19. September 2019
    
Manifest komunistickej strany - Dolezite.sk

Manifest komunistickej strany


  2011-05-18  (08:04)  |  Politika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Manifest komunistickej strany

Predslov :
"Manifest komunistickej strany" - základný programový dokument vedeckého komunizmu. „Táto neveľká knižočka má hodnotu veľkého diela lebo v jej duchu žije a kráča dopredu až dodnes všetok organizovaný a bojujúci proletariát civilizovaného sveta" (Lenin). Napísal ho K. Marx a F. Engels a spĺňa úlohu programu Zväzu komunistov. „Manifest komunistickej strany" vyšiel prvýkrát v Londýne vo februári roku 1848 ako samostatne dielo na 23 stranách. Od marca až do júla 1848 vychádzal „Manifest komunistickej strany" v demokratickom orgáne nemeckých emigrantov „Deutsche Londoner Zeitung". V tom istom roku vyšiel jeho nemecky text v Londýne vo forme osobitnej brožúry na 30 stranách, v ktorom boli opravené niektoré chyby prvého vydania a zlepšená interpunkcia. Tento text sa potom stal základom nasledujúcich vydaní diel Marxa a Engelsa. Roku 1848 bol „Manifest" preložený do mnohých európskych jazykov (francúzskeho, poľského, talianskeho, dánskeho, flámskeho a švédskeho). Mená autorov „Manifestu" sa vo vydaniach roku 1848 neuvádzali: prvýkrát boli v tlači uvedené roku 1850 v publikácii prvého anglického prekladu v chartistickom orgáne „Red Republican" v predslove, ktorý napísal redaktor tohto časopisu J. Harney. Roku 1872 vyšlo nové nemecké vydanie „Manifestu" s malými autorskými opravami a s predslovom Marxa a Engelsa. Toto vydanie, ako i nasledujúce nemecké vydania z rokov 1883 a 1890 vyšli pod titulom „Komunisticky manifest". Prvé ruské vydanie „Manifestu komunistickej strany" vyšlo roku 1868 v Ženeve v preklade Bakunina, ktorý na mnohých miestach prekrútil obsah „Manifestu". Nedostatky prvého vydania boli odstránene vo vydaní, ktoré vyšlo v Ženeve roku 1882 v preklade Plechanova. Plechanovov preklad dal podnet k veľkému rozšíreniu myšlienok „Manifestu" v Rusku. Marx a Engels, ktorí pripisovali ohromný význam propagovaniu marxizmu v Rusku, napísali k tomuto vydaniu osobitný predslov. Po Marxovej smrti vyšlo viacero vydaní „Manifestu", ktoré prezrel Engels: roku 1883 nemecké vydanie s predslovom Engelsa; roku 1888 anglické vydanie v preklade S. Moora, redigovane Engelsom a opatrene jeho predslovom a poznámkami; roku 1890 nemecké vydanie s novým predslovom Engelsa. K poslednému vydaniu napísal Engels aj niekoľko poznámok. Roku 1885 v novinách „Socialiste" vyšiel francúzsky preklad „Manifestu", ktorý urobila Marxova dcéra Laura Lafargue a skontroloval Engels. Engels napísal predslov k poľskému vydaniu „Manifestu" roku 1892 a k talianskemu vydaniu roku 1893.


Po Európe mátoží strašidlo - strašidlo komunizmu. K svätej honbe proti tomuto strašidlu spojili sa všetky mocnosti starej Európy, pápež i cár, Metternich i Guizot, francúzski radikáli i nemeckí policajti.

Ktorúže opozičnú stranu by jej vládnúci odporcovia neboli vykričali za komunistickú, ktoráže opozičná strana by nevrhala späť biľagujúcu výčitku komunizmu tak na pokrokovejších opozičníkov, ako aj na svojich reakčných odporcov? Z tohto faktu vyplývajú dva závery. Všetky európske mocnosti uznávajú už komunizmus za moc.

Je najvyšší čas, aby komunisti pred celým svetom otvorene vyslovili svoje názory, svoje ciele i úsilia a aby proti báchorke o strašidle komunizmu postavili manifest samej strany.

Preto sa v Londýne zhromaždili komunisti najrôznejších národností a napísali tento Manifest, ktorý vychádza v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom, flámskom a dánskom jazyku.


I. Buržoázia a Proletariát

Dejiny všetkých doterajších spoločností sú dejinami triednych bojov.

Slobodný a otrok, patricij a plebejec, barón a nevoľník, cechový majster a tovariš, prosto utláčateľ a utláčaný, stáli proti sebe vo večnom protiklade, zvádzali neprestajný raz skrytý, raz zas otvorený boj, ktorý sa zakaždým skončil revolučným pretvorením celej spoločnosti alebo spoločným zánikom bojujúcich tried.

V predošlých dejinných epochách stretávame sa takmer všade s úplným rozčlenením spoločnosti na rôzne stavy, s pestrou stupnicou spoločenských postavení. V starom Ríme máme patricijov, rytierov, plebejcov a otrokov; v stredoveku feudálnych pánov, vazalov cechových majstrov, tovarišov, nevoľníkov a okrem toho takmer v každej tejto triede ešte osobitné odstupňovanie.

Novodobá buržoázna spoločnosť, ktorá vzišla z lona zahynuvšej feudálnej spoločnosti, neodstránila triedne protiklady. Priniesla len nové triedy, nové podmienky útlaku a nové formy boja miesto starých.

No naša epocha, epocha buržoázie, vyznačuje sa tým, že triedne protiklady zjednodušila. Celá spoločnosť sa čoraz viac štiepi na dva veľké nepriateľské tábory, na dve veľké, priamo proti sebe stojace triedy - na buržoáziu a proletariát.

Zo stredovekých nevoľníkov vznikli mešťania prvých miest; z tohto meštianstva sa vyvinuli prvé prvky buržoázie.

Objavenie Ameriky a oboplávanie Afriky otvorili pre vzmáhajúcu sa buržoáziu nové pole pôsobnosti. Východoindický a Čínsky trh, kolonizácia Ameriky, výmena tovarov s kolóniami, rozmnoženie výmenných prostriedkov a vôbec tovarov spôsobili dosiaľ nevídaný rozkvet obchodu, lodnej dopravy a priemyslu, a tým rýchly rozvoj revolučného živlu v rozpadávajucej sa feudálnej spoločnosti.

Dovtedajší feudálny čiže cechový spôsob priemyselnej výroby nestačil už ukájat' dopyt rastúci s novými trhmi. Vystriedala ho manufaktúra. Cechových majstrov vytlačil priemyselný stredný stav; deľba práce medzi rôznymi korporáciami ustúpila deľbe prace v jednotlivej dielni samej.

No stále rástli trhy, stále rástol dopyt. Ani manufaktúra už nestačila. Tu para a stroj zrevolucionizovali priemyselnú výrobu. Manufaktúru vystriedal novodobý veľkopriemysel, priemyselný stredný stav vystriedali priemyselní milionári., velitelia celých priemyselných armád, novodobí buržuovia.

Veľkopriemysel utvoril svetový trh, ktorý bol pripravený objavením Ameriky. Svetový trh spôsobili nesmierny rozvoj obchodu, lodnej dopravy a pozemných dopravných spojov. To na druhej strane opäť vplývalo na rozšírenie priemyslu, a rovnakou mierou, ako sa rozširoval priemysel, obchod, lodná doprava a železnice, rozvíjala sa buržoázia, rozmnožovala svoje kapitály a zatláčala do úzadia všetky triedy, ktore sa zachovali zo stredoveku.

Teda vidíme, že sama novodobá buržoázia je produktom dlhého vývinového procesu, viacerých prevratov v spôsobe výroby a výmeny.

Každý tento stupeň vývinu buržoázie sprevádzal primeraný politický pokrok. Buržoázia - utláčaný stav za panovania feudálnych pánov, ozbrojené a samosprávne združenie v komúne tu nezávislá mestská republika, tam tretí poplatný stav monarchie, potom v časoch manufaktúry protiváha šľachty v stavovskej alebo absolútnej monarchii a vôbec hlavný základ veľkých monarchií - vybojovala si konečne po utvorení veľkopriemyslu a svetového trhu v novodobom zastupiteľskom štáte výlučne politické panstvo. Novodobá štátna moc je len výborom, ktorý spravuje spoločne veci celej buržoáznej triedy.

Buržoázia zohrala v dejinách vrcholne revolučnú úlohu.

Kde sa buržoázia dostala k moci, zničila všetky feudálne, patriarchálne, idylické pomery. Nemilosrdne popretŕhala pestrofarebné feudálne zväzky, ktoré pútali človeka k jeho „prirodzenému predstavenému", a neponechala medzi ľuďmi iný zväzok ako čiste osobný záujem, ako bezcitne „platenie hotovými". V mrazivej vode sebeckej vypočítavosti utopila posvätnú hrôzu náboženského vytrženia, rytierskeho nadšenia i filisterského rozcítenia. Premenila osobnú dôstojnosť na výmennú hodnotu a nespočetné listinami zaručené a riadne nadobudnuté slobody nahradilajedinou bezohľadnou slobodou obchodu. Slovom, nahradila vykorisťovanie zastreté náboženskými a politickými ilúziami otvoreným, nehanebným, priamym a bezcitným vykorisťovaním.

Buržoázia zbavila všetky dosiaľ ctihodné a so zbožnou bázňou uctievané povolania ich svätožiary. Premenila lekára, právnika, kňaza, básnika a vedca na svojich platených námezdných pracovníkov.

Buržoázia strhla z rodinných vzťahov ich dojímavo sentimentálny závoj a premenila ich na čisto peňažné vzťahy.

Buržoázia dokázala, že brutálny prejav sily, ktorý reakcia tak veľmi obdivuje na stredoveku, priliehavo doplňovalo najlenivejšie povaľačstvo. Až ona dokázala, čo zmôže ľudská činnosť. Stvorila celkom iné zázraky ako egyptské pyramídy, rímske vodovody a gotické katedrály; podnikla celkom iné ťaženia ako sťahovanie národov a križiacke výpravy.

Buržoázia nemôže existovať inak, len keď ustavične revolucionizuje výrobné nástroje, teda výrobné vzťahy, teda všetky spoločenské vzťahy. Naproti tomu prvou podmienkou existencie všetkých predošlých priemyselných tried bolo nezmenené zachovávanie starého spôsobu výroby. Buržoázna epocha sa vyznačuje, na rozdiel od všetkých ostatných, ustavičnými prevratmi vo výrobe, neprestajnými otrasmi všetkých spoločenských vzťahov, večnou neistotou a pohybom. Všetky pevné, zhrdzavené vzťahy sprevádzané starými ctihodnými predstavami a názormi sa rozkladajú, všetky novoutvorené starnú skôr, ako by mohli skostnatieť. Všetko stavovské a stojaté pustne, všetko posvätné sa znesväcuje a ľudia sú naostatok nútení dívať sa na svoje životné postavenie, na svoje vzájomné vzťahy triezvymi očami.

Potreba stále rozširovať odbyt svojich výrobkov štve buržoáziu po celej zemeguli. Všade sa musí usadzovať, všade zariaďovať všade nadväzovať spojenia.

Buržoázia, ťažiac zo svetového trhu, dala výrobe a spotrebe všetkých krajín kozmopolitický ráz. Na veľkú ľútosť reakcionárov vyrvala spod nôh priemyslu národnú pôdu. Prastaré národné priemyselné odvetvia boli zničené a sú ničené ešte aj teraz. Zatláčajú ich nové priemyselné odvetvia, ktorých zavedenie sa stáva pre všetky civilizované národy životnou otázkou, priemyselné odvetvia, ktoré už nespracúvajú domáce suroviny, ale suroviny z najodľahlejších oblastí a ktorých výrobky sa nespotrebúvajú len vo vlastnej krajine, ale súčasne vo všetkých svetadieloch. Namiesto starých potrieb, uspokojovaných domácimi výrobkami nastupujú potreby nové, na uspokojovanie ktorých sú potrebné výrobky najvzdialenejších krajín a podnebí. Namiesto starej miestnej a národnej sebestačnosti a uzavretosti nastupuje všestranný styk, všestranná vzájomná závislosť národov. To sa rovnako vzťahuje na materiálnu i na duchovnú produkciu. Plody duchovnej činnosti jednotlivých národov stávajú sa všeobecným majetkom. Národná jednostrannosť a obmedzenosť sa stáva čoraz nemožnejšou a z mnohých národných a miestnych literatúr vzniká svetová literatúra.

Rýchlym zdokonaľovaním všetkých výrobných nástrojov a nesmierne uľahčenou dopravou strhuje buržoázia do civilizačného procesu všetky, aj najbarbarskejšie národy. Nízke ceny jej tovarov sú ťažkým delostrelectvom, ktorým do základov búra všetky čínske múry a núti ku kapitulácii najzarytejšiu nenávisť barbarov k cudzincom. Núti všetky národy, aby si osvojili buržoázny spôsob výroby, ak nechcú vyjsť navnivoč; núti ich, aby si samy zaviedli tzv. civilizáciu, t. j. aby sa stali buržoami. Slovom, tvorí si svet na svoj vlastný obraz.

Buržoázia podrobila dedinu nadvláde mesta. Stvorila obrovské mestá, mnohonásobne zvýšila počet mestského obyvateľstva oproti dedinskému, a tým vymanila značnú časť obyvateľstva z idiotizmu dedinského života. Ako urobila dedinu závislou od mesta, urobila aj barbarské a polobarbarské krajiny závislými od krajín civilizovaných, roľnícke národy od národov buržoáznych, Východ od Západu.

Buržoázia čoraz viac odstraňuje roztrieštenosť výrobných prostriedkov, vlastníctva a obyvateľstva. Nahromadila obyvateľstvo, scentralizovala výrobné prostriedky a sústredila majetok v malom pocte rúk. Nevyhnutným dôsledkom toho bola politická centralizácia. Nezávisle, takmer len spojeneckými zväzkami späté provincie s rôznymi záujmami, zákonmi, vládami a clami boli stmelene v jeden národ s jednou vládou, s jedným zákonodarstvom, s jedným národným triednym záujmom, s jednou colnou hranicou.

Buržoázia utvorila za svojho sotva storočného triedneho panstva hromadnejšie a kolosálnejšie produktívne sily ako všetky predošlé pokolenia dovedna. Podrobenie prírodných síl, strojová výroba, používanie chémie v priemysle a v poľnohospodárstve, paroplavba, železnice, elektrické telegrafy, zúrodnenie celých svetadielov, splavnenie riek, nahromadenie obyvateľstva akoby vydupaného zo zeme - veď ktoré z minulých storočí tušilo, že v lone spoločenskej práce driemu také produktívne sily!

