15. Júl 2019
    
NewAge Fotónový pás a tachyony - Dolezite.sk

NewAge Fotónový pás a tachyony


  2011-06-24  (05:27)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - NewAge Fotónový pás a tachyony

Tachyony sú hipotetické častice, o ktorých teraz budem hovoriť len preto, že sa o nich objavuje na internete spústa webstránok, ktorým sú pripisované podivuhodné vlastnosti. Až sa človek niekedy pýta, na čo všetko nenaletíme. Častica ešte ani nebola dokázaná a už jej pripisujeme všetky atribúty neviditelna hlavne v esoterickom hnutí. Nebola ešte absolútne vôbec pozorovaná a neexistuje o nej žiadna teória, ktorá by im tieto vlastnosti mohla potvrdiť, ako Dirac - Theory antičastíc. Na stránke, napr.  -tachyon.de sa hovorí.:

"Tachyon-energia je kozmická praenergia, z ktorej vyvstalo celé Universum".

Táto kozmická energia je popísaná vo všetkých špirituálnych tradíciách sveta a znovuobjavená v 20. storočí pioniermi všetkozjednocujúcej fyziky. Existuje v bezforemnom stave energie "nulového bodu", alebo je menovaná aj ako "volná energia", ako aj vo foremnom poli či partiklov, ktoré nesú meno Tachyon".

 

V ezoterickom hnutí zapodievajúcich sa "NewAge", sa veľmi často omieľa a vznikajú opisy nejakej transformácie do vyššej úrovne bytia prostredníctvom "Fotónového pásu", ktorý sa rozprestiera okolo Plejád s centrálnym slnkom "Alcyone". Príbeh vzniku toho klamstva a odvádzanie od pravej viery nájdete nižšie. Aby nevznikali podobné klamstvá zemskej populácie a chcete byť zároveň činný v osvete šírenia právd, zároveň sa vyhli konsekvenciám z toho pre vás vyplývajúcich, preverujte najnovšie výsledky Kvantovej fyziky a porovnávajte svoje myšlienky s učením Ježiša, pretože v Jeho učení je obsiahnuté vlastne všetko. Možno inými slovami ako by ste si želali, ale kontext zostáva jeden a ten istý. Nie nadarmo Ježiš povedal, že ku koncu časov bude o tom rozšírená známosť, ale povedal aj, že budeme zvádzaný na nesprávnu cestu a na to by sme si mali dávať zvlášť pozor, pretože sami netušíme do čoho sa hrnieme. Chcem poukázať v podstate na to, že v kruhoch ezoteriky sa veľmi často hovorí,: "posielam ti svetielko" a podobne. Viem čo to znamená, viem čo sa tým myslí, ale správnejšie by malo byť vyslanie lásky, pretože láskou sa to svetlo získava, či už odosielateľ alebo adresát. Množstvo svetla, ktoré získate vy, je to jediné čo vás robí hodnotnými, ale nie získané od niekoho, ale získané vlastnou námahou, svojimi láskyplnými jednaniami a to bude rozhodujúce na božích váhach v onen deň konca vekov, v súdny deň.

Tvrdenie v ezoterickom hnutí: "Tachyon-energia je kozmická praenergia, z ktorej vyvstalo celé Universum" je možno celkom pravda, ale zatiaľ nie je potvrdená, odkiaľ berú tú istotu k tomuto tvrdeniu? Isté je len to, čo nás učí prostredníctvom biblie Ježiš. Inak sú tými, ktorí spravodlivo hľadajú a chcú si udržať svoju "pravú" vieru, odvrhnutí do spoločného odpadového koša, medzi falošných prorokov a šíriteľov neprávd. Už samotné slovo "transformácia" - pochádzajúce z anglického jazyka, je skloňované síce veľmi často, ale v nepravej podobe. Nakoľko všetky články a vôbec, celá vlna NewAge, sa oháňajú transformáciou tela do vyšších sfér, súčasne transformáciou Zeme v "Nový raj" je veľmi špatne porozumená. Dôjde len k "zmenám"  a v tom je zakorenený význam cudzieho slova - transformácia. Slovo transformácia chápte výlučne len vo význame - zmena. Zem sa nepretransformuje v nejakú abstraktnú planétu, ale prebehnú na nej "zmeny" geofyzikálneho charakteru - obnova,  jej funkčnosť a existencia budú naďalej pokračovať tak ako doteraz, ale v "novom cykle". My nebudeme ani lietať, ani svietiť a v noci tiež nebude svetlo, ako sa tvrdí v mnohých článkoch na tému „vzostup“.

Začneme so všetkým pekne od začiatku. Je pre vás ťažké pochopiť čo hovorí Biblia o týchto zmenách? V tom prípade vám bude postačovať čítať len Nový zákon - evanjeliá. Tam je studnica všetkých právd. Všimnite si v kníhkupectve ezoterickej literatúry, koľko autorov používa Ježišove myšlienky. Skoro každá takáto kniha je v hojnom množstve pretkaná Jeho myšlienkami, už ste sa zamýšľali prečo? Tieto isté myšlienky nájdeme aj v iných kultúrach vychádzajúcich s oveľa starších prameňov, ale Ježiša musíme brať ako niečo extra, pretože prišiel k nám z oných vyšších sfér, narodil sa do tela (panne) a zanechal nám 12 učeníkov, ktorí mali za úlohu rozšíriť jeho učenie po celom svete, Šaula zmenil na Pavla a poveril ho poučovať celý pohanský svet. On (Ježiš) je súčasťou veľkého Božieho plánu a bude hrať kľúčovú úlohu v deň posledného súdu. Pokiaľ prijmete túto skutočnosť za svoju, budete sa na ezoterickú literatúru pozerať inými očami, budete pozorovať rozvíjanie jeho myšlienok, získate tým obohatenie a slová biblie, ktoré ste doposiaľ nechápali, uvidíte v inom svetle. Sú však veci, ktoré váš "žalúdok" neprijíma, nevšímajte si toho, ale za dva roky, keď knihu znovu chytíte do ruky a prečítate si to znovu, poviete, ó aký som bol slepý - toto som nevidel? Nie, vy ste to len vtedy ešte nepochopili, ešte ste neboli tak vyspelí. Ak však narazíte v knihách na vážne tvrdenia, ktoré ten "žalúdok" nie a nie prijať, tak niečo nie je v poriadku. Dostávame sa tak k overovaniu informácií, stávate sa bádateľom a všetky pravdy pisateľovi tejto knihy idú síce ku cti, ale to ostatné je najpravdepodobnejšie zavádzanie a práca rozumu (predného mozgu). Logika je podmienená vzdelaním, vedením (viem), fantáziou a už vôbec nie ovplyvňovaná citmi, vychádzajúcich z duše ktoré sú priamo napojené na vesmír. Pokračujem v načatej téme o tachyónoch:

Tachyony (z gréckeho tachýs "rýchlo") sú hypotetické elementárne častice, ktoré sa pohybujú rýchlejšie ako svetlo. Tieto častice sú označované ako "superluminárne".

