20. Júl 2019
    
Lichva - Dolezite.sk

Lichva


  2009-10-20  (19:13)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Lichva

Lichva je hřích, který církev vždy pranýřovala. Dnes však není jmenován ani v oficiálních církevních dokumentech.

Katechismus katolické církve z roku 1992, který podrobně vypočítává hříchy proti sedmému přikázání, mluví o hazardních hrách a falšování účtů, ale lichvu ve svém seznamu neuvádí. Jsou zde jmenovány lichvářské metody, pokud vyvolávají hlad nebo smrt dlužníka, jako hřích proti pátému přikázání „Nezabiješ!“ (2269). Lichva se odsuzuje jen natolik, nakolik ohrožuje život oběti. Ani nový Kodex církevního práva se o ní nezmiňuje. Mlčení těchto dvou „magnae Cartae“ pokoncilní církve je o to závažnější, když je srovnáme s jejich předchůdci, s Římským katechismem Tridentského koncilu, s Katechismem Pia X. a s Kodexem z roku 1917.

Jedná se o náhodné selhání paměti? Ve „Slovníku morální teologie“, který má 1500 stran najdeme pod heslem „Banky“ o tomto starém zlu dva řádky. Píše se zde, že „industriální revoluce ukončila staletou diskuzi o lichvě“.

A přesto potvrzuje právě současný vývoj finančního hospodářství realitu křesťanské moudrosti o půjčování na lichvářské úroky. Samorozmnožování peněz z ničeho, které církev ve svých stanoviscích odsuzuje, vede dnes k bohatství, které spravují velké finance. Tvoří základnu soustřeďování moci v rukou finančníků, kteří jsou ve světovém hospodářství a světové politice nejvlivnější.

„Nummus non parit nummos“ ( Peníz neplodí peníze )

Ve dvou svazcích (G. a M. Ragazzini: Breve storia del l’usura, Krátké dějiny lichvy, vyd. Clueb 1995 a Pound: Ecconomista contro l’usura, vyd. Settimo Soigillo 1995) najdeme různé poukazy na stanovisko církve k lichvě. Již ve starověku viděla v lichvě morovou ránu, která byla příčinou povstání plebejců proti patricijům v Římské republice. Ve starověkém hospodářství ještě ne-existovaly potřeby velkých půjček, které se rozvinuly teprve s triumfem kapitalistického tržního modelu. Obětmi lichvy byly proto masy chudých, které aby přežily, musely vyhledat ony hrdlořezy. Kázání církevních Otců proti lichvě a odsouzení prvních koncilů (jednalo o ní více než dvacet koncilních shromáždění) upozorňují na lidskou a sociální nouzi, která zapříčiňuje lichvářskou praxi. Lev Veliký označuje lichvu za „smrt duše“ a sv. Jeroným říká: „Není rozdílu mezi lichvářským úrokem a podvodem nebo okradením bližního.“ Řehoř Nisánský připomíná nouzi rodin, které zničil lichvářský úrok, zatímco Řehoř Kartuziánský se dovolává milosrdenství křesťanů: „Nechceme se obohacovat bídou druhých. Nechceme rozmnožovat naše bohatství slzami druhých.“ Podle Jana Chrysostoma je lichva „nejškodlivější a nejstrašnější praxe, protože z neštěstí druhých dělá obchod a obohacuje se na nouzi druhého.“

I když je lichva odsuzována na kazatelnách a v koncilních kánonech, byla v prvních křesťanských stoletích tolerována, podobně jak tomu bylo i v jiných případech chování, jako např. u rozvodu, který odporuje křesťanské morálce. Teprve v karolinské době se objevily první občanské zákony proti lichvě. Celý středověk se odvolával na verš z 5. knihy Mojžíšovy (Dt 23, 21), aby ospravedlnil úvěr na lichvářský úrok, který je mezi křesťany sice škodlivý, ale přesto je povolen, když ho Židé vyžadují. Jednalo se tedy o šikovnou výmluvu, když se Židům poskytovalo výlučné právo s doporučením, aby praxi drželi v rozumných mezích, které nenarušuje společenský řád.

Existovala však také stanoviska, která odsuzovala jakékoliv zúročené půjčky. Tomáš Akvinský zavedl rozlišování mezi oprávněným úrokem a lichvářským úrokem. Jako pro Aristotela i pro něho platilo: Nummus non parit nummos. Peníz žádné peníze nevynáší. Peníze samy o sobě jsou sterilní, nemohou se samy vyrábět a rozmnožovat, pokud nejsou oplodněny a zavlažovány lidskou prací. Lichva je určitý druh protipřirozeného zisku, protože si posluhuje penězi, aby získala ještě více peněz. Lichvář „prodává jen čas“ a prodává ho neoprávněně, protože čas nepatří jemu, ale Bohu. Lichvář je tedy „lupič času“. Tento soud však nemá být ideologickou démonizací hospodářských činností a mechanismů. Tomáš rozlišuje mezi hrdlořezem, který rdousí toho, kdo trpí nouzí, když mu jako nezbytnost k přežití půjčuje peníze na lichvářský úrok, a mezi podnikatelskou půjčkou: „Kdo svěřuje své peníze obchodníkovi nebo podnikateli, aby tak vytvořil jakýsi druh společenství, může právem požadovat podíl na zisku, který z toho vzejde“ (ST ot. 78, pars sec.). Toto rozlišování mezi lichvou a oprávněným úrokem, který je použit v obchodu, najdeme u kanonistů 12. a 14. století.

Na konci středověku vedou potřeby tržní společnosti vlády a městské správy k tomu, aby povolovaly veřejným lichvářům otevírat na náměstích banky. Museli za to platit daně a nesměli překročit předem stanovenou výši úroků. V této souvislosti založil františkán Bernardin z Feltre tzv. Montes pietatis (Hory slitovnosti), o které se zasazovali i Bernardin ze Sieny (1380–1444) a dominikán Antonín z Florencie (1389–1459). Jednalo se o nové komerční ústavy, které půjčovaly chudým sice na úrok, ale velice nízký, aby je chránily před působností lichvářů a omezily tak sociální dopad lichvy. Jednalo se o „banky chudých“. Úroky sotva pokrývaly provozní náklady a nájmy. Rigorózní moralisté to však odsuzovali a pokládali za povolené jen bezúročné půjčky. 5. lateránský koncil (1512–1517) pokládá Montes pietatis za záslužné, protože kladou meze zlu. Byly vytvořeny i papežské banky, které pak mohly konkurovat židovským kreditním ústavům a konkurenci nevěřících a pomáhat tak chudým k přežití. V 16. století pomáhaly nejen chudým, ale i zámožným a podporovaly dokonce malé podniky. Tak pomáhaly v Itálii Montes pietatis chránit i svět práce. Podporovaly tam vznik hospodářského modelu malých a středních podniků, který je i dnes pro italské hospodářství typický.

Mezitím však vznikla nová střediska hospodářského myšlení. Především v Anglii, kde působila kalvínská etika, která hromadění peněz označovala jako projev Božího vyvolení a která se spřáhla s finančním hospodářstvím židovské kolonie. Ty vzrostly s příchodem tzv. marranos. Byli to Židé vypuzení z jiných míst Evropy. Ti se stali systematickými teoretiky anglického tržního hospodářství, které podporovalo sebeprodukci peněz skrze úroky a hromadění kapitálu. Tak mohl napsat kalvínský spisovatel Benjamin Franklin, jeden z otců nezávislosti Ameriky: „Peníze jsou svou přirozeností plodné a množí se. Peníze jsou schopny přinášet peníze a jejich potomstvo může plodit další peníze.“ Říká tak přesně opak toho, co tvrdí sv. Tomáš Akvinský.

Ztělesněním této hospodářské ideologie je Bank of England, prototyp dnešních centrálních bank. Byla založena roku 1694 a podle názoru Karla Marxe a Ezra Pounda to byla pro Západ rozhodující dějinná událost, od které se odrazil kvalitativní skok: mechanismus lichvy se stal nástrojem pro rozvoj finanční moci. S Anglickou bankou vznikl největší lichvářský ústav. Podílníky lákala tím, že jim stavěla před oči vidinu velkých zisků ze svých mechanismů. Pound říká, že banka nahromadila svůj zisk z úroků ze všech peněz, které vytvořila z ničeho: „Jednalo se o to, půjčit státu peníze, protože Vilém Oranžský uvízl kvůli vojenským výdajům v dluzích. Jako protislužbu obdržela banka nikoliv úroky, nýbrž plnou moc dát do oběhu bankovky, které odpovídaly očekávanému zisku. Tím způsobem zdvojnásobila banka svůj majetek, který spočíval na jedné straně ve zlatých a stříbrných mincích, které půjčila králi a od kterých očekávala, že je znovu obdrží, a na druhé straně v bankovkách, které přijímali soukromí občané a jejichž věrohodnost zaručoval panovník. Od obou stran požadovala banka úroky.“ Marx vidí v tomto podvodu první zdařilý experiment, který vedl k zadlužení státu a stal se pákou k rozmnožení kapitálu. Kapitál se nyní nemusel podrobit námaze a riziku, jaké jsou nevyhnutelně spojeny s hospodářskými investicemi. Tento mechanismus vede k tomu, co Žid z Trevíru (K. Marx, pozn. př.) nazývá „moderní bankokracie“, ve které se určitá vrstva příjemců obohacuje na úkor plátců daně a nakonec nastoluje politickou moc. Pound označuje ve svých Cantos bankéře Biddla za prototyp této kasty. Ten manipuloval v letech 1816 až 1832 s Centrální bankou USA, dceřinnou bankou Anglické banky, takovým způsobem, aby dosáhl soukromých zisků: vyvolával umělé hospodářské krize, které přivedly mnoho lidí k žebrácké holi, nesmyslně prodlužoval války, které mu vynášely, a z velkých zisků si mohl koupit právníky a novináře.

Když však hrdlořez dále šikanuje malé podnikatele a chudáky, patří to ke hrám velké finanční techniky. Pro lichváře typický a Franklinem vychvalovaný mechanismus sebeprodukce peněz má dnes rafinovanější metody. Tisk bankovek podléhá výlučně kontrole ústředních bank a ty ho provádějí nezávisle na politické moci. Proces, který použila Anglická banka před třemi staletími k rozmnožení kapitálu, je tím uzavřen. Nyní se zmnohonásobují především soukromé kapitály spekulacemi a používáním tzv. bankovního kapitálu (šeky, kreditní karty, převody). Výsledkem je, že velká část těchto peněz není kryta reálným hospodářstvím, ani zlatem, ani bankovkami a unikají kontrole centrálních bank. Dolarový objem ústřední banky obnáší 1 198 miliard, zatímco v oběhu u soukromých bank je 14 000 miliard dolarů. Tyto virtuální peníze tvoří „manévrovací masu“ velkých finančních spekulací. Ty podmiňují kolísání kurzů, protože díky moderní informační technologii se bankovní kapitál může bleskově přemísťovat. Tisíce miliard dolarů se tak denně přelévají sem tam, aby zvedly kurz. Jen dvacetina z toho je k dispozici obchodu a turistům. Zbytek se používá na věčnou honbu za příznivější spekulací, která tvoří peníze z ničeho. Odtud se spekulace rozšířila na trh surovin, a tak se dosahuje zvyšování cen, ze kterého chudé země, odkud suroviny pocházejí, nemají žádný prospěch. Tak se stává mezinárodní zadlužení jižní polokoule nástrojem útlaku, přičemž průmyslové země si stěžují na nedostatek kapitálu v oblasti investic. Finanční makléři směřují jim svěřené peníze raději do transakcí, ve kterých se kapitál sám rozmnožuje, než aby investovali do projektů, které mohou vytvořit pracovní místa. Zde je kořen masové nezaměstnanosti v celé západní Evropě.

Realistické pojednání o tomto scénáři nabídl již Pius XI.ve své encyklice Quadragesimo anno, kterou napsal po krachu burzy na Wall Street. Popsal „internacionalismus“ nebo lépe „internacionální imperialismus“ vysokých financí, pro který platí heslo: „Kde se mi dobře daří, tam jsem doma“, jako zhoubný a zavrženíhodný. Když dnes po této encyklice sáhneme, narazíme na zajímavé souvislosti, pokud jde o poměr sil a nové reálné hrozby moci, které ovlivňují mezinárodní finanční svět. Jsou to tytéž souvislosti, které uvádí Pius XI. v jiné encyklice Cariate Christi compulsi z roku 1932. Poukazuje na nespravedlivou nerovnováhu, na základě které může několik málo boháčů rozhodovat podle své libosti o osudu světového trhu.

Ale v církvi převážily v poslední době jiné starosti. Po pádu berlínské zdi jsme naskočili do vozu vítězů a klamně jsme pokládali to, co střízliví pozorovatelé chápou ve skutečnosti jako úspěch bank a finančních trhů, za vítězství víry v Ježíše Krista. Dnes, kdy bývalí komunisté vítězí ve volbách na Východě, se někteří lidé vracejí znovu k dávno zetlelé mrtvole Karla Marxe a kladou si otázku, zda je skutečně mrtev, nebo ne.

Zdroj: 30giorni 12/1995

Gianni ValenteShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Lord X   |   ip:158.194.2   |   2009-10-21  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok obsahuje viacere nepravdy. Urok, ak nie je privysoky, je opravneny. Nie je to len platba za cas, ale aj za riziko spojene s poziciavanim a za odlozenie okamzitej spotreby. Poskytnutie uspor inemu je sluzba ako kazda ina, preco by mala byt neziskova? Zadarmo by takmer nikto nepoziciaval, urcite nie surkomna osoba, to je jasne.