Videli sme teda: výrobné a výmenné prostriedky, na základe ktorých sa vyvinula buržoázia, utvorili sa vo feudálnej spoločnosti. Na určitom stupni rozvoja týchto výrobných a výmenných prostriedkov nezodpovedali už vzťahy, v ktorých feudálna spoločnosť vyrábala a vymieňala - feudálna organizácia poľnohospodárstva a manufaktúry, slovom feudálne vlastnícke vzťahy - už vyvinutým produktívnym silám. Brzdili výrobu, namiesto aby ju podporovali. Zmenili sa na jej putá. Bolo ich treba rozbiť, a boli rozbité.

Namiesto nich prišla voľna konkurencia so svojim primeraným spoločenským a politickým zriadením, s hospodárskym a politickým panstvom buržoáznej triedy.

Pred našimi očami prebieha podobný pohyb. Novodobá buržoázna spoločnosť so svojimi buržoáznymi výrobnými a výmennými vzťahmi, so svojimi buržoáznymi vlastníckymi vzťahmi ktorá vyčarila také mohutné výrobné a výmenné prostriedky, podobá sa čarodejníkovi, neschopnému opanovať naďalej tajomné sily, ktoré vyvolal. Dejiny priemyslu a obchodu sú už niekoľko desaťročí len dejinami vzbury novodobých produktívnych síl proti novodobým výrobným vzťahom, proti vlastníckym vzťahom, ktoré sú životnými podmienkami buržoázie a jej panstva. Stačí spomenúť obchodne krízy, ktoré svojim periodickým opakovaním čoraz väčšmi ohrozujú existenciu celej buržoáznej spoločnosti. V obchodných krízach zničí sa pravidelne nielen veľká časť vyrobených produktov, ale aj už vytvorených produktívnych síl. V krízach vypuká spoločenská epidémia, ktorá by sa všetkým predchádzajúcim epochám zdala nezmyselnou - epidémia nadvýroby. Znenazdania prichádza chvíľa, v ktorej spoločnosť upadá do barbarského stavu; akoby ju hladomor a všeobecná ničivá vojna boli pripravili o všetky existenčné prostriedky; zdá sa, že priemysel a obchod sú zničené - a prečo? Pretože spoločnosť má priveľa civilizácie, priveľa existenčných prostriedkov, priveľa priemyslu, priveľa obchodu. Produktívne sily, ktoré má naporúdzi, neslúžia už rozvoju buržoáznych vlastníckych vzťahov; naopak, príliš zmohutneli pre tieto vzťahy a tieto vzťahy im prekážajú; a len čo produktívne sily prekonajú tieto prekážky, uvádzajú celú buržoáznu spoločnosť do chaosu, ohrozujú existenciu buržoázneho vlastníctva. Buržoázne vzťahy sa stali priúzkymi pojať bohatstvo, ktoré utvorili. - Čím prekonáva buržoázia krízy? Jednak násilným ničením veľkého množstva produktívnych síl, jednak dobývaním nových trhov a dôkladnejším vykorisťovaním starých trhov. Teda čím? Tým, že pripravuje všestrannejšie a mohutnejšie krízy a zmenšuje prostriedky, ako krízam zabrániť.

Zbrane, ktorými buržoázia porazila feudalizmus, obracajú sa teraz proti samej buržoázii.

Buržoázia však nielen ukovala zbrane, ktoré jej prinášajú smrť; splodila aj ľudí, ktorí budú týmito zbraňami narábať - novodobých robotníkov, proletárov.

Rovnakou mierou, akou sa rozvíjala buržoázia, t. j. kapitál, rozvíja sa aj proletariát, trieda novodobých robotníkov, ktorí môžu len dotiaľ žiť, dokiaľ nachádzajú prácu, a ktorí len dotiaľ nachádzajú prácu, dokiaľ ich práca rozmnožuje kapitál. Títo robotníci, ktorí sa musia predávať po kúsku, sú tovarom ako každý iný obchodný článok, a preto podliehajú všetkým vrtochom konkurencie, každému kolísaniu trhu.

Práca proletárov rozšírením strojov a deľbou práce úplne stratila samostatný ráz a preto prestala poskytovať robotníkovi akýkoľvek pôžitok. Robotník sa stáva iba príslušenstvom stroja, žiadajú sa od neho len najjednoduchšie, najjednotvárnejšie pohyby, ktoré sa možno veľmi ľahko naučiť. Preto sa náklady na robotníka obmedzujú takmer len na existenčné prostriedky, ktoré potrebuje na svoje živobytie a na udržanie rodu. Ale cena tovaru, teda aj práce, rovná sa jeho výrobným nákladom. Preto čím odpornejšia práca, tým nižšia mzda. Ba čo viac: čím viac pribúda strojov a deľby práce, tým viac rastie aj množstvo práce, či už tým, že sa predlžuje pracovný čas, alebo tým, že sa požaduje za určitý čas väčšie množstvo práce, že sa zrýchľuje chod strojov atď.

Moderný priemysel premenil malú dielňu patriarchálneho majstra na veľkú továreň priemyselného kapitalistu. Masy robotníkov natlačené do továrne sú organizované po vojensky. Ako obyčajní priemyselní vojaci musia pracovať pod dozorom celej hierarchie poddôstojníkov a dôstojníkov. Sú nielen rabmi buržoáznej triedy, buržoázneho štátu, ale deň čo deň, hodinu Čo hodinu zotročuje ich aj stroj, dozorca a predovšetkým jednotlivý buržoa-továrnik. Táto despocia je tým malichernejšia, nenávistnejšia, tým väčšmi roztrpčuje, čím otvorenejšie vyhlasuje zisk za svoj cieľ. Čím menej obratnosti a sily vyžaduje ručná práca, t. j. Čím viac sa vyvíja moderný priemysel, tým väčšmi vytláča prácu mužov práca žien a detí. Rozdiely v pohlaví a vo veku nemajú už pre robotnícku triedu spoločenskú platnosť. Jestvujú už len pracovné nástroje, ktoré spôsobujú podľa veku a pohlavia rôzne náklady.

Keď sa napokon vykorisťovanie robotníka továrnikom končí tým, že mu vyplatia mzdu v hotovosti, vrhajú sa naň iné časti buržoázie - majiteľ domu, kramár, úžerník atď.

Doterajšie nižšie vrstvy stredných stavov - drobní priemyselníci, obchodníci a rentieri, remeselníci a roľníci - klesajú medzi proletariát sčasti preto, že ich malý kapitál nestačí na veľké priemyselné podnikanie a ničí ho konkurencia väčších kapitalistov, sčasti preto, že nové spôsoby výroby znehodnocujú ich zručnosť. Tak sa proletariát regrutuje zo všetkých tried obyvateľstva.

Proletariát prechádza rôznymi stupňami vývinu. Jeho boj proti buržoázii začína sa už jeho vznikom.

Spočiatku bojujú jednotliví robotníci, potom robotníci jednej továrne, potom robotníci jedného pracovného odvetvia na jednom mieste proti jednotlivému buržuovi, ktorý ich bezprostredne vykorisťuje. Zameriavajú svoje útoky nielen proti buržoáznym výrobným vzťahom, ale aj proti samým výrobným nástrojom; ničia cudzí konkurenčný tovar, rozbíjajú stroje, podpaľujú továrne, usilujú sa znova vydobyť stratené postavenie stredovekého robotníka.

Na tomto stupni sú robotnici masou roztrúsenou po celej krajine a roztrieštenou vzájomnou konkurenciou. Súdržnosť robotníckych más nie je ešte dôsledkom ich vlastného zjednotenia, ale dôsledkom zjednotenia buržoázie, ktorá - aby dosiahla svoje politické ciele - musí a zatiaľ ešte môže uvádzať do pohybu celý proletariát. Na tomto stupni nebojujú teda proletári proti svojim vlastným nepriateľom, ale proti nepriateľom svojich nepriateľov, proti zvyškom absolútnej monarchie, proti pozemkovým vlastníkom, nepriemyselným buržoom, maloburžuom. Celý dejinný pohýb je teda sústredený v rukách buržoázie; každé víťazstvo takto vybojované je víťazstvom buržoázie.

No rozvojom priemyslu sa proletariát nielen rozmnožuje; zoskupuje sa tiež vo väčšie masy, jeho sila rastie a väčšmi si ju uvedomuje. Záujmy a životné podmienky vnútri proletariátu sa čoraz viac vyrovnávajú, keďže stroje čoraz viac stierajú rozdiely medzi jednotlivými druhmi prace a takmer všade stláčajú mzdu na rovnako nízku úroveň. Vzrastajúca konkurencia medzi buržoami a z nej vznikajúce obchodné krízy spôsobujú, že mzdy robotníkov Čoraz viac kolíšu keďže stroje sa čoraz rýchlejšie vyvíjajú a neprestajne zdokonaľujú, celé životné postavenie robotníkov je čoraz neistejšie; zrážky medzi jednotlivým robotníkom a jednotlivým buržoom sa stávajú čoraz viac zrážkami dvoch tried. Robotníci sa začínajú organizovať v spolkoch proti buržuom; vystupujú spoločne na obranu svojich miezd. Zakladajú dokonca trvalé združenia, aby si zabezpečili prostriedky pre prípad vzbúr. Miestami prechádza boj v otvorené povstanie.

Robotníci občas víťazia, ale iba prechodne. Skutočným výsledkom ich bojov nie je bezprostredný úspech, ale stále sa šíriace zjednocovanie robotníkov. Napomáha ho vzrast dopravných prostriedkov vytváraných veľkopriemyslom, ktoré spájajú robotníkov rôznych miest. Už aj toto spojenie stačí, aby sa početné miestne boje, ktoré majú všade rovnaký ráz, zliali v boj národný, v boj triedny. No každý triedny boj je bojom politickým. A zjednotenie na ktoré stredovekí mešťania so svojimi provinčnými cestami potrebovali stáročia, dosahujú novodobí proletári vďaka železniciam za niekoľko rokov.

Toto organizovanie proletárov v triedu, a tým v politickú stranu, každú chvíľu sa opäť narúša konkurenciou medzi samými robotníkmi. Ale vzniká stále znova, a to čoraz silnejšie, pevnejšie a mohutnejšie. Využívajúc rozbroje v tábore buržoázie, vynucuje si uznanie jednotlivých záujmov robotníkov v podobe zákonov. Napríklad zákon o desaťhodinovom pracovnom čase v Anglicku.

Zrážky vnútri starej spoločnosti vôbec v mnohých smeroch napomáhajú vývinový proces proletariátu. Buržoázia neprestajne bojuje: sprvoti proti šľachte, neskoršie proti tým. častiam samej buržoázie, ktorých záujmy sa dostávajú do rozporu s pokrokom priemyslu; ustavične proti buržoázii všetkých cudzích krajín. Vo všetkých týchto bojoch je nútená obracať sa na proletariát, dožadovať sa jeho pomoci, a tak ho strhávať do politického hnutia. Dodáva teda sama proletariátu prvky svojho vlastného vzdelania t. j. dáva mu zbrane proti sebe.

Okrem toho, ako sme videli, pokrok priemyslu zráža medzi proletariát celé vrstvy vládnúcej triedy, alebo aspoň ohrozuje ich existenčné podmienky. Aj oný dodávajú proletariátu veľké množstvo prvkov vzdelania.

Napokon v časoch, keď sa triedny boj blíži k rozhodnutiu, stáva sa rozklad vo vládnúcej triede, v celej starej spoločnosti takým prudkým a ostrým, že malá časť' vládnúcej triedy sa svojej triedy zrieka a pridáva sa k revolučnej triede, k triede, ktorá má v rukách budúcnosť. Teda ako kedysi prešla časť šľachty k buržoázii, tak prechádza teraz časť buržoázie k proletariátu, najmä časť buržoáznych ideológov, ktorí sa povzniesli k teoretickému chápaniu celého historického vývinu.

Zo všetkých tried, ktoré dnes stoja proti buržoázii, je skutočne revolučnou triedou iba proletariát. Ostatné triedy upadajú a zanikajú s vývinom veľkopriemyslu, kým proletariát je jeho najvlastnejším produktom.

Stredné stavy - malý priemyselník, malý obchodník, remeselník a roľník - títo všetci bojujú proti buržoázii, aby zachránili pred zánikom svoju existenciu ako stredné stavy. Nie sú teda revolučné, ale konzervatívne. Ba čo viac, sú reakčné, lebo sa usilujú obrátiť koleso dejín spať. Ak sú revolučné, nuž len vzhľadom na svoj nastávajúci prechod medzi proletariát, neobhajujú svoje terajšie, ale svoje budúce záujmy, opúšťajú svoje vlastné stanovisko, aby sa postavili na stanovisko proletariátu.

Lumpenproletariát, táto pasívna hniloba najnižších vrstiev starej spoločnosti, býva proletárskou revolúciou miestami strhávaný do hnutia, ale podľa svojho životného postavenia bude skôr ochotný zapredať sa pre reakčné výčiny.

Životné podmienky starej spoločnosti sú už zničené v životných podmienkach proletariátu. Proletár nemá vlastníctva; jeho vzťahy k žene a deťom nemajú už nič spoločné s buržoáznymi rodinnými vzťahmi; novodobá priemyselná práca, novodobé ujarmenie kapitálom, rovnaké v Anglicku ako vo Francúzsku, v Amerike ako v Nemecku zotreli z neho všetok národný ráz. Zákony, morálka, náboženstvo nie sú mu ničím iným ako buržoáznymi predsudkami, za ktorými sa skrývajú buržoázne záujmy.

Všetky predošlé triedy, ktoré dobyli moc, usilovali sa zaistiť si už nadobudnuté životné postavenie tým, že podrobili celú spoločnosť podmienkam zabezpečujúcim spôsob získavania živobytia. Proletári môžu dobyť spoločenské produktívne sily len tak, že odstránia svoj vlastný doterajší spôsob privlastňovania, a tým všetok doterajší spôsob privlastňovania vôbec. Proletári si nemajú zo svojho čo zabezpečovať, ich úlohou je zničiť všetko, čo dosiaľ ochraňovalo a zachraňovalo súkromné vlastníctvo.

Všetky doterajšie hnutia boli hnutiami menšín alebo v záujme menšín. Proletárske hnutie je samostatným hnutím obrovskej väčšiny v záujme obrovskej väčšiny. Proletariát je najnižšia vrstva terajšej spoločnosti, nemôže sa pozdvihnúť, nemôže sa vzpriamiť, ak nevyhodí do povetria celú nadstavbu vrstiev, ktoré predstavujú oficiálnu spoločnosť

Boj proletariátu proti buržoázii je - nie síce obsahom, ale formou - najprv bojom národným. Proletariát každej krajiny musí „prirodzene" najprv skoncovať so svojou vlastnou buržoáziou.

Načrtli sme najvšeobecnejšie fázy vývinu proletariátu, čím sme sledovali viac-menej skrytú občiansku vojnu v terajšej spoločnosti až do chvíle, keď prepuká v otvorenú revolúciu a proletariát násilným zvrhnutím buržoázie zakladá svoje panstvo.

