svete, ze vraj tenkym rezom gule urobis kruh, ty numero.


Astar   |   ip:178.40.19   |   2011-01-21  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nooo..aj toto stoji za zvazenie ::::
Logari Pužol - teológ, znalec biblických a egyptských textov o sebe hovorí:

„Mám 62 rokov a narodil som sa v Taradelle (Barcelona). Bol som kňazom, teraz sa zaoberám teológiou a skúmam egyptské zdroje Evanjelií. Pred 23 rokmi som sa oženil s Claude-Brigitte Carcenac a máme spolu dve deti. 20 ročnú Laetitiu, a 14 ročného
Joana Tomasa. Som agnostik.“

Logari Pužol tak veľmi miloval Ježiša, že ho táto láska priviedla až do seminára v Vike (Barcelona). Pobudol tam 7 rokov a stal sa kňazom. Musel však o Ježišovi vedieť ešte viac, chcel vedieť všetko, preto odišiel na Štrasburskú univerzitu. Stal sa teológom, 10 rokov študoval biblické a egyptské texty, na Sorbone vyštudoval (ako študent u madam de Cenival) demotické písmo aby mohol čítať texty v origináli. Keď objavil, že evanjelisti kopírovali egyptské texty, bol šokovaný a onemocnel. Stratil vieru, opustil duchovný stav. Oženil sa so svojou spolužiačkou a spoločne napísali knihu Ježiš 3000 rokov pred Kristom. Faraón menom Ježiš: „Skutočne - je to výskum v komparatívnej literatúre...“. A pokračuje: „V Katalánií musí byť vytvorené veľké centrum na štúdium náboženstiev!“
link ::: http://slovakia.humanists.net/puzol.htm


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-fakt by si mal poprosiť svoju manželku o ústretovosť...

Už začínam veriť,že okrem chlpatých dlaní a zhoršení zraku to prináša aj zníženie IQ a problém s vnímaním a spracovaním informácii o.i. aj v textovej forme.

Ešte raz:
Chcel si meno aspoň jedného historika.
Dal som ti tri mená.
Podľa Wikipédie je historikom človek, ktorý sa zaoberá a študuje históriu.
Podľa Wikipédie je historia súhrn udalostí a dejov človeka a/alebo prírody v minulosti.

Sústred sa!

V MINULOSTI

Nie v súčasnosti!
Chápeš ten rozdiel?
Chcel si meno jedného historika,dostal si tri mená.
Dal som ti mená troch historikov,ktorí sa zaoberali štúdiom historie-teda minulosti.
Mimochodom-uznávaných historikov.

Ked už toto nepochopíš,tak už fakt neviem...rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar zosles na seba hnev bozi, preboha ved toto hovorit nesmies, chces aby si bol na ciernej listine, a navyse dokazy nemas, lebo v biblii sa o tom nepise, ani v vo styroch evanjeliach, ktore sa im hodili do kramu.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
vies vobec co je prierez?telesa ?lol


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-21  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
Máš pravdu že počas Ježišovho života o ňom nikto nič nenapísal, snáď až ten nápis na kríži Kráľ židov. Nebolo by to snáď po prvý raz a určite nie posledný raz čo nejaký človek nebol počas svojho života pochopený a docenený. Ani najbližší Ježišoví učeníci do poslednej chvíli nechápali jeho pravé poslanie.
Tie Tvoje posledné reakcie sú zvláštne, reaguješ dosť podráždene. Prečo?
Ak plati, že ak niekto verí v nadprirodzené veci, to ešte neznamená že má pravdu, malo by platiť aj to že ak niekto neverí v nadprirodzené veci tak to tiež ešte neznamená, že má pravdu. Alebo nie? Zaručuje nevera v nadprirodzeno pravdivosť?
Taktiež si mi neodpovedal na dve otázky aj keď by som rád vedel odpoveď.
Napriek tomu pokúsim sa dať ešte jednu.
Najdeš medzi tím množstvom bohov, ktorých dávaš na jednú úroveň s Bohom ktorého zjavuje Biblia, aspoň jedného o ktorom by bolo napísané, že povedal nejakému človeku, že jeho potomkov bude ako hviez na nebi (1. Mojžišova 15,5)(veľké množstvo, aby si nebral presný počet) a dnes môžeš vidieť, že je tomu skutočne tak. K Abrahámovi sa dnes ako ptomkovia hlásia nielen židia, ale aj vyznávači islámu a v duchovnom zmysle podľa nového zákona aj každý kto má rovnakú vieru ako mal Abrahám je jeho dieťa.
Poznáš ešte nejakého Boha, ktorý povedal nejakému národu, že ak poruší zmluvu s ním tak ho rozptíli medzi iné národy. A v celých dejinách môžeš vidieť, že to tak skutočne bolo?
Ešte zober do úvahy v dobe kedy to bolo napísané, aká to bola bezvýznamná hrstka ľudi v porovnaní z inými mocnými národmi ktoré vtedy boli a dnes po nich nie je ani stopa, alebo len tá stopa.
Ale nemusíš sa rozčuľovať, pokojne to môžeš považovať za mýty a povesti.


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-01-21  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, tak to je teda výkon, hodný pochvaly. Teraz už istotne dôjdu, Anna K., Anna P., Vasilisa P., pohladiť, poklepať, že dobré chlapče, môže byť, oskara už nesieme.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  L.Strobel zurivy obhajca Krista, napisal knihy Kauza viera, Kauza Kristus. Musel s velkou davkou sebazaprenia po dlhych rokoch studia historickych zaznamov skonstatovat, ze aj napriek tomu ,ze o existencii Jezisa nepochybuje, okrem zaznamov z evanjelii, neexistuje iny relevantny dokaz na pdporu tvrdeni spominanych evanjelii. Ale kedze je veriaci, viera v boha mu nasepkala, ze Jezis skutocne zil, no a tot vsjo o historickych zaznamov Jezisa, Stalker kapisto?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, uz sa na to vykasli, napilil si si kocku na stvorce? Netrap sa kazdemu sa obcas podari povedat blbost, ale na teba nikto zatial nema.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stakler
ved ten ani nechape co je prierez telesa cize gule,furt nechce uznat ze v rovine rezu vznikne kruch ,nechape ze ked rozreze gulu v strede a s nej odreze jeden milimeter ze vznikne kruh,tak co vlsne cakas od neho?:)ale vseci su okolo neho tupy jak medeny pilnik,lebo len on ma pravdu:d