To co je popisane v druhej casti clanku je pravda, ale to je predsa frakcny rezervny system a nie urok. Tieto veci su na sebe nezavisle. Moze byt aj banka poziciavajuca s urokom, ale bez FRS. Na takejto banke nie je nic zle, pokial je sukromna, nemozes predsa nutit sukromnu osobu aby poziciavala za modre oci. Banka bez FRS ziadne peniaze nevytvara, to vyplyva z definicie takze nie je problem ak poziciava s urokom. Problemom moze byt ak su NOVE peniaze v obehu zatazene urokom. V systeme s plnou rezervou by nove peniaze mohol vytvarat len statny ustav, a tam nie je problem zakonom zabezpecit aby neboli vytvarane s urokom. A je vystarane...


sxg   |   ip:91.127.24   |   2009-10-21  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://afinabul.blog.cz/0908/obchod-s-otrokmi


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-10-21  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X | 2009-10-21 (10:07)

uvedom si konecne, ze banky uz davno nepoziciavaju peniaze sporitelov. preto je ten tvoj prvy odstavec uplne mimo misu a totalne od veci. casto kvazi odbornici argumentuju tym, ze urok motivuje ludi setrit. je to ale z velkej casti totalny nezmysel. ludia alebo firmy, ktore setria su neschopne alebo neochotne svoje peniaze reinvestovat v ekonomike. za tuto neschopnost alebo neochotu im maju platit ludia, alebo firmy, ktore si sice nemaju dostatok financnych prostriedkov, ale ak ich dostanu, tak vedia ako s nimi nalozit?! urok je teda nezasluzeny bonus za lenivost alebo neschopnost a to sa rovna opat iba komunizmu, kde sikovni su trestani a neschopni neopravnene zaplateni!

k druhemu odstavcu. FRS vytvara virtualne peniaze. urok taktiez vytvara virtualne peniaze. peniaze vytvorene FRS musim vykryt - splatit za pomoci mojej prace, cize realne. urok musim tak isto splatit mojou pracou, opat realne. a este jedna poznamka. tie dve veci nie su na sebe nezavisle, lebo urok je pozadovany pri poskytnuti akejkolvek istiny.

mozno by si si este zasluzil lekciu z latinciny, ale teraz nemam cas.


Iron Maiden   |   ip:62.168.12   |   2009-10-21  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Existuje vela definicii uroku. Ale iba jedna je pravdiva. A sice: Ja Ti poziciam Tvoje peniaze a Ty mi ich aspon dvakrat vratis.
Toto je pointa duchovneho dedictsva vyvolenych.


Lord X   |   ip:158.194.1   |   2009-10-21  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri - a koho peniaze poziciavaju ak nie sporitelove? hadam nie svoje? :) to je zanedbatelne mnozstvo... A nechapem co s tym ma spolocne moj prvy odstavec.. Urok nemotivuje ludi (a banky) setrit, ale prave INVESTOVAT, neviem ako si na take nieco mohol prist ved je to uplne opacne.

"ludia alebo firmy, ktore setria su neschopne alebo neochotne svoje peniaze reinvestovat v ekonomike. za tuto neschopnost alebo neochotu im maju platit ludia, alebo firmy, ktore si sice nemaju dostatok financnych prostriedkov, ale ak ich dostanu, tak vedia ako s nimi nalozit?!"

Ved ak niekto zaraba na uroku,znamena to ze uz svoje peniaze REINVESTOVAL. Tak aka neochota?
Ako moze byt urok bonus za lenivost? Ved prave to, ze niekto ma viac financnych prostriedkov na pozicanie znamena ze bol schopny a sikovny na rozdiel od toho druheho. Preco by sa ich mal len tak vzdat a nic z nich nemat? Keby ich nemohol pozicat so ziskom, proste by ich nepozical (neinvestoval). Tu vidiet ze urok prave motivuje ludi investovat a nesediet na peniazoch..

" urok taktiez vytvara virtualne peniaze. "

V systeme bez FRS nevytvara. Ak si myslis ze hej, tak mi napis ako? Bez FRS nemozu banky vytvarat nijako nove peniaze (objem penazi je konstantny), preto som napisal ze na to treba iny sposob..

Stale tu pocuvam aky je urok zly, ale ako si konkretne predstavujete alternativny financny system bez neho? Bez FRS by sa to dalo..


pozeraj   |   ip:213.151.2   |   2009-10-21  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  omg urok nemoze byt ani nizky,stale to je urok a zdlhodobeho hladiska je to to iste... poziciavanie penazi na urok by jednoducho nemal byt predmetom podnikatelskej cinnosti,lebo tej ide o zisk. Peniaze by mal poziciavat stat = kolko pozicias,tolko vratis.


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-10-21  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Stale tu pocuvam aky je urok zly, ale ako si konkretne predstavujete alternativny financny system bez neho? Bez FRS by sa to dalo"

starnuce peniaze, nieco na princip Joytopie, princip win-win.Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-21  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mít státní banku (centrální), která by STÁTU peníze nepůjčovala s úrokem - to se mi zdá logické. Když je to státní banka, ve vlastnictví státu, proč by měla chtít po svém majiteli úrok?
Centrální banka v soukromých rukou takové požadavky bude mít vždy, jde jí o zisk. Ale státní??? Placená ze státního rozpočtu jako státní úředníci, a tečka.


Lord X   |   ip:158.194.1   |   2009-10-21  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LukyBB - Urok by existoval aj v joytopii, kazdy by pouzival body a nie FREE. Joytopia je v principe (v efekte) to iste ako dnesny system + vysoka inflacia...

pozeraj - "omg urok nemoze byt ani nizky,stale to je urok a zdlhodobeho hladiska je to to iste... poziciavanie penazi na urok by jednoducho nemal byt predmetom podnikatelskej cinnosti,lebo tej ide o zisk. Peniaze by mal poziciavat stat = kolko pozicias,tolko vratis."

Vytvaranie novych penazi by nemalo byt predmetom podnikatelskej cinnosti... Ale preco nie poziciavanie?

Samozrejme ak by stat fungoval ako konkurencna bezurocna pozicovna, mohlo by to tak byt. Jej straty by museli byt dotovane z dani (..alebo tlacenim penazi?), a neviem ci sa da statu natolko verit, ale k podobnemu zaveru som prisiel aj ja.


R.V.   |   ip:207.159.1   |   2009-10-21  (17:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetci.

bezurocna ekonomika uz bola uspesne vyskusana,preverena a ukazala sa byt absolutne a nevyvratitelne funkcna - a to do takej miery ze urobila absolutny hospodarsky zazrak ,ked obnovila behom 7 rokov totalne zdevastovane Nemecko.

Este raz si pozrite tu na Dolezite.sk Poznamka o povojnovom Nemecku a bezurocnej ekonomike.(z 2009-07-28)

Tym by mala raz a navzdy skoncit debata ci je mozni alternativny financny system!

Nie ze len je mozny,ale je uz prevereny,vyskusany a dokazatelne funkcny.

Vas R.V. r.vasky@live.com


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-10-21  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X | 2009-10-21 (15:19)

vsetky peniaze na uctoch v bankach povazuju banky za svoje. sporitel vlastni iba pohladavku. to je najlepsie vidno vtedy ked banka skrachuje, dokonca vtedy nie je ani obvinena, ze ta okradla. dobre to vo svojej knihe opisal m. rowbotham, ktora aj na tomto webe uz bola casto citovana. dalej, neverim, ze si nevidel film peniaze ako dlh (money as debt). takze to je dostatok argumentov na to, ze pani sporivi sa uz davno minuli.

preco povazujes setrenie za investiciu? to, ze ty odkladas prachy v banke a do ich produktov to nie je investicia. v tom je ta neschopnost, neochota, mozno strach. a prave naopak je to dlznik, kto strach nema, kto nesie riziko, kto vie ako nakladat s peniazmi, kto ich vracia opat do obehu, teda do ekonomiky.

vieme za akym ucelom vznikli banky cca v 11. storoci. sluzili na ochranu majetku pred zlodejmi, spekulatmi atd, samozrejme za poplatok. ty, ze odkladas peniaze v banke nemas moralne pravo prizivovat sa na praci druhych. o tom pojednava aj clanok ku ktoremu diskutujeme. aj v nom sa pise, ze za peniazmi je vzdy niekoho praca, ci uz cloveka, strojov alebo zvierat. nikoho ineho! preto si dovolim tvrdit, ze 99% ludi vyuziva bankove sluzby prave z tohto dovodu-z dovodu ochrany majetku a to este aj v sucasnosti. ta 2-3% almuzna (urok), ktoru banky ponukaju je iba marketingovy tah aby ovplyvnili sebcov a hlupakov (neber osobne).

teraz k peniazom bez FRS. tak to skusme inak. jeden vzorec:

dlh /(dlh+úrok)*100% = pocet ludi, ktori dokazu uver splatit

1000 /(1000+6%)*100% = 94,3396

skuska spravnosti

úrok /(dlh+úrok)*100% = pocet ludi, ktori zakonite skrachuju

6% /(1000+6%)*100% = 5,6604

a to sme este nepouzili zlozene urocenie.

este jeden empiricky dokaz z historie.

ako asi dnesny ekonomovia vysvetluju fakt, ze byvale ceskoslovensko malo v druhej polovici 60.-tych rokov minuleho storocia rast hdp vacsi ako zapadna europa a USA???

ako by vysvetlovali, ze byvali sovietsky zvaz bol vo vesmire vo vsetkom prvy (az do fingovaneho letu na mesiac) a to s desatinovym rozpoctom oproti NASA???

ako by vysvetlovali, ze slovania nikdy nikoho a nikde nekolonizovali???

ak sa krajiny drzia zlateho standardu tak tu je moznost trvalo udrzatelneho rastu, ale ten rast je velmi mierny-pozvolny.

ps: odpovedou na vyssie spomenute otazky je, ze zapad opustil zlaty standard, ktory aj tak obchadzali uz od vojny vo vietname,, zaciatkom 70.-tych rokov m.stor. a v CSSR platil este aj niekolko mesiacov po revolucii v roku 1989.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-21  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Od minulej debaty o peniazoch s Godwinsonom a LordomX som sa ukludnil ale dnes ked citam prispevok LordaIksa tak mi zase zovrela zlc.Az mi je do placu ked vidim ako sa moze z cloveka stat cvicený papagaj bez stipky zdraveho rozumu.

1.Peniaze su doklad o vykonaní práce a tento doklad moze vydavat iba stát tak ako obciansky preukaz.
2.Zisk firiem tak isto ako bankovy urok je KRADEZ potvrdeniek o hodnote ktoru vykonali ludia.Tieto dve veci kazia spravodlivu vymenu tovarov a sluzieb medzi ludmi tak ,ze im pri vymene KRADNU z vymienaneho tovaru ci sluzby.!
Firma neda ludom mzdu aka im patri a banky pytaju vacsiu hodnotu ako vydali potvrdeniek.
3.Toto je mozne odstranit iba 100% zdanením ZISKOV firiem,nakolko aj banky su firmy.Zvlastnou zlodejskou organizaciou je Centralna banka,ktora vraj podla zakona nie je podnikatelsky subjekt,ani nie je zapisana v obchodnom registri ale BERIE UROK a tlaci peniaze.Vrcholom zvratenosti je ze tieto natlacene peniaze nie su povazovane za majetok statu ale za majetok banky.Preto sa hovori o dlhu statu voci CB ,co je uz taky debilizmus aky na tomto svete este nikdy neexistoval.
4.Toto vsetko sa da odstranit 100% zdanením ZISKOV a vyhlasenim CB za statny organ, ktoremu nemoze stat nic dlhovat.CB tlaci statne peniaze ,nie svoje!!!Tak ako jej moze byt stat dlzny????
Stat si moze na cesty a investicie natlacit penazi kolko chce a nebudu to inflacne peniaze lebo budu pokryte danou investiciou.
Iba taketo chapanie dnesných penazi je spravne.Pletenie si dnesnych penazi s peniazmi krytymi zlatom alebo komoditou svedci o absolutnom nepochopeni dnesneho financneho systemu.


Rudolf V.   |   ip:76.15.209   |   2009-10-21  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to:C.V.,kri a ostatny bojovnici proti uzere.

Dobre to drzite,len nevidim nikde Goodwinsona.Asi uz mu to pomali zaplo ze uzernicky system musi byt zlikvidovany!

Tak len bite do tych uzernickych pohanov!

Vas:R.V.


Lord X   |   ip:158.194.1   |   2009-10-21  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri - "dlh /(dlh+úrok)*100% = pocet ludi, ktori dokazu uver splatit"

Preco? Ved splatene peniaze sa vracaju do obehu ako dalsie pozicky, a vobec v obehu je mnoho inych penazi ako tie ktore si dany clovek pozical. Ale suhlasim ze nove peniaze by sa do obehu nemali dostavat zatazene urokom, prave preto co si napisal, chapem ako si prisiel k takemu zaveru. V skutocnosti to nie je az take dramaticke pre to co som napisal vyssie, ale v idealnom systeme by to nemalo byt. Lenze je velky ROZDIEL ked dava o obehu peniaze s urokom emisna institucia (nove peniaze) a ked poziciava s urokom sukromna banka (len presun penazi v ramci obehu, nevytvara nove peniaze). Pokial samozrejme nie je FRS.

"1.Peniaze su doklad o vykonaní práce a tento doklad moze vydavat iba stát tak ako obciansky preukaz.