Ako sme videli, všetky doterajšie spoločnosti boli založené na protiklade utláčajúcich a utláčaných tried. Aby bolo možné utláčať nejakú triedu, treba jej zabezpečiť podmienky, v ktorých by mohla aspoň rabsky živoriť. Nevoľník sa za nevoľníctva predral do postavenia člena komúny, podobne ako sa maloburžoa pod jarmom feudálneho absolutizmu predral do postavenia buržou. Naproti tomu novodobý robotník namiesto toho, aby sa s pokrokom priemyslu dvíhal, klesá čoraz hlbšie pod úroveň životných podmienok svojej vlastnej triedy. Robotník sa stáva bedárom a bieda rastie ešte rýchlejšie než obyvateľstvo a bohatstvo. Z toho jasne vysvitá, že buržoázia nie je schopná ostať naďalej vládnúcou triedou spoločnosti a vnucovať spoločnosti životné podmienky svojej triedy ako zákon, ktorým sa má spravovať. Je neschopná panovať, pretože nie je schopná zabezpečiť svojmu otrokovi živobytie ani len v rámci jeho otroctva, pretože ho nevyhnutne necháva klesať do postavenia, v ktorom ho sama musí živiť, namiesto toho, aby ju on živil. Spoločnosť už nemôže žiť pod jej panstvom, t.j. jej život je už nezlučiteľný so životom spoločnosti.

Podstatnou podmienkou existencie a panstva buržoáznej triedy je hromadenie bohatstva v rukách súkromníkov, tvorenie a rozmnožovanie kapitálu; podmienkou kapitálu je námezdná práca. Námezdná práca je výhradne založená na konkurencii robotníkov medzi sebou. Pokrok priemyslu, ktorého buržoázia je nevdojak povoľnou nositeľkou, spôsobuje, že robotníci, pôvodne roztrieštení konkurenciou revolučne sa zjednocujú združovaním. Rozvojom veľkopriemyslu odstraňuje sa teda spod nôh buržoázie základňa, na ktorej ona produkuje a privlastňuje si výrobky. A predovšetkým si produkuje svojho vlastného hrobára. Jej zánik i víťazstvo proletariátu sú rovnako neodvratné.

II. Proletári a Komunisti

V akom vzťahu sú komunisti k proletárom vôbec? Komunisti nie sú osobitnou stranou oproti iným robotníckym stranám.

Nemajú záujmy, ktoré by sa líšili od záujmov celého proletariátu.

Nevytyčujú osobitné zásady podľa ktorých by chceli formovať proletárske hnutie.

Komunisti sa odlišujú od ostatných proletárskych strán jedine tým, že jednak v rôznych národných bojoch proletárov zdôrazňujú a uplatňujú spoločné, od národnosti nezávislé záujmy celého proletariátu, jednak tým, že na rôznych stupňoch vývinu, ktorými prebieha boj medzi proletariátom a buržoáziou, za-stupujú vždy záujmy celého hnutia.

Komunisti sú teda prakticky najrozhodnejšou, stále dopredu ženúcou časťou robotníckych strán všet kých krajín; teoreticky vynikajú nad ostatnú masu proletariátu tým, že chápu podmienky, vývin a celkové výsledky proletárskeho hnutia.

Najbližší cieľ komunistov je ten istý ako všetkých ostatných proletárskych strán: sformovanie proletariátu v triedu, zvrhnutie panstva buržoázie, dobytie politickej moci proletariátom.

Teoretické poučky komunistov naskrze nie sú založené na ideách, na zásadách, ktoré by bol vymyslel alebo objavil ten či onen spasiteľ sveta.

Sú len všeobecným výrazom skutočných vzťahov existujúceho triedneho boja, výrazom dejinného vývinu odohrávajúceho sa pred našimi očami. Odstránenie doterajších vlastníckych vzťahov nie je niečo, čo by bolo charakteristické len pre komunizmus.

Všetky vlastnícke vzťahy sa v dejinách neprestajne striedali, neprestajne menili.

Napríklad Francúzska revolúcia odstránila feudálne vlastníctvo v prospech buržoázneho.

Komunizmus sa nevyznačuje odstránením vlastníctva vôbec, ale odstránením buržoázneho vlastníctva.

Ale novodobé buržoázne súkromné vlastníctvo je posledným a najúplnejším výrazom výroby a privlastňovania výrobkov, ktoré sú založené na triednych protikladoch, na vykorisťovaní človeka človekom.

V tomto zmysle môžu komunisti zhrnúť svoju teóriu do jedinej vety: zrušenie súkromného vlastníctva. Nám komunistom sa vyčítalo, že vraj chceme odstrániť osobne nadobudnuté, vlastnou prácou zís kané vlastníctvo; vlastníctvo, ktoré je základom všetkej osobnej slobody, činnosti a samostatnosti.

Prácou dosiahnuté, riadne nadobudnuté, vlastnými silami získané vlastníctvo! Hovoríte o maloburžoáznom, maloroľníckom vlastníctve, ktoré predchádzalo buržoáznemu vlastníctvu? Nemusíme ho odstraňovať, veď ho odstránil a denne odstraňuje vývin priemyslu.

Či hovoríte o novodobom buržoáznom súkromnom vlastníctve?

No tvorí azda námezdná práca, práca proletára, vlastníctvo pre neho samého? Naskrze nie. Tvorí kapitál, t. j. vlastníctvo, ktoré vykorisťuje námezdnú prácu a môže sa rozmnožovať len pod podmienkou, že plodí novú námezdnú prácu, aby ju znova vykorisťovalo. V dnešnej podobe pohybuje sa vlastníctvo v protiklade medzi kapitálom a námezdnou prácou. Preskúmajme obidve stránky tohto protikladu.

Byť kapitalistom znamená zaujímať vo výrobe nielen číro osobne, ale spoločenské postavenie. Kapitál je kolektívnym produktom a môže sa uvádzať do pohybu len spoločnou činnosťou mnohých príslušníkov, ba koniec koncov iba spoločnou činnosťou všetkých príslušníkov spoločnosti.

Kapitál teda nie je osobnou, ale spoločenskou mocou.

Ak sa teda kapitál premení na kolektívne vlastníctvo patriace všetkým príslušníkom spoločnosti, nepremení sa tým osobné vlastníctvo na spoločenské. Zmení sa len spoločenský ráz vlastníctva. Vlastníctvo stratí svoj triedny ráz. Prejdime k námezdnej práci. Priemerná cena námezdnej práce sa rovná mzdovému minimu, t. j. sume existenčných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutne potrebné, aby robotníka zachovali pri živote ako robotníka. Čo si teda námezdný robotník privlastňuje svojou činnosťou, stačí len na to, aby opäť obnovil svoj holý život. Vonkoncom nechceme odstrániť toto osobné privlastňovanie produktov práce slúžiacich obnovovaniu bezprostredného života, nechceme odstrániť privlastňovanie, neponechávajúce nijaký prebytok, z ktorého by mohla vznikať moc nad cudzou prácou. Chceme odstrániť len biedny ráz takého privlastňovania, pri ktorom robotník žije len preto aby rozmnožoval kapitál, a žije len potiaľ, pokiaľ to vyžaduje záujem vládnúcej triedy.

V buržoáznej spoločnosti je živá práca len prostriedkom na rozmnožovanie nahromadenej práce. V komunistickej spoločnosti je nahromadená práca len prostriedkom na rozširovanie, obohacovanie a napomáhanie životného procesu robotníkov.

V buržoáznej spoločnosti panuje teda minulosť nad prítomnosťou, v komunistickej spoločnosti prítomnosť nad minulosťou. V buržoáznej spoločnosti je kapitál samostatný a osobný, kým pracujúci jednotlivec je nesamostatný a neosobný.

A zrušenie tohto pomeru nazýva buržoázia zrušením osobnosti a slobody! A oprávnene. Pravda, ide o zrušenie buržoáznej osobnosti, buržoáznej samostatnosti a buržoáznej slobody.

V rámci terajších buržoáznych výrobných vzťahov rozumie sa slobodou slobodný obchod, slobodná kúpa a predaj. No ak padne kšeftárenie, padne aj voľné kšeftárenie. Reči o voľnom kšeftárení, ako všetky ostatné veľkohubé reči našich buržuov o slobode, majú zmysel len potiaľ, pokiaľ ide o neslobodné kšeftárenie, pokiaľ ide o stredovekého zotročeného mešťana, nie však pokiaľ ide o komunistické odstránenie kšeftárstva, buržoáznych výrobných vzťahov a samej buržoázie.

Desíte sa, že chceme zrušiť súkromné vlastníctvo. Ale vo vašej terajšej spoločnosti je súkromné vlastníctvo zrušené pre deväť desatín jej príslušníkov; jestvuje práve preto, že pre deväť desatín nejestvuje. Vyčítate nám teda, že chceme zrušiť vlastníctvo, ktoré nevyhnutne predpokladá, že obrovská väčšina spoločnosti nemá vlastníctva. Slovom, vyčítate nám, že chceme zrušiť vaše vlastníctvo. Nuž áno, to naozaj chceme.

Vyhlasujete, že od chvíle, keď nebude možné premeniť prácu na kapitál, na peniaze a pozemkovú rentu, slovom, na spoločenskú moc ktorá sa dá mobilizovať, t. j. od chvíle, keď sa osobné vlastníctvo nebude môcť meniť na vlastníctvo buržoázne - osobnosť bude zrušená.

Priznávate teda, že osobnosťou nerozumiete nikoho iného ako buržou, buržoázneho vlastníka. Túto osobnosť treba naozaj zrušiť.

Komunizmus neberie nikomu možnosť privlastňovať si spoločenské výrobky, berie len možnosť zotročovať si týmto privlastňovaním cudziu prácu.

Namietalo sa, že po zrušení súkromného vlastníctva prestane všetka činnosť a všeobecne zavládne povaľačstvo. Podľa toho by bola musela buržoázna spoločnosť dávno zahynúť na lenivosť; veď tí, čo v nej pracujú, nič nenadobúdajú, a tí, čo v nej nadobúdajú, nepracujú. Všetky tieto obavy vyúsťujú v tautológiu, že nebude námezdnej práce, keď už nebude kapitálu.

Všetky námietky, namierené proti komunistickému spôsobu privlastňovania a výroby materiálnych výrobkov, vzťahujú sa aj na privlastňovanie a produkciu produktov duševnej práce. Ako vidí buržoa v zániku triedneho vlastníctva zánik samej výroby, rovnako je podľa neho zánik triedneho vzdelania totožný so zánikom vzdelania vôbec.

Vzdelanie, ktorého stratu ľutuje, robí z obrovskej väčšiny ľudí doplnok stroja.

Ale neškriepte sa s nami, keď posudzujete odstránenie buržoázneho vlastníctva podľa svojich buržoáznych predstáv o slobode, vzdelaní, práve atď. Veď samy vaše idey sú výplodom buržoáznych výrobných a vlastníckych vzťahov, ako je vaše právo len vôľou vašej triedy povýšenou na zákon, vôľou, ktorej obsah je určovaný materiálnymi životnými podmienkami vašej triedy.

Keď vo svojej zištnej predstave premieňate svoje výrobné a vlastnícke vzťahy, ktoré sú historický podmienené a v rozvoji výroby prechodné., na večné zákony prírody a rozumu, robíte to isté, čo všetky zaniknuté vládnúce triedy. Čo chápete keď ide o antické vlastníctvo, čo chápete, keď ide o feudálne vlastníctvo to už neviete pochopiť, keď ide o buržoázne vlastníctvo.

Zrušenie rodiny! Aj najkrajnejší radikáli sa pohoršujú nad týmto hanebným úmyslom komunistov. Na čom je založená terajšia buržoázna rodina?

Na kapitáli, na súkromnom zisku. Úplne rozvinutá jestvuje len pre buržoáziu jej doplnkom je však vynútený bezrodinný život proletárov a verejná prostitúcia.

Pravda, buržoázna rodina zanikne spolu s týmto svojím doplnkom a oboje zmizne so zánikom kapitálu.

Vyčitate nám, že chceme zrušiť vykorisťovanie detí ich rodičmi? Priznávame sa k tomuto zločinu.

Vravíte, že chceme zrušiť najnežnejšie vzťahy medzi ľuďmi, keďže mienime nahradiť domácu výchovu spoločenskou.

A či nie je aj vaša výchova určovaná spoločnosťou? Nie je určovaná spoločenskými vzťahmi, v ktorých vychovávate, priamym či nepriamym zasahovaním spoločnosti, zasahovaním prostredníctvom školy atď.? Komunisti si nevymýšľajú vplyv spoločnosti na výchovu; menia iba ráz výchovy, vymaňujú výchovu spod vplyvu panujúcej triedy.

Buržoázne povedačky o rodine a výchove, o nežnom vzťahu medzi rodičmi a deťmi sú tým odpornejšie, čím väčšmi sa rozvojom veľkopriemyslu trhajú všetky rodinné zväzky proletárov a čím väčšmi sa deti menia na obyčajné obchodné články a pracovné nástroje.

Ale vy, komunisti, chcete zaviesť taký poriadok, že ženy budú spoločné, zborove kričí na nás celá buržoázia.

Buržoa vidí vo svojej žene iba výrobný nástroj. Počuje, že výrobné nástroje sa majú používať spoločne, a nevie si, pravdaže, predstaviť nič iné len to, že rovnaký údel postihne aj ženy.

Netuší, že ide práve o zrušenie postavenia ženy iba ako výrobného nástroja.

Ostatne nie je nič smiešnejšie ako mravnosťou prekypujúce zdesenie našich buržuov nad domnelým oficiálnym spoločenstvom žien u komunistov. Komunisti nemusia zavádzať spoločenstvo žien ono jestvovalo takmer vždy.

Naši buržuovia, ktorým nestačí, že majú k dispozícii ženy a dcéry svojich proletárov o oficiálnej prostitúcii ani nehovoriac, s najväčším potešením si navzájom zvádzajú manželky.

Buržoázne manželstvo je v skutočnosti spoločenstvom manželiek. Komunistom by sa dalo nanajvýš vyčítať, že chcú namiesto pokrytecky zastretého spoločenstva žien zaviesť spoločenstvo oficiálne a otvorené. Ostatne rozumie sa samo sebou, že zrušením terajších výrobných vzťahov zmizne aj' spoločenstvo z nich vyplývajúce, t. j. oficiálna a neoficiálna prostitúcia.

Komunistom sa ďalej vyčíta, že vraj chcú odstrániť vlasť a národnosť.

Robotníci nemajú vlasť. Nemožno im vziať, čo nemajú. Keďže proletariát musí najprv dobyť politické panstvo, pozdvihnúť sa na národnú triedu, konštituovať sa ako národ je sám ešte národný, čo aj naskrze nie v zmysle buržoáznom.

Izolovanie národov a protiklady medzi nimi miznú 'čoraz viac už s rozvojom buržoázie, slobodným obchodom, svetovým trhom rovnorodosťou priemyselnej výroby a životných podmienok ktoré jej zodpovedajú.

Panstvo proletariátu tento proces ešte viac urýchli. Spojené úsilie, aspoň civilizovaných krajín, je jednou z prvých podmienok oslobodenia proletariátu.

