24. August 2019
    
Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum). - Dolezite.sk

Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


  2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).

Ego - The False Center

Ego – falošné centrum

The first thing to be understood is what ego is. A child is born. A child is born without any knowledge, any consciousness of his own self. And when a child is born the first thing he becomes aware of is not himself; the first thing he becomes aware of is the other. It is natural, because the eyes open outwards, the hands touch others, the ears listen to others, the tongue tastes food and the nose smells the outside. All these senses open outwards.

Prvá vec, ktorá je potrebná, je porozumieť, čo je to ego.  Narodilo sa dieťa.  Dieťa sa narodí bez akýchkoľvek  znalostí, bez vedomia svojho ja(self).  Keď sa narodí dieťa, prvá vec, ktorej si je vedomé, nie je ono samo; to prvé, čoho si je dieťa vedomé, je ten druhý.  Je to prirodzené, pretože oči sa otvoria a vidia smerom von, ruky sa dotýkajú iných, uši počúvajú iné zvuky, jazyk ochutná stravu a nos cíti vonkajšok.  Všetky tieto zmysly sa otvárajú smerom von.

That is what birth means. Birth means coming into this world, the world of the outside. So when a child is born, he is born into this world. He opens his eyes, sees others. 'Other' means the thou. He becomes aware of the mother first. Then, by and by, he becomes aware of his own body. That too is the other, that too belongs to the world. He is hungry and he feels the body; his need is satisfied, he forgets the body.

To je to, čo znamená narodiť sa.  Narodenie znamená príchod na tento svet, svet vonkajška.  Keď sa dieťa narodí, narodí sa do tohto sveta.  Otvorí oči a vidí ostatných.  „Ostatných“ znamená „ty.“  Najprv si uvedomí matku.  Onedlho si uvedomí svoje vlastné telo.  Tiež spadá pod „ostatné“, lebo aj to patrí do tohto sveta.  Dieťa je hladné a pocíti svoje vlastné telo; jeho potreba je uspokojená, a tak na telo zabudne.

This is how a child grows. First he becomes aware of you, thou, other, and then by and by, in contrast to you, thou, he becomes aware of himself.

Toto je spôsob, akým dieťa rastie.  Najskôr si uvedomí teba, ostatných a tých druhých, až potom, krok za krokom, v protiklade s tebou, ostatnými a tými druhými, si uvedomí samého/samú seba.

This awareness is a reflected awareness. He is not aware of who he is. He is simply aware of the mother and what she thinks about him. If she smiles, if she appreciates the child, if she says, "You are beautiful," if she hugs and kisses him, the child feels good about himself. Now an ego is born.

Toto uvedomovanie si seba je odzrkadleným uvedomovaním sa.  Dieťa si nie je vedomé toho, kým je.  Jednoducho si je vedomé matky, a toho, čo si ona myslí o ňom/nej.  Ak sa ona usmeje, ak dieťa ocení, ak povie „si nádherné,“ ak ho/ju obijíme alebo pobozká, dieťa sa cíti dobre a je so sebou spokojné.  V tom momente sa zrodilo ego.

Through appreciation, love, care, he feels he is good, he feels he is valuable, he feels he has some significance.

Prostredníctvom uznania, lásky, starostlivosti dieťa cíti, že je dobré, že je vzácne, že má nejakú dôležitosť, hodnotu alebo význam.

A center is born.

A tak sa zrodilo centrum.

But this center is a reflected center. It is not his real being. He does not know who he is; he simply knows what others think about him. And this is the ego: the reflection, what others think. If nobody thinks that he is of any use, nobody appreciates him, nobody smiles, then too an ego is born: an ill ego; sad, rejected, like a wound; feeling inferior, worthless. This too is the ego. This too is a reflection.

Avšak toto centrum je centrom odzrkadleným.  Nie je to skutočné bytie dieťaťa, ono nevie, kto vlastne je; jednoducho vie, čo si o ňom/nej myslia ostatní.  A to je ego:  odraz toho, čo si ostatní myslia.  Ak si ostatní myslia, že dieťa je zbytočné, nik ho neocení, nik sa naň neusmeje, aj vtedy sa zrodí ego: nezdravé ego; smutné, odmietnuté, ako rana; s pocitom menejcennosti, zbytočnosti.  Aj to je ego, aj to je odzrkadlenie.

First the mother - and mother means the world in the beginning. Then others will join the mother, and the world goes on growing. And the more the world grows, the more complex the ego becomes, because many others' opinions are reflected.

Najskôr matka, ktorá na počiatku znamená celý svet.  Potom sa k matke pripoja ďalší a svet začne rásť.  Čím viac svet rastie, tým zložitejšie sa ego stáva, pretože sa v ňom odzrkadľuje stále viac iných názorov ostatných ľudí.

The ego is an accumulated phenomenon, a by-product of living with others. If a child lives totally alone, he will never come to grow an ego. But that is not going to help. He will remain like an animal. That doesn't mean that he will come to know the real self, no.

Ego je fenomén nahromadený, vedľajší produkt spolužitia s ostatnými.  Ak dieťa žije úplne samo, nikdy mu ego nenarastie.  Ale to nepomôže.  Zostane ako zviera.  To však neznamená, že spozná svoje skutočné ja(self).

The real can be known only through the false, so the ego is a must. One has to pass through it. It is a discipline. The real can be known only through the illusion. You cannot know the truth directly. First you have to know that which is not true. First you have to encounter the untrue. Through that encounter you become capable of knowing the truth. If you know the false as the false, truth will dawn upon you.

Skutočné môže byť spoznané iba prostredníctvom falošného, takže ego je nutnosť.  Človek tým musí prejsť.  Je to niečo ako prostriedok výchovy alebo výcvik.  Skutočné môže byť poznané iba prostredníctvom ilúzií.  Pravdu nemôžeš poznať priamo.  Najskôr musíš poznať to, čo nie je pravdivé.  Najprv sa musíš oťukať s nepravdivým.  Prostredníctvom tohto stretu sa stávaš spôsobilým na poznanie pravdy.  Ak poznáš falošné ako falošné, svitne na pravdu.

Ego is a need; it is a social need, it is a social by-product. The society means all that is around you - not you, but all that is around you. All, minus you, is the society. And everybody reflects. You will go to school and the teacher will reflect who you are. You will be in friendship with other children and they will reflect who you are. By and by, everybody is adding to your ego, and everybody is trying to modify it in such a way that you don't become a problem to the society.

Ego je potreba; je to sociálna potreba, je to vedľajší produkt spoločenskej existencie.  Spoločnosť je všetko, čo je okolo teba – nie ty, ale všetci okolo teba.  Všetci, mínus ty, je spoločnosť.  Keď začneš chodiť do školy, učiteľ sa bude vyjadrovať k tomu, kto si.  Získaš priateľstvá s inými deťmi, ktoré budú odzrkadľovať to, kto si.  Postupne každý pridáva k tvojmu egu, a každý sa bude pokúšať upravovať tvoje ego takým spôsobom, aby si sa nestal problémom pre spoločnosť.

They are not concerned with you.

Nie sú zaujatí tebou.

They are concerned with the society.

Sú zaujatí spoločnosťou.

Society is concerned with itself, and that's how it should be.

Spoločnosť je zaujatá sama sebou, a tak by to malo byť.

They are not concerned that you should become a self-knower. They are concerned that you should become an efficient part in the mechanism of the society. You should fit into the pattern. So they are trying to give you an ego that fits with the society. They teach you morality. Morality means giving you an ego which will fit with the society. If you are immoral, you will always be a misfit somewhere or other. That's why we put criminals in the prisons - not that they have done something wrong, not that by putting them in the prisons we are going to improve them, no. They simply don't fit. They are troublemakers. They have certain types of egos of which the society doesn't approve. If the society approves, everything is good.

Nie sú zaujatí tým, aby si sa stal seba-chápajúcim.  Sú zaujatí tým, aby sa z teba stala efektívna časť mechanizmu spoločnosti.  Mal by si sa stať súčasťou štruktúry.  Takže sa pokúšajú dať ti ego, ktoré pasuje do spoločnosti.  Učia ťa morálku.  Morálka znamená dávanie ti ega, ktoré pasuje do spoločnosti.  Ak si amorálny, tak alebo onak, vždy budeš pre nich stratená existencia.  Preto posielame kriminálníkov za mreže – nie preto, že urobili niečo zlé, nie preto, že pobytom za mrežami z nich chceme spraviť lepších ľudí, nie.  Jednoducho nepasujú, nevedia sa prispôsobiť.  Spôsobujú problémy.  Majú určitý typ ega, ktoré spoločnosť neschvaľuje.  Na druhej strane, ak spoločnosť schvaľuje, je všetko v poriadku.

