18. September 2019
    
Možnosti vytvárania komunít na Slovensku - Dolezite.sk

Možnosti vytvárania komunít na Slovensku


  2013-02-22  (08:08)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Možnosti vytvárania komunít na Slovensku

Aké sú podmienky a možnosti vytvárania alternatívneho spôsobu života na Slovensku? Aký model by bol najvhodnejší pre nás? V akej forme by sa dal projekt rodovej osady aplikovať u nás na Slovensku (aj v Čechách)?

Na začiatok si objasníme rozdielne  ekonomické a historické skutočnosti, ktoré formovali život v Rusku a v našej vlasti. Poľnohospodárska pôda bola u nás, na rozdiel od Ruska, vlastnícky ucelená a obhospodarovaná. Reálne vlastnícke vzťahy k pôde na vidieku boli síce kolektivizáciou v 50-tych rokoch narušené, ale preťať úplne sa ich nepodarilo. Ľudia na dedine väčšinou prestali byť samostatnými hospodármi, museli sa zamestnať v družstvách alebo v továrňach, prípadne sa sťahovali do miest, ale časť pôdy im predsa zostala vo vlastníctve alebo bola daná do užívania družstvu. V 70-tych rokoch časť družstiev vďaka masívnym dotáciám a pridruženým výrobám začala aj prosperovať. Známy je príklad Slušovíc, ktorý sa svojím fungovaním  podobal a mohol smelo konkurovať hociktorému väčšiemu agro-koncernu na Západe.

Ľuďom bol podobne, ako na Západe, ponúknutý konzum v deformovanej socialistickej podobe, čo uspalo ich verejnú spoločenskú angažovanosť. Utlmený tok tvorivej energie bol usmernený do súkromného života, čo sa na dedine prejavilo vlnou horúčkovitej výstavby väčšinou veľkých nevkusných domov, alebo starostlivosťou o vlastné záhradky, ktoré na dedine zostali skoro každému zachované z bývalých majetkov. Aj v mestách začali hromadne vznikať záhradkárske osady,  ktoré boli zakladané na štátom ponúkanej, nie príliš kvalitnej pôde,  avšak aj to mestskí ľudia s radosťou privítali. Vznikla tak celá záhradkárska kultúra, nahrádzajúca  chýbajúcu verejnú spoločenskú aktivitu.

Dá sa teda povedať, že skoro každý Slovák z mesta tak mal priamo alebo nepriamo prostredníctvom príbuzných žijúcich na dedine prístup k pôde. Rodová kontinuita bola tak viac menej zachovaná, vzťah lásky k svojej záhrade sa preniesol naprieč minimálne troma generáciami. To je veľmi dôležitý psychologický faktor. Naproti tomu v Rusku od doby kolektivizácie až po 70-te roky, keď vláda začala prideľovať ľuďom pozemky s malou výmerou, úplne chýbal pocit vlastníctva a vzťah k pôde. Navyše v komunistickom Rusku boli obrovské pohyby ľudí, presuny a premiešania celých národov, vyľudnenia rozľahlých oblastí a následne zakladanie nových miest. Často si terajšie generácie vôbec nepamätajú odkiaľ pochádzali ich starí alebo prastarí rodičia, kde majú korene. Rodová kontinuita tak prakticky nebola zachovaná, preto sa projekt rodovej usadlosti stáva projektom psychologicko-spoločenským, projektom zakladajúcim novú rodovú kontinuitu, čo je pre Rusov veľmi významné.