Rovnakou mierou, ako sa bude odstraňovať vykorisťovanie človeka človekom, bude sa odstraňovať aj vykorisťovanie národa národom.

S protikladom tried vnútri národa padne aj vzájomné nepriateľstvo medzi národmi.

Obžaloby proti komunizmu, vznášané z náboženských filozofických a vôbec ideologických hľadísk, si nezasluhujú obšírnejší rozbor.

Treba azda hlbokého dôvtipu aby sme pochopili, že zmenou životných podmienok ľudí, ich spoločenských vzťahov, ich spoločenského bytia menia sa aj ich predstavy, názory a pojmy, slovom, aj ich vedomie?

Čo iné dokazujú dejiny ideí, ako že sa duchovná produkcia pretvára spolu s materiálnou? Panujúcimi ideami každej doby boli vždy len idey panujúcej triedy.

Hovorí sa o ideách, ktoré revolucionizujú celú spoločnosť; tým sa vyjadruje len fakt, že sa vnútri starej spoločnosti utvorili prvky spoločnosti novej, že spolu s rozkladom starých životných podmienok pokračuje aj rozklad starých ideí.

Keď sa staroveký svet už chýlil k zániku, zvíťazilo nad starými náboženstvami náboženstvo kresťanské. Keď v XVIII. storočí kresťanské idey podľahli ideám osvietenským, dobojovávala feudálna spoločnosť svoj smrteľný zápas s vtedy revolučnou buržoáziou. Idey slobody svedomia a náboženského vyznania vyjadrovali len panstvo voľnej konkurencie v oblasti poznania.

„Lenže," povedia nám, „idey náboženské, morálne, filozofické, právne atď. sa síce menili v priebehu dejinného vývinu, ale náboženstvo, morálka, filozofia, politika a právo sa pri týchto zmenách vždy udržali.

Okrem toho jestvujú večné pravdy, ako sloboda, spravodlivosť atď., ktoré sú spoločné pre všetky stupne vývoja spoločnosti. Komunizmus však odstraňuje večné pravdy a miesto toho, aby náboženstvo a morálku pretváral, odstraňuje ich, takže odporuje celému doterajšiemu dejinnému vývinu."

V čom je podstata tejto obžaloby? Dejiny všetkých doterajších spoločností pohybovali sa v triednych protikladoch, ktoré sa v rôznych etapách utvárali rôzne.

No nech bola ich podoba akákoľvek., vykorisťovanie jednej časti spoločnosti druhou je skutočnosť spoločná všetkým predošlým storočiam. Preto nie div, že i pri všetkej rozmanitosti a odlišnosti spoločenské vedomie všetkých storočí sa pohybuje v určitých spoločných formách, vo formách vedomia, ktoré úplne zmiznú len vtedy, keď úplne zmizne protiklad tried.

Komunistická revolúcia je najradikálnejším zúčtovaním so zachovanými vlastníckymi vzťahmi; nie div, že sa v priebehu jej rozvoja najradikálnejšie zúčtuje so zachovanými ideami.

Ale dosť už o námietkach buržoázie proti komunizmu. Videli sme už vyššie, že prvým krokom v robotníckej revolúcii je pozdvihnutie proletariátu na panujúcu triedu, vydobytie demokracie.

Proletariát využije svoje politické panstvo na to, aby postupne vyrval buržoázii všetok kapitál, aby sústredil všetky výrobné nástroje v rukách štátu, t. j. proletariátu zorganizovaného ako panujúca trieda, a aby čo najrýchlejšie zväčšil množstvo produktívnych síl. Pravda, to sa môže spočiatku stať iba despotickými zásahmi do vlastníckeho práva a do buržoáznych výrobných vzťahov, teda opatreniami, ktoré sa zdajú hospodársky nedostatočnými a neudržateľnými, ktoré však v priebehu hnutia prerastajú samy seba a sú nevyhnutné ako prostriedok na dosiahnutie prevratu v celom spôsobe výroby.

Pravda, tieto opatrenia budú v rôznych krajinách rôzne.

No v najvyspelejších krajinách bude možné takmer všeobecne použiť tieto opatrenia:

1. Vyvlastnenie pozemkového vlastníctva a použitie pozemkovej renty na štátne výdavky.

2. Vysoká progresívna daň.

3. Zrušenie dedičského práva.

4. Konfiškácia majetku všetkých emigrantov a rebelov.

5. Sústredenie úveru v rukách štátu prostredníctvom národnej banky so štátnym kapitálom a výhradným monopolom.

6. Sústredenie všetkej dopravy v rukách štátu.

7. Zvýšenie počtu národných tovární, výrobných nástrojov, zúrodňovanie a skvalitňovanie pôdy podľa spoločného plánu.

8. Rovnaká pracovná povinnosť pre všetkých, zriadenie priemyselných armád, najmä pre poľnohospodárstvo.

9. Spojenie výroby poľnohospodárskej a priemyselnej, úsilie o postupné odstránenie rozdielu medzi mestom a dedinou.

10. Verejná a bezplatná výchova všetkých detí. Odstránenie továrenskej práce detí v jej terajšej podobe. Spojenie výchovy s materiálnou výrobou atď.

Len čo v priebehu vývinu zmiznú triedne rozdiely a všetka výroba sa sústredí v rukách združených jednotlivcov, stratí verejná moc politický ráz. Politická moc vo vlastnom zmysle je organizovaným násilím jednej triedy na potlačovanie druhej.

Keď sa proletariát v boji proti buržoázii nevyhnutne zjednotí v triedu, keď sa revolúciou stane panujúcou triedou a keď ako panujúca trieda násilne odstráni staré výrobné vzťahy, odstráni s týmito výrobnými vzťahmi i podmienky existencie triedneho protikladu, odstráni triedu vôbec, a tým aj svoje vlastné panstvo ako triedy.

Namiesto starej buržoáznej spoločnosti s jej triedami a triednymi protikladmi nastúpi združenie, v ktorom je slobodný rozvoj každého jednotlivca podmienkou slobodného rozvoja všetkých.

III. Socialistická a Komunistická

Literatúra

1. Reakčný Socializmus

a) Feudálny socializmus

Francúzska a anglická aristokracia bola svojim dejinným postavením povolaná na to, aby proti novodobej buržoáznej spoločnosti písala pamflety. Vo francúzskej Júlovej revolúcii roku 1830 a v anglickom reformnom hnutí podľahla ešte raz nenávidenému povýšencovi. O vážnom politickom boji už nemohlo byť ani reči. Ostával jej len boj literárny. Ale aj na literárnom poli stali sa staré frázy z čias reštaurácie nemožnými. Aby aristokracia vzbudila sympatie, musela naoko pustiť zo zreteľa vlastné záujmy a skladať svoj obžalovací spis proti buržoázii len z hľadiska záujmov vykorisťovanej robotníckej triedy. Tak si zabezpečovala zadosťučinenie, že môže vyspevovať na svojho nového vládcu potupné pesničky a šepkať mu do ucha viac-menej zlovestné proroctva. Takto vznikol feudálny socializmus - spolovice žalospev, spolovice hanopis, spolovice ohlas minulosti, spolovice hrozba budúcnosti - ktorý niekedy zasahoval samé srdce buržoázie trpkým, duchaplným, zožierajúcim súdom a vždy pôsobil smiešne úplnou neschopnosťou pochopiť beh novodobých dejín.

Mávali proletárskou žobráckou kapsou ako zástavou, aby zhromaždili za sebou ľud. Ale kedykoľvek ich ľud nasledoval, zazrel na ich zadku staré feudálne címery a rozutekal sa s hlasným a neúctivým chichotom.

Túto komédiu robila časť francúzskych legitimistov a „Mladé Anglicko".

Ak feudáli dokazujú, že ich spôsob vykorisťovania bol iný ako buržoázne vykorisťovanie, zabúdajú na to, že vykorisťovali v celkom rozdielnych a teraz prežitých okolnostiach a podmienkach. Ak dokazujú, že za ich panstva nebolo novodobého proletariátu, zabúdajú len na to, že práve novodobá buržoázia je nevyhnutným plodom ich spoločenského zriadenia.

Ostatne, ako málo skrývajú reakčný ráz svojej kritiky, ukazuje ich hlavná obžaloba proti buržoázii, ktorá tkvie v tom, že sa za jej vlády rozvíja trieda, ktorá vyhodí do povetria celé staré spoločenské zriadenie.

Oveľa viac vyčítajú buržoázii, že plodí revolučný proletariát, ako že vôbec plodí proletariát.

Preto sa v politickej praxi zúčastňujú na všetkých násilných opatreniach proti robotníckej triede a vo všednom živote - i pri všetkých nabubrených frázach - blahosklonne zbierajú zlaté jablká a zamieňajú vernosť, lásku a česť za kšeftárenie s ovčou vlnou, cukrovou repou a pálenkou.

Ako išiel vždy farár ruka v ruke s feudálom, ide aj farársky socializmus ruka v ruke s feudálnym.

Nie je nič ľahšie ako dať kresťanskému asketizmu socialistický náter. Nehorlilo azda aj kresťanstvo proti súkromnému vlastníctvu, proti manželstvu, proti štátu? Nehlásalo azda namiesto toho dobročinnosť a žobrotu, celibát a umŕtvovanie tela, kláštorný život a kostol? Kresťanský socializmus je len svätenou vodou, ktorou farár požehnáva šľachticovu zlosť.

b) Maloburžoázny socializmus

Feudálna šľachta nie je jedinou triedou, ktorú buržoázia zvrhla a ktorej životné podmienky v novodobej buržoáznej spoločnosti zakrpatievali a odumierali. Stredoveké meštianstvo a stav drobných roľníkov boli predchodcami novodobej buržoázie. V krajinách priemyselne a obchodne menej vyvinutých i naďalej ešte živorí táto trieda popri vzmáhajúcej sa buržoázii.

V krajinách, v ktorých sa rozvinula novodobá civilizácia, utvorila sa nová maloburžoázia, ktorá kolíše medzi proletariátom a buržoáziou a stále sa znovu tvorí ako doplňujúca časť buržoáznej spoločnosti; no príslušníci maloburžoázie sú konkurenciou ustavične zrážaní medzi proletariát, ba vidia dokonca približovať sa s vývinom veľkého priemyslu okamih keď ako samostatná súčasť modernej spoločnosti úplne zmiznú a keď ich v obchode, v manufaktúre a v poľnohospodárstve nahradia dozorcovia a námezdní zamestnanci.

V krajinách, ako je Francúzsko, kde roľníctvo predstavuje oveľa viac než polovicu obyvateľstva bolo prirodzené, že spisovatelia, ktorí sa zastávali proletariátu proti buržoázii, pristupovali k svojej kritike buržoázneho režimu s maloburžoáznym a maloroľníckym meradlom a obhajovali robotníkov z hľadiska maloburžoázie. Tak vznikol maloburžoázny socializmus. Sismondi je hlavou tejto literatúry nielen vo Francúzsku, ale aj v Anglicku. Tento socializmus neobyčajne dôvtipne rozobral protirečenia v moderných výrobných vzťahoch. Odhalil pokrytecké okrášľovanie, ktorého sa dopúšťajú ekonómovia. Nevyvrátiteľne dokázal zhubné účinky strojov a deľby práce, koncentrácie kapitálu a pozemkovej držby, nadvýroby, krízy, nevyhnutný zánik maloburžuov a maloroľníkov, biedu proletariátu anarchiu vo výrobe, krikľavý nepomer v rozdeľovaní bohatstva, vzájomnú vykynožovaciu priemyselnú vojnu medzi národmi, rozklad starých mravov, starých rodinných vzťahov a starých národnosti.

Ale pokiaľ ide o jeho kladný obsah, chce tento socializmus buď obnoviť staré výrobné a výmenné prostriedky a s nimi staré vlastnícke vzťahy a starú spoločnosť, alebo chce moderné výrobné a výmenné

prostriedky opäť násilne vtesnať do rámca starých vlastníckych vzťahov, ktoré boli a museli byť modernými výrobnými a výmennými prostriedkami rozbité. V oboch prípadoch je zároveň reakčný a utopický.

Cechovníctvo v manufaktúre a patriarchálne hospodárenie na dedine - to sú jeho posledné slová.

Vo svojom ďalšom vývine vyústil tento smer v trápne vytriezvenie.

c) Nemecký alebo „opravdivý" socializmus

Francúzska socialistická a komunistická literatúra, ktorá vznikla za útlaku panujúcej buržoázie a bola literárnym výrazom boja proti tomuto panstvu, dostala sa do Nemecka v čase, keď buržoázia práve začínala svoj boj proti feudálnemu absolutizmu.

Nemeckí filozofi, polofilozofi a krasoduchovia vrhli sa dychtivo na túto literatúru a zabudli len, že s týmito spismi sa z Francúzska do Nemecka nepresťahovali a] francúzske životné pomery. V nemeckých pomeroch stratila francúzska literatúra akýkoľvek bezprostredný praktický význam a dostala čisto literárny vzhľad. Musela sa javiť ako jalová špekulácia publicistov o uskutočnení ľudskej podstaty.

Tak mali požiadavky prvej Francúzskej revolúcie pre nerneckých filozofov XVIII. storočia zmysel len ako požiadavky „praktického rozumu" vôbec a prejavy vôle revolučnej francúzskej buržoázie znamenali v ich očiach zákony čistej vôle, takej vôle aká musí byť, pravej ľudskej vôle.

Práca nemeckých publicistov sa obmedzovala výhradne na to, že sa usilovali uviesť nové francúzske idey do súladu so svojím starým filozofickým svedomím, alebo - lepšie povedané - osvojiť si francúzske idey zo svojho filozofického stanoviska.

Osvojovali si ich rovnako, ako si osvojujeme vôbec cudzí jazyk: prekladom.

Je známe, že mnísi prepisovali rukopisy, v ktorých boli zaznamenané klasické diela pohanskej doby, banálnymi životopismi katolíckych svätých. Nemeckí publicisti nakladali so svetskou francúzskou literatúrou opačne. Vpisovali svoje filozofické nezmysly pod francúzsky originál. Napríklad pod francúzsku kritiku peňažných vzťahov vpísali „odcudzenie ľudskej podstaty", pod francúzsku kritiku buržoázneho štátu „zničenie panstva abstraktne všeobecného" atď.

Podstrkávanie týchto filozofických slovných obratov pod francúzske úvahy prekrstili na „filozofiu činu", „opravdivý socializmus", „nemeckú socialistickú vedu, „filozofické zdôvodnenie socializmu" atď. Francúzsku socialisticko-komunistickú literatúru takto priamo vyklieštili. A keďže v rukách Nemcov prestala vyjadrovať boj jednej triedy proti druhej, bol Nemec presvedčený, že prekonal „francúzsku jednostrannosť", že namiesto skutočných potrieb obhajuje potrebu pravdy a namiesto záujmov proletariátu záujmy ľudskej podstaty, človeka vôbec, človeka, ktorý nepatrí k nijakej triede, ba vôbec nejestvuje v skutočnosti. ale iba v hmlovinách filozofickej fantázie.

