23. Júl 2019
    
NWO - minulosť a súčasnosť 1/3 - Dolezite.sk

NWO - minulosť a súčasnosť 1/3


  2010-01-17  (21:15)  |  Vojny
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - NWO - minulosť a súčasnosť  1/3

Bratia a majstri templárski, ktorí všade prenikali a bohatli zlatom, striebrom i vôbec majetkom, no ktorí si aj vznešene počínali, kde ste, čo sa s vami stalo?
Začiatok mystických povestí tohto agresívneho hnutia, ktoré sa prenieslo až do dnešných čias vo forme úsilia o svetovládu, nájdeme v príbehu murárskeho majstra Hírama, staviteľa Šalamúnovho chrámu v Jeruzaleme. Jeho tajomné zavraždenie dalo podnet na konštituovanie mystický-pomstiteľského učenia, ktoré prebrali ako základ rády križiakov. Ich politické postavenie im predurčilo uzatvorenie do mníšskeho militantného systému s princípmi postupného zasväcovania, s ezoterikou, symbolikou i stupňami poznania. (Mnohé, i keď skreslené, insígnie pretrvali dodnes.) Iná vetva tradície nadväzuje na osud templárskeho veľmajstra Jacqua de Molay. Úžasná moc rádov bola tŕňom v oku Filipa Pekného. Manipuláciou pápeža Klimenta V. sa mu podarilo presadiť zatýkanie členov rádu dňa 13.10.1307 a tým jeho absolútne zdecimovanie. Molay bol 7 rokov väznený a mučený, bez možností obhajoby, a nakoniec dňa 18.3.1314 upálený. Takto vznikla legenda a mučeník. Opäť pomstiteľská téza. A že sa ujala, dokazuje napr. poprava Ludvika XVI., keď po jeho sťatí gilotínou vyskočil na popravisko neznámy muž a vykríkol: Konečne si pomstený, Jacque de Molay.

Po Beaujeouvi rád neprestal existovať ani na okamžik, a my vieme, že od Aumonta až po naše dni nebola reťaz veľmajstrov ani raz prerušená, pretože však hodina ešte neudrela a čas nenastal, meno a sídlo veľmajstrov a ich hodnostárov, ktorí rád vedú a jeho vznešenú činnosť riadia, zostáva tajomstvom, ku ktorému majú prístup iba osoby zasvätené inak je udržované v nepreniknuteľnej tajnosti.
Rukopis z roku 1760, podľa G.A.Schiffmanna
V roku 1376 sa vynára pojem Freemason, neskôr prekladaný ako slobodomurár. K boomu murárov dochádza po veľkom požiari Londýna, keď sú sem pozvané murárske cechy z celej Európy. Zachovávajú si svoju uzavretú štruktúru, ale do ich predstavenstva sa dostávajú aj členovia mimo profesie, väčšinou intelektuálneho zamerania. Atmosféra rádovej príslušnosti, mystického nádychu, symboliky a opozičníctva podporuje dňa 24.6.1717 vznik prvej Veľkej Lóže na svete. Slobodomurárstvo sa skoro rozširuje do Francúzska a ostatnej Európy. Spolu s jeho rozmachom vznikajú striktné, vyššie rytierske stupne zasvätenia. Slobodomurári vystupujú ako uzavreté spoločnosti, so zvláštnou sústavou mravouky, zahalenej alegóriami a vyjadrenej symbolmi. Pod ich krídla sa hrnie intelektuálna elita, priťahovaná nezvyčajnosťou formy poznávania aj symbolických obradov. Už teraz sa osvedčuje pocit výlučnosti a prirodzená ľudská zvedavosť, ako jeden z najlepších prostriedkov na získavanie a úplné manipulovanie ľudí. Presne takto postupujú dodnes! Cieľom je svetový štát, s lákavým klamstvom úplného mieru. Ak bude existovať len jeden štát, nemá proti komu bojovať! Podľa ľudského myslenia stavajú slobodomurári ľudský chrám humanity, ktorý však vedie k deizmu, ani k ateizmu, ani k teizmu. Môže byť čímkoľvek, pretože Veľký stvoriteľ(architekt) Vesmíru nebol nikdy presnejšie definovaný. Môže to byť aj Satan. Už v roku 1717 dostáva slobodomurárstvo agresívne protikresťanský základ učením Jamesa Andersona, inak protestantského kňaza. Ale takáto militantná, vnútorne výborne organizovaná, spoločnosť si priam koledovala o zneužitie na mocenské záujmy úzkej skupiny ľudí. Zlom nastáva v roku 1781, keď na wilhelmbadenskom kongrese, usporiadanom veľmajstrom nemeckého slobodomurárstva, brunšvickým vojvodom Ferdinandom, došlo k splynutiu slobodomurárstva s iluminátmi.
Ilumináti
Knieža temnôt je gavalier. (Shakespeare, Kraľ Lear)

Dajte mi kontrolu nad peniazmi a nebude hrať žiadnu úlohu, kto robí zákony. (Amschel Mayer Rothschild)