One man kills somebody - he is a murderer.

Jeden človek zabije – stal sa z neho vrah.

And the same man in wartime kills thousands - he becomes a great hero. The society is not bothered by a murder, but the murder should be commited for the society - then it is okay. The society doesn't bother about morality.

Ten istý človek vo vojne zabije tisíce – stane sa z neho hrdina.  Spoločnosti nevadí samotná vražda, ak je spáchaná v jej záujme – potom je to v poriadku.  Spoločnosť sa netrápi pre morálku.

Morality means only that you should fit with the society.

Morálka znamená iba zapadnutie do spoločnosti.

If the society is at war, then the morality changes.

Ak je spoločnosť vo vojne, morálka sa mení.

If the society is at peace, then there is a different morality.

V mierových časoch sa morálka mení znovu.

Morality is a social politics. It is diplomacy. And each child has to be brought up in such a way that he fits into the society, that's all. Because society is interested in efficient members. Society is not interested that you should attain to self-knowledge.

Morálka je sociálna politika.  Je to diplomacia.  Každé dieťa musí byť vychované takým spôsobom, aby zapadlo do spoločnosti, to je všetko.  Pretože spoločnosť ma záujem na efektívnych členoch.  Spoločnosť nemá záujem na tom, aby si dosiahol sebapoznanie.

The society creates an ego because the ego can be controlled and manipulated. The self can never be controlled or manipulated. Nobody has ever heard of the society controlling a self - not possible.

Spoločnosť vytvorí ego, pretože ego je možné kontrolovať a manipulovať.  Tvoje vlastné ja(self) nie je kontrolovateľné alebo manipulovateľné.  Nikto nikdy nepočul o spoločnosti kontrolujúcej ľudské ja(self) – nemožné.

And the child needs a center; the child is completely unaware of his own center. The society gives him a center and the child is by and by convinced that this is his center, the ego that society gives.

A dieťa potrebuje centrum; dieťa je úplne nevedomé svojho vlastného centra.  Spoločnosť mu poskytne centrum a dieťa je postupom času presvedčené, že poskytnuté centrum alebo ego, ktoré mu spoločnosť dá, je jeho vlastné.

A child comes back to his home - if he has come first in his class, the whole family is happy. You hug and kiss him, and you take the child on your shoulders and dance and you say, "What a beautiful child! You are a pride to us." You are giving him an ego, a subtle ego. And if the child comes home dejected, unsuccessful, a failure - he couldn't pass, or he has just been on the back bench - then nobody appreciates him and the child feels rejected. He will try harder next time, because the center feels shaken.

Dieťa sa vráti zo školy domov – ak dostalo v škole výbornú, celá rodina je šťastná.  Dieťa vybozkávaš a vyobijímaš, vezmeš ho/ju na ramená, zatancuješ a povieš, „aké nádherné dieťa!  Sme na teba hrdí.“  Dávaš mu ego, nepatrné ego.  A keď dieťa príde domov deprimované, neúspešné s nedostatočnou alebo ako posledné v triede – vtedy ho nik neocení a dieťa sa cíti odmietnuté.  Nabudúce sa bude snažiť viac, pretože jeho/jej centrum bolo otrasené.

Ego is always shaken, always in search of food, that somebody should appreciate it. That's why you continuously ask for attention.

Ego je vždy hladné, stále hľadá potravu, aby ho niekto ocenil.  Preto sa vždy dožaduješ pozornosti.

You get the idea of who you are from others.

Predstavu o tom, kto si, získaš od ostatných.

It is not a direct experience.

Nie je to priama skúsenosť.

It is from others that you get the idea of who you are. They shape your center. This center is false, because you carry your real center. That is nobody's business. Nobody shapes it.

Práve od ostatných získavaš predstavu o tom, kto si.  Tvarujú tvoje centrum.  Toto centrum je falošné, pretože si popri ňom nesieš svoje skutočné centrum.  To nikoho nezaujíma.  Nik ho neformuluje.

You come with it.

Je súčasťou teba.

You are born with it.

Narodíš sa s ním.

So you have two centers. One center you come with, which is given by existence itself. That is the self. And the other center, which is created by the society, is the ego. It is a false thing - and it is a very great trick. Through the ego the society is controlling you. You have to behave in a certain way, because only then does the society appreciate you. You have to walk in a certain way; you have to laugh in a certain way; you have to follow certain manners, a morality, a code. Only then will the society appreciate you, and if it doesn't, you ego will be shaken. And when the ego is shaken, you don't know where you are, who you are.

Takže máš dve centrá.  S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou.  To je tvoje vlastné ja(self).  To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego.  Je to falošná vec – a je to obrovský trik.  Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda.  Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení.  Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom.  Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené.  A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.

The others have given you the idea.

Ostatní ti dali predstavu.

That idea is the ego.

To je ego.

Try to understand it as deeply as possible, because this has to be thrown. And unless you throw it you will never be able to attain to the self. Because you are addicted to the center, you cannot move, and you cannot look at the self.

Pokús sa dôkladne porozumieť, pretože ego musíš vyhladovieť.  A pokiaľ ho nevyhladovieš a nezahodíš, nikdy sa nedopracuješ k vlastnému ja.  Pretože si závislý na egu, nemôžeš sa pohnúť a nemôžeš nahliadnuť na vlastné ja.

And remember, there is going to be an interim period, an interval, when the ego will be shattered, when you will not know who you are, when you will not know where you are going, when all boundaries will melt.

A pamätaj, príde medziobdobie, interval, keď bude tvoje ego roztrieštené, keď nebudeš vedieť, kto si, nebudeš vedieť, kam smeruješ, keď zmiznú všetky známe hranice.

You will simply be confused, a chaos.

Jednoducho budeš zmätený/á, čistý chaos.

Because of this chaos, you are afraid to lose the ego. But it has to be so. One has to pass through the chaos before one attains to the real center.

Práve kvôli zmätku a chaosu sa obávaš zbaviť sa svojho ega.  Ale musí sa to stať.  Človek musí prejsť cez chaos, aby dosiahol svoje skutočné centrum.

And if you are daring, the period will be small.

Ak si odvážny/a, táto fáza bude krátka.

If you are afraid, and you again fall back to the ego, and you again start arranging it, then it can be very, very long; many lives can be wasted.

Ak sa obávaš, a opäť ustúpiš egu, a opäť ho začneš usporiadavať, táto fáza môže trvať veľmi veľmi dlho; mnoho životov môže byť zbytočných.I have heard: One small child was visiting his grandparents. He was just four years old. In the night when the grandmother was putting him to sleep, he suddenly started crying and weeping and said, "I want to go home. I am afraid of darkness." But the grandmother said, "I know well that at home also you sleep in the dark; I have never seen a light on. So why are you afraid here?" The boy said, "Yes, that's right - but that is MY darkness." This darkness is completely unknown.

Raz som počul:  Jedno malé dieťa bolo na návšteve u svojich starých rodičov.  Dieťa malo iba štyri roky.  Večer, keď ho stará mama ukladala do postele, dieťa začalao zrazu plakať a vzlykať a povedalo, „Chcem ísť domov!  Bojím sa tmy.“  Ale stará mama povedala, „Veľmi dobre viem, že aj doma spíš potme; nikdy som nevidela, aby bolo zapálené svetlo.  Tak prečo sa tu bojíš?“  Dieťa povedalo, „Áno, to je pravda – ale je to MOJA tma.“  Táto tma u starých rodičov je úplne neznáma.

Even with darkness you feel, "This is MINE."

Ešte aj v spojitosti s tmou sa cítíš, „Táto je MOJA.“
Outside - an unknown darkness.

Tam vonku – tma je neznáma.

With the ego you feel, "This is MY darkness."

Prostredníctvom ega cítíš, „Toto je MOJA tma.“

It may be troublesome, maybe it creates many miseries, but still mine. Something to hold to, something to cling to, something underneath the feet; you are not in a vacuum, not in an emptiness. You may be miserable, but at least you ARE. Even being miserable gives you a feeling of 'I am'. Moving from it, fear takes over; you start feeling afraid of the unknown darkness and chaos - because society has managed to clear a small part of your being.

