22. August 2019
    
Máme svoju históriu, jazyk, kultúru - Dolezite.sk

Máme svoju históriu, jazyk, kultúru


  2010-03-10  (04:49)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Máme svoju históriu, jazyk, kultúru
Privrime viečka, ale otvorme myseľ. Uvažujme exaktne. V Zadunajskú od čias Pribinu a jeho syna Koceľa v 9. storočí žili Staroslováci ako autochtónny národ. Obrábali polia, stavali domy, chrámy, šírili kresťanstvo a o vzdelanie sa starali miestni kňazi.
V poslednej dekáde 9. storočia, resp. v prvej dekáde 10. storočia vtrhli na Pribinovo teritórium potulní kočovní staromaďarskí pastieri... Títo pohania zbúrali podstatnú časť kresťanských kostolov, vraždili a plienili... Mnohí sa ma spytujú: Maďarskí historici na tieto neodškriepiteľné reálie zabudli? Vravím: Nie, nezabudli, no práve preto ich nespomínajú.

V mojej Trinástej komnate sme sa v podvečer stretli štyria: Slovenský básnik Gregor Papuček z Budapešti, literárny kritik prof. Andrej Červeňák z Filozofickej fakulty univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, básnik a šéfredaktor Ľudových novín, týždenníka pre maďarských Slovákov v Budapešti, Imrich Fuhl a moja maličkosť. Budapešťanov som sa spýtal, akým jazykom hovorili prichodiaci kočovní staromaďarskí pastieri na naše teritórium, keď v oblasti poľnohospodárskych názvov si osvojili mnohé slovenské podstatné mená.
Títo prišelci nemali vlastné názvy ani z roľníckeho každodenného života? - spýtal som sa.
Gregor Papuček, kvalifikovane ovládajúci maďarčinu a slovenský jazyk odvetil, že prichodiaci roľníci na staroslovenské územia si museli osvojiť mnohé slovenské podstatné mená, lebo tieto nomádske kmene používali len tzv. nosovky.
-Hu...eh...ih...ee...hm... - odvetil básnik Gregor Papuček.
Šéfredaktor Imrich Fuhl Papučkove tvrdenia podporil.
Profesor Andrej Červeňák pripomenul bohatú slovenskú zásobu slov. Budapešťanov sa spýtal, ako by do maďarčiny preložili vetu:
- Obutý zajac uteká.
Opýtaní skúšali, lámali slová, ale vetu v doslovnom preklade preložiť nemohli. Totiž "felhúzot nyúl" je natiahnutý zajac a " felóltözött nyúl" je oblečený zajac.
Vedno sme konštatovali, že zásoba slovenských slov je bohatšia ako maďarský jazyk. Zaujímal som sa, ako by do maďarčiny preložili už raz nadhodenú vetu spisovateľom Ladislavom Ťažkým, ktorá znie: Kováč kuje na nákove z kovu podkovu a podkúvač podkovami podkúva koňa.
Lámanie slov
Darmo si naslovovzatí maďarčinári a slovenčinári z Budapešti lámali hlavy, vetu o podkúvaní koňa v doslovnom preklade nedokázali preložiť. Oklieštený maďarský jazyk nemá dosť slov. Kočovní Maďari nemali zrozumiteľné slová ani na podstatné mená z oblasti roľníckeho prostredia ako napríklad: seno, slama, kosa, sekera, lopata, vidly...
Začali sme hľadať slovenské slová, ktoré sú natrvalo zakódované do maďarského jazyka. Spomeňme aspoň niektoré:

Brat je "barát", (čítaj barát),
Čerešne sú "cseresnye", (čerešne),
doska je "deszka", (deska),
dvor je "udvar", (udvar),
chyba je "hiba", (hiba),
kačica je "kacsa", (kača),
kľúč je "kulcs", (kulč),
kosa je "kasza", (kasa),
kráľ je "király", (kiráj),
krčma je "kocsma", (kočma),
krstiť je "keresztelni", (kerestelni),
lopata je "lapát", (lapát),
močiar je "mocsár, (močár),
obed je "ebéd", (ebéd),
oblok je "ablak", (ablak),
ponos je "panasz", (panas),
potok je "patak", (patak),
pusta je "puszta", (pusta),
sekera je "szekér", (sekér),
seno je "széna", (séna),
slama je "szalma", (salma),
stôl je "asztal", (astal),
somár je "szamár", (samár),
sukňa je "szoknya", (sokňa),
sused je "szomszéd", (somséd),
škola je "iskola", (iškola),
tanier je "tányer", (táner),
tehla je "tégľa", ( tégľa),
ulica je "utca" (utca),
večera je "vacsora", (vačora),
vidiek je "vidék", (vidék),
vidly sú "villa", (villa)


Tak by sme mohli pokračovať. István Kniezsa (1898 - 1965), akademik a maďarský jazykovedec, exaktne dokázal, že vyše tisícdvesto základných slov používaných v maďarčine majú slovenský (slovanský pôvod. Ďalšie mnohé slová v maďarčine majú síce maďarskú prízvukovú štruktúru, ale sú napodobnením slovenských (slovanských) slov. Seriózni maďarskí jazykovedci aj podľa prof. Šimona Ondruša tieto fakty nepopierajú. Dokumentované reálie sú očividným svedectvom, že jazyk starých Slovákov bol aj v 9. a 10. storočí na oveľa vyššej civilizačnej úrovni ako jazyk prichodiacich staromaďarských nomádov.