Rád iluminátov založil 1.5. 1776 (obľúbený sviatok a jeho oslavy-podobnosť vôbec nie náhodná) Dr. Adam Weishaupt, profesor katolíckeho cirkevného práva na univerzite v Ingolstadte. Weishaupt od narodenia Žid, ktorý neskôr konvertval ku katolicizmu, odklonil sa od svojho jezuitského rádu a založil vlastnú organizáciu. Po jej zákaze v r. 1786 oficiálne rozpustili a prešiel do ilegality. Toto všetko sa dialo na príkaz a z finančných prostriedkov francúzskej vetvy rodiny Rothschildovcov. Potrebovali Weishaupta na inováciu Protokolov sionských Mudrcov. Svetovláda, vytvorenie moderných otrokov, peniaze, manipulácia nie davov, ale celých národov. To je ich cieľom do dnes. Ako na to? Použiť peňažné a sexuálne úplatkárstva na dosiahnutie kontroly ľudí na vysokých miestach rôznych stupňov všetkých vlád a v iných oblastiach tohto úsilia. Ilumináti a fakulty univerzít majú kultivovať študentov, obdarených výnimočnými duševnými schopnosťami a patriacich do lepších rodín, v medzinárodných záujmoch a odporučiť ich na zvláštnu výchovu k internacionalizmu. Všetkých vplyvných ľudí a študentov s extra výchovou použiť ako agentov. Získať kontrolu nad všetkými masovokomunikačnými a oznamovacími prostriedkami na vytváranie názorov más. Na každej vojne sa dá okrem iného veľmi dobre zarobiť a ovplyvňovaním proti sebe stojacich táborov je možné vytvoriť fakticky ľubovoľný politický model. Jedna vetva Rothschildovcov financovala Napoleona a iná Veľkú Britániu, Nemecko a ostatnú opozíciu. Po skončení napoleonských vojen očakávali Rothschildovci, ako skutoční vodcovia Illuminátov, že európske národy sú také zdecimované a u nich zadlžené, že bez väčších problémov sa im podarí realizovať ich zámer s vytvorením základov spoločenstva štátov, pod ich výlučným vplyvom. (Paralela s Európskym spoločenstvom EU je smutnou skutočnosťou!) Ruský cár ale odhalil neveľmi zakrývané zámery Illuminátov a rokovania na Viedenskom kongrese úplne znemožnil. Vtedajšia hlava rodu, Nathan Rothschild, rozzúrene prisahal, že on alebo jeho potomkovia zničia cára aj s celou jeho rodinou. Jeho potomkom sa to v roku 1917 podarilo naozaj dôkladne. (K vzniku komunizmu sa ešte vrátime.)

V politike sa nič nedeje náhodou. Keď´sa niečo stane, môžeme si byť istí, že to bolo týmto spôsobom aj naplánované. (F.D.Roosvelt) - /rozpad Česko-Slovenska vojna v Juhoslávii atď./ Pripravovať a financovať vojny je jedna z metód, ktoré s istotou prinášajú veľa peňazí. Američan Garry Allen píše, že zatiaľ čo tvorili vládne obligácie základný kameň medzinárodného bankového impéria, bolo v ich záujme udržiavať v náležitej výške vládne dlžoby. Čím vyšší dlh, tým vyššie dlžoby. Medzi medzinárodnými bankármi nebolo žiadnou nezvyčajnou praxou financovať obidve strany najkrvavejších vojenských konfliktov. Ako príklad: počas občianskej vojny (Sever proti Juhu) sever financoval Rothschildov americký agent August Belmont, americký juh Erlangersovci, príbuzní Rothschildovcov. Tomuto druhu športu sa rothschildovskí Ilumináti začali venovať systematicky od konca 1.sv. vojny, ich veľkého úspechu. V USA založili Radu pre zahraničné vzťahy (Council of Foreign Relations) CFR. Podobné inštitúcie vytvorili aj v iných krajinách. Napr. Veľká Británia má Britský ústav medzinárodných zaležitostí (British Institute of Internacional Affairs.) Vplyv slobodomurárov-Rothschildovcov- Illuminátov je stále širší. Aj keď revolúcie a vojny sú užitočné pre medzinárodných bankárov, aby získali a zväčšili kontrolu nad vládami, skutočnými kľúčmi pre takúto kontrolu sú vždy financie. Ten, kto dáva úver, má možnosť uprednostňovať privilégia vládnucich monopolov. Vlády, hľadajúce peniaze, prepožičiavajú monopolom štátne bankovníctvo a pôdne bohatstvo, koncesie na ťažbu ropy a na dopravu. Medzi medzinárodnými finančníkmi je najviac žiadaným monopolom celková kontrola nad kapitálom jedného národa. V kontrole kapitálu leží kľúč k moci Illuminátov. Spomeňme len dve udalosti histórie: etablovanie komunizmu v Rusku a nastolenie Hitlera.
Rozhovor v rodine Marxovcov:
Vo vedľajšom dome je zakopaný poklad. Poď, vykopeme ho! Ale, veď vedľa žiaden dom nestojí?! To nič, my si ho vymyslíme.