.Zvlastnou zlodejskou organizaciou je Centralna banka,ktora vraj podla zakona nie je podnikatelsky subjekt,ani nie je zapisana v obchodnom registri ale BERIE UROK a tlaci peniaze.Vrcholom zvratenosti je ze tieto natlacene peniaze nie su povazovane za majetok statu ale za majetok banky.Preto sa hovori o dlhu statu voci CB ,co je uz taky debilizmus aky na tomto svete este nikdy neexistoval.

4.Toto vsetko sa da odstranit 100% zdanením ZISKOV a vyhlasenim CB za statny organ, ktoremu nemoze stat nic dlhovat.CB tlaci statne peniaze ,nie svoje!!!Tak ako jej moze byt stat dlzny????"

Viac menej suhlasim.

Nesuhlasim vsak zo 100% zdanenim ziskov akejkolvek sukromnej firmy, ci je to banka alebo nie. To je bohapuste okradanie. Kto by potom pracoval, keby z toho nic nemal?

Problemom sucasneho usporiadania je frakcny rezervny system a sukromne emitovanie NOVYCH penazi do obehu. Nie urok v ramci obehu!


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-21  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
prezradil si sa ze len verklikujes...

Kto by potom pracoval, keby z toho nic nemal?
Nepochopil si ze do prace sa chodi vymienat svoju pracovnu silu a schopnosti za MZDU!!!!Teda za doklad o vytvorenej hodnote, za ktorý si mozem vymenit ine tovary potrebne k zivotu.
100% zdanenie ziskov znamena ze nebudem ludi okradat ale im dam plnu MZDU t.j.to co vytvorili teda pridanu hodnotu znizenu o vyrobne naklady a odvody.Ak im dam menej tak som ich OKRADOL!!!!Ved aj ja si mozem dat mzdu ako podnikatel.Ked vyplatim z trzieb odvody,mzdy a naklady nesmie mi nic zostat,lebo inak som ZLODEJ.
Dosledok toho je uplne jasne viditelny.Ak si necham ZISK tak vyrobky ktore ludia vyrobili si nemozu kupit lebo som im na to nedal MZDU.Z toho zakonite vznika nadvyroba.
Kapitalizmus je smiesna matematicky dokazetelna debilita ktora nemoze fungovat uz len z tohto principu.
Komunizmus je to same len o ziskoch rozhoduju komunisti.
Základny prijem je system kde sa zisky 100% zdania a rozdelia medzi ludi.A nie je v nicom problem,nenarusa sa financny obeh,nie je chudoba,kazdy dostane aspon minimalnu mzdu na prezitie,je velmi odlahceny socialny system a nikto si nemoze stazovat.
Akurat zlodeji!Ze im nie je umoznene legalne kradnut ako je tomu dnes.

Uz som vymyslel aj to ze FRS nie je problem ked sa peniaze doplnia do obehu ako schodok statneho rozpoctu.Lebo FRS vytvara schodok rozpoctu, nie ako tvrdia tupci ze tým sa zadlzujeme.Schodok rozpoctu je nutna vec v systeme FRS.
Ak niekto tvrdi ze peniaze su majetkom Centralnej banky tak to uz nema zmysel diskutovat, to je uz diagnoza a patri to na psychiatriu.Lord X   |   ip:158.194.1   |   2009-10-21  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak sa ta spytam takto: Kto by zamestnaval ludi, keby z toho nic nemal? Ja teda nie..
Co bude motivovat podnikatelov investovat do zamestnancov, do firmy, ked sa ich zisk aj tak 100 percentne zdani?

Ak sa zisky 100 percent zdania a rozdelia, na zaklade coho? Co bude motivovat ludi pracovat, ak dostanu aj tak zakladny prijem?

Prachsproste komunisticke okradanie sikovnych a davanie lenivym..


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-10-21  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X | 2009-10-21 (20:48)

"Preco? Ved splatene peniaze sa vracaju do obehu ako dalsie pozicky, a vobec v obehu je mnoho inych penazi ako tie ktore si dany clovek pozical."

dobre, takze si si vsimol tu pyramidu. aby system nepadol musi prist k dalsiemu a dalsiemu zadlzovaniu, k novym uverom. ale neda sa suhlasit s tym, ze peniaze sa vracaju do obehu. cast ziskana na urokoch (zisk) sa stava de jure majetkom banky. z toho cast banka venuje ako almuznu co som spominal vyssie. potom uz s nimi nakladaju podla vlastneho presvedcenia. samozrejme netreba zabudat na naklady spojene z prevadzkou, mzdy, odmeny, vyplata dividend...to vsetko ale z tvojej prace!

dalej ich povedzme investuju do v sucasnosti bezcennych papierov. logicky sa da teda usudit, ze velka vacsina penazi zaplatenych ako uroky sa presuva do zahranicia. to uz ale s nasim obehom penazi v ekonomike (v SR) nema nic spolocne.


R.V.   |   ip:76.15.209   |   2009-10-22  (01:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 C.V. a kri

To je ale krasne ako chapete celi uzernicky podvod a dokazete udrzat pevnost pred utokmi pohanov.Keby som mal takych ludi ako ste vy,na Slovensku v rokoch 1994-1998,ten skorumpovany odpad a hnoj ktory tu dnes vladne uz by bol davno prec a dnes uz Slovensko by bolo s najvissov zivotnov urovnov na svete.

Wow,wow,wooow,ako sa tu hovori:lepsie neskorsie,nez nikdy!

Rudolf Vasky


Lord X   |   ip:158.194.1   |   2009-10-22  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "100% zdanenie ziskov znamena ze nebudem ludi okradat ale im dam plnu MZDU t.j.to co vytvorili teda pridanu hodnotu znizenu o vyrobne naklady a odvody.Ak im dam menej tak som ich OKRADOL!!!!"

A si myslis ze iba zamestnanec ma zasluhu na vzniku vyrobku, tak preco vobec potrebuje a hlada zamestnavatela? Preco nezacal vyrobok vyrabat sam predtym? Pretoze na vzniku vyrobku maju zasluhu obaja. Zamestnanec poskytuje prac. silu a zamestnavatel stroje, vybavenie, prostredie a niekedy aj know-how. Preto je spravodlive ze sa o zisk rozdelia podla dohody. To co pises su len obycajne bolsevicke klamstva o "triednom nepriatelsve" medzi nimi, prezlecene do trochu ineho kabatka... V skutocnosti ide o spolupracu...


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-22  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX: Kde píše cv, že jen zaměstnanec má zásluhu na vzniku výrobku? Nemohu to najít...
Já to chápu tak, že to co zůstane po všech odpočtech jako "zisk" se rozdělí mezi zaměstnance a zaměstnavatele (majitele) do poslední koruny, samozřejmě v různém poměru. Na konci bilance by měla být nula. Když majitel (zmaěstnavatel) chce zůstat konkurence schopný, musí investovat jak do obnovy, výzkumu, vývoje, inovace buď z toho, co si jakoby vyplatil v rámci rozdělení příjmů, nebo si pomůže půjčkou. Tím, že rozšíří výrobu, vytvoří taky další pracovní místa, ale zároveň zvýší výrobu, tudíž i při zachování poměru dělení "zisku" vydělá víc. Pokud půjčené peníze reinvestuje (a nebude si za ně kupovat třeba soukromý ostrov v Tichomoří :-D), neměla by půjčka být úročena. Jestli tomu rozumím špatně, prosím opravte mne :)


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-10-22  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
dobre vidim ze si sformovany kapitalizmom,tak zacnem z opacneho konca.Vies si nakreslit financný obeh?Podla mna by si si ho mal vediet ,je jednoduchy.
Z neho by si videl ze peniaze su potvrdenky ktore vydava stát a sluzia na evidovanie vykonanej cinnosti ci hodnoty.Tieto peniaze maju sluzit ludom pri vymene ich tovarov a sluzieb.Avsak ZISKOM a UROKOM firmy ci banky neustale znevazuju a znehodnocuju prácu vsetkych ktorí ju vykonavaju tak ze im nevydavaju doklad o skutocne vykonanej praci/firmy/ resp.nutia ich pracovat viac ako je hodnota vydaneho dokladu,/banky/.
Tymto z obehu odcerpavaju peniaze t.j. potvrdenky o vykonanej praci a oni sami si za to kupuju a prisvojuju tovary podla vlastneho uvazenia.To je zlodejina,nema to nic spolocne s odmenou za vykonanu pracu.To sposobuje ze vznika NADVYROBA, ze banky si stavaju MRAKODRAPY a ludia nemaju za co kupit detom ucebne pomocky a kvalitne potraviny a ani dom ci byt aby sa mohli ozenit a mat kde byvat.
To tiez sposobuje ze sa týmto vlastne znizuje DOPYT a firmy zistuju ze ich vyrobky nema kto kupovat a banky zistuju ze ich urocene pozicky si nik neberie.Firmy potom znizuju vyrobu,prepustaju ludi,krachuju a banky tiez kedze ludia nemaju z coho zaplatit pozicky.Takto vznika kríza.Keby nebolo ZISKU a UROKU cely financny obeh by stale fungoval rovnovažne.Preto teraz ma kazdy stat schodok rozpoctu lebo tým sa vlastne vyvolava dopyt aby sa system nezrutil.
Ale ako som uz povedal pokial sa bude produkovat schodok rozpoctu do nekonecna tak to bude fungovat ak nie sa to zosype.
Na vine vsetkemu je ZISK a UROK.
Neverim ze to pochopis s tvojim vygumovaným a na kapitalisticko natretým mozgom.
Ze kapitalizmus je debilita a ze matematicky nemoze fungovat sa príslo uz velmi davno.Odvtedy si kapitalizmus svoju existenciu udrziava jedine VOJNAMI.A tomu bude dufam uz v kratkom case koniec a dufam ze aj take mozgy ako mas ty prestanu do sveta blabolit nezmysly.


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-10-22  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
dovol aby som Ti prejavil svoju velku poklonu a obdiv za logicke a normalne rozmyslanie.Na to aby clovek logicky rozmyslal nemusi nic vediet o kapitalizme ci komunizme.To je na tom pekne.


firex   |   ip:13.16.137   |   2009-10-22  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sranda ako tu ludia piseme, akoby nase uvahy mali byt zrazu nejako precitane tymi najbohatsimi a mocnymi a oni padnu z nich na zadok ze ved ozaj, a zmenia fungovanie celeho systemu.. nemalo to ziadny vyznam nikdy, lebo je to blbost ak to nie je vyhodne pre vsetkych, vratane nich

fakt je, ze 'platidlo' je spolocnostou uznavana substancia (jednotka dohody), poskytujuca moznost lahkej vymeny za realnu protihodnotu alebo ine platidlo, co je velmi prakticke. Vlastnici takejto substancie ju nemusia davat von bez naroku na revans cize urcitu zabezpeku ze sa casom vrati a popripade zhodnoti. Pruser je ze nemame systemom zarucenu stabilitu platidiel, to je prva 'chyba' systemu.

Druha chyba je ze by nemalo byt oficialne povolene POZICIAVANIE ale len INVESTOVANIE. Pozicka by mala byt len oznacenim znacne nevyhodnej a riskantnej investicnej ponuky pre realizatora.

- POZICKA je vo svojej podstate mrtva, indiferentna a bezohladna. Faktor isteho zisku za kazdu cenu je v rozpore s realitou ziveho vesmiru, ludskeho snazenia a normalneho fungovania spolocnosti. Ako narusenie prirodzenosti vedie samozrejme ku nestastiu, nasiliu a konfliktom.

- INVESTICIA je vo svojej podstate ziva, lebo nesie so sebou spolucast s osudom dlznika a investor sa bude snazit o co najlepsiu moznost zlepsenia svojho klienta, lebo len tak sa hodnota vrati naspat a popripade zuroci. Investicia je v podstate zaplatenie za uvedenie zivotaschopnej veci do zivota s rozne velkym podielom z jej existencie.

- Len investicie zarucia, ze objem platidla sa investorovi nebude rozrastat donekonecna tak ako dnes, pretoze nie je fyzicky mozne byt zainteresovany v prilis vela dobre fungujucich aktivitach.. Tak ako stromy a tela zivocichov by banky dosiahli optimalne rozmery a dalej by sa uz nerozsirovali cim by dali priestor a sancu aj inym.


Lord X   |   ip:158.194.1   |   2009-10-22  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - "Avsak ZISKOM firmy neustale znevazuju a znehodnocuju prácu vsetkych ktorí ju vykonavaju tak ze im nevydavaju doklad o skutocne vykonanej praci/firmy/"

Ukaz mi jedneho cloveka ktory by nieco robil ak by z toho nic nemal. Cena vyrobku je urcena len tym, za kolko je ho nejaka firma ochotna vyrobit. Firma sa sklada zo ZAMESTNANCOV a ZAMESTNAVATELOV. Ak jeden z nich chyba, nic sa nevyrobi. Teraz tvrdis ze firma by mala pracovat bez zisku, to znamena predavat len za vyrobnu cenu. A z coho by potom zili zamestnanci a zamestnavatelia? Alebo tvrdis, ze zisk by sa mal rozdelit medzi vsetkych ludi v state? (zdanit). A cim oni prispeli k vyrobe? To je zase len bohapuste okradanie sikovnych a davanie lenivym. Nespravodlive a nelogicke. Zisk by sa mal predsa rozdelit medzi tych co si ho zasluzia svojou pracou (zamestnancov a zamestnavatelov) a nie zdanit. Inak by nikto nepracoval..

Tara - "Kde píše cv, že jen zaměstnanec má zásluhu na vzniku výrobku? Nemohu to najít..."