V maďarčine je veľa slov, ktoré v slovenskom preklade vyvolávajú úsmevy. Tak napríklad "vendéglö" v preklade znamená hostinec, no v doslovnom preklade "vendég" je hosť, a " lö" značí strieľať. Tak by sme potom podstatné meno "vendéglö" mohli preložiť, ako " hosť strieľa". Podobne je to aj zo slovom "kövér". Podstatné meno " kö" je kameň, a "vér" je krv. V doslovnom preklade by "kövér" v slovenčine znelo ako " kamenná krv". Podstatné meno "tolvaj" je v preklade zlodej. No ak by sme analyzovali, "tol" je perie a "vaj" je maslo. Čiže "tolvaj" by znel ako "peromaslo". Slovíčko "fájdalom" v maďarčine znamená bolesť, no v doslovnom preklade je "fáj" bolesť a "dalom" je pieseň. Vieme, že v slovenčine je hus kvalitná jesenná pochúťka (nielen v Chorvátskom Grobe). V maďarčine "hús" je mäso. Aj dni v týždni (streda, štvrtok, piatok, sobota) prevzali Maďari od starých Slovákov (Slovanov) "szerda, csütörtök, péntek, szombat."
Zadunajsko už v prvej tretine 9. storočia bolo dedičným majetkom nitrianskeho kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa. Ich mená sú zapísané aj v Cividalskom evanjeliári. Nitrianske a Panónske knieža Pribina so synom Koceľom postavili v Zadunajsku vyše tridsať kresťanských kostolov, z ktorých sú mnohé aj písomne doložené.
V mnohonárodnom Uhorsku, ktoré bolo umelým štátnym útvarom v Karpatskej kotline, bola od čias sv. Štefana (977 - 1038) oficiálnym úradným jazykom latinčina, čo trvalo až do roku 1793. Už od čias 10 storočia, kedy staromaďarskí pastieri zanechali postupné plienenie a usadili sa na staroslovenskom teritóriu - prevzali našu duchovnú a hmotnú kultúru. Žiaľ, maďarská historiografia tieto exaktné reálie v mnohých prípadoch neregistruje, alebo naivne popiera.
Škultétyho výskum
Slovenská šľachta aj v mnohonárodnom Uhorsku si zachovala svoje významné postavenie. Jozef Škultéty (1853 - 1948) v knihe o bývalom hornom Uhorsku (Turč. Sv. Martin 1929) spomína, že slovenské priezviská s koncovkami -cký a ský napr. Bazovský, Benický, Beňovský, Domanický, Lehotský, Jesenský, Medzihradský, Motešický, Ostrolucký, Podmanický, Potocký, Rakovský, Turanský, Žitniansky... budili v honosných sieňach a úradoch rešpekt. Aby sa Maďari mohli k Slovákom prirovnávať, začali si na konci svojho priezviska pripisovať koncovku "y" ( Erdödy, Szentiványi, Sziney, Teleky, Tolnay).
Vladimír Clementis ( 1902 - 1952), štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Česko-Slovenska na mierovej konferencii v Paríži v roku 1946 predniesol správu. Tvrdil, že koncom 18. storočia žilo v mnohonárodnom Uhorsku necelých 21 percent Maďarov. Aj z tých boli mnohí potomkovia slovanských národov!
V 18. storočí žilo na Slovensku až 70 percent privilegovaného obyvateľstva Uhorska, hoci územie Slovenska tvorilo len jednu pätinu vtedajšieho Uhorska. Bohaté rudné bane sa podieľali na rozvíjaní remesiel, obchodu. Rodičia dávali svoje deti aj na zahraničné štúdia, najmä do Nemecka a Talianska. Títo po návrate šírili vzdelanie najmä medzi Tatrami a stredným Dunajom
Žofiine slovenské listy
Kde sa v stredoveku stavali hrady a kaštiele? Na Slovensku ich máme stovky. Evidovaných je okolo dvesto hradov alebo zrúcanín. Viac ako sedemsto kaštieľov a takmer päťsto kúrií. Podľa výmery územia patrí Slovensku čo do počtu hradov tretie miesto v Európe. Pred nami je iba Španielsko a Taliansko. Kde žila šľachta, tam sa stavali hrady, kaštiele a kúrie. V dnešnom Maďarsku nenapočítame ani toľko hradov ako máme prstov na rukách jedného človeka.
Tvorili Slováci iba plebs obyvateľstva mnohonárodného Uhorska, ako sa nám snažia nahovárať maďarskí nacionalisti a ich sufragáni ? Nie! Mali sme svoju históriu, jazyk, kultúru. Aj mnohí šľachtici boli hrdí na svoj slovenský pôvod. Dôkazom je napr. aj barónka Žofia Bosniaková (1609 - 1644), manželka neskoršieho palatína Uhorska Fraňa Vešeleniho (1605 -1667). Žofiine po slovenský písané listy sa nachádzajú aj v archíve v Bytči, Žiline... Príkladov je neúrekom.
V dnešnom Maďarsku žijú tisícky obyvateľov, v ktorých žilách pulzuje slovenská krv už od 9. storočia. Je ich možno až dvadsať percent celého obyvateľstva dnešného Maďarska.
Povedal by som, že až tridsať, tridsaťpäť percent, - oponoval môj fiktívny odhad básnik Gregor Papuček.
Šéfredaktor Imrich Fuhl prikývol.
V zjednotenej Európe by mali byť zjednotené aj názory na základné etnogenézy všetkých národov a národností v tomto regióne. Či tieto reálie budú naši južní susedia rešpektovať, zatiaľ nevieme. Hoci tušíme...
Napísal: Laco Zrubec, kultúrny publicista
Zverejnil: Národný Inštitút Francois Marie Voltaire, http://voltaire.netkosice.sk