Môže byť znepokojujúca, možno vytvára veľa trápenia, ale je moja.  Niečo, k čomu možno lipnúť, niečo, čoho sa možno držať, pevná pôda pod nohami; nie si vo vákuu, nie si v prázdnote.  Možno sa cítiš mizerne, ale aspoň že SI.  Dokonca aj mizerný pocit ti dáva poznanie „ja som.“  Posúvaš sa ďalej, ovládne ťa strach; začnes cítiť obavy z neznámej temnoty a chaosu – pretože spoločnosti sa podarilo odstrániť malú časť tvojho bytia.

It is just like going to a forest. You make a little clearing, you clear a little ground; you make fencing, you make a small hut; you make a small garden, a lawn, and you are okay. Beyond your fence - the forest, the wild. Here everything is okay; you have planned everything. This is how it has happened.

Je to ako v hustom temnom lese.  Trochu si to okolo seba upraceš, urobíš si malú čistinku, na nej malú chatrč, záhradku, zaseješ trávnik, všetko to oplotíš a si OK.  Za tvojím plotom – les, divočina, no tu je všetko v poriadku, všetko si si naplánoval, a tak sa aj stalo.

Society has made a little clearing in your consciousness. It has cleaned just a little part completely, fenced it. Everything is okay there. That's what all your universities are doing. The whole culture and conditioning is just to clear a part so that you can feel at home there.

Spoločnosť vykonala menšiu čistku tvojho vedomia.  Jednu časť vyčistila úplne a postavila okolo nej plot.  Za týmto plotom je všetko v „poriadku.“  Presne to robia vysoké školy a univerzity.  Celá kultúra a formovanie existuje len aby vyčistila časť, v ktorej by si sa mal cítiť ako doma.

And then you become afraid.

A potom sa začneš báť.

Beyond the fence there is danger.

Za plotom číha nebezpečie.

Beyond the fence you are, as within the fence you are - and your conscious mind is just one part, one-tenth of your whole being. Nine-tenths is waiting in the darkness. And in that nine-tenths, somewhere your real center is hidden.

Za plotom si tak, ako si vo vnútri plota – a tvoja vedomá myseľ je iba jedna časť, jedna desatina tvojho celého bytia.  Deväť desatín čaká v temnote.  A niekde v rámci deviatich desatín je ukryté tvoje skutočné centrum, tvoje skutočné ja.

One has to be daring, courageous.

Musíš byť trúfalý a odvážny.

One has to take a step into the unknown.

Musíš vykročiť do neznáma.

For a while all boundaries will be lost.

Na chvíľu sa stratia všetky hranice.

For a while you will feel dizzy.

Chvíľu budeš cítit závrat.

For a while, you will feel very afraid and shaken, as if an earthquake has happened. But if you are courageous and you don't go backwards, if you don't fall back to the ego and you go on and on, there is a hidden center within you that you have been carrying for many lives.

Na chvíľu sa budeš báť a budeš otrasený ako po zemetrasení.  Avšak ak si odvážny a rozhodneš sa neísť smerom späť, neustúpiš egu a budeš pokračovať ďalej a dopredu, nájdeš v sebe skryté centrum, ktoré si nesieš so sebou už mnoho životov.

That is your soul, the self.

To je tvoja duša, tvoje vlastné ja.

Once you come near it, everything changes, everything settles again. But now this settling is not done by the society. Now everything becomes a cosmos, not a chaos; a new order arises.

Keď sa dostaneš blízko, všetko sa zmení, všetko sa znovu usporiada.  Avšak toto usporiadanie nie je vykonané spoločnosťou.  Zmení sa to v kozmos, nie chaos; nastane nový poriadok(nie svetový, pozn. prekl.:).

But this is no longer the order of the society - it is the very order of existence itself.

Ale tento poriadok nie je poriadkom spoločnosti – je to poriadok samotnej existencie.

It is what Buddha calls Dhamma, Lao Tzu calls Tao, Heraclitus calls Logos. It is not man-made. It is the VERY order of existence itself. Then everything is suddenly beautiful again, and for the first time really beautiful, because man-made things cannot be beautiful. At the most you can hide the ugliness of them, that's all. You can decorate them, but they can never be beautiful.

To je to, čo Budha nazýval „Dhamma“, Lao C nazýval „Tao“, Herakleitos nazýval „Logos.“  Nie je to niečo, čo bolo vytvorené človekom.  Je to poriadok existencie samotnej.  Potom je všetko opäť krásne, a poprvý krát skutočne, pretože veci vyrobené človekom nemôžu byť nádherné.  Nanajvýš je možné skryť ich šerednosť, to je všetko.  Možeš ich vyzdobiť, ale nikdy nebudú nádherné.

The difference is just like the difference between a real flower and a plastic or paper flower. The ego is a plastic flower - dead. It just looks like a flower, it is not a flower. You cannot really call it a flower. Even linguistically to call it a flower is wrong, because a flower is something which flowers. And this plastic thing is just a thing, not a flowering. It is dead. There is no life in it.

Rozdiel je ako keby si porovnal skutočný kvet a kvet umelý.  Ego predstavuje umelý kvet – bez života.  Iba vyzerá ako kvet, no v skutočnosti ním nie je.  Ani nie je možné nazvať to kvetom.  Dokonca ani lingvisticky to nie je možné, pretože kvet je niečo, čo kvitne.  A táto plastická vec je iba vecou, nie kvitnutím.  Je bež života, život tam nikdy nebol.

You have a flowering center within. That's why Hindus call it a lotus - it is a flowering. They call it the one-thousand-petaled-lotus. One thousand means infinite petals. And it goes on flowering, it never stops, it never dies.

Máš kvitnúce centrum vo svojom ja.  Preto to Hinduisti nazvali „lotos“ – predstavuje kvitnutie.  Nazývajú to „tisíco-okvetno-lístkový lotos.  „Tisíc“ predstavuje nekonečno okvetných lístkov.  A pokračuje v kvitnutí, nikdy nekončí, nikdy nezomrie.

But you are satisfied with a plastic ego.

Avšak ty si sa uspokojil/a s plastickým egom.

There are some reasons why you are satisfied. With a dead thing, there are many conveniences. One is that a dead thing never dies. It cannot - it was never alive. So you can have plastic flowers, they are good in a way. They are permanent; they are not eternal, but they are permanent.

Existujú dôvody.  Mŕtva vec prináša veľa výhod.  Jednou je, že mŕtva vec nikdy nezomrie.  Nemôže, nikdy totiž nežila.  Takže môžeš mať umelé kvety, z jedného pohľadu sú okej.  Sú trvalé.

The real flower outside in the garden is eternal, but not permanent. And the eternal has its own way of being eternal. The way of the eternal is to be born again and again and to die. Through death it refreshes itself, rejuvenates itself.

Skutočný kvet vonku v záhrade je večný, ale nie permanentný.  A večný má svoj vlastný spôsob bytia večným.  Tým spôsobom je znova a znova sa narodiť a zomrieť.  Prostredníctvom smrti sa obnoví, omladí.

To us it appears that the flower has died - it never dies.

Nám sa zdá, že kvet zahynul – on však nikdy nezahynie.

It simply changes bodies, so it is ever fresh.

Jednoducho mení svoje telíčko, aby bol vždy čerstvý.

It leaves the old body, it enters a new body. It flowers somewhere else; it goes on flowering.

Opustí staré telo, vstúpi do nového.  Kvitne niekde inde;  pokračuje v kvitnutí.

But we cannot see the continuity because the continuity is invisible. We see only one flower, another flower; we never see the continuity.

My však nemôžeme vidieť nepretržitosť, pretože tá je neviditeľná.  Vidíme iba jeden kvet, ďalší kvet; nikdy nevidíme kontinuitu.

It is the same flower which flowered yesterday.

Je to ten istý kvet, ktorý kvitol včera.

It is the same sun, but in a different garb.

Je to to isté slnko, ale v inom hábite.

The ego has a certain quality - it is dead. It is a plastic thing. And it is very easy to get it, because others give it. You need not seek it, there is no search involved. That's why unless you become a seeker after the unknown, you have not yet become an individual. You are just a part of the crowd. You are just a mob.