 

Tachyony ako teoretická možnosť

Bilaniuk, Deshpande a E.C.G. Sudarshan poukázali v roku 1962 na to, že pre rovnice špeciálnej Teórie Relativity existuje niekoľko riešení. Jedno z nich zodpovedá celkom normálnej "matérii", ktorá sa pohybuje pod rýchlosťou svetla. Iné riešenie dovoľuje časticám, aby sa sústavne pohybovali nad rýchlosťou svetla a nikdy nemôžu byť zbrzdené po rýchlosť svetla. Táto skutočnosť sama, že existujú tieto matematické možnosti riešenia rovníc, ešte neznamená, že Tachyony aj reálne existujú. Rozdelenie častíc podľa rýchlosti ich pohybu určil Garald Feinberg (1967) do skupín.:

Tardyony - častice, ktoré sa pohybujú (vždy) pomalšie ako rýchlosť svetla.

Luxony - častice, ktoré sa pohybujú (vždy)  rýchlosťou svetla.

Tachyony - častice, ktoré sa pohybujú (vždy) rýchlejšie ako je rýchlosť svetla.

Tachyon pri zvyšujúcej sa rýchlosti stráca svoju energiu. Keď sa energia častice vyrovná 0 (nule) bude jeho rýchlosť takpovediac nekonečná (transcendentný stav). Pri Tardyonoch sa musí naproti tomu energia dodať, aby sa dala vyvolať zvyšujúca rýchlosť.

 

Vlastnosti Tachyonu

- Ich rýchlosť je vyššia ako rýchlosť svetla "c".

- Imaginárna pokojová hmotnosť, t.zn. Kvadrát jej hmoty je negatívny. To vyplýva s relativistického vzorca pre "hmotnosť" - aby sa to dalo preniesť do reálna, musí zostať pokojová hmotnosť "imaginárna". Pritom, čisto imaginárnej pokojovej hmotnosti doposiaľ nebola priradená žiadna fyzikálna analógia, tým zostávajú Tachyony možnosťou matematickej kuriozity zatiaľ bez reálneho významu.

- Elektricky nabitý Tachyon by mal dať podnet k Čerenkovovmu žiareniu, pretože sa pohybuje vždy vyššou rýchlosťou ako je rýchlosť svetla v médiu v ktorom sa práve pohybuje.

- V protiklade však pohyb častíc podsvetelnou rýchlosťou, v ktorej sú udalosti na dejinnej línii pre každého pozorovateľa, vlastnia rovnaký časový poriadok, závisí časové poradie rôznych udalostí "svetovej línie Tachyonu" od vzťažnej sústavy.

 

Sú Neutrína Tachyony?

Počnúc rokom 1980 sa niekoľko fyzikov zaoberá tézou, že Neutrína sú vlastne Tachyony. Možnosť potvrdiť alebo vyvrátiť túto tézu, spočíva direkt v určení ich hmotnosti, napr. zmeraním energie konečného bodu pri rozpade Trítia. Najnovšie merania (pozorovania oscilácií neutrín) hovoria, že Neutrína predsa len vlastnia rozdielnu pokojovú hmotnosť od 0 (voči nule) a tým sa vlastne stále pohybujú pomalšie ako svetlo. Merania negatívneho kvadrátu hmotnosti by mohlo viesť k povrchovému efektu (doposiaľ nepozorovanom) detektoru krištáľu.

 

Konsekvencie času bežiaceho do minulosti.

V prípade, že zmeny vzájomných pôsobení medzi Tachyonmi a Tardyonmi, by boli dokázané, bude to znamenať, že budú môcť byť vykonané posolstvá (oznamy, správy) z budúcnosti do minulosti.

 

Chronológia objavov, ktoré nás priviedli k Tachyonu.

Čo bolo počas stáročí skeptickými vedcami pozorované a len veľmi ťažko prijaté, dokázala moderná veda 60. rokov. Tachyony boli vtedy matematicky známe už skoro 40 rokov (len škoda, že existovali skeptici). Dodnes nám rôzny vedci podávajú jednoznačné dôkazy o existencii energetickej formy, pohybujúcej sa nadsvetelnou rýchlosťou. Nasleduje chronológia štúdií, ktoré prispeli k matematickej existencii Tachyonu.:

- 1896 uviedol Nikola Tesla, jeden z najväčších vynálezcov novoveku, existenciu skalárnych vĺn. Množstvo jeho vynálezov využívalo práve túto energiu. Nikola Tesla je pokladaný za vynálezcu rádia, radaru, striedavého prúdu, žiariviek a špeciálnych turbín. Jeho meno nesie viac ako 700 patentovaných vynálezov. Za najväčší vynález pokladá jeho publikum auto na pohon všadeprítomnej energie z vesmíru. Žiaľ, nesmelo sa vyrábať.

- 1920 sa zaoberali témou gravitačnej energie Leveckov, Staňukovič a Schnajderov a objavili počas nasledujúcich 20 rokov pri svojich experimentálnych skúškach špeciálne javy.

- 1960 zverejnil Oliver Crane výsledky výskumu, podľa ktorých vyplňujú intermateriálny priestor (vesmír) mechanické prúdy a kmity. Podľa tohto modelu neexistuje vo vesmíre žiadny prázdny priestor (Éter a čierna hmota dostávajú novú dimenziu).

- 1964 vypočítal Gerald Feinberg po prvý krát Tachyony.

- Tonomura Hitachi zverejnil potrebné výsledky svojho vedeckého bádania v tejto sfére.

- 1991 priniesol Christian Monstein dôkaz magnetického Kvantového toku priestorom.

- 1998 zavedenie výroby ABEIEZ TACHYON, ktoré sa vo Švajčiarsku vyrábajú procedúrou FOSTAC. Výrobky najnovšej generácie využíva Tachyionovú energiu k harmonizácii jemnohmotných rovín a v primárnej terapeutickej oblasti. Otázne ale zostáva aj naďalej: Sú to skutočne Tachyony, alebo je to nejaký iný nemerateľný prevít?

 

 

Fotónový pás

 

Podľa zdrojov zaoberajúcich sa myšlienkou "nového veku" (NewAge) je už od roku 1991 často skloňovaný "Fotónový pás", obiehajúci centrálne slnko Plejád Alcyone, ktorý objavil a zverejnil po prvý krát v roku 1961 Paul Otto Hesse. Ďalej sa hovorí, že naša slnečná sústava prejde týmto pásom raz za 12.500 rokov a v roku 2011-2012 má byť v ňom úplne ponorená. Táto celá myšlienka sa teraz ale vyparuje, rozplýva a že originálny článok viažúci sa na tento fotónový pás je pravdepodobne podvod a celý príbeh je spojený s tromi hlavnými nezlučiteľnými chybami.:

1./ Nebol objavený Fotónový pás, respektíve nejaký región zvýšenej energie a už vôbec nie v okolí Plejád. Fotóny sú iba časticou elektromagnetickej energie, ktorú sme schopní vidieť na vlastné oči ako svetlo. Tvrdenie, že vystavením sa nadmernosti fotónov je najbežnejšia zmena (exces, či transformácia) v podobe spálenia našeho tela, je klamstvo.

2./ Okolo Alcyonu, v skupine hviezd Plejád nie je žiadna anomália. Plejády sú obklopené bežnou hmlovinou, alebo plynovými oblakmi. Tento mrak je pokojný, nie je z fotónov, ale z prachu a z plynov hydrogénfosforitanu.

3./  Slnečná sústava neprislúcha žiadnym činom k Plejádam, ale stojí vonku mimo nich. V roku 1850 to bol dohad, že Zem obieha okolo Plejád, ktorý dlho panoval v povedomí, ale táto existenčnosť už bola dávno zpochybnená a vyvrátená.