S vybudovaním rodovej osady je spojená aj otázka získania dostatočného množstva poľnohospodárskej pôdy. V SR je okolo 2,5 mil. ha poľnohospodárskej pôdy, čo na prvý pohľad vyzerá, že každá rodina by mohla teoreticky  mať svoj rodový statok v rozmere 1 ha. Problémom sú ale vlastnícke vzťahy. Z celkovej pôdy až 2 mil. ha patrí súkromným osobám, pričom táto pôda je veľmi rozdrobená a roztrúsená do malých výmer, alebo patrí bývalým družstvám, ktoré sa transformovali na obchodné spoločnosti. Zvyšných 0,5 mil. ha je pôda predtým neznámych vlastníkov, patriaca doteraz štátu, ktorá sa však postupne presúva do vlastníctva regiónov. Samosprávy sú dosť lačné po peniazoch, preto je veľký predpoklad, a to hlavne na juhu Slovenska, kde je najúrodnejšia pôda, že túto novo získanú pôdu šikovne predajú a prenajmú. Samosprávy tieto pozemky využijú na výstavbu priemyselných parkov a závodov, prípadne ich ponúknu na výstavbu rodinných domov, čo sa aj masovo deje, hlavne v okolí Bratislavy. Už teraz vidno, ako sa v lukratívnom pásme do 50 km od Bratislavy veľké časti  poľnohospodárskej pôdy menia na stavebné pozemky, sú rozdeľované do malých niekoľko árových pozemkov a veľmi draho predávané. Toto  tiež svedčí o nevedomej túžbe, aj keď v deformovanej podobe, ľudí z miest, zvlášť z Bratislavy, opustiť mesto a získať vlastný kúsok zeme. Len za posledných 10 rokov sa z BA vysťahovalo do bližšieho okolia  približne 30 000 ľudí.

V týchto nových satelitných mestečkách ľudia znovu žijú anonymne, ťažko alebo vôbec nevytvárajú zmysluplné komunitné spoločenstvá. Stavajú si veľké domy na úkor záhrady a tieto sú upravované maximálne do podoby sterilného trávnika. Málokto pestuje nejaké plodiny, každý cestuje za prácou do mesta autom. Vytvárané sú celé domčekové štvrte na spôsob amerických predmestí s malými výmerami pozemkov a veľkými domami podľa katalógov, urbanisticky väčšinou vôbec nezapadajúcich do okolitého prostredia. Akoby ľudia úplne stratili cit pre krajinu a krásu, snažia sa vytvoriť svoj nový priestor unikajúc z mesta a pritom si vytvárajú nové pasce. Takto si svoj priestor lásky nevybudujú. Keď ich deti vyrastú, odídu od svojich rodičov a v prázdnych veľkých domoch zostanú starí ľudia, ktorí len s ťažkosťami budú udržiavať tieto, na údržbu nákladné domy.

Niečo podobné sa už dialo v 70-tych rokoch, keď deti odmietali žiť spolu s rodičmi vo veľkých škaredých kockatých dedinských domoch a radšej išli žiť do miest do panelákov.  A znova sa ľudia nepoučili a znovu opakujú ten istý model. Akurát nové katalógové domy sú zdanlivo krajšie a modernejšie, hoci sú všetky na jedno kopyto, bez fantázie a bez ducha. O čo krajšie a na dušu dobre pôsobiace sú staré dedinské drevenice. Na nové domy si ľudia väčšinou berú veľké hypotéky, považujúc za samozrejmosť, že 20 - 30 rokov budú mať obaja manželia stále dobrú prácu a zdravie a že ju budú stále schopní splácať. Neuvedomujú si, že si vytvorili závislosť od banky, ktorá ich vďaka úrokom vlastne okráda o ich tvorivú silu.

Je jasné, že túžba po vlastnom priestore je u Slovákov veľmi silná. Už ťažšie je to s vedomím, pochopením toho, že táto túžba po svojom dome a pôde je skrytou túžbou po naplnení celkového života. Je to chcenie byť sám sebe pánom. Pre tých, čo skutočne cítia, že vytvorenie priestoru lásky je pre nich  prioritou, je hlavne určená cesta rodových statkov.

Z vyššie spomínaných ekonomických, psychologických a historických dôvodov vytváranie rodových usadlostí v takej forme a v takom rozsahu ako v Rusku asi na Slovensku nebude možné. V Rusku sa stáva cesta budovania rodových osád národným programom a masovým hnutím, na Slovensku sa pre túto ideu ťažko získa masové nadšenie a ešte menej pravdepodobné je, že sa nájde pre takéto „nezvyčajné" myšlienky podpora medzi politikmi. Pre Slovensko je skôr určená cesta skúšania a rozvíjania iných modelov spravodlivejšieho a trvalo udržateľnejšieho života. Tá by spočívala vo vhodnom skombinovaní vybratých prvkov už existujúcich európskych vzorov rôznych duchovno-ekologických usadlostí, ktoré by sa buď použili v rodových osadách, alebo by boli použité samostatne v iných aktivitách. V Európe máme veľa vzorov alternatívneho spôsobu života, ktoré nás môžu niečím inšpirovať. Osobne vidím pre Slovensko cestu k alternatívnym formám života prostredníctvom súbežného priebehu viacerých možností, a to:

