23. September 2019
    
Manifest - Za náš hlas! - Dolezite.sk

Manifest - Za náš hlas!


  2011-08-22  (19:43)  |  Politika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Manifest - Za náš hlas!

 

Za náš hlas

 

 

My, občania Slovenskej republiky,

 

      cítime, že je nutné posilniť demokratické zriadenie na Slovensku. Predovšetkým je potrebné pridať váhu slovu a zvýšiť rešpekt bežných Slovenských občanov, ktorí zo svojho praktického každodenného života najlepšie vedia, čo im chýba, čo potrebujú, ktoré veci treba v ich bezprostrednom okolí a v ich životoch zmeniť.

 

     Pre zlepšenie kvality života nás obyčajných ľudí, pre jednoduchšie vyjadrenie našich požiadaviek a ich splnenie je dnešná forma zastupiteľskej  (nepriamej) demokracie očividne nedostatočná a neúčinná. Preto veríme, že je treba vytvoriť efektívnejší nástroj pre propagáciu našich nárokov a očakávaní ako sú tie dnešné -  1. Referendum a 2. Parlamentné voľby, resp. tieto nástroje v ich súčasnej forme.

 

     Našim základným zámerom musí byť, zvýšiť úroveň demokracie v jej pravom slova zmysle - ako vlády ľudu. My, Ľud sme najväčšia sila v spoločnosti, My si volíme každé štyri roky zástupcov z Našich radov, aby hájili Naše požiadavky, aby zvyšovali Našu - i svoju životnú úroveň a aby bojovali za Náš lepší život. A práve z toho dôvodu nemôžeme považovať našich zástupcov za neobmedzených pánov. Sú predsa našimi zástupcami!

     Bohužiaľ, zastupiteľská demokracia vo forme ako ju zažívame každý deň jednoducho nefunguje, je slabá, a má ešte mnohé trhliny. Slovensko je krajina mladá, má sa čo učiť, ako z chýb tak i úspechov iných krajín medzinárodného spoločenstva. Nieje hanba priznať svoje nedostatky a zmeniť sa.

 

Moc vychádza z ľudu - to je základný kameň demokracie!

 

     Preto navrhujeme,  aby sa znížila latka zastupovania Slovenského ľudu, a posilnila priama demokracia, a to tak, že sa pre ňu v Ústave SR vytvorí nový nástroj, resp. revitalizuje sa pôvodný, vyhnívajúci a nefunkčný.

 

Výsledok, ktorý očakávame:

1. REFERENDUM

     Chceme, aby bolo občanom SR umožnené účinnejšie sa vyjadriť prostredníctvom referenda na základe nimi podaných vlastných písomných návrhov, k veciam týkajúcich sa vnútornej i zahraničnej politiky štátu, ktoré sa ich akýmkoľvek spôsobom dotýkajú a majú na nich určitý vplyv.

 

1. Naša požiadavka je preto znížiť počet podpisov potrebných pre platnosť „Petície na vyhlásenie referenda" zo súčasných 350 000 na 80 000 podpisov (vo Švajčiarsku stačí pri +- 7, 5 milióna obyvateľoch 100 000 podpisov). Dôvodom je, že je absolútne nemysliteľné pre obyčajného občana zozbierať také množstvo podpisov v rozumnom čase.

 

2. Po získaní tohto počtu hlasov musí byť referendum automaticky prezidentom vyhlásené (do 30 dní od prijatia), okrem prípadov, kedy by sa predmet referenda evidentne priečil dobrým mravom a základným ľudským právam.  (Čiže nesúhlasíme, aby mal prezident v tomto prípade právo podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom) - to preto, že sme presvedčený o tom, že nič nieje dokonalé a nemenné - a to platí i pre Ústavu SR a ústavné zákony.

 

     Príjmame však možnosť, že ak by bol predmetom referenda návrh, ktorého dôsledkom by bola zmena Ústavy SR,  môže byť tento návrh po splnení všetkých podmienok uvedených v ďalšom bode (3.) posunutý do NR SR a absolvovať riadny legislatívny proces (vyhlásený bude po podpise predsedom parlamentu, predsedom vlády a prezidentom).

 

V ostatných prípadoch, musia byť návrhy automaticky prijaté a do praxe zavedené:

 

3. V prípade úspechu referenda - po tom ako sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a návrh v ňom uvedený bude súhlasne prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých zúčastnených, bude tento návrh ihneď vyhlásený Národnou radou Slovenskej republiky - rovnako ako zákon.

 

4. Prajeme si zmenu čl. 99 Ústavy SR a to tak, že sa odsek 1. zmení nasledovne: ,,Výsledok referenda môže NR SR zmeniť alebo zrušiť iba vyhlásením a uskutočnením ďalšieho referenda o tejto veci - a to po uplynutí troch rokov od nadobudnutia účinnosti výsledku pôvodného referenda". To preto, že keď už sa raz veľká časť obyvateľstva rozhodla podporiť určitý návrh, určitú skutočnosť, je treba pred zmenou tohto stavu, znova sa občanov spýtať, či sú na takú zmenu pripravený a ochotný ju prijať. Stopäťdesiat predsa nemôže samovoľne zmeniť vôľu státisícov.

 

2. VOLEBNÝ SYSTÉM

     Podobne, ako sme presvedčený o potrebe reformy Referenda, sme presvedčený i o potrebe zdokonalenia ďalšieho základného demokratického nástroja - Volieb do NR SR.

 

     Dnešný stav je takýto - voľby do najvyššieho legislatívneho orgánu SR - NR SR sa konajú raz za 4 roky a občania si volia 150 svojich zástupcov politických strán vo všeobecných, priamych, rovných a tajných voľbách, pomerným volebným systémom, pričom celé územie SR predstavuje jeden volebný obvod.

