26. August 2019
    
Musí být hasiči veřejně placení? - Dolezite.sk

Musí být hasiči veřejně placení?


  2013-02-04  (09:56)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Musí být hasiči veřejně placení?

Hasiči patří ode vždy k velmi považovaným povoláním. V současnosti je v České republice řada hasičských sborů placena z veřejných prostředků a sborům dobrovolných hasičů přispívají obce, anebo je rovnou zřizují. Je však pro existenci služeb hasičů nutné, aby byli tito placeni z veřejných prostředků? Oheň je velmi dobrý sluha, ale i velmi zlý pán. Tohoto faktu jsou si lidé vědomi od pradávna. Aktivně se ohni, který se dostal mimo kontrolu, bránili a pro žháře nebo toho, kdo ohněm hrozil, existoval zpravidla jediný trest - smrt. Ochrana před ohněm je pro lidi užitečnou činností a je jako vzácný statek předmětem jejich jednání. Tento statek je jako každý jiný vzácný statek lidmi na trhu poptáván, a proto bude i nabízen. Radim Smetka uvádí: „A důvodem, proč poptávat hasiče, je především strach o vlastní majetek. Netrápí nás ani tak představa, že sousedovi shoří byt, jako spíše představa, že oheň přeskočí do našeho bytu.“ [1] Tentýž autor se dále ptá, co se stane, pokud zafunguje princip černého pasažéra - tj. soused nebude ochoten platit za hasiče a bude spoléhat na nás. Anebo se projeví morální hazard - tj. někdo si nebude třeba platit hasiče, aby v případě požáru dostal hodně peněz z pojistky. Nebude pak poptávka po službách hasičů slabá a nebude jejich služba horší a s delší dobou dojezdu? V odpovědi uvádí, že na trhu existuje ještě jiná skupina lidí, která by na svobodném trhu služby hasičů poptávala. Jedná se o pojišťovny: „Jsou to právě ony, které by musely vyplácet vysoké částky svým klientům v případě požáru. Tedy právě ony mají silnou motivaci požárům zabránit a v hasičích mají ideální nástroj, jak zabránit svým klientům v morálním hazardu.“ Pojišťovny mohou platit hasiče přímo nebo mohou přimět své klienty platit si hasiče tím, že jim nevyplatí pojistku, anebo vysokou spoluúčastí [2]. Tuto skutečnost nyní ilustrujeme historickou zkušeností. Nejprve je však nutné uvést, že je představitelná situace, kdy hasiči nechají shořet majetek člověka, který si jejich služby nezaplatil, a že se soustředí jen na ochranu majetku svých klientů. To je třeba v případě vilové zástavby anebo továrních objektů technicky možné. Dále platí, že i když je boj s ohněm velice užitečný, tak pořád mají lidé i jiné potřeby, které si přejí pokrýt. Proto bude vždy jen část vzácných výrobních faktorů použita na služby hasičů. Bude tedy existovat vždy nějaká doba dojezdu a úroveň služeb. Pokud tomu tak nebude a lidé budou nuceni platit si na služby hasičů více, než chtějí, tak to jen znamená, že jim zbude méně peněz na krytí jiných důležitých potřeb. Díky tomu budou tito lidé poškozeni. Navíc nebude jiná jen struktura produkce v ekonomice, ale bude jiná i struktura služeb hasičů. Přejděme však dále.

Dobrovolný způsob číslo 1 - tržní řešení v Londýně

Dle expozice „Museum of London“ vznikly první pojišťovny pojišťující riziko požáru po velkém požáru Londýna roku 1666 („The Great Fire“). Tento požár spálil větší část tehdejšího města. Později pojišťovny začaly zakládat i vlastní hasičské sbory. Ekonomičtí historikové M. Ball a D. Sunderland uvádí, že na začátku 19. století provozovaly v Londýně vedle jiných hasiče i pojišťovny. Ty měly totiž výše zmíněný zřejmý podnět v omezování dopadů požárů a jejich role se rozšířila na 10 čtverečných mil centrálního Londýna (ne prý bez jisté neochoty, ke které autoři však bližší informace neuvádí). Sbory těchto pojišťoven se sloučily v roce 1832 do „London Fire Engine Establishment“, jehož náklady na provoz činily 8 tisíc liber ročně. Tento sbor měl 19 stanic s 80 muži a 2 říční pontony (float). Tento sbor rychle rostl a byl dle autorů vysoce úspěšný: „Mezi roky 1833 a 1865 byl angažován ve 32 376 požárech, z nichž třetina byla vážných. Do roku 1861 117 hasičů pracovalo s 27 koňmi taženými ručními stříkačkami, 1 parní stříkačkou, 28 ručními pumpami a 2 parou poháněnými pontony.“ Autoři uvádějí, že používání ručních stříkaček poté, co parní stříkačky ukázaly svoji cenu, je přičítáno konzervatismu sboru, ale také snižovalo náklady pojišťoven [3]. To je možné a legitimní, protože náklady je nutné zohlednit v ekonomické kalkulaci a jen omezená část výrobních faktorů mohla (může) být použita na hašení požárů. Navíc ruční stříkačka mohla být nasazena do akce téměř okamžitě, zatímco u parní stříkačky se musel nejprve roztopit kotel [4].

