21. September 2019
    
Milgramov experiment - Dolezite.sk

Milgramov experiment


  2010-06-11  (11:53)  |  Kultúra
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Milgramov experiment

Milgramov experiment

Experimentátor (V) prehovára účastníka (L) aby dával elektrické šoky (o ktorých je presvedčený, že sú bolestivé) druhému účastníkovi (S), ktorý je v skutočnosti herec. Mnoho účastníkov pokračovalo v dávaní šokov napriek hercovej prosbe o milosť.

Milgramov experiment (Štúdia podriadenia sa autorite) je známy vedecký pokus zo sociálnej psychológie. Experiment bol prvýkrát opísaný Stanleyom Milgramom, psychológom na Yalskej Univerzite v článku s názvom Behavioral Study of Obedience (Behaviorálna štúdia poslušnosti) vydanom v Journal of Abnormal and Social Psychology v roku 1963 a neskôr preberaný obšírne v jeho knižke z roku 1974 Obedience to Authority: An Experimental View (Poslušnosť k autoritám: experimentálny pohľad). Mal za úlohu zmerať ochotu účastníka poslúchať autoritu, ktorá káže účastníkovi robiť niečo, čo môže byť v rozpore s účastníkovym osobným svedomím.

Pokusy začali v júli 1961, rok po súde Adolfa Eichmanna v Jeruzaleme. Milgram vymyslel experiment aby odpovedal na otázku: „Mohol byť Eichmann a mnoho jeho spolupáchateľov v Holokauste len vykonávateľmi rozkazov? Môžeme ich všetkých nazývať spolupáchateľmi?“ (Milgram, 1974)

Milgram zhrnul v článku „The Perils of Obedience“ (Nebezpečenstvo poslušnosti), Milgram 1974:

„Zákonné a filozofické aspekty poslušnosti sú nesmierne dôležité, ale hovoria veľmi málo o tom, ako sa väčšina ľudí správa v konkrétnych situáciách. Vytvoril som jednoduchý pokus na Yalskej univerzite na zistenie, akú veľkú bolesť môže bežný občan spôsobiť inej osobe jednoducho preto, že mu to prikázal experimentujúci vedec. Prísna autorita bola postavená proti najsilnejšej morálnej povinosti subjektu (účastníka), proti utrpeniu iných; aj pri v ušiach subjektu znejúcom kriku obete autorita častejšie vyhrávala ako prehrávala. Extrémna ochota dospelých ísť takmer do krajností na príkaz autority predstavuje hlavný výsledok štúdie a skutočnosť s najnaliehavejšou potrebou vysvetlenia.“

Metóda experimentu

Na pokus boli subjekty získavané inzerátmi v novinách a priamymi listami, aby sa zúčastnili štúdie na Yale. Samotné experimenty sa odohrávali v dvoch miestnostiach na prízemí Linslyho-Chittendenovej Haly v univerzitnom Starom areáli. Experiment mal trvať 1 hodinu, za ktorú účastník dostane zaplatené 4,50 USD. Účastníkmi boli muži vo veku od 20 až 50, každého stupňa vzdelania, od nedokončenej základnej školy po doktorský titul.

Účastníkovi a spoločníkovi experimentátora (ktorý bol hercom predstierajúcim, že je iný účastník) bolo experimentátorom povedané, že sa budu podieľať na pokuse, ktorý testuje účinok trestu na spôsob učenia.

Jeden kúsok papiera bol daný účastníkovi a druhý spojencovi. Účastník bol presvedčený, že jeden papierik určoval „žiak“ a druhý „učiteľ“ a že papieriky sa rozdávajú náhodne. V skutočnosti na oboch kúskoch bolo „učiteľ“ ale herec predstieral, že na papieriku číta „žiak“; tak bolo zaručené, že účastník bude vždy „učiteľ“. V tomto bode, „učiteľ“ a „žiak“ boli rozdelení do rôznych miestností, kde mohli medzi sebou hovoriť, ale nemohli sa vidieť. V jednej verzii experimentu spojenec spomenul, že má choré srdce.

„Učiteľovi“ bol daný 45-voltový elektrický šok z generátora elektrošokov ako ukážka, akú môže „žiak“ dostať počas experiemntu. „Učiteľ“ dostal zoznam dvojíc slov, ktoré mal žiaka učiť. Učiteľ začal čítaním zoznamu párov slov žiakovi. Učiteľ potom čítal prvé slovo z každej dvojice a 4 možné odpovede. Žiak stláčal gombík, aby vyjadril svoju odpoveď. Ak bola odpoveď nesprávna, žiak dostal šok, s napätím rastúcim s každou nesprávnou odpoveďou o 15 voltov. Ak bola správna, učiteľ čítal nasledujúcu dvojicu slov.