V roku 1829 prebehla v New Yorku séria prednášok anglickej iluminátky Frances Fanny Wrightovej. Načúvajúci Ilumináti sa dozvedeli, že svetové iluminátstvo organizuje zjednotenie nihilistických a ateistických skupín so všetkými podvratnými skupinami v medzinárodnom hnutí/mafia/, ktoré bude známe ako komunizmus. (Vtedy mal Karolko-Marxových 11 a Béďo Engelsových 9 rokov.) Keď sa pýtali prezidenta Busha, čo si predstavuje pod Novým svetovým poriadkom (New World Order), odpovedal: What we say, goes! Čo povieme, to sa stane!
Washington Post

Intelektuál menom Mordechaj Marx Lévi, alias Karl Marx, poverila roku 1847 skupina Liga človeka, aby napísal Manifest komunizmu, ako demagogické vnadidlo pre masy. Marx hral v celej veci podriadenú úlohu, bol pešiakom v hre, ktorú hrali mocní za kulisami. Marx modernizoval revolucionizujúce plány a princípy Dr. Adama Weishaupta, zakladateľa Illuminátov. (Podľa Des Griffin: Wer regiert das Welt?) Základy VOSR, financovanej illuminátmi v roku 1917, boli dané komunistickým manifestom. Rusko sa stalo pokusným územím pre socialistické experimenty / komunistické zverstvá/, ktoré odmietali uskutočňovať v západných krajinách. Ilumináti vedeli, že vytvorením dvoch polarít bude manipulácia najjednoduchšia. Zároveň s Manifestom, písaným v Soho (takže tam nevznikol len punk a skinheads), vo Frankfurte Karl Ritter písal antitézu. Po jeho smrti prácu dokončil Friedrich Nietzsche. Takýto ideologický základ umožňoval neustále dráždenie a podnecovanie rozporov v obidvoch táboroch. Tak vznikli dva politické mocenské bloky Východ a Západ. Experiment sa vydaril. (Pfeifer, Heinz: Bruder des Schattens) Financovanie sa vrátilo syndikátu medzinárodných bankárov, ku ktorým patrili vedľa Schiff-Warburg-Clique aj Morgan a Rockefeller. Komunistický systém by sa nemohol tak dlho udržať, keby ho v posledných desaťročiach neboli opakovane finančne podporovali ilumináti-CFR.

Dáme voľnosť nihilistom a ateistom a vyprovokujeme strašnú spoločenskú pohromu, ktorá vo všetkej hrôze jasne národom ukáže následok úplného ateizmu, surovosti a najkrvavejšieho zmätku. Potom občania, donútení všade sa brániť proti svetovej menšine revolucionárov, vyhladia týchto činiteľov civilizácie a dav, sklamaný kresťanstvom, ktorého deistický duch od tej chvíle bude bez kompasu, dav dychtivý ideálov, ale bez znalosti čomu sa klaňať, získa čisté svetlo cez všeobecné zjavenie rýdzej náuky Luciferovej, konečne odhalenej zrakom verejnosti: zjavenie, ktoré vyplynie zo všeobecného reakčného hnutia, ktoré bude nasledovať zničenie kresťanstva a ateizmu, oboch súčasne porazených a vyhladených. (Z listu gen. Alberta Pikeho 15.8. 1871 Mazzinimu). V roku 1834 bol Illuminátmi vybraný ako svetový revolucionár taliansky revolučný vodca Giuseppe Mazzini. Zotrval až do svojej smrti roku 1872. (Potom ho nahradil iný Talian, ktorého vystriedal Lenin a Trocký, tých zasa Stalin.) On pritiahol do hnutia amerického generála Alberta Pikeho, ktorý radostne prijal ideu jedno svetovej vlády a nakoniec začal tomuto spolku šéfovať. V období od r. 1859 do r. 1871 vypracoval dlhodobý vojenský plán pre tri svetové vojny a rôzne revolúcie, ktoré v 21. storočí zavŕšia snahy iluminátstvo.
Prvá svetová vojna
Mala byť vedená tak, aby zničila ruský cárizmus (veď to mali sľúbené už od Nathana Rothschilda) a pretvorila Rusko na pevnosť bezbožníckeho komunizmu. Vojnu mal vyvolať spor podnietený agentmi vo vládach Británie a Nemecka. Následné budovanie komunizmu malo zničiť iné vlády a oslabiť kresťanstvo.
Druhá svetová vojna
Mala byť vyvolaná fašistami a politickými sionistami. Vraždenie Židov malo napomôcť zničeniu nacizmu a nástupu moci politického sionizmu tak, aby mohol byť v Palestíne vytvorený Izrael. Mali byť položené základy komunistického bloku, ktorý by vystupoval ako protipól spojeného kresťanstva. Potom mal byť kontrolovaný až do chvíle vyvolania všeobecnej pohromy. A tak sa to aj v skutočnosti stalo. Zaslúžili sa o to páni Roosevelt, Churchill, Stalin a páni Truman, Eisenhower, Kennedy a Johnson na ich snahy úspešne nadviazali.
Tretia svetová vojna(2010?!) - nástup Štvrtej Ríše
Má byť podnietená konfliktom, ktorý agenti vyvolajú medzi politickými sionistami a mohamedánsky svetom. Vojna má spôsobiť vzájomné zničenie Islamu a sionizmu Izraela. Ostatné národy, rozdelené v tejto otázke, majú bojovať až do absolútneho vyčerpania. (Žeby proroctvo o Blízkom východe? Vojna v Iraku?) Zdevastované krajiny potom bude možné vmanévrovať do potrebných pozícií a, samozrejme, na nich patrične zarobiť. Skoro taký dobrý projekt na vytvorenie moderných otrokov ako Európske spoločenstvo - EU. Počas svetového konfliktu sa má začať redukovať populácia na planéte na pol miliardy, pomocou rafinovaných biologických zbraní sa má zanechať na prežitie len čistá forma nordickej bielej rasy, ktorá má genetický najbližšie ku kráľovskej DNA. /o ďalšom skrytom význame pestovania čistej bielej rasy na www.davidicke.com / Táto populácia bude rozdelená na ľudské roboty a doktorov - menežérov, ktorý budú slúžiť naplánovaným záujmom ELITY-Merovejcom- Iluminátom. Predstavte si dokonalý svet bez právnikov, policajtov, bankárov, politikov, väzníc, nemocníc, byrokratov, peňazí a atď. Svet s perfektnou ekológiou. Svet s dokonalou rasou a populáciou, nepreľudnený.
Ilumináti a Hitler
Veľmi dôkladne dokumentujúce dôkazy toho, že americké banky a priemyselné kruhy sa podieľali na vzostupe Hitlerovej 3. ríše, medzičasom stali sa verejne prístupnými. Účastníci zasadania, ktoré sa konalo v júli 1929 v New Yorku a na ktorom sa okrem iných zúčastnil i mladý Rockefeller ako poverenec Standard Oil, sa dohodli na tom, že najúčinnejší prostriedok na zakončenie vtedajších hospodárskych problémov v Európe by bola revolúcia v Nemecku. Najprv uvažovali za účelom prevratu financovať Komunistickú stranu Nemecka-KPD. Túto myšlienku ale zavrhli, pretože ako následok hrozilo nežiaduce zvýšenie moci Sovietov v Európe. Zjednotili sa napokon na umožnení cesty k moci druhej extrémnej strane-NSDAP. Ilumináti boli pri rôznych rokovaniach s Hitlerom asi jediní a medzinárodní bankári, pomohli Hitlerovi až k prevzatiu moci roku 1933 peňažnými injekciami 130 mil. mariek. Dobre kalkulovali. Finančné nasadenie sa zaplatilo. Stál síce Ameriku a Kanadu neuveriteľnú sumu 400 miliárd dolárov, ale nechal narásť štátnu zadlženosť na 220 miliárd USA dolárov. Tým sa ocitli USA hlboko v područí medzinárodných bankárov, odhliadnuc od iných predností, ktoré jednotlivo viedli k ďalšiemu rozmnoženiu závislosti Američanov a Kanaďanov. (Des Griffin: Wer regiert die Welt?)