Dobrovolný způsob číslo 2 - hasiči jako charita v Českých zemích

V Londýně působila v téže době organizace, která poskytovala hasičské služby na bázi charity; šlo o „The Royal Society for the Protection of Life“ [5]. Podobné to bylo i v Českých zemích a na Slovensku, pro které se uvádí v době tzv. první republiky: „Profesionální hasičské sbory byly pouze v Praze, Plzni a v Brně.“ Přičemž roku 1930 měl „Svaz dobrovolného hasičstva československého“ více než 10 tisíc sborů (spolků) s 300 tisíci členy a dalších 3 715 sborů s 200 tisíci členy měl německý hasičský svaz [6]. Dříve tomu bylo podobně. Například pro někdejší soudní okres Telčský (dobově Telecký) se uvádí v pramenu z roku 1913 19 hasičských spolků. Na soudním okrese Frenštát pod Radhoštěm 6 spolků. Hranický soudní okres vykazoval k roku 1909 26 hasičských spolků, ivančický roku 1904 15 spolků, brněnský k roku 1897 21 českých spolků a znojemský roku 1904 10 spolků atp. [7] Pro ponoření do hloubější historie nám poslouží historik J. Janák. Tento uvádí pro rok 1869 v Českých zemích - tj. krátce po vydání zákonů o spolkovém a spolčovacím právu - 76 spolků dobrovolných hasičů, k roku 1880 1362 těchto spolků a k roku 1890 již 3570 těchto spolků [8]. Vůbec první spolek (českých) doborovolných hasičů měl pak vzniknout roku 1864 ve středočeských Velvarech [9]. Početnost spolků dobrovolných hasičů byla tedy velmi vysoká. A to i když uvážíme, že kvůli národnostním třenicím vznikly v některých místech dva tyto spolky (český a německý). Tak tomu bylo třeba v jihomoravském Kyjově [10]. Je také rovněž nutné připustit, že někdy se na financování spolků dobrovolných hasičů podílely obce (a to někdy i v rámci národnostních třenic). Ty pak spolufinancovaly výzbroj spolků anebo poskytovaly spolkům prostory. Řád policie požárové z roku 1873 „ukládal starostům a představeným obcí pečovat o zřízení hasičského sboru a poskytovat všestrannou pomoc.“ [11] Fakticky však celá řada těchto spolků vznikla mnoho let, ba i desítek let poté. V době 19. století si lidé moc s dodržováním zákonů a nařízení hlavu nelámali. Avšak spolufinancování se objevovalo. Například v severomoravském Příboře město koupilo pro hasičský spolek dům, ve Frenštátě pod Radhoštěm pro spolek postavilo kůlnu na nářadí. V Rosicích (u Brna) dostal spolek při svém založení hasící potřeby (doslova rekvizity) od obce a i na tehdejší dobu velký příspevek 7 tisíc zlatých [12].