Voltaire
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
xxx   |   ip:217.12.49   |   2010-03-10  (10:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto je pravy dovod krizy a presne o toto tu celych tisic rokov ide a slota konecne trafil klinec po hlave ked povedal ze svaty stefan vyvrazdil staromadarskych usadlikov a dokaz sme darovali papezovi JPII na poslednej navsteve slovenska-.Kto je za to zodpovedny?A MY SLOVACI SI NAJPRV MUSIME VYRIESIT SVOJE PROBLEMY mame ich dost a nie ze uz sme vyfasovali problemy EU a riesime problemy EU namiesto svojich!!!!Vladu by som zavrel za VLASTIZRADU na dozivotie!!!!


kri   |   ip:213.151.2   |   2010-03-10  (11:36)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  len by som chcel upresnit:

Brat je "barát",

barát je priateľ ;-)

brat sa povie madarsky Testvér. v doslovnom preklade to znamena test = telo, vér = krv. spojte si to ako chcete ;-)


mrbean   |   ip:89.173.11   |   2010-03-10  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedávno prebehla správa , že maďarskí lingvinisti narátali okolo 1000 slov , ktoré prebrali okolité národy . Tak tomu sa hovorí drzosť . Kočovník , ktorý hľadel celý svoj kočovný život koňovi pod chvost , priniesol do Europy kultúru.


kri   |   ip:213.151.2   |   2010-03-10  (11:43)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  este doplnim, podla vyzkumu dna, ktory previedol profesor luigi cavalli sforza, je povodnych madarov na uzemi dnesneho madarska sotva 5% z celkoveho poctu jeho obyvatelov. madari "ukradli" jazyk (je to zlepenec slovanskych, ujgurskych, turkotatarskych a ugrofinskych jazykov. madari ukradli kulturu. jedine co vedeli, ked sem prisli bola jazda na koni, kradnut, vrazdit! uzemie im daroval svatopluk. nemozu vyskakovat, mali by suchat nohami, ked sa starsi bavia ;-)

to je tak v skratke zatial vsetko, ale mozme pokracovat aj v odbornejsej sfere.


jazz   |   ip:88.212.40   |   2010-03-10  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  áno, je to tak.

okrem toho ako starý Záhorák som odjakživa používal slovo just. až v školských laviciach mi ho začali podsúvať ako anglickú príslovku just. ale to som už vedel svoje...


cv   |   ip:217.75.75   |   2010-03-10  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preco sa nezaoberate sucasnostou ako odstranit terajsie zlo,co furt omielate co robili tí co uz neziju???To je nam uz prd platne,zaujimava je pritomnost a buducnost,nie minulost...aj ked z minulosti sa treba poucit ,nie ju súdit.