No tento nemecký socializmus, ktorý sa dával na svoje neogabané školácke cvičenia tak vážne a slávnostne a tak jarmočnícky ich vytruboval, strácal postupne svoju pedantskú nevinnosť.

Boj nemeckej, najmä pruskej buržoázie proti feudálom a absolútnemu kráľovstvu, slovom, liberálne hnutie, sa stáva čoraz vážnejším.

„Opravdivému" socializmu sa tak naskytá vítaná príležitosť postaviť proti politickému hnutiu socialistické požiadavky, kydať tradičné kliatby na liberalizmus, na zastupiteľský štát, na buržoáznu konkurenciu, na buržoáznu slobodu tlače, na buržoázne právo, buržoáznu slobodu a rovnosť a kázať ľudovým masám, že pri tomto buržoáznom hnutí nemôžu nič získať, ale iba všetko stratiť. Nemecký socializmus zabudol v pravý čas, že francúzska kritika, ktorej bol bezduchou ozvenou predpokladá modernú buržoáznu spoločnosť s príslušnými materiálnymi životnými podmienkami a s primeranou politickou sústavou teda napospol predpoklady, ktoré bolo treba v Nemecku ešte len vybojovať.

Slúžil nemeckým absolútnym vládam s ich suitou kňazov, rechtorov, sedmoslivkárov a byrokratov za vítaného strašiaka proti hrozivo sa dvíhajúcej buržoázii. Bol sladkým prídavkom k trpkému korbáčovaniu a paľbe z pušiek, ktorými tieto vlády odpovedali na povstanie nemeckých robotníkov.

Ak sa „opravdivý" socializmus takto stal v rukách vlád zbraňou proti nemeckej buržoázii, bezprostredne obhajoval reakčné záujmy, záujmy nemeckého meštianstva. Skutočnou spoločenskou základňou daných pomerov je v Nemecku maloburžoázia, ktorá sa zachovala od XVI. storočia a od tých čias sa tu stále znova vynára v rôznych formách.

Jej zachovanie znamená zachovanie existujúcich nemeckých pomerov. Maloburžoázia sa obáva, že za priemyselného a politického panstva buržoázie istotne zahynie, na jednej strane následkom koncentrácie kapitálu, na druhej strane následkom vzrastu revolučného proletariátu. Zdalo sa jej, že „opravdivý" socializmus zabíja obe muchy jedným úderom. A „opravdivý" socializmus sa šíril ako nákazlivá choroba.

Rúcho, utkané zo špekulatívnych pavučinových vláken, vyšité kvetmi estétskeho krasorečníctva presiaknuté slzami sladkobôľneho dojatia, toto honosné rúcho, do ktorého nemeckí socialisti zahaľovali niekoľko svojich skostnatených „večných právd", rozmnožovali len odbyt ich tovaru u tohto obecenstva.

Nemecký socializmus sám videl svoju úlohu čoraz jasnejšie v tom: byť nadutým predstaviteľom tohto malomeštiactva.

Vyhlásil nemecký národ za vzorný národ a nemeckého filistra za vzor človeka. Do každej jeho ničomnosti vkladal skrytý, vyšší, socialistický zmysel, v ktorom sa táto ničomnosť javila ako svoj opak. Išiel do krajných dôsledkov, vystupoval priamo proti „hrubo deštruktívnemu" komunistickému smeru a vyhlasoval svoju nestrannú povýšenosť nad akýkoľvek triedny boj. Okrem veľmi malých výnimiek patrí všetko čo v Nemecku koluje ako tzv. socialistické a komunistické spisy, do okruhu tejto špinavej otravnej literatúry.

2.Konzervatívny alebo buržoázny socializmus

Časť buržoázie by rada odpomôcť sociálnym pliagam, aby zabezpečila trvanie buržoáznej spoločnosti.

Sem patria: ekonómovia, filantropi, humanitári, dobrodeji usilujúci sa zlepšiť postavenie pracujúcich tried, organizátori dobročinnosti, ľudia, ktorí „odstraňujú" týranie zvierat, zakladatelia abstinentských spolkov, pokútni reformátori najrôznejšieho druhu. Dokonca aj tento buržoázny socializmus bol spracovaný v celý systém.

Ako príklad uvádzame Proudhonovu „Filozofiu biedy".

Socialistickí buržuovia chcú mať životné podmienky novodobej spoločnosti bez bojov a nebezpečenstiev, ktoré z nich nevyhnutne vyplývajú. Chcú mať jestvujúcu spoločnosť bez živlov, ktoré ju revolucionizujú a rozkladajú. Chcú mať buržoáziu bez proletariátu. Buržoázia, prirodzene, pokladá svet, v ktorom panuje, za najlepší. Buržoázny socializmus spracúva túto čičíkajúcu predstavu vo viac-menej ucelený systém. Keď vyzýva proletariát aby uskutočnil jeho systémy a vtiahol do nového Jeruzalema v podstate žiada len to, aby zotrval v terajšej spoločnosti, ale odložil svoje nenávistné predstavy o nej.

Druhá menej systematická, ale praktickejšia forma tohto socializmu usilovala sa zoškliviť robotníckej triede každé revolučné hnutie, dokazujúc, že jej nemôže osožiť tá či oná politická zmena, ale iba zmena materiálnych životných podmienok, ekonomických pomerov. No pod zmenou materiálnych životných podmienok tento socializmus naskrze nerozumie odstránenie buržoáznych výrobných vzťahov, ktoré sa dá uskutočniť len revolučnou cestou, ale administratívne zlepšenia., ktoré by sa pohybovali na podklade týchto výrobných vzťahov, teda nič by nemenili na vzťahu kapitálu a námezdnej práce, ale v najlepšom prípade by buržoázii zmenšovali náklady na jej panovanie a zjednodušovali by jej štátne hospodárstvo.

Buržoázny socializmus dosahuje primeranú podobu až tam, kde sa stáva iba rečníckou ozdobou.

Slobodný obchod! - v záujme robotníckej triedy; ochranné clá! - v záujme robotníckej triedy; žaláre so samoväzbou! - v záujme robotníckej triedy; to je posledné, jedine vážne myslené slovo buržoázneho socializmu.

Socializmus buržoázie tkvie práve v tvrdení, že buržoa je buržoom - v záujme robotníckej triedy.

3. Kriticko-utopický socializmus a komunizmus

Nehovoríme tu o literatúre, ktorá vo všetkých veľkých novodobých revolúciách vyjadrovala požiadavky proletariátu (spisy Babeufove) atď.

Prvé pokusy proletariátu presadiť v čase všeobecného rozruchu, v období zvrhnutia feudálnej spoločnosti, priamo svoj vlastný triedny záujem, nevyhnutne stroskotali pre nevyvinutosť samého proletariátu, ako aj pre nedostatok hmotných podmienok jeho oslobodenia, ktoré vyrastú až za buržoáznej epochy. Revolučná literatúra, ktorá sprevádzala tieto prvé hnutia proletariátu, je svojím obsahom nevyhnutne reakčná. Učí všeobecnému asketizmu a primitívnemu rovnostárstvu.

Ozaj socialistické a komunistické systémy, systém Saint-Simonov, Fourierov, Owenov atď., vynárajú sa v prvom nevyhnutnom období boja medzi proletariátom a buržoáziou, ktoré sme opísali vyššie (pozri „Buržoázia a proletariát").

Vynálezcovia týchto systémov vidia síce protiklad tried, ako aj pôsobenie rozkladných živlov v samej panujúcej spoločnosti. Nevidia však na strane proletariátu samostatnú dejinnú činnosť, nevidia nijaké jemu vlastné politické hnutie.

Keďže vývin triedneho protikladu pokračuje ruka v ruke s vývinom priemyslu nenachádzajú ani hmotné podmienky oslobodenia proletariátu a pátrajú po sociálnej vede, po sociálnych zákonoch, aby tieto podmienky stvorili.

Spoločenskú činnosť musia nahrádzať svojím osobným vynachádzaním dejinné podmienky oslobodenia podmienkami fantastickými a pozvoľné organizovanie proletariátu v triedu náročky vykonštruovanou organizáciou spoločnosti. Budúce dejiny sveta sa v ich očiach javia iba ako propagovanie a praktické uskutočňovanie ich spoločenských plánov.

Pravda, sú si vedomí toho, že vo svojich plánoch obhajujú hlavne záujmy robotníckej triedy ako triedy najviac trpiacej. Proletariát jestvuje pre nich len z toho hľadiska ako trieda najviac trpiaca.

No nevyvinutá forma triedneho boja, ako aj ich vlastné životné postavenie spôsobuje, že sa cítia vysoko povznesenými nad tento triedny protiklad. Chcú zlepšiť životné postavenie všetkých členov spoločnosti, i tých, čo žijú v najlepších podmienkach. Preto apelujú ustavične na celú spoločnosť bez rozdielu, ba predovšetkým na panujúcu triedu. Veria, že stačí len pochopiť ich systém, aby bol uznaný za najlepší možný plán najlepšej možnej spoločnosti.

Preto zavrhujú akúkoľvek politickú, najmä akúkoľvek revolučnú akciu, chcú dosiahnuť svoj cieľ pokojnou cestou a pokúšajú sa drobnými, pravda, zlyhávajúcimi pokusmi a silou príkladu raziť cestu novému spoločenskému evanjeliu.

V čase, keď proletariát je ešte veľmi nevyvinutý, teda keď ešte sám chápe svoje vlastné postavenie fantastický, vzniká fantastický opis budúcej spoločnosti z jeho prvej túžby, plnej predtúch, po všeobecnom pretvorení spoločnosti.

Tieto socialistické a komunistické spisy však obsahujú aj kritické prvky. Útočia proti všetkým základom jestvujúcej spoločnosti. Prispeli teda nezvyčajne cenným materiálom k uvedomeniu robotníkov. Ich kladné zásady vzťahujú sa na budúcu spoločnosť, napríklad odstránenie protikladu medzi mestom a dedinou, odstránenie rodiny, súkromného nadobúdania statkov a námezdnej práce, hlásanie spoločenskej harmónie, premenu štátu na číru správu výroby - všetky tieto ich zásady vyjadrujú iba zánik triedneho protikladu, ktorý sa ešte len začína vyvíjať a je im známy ešte len vo svojej počiatočnej beztvárnej neurčitosti. Tieto zásady majú preto ešte len utopický ráz.

Význam kriticko-utopického socializmu a komunizmu je nepriamo úmerný dejinnému vývinu. Tou istou mierou, ako sa vyvíja a utvára triedny boj, stráca toto fantastické povznášanie sa nadeň, toto fantastické útočenie proti nemu akúkoľvek praktickú cenu, akékoľvek teoretické oprávnenie. Preto i keď boli pôvodcovia týchto systémov v mnohých smeroch revoluční, tvoria ich žiaci vždy reakčné sekty. Bez ohľadu na ďalší dejinný vývin proletariátu tvrdošijne trvajú na starých názoroch svojich majstrov. Preto sa dôsledne usilujú znova otupiť triedny boj a urovnávať protiklady. Snívajú ešte stále o pokusnom uskutočnení svojich spoločenských utópií, o zakladaní jednotlivých falanstér, o zriaďovaní kolónií v tuzemsku (home-colonies), o vybudovaní malej Ikárie - vreckového vydania nového Jeruzalema - a aby mohli vybudovať všetky tieto vzdušné zámky, sú nútení dovolávať sa ľudomilnosti buržoáznych sŕdc a mešcov. Pozvoľna upadajú do kategórie vyššie opísaných spiatočníckych alebo konzervatívnych socialistov a líšia sa od nich už len sústavnejším punktičkárstvom, fanatickou poverčivou vierou v zázračné účinky svojej sociálnej vedy.

Preto vystupujú rozhorčene proti akémukoľvek politickému hnutiu robotníkov, ktoré podľa ich mienky mohlo vzniknúť jedine zo slepej neviery v nové evanjelium.

Owenovci v Anglicku vystupujú proti chartistom, fourierovci vo Francúzsku proti reformistom .

IV. Stanovisko komunistov

k rôznym opozičným stranám

Po tom čo sa povedalo v II. oddieli, je jasný vzťah komunistov k už ustanoveným robotníckym stranám teda ich vzťah k chartistom v Anglicku a k agrárnym reformátorom v Severnej Amerike.

Komunisti bojujú za dosiahnutie bezprostredných cieľov a záujmov robotníckej triedy, ale v hnutí prítomnosti zastupujú súčasne i budúcnosť hnutia. Vo Francúzsku sa komunisti spájajú so socialisticko - demokratickou stranou proti konzervatívnej a radikálnej buržoázii ale nevzdávajú sa tým práva stavať sa kriticky k frázam a ilúziám vyvierajúcim z revolučnej tradície.

Vo Švajčiarsku podporujú radikálov, nezabúdajúc, že táto strana sa skladá z protirečivých živlov, sčasti z demokratických socialistov vo francúzskom zmysle, sčasti z radikálnych buržuov.

Medzi Poliakmi podporujú komunisti stranu, ktorá vidí v agrárnej revolúcii podmienku národného oslobodenia, tú istú stranu, ktorá vyvolala krakovské povstanie roku 1846.

V Nemecku bojuje komunistická strana, pokiaľ buržoázia vystupuje revolučne, spoločne s ňou proti absolútnej monarchii, feudálnemu pozemkovému vlastníctvu a reakčnému malomeštiactvu.

Ale komunistická strana sa neprestajne usiluje vyzbrojiť robotníkov čo najjasnejším vedomím, že medzi buržoáziou a proletariátom je nepriateľský protiklad, aby mohli nemeckí robotníci spoločenské a politické podmienky, ktoré buržoázia musí vyvolať svojím panstvom, obrátiť hneď ako zbrane proti buržoázii, aby sa po zvrhnutí reakčných tried v Nemecku hneď začal boj proti samej 'buržoázii.

Na Nemecko obracajú komunisti svoju hlavnú pozornosť, pretože Nemecko Je na prahu buržoáznej revolúcie a uskutoční tento prevrat vo vyspelejších podmienkach európskej civilizácie vôbec a s oveľa vyspelejším proletariátom ako Anglicko v XVII. a Francúzsko v XVIII. storočí. Nemecká buržoázna revolúcia môže teda byť len bezprostrednou predohrou proletárskej revolúcie.

Slovom, komunisti všade podporujú každé revolučné hnutie proti terajším spoločenským a politickým pomerom. Vo všetkých týchto hnutiach vyzdvihujú otázku vlastníctva ako základnú otázku hnutia, nech už nadobudla viac alebo menej vyvinutú formu.

Napokon sa komunisti všade usilujú o spojenie a dorozumenie demokratických demokratických strán všetkých krajín. Komunisti pokladajú za nedôstojné tajiť svoje názory a úmysly. Otvorene vyhlasujú, že ich ciele sa dajú dosiahnuť len násilným zvrhnutím celého doterajšieho spoločenského zriadenia. Nech sa trasú panujúce triedy pred komunistickou revolúciou! Proletári nemajú v nej čo stratiť, len svoje putá. Dobyť môžu celý svet.