Přesto dosáhlo celé hnutí ohromujícího rozsahu, a to šlo o dobrovolnou spolupráci bez nároku na peněžní odměnu. Dělat dobrovolného hasiče (nebo jejich sponzora) lidi vnitřně uspokojovalo (a i dnes uspokojuje). Co za tím stálo? Jistě celá řada různých motivů, které není možné ani všechny vyjmenovat. Velkou roli však jistě hrála prestiž, kterou měl (má) hasič v očích svých bližních. Autoři dějin města Třeště uvádí pro místní spolek dobrovolných hasičů: „V této době [19. století a začátek 20. století, pozn. autora] byla činnost hasičů považována za zájmovou a dobrovolnou činnost, proto nebyla nikdy státem finančně dotována. Svým přístupem k nácviku a obětavostí při požárech hasiči získali uznání nejen v obci, ale i v okolí, kam v případě požárů vyjížděli pomáhat hasit.“ [13] Ekonomové S. A. Beaulier a J. C. Hall uvádí mezi důvody, proč se lidé účastní charity, právě i prestiž, kterou lze přispěním na charitu získat v očích druhých. Ta některé lidi motivuje pro poskytování charity více než jiné věci. Tito ekonomové tvrdí, že toho jsou si různé charitativní organizace vědomy: „Když se podíváme na způsoby, kterými charitativní organizace prosí o dary, zřetelně tyto neapeluji na altruistické motivy dárců.“ [14] Není žádný důvod, aby podobný závěr neplatil i pro dobrovolné (charitativní) hasiče. Titíž autoři se věnují i problému vytěsňování charity, ke kterému vede činnost státu a obcí. Vytěsňovací efekt platí především tehdy, pokud se lidé věnují charitě z toho důvodu, že mají duševní užitek ze zlepšování postavení druhých lidí. Pokud však dárce hodlá za charitativní akci získat větší prestiž, budou dopady uvalených daní a výdajů státu (sociálních dávek) menší nebo žádné [15]. Proto i v oboru hasičském nebude nikdy dobrovolná práce zcela vytlačena. Nicméně je zřejmé, že lidé mají díky daním vybraným pro financování charity nižší příjmy, a proto jim zbude méně peněz na krytí jejich potřeb, a tím pádem i na charitu. Pak je jedno, z jakého důvodu chtějí přispět na charitu. Buď své příspěvky zastaví, nebo omezí, anebo (zřejmě málo pravděpodobně) zachovají jejich výši a uskrovní se jinde (jiní lidé tak budou mít menší příjmy a budou čelit stejnému problému) [16].

Je nutné zmínit ještě jeden důvod, proč hnutí dosáhlo takového rozsahu. Zejména na vesnicích hasičský spolek vykonával (vykonává) i jiné činnosti, a to například sdružovací, kulturní a vzdělávací [17]. Nahrazoval tak a nahrazuje činnost jiných spolků a institucí, které mají v malých sídlech omezené možnosti vzniku vzhledem k nízkému počtu obyvatel. Asi každý v životě slyšel o hasičském plesu.

Dobrovolné financování hasičských spolků

Pro zajímavost uvedeme dva příklady dobrovolného financování hasičských spolků na Moravě. V roce 1871 vznikl německý hasičský spolek v Kyjově ("Freiwillige Feuerwehr in Gaya"): "Nově utvořenému sboru při jeho založení bylo darováno různými soukromníky z řad německých na zakoupení potřebné výzbroje 504 zlatých.". Důležitý byl pro každý spolek i počet členů, ti totiž mohli platit členské poplatky. Kyjovský spolek měl při založení 69 činných členů a na začátku roku 1873 to bylo již 109 činných členů a 40 přispívajících (ti platitili dobrovolný roční příspěvek) [18]. V západomoravské Třešti vznikl hasičský spolek roku 1878 a: "Výzbroj a jednoduché hasební prostředky byly pořizovány nejen z darů a sbírek, ale i z výnosů bálů spolkem pořádaných." Spolek měl i řadu členů čestných, kteří mu poskytovali různé finanční obnosy. V pozdější době žádal tento spolek o zakoupení parní stříkačky obec, tato stříkačka však měla být spolufinancována pojišťovnou a sbírkou mezi občany [19].

Dobrovolné řešení číslo 3 - tovární hasičské spolky

Existuje ještě jedna skupina subjektů, která má zájem o služby hasičů. Tato skupina je složena z majitelů továren případně jejich zástupců. Ve zmíněné Třešti měli například vlastní hasičský tovární spolek (takový sbor však nemusí nutně vzniknout na základě spolku, ale třeba může být přímo součástí struktury firmy) v továrně na sirky [20]. Ve Vsetíně, kde byla dříve významná výroba nábytku, se mohly vlastními hasičskými spolky prokázat dvě známé nábytkářské továrny - Thonetova a Khonova [21]. V roce 1887 vznikl hasičský tovární spolek v Parníku (dnes část České Třebové), obecní sbor zde vznikl až roku 1911 (!). Historik M. Šebela k tomuto továrnímu spolku uvádí: "O členství ve sboru byl mezi zaměstnanci zájem a všichni, kteří byli přijati, si to pokládali za věc cti." [22]. Dřevo a textil docela slušně hoří. O sirkách a barvách a dalších chemických látkách na barvení nebo šlichtování textilu ani nemluvě. Oheň může zničit továrnu, stroje, suroviny nebo zásoby. Ztráty na majetku jsou pro podnikatele anebo jeho zástupce nepříjemné, stejně jako to, že nepoškozená část majetku nemůže vydělávat. Proto existuje prostor pro vznik továrních hasičských sborů [23]. V historických záznamech lze najít, že takové hasičské spolky operovaly i mimo majetek továrníka. Zmíněný tovární hasičský spolek z Parníka hasil například chalupu v Parníku anebo požár továrny v okolí [24]. Přirozeně podnikatelé by také mohli využít služeb pojišťoven a jejich případných hasičských sborů, takže toto řešení může splývat s řešením číslo jedna.