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-21  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  riadna nuda:)))euuustalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nerád používam slovo viera,lebo to mi pripomína slovo dúfanie.
Ja som o Božej existencii presvedčený a to bez dôkazov poskytnutých bežnými zmyslovými zážitkami.
Mňa a väčšinu ozajstných kresťanov nejaké dôkazy vôbec nezaujímajú.
Ty si tiež nepýtaš od svojej manželky občiansky po každom návrate domov,i ked je môžné,že to nebude ona...rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, poznas nejakeho ineho boha, okrem boha Dogonov, ktory by mal take uzasne astronomicke znalosti o nebeskych telesach ani dobruym dalekohladom neidentifikovatelne? Poznas takeho boha, ktory by niekomu inemu povedal, aky ma cyklus SiriusA,SiriusB, a tie cykly su v desiatkach tisic rokov? Ja nie, ani ty, a napriek tomu bih Dogonov nie je znamy, ale vedomosti po nom ostali. Alebo to nebol boh? Kto to mohol byt? Vidis, ze existuju zazracnejsie veci, ako opisane v biblii, ale na to si netrufate reagovat, to vam do vzorca nezapada, vsak?


kvl   |   ip:213.151.2   |   2011-01-21  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 - aby som reagoval na tvoju reakciu na mna :)

To co som napisal si vytrhol z kontextu!!!
Predstav si ze zil jeden velmi zly clovek. Kazdemu ublizoval atd. atd. atd..najdes v biblii niekolko takychto prirovnani. Raz jedneho dna sa ten clovek, zly skaredy atd. obrati a zacne konat dobro. Proste z neakeho dovodu sa stane silno uprimne veriacim, atd atd. Nechcem rozpisovat tuto modelovu situaciu.
Myslis ze nema sancu sa dostat do neba, kym vsetky svoje hriechy nenapravi?? Co ked dva dni po svojom "polepseni" zomrie? Pojde do pekla aj ked si uvedomil svoje celozivotne konanie a zlihanie? Aka je miera toho, kolko ma toho na svete po sebe vsetko napravit? Uplne vsetko co kedy spachal? Porozmyslaj nad tym. Jezisove ucenie vravi, odpust a miluj svojho nepriatela. Ako dokaze tento clovek napravit vrazdu z hnevu? Zaplati kopu penazi pozostalim? Podla tvojej filozofie by nemohol ist do neba ziaden vrah!! A teraz si rozpomen na posledne slova pred smrtou Jezisa. Co povedal tomu vrahovi co visel na krizi po jeho pravej strane?? "..este dnes budes so mnou v raji"!!!


Stalker. Si Tvrdohlavy. Nazyvas sa hlbokym veriacim. No niecomu si sa este nepriucil. Pokore. Vyvracias moje slova, ktore si pritom niekolko riadkou predomnou sam napisal. Napr. ze Boh je pri nas stale..z neho robim podla teba uslintaneho voyagera ci co. Sam si predtym napisal ze je vsade, len niekolko prispevkov predomnou. Ked ty napises ze je vsade a ja napisem ze je pri nas neustale, tak aky je v tom rozdiel?

Nezalezi na tom, kto ma vacsiu pravdu. Niekedy mam na tomto fore pocit, ze sa tu snazite medzi sebou predbiehat a dokazovat si kto ma vacsie pravo na vecny zivot. Mozno mas pocit, ze si na tomto fore jediny, kto si to naozaj zasluzi. Ale to znamena, ze druhym to nedoprajes a teda by si bol najradsej, ze by si mal celucicke nebo len sam pre seba. Takeho poznam len jedneho. Skus hadat ako sa vola?

Z krstu sa urobilo presne to iste co s cirkvou. No mal by si nieco vediet. Krstom sa clovek zbavuje prvotneho hriechu. Takze podla teba by mal ist clovek na krst az po svojom vlastnom slobodnom rozhodnuti? Povedzme aky vek je na to vhodny? Co ked dieta umrie pred tym vekom? Ponesies za neho zodpovednost ty? Pojdes si "odsediet" peklo miesto neho? Sotva. Nebol si v pekle a nikdy by si si s nikym jeho miesto nevymenil!!!

S tym krstom to vsak ozaj nie je jednoduche, priznavam. Kazdy ma pravdu, aj ju nema. Odpoved ti vsak na to Jezisov zivot da. Zacnite listovat v biblii. Necitajte ju vsak ocami, ale srdcom inak sa pravdy nikdy nedocitate.
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, neurazaj do tupcov ty numero, ked povies chobotinu aspon nekluckuj, aky mas na mysli vysku narezu aby si z trojrozmerneho utvaru urobil dvojrozmerny, ved si uvedom, co taras, mozes to narezat aj na nanomilimeter, stale ten narezany platok bude trojrozmerny. Az to pochpis tak sa ozvi, ty numero.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333-vôbec ma to neprekvapuje.
Ale nemožno mu to vytýkať-zrejme nemá vzdelanie technického smeru.
Každý je inak orientovaný-mne napríklad toto išlo.
Ale ľudia potrebujú aj iných špecialistov.
Kaderníkov,cukrárov,masérov,tanečníkov v balete...
Toto tomu nášmu rafaelkovi nezazlievam.
Vadí mi ale,že je to hulvát,ktorý uráža vieru veriacich.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker a o tom to je, niekto potrebuje dokaz, inemu staci viera, kazda debata skonci na tom vasom svatom grale zvana viera, lebo sa bojite priznat, ze nic ine nemate. Preco je moja neviera nepravdepodobnejsia, ako vasa viera? Preco si myslite, ze neverit, je lahsie? Kazdy kto chce uveri, kto nechce neuveri.


JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-21  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, keď som už bola nazvaná Vasilisou premúdrou, nedá mi, aby som sem nehodila nejaký ten môj postreh :-) Ľudia veriaci v Boha obhajujú jeho existenciu tým, že na celom svete u všetkých národoch panuje predstava nadprirodzenej duchovnej bytosti.Jednoducho, ak tomu verí väčšina, niečo na tom predsa musí byť. Takéto tvrdenie sa nazýva pravda väčšiny. Je to tvrdenie klamné. Tiež nemusí platiť, že ten kto najviac kričí, má pravdu. Kedysi väčšina ľudí verila napríklad tomu, že slnko obieha okolo Zeme a Zem je doska. To ju ale doskou nespravilo.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne vadi, ze niekto chce prerezat gulu na kruh a este sa urazi, ak mu to nejde, lebo technicke vzdelanie nema ten pilcik. Mne zasa vadi, ze hulvat uraza neveriacich, lebo je to stale fifty-fifty, nikto nedokazal nic, ci uz jedna alebo druha strana.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
ked to ma aj jednu tisicinu alebo dva milimetre furt je to kruch omg ,)ale tak ako povedal stalker,neamme ti to zazle ze tomu nechapes.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://docs.google.com/viewer?a=v&;q=cache:R8d-wwjU_mIJ:www.gymlm.sk/nfs/www/mat-stara/rozne/Povrchy%2520a%2520objemy%2520priestorov%25FDch%2520%25FAtvarov.ppt+gula+prierez+kruh&hl=sk&gl=sk&pid=bl&srcid=ADGEESjFqoF48bm-AVOPTjHzbVJrXiz0SRknWkATYoFvlmWFFKjfuJ6Vcu5G0Fo2NVzj6Ek2n0yWsk8d5A1xMXUKG_UO82NQi8tBnEJ3njzywBQEI0-8zd0CbVbm_fUDqjyMcYWSR-VO&sig=AHIEtbRmAZOdPjrpGzvzaEY9lXUA_PMprw


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  numero, ak ma narez gule vysku jedneho nanomilimetra, tak je to stale trojrozmerny utvar, az pochopis rozdiel medzi rovinnou a priestorovou geometriou, tak zistis, ze na 3D mas tri rozmery ,na 2D dva rozmery, a pri nareze gule o jednom nanomm, je tu stale vyska 1 nmm.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak to chces este raz vysvetlit, pozri sa na kruh nakresleny na papieri, a pozri si ten narezany platok gule, ini tupci uz to davno zistili.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafaelko-ale vážne máš medzery!
Guľa vzniká rotáciou kruhu okolo osi.
Rotáciou dvojrozmerného telesa teda vzniká teleso trojrozmerné.
A rezom trojrozmerného telesa-guľe vzniká dvojrozmerné teleso-kruh.
Nepamätám si na presnú definíciu,ale takto nejako to bolo-tak sa prosím opäť nehraj na slovíčka-ako máš vo zvyku,ked si už v koncoch...JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-21  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mimochodom, ANONYM, odkedy som tu, ešte som nikoho urážlivo nenazvala. Ani ho nezačala pred druhými zosmiešňovať. Nekritizujem názory druhých ľudí, chápem, že každý má svoju pravdu. Len čakám, či sa niekto nájde, kto bude slušnou formou oponovať. Zaujíma ma totiž, čo druhých ľudí upevňuje vo svojej viere. Toť vše. Navyše tu prezentujem svoje názory pod skutočným menom a neskrývam sa pod prezývkou anonym a pod.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
JanaKatarina |
Tiež nemusí platiť, že ten kto najviac kričí, má pravdu. Kedysi väčšina ľudí verila napríklad tomu, že slnko obieha okolo Zeme a Zem je doska. To ju ale doskou nespravilo.
-skade vies ze to fakt tak bolo,historici povedali ze?a ty su zakon ateizmu asi ci?hovori ti ze su ludia ktory klamu len preto aby dosiahli svoj prospech napr od tatu sorosa penizky?jedine co mozem sudit a aj sudim je doba ktoru som si prezil a co som prezil o tom viem ze je to skutocna pravda.to co mi tvrdia iny ze bolo kedysi mozem vziat za pravdu i nemusim zalezi len na mne.pametam si ked zu bol komunizmus a ty co ucili a pamatam si kapitalizmus co uci a vyhlasuje za pravdu a prave preto ma velky problem verit novodobym historikom ze maju pravdu ,tak ako aj vedcom.kedysi som bol naivny a zul som vsetko vedecke co sa mil len dostalo do ruk ,kym som neprisiel bna to ze ludia klamu a teda osrali ma neraz a poriadne.preto vyhlasovat take veci s urcitostov ze to tak bolo je dost pritiahnute za vlasy ,je to mozne ze to tak bolo ale je tu ale ze to tak vobec nemuselo byt,ty ludia sa mozu mylit alebo umyselne zavadzat.len aby dosiahli svoj ciel.aj v bibli co ju tak nenavidite sa spomina doba kedy bude problem najst skutocnu pravdu ,ze bez PanaBoha ju nenajdete,co ju bude velky problem najst, ta doba je tu.snad to chapes.a aspon na tom s a zhodneme:)


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-21  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Staler ides na to z druhej strany, nezazlievam ti to, ale bavime sa o narezoch gule, nie rotaciou kruhu, az mi narezes gulu na dvojrozmerne kruhy, potom zacnam verit v tvojho gymnastu.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael | ip:188.167.7 | 2011-01-21 (21:32)

numero, ak ma narez gule vysku jedneho nanomilimetra, tak je to stale trojrozmerny utvar, az pochopis rozdiel medzi rovinnou a priestorovou geometriou, tak zistis, ze na 3D mas tri rozmery ,na 2D dva rozmery, a pri nareze gule o jednom nanomm, je tu stale vyska 1 nmm.

-ano rafael a tym co yt tvrdis znikne z gule kocka.ok,ja koncim:))loool omg ked sme uz pri tom 1nmm je to zanedbatelni treti rozmer ale to je jedno:)


JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-21  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počuj, 333, neprisudzuj mi slová, ktoré som nenapísala. To s tou bibliou, že ju nenávidím. Starý i Nový zákon mám prečítaný. Sú to knihy pre mňa zaujímavé z historického hľadiska a z Nového zákona som kedysi čerpala silu, keď mi bolo najhoršie. Sú tam krásne myšlienky. Len keby sa aj ľudia nimi riadili. Skôr ide o to, že bibliu nepokladám za dôveryhodný zdroj. Použijem tvoju vetu: "skade vies ze to fakt tak bolo,historici povedali, ze?" a pýtam sa skade vies ze to fakt tak bolo,evanjelisti povedali, ze?