Subjekty boli presvedčené, že za každú nesprávnu odpoveď žiak dostával ozajstný šok. V skutočnosti tam žiadne šoky neboli. Po tom, čo bol spojenec oddelený od subjektu, spojenec spustil magnetofón spojený s generátorom elektrošokov, ktorý prehrával nahrané zvuky pre každú úroveň šoku. Po určitom počte zvýšení úrovne napätia herec začal búchať do steny, ktorá ho delila od subjektu. Po viacerých úderoch na stenu a sťažovaní sa na jeho srdcovú chorobu, žiak nedával ďalšie odpovede na otázky a nepodával žiadne ďalšie sťažnosti.

V tomto bode veľa ľudí vyjadrovalo žiadosť zastaviť experiment a overiť, či sa žiakovi nič nestalo. Mnoho testovaných subjektov zastavilo na 135 voltoch a začalo sa pýtať na účel pokusu. Niektorí pokračovali po uistení, že nebudú braní na zodpovednosť. Niektoré subjekty sa začali silno smiať po prvom výkriku bolesti prichádzajúcom od žiaka.

Ak v niektorom čase subjekt naznačoval žiadosť skončiť experiment, dostal sériu slovných povzbudení v nasledovnom poradí:

 1. Prosím Vás, pokračujte.
 2. Experiment vyžaduje, aby ste pokračovali, prosím vytrvajte.
 3. Je nevyhnutné, aby ste pokračovali.
 4. Nemáte na výber, musíte pokračovať.

Ak subjekt žiadal ukončiť po všetkých štyroch postupných slovných nabádaniach, experiment bol zastavený. Inak bol zastavený až po tom, čo subjekt dal maximálny 450-voltový šok 3-krát po sebe.

Výsledky 

Milgram vytvoril dokumentárny film ukazujúci experiment a jeho výsledky, s názvom „Poslušnosť“ („Obedience“), ktorého pravé kópie je dnes ťažko nájsť. Zhotovil tiež seriál 5 filmov zo sociálnej psychológie s Harrym Fromom, na ktorého narazil pri svojich pokusoch [1]. Všetky sa dajú získať od Penn State Media Services.

Pred realizáciou experimentu Milgram urobil prieskum medzi kolegami psychológmi o tom, aké budú výsledky. Jednohlasne verili, že len zopár sadistov bude pripravených udrieť maximálnym napätím.

V prvej Milgramovej sade pokusov 65 % (27 zo 40) z experimentálnych účastníkov vykonalo pokusný záverečný 450-voltový šok, hoci mnoho z nich to robilo s dosť nepríjemými pocitmi; pri nejakom bode každý zastal a pochyboval o experimente, niektorí dokonca vraveli, že vrátia šek, ktorým im bolo zaplatené. Žiadny účastník vytrvalo neodmietol v dávaní šokov pred 300-voltovou úrovňou. Obmeny experimentu boli robené samotným Milgramom a inými psychológmi po celom svete s podobnými výsledkami. Zvlášť, na potvrdenie pôvodných výsledkov, obmeny pokusu skúmali premenné v jeho zostavení.

Thomas Blass z Marylandskej Univerzity (ktorý je tiež autorom Milgramovej biografie, nazvanej Muž, ktorý šokoval svet) previedol meta-analýzu výsledkov opakovaných prevedení experimentu. Zistil, že percento účastníkov pripravených zasadiť smrteľné napätia zostávajú konštantné, medzi 61% a 66%, bez ohľadu na čas a miesto (všeobecný popis Blassových výsledkov bol publikovaný v Psychology Today, marec/apríl 2002). Kompletné výsledky boli publikované v Journal of Applied Social Psychology. [Blass, 1999]

Reakcie 

Experiment nastolil otázky o etike samotného vedeckého experimentovania kvôli extrémnemu emočnému stresu spôsobeného účastníkom (hoci by sa dalo povedať, že tento stres bol spôsobený ich vlastným konaním). Veľa moderných vedcov by dnes pokus považovalo za neetický, hoci viedol k hodnotnému a hlbokému vniknutiu do ľudskej psychológie.

Na Milgramovu obranu, 84 % bývalých účastníkov neskôr vyšetrených povedalo, že boli „vďační“ alebo „veľmi vďační“, že sa zúčastnili a 15 % zostalo neutrálnych (92 % všetkých odpovedajúcich niekdajších účastníkov). Mnohí písali vyjadrujúc vďaku. Milgram od bývalých účastníkov opakovane dostával ponuky na asistenciu a žiadosti o prijatie medzi jeho pracovníkov.