Závěr

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že služby hasičů nemusí být poskytovány skrze veřejné finance, ale mohou být ponechány vlivu tržních sil a dobrovolné akce. Existuje několik skupin (pojišťovny a podnikatelé), které mohou zajistit větší dostupnost a kvalitu hasičských služeb. Toto by bylo dále zesíleno existencí výhod, které plynou člověku z toho, že je dobrovolným hasičem anebo jejich sponzorem. Mezi těmito výhodami je i vyšší prestiž takového člověka v očích ostatních. Na úplný závěr jedna historická zkušenost, která souvisí úzce s požáry. Roku 1840 byla Moravská Třebová postižena velkým požárem, následné sbírky na vyhořelé se pořádaly po celé habsburské monarchii. Podobně tomu bylo po požáru roku 1873 v Třebíči. Zde sbírky po celé monarchii stačily na vyrovnání škod a něco zbylo i navrch. Když na začátku 20. století hořelo ve Vimperku, tak se odehrála sbírka na pomoc postiženým v celé střední Evropě [25].

[1] Smetka
[2] Ibid
[3] Ball, s. 406-7. Později však pojišťovny zjistily, že je pro ně výhodnější náklady částečně socializovat  a zalobovaly v parlamentu.
[4] Dle internetu jsem zjistil, že modernější parní stříkačka firmy Smékal z roku 1881 potřebovala na uvedení do chodu 10 minut. Ruční stříkačky byly vyráběny mnoho desetiletí po zavedení parních stříkaček.
[5] Ibid, s. 406
[6] Bartoš, s. 116. Němci tak měli vyšší podíl hasičů vzhledem k počtu obyvatel. Předpokládám, že v počtech jsou zahrnuti i spolky továrních hasičů – o těch viz dále.
[7] Tiray, s. 40; Felix, s. 62; Bartovský, s. 77-78; Kratochvíl, s. 26; Slavík, s. 39 a Peřinka, s. 43-44. Poslední dva odkazy nezahrnují hasičské spolky ve vlastním městě a za brněnský okres jsou uvedeny jen české spolky.
[8] Janák, s. 143-144. Přirozeně za tu dobu některé z těchto spolků i zanikly.
[9] Řezáč, s. 344. Šlo však o český hasičský spolek. Dle wikipedie.cz vznikl první německý spolek roku 1850 v Zákupech.
[10] Kyněra, s. 77
[11] Řezáč, s. 344. Dále dle (slezského) zemského zákona z roku 1882 byla každá protipožární pojišťovna povinna přispívat na náklady zemského hasičstva a na podporu hasičů zraněných při službě nebo na podporu pozůstalých 2 % ročních brutto příjmů z pojistek, uzavřených na stavby v zemi. 10% z těchto příspěvků mělo být použito na podpůrný fond a zbytek na tvorbu hasičského fondu pro zakládání a podporu hasičských sborů (Rolleder, s. 575). Paradoxně toto opatření muselo omezovat přístupnost pojištění proti požáru.
[12] Jurok, s. 135; Felix, s. 147 a Rosice, s. 201
[13] Bukvaj, s. 122
[14] Beaulier, s. 29-31
[15] Ibid, s. 31
[16] Na druhou stranu příjemci financí na služby hasičů a lidé, kteří mají příjmy ze zajišťování distribuce těchto financí, mohou část takto získaných peněz také dobrovolně vynaložit na nějakou hasičskou službu (jejich úroveň dobrovolných výdajů na služby hasičů však bude také zkrácena efektem vytěsňování – tj. úroveň dobrovolných výdajů na služby hasičů poklesne). V takovém případě však bude struktura služeb hasičů jiná než by odpovídalo situaci ve svobodné společnosti. Spotřebitelé služeb hasičů tak budou poškozeni. Vliv bude mít i to, jak jsou veřejně poskytované hasičské služby propagovány. Pokud jsou hodně propagovány tak vytěsňovací efekt bude ještě větší a i možnost získat na tomto poli prestiž bude, co se týká věnování financí, omezená. 
[17] srovnej s Tiray, s. 39
[18] Kyněra, s. 14. Člen spolku tedy nemusel být nutně zároveň hasičem a mohl pouze přispět penězi - viz hned dále.
[19] Bukvaj, s. 121-2. Nebylo zjišťeno kým byla pojišťovna zřízena – mohlo jít i o městem založené zařízení.
[20] Pátek, s. 228
[21] Baletka, s. 85
[22] Šebela, s. 82-3. Nicméně tento autor se domnívá, že za to mohla částečně možnost nosit stejnokroj. Ovšem stejnokroj třeba dobyvatele byl (je) vnímám často negativně. Kauzualita bude opačná než uvádí Šebela.
[23] To platí částečně i dnes - třeba v chemičkách a rafinériích, jejichž provoz je přece jen - díky značnému množství nejrůznějších jinde se málo vyskytujících chemických látek - speciální věcí. Za všechny příklad hasičů ze Spolchemie: http://www.pozary.cz/clanek/2725-hasicsky-zachranny-sbor-spolana-a-s/
[24] Ibid, s. 86 a 83, podobně viz Baletka s. 84-85.
[25] Hikl, s. 39; Dvorský, s. 118 a Hajník, s. 28. Našly by se ještě další podobné příklady.