Monty   |   ip:85.135.14   |   2010-03-10  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moj oblubeny odkaz.
DNA povod europanov.

http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml


CV   |   ip:217.12.49   |   2010-03-10  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV:Keby t pred 20 rokmi zabili tatka a vrah sa este nenasiel TAK KASLAT NA MINULOST buducnost je dolezitejsia.mas malo rokov a nevies o com dristas:


Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-03-10  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Problém maďarov je v strate ich vlastnej identity. To vysvetľuje aj ich smutný primát v počte samovrážd. Svoju identitu stratili, v roku 972n.l. potom ako boli vyhnaní rusmi spolu s chazarmi, pečenehmi a ďalšími bojovnými kmeňmi z oblasti medzi Čiernym a Kaspickým morom, dnešnej Abcházii. Preto si museli vytvoriť novú identitu. A ukradli ju komu inému ako tomu, kto si ju dal ukradnúť, pomocou úskokov. Vieme, že ich prvé manželky po ich príchode do zadunajska sa stali slovanky, ktoré si museli zobrať za ženy, lebo ani nič iné im nezostávalo. Preto v dnešnej genetickej výbave z pôvodných maďarov je možné nájsť len v 5% ich populácie. Najprv teda požiadali slovanské kniežatá o možnosť prezimovať, potom sa ponúkli ako strážcovia a nakoniec podľa príslovia "podaj prst a utrhnú ti ruku", čo zodpovedalo ich aziatskej povahe dobyvateľov slovanov ovládli. Prijali kresťanstvo len len preto, aby mohli ovládnuť slovanov, lebo mmaďarskú šľachtu tvorili zväčša chazari. tento turecký kmeň konvertovaný na judaizmus, dnes známi skôr ako aškenázski židia, bol teda motorom ich asimilácie slovanov. Preto pod ich vedením, neprevzali našu duchovnú a hmotnú kultúru, oni ju si ju privlastnili ak nechceme povedať ukradli. Tak získali "svoju" novú identitu. Len sa to boja priznať. A ani nemôžu. Musia hrať svoju smutnú hru až do skonania sveta. Vrchol ich aziatských úskokov zažili slováci v časoch najtvrdšej maďarizácie, v ktorej im najusilovnejšie pomáhala maďarská chazarská šľachta. Dokázali to s nami veru účinne, alkoholizmom, úžerou, kupovaním, zastrašovaním, v krajných prípadoch aj zabitím. Milovali prepisovanie mien v matrikách,List na Liszt, Petrovič na Petófi,Horvát na Chorváth, a premenovávaním historických názvov slovanských dedín a miest. Na Budapešť a Balatón akosi pozabudli. Ak by mali maďari slovákom vrátiť všetok hmotný a kultúrny majetok z vyrabovaných hradov a zámkov, ktorý si slušne povedané "ponechali", v svojich múzeách, čo by dôkaz "ich kultúrnej identity", zostali by im len len široké gate a "barack pálinka". Maďarskí chazari sú virtuózi v prevracaní kabátov svojej identity, majstri úkladu a podvodu každého druhu. Na ich obhajobu treba dodať, že maďarský klérus sa slovákom pred pár rokmi ospravedlnil, za všetko príkorie ktoré museli slováci zažiť počas neľútostnej maďarizácie, pred ktorou si cirkev zakrývala oči, a tvárila sa že to nevidela. Nič nové pod slnkom, vždy to tak robila. Ale čo je najzaujimavejšie na maďarských chazaroch, je ich chuť vládnuť svetu. Zrejme z jedlom narástla aj chuť. Ich nadvláda nad "slavókmi" im nestačila a nestačí. To čo sa naučili na nás, chcú aplikovať na celom svete. Zaujímavé,že práve oni chcú vládnuť celému svetu. A musíme uznať, že sa im to úspešne darí. Dokedy? Až dokiaľ nenarazia v svojej pýche a samoľúbosti na Tvorcu zeme, ktorý im povie dosť!


marcelKE   |   ip:88.212.40   |   2010-03-10  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cele to mecheche okolo narodnostnych rozporov ma len jeden ciel a to rozdelit a rozostvat obycajnych ludi medzi sebou. Komu to tak vyhovuje? Kto na tom zaraba (vojny)?


NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2010-03-10  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lacka Zrubca poznám (nie osobne), no neviem odkiaľ čerpal to o tých hradoch a našom treťom mieste. Za posledné tri roky som toho bohato pochodil po Česku a Rakúsku a som si "skúsenostne" istý, že minimálne v Česku je násobne viac hradov ako u nás. Bohužiaľ... :-)


Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-03-10  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  On zrejme myslel zrúcaných hradov.


IronMaiden   |   ip:62.168.12   |   2010-03-10  (14:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nič na svete nie je také vysoké ako maďarské sebavedomie.


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-03-10  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chazari boli turkitský kmeň, ale nakoniec je to jedno.Ono, je dosť zaujímavé, že ak sa vo svete Slovák s Čechom a Maďarom,tak skskôr vzjde s tým Maďarom!...že by krv nepustila??