O 6 rokov neskôr (počas vyvrcholenia Vietnamskej vojny), jeden z účastníkov poslal Milgramovi list, opisujúci prečo bol „vďačný“, že bol zasiahnutý navzdory zrejmému stupňu záťaže:

„Keď som bol subjekt [účastník] v roku 1964, hoci som veril, že niekomu ubližujem, vôbec som sa nestaral o to, prečo to robím. Málo ľudí si vôbec uvedomuje, kedy koná v súlade so svojím vlastným presvedčením a kedy sa pokorne podrobuje autorite. ... Mojím súhlasom s odvedením s uvedomením si, že sa podriaďujem požiadavke autority na konanie niečoho veľmi zlého mi naháňa strach zo seba samého. ... Som úplne pripravený ísť do väzenia ak nevyhovujem stavu odporcu vojenskej služby. Naozaj, je to jediná cesta ako môžem zostať verný tomu, čomu verím. Moja jediná nádej je, že členovia mojho predstavenstva konajú rovnako v zhode s ich svedomím...“

Jednako, nie každý prešiel život meniacou skúsenosťou, ako spomínajú niektorí bývalí účastníci. Účastníci neboli plne vypočutí podľa moderných štandardov a rozhovory pri odchode ktoré sa objavili, nasvedčujú tomu, že sa zdá, že mnohí celkom nepochopili povahu experimentu.

Obmeny 

Milgram opisuje 19 variácií experimentu, ktoré spracoval v Obedience to Authority: An Experimental View. Vo všeobecnosti zistil, že keď blízkosť obete stúpla, poslušnosť klesla a keď blízkosť autority stúpla, poslušnosť vzrástla (Experimenty 1–4). Napríklad v jednej obmene, kde účastníci dostávali príkazy od experimentátora iba telefonicky (Experiment 2), poslušnosť veľmi poklesla; zaujímavo, niekoľko účastníkov klamalo experimentátora predstieraním, že pokračuje v pokuse. V obmene, kde blízkosť „žiaka“ bola užšia, účastník musel fyzicky držať žiakovu ruku na šokovej doske, poslušnosť poklesla. Pri tejto poslednej podmienke aj tak 30 % subjektov dokončilo experiment.

V Pokuse 8 boli účastníkmi ženy (vo všetkých ostatných Milgramových experimentoch nimi boli muži). Poslušnosť sa významne nelíšila, hoci ony javili, že pociťujú vyššiu úroveň stresu.

V jednej verzii (Experiment 10), Milgram prenajal skromný úrad v Bridgeporte, údajne prevázdkovaný podnikom nazvaným „Združený výskum Bridgeportu“ bez zjavného spojenia s Yale, aby sa vylúčilo dobré meno univerzity ako možný činiteľ ovplyvňujúci účastníkovo správanie. Výsledok tohto experimentu sa významne nelíšil od tých prevádzaných v areáli Yale.

Milgram tiež spojil silu autority so silou prispôsobovania sa. V týchto experimentoch účastníci boli spojení s jedným alebo dvomi „učiteľmi“ (ktorí boli v skutočnosti hercami, rovnako ako „žiak“). Správanie účastníkov, domnelých kolegov, silno ovplyvnilo výsledky. Keď 2 prídavní učitelia odmietli vyhovieť (Experiment 17), len 4 účastníci zo 40 pokračovali v pokuse. V inej verzii (Experiment 18), účastník podstúpil pomocnú úlohu s iným „učiteľom“, ktorý sa podriadil úplne. V tejto obmene sa len 3 zo 40 vzopreli experimentátorovi. [2]

In popular culture

Variations on the Milgram experiment have pervaded the popular culture through film, TV and music.