Literatura:

1. Baletka, L. aj. Vsetín: město a čas. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna 2008, ISBN 978-80-904139-1-7.
2. Ball, M. a Sunderland, D. An Economic History of London 1800-1914.  Abingdon on Thames: Routledge 2001, ISBN 0-415-40640-4.
3. Bartoš, J. aj. Dějiny Moravy. Díl 4., Svobodný stát a okupace. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 2004, ISBN 80-7275-044-5.
4. Beaulier, S. A. a Hall, J. C. Collective Consumption Externalities and Charitable Giving. In: New Perspectives on Political Economy, Volume 4, Number 1. Praha: Liberální institut 2008, ISSN 1801-0938.
5. Bukvaj, F. aj. Třešť 1349-2001. Třešť: Město Třešť 2001.
6. Dvorský, F. Třebický okres. Brno: Garn 2008, ISBN 978-80-86347-95-0, původně vyšlo roku 1906.
7. Felix, J. Frenštátský okres. Brno: Garn 2008, ISBN 978-80-86347-99-8, původně vyšlo roku 1908.
8. Hajník, R. Vimperk. Praha-Litomyšl: Paseka 2007, ISBN 978-80-7185-864-5.
9. Hikl, R. Moravská Třebová v dějinách. Moravská Třebová: Okresní osvětová rada 1948.
10. Janák, J. a Chocholáč, B. Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Brno: Matice moravská 2007, ISBN 978-80-86488-03-5.
11. Jurok, J. aj. Dějiny města Příbora. Nový Jičín-Příbor: Město Příbor 2002, ISBN 80-238-9541-9.
12. Kratochvíl, A. Ivančický okres. Brno: Garn 2007, ISBN 978-80-86347-65-3, původně vyšlo roku 1904.
13. Kyněra, J. Boj o český Kyjov. Brno: Moravský legionář 1931. 
14. Pátek, A. J. Jihlavský okres. Brno: Garn 2008, ISBN 978-80-86347-38-7, původně vyšlo roku 1901.
15. Peřinka, F. V. Znojemský okres. Brno: Musejní spolek v Brně 1904.
16. Rosice 100 let městem: 1907-2007: almanach sestavený u příležitosti 100. výročí povýšení Rosic na město. Rosice: Kulturní informační centrum Rosice 2007, ISBN 978-80-254-0997-8.
17. Rolleder, A. Dějiny města a soudního okresu Odry. Odry: Město Odry, 2002.
18. Řezáč, F. aj. Kojetín v proměnách času: (1233-2008): sborník. Kojetín: Městské kulturní středisko 2009, ISBN 978-80-254-4254-8.
19. Slavík, F. A. Brněnský okres. Brno: Musejní spolek v Brně 1897.
20. Smetka, R. Mají být hasiči státní? Laissez Faire [online, 2011]. Dostupný z (přístup VI/2012):http://nechtenasbyt.cz/clanek/clanek-353.html
21. Šebela, M. Parnická textilní továrna. Ústí nad Orlicí: Oftis 2010, ISBN 978-80-7405-087-9.
22. Tiray, J. Telecký okres. Brno: Garn 2008, ISBN 978-80-86347-98-1, původně vyšlo roku 1913.
23. Museum of London.

http://www.mises.cz/clanky/musi-byt-hasici-verejne-placeni--955.aspx


m
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
DrHujer . doducyve62   |   ip:95.102.14   |   2013-02-04  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dúfam, že i naďalej budú platení z verejných zdrojov.