Tuto (2009-10-21 (21:46)): "100% zdanenie ziskov znamena ze nebudem ludi okradat ale im dam plnu MZDU t.j.to co vytvorili teda pridanu hodnotu znizenu o vyrobne naklady a odvody.Ak im dam menej tak som ich OKRADOL!!!!Ved aj ja si mozem dat mzdu ako podnikatel.Ked vyplatim z trzieb odvody,mzdy a naklady nesmie mi nic zostat,lebo inak som ZLODEJ."

"Ved aj ja si mozem dat mzdu ako podnikatel." Nechapem co si myslel tymto ved je to v priamom rozpore s nasledujucou vetou a tou predtym..
"Nesmie mi nic zostat" znamena predsa ze majitel (zamestnavatel) nedostane nic (ziadnu mzdu - zisk), teda asi podla cv nemal ziadnu zasluhu na vzniku vyrobku. To je predsa nespravodlive a blbost.
Ak si da mzdu ako je to v prvej vete, tak mu predsa nieco ostalo a teda uz ma ZISK, tak potom neviem preco cv hovori ze ho nema mat ked to sam popiera...

Tara "Já to chápu tak, že to co zůstane po všech odpočtech jako "zisk" se rozdělí mezi zaměstnance a zaměstnavatele (majitele) do poslední koruny, samozřejmě v různém poměru. Na konci bilance by měla být nula. Když majitel (zmaěstnavatel) chce zůstat konkurence schopný, musí investovat jak do obnovy, výzkumu, vývoje, inovace buď z toho, co si jakoby vyplatil v rámci rozdělení příjmů, nebo si pomůže půjčkou. Tím, že rozšíří výrobu, vytvoří taky další pracovní místa, ale zároveň zvýší výrobu, tudíž i při zachování poměru dělení "zisku" vydělá víc. Pokud půjčené peníze reinvestuje (a nebude si za ně kupovat třeba soukromý ostrov v Tichomoří :-D), neměla by půjčka být úročena. Jestli tomu rozumím špatně, prosím opravte mne :)"

Suhlasim. Ale kde je v tomto systeme (co je v podstate dnesny system + neurocene pozicky) 100 zdanenie ziskov? Pretoze TO je to co tu cv neustale opakuje a co nemozem akceptovat. Ved sama pises ze zisk ide zamestancom a zamestnavatelom tak ako to ma byt, teda nie statu ako dan..

Suhlasim so statom kontrolovanou bezurocnou emisiou penazi (statna banka, zrusenie FRS).
Sulasim s nepriamym zrusenim uroku (kedze statna banka by poskytovala pozicky bezurocne, takmer nikto by si tie urocene nebral)
Ale nesuhlasim so 100 zdanenim ziskov, alebo ich nejakym umelym prerozdelovanim! Co si tym vlastne konkretne myslel?


Lord X   |   ip:158.194.1   |   2009-10-22  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara: "Já to chápu tak, že to co zůstane po všech odpočtech jako "zisk" se rozdělí mezi zaměstnance a zaměstnavatele (majitele) do poslední koruny, samozřejmě v různém poměru."

Este chcem podotknut, ze takto to funguje predsa uz dnes, netreba nic menit. Tak ake nove zdanovanie, cv?


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-10-22  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To:C.V. a Lordovi X.

Krasne si to podal Lordovi to hore (10:50).On nechape,ze cestny,teda ozajstny podnikatel bude podnikat preto ze z toho zivy seba a svoju rodinu a pritom je sefom sam sebe.Nemusi ist si hladat zamestnanie a tam potom mat idiotskeho sefa ktory mu bude rozkazovat.Uz toto samo o sebe je velka motivacia podnikat.(aspon u mna a ostatnich co som poznal)- byt oslobodeny od idiotov ktory ti rozkazuju.

Podnikatel neprestane podnikat,ked mu nebude dovolene zit v exese,v luxuse a prepychu a svojej manzelke nebude moct kupit diamantovy nahrdelnik za 5 milionov euro!

Naopak,bude stastny ze ma pristup k bezurocnemu financovaniu a moze uskutocnit svoje podnikatelske zamery!

100% zdanovanie ziskov ktore nejdu na reinvesticie neznamena ze podnikatelia si nebudu moct tvorit rezervy,na udrzbu,obnovu atd.

Ved to sme krasne videli v Nemecku po vojne-ANI JEDEN JEDINY PODNIKATEL DEPRESTAL PODNIKAT LEBO MU ZDANOVALI ZISKY NA 100%!- Naopak kazdy si uvedomil ze tym vlastne je nuteny urychlene
rozvyjat svoj podnik,svoju vyrobu a produkciu a mat bezkonkurencne ceny na svetovych trhoch a povytlacat z nich vsetky Anglicke a Americke firmy ktore si museli prihodit na cenu svojej produkcie zisky a dividendy!- PRETO NA NATLAK AMERICANOV NEMECKO BULO DONUTENE ZLIKVIDOVAT SVOJU BEZUROCNU EKONOMIKU!!!!!!!!!

JEDNODUCHO HROZILO ZE NEMECKE FIRMY EKONOMICKY OVLADNU TUTO PLANETU!!!!!!!!!!

Jaj,ty C.V.,ked citam tvoje prispevky to je radost a parada!Ale dufam ze aj Lordovi X-ovi pomali zacne svitat v hlave,- urcite aj Goodvinsonovi uz zacalo,-lebo je ticho a tak nechce priznat ze dnes obhajovat uzernicky financny system je absolutna debilitina a mentalna retardovanost!

Vas:R.Vasky


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-22  (19:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  R. V. - "Krasne si to podal Lordovi to hore (10:50).On nechape,ze cestny,teda ozajstny podnikatel bude podnikat preto ze z toho zivy seba a svoju rodinu a pritom je sefom sam sebe."

Ak dokaze podnikatel uzivit seba a svoju rodinu,znamena to predsa ze ma ZISK. Tak potom o akom stopercentnom zdanovani to hovoris? 100% znamena ze mu neostane NIC, ani na chleba..
Dobre, podla toho co si napisal som pochopil ze nemyslis 100% zdanovanie zisku, ale len neprimeraneho zisku nad nejaku hranicu.. (neviem preco si to s cv nenapisal rovno a preco to potom nazyvas 100% zdanovanie..)
A kto urci co je ok a co je uz "neprimerany zisk" ? Nejaka skorumpovana statna komisia? Dakujem, neprosim..


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-22  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
vidim ze sa snazis tak ti nebudem nadavat.Neuvedomil si si ze 100% zdanit zisk neznamena ze podnikatel nebude mat z coho zit.Ved si moze dat mzdu aku chce!!!!A zo mzdy za vykonanu pracu by mal kazdy zit.Tak nech si ju da podnikatel najvyssiu ked je taky super ze zamestnava aj druhych ludi.Nikto mu nebrani predsa aby zil zo slusnej mzdy.
A predsa do nakladov si moze dat nove stroje kolko potrebuje.Odvody zaplati podla zakona, aj mzdy ludom.Ale nic mu nesmie zostat viac.Vsetko musi tak rozdelit aby mu nic nezostalo.
Nikomu by sa neuskodilo, stat by mal viac dani lebo zo mzdy sa platia dane,ludia viac miezd, podnikatel by mal na to iste co doteraz.A potom by si nevidel ze existuju automobilky ktoré dokazu vyrobit aut pre 4 zemegule a zaroven polovica nasej zemegule trpi hladom.Ani banky by si nestavali mrakodrapy napriek tomu ze polovica krajiny nema co jest.
A vo vovovo tom to je.
Nie o kapitalizme a socializme,ci komunizme,iba o matematike a zdravom rozume.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-22  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to RV
srdečny pozdrav do Brooklynu


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-22  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
a Ty sa drz na tej moravskej univerzite a ked ta vyskolime tu na tejto diskusii mozes ucit aj prefesorov ekonomie.Zatial len recitujes ich basnicky a to by si nemal...musis aj zdravy rozum pouzivat.


duves   |   ip:78.99.115   |   2009-10-22  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne sa názory cv páčia. A teraz neviem čo je to prave on, ktoremu som popietal asi pred pol rokom,že úrok nie je problém. Áno je. Peniaze zaťažene urokom potrebuju dasie peniaze, no a kedze sumarne dlžnici nevedia peniaze natlačiť, tak si musi požičať dalsie na splatenie úrokov starých úverov. A takisto sedí aj to o tom zisku. Problemom je, že každa kríza sposobuje downsizing. T.j. po kríze zostane voac ludi bez prace, nikdy sa do pracovneho procesu nezapoja, zníži sa kúpna sila, no majitelia firiem nútia svojich ludi predavat čoraz viac. Je to chore. Ale osobne nevidim ani záchranu prerozdelovat zisk medzi tvorcov pridanej hodnoty. Planeta predsa nema tolko zdrojov, aby sme mali všetci klimatizovany dom a dve auta. Najbližšia revulucia bude zelena.


duves   |   ip:78.99.115   |   2009-10-22  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemate chuť diskutovať aj na porade? Casto som tam sám.
http://www.porada.sk/1178482-post231.html


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-22  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves
ver tomu ze planeta by uzivila este raz tolko ludi a kazdy by mohol mat dom aj auto.
V skutocnosti aj je podla mna tolko aut uz davno vyrobenych aj domov postavenych len ich vlastnictvo je zle rozdelene.
Uz sa dlho strojim zverejnit tu moju schemu financneho obehu a nad nou by sme mohli vsetci diskutovat,len uz sa mi ju nechce dosolichavat,lebo zatial nie je taka podrobna ako by som chcel ale na vysvetlenie by stacila.Tak si skusim s tým pohnut.
Je to financny obeh tak ako obeh ustredneho kurenia, kde vidiet ako sa peniaze akumuluju v bankach a vo firmach.Nestracaju sa samozrejme nikde,banky a firmy ich tiez odnesu len na trh,nikde inde, ale sposobuje to to ze je vytvoreny dopyt po strojoch, autach a mrakodrapoch a ludia nemaju si za co kupit zivotne potreby.Je to o prerozdeleni a spravodlivom prudeni penazi v obehu.


duves   |   ip:78.99.115   |   2009-10-22  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No peniaze maju vlastne kopírovať životnosť tovarov a ten je krátky. Čiže treba zabezpečiť aby držba peňazi bola nevýhodná, napr. za 1 rok by stovka stratila 5%, ale na druhej strane ich požičanie by tomu zabranilo. Dlžník by si požičal 100 a vrátil by 100. Musí sa vytvoriť system, aby sa ukončilo panovanie kapitalu. Peniaze nesmu robiť dalsie peniaze, lebo sa iba špekuluje, miesto plodnej práce.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-22  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves
super,lubia sa mi Tvoje nazory a vzdelanost v oblasti penazí.Precital som teraz Tvoju diskusiu na porade.sk a ten jar88 to je priserny pako,normalne som sa nastval, skoro ako niekdy pri Godwinsonovi alebo LordoviX.
Ale uz nenadavam na nikoho,to nepomoze, rozmyslam ako ich s tou mojou schemou definitivna matematicky uzemnit.


duves   |   ip:78.99.115   |   2009-10-22  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jj, dik. S jar88 som tam bol riadne posekany. Inak mame este dalsie 2 temy o krize: http://www.porada.sk/t90276-padne-amslico-aig-o-com-je-ekonomia.html

a
http://www.porada.sk/t102397-p91-hospodarska-kriza-a-co-s-nou.html#post1181927

Tema s jar88 bola napokon uzamknuta. Maj sa...


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-22  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:

o té schémě už jsi kdysi psal, moc ráda bych se jí dočkala ;)


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-10-22  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no co milacikovia nasi, uz vas presla ta urokova ekonomika ? Ak nie tak od pana R.V. nieco na citanie:

http://www.sophia.sk/casopis/ekonomika.html


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-23  (00:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - ty kokso Ty ako vies ze studujem na morave.. ved nick LordX pouzivam len na tejto stranke a nikde som to nespominal.. dpc.. wtf?


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-23  (01:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - ty kokso Ty ako vies ze studujem na morave.. ved nick LordX pouzivam len na tejto stranke a nikde som to nespominal.. dpc.. wtf?

"Neuvedomil si si ze 100% zdanit zisk neznamena ze podnikatel nebude mat z coho zit.Ved si moze dat mzdu aku chce!!!!A zo mzdy za vykonanu pracu by mal kazdy zit.Tak nech si ju da podnikatel najvyssiu ked je taky super ze zamestnava aj druhych ludi.Nikto mu nebrani predsa aby zil zo slusnej mzdy.
A predsa do nakladov si moze dat nove stroje kolko potrebuje.Odvody zaplati podla zakona, aj mzdy ludom.Ale nic mu nesmie zostat viac.Vsetko musi tak rozdelit aby mu nic nezostalo."

Ved zisk firmy sa rozdeli medzi investicie, mzdy zamestnancom a zamestnavatelom. Ina moznost nie je ani teraz. Co ma ostat? Pokial chce podnikatel viac, jednoducho si to prida do mzdy ktoru povolujes. A je vymalovane, mame tu presne to co teraz.

Nemozes povedat ze mas 100% zdanenie ziskov a pritom mzdu zamestnavatelom a zamestnancom. Ved mzda zamestnavatelom = nezdaneny zisk! (zisk co nejde statu). Preco to volas 100% zdanovanie? To co hladas je asi progresivne zdanovanie: http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_tax
To nie je podlamna dobre, lebo tresta ludi za uspech...


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-10-23  (01:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to:Lordkovi X a C.V.

Vazeny Lord alebo baron X,-Ja hovorim o zopakovani 100% zdanovani ziskov a dividendov ktore nejdu na reinvesticie a o 95% zdanovani osobnych prijmov nad urcenu hranicu- presne tak ako to bolo v Nemecku.Teda peniaze ktore podnikatelovi ostanu po zaplateni vsetkych nakladov(aj svojho platu,odvodov,normalnych dani,tvorby rezerv atd.)