Odi   |   ip:212.158.1   |   2010-03-10  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To kri:

Dle slovniku
Testvér (-t,-ek,-e) bratr
Testvér (-t,-ek,-e) sestra
testvér (-t,-ek,-e) bratrský, soudruzsky, sestersky
Nu trocha moc na jedno slovo, dle me ukazka primitivnosti jazyka Madaru.

A slovo Barát? Toto dá slovník:
barát (-ot,-ja) přítel
barát (-ot,-ja) mnich
barát - spřátelený
barát - kamarád
barát - řeholník
barát - církevní
barát - náboženský
Opět ve slovanském jazyce vše má ruzné významy, lze prekladat neco vice slovy, bo cizi to chape jinak, ale spřátelený-kamarád-církevní-řeholník? Je vše trochu více než rozdílné.
Madari se musi smířit, že mají jazyk na urovni doby kamenné,. A cokoliv moderního mají bud od slovanu nebo anglictiny.....

Jak Slota rekl, nevi odkud prijeli na ponicich... Ja dodavam a jeste mluvi jjazykem doby kamenneOdi   |   ip:212.158.1   |   2010-03-10  (15:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dotatek jestli KRI, sem si uvedomil, ze ve slovanskych jazycich tape

Spojeni: "Bratr Opat" v cestine to slovo Bratr? Barát-reholnik-mnich. Jaksi nez pises nauc se poradne slovensky stacilo by i cesky a uvidis, ze slovanske jazyky jsou trochu na jinem levelu vyjadrovani.svetlonos   |   ip:84.16.41.   |   2010-03-10  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  načo by bola Slovákovi maďarčina, po slovensky sa dohovorí s Čechom, Poliakom, Rusom, Bielorusom, Ukrajincom, Srbom, Chorvátom, Slovincom...spolu okolo 350-400 miliónov ľudí. No a maďarský "nadčlovek" ten vyhovuje okolitým franko-germánom, funguje ako piata kolona vo vnútri slovanského územia. madarsko-nacionalistická agresivita je chazarského pôvodu, údajne majú 50 tisíc týchto nových príšelcov.


Add   |   ip:95.103.19   |   2010-03-10  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tieto táraniny o ničom. Kto od koho slovíčko prevzal.
Toto nie je dôležité. Dôležitá je kto ovláda a užíva prírodné zdroje, pôdu, vodu. Kto má zdroje, má istotu, má sebavedomie. Neuhájili naši predkovia čo mali uhájiť, územie, a trpíme dodnes.
Čo to tárate .. "Staromaďaský pastieri" vôbec nemali v úmysle osídliť toto miesto na juh od Dunaja, snažili sa postupovať dalej na západ no narazili. Narazili na moravské a české kmene, zviedli s nimi boj na území Moravy kde utrpeli porížku a stiahli sa za rieku Moravu. A tu ovládli územia kedže k lepšiemu sa dostať nedokázali a tu na významný odpor nenarazili. Takáto je pravda. Smutná. Naši predkovia o územie prišli a ovplyvnili osudy potomkov na celé tisícročia. Dodnes to cítiť. Čo máme ? Nič. Sme otroci vo vlastnej zemi. Robíme na cudzích. Nie o slovíčkach sa baviť ale o sile. A sila spočíva v tom že mám, viem vyžiť z vlastného, viem a mám si kde dorobiť. Že robim pre seba svoje deti. A moja dcéra neutiera zadok v anglickým deckám ale svojím vlastným. Pred 100 rokmi tam na to boli slúžky z Indie, dnes au-pair zo Slovenska.


stigd   |   ip:78.99.10.   |   2010-03-10  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co to vyriesilo.....


Tuk   |   ip:88.212.36   |   2010-03-10  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pred nedávnom som to linkoval, ale tu to doslova sedí ...

http://www.youtube.com/watch?v=tYV714zDmuY

super nie ?


Jaro   |   ip:94.113.81   |   2010-03-10  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Add-lenže bez histórie nieje budúcnosť.Už dávno mali politici navrátiť pomaďarčené mená do povodného SLOVENSKÉHO stavu,ale oni to robia naopak,slovenské do maďarskej hatlaniny,lebo pre maďarou je to životne doležité.NO VÝSMECH CELÉMU SLOVENSKU ROVNO DO OČI!


Jaro   |   ip:94.113.81   |   2010-03-10  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tuk-tak to si ZAKLINCOVAL!!!


Gabi   |   ip:78.98.191   |   2010-03-10  (23:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rozpravam dokonale slovensky a madarsky...a myslim si, že je zbytočne sa tu hadat a opat hladat ako to nejde a kto tu bol skor....ale opačne ako dobre spolunaživať. A čo sa tyka slovnej zasoby tak sa neda porovnat bohatost madarskej slovnej zasoby oproti slovneskej. To že obutý zajac a neviem čo sa tažko preklada to je výnimka...najdem 10 takych madarskych viet čo nepreložite...ale aj tak si myslim že nejde o bohatost jazyka ale o to ako sa k sebe spravame...a si myslim že je to v ľudoch a nie v národoch!