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
ked nakreslis kruch perom alebo ceruzkov nanesies na papier povedzme jednu tisicinu milimetra tuhy alebo atramentu.takze potla tvojej teorie ide tiez o tojrozmer.ale furt je to kruch tak isto ked si vystrihnes z papiera koliesko je to kruch omg ci este stale mi budes tvrdit ze tym ze ma aj treti rozmer hoc 1nmm tak vznikne s toho kocka?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako hovorím-iba sa hráš na slovíčka.

Ja súhlasím s 333 v tom,že rezom trojrozmernej guľe vznikne dvojrozmerný kruh,čo ty popieraš.

Teda ešte raz:
Guľa vzniká rotáciou kruhu okolo osi.
Rotáciou dvojrozmerného telesa teda vzniká teleso trojrozmerné.
A rezom trojrozmerného telesa-guľe vzniká dvojrozmerné teleso-kruh.

Inak mi je to jedno,ale 333 má v tomto pravdu-už ani mňa nebaví sa s tebou baviť a strácať čas vysvetľovaním základných pojmov-ako napríklad teraz.
Dokážem sa dlho baviť o singularite,či teorii relativity a tak ma nebaví strácať čas vysvetľovaním,čo to vlastne teoria relativity je...


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-21  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
nemám vedomosti o tom čo hovoríš, ale problém spočíva v tom z môjho pohľadu, že keby si mal aj neviem aké excelentné vedomosti o vesmíre alebo prírode, nijako to nesúvisí zo záchranou pre večný život. To že v Biblii sa až tak neriešili astronomické veci, keď ich trápili skôr problémy existenčné, a to nie len z pohľadu večnosti, je snáď pochopiteľné.
Čo sa týka nadprirodzených zjavení, to je veľmi tenký ľad, pretože aj keď môžu byť pravdivé, môže ich poskytnúť nepriateľ spasenia. Ale nie je mojou úlohou súdiť iných ľudi, takže kľudne tím ľuďom mohol niečo zjaviť aj Boh v ktorého verím ja, len oni ho ináč nazývali, alebo Boh im dal niečo poznať v oblasti ktorá ich zaujímala, napriek tomu, že o ňom mali skreslené a neúplné poznanie. Len toľko z môjho pohľadu.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-21  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JanaKatarina
verim v PanaBoha a on mi dal o sebe neraz vediet ze je,vy to volate nahoda,tod vse.
vies este jedna vec je na bibli zvlasna ze tory je cast ktora sa musela v kazodm prepise zachovat v originali,a prestne do podky prepisat,vies preco je o tom dost ticho cital som to kedysi davno v esprese lebo je to pocitacovy program,na to prisiel jeden pan ,a ked to vsetko dostal do pc a spustil napisalo mu ze toto je moj darpre teba,a ten program sluzil na to ze desifroval urcite ualosti ked is tam vlozil mena alebo naopak,a tak mu zniklo ze v roku 2006 ma byt ojna velika vraj tretia svetova a a vyhodilo mu mena kto to s politikov a mocnych moze ovplivnit a tak im pisaval listy a tak a snazil sa to zmenit co sa mu aj zrejme podarilo.toto som cital,ci je to pravda alebo nie si moze kazdy overit tym ze si zozennie tory a naklepe do pc,ten kto umi.tod vse .keby tu bol taky niekto co by to urobil a dal o tom tu vediet by ma velmi potesilo ale to je asi len moje zbozne prianie:)a k tej tvojej nenavisti voci biblii ,to som usudil podla toho lebo sa tu stotoznujes s clovekom ktory ju nenavidi a furt proti nej bojuje:)sry ak to pravda neni


Skladacka   |   ip:95.103.10   |   2011-01-21  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Výstižný obrázok.

Lacná dobre sa predáva :D je proste predajná
Skladacka   |   ip:95.103.10   |   2011-01-21  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako čítam komentáre tak tento produkt má samé výhody... lacný je

ho nechcem ani zadarmo :DDD


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-01-21  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je ale výkon, aj Dr. Jekyll by sa nemusel zato hanbiť...


Astar   |   ip:95.103.21   |   2011-01-21  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hra.....syyyntaaaax..:::::::::::
hovorim ti C_I_A_R_K_A dnes budes so mnou v raji
hovorim ti dnes C_I_A_R_K_A budes so mnou v raji
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
a ja vam hovorim....ze uz TERAZ mozete byt v raji.....
je stale tu...len je skryty
loGIka :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ak je NEBO....kde prebyvaju..--sa dostanu--..spravododlivi.....PRECO na zemi zasiahnut a menit system..ked ten SYSTEM je SITO na duse.......
zle do pekla...a dobre do neba???????????????????????????????????????
armagedon je potom ZBYTOCNY:......

piiiiiip koniec ...grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr )


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-21  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ale ľudia potrebujú aj iných špecialistov.
Kaderníkov,cukrárov,masérov,tanečníkov v balete...
Toto tomu nášmu rafaelkovi nezazlievam.
Vadí mi ale,že je to hulvát,ktorý uráža vieru veriacich."

Keby trávil toľko času v baletnom súbore precvičovaním labutieho jazera, čo trávi urážaním Krista, už by bol z neho druhý Baryšnikov :)
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-21  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Astar-nie je to jediný prípad.

Počul som už teorie o tom,že slovo "mladá žena/dievča" bolo zle preložené ako "panna",kedže svojho času mali rovnaký význam.
Alebo taký "koniec sveta" by sa mohol nazývať aj "koniec tohto systému vecí".
Rovnako nám Kristus nekázal chovať sa detinsky ked povedal,aby sme boli ako deti.
A ked vraveli,že máme zomrieť a narodiť sa znovu?
A máme odmietať vzdelanie,lebo blahoslavení sú chudobní duchom?
A prečo má zablúdená ovca hodnotu celého stáda oviec poslušných?
A som ja boží syn,ked nám farár vraví,že všetci sme božie dietky?

Na pochopenie týchto vecí treba veľmi dobrú znalosť nielen Písma.
Treba sa venovať štúdiu niekoľko rokov.
Nakoniec ale pomôže iba cesta otvoreného srdca,na ktoré klope Kristus neustále...