To znamena ze na to nepotrebujes ziadnu statnu komisiu ktora bude rozhodovat o "primeranom zisku"!Rozpravat o primeranom alebo neprimeranom zisku je absolutne bezpredmetne a mimo debaty.

A NAJKRAJSIE NA TOM JE ZE TO BOLO VYSKUSANE A PERFEKTNE TO FUNGOVALO V NEMECKU PO VOJNE AZ POKIAL UZERNICI Z USA TO NEZARAZILY LEBO ZISTILY AKE KATASTROFALNE NASLEDKY TO MOZE MAT NA CELI UZERNICKY SYSTEM (ak by sa to rozsirilo po svete)!-Teda nie je to ziadna
jojotopia,utopia alebo ina opia!

C.V.
Ja som vo Queens a nie v Brooklyne.Ty to ti je tu politicky tak vyhrotene ako nikdy za 40 rokov co som tu.Normalne je tu nebezpecie ze sa tu strhne civilna vojna a USA skonci ako Sovietsky Svaz.

Nedavno mal Obama prejav v US Kongrese a jeden
republikansky senator ci kongresman pocas prejavu vykrikoval na neho ze je klamar.Take nieco sa v historii este nestalo.

Demokrati nadavaju na republikanov ze su vnutorny nepriatelia USA a republikani ze Obama je skrity komunista a chce zaviest znarodnovanie v USA.

Ale najvaznejsie je to co to robi s obycajnimi ludmi,kazdy sa vyzbrojuje a strelivo je nedostatkovy tovar.Niektore firmi dokonca importuju strelivo a AK-47 z Ciny.

Ludia su tu rozzureny na celi uzernicky system lebo banky ktore musela vlada zachranovat tlacenim stovky miliard dolarov teraz si davaju milionove bonusi a odmeny ako keby sa nic nestalo.Proste kazdy vidi ze tu mame docinenia s bezcharakternymi,chrapunskymi nenazrancami,ktory uz maju miliony a chcu mat este viac a viac.

Boli tu aj demonstracie kde vykrikovali:"reopen Aushwitz" a "gas them all",co po Slovensky je:"znovu otvorit Osviencim" a "zaplynujte ich vsetkych".

To ze sa cely uzernicky system zruti -to je na 100% urcite,ale presne kedy sa to stane,to sa neda na 100% urcit.

Vas:R.V.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-10-23  (01:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord-ovi X.

Zabudni na take uzernicke definicie ako :"progresive tax" a podobne.V bezurocnej ekonomiky take veci su absolutne BEZPREDMETNE!!!!

Trest za uspech?= dalsie uzernicke chytracenie.
na ich zachranu!Ci to nebol najvacsi uspech vytlacit Anglicanov a Amerianov zo svetovych trhov bezkonkurencnymi cenami?

Uzernici pokladaju za "uspech" len to ked si mozu nahrabat viac a viac do vlastnych vackov- a to pokladas za "uspech"aj ty?

R.V.


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-23  (06:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To nie je bezpredmetne. Ved aj v bezurocnej ekonomike musis predsa rozlisit ako sa zdanuju obcania, ci rovnou danou alebo danou zavislou na sume, ci je tato zavislost skokova (to co navrhujete vy, 100% zdanovanie nad urcitu hranicu) alebo kontinualna (progresivne zdanovanie). Ak by bola skokova, kazdy by sa snazil dosiahnut zisk len tesne pod touto hranicou, alebo potom ovela vacsi tak, aby aj po zdaneni zarobil viac. Preto je progresivna dan lepsia, ked uz chces trestat ludi za uspech. Ano, co ine to je, ak percento dane (nie len suma) zavisi na tom, kolko si zarobil? (aky si uspesny...)


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-23  (06:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a k tvojmu ospevovanemu nemecku: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20091010165024AAuCHHD


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-23  (08:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
ja uz som prestal citat tvoje príspevky,jednoducho ma nezaujimaju.Odi   |   ip:212.158.1   |   2009-10-23  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Panove jak to tak ctu nechapu ze LordX nerozlisuje to ze si muze podnikatel muze dat jakokyliv plat a zisk firmy, ktery si muze nechat. To je co ted existuje.
To co pise CV a ostatni Lorde je, ze si zisk nemuze nechat musi ho bud investovat a nebo si ho dat jako plat, ale kdyz bude moc velke tak mu 95 procent zdani. Co bude nasledek? To ze to radej investuje to rozvoje firmy, vyzkumu ci najme inzerniry ci vedce na vyvoj novych veci ci bude sponzorovat fotbalovy klub (jiste vetsinou kvuly egu, ze ho bude kazdy znat)

Nevim Lorde, ale toto pochopili skoro vsici, co ty meles stale blbosti a hledas v tom co CV a ostatni pisou uplne neco jineho. Proste precti text a ber ho tak jak je psan a nehledej v nem jiny skryty vyznam....


jachacutebjadevackamaja   |   ip:84.47.58.   |   2009-10-23  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Odi : ty si to presne vystihol.ako to na SK funguje.a este bude ten podnikatel plakat ze nema na minimalnu mzdu.ale to ze dvihol normy to uz pri tom nariekani nepovie.LordX   |   ip:158.194.9   |   2009-10-23  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - ako vies ze studujem na morave?
duves   |   ip:217.118.1   |   2009-10-23  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Minimálna mzda? Velmi dobry názor novinára Hrica: http://nazory.pravda.sk/minimalna-mzda-0pv-/sk-nkom.asp?c=A091023_093024_sk-nkom_p12


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-10-23  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
Morava je siroky pojem, lepsie povedane v Olomouci...


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-23  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - gratulujem, vidime ze IP tracking zvladas..


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-23  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosim Vas
neviete mi niekto poradit kde mam umiestnit na net tu moju schemu financneho obehu aby ste si ju mohli stiahnut a mohli o nej podiskutovat?Je to jeden jpg obrazok.


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-23  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:
Nevím jak jsou na tom slovenské servery, ale dá se ukládat na www.ulozto.cz, jsou i jiné "úschovny", některé jsou limitovány počtem stažení nebo dobou od prvního stažení. Určitě něco takového existuje i u vás :)


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-23  (16:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
dakujem.Tak som to ulozil sem

http://www.ulozto.cz/2878473/finobeh.jpg

stiahnite si a mozme diskutovat.


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-23  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:
už jsem si to stáhla, nejdřív si to musím prostudovat než začnu laicky diskutovat :) Díky!


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-23  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv: pro začátek první nejasnost, chybí mi tam zpětná vazba mezi domácnostmi a komerčkou. Z toho schématu to vypadá, jakoby komerčka podporovala domácnosti (možná máš na mysli půjčky), ale domácnosti si do komerčky mohou ukldat úspory (ne jen je utrácet směrem obchod/trh), tok financí je oboustranný.
A "PO" je zkratka pro pracující občany, nebo...?


skart   |   ip:85.0.167.   |   2009-10-23  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:
celkom by ma tá tvoja schéma zaujímala, len mi to nejde stiahnuť, ževraj mám vyčerpaný počet free stiahnutí...nevedel by si to dať niekde inde? možno aj iní s tým majú problém...
díkyTara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-23  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skart: ta hláška znamená, že jsou momentálně obsazeny všechny free sloty, ne že ty jsi něco vyčerpal. Počet free slotů je limitovaný, navečer to bývá logicky dost obsazené, ale zkus to víckrát, než se chytneš. Nejlíp se to stahuje ráno, to frčí i rychlostně :)


duves   |   ip:95.102.9.   |   2009-10-23  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv, podla mna žiadne pôžičky z CB neexistuju. Centralna banka, ako sme ju poznali u nas do eura mala na starosti iba stabilizaciou koruny a menovu politiku.


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-23  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves: Když jedině CB je (byla) oprávněná tisknout měnu, jak se "nové" peníze dostanou do KB? Darem asi ne, si myslím, je to formou půjčky, navíc úročené. Nebo myslíš, že je to formou "daru"? To asi těžko. KB je soukromá banka, většinou pokud vím akciová společnost, která chcea musí produkovat - vytvářet zisk. Tudíž musí centrální bance ty papírky (nebo spíš jen čísla) vrátit, a něco jí musí zůstat "za nehty", jinak by do toho akcionáři nešli.


skart   |   ip:83.79.169   |   2009-10-23  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara:
dík za vysvetlenie, tak ja to neskôr ešte skúsim :)
LordX   |   ip:158.194.2   |   2009-10-23  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a co takto http://imageshack.us ?


LordX   |   ip:158.194.2   |   2009-10-23  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sak pouzite na to Kirchhoffove zakony a mate obeh vyrovnany.. :D


duves   |   ip:95.102.9.   |   2009-10-23  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara, pozri si trebars vyročnu spravu vun za rok 2008, časť súvaha, záväzky. Podla toho by úvery od centralnej banky mali byť tie zdroje, ktore požičiava obyvatelstvu, podnikatelom a ostatnym. Ale...úvery od bank a CB sú 27,5 mil.Sk ale úvery poskytnuté klientom sú až 170,7 mil.Sk. CB okrem SSamerickych "nevyrabaju" peniaze. Ver mi, robim v bankovnictve od roku 1994. Ozaj, neda sa o tom niekde inde a lepsie pokacať? Nejake forum.


duves   |   ip:95.102.9.   |   2009-10-23  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peniaze okrem USD vznikaju takto: http://referaty-seminarky.sk/podstata-penazi-a-ich-funkcie/ . V amerike je mulitplikacia doplnena ešte o výlučné právo FED doslovne vyrabať peniaze a za ne nakupovať vo svete rozlicny tovar. Čim drahsia bola ropa, tym viac dolarov svet potreboval. Zlom ropy je krok k opačnému procesu.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-23  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
samozrejme, spravne si podotklata spaetna vazba komercna banka -domacnosti musi byt,ved to su vlastne splatky,tu ciaru som tam zabudol dat.Ta schema sa da este prehlbit do vacsich podrobnosti ale k tomu sa dopracujeme.
LordX
Vyborne ,presne tak sa to pocita,s Kirchhoffovymi zakonmi.A ked to vypocitas tak Ti vyjde ze tento system nemoze byt vyrovnaný bez toho aby nebol schodok statneho rozpoctu.Vdake tejto scheme som pochopil ze to co sa prezentuje ako zadlzenost statu voci CB je uplna kravina a podvod na obyvatelstve.Ved CB je statne institucia a jej povinnost je urokom precerpane peniaze vratit spat do obehu cez statny rozpocet.Dosial som toto nikde necital ,stale iba ako sme zadlzeny co pokladam za totalnu debilitu.Ziadny statny dlh okrem zahranicneho nemoze existovat.
A nechapem ako si moze stat ktory ma vlastnu menu poziciavat peniaze zo zahranicia ked si moze peniaze sam vytlacit a vydat ich na investiciu aby neboli inflacne ale pokryte pracou.
duves
tesim sa ze si tu a ze budes mat pripomienky


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-23  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves: já v bankovnictví nedělám, pouze přemýšlím. Úvěry od CB a kterých bank - směrem kam- jsou 27,5mil Sk? Úvěry poskytnuté klientům v mnohem vyšší hodnotě podle mne souvisí se systémem frakčních rezerv. V současném systému, který praktikuje FED(a myslím, že stejně funguje i ECB, možná v jiných procentech "povinných" rezerv) se státu poskytují úročené půjčky (proč úročené?). Nebo se bavíme o něčem jiném?
Banka (řekněme KB) získá od CB nějakou finanční (elektroicky)půjčku, tu vykazuje jako svou hotovost, z ní si nechá povinnou rezervní část, zbytek půjčuje klientům, a to na další úroky. Pak ze splátek klientů splácí svou půjčku CB, ale co klienti zaplatí na úrocích z půjčky, zůstane KB. Pokud se mýlím (a opravdu to nevylučuji, pouze mne to zajímá), tak mi to vysvětlete.


duves   |   ip:95.102.9.   |   2009-10-23  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv, dik este raz. Nebudete verit, ale v lete 2007, čo usa ohlasili hypokrizu som povedal kolegom, že spojene štáty vyexportuju krizu do europy, do jedneho roka.


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-23  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:
a proč si myslíš, že tak nutně potřebují "politici" zlikvidovat státní měny? O tom se v rámci debat o Lisabonu nikde nemluví, já se o tom zmiňovala někde dříve. Navíc ECB nebude mít žádnou kontrolu, a ze strany menších státu už vůbec ne! Vydali nás napospas nikým nevolené a nekontrolované klice :( Benešovy dekrety jsou slabou záminkou, když ekonomické páky jsou v rukou mocných :(


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-23  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
nove peniaze z CB sa dostanu do KB tak ze KB si ich pozicia od CB.Lebo KB vyraba peniaze z nicoho a ked tie neexistujuce peniaze si pride niekto vybrat tak si ich musi KB pozicat za urok-diskontnu sadzbu z CB.Teda cim viac KB vytvori novych penazi tym viac CB zarobi.Vsetko konci v CB.Preto skutocní vladcovai su US centralni bankari a nie komercní bankari.Komercne banky su len aby sa bolo na koho vyhovorit.


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-23  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A nyní se kompetence CB předají směrem k ECB ...