 

Cesta rodových osád. Tá by spočívala vo vybudovaní  dvoch až troch rodových osád presne podľa zásad načrtnutých v knihách o Anastázii, ktoré by spĺňali kritériá zachovania kvality priestoru a susedských vzťahov. Ich hlavnú úlohu a význam by som videl vo vzdelávaco-výchovnej činnosti v tom naozajstnom ľudskom zmysle. Osady by sa stali  akýmisi živými vzormi, inkubátormi nového spôsobu života, skutočnými centrami novej obrody. Stali by sa miestom praktického odskúšania zásad permakultúry, ekozáhradníctva, geomantie, atď. vo veľkom priestore, k čomu by sa aj organizovali tematicky príbuzné semináre a kurzy, ktoré by mohli byť zdrojom dodatočných príjmov pre osadu. Išlo by o akúsi uvedomelú a na základe skutočného záujmu  regulovanú duchovnú eko - turistiku. V osadách by zároveň existovali školy nového typu pedagogiky 3. tisícročia, kam by sa chodili inšpirovať mnohí učitelia aj laici z celej krajiny. Tieto školy by neboli určené len deťom, ale súčasne by sa stali aj kultúrno-vedeckými centrami, knižnicami, otvorenými pre akékoľvek pozitívne duchovné aktivity, meditácie a umelecké vystúpenia. Popritom by, samozrejme, mohli osadníci predávať svoje bio-produkty, liečivé rastliny a remeselno-umelecké diela. Tieto osady by v realite ukázali, čo sa dá uplatniť a použiť ďalej v našich podmienkach. Zároveň by boli aj laboratóriom uplatňovania priamej demokracie a ekonomiky v praxi, keďže ich správa a hospodárstvo by bolo založené na  alternatívnom princípe.

 

Cesta vidieckych komunít, prírodná cesta. Je to cesta odchodu z mesta na samostatné hospodárstva a malé farmy, bližšie k prírode. Cieľom by bolo rozvíjať jednoduchý, skromný, prirodzený a sebestačný život ľudského spoločenstva. Išlo by o návrat k životu našich predkov, venovaniu sa poľnohospodárstvu, tradičným remeslám a pestovaniu starých zvykov a obradov. Na Slovensku existuje už niekoľko takých samostatných usadlostí, fariem a komunít, napr. v Zaježovej, pri Detve, atď. V prospech tejto alternatívy hovorí nutnosť, že dnes viac ako kedysi je potrebné učiť sa a odovzdávať ďalej tradičné zručnosti a vedomosti, ako žiť v súlade s prírodou, ako sa uživiť z miestnych zdrojov, ako prirodzene pestovať potravu, stavať obydlia, robiť remeslá, liečiť, vzájomne spolupracovať, pretože pri súčasnom trende hrozí, že tieto vedomosti upadnú do zabudnutia. Táto cesta sa čiastočne prekrýva a súvisí aj s oživovaním záujmu o pôvodné slovanské duchovno, s návratom k pôvodným prameňom. Skupiny samostatných usadlostí môžu potom vzájomne vytvárať rôznu formu spolupráce podľa vlastného rozhodnutia, či už systémom družstva alebo menšej komunity. 

 

