15. September 2019
    
Obete organizovaného kresťanstva - Dolezite.sk

Obete organizovaného kresťanstva


  2011-01-10  (01:10)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Obete organizovaného kresťanstvaPOHĽAD HUMANISTOV NA VZNIK A HISTÓRIU KRESŤANSTVA. Ježiš Kristus – história či legenda? (volne spracované podľa: http://members.aol.com/tjzee/iss180.htm) Tvrdenie kresťanskej vierouky o tom, že v Palestíne bol pred dvadsiatimi storočiami muž menom Ježiš, ktorý bol stelesnením Boha –Stvoriteľa bolo už dávnymi mysliteľmi zamietnuté a nechýbali ani snahy historickými metódami sa dopátrať pravdy Táto otázka pravda nemá nič spoločného s učením kresťanských cirkví, ktorých samotná existencia spočíva na viere, že žil, bez ohľadu, či to bola historická pravda, alebo nie. Z hľadiska vedeckého výskumu sa stavia otázka inak.: Ide o historickú osobnosť, alebo o hrdinu mýtu, akých ľudstvo už vytvorilo vo svojej fantázii nespočetné množstvo? Dôkazy skutočnej existencie Ježiša v učení kresťanských cirkví sa opierajú o štyri evanjeliá Nového zákona podľa Matúša , Mareka, Lukáša a Jána.- ako jediné pramene, hovoriace o jeho životopise.. Samotní autori týchto spisov ostávajú ako osoby zahalené do hmly neznáma. Z nich je najstaršie evanjelium Marka, keďže je najstručnejšie, zatiaľ čo evanjelium podľa Matúša a Lukáša boli prevzaté a rozšírené z Mareka, na rozprávanie ktorého sa prilepili nové prvky. (V evanjeliu podľa Mareka sa nič nehovorí o panenskom pôrode, o kázni na Hore ani o modlitbe Pána , pochádzajúcej údajne od samého Ježiša) No ani evanjelium podľa Mareka nie je originálny spis, ale kópia a rozšírená verzia „originálneho Mareka“, ktorý sa stratil. Evanjelium podľa Jána je idealizovaný obraz založený na gréckych špekulatívnych predstavách- čo pripúšťajú aj cirkevní výskumníci.: Popis Ježišovho učenia je totiž podstatne odlišný od materiálov ako ho podávajú ostatné tri (Synoptické) evanjeliá. (Podľa Mareka Ježiš bol človek, podľa Matúša a Lukáša bol „poloboh“, Ján ho vykresľuje ako skutočného Boha .) Sporné sú aj dáta, kedy tieto evanjeliá boli napísané. Najoptimistickejšie dáta sa uvádzajú pre Marekove 70 rokov, pre Lukášove 110 rokov a pre Matúšove 130 rokov po údajnej smrti Ježiša . (Evanjelium podľa Jána až 140 rokov!).Všetky tieto dokumenty boli spísané ľuďmi, čo osobne nikdy Ježiša nevideli ani nepoužili historické záznamy, iba legendy, ktoré sa tradovali o ňom. – a to s časovým odstupom asi jedného storočia. Kristus i jeho stúpenci boli Židi, čo hovorili aramejským jazykom. avšak evanjeliá boli napísané v gréčtine, čiže nenapísali ich učeníci ani nik z prvotných kresťanov. Avšak ani tieto najstaršie dostupné dokumenty nie sú už originály, pretože tie sa nezachovali. Sú to už viackrát ručne prepisované kópie, inými slovami časová medzera medzi prepisovanými a pôvodnými je celé tri storočia . (M. J. Gauvin) (Treba sa teda opýtať, či by niekto uveril dnes- po deväťdesiatich rokoch- rozprávaniu o bitke na rieke Pijave z prvej svetovej vojny ktorú niekto dnes napísal podľa spomienok, ktoré si po večeroch rozprávali dnes už dávno mŕtvi účastníci?) V prvých storočiach nášho letopočtu kolovalo veľké množstvo evanjelií, ktoré sa ukázali ako falzifikáty náboženských nadšencov. Prečo by bolo treba falzifikátmi dokazovať existenciu osobnosti, ktorá bola historickou skutočnosťou? (Celkový počet evanjelií v časoch raného kresťanstva bol 200 – organizované kresťanstvo