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-21  (23:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins –Pannu Máriu si ctim, viackrat som pocitila jej ochrannú ruku, primanie je veľky dar – už v Biblii je napisane – toto je moje telo, ktore sa obetuje za vás, vezmite a jedzte z neho všetci – toto robte na moju pamiatku. Sochy neuctievam, ale použivam – mam doma par križikov – jeden z nich ma niekoľko desaťroči a je po mojej mrtvej babke, veľmi si ho cenim, a par svätych obrazkov, staru motlitebnu knižku a 200-ročnu Bibliu. Z dediny nie som, som z druheho najväčšieho mesta na Slovensku a pravdupovediac tu už to neni o tom, kto si čo pomysli. Aj ked ku dedine som mala stale nejak bližšie... Čo sa tyka rodiny – starych rodičov už nemam a mladšia generacia velmi do kostola nechodi. Ani ja som dlhe roky nechodila, na cirkev som nadavala, ale potom som potrebovala Božiu pomoc, mala som ťažke obdobie...A viem, že kostol ťa nezachrani, zachrani ťa živa viera v Krista – ten pocit, rozhodnutie ho prijať, ale kostol a ludia tam boli veľke plus pre mňa vtedy.Verim v silu motlitby, modlim sa večer a s Bohom sa rozpravam hocikedy, aj počas dňa, ale nie len slovne asi tak, ked si pozrieš s niekym z oči do oči a viete, čo si myslite...skôr vnimam jeho pritomnosť
Čo sa tyka svinstiev v katolickej cirkvi – uvedomujem si to....Ale verim na prislub, že to je cirkev Kristova a brány pekelné ju nikdy nepremôžu, aj keby sedel satan na jej čele (čo sa ma stať a možno sa už aj viackrat stalo). Velakrat sa Vatikan zvrhol, ale treba si brať priklad z tých, ktori sa ju snažili očistiť, nie tých, čo sa ju snažili zatratiť. A hlavne: „robte, čo vám hovoria, ale podla ich skutkov nekonajte“. Ak by nebolo cirkvi, nevedel by si, čo Kristus hovoril...kresťanstvo by nebolo nikaj inštitucionalizovane v cirkvi, zakratko by zapadlo do zabudnutia.. Už by nikoho nezaujimalo, že žil raz jeden veľmi dobrý a múdry človek, ktorý sem prišiel z neba, aby ľudi učil, aby sa za nich obetoval a aby spasil ich duše..Cirkev má veľmi dôležité poslanie –konieckoncov, cirkev sme aj my všetci, ktori verime v Kristaclassique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (00:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cely vatikan je zalozeny na babylonskom systeme uctievania diabla na cele s jezuitmi dobre rano vsetkym trubkam


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (00:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin to este nezverejnil ale mozno to uz pojde aj vam:

http://dolezite.sk/doc.php?hash=e7cd9cedeb91293fdfdbb24af39df61d


Skladacka   |   ip:95.103.10   |   2011-01-22  (00:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veriaci / neveriaci koľko ešte generácií vás bude baviť hrať tento ping pong ?

Šport treba brať s rezervou, športom k trvalej invalidite....

už viem že prečo trvalej..........


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-22  (00:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "cely vatikan je zalozeny na babylonskom systeme uctievania diabla"

si videl v zeitgeiste a teraz baviš mudreho?

už by bolo dobre presunuť diskusiu pod iny članok, strašne toľko scrollovať :)
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-22  (00:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skladacka-a ty si kto?
Rozhodca s patentom na rozum,alebo divák,ktorý v živote nedržal raketu v ruke?


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (00:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka b
vies my povedat aky je rozdiel medzi bozou matkou eset a jej synom horom a pannou mariou a jezisom???
isis a amon ra alebo aj mythra bol syn panny non stop do okola ten isty pribeh


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (00:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v zeitgeste nevravely nic o babylone pokial viem:)))


Astar   |   ip:95.103.21   |   2011-01-22  (00:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby ,,temny,, ludom nezobrali ,,raj,, pozemsku zahradu----zivotny styl v koezinstenci s touto planetou a prijatie zakonov...pravych zakonov pravej pozemskej ,,dzugle,, ...nepotrebovali by ludia Jezisa....lebo KAZDY clovek by bol bozim-vesmirnym dietatom......kto tvrdi ze nie sme????????
komu sa hodi do kramu spasitel....superman...NEO...?????????????????????
kto potrebuje udrzat ludstvo v temnote ????????????????????????????????? A RAZ SA TO STANE..__a raz budem ARABELA_____
kto sa obava toho, ze raz ludia pochopia, ze slnko je zdroj energie pre nase tela ?????????????????
komu vyhovuje udrzat cloveka v instituciach,bytoch,dopravnych prostriedkoch, na cigaretach v alk.opojei a v opojeni mysle falosnym ,,duchovnym,, svetlom lzi..vyrobenych a napasovanych na jedneho cloveka, ktory ma predstavoat TO, co nedosiahnete NIKDY...ak neotvorite oci...a nevyjdete s uradov,skol,supermarketov, s automobilov, s kniznic....chcete dokaz????????????????????????????????
zavrite do izby divokeho bieleho vlka...dajte mu misku na zranie, dajte mu gumenu hracku, dajte mu kosielu, dajte mu kruhy a naucteho par ,,trikov,, ako cez ne skakat......a potom sa mu pozrite do oci.....AKO SA ZMENILI???????????????????????????????????????????????
MOC JE DROGA:::A ELITA SYSTEMU, KTORY UZ TRVA TISICROCIA, SI LEN PROSTRIEDKY SVOJEJ ,,MAGIE,, NA UDRZANIE MOCI UPGRADUJU A TO VO SFERE AJ FYZICKEJ TAK DUCHOVNEJ CIM DALEJ TYM AGRESIVNEJSIE::PRETOZE LUDIA PO CASE ,,VIDIA,, ZA OPONU
a VSETCI prijimame tento systen dobrovolne.........KAZDY VIE, CO TREBA ZMENIT...ale NIKTO to NEMENI................................
prepacte::::::::::::::::::::::::::::: OSTATOK SU UZ LEN KECY A KECY
a svoje OSPRAELNENIE pred sebou samym
...........................................bojujte a oslobodte sa )