Emka . xyqimeqa3   |   ip:213.81.18   |   2013-02-04  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok hodný toho fučiaceho a chrochtajúceho opilca...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-04  (16:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chemicky postrek, vyprošťovanie osôb, otváranie zamknutých bytov, povodńové "aktivity", aaaaaa..to nie je ..


333 . hopidaby71   |   ip:85.216.14   |   2013-02-04  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hujer maš moje plus


niet čo k tomu dodať.dufam ,že chytraci čo furt bojuju protiši štatu raz zavru navždy hubu...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-02-04  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SVC, nechcel by si si ju navždy zavrieť ty...? :-DDD


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-04  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...len uplatňovanie ..novodobo..zákony z čias Márie- Terezky!!!


LogON . mowogesu02   |   ip:91.127.16   |   2013-02-04  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autorova vízia v prostredí trhu "dopadne" asi takto
http://m.youtube.com/#/watch?v=9W9Hy64LeBM&;desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D9W9Hy64LeBM&gl=SK

:-)


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-02-04  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hlavnou naplnov poziarnikov v nasom meste je chodit hasit velkokapacitne kontajnery do ciganskej kolonie...

ciselnik, ale proti statu treba bojovat lebo ked budeme ticho tak nas narastajuca byrokracia a statni uradnici zadusia

mne by sa viac pozdavali obecne hasicske zbory, odpadla by ta horna vrstva parazitov a uradnickych krys


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:91.127.72   |   2013-02-04  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lubomír Zaorálek o státní mafii c ČR
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;v=7c3ouG8ArUU#!


bogy . covowejo77   |   ip:188.167.1   |   2013-02-04  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súkromní hasiči ? Demagógia najhrubšieho zrna. Tak nech sú súkromní aj policajti. Platiť si ich budú najmä kriminálnici, aby im dali pokoj. Štát ? Načo ! Samospráva ? Načo ! Svetadiel bude rozdelený na malé okrsky kde budú vládnuť miestny bosovia. Jak z najhoršieho post apokalyptického filmu. Jdu blejt velebnosti.


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:91.127.72   |   2013-02-04  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bogy ono z určitého pohľadu je polícia, prokuratúra, justícia a niektorý vládni úradníci sú už teraz súkromní(ináč si ich konanie alebo nekonanie neviem vysvetliť)


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-02-04  (23:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/258002-sukromne-vlaky-prepravili-juhom-slovenska-125-milion
a-ludi/


ech figel ty vychcaný farizej kadhacky....


tak ty si nam teda pekne ušporil

45,5mega x 5,9mega za desat mesiacov je 268,45 miliona ečeoktak kua ake šetrenie...?

ked štatna tam stala štát 4,5mega ečok za rok


ty vole zastreliť takych hajzlov,že uspora


ja nepochopím jednu vec ako može štát platiť za toto sukromnej firme a nie sukromnik štatu za prenajom trate...


ty vole toto je možne len u farizejov na slovensku,figel ty hajz*l farizejskyElDolars . vuhenydi61   |   ip:91.127.72   |   2013-02-04  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  číslo veď to poznáš, čo fígeľ to groš!!!


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-02-05  (02:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bogy ty sa preber, fizli teraz sluzia komu? mafii, aj klasickej aj kravatovej a platime ich my, tak ked im sluzia, nech si ich platia sami :D


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-02-05  (02:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ciselnik ty si kkt, ZSSK dostavali vacsie dotacie na km nez regiojet

Statny prepravca: 800.000km X 6,98=5.584.000

Sukromny dopravca: 1.200.000km X 5,70=6.840.000

Uz tu je vidiet podstatny rozdiel, RegioJet najazdi o 50% viac kilometrov, ale dotaciu na cely rok ma vysiu iba o cca 20%.

A podme dalej. Statny prepravca za 5.584.000 EUR rocne dokazal prepravit priblizne 700.000 cestujucih, cize potreboval od statu 8EUR na jedneho cestujuceho.