z nich vyhlásilo za pravé štyri a ostatné vyhlásilo za kacírske. No aj medzi týmito štyrmi evanjeliami existujú protirečenia) [E/16] V evanjeliách je množstvo protirečení, ktoré vznikli z toho, že ich pisatelia chceli vytvoriť z Ježiša MESIÁŠA, ktorého zvestoval Starý zákon. Svedčí o tom genealógia , ktorá sa usiluje odvodiť predkov Ježišových od Kráľa Dávida. (Matúš narátal štyridsaťjeden generácií od Abraháma po Ježiša. Lukáš ich narátal päťdesiatšesť.) Kedy sa Ježiš narodil? Antonmaria Lupi, jezuita osemnásteho storočia zistil svojím skúmaním, že niet takého mesiaca v roku, na ktorý by nebolo pripisované Ježišovo narodenie. Britská Encyklopédia vraví: „Kresťania narátali doteraz stotridsaťtri odlišných názorov na rok , v ktorom sa Ježiš narodil“ Kde sa Ježiš narodil?. Podľa evanjelií sa volá Ježiš obvykle „Nazaretský“. Lukáš tvrdí , že sa narodil v Betleheme, keďže celá rodina vrátane tehotnej matky Márie musela tam ísť , pretože Augustus Caesar nariadil zápis celého obyvateľstva. Historická pravda je však taká, že otec rodiny prihlasoval všetkých svojich rodinných príslušníkov v ich neprítomnosti. Táto fikcia mala teda poslúžiť tomu, aby Mesiášovo miesto narodenia bolo Dávidovo mesto, -teda v súlade s proroctvom Starého zákona .Encyclopaedia Biblica , dielo ktoré napísali teológovia , najväčšie dielo tohoto druhu napísané v anglickom jazyku, hovorí: „Nemožno dnes tvrdiť, že mesto Nazaret vôbec existovalo za Ježišových čias“ Po narodení Ježiša až po jeho vek tridsiatich rokov evanjelia nehovoria nič ( s výnimkou Lukáša, ktorý píše o diskusii dvanásťročného chlapca s učenými doktormi v jeruzalemskom chráme.- s nepravdepodobnou zápletkou, že sa svojim rodičom stratil po ceste a našli ho až za tri dni v jeruzalemskom chráme.) Ježiš údajne kázal denne v chráme, sprevádzaný svojimi dvanástimi učeníkmi a davom nadšencov, ktorí vyvolávali „hosana“ na jeho počesť. Prečo museli teda kňazi podplatiť Judáša, aby mohli Ježiša zaistiť, veď pri toľkej sláve by azda nebolo nikoho, kto by ho z videnia nepoznal! Opodstatnené sú aj pochybnosti o ukrižovaní Ježiša. Historická pravda je, že v tom čase bola platnosť zákona v Rímskej ríši tak rešpektovaná, že bez dôkazu viny nik nemohol byť odsúdený. Pontius Pilatus, ako sudca vyhlásil, že ho nenachádza vinným z ničoho. Preto je vylúčené, aby vydal nevinného človeka na popravu iba preto, že luza kričala a dožadovala sa popravy Ježiša. Napokon treba sa opýtať: Ak Ježiš konal zázraky, vyliečil slepých, ochrnutých ,vyliečil malomocných, dokonca mŕtvych zobudil k životu, prečo by civilizovaný národ (akým vtedy už nesporne Židi boli ) žiadal smrť takého dobrodinca ? Okrem logických argumentov však podstatná je okolnosť, že historici tej doby , ktorí opisovali detailne skutky o veľa menšieho významu ako objavenie sa Mesiáša , ktorý robí zázraky- ani len jediným slovkom o Ježišovi ako ho popisujú evanjelia nehovorí ! John E.Remsburg vo svojom spise „The Christ“ predkladá zoznam štyridsiatichdvoch spisovateľov, čo žili počas údajnej existencie Krista a jedno celé storočia po tomto, z nich ani jeden jediný nespomenul Ježiša ani jediným slovom. PHILO, jeden z najvýznačnejších židovských spisovateľov počas údajného života a pôsobenia Ježiša, ktorý býval v bezprostrednej blízkosti Jeruzalema , teda oblastí kde Ježiš údajne kázal svoje učenie a robil zázraky, bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych nič o ňom nevie , hoci