Ego má určitú vlastnosť – je mŕtve.  Je to umelá vec.  A je veľmi jednoduché ho získať, pretože ho dávajú ostatní.  Nepotrebuješ ho hľadať, nie je potrebné žiadne vyhľadávanie.  Preto až kým sa nestaneš hladným po poznaní neznámeho, dovtedy sa nestanes jednotlivcom.  Dovtedy si iba súčasť davu.  Si iba frajer/ka.When you don't have a real center, how can you be an individual?

Ak nemáš skutočné centrum, ako môžeš byť samostatný jednotlivec?

The ego is not individual. Ego is a social phenomenon - it is society, its not you. But it gives you a function in the society, a hierarchy in the society. And if you remain satisfied with it, you will miss the whole opportunity of finding the self.

Ego nepredstavuje jednotlivca.  Ego je spoločenský fenomén – predstavuje spoločnosť, nie teba.  Ale dáva ti v spoločnosti určitú úlohu, vytvára v spoločnosti hierarchiu.  Ak sa s týmto uspokojíš, premeškáš jedinečnú možnosť nájdenia samého seba, svojho ja(self).

And that's why you are so miserable.

A preto sa cítiš tak mizerne.

With a plastic life, how can you be happy?

Ako môžeš byť šťastný s umelým životom?

With a false life, how can you be ecstatic and blissful? And then this ego creates many

miseries, millions of them.

Ako môžeš byť šťastný s nepravým životom?

You cannot see, because it is your own darkness. You are attuned to it.

Nevidíš, pretože je to tvoja vlastná temnota.  Ste spolu zladení.

Have you ever noticed that all types of miseries enter through the ego? It cannot make you blissful; it can only make you miserable.

Všimol si si niekedy, že všetky druhy trápenia zažívaš prostredníctvom ega?  Ego ťa nedokáže urobiť šťastným, spôsobuje ti iba trápenie a mizériu.

Ego is hell.

Ego je peklo.

Whenever you suffer, just try to watch and analyze, and you will find, somewhere the ego is the cause of it. And the ego goes on finding causes to suffer.

Kedykoľvek, keď trpíš, skús pozorovať a analyzovať a zistíš, že v určitom bode tvoje trápenie spôsobilo tvoje vlastné ego.  Ego neúnavne pokračuje v hľadaní rôznych spôsobov, ako ti spôsobiť utrpenie.

You are an egoist, as everyone is. Some are very gross, just on the surface, and they are not so difficult. Some are very subtle, deep down, and they are the real problems.

Si  egoista, tak ako každý.  Niektorí iba na porvchu, čo nie je až tak komplikované.  Niektorí skrz naskrz, hlboko vo vnútri, a tí predstavujú skutočný problém.

This ego comes continuously in conflict with others because every ego is so unconfident about itself. Is has to be - it is a false thing. When you don't have anything in your hand and you just think that something is there, then there will be a problem.

Ego prichádza sústavne do konfliktu s ostatnými, pretože každé ego je neobmedzené samo o sebe.  Musí byť – je to vec klamlivá.  Ak nemáš nič v rukách a iba sa domnievaš, že tam niečo máš, vznikne problém.

If somebody says, "There is nothing," immediately the fight will start, because you also feel that there is nothing. The other makes you aware of the fact.

Ak niekto povie, „Nič tam nie je,“ okamžite sa začína spor, pretože ty tiež cítiš, že tam nič nie je.  Ten druhý spôsobí, že si túto skutočnosť uvedomíš.

Ego is false, it is nothing.

Ego je lož, je to nič.

That you also know.

To vieš tiež.

How can you miss knowing it? It is impossible! A conscious being - how can he miss knowing that this ego is just false? And then others say that there is nothing - and whenever the others say that there is nothing they hit a wound, they say a truth - and nothing hits like the truth.

Ako môžeš opomenúť toto poznanie?  Je to nemožné!  Uvedomelá bytosť – ako môžeš nepochopiť, že ego je nepravé a zradné?  Potom ostatní povedia, že tam nič nie je – a kedykoľvek ostatní povedia, že tam nič nie je, zatnú do živého, hovoria pravdu – a nič ťa nezasiahne tak ako pravda.

You have to defend, because if you don't defend, if you don't become defensive, then where will you be?

Musíš sa brániť, pretože ak sa nebrániš, ak nezaujmeš obranný postoj, kam sa dostaneš?

You will be lost.

Budeš stratený/á.

The identity will be broken.

Tvoja totožnosť bude zlomená.

So you have to defend and fight - that is the clash.

Takže musíš obraňovať a bojovať – to je kolízia.

A man who attains to the self is never in any clash. Others may come and clash with him, but he is never in clash with anybody.

Človek, ktorý sa dopracuje k sebe samému, nikdy nie je v kolízii.  Môžu prísť ostatní a dostať sa do kolízie s ním/ňou, ale dotyčný človek sa nikdy nebije, nikdy nie je v kolízii.

It happened that one Zen master was passing through a street. A man came running and hit him hard. The master fell down. Then he got up and started to walk in the same direction in which he was going before, not even looking back.

Jedneho dňa sa majster Zenu prechádzal po ulici.  Pribehol k nemu muž a silno ho udrel.  Majster spadol na zem.  Potom sa postavil a pokračoval v prechádzke tým ístým smerom ako predtým, ani sa neobzrel.

A disciple was with the master. He was simply shocked. He said, "Who is this man? What is this? If one lives in such a way, then anybody can come and kill you. And you have not even looked at that person, who he is, and why he did it."

S majstrom bol aj jeho žiak.  Jednoducho bol šokovaný.  Povedal, „Kto bol ten muž?  Čo to má byť?  Ak človek takto žije, hockto môže za tebou prísť a zabiť ťa, ó majster.  A ty si sa na toho človeka ani len nepozrel, aby si zistil, kto to bol, a prečo to urobil.“

The master said, "That is his problem, not mine."

Majster na to odvetil: „To je jeho problém, nie môj.“

You can clash with an enlightened man, but that is your problem, not his. And if you are hurt in that clash, that too is your own problem. He cannot hurt you. And it is like knocking against a wall - you will be hurt, but the wall has not hurt you.

Môžeš sa zraziť s osvieteným človekom, ale bude to tvoj problém, nie jeho.  A ak sa v tom strete zraníš, aj to je tvoj problém.  On ti nemôže ublížiť.  Je to ako búchanie do steny, ty sa zraníš, ale stena ti neublíži.

The ego is always looking for some trouble. Why? Because if nobody pays attention to you, the ego feels hungry.

Ego stále vyhľadáva nejaké problémy.  Prečo?  Pretože ak ti nik nevenuje pozornosť, ego cíti hlad.

It lives on attention.

Prežíva na pozornosti.

So even if somebody is fighting and angry with you, that too is good because at least the attention is paid. If somebody loves, it is okay. If somebody is not loving you, then even anger will be good. At least the attention will come to you. But if nobody is paying any attention to you, nobody thinks that you are somebody important, significant, then how will you feed your ego?

Takže aj keď s tebou niekto bojuje a hnevá sa na teba, aj to je dobré, lebo aspoň ti venuje pozornosť.  Ak niekto miluje, je to ok.  Avšak ak ťa už nemiluje, aj hnev postačí.  Aspoň dostaneš svoju dávku pozornosti.  Ale ak ti nik nevenuje pozornosť, nik si nemyslí, že si niekto dôležitý, významný, ako nakŕmiš svoje ego?

Other's attention is needed.

Pozornosť iných je potrebná.

In millions of ways you attract the attention of others; you dress in a certain way, you try to look beautiful, you behave, you become very polite, you change. When you feel what type of situation is there, you immediately change so that people pay attention to you.

Existuje milión spôsobov prostredníctvom ktorých si žiadaš pozornosť iných; určitým spôsobom sa obliekaš, snažíš sa vyzerať dobre, prostredníctvom svojho správania, snažíš sa byť veľmi zdvorilý, meníš sa.  Keď cítiš, aká situácia sa pred tebou predostrela, okamžite sa meníš, aby ti ľudia venovali pozornosť.

This is a deep begging.

Toto je hlboké žobranie.

A real beggar is one who asks for and demands attention. And a real emperor is one who lives in himself; he has a center of his own, he doesn't depend on anybody else.

Skutočný žobrák si pýta a dožaduje sa pozornosti.  Skutočný vládca je ten, kto žije v sebe samom; má svoje vlastné centrum, nezávisí na nikom inom.