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (00:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  astar:krasne:)
ja este dodam cirkev ako ju vidite teraz pomaly ale isto zahinie pretoze ju nahradi flor vo vode a TV:)
ja mam v profile na azete napisane toto:

raz som sa prechádzal po ulici a vydel som psa (ludia) a jeho pana (system) ktorý ho učil všeliaké povely a vravím tomu psovi hej nenechaj sa ovladať, pičoviny ako sadni a lahni ti vživote nanič nebudú ten pes sa len smial lebo nechapal tak som si povedal že zničim jeho pána a dám mu slobodu a ten pes ma pohrýzol;)tým len chcem povedať že keď vydíš viac ako iný buď len rád ale neplitvaj zbytočne energiou a vrav otom len tým ktorý si to budú vážiť..Astar   |   ip:95.103.21   |   2011-01-22  (00:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  s tym psom je to trefny priklad..:)


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (00:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som zvedavy na tu diskusiu co bude pod clankom ktory som skopiroval s astro-tabu.sk take tu este nebolo lebo je to pro krestansky ale proti katolicky:)


JanaKatarina   |   ip:91.127.29   |   2011-01-22  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, ten článok je skutočne vyčerpávajúci, pre autora i čitateľa :-)


SEMPER   |   ip:78.136.16   |   2011-01-22  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neuvěřitelná BOLŠEVICKÁ slátanina, navíc citujete jen Starý zákonm a ten je ŽIDOVSKÉHO PŮVODU.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-22  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...plus veci vytrhnuté z kontextu...
Inak - Nový Zákon prišiel naplniť Starý Zákon-teda zdokonaliť ho,lebo ľudia už boli naň pripravení.
Toto mnohí nechápu.
Ludstvo ako celok tiež prechádza vývojom a ked dáme malému dieťaťu jednu po zadku je to preto,že je na istom stupni chápania.
ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-22  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimave vzdy som mal dojem ze rozpravky stareho zakona tak isto ako balady noveho su bozie dielo.ha,ha


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-22  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...tak by si mal zostať pri rozprávkach,lebo Písmu treba rozumieť...


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-22  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pod tym rozumiet zrejme myslis vysvetlit si ho ako mi momentalne vyhovuje.


neno   |   ip:91.127.65   |   2011-01-23  (07:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Aj ja som mal Vieru 20 rokov,veril som jej ,teraz to skoncilo, rozvadzame sa :-)


Robo   |   ip:85.135.15   |   2011-01-23  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Starý zákon predstavuje najvyšší stupeň rasizmu = židovská bájka o bohom vyvolenom národe. Navyše je to evidentný plagiát:

Biblická potopa a Epos o Gilgamešovi
Epos o Gilgamešovi[1] , tab. IX
Muži šuruppacký, synu Ubaratutua,
odejdi z domu! Postav loď!
Zbuduj archu, abys život svůj zachránil,
majetek zavrhni, ale život zachovej!
Všechno živoucí sémě do lodi uveď!
Utanapištim archu postavil přesně podle Enkiho pokynů a spustil na vodu.
Epos o Gilgamešovi, tab. IX
... vše, co jsem měl z živého sémě, jsem naložil na ni.
Na loď jsem uvedl celou svou rodnu a příbuzné své.
Zvěř stepní a drobná zvířata stepní, všechny řemeslníky
jsem uvedl na ni.
Přichází potopa:

Epos o Gilgamešovi, tab. IX
Po šest dnů a sedm nocí
s potopou burácel vítr a jižní bouře srovnala zemi.
A když sedmý nadešel den, ustala jižní bouře, potopa i boj,
jenž jako rodička kol sebe tloukl.
Uklidnilo se moře, utišilo, bouře i potopa ustaly.
Na moře jsem pohlédl, všude zavládlo ticho
a všechno lidstvo se v bahno proměnilo.
Jak plochá střecha se prostíral močál.
Poklop jsem otevřel a na mou tvář dopadlo světlo.
Poklekl jsem a usedl v pláči.
Utanapištim vypustil holubici, pak vlaštovku. Obě se vrátily zpět. Nakonec vypustil havrana, který se již nevrátil. To bylo znamením, že vody ustoupily (biblický Noe vypouští nejprve havrana a pak holubice). Utanapištim přinesl bohatou oběť nejvyšším bohům, kteří se nejprve přeli. nakonec však Enlil učinil Utanapištima a jeho ženu nesmrtelnými.

A potom, že odkiaľ Židia ukradli Bibliu (Starý Zákon) !!! Je možné, že USraelčania vyvalili tankom bránu múzea Mezopotámie v Bagdade v rámci agresie proti Iraku aj preto, aby sa zmocnili tohoto eposu a zničili kompromitujúce hlinené tabuľky!

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Noemova_archa_je_na_999_percenta_podvod_43.html#ixzz19XHf6qAP
Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-23  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už sa opakujete, prestaňte sa tu už zhadzovať a strápňovať, že odkiaľ to, odkiaľ ono, lebo to by sa mohlo povedať aj opačne, ale ono hovorí len o tom, že celosvetová potopa bola, a že Noe bol tým, ktorý bol oslovený, aby niečo urobil pre záchranu svojich blízkych, zvierat, hoci všade je to pod iným menom, tak to nič nemení na fakte, že to sa stalo!


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-23  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autorovi článku:
Klaniam sa! Muselo to dať obrovskú námahu. Tá židovská zlátanina si to rozhodne nezaslúži. Ale o ňu vlastne nejde. Ide o tie stámilióny zhlúpnutých, čo sa k nej hlásia. V USA väčšina ľudí verí v doslovné znenie. Je vidieť, že ju nikdy nečítali.