Robo   |   ip:78.98.231   |   2010-03-11  (00:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  XXX, o akom dôkaze hovoríš - ktorý sme darovali pápežovi??? Rád sa poučím, inak súhlas...


Robo   |   ip:78.98.231   |   2010-03-11  (00:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Add, súhlasím len s druhou polovicou. Ale lingvistika je veľmi dôležitá a zaujímavá veda a nie táranina. Maďari 50 rokov terorizovali celú Európu lúpeživými nájazdmi, kým ich v roku 955 na hlavu neporazil nemecký kráľ Otto I. pri Augsburgu. Teda žiadni Česi, alebo Moraváci- takže keď niečo píšeš, tak si to over a nezhadzuj sa...


bazooka   |   ip:78.141.12   |   2010-03-11  (00:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked obratime pozornost na nasich politikov a ich postoj k slovensko-madarskym vztahom, vidim nasledovne :

Slota (a SNS) je jediny politik ktory ma v tejto otazke jasno, presne tak ako to ma byt vzhladom na dejiny nasho "spoluzitia"

Fico - ten sa snazi zachovavat neutralitu, ale je chvalyhodne, ze aspon nie je voci madarskym predstavitelon servilny

ostatni "nasi" politici (vynechavam politikov SMK a MOST-HID) zastavaju postoj , akoby sami boli nejakymi utajenymi Madarmi a za Slovakov sa iba pretvarovali...

a niet sa ani co cudovat, lebo je to takmer aj pravda - Radicova, Vaszaryova, ... nechce sa mi teraz lovit v pamati, ale uvedomme si, ze Bratislava, odkial pochadza vacsina nasich politikov bola dlhe veky bastou madarskych, nemeckych a hlavne zidovskych slachtickych a mestianskych rodin, oligarchie, ktora az do dnesnych dni povazuje vladnutie nad poddanymi za svoje ukradnute pravo a okrem toho nami - Slovakmi pohrda a najradsej by pripojila Bratislavu k Madarsku a ked sa to dnes neda, tak aspon k Bruselu !

Oni tak nenavidia slovensky narod, ze mu nevedia a nechcu ani prist na meno - preto sa vyjadruju o Slovensku len ako "tato krajina" !!!

Tymto pozdravujem cele SDKU, SaS, OKS, KDH... ak boh da, tak raz vas vsetkych budeme sudit za vlastizradu !


katka   |   ip:85.216.22   |   2010-03-11  (01:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bazooka.... teba by mali zbavit svojpravnosti. Smejem sa na tvojich prispevkoch,v ktorom kolvek clanku na tejto stranke. ubohe.


kri   |   ip:213.151.2   |   2010-03-11  (02:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  odi, co to tu trepes za nezmysli???

ty sa nauc v prvom rade citat a potom sa vyjadruj!

1. kolko vyznamov slov uviedol autor? nebolo to pri kazdom iba jeden?

2. co ti vyplul ten tvoj slavny slovnik na rozdelene slovo test-vér? o com to pisal autor, ked citujem:

"V maďarčine je veľa slov, ktoré v slovenskom preklade vyvolávajú úsmevy. Tak napríklad "vendéglö" v preklade znamená hostinec, no v doslovnom preklade "vendég" je hosť, a " lö" značí strieľať. Tak by sme potom podstatné meno "vendéglö" mohli preložiť, ako " hosť strieľa". Podobne je to aj zo slovom "kövér". Podstatné meno " kö" je kameň, a "vér" je krv. V doslovnom preklade by "kövér" v slovenčine znelo ako " kamenná krv". Podstatné meno "tolvaj" je v preklade zlodej. No ak by sme analyzovali, "tol" je perie a "vaj" je maslo. Čiže "tolvaj" by znel ako "peromaslo". Slovíčko "fájdalom" v maďarčine znamená bolesť, no v doslovnom preklade je "fáj" bolesť a "dalom" je pieseň."

ja na rozdiel od teba na madarcinu slovnik nepotrebujem.

a ked sme pri tom, tak:

reholnik sa povie po madarsky szerzetes - citaj serzeteš! a aj napriek tomu, ze mnich nie je vzdy reholnik a reholnik nie je vzdy mnich tak szerzetes v madarcine znamena v rpeklade aj mnich.

teda barát nie je brat a ak ano tak iba u vas v cechach!

kri v slovanskych jazykoch netape! ovlada ich urcite viac ako ty, mily odi!