 

     Chceme, aby sa zmenilo predovšetkým posledné spomenuté. Celé územie SR, nemôže naďalej predstavovať jediný volebný obvod! Je to nezmysel. Stačí sa pozrieť na zoznam poslancov NR SR. Dnes môžeme jasne vidieť, aké vysoké zastúpenie majú poslanci pochádzajúci z Bratislavy.

      Tiež sa dá očakávať, a je to ľudské a pochopiteľné, že obyvateľ (zvolený poslanec) toho, ktorého mesta, či regiónu má pre toto miesto slabosť a svoju energiu venuje predovšetkým jeho rozvoju. Hovorí sa, že na Slovensku začína a končí Západ v Bratislave. Toto „porekadlo" vzniklo pozorovaním Slovenskej reality a nieje to nezmysel. Pre skvalitnenie života všetkých Slovákov však musí ožiť celé Slovensko.

 

     Z dôvodu vytvorenia rovnováhy pri rozvoji Slovenskej republiky ako celku sme presvedčený o potrebe rozdeliť územie Slovenskej republiky na 8 volebných obvodov, a to tak, že jeden Kraj = jeden Volebný obvod. Pritom by sa znížil celkový počet poslancov NR SR na 144. Dôvodom je to, aby mohol byť z každého kraja zvolený rovnaký počet poslancov  18.

    

     Týmto krokom by sa samozrejme tiež zvýšil tlak na prípadných uchádzačov o post poslanca, aby svoje každodenné povinnosti v rámci vlastného regiónu vykonávali čo najlepšie, aby sa svojím budúcim voličom ukázali v tom najlepšom svetle.

 

     Občania každého kraja si vyberú ľudí o ktorých počuli, alebo ktorých kvality sami dobre poznajú. Prípadne ak by nezvolili konkrétnych poslancov na základe preferenčných hlasov, tí budú vybraný klasicky podľa poradia na kandidátskej listine. Kandidátske listiny musia byť vypracované pre každý kraj samostatné, obsahujúc len mená kandidátov s trvalým bydliskom v meste či obci daného kraja.

 

     Ďalšou výhodou je, že voliči budú po zvolení s týmto poslancom v užšom kontakte a ten sa bude  musieť svojim voličom zodpovedať častejšie, pričom oni mu budú môcť ľahšie predostierať svoje požiadavky.

 

NA ZÁVER

     Celý svet sa búri. Na mnohých miestach prepuká násilie a teror. Najčastejším dôvodom, je frustrácia obyčajných ľudí, ktorý nedokážu iným spôsobom dosiahnuť svoje požiadavky, byť vypočutí a rešpektovaní. Slovenský národ je mierumilovný a krotký. Začína sa však šíriť obava, že až príliš. Niekedy sa nezdá ani tak mierny a krotký, ako skôr ľahostajný a ustráchaný.

 

     To sa však raz musí skončiť! Slovensko prežilo storočia plné útlaku a nadvlády. Vždy sme iba sklopili náš zrak a ohli naše chrbty. Dnes, práve teraz, je čas sa zobudiť a vziať konečne svoj osud aj do vlastných rúk! Ako sa spieva v hymne „To Slovensko naše posiaľ dlho spalo, ale blesky hromy vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo". Neskúšajme koľko bleskov a hromov ešte slovenský občan znesie!

 

          Dnes sme svedkami neustále sa zintenzívňujúcej  centralizácie, spájania sa a integrácie do čoraz väčších celkov. Taký je súčasný trend. Z istého pohľadu je to výborná myšlienka. Čím menej štátov, tým menej vojen medzi nimi atď. Napriek kladným stránkam týchto tendencií nemôžme pri procese integrácie zabudnúť na svoj hlas! To je to čo musí byť navždy silne počuť. Alebo sa snáď chceme stať iba kolóniou, iba bezvýznamným kúskom Zeme, kde mocný tohto sveta budú prichádzať ťažiť naše bohatstvo? Nie zlato, diamanty ani ropu, ale naše ruky!

 

Nemôžme prijať obraz Slovenska ako „zdroja lacnej pracovnej sily"!

 

     Milujeme našu vlasť a veríme, že svetu môžeme ponúknuť viac! Nechceme byť iba nemými pritakávačmi. Preto sa nebojme kričať, nebojme sa bojovať za svoje práva a za náš lepší život!

 

     Vláda je potrebná a nehovoríme, že naša vláda je zlá. Práve naopak veríme, že je natoľko prístupná argumentom a ochotná dobre slúžiť svojim občanom a voličom, že prijme v dobrej viere a s nadšením tieto požiadavky. Vláda Slovenskej republiky - tak koalícia, ako i opozícia, naši poslanci v Národnej rade i prezident SR, musia byť potešený touto snahou Slovenského národa, prevziať na seba väčšiu časť zodpovednosti za svoj život, osud a budúcnosť tak, ako je nadšený každý rodič sledujúci rast, pokroky a dospievanie svojich milovaných detí. Dobrá vláda prijme naše výzvy a podporí nás v našej snahe!

 

     Nikto z nás si neželá teror, ani násilie či zbytočné ničenie a zabíjanie. Naopak! všetci do jedného si prajeme mier a rovnováhu, ale tiež rešpekt a ozajstnú demokraciu. Čo by však ostávalo, ak by sme zostali ignorovaní?

 

     Uprednostňujeme preto cestu plynulého - ale bezodkladného prechodu. Nie cestu revolúcie, ale cestu mierovej evolúcie!

 

 

     Občania nezabudnime .. To čo tu musí byť navždy hlasne počuť, je          

                                                                                                                                        NÁŠ HLAS !

 

                                                                                                                                                                                                                               Občania SR

 

                                                                                                                                                       

 


Občania SR
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
mizu   |   ip:195.168.4   |   2011-08-23  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To o referende je napad cloveka co nema kontakt s realitou. Zjavne niekto zije v predstave ze vlada spravi nieco zle, tak sa par statocnych slovenskych junakov zobere, zozbiera 80k podpisov a zachrani Slovensko.
Co sa takto najprv zamysliet a porozmyslat v ktorej situacii od vzniku Slovenska by sa toto mohlo udiat?
Ludia Vam na to referendum nepridu, nezahlasuju. A o kvalite hlasujucich ludi by sa tiez dalo porozpravat.