Proletári všetkých krajín, spojte sa !!!

(Karl Marx a Friedrich Engels - 1848)

 


proletár
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
ritbul   |   ip:195.91.10   |   2011-05-19  (00:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komunizmus sa podobá otroctvu . Maximálne založiť nejaké spolky , ktoré by boli prevažne nezávislé od štátu . V komunizme vládlo liezť nadriadeným do riti a búzerovat .
No netvrdím , že dnes je to príliš lepšie , ale osobne som si dovolil drgnúť šéfa do hrude , aby počúval môj názor a nakoniec ustúpil , lebo vedel že mám pravdu . To by som za komunizmu skončil dosť špatne , lebo tam bolo všetko predpísané .


ritbul   |   ip:195.91.10   |   2011-05-19  (01:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako založiť slobodný spolok v kapitalizme som už popísal . Treba si zobrať úver , alebo si ušetriť . Potom sa zložíte rovným dielom a tým najmúdrejším dáte poriadnu zľavu , aby si boli všetci rovný . Potom si môžte žiadať vlastné práva podla priamej demokracie spolku .


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-19  (07:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rozdeluj a panuj
vieme kto priniesol manifest ?
pan parx a engels ?
akoze sa to volali pravym menom ?
ach taaak uz sa o tom nepise
ze boli z naroda vyvoleneho
sami zrali co sa dalo a inym chceli od huby odtrhat ?

porozmyslajme kto prisiel s kapitalizmom a komunizmom
kto tu zavadzal pozicky nas uroky a uroky z urokov
kto sa to tu s nami hra? :)))333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-19  (09:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen
utri si celo a nepot uz,) ako sry ale fakt zasnem ,ze ste tak naivny a verite tomu ze kapitalisti zalozili socik.a ze jeho vznik podporovali.nechapem preco by to robili,ked im islo len o jedno jedine a tpo je svetovlada.a socik im to prekazil a posunul ich sen o dalsie roky,to ze podporovali hitlera tomu verim lebo hlitler im pomahal uskutocnit ich plan vzdy chaos ,ktory vznikne po vojne svetovej sa da vyuzit na svetovu nadvladu,preto potrebovali hitlera aby rozprasil zssr vojska a v tichosti cakali kym sa mu to podari za velkou mlakov.ale ked videli ze stalin ma silnu armadu ktoru hitler neporazi prave naopak ze prehrava tak sa spojili zo stalinom a prekrocili velku mlaku ale jedine ststie ze stalin dobil berlin a ukazal tak svoju silu ,mozno by boli amiciv moskve a nie v berline.a to ze sa spojili zo stalinom a tak im umoznilo rozdelit europu, v podstate im islo len o to,aby nahodou aj zapadna nebola cela komunisticka,preto amici isli na berlin ,zo stalinom.aby si zabezpecili to ze vsetky zapadne staty budu kapitalisticke,a aby sa socializmus nerozsiril po celej europe.


illuminatedBimbo   |   ip:178.40.70   |   2011-05-19  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre "proletára"

http://dolezite.sk/Prapovod_komunizmu_232.html


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-19  (10:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bimbo
ako veris vsetkemu co sa dositas?alebo selektujes a ozmyslas nad tym preco niekto pise taketo clanky a tak dalej?

a co aj keby bol zid co to znamena ?vezni si cirkev katolicku,to ze je papez ich podskok soros elitas company znamena automaticky ze vseci katolici patria k nim a su automaticky zly??rozlisujes vobec dobrych od zlych?alebo ked bush napadal ine staty automaticky su amici vseci zly ,len preto ze maju zleho prezidenta?
to iste plati aj na zidov,tym ze su zidia a sionisti su tiez donoz zidov su automaticky vseci zidia zly?preco by takisto zid nechcel dobre pre cele ludstvo?len preto ze je zid?


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-19  (10:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre 333
komunizmus a kapitalisti su vytvore jednou skupinkou ludi
pre ovladanie mas
rozdeluj a panuj

socik nikoho nezabrzdil
bol to idealny nastroj na to ako zblbnut slovanov
kedze krestanstvo nebolo na 100 % uspesne
333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-19  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen |
jasnee:))


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-19  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este raz to skusim.a potom idem radsej pracovat.preco podla vas podporovali v pozadi hitlera ,keby bol socik ich ?je zname ze soros company elitas neposiela svojich ale snazi sa vyuzit najprv cudzich na dosiahnutie svojich cielov ale ked to uz nefunguje pouziju svoje sili ,tak ako v afganistane iraku.libi,tam kde stacia an to cudzi tam nejdu egypt napr,my po 1989 a cely vychodny bolk okrem juhoslavie ,tam pouzili zase svoje sily.

hitlera podporovali ayb napadol ich uhlavsneho nepriatela a to zssr pokial bola sanca ze to dokaze sedeli za mlakov a cakali nesli pomahat stalinovi a ani francii a anglicku.ale ako nahle bolo jasne ze stalin vyhra tak sa hnali mu na pomoc zrazu aby si zabezpecili vpliv nad zapadnou europou,a udrzali i nadalej.to bol ich hlavny ciel co sa aj naplnil.ak toto nedokazete pochopit tak sry .no.je to jednoduche a logicke,


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-19  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco na potvrdenie toho co pisem vysie preco sa uskutocnila mnichovska zrada ?ked napadol hitler ceskoslovensko.v roku 1939.preco sa nasi zapadniari vyprdli na nas aj ked mali zpluvu s nami.ktora zarucovala ze vpripade napadnutia nam pomozu?hm porozmyslaj


eM   |   ip:178.40.87   |   2011-05-19  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len podotazocka: odkial mel Lenin peniaze na uskutocnenie "revolucie"? Komuniznus ma podla mna len jedinu chybycku a to jednu stranu a to komunisticku. Komuny nemozu existovat aj bez nej?proletr   |   ip:84.245.71   |   2011-05-19  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre eM

Chápem nasčo narážaš, poďme sa však na príčiny vzniku VOSR pozrieť trochu bližšie.
V Rusku cárska rodina a cársky feudálny systém spravovali spoločnosť tak "úžasne" že 2/3 obyvatelstva nevedelo čítať a písať a žili v chatrčiach a zemliankách. Veľmi často sa všade píše o obetiach Lenina/Stalina a komunistoch ale už nikoho nezaujíma koľko ludí zahynulo pri výstavbe Petrohradu keď ich cárska rodina proste lovila ako otrokov a dreli dokiaľ dušu nevypustili a potom zohnali ďalších. Preto sa nečudujte tomu že Lenin zo svojou teóriou našiel živnú pôdu pre revolúciu. Že tí biedny, hladní a utrápení mužíci išli za Leninom ako za bohom. A že z cárskou rodinou a z ich prisluhovačmi zatočili tak ako zatočili. Tu nejde o to či to je alebo nieje správne. Tu ide o to že je to vývoj ktorý je prirodzený, revolúcia je už raz taká. ak by bol v rusku blahobyt za Leninom by nik nešiel. A nieje podstatné kto dal peniaze na revolúciu. Ano bola to nemecká tajná služba a bolo to naozaj preto aby bolo Rusko pred koncom prvej svetovej vojny oslabené. A Lenin to dobre vedel. Ale ak máme nejaký cieľ a niekto to zaplatí aj keď z inými pohnútkami tak to treba využiť. Revolúcia by boli prišla tak či tak. Možno o pár rokou neskôr možno z iným priebehom ale dovtedajšie usporiadanie spoločnosti bolo už ďalej neúnosné. spoločnosť bola pripravená "porodiť" nový spoločenský systém a aj ho zrodila. Netvrdím že bol ideálny ale ak hovoríme o obetiach revolúcie naozaj pamätajme že každá akcia vyvoláva reakciu a celá revolúcia bola iba reakciou utláčanej triedy voči nenávidenému cárizmu.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-19  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nvm poreco si ymslite ze na vsetko treba peniaze a zvlast v dobe ked bolo po prvej svetovej.ludia vedeli ze su vykoristovany a videli ze oni kym ziju v biede pani zili nad pomery.a preto vznikli nove myslienky a idee ktore sa uskutocnili,ludia chcely zmenu a tak lenin nemusel mat vela penazi stacil mu dar reci aby zdierany lud isel za nim.
bimbo
inac dik za ten link aspon som dosiel k poznaniu precosa hitler stocil aj na zapad, v rokoch 1930bola velka kriza ktora zasiahla cely kapitalisticky svet, a to bolo podhubie pre komunistov ,lebo ludia videli ze oni umieraju od hladu a pani sa vyzraty vivazaju a nevedia co od dobroty .preto ja na zapade zacali silniet komunisticke tlaky a pridavali sa k nim coraz viac ludia ,preto elity viuzili hitlera aj francii a angliu.lebo potrbovali zastavit tieto tlaky,iso im o zachovanie burzoazie.a po druhej svetovej si amici tym ze vstupili do nej zabezpecili kontrolu nad celou zapadnou europou,s tym ze ludia aj tak ostali vykoristovany ale burzoazia sa stiahla do pozadia a odtial v tichosti az do dnes vladne,a caka na prilezitos ked bude zas moc vynst na vylnie,co sa im potroske zacina darit vid angl ,kralovsku rodinu,a svatbu terajsiu.este raz to co tu pisete su bludy ze za kapitalizmom a za leninom su tie iste elity.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-19  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco viete co je vobec komunizmus?komunizmus je vladnutie pracujucej triedy nie strany .s tym ze pracujucej triede budu patrit zavody a druzstva a vsetko a ze zisk s nich pojde do spolocneho a nie par vychytralcom.dufam ze chapete:)preco sa ich bali ako cert svateho kriza.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-19  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 si naozaj naivnucky
:)jarka   |   ip:89.173.33   |   2011-05-19  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Idea to bola v podstate pekna, ale nezrealizovatelna. Vsetko sa da zneuzit.


Toudy   |   ip:188.123.9   |   2011-05-19  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslim, ze presviedcat ludi nepomoze. Ludia sa zobudia len silnym sokom. A ten pride v podobe drahej ropy, energii a vobec vsetkeho, teda vsadepritomnej inflacie. Dochadzaju nam zdroje, svetu dochadza ropa. Kapitalizmus je naozaj vynikajuci v jednom - dokladnom vyciciavani vsetkeho a vsetkych. Je to idealny system na zlikvidovanie planety. Zeby mal Hugo Chavez pravdu, ked hovori, ze zivot na marse znicil kapitalizmus ? :)


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-19  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len len
tak ja no fajn:)


Bludar   |   ip:91.127.3.   |   2011-05-20  (00:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  KYDY KYDY KYDY


Dolezite ide dole trupkami......


116   |   ip:213.151.2   |   2011-05-20  (03:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.protiprudu.info/je_toto_antisemitizmus.htmllenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-20  (08:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre 333

http://www.ulozto.cz/8740390/uskujnik-kagan-a-jeho-bek-pdf


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-20  (08:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre 333

http://www.volny.cz/ingvesely/ANALYZA.HTM


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-20  (08:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako tvrdenie ze zidia stali za socikom a za komunizmom a to ty isty co stali za kapitalizmom a v tichosti za amerikou neobstoji,u mna urcite nie.a tohlavne preto ,ze v 1989 bola ich platena revolucia na konecne porazenie ich odvekeho nepriatela komuniznu.a zssr na konci s nima spolupracovalo lebo nemalo inu volbu tym ze im odpalili cernobyl pochopili ze nedokazu tomu zabranin aby to urobbili inde dokonca mohli tak dopadnut aj mochovce,ak vam to nedochodi ,hje mi to luto,ale preto sa museli vzdat ,co sa aj stalo a pustit tu kapitalizmus,nvm ci viete ale postudujte si kto je soroš.konecne .a tym ze vyhral v 1989 a dopravili nam tu kapitalizmus so vsetkymi jeho tvrdymi krasami naplnaju svoju ideologiu rozvratenia a upadku vsetkeho, dokonca aj krestanstva ,ak to nevidite ako svas robia vmlete ovce a tvrdia vam ze biela je cierna a cierna biela je mi luto.internet im v tom vynikajuco pomaha preto ho neznicia,vy mate sice dojem ako vas osvietuje a dava pravdive informacie,netvrdim ze nedava aj pravdive ale je ich ako strasne malo vasinou su zavadzajuce.dokonca maju svoje stranky ,ktore sa tvarjia ze su konspiracne ,a pritom su ich,preto je fakt problem si udrzat spravny nadhlad,osobne vas uz nejdem presviedcat kde je pravda kaslem na to.skusil som ,ale nemam sancu ked niekto veri vsetkemu staci ze to povie vedec a historik a uz zakonite je to pre mnohych pravda .vsimnite si ze staci napisat ze to bolo tak a bez ziadnych dokazov ,a aj tak to primate ako holy fakt,a pravdu.pritom aj v bibli vam jezis hovori,ze spoznate ich podla ovocia,tym mal na mysli ich ciny a nie kvetnate reci!!!


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-05-20  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vedel som,že k tomu raz príde. Źe to niekto znova vytiahne , akoby nič. Bol som zúrivý odporca komunizmu, rozčulák . Moja chyba. Neznášal som tie všade viditeľné klamstvá. Hneď po revolúcií som povedal , že komunizmus je večný. Chytľavá myšlienka. Koľko je od druhej vojny? To isté. Hitler by sa potešil ako jeho ideológia prežila. S tým , čo je hore napísané sme žili. Skladali sme z toho skúšky na vysokej škole. Až tri . Povinne. Bolo to aj na štátnej záverečnej skúške. Volali sa Dejiny komunistickej stany Československa a medzinárodného robotníckeho hnutia. Politická ekonómia. Vedecký komunizmus. Jedni francúzi u nás vydali pred asi desiatimi rokmi knihu o zločinoch komunizmu. Aj s obrázkami. Historická štúdia, fakty a rozbory. Desiatky miliónov mŕtvych. Oči my otvorilo Súostrovie Gulag od Solženicina, ktoré som čítal tri dni bez dychu. Bolo ako úder s kladivom medzi oči. V 1977, bolo prepašované z Švajčiarska, v češtine. Samé fakty . Meno,miesto čin. Dostal za to Nobelovu cenu. Keby mi to našli , mal by som veľký problém. Dlhodobo. Keby sa ma niekto opýtal , aký bol ten socializmus , odpoviem jedným slovom – otravný.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-20  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm gorodn este stale ti nedoslo napr tie tvoje fakty a nobelova cena ze su fraska ved obbamovi tvorcovi mieru ju tiez dali.proste ty hajzli kapitalisticky vzdy utocili,a ako vidim ucine bola to ich taktyka pomocou ohovarania osocobvania a vypustabnia klamstva,vola sa to medialna vojta a petagon ju ma zvladnutu na vybornu-napr tvrdite ze za nimi stali ty isty co za amoerikou,keby stali za nimi ty isty preco by si napriklad sami sebe zhadzovali mandolinky,aby zrali svabku co zeru este do dnes ,to je fakt ktory vidim kazdy rok na pioli aj dnes som nasiel dve ked som okopaval zahradu.ako fakt popremyslaj aka si obed ich tajnej manipulacie,este raz maju to super zvladnute davaju svojim ceny aby ziskali popularitu a uznanie medzi takymi ako sy ty sry ale ohuzial je to tak a vy im tozeriete.