Sukromny prepravca za 6.840.000 prepravil priblizne 1.400.000 cestujucich za rok, k comu potreboval od statu 4,90 na jedneho cestujuceho. Navyse komfort ovela vyssi, sluzby neporovnatelne lepsie, vlaky klimatizovane, udrziavane v cistote, cestovne o nieco lacnejsie.


Myslism ze viac k tomu netreba nic dodat.

ale take myto a skytoll ta netrapia,co?!


Vrtk . vapoqysa27   |   ip:84.47.43.   |   2013-02-05  (07:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   To Yanath :Keď až tak nastojíš na oslovení kkt, odporučám ti pstaviť sa pred zrkadlo a oslovovať tak obraz ,ktorý tam uvidíš.Keď už tak silou mocou chceš mať všetko súkromné prečo potom dotácie?Prečo ja Gemerčan mám podporovať dotáciami bohatší región Žitného ostrova a prispievať im na lístky?Prečo by som ja z výnosov mojej firmy mal prispievať na nejaký Regio Jet?No a ešte tí súkromní hasiči ,tak to sa ti teda podarilo to máš z vlastnej hlavy?Keď áno ,tak to tvoje titulovanie uplatňované na iných po pravde patrí len tebe.Môžeš prosím ešte povedať,čo ťa tak trápi na mýte a sky tolle?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-02-05  (08:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ya nath


aj sprostosť je dar boži a ty si jej dostal plnu hlavuak niekto podpíše dohodu že platí za kilometer 5,9 eura tak krat 45,5miliona kilometrov je tolko ako som napísalak si truba jerichova tak si


pritom štatna tam jazdila menej za rahšie,,,udajne čo činilo 4,5miiona euraešte raz figel tvrdil že to bude stat nas 6,5miliona euro na rok ak si truba tak akych je to 20%navyšenie?


ale bola tam podmienka že bude platiť 5,9e za kilometer...takže ešte raz janath ty truba jerichovato označenie si nechaj pre niekoho ineho ty kadehak dementny zapredaney čo má dobru pracu a prezentuješ sa tu ako najmudrejši človek,,,kadehak farizejsky pozdrav toho zapredanca figela aj na neho aj na teba raz dojde a už to tak dalľko neni,neodmodliš neboj v kostole aj s figglom


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-02-05  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vrtk, ukaz mi kde som ja pisal o sukromnych hasicoch tu ch.uju, pisal som o obecnych, ano a len ty platis dane, ludia ktori tam ziju neplatia nic co?

ciselni, vieme, ze matematika nie je tvoja silna stranka a aj co sa tyka ostatnych veci, cisla si tahas z prsta alebo pochybnych zdrojov a potom pises chuu.joviny

27. decembra 2010 získal RegioJet deväťročnú zmluvu s ministerstvom dopravy na dotovanú vlakovú dopravu na tejto trati od 4. marca 2012. Objem zmluvy činí cca. 1,25 mil vlkm ročne pri cene 5,7 € za vlkm.[4] Ročná dotácia má byť asi 7,1 milióna eur, čo je o 1,3 milióna MENEJ, než bola doterajšia dotácie štátnemu dopravcovi.[5] Zákazku získala spoločnosť v rámci verejnej súťaže MDVRR SR vypísané ministrom dopravy Ľubomírom Vážnym za účelom priameho zadania výkonov ZSSK a získanie dotácií z Operačného programu doprava (OPD).[6] Pred spustením prepravy na tejto trati RegioJet investoval približne 60 tisíc € do „modernizácie zastávkového mobiliára a posilnenia bezpečnostných prvkov„.[7]

takze

1) ziadnych tvojich 268mil rocne ale 7mil

2) zariadil to SMERak a ne farizej figel

tak ano, ciselnik a ako sa zda aj vrtk su kkti


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-02-05  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  janat


si chudak a nemam zajem s tebu kominuikovať


ked už tak figel podpisoval zmluvuz s nima


ale trud ako ty nema čím chapať


ak je 2,mega z 4,5mega 20%tak dik,janat zo 6,5mega je 20% 1,3mega tak ty truba jerychova kto má problem z matematikov


ak niekto zakotvý zmluvne za kilometer 5,9e a ten nabeha viac ako 1,25mil km tak nas to automaticky bude stať viac