K Volebnemu systemu: Chapem to tak ze system vladnutia by ostal rovnaky, len volby by sa zmenili aby sme mali pekne uzemne zastupenie. Potom navrhujem spravit filter aj na pohlavie. Ved zien je 50%, cize minimalne polka kandidatky musia byt zeny. A tiez zo zakona musi byt podiel narodnostnych mensin na kandidatke aby vsetko bolo ok.


LordX   |   ip:95.103.21   |   2011-08-23  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V prvom rade treba zrusit sabotujucu poziadavku na ucast az 50% opravnenych volicov. Kto nesuhlasi nech hlasuje "nie" a nie nepride.
Ak niekto za takychto podmienok nepride, znamena ze mu je to jedno a chce aby rozhodli ini, a nie ze nesuhlasi.

http://www.spravodlivereferendum.sk


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-08-23  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak nebude vola politikov, co sa da len s namahou uverit, tao pocet podpisov na referende by sa mohol znizit iba pri proklamovanom pocte popdpisov 350 000, nasledne by sa muselo o tom vypisat referendum, na nom zucastnit 50 perc. volicov, aby odsuhlasilo, ze staci na vypisanie referenda 80 000 podpisov a brala sa do uvahy len ucast. Uz vidim tie usmevy nasich politikov, ako by sa k takemuto niecomu postavili. Je to absolutne nedosiahnutelne. Vtedy ked koncipovali novu Ustavu, nikto ani nehlesol, lebo so ziarivymi ockami vitali vznik tejto nahnitej republiky.


XXX   |   ip:87.244.20   |   2011-08-23  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mizu
...nejde ani tak o to, ze by to mala byt reakcia na nieco co vlada vcera urobila, ale o predostretie svojho nazoru, svojej predstavy, a ked sa na tejto zhodnu ludia v referende (priklad pre nechapavych - prajeme si aby boli romovia trestany aj za priestupky avojich maloletych deti - kedze tie nemozu byt a nikdy z toho nic neni - a to tak ze budu musiet odpracovat 200 hodin VPP...ak sa to bude opakovat tak im bude kratena socialna davka o polovicu..atd - iba priklad)
- no a ak sa ludia rozhodnu toto podporit - co by si myslim podporili, tak sa to spravi.

Kontakt z realitou? Idealy a realita su predsa dva rozdielne pojmy..ak si taky extremny realista tak sa vzdy len pridas k hlavnemu prudu...

No a kludne, ja som zato aby bolo zastupenych aj 50% zien..aj 60 kludne - ak si ich ludia zvolia vo svojom regione! To je uvedene v tomto texte.


Treba bombardovat poslancov vladu a vsetkych cinitelov mailami kde budeme ziadat tuto zmenu... My sme zacali.

..btw nadpolovicna vacsina je mozno vela. (LordX)..ale ako inak dokazat, ze to chceme vsetci?
XXX   |   ip:87.244.20   |   2011-08-23  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://share-rapid.com/stahuj/2541766/manifest-za-nas-hlas.pdf

tu je Manifest v PDF...ak chcete stahujte a posielajte....Vsade - najlepsie do poslaneckych klubov, vlade, do kancelarii..maily su na strankach.


eros   |   ip:86.41.108   |   2011-08-24  (01:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak Vazeny obcania SR, toto by zo seba nevyplul ani posledny nevzdelany, ukradnute zemiaky na chrbte nesuci Rom v osade:

citujem:

"Vláda je potrebná a nehovoríme, že naša vláda je zlá. Práve naopak veríme, že je natoľko prístupná argumentom a ochotná dobre slúžiť svojim občanom a voličom, že prijme v dobrej viere a s nadšením tieto požiadavky. Vláda Slovenskej republiky - tak koalícia, ako i opozícia, naši poslanci v Národnej rade i prezident SR, musia byť potešený touto snahou Slovenského národa, prevziať na seba väčšiu časť zodpovednosti za svoj život, osud a budúcnosť tak, ako je nadšený každý rodič sledujúci rast, pokroky a dospievanie svojich milovaných detí. Dobrá vláda prijme naše výzvy a podporí nás v našej snahe!"
koniec citatu


HAHAHAHAHA
HAHAHAHA
HAHAHHA
HAHA
HA
smiech cez slzy.....

Tolko naivity na par riadkoch sa len tak nevidi. Toto nezozeru ani ozajstne ovce zo svinami v chlievoch!

Ja som pochopitelne za Priamu Demokraciu ako aj tie vecicky s poctom hlasov atd. ALE!!!

Zo sucasnym materialom to nie je mozne a bude len horsie!
Ibaze by sa masy prebrali a spravili poriadnu revoluciu v uliciach. Nemam na mysli rabovanie a pod. Ale razne domahanie sa poziadavky na priamu demokraciu. Malo by to byt nieco uplne ine ako "demokraticky puc" z 89-teho.eros   |   ip:86.41.108   |   2011-08-24  (01:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  XXX -

si robis 3.14cu alebo co? Som tam klikol a napisalo mi:

"Stahování je přístupné pouze přihlášeným uživatelům"

F..C..K OFF


mizu   |   ip:195.168.4   |   2011-08-24  (08:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  XXX verit ze referendum je dobry system a zisiel by sa viac pouzivat je blbost. Referendum ako take je blbost. Ludia by nemali rozhodovat o niecom, o com nic nevedia.
Ludia radi veria v to, co akurat poculi.
Kukni si video o Dihydrogen monoxide hoax aby si mal preco nechcem aby vsetci ludia chodili prilis casto k urnam.


XXX   |   ip:82.145.20   |   2011-08-24  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mizu, to video si pozriem vecer..teraz sa neda..