Cesta prenikania a premeny. Toto je najdôležitejšia cesta, ktorej ja osobne dávam v našich podmienkach najväčšiu váhu. Môžeme ju nazvať aj cestou občianskeho aktivizmu, ktorá sa snaží o postupnú premenu spoločnosti zvnútra. Je to spôsob, aby každý človek, tu a teraz, na mieste svojho pôsobenia, kde sa práve nachádza, dokázal v rámci bežného života začať pozitívne konať a pôsobiť. Pre túto cestu hovorí naliehavá potreba zmeny vedomia čo najväčšieho počtu ľudí, pričom táto zmena vedomia môže byť vo veľkom dosiahnutá práve pomocou využívania všetkých prístupných foriem oslovenia ľudí - cez masmédia, osvetové kampane, vydávanie čo najväčšieho množstva propagačných materiálov, organizovania kurzov a seminárov. Ide o zakladanie celej škály občianskych združení a nadácií pôsobiacich v oblasti propagácie alternatívneho vzdelávania, ochranárskych aktivít, propagovanie permakultúry a ekologického hospodárenia. Treba podporovať také projekty, ako je ozdravovanie miest, výsadba zelene - posvätných hájov v mestách a okolo miest, oživovanie dedín, propagovanie a šírenie permakultúry medzi záhradkármi a bežnými vidiečanmi na dedinách. Vytvárať tlak na vládu a samosprávy, aby prechádzali postupne na alternatívne zdroje energií. Každý, kto má svoju záhradku alebo vidiecky domček, môže hospodáriť v duchu permakultúry a biodynamického poľnohospodárstva a inšpirovať svojich susedov. Avšak najdôležitejšie je sa občiansky angažovať a vytrvalo pôsobiť na zmenu spoločenských pomerov. Aktivizmus by mal smerovať k vytváraniu modelov alternatívneho hospodárenia a priamej demokracie na miestnej úrovni tak, ako to bolo napr. v komunite Jarnä, kde zmeny by vychádzali zdola a postupne premieňali existujúce štruktúry. Zárodkom žiaducej premeny v danej obci by mohli byť práve prisťahovaní ľudia z mesta - novousadlíci, ktorí sú nezaťažení miestnymi pomermi, a ktorí by priniesli nové inšpirácie a vôľu  realizovať niečo nové.    

Tieto cesty realizované súbežne by vytvorili účinný synergický efekt schopný zmeniť slovenskú (a českú) spoločnosť. V Rusku sa to deje v pomere 90% prostredníctvom  cesty rodových statkov a 10% iným spôsobom. U nás by reálna váha vplyvu na radikálnu globálnu zmenu spoločnosti bola rozložená skôr v pomere 10% pre cestu rodových osád, 10% pre cestu vidieckych komunít a 80% pre cestu premeny a prenikania.

 

kapitola je z knihy  David Sulík : Zodpovedná spoločnosť- Alternatívna ekonomika, priama demokracia a komunity ako cesta k spravodlivejšej spoločnosti 

 

www.ekoobchod.sk/zodpovedna-spolocnost-david-sulik.html


David Sulík
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2013-02-22  (10:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aké sú podmienky a možnosti vytvárania alternatívneho spôsobu života na Slovensku?

Nekonečné.


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-02-22  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozitívum v alternatívnom spôsobe života vidím v tom, že každý sa môže realizovať, každý nájde uplatnenie, môže rozvinúť svoju fantáziu do nekonečna...znamenalo by to koniec masového otroctva...hr . qocywibi08   |   ip:85.237.22   |   2013-02-22  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne sa pozdáva myšlienka a právny postup, že každý kto chce mať vlastný pozemok na ktorom človek žije , mu má byť daný . Zadarmo. ÁNO ! Zadarmo ?

Zadarmo ale v skutočnosti nič nie je.

Ak túto dilemu chcem vyriešiť , tak cez peniaze ( alebo , čo za to ? ) to ťažko vyriešim .

Preto ak sa mám ďalej pohnúť , tak dobrou pomôckou my je antropozofia a s ňou sociálna trojčlennosť. EKONOMIKA , KULTÚRA , PRÁVO.
Keď sú tieto tri odvetvia (ekonomika,kultúra,právo) v rovnováhe , zastúpené tak aby sa ,zdravo podporovali vzájomne , spoločnosť by sme mohli nazvať ako zdravú , morálne dôstojnú spoločnosť.
Keď sa však jedno odvetvie rozširuje viacej tak je to vždy na úkor zostávajúcich dvoch odvetví,
príklad : EKONOMIKA sa rozširuje na úkor KULTÚRY a PRÁVA , to znamená peniaze zasahujú do spoločnosti aj tam kde by zasahovať nemali, avšak kde má byť zastúpená KULTÚRA alebo PRÁVO , tak spoločnosť časom chorľavie, klesá dôstojnosť a morálka človeka , ako aj jedinca v spoločnosti.

A v tomto prípade som presvedčený táto otázka, dilema sa týka oblasti PRÁVA .
Preto ak ja nemám svoj pozemok ( 1 hektár )na ktorom by som žil a ktorý my patrí tak to z dôvodu toho že som si není vedomý tohto práva , vlastniť pozemok ( môj životný priestor) a neuplatňujem si ho toto právo.
A to preto lebo som si není vedomý tohto PRÁVA.