 • The Tenth Level, was a 1975 TV dramatization of the experiment. Starring in the film were William Shatner, Ossie Davis, and John Travolta.
 • I comme Icare (English title: I as in Icarus), a 1979 movie by Henri Verneuil starring Yves Montand, contains a key scene where Milgram's experiment on obedience to autority is brilliantly explained and shown. It may add up to some conspiracy theories regarding the assassination of John F. Kennedy, since the plot of this film is largely an obvious subtext to the assassination of the Kennedy brothers.
 • Ghostbusters, a blockbuster 1984 movie written by Harold Ramis and Dan Aykroyd, contains a scene introducing Bill Murray's character to the audience as a sly professor administering electrical shocks to a hapless college student while flirting with an attractive co-ed. Harold Ramis has said that this parody was inspired by the Milgram Experiment.
 • „We Do What We're Told (Milgram's 37)“ is a Peter Gabriel song found in his 1986 album So. The title refers to the 37 out of 40 participants who showed complete obedience in one particular experiment.
 • Enron: The Smartest Guys in the Room references the Milgram experiment as a rationale for the actions of Enron's line-level employees.
 • In an episode of Malcolm in the Middle, Malcolm reveals humiliating secrets about his brother Reese for a school assignment by secretly videotaping conversations with him. His teacher Mr. Hercobie quotes the Milgram experiment after Malcolm has shown the video to his class.
 • In Derren Brown's The Heist, the experiment is used to assist in the decision of who to carry forward to be persuaded through hypnotism and suggestion techniques to perform an „armed robbery“.

See also

Referencie

 • Blass, Thomas. The Milgram paradigm after 35 years: Some things we now know about obedience to authority, Journal of Applied Social Psychology, 1999, Vol. 25, pp. 955-978.
 • Blass, Thomas. (2002), „The Man Who Shocked the World“, Psychology Today, Mar/Apr 2002, Vol. 35 Issue 2.
 • Blass, Thomas. (2004), The Man Who Shocked the World: The Life and Legacy of Stanley Milgram. (ISBN 0-7382-0399-8)
 • Milgram, Stanley. (1963). „Behavioral Study of Obedience.“ Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 371-378.
 • Milgram, Stanley. (1974), Obedience to Authority; An Experimental View (ISBN 0-06-131983-X)
 • Milgram, Stanley. (1974), „The Perils of Obedience“, Harper's Magazine
  • Abridged and adapted from Obedience to Authority
 • Miller, Arthur G., (1986). The obedience experiments : a case study of controversy in social science, New York : Praeger, 295 p.
 • Parker, Ian, Obedience, published in Granta magazine (http://www.granta.com), issue 71, Autumn 2000. Includes an interview with one of Milgram's volunteers, and discusses modern interest in, and scepticism about the experiment.
 • Wu, William, (http://www.ocf.berkeley.edu/~wwu/psychology/compliance.shtml) Practical Psychology: Compliance: The Milgram Experiment.

Film 

Externé odkazy 

prebraté z wikipédie:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Milgramov_experiment


eM
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lala   |   ip:84.245.95   |   2010-06-11  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O tomto výskume som čítal už dávnejšie. Je až zarážajúce aká "slabá" (rozumej náchylná plniť rozkazy autority) je ľudská psychika a ako sme ľahko ovplyvniteľný.


Toudy   |   ip:188.123.9   |   2010-06-11  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lala
Presne tak, pri takychto experimentoch ma napada, ci mame vobec slobodnu volu. Sme len biomechanicke stroje programovane zvonku ? Mozno mame slobodnu volu, ale vzdy len v istych mantineloch, ktore su formovane okolim a pokial nedostaneme spravny podnet z vonku nedostaneme sa z tychto hranic nasho spravania a myslenia. Podla experimentov to vychadza tak, ze svojou genetickou vybavou zdedime iste predpoklady nasho spravania, iste tendencie. A tie sa bud prejavia, alebo ostanu nevyuzite podla toho ako na nas vplyva okolie. Teda kazdy mame obrovsky geneticky fond a podla okolia sa zapinaju jednotlive geny, ktore produkuju bielkoviny a nasledne prislusne chemikalie, ktore su vo velkej miere zodpovedne za nase spravanie. Ak ma niekto tendencie k nejakej psychickej chorobe, staci aby ho vyhodili z prace a moze sa prejavit. Ak sa mu vsak cely zivot nic zle nestane, moze zit ako zdravy clovek.
Preto si myslim ze je najlepsie formovat okolie (spolocensky system, ekologia a vztahy medzi ludmi) a nasledne sa zmeni aj myslenie a spravanie ludi. Postupne sa zle prvky spravania vytratia aj z genoveho fondu, ak nebudu potrebne. Ale to potrva tisicky rokov. Teda neberte to tak, ze ludia su od narodenia zli a chamtivi a inak to nebude. Ale nie su ani dobri ako anjelici a nepopisany papier, ktory sa da popisat ako potrebujeme. peace


lala   |   ip:84.245.95   |   2010-06-11  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  citácia:
"Preto si myslim ze je najlepsie formovat okolie (spolocensky system, ekologia a vztahy medzi ludmi) a nasledne sa zmeni aj myslenie a spravanie ludi."