4./ Paul Otto Hesse je nemecký autor knihy o "Súdnom dni" a pojednáva o budúcich udalostiach. Pre astronómov je takpovediac neznáma.

Celá táto myšlienka posadnutosti NewAgeistov fotónovým pásom a posolstvami akýchsi plejáďanov pochádza k neuvereniu z austrálskeho časopisu "Nexus Magazine" z roku 1991, ktorý bol ich štartovacím "Big Bangom".  Uvedený článok bol pôvodne prevzatý a prepracovaný z austrálskeho UFO časopisu z roku 1981.  Colin Norris, hlava austrálskej UFO spoločnosti, ktorá uverejňuje články formou časopisu povedal, že to bolo coauthored (spoluautorstvom) pani stredných rokov a študentom fakultnej univerzity.  Norris popieral, že by sa jednalo o nejaký kanadský žartík.  V roku 1994 už vyšlo knižné podanie od Wirginii Essene a Sheldona Nidleho "You Are Becoming A Galactic Human", prostredníctvom ktorej sme priamo oslovovaný galaktický humanoidom. Vízia pochádzajúca od Paula Otta Hesseho našla znovuoživenie a  Essene s Nidleom tvrdia, že sú Channeling-ovaný "Sirian Council"-om, bytosťou z nejakej vzdialenej planéty. Zdá sa, že si každý sám zváži dôveryhodnosť prameňa, pretože títo ľudia nemali dostatok potrebných technických vedomostí a poznatkov, iba ak by mali na dráte/telefóne nejakých "guys" zo Síria. V roku 1996 vyšla aj na nemeckom knižnom trhu pod názvom "Der Photonen-Ring". Niedle sám uvádza, že sa cíti byť ako siriansky Walk-in, teda  človekom, ktorý integroval do svojej osobnosti multidimenzionálne aspekty alebo separátne aspekty vedomia z vyššej dimenzie. V jeho scenári opisuje, že budú krátko pred vniknutím zeme do fotónového pásu pristávať na zem milióny medziplanetárnych lodí v snahe pomôcť obyvateľom našej zeme pri prechode do vyššej dimenzie a viesť ich do novej mierumilovnej Kultúry podľa sírianskej predlohy. Nidle oznámil opakovane niekoľko krát už v rokoch 1995-96 presný časový údaj pristávania lodí, žiaľ, asi ho ten "guy" zo Síria podvádzal, alebo si to všetko "chlapec" vymýšľal, lebo nič z toho sa nekonalo. Následne určil ďalšie termíny, žiaľ ani tie sa nevyplnili. Medzitým zostáva s predpoveďami o pristávaní medzihviezdnych korábov už opatrný, čím jasne spochybnil hodnovernosť Channelingového spojenia s nejakým Sirian Councilom. Medzi jeho "New´s" sa už nenájde oznam presného dátumu, pritom ale zdôrazňuje, že masové pristávanie sa bude konať s najväčšou pravdepodobnosťou už čoskoro. Jedno je isté, sústavným aktualizovaním očakávaných dejov zožala Nidleho kniha veľký úspech a pohla vnútrom nespočetného množstva interesujúcich sa čitateľov o ezoteriku s témou zmena dimenzie, čo pokladám za veľký omyl. Pritom stačí len pozorne čítať Bibliu, tam je všetko. Mali by ste v ňom rozpoznať falošného proroka, aj napriek tomu, že jeho práca obsahuje spústu krásnych právd.

 

 

Fotónový pás sa tak dostáva do skladového regálu ako "mýtus". Preto sa nenechajte uniesť nejakou falošnou náukou, toto nie je pravá viera. Astrofyzik Dr. Paul LaViolette vám poskytne podrobnejšie správy o dezinformácii a o Galaktickom centre, pritom poukazuje, že časový údaj 25-26.000 rokov (Platónsky rok) má súvis s precesiou pohybu zemskej osy voči nebeskej klenbe a pohybu dňa rovnodennosti a aj slnovratu dookola zvieratníka, ale nie putovania slnečnej sústavy okolo Plejád. Slnečná sústava rotuje jedine okolo galaktického centra. Mayovia používajú Plejády pri meraní precesie, ktorá vyplýva z Myského kalendára dlhého veku a z toho (kalendára) vyplýva, že sa blížime ku koncovému bodu 21.12.2012, kedy končí veľký cyklus. V ten deň bude slnko vychádzať presne z miesta, kde sa za ním bude nachádzať galaktické centrum v mliečnej dráhe - presne v zákryte s hviezdou 4Sgr, ktorá leží v tzv. Dark-Rift,  to je najtemnejšie miesto v centre našej galaxie. Tam sa nachádza niekoľko čiernych dier, ktoré udržujú našu galaxiu pohromade. Z toho môže pre nás niečo vyplývať.

 

Elektromagnetická "Nulová" zóna a svetelné telá

V Kvantovej fyzike je energia, ktorá vypĺňa celý vesmír, menovaná energiou "nulového bodu". Táto energia je nehmotná, bez formy a šíri sa rýchlosťou vyššou ako svetlo. Preniká všetkým a je všade prítomná. Kedysi to bol "Éter, pozdejšie čierna hmota a teraz energia nulového bodu".

V súvislosti so zmenami očakávaných v roku 2012 sa stále viac a viac objavuje poukazovanie na vstup nejakej elektromagnetickej nulovej zóny. Nie je nikomu jasné, čo sa tým presne mieni, pretože sám pisateľ týchto riadkov v podstate nevie o čom hovorí.  Pokiaľ by sa jednalo o krátkodobé "vypnutie - zrušenie - likvidáciu" elektromagnetizmu, vyvolanou božskou intervenciou (či nejakými fyzikálne záhadnými energiami, ktoré sú tak či tak Jeho nástrojmi), tak by v tom okamžiku zmizla veškerá hmota - materiálno (toľko naše doterajšie poznanie). Elektróny by sa nemohli udržať vo svojich dráhach okolo jadier. Neexistovala by ani Zem. Čas a Priestor by v tomto momente neexistovali, v mihnutí oka by sa to všetko rozplynulo. Zostali by len svetelné telá ľudského organizmu, ktoré sú spojené s vyššou dimenziou, s Bohom a večnosťou. Celé stvorenie, ktoré bolo do materiálneho trojrozmerného sveta zvrhnuté z vyššej dimenzie, by sa v tom prípade jedným razom stratilo z javiska voľným okom pozorovateľného materiálneho sveta. Pokiaľ si dôkladne preštudujeme biblické proroctvá starého a nového zákona, pokiaľ si preštudujeme proroctvá novodobých prorokov, prídeme na to, že Zem bude fungovať aj po apokalyptických časoch. To nám dáva jasný obraz, že nejaká elektromagnetická "nulová zóna" neprebehne. Bude to niečo iné. Panna Mária počas svojich zjavení povedala, že príde čas, keď nebudú fungovať žiadne elektrické motory, ale z toho nevyplýva predsa, že bude globálne zlikvidovaná elektromagnetická zložka Zeme. Bude narušená, ale akým spôsobom, nad tým sa nikto nezamýšľal. Mohol by to byť len chaos vyvolaný v elektromagnetickom poli, ale najpravdepodobnejšie to bude globálny výpadok všetkých elektrární na akýkoľvek pohon. Bude sa konať triedenie plevela od zrna a takých situácií už naša Zem prežila niekoľko, žiaľ, boli to vyvrcholenia - ukončenia cyklov, počas ktorých sa zmenila celá tvár Zeme a preto nenachádzame žiadne pozostatky po vtedajších civilizáciách. Ani teraz to nebude inak. Ezotericky chápaná transformácia nenachádza v Biblii žiadny ekvivalent. Chápte to tak, že vaše telo vyžaruje neviditeľné svetlo (prostredníctvom krvy aurou), ale po spomínanej „transformácii“ – zmene, to telo nebude v žiadnom prípade vyžarovať silnejšie, ani sa z nás nestanú lietajúci anjeli v ľudskom tele. Stále platí a naveky bude platiť, že s prachu sme vyšli a na prach sa obrátime – ale len s hmotným telom. Podľa množstva vyžarovaného svetla (okom nevidetelného) toho ktorého tela, v prípade našej smrti, anjeli okamžite poznajú, kam nás majú zaradiť, hore, či dolu. Navrhujem, venovať sa podstate očakávaných zmien.