Preto pozemok ako životný priestor darmo budem riešiť spôsobom ,formou ,, čo za to ? Teda koľko ma bude stáť peňazí , môj životný priestor ? Oblasťou EKONOMIKY. Teda cez peniaze.

Vlastniť svoj pozemok ako životný priestor, je prirodzené PRÁVO každého človeka, ktorý o to stojí a ktorý to tak chce. EKONOMIKA a peniaze by do toho nemali zasahovať.

Absencia PRÁVA spôsobuje nadmerný rast EKONOMIKY ?, Alebo ? Nadmerný rast EKONOMIKY spôsobuje absenciu PRÁVA ?

Preto vidím riešenie v hlásení sa k tomuto PRÁVU a jeho propagácií smerom do vnútra spoločnosti . Štát a úrady majú umožniť každému kto chce vlastniť svoj životný priestor ( teda 1 ha pôdy) aby mal ,vlastnil svoj pozemok , životný priestor.

Toť moja krátka a skromná úvaha, zhruba takto to vidím ja.

Sociálnu trojčlennosť si treba predstaviť ako kruh v ktorom EKONOMIKA, KULTÚRA , PRÁVO majú rovnaký priestor.
hr . qocywibi08   |   ip:85.237.22   |   2013-02-22  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SOCIÁLNU TROJČLENNOSŤ si treba predstaviť ako kruh v ktorom EKONOMIKA, KULTÚRA,PRÁVO majú rovnaký priestor , rovnakého obsahu , obrazne to vyzerá ako znak mercedesu a v každej časti oddelene sa nachádza jednotlivo PRÁVO , KULTÚRA , EKONOMIKA .

To len pre tých ktorý sa s týmto pojmom stretli prvýkrát a aby porozumeli čo tým myslím.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-02-23  (04:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale, ale, utopisti stale ziju a na scenu sa z nejakeho primestskeho smetiska vynoril slovensky utopista David Sulik...

Existuje mnozstvo realnych dovodov, preco taketo myslienky ostanu len utopistickymi snami mladeze...

Ja, kvoli prikladu, vyberiem len jeden... Cela myslienka rodovych osad, ak si to niekto nahodou nevsimol, je postavena na uvedomelosti ludi... UVEDOMELOST LUDI NIKDY NEEXISTOVALA, NEEXISTUJE A EXISTOVAT NEBUDE!!! Clovek bude vzdy "uvedomely" len natoklo, nakolko ho k tomu niekto donuti!!!

A tu sa konci aj rodova osada... Ale kludne rob reklamu svojej knihe dalej Davidko...


babajaga . waqejopa40   |   ip:95.105.25   |   2013-02-23  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pochytajme sa za ruky a vytvorme reťaz lásky...


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-02-23  (11:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Babajaga, to je vlastne babajoga, však ?

Reťaz lásky, hmm, to je ako závan čerstvého vetra v tomto zatuchnutom prostredí...


Bertold . fulixuju84   |   ip:178.40.95   |   2013-02-23  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A kapre v rybníku sa budú mlčky prizerať ako im rastie škodná v revíre, ktorá by im pomaly chcela vypustiť rybník, prípadne podkopať autoritu. "Ta to aký nezmysel"??? Skúste si do-hľadať príklady z reality na internete ako dopadli podobné komunity v demokratickom USA...Akože myšlienka dobrá, ale hlavne nie nahlas...Keď nič iné tak rátajte so závisťou a zlobou, ktorá je na Slovensku viac ako bežná...


Bertold . fulixuju84   |   ip:178.40.95   |   2013-02-23  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako príklad uvediem "kibuc" v Izraeli...skúste zistiť kam to "dopracovali za 30 rokov existencie a ako sa k nim správala vláda po určitom čase, keď zistila, že sú príliš nezávislí...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-02-23  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa malého počtu diskusných príspevkov je zrejmé, že nie je veľa záujemcov, ktorí by chceli nasledovať stopu síbírskej rosomáčky propagujúcej potemkinovské rodoosady. Dokonca ani dvaja indigoví pacienti, ktorí tu nedávno (v rámci samoterapie) blúznili o nejakej farme, a hneď aj teoreticky skrachovali. Sám som to pod pilotným článkom k tejto problematike nazval "Utopistický projekt modelu rodového socializmu s národnou tvárou", čím som chcel čo najvýstižnejšie vyjadriť obsah i s predikciou konečného výsledku. Nebudem to už rozvíjať, ale odkazujem čitateľa na príspevok Orangutana, ktorý to jasne a jednoducho zhrnul.
Ešte výstižnejšie to charakterizoval hneď v úvode Dr. Hujer jednoslovným vyjadrením prostredníctvom výrazu nekonečno. Čo znamená toto vyjadrenie v matematike a fyzike a interpretácie v praktickom živote, nemusím dúfam zdôrazňov