Robo1   |   ip:85.135.13   |   2011-01-24  (02:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milý Toni, opačne sa to žiaľ povedať nedá, lebo Epos o Gilgamešovi je podstatne staršieho dáta, než Starý Zákon - tak ako je Sumerská civilizácia staršia od Judejskej. To nie je zhadzovanie, ale fakt. Ak si čítal "A Biblia má predsa pravdu", možno si sa dočítal, že v oblasti biblickej potopy sa údajne naozaj našli pri vykopávkach niekoľko metrov pod povrchom vrstvy bahna, čo mohla spôsobiť obrovská záplava, avšak stále len lokálneho charakteru. Takže sa mohla uchovať v legende Sumerov, ktorú si neskôr prisvojili Židia a typicky pre nich ju sfalšovali tak, aby to vyznelo, že celé ľudstvo vlastne pochádza zo Žida Noe-ho. A práve kvôli tomuto evidentnému rasizmu (nehovoriac o tom, že podobné bahno sa však už nenašlo pod Araratom a v šírom okolí) bolo spočiatku kresťanstvo založené len na evanjeliách a starý Zákon nebol súčasťou učenia. V Grécku údajne ešte aj teraz v kostoloch necitujú starozákonných prorokov. A keby ich u nás citovali dôsledne aj so všetkými tými vyhrážkami, chamtivosťou a rasizmom, (čo je tiež súčasť starozákonnej biblie - lenže necitovaná v našich kostoloch) za chvíľu by tu boli prázdne kostoly. Prepašovanie rasovo podložených starozákonných zvrhlostí (podporovaných židovským bohom Mamonom/Jehovahom) do kresťanstva, bolo veľkou tragédiou, ktorá ho nakoniec možno položí. Veď prečo by mali všetky národy sveta odovzdávať svoje bohatstvo do Jeruzalema, a prečo by mali byť tie národy, čo tak neurobia fyzicky zlikvidované ? (Izaiáš) Nuž, dnes sa to už takmer tak deje, ale celý svet vidí, že je to diabolské a nie Božie dielo, myslím stav, do akého svet dostala globálna vláda nenásytných USraelských lotrov. Takže držme sa radšej Kristovho učenia a evanieljí - a tam stojí, že "skôr prejde ťava uchom ihly, než boháč do Kráľovstva nebeského"... Howgh


Antabus   |   ip:64.121.12   |   2011-01-29  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ake nabozenstvo bolo v Rime v case senora Chezusa? Ale je to trikky. Bolo to nabozenstvo elity a vojakov a iba MUZOV. Preto sa rimske panicky dali na judaizmus alebo krestanstvo.
http://www.well.com/~davidu/mithras.html


Antabus   |   ip:64.121.12   |   2011-01-29  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najdolezitejsie pre mna je, ze pisatelia biblie neboli ani zajatcami ani otrokmi ani v Egypte ani v Babylone.
http://www.archive.org/details/jewsinbabyloniai00daicuoft


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-29  (23:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Túto debatu bude asi najrozumnejšie zakončiť nejakým citátom z Protokolov. Ktorý by ste dali? Lebo keď pisatelia biblie neboli zajatcami ani v Egypte ani v Babylone, tak kde žil Mojžiš , Jozua, Daniel,Ezechiel ak nie v Egypte a Babylone?


filozof94   |   ip:85.237.23   |   2011-01-30  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pochopiť Bibliu je extrémne jednoduché. Je písaná v zmysle lásky. No my ľudia sme až tak príliš geniálne, že nerozumieme "takej primitívnej reči" a hľadáme stále to čo tam nie je, miesto toho aby sme v nej nachádzali lásku ktorá jediná tam je... neprečítal som síce úplne všetky body tohto "umeleckého diela", ale vidím, že by to nemalo ani zmysel... Je to evidentne písané človekom, ktorý nerozumie zmyslu lásky a uveria tomu len tí ktorí mu tiež nerozumejú... (Všimol som si veľmi zaujímavé poznámky od biblistu a lenkyB ak by to bolo nejakým spôsobom možné bol by som vďačný za nejaký rozhovor aj mimo [icq,skype,mail...])


Astar   |   ip:178.40.25   |   2011-01-30  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A: Reprodukoval Ježiš tieto modely na vedomie, alebo boli potom použité evanjelistami?
P: Mám inú tézu: Evanjelia boli zostavené erudovanými kňazmi - Židmi a Egypťanmi v Serapisovom chráme v Sakkare (Egypt), sú slovo od slova prekladmi egyptských textov. To všetko porozprávam vo svojej knihe...

Logari Pužol - teológ, znalec biblických a egyptských textov


Brambor   |   ip:64.121.12   |   2011-01-30  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia je kniha o literatúre a nie o histórii


Dr. Nidal Saleh, farmaceut, slovenský autor palestínskeho pôvodu píšuci v slovenskom, českom, arabskom a anglickom jazyku


Biblické príbehy o stvorení sveta, o potope a všetky príbehy v Pentateuchu, ako aj príbehy o izraelských kráľoch ako je Šalamún, sú literárne príbehy a nie história. V biblii nenájdeme čo len jeden jediný príbeh, ktorý má historickú hodnotu, (Tompson, Bible in history,str. 262, 266, 254). Písanie histórie Palestíny podľa biblie, je nesprávne a produkuje nesprávnu a nepravdivú históriu. Biblia nepíše históriu o nikom, a v žiadnom prípade nie je historickou knihou.
Thompson je presvedčený, že nastala vážna chyba pri čítaní biblie, keď ju považovali za historickú a nie len za teologickú knihu a preto treba históriu Palestíny úplne prepísať nezávisle od biblie.
Biblia nie je židovská ani kresťanská, biblia je súčasť starej palestínskej kultúry.
Hľadanie historických faktov v biblii je mylné a zbytočne nás mätie a odvracia od teologického odkazu, ktorý nám pisatelia biblie chceli povedať.
Biblické príbehy okolo Izraela a všetky boje ktoré vykonal, nemajú žiadny historický podklad a v žiadnom prípade neopisuje etnické historické strety.
Pisatelia biblie používali fantáziu na zobrazenie svojich teologických zámerov a nemôžu byť zdrojom pre písanie histórie Palestíny, (tamtiež).

Jean Bottero, bývalý farár dominikánskej cirkvi, a neskôr vedec a bádateľ asýrológie, vo svojej knihe (Narodenie Boha-Biblia a historik, arabský preklad, Dar al-Hasad, Sýria, 1999) hovorí, že príbehy v Pentateuchu ako aj príbehy o izraelských kráľoch ako je Šalamún, sú mytológia a fantázia a nemajú historickú hodnotu. Biblické príbehy sú literárne príbehy a nie história a je nesprávne skúmať a hľadať, či sa v skutočnosti stali.
Čo je treba vedieť a skúmať - je jedine to, čo nám pisatelia týchto príbehov chceli povedať a čo nás chceli poučiť.
Všetky príbehy v Biblii majú jeden cieľ a to vysvetliť pôvod hriechu. Boh nestvoril hriešneho človeka, lebo ho tvoril na svoj obraz.
Človek je sám zodpovedný za svoj hriech a podľa toho musí byť potrestaný.
Pisatelia biblických príbehov sa pokúsili tiež odpovedať na vzťah pobožnosti k šťastiu a prečo veľa krát sa hriešnikom lepšie darí ako pobožným.
Tento dialóg vyvrcholí v Jóbovom príbehu, kde dôjde k záveru, že boh je veľký, spravodlivý a neomylný a nemôžeme sa ho pýtať, prečo takto robí, ani pokúsiť sa porozumieť, prečo to robí.