 

 

V proroctve o budúcich bludároch v I.Epištole Sv. Pavla Timotejovi 4:1 sa hovorí.:

...že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, budú počúvať bludných duchov a učenia démonov.

 

Podobne sa nesie aj výzva.: II.Tes.2:3 – Nech vás nikto nesvedie nijakým spôsobom,...

 


Jozef Kollár
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lenlen   |   ip:194.228.1   |   2011-06-24  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skoda
zacal ste tak pekne a potom sa to prevalilo v utok typu jezis toto jezis hento a tamto a svata pravda

neviem preco to beriete hned tak utokom
nepoucili sa krestania z minulosti ?
neupalovali ste za nazor ze zem je gulata ?
ahaaa
aj vtedy to boli len taraji a blazni a stvaci proti vam ?
chodacikovia ako vam furt ublizuju
fnuky fnuk

takze ked o tom nie je v bibli zmienka je to blud
ahaa a kto si vymyslel bibliou ?
no jezis to nebol , ten by vam nalozil po hlave za toto

ale v jednom sa zhodneme
bez prace nie su kolace
takze ak niekto hlasa, ze akakolvek energia/duch svaty/jezisko/martania len tak pride a pretransformuje ho v cokolvek tak je idiot pretoze slobodna vola je najvyssi princip , hned po laske
a o vsetko sa treba pricinit
pekny a hlavne tvorivy den prajem
http://www.vedy.sk

Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho, a nie podľa učenia cudzozemcov.
STRIBOG


hanzolo   |   ip:160.44.24   |   2011-06-24  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Panna Mária počas svojich zjavení povedala, že príde čas, keď nebudú fungovať žiadne elektrické motory

rad by som sa zasvatench ludi spytal kedy toto panna maria povedala ,pripadne odkial vedela ze co je elektromotor.


lenlen   |   ip:194.228.1   |   2011-06-24  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hanzolo to je dobra otazka
ja by som k tomu pridal este jednu otazku
kedy a kde sa panna maria zjavila a ako vedeli ze to je ona ? vytiahla obciansky ? ci len z krikov isiel hlas ?
objasnite mi to ak mate zaujem prosim
dakujemKrovak   |   ip:109.230.4   |   2011-06-24  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanok pekny, s fotonovym pasom ma to celkom prekvapilo, ale je to plus minus doveryhodne. Nebol by som ale ja aby som si nerypol (opravte ma ak sa mylim): "Tvrdenie, že vystavením sa nadmernosti fotónov je najbežnejšia zmena (exces, či transformácia) v podobe spálenia našeho tela, je klamstvo." - neviem ako vy, ale aj ja ako maly chalan som sa hral s lupou a koncentraciou fotonov. Priznam sa ze padlo aj par mravcov a ti si teda urcite nemysleli vystavenim sa nadmernosti fotonov sa nic nestane. Teda ak to stihli analyzovat.


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-06-24  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak
súhlas, podobne je to aj s laserom, alebo aj klasické spálenie sa pri opaľovaní. svetlo je takisto energia a po ožiarení živého organizmu má aj negatívny /to spálenie../aj pozitívny /fotosyntéza, produkcia niektorýx hormónov.../vplyv, záleží od vlnovej dĺžky, intenzity ožiarenia a času...
len len
s tými zjaveniami je to fenomén :D. istú rolu tam zohráva asi aj psyxológia, ale netreba to napádať a brať až tak tragicky.
podľa tomášovho evanielia /patrí medzi apokryfy/ sa učeníci ježiša pýtali kde nájdu boha.
on im riekol nádherný výrok: "rozbi kameň a nájdeš v ňom boha, rozštiep drevo a nájdeš v ňom boha, otvor svoje srdce a nájdeš v ňom boha. "
je to krásny výrok, a pozri ako sa dá brať aj doslovne :D
http://udalosti.noviny.sk/z-domova/29-10-2009/na-vychode-sa-romom-zjavil-jezis.html
no a neni v tom krása života a pravda ježišovýx slov? :D
neviem prečo mnohí berú vše príliš vážne, bez fantázie, lásky a len z jedného pohľadu?


kubci   |   ip:95.103.22   |   2011-06-24  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mala rada - nezniete prilis doveryhodne ak neviete poriadne ani svoju rec...

hypoteticky / hipoteticky

ani som to necital


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-06-24  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jedna cirkev utoci nevidane na druhu vedou. Cisty paradox. Gratulujem
Pre vsetkych len doplnim neverte new age a neverte ani inym akymkolvek cirkvam.Bludy typu ze v bibli je vsetko napisane = tomu ze v scifi filmoch je uz vsetko tiez povedane. Je to to iste,ked chceme vieme rozne veci co sa stanu pridelit ku niecomu co je napisane alebo sfilmovane A TO VZDY. Nikdy vsak s toho nebudeme vediet co sa stane, logika nepusti. Mozme tipovat a sem tam trafit ale nikdy nie vediet. Biblia,jezis atd.. bola stvorena zidmi aby postupne nabrali moc a mohli ovladat svet tak ako to robia dnes. Propaganda ako za hitlera. Nevzelany ludia su ovce ktore sa daju lahko ovladat. Je jasne ze v biblii sa stale opakuje neverte inym. Dobre vedeli ze ludia ktory maju nieco v hlave to budu vyvracat. Je to neziaduce. Nebyt cirkvi europa by bola omnoho dalej vo vede nez je.Mnohe starocia tu ale vsetko ohladne myslenia bolo tabu,upalovali,vrazdili chceli si udrzat svoju moc za akukolvek cenu. Len hlupak v 21 storoci moze verit takymto bachorkam. Presne tak ako tu teraz pisem tento clanok tak sa v roku 2013 budem s vas rehotat ze kde nastala ta velka zmena alebo nebodaj koniec sveta. Nic sa nestane nemusite sa obavat. Ale zabavit sa na tom mozte dobre. Chystam oslavy na tie datumi ci uz v praci alebo doma - treba sa zabavat.
S tymi motormi a panou mariou tak to ste ma pobavili. Len pre Hanzola vysvetlim co su to zjavenia: hocikto (vacsinou deti,jednoduchy ludia s akejkolvek dediny) si vymyslia bachorku ze dakto dakte (uplne jedno kde,les,chata,hajzel) im dal proroctvo. Navymyslaj cim viac veci aby si sa zviditelnil.Nikdy nezabudnes pridat vyzie o skaze sveta a o milosrdenstve boha a vseliakych inych rozpravkovych bytosti a vuala zjavenie je na svete. Potom ked sa to cirkvy hodi a povedal si nieco prospesne pre nu tak ho odobria ako prave (oni maju vzdy vsetko prave,lave a kadejake) a miliony oviec s celeho sveta sa tam potom zbiehaju. Je to pre nich atrakcia v ich rozpravkovom svete a vynosny biznis ktory zabezpeci ovladanie sveta po vsetkych strankach. Navod mas tak sprav dake zjavenie.
Mne sa napriklad zjavil boh v mojom hovne a pana maria mu stala na hlavu. Povedal mi ze svet sa nenavratne ruti do katastrofy a ze ked nezasiahneme vcas tak pojdeme do piekel no a ze len cirkev nas moze oslobodit a bla bla bla. ROZUMU ZDAR A BOHU NAKOPEME GULE