Buddha sitting under his bodhi tree...if the whole world suddenly disappears, will it make any difference to Buddha? -none. It will not make any difference at all. If the whole world disappears, it will not make any difference because he has attained to the center.

Budha sediaci pod svojím bodhi stromom... ak by zrazu zmizol celý svet, zmenilo by sa niečo pre Budhu? Nič.  Vôbec nič by sa preňho nezmenilo.  Ak by sa zrazu celý svet vyparil, nič by sa preň nezmenilo, pretože dosiahol svoje centrum.

But you, if the wife escapes, divorces you, goes to somebody else, you are completely shattered - because she had been paying attention to you, caring, loving, moving around you, helping you to feel that you were somebody. Your whole empire is lost, you are simply shattered. You start thinking about suicide. Why? Why, if a wife leaves you, should you commit suicide? Why, if a husband leaves you, should you commit suicide? Because you don't have any center of your own. The wife was giving you the center; the husband was giving you the center.

Ale ty, ak ti ujde žena/muž, rozvedie sa s tebou, začne si s niekým iným, si úplne zdrvený/á – pretože ti venoval/a pozornosť, starostlivosť, lásku, pohyboval/a sa okolo teba, dával/a ti pocit, že si bol/a niekto.  Celá tvoja ríša je stratená, jednoducho si na dne.  Začneš myslieť na samovraždu.  Prečo?  Prečo, ak sa s tebou rozíde žena, by si ty mal spáchať samovraždu?  Prečo, ak sa s tebou rozíde múž, by si ty mala spáchať samovraždu?  Pretože nemáš svoje vlastné centrum.  Tvoja manželka ti dávala centrum; tvoj manžel ti dával centrum.

This is how people exist. This is how people become dependent on others. It is a deep slavery. Ego HAS to be a slave. It depends on others. And only a person who has no ego is for the first time a master; he is no longer a slave. Try to understand this.

Takto ľudia existujú.  Takýmto spôsobom sa stávajú závislými na ostatných.  Je to hlboké otroctvo.  Ego MUSÍ byť otrokom.  Závisí od ostatných.  Skús tomu porozumieť.

And start looking for the ego - not in others, that is not your business, but in yourself. Whenever you feel miserable, immediately close you eyes and try to find out from where the misery is coming and you will always find it is the false center which has clashed with someone.

Začni hľadať ego – nie v ostatných, to nie je tvoja vec, ale v sebe.  Kedykoľvek sa cítiš mizerne, okamžite zavri oči a pokús sa zistiť, odkiaľ trápenie prichádza, a vždy si uvedomíš, že je to falošné centrum, ktoré sa s niekým zrazilo.

You expected something, and it didn't happen.

Niečo si očakával/a a nestalo sa to.

You expected something, and just the contrary happened - your ego is shaken, you are in misery. Just look, whenever you are miserable, try to find out why.

Niečo si očakával/a a stal sa pravý opak – tvojím egom to zatriaslo, trápiš sa.  Jednoducho nahliadni, kedykoľvek sa budeš cítit mizerne, skús zistiť prečo.

Causes are not outside you. The basic cause is within you - but you always look outside, you always ask:

Príčiny nie sú mimo teba.  Hlavná príčina je v tebe – ale ty sa vždy pozeráš smerom von, vždy sa pýtaš:

Who is making me miserable?
Who is the cause of my anger?
Who is the cause of my anguish?
And if you look outside you will miss.
Just close the eyes and always look within.
The source of all misery, anger, anguish, is hidden in you, your ego.
And if you find the source, it will be easy to move beyond it. If you can see that it is your own ego that gives you trouble, you will prefer to dropp it - because nobody can carry the source of misery if he understands it.

Kto ma robí tak nešťastným/nešťastnou?

Kto je príčinou môjho hnevu?

Kto je príčinou mojej bolesti?

A ak sa pozrieš smerom von, netrafíš sa do čierneho.

Iba zavri oči a vždy sa pozri smerom dovnútra.

Zdroj všetkej mizérie, hnevu, bolesti je skrytý v tebe, v tvojom egu.

A ak nájdeš zdroj, bude jednoduché ísť ďalej.  Ak zbadáš, že je to práve tvoje vlastné ego, ktoré ti spôsobuje všetky problémy, dáš prednosť tomu, aby si sa ho zbavil – pretože nik nemôže vláčiť zdroj trápenia, ak tomu rozumie.

And remember, there is no need to dropp the ego.

A pamätaj, nie je potrebné sa ega zbaviť.

You cannot dropp it.

Nemôžeš sa ho zbaviť.

If you try to dropp it, you will attain to a certain subtle ego again which says, "I have become humble."

Ak sa ho budeš snažiť zbaviť, dosiahneš iba určité nepatrné ego, ktoré bude hlásať, „stal som sa pokorným.“

Don't try to be humble. That's again ego in hiding - but it's not dead.

Nepokúšaj sa byť pokorný.  To je opäť skryté ego – ale nie je mŕtve.

Don't try to be humble.

Nepokúšaj sa o pokoru.

Nobody can try humility, and nobody can create humility through any effort of his own - no. When the ego is no more, a humbleness comes to you. It is not a creation. It is a shadow of the real center.

Nik nemôže pokoru vyskúšať, a nik nemôže vytvoriť pokoru prostredníctvom vlastnej snahy – nie.  Keď už ego nie je, pokora príde k tebe.  Nie je to tvoj výtvor.  Je to tieň skutočného centra.

And a really humble man is neither humble nor egoistic.

A skutočne pokorný človek nie je ani pokorný, ani egoistický, ani samoľúby.

He is simply simple.

Jednoducho je jednoduchý.

He's not even aware that he is humble.

Ani si nie je vedomý toho, že je pokorný.

If you are aware that you are humble, the ego is there.

Ak si uvedomuješ to, že si pokorný, hlási sa ego.

Look at humble persons.... There are millions who think that they are very humble. They bow down very low, but watch them - they are the subtlest egoists. Now humility is their source of food. They say, "I am humble," and then they look at you and they wait for you to appreciate them.

Pozri sa na pokorné osoby... Sú milióny  tých, ktorí si myslia, že su pokorní.  Hlboko sa poklonia, ale pozoruj ich – sú to najnepatrnejší egoisti.  Skromnosť a pokora sú zdrojmi ich obživy.  Hovoria, „som skromný,“ pozrú sa na teba a čakajú na to, kedy ich oceníš.

"You are really humble," they would like you to say. "In fact, you are the most humble man in the world; nobody is as humble as you are." Then see the smile that comes on their faces.

„Si naozaj skromný,“ chceli by od teba, aby si povedal.  „V skutku si ten najskromnejší človek na svete; nik nie je taký skromný ako ty.“  Potom pozoruj úsmev, ktorý sa objaví na ich tvári.

What is ego? Ego is a hierarchy that says, "No one is like me." It can feed on humbleness - "Nobody is like me, I am the most humble man."

Čo je to ego?  Ego je hierarchia ktorá vraví, „Nik nie je ako ja.“  Može sa živiť na pokore – „Nik nie je ako ja, ja som ten najskromnejší na svete.“

It happened once:

Raz sa stalo:

A fakir, a beggar, was praying in a mosque, just early in the morning when it was still dark. It was a certain religious day for Mohammedians, and he was praying, and he was saying, "I am nobody. I am the poorest of the poor, the greatest sinner of sinners."

Fakír, žobrák, sa modlil v mešite, skoro ráno, keď bola ešte tma.  Bol práve náboženský moslimský sviatok, a tak sa modlil a vravel: „Som nikto.  Som ten najchudobnejší z chudobných, najväčší hriešnik zo všetkých.“

Suddenly there was one more person who was praying. He was the emperor of that country, and he was not aware that there was somebody else there who was praying - it was dark, and the emperor was also saying:

Zrazu tam bola dalšia osoba, ktorá sa modlila.  Bol to panovník krajiny, ktoý nevedel, že sa s ním v mešite modlí ešte niekto iný – bola tma a panovník taktiež hovoril:"I am nobody. I am nothing. I am just empty, a beggar at our door." When he heard that somebody else was saying the same thing, he said, "Stop! Who is trying to overtake me? Who are you? How dare you say before the emperor that you are nobody when he is saying that he is nobody?"