napísal podrobný spis z histórie svojho obdobia (Dokonca nepíše nič o Herodovom masakri novorodencov ) Niekedy sa uvádza ako dôkaz existencie Ježiša zmienka o ňom židovského spisovateľa Jozefa z prvého storočia n.l.. V prvých vydaniach jeho spisu však o Ježišovi nebola ani jediná zmienka. Až dvesto rokov po smrti Jozefa bol sfalšovaný úryvok o Ježišovi a vpašovaný ako podvrh do Jozefovho spisu. Encyclopaedia Britanica o tom píše: „Biskup Warburton zavrhol túto stať ako zjavný podvod, ba dokonca veľmi hlúpy podvod.“ Z rímskych historikov sa prvá zmienka objavuje až okolo r. 115 n. l. u Tacita , avšak hovorí iba „ z počutia“ a to v čase keď sa legenda o Ježišovi už rozšírila medzi kresťanmi.( Spomína kresťanov v súvislosti s požiarom Ríma, bez akéhokoľvek potvrdenia historickej pravdivosti legiend, kolujúcich medzi kresťanmi) Napokon samotný Nový Zákon svojimi apoštolskými listami Pavla spochybňuje zázračné črty Ježišovho bytia . Trinásť listov apoštola Pavla , ktoré boli napísané dávno pred evanjeliami neobsahujú ani jediné slovko o Ježišovom panenskom počatí a pôrode, ani zázraky, ktoré Ježiš konal tvoriace podstatnú obsahovú náplň evanjelií nie sú jediným slovkom spomenuté v listoch apoštola Pavla. Jediné vysvetlenie je teda , že tieto rozpravy v čase keď žil apoštol Pavel ešte neuzreli svetlo sveta – boli vykonštruované oveľa neskôr až okolo sto rokov po údajnej mučeníckej smrti Ježiša. (Sám apoštol Pavel bol vizionár. ktorý svoje listy písal podľa svojich vízií a snov a preto aj postava Spasiteľa je pre nehu abstraktná predstava, nie konkrétny človek. Jeho listy odzrkadľujú jednoznačne jeho grécku výchovu, keďže či už vedome, alebo podvedome preniesol do svojich listov obrovské množstvo myšlienok vyslovených už dávno gréckymi filozofmi a literátmi.- Pozri aj články nášho člena J. Resha v Spravodaji Prometheus.) .Názory včasného kresťanstva sa rozchádzali pokiaľ ide o skutočnú existenciu Ježiša. Gean Milman píše vo svojej „Histórii Kresťanstva“: „Sekta Gnostikov odmietala predstavu, že sa Kristus vôbec narodil, alebo že zomrel“ Nemecký eklezialistický historik Mosheim hovorí: „Kristus vo včasnom kresťanstve nebol ľudskou bytosťou, ale iba „zjavením“ . ilúziou postava nereálna, teda mýtus. Čiže celá konštrukcia evanjelií stavia na tom, že ľudia uveria v existenciu zázrakov. Ani samotné meno Ježiš Kristus nemožno pokladať za označenie konkrétnej osoby. Meno „Ježiš“ bolo u Starých Hebrejcov tak bežné ako na príklad u nás „Janko“, alebo „Jožko“. Meno „Christ“ je ekvivalentom gréckeho slova znamenajúceho v židovskom jazyku: Mesiáš, - pomazaný- teda nie meno , ale titul, ktorý mu pripísali tí, čo ho chceli stotožniť s príchodom prorokovaného Mesiáša. Inými slovami doba priamo niesla so sebou, že mnoho reformátorov a politických vedúcich v týchto dávnych časoch a dávnych krajoch si osvojovalo meno božský SPASITEĽ , o mnohých sa verilo, že ich porodila panna, že kázali nové náboženstvá, že robili zázraky, a že boli ukrižovaní, aby vykúpili ľudstvo z jeho hriechov. Nebolo teda pre evanjelistov nič ľahšie ako vykonštruovať rovnakú legendu pre Ježiša. Najpravdepodobnejšia verzia je že Ježiš bol politický rebelant , ktorý bol Rimanom nepohodlný, pretože odhováral Židov od platenia dane rímskemu cisárovi. (Pozri Lukáš 23:2).Legenda asi sto rokov po jeho smrti vytvorila však z neho niečo celkom iného. Ako príklad iných – podobných legiend stačí uviesť náboženstvo tých