hanzolo   |   ip:160.44.24   |   2011-06-24  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM

ja viem ze ako je to myslene neboj :)

chcel som len dostat odpoved od ludi ako napr LenkaB ,pripadne biblistu ,oni su v tychto smeroch lepsi ako ja,tak preto som chcel od nich vysvetlenie.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-06-24  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bravo! Klobúk dole! Neverím vlastným očiam a zdravému rozumu. Hlúposť na tomto webe dosiahla týmto výgrcom dokonalosť. Takých ľudí, akým je autor tohto exkrementu, by mali držať ďalej od normálnych ľudí niekde na samotke psychiatrie... P.S.: Páči sa mi tá posledná veta od MM - "Rozumu zdar a ***u poriadny kopanec do gulí".


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-24  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiši kriste.


dada   |   ip:95.105.21   |   2011-06-24  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  s tachyonmi pracujem kazdy den.je to energia ktora je citit.ak nabijem tachyonmi vodu v pohari co trva asi 15 minut je to poznat.po vipiti tejto vody citim brnenie v prstoch a korienky vlasov tiez brnia.tak isto som v praci nabila tachyonmi olivovy olej a kto neveril tak si potrel dlane a citil to kazdy.takze energia tam musi byt.skuste


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-24  (18:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dada, ako viete, že sú to tachyóny?


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-06-24  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-DDD To bude nejaká nedoštudovaná ľudová kapacita. A vraj "po vipití...!". To hovorí za všetko. :-DDD


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-24  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fyzici, technici, astronómovia, študenti hľadajú hypotetické tachyóny a dada ich má nabité v pohári a olivovom oleji. A že slovenská veda je slabá. Dada, ďakujeme a držíme palce do ďľších objavov.

Ako je cítiť tachyón v olivovom oleji?


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-06-24  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odporúčam veriť Dr.Hujerovi. Je na webe dolezite.sk jeden z mála ľudí, ktorí si zachovali zdravý rozum a je vo svojom obore s nadhľadom fundovaným oponentom všetkým pavedeckým tmárom.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-24  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium, Vy beťár. A to ešte neviete, že trením tohoto tachyónmi nabitého oleja medzi dlaňami vzniká teplo a kataklizmaticko uzurpačné čierne šulčeky anihilovaných tachyónov. Aj kolega ich mal...:-)dada   |   ip:95.105.21   |   2011-06-24  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uznavam ze sa neda zistit ci su to tachyony ale energia tam je. takymto veciam som nikdy neverila az pred rokom som isla na reiki 1. stupen a bolo to uzasne.potom som isla aj na reiki 2 a 3.ak ma boli hlava tak po chvili reikovania prestane.energia tam je da sa to citit.ak su 3 stupne reiki moze byt naladenie do tachyon reiki. tam sa nabijaju rozne predmety. pozri www.nova cesta .sk. ak podrzim v dlani nabity predmet tak citim brnenie po celom tele a je to take zvlastne .neda sa to opisat. ak si sa nestretol z reiki tak mi neuveris a ci uz su to tachyony alebo nie nejaka energia tam je .


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-24  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dada, v každom predmete je energia. To je prirodzené.


Svetlonos   |   ip:217.12.56   |   2011-06-24  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak moment. Fotónový pás nie je žiadny výmysel. Jedná sa o úzky pás fotónov v rovine našej galaxie, v ktorého strede sa nachádza centrálne slnko Alcyone. Naša Zem obieha okolo slnka, a naša slnečná sústava obieha okolo centrálneho slnka galaxie - Alcyone. Navyše naša slnečná sústava pri pohybe okolo Alcyone vykonáva aj harmonický pohyb - sinusoidu nad a pod rovinu galaxie, takže rovinu galaxie - a teda aj fotónový pás - pretína 2x za periódu, ktorá je asi 24000 rokov. Doba prechodu fotónovým pásom je 2160 rokov. Momentálne sme v ňom - vstupovať sme do neho začali v roku 1998 a od roku 2001 sme plne v ňom.
Je to možné pochopiť aj z tohto náčrtu:
http://www.pentablue.net/download/penta/precesni_cyklus_zeme_schema.jpg
Každému kto sa trochu zaoberá Pravdou, je jasné že čím je pravda pálčivejšia a dôležitejšia, tým väčšiu snahu vyvinú všelijaké temné entity, aby ju prekrútili - znetvorili - sfalšovali. A tak je tomu aj v prípade fotónového pásu.
Najdôležitejšia vec ohľadne fotónového pásu je, že umožňuje duchovný rast neporovnateľne mohutnejší a intenzívnejší oproti predchádzajúcemu obdobiu. Preto veľa ľudí momentálne vníma veľké zmeny okolo seba, ale nikto to nedokáže presne popísať, takže sa o tom ani veľmi nehovorí. Ale ja by som to povedal tak, že každý má teraz jedinečnú možnosť sa vrátiť k sebe - svojej pravej podstate ktorou je Láska. Hlas Srdca začína byť silnejší a aj keď slobodná vôľa je a bude zachovaná, ľudia sa začínajú pomaly meniť. Zmeny - aj keď na prvý pohľad neviditeľné - budú obrovské.


dada   |   ip:95.105.21   |   2011-06-24  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to uznavam tiez.ale je tam velky rozdiel. ako priklad uvediem obycajnu salku na kavu .ak ju podrzim v dlani citim slabe brnenie v prstoch a ak ju nabijem reiki energiou tak je tam ohromny rozdiel.na internete som citala ze jeden pan takto nabija kamene v parku a tie potom svietia .tomuto neverim lebo sa mi to este nestalo a to som skusala ako diva. majte sa pekne


NO   |   ip:178.41.1.   |   2011-06-24  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No teda.. je to tu samí MUDRC


Steve   |   ip:95.102.20   |   2011-06-24  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor to nechápe, svetelné telá ľudského organizmu, ktoré sú spojené s vyššou dimenziou, s Bohom a večnosťou by sa dostali do inej dimenzie a pri prechádzaní hmoty do inej dimenzie by nešli tie motory ale to by trvalo iba 10 sekúnd takže čo predpovedala panna Mária to platí lebo fyzika sa oklamať nedá.