ešte raz ty truba figel s nima podpisoval zmluvu,,to že si senilny a maš problem s pametov je tvoj problem,ale to že dokažeš nadavať mne je moj problem,sa pc si hrdina ,jak každe chore invidium čo ľudom nadava,


ešte raz figel je farizej jak riť to že ty si modrak padnuty na hlavu a schvaluješ okradanie štatu cez politicke mocenstva je tvoj problem,ja ho ale neschvalujem


a ešte niečo ty truba v zmluve sa pisalo že budu chodiť každu hodinu,,,chodia kazdu polhodinu,podla članku


a nechod na mna že zas zavadzauj v članku,


ale z truby jerichovej ako si ty nič ine nevystane


ak niečo dava štat do prenajmu sukromnikovi automaticky ma zato brať peniaze za prenajom,nie platit mu on za to,už si videl ty truba jerichova aby súkromnik platil štatu za to že jazdi napr po jeho pozemku?

Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-02-05  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este sa chvilu posnazim a je,bne ta lebo nic tak nedokaze rozhadzat imbecilov tvojho kalibru ako prosta pravda a fakty :D


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-02-05  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco, pi.cujete na auta a na to, ze sa zeleznica dostatocne nevyuziva a ked vznikne jeden z mala modernych zeleznicnych spojov tak pi.cujete aj na ten, no vam clovek nevyhovie ani ked sa na hlavu postavi


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-02-05  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  škoda hovoriť niečo


však sa mame presne tak aky ste mudrí ľudia ,yanathLubo . gehewimy63   |   ip:213.81.16   |   2013-02-05  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcel bi som vidieť s čim bi hasiči zasahovali keby ich mal platiť nieaky sukromny sektor alebo poistovna. Alebo bi ta pri nehode mali zachranovat dobrovolny ktorý akurát prišli s prace bolo bi to veľmi zaujímave. myslím ze viac bi si niečo také nenapísal. Peniaze zo statu utekajú celkom niekde inde


werwer . ponoheha55   |   ip:195.49.18   |   2013-02-05  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale kludne...Len si nezabudnite nosit v aute nožnice na plech, aby ste sa mohli vystrihať v prípade nehody, mať doma nejaké zásoby vody v prípade požiaru, kým Jano, Peto, Duro, Fero dobehnú domov z otrokoviec, prezlečú sa, natočia starú Aviu a dobehnú.....


werwer . ponoheha55   |   ip:195.49.18   |   2013-02-05  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak už aj na tomto fóre je cenzúra a mažú sa príspevky? Myslel som že je to len na sme=tie a tak. Fórum , ktoré bojujúce za slobodu.... hahaha.....


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-02-05  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A z čoho by mali byť platený, keď ide o službu občanovi?


Alexi . kiwuxacy02   |   ip:31.172.30   |   2013-02-06  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celkom som nepochopil článku, asi preto, že som ho nečítal celý, ale nepáči sa mi to.
Ako, choďte do riti čo sa Vám nepáči ako sú hasiči platení.
Za tú almužnu čo nastavujeme svoj život aby sme zachránili Vaše rite.... idete ešte sprivatizovať a zosúkromniť aj záchranné služby ?
Banda židov, sionisticki chu*i prašivý.... kto má nejaké pripomienky tak šak čo to neskúsite vy ? Spravte si fyzické a psychické testy ( ak to zvladnete, lebo ste len vyzrati bravi co sedia za kompom a fucia od unavy len ked vylezu na svoju staru v spalni) buďte v robote 24 hodin denne cez sviatky vianoce nový rok.... cez narodeniny svojej dcery alebo vyrocie sobasa .... nikto ani len netusi aka je to praca ! nemali by ste riešiť z čoho je platená ale AKO je platená, už mi to lezie všetko na nervy.... celý nastavení byrokrati a hajzli čo nam rozoberajú republiku....
je mi na grc z niektorych ludi co su tu !diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + osem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Pravda o kolosální manipulaci lidstva již prosákla ven

Vydavatelství Anch BOOKS nedávno vydalo knihu autora Michaela Morrise: Co neSmíte vědět! Interview se uskutečnilo na podzim 2011 krátce po vydání knihy v Německu. *** V začarovaném kruhu. Stefan Erdmann v rozhovoru s autorem Michaelem Morrisem


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Dokedy potrvá táto globálna pyramídová hra?

Typický obed v slovenskej reštaurácii

Nigel Farage: Genialita vzájemného zadlužení

Týchto osemnásť opatrení sa najviac dotkne Slovákov.

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Maléry pána živnostníka

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4406 s