čias, nazývané: MITHRAIZMUS. Bol to indo-iránsky kult Mithru , ktorý priniesli v prvom storočí nášho letopočtu rímski vojaci z ťaženia v Malej Ázii. Medzi vojakmi bol veľmi populárny a šíril sa aj ako jeden z najsilnejších konkurentov kresťanstva až do 4. storočia, kedy cisár Konštantín ho potlačil. Pre porovnanie uvedieme iba niektoré črty: Mithra údajne sa narodil v r. 272 pred NL a vstúpi na nebesia v r. 208 pred NL, teda viac než dvesto rokov pred Ježišom. Mithra bol bohom slnka, známy aj ako „Výšina sveta“. Meno Kristus pochádza zo slova Kris, čo znamená slnko (Boh Krišna bol tiež pomenovaný podľa slnka ) Narodeniny Mithrove sa oslavovali dňa 25 decembra každý rok, čiže v deň keď slnko zostúpilo na svoj najnižší bod na oblohe, aby potom každý rok opäť začalo vystupovať. .Mithra údajne sa narodil v jaskyni, kde ho ošetrovali pastieri a potešovali darmi. Údajne sa narodil z PANNY, ktorú nazývajú „BOŽIA MATKA“ Hovorí sa o ňom , chodil veľa po svete a učil . Nabádal k bratstvu medzi ľuďmi a zjednoteniu sa proti zlu. Robil zázraky a dokonca zobudil jedného človeka z mŕtvych. Vyjadrovali sa o ňom , že ukazuje CESTU, PRAVDU A SVETLO. Pokladali ho vysloboditeľa, za Spasiteľa a božieho pastiera. Učil o nebi na oblohe a o inom mieste ako o mieste večných muk ,. Jeho sviatočným dňom bola nedeľa.. Mal 12 spoločníkov, alebo učeníkov, s ktorými mal poslednú večeru. .Bol pochovaný v hrobe a po troch dňoch vstal z mŕtvych. Jeho vzkriesenie sa oslavovalo na jar každého roka.. Prijímanie nových „veriacich“ bolo sprevádzané kvapnutím kvapky býčej krvi na hlavu, aby sa tak zmyli bývalé hriechy, čím boli súčasne aj spasení a stali sa nesmrteľnými. Mithristi si pripomínali vstúpenie boha slnka na nebo, zjedením kúska pečiva tvaru slnka, teda ako naša žemľa, na ktorom bol vyrytý meč (= kríž ) Mithrov . Toto symbolizovalo jeho telo, potom vypili aj trochu vína, čo symbolizovalo jeho krv. Mithra vravel :“Ten kto nebude jesť z môjho tela a piť z mojej krvi , aby bol jedným s tých čo sú so mnou, nebude spasený.“ Mithristi sa tešili na posledný súdny deň, v ktorom mŕtvi vstanú, Mithra príde druhý krát a nastane posledný zápas, ktorý zničí vtedajší poriadok veci , aby nastolil víťazstvo svetla nad tmou, a aby porazil princíp zla. TREBA EŠTE NIEČO DODAŤ ? V čase zrodu prvotného kresťanstva prevládali „náboženstvá tajuplnosti“. Každé z nich si vytvorilo svojho vlastného SPASITEĽA ( Okrem Mithru to boli v iných kultoch Dionysos, Attis, Iris, Osiris –takýchto Spasiteľov bolo v histórii ľudstva narátaných pätnásť) Všetci títo Spasitelia nejakým spôsobom predišli svojej smrti, ( niekedy vstali z mŕtvych ).S ich kultom boli spojené rituály, ako spoločná večera, s chlebom a vínom. (Kresťanstvo -Mithraizmus ) Tieto „pohanské“ kulty sa neskôr rozchádzali, avšak ich korene boli rovnaké, vrátane kresťanstva. Vytvorenie mýtu panenského pôvodu nebolo tiež nič originálne. Rituál kresťanského „prijímania“ je len kopia pohanského jedenia tela a pitia krvi pohanských bohov. Krst vodou existoval tiež v pohanských kultoch. Semená z ktorých sa vytvárali prvotné kresťanské náboženstvá. Argumenty historikov teda nepotvrdili existenciu Ježiša Krista, celkom iste nie v tej forme ako ho predstavujú evanjelisti. Prečo sa teda tieto nové náboženské smery uchytili? Na to treba pripustiť, že tu bolo niečo, čo dnes často voláme spoločenská objednávka, najmä zo strany utláčaných chudobných a otrokov. Neutešený pozemský