Svetlonos   |   ip:217.12.56   |   2011-06-25  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve máš pravdu, ale podľa mňa nepôjdu nielen motory, ale žiadne elektrické zariadenia. Taktiež sa domnievam, že to bude trvať dlhšie, odhadujem tak niekoľko hodín až dní. Tí čo sú na to súci, sa ocitnú v piatej dimenzii, tí ostatní zostanú tu v tretej a budú pokračovať vo svojich životoch, s tým že zmiznutie nejakého percenta ľudí sa vládami a médiami rôzne ututlá, prípadne sa povie že boli unesení temnými entitami. :-D


doctore   |   ip:78.55.245   |   2011-06-25  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak: vladi to si ty?


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-06-25  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak som sem opäť nahliadol, čo tu naši dôležití pavedátori zas zosmolili. Nasmial som sa dosýtosti! Prezradím vám, v čom spočíva tajomstvo vašej neskonalej vtipnosti. Samotné vaše infantilné filozofovanie nie je zábavné, pokiaľ to neokoreníte náboženskými dogmami. Akonáhle do toho zatiahnete neexistujúcu kostolnú modlu (hovoríte tomu ***, ale normálnemu človeku to nejde napísať), potom z toho vznikne čertovsky dobrá groteska. Keď sa dosmejem, uvedomím si, akoby ste pomleli do fašírky pomyje a zamiesili hovnom. Môžeme to rovno spláchnuť do žumpy, kam to patrí. Konšpiratívnym gurmánom však poprajme dobrú chuť...!


trtko   |   ip:84.245.64   |   2011-06-25  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svetlonos trocha nechapem to akoze centralne slnko svieti teda vypusta energiu len na eva smery ? Hmmm lebo hviezda ako taka sa obklopuje svetlom teda energiou a posiela ju vsade okolo seba teda aj hore,dole,vlavo,vpravo,predseba zaseba atd... Trochu nechapem nechcem ta zhadzovat ale skvor si prajem vysvetlenie


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-06-25  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mal by to vedieť, keď si dal také "osvietené" meno. Veď Lucifer je predsa inak "nositeľ svetla, pokroku a múdrosti..." :-DDD


trtko   |   ip:84.245.64   |   2011-06-25  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A este pre autora sudit ludi podla hudby kok ajtak kok vie... Vo volnom preklad zbytocne sa omielas a zbytocne opakujes bezduchu vetu lebo jezis uci prostrednictvom biblie.. Kde ty beries tu istotu ze tomu tak je? Ze prave ty nepatris do odpadoveho kosa ? Ze ty a tvoj jezis s tvojou biblio mate pravdu ? Preco tu pravdu nema Shiva,Budha,Alah,Zoltan alebo cigan Dezo ale prave tytvoj jezis a biblia ? Trosku divne priam vnuteny nazor... Sak to co ste krestania robili v minulosto robite aj teraz..... Rozmyslam ako to je autorovou psychikou bo umna na ulici byva jeden panko ktory sa nonstop prezehnava vzdy kedho vidim aj v obchode dokonca aj v autobuse pocas chodzy v sede dufam ze nie v spanku... Ze ci to nieje nahodou pan autor ci ?


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-06-25  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  On už nie je dávno tým kým býval, nakoľko v okamihu vlastného pádu, sa stal nositeľom temna, úpadku a sebazničenia, teda dnes už nesie meno Temnonos, žiadny Svetlonos - Lucifer. Ale to by chcelo si niečo aj o tom naštudovať, nie len tu trepať dva na tri, smiať sa, a ukazovať svoju úplnú obmedzenosť a neznalosť, možno až hlúposť, alebo ide o jasný zámer pomýliť, zmiasť druhých.

Veru, perál hlúposti tu stále pribúda, lebo sa nechce, nemôže, nedá chápať to, čo je skutočnosťou, a to, čo je lžou, klamstvom, hlúposťou.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-06-25  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-DDDDDDDDDDDDDDDD ...


trtko   |   ip:84.245.64   |   2011-06-25  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aha teraz je Sithsky suzobnik Darth Luciferus.. Mozes vraviet co ces Lucifer je v preklade stale svetlonos ci sa dal premenovat na matrike ??'


krovak   |   ip:93.174.18   |   2011-06-25  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  doctore: nie, nie som vlado :-)krovak   |   ip:93.174.18   |   2011-06-25  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dada, pandemonium: existenciu tzv tachyonovych platniciek a podobnych veci potvrdzujem, dokonca aj to ze z nich subjektivne "nieco" vyzaruje (pocit na dlani ked clovek ponad nu prejde, podobne ako zmena chuti vody a podobne). Dost opatrne by som ale v suvislosti s tympouzival vyraz "tachyony" ;-)


Steve   |   ip:95.102.20   |   2011-06-25  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cez to všetko čo sa tu popísalo, nechápem čo ten článok mal znamenať a čo tým autor sledoval lebo je to zjavne posplietaná teória hovadín o ničom a neverím že ta autor článku myslel vážne.. :-))


Svetlonos   |   ip:217.12.54   |   2011-06-26  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trtko - tak dopodrobna sa tým nezaoberám, neviem Ti na to presne odpovedať. Áno tvoja úvaha o všesmerovovm vyžarovaní Alcyone má racionálny základ, ale na druhej strane - celá galaxia má tvar disku, nie gule. Fotónový pás je v strede toho disku. Astronómovia možno vedia prečo, ja sa tým tak dopodrobna nezaoberám.
Pandemonium - to že viem o niečom niečo, neznamená, že viem o tom všetko. Prezývku Svetlonoš som si nedal podľa toho, že viem všetko. Proste sa snažím vniesť svetlo do temnoty ktorá nás z veľkej časti obklopuje. Ak si zmením prezývku, stanem sa iným človekom? Už potom nebudem "Lucifer"?


trtko   |   ip:85.237.22   |   2011-06-26  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svetlonos dakujem... Vieem ze nasa galaxia je v tvare disku ale stale mi to nejde dohlavy ze preco len dvoma smermy.. Nevadi ja si to vypatram a precitam otom itak este raz dakujem....


lant   |   ip:188.75.17   |   2011-06-26  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozna ted nekterym pokazim jejich hru, ale neco mi vnuklo myslenku sem napsat. "Hra na Zemi" je o tom, naucit se za kazdou cenu si sam sobe neublizovat, at se kolem me deje co se deje, at mi druzi delaji co mi delaji, ja sam sobe si neublizim. O tom je cela hra. Ted v tomhle case uz se kolem vas vytvari prostor na uvedomeni si toho. Cim min si nekdo sam sobe ublizuje, tim vic "sviti", vic jim proudi energie. Energie je pohyb. Jenze kolem vetsiny je beton, sliz, zumpa - stara nezpracovana energie, zpomalena. Z toho jak jste si vnitrne ublizili. To vsechno ale neni problem. Staci sam k sobe citit soucit a ta stara energie se bude rozpoustet. Radost, vnitrni usmev, cokoliv ze srdce urychluje proudeni kolem vas a zpracovavani bince kolem vas.