„Som nikto.  Som ničím.  Som iba prázdnota, žobrák pri dverách.“  Keď počul, že niekto ďalší hovorí tú istú vec, povedal, „Prestaň! Kto sa to snaží ma predstihnúť?  Kto si?  Ako sa pred panovníkom opovažuješ povedať, že si nikým, keď on hovorí, že je nikto?“

This is how the ego goes. It is so subtle. Its ways are so subtle and cunning; you have to be very, very alert, only then will you see it. Don't try to be humble. Just try to see that all misery, all anguish comes through it.

Takto funguje ego.  Je nepatrné.  Jeho spôsoby sú tak zákerné a lstivé; musíš byť veľmi veľmi ostražitý/á, iba tak ho spozoruješ.  Nepokúšaj sa byť skromný/á.  Iba sa pokús vidieť, že všetko trápenie a bolesti prichádzajú práve skrz neho.

Just watch! No need to dropp it.

Iba pozoruj.  Nie je potrebné sa ho zbaviť.

You cannot dropp it. Who will dropp it? Then the DROPPPER will become the ego. It always comes back.

Nie je možné zbaviť sa ho.  Kto sa ho zbaví?  Ten sa potom stane svojím egom.  Vždy sa vráti späť.

Whatsoever you do, stand out of it, and look and watch.

Čokolvek robíš, postav sa mimo a pozoruj.

Whatsoever you do - humbleness, humility, simplicity - nothing will help. Only one thing is possible, and that is just to watch and see that it is the source of all misery. Don't say it. Don't repeat it - WATCH. Because if I say it is the source of all misery and you repeat it, then it is useless. YOU have to come to that understanding. Whenever you are miserable, just close the eyes and don't try to find some cause outside. Try to see from where this misery is coming.

Čokolvek robíš – pokora, skromnosť, jednoduchosť – nič nepomôže.  Iba jedna vec je možná, a to je pozorovať a uvedomiť si, že práve ego je pôvodca všetkého trápenia.  Nehovor to.  Neopakuj to – POZORUJ.  Pretože ak ja poviem, že je to zdroj všetkého trápenia a ty to iba zopakuješ, je to zbytočné.  TY musíš prísť k tomuto porozumeniu.  Kedykoľvek ti je mizerne, zavri oči a nepokúšaj sa nájsť príčiny mimo teba.  Pokús sa vidieť, kde trápenie pramení, odkiaľ prichádza.

It is your own ego.

Je to tvoje vlastné ego.

If you continuously feel and understand, and the understanding that the ego is the cause becomes so deep-rooted, one day you will suddenly see that it has disappeared. Nobody dropps it - nobody can dropp it. You simply see; it has simply disappeared, because the very understanding that ego causes all misery becomes the droppping. THE VERY UNDERSTANDING IS THE DISAPPEARANCE OF THE EGO.

Ak budeš sústavne cítiť a chápať, a porozumenie, že ego je príčina, sa stane hlboko zakorenená, jedného dňa zrazu uvidíš, že pominulo.  Nik sa ho nazbaví – nik sa ho nemôže zbaviť.  Uvidíš; jednoducho pominulo, pretože už samotné poznanie, že ego spôsobuje všetko trápenie sa stane oslobodzujúcim.  SAMOTNÉ POROZUMENIE PREDSTAVUJE ZAČIATOK KONCA TVOJHO EGA.

And you are so clever in seeing the ego in others. Anybody can see someone else's ego. When it comes to your own, then the problem arises - because you don't know the territory, you have never traveled on it.

Si tak chytrý/á v odhaľovaní ega ostatných.  Hocikto môže vidieť ego druhých.  Keď príde k tomu vidieť svoje vlastné, vzniká problém – pretože nepoznáš územie, nikdy si po ňom necestoval/a, je to neznáma pôda.

The whole path towards the divine, the ultimate, has to pass through this territory of the ego. The false has to be understood as false. The source of misery has to be understood as the source of misery - then it simply dropps.

Celá cesta smerom k duchovnému, konečnému, musí prejsť týmto územím ega.  Falošné musí byť pochopené ako falošné.  Zdroj trápenia sa musí chápať ako zdroj trápenia – potom sa začneš oslobodzovať.When you know it is poison, it dropps. When you know it is fire, it dropps. When you know this is the hell, it dropps.

Ak vieš, že je to jed, upustíš od toho.  Ak vieš, že je to oheň, zahasíš ho.  Ak vieš, že je to peklo, hodíš to cez palubu.

And then you never say, "I have droppped the ego." Then you simply laugh at the whole thing, the joke that you were the creator of all misery.

Potom nikdy nepovieš, „odhodil som svoje ego.“  Potom sa už iba na celej veci zasmeješ.  Zasmeješ sa vtipu, že ty sám/a si bol/a tvorcom všetkého trápenia.

I was just looking at a few cartoons of Charlie Brown. In one cartoon he is playing with blocks, making a house out of children's blocks. He is sitting in the middle of the blocks building the walls. Then a moment comes when he is enclosed; all around he has made a wall. Then he cries, "Help, help!"

Nedávno som sa pozeral na rozprávky Charlie Brown.  Charlie sa v jednej časti hraje s kockami pre deti.  Stavia z nich dom.  Sedí uprostred kociek a stavia okolo seba stenu.  Potom nastane moment, kedy si uvedmí, že je obkolesený; vybudoval okolo seba múr.  Nato začne plakať a kričať, „Pomoc, pomoc!“

He has done the whole thing! Now he is enclosed, imprisoned. This is childish, but this is all that you have done also. You have made a house all around yourself, and now you are crying, "Help, help!" And the misery becomes a millionfold - because there are helpers who are also in the same boat.

Nech sa páči, urobil presne to.  Je obkolesený, uveznený.  Je to detinské, ale to isté si urobil/a aj ty.  Vybudoval/a si okolo seba múr, a teraz nariekas, „Pomóc, pomóc!“  A tvoje trápenia sa ešte znásobuje, pretože okolo teba sú ľudia, ktorí sa ti snažia pomôcť, no zároveň sú na tej istej lodi, majú ten istý problém.

It happened that one very beautiful woman went to see her psychiatrist for the first time. The psychiatrist said, "Come closer please." When she came closer, he simply jumped and hugged and kissed the woman. She was shocked. Then he said, "Now sit down. This takes care of my problem, now what is your problem?"

Raz jedna veľmi pekná žena išla poprvýkrát navštíviť svojho psychiatra.  Psychiater povedal, „Poďte bližšie, prosím.“  Keď prišla bližšie, jednoducho vyskočil, objal ju a pobozkal.  Ostala šokovaná.  Potom on povedal, „Teraz sa posaďte.  Môj problém sa práve vyriešil.  Aký je váš problém?“The problem becomes multifold, because there are helpers who are in the same boat. And they would like to help, because when you help somebody the ego feels very good, very, very good - because you are a great helper, a great guru, a master; you are helping so many people. The greater the crowd of your followers, the better you feel.

Problém sa iba znásobuje, pretože pomáhajú ľudia s rovnakými ťažkosťami.  Chceli by pomôcť, pretože keď niekomu pomôžeš, tvoje ego sa cíti veľmi dobre, veľmi, veľmi dobre – pretože si skvelý pomocník, veľký guru, majster; pomáhaš toľkým ľuďom.  Čím viac ľudí ťa obdivuje a nasleduje, tým sa cítiš lepšie.

But you are in the same boat - you cannot help.

Avšak si na tej istej lodi – nemôžeš pomôcť.

Rather, you will harm.

Skôr uškodíš.

People who still have their own problems cannot be of much help. Only someone who has no problems of his own can help you. Only then is there the clarity to see, to see through you. A mind that has no problems of its own can see you, you become transparent.

Ľudia, ktorí majú stále svoje vlastné problémy, nemôžu byť príliš nápomocní.  Iba niekto, kto nemá problém sám so sebou ti môže pomôcť.  Iba vtedy je tam potrebná jasnosť, jasnosť vidieť cez teba.  Myseľ, ktorá nemá vlastné problémy so sebou, ťa môže vidieť, staneš sa priezračným.

A mind that has no problems of its own can see through itself; that's why it becomes capable of seeing through others.

A myseľ, ktorá nemá vlastné problémy, môže vidieť skrz seba; preto má schopnosť vidieť skrz ostatných.