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-23  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
ano, rozumiem,mne to je jasne ze preto likviduju statne meny a nastoluju tu nad ktorou maju moc.Preto Cechom drzim palce aby sa nikdy ceskej koruny nevzdali,ved ju kludne mozu mat ako svoju vlastnu paralelnu menu, a vynikajuco by im sluzila popri euru keby s nou spravne nerabali.Verim ze pri Klausovi sa aj toho dozijeme.Musim mu napisat,ked ho pritlacia s tou LS aby aspon menu si nechal.To by bola parada,to by o nom historia pisala uz na vecnost .


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-23  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
PO su pravnicke osoby a FO su fyzicke osoby


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-23  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv: to nebude možné, z jednoduchého důvodu. Zákon o České národní bance s tím počítal a specifikuje pravomoce, které po vstupu do Evropského společenství přejdou na ECB :( Z ČNB se stane dislokované administrativní pracoviště ECB s velmi omezenými pravomocemi


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-23  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
tentokrat nemozem suhlasit.
Vstup do Europskeho spolocenstva nie je vstupom do europskej menovej únie.To je rozdiel.Myslim si ze CR nema v dohladnom case ciel prejst na Euro a ked vydrzi dva roky tak to uz ani nebude potrebne,myslim ze sa vratime k vlastnym menam vsetci alebo sa zacne v ECB robit ina politika.
To sa uvidi az ked sa USA vyprofiluje...na aku menu prejdu....


duves   |   ip:95.102.9.   |   2009-10-23  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv, osobne neodlisujem euro alebo korunu. To iba 3.ríša zacala robiť svoju menu, svoje peniaze a iluminati na nich poštvali rusov.


duves   |   ip:95.102.9.   |   2009-10-23  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rozprávka od neznámeho autora, ktorá mi došla včera mailom a ktorá celkom názorne vysvetľuje vznik a spľasnutie bubliny.

Kedysi dávno v jednej dedinke v Indii jeden muž oznámil dedinčanom, že vykupuje opice a za každú zaplatí 10 dolárov. Dedinčania začali v blízkom lese opice chytať a muž ich vykupoval. Vykúpil množstvo opíc.

Časom sa počet opíc v lese znížil a dedinčanom sa zvýšená námaha potrebná na chytenie jednej opice za 10 dolárov už nevyplatila. Muž preto dvihol cenu na 20 dolárov a dedinčania chytali opice ďalej, až ich v lese bolo ešte menej a bolo ešte namáhavejšie ich chytiť.

Muž zvýšil cenu na 25 dolárov, ale keďže opíc bolo v lese už len veľmi málo, množstvo to nezvýšilo. Teraz muž oznámil, že bude platiť za každú opicu 50 dolárov a že ho bude zastupovať jeho asistent, lebo on musí odísť do mesta.

Ako muž odišiel do mesta, vraví jeho asistent dedinčanom: "Pozrite na všetky tieto opice v klietkach, ktoré muž vykúpil. Ja vám ich predám za 35 dolárov a keď sa muž vráti z mesta, môžete mu ich predať za 50 dolárov, tak ako oznámil".

Dedinčania dali dohromady všetky svoje úspory a kúpili všetky opice. Potom už ani muža a ani jeho asistenta nikto nikdy viac nevidel, iba opice boli všade na okolo. Tak ako na začiatku. Vitajte na Wall street!Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-23  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  některé "pravomoci" ČNB jsou podmíněné vstupem do ES s tím,že po vstupu budou předány. Naději ještě máme, ale vzhledem k tomu nátlaku, co je vyvíjen na podepsání LS, si osobně myslím,že to nebude dlouho trvat a u nás taky zavedou euro. Uvidíme - jak říkal ten slepý a šel do kina na němý film... Pokus o vtip a odlehčení;)


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-23  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves: trefné!


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-10-23  (23:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odin-kovi

Jaj,to mam ale radost ze su ludia ako ty, ktorym normalne funguje mozog.Hovorim o tvojej odpovedi Lordovi X tu hore =2009-10-23 (09:16)

Nechapem preco to Lord X nevie pochopit ako ty a ostatny!Ale ked sa mu to takto opakovane bude vysvetlovat,tak aj ked ma "dlhe vedenie" tak je nadej ze mu to raz dojde az na horne poschodie.

Vdaka za prispevok.R.V.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-10-23  (23:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves

Presne tak,trafil si klinec po hlave!


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-24  (01:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - "Neuvedomil si si ze 100% zdanit zisk neznamena ze podnikatel nebude mat z coho zit.Ved si moze dat mzdu aku chce!!!!"

R.V. - "To co pise CV a ostatni Lorde je, ze si zisk nemuze nechat musi ho bud investovat a nebo si ho dat jako plat, ale kdyz bude moc velke tak mu 95 procent zdani. "

Tak ako to je, protirecite si.. Moze si dat mzdu aku chce, alebo ak bude privelka tak sa mu nad limitom zdani 95 percentami? Toto cv vobec nenapisal. Keby to napisal tak som ticho jak vos pod chrastu. Ak sa nezdani, potom nie je ziadny rozdiel medzi ziskom a mzdou, jednoducho si pan podikatel prepise zisk do svojej mzdy a sme doma. Ak sa zdani 95%, mozno sa mu oplati viac investovat do firmy.. Tu je problem. cv pisal si len o 100% zdaneni ziskov. A 95% zdanenie mzdy nad limit si mam z prsta vycucat? Takto by to uz mohlo fungovat, ale lepsie by bolo ajtak progresivne zdanenie a nie skokove..

V scheme chyba aj spatna vazba medzi CB a statnym rozpoctom. Ved SR si nielen poziciava od CB, ale schodok aj splaca.

Kirchhoffove zakony: system bude v rovnovahe sucet toho co ide von sa rovna suctu toho co ide dnu, teda pre KB:

pozicky z CB + vklady = splatky poziciek z CB + pozicky z KB + vybery vkladov

Pre CB:

pozicky z CB (aj schodok SR) = splatky poziciek z CB (aj schodok SR)

Money as debt.
Ako je mozne aby bola rovnovaha ked splatky sa musia rovnat istine + urok? Jednoducho, banka si pozicia z CB dalsie peniaze. Tie potom musi tiez splatit, ale medzitym si pozica zase a ma na splatenie tych predchadzajucich. Tu je rozdiel medzi el. obvodom a penaznym obehom, pretoze v obehu ide prud v celom vodici naraz, tu prave tento casovy rozdiel umoznuje splacat pozicky, samozrejme nikdy nie vsetky lebo zase sa splacaju len dalsimi pozickami, preto si musi poziciavat obeh stale vacsie a vacsie sumy na splatenie predchadzajucich - vznika inflacia. Pokial je inflacia, system je stabilny (dynamicka rovnovaha), nie?


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-10-24  (01:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lordovi X. alebo Prvemu Baronovi Y.

Tak a teraz viem preco ti nechodi vytah uplne hore az na vrchne poschodie.Preto ze sa nechas krmit takymi dezinformaciami ako na tomto co si uviedol hore:
LordX | 2009-10-23 (06:59)
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20091010165024AAuCHHD

Preco asi ten "Albert the Capitalist"nespomina zakaz bratia urocenych poziciek z MMF a Svetovej Banky ku ktoremu sa muselo Nemecko zaviazat v Marshallovom plane?

Pise sa tam ze Ludvig Erhardt znizil dane!- ale zatajuje skutocnost ze to bolo na rozkaz Americanov!A vies preco?

Preto ze Nemecke firmi svojimi cenami zacali ovladat vsetky svetove trhy a zvlast dodavky pre Americku armadu pre Korejsku vojnu!

Drahy Lordko X.Vies o tom ze takmer vsetky Americke vydavky na vedenie Korejskej vojny skoncili na uctoch Nemeckych firiem-teda v Nemeckej ekonomike?Jedine Americky vyrobcovia lietadiela a zbrani zarabali a to len preto ze v tom case Nemecko malo zakaz vyrobi lietadiel a zbrani.

Ked sa potom Americke,Anglicke,Francuzke,Kanadske a Australske firmi stazovali ze nemozu konkurovat Nemcom lebo oni musia platit akcionarom dividendy a Nemci nie lebo maju 100%zdanovanie ziskov a dividendov,tak Erhardtovi bolo Americanmi PRIKAZANE znizit dane tak aby aj Nemecke firmi mohli platit dividendy a vycuciavat zisky do sukromnych vackov!- a tym byt donuteni zvisit ceny svojej vyroby a produkcie!

Moj mili Lord X.,pre celu uzernicku internacionalu je bytostne dolezite aby ludia boli permanentne dezinformovani o funkcnosti bezurocnej ekonomiky!

Teraz otazka je ze ci ty sa nechas krmit dezinformaciami,alebo nie!

Hore Duves uvadza link:http://spravy.pravda.sk/bohati-nemci-prosia-vladu-o-vyssie-dane-d9g-/sk_svet.asp?c=A091022_201957_sk_svet_p09

"Bohaty Nemci prosia vladu o zvisenie dani"

Preco?-preto ze kazdy jeden Nemecky podnikatel
vie ze prave 100% zdanovanie ziskov a dividendov a 95% zdanovanie osobnych prijmov nad urcenu hranicu bolo to co postavilo totalne znicene Nemecko na nohy po druhej svetovej vojne!!!!!!!!!!!!!!!(pravdaze okrem tych chamtivcov a nenazrancov ktory to nechcu vediet).

Drahy Lordko X.-dufam ze tymto som ti opravil tvoj vytah a uz ti zacne chodit az na horne poschodie.

Tvoj:Rudolf VaskyRV   |   ip:76.15.209   |   2009-10-24  (01:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordkoX.

C.V. to pise spravne a ja to zopakujem:PODNIKATEL SI MOZE DAT OSOBNY PLAT AKY LEN CHCE-PRESNE AKO V NEMECKU-a tento jeho rocny prijem,ak prekroci stanovenu hranicu napriklad;nad 24 000 euro rocne-zdani sa mu 95%.

(Do 24 000 euro normalna dan).Co je na tom protirecive?


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-10-24  (01:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordkoX.

C.V. to pise spravne a ja to zopakujem:PODNIKATEL SI MOZE DAT OSOBNY PLAT AKY LEN CHCE-PRESNE AKO V NEMECKU-a tento jeho rocny prijem,ak prekroci stanovenu hranicu napriklad;nad 24 000 euro rocne-zdani sa mu 95%.

(Do 24 000 euro normalna dan).Co je na tom protirecive?


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-24  (08:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV
pan Vasky LordX ma tentokrat pravdu,to 95% zdanenie rocneho prijmu som nenapisal, takze sa ospravedlnujem.Ale cenim si Lordovu Poznamku ze "takto by to mohlo fungovat".
No stale neviem pochopit ako moze stat dlhovat CB peniaze.Ved CB je zriadena zakonom,stat vymenuva guvernera,CB ma sluzit ako stabilizator meny,zastupuje stat pri tlaceni penazi.
Pripada pri preto ABSURNE aby si stat bol dlzný sam sebe.To je to iste ako keby si stát platil sukromnu armadu a policiu a justiciu.Nie je to zvratenost?Mne to logiku teda nedava.Bol by som rad keby mi to niekto vysvetlil ale dopredu uz viem aku mu dam odpoved.Presne teku ake v predchadzajucich vetach.
Dlh státu voci CB je DEBILITA!!!!


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-24  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - suhlasim ze je to blbost, lenze centralna banka je predsa statna len na papieri, inak sa sprava ako kazda ina komercna banka ktora ma okrem toho privilegium tlacit peniaze z nicoho aj inak, ako cez FRS. To je problem. A nie KB a zisky, ale Money as debt z CB (+FRS samozrejme..). Takyto system moze byt v stave dynamickej stability len cez narastanie penazi v obehu na splatenie predchadzajucich poziciek - inflacia. To zas nepovazujem za take strasne lebo inflacia ak nie je velka ma pozitivne ucinky (starnutie penazi ako v Joytopii), ale dala by sa dosiahnut ovela jednoduchsie a presnejsie nie cez rozdiel medzi pozickami a splatkami CB, ale proste cez emisiu fixneho mnozstva novych penazi kazdy rok do obehu, ak by CB nevytvarala peniaze s urokom a fungovala ako si napisal - v jednoduchosti je krasa..


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-24  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - ".Ale cenim si Lordovu Poznamku ze "takto by to mohlo fungovat"."

Tvrim ze takto by to mohlo fungovat ako si napisal, ale neznamena ze s tym suhlasim ze by to tak MALO fungovat. Skokove 95% zdanenie je proste privela, podnikatelom by chybala motivacia dalej expandovat a zlepsovat firmu ked by uz dosiahli limitny zisk, a takisto je to skokove co sa mi nepaci. Progresivne (neskokove) zdanovanie je lepsie, lebo "limitny zisk" je kontinualne rozdeleny a podnikatel nema dovod prestat zlepsovat firmu, lebo jeho mzda je vzdy priamoumerna zisku firmy a nikde sa prudko nemeni, a stat ma zisk vacsi ako v skokovom zdanovani, ked sa to dobre nastavi.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-24  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
mal by si uz konecne zabudnut na ZISK alebo "limitný zisk".Podnikanie alebo pracovanie to je jedno.Vzdy ide iba o vytvaranie hodnot ci tovarov ktore mozem vymenit za dalsie tovary a sluzby pre svoju potrebu.
Nerobi sa to pre ZISK!!!Resp.nemal by tam byt ZISK ,iba MZDA za vytvorenu hodnotu!!!!