Ale aky iny system priamej demokracie? Premyslal som nad niecim, ako povinne stretnutia poslancov z obcanmi v nejakom fore...kde by museli pocuvat a z respektom odpovedat a tiez na tom v NRSR pracovat...ale neviem si to celkom dobre predstavit...

Jak inak na to?


LordX   |   ip:178.41.90   |   2011-08-24  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mizu - ano, aj to moze byt problem. Najidealnejsia by preto podlamna bola priama kvalifikovana demokracia - kazdy by hlasoval priamo o navrhoch, ale vaha hlasu jednotlivcov by bola rozdielna, zavisela by napr. od testov vseobecnych vedomosti, vzdelania, zapisov v trestnom registri atd..


mizu   |   ip:195.168.4   |   2011-08-24  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiez som nad tym minule rozmyslal, ale na nic extra rozumne som neprisiel :P.

Jedine co ma napadlo je, ze by volby fungovali v nejakom stupnovitom systeme, aby kazdy volil niekoho, koho pozna a kom si mysli ze je rozumny clovek.
Ludia by si zvolili jedneho cloveka z panelaku. Vsetky panelaky by si zvolili jedneho/dvoch ludi z ulice. Ludia z ulic by si zvolili zastupcu stvrte atd az kym by sme sa nedostali k 150tim co by sli do parlanemntu.
Ale ako by takata nesuroda skupinka ludi fungovala, to uz je ina otazka :)


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-08-24  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  -vyhrada voci vlade moc neobstoji,pretoze v systeme priamej demokracie by sme mohli odvolat kohokolvek,kto sa nam nepaci+presetrit jeho cinnost a pripadne potrestat...
ako funguje svajciarska vlada?Ja ani neviem,ako sa vola nejaky ich politik.
-Kvalifikovana?K comu sa necitis kvalifikovany vyjadrovat?Myslis,ze ostatni su nekvalifikovani?Tak ta to bude nutit,ucit ich,aby boli kvalifikovani..Nechces snad povedat,ze vacsina ludi je naschopnych nieco sa naucit..
A ako by sa urcovala kvalifikacia?


mizu   |   ip:195.168.4   |   2011-08-24  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako sa mozne bezny clovek vyjadrit k otazke rozpoctu, dani, a podobne.
Ved normalny clovek nema ani ponatie ako funguje ekonomika.
Vie snad normalny clovek ake ekonomicke dopady by mal krach Grecka, Talianska, Portugalska? Jasne ze nie.

Priama demokracia je nezmysel.


Bertold   |   ip:91.127.15   |   2011-08-24  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mizu | ip:195.168.4 | 2011-08-24 (12:01)
Bežný človek ale vie, že zadlžovať svoje deti a vnukov je ekonomický nezmysel - a pritom vôbec nemusí mať ani poňatia o tom ako funguje ekonomika.
Alebo ty zadlžuješ vo svojej rodine svoje deti? Na to nemusíš byť žiadny génius.Eurovaly by sa mali jednoznačne dostať pod kuratelu refeda.


rob   |   ip:78.141.74   |   2011-08-24  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  špekulacie o demokracii. vykopane spod zeme, kde mali ostat.
cudujem sa ze si doprajeme taky luxus nechat rozhodovat za seba niekoho vedla nas- a v nasom pripade niekoho cudzieho kto sa nam prezentuje ako chalan v bare co bali osemnastku. vase riesenie je referendum- nech sa vyjadria ludia.vacsina rozhoduje.
nechajte rozhodovat osemnastky- vacsinu.
ak sa niekto stava do nazoru ze "osemnastiek" je tu menej tak nech sa zamysli ako to vyzeralo do teraz. ako sa pod vplyvom peknych reci nechavame opijat suchym rozkom, kym skutocny zamer je skryty, ale nie uplne.
je to ten isty zamer, s ktorym mi davame svoj hlas do ruk navonanemu chlapikovi.
CHCEM SA MAT LEPSIE. Kym osemnastkam vravi ze je v praci chodi za inou,a osemnastky len cakaju kedy sa zase ukaze moj princ ktory naplni moje chcem sa mat lepsie. sem tam sa ukaze potesi peknymi slovami s usmevom ze vsetko bude fajn.
skusme najst v sebe silu pozriet si sami do oci a povedat ze o nasom zivote nechavame rozhodovat niekoho ineho. mozno uvidime skutocnu biedu v sebe samich, vo vnutri a prestaneme sa vyhovarat na princov.
skusme vytriezviet z toho systemu a hodnot ktorým sa oddavame,posilujeme a zaroven kdesi vo vnutri ideme proti nim- na vonok zmatene vykrikujuc do prazdna dalsich.
skusme vyrast. nejde mat vacne osemnast a prenechavat zodpovednost za seba inym.
to lepsie si musime vydobit spolocne jeden pre druheho- nie jeden vsetkym.
LordX   |   ip:178.41.90   |   2011-08-24  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To nie je uplne priama demokracia ak mas stale zastupcov ktori rozhoduju za teba (aj ked ich mozes odvolat). Bolo by to samozejme lepsie ako dnes, ale nie idealne.

Naco su nam vobec v 21.storoci v dobe pocitacov a internetu politici a parlament? Prvykrat v historii je prakticky mozna prava priama demokracia atenskeho typu na urovni narodnych statov. Kazdy by mohol priamo predkladat navrhy a hlasovat o navrhoch ostatnych obcanov. Ziadnych politikov, politicke strany a stvorrocne obdobia by nebolo treba.

A este by bolo mozne zaviest prvky sofokracie/technokracie, teda ako som pisal vyssie, kazdy by mal pravo hlasovat, ale vaha hlasu jednotlivca by mohla zavisiet napr. od testov vseobecnych vedomosti, vzdelania, kvalifikacii v oblasti ktorej sa rozhodnutie tyka, zapisov v trestnom registri atd.. Nebolo by predsa dobre ak by hlas cigana z osady ktory neukoncil ani zakladku mal rovnaku vahu ako napr. hlas vysokoskolskeho profesora ekonomie.