Adolf Hitler bol členom slobodomurárskej Lóže 99-FOGC-Freimaurericher Orden der Goldenen Centurie-Rád zlatej centúrie slobodomurárov-latinský výraz Centurie platí pre číslo sto. Okrem toho bol spolu s niektorými dôverníkmi členom rádu Thule, ktorý bol vonkajším nástrojom skupiny tibetských čiernych mágov, ktorí využívali členov tohto rádu pre svoje ciele. Ich symbol bola a stále je čierna swastika. Biela alebo strieborná swastika je symbol Arijcov-nordickej bielej rasy, taktiež najsvätejší symbol pohanských Slovanov, Hinduistov, Budhistov atď. Hitler strávil zostatok svojho života v J. Amerike. Zdržoval sa v oblasti Akakoru kde aj zomrel. K.Brugger-Kronika Akakoru.
Jednodolárovka-slobodomurársky rébus
John Todd, bývalý top illuminát, hovorí k jednodolárovke: Táto pečať bola prinesená z nariadenia rodiny Rothshildovcov. Vyrobili ju v Londýne a do USA ju priniesli Benjamin Franklin a Alexander Hamilton (žiaci Dr. Weishaupta). Táto rodina je hlavou organizácie, do ktorej som bol uvedený v Colorade. Všetky okultné bratstvá, akéhokoľvek druhu, k ním patria! Je to satanistická organizácia! Ide o financie a majú za cieľ získať jednotnú svetovládu. Táto organizácia urobí všetko, aby túto svetovládu aj získala, a táto skupina sa volá Ilumináti. /existuje systém zloženia tejto bankovky, potom sa objavy obraz horiacich veží a číslo 911 - keď veže padnú Apokalypsa - Biblia, dočítate sa ďalej čo bude nasledovať. Aká to zhoda!