Vladcovia sveta pri studiu a vyhodnoteni komunistickeho experimentu ktorý sami zalozili a financovali zistili zaujimavu vec.Ze ludia neminuli vsetky peniaze ktoré zarobili.Cast si ponechavali v pancuche.A kedze tie peniaze dostavali priamo do ruky ,nie cez banky tak sa im nedalo na ne siahnut.V tom rezime vlastne lud robil to co teraz firmy.Ze lud nespotreboval tolko co zarobil a sam o tom rozhodoval kolko spotrebuje a kolko si odlozi na neskorsiu spotrebu!!!
Toto bol hlavny dovod preco "komunizmus" stiahli kapitalisti z "obehu".Nie preto ze by ten rezim skolaboval.To mozu len neznaly debilkovia rozpravat.
Preto po "puci" v 89 sa stalo povinnostou zalozit si ucet v banke aby nas mali v hrsti a mohli nas kontrolovat a okradat.
Ver tomu ze keby sme dostavali peniaze v hotovosti mimo bankoveho systemu tak by k takemuto svinstvu ako je teraz nedoslo.
Co to nevidiš????
Tak rozmyslaj a uvedom si ze si mlady este a nemysli si ze Ta v skole vsetko naucia.Tam ti daju len zaklady a co sa tyka ekonomiky castokrat aj velmi pomylene a umyselne zmatocné.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-24  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
tak za tuto vetu mas u mna vymazanych vela "ciernych bodov"

"ale dala by sa dosiahnut ovela jednoduchsie a presnejsie nie cez rozdiel medzi pozickami a splatkami CB, ale proste cez emisiu fixneho mnozstva novych penazi kazdy rok do obehu, ak by CB nevytvarala peniaze s urokom a fungovala ako si napisal - v jednoduchosti je krasa.."
Som ale rad ze zacinas rozmyslat, o to nam tu vsetkym ide aby nas diskusia donutila rozmyslat,argumentovat a nachadzat lepsie riesenia.
Inak ak by si vedel zalozit diskusiu na tuto temu napr. na porada.sk a tak aby sa k jednotlivym prispevkom dali pripajat aj obrazky,velmi by som sa potesil.
Alebo by tu mohol admin vymysliet nejaku rubriku kde by prispievatel mohol prilepit obrazok.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-24  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to duves
k tej rozpravke o opiciach
Tragedia je v tom ze naozaj podla tohto principu sa obchoduje nielen na Wall Street ale podla tohto principu nam v nasom state aj znicili "vykupili"polnohospodarstvo a takisto vsetku priemyselnu vyrobu co boli tie nase opice a teraz nam tie opice predavaju naspat za 35 korun teda predavaju nam vyrobky ktore by sme si vedeli vyrobit lacnejsie ale nemame uz kde lebo vsetky firmy patria IM.
Ja uz naozaj neviem vymysliet ze aky vyrobok co kupujeme sa vyraba v slovenskej firme.Vy viete? Prezradte mi teda aspon jeden.
Za toto co sa u nas stalo by mali zodpovední visiet na verejnej sibenici na námestí SNP v Bratislave.Zacat by sa mohlo Knazkom a Budajom.Vlastne tí ani nevedeli co robia,mysleli si ze hraju divadlo lebo vsetci to boli len herci ci bábky a riadil ich niekto iny.
No co uz,sme sprostejsi ako tí Indickí dedincania co chytali opice.


duves   |   ip:84.47.69.   |   2009-10-24  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV, si blizko k pravde! Ano, vychodny blok nebol v srabe v 88 roku. Apropo, pamätate si niektori ako sa trestali tzv.čierne duše, vyplacanie miezd ak sa zistilo, že praca nebola odvedena? Viete prečo to tak bolo? Existovali tzv.fakturačné peniaze a z nich časť sa vydávala medzi obyvatelstvo ako mzdy. No nie viac, aby to neskolabovalo. Samozrejme, snaha špekulantov bola dostať tie fakturačne peniaze z čísiel na účtoch do šušťavej podoby. Práve to bolo vypuklejsie čoraz viac po roku 68. Peniaze nemai za sebou produkciu a tak cena tovaru nezodpovedala realite, no to už nikto nepovie. Väčšina iba tupo pritakava, že komunizmus krachol. Ano krachol. Na hamižnosti jedincov.


duves   |   ip:84.47.69.   |   2009-10-24  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bývalí politickí väzni: Nie je čo oslavovať!
http://www.topky.sk/cl/10/499068/Byvali-politicki-vazni-Nie-je-co-oslavovat-


duves   |   ip:84.47.69.   |   2009-10-24  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj to poznáte o tých dedinčanoch, čo obchodovali bartrom až im to nevylepšil zahadny cudzinec vynalezom peňazí?


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-24  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves
myslis toto?

http://redemptoristi.kske.sk/CLANKY/0009_mytus_penazi_.htm

alebo
http://www.pramen.info/c/653/mytus-penazi.htm

Inak som z toho isteho mesta ako Ty, nebol by problem niekedy si spolu dat pivo a pokecat nazivo.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-24  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale myslim si aj napriek vsetkemu ze peniaze su vynikajuci vynalez ale nesmu s a zneuzivat, tak ako elektrina moze sluzit a moze aj zabíjat, podobne ako voda a ohen.


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-24  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://img33.imageshack.us/img33/2179/finobehp.jpg

http://yfrog.com/0xfinobehpj

Tu su lepsie linky ako ulozto, bez obmedzenych slotov..


duves   |   ip:84.47.69.   |   2009-10-24  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV, nie tie linky nepoznam, ani ten príbeh. Poznam lepší a kratší.
Za to stretko suhlasím.
moje ICQ 109 974 004


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-24  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
dakujem za link a ulozenie schemy

ale ten druhy link nefunguje ,nevadi, ale som rad ze uz viete o com hovorim.
Tu schemu chcem nakreslit do Excelu tak aby vsetky tie toky to krasne prepocitavalo. A dat to Ficovi a Stanekovi aby prezentovali a uzemnili tých co si myslia ze schodkom statneho rozpoctu sa zadlzujeme.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-24  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves
niekedy sa dohodneme na stretnuti

ale nedopovedal si teda to co si chcel o tých dedinčanoch, čo obchodovali bartrom až im to nevylepšil zahadny cudzinec vynalezom peňazí

kedze to nie je to na co som ja poslal linky,tak povedz o tych dedincanochduves   |   ip:84.47.69.   |   2009-10-24  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Několik vět po 20 letech:
http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9352


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-24  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to RV
p.Vasky napiste co sa deje v NY v suvislosti s tym vynimocnym stavom v oblasti zdravotnictva co vyhlasil Obama, sme zvedavy


duves   |   ip:84.47.69.   |   2009-10-24  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Video o systeme, ktory prave kolabuje(s titulkami): http://video.google.com/videoplay?docid=8527248226048886347#


duves   |   ip:84.47.69.   |   2009-10-24  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MMF: exponenciálne narastajúce katastrofy
http://www.anastasia.cz/forum/fpost2221.html
LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-25  (00:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - neviem ako si prisiel na to ze schodkom statneho rozpoctu sa nezadlzujeme. A ten netreba splatit? Ved ho aj splacame tak ako ostatne pozicky z CB, nicim sa od nich nelisi, pre CB je stat len dalsi dlzny subjekt ako kazda ina KB. Chyba ti v scheme spatna sipka smerom statny rozpocet - CB

btw. druhy link mi ide.. Ale je to pomalsi server, treba dlhsie cakat..o


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-10-25  (03:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To: C.V.

Pochopit co sa deje tu v zdravotnictve to je pre europana absolutne nepredstavitelna absurdita a preto je to na velmi dlhu debatu.Aby tu celu absurditu Americkeho zdravotnictva pochopil europan,musel by som povysvetlovat rozne suvislosti a to by bolo par stran pisania.

Podstata celeho problemu je ze farmaceuticky priemysel a sukromne poistovne si spravily tu z USA zlatu banu na zisky,a to tak ze si kupili dokopi skoro vsetkych republikanov a demokratov v Americkom Kongrese.

Po volbach demokrati ziskali vacsinu v Kongrese aj v Senate,tak kazdy sa tesil ze konecne teraz demokrati bez akych kolvek problemov presadia zdravotnicku opateru pre vsetkych - tak ako je to v ostatnych vyspelich zapadnych krajinach.

Lenze s tymi demokratmi to je tak ako s Brigitov Smegnerovov - ktora sa dostala do Slovenskeho parlamentu na "lavicovej"platforme SDL a ked uz bola v parlamente,zrazu sa otocila o 180 stupnov a znicoho nic zacala robit pravicovu politiku.

Slubovanim podpori zdravotneho zabezpecenia pre vsetkych sa dostalo do Kongresu vela demokratov,a teraz z nicoho nic su proti- tak aby to Slovaci pochopili musim to nazvat ze doslo k "ZOSMEGNERIZOVANIU" demokratov v Americkom Kongrese.(vela demokratov sa premenilo na Brigidu Smegnerovu s SDL).

Alebo ako to tu Americania nazyvaju:IT IS THE SAME OLD FUCKEN GAME- po Slovensky:je to ta ista stara pojebana hra.

A ako by to nestacilo,teraz su tu tie bonusove nehoraznosti v bankach ktore boli zachranovane stovkami miliard dolarov a management si dava multimilionove odmeny a bonusi ako keby boli neaky "uspesny a chytry" podnikatelia a pritom su to peniaze Americkych danovych poplatnikov.

Vies si to predstavit to chrapunsku bezocivost,ze urobis sekeru za miliardy dolarov,stat ta zachrani dalsimi miliardami a ti sa pekne otocis a das si do vacku milionove odmeny z tych penazi?

To co sa deje dnes v USA,to nema paralelu v celej vyse 200 rocnej historii USA.

Tak zatial len tolko,vas:R.V.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (04:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV
dakujem velmi pekne za komentar ktory by som sa nedocital v ziadnych novinach.Len dufam ze nezacnu vsetkych rad radom povinne ockovat...to uz by som isiel radsej bojovat proti nim...lebo vsetko sa to prenasa odtial aj sem do Europy


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (04:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
"Chyba ti v scheme spatna sipka smerom statny rozpocet - CB"

prave o tomto to cele je.Tu sipku tam doplnim az ked sa uzakoni ze Slnko sa tocí okolo nasho Mesiaca alebo ked mi niekto vysvetli ako si mozem byt dlžný sám sebe.Možeš sa o to pokusit.
Nehovorí Ti rozum ze je to totalna debilita a vysmech z funkcie penazí????
A potom este mi vysvetli ako sa to da splatit a dovod preco by obcania statu mali nieco splacat nejakej institucii ktorú si sami vytvorili a sami ju mozu aj zrusit.
Teraz mas moznost pouzit svoj vlastny rozum a neverklikovat basnicky ktorými Ta oblbuju v skole.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (04:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  s tou CB je to taka absurdita ako keby si si Ty sam na seba podal exekuciu ze si nieco dlhujes a budu to na Tebe vymahat a ked to vymozu tak ti to vratia.
Podla mna sa uz len týmto sa svet na kravsku p..u obratil a ludom sa uz vymyli aj posledne zvysky zdraveho rozumu z hlavy.


duves   |   ip:95.102.45   |   2009-10-25  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan Vasky, myslim, že tie vase priamo sprostredkovane zazitky by určite padli vhod na www.osud.cz, číta to tam dosť ludí. najnovsie: http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9686


LordX   |   ip:158.194.1   |   2009-10-25  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - ak som spravne pochopil, ta tvoja schema sa tyka dnesneho systemu, nie idealneho aky by sme chceli. V idealnom systeme by CB bola statna a nemohla poziciavat nove peniaze s urokom ci uz priamo do obehu, alebo do statneho rozpoctu. V IDEALNOM SYSTEME tam ta sipka byt nema.
Ale v DNESNOM SYSTEME tam ta sipka je, pretoze CB nie statna. Aj FED je federalny len na papieri. CB sa k statu sprava takisto ako k akejkolvek komercnej banke, pozica mu do statneho rozpoctu, ale schodok sa musi predsa vratit aj s urokom! Ved to je zaklad dnesneho usporiadania, ze CB je oddelena od vlady a statu a je riadena nezavislymi manazermi. Alebo si myslis ze ten dlh statneho rozpoctu voci CB nejakym zazrakom zrazu zmizne? Ak si myslis ze CB = statny rozpocet, preco mas v scheme pre ne 2 rozne polia?


duves   |   ip:95.102.45   |   2009-10-25  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX: CB v sucasnosti nefinancuje štátny rozpočet, ešte som o tom nepočul, dokonca od zaciatku vzniku NBS štát predával tzv. štátne pokladničné poukážky s výnosom a kupovali to komerčné banky. Žiadna CB okrem FEDu nevyraba peniaze z ničoho. Ak existuje pohladavka CB voči KB, tak jedine ako kratkodoba.


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-25  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves:
možná nejsem tak znalá jako ty, ale každá CB může vyrábět (byť jen "virtuální")peníze z ničeho, pokud funguje v systému frakčních rezerv. V ČR je tento limit pouhá 2%. Pokud se něco nezměnilo u FEDu, tam to je 10%.