Demokracia 2.0 :)

Priama demokracia vobec nie je nezmysel.
Zastupitelska demokracia je uz v dnesnej dobre nezmysel.
Ochlokracia (tyrania zmanipulovanej hlupej vacsiny nad mudrejsou mensinou - "mob rule") je takisto neoptimalna.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ochlocracy

No priama demokracia sa s prvkami sofokracie (vlady mudrych) vobec nevylucuje.


XXX   |   ip:87.244.20   |   2011-08-24  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  eros

Ta,,naivita,, - resp. jazyk ktory bol pouzity, bol pouzity schvalne z dovodu ze to bolo adresovane tym, ktory si tam hore. Je to jednoduche na pochopenie - ked nieco od niekoho chces a porpi tom mu budes nadavat ze je neschopny ignorantsky debil, tak takyto (uradnik, birokrat) ti JUST nepomoze... A tu hovorime o tej najvyssej birokracii... Uz len ked si chces nieco vybavit na urade prace, tak ta beru inac, ked ich polutujes, ze (bla bla ja viem ze toho mate vela, a potom ides jednat) - ak si to nikdy vo svojom okoli nezazil, tak mas asi skusenosti 14 rocneho dietata..

A tie nadavky si nechaj pre maminu...

Okrem toho, ak mi niekto bude tvrdit, ze si praje PRAVU REVOLUCIU atd. a mysli si, ze rabovanie a nasilie nebude sprievodnym javom - tak to je ten posledny clovek, ktory moze niekoho nazyvat NAIVNYM!


Mizu

Vies vobec kolko, ludi pozna niekoho kto je podla nich ten pravy, mudry najlepsi? A akolko je panelakov a ulic? A v ktorom meste by sa to dialo, Lebo keby vo vsetkych tak by nebolo problem zohnat 200 000 poslancov...

-------
Nemozme sa iba usilovat o moc. Predstavovat si, ze urobime revoluciu a prevrat, vyhodime vsetkych sasov z vlady a parlamentu. Lebo co by bolo dalej? Vzdy musi byt niekto pri moci a je to mensia skupina ludi. Priama demokracia musi byt obmedzena. Ale nie az tak ako je teraz. Keby mala fungovat v pravom zmysle slova tak by nastal uplny chaos - lebo vsetci by chceli vladnut, kazdy by chcel presadzovat svoje myslienky a vnucovat ich ostatnym... Preto je uvedene v dokumente, ze si myslime ze vlada je potrebna a nemyslime si ze tato vlada je zla.

V podstate nepotrebujem byt ani predseda parlamentu, ani premier ani poslanec, vadi mi iba to, ze clovek ktoreho napadaju kazdy druhy den jeho susedia cigani - si nevie pomoct..Vadi mi, ze poslanec, ktory zrazi decko na prechode pre chodcov nebude potrestany. Vadi mi, ze policajti nechaju v pokoji odist pachatelov nasilneho utoku - ktori stoja par metrov od nich (a keby nebolo kamery tak sa to nikdy nikto nedozvie)...

Danova politika bola len priklad.... Dolezite je to, co je uvedene hned v prvom odseku - ,,Predovšetkým je potrebné pridať váhu slovu a zvýšiť rešpekt bežných Slovenských občanov, ktorí zo svojho praktického každodenného života najlepšie vedia, čo im chýba, čo potrebujú, ktoré veci treba v ich bezprostrednom okolí a v ich životoch zmeniť.´´

V tomto Manifeste nejde o snahu zvrhnut vladu, ale iba o vacsi podiel na rozhodovani pre najsirsie masy.

------
Ako tak sledujem toto forum, a aj tieto nazory, tak vidim, ze kazdy druhy Slovak (mozno aj kazdy) ma svoju pravdu a tej si veri, vsetko ostatne je na smiech.

Ja verim pravde, ktora hovori, ze sami sme slabi a nic nedokazeme.. Jeden prostestujuci pre parlamentom je smiesny.. Tiez je kontraproduktivne, aby kazdy napisal svoj vlastny text pricom 10 dokumentov ziada 10 inych navzajom si odporujucich poziadaviek...

My vsetci co basnime o Priamej demokracii - resp. jej posilneni, by sme sa mali zhodnut na jednej podobe textu a tu zacat intentzivne presadzovat...

Nehovorim ze tento Manifest je tym dokumentom. Aj ked na niecom by som trval, ale kompromis musi byt... Iba ak sa zjednotime mame sancu na uspech.. Najlepsie by bolo sadnut si a vypracovat nieco na com sa zhodneme...

XXX   |   ip:87.244.20   |   2011-08-24  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.ulozto.sk/10060920/manifest-za-nas-hlas-pdf

tu je to pdf


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2011-08-24  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetko je nádherné a OK. Ale ...
Zabúda sa na jednu podstatnú vec. A tou je stav "globálnej ekonomiky na Slovensku".
My už nemáme nič okrem holých rití. Všetko je v rukách nadnárodných elít, ktoré vládam diktujú podmienky. My tu vlastne už ani nepotrebujeme celý ten ansámbl vládnych vyžieračov. Na to, aby sa rozdalo čo ešte máme (napr. vodné zdroje) stačí jeden nevolený guvernér sediaci v Bratislave plniaci príkazy EÚ.
Tým som chcel naznačiť len to, že PSI BREŠÚ A KARAVÁNA IDE ĎALEJ...
Na zmenu bude treba hodne viac ako takéto vyhlásenia. Hodne viac.