In the West, there are many schools of psychoanalysis, many schools, and no help is reaching people, but rather, harm. Because the people who are helping others, or trying to help, or posing as helpers, are in the same boat.

V západnom svete existuje mnoho škôl psychoanalýz, veľké množstvo, ale ľuďom skutočne nepomáhajú, skôr im škodia.  Pretože ľudia, ktorí pomáhajú druhým alebo sa o to aspoň snažia, majú tie isté problémy.

...It is difficult to see one's own ego.

Je náročné vidieť svoje vlastné ego.

It is very easy to see other's egos. But that is not the point, you cannot help them.

Je veľmi jednoduché vidieť egá ostatných.  Ale to nie je cieľom, nemôžeš im pomôcť.

Try to see your own ego.

Pokús sa vidieť svoje vlastné ego.

Just watch it.

Iba ho pozoruj.

Don't be in a hurry to dropp it, just watch it. The more you watch, the more capable you will become. Suddenly one day, you simply see that it has droppped. And when it dropps by itself, only then does it dropp. There is no other way. Prematurely you cannot dropp it.

Neponáhlaj sa ho zbaviť, iba pozoruj.  Čím viac pozoruješ, tým sa staneš schopnejším.  Zrazu jedného dňa uvidíš, že si ho hodil/a cez palubu, resp. ono samo sa hodí cez palubu.  A keď sa odhodí samo, iba vtedy si sa ho zbavil/a. Iný spôsob neexistuje.  Predčasne sa ho nezbavíš.

It dropps just like a dead leaf.

Odpadne ako suchý list.

The tree is not doing anything - just a breeze, a situation, and the dead leaf simply dropps. The tree is not even aware that the dead leaf has droppped. It makes no noise, it makes no claim - nothing.

Strom nerobí nič – iba vánok, daná situácia, a suchý list jednoducho odpadne.  Strom si ani neuvedomí, že mu list odpadol.  List nevidá žiaden zvuk, nehlási sa – nič podobné.

The dead leaf simply dropps and shatters on the ground, just like that.

Suchý list jednoducho odpadne na zem a roztrúsi sa.

When you are mature through understanding, awareness, and you have felt totally that ego is the cause of all your misery, simply one day you see the dead leaf droppping.

Keď si dospel/a čo sa týka porozumenia, vedomia, a pocítil/a si, že ego je príčinou všetkého tvojho trápenia, jedného dňa uvidíš uschnutý list odpadnúť.

It settles into the ground, dies of its own accord. You have not done anything so you cannot claim that you have droppped it. You see that it has simply disappeared, and then the real center arises.

Padne na zem, rozloží sa v súlade s prírodou.  Neurobil/a si nič, takže nemôžeš tvrdiť, že si ho odhodil/a.  Jednoducho uvidíš, že ego ustúpilo, a skutočné centrum povstane.

And that real center is the soul, the self, the god, the truth, or whatsoever you want to call it.

A skutočné centrum je duša, tvoje vlastné ja, boh, pravda alebo už akokoľvek sa rozhodneš to nazvať.

It is nameless, so all names are good.

Je bezmenné, takže všetky mená sú fajn.

You can give it any name of your own liking.

Môžeš to nazvať akokoľvek chceš.

From Beyond the Frontier of the Mind by Osho

Z knihy Beyond the Frontier of the Mind od Osha

 


Helper313
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.16   |   2013-04-21  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Skutočné môže byť spoznané iba prostredníctvom falošného, takže ego je nutnosť. Človek tým musí prejsť. Je to niečo ako prostriedok výchovy alebo výcvik. Skutočné môže byť poznané iba prostredníctvom ilúzií. Pravdu nemôžeš poznať priamo. Najskôr musíš poznať to, čo nie je pravdivé. Najprv sa musíš oťukať s nepravdivým. Prostredníctvom tohto stretu sa stávaš spôsobilým na poznanie pravdy. Ak poznáš falošné ako falošné, svitne na pravdu.

Ego je potreba; je to sociálna potreba, je to vedľajší produkt spoločenskej existencie. Spoločnosť je všetko, čo je okolo teba – nie ty, ale všetci okolo teba. Všetci, mínus ty, je spoločnosť. Keď začneš chodiť do školy, učiteľ sa bude vyjadrovať k tomu, kto si. Získaš priateľstvá s inými deťmi, ktoré budú odzrkadľovať to, kto si. Postupne každý pridáva k tvojmu egu, a každý sa bude pokúšať upravovať tvoje ego takým spôsobom, aby si sa nestal problémom pre spoločnosť."


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.16   |   2013-04-21  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Majú určitý typ ega, ktoré spoločnosť neschvaľuje. Na druhej strane, ak spoločnosť schvaľuje, je všetko v poriadku.

Jeden človek zabije – stal sa z neho vrah.

Ten istý človek vo vojne zabije tisíce – stane sa z neho hrdina. Spoločnosti nevadí samotná vražda, ak je spáchaná v jej záujme – potom je to v poriadku. Spoločnosť sa netrápi pre morálku.

Morálka znamená iba zapadnutie do spoločnosti.

Ak je spoločnosť vo vojne, morálka sa mení.

V mierových časoch sa morálka mení znovu.

Morálka je sociálna politika. Je to diplomacia. Každé dieťa musí byť vychované takým spôsobom, aby zapadlo do spoločnosti, to je všetko. Pretože spoločnosť ma záujem na efektívnych členoch. Spoločnosť nemá záujem na tom, aby si dosiahol sebapoznanie.

Spoločnosť vytvorí ego, pretože ego je možné kontrolovať a manipulovať. Tvoje vlastné ja(self) nie je kontrolovateľné alebo manipulovateľné. Nikto nikdy nepočul o spoločnosti kontrolujúcej ľudské ja(self) – nemožné."


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.16   |   2013-04-21  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "A dieťa potrebuje centrum; dieťa je úplne nevedomé svojho vlastného centra. Spoločnosť mu poskytne centrum a dieťa je postupom času presvedčené, že poskytnuté centrum alebo ego, ktoré mu spoločnosť dá, je jeho vlastné." - a TOHO PRÁVĚ ti zodpovědní za společnost systematicky a plošně zneužívají, stejně jako státní stalking.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.84.   |   2013-04-21  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K článku: Sionistická manipulácia v praxi!

Vytiahnem len jedno:
?????????Spoločnosť je všetko, čo je okolo teba – nie ty, ale všetci okolo teba. Všetci, mínus ty, je spoločnosť.????????

Jediná logika môže byť len naplnená, ak som nie ja, neexistuje žiadna spoločnosť! Ak som, som súčasť spoločnosti!

Slovo morálka je výplodom pomäteného mozgu chazaro-sionistického-žido-kresťanského systému, je to manipulatívna snaha zaviesť do spoločnosti normy, ktoré sú blízke podstate parazitujúcemu systému, obhajujú ho a pomáhajú udržiavať systém, či už v čase mieru alebo vojny a k tomu si zriadia aj všetky potrebné donucovacie inštitúcie na ovládanie a manipuláciu s ľudmi!

Podstate ľudstva je vlastný význam slova mravnosť, pretože ten môže byť len jeden / buď je mravný alebo nemravný / a praktizujúcich moráliek aj v jednej spoločnosti môže byť a aj je veľa, pre každú vrstvu je iná, ktorá je jej vlastná a ju charakterizuje, sú to rôzné falošné morálky!!! Všetky oblasti rozvinuté v článku sú nelogické sionistické kecy slúžiace jedine na manipuláciu nerozvinutého uvedomenia!


gogo . vefonigo22   |   ip:188.123.1   |   2013-04-21  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  janko logika je prilis limitovana obmedzena, aby mohla obsiahnut celu pravdu :)...


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.84.   |   2013-04-21  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gogo.vefonigo22

Poznáš lepší nástroj uvedomovania skutočností ako je logika? V tom máš pravdu, že slovo logika je málo limitovaná, ale len pre toho, kto nechápe v súvislostiach, pretože do logiky je zahrňovaný """súhrn""" takých nástrojov ako:

- pozorovanie
- porovnávanie
- zovšeobecňovanie
- analýza
- syntéza
- dedukcia
- abstrakcia
- tvorba súdov,

pridal by som k ním aj poznanie skutočných dejín ľudstva a nie hist-óri a zahrnul by som do toho aj svedomie a spravodlivosť, aby nedošlo k subjektívným a manipulatívnym záverom s vylúčením relativizmu subjektov a zahrnutím absolutných právd /overených axiom /, nástrojov a metód z iných prírodných vedných odborov dosiahnutých a overených v našej slnečnej sústave, bez posluhovania akejkoľvek ideológií!