Nerozumiem, prečo niektorí tak usilujú o vznik niečoho čo už u nás dávno existuje. To je prekvápko, čo? Konské klapky dole z očí, utopisti! Rozhliadnite sa okolo, koľko rodových osád s priúdenými je vôkol nás. Najväčšia je dokonca v 300-tisícovej mestskej aglomerácii, ktorá má i neslávne označenie. Takže, keď už sme sa dostali z fikcie do reality, páči sa vám to? Sú to nekontrolované a neliečené hnisavé vredy na tele spoločnosti a názor ctihodných bielych občanov, platiacich dane, je jednoznačný: Nech odpadne čo je choré, spoločensky oportunistické a neprispôsobivé...!

S prihliadnutím na predošlý odstavec - nepotrebujeme tu pokusy s deštruktívnymi komunitami s rizikovými faktormi, viď. prípad hromadnej samovraždy sekty Svätyňa ľudu (aký príznačný názov!) s vyše 900 zmagorenými obeťami. Inak povedané, nepotrebujeme sa tu pochytať za ruky a v tranze si vyspevovať napríklad hare-hare či alejujá-a...

Zabúdate na najdôležitejšiu vec, a to je vzťah k okoliu. Najprv by vám to musel niekto legislatívne povoliť, a to sa (našťastie) nestane. Ale keby aj čisto teoreticky - len blbec by dovolil na svojom území nezávislé záhumienky (Loool!) s odlišnými zákonmi! Vy voláte po autonómii? Napokon, na toto je Slovensko príliš malé. O tom môžete snívať akurát tak za Uralom, ďaleko od civilizácie, ako sociálny experiment pod dohľadom štátu či ako o turistickej atrakcii vo forme Disneylandu uprostred prérie. A aj to len za vysokým plotom...

Kde bolo tam bolo, žil raz jeden filantropický rojko menom Robert Owen. Blúznil o nejakých družstevných výrobno-hospodárskych komunitách na rovnom vlastníckom základe. Vyšiel na psí tridsiatok a za nekonečne hlúpy experiment mu osud vymeral trest zomrieť v chudobe. Poznáte to zo školy, tí čo majú všeobecný rozhľad obmedzený na wikipédiu nech si to vygúgla...

Záverom mám pre vás jednu pozitívnu správu. Vidím, že si to predstavujete ako podľa priloženého ilustračného obrázka. Ak by mal teda niekto veľmi silnú potrebu obliecť sa do vrecoviny, popíjať medovinu, zastrieľať si z kuše a zahádzať si oštepom, skrátka cez víkend sa odosobniť a zahrať sa na Vikingov, Slovanov či Keltov, môže v lete navštíviť akcie venované osadnému životu týchto kmeňov. Ale dôrazne upozorňujem, že v nedeľu hra končí, po vytriezvení sa sadá do áut a odchádza sa s radosťou do civilizácie. Nech už je akákoľvek, patríme predovšetkým do nej...