Ve schématu nerozumím, proč jsou tam dvě pojišťovny,a taky ze státního rozpočtu přes státní výdaje by asi měla být vazba na domácnosti. Pokud vím, tak důchody či přídavky na děti a různé sociální podpory nejdou přes pojišťovny, ale přes správu sociálního zabezpečení, což by měla být státní instituce, a s těmito náklady se počítá při tvorbě státního rozpočtu. Nebo ne? Jen se ptám :)


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-10-25  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Tara

v skratke. pozname menove agregaty. su v poradi M0 az M3 v niektorych krajinach aj M4 a tzv. tiez peniaze alebo kvazi peniaze. CB je zodpovedna za vydavanie iba agregatu M0 co su mince a papierove peniaze. za zostavujuce agregaty je zodpovedny komercny bankovy sektor. to su uz ale virtualne prachy. v niektorych statoch (vo vacsine) ma ale aj CB pravomoc vydavat dlhopisy, takze tak.

co sa tyka zisku, ktory CB vykaze v priebehu kalendarneho roka sa tento zisk resp. cast z neho presuva do statneho rozpoctu krajiny. aspon na slovensku to tak je. udajne narodna banka slovenska este vo svojej historii nikdy nebola v strate a ak by bola tak jej straty nesmu byt sanovane danovymi poplatnikmi, ale budu vykryte z buduceho zisku.


duves   |   ip:95.102.45   |   2009-10-25  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, kri to dobre napisal. Iba doplňam, ze naša CB vydavala mince a bankovky nie ako nove peniaze vo forme uveru, ale zabezpečovala samotnú výrobu bankoviek a mincí.


duves   |   ip:95.102.45   |   2009-10-25  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  POZOR, VELMI DOLEZITE VIDEJKO:
http://www.youtube.com/watch?v=3bKiqKk4eYM


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joj kri
ty mi vzdy dusu pohladis...
Ja nie som ani ekonom ani nepoznam detaily bankovnictva,snazim sa ale vsetko pochopit iba zdravym technickym a sedliackym rozumom.
Neviem to najst ale uz somsi niekde na papieri pocital tie toky penazi v mojej scheme a jednoznacne vychadza vzdy ze z CB musi odchadzat urcita suma penazi do statneho rozpoctu aby bol obeh v rovnovahe.A uz aj matematicky ked sa spocitaju toky vchadzajuce a vychadzajuce z CB tak nemoze byt nikdy stratova.To pokladam za "objav" mojej schemy , lebo ked pocuvam stale ekonomov a politikov ako by chceli vyrovnaný státny rozpocet tak mne jednoducho vychadza ze su to magori a neviem preco si hovoria ekonomovia a preto aj ked som Fica nikdy nevolil tentokrat budem lebo sa neserie s 3% schodkom ale ho dal 5,5 %.Francuzi maju 8,2%.A to je dobre.
Ked na diskusiach citam ako proti tomu skriekaju tupci aj ekonomovia co tomu nerozumeju tak si hovorim Boze to je ale tupý narod, co by chcel ked sa nevie ani vzdelavat.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
uz som spominal ze tu schemu planujem vypracovat do uplnych podrobnosti tak ze tam budu vsetky banky aj vsetky pistne fondy.Pre hrube pochopenie obehu ale tato schema je dostacujuca.
Dve poistovne som dal preto lebo u nas je socialna a zdravotna poistovna a v ramci nich su uz detilnejsie rozlisene fondy napr.podpora v nezamestnanosti, urazove, dochodkove a co ja viem este ake.mam to niekde vypísane ale az take podrobnosti nie su podstatne pre to aby som pochopil ze dnesny system nemoze fungovat bez schodku statneho rozpoctu.


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-25  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A jak je to teď, když jste přešli na euro? Nediktuje teď ECB vaší CB (NBS)? Nebo to bude až po vstoupení Lisabonu v platnost? Pak přce CB státu bude muset odvádět nejen do státního rozpočtu, ale i podle stanovených kvot do ECB, ne?
Jak se LZ četla, tak ta ECB snad bude fungovat jako FED, na stejném principu...

Na tovideo už sem dával odkaz sxg (pod jiným článkem), a když si to video spojíte s vyhlášením nouzového stavu v SSA, nevypadá to dobře :(


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-25  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv: vždyť já sejen ptám, taky nejsem ekonom, jen technik :))


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
no Ty ma prijemne prekvapujes...velku radost si mi urobil poslednym prispevkom.
Vidim ze si pochopil konecne o com je rec.
Ale to co ty nazyvas idealnym systemom je pre mne uplne normalny legitimny a spravodlivy system ze CB musi byt statna a nepoziciavat za urok.Samozrejme ze v dnesnom systeme tam ta sipka je ale ja jej hovorím ze je to uplna debilita a nemozem pochopit ako to niekto moze brat vázne.Ved je to proti zdravemu rozumu,logike ale aj zákonu.Ved CB na to aby udrzala stabilitu meny musi iba zabezpecit peniaze na schodok rozpoctu a tie ma vzdy lebo ved ich stahuje z obehu urokom z komercnych bank a rezervami.
Toto je problemtika ktoru by mal mat v malicku kazdy absolvent strednej ekonomickej skoly.Tragedia je ze toto nevedia ani docenti na vysokej skole.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
joj ty mas spravne otazky
Teraz ked sme presli na euro tak uz nas uplne maju v hrsti lebo nasa CB uz nemoze si vytlacit peniaze a uz ani neni partnerom statnemu rozpoctu lebo tie kurvy z EU nam uz diktuju aky ma byt schodok.Chceli 3% HDP ale nas Fiko s pOciatkom zachranili a srali na nich a dali 5,5%.
Ja Vam strasne zavidim Klausa lebo ten aj ked ho dokopu k podpisaniu LS, podla mna na euro nepristupi za svojho zivota,to mi ver.A Vasa koruna neustale STUPA, neustale, aj ked v mediach pisu nieco ine.A stupat aj bude, lebo Vasa CNB si to uz vie ustrazit pokial tam nema EU ritolizacov


duves   |   ip:95.102.45   |   2009-10-25  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV: CB nič neodvádza do štátneho rozpočtu, jedine iba vtedy, ak pri menovej politike (ochrana kurzu domacej meny) vykaže zisk. Statny rozpocet, resp. ten dlh, ktory tam vznikne sa financuje tak, že štát si požičiava peniaze na financnom trhu. Skutočné náklady sú úroky a tie v podstate zaplatíme tak dajako všetci. Čo sa týka dlhu štátneho rozpoičtu, či 3%, alebo 5%, alebo až 10%, záleží, či to budú vymyslene peniaze, nieco na sposob FEDu a USA vlady k zachrane velkych firiem, alebo sa to financuje štandartne peniazmi z KB - KB kedysi u nas velmi rady nakupovali štátne pokladničné poukážky za 8%, či 12%. Svojho času nasa najväčšia stavebna sporitelna riadne vykryvala štátny rozpočet za vlády Vlada M.


duves   |   ip:95.102.45   |   2009-10-25  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Americká ekonomika medzi mlynskými kameňmi (2006)
http://www.noveslovo.sk/clanok.asp?id=14455


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-25  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:
když se podívám na kurzovní grafy, tak USD i euro mají vůči CZK v podstatě shodný průběh, to o něčem dost vypovídá bych řekla. Čistě z technického hlediska když dvě měny mají vůči třetí téměř identický průběh, tak vůči sobě navzájem budou téměř stejné (mám na mysli relativní hodnoty), jejich vzájemný graf bude prakticky rovná přímka. Z toho bych odvodila, že je řídí stejné vlivy (síly).
Ale to odbíhám trochu od vaší diskuze, už budu zas jen číst :)


lupiikdysemtozrovnanepasuje   |   ip:217.170.9   |   2009-10-25  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hledal jsem nejčerstvější diskusi(teda utluču ty druhé svým a ostatní mě nezajímá) Prosím o odpověď na otázku : Nasvětě existuje cca pět velkých náboženství: budhismus , křesťanství, Islám, Judaismus a ateismus- všechny říkají , že jsou jediné pravé . Prosím odpovězte které?(těch co je nejvíc? budhismus apod. (asie) nebo nejmíň judaistů ? Píšu to sem proto ,že jste tady vy nejvíc diskutujících na doležité.sk . A opravdu mě zajímá váš názor pokud máte odvahu na chvíli zapomenout co vám systém tluče do hlavy a pouvažovat ,popřemýšlet (přeji si moc od vás?) Možná vám potom povím příběh aneb jak říká ANDER Z KOŠÍC milujem zážitky zo živita . Prosím pište


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-10-25  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chcem sa ospravedlnit, ciastocne som mal stare info. tu si mozte precitat ako to je s tou NBS.

http://www.tasr.sk/25.axd?k=20091020TBB00660


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-10-25  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Duves-ovi

Teba tu vidim diskutovat len prvi krat,ale vidim ze si velka kapacita zdraveho rozumu ako C.V.,Kri,Perfect World,LukyBB a dalsi.

Kde ste vsetci boli v rokoch 1994-2002?Keby som vas vtedy nasiel to by bola parada,nemusel som premarnit moj cas a peniaze v obkluceni nechapavych poloretardovancov z bocnymi umyslami.


duves   |   ip:95.102.45   |   2009-10-25  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV: myslim si, že v roku 1994 by si zo mna nemal nič. Osobne u mna nastal zlom 11.09.2001, no aj tak som peniazom privelmi nerozumel, postupne som zhanal informacie. Inak, kedysi, asi tak v roku 1999 som videl nejake prospekty o tvojej teorii bezuročnej ekonomike a poviem opäť,nerozumelsom tomu.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravim RV
no teda so mna by ste tiez vtedy nic nemali lebo vtedy som bol antikomunista ,antimeciarovec a Dzurindovec, snival som len o demokracii....
jedným slovom magor tupy ako poleno.

Dnes vdaka internetu a informaciam ktore sa inde nedaju najst som aspon co to sa snazil pochopit.Som ale rad ze neumriem uplne sprosty a vidim uz o com je tento svet.A najviac tomu vdacim prave panovi Vaskemu a jeho Tretej ceste, ktoru ked som precital prvy krat tak ma prestalo zaujimat vsetko ostatne a videl som pred ocami len ekonomiku,politiku a fungovanie penazi.


duves   |   ip:217.118.1   |   2009-10-26  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne to v amerike aj tak pripada, že sa naplna ta analyza od Chazina. Teraz sa prostrednictvom hrozby svinskej chrípky aktivuju vnutorne mechanizmy obrany. Tie nepokoje vhupnu do občianskej vojny, rozbije sa infraštruktura a vlada usa vyhlasi neschopnosť plnenia záväzkov za dolare. Samozrejme ako na potvoru, bude to včase, ked akurat ukazovatele rastu hovorili o oživení ekonomiky.
Réžia celého divadla bude odinakial bež z bieleho domu.


RV   |   ip:207.159.1   |   2009-10-26  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves

To kazdy v Amerike vie ze politici a prezidenti su len babky v rukach ozajstnych vlastnikov USA.

George Carlin (americky komediant) to srandovne a krasne povedal na:
http://www.youtube.com/watch?v=8Cz4vcQKWfA

(The real owners of America-ozajstny vlastnici Ameriky)Je to anglicky,ale neako si to preloz.

Konci to s tymto:...vlastnici ameriky poznaju pravdu,vola sa to "americky sen"- ty musis spat aby si (v tom) v nom uveril.duves   |   ip:217.118.1   |   2009-10-27  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV: scenar maju napísaný, ale to neznamena, že sa im nevymkne z rúk.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-10-27  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duves-ovi

Ano,aby sa ten scenar uskutocnil je potrebne mat"spiacich ludi"ktory len snivaju a nevedia o realite nic (ako to George Carlin povedal),alebo tupich ako bol kedysi C.V. alebo aj Ty (ako to hore uvadzas).

Celi scenar bol pripravovany aste pred existenciov internetu,tak si myslely ze ked ovladaju vsetky media,spravodajske agentury,t.v.,radio a tlac ze milionove narody tejto planety budu na veky drzat permanentne dezinformovanych.

Lenze to tak nie je,vdaka internetu a takymto vynikajucim miestam ako Dolezite.sk,stale viac a viac ludi sa prebudza z ich dezinformacneho otupenia,preto urcite pride k momentu ked prebudeni mnoho nasobne prevazia otupenych a v tom momente pride k totalnemu zniceniu celej uzernickej internacionaly a nezachrania ich ani peniaze a bohatstvo ktore si nahrabali za poslednych 200-300 rokov!


MrLuisOzito . hehewuni90   |   ip:41.203.69   |   2013-10-07  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete úver?
Máte záujem sa neprepadol na akýkoľvek typ úveru?
Ste finančné starosti? Alebo potrebujete úver splatiť svoje dlhy a účty?, E-mail
Prajeme si, aby z úveru, ktorým vôbec, že ​​je v núdzi úveru na nízkou úrokovou sadzbou vo výške 3%, sme rozdávať pôžičku od minima 5,000.00 USD na maximálnych 100 miliónov dolárov, libier, eur, v prípade záujmu, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: {} ozitoluisloanfirms@gmail.com
Zúčastnené úveru žiadatelia vyplniť a vrátiť pod dlžníka `s úverovou informácie pre processment prevodu:

(Dlžníkov, informácie)

Celé meno: ......................
AGE .............................
RODINNÝ STAV ..................
Kontaktná adresa: ................
Krajina .........................
Telefón: ..........................
Povolanie: .....................
Mesačný príjem: .........................
Náboženstvo: ..............................
Ďalšie príbuzní: .......................
(ÚVER INFORMÁCIE)
Suma potrebná ako úver: ..........
Doba trvania úveru: ..................
Zaistenie: .....................
Spôsob splácania: mesačné alebo ročné? ...............
Už ste požiadali o pôžičku pred? ...................

Vďaka, ako sme Očakávame Vašu rýchlou reakciou.

S pozdravom,
Mr.Luis Ozito
E-mail: ozitoluisloanfirms@gmail.com

diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Rada pre Vás: Investujte do pôdy

Rada pre Vás: Investujte do pôdy - videa


Čína varovala Putina: USA chce svetovú vojnu

Sebaobrana pred psychopatmi

Grécku pošle Slovensko miliardu, trikrát viac ako sľ...

O Utrpení

Slovensko na Ptolemaiovej mape II.

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Počátek občanských nepokojů v USA?


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.5165 s