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-08-24  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  -spravna pripomienka bola,ze jeden nic nedokaze."v jednote je sila!"Ale preco vymyslat nove memoranda,ked uz je hnutie za priamu demokraciu a vacsina prizemnych namietok je tam kvalifikovane vyvratenych?!
-mozno cigan z osady rozumie ekonomike viac,ako doktori ekonomie.Po 89om tu boli sami ekonomicki experti a taky dlh by nevytvoril ani absolvent osobitnej..ved predali cele Slovensko a este mame dlh-je to normalne?
-zlozitost prava,politiky,ekonomie,mediciny su ucelove:mame stratit vieru vo vlastny usudok a spoliehat na autority!


eros   |   ip:86.41.108   |   2011-08-24  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  XXX-

co si nasraty ? Mas nejaky problem ?


Tak pekne po poriadku.
Dobre si ich nazval: Neschopny, ignorantsky debil. To si trafil do cierneho. A ja ti teraz nieco poviem.

S neschopnymi, ignorantskymi debilmi ja nevyjednavam !

Odisiel som do zahranicia pred viac ako 9 rokmi a NEMIENIM sa vratit. Ako vieme na zapade to tiez nie je ruzove, ale ten slovensky kktzmus z duse NENAVIDIM! Odvykol som si od toho uplne a nechyba mi to :-).
Takze takych neschopnych, ignorantskych debilov terba razne vykopat ( obrazne povedane, nikto nebude nikoho kopat aj ked si to zasluzi ).
S tou revoluciou som to myslel naozaj tak ako som to napisal. Ludia musia vinst do ulic, kluce nechat vo vreckach a pozadovat razne co chcu. Trebars tu priamu demokraciu. Viac pak do vlastnych ruk.
Ono je to v podstate tak jednoduche. Nikto ( cislom 0 ) ludi by islo volit v buducich volbach. NEMOZNE, ja viem.

citujem teba:
"Okrem toho, ak mi niekto bude tvrdit, ze si praje PRAVU REVOLUCIU atd. a mysli si, ze rabovanie a nasilie nebude sprievodnym javom - tak to je ten posledny clovek, ktory moze niekoho nazyvat NAIVNYM!" koniec citatu
Este raz, ked som napisal pravu revoluciu, tak som tym myslel ze v pravom slova zmysle. Ze to nedopadne ako "demokraticky pus" v 89-tom. Mas to tam napisane. Ja nechapem, preco by sa nedalo zvrhnut tento korporativno-fasisticky system aj normalnou cestou bez nasilia. Len to by muselo aspon 90% ludi byt iteligentnych, vzdelanych a rozumnych zaroven tak ako som Ja.

maminy tu nechaj na pokoji. Ja som do tvojej rodiny NIC nenapisat, tak kurwwaa nechaj moju na pokoji!
Staci?

Ja som ti napisal az v druhom prispevku, ze ci si robis 3.14cu z ludi. Hodis tu link, ja na to kliknem a:
len pre zaregistrovanych.

To sa tam registruj sam aj so svojou maminou a mne daj pokoj. Ja sa nikde registrovat NEBUDEM!

XXX   |   ip:87.244.20   |   2011-08-24  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mna sa pytas ci mam problem?... To bola len reakcia na tvoj ,,ton,, tak predtym ako sa zacnes urazat si davaj pozor na to co (a ako) sam pises...

Tie tvoje f.c.k offy ... A to extremne vtipne prirovnanie k vreco zemiakov nesucemu romovi?... Akcia-reakcia ty inteligent.

No...tak s maminami sme si kvit a o tej registracii som nevedel, lahke vyriesit... Neregistruj sa, mne je to jedno. Aj cely ty..

Julo

A aj nejak vplyva toto hnutie na vladu, snazia sa o debatu? Dostali aj nejaku odpoved?..Idem to checkovat.
XXX   |   ip:87.244.20   |   2011-08-24  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak mas na nich link tak prosim daj.


adam   |   ip:178.40.14   |   2011-08-24  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  eros
kľud! tak sa neregistruj. preto to bude mať taký úspex.
a so zlodejmi zemiakov pozor! africké pravidlá sú drsné!
bolo to dosť aj na mňa, ale pandáš si asi zgustne:
http://www.worldstaruncut.com/uncut/35476


XXX   |   ip:87.244.20   |   2011-08-24  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.ulozto.sk/10060920/manifest-za-nas-hlas-pdf


je to tu a bez registracie


rob   |   ip:78.141.74   |   2011-08-25  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  súčasnou slabosťou je opakujem chcem sa mať lepšie. slabosť preto, lebo v takomto rozpoložení môže prísť hocikto kto nám ponúkne viac,a my to s úsmevom vezmeme.a je pokoj.tak to robia ludia v SR hore aj dole. ale tak to nerobia čestní ľudia.
ak by to robili tak by neboli čestní, čo znamená že sú nečestní, čo je podvod,jednanie zamerané čisto na svoju osobu na úkor iného- to je to ľudské,ľudský faktor.čo by bola ekonomika bez ľudí? ľudské spávanie ma vplyv na ekonomiku.ale ostanme v názore že ekonomika ma vplyv na ľudské správanie. čím viac penazí- tým viac si dovolim budem sa mať lepšie. a sme na začiatku.
nie politika, ekonomika, unie a veľmoci riadia svet oni riadia ľudí,tvoria idee pre ľudí. a my nevieme ani ako,sa tak ako topiaci chytáme každej slamky.
potrebujeme idee,človek bez myšlienok nie je človek. človek z nečestnými myšlienkami je nečestný človek.Ćlovek ktorý che byť lepším(nie len mať sa lepšie) je človek ktorý, sa záčastňuje referenda každy deň a celý svoj život!

rob   |   ip:78.141.74   |   2011-08-25  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Občania nezabudnime .. To čo tu musí byť navždy hlasne počuť, je
NÁŠ HLAS !- naše vaše ich tvoje moje.