LordX   |   ip:158.194.1   |   2011-05-20  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 - jasne zapadni imperialisti zhadzovali (z vesmiru??) mandolinky na polia pracujuceho socialistickeho ludu.. :D Daj este nejaku propagandu komunistickeho rezimu. Aj za ukrajinsky hladomor mohli imperialisti?


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-05-20  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcel som tam napísať , že ju dostal nezaslúžene. Nezaslúžene ale preto, že to bola literátura faktu a za tie sa nobelovky nikdy nedávali. Ale nechcel som byť rozvláčny. To ale nie je podstatné. Podstatný je zdrvujúci obsah tejto knihy.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-05-20  (11:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Díky za nahrávku. Ukrajinský hladomor. 6 až 9 miliónov mŕtvých. Nedá sa to presne spočítať. Solženicin to podrobne opisuje. Obkolesili dedinu vojskom a jednotkami NKVD. Dali okolo ostnatý drôt. Nikoho von nepustili až kým všetci nepomreli od hladu. Bolo to dvadsiate storočie, dvadsiate roky. Jeden chlapík unikol a šiel do blízkej riečky chytať ryby. Ale v socializme všetko patrilo štátu. Aj ryby. Namieste ho zastrelili. Na Ukrajine sa rozšírilo ľudožrútstvo. V tej francúzskej knihe boli fotografie z trhu. Na fotografii je manželský pár , ktorý sa pokojne pozerá do objektívu. Na pulte pred ním sú naporcované malé deti. Raz som o tom v 90 rokoch rozprával v práci. Nikto mi neveril. Zrazu kamarát vedľa vraví, videl som to vo Vesmíre/ čes. časopis /, máme to v knižnici. Bola tam recenzia tej knihy.


Slavo   |   ip:85.135.17   |   2011-05-20  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Spomínal sa tu Hitler. Samozrejme bol to fanatik, ale po ekonomickej stránke by sme si s neho kľudne mohli zobrať príklad.


Slavo   |   ip:85.135.17   |   2011-05-20  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konkrétne: Po 1.sv. vojne boli Nemci úplne na dne(nie len ekonomicky celkovo)A prišiel nejaký Hitler a na začiatku 2- sv. vojny, boli nemci tak ekonomickí silní, že sa nebáli začať vojnu.


Slavo   |   ip:85.135.17   |   2011-05-20  (12:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako je to možné?


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-20  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lordx
vytaj ty zastanca pravice.a materialista jak vysiti , ako uz si pan doktor?

hm skoda je zaujimave ze vsetko co ukazuje realnu tvar kapitalizmu je pre vas komunisticka propaganda a jak si vam unika kapitalisticka propagnda.
gordon
to fakt ,dokazes verit ze by zabijali deti a jedli???ako toto je fakt sila co tu pises,ezte by som zozral ,ze by zabijali starych ludi,aby prezili, ale deti,ale keby som chcel zanechat fakt v ludoch strasny dojem pouzil by som na manipulaciuju prestne co pises,nemozem fakt posudzovat co vsetko sa tam stalo a ko nebol som tam,a nezazil som to na vlastenj kozi,osobne verim tomu co som zazil a co mozem posudit na zaklade overitelnych faktov aspon pre mna.

polozim ti otazku ?.

mas vde rodiny v dedine jedna je fakt dobra a jdna fakt zla,aj ked sa tvari ako super a vsade rozprava ako jej zavidia,a ohovara jak rit inych,raz zial bohu dobra sa dostane do konfliktu zo zlou,ta zla kade chodi kyda na tu dobru vsetkym a vsade a neustale,dobra nedokaze branit tomu ,ale nedokaze ani pouzivat klamstva a ohovaranie na tu,komu podla teba uveri vacisna ludi v dedine?Slavo   |   ip:85.135.17   |   2011-05-20  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sa tu stále hovorí, že Hitlera platili židia, Rotschild...
Hitler bol celou svojou bytosťou fanatický nacionalista, tak neverím, že by hral divadielko kvoli dajakým drobným od židov.Slavo   |   ip:85.135.17   |   2011-05-20  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admin zase?


Slavo   |   ip:85.135.17   |   2011-05-20  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechápem prečo? Maš dačo proti Hitlerovi alebo proti mne?


Slavo   |   ip:85.135.17   |   2011-05-20  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie je pravda čo píšem alebo prečo to nepuštaš? Adminko priateľ a brat môj?


Slavo   |   ip:85.135.17   |   2011-05-20  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes ma nikto nevytočí


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-20  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz som to tu napisal raz a rad sa zopakukem
ta druha vojna tu bola na to aby pretriedila slovanov

isto vieme kto ju financoval


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-20  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len len
s tym sa da suhlasit,clkom

slavo
ked si veznes na koho siel hitler v prvom rade ,a ked si veznes koho bol uhlavny nepriatel bolsevik ,tak mozno ti to dojde.vezni si sam seba ,vies ze mas uhlavneho nepriatela,a vies ze ide niekto nanho nebudes ho podporovat tajne?dokonca ho podporili az tak ze vznikla mnichovska zrada aby mal otvorenu cestu na neho.nestaci?


Yosarian   |   ip:92.52.22.   |   2011-05-20  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kazda akcia vyvola reakciu..... v historii mame mozno vydiet mnozstvo prikladov, vie z vas niekto predpovedat co za reakciu vyvola v buducnosti dnesok, ktory nie je idealny.............. sotva to niekto zo 100 percentnou prav. predpovie, tak ani marx a engels nemohli tusit ,ze ludska povaha je nemenna , nezklamala " technicka" idea socializmu,komunizmu... sklamal clovek,ovetsinou konkretny jedinci, aj tento system stoji na ludoch, preto nemenme system, ale menme ludi, to povedal K.Capek, a je to asi, nie urcite to bolo,je, a bude platne, hranicnou hodnotou demokracie, ktoru postradaju vsetky totalitne rezimy, je to ,ze toho "hlupaka" mozme vymenit, keby sa tym riadil,Lenin,Stalin.... aj soc.mohol vyzerat inac.


Len tolko


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-20  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  yosarin
a co kapitalizmus ten neni podla teba totalitny?


116   |   ip:213.151.2   |   2011-05-20  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sk.metapedia.org
Hitler 30. januára 1939 v Ríškom parlamente povedal:

„A dnes chcem opäť byť prorokom: ak medzinárodní židovskí bankári vnútri a mimo Európy opäť uspejú vo svojom cieli uvrhnúť národy do vojny, výsledkom nebude boľševizácia sveta a víťazstvo židovstva, ale zničenie židovskej rasy v Európe.“
.
333 uvedom si, že viera sa vôbec nemusí zhodovať s pravdou. A často sa ani nezhoduje. Pravda nie je vždy taká ako by sa nám páčila. http://sk.metapedia.org/wiki/%C5%BDidia_a_komunizmus
http://members.chello.sk/imagine/webpage-60v.html
http://www.zivcakova.sk/VERITAS%20LIBERAT/Politika/Henry%20Makow/text.htm podotýkam, že Henry Makow je žid


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-20  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  116
vies kto plati vacsinnu politikov a sponzoruje politicke strany a snazi sa aby vladli v statoch ,vola sa soros stoji v pozadi neznej za radicovou miklosom dzurindom a nvm ets za kym na slovensku pravdepodobne aj za sulikom,to iste stal za havlom a klavsom teraz za vladou co vyhrala v cechach .soros je jeden z najbohacich ludi ,ktory financuje vedu a vedcov a skolstvo cez rozne nadacie svoje,aby icj mal pod konntrolov a vypustali veci co oni potrebuju,tak isto stoji za mmf .tak isto si kupil miklosa a dzurindu este pred prvou ich vladou,soros zije prevazne v amerike a je to madar ,je to madarsky zid.je to vonkajsi clen skrytej elity ktora stoji v pozadi vsetkych tych spinavosti a aj za nasou neznou.za revoluciov egypte a na ukrajine a pod tam kde neuspeju v podobe neznej nevahaju nasadit usa army.usa pouzivaju ako otrokov na vyrobu zbrani a zasobaren vojakov do armady.im je aj cele usa ukradnute jedinym ich cielom je vladnut nad celym svetom.a stoja za kapitalizmom je to ich system ako ozobracovat cely svet.


Yosarian   |   ip:92.52.22.   |   2011-05-20  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre 333 poslal soros niekoho tvojho blizkeho na smrt do gulagu.koncentraku, tot.system by to mozno urobil, a nemohol by si lenani len ceknut,nik ntvrdi ,ze kseftar soros je spasitel, kazdy sebalepsie vymysleny system stoji na ludoch, ich vlastnostiach,chybny nie je sytem,ale konkretny ludia,precitaj si orwela...spinavosti stoja na jedincovi,zahod predsudky.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-20  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  116
a etse nieco to ze isiel hitler po zioch bolo cisto z ekonomickeho hladiska ,a mozno mal este nieaku fobiu z dectva voci nim,lebo zidia boli vzdy ekonomicky zabezpeceny a mali zlato odma.a to hitler potreboval aby mohol platit za rudu ,a preto zlato od zidov a zo zidov skoncilo vo svajciarskych bankach,ak si pamatas na to jednim casom sa misalo o tom aj v mediach a malo to velky ohlas.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-20  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  116
a etse nieco to ze isiel hit ler po zioch bolo cisto z ekonomickeho hladiska ,a mozno mal este nieaku fobiu z dectva voci nim,lebo zidia boli vzdy ekonomicky zabezpeceny a mali zlato odma.a to hitler potreboval aby mohol platit za rudu ,a preto zlato od zidov a zo zidov skoncilo vo svajciarskych bankach,ak si pamatas na to jednim casom sa misalo o tom aj v mediach a malo to velky ohlas.


116   |   ip:213.151.2   |   2011-05-20  (23:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 Ja viem veľmi dobre, čo je soros a nechápem prečo ho tu spomínaš. Ekonomika je jedným zo židovských nástrojov na ničenie a zotročovanie krajín, národov. Druhým takým nástrojom je komunizmus. Ak v komunizme všetko patrí štátu, tak v podstate to patrí tomu, kto ten štát riadi - židom. Kontrolu nad zssr si však neudržali dlho a preto sa ho rozhodli zničiť. Dobre o tom píše Peter David Beter http://gou.sk/ (písmená sú biele z nejakého dôvodu) ale aj Henry Makow http://www.protiprudu.info/kto_zapasi_I.html A dôvod prečo sú židia takí akí sú nájdeš tu: http://vedy.sk/


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-21  (06:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  116
co plati dobre za obhajovanie kapitalizmu?


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-21  (06:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin urob nieco na to aby ukazovalo stat odkial pise dotycny,a tak dokaz ze nie si farizejko plateny sorosom?coo sa tu o niektorych neda povedat,s urcitostou,


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-21  (07:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zial bohu musim reagovat aj na toto,leebo kukam ,ze zacina mat tento prispevok zastancov.

LordX | ip:158.194.1 | 2011-05-20 (11:23)

333 - jasne zapadni imperialisti zhadzovali (z vesmiru??) mandolinky na polia pracujuceho socialistickeho ludu.. :D Daj este nejaku propagandu komunistickeho rezimu. Aj za ukrajinsky hladomor mohli imperialisti?


no aby ste vedeli predstavte si ze ju zhodili z lietadla a k mi tu budete zas tvrdit ze je to nerealne iba ak z vesmiru tak mam fakt dost z vas:)a s tym hladomorom mozno nie si daleko od pravdy ,to by vysvetlovalo ze bol na ukrajine, a nie hlbsie v rusku kde mohli kludne prenikat ty vasi oblubenci cez hranice ,to iste robili v prvych rokoch csfr,ze chodili cez hranicu na uzemie a zabijali ludi,kolko zabili vtedy pohraniciarov o tom su zas farizeji a obhajovaci kapitalizmu ticho a vypalovali hospodarstva.,preto vznikla zelezna opona ale blbeckom nakukali ,-ze preto aby nemohli utiec na zapad.a to ze vas nechceli pustat na zapad,vsak ich pustili zopar niektory sa nevratili nikdy a ostatny sa vratili ako tichy zaskodnici.tak co sa divite,farizeji.a este ked si vezmem kto zvalil skutocne dvojicky tak uz neraz je iste ze pre svoje ciele dokazali zabijat skutocne nevinych ludi.

uz som tu neraz pisal,ze verit kapitalistom sa neda ,ze skutocne mozem brat fakty a dokazy ib ato co som videl .a pocul od ludi ktorym mozem verit ,ze zazili to co zazli,a tvrdim ze tak isto nemozem posudzovat ten hladomor,lebo som tam nebol ale je zaujimave ze vy hej,lebo ste o tom citali,problem je sudit n2svetovu a zistit pravdu skutocnu ako a kto za nou stal,a viem ze mnohe skutocnosti su prekrutene.a vy tu chcete tvrdit ze vestko co sa pise o komunizme ako zabijal a tak je pravda len na zaklae toho ,ze ste to citali.a jak si vam nedoslo ze pocas studenej vojny sa pouzivali seliake klamstva kapitalisticke len aby vyhrali ,a ten komu vladne mamona nema ziadny charakter.snad raz vam to mozno skutocne dojde.precitajte si tu na dolezite skutocne objektivny clanok o komunizme a ako dokazali zveladit svoje hospodarstvo,to su skutocne pravdy ktore su umyselne zamcovane .


LordX   |   ip:91.127.11   |   2011-05-21  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 - no z lietadiel ich asi zhadzovat nemohli, lebo by ich zostrelili (ak v tom nesli komunisti spolu s nimi :P). Radar bol vynajdeny uz na konci vojny.


Hrdza   |   ip:64.121.12   |   2011-05-21  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V prvom rade slobodomurari z Grand Orient Lodge sluziaci zaujmom slobodomurarov a nie ludi. Citajte www.public-archive.net . Engels potvrdzuje ze za Francuzkou revoluciou stali slobodomurari. Aj za bolsevickou revoluciou v rusku.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion03.htm
http://www.angelfire.com/music2/fullcircle/mas2.html
http://dolezite.sk/Friedrich_Engels_bez_masky_3.html

On 7th November, 1918, Kurt Eisner, leader of the Independent Socialist Party, declared Bavaria a Socialist Republic. Eisner made it clear that this revolution was different from the Bolshevik Revolution in Russia and announced that all private property would be protected by the new government.
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERrevolution.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/German_Revolution_of_1918%E2%80%9319
116   |   ip:213.151.2   |   2011-05-21  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 ty si v poriadku?! Kde a kedy som obhajoval kapitalizmus? Veď je to ďalší židovský nástroj. Podľa teba ak niekto nesúhlasí s jednou ideológiou tak automaticky musí súhlasiť a obhajovať druhou? To čo je za úbohé zmýšľanie? Presne o toto židom išlo - spolarizovať spoločnosť na červených a modrých.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-05-21  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ste fakt na hlavu ,spolocnost je polarizovana na tych co maju a tych co nemaju


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-21  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
jasne aj zelezna opona bola hned vybudovana hned ako bolo csfr,ze?z chudobneho a rozbiteho statu hned po vojne hned mali peniaze na vybudovanie vsetkeho aj na ochranu nepriedusnu vtdusneho priestoru ze?:-P


116
asi preto to ze soros a ty, co on zastupuje ,stoji za tym ze tu mame kapitalizmus a nielen mi,preto asi som ho tu spominal.