Na rube tejto bankovky je zašifrovaná celá skladba a postupnosť slobodomurárov. Pyramída veľa tají aj symbolizuje. Vrchol pyramídy tvorí oko Staviteľa - Architekta sveta, alebo Veľkého Zasväteného, predstavujúcich deizmus ako filozofiu, ktorá uznáva Boha ako stvoriteľa, ale nie ako riadiacu silu. (Podľa Griffina). Nápis ANNUIT COEPTIS-Naše podujatie je korunované úspechom a NOVUS ORDO SECLORUM- Dosiahnutie nového svetového poriadku (NEW WORLD ORDER) symbolizujú priame zámery. Letopočet 1776 1.5. je dátum založenia rádu Illuminátov(a však v utajení sú činný už tisícročia). Pyramída ukazuje štruktúru slobodomurárstva. (Allen, Garry: Die Insider) Podľa toho usporiadania je oko na špici pyramídy, potom stupeň RT-čo je Rothschild. Rada 13 sa regrutuje z elitného slobodomurárskeho klubu 500 (u niektorých autorov 300). Potom nasleduje veľká loža B´nai B´rith,-elitný rád, do ktorého sú prijímaní len Židia a prekrstený na Židov-napr: celebrita a kontrolor financií pre Slovensko v EU Peter Šťastný. Grand Orient uzatvára hornú polovicu, a tým skupinu Illuminátov. Dolná časť je venovaná tým slobodomurárom, ktorí slúžia ako vývesné štíty humanitných úmyslov a cieľov. K tomu patria Rotariani a Lyons Internacional. (Jednotlivo sa týmto skupinám budeme venovať neskôr.) Guiseppe Mazzini písal Albertovi Pikemu 22.1. 1870: Musíme všetkým zväzom dovoliť existovať ako doposiaľ, s ich systémami, centrálnymi organizáciami a rôznymi spôsobmi korešpondencie medzi vysokými stupňami tých istých rítov, v ich protichodných organizačných formách, ale musíme vytvoriť superrítus, ktorý má zostať nepoznaný a do ktorého budeme povolávať podľa našej voľby slobodomurárov vysokých stupňov. S ohľadom na našich bratov musia sa títo muži podriadiť najprísnejšiemu dodržiavaniu tajomstva. Prostredníctvom toho najvyššieho rítu budeme riadiť celé slobodomurárstvo. Stane sa medzinárodnou centrálou, ktorá je o to mocnejšia, lebo jej vedenie je neznáme. Slobodomurári majú zložitú štruktúru stupňov zasvätenia, symboliky, ale aj neverbálny komunikačný systém.

zdroj-tajomstvá našej planétyAndrej Jakubčo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Go   |   ip:78.98.243   |   2010-01-18  (04:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý članok...pravdivy.Tu mame chronologiu nasich vladcov skutocnych.


Templar   |   ip:95.103.24   |   2010-01-18  (09:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tajne spoločnosti su natoľko tajne, ze Adko Jakubco a jemu podobni o nich vedia dopodrobna úplne všetko...takže Adko, menej fetovať, rad vojakov Kristových bol zruseny začiatkom 14. storočia a všetky tie podivne skupinky a skupiny su len banda vsivakov hrajucich sa na ich nasledovníkov...


slovenskykral   |   ip:86.7.138.   |   2010-01-18  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  all; zaujimave citanie :)

no mozno na tom trochu pravdy bude :)

G.:M.: de G.:L.: de S.A.R.

I.:T.:N.:O.:G.:A.:O.:U.:
moji BB.:


morf   |   ip:95.103.6.   |   2010-01-18  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Asi pred 15 rokmi som cital o slobodomuraroch clanok ktori bol pisani asi na jednej strane ale za posledne roky je to vzdy viac a viac priklanam sa ktomu ze je to pravdive ale niektore veci tam nesedia napr. 1sv pise sa tu ze agenti mali vyvolat spor nedzi Anglickom a Nemeckom nezacala sa 1sv vojna atentatom na naslednika tronu Rakuska-Uhorskana Fantiska Ferdinanda v Sarajeve spachana srbskov organizaciou Cierna ruka.longchi   |   ip:78.16.246   |   2010-01-18  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som spokojny s prispevkom, uvidime, ze co bude nasledovat v dalsich kapitolach, inac admin akoze fakt pozri sa na to. Vyzera to, ze si z nas utahujes! Pytali ta ludia, aby si zmenil rozclenenie prispevkov a ty si ho fakt asi aj zmenil, len nie tak, ako by bolo treba. Meno a cislice na pol strany a zadanie prispevku na momentalne 2,5 cm! Si ty normalny?? Prosim ta kukni sa na to! Dikydiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VĚDCI VYPOČÍTALI PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU ČTVRTÉ SVĚTOVÉ VÁLKY


2013-04-15  (09:01)  |  Vojny
Přestávka mezi třetí a čtvrtou světovou válkou se chýlí ke konci. K takovému závěru dospěli vědci z ukrajinské Akademie vojenských věd na základě teorie cyklů Kondraťjeva. V souladu s touto teorií (které ještě říkají teorie dlouhých vln) vypracované sovětským ekonomem Nikolajem Kondraťjevem, může začít další světová válka během nejbližších deseti let, soudí člen Akademie vojenských věd Sergej Malkov. Na žádost naší rozhlasové stanice vysvětlil, jak si tuto situaci představuje.

Stanné právo v Severnej Kórei, príprava na vojnu? VIDEO: KLDR může odpálit několik jaderných náloží


2013-02-06  (09:22)  |  Vojny
KĽDR je údajne vo stannom práve, Kim Čong-un nariadil armáde, aby sa “pripravila sa na vojnu.” Severokórejský vodca v sobotu vydal sériu príkazov pre vrchné velenie v oblasti obrany a bezpečnosti, uzavrel tak prípravy k novému jadrového testu, citovala v Soule Kórea JoongAng Daily nemenovaný zdroj.


USA promýšlejí scénář války s Čínou


2013-01-31  (09:08)  |  Vojny
Obama označil Čínu za protivníka a nařídil prozkoumat čínské nebezpečí. Spojené státy zahájily přemisťování svého loďstva do Asijsko-tichooceánského regionu (ATR). Základem pro takovou pozici je ekonomika a politika.


Co byste měli vědět o válce v Mali: Uran, zlato, ropa a strategické minerály


2013-01-17  (09:27)  |  Vojny
Francouzská vláda uvedla, že: „Pošle 2 500 vojáků, aby podpořili vládní vojáky Mali v konfliktu proti islamistickým rebelům. Francie už do Mali vyslala 750 vojáků a francouzské přepravní lodi už v úterý ráno dorazily do Bamaka… S vysíláním vojsk po zemi i vzduchem budeme pokračovat …


6 důvodů k započetí třetí světové války


2012-12-06  (10:44)  |  Vojny
Listopad 2010. Je třetí světová válka vhodná pro zavedení Nového světového řádu? Průměrný člověk si může jen stěží představit, proč by třetí světová válka měla být cokoliv, jen ne událost ukončující civilizaci. A přesto, slyšeli jsme rétoriku neoconů, ve které navrhují, že by nová světová válka byla životaschopnou možností k nápravě umírající ekonomiky dolaru. Nebo, možná je to prostě dobrou investicí, pokud jste globalista.


Úspěšné konspirační teorie, o kterých se dnes moc nemluví


2012-07-24  (11:04)  |  Vojny
Letos uplynulo 10 let od událostí z 11. září, které byly úvodem k dosud nekončící válce s terorismem. Snad ještě než se usadil prach po pádu dvojčat, objevily se první konspirační teorie, které přiživila jak interpretace těchto událostí v oficiálních mediích, tak zveřejněná vládní zpráva. Diskuze mezi zastánci a odpůrci oficiální zprávy trvá dosud.


Sýrska slobodná armáda – oddiely smrti zachytené na videozáznamoch


2012-06-28  (08:59)  |  Vojny
Drastické videá popráv, štvrtenie zajatcov a civilistov zaživa, bombové útoky a zverstvá ‘osloboditeľov’ sýrskeho ľudu zvaných Free Syrian Army. Článok odkrýva a poskytuje desivé skutočnosti z pozadia sýrskeho konfliktu a žoldnierskych zabijakoch dovážaných do Sýrie v oddieloch smrti. Obsahuje zdrvujúce videá zachytávajúce sadizmus páchaný na civilistoch.


Tipy a rady z války v Bosně – informace z první ruky – 1. část


2012-04-23  (06:14)  |  Vojny
elco popisuje, jaké to bylo žít ve městě celý rok bez elektřiny, paliva, tekoucí vody, dodávek potravin nebo tradičního obchodu. Jejich měna byla bezcenná, neexistovaly policejní nebo vládní síly a v ulicích vládly gangy a násilí. Strategie přežití, kterou on, jeho rodina a komunita použila k tomu, aby zůstali naživu je poučná a může změnit některé vaše priority ohledně přípravy na SHTF (SHTF = Shit Hits The Fan = výraz používaný survivalisty pro popis katastrofické situace). I když nejde o dlouhé čtení, přesto tento text doporučuji kvůli bohatým poznatkům někoho, kdo SHTF skutečně zažil.


Mikrovlnná zbraň USA


2012-03-14  (10:20)  |  Vojny
Americká armáda představila světu novou zbraň, neformálně pojmenovanou mikrovlnné dělo. „Active Denial System“ (dále jen ADS) je nesmrtící zbraň primárně určená pro kontrolu davu. Dlouho se šířily zvěsti o „dělu“, které může být namontováno na vojenském vozidle, určeném k rozehnání davu pomocí vysoce energetického elektromagnetického záření.


Kto ovláda svet: Súbory o tajných operáciach CIA odtajnené


2012-03-04  (22:33)  |  Vojny
Odtajnenie súborov CIA vnesie svetlo do ďalšej éry: časy Irán Kontra, prezidenta Reagana a pádu Sovietskeho zväzu, éra korupcie a falošného potlesku. Prvým z týchto súborov je odtajnený reťazec rozhovorov medzi prezidentom Reaganom a diplomatom Emilom Lee Wantom, ktorý umožňuje vstúpiť do sveta Bieleho domu, inak prístúpného len pre zasvätených.


Izrael zaútočí na Írán bez varování


2012-02-28  (09:51)  |  Vojny
Izraelští představitelé říkají, že pokud se Izrael rozhodne zahájit preventivní útok na íránská jaderná zařízení, učiní tak bez předchozího souhlasu či vědomí USA, citovala AP uniklou informací z americké tajné služby.


Přípravy na válku (3)


2012-01-25  (18:20)  |  Vojny
Američané a Evropané posílají válečné námořnictvo do Perského zálivu. Možná jde jen o pokračování diplomatického nátlaku. Nebo taky ne.


10 největších kupců íránské ropy


2012-01-23  (17:03)  |  Vojny
Druhý největší producent OPECu Írán prodává velké množství ropy do Číny, Indie, Jižní Koreje, Japonska a Itálie. Ale Turecko, Jižní Afrika a Srí Lanka se hodně spoléhají na dovozu íránské ropy. Americké sankce již zakázaly dovoz íránské ropy. Francie tlačí Evropskou unii, aby zvážila zákaz dovozu íránské ropy s cílem odradit Teherán od jaderného programu.


Čína a Rusko: Rozpoutáme 3. světovou válku, pokud západ nepřestane s agresí !