Deportácia židov do Mezopotámie, najprv Asýrčanmi a neskôr Babylončanmi, a ich návrat do Palestíny pomocou Perzie, hrajú v biblii dôležitú teologickú rolu.

1. Deportácia v biblii je boží trest Izraela za jeho hriechy spáchané voči bohu Jahve.
2. Návrat do Palestíny, naznačuje návrat veriacich vykúpených a očistených v bolesti vyhnanstva.

Celý dej deportácie a potom návratu je v skutku teologický a nie skutočný. (Tompson, tamtiež) Thompson uvádza, že správa o deportácii židov v biblii do Mezopotámie je mylná a zavádzajúca, pretože mnoho rôznych etnických skupín v tejto dobe bolo deportovaných z Palestíny do Mezopotámie, Egypta a iných krajín a premiestnených inými cudzími etnickými skupinami z týchto krajín. Bol to, okrem iného, obvyklý trest panovníkov v tejto dobe (Egypta, Asýrie, Babylonu a Perzie) za neposlušnosti rôznych etnických skupín, s cieľom vytvoriť lojálne obyvateľstvo v týchto krajinách. Dokumenty dokázali, že deportovaní vo väčšine prípadoch neboli zotročení a dostali v novej vlasti pozemky a dobrú obživu a boli oporou režimu proti miestnym obyvateľom. Staré mestá, dediny a osady boli vyľudnené a inokedy zničené a na miesto nich osídlení noví obyvatelia a inokedy nové mestá, dediny a osady boli vybudované. Takto bolo presídlených mnoho miest a osád v Asýrii, Babylone, Sýrii, Palestíne, Média, Ílam, Araba a mnoho iných. Tak isto sa stalo v Al-Samire v ôsmom storočí a v Judei a Jeruzaleme, koncom šiesteho storočia pred n. l.. Cieľom deportácie a presídľovania neboli len ľudia ale aj bohovia. Je to celkom prirodzené, s novými ľuďmi prišli aj noví bohovia s novou vierou. (Tompson, Bible in history, tamtiež str. 288, 289)
www.voltaire.netkosice.sk


Brambor   |   ip:64.121.12   |   2011-01-30  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista, preco necitas linky ktore su tu. Napriklad ten od Antabusa pod ktory si napisal. Najprv precitaj link a potom komentuj k tomu co je uvedene v linku. To dava zmysel. Co povies?


vlado . surahyqi9   |   ip:80.87.209   |   2012-04-14  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Enormne zbožní rodičia a syn satanista. Prečo?
Počul som príbeh o údajne jednej hlboko kresťanskej rodine,
v ktorej sa stalo niečo nevídané:
syn sa napriek silne kresťanským rodičom stal satanistom

Ja by som vysvetlil najpravdepodobnejší scenár, prečo k tomu došlo:
-rodičia rodiny sú navonok veľmi zbožnými kresťanmi,
ale v skutočnosti vo vnútri pred Bohom sú odporní faloší farizejskí kresťania
-syn videl tento zlý vzor svojich rodičov, že sú len farizejskými kresťanmi a že niečo v ich falošnej viere nepríjemne smrdí a zapácha, že niečo v ich viere je veľmi odpudivé a protiviace sa normálnosti
Preto syn zo vzdoru a zo znechutenia nad týmto zlým vzorom rodičov sa stal satanista
**
Marginálna pripomienka:
Nenávisť voči kresťanom v našej spoločnosti rastie.
Môžeme nájsť noho webových stránok od rôznych protikresťanských fanatikov.
Avšak musíme si jedno uznať: dôvod prečo tak robia je znechutenie nad zlým vzorom farizejských kresťanov.
Pred Pánom Bohom môžu by milší takýto protikresťanskí fanatici, ktorí vidia na RKC chyby, ako zaslepení „zbožní“ farizejskí katolíci, ktorí si namýšľajú, že sú svätí a že v RKC to funguje bezchybne
Preto paradoxne väčšina ľudí čo nechodia pravidelne do kostola bude spasených, ale drvivá väčšina tých čo sa považujú za najzbožnejších kresťanov, pôjde do večného zatratenia

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/krestansky-farizejizmus.html
http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/Jan-Pavol-II.-Jan-Pavel-II.-3.htmldiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Fašizmus kontra komunizmus

Jestvuje jeden úplne základný, absolútny rozdiel medzi fašizmom (či nacizmom) a komunizmom ( či socializmom), a síce V POSTOJI VOČI ČLOVEKU ako takému. Socializmus vychádza vo svojich postojoch voči človeku z myšlienok humanizmu, a tento zase sprostredkovane z ideí kresťanstva. Vyznáva rovnosť ľudí, bez ohľadu na majetok, pôvod, národnosť. Fašizmus však hlása "prirodzenú nerovnosť" ľudí, VŽDY rozdeľuje ľudí na základe rôznych kritérií, na NADĽUDÍ (elitu) a PODĽUDÍ (menejcenných). Kritériá sú rôzne - môže to byť na základe majetku, spoločenského postavenia, triedy (fašizmus), alebo skôr na podklade národnosti, rasy (nacizmus).


Syndróm naučenej občianskej bezmocnosti

Tajomstvá vody

Prebudenie

Diskusia, ktorá sa týka všetkých.

Čo nás čaká po roku 2050

Archív

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Po udalostiach, ktoré pohli verejnou mienkou v celej Európe, po šokujúcom precedense, keď európskych a vládnych politikov vôbec napadlo siahnuť na súkromné vklady a to dokonca aj drobným vkladateľom, sme sa rozhodli vyzvať politikov, ktorí sa často a radi stavajú do úlohy zástupcov a ochrancov ľudu, aby jasne vyjadrili snahu presadzovať záujem občanov, ktorý hlásajú predovšetkým pred voľbami.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Den bez lékaře, nákupů, médií


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.7223 s