:-DDD
lenlen . lovegigu11   |   ip:188.123.1   |   2013-02-23  (22:39)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  pande ty si typicky priklad produktu civilizaciestanciak . norogysi08   |   ip:80.94.55.   |   2013-05-18  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to pande: si to nazval utopisticky projekt modelu rodoveho socializmu s narodnou tvarou. utopisticky si to nazval pretoze si nic ine ako to co poskytuje sucasna civilizacia nevies predstavit. na slovensku je 2,4 mil ha polnohospodarskej pody, co predstavuje 0,5 ha na hlavu. aby jedna rodina sa dokazala uzivit staci podla odhadov jeden hektar pody. takze pri predpoklade stvorclennej rodiny, ak by na slovensku vsetci mala kazda rodina svoj hektar este polovica pody by zostala pre pestovanie polnohospodarskych produktov pre zahranicie alebo pre tych, co by mali problem s urodou v dany rok. cize utopisticke to nie je. a ostatne co si napisal rodovy socializmus s narodnou tvarou- no da sa to aj tak nazvat a ja osobne s tym nemam problem. ak k tomu chces dat nejaky izmus,tak asi ten socializmus to najlepsie vystihuje. mne je to aj prijemnejsie ako kapitalizmus ci komunizmus. to co tu david popisal je alternativa. alternativa k utopistickemu projektu nekonecneho rastu zivotneho prostredia drancujuceho globalneho kapitalizmu podporujuceho individualizmus alebo k utopistickemu projektu modelu zivotneho prostredia drancujuceho globalneho komunizmu potlacujuceho individualizmus. ked sa zamyslis nad tymito alternativami, mozno pochopis, ze najmenej utopisticky a vlastne jediny model, vdaka ktoremu moze ludstvo prezit a zit statne je ten co si ho ako utopisticky nazval ty.
to ze si to ty spajas so sektami je tvoj pohlad. je to komunita(po tvojom sekta), ktora ma radost z toho, ze si chce sadit stromy, kriky, zeleninu s cielom byt sebestacny. podobne ako fanusikov na hokejovom stadione mozes nazvat komunitou (sektou), ktora ma radost z toho ze pozera ako nejaky cudzi ludia hraju medzi sebou hokej, alebo mozes nazvat ako komunitu (sektu) ludi, ktori maju uspokojenie z toho, že kazdu nedelu chodia do kostola a veria v boha tak a len tak, ako im to kaze sveta cirkev. a aj tu, ked sa pozries na tieto sekty, povedz mi, ktora z nich ma najvecsi zmysel?
kazdy si nejak snazime spravit zo zivota raj. tvojim rajom, moze byt dom v meste, kde budes niekde za pasom, alebo za pocitacom robit pracu co ta bavi a veci, v ktorych vidis zmysel, alebo budes zit na dedine a budes chodit robit do mesta za pas ci za pocitac, alebo si spravis svoj raj vo svojej zahrade, a tvojou pracou bude to, ze sa o tento raj budes starat.
ako ano, ja osobne s tym nemam ziadnu skusenost. neviem ci jeden hektar uzivi cloveka. a tiez v tej zahrade bude potrebovat zit v nejakom dome a mat minimalne pristup k elektrickej energii. ale na ich zabezpecenie by bolo potrebnych urcite menej materialu ako je to v pripade utopistickeho modelu komunizmu ci utopistickeho modelu kapitalizmu.


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-18  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandáš, zlý duch

vo svojom poslednom rozsiahlom príspevku k článku si napísal vetu, citát G. Husáka z roku 1969:

Nech odpadne čo je choré, spoločensky oportunistické a neprispôsobivé...!Pandáš, nuž ŠTBáka a treťo divízneho komunistu v sebe nezaprieš, lepič plagátov v HZDS u bossa Bula Von Elektru- DDD.stanciak . norogysi08   |   ip:80.94.55.   |   2013-05-18  (23:55)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  a este k tej sibirskej rosomacke propagujuce potemkinovske rodoosady. ano. mozes ju vidiet tak. rovnako aj seba mozes vidiet ako podtatranskeho barana (baran som nepovedal preto, ze by som ta povazoval za hlupeho, ale preto, lebo ta povazujem za clena stada-no nic si z toho nerob, takych je nas vecsina) propagujuceho zelezobetonove mesta.


galgan . mewigexe27   |   ip:80.94.55.   |   2013-05-19  (00:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak by ste mali niekto zaujem o spravenie si rodoveho statku pri bratislave dajte tu vediet. mam moznost kupit pekny pathektarovy pozemok v studenom (orna poda). cena 1,50/m2. mne je to vela 5 hektarov ale s jednym dvoma susedmi by som do toho siel. kedze vsak je to orna poda (pestuje sa na nej piaty rok seno, bez pesticidov), ide o investiciu s dlhsou dobou navratnosti...:)diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

DEFAMATION - OHOVÁRANIE

Izraelský film o antisemitizme, ADL, holocauste, židovskej lobby...


Zemřel Václav Havel

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel - náš Prezident

Nepozeraj tento film (EN) dabing

Havel: Lidstvo je rakovina, zredukujme ho

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4236 s