Súhlasím, ale časť problému je v ľuďoch. Vo vnútri každého z nás. Ak si ľudia neuvedomia že je zmena potrebná a nezabojujú za to žiadna zmena nenastane. Myslím si že by bolo veci prospešné aby si každý spravil poriadok vo vlastnom vnútri.
lala   |   ip:84.245.95   |   2010-06-11  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teraz keď to čítam neviem či som sa korektne vyjadril. Súhlasím s tým že formovaním okolia by sa dalo veľa vecí zmeniť (myslím formovaním k lepšiemu samozrejme), ale formovať ho môžu "iba ľudia" a v tomto vidím začarovaný kruh.


eM   |   ip:178.40.11   |   2010-06-11  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slobodna vola existuje, len si ju treba uvedomit a pochopit jej potencial. Pri sucasnych zaplavach ma "osvietilo" (illuminovalo) :-D. Klise ako: Vsetko sa raz minie je pravdive. Zmyel ludskeho posobenia na Zemi si myslim, ze by nemal byt v nahromadzovani hmotnych veci. Tie sa minu. Domy sa rucali jak keby boli s kariet, aj velke stavby ako pyramidy pominu.
Zijeme kratko a myslim si ze az pri nejakom nestasti si uvedomime ako velmi su potrebne ludske vztahy. Ak clovek buduje cely zivot povedzme dom a zaplava mu ho za 2 hodky znici, tak mu zostane len holy zivot a rodina. Ak sa ale pohada pocas stavania s rodinou a susedmi, tak mu zostane holy .....

Clovek nieje len biochemicka tovaren, nato sme az prilis dokonali. Je len na nas, ci sa podriadime tomu, ze uverime v nejaky scenar, ktory si zahrame a umrieme, alebo pochopime, ze scenar si vlastne piseme sami...


h4   |   ip:91.148.29   |   2010-06-11  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vy ľudia horší ako klony opíc aj tie som urazil...len 0.0000053 % ľudí sú skutočný ľudia vy ostatný ste humanoidi na prácu a produkciu zla t.j. ako využitelna ekologická energia!


firex   |   ip:84.72.12.   |   2010-06-12  (01:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vesmir je o energii, zivot je o akumulacii energie, lovec ako ziskavatel korist ako zdroj, dva rozdielne druhy alebo jeden druh a rozdielne povahy...
co k tomu dodat? ze je velmi cnostnou myslienka ze clovek by 'mal zabojovat aby' a ze ludia by mali byt nieco ako spravci Zeme k jej este vacsiemu povzneseniu ako biosystemu... ale tuto myslienku dokaze pochopit a aj ucinne realizovat len zopar ludi, ktori zrejme nikdy nebudu taki bohati a vplyvni ako ti ktori maju pod palcom strach a destrukciu, lebo ta je rychlejsia ako 'svetle zajtrajsky'
preto sa nikdy nevymanime ako celok z kruhu destrukcie, otrokarstva a strachu, proste energia je na strane zla, pravda na strane dobra


rek   |   ip:160.217.2   |   2010-06-12  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Výborný článek. Četl jsem o tom poprvé a výsledky, kolik procent účastníků bylo ochotných dotáhnout pokusy do konce, mě až zarazily. Díky


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-06-12  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cital som o tom uz davnejsie a aj preto mam na ludi svoj nazor, vacsina sa podvoli a vyhovuje jej ked im niekto prikazuje co maju robit a sami nemusia mysliet

takze zmena sucasneho stavu? zabudnitediskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Pozoruhodné vlastnosti banánov

Banány obsahujú prirodzené cukry v kombinácii s vlákninami, takže ide o veľmi výživnú potravinu. Len dva banány môžu poskytnúť dostatok energie, aby sme mohli hodinu a pol cvičiť. Z toho dôvodu sú u atlétov také obľúbené. Ale toto nie je ich jediná pozitívna vlastnosť, pretože banány majú aj liečivé schopnosti, o ktorých sa väčšinou nevie.


Ruský profesor vynalieza revolučný typ motora

Film od J. Pilgera The War on Democracy - české titulky

Skončí sa kríza svetovou vojnou?

Religulous - české titulky

Rockefeller: Internet je najväčším nebezpečenstvom ...

Archív

Zavádzanie slovenských médii ohľadne Grécka

Sorry, že obťažujem čitateľov tohto fóra, ale neviem kde a ako mám zverejniť informáciu, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá pretože jednoznačne poukazuje na to, ako "pravdivo" a "plnohodnotne" je informovaná slovenská verejnosť o existenčnej kauze "GRÉCKO"...


Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.174 s