2012-01-17  (08:20)  |  Vojny
Ve světě právě vrcholí napětí spojené s finanční krizí a různými regionálními konflikty. Najednou se zdá, že se opět budeme dostávat do nové Studené války. Pochmurný bulletin ministerstva obrany, vydávaný pro premiéra Putina a prezidente Medveděva, dnes uvádí, že prezident Hu „v principu souhlasil“, že jediným způsobem, jak zastavit agresi západu vedenou Spojenými státy, je prostřednictvím „přímé a okamžité vojenské akce“, a že čínský vůdce nařídil svému námořnictvu „připravit se na válku“.


USA se připravují na izraelský útok na Írán


2012-01-15  (14:37)  |  Vojny
Američtí vojenští představitelé jsou stále více znepokojeni možností, že Izrael podnikne samostatně nálety na íránská jaderná zařízení, a to navzdory jejich námitkám, protože oni si přejí dát více času sankcím. Proto začali plánovat opatření na ochranu amerických instalací v regionu pro případ konfliktu.


Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí.


2012-01-12  (08:34)  |  Vojny
Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí. Násilie na demonštrantoch bolo pritom dôvodom americkej invázie do Lýbie. Škoda, že USA niesú aj voči sebe také tvrdé.


Pentagon uvažuje o nasadení vojakov v Európe, ak sa rozpadne


2011-12-11  (13:18)  |  Vojny
Rozpad eurozóny by mohol vyvolať občianske nepokoje a rozpad celej európskej dvadsaťsedmičky. Vyhlásil to šéf amerických ozbrojených síl, generál Martin Dempsey, ktorý vyjadril znepokojenie z vývoja finančnej krízy v eurozóne.


Ako prežiť ekonomický kolaps


2011-12-05  (15:44)  |  Vojny
Žijeme náš každodenný život. Do práce, domov, občas dovolenka. Málokto myslí na to, že by to mohla prísť globálna katastrofa. Prednedávnom „padla vláda“ a strany sa dohodli a bolo OK, až na tie milióny za voľby. Ale pozrime sa na ekonomickú situáciu. Mestá, obce, štáty, ľudia. Všetko má dlh. Čo sa stane ak praskne najväčšia bublina ? Padne ekonomika. Obávam sa, že v tom chaose bude na hocaké prípravy príliš neskoro.


Tak predsa?


2011-11-19  (20:35)  |  Vojny
Prednedávnom sa internetom prehnala „tajná“ správa adresovaná Putinovi. Odosielateľ bol vysoký vojenský predstaviteľ Číny, ktorý mal tieto informácie zasa od bývalého žoldniera Blackwater. Žoldier, ktorého medzitým zatkla CIA sa vyjadril nejak takto: „USA chystá na takú špinavú vojnu s takým množstvom obetí, čo je pre človeka s dobrým svedomím neprijateľné, preto som dokumenty poskytol Číne.“ Myslím že každý súdny človek pri čítaní onej správy nadvihol aspoň jedno obočie. Pozrime sa však, čo sa v krátkej dobe udialo.


Čína varovala Putina: USA chce svetovú vojnu


2011-10-28  (10:21)  |  Vojny
Putin dostal vážne varovanie od vysoko postaveného čínskeho vojenského predstaviteľa. Preto to musíme tak zdôrazniť, pretože nejde o výplod bujnej fantázie autorov z nejakého undegrundového blogu, ale o varovanie najvyššieho čínskeho vedenia pre Moskvu.


Proč bude válka


2011-09-23  (18:29)  |  Vojny
I když většina lidí na Západě stále žije v domnění, že pohodu posledních desetiletí ruší pouze nahodilosti a vzdálené bouře, pod mírovým povrchem doutnají čtyři nálože. Přestože každá z nich se může jevit jako dílčí problém, ve své kombinaci vytvářejí prohlubující se tendenci k velké válce. Tedy válce, kdy na obou stranách fronty budou mocnosti schopné zasáhnout území protivníka. Tato nebezpečí lze pojmenovat: výměna světového hegemona, zbrojení, způsob života středních vrstev, úroveň politických elit Západu.


Americké Tulene vleteli do pasce Talibanu


2011-08-09  (18:29)  |  Vojny
Podľa správ úradov okupovaného Afganistanu elitné jednotky americkej armády známe ako SEAL vleteli do pasce ktorú im nastavil Taliban.


Chystá se v Berlíně nové jaderné 11. Září ?


2011-05-20  (21:46)  |  Vojny
Již delší dobu se mluví o tom, že by ze známých důvodů bylo vytořeno další 11.Září, a to v nějakém známém evropském městě a ve spojení s jadernou zbraní.


Falešná záminka pro válku v Libyi?


2011-04-21  (18:20)  |  Vojny
Intervence ale nezabránila genocidě, protože k žádnému takovému krveprolití by nedošlo. USA naopak tím, že intervencí povzbudily rebely, prodloužily libyjskou občanskou válku a výsledné utrpení nevinných. Nejlepším důkazem, že Kaddáfi neplánoval genocidu v Benghazi je, že se jí nedopustil v dalších městech, které dobyl buďto plně nebo částečně – včetně Zavíje, Misuráty, Adžábíje, které v součtu mají více obyvatel než Benghází.


Japonsko ve spárech HAARPyjí


2011-03-25  (00:01)  |  Vojny
Zapomeňte na konvenční války v Afghánistánu a Iráku, ty jsou minulostí. Dnešní války Spojených států se vedou jinak. Nepozorovaně, skrytě. Klasické zbraně nahradily zbraně klimatické a tektonické.