Odi   |   ip:212.158.1   |   2010-03-11  (08:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri | ip:213.151.2 | 2010-03-10 (11:36)
len by som chcel upresnit:

Brat je "barát",

barát je priateľ ;-)


Toto kritizuje ze barat je pritel. Nu kdzy se podivam do slovnika:
A slovo Barát? Toto dá slovník:
barát (-ot,-ja) přítel
barát (-ot,-ja) mnich
barát - spřátelený
barát - kamarád
barát - řeholník
barát - církevní
barát - náboženský

Slovni spojeni Bratr Opat, normalni jak vcestine tak ve slovencine. Tj. Bratr(cesky)-barat(madarsky)-reholnik(cesky, dle slovniku i madarsky vyraz vyjadruje toto)
Ad1)
Takze oprava co jsi napsal je smesna, bo neumis poradne slovensky potazmo cesky. Viz. co jsem napsal a slovnik potvrdil(universitni madarsky) je v clanku dobre.... Ne v cechach je to reholnik, ale podle madarskych universitnich profesoru a sorry ty asi umi madarsky lepe nez ty.

Ad2)
Tvoje oprava Testver (madarsky) ze je slovensky bratr. Nu ale kdyz se podivam do madarskeho slovniku. Tak mi to vyhodi ze cesky(pochybuju ze slovensky je to jinak), je to bratr i sestra (to treti co vyhodil neni podstatne jmeno takze chapu ze by byla demogogie to pouzit). Tj. ve slovanskych jazycich sourozenec. Takze pokud pises slovensky vyznam bratr je to lez. Bo slovestina ma slovo surodenec nebo jak se to spravne pise.

Chapu ze madar toto nechape, ale ver tomu SLOVANSKE JAZYKY JSOU NA JINEM LEVELU.

Uz tvoje obrana, ze nepotrebujes slovnik a spochybnujes slovnik vytvorenz madarskou universitou s nehoz cerpam,
je ukazka typicke nadudosti madara. Smir se stim, ze neumis poradne slovensky ani madarsky.

P.S. Verim psanemu (to co vidala madarska univesita), nez madarovy spochybnujicimu obsah clanku.... A ja nekritisoval slozeni slov, to delaj nemci i v cestine se to dela, ja opravoval to ze jsi dal obsah slov a slovnik me rekl neco jineho. Takze komentar co jsi ke me dal z 70-75 procent byl uplne k necemu jinemu. Takze pristi komentar prosim k tomu co pisu.
Odi   |   ip:212.158.1   |   2010-03-11  (08:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  p.s. kdzbzs komentoval ty slozeniny nic nenapisu, protoze je to podle me smesne bo toto je v kazdem jazyce ja komentoval neco jineho. Takze priste reaguj na obsah komentare ktery kritizujes, ano prosim...


xxx   |   ip:92.52.35.   |   2010-03-11  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Robo:pri poslednej navsteve sa zastavil v jednom klastore a tam mu dali tisic rocny dokument ktory tam strazili.bohuzial tazko to dokazat lebo uz to bolo davnejsie a pisomnu zmienku o tom nenajdes vzhladom na dolezitost toho dokumentu sa niet ani co cudovat ale je to tak.nebol tu len tak pre pekne oci na 3dni bol si po ten dokument a blahorecil za to par ludi aby to vyzeralo normalne...


kri   |   ip:213.151.2   |   2010-03-11  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri nic nekritizuje. opakujem nauc sa citat, lebo toto:

"Brat je "barát"," je citacia autora z clanku a som presvedceny o tom, ze nemal opakujem nemal na mysli nejakeho reholneho, alebo mnicha. mal na mysli surodenecky vztah. opakujem este raz. mnich, alebo reholnik sa po szerzetes!

http://www.kislexikon.hu/szerzetesek.html

k tomu, ze ja som madar. volam sa Kristián Javůrek, vidis tam ten kruzok na u, pepo? to, ze ovladam aj madarcinu a celu radu inych jazykov je v tejto veci irelevantne. ze ty potrebujes ku vsetkemu slovnik je tvoj problem.


kri   |   ip:213.151.2   |   2010-03-11  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  opakujem este raz. mnich, alebo reholnik sa po madarsky povie szerzetes!


Odi   |   ip:212.158.1   |   2010-03-11  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To kri:

To ze v casti kde jsi ty pouzivaji jenom slovo szerzetes, jinde muze byt barat.

Priklad v cestine v casti CR je limonada ochucena soda. V jine casti je ochucena soda nazev sodovka. A kde pouzivaji slovo limonada se na sodu pouziva slovo sodovka.

Chapes co chci rici? Je to v anglictine, je to rustine, proste v nejake casti se pouziva na neco jedno slovo v jine zase jine slovo. Pokud toto uznas neni problem. Pro me jsi upoyorni ve clanku na chybu ktera neexistuje, bo jenom ty pouzivas jine slovo, nez v jine casti madarska.