MM   |   ip:212.26.18   |   2011-06-26  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zjavne v NEW AGE pozeraju vela sci-fi serialov.Tam tachyony maju uz davno.Aj v mojom oblubenom Star Treku ich maju :-))
Zatial su to len teorie ktorych su 1000ce, niekto sa posnazil vynajst cirkev na novych objavoch a ono sa to podarilo. Uz miliony oviec maju pod sebou. Je uplne jedno cim ludi odrbete, nevzdelanci podlahnu comukolvek. Mozno za 300 rokov oni budu tvrdit ze su jedina prava a logicka cirkev.A mozno tych ostatnych budu upalovat,alebo posielat do fotonoveho pasu :-)) V nom sa ja nachadzam denne pred monitorom a fakt ma to nici :-))
http://en.wikipedia.org/wiki/Tachyons_in_fiction
No a voda s tachyonmi a olivovy olej + brnenie ruk a reiky. Dalsia ukazka toho ze ked clovek chce uveri vsetkemu. Ked dost chcem aby mi brnela ruka tak to tak budem citit. Dotycnej duchovnej osobe odporucim si radsej riadne zatrtkat a citit to chvenie v tej spravnej oblasti :-) Ked nam nieco chyba zacneme to nahradzovat inde :-) Napr. ja sa dost chvejem na druhy den po opici.A ked si dam este jedlo s olivakom tak zacinam citit ako mnou preteka energia Reiky. Niekedy skonci aj obratom v hajzliku :-))


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-06-27  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM dakujem za prispevok
nevedel som kam vas zaradit
teraz mi to je uz jasne
Adun   |   ip:194.25.90   |   2011-06-27  (11:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svetlonos odkial si?
Mozes sa ozvat na novezjavenie@googlemail.com
Dakujem


MM   |   ip:212.26.18   |   2011-06-27  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie je zac lenlenm. Ja som hned vedel kde ta zaradit. A nemusis mi vykat na nete sme si vsetci rovni ujo


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-07-03  (19:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM
„Nebyt cirkvi europa by bola omnoho dalej vo vede nez je.“

Naozaj? Na zaklade čoho to tvrdiš? Krajiny, kde nepôsobila cirkev su totiž krajinami tretieho sveta, to veľmi nenasvedčuje tvojej „keby“ teórii.

Okrem toho by ma zaujimalo, ako sa pozeráš na to, že kníhtlač bola vynájdená v katolíckej Európe katolíkom Johannom Guttenbergom( a prvé knihy ktoré sa tlačili boli katolícka literatúra, vrátane Biblie.). Vynález kníhtlače bol prelom v oblasti vedy a vzdelanosti – dokonca taký veľký, že od tohto času sa začína novovek. Ďalší klinec do rakvy tvojej „keby“ teórii. :D

“vsetko ohladne myslenia bolo tabu,upalovali,vrazdili chceli si udrzat svoju moc za akukolvek cenu. Len hlupak v 21 storoci moze verit takymto bachorkam.“

„Je uplne jedno cim ludi odrbete, nevzdelanci podlahnu comukolvek. „

Ty si toho žiarivým príkladom

„hovoríte tomu ***, ale normálnemu človeku to nejde napísať“

Ty si už na tom veľmi zle, azgaroth, kedysi si zvladol napisať aspoň „b“
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-03  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Knihtlac nebola vynajdena v Europe, ale o 200 rokov skor v Azii, Cina nebola nabozenskou krajinou, aspon v tej podobe zeby prenasledovalla kvoli inemu nabozenskemu prejavu a cuduj sa svete, boli to prave oni, kde sa udialo najviac vedeckych objavov, mila LenkaB, ako vzdy o historii okrem glorifikacie cirkvi nevies zhola nic.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-03  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Kniha a papier

V 12. storočí sa cez Španielsko vďaka Arabom dostal do Európy papier. Prvý mlyn na papier je historicky zachytený v roku 1389

v Nemecku. Na začiatku 15. storočia sa knihy v Európe vyrábali pomocou techniky drevorytu, ktorú už dávno predtým používali Číňania.
Vznik kníhtlače

Kniha sa už v dávnych dobách sa považovala za zdroj múdrostí a informácií. Zapisovali sa do nich rodokmene, dejiny, udalosti a rôzne dôležité informácie. Schopnosť čítať a písať bolo výsadné právo historikov, lekárov, umelcov... Šírenie poznatkov bolo pomalé a ťažkopádne .

Až do vynájdenia kníhtlače sa väčšina kníh písala ručne, len niekoľko kníh bolo vytlačených pomocou rytých drevených blokov. Obe metódy boli strašne pomalé a v konečnom dôsledku veľmi drahé, a preto bolo možné ich vzhliadnuť len na niektorých miestach. Dovoliť si ich mohli len kláštory, univerzity a najbohatší obyvatelia.Už pred Gutenbergom síce existovali tlačiarske techniky, ale všetky postupy mali podstatnú nevýhodu: materiál nebol dostatočne odolný a stačil iba k produkcii malých nákladov.
Kníhtlač v Číne

Prvý pokus použiť izolované znaky k zostaveniu sadzby urobil už v roku 1004 nášho letopočtu Bi-Šeng. Keramické znaky umiestnil na kovový plát, kde sadzbu fixoval pomocou vosku. Rozmetanie sadzby po tlači bolo jednoduché. Stačilo plát nahriať, vyliať voskovú zmes a znaky boli pripravené k ďalšiemu použitiu.

Aj keď sa objavili aj úspešné pokusy s drevenými štandardizovanými znakmi, tento spôsob sa v Číne neujal. Dôvod bol prostý – čínských znakov je podstatne viac ako písmen v európskej abecede a zostavenie sadzby bolo veľmi zložité a pomalé.
Knihtlač v Európe

Napriek tomu, že v Ázii poznali knihtlač už v 10. storočí, Európania o tom nemali ani tušenie. Tu sa začali kníhtlačou zaoberať až na začiatku 15. storočia.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-07-03  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael – možno číňania nahrievali nejaké tabuľky už v 10.-tom storočí, ale až Európania dokázali tento vynález zužitkovať tak, aby zmenil dejiny. To ti je snaď jasne.

Katolíci začali prevádzkovať niekoľko stoviek tlačiarni po Europe a širiť takymto spôsobom vzdelanosť medzi ľudi, keďže dovtedy prepisovali knihy ručne prevažne mnísi v kláštoroch, ktoré boli kultúrnymi centrami. Od vynálezu kníhtlače Guttenbergom vedci datuju začiatok novoveku. Pozor Rafael – hovorim – VEDCI! :D

Ten tvoj referat ešte pokračuje:
Definitívna realizácia vynálezu kníhtlače je spojená až s dvoma zväzkami
42-riadkovej Biblie (1452-1455). Nasledovali odpustkové listy (1454-1455), Turecký kalendár (1454), 36-riadková Biblia (1458-1460) a ďalšie tlače.
Záver
Mechanicky tlačená kniha zrýchlila a zlacnila výrobný proces, knihy sa stali dostupné cenovo a zároveň sa vedomosti a poznatky tej ktorej doby spoľahlivo uchovávali. Kníh bolo viac a mohli sa tak dostať nielen do rúk bohatých šľachticov, ale aj chudobných, obyčajných ľudí.

A ďalšia vec – za to písmo, ktoré sme mali tiež vďačiš predovšetkym katolickym misionárom – Cyrilovi a Metodovi – ktorých príchod je mimochodom štátny sviatok (nie náboženský) – to ťa asi musí rozhodiť:D:D:D

Ale možno by ti bolo lepšie v číne, ako tu
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-04  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB, nejde ma rozhodit, ci je statny, alebo cirkevny sviatok, je mi to uplne jedno. Ale Cinania vynasli papier v r. 1300, tazko by Guttenberg mohol vynajst knihtlac a tlacit pismo svate na lopuchove listy. Len ty pre stromy nevidis les.