116   |   ip:213.151.2   |   2011-05-21  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 vysvetli mi čo si chcel tou vetou bez hlavy a päty povedať. Rovnako ako komunizmus odmietam tiež kapitalizmus.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-21  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  116
ak nedokazes pochopit co citas tak ti je skoda nieco vobec pisat,uz som sa tu pochytil s jednym debcom a tiez mal ip zaciatok 2,


69   |   ip:188.167.3   |   2011-05-22  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  žiaľ či na šťastie sa ukazuje i dnes že Marx a Engels s "Manifestom..." majú pravdu


116   |   ip:213.151.2   |   2011-05-22  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 si v poriadku???


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-23  (07:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  69 v com
daj aspon 3 body v com mali pravdu


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-23  (08:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja hej celkom chapem co pises:)
len sa divim ze ty nie

a to v tej vete soros a ty ,co on zastupije.stoji-a* -tu mam preklep

a to ty nie je myslene ze 116 ale elita.a som tamm dal omylom tvrde.


116   |   ip:85.248.26   |   2011-05-23  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 div sa koľko chceš, ale ty by si tú vetu tiež nepochopil, kebyže si ju nepísal


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2011-05-26  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len absolutny hlupak moze povedat ze KOMUNIZMUS = OTROCTVO. Paneboze ! Jak moze byt myslienka KOMUNIZMU, kde BEZ PRACE NIESU KOLACE, spolocnost zalozena na PRIAMEJ DEMOKRACII a DECENTRALIZACII ... a niekdo to nazve OTROCTVO. TO moze byt len totalny hlupak.

PREBOHA!!!

TO ze niektory stat ci strana si da do nazvu KOMUNISTICKA ci KOMUNISTA, nic neznamena.

KOMUNIZMUS je idea zriadenia spolocnosti, v ktorej nebude mozne ZIADNE OTROCTVO. A to ani formou nadvlady cloveka nad clovekom ci priamo alebo nepriamo (=ekonomicky =vykoristovanie). Samotna podstata je ze vsetci maju stejne prava a povinnosti. Co sa tyka riadenia, bud sa bude jednat o "osvietenu totalitu", kde v istych oblastiach nam budu rozhodovat za nas vedci a najvyssi vzdelanci, a v inych oblastiach, kde niesu pre rozhodovanie potrebne ziadne hlbsie vedomosti, bude "priama demokracia". KOMUNIZSTICKA ekonomika nieje zalozena na peniazoch (tie tam neexistuju vobec) ale je zalozena na ZDROJOCH = zdrojova ekonomika.

O KOMUNIZME je ZEITGEIST. Ovsem, v AMERIKE ak Vas oznacia za KOMUNISTU alebo SOCIALISTU, to je pre nich stejne ako terorista. Preto sa tomu brania sami v dokumente a vyvracaju to. Ale ABSOLUTNE VSETKY podmienky a zaklady o ktorych sa tam bavia su sucastou KOMUNIZMU.

To ze u nas si nejaka strana dala do nazvu KOMUNISTICKA a ze sme tu mali SOCIALIZMUS v snahe vybudovat KOMUNIZMUS na veci nic nemeni. Uz len to, ze miesto "vedeckej totality" + "priamej demokracie" sme tu mali skutocnu TOTALITU jednej strany, ze sme tu mali CENTRALIZACIU, toto vsetko popiera uplne elementarne zaklady KOMUNIZMU.

Takze treba si nastudovat co je to vlastne KOMUNIZMUS, a az potom pisat totalne hluposti. KOMUNIZMUS zatial nebol realizovany v ziadnej krajine na svete.

KOMUNIZMUS je nasa nevyhnutna buducnost, pride sam a nikdo tomu nebude moct zabranit, pretoze sa to skratka neda. Technologie prinesu prakticky 95% automatizaciu vsetkeho, cez polnohospodarstvo cez priemysel vratane sektoru sluzieb. Bavime sa tu o 95% NEZAMESTNANOSTI na CELOM SVETE (350milionov pracujucich a viac ako 7miliard nezamestnanych). V tomto stave nemoze fungovat MZDA za pracu ani ZISK z predaja. Vlastnici kapitalu a vyrobnych prostriedkoch (podnikatelia) budu moct v plne automatickych fabrikach vyrabat produkty, ale kedze prakticky nikdo nebude zamestnany a mat pracu, tak si tie vyrobky nikdo nebude moct kupit. Nemoze existovat trh, ani socialne istoty. Jediny system ktory s takym stavom pocita je KOMUNIZMUS (ekonomika zalozena na prirodnych zdrojoch a nie peniazoch).

Jediny rozdiel je, ze zatial co ten FALOSNY KOMUNIZMUS z pred 20tich rokov nam bol viacmenej vnuteny a nebol to skutocny komunizmus, tak ten co pride sa bude volat TECHNOLOGICKY KOMUNIZMUS, a pride PRIRODZENE ako jedina mozna alternativa najmensieho odporu ako vysledok technologickeho pokroku ludstva (temer 100% automatizacie vsetkeho).ZobudmeSa   |   ip:178.40.11   |   2011-05-27  (05:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anunaki

Ale bez práce sú koláče. Aspoň teraz keď už je všetko vymyslené a môže pracovať stroj potom budem mať ja koláč za odmenu lebo robot ktorý za mňa vykoná prácu nemá chuť na koláč a ani ho nechce preto za tú jeho prácu zožnem koláč ja ! :D Takže bez práce sú koláče

nová doba :)


Anunnaki   |   ip:195.81.12   |   2011-05-27  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
to ZobudmeSa:
"Ale bez práce sú koláče ..."

Bohuzial este nie. Sucastna automatizacia je na urovni cca 20%. Teda 20% populacie (v produktivnom veku) bud nieje zamestnana vobec, alebo je zamestnana na takych pracovnych miestach, ktore su pre spolocnost absolutne nepotrebne a ich existencia je mozna len preto, ze su platene/dotovane z dani zbyku pracujucich. Este presnejsie povedane, ak by sme zakazali peniaze pouzivat na ine ucely ako nakup a predaj (zakaz investicneho bankovnictva, urokov teda ZISK bez prace (=aktivity bez pozitivneho vystupu do realnej ekonomiky)), a zaroven by sme svoju pracu rovnomerne rozlozili na celu produktivnu populaciu, tak by tieto miesta neexistovali. Bavime sa o marketingu, reklamach, bankovnictve, zamestnancov uradu prace a tak dalej. Pracovali by sme teda 4 dni v tyzdni a zarobili by sme +- stejne ako teraz, s tym ze by bola 0% nezamestnanost (pripadne len dobrovolna nezamestnanost bez narokov na nejaku podporu). Ved uz dnes chodime 5 dni do prace, ale mzdu za ten 5ty den co odpracujem dostane niekto nezamestnany. Preco teda neprenechat ten 5ty den nech si to ide odpracovat sam ten nezamestnany ? Stejne peniaze za ten 5ty den nedostavam ja!

Takze aby boli KOLACE zadarmo a pre vsetkych a bez pracem, musi dosiahnut cca 95% automatizaciu. Do by vychadzalo na kazdeho z nas odpracovat 8hodin mesacne, a mali by sme teda 0% nezamestnanost. Toto je mozne dosiahnut so sucastnou technologiou uz dnes, ovsem otransformacia bude zdlhava.palo   |   ip:77.234.24   |   2011-05-27  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki
ako keby si mi hovoril z duse, presne o tomto ja rozmyslam. Skoda ze takych ludi ako ty nieje viac, vacsina ludi si nevie predstavit co bude v buducnosti a ani ich to netrapi, vidia len tento system a este niekto vyhlasi ze nic lepsie ako tento system nemame, take spiatocnicke myslienky na urovni temneho stredoveku.
Uplna automatizacia je v buducnosti nevyhnutna, a uplna automatizacia v kapitalizme by znamenala ze ti co by vlastnili robotov (mozno 1% ludi a mozno este menej) by mali vlastne vsetko a ostatnych co teraz potrebuju na pracu vo fabrikach by uz nepotrebovali, tak co s nimi?
V skutocnom komunizme kde by vlastne vsetko bolo spolocne aj ti roboti, cize za ludi pracuju stroje a ludia sa mozu venovat inym cinnostiam a netrpia nedostatkom materialnych veci.


PavolPijak   |   ip:212.81.19   |   2011-07-20  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedávno som čítal knihu "Demokracia je principiálny omyl". Viem, že neveríte vlastným očiam, ako som aj ja neveril, keď som dostal túto knihu do rúk. Autor knihy Pavol Peter Kysucký tvrdí, že demokracia je degeneratívny systém a produkuje z dlhodobého hľadiska len zlo rovnako ako aj socializmus, ktorý všetci dobre poznáme. Autor obhajuje tržnú ekonomiku, ale tvrdí, že demokraciu (systém štátneho zriadenia) vymysleli a udržujú pri fungovaní vrstvy zlodejov a mafiánov, ktorí si vymysleli dobrý politický systém, za ktorým sa môžu skryť a za nič neručia. Však všetci vieme, že už Kaliňák, posledný minister vnútra tvrdil v televízii, že ich SMER je dobre fungujúca s.r.o. Je to jasné, SMER neručí za nič, je s ručením obmedzeným a je to dobre zarábajúca firma, zarábajúca peniaze z korupcie. Po každých voľbách nastúpia noví politici, podľa autora knihy noví zlodeji a nič sa nielenže nemení, ale zákonite sa musí zhoršovať. Hlavne v knihe sa tvrdí, že s demokratickým systémom sa nedá nič urobiť, pretože medzi absolútne bezcharakterných demagógov a zlodejov a mafiánov sa ľudia s charakterom nedostanú. Teda, čím je demokracia rozvinutejšia, tým menšia šanca na to, že tam budú aj charakterní politici. Nemôžu vydržať medzi zlodejmi. Súčasne som bol prekvapený, že rovnaké názory, že demokracia je zlodejský systém sú známe už viac ako 70 rokov od amerických teoretických ekonómov ao sú Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, ale aj nemecký ekonóm Hans Hermann Hoppe. V knihe na konci sa cituje nemecký ekonóm Hans Hermann Hope, ktorý tvrdí, že tým, že demokratickí politici nie sú za nič zodpovední, tak v skutočnosti ani nikdy neriešia žiadne problémy, o ktorých by aj vedeli, pretože z princípu fungovania demokratických vlád, kedy sú pri moci obmedzený čas, len možno jedno volebné obdobie, tak chcú nakradnúť čo najviac. A po nás potopa. Okamžite som si kúpil aj knihu od tohto nemeckého ekonóma a je to tam jasne popísané ešte ostrejšie. Tržná ekonomika s tým nemá nič spoločného. Naopak demokracia deformuje tržné prostredie a spôsobuje mu veľké škody. Ako hovorím, prečítajte si najskôr túto knihu a potom doporučujem kúpiť aj knihu od Hoppeho „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“, vyšla v nakladateľstve Liberární institut, Praha. Hoppeho kniha je v niektorých častiach dosť teoretická a kto nerozumie ekonomike, asi tým teoretickým dôkazom nebude rozumieť. P. P. Kysucký navrhuje aj riešenie, ktoré ekonomickí teoretici podľa mňa nenašli. Autor v knihe „Demokracia je principiálny omyl“ navrhuje nový štátny systém, ktorý sa má v budúcnosti presadiť proti súčasnému demokratickému. Súčasný systém štátneho zriadenia s tržnou ekonomikou v Číne mi to trochu pripomína. Mne sa to celkom pozdáva: Knihu je možné kúpiť v niektorých kníhkupectvách alebo priamo cez www.negativa.sk . Ale kniha nie je len o demokracii. Je to podstatne zaujímavejšie. Je tam toho veľa. Napíšte mi Váš názor na tieto knihy, ak si ich prečítate.


prdzpola   |   ip:92.60.63.   |   2011-08-04  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  komunizmus, kapitalizmus...všetko je to jeden židdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


ZSSR za Stalina - iba fakty


2012-04-21  (17:45)  |  Politika
„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“ J. V. Stalin, 1943


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Havel hrdina.


2012-01-18  (08:28)  |  Politika
Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Manifest - Za náš hlas!


2011-08-22  (19:43)  |  Politika
Ak súhlasíte s presadením navrhovaných zmien, uvedených v tomto dokumente, zoberte si ho prosíme za svoj. Bol vypracovaný obyčajnými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a nesleduje žiadne sebecké ciele. Je koncipovaný s úprimnosťou a v medziach slušnosti. Neobsahuje síce požiadavky, ktoré by vyvolali okamžitú zmenu a zlepšenie situácie v SR v konkrétnych oblastiach napr. sociálnych záležitostiach či daňovej politike, ale dve základné požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené podľa nás prinesú významné zlepšenie a posilnenie demokratického zriadenia v Slovenskej republike a v budúcnosti jednoduchšie presadzovanie našich predstáv. Dúfame, že sa pre tento cieľ dokážeme zjednotiť, pretože sami sme slabí, ale ako masu nás budú musieť rešpektovať! Prosíme Vás, podporte túto iniciatívu akýmikoľvek inteligentnými prostriedkami. Ďakujeme


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Ďaľšie z politiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Pohanské vianoce a sviatky

Pre Rímanov bol 25. december dňom Natalis Solis Invicti – narodenie sĺnka v čase zimného sĺnovratu. V tento deň sĺnko , po tom ako dosiahlo najnižší bod, začína opäť rásť na oblohe čo je prvé znamenie zrodu nového cyklu pozitívneho pre človeka a jeho život- dni sa začinajú predĺžovať. Oslava zimného sĺnovratu sa v Ríme slavila ako Saturnalia, na počesť boha Saturna, odtiaľ sobota- saturday, patróna poľnohospodárov, a trvala od 17. do 25. decembra. Oslavy sprevádzali bujaré oslavy a ľudia si vymienali darčeky.


Nastal ten správny čas na dekriminalizáciu marihuany?

Aké veľké problémy musia ešte vzniknúť, aby si s t...

Co my jen vime? (CZ dabing)

Anonymous - Bankári sú ten problém + SK titulky ...

Reklamný spot švajčiarskej strany SVP, ktorý ukazuje...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.462 s