Občania nezabudnime... To čo tu má znieť je melódia z hlasov.


jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-08-25  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  najlepšie funguje systém s voleným diktátorom - ako Lukašenko v Bielorusku. Kým sú ľudia spokojní, tak ho volia a on sa nemusí hádať a handlovať s nejakým Bugárom, alebo Dzurindom. Nechá si poradiť a rozhodne. A nakoniec volič je ten, kto povie, či rozhoduje správne. Je to jednoduchšie, rýchlejšie, operatívnejšie, lacnejšie a efektívnejšie. Kompromisy sú škodlivé.
Bielorusi sú spokojní, nemajú vysokú nezamestnanosť, pracujú v slušných podmienkach - nedrú ako kone na šikmookých, majú veľmi nízku kriminalitu a kvalitné potraviny. Navyše vidia, kam nás stredo-východoeurópanov dohnali tvorcovia nežných a farebných revolúcií.eros   |   ip:86.41.108   |   2011-08-25  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  XXX -

no vidis, ze to ide. Uz to mam stiahnute. Ja neznasam rozne registracie. To je vsetko. Uz mam dost tych registracii.
Ak ta to nebavi a nemas na to nervy, tak sa na to vykasli. Teraz si narazil na mna co chce zmenu. Ja osobne vzdy rad podporim dobru vec. Hlavne ked sa jedna o buducnost nasich deti. To co robis s takymi zaspatymi ovcami potom. Ja to poviem na rovinu. Hlavu obuchat o mur je im malo. To je ten material co som o nom pisal. To sa jednoducho neda s niektorymi ludmi.
Skoda, ze to musime zmenit vsetci alebo nikto. Nic medzi tym neexistuje a to je na tom frustrujuce! Ze keby sa dal spravit stat v state, kde by sme zili podla inych pravidiel a nie platit dane do ciernej diery a do nenazratych papul tych skurwennnychhh politikov a bankarov.

Sorry, ale ja si nemozem pomoct. Ja tych hajzlov strasne nenavidim. A to este musim spomenut top spiny - pravnikov a sudcov a cely ten skorumpovany system. To je jedna velka

GRCANICA.

Pokoj s vami vsetymi...


pistolnik   |   ip:92.52.11.   |   2011-08-26  (01:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi slaby clanok s este slabsimi poziadavkami. Referendum je v poriadku, len tie podmienky su stale prilis tvrde a nezmyselne.
Zmenit jeden volebny obvod na 144 je tiez volovina, nic podstatne to neriesi.

Davam 1 bod za snahu...


XXX   |   ip:87.244.20   |   2011-08-26  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef
je to pravda, najlepsi je system ns cele s ,,osvietenym,, diktatorom :) Tam za siedmymi horami v kralovstve kde sa vsetci smiali..hej hej bolo by to krasne. To je najhorsie, ze kazdy clovek ma vo svojej hlave cely vlastny vesmir, vlastne zaujmy.. Keby sme mali spolocne vedomie, mali by sme spolocny ciel.. Realizmus realizmus realizmus, strety zaujmov, anarchia to je to co mame..

Ja myslim, ze by dalo vela prace a trvalo by to - ani neviem odhadnut ako dlho, keby sme sa pustili do zmeny celeho politickeho systemu uplne od zakladov.

Jeden profak nas ucil, ze sa vravi, ze najmenej zly politicky system je demokracia. Najmenej zly. Ak sa nerata ten osvieteny kral - diktator.

Stopercetna priama demokracia to byt nemoze - zase len chaos a neporiadok, strety zaujmov, homo hominy lupus.

Cize nepriama zo svojimi chybami, ktore treba vychytat... Stazuju sa Svajciari na svoj zivot? Stazuju sa na nedostatok respektu zo strany statu? Ja som to nikde nezachytil, co som pocul su same pozitiva, ktore by som rad videl aj u nas.

Preto by bolo fajn zmenit nas Stat v tom smere, aby nas tiez zacal brat viac vazne, aspon tak vazne ako berie Svajciarsko svojich obyvatelov. To musi byt nasa zasadna snaha - zvysit nas respekt.

Myslim, ze to je pre Slovensko najskor dosiahnutelna zmena, mozno prvi krok. Neviem si totizto predstavit, ze sa nas Slovensky lud odhodla k niecomu tak radikalnemu ako je velka revolucia.


Rob

mas pravdu, musi to byt nas suzvuk, melodia, dufam, ze je to mozne :)


eros

Jasne, chapem ta, je to zbytocne, ak by si share-rapid dalej nevyuzival, sorry za to, nevedel som fakt, ze to nepojde. A tiez je viac ako pochopitelne tvoje rozhorcenie nad stavom v nasom State. Je to tu uplne na hlavu postavene. Slovenske platy - europske ceny - kvalita pod uroven. Dalej sudnictvo absolutne zle zle zle s Harabinom na cele. Socialna sfera - to je na 5 A-stvoriek, policia skorumpovana atd. A jasne, Slovensky obcan - nestastny, zniceny, zhrbeny - ale nadalej sa hrbiaci a stale ticho. Nechapem ako mozme byt tak podrobeny. Je to smutne a ako hovoris frustrujuce.. Ani to obuchanie hlavy o mur by asi nepomohlo. Poslal som to aj do niektorych medii, do politickych stran, do matice atd... :) Jediny, kto mi zatial odpisal bol sekretariat KDH - vraj odoslali mail vsetkym kompetentnym v KDH... Takze bieda,. Ale budem pokracovat, a bolo by preto dobre keby sme ich bombardovali v co najvyssom pocte.. Nech nas beru vazne, nech vidia, ze chceme svoj hlas. A ak to nepojde po dobrom, som aj za pritvrdenie - za protesty prip. revoluciu. Ved je to napisane aj v dokumente. ,, Co nam ostava, ak budeme nadalej ignorovany?,,

Pistolnik

Nikdy nekritizuj nieco, co si si ani poriadne neprecital. Najprv som si myslel, ze mam brat tuto kritiku vazne.. Kde je napisane, ze zmenit 1 obvod na 144? :) Na 8 podla krajov, dovody su uvedene. A prilis tvrde poziadavky? To si zdaleka nemyslim. Komu nimi ublizime?