Pokud ale budes tvrdit ze madar pouziva na celem uzemi madarska pro mnich nebo reholnik szerzetes. Tak potom vysvetli proc madarsky profesor ve svojem slovniku pouziva barat? Vymyslel si to? Anebo jenom ty mas chabou slovni zasobu madarstiny pouzivanou jenom v oblasti kde bydlis? Co myslis co je pravda?

Ten same slovnik co jsi dal:
http://www.kislexikon.hu/barat_a.html

Hlavne cast "Mnisi v cirkvi latinsky FRATER". To podle tebe je jako co? Dle me mala slovni zasoba.

Ja myslim, ze se madarsky mas jeste co ucit.


Odi   |   ip:212.158.1   |   2010-03-11  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dodatek, staci kdyz me vzsvetlis proc v tom samem slovniku(jiny nez moje dva) co jsi dal rikaji to co rikam ja a to same co se pise v clanku?


kri   |   ip:213.151.2   |   2010-03-12  (02:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pisal som to preto, lebo madari to uz davno nepouzivaju. uz niekolko stoviek rokov sa snazia nahradzat slova cudzieho povodu novymi (borec v tom bol hlavne Kazinczy Ferenc http://hu.wikipedia.org/wiki/Kazinczy_Ferenc , alebo vytvaraju nezmyselne pomenovania ako sa to snazil autor aj v clanku naznacit. tvrdim, ze slovo barát sa už na pomenovanie brata nepouziva prakticky nikde, dokonca ani tv, pri dabingu etc...

vsak sa pozri na toto, z toho lexikonu pre slovo barat:

barát bucko
barát friend
barát monk
barát religious
barátaik egyike he is a friend of theirs
barátcsuha frock
baráti amicable
baráti friendly
baráti alapon amicably
baráti állambeli külföldi alien friend
baráti kapcsolat companionship
baráti külföldi alien friend
baráti közelség nearness
baráti megegyezés amicable settlement
baráti módon amicably
baráti társaság fellowship
baráti társaság fraternity
baráti viszony amity
baráti viszonyban van vkivel to be on friendly terms with
baráti üdvözlettel sincerely yours

velka vacsina vyznamov slovnych spojeni sa toci okolo priatelstva a nie okolo brata, bratstva.

slovo frater ma povod pravdepodobne vo francuzstine:

"liberté, égalité, fraternité"

"sloboda, rovnost, bratstvo"

to ti nepride vyznamovo nieco ine ako reholnik, mnich???

PS: ja som rozhodnuty sa ucit az do smrti, a ty? nikdy a nikde som netvrdil, ze viem madarsky dokonale.


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2010-03-12  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento článok je veľmi dobrý a určite sním súhlasím.


Kiwo   |   ip:87.244.20   |   2010-03-13  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tá Slovenská reč ako blízo má k Maďarčine.To preto,že sme Europania?


tudun   |   ip:95.103.17   |   2010-04-15  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre kopu hlupáčikov,čo mudrujú a nemajú tušenia o čom:
thick → tučný
→ tlstý
→ silný
→ hustý
→ plný
→ zachrípnutý
→ tupý
→ hlúpy
→ dôverný
→ intímny
thin → riedky
→ chudý
→ tenký
→ zvädnúť
→ schudnúť
→ nedostatočný
→ stenčovať sa
→ nepočetný
→ preriediť
→ pretrhať
Tí angličania sú ,ale primitívi s takým jazykom!!!
No,ale to je asi hlúposť.
tak asi zostáva,len druhá maožnosť:primitívi ste vy!!trtko . fumisima35   |   ip:85.237.22   |   2011-09-29  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bazooka - si pomerne vtipná,smiešna a úboha postavička v tomto svete. Prečo niesi v Maďarsku ? Slováci si pomali Maďarsko kupujú. Rodinný dom za zopár Euro. Tie ich HUFnagle strácajú hodnotu tak om klesá ekonomika a Budapešť je postavená Slovákmi. Je to všetko čo majú dlhá rovina na modeli Buda za Dunajom potom Pest a zas len rovina.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

The Union: The Business Behind Getting High CZ titulky

Dlho utajované a potláčané informácie konečne slobodne aj na Youtube...


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu

Žijeme 100 rokov za svojou dobou!

Informácia ako hrom - aj vďaka štrajku

Pri všetkom optimizme bude iba horšie ! Globalizácia

13 nejděsivějších experimentů na lidech prováděný...

Archív

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade nestačia“ PhDr. Miloslava Zemková ...

WHO klasifikovala mobilní telefony jako potenciálně karcinogenní! Rada Evropy doporučuje zakázat používání mobilních telefonů a wifi sítí ve školách!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Lietadlá spred tisícročí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4774 s