Jaroslav   |   ip:217.229.3   |   2011-07-15  (11:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre vás ateistov a všetkých, ktorí opovrhujete Kristom Ježišom, Božím Synom – pozrite si fascinujúce video o svedectve mladého muža, surfistu z Nového Zélandu, ktorý mal zážitok klinickej smrti a čo prežil počas ca. 20 minút mimo svojho fyzického tela: http://vimeo.com/25767458

Žiaľ, z tohto portálu sa stala bašta ateizmu s urážkami a nehanebným osočovaním všetkých veriacich a Bohu oddaných ľudí, ktorí v neho veria a uctievajú ho cez jeho syna Ježiša Krista, ktorý položil svoj život za nás i za vás ateistov na kríži. Znova a znova ho urážate, bičujete a pribíjate na kríž, znova a znova prebodávate jeho sväté Božské srdce, krvácajúce nad vami, vašimi hriechmi a vašimi zapredanými dušami satanovi. I napriek všetkým vašim démonickým útokom na jeho Svätosť, mám pre vás správu nádeje a spásy, pretože už zakrátko príde deň veľkého Božieho VAROVANIA – na oblohe sa ukáže veľké svetelné znamenie kríža a každý človek vo veku nad 7 rokov (kedy začína chápať svoje konanie a jeho dôsledky, lebo malé dieťa to ešte nedokáže) nakrátko vyjde zo svojho tela, jeho duša prejde tunelom do duchovnej dimenzie a to svetlo na konci tunela – Ježiš Kristus – mu ukáže jeho doterajší život z pohľadu Boha i s rozsudkom, kam by sa dostal po svojej fyzickej smrti. Takto dostanete ešte raz poslednú šancu od vášho milosrdného Boha obrátiť sa a oľutovať vaše hriechy. Drvivá väčšina ľudí na svete uvidí Peklo a len malá časť uvidí Nebo. Tento posledný akt Božieho Milosrdenstva vám ateistom dáva ešte poslednú možnosť obrátiť sa a oľutovať vaše životy, vedené v odlúčení od Boha, lebo takéto videnie vlastných hriechov sa už nikdy viac nezopakuje, je to posledné VAROVANIE pred Druhým Príchodom Ježiša Krista na zem, kedy príde tentoraz už ako spravodlivý sudca. Zamyslite sa, vážne sa nad sebou zamyslite, pokiaľ je ešte čas, lebo prichádzajú na zem strašné dni súženia (kniha Zjavenia podľa Jána). Pán Ježiš Kristus má pre vás dôležité posolstvo: www.jezis-kristus-varovanie.webnode.sk


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-15  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaroslav pripadas mi ako reinkarnovany biblista, ktory citiac, ze jeho odchodom tato stranka bude duchovne upadat, si nasiel pokracovatela.


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-15  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este lepsie je ze toto je pravy siritel a tak toto iste nakopiroval uplne vsade :-) Varovanie : neklikajte mu na ten odkaz lebo si taketo pochybne stranky mozu potom riadne polepsit. Tos zjavenie podla Jaroslava vsevidiaceho

Este ku lenkeB:
Ani z daleka sa nejadnalo len o papier a tlac. Europa bola na starocia cirkvov paralizovana v akomkolvek vedeckom smere. Az prve kriziacke vypravi doniesli z islamskeho sveta kopu vynalezov. Ked europania konecne zistili ze cirkev im upierala vedenie zacal za rozmach. Uz sa nemuseli len slepo modlit ako ovce ale uvedomili si ze je na ludoch a ich rozume co bude dalej a ako sa budu mat. O tom je kopa dokumentov a literatury staci si to prestudovat.
A ked uz vravis o krajinach 3tieho sveta. Ved tam je cirkev uz uplne vsade. Snazia sa im narozpravat rozpravky miesto toho aby im dali nazrat. Tam kde na ich nabozenstvo nepristupili,tam ich cirkev nazvala neznabohmi a vyvrazdila. Je to krasny priklad pomoci cirkvi :-) ludia dochnu od hladu a cirkev stavia svoje palace (na ktore im este s toho mala zoberu). Ak uz toto niekto nevidi tak neviem. AMEN


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-15  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA ti na tvojho Jezisa z vysoka seriem a nemusis sa o mna obavat ja isto od soku a laku nepadnem mrtvy. Strasidiel som sa bal naposledy mozno ked som mal 5 rokov.Zato ak by sa to stalo ty by si chytil takeho hysaka ze by si neudrzal ani stolicu. Sa nedivim ked si na svete napachal kopu zla.
Z nenazdajky jedine mozes dostat po hube ak toto niekomu budes vypravat na ulicy ale tvoj alah isto nikdy nepride. A NIKDY ALE NIKDY nebudem lutovat nic co som spravil,povedal a napisal. Ak boh stvoril toto co sa tu deje tak satan je oproti nemu morska vila a tak radsej budem travit miliardy rokov so satanom v pekle :-)))

Ja osobne sa divim kolko hluposti sem admin necha zverejnit ako clanky. Asi si to tu mylis s dakou jezisovou strankou. Nechapem preco sa tu vobec uverejnuju veci co maju docinenia s nabozenstvom a bohom. To je co za reklama? Sa zobud ja po tom co citam od teba by som sem nedal nikdy ziaden tvoj clanok. Vobec sa mu nedivim. Keby to vsetko pustil s tohto portalu by sa stala basta nabozenskych fanatikov. Len neviem kto by tu potom este chodieval okrem nich. Pre uverejnovanie cohokolvek mas kopu stranok kde to nikto nekontroluje.Davaj si to tam. Beztak taky spameri ako ty a clanky o rozpravkovych bytostiach tento portal za chvilu vyludnia.
Takze chod sa pomodlit 100x otcenasa za tieto hriesne slova a uz tu nespamuj. Inak navrhujem adminovy za takyto spam pod clankami aby zmazal vsetky tvoje prispevky a zabanoval tvoju IP. AMEN - CITAL SI SLOVO BOZIEdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Emil Páleš: Jezuiti

Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Nič...čo je to nič?

Tento článok je skôr výzva o diskusiu a prosba ľudí aby sa podelili so mnou a s ostatnými ľuďmi o svoje myšlienky. Istú dobu som si nemohol pomôcť a stále...


Z prejavu Václava Havla, - december 1989

Kto nám vládne

Súboj Dávida proti Goliašovi. Alias, ako sa Kuba stala ...

Deset ekonomických chyb, kterých se dopouštíme od roku...

Prečo mám najradšej Budhizmus ?

Archív

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou AIDS

Výzkum provedený týmem rostlinných a živočišných vědců zjistil, že Monsantovská chemikálie glyfosát, která je hlavní složkou v jeho oblíbeném herbicidu Roundup, se zdá zodpovědná za infikování rostlin syndromem podobným AIDS, který ničí jejich imunitu, blokuje vstřebávání některých vitaminů a minerálních látek a nakonec je zahubí.


Lietadlá spred tisícročí

Proč pracujeme v mizerných podmínkách? Odpověď..

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Francúzko spustilo vojenskú operáciu v Mali-Azawade ...

Počátek občanských nepokojů v USA?


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2625 s