Ved oni su tu pre nas, nie my pre nich! Toto je najvacsia chyba, najvacsi omyl Slovenskeho naroda. Ze si toto neuvedomuje. Ale po tych storociach utlaku sa ani necudujem. Treba to jednoznacne zmenit.
Riblle   |   ip:78.98.139   |   2011-08-26  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto ma peniaze ma aj demokraciu !!


jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-08-26  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  XXX
aké kráľovstvo za siedmimi horami? Čo si ochorel? Čítaj, čo píšem. Kráľ nie je volený, ale funkciu dedí. Ja hovorím o volenom diktátorovi. A nemusíš lietať za 7 hôr a dolín - v Bielorusku tento systém funguje. A teraz ti dám jednu otázku a som zvedavý, ako na ňu odpovieš:
V čom je bielosruský systém spravovania spoločnosti horší, ako ktorákoľvek "demokracia" západného typu?
Len sem nepleť Švajčiarsko, lebo sa tým sbytočne zhadzuješ. Keby Slovensko malo možnosť prať peniaze všetkým zlodejom a vrahom v Európe, tak aj nám by bolo svetažiť, vole! Veď aspoň trochu premýšľaj skôr, než niečo napíšeš.
Zober túto výsadu Švajčiarom a uvidíš, ako sa začnú medzi sebou mastiť v chaose a nedostatku.


XXX   |   ip:87.244.20   |   2011-08-26  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neber to ako urazku :), nebolo to myslene ako vysmech. Prave naopak si myslim, ze by to mohlo byt dobre - keby ten ,,diktator,, - ako v minulosti krali - sa mohli pokladat za takych kvazi diktatorov pretoze boli totalny vladcovia - no keby bol fakt dobry - osvieteny je najvyssia forma dobra a progresu - podla mna. Cize by to bolo v tom pripade super. (Iba si myslim, ze to je utopia, stale si nemyslim, ze je treba zvrhnut system, ale ho postupne opravovat). Toho by som chcel vidiet toho nasho ,,Lukasenka,, :)

No a ten prvy kral to pokom zdedil ty mudrc? Asi to bol jedinec z davu - tlupy - naroda, ktory vynikal svojimi schopnostami a ostatny uznali jeho vladu, pripadne si to nejak Machiavelovsky sam poriesil.


A neviem neviem kto sa zhadzuje, pretoze keby tebe ako bielorusovi nevyhovovalo nieco co razi Lukasenko tak by si mal ku*va velky problem, nepomohla by ti ani svatena voda a zhnil by si tyrany v base...

Cize bol by si spokojny s nedemokratickym diktatorskym rezimom ak by si bol sam diktator (jeho rodina, ci niekto s privilegovanych), alebo by ti zazracne vyhovovalo vsetko co si ten diktator presadzuje.

A nikdy som nikde neopisoval a nevyzdvihoval Svajciarske hospodarstvo - iba stupen priamej demokracie. Myslim, ze keby Slovenskej politickej reprezentacii viac zalezalo na ludoch a ich dobre, tak by prisli na sposob hospodarenia, ktory by nas dostal niekam. Vyrazna podpora mladym podnikatelom, dotacie, nejake motivacne opatrenia, vyucba mladych - co sa tyka patentovych prav atd..

A radsej mat postavene hospodarstvo na ako si to ty nazval - prani penazi, ako na zdierani svojich ludi (lebo ked ich nepreperie tento tak onen urcite). Pretoze co sa na nas z kazdej strany tlaci - ze sme najrychlejsie rastuca ekonomika v EU a podobne veci je zalozene na nasich nizkych platoch. V tom spociva uspech Slovenskeho rastu, HURA!


TomFiktvny   |   ip:178.40.20   |   2011-08-31  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Přišel čas, kdy je třeba zvýšit hlas,
i kdyby nám to všem mělo srazit vaz."

je to zly... :) http://www.youtube.com/watch?v=l3TR1M8GQKkdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


ZSSR za Stalina - iba fakty


2012-04-21  (17:45)  |  Politika
„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“ J. V. Stalin, 1943


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Havel hrdina.


2012-01-18  (08:28)  |  Politika
Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Lidé vyjdou do ulic. A bude to zlé...aneb se bojí ?


2011-07-09  (11:05)  |  Politika
Otázka, zda lidé vyjdou do ulic nespočívá v tom, že by se báli, ale nepovažují to za účelné. Aparátčíci mají proti lidem, dvě nejúčinnější zbraně, které použijí kdykoliv se budou cítit ohroženi na životech, nebo na svých politických postech, pokud budou ohroženy jejich příjmy, nakradené majetky, nebo politické posty. První zbraní jsou dluhy. Vzpomeňte začátky roku 2000. Do té doby získat půjčku bez ručitele bylo prakticky nemožné, pokud člověk....


Ďaľšie z politiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Hydraulická pumpa - Ram Pump

<b>Hydraulická pumpa - Ram Pump</b> Bez elektrické energie, bez plynu, pumpa funguje jen na základě fyzikálních zákonů. Hydraulická pumpa je časem prověřená technologie, která využívá energie velkého množství vody, padajícího v malé výšce, k vyzvednutí malého množství vody do velké výšky. Tím je možné použít vodu z pramene nebo z potoka k zavlažování svahů nebo čerpat vodu do okolních staveb. V závisloti na výškovém rozdílu mezi přívodním a výstupním potrubím, je toto vodní čerpadlo schopno vyzvednout do výšky 1-20% objemu vody, který vtekl do nádrže. Obecně platí, že Ram pumpy vyzdvihnou přibližně desetinu přijatého objemu vody do desetinásobné výšky v poměru k přívodnímu potrubí. Hydraulická pumpa je užitečná, pokud je zdroj vody stálý a spád vody je nejméně 91 cm.


Prečo mnohí nechápu naše zhnusenie z eurovalu ?

Ako sa Iveta Radičova zachránila od roztrhania na kúsky...

Československo umelý zlepenec

Poznate dogmy katolikov?

Krokodil

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.3828 s