Logika má len jedno jediné obmedzenie v jasnosti uvažovania / kedy sa môže odchýliť, ale nie zviesť zo smeru cesty / a to dosiahnutou úrovňou skutočne reálnych a pravdivých zákonov prírody a vesmíru s použitím relevantných poznatkov ľudstva, lebo tieto poznatky nepriamo vplývajú na jej nástroje a metódy!

Logika má zároveň tú dobrú vlastnosť, že kto ju má, tak o nej nemusí ani uvažovať, pretože pracuje automaticky na pozadí pamäte a dotyčný má, podľa svojej úrovne vedomia, k dispozícii závery logiky áno, či nie a ľahko odhalí manipuláciu!

A manipulácia s tvojej strany je nadhadzovanie celej pravdy, vari existujú rôzne stavy pravdy / polovičná, 1/4, 1/8,1/32,.../?
Ako som povedal konečná pravda je daná konečným stupňom poznania a pravda relatívna odzrkadľuje práve tieto dosiahnuté stupne poznania a nesmie sa nahradzovať / ako si niektorí myslia / relativizmom subjektívneho - vypočítaveho a manipulatívneho poznania!

Dúfam, že to nie je tvoj prípad!

Pepe . durumari50   |   ip:95.103.63   |   2013-04-21  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a sakra práve som zistil ,že som osvietený . Ta pekne .


gogo . vefonigo22   |   ip:188.123.1   |   2013-04-21  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moralne vyspely clovek nepotrebuje ziadne svedomie, pretoze on je moralka sama o sebe ...svedomie sa objavuje iba u cloveka, ktory je v konflikte a ma problemy sam so sebou...jeho ego chce jedno, spolocnost druhe a pravda je nieco tretie...tento bordel v sebe ludia volaju svedomie :). iba ten, kto nezije svedomito, tak je cisty clovek bez vnutornych konfliktov...


gogo . vefonigo22   |   ip:188.123.1   |   2013-04-21  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A manipulácia s tvojej strany je nadhadzovanie celej pravdy, vari existujú rôzne stavy pravdy / polovičná, 1/4, 1/8,1/32,.../?


Vidis ty si presny priklad silne logickeho cloveka...logikou/intelektom mozes iba nieco naznacit, ale vzdy su to len slova, ktore su vzdy neuplne. Mozes niekomu vela rozpravat o laske, moralke, ale byt milujucim a moralnym je vzdy nieco uplne ine..
Clovek Ti povie, ze logika nemoze obsiahnut celu pravdu a tvoj rozum uz kuvika, ze su aj tretinove pravdy :)))..tak funguje logika, ale pochopenie toho co sa skryva pri tom nevyslovenom v medzerach uz je inteligencia :))


Bezejmenny . naletudu51   |   ip:90.178.25   |   2013-04-21  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gogo moudre promluvil §


Bezejmenny . naletudu51   |   ip:90.178.25   |   2013-04-21  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  az na, ta inteligence ? co si pod ni predstavujes kdybys ji mel definovat ?


kfu . rilovixe40   |   ip:62.77.97.   |   2013-04-21  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Výborná téma aj článok, iba mi vadila jeho forma - kurz anglictiny.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.93.   |   2013-04-22  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gogo.vefonigo22

Ty kuvikáš o svojej celej pravde, si len ešte také inteligentné nedôchodča, ktoré vie točiť len jazykom a rozum nepoužije, o čom plne svedší tvoje:

"""Moralne vyspely clovek nepotrebuje ziadne svedomie, pretoze on je moralka sama o sebe ...svedomie sa objavuje iba u cloveka, ktory je v konflikte a ma problemy sam so sebou...jeho ego chce jedno, spolocnost druhe a pravda je nieco tretie...tento bordel v sebe ludia volaju svedomie :). iba ten, kto nezije svedomito, tak je ???cisty clovek??? bez vnutornych konfliktov..."""

Pekne si sa odhalil! Veru máš pravdu, nie každý človek sa narodením stáva človekom! Tiež máš pravdu, že regenerát nepotrebuje svedomie, pretože ho ani nemá!

Presne si sa zaradil do následovne opísaných charakteristík:

http://www.ulozto.cz/xJBXLZM/r-m-vlas-talmud-zdroj-nenavisti-cz-pdf
http://czechnewstv.cz/lekar-vedecky-vladnou-psychopati-a-bestie-obcane-z-nich-stunou/

Ty malý psychopat!


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.14   |   2013-04-22  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naopak toto hodnotím velmi vysoko: "Moralne vyspely clovek nepotrebuje ziadne svedomie, pretoze on je moralka sama o sebe ...svedomie sa objavuje iba u cloveka, ktory je v konflikte a ma problemy sam so sebou...jeho ego chce jedno, spolocnost druhe a pravda je nieco tretie...tento bordel v sebe ludia volaju svedomie :). iba ten, kto nezije svedomito, tak je ???cisty clovek??? bez vnutornych konfliktov..."

Dobrá práce Člověče, gogo!


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.14   |   2013-04-22  (16:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  0VŠEM i tak, že Člověk Vědomý a ŽIVÝ nepotřebuje ani být morálně vyspělý, protože má sVědomí. Ovšem morálka a svědomí ani nemusejí být v závislosti.
Normálně vyzrálý Člověk už nepotřebuje žádný tyhle berličky.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.14   |   2013-04-22  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mor-álka je v překladu POKLESLOST - to jen abych vyvrátil mylný djem, co to sloo představuje a jak Vám mediálně obrátili konotace jak ho vnímat!


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.14   |   2013-04-22  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tyhle obežličky(jako umělé programy o "morálce", "svědomí", "společenském apelu" a podobných dřístech) je třeba nakonec odhodit, aby nepřekážely. Vskutku - normální vyspělý Člověk je už nad tím (i pod tím). A neslouží jim, ale ony jemu (Živé nemá sloužit neživému a otročit věcem, slovům a konstruktům.)


imelo . felegyha79   |   ip:78.98.55.   |   2013-04-22  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jeden aspekt z urovne vnimania reality,ale je to aj inak, aj uplne inak..aj nijak.Ako potrava bieda v urovni vnimania dobre-zle


imelo . felegyha79   |   ip:78.98.55.   |   2013-04-22  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Falosne mozme brat aj ako iluzorne ked vnimame realitu ako dualitu subjekt a objekt,ego ako nastroj ma sklon k dualite a ma rovnako iluzornu podstatu,je to ale pomocka na ceste nie jej uzivatel.Som Ja ruka?diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Rozhovor s Jarkem, pašerakem a vyrobcem pseudoalkoholu


2012-09-20  (08:43)  |  Úvahy a komentáre
"Ladik, kura, nevim. Kdosik to dojebal. Dvacet roku si člověk dava pozor, a pak mu to jakysik mamlas rozbije. Kdosik dodal do systemu materyjal, kery byl pomišany s metylem. To zme nemohli tušit. Zrobili zme všecky procedury, kere robime normalně. Perfektně zme to vyčistili a předali dal. Partyja z teho zrobila ty svoje tuzemaky, vodky, švestkove slivovice a jine sajrajty pro blbce. Nikdo ale netušil, že v tym je metyl. Metyl nevyčistiš."


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Bývalý šéf FBI, Ted Gunderson L., urobil vyhlásenie týkajúce sa chemtrails !

Náhodou viem o dvoch miestach, kde lietadla tento "náklad smrti" ...kde toto svinstvo striekajú na nás. Štyri lietadlá Národnej gardy sú vo vzduchu v Lincolne a v Nebraske. A ostatné lietadlá sú mimo v Oklahome. Osobne som pozoroval lietadla, ktoré ešte stáli v Nebraske - Lincolne, v Nebraske - u Air National Guard. Na týchto lietadlách niesu žiadne označenia. Sú to obrovské, bombardéry typu lietadla a bez označenia. Jedná sa o trestný čin: zločin proti ľudskosti...


Sarkozy a spol. kolik deti zabijes tuto noc ???

Pošpinená krása

Írán sundal americký bezpilotní letoun nad zařízení...

Open-source do reálného života 2 časť: Solárny panel

Neustále čakanie

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3519 s