Západ klame o rebélii v Lýbii rovnako, ako klamal o vojne v Gruzínsku !


2011-03-20  (02:34)  |  Vojny
http://www.kp.ru/daily/25644.5/808675/ Proamerické médiá „topia“ Kadáfiho kvôli prerozdeleniu svetových zásob ropy naftovými barónmi ! „Neverte ničomu, čo vám hovoria v TV o Lýbii“ takto sa najčastejšie začínajú listy od ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú v tejto krajine a nezberajú sa odtiaľ odísť. Ako to ? V krajine, kde podľa západných médií vládne strašný diktátorský režim, ktorý po tisícoch vraždí ľudí, používa bojové vrtuľníky, letectvom bombarduje obytné štvrte, „čierni žoldnieri“ jazdia džípmi po uliciach a guľometmi kosia všetkých zaradom a Kaddáfimu verné sily, ktorých je samozrejme „menej a menej“ sú pripravené použiť chemické zbrane. A pritom ľudia z Lýbie - napríklad ukrajinskí lekári, ktorých tam v nemocniciach pracuje nemálo – píšu domov, že sa nepoberajú na odchod. Ako je to možné ? Opýtajte sa sami. Vysvetlenie je jednoduché: väčšina takzvaného spravodajstva z Lýbie sú lži a klebety.


American reconstruction


2011-01-15  (16:49)  |  Vojny
Obsahom vyššie uvedeného filmu Americká obnova je o tom, čo v skutočnosti znamená západne obnovovanie krajiny.


3. svetová vojna - konflikt kolosálnych rozmerov


2010-12-19  (15:19)  |  Vojny
Už ste sa zamýšlali nad týmto konfliktom, ktorý sa bohužial neodvratne blíži? Konflikt ktorý predpovedali už mnohí ľudia v minulosti je aktuálne največšou hrozbou pre náš svet.


Další teroristický útok?


2010-10-10  (20:20)  |  Vojny
V poslednych dňoch mi ako iste aj vám neušla informacia o novej hrozbe teroristických útokov o ktorých informovali USA a neskor sa k nim pridala a potvrdila ich aj Australia. Tieto informacie vraj boli ziskané tajnými službami.


Inkvizičný Norimberský proces


2010-08-22  (20:21)  |  Vojny
Verím, že veľa ľudí počulo o Norimbergskom procese, ale pochybujem, že veľa ľudí vie o podrobnostiach. V Norimbergu totiž zločinci súdili svoju obeť, ktorá sa previnila tým, že sa bránila. “Súdna fraška v Norimbergu je oficiálne známa ako "Medzinárodný vojenský tribunál." To meno je ohováraním vojenského povolania. Tribunál nebol vojenským v žiadnom slova zmysle. Vojakmi medzi sudcami boli iba Rusi. Tu v Norimbergu ľudstvo a naša súčasná civilizácia podstúpila tvrdú skúšku s mužmi, ktorých vlastné ruky boli krvavé, ale ktorí sedeli v kreslách sudcov. Jeden zo sudcov prišiel z krajiny ktorá sa dopustila Katyňského masakru, vyprodukovala dôkazy a priviedla niekoľko svedkov, ktorí v Norimbergu prisahali, že Nemci to urobili. “


Varšavské povstání a SNP trochu jinak


2010-04-16  (16:01)  |  Vojny
O Varšavském povstání pojednává mnoho článků, ale věšinou jednostranně, zkresleně a nepravdivě, především o sovětské pomoci povstání. Ještě v roce 2005 napadl dopisovatel ČT prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, přítomného na vzpomínkovém shromáždění v bývalém koncentračním táboře Osvětim, slovy: Proč se neomluvil za to, že armáda SSSR nechala utopit Varšavské povstání v krvi. Podobná obvinění chrlili celých 60 let nejen poplatní a věci neznalí žurnalisté, ale i oficiální kruhy. Po roce 2005 se již objevily objektivnější články, ale zlatý klín poznání vrazil do této tematiky až renomovaný ruský historik prof. V.M. Falin, DrSc., v článku Mystéria druhé fronty .


Wikileaks zveřejní další video: Hněv z Farahu


2010-04-12  (14:43)  |  Vojny
Zatímco se Obamova administrativa snaží vypořádat se s videem, na němž američtí vojáci v Bagdádu zabíjejí dva reportéry agentury Reuter´s a několik dalších Iráčanů, webová stránka Wikileaks.org oznámila, že v dohledné době zveřejní další video, které tentokrát bude ukazovat mnohem krvavější americký útok.


Ďaľšie z vojen...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Žijú medzi nami?

Na prahu 21. storočia pozeráme späť a hodnotíme vývoj ľudskej spoločnosti z hľadiska globálneho i lokálneho. Samozrejme, ak nám život nie je ľahostajný a nezmierili sme sa s tým, že to nemá zmysel, pretože otázka zásadnej zmeny k lepšiemu v súčasnej kapitalistickej spoločnosti je sporná.


Oko pyramídy

Poražme je jejich zbraněmi !

Ukrajinská civilizace Aratta – datována do 22000 let p...

Konšpiračné teórie: všetko je inak.

Na změnu měny se připravují i němečtí řezníci, ...

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...

V Banskej Bystrici sa diskutovalo o zavedení komunitnej ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2496 s