život týchto viedol nevyhnutne k tomu, že pohotovo prijímali predstavy nového boha a posmrtnej odmeny za utrpenie na zemi. Helenisticko-rímsky bohovia sa starali iba o seba . nestarali sa o pozemšťanov.. Tu sa im ponúkal Boh, čo sa o nich staral. Posmrtná odmena za pozemské utrpenie cestou Vykupiteľa – Spasiteľa je ďalší mohutný prvok. Má iba jednu nevýhodu: nikto sa odtiaľ nevrátil, aby mohol potvrdiť, že je tomu naozaj tak! No ľudia vždy UVERIA tomu, čomu uveriť CHCÚ! Je teda dosť prijateľný názor, že reformátorov bolo v tom období veľa ( Tak ako je tomu dodnes :New Age, Scientológia, Dávid Koresh, atď.) Preto nové viery získavali svojich prívržencov na viacerých komunitách a na viacerých miestach , avšak boli medzi nimi aj dosť podstatné názorové rozdielnosti: Uvedieme iba niektoré: GNOSTICISM neuznával Starý Zákon a ani boho- ľudský charakter Ježiša Krista. Chápali tieto udalosti na duchovnej úrovni. Delili sa na viaceré sekty. Božskú podstatu chápali nie ako výlučne mužského pohlavia, ale ako kombinované mužské a ženské pohlavia.[E/9-12]. Podobne aj Esséni pokladali boha za bytosť ženského pohlavia [E/8] Najväčší rozkvet dosiahli gnostici v druhom storočí n.L. Ranní kresťania pokladali za ich zakladateľa Simona Magusa. Predstavovali konkurenciu hlavnému smeru kresťanstva ktoré mu hlavne vytýkalo, že neuznávali Krista ako bohočloveka .Preto diela gnostikov cirkev z veľkej časti zničila. MANICHEISMUS. Manichaeismus je gnostické náboženstvo , ktoré vzniklo v Babylónii v 3. storočí n.l. asi r.216-276 (zakladateľ Peržan Mani) Vo veku 24 rokov zažil zvláštne božské zjavenie. ktoré ho poverilo založením náboženstva . Začal cestovať a kázať vyhlasujúc sa za “Zvestovateľa pravdy” Manichaeism zamietal reálnosť Kristovho telesného bytia a hlásal DUALIZMUS, teda že na svete existuje iba dobro pochádzajúce od Boha a zlo pochádzajúce od Satana. Ich učenie ovplyvnilo neskôr Bogomylov a Albibencov, ktorí prevzali z neho isté prvky.. Kresťanská ideológia v začiatkoch odmietala tento dualizmus dobra a zla, avšak v stredoveku ho objavila a prepracovala v tom zmysle, že všetko materiálne je zlo a iba „duchovná stránka človeka“ predstavuje dobro. ARIANISMUS bol kresťanská viera nazvaná podľa Aria (250-336 n.l.), kňaza z Alexandrie, ktorý odmietal božskú podstatu Krista ako už predom jestvujúceho syna božieho. Arianismus sa tak rozšíril v kresťanskej cirkvi a spôsobil rozkol, ktorý sa upravil na Koncile v Nícei (325 n.l.), zvolanom Konštantínom Veľkým..(ako cisárom- teda svetskou autoritou!) Na tomto koncile sa 300 biskupov , ktorých Konštantín I. nechal pozvážať nevedelo dohodnúť. Preto vzal Konštantín do vlastných rúk veci a ako svetská autorita odsúdil Arianizmus ako neplatné učenie. ( Väčšina biskupov mu pritakala, dvoch čo nesúhlasili - okamžite zosadil a vykázal) . MONTANISMUS. Ranokresťanská sekta, ktorú založil Montanus. v 2 storočí n.L. Prikazovali stúpencov asketický život a očakávali “druhý príchod Krista” – ako im to zvestoval., no doteraz sa tak nestalo! Sekta sa šírila najmä medzi chudobnými, Udržali sa až do 8. storočia MILLERANISMUS ( CHYLIAZMUS) Učenie, že v nasledujúcom tisícročí nastane kráľovstvo nebeské na zemi, teda nie až na nebi.. Toto hnutie bolo odsúdené ako kacírske DONATISTI ( Stúpenci Donatusa v 4. storočí n. l. v Severnej Afrike , volili a vysväcovali si vlastných biskupov a vytvorili rozkol v ranom kresťanstve. Iba bezúhonných považovali za členov cirkvi a sviatosti udeľované hriešnymi kňazmi nemali platnosť. Boli vyhlásení za kacírov Synodou v Ríme (313) a Synodou v Arles (314), udržali sa až do arabského obsadenia severnej Afriky (637) Pri súperení s Donatistami vyslovil prvý krát svätý Augustín tézu, že nesúhlasiacich („disidentov“) treba nasilu donucovať ( - s odvolaním na Lukáša 14:23 –DONÚŤ ICH, ABY VSTÚPILI.) Túto tézu rozpracovali jeho následníci až do tej miery, že vyvražďovanie nesúhlasiacich vyhlásili za opodstatnené v záujme katolíckej cirkvi (pápež Lev XIII- 12. storočie) [E/38] MONARCHIANISMUS Boh – stvoriteľ bol najvyšší, ale podieľal sa na svojej moci z Kristom. No tento bol nižšie postavený. než sám Boh .NESTORIANISMUS Volá sa podľa zakladateľa Nestória , vzniklo v Byzancii v 5 storočí. Tvrdili, že Kristus bol Bohom zrodený od vekov ( Teda podieľal sa aj na stvorení sveta? ) Ježiš bol však človekom a božím slovom. Mária nebola matka božia, ale iba matka človeka.. Na koncile v Efeze boli odsúdení ako kacíri. MONOFHYSITISM Zdôrazňovali božskú podstatu Krista nad jeho ľudskosťou. Okrem týchto vznikali, pravda aj ďalšie ako MALABARSKÍ KRESŤANIA a KOPTICKÉ KRESŤANSTVO (Egyptské, ktoré sa líši svojím monophysitckým chápaním postavy Krista) Ako vidno z tohoto neúplného náčrtu už „pravda, ktorú zjavil Boh“ prvým kresťanov sa líšila podľa toho KOMU ju zjavil.. V obdobiach raného kresťanstva v rôznych roztrúsených komunitách Kristových stúpencov bolo až 200 rôznych verzií evanjelia! [Theodor z Cyrrhu- v r.450- citované E: str 16.] ( A to ešte nehovoríme o pravdách, ktoré zjavil Boh iným ľuďom.- na iných kontinentoch ako Indiánom, Eskimákom, Austrálčanom , Indom, Afričanom a ostatným!) Vzostup moci kresťanstva k neobmedzenej totalitárnej autokracii a moci. Napriek relatívnej náboženskej tolerancii v rímskej ríši sa stali prví kresťania podozrivými pre svoje názory, ktoré im nedovoľovali zabíjať, a preto kresťania odmietali vojenskú službu. Vyústilo to do ich prenasledovania po požiare Ríma (19.júla r.64) a cisár Nero v cirkuse prizeral ich zabíjaniu . Nik vtedy netušil , že malá prenasledovaná viera sa po čase stane najkrutejšou prenasledujúcou vierou v histórii ľudstva. [R-38] Koncentrácia moci v rukách neobmedzeného vládnuceho jedinca (svetského, alebo náboženského vedúceho- prípadne spojenie moci svetskej a náboženskej v jednej osobe )sa opierala o predstavu jediného vládcu sveta /Boha- a prenášanie tohoto princípu na ľudskú spoločnosť znamenalo poslušnosť vladárovi spätú s neobmedzenou poslušnosťou podriadených, rovnako ako podriadenosť celého ženského pokolenia mužom. Nie všetci súhlasili s týmto výkladom svetového poriadku. GNOSTICI chápali predstavu Boha ako mnohotvárnu moc, no celé ich hnutie bolo potlačené .[E-6]. Teda semeno tyranie treba hľadať už v tomto samotnom princípe. [E-13] Oba tieto vplyvy sa prejavili veľmi skoro a pretrvali v istej forme až doteraz. Príkladom nepriateľstva voči ženám môže poslúžiť história veľkej ženskej osobnosti -učenca HYPATIE , riaditeľky knižnice v Alexandrii- ktorú kresťanskí mnísi v 4. storočí zabili tým, že ju rozrezali za živa - iba preto, že táto nespratná ženská si umienila učiť mužov v rozpore s božskými prikázaniami [výrok sv. Cyrila – podľa E-8] Prvotný vývoj koncentrácie moci Túžba po neobmedzenej moci a bohatstve sa stala prvoradým princípom a cieľom, ktorý postupne zatlačil Kristove učenie do pozadia , no cesta k tejto neobmedzenej moci nebola celkom priamočiara. Cisár Konštantín I (Veľký) bol práve politikom, ktorý objavil, že kresťanské učenie je jedinečný nástroj vynucovania poslušnosti a preto podriadil kresťanstvo svojím cieľom a vyhlásil ho za oficiálne štátne náboženstvo.(r.380 n.l.). Z kresťanstva si vytvoril zlatú berlu absolutizmu [R 41].Nerobil to ako presvedčený Kristov stúpenec, veď je o ňom známe, že bol vrahom bez škrupúľ, ktorý chladnokrvne zavraždil svojho syna Crispa (r.326), svoju druhú ženu zavraždil utopením (alebo uvarením?) vo vani, zavraždil svoju jedenásťročnú neter a potom svojho švagra. [E-17] Bol to obojstranne výnosný obchod, v ktorom pre kresťanov skončilo ďalšie prenasledovanie. Kristom hlásaná skromnosť a chudoba sa však dostali na smetisko zabudnutia, pretože udeľovanie privilégií a majetkov kresťanom znamenalo moc a bohatstvo, čo viedlo k súpereniu o vedúce miesta trebárs aj cez mŕtvoly.. Od teraz sa začalo aj prenasledovanie všetkých inovercov Podaní mali nariadené svojimi vladármi prijať kresťanstvo pod hrozbou mučenia a smrti [R-42] . V r. 380 cisár Theodosius vydal dekrét, podľa ktorého kto nesúhlasil s dogmou Trojice božskej bol vyhlásený za pohana- kacíra a ich chrámy boli vyplienené a zničené.. V r. 435 vyšiel zákon , ktorý hrozil smrťou každému „kacírovi“ v rímskej ríši. [R28-29] Svetský vladár rozhodoval však o všetkom, cirkevní hodnostári boli iba jeho sluhami. Sám Konštantín si prisvojil titul „biskup všetkých biskupov“ [R-47] rozhodoval aj vo veciach náboženskej dogmy. Príkladom môže byť (ekumenický)koncil v Nicei (325) Tento koncil zvolal sám Konštantín I, pretože mu nevyhovovali ideologické škriepky, ktoré rozdeľovali jeho prisluhovačov – hlásateľov kresťanstva. Išlo o škriepku, či Boh-otec a Boh-syn sú identickí, alebo nie. Ariáni tvrdili, že Kristus je bytosť Bohom stvorená,. Škriepky boli neúprosné a odporcovia sa vyhlasovali vzájomne za kacírov. Konštantín zvolal na vlastné náklady 300 biskupov, prevážne z východu do Nicei a títo zastávali zväčša názor ariáncov.. Konštantín to však rozhodol sám na vlastnú päsť: Postavil dogmu, že syn boží je rovnakej podstaty ako Boh-otec. Všetci biskupi, okrem dvoch túto dogmu odkývali, tých dvoch nesúhlasiacich Konštantín na mieste vykázal a zosadil. Takto sa teda stalo, že dogma o trojici bola nariadená pohanom Konštantínom I. ( Ariánci boli vyhlásení za kacírov, avšak ich hnutie ešte pretrvávalo nejaký čas) Kresťanstvo sa teda spolitizovalo v rozpore s Kristovým učením a ostalo také až doteraz [ R-49] Koncentrácia moci v kresťanskom spoločenstve sa vyvíjala postupne. Biskup rímsky spočiatku bol postavený na roveň ostatným biskupom a jeho postavenie nebolo pokladané za nadradené nad právomoc ostatných biskupov pôsobiacich v diecézach rímskej ríše - tobôž nie celého svetového spoločenstva kresťanov. Základom koncentrácie moci v rukách jediného (rímskeho) biskupa, teda pápeža- je teória následníctva sv. Petra, ktorá sa odvoláva na state kanonizovaných evanjelií. Podľa týchto si Kristus vybral zo svojich učeníkov práve chudobného židovského rybára Petra a zveril mu prvenstvo budovania cirkvi. Oficiálne bola táto teória prijatá až na Florentskom koncile (1439). (Peter (=SKALA)- nebol vždy skalopevný propagátor Kristovho učenia, a nútil kresťanov , aby sa vracali späť k židovstvu (podľa Graciána 1150) [R-28] Biskupov predtým volili samotní občania príslušnej diecézy a niekedy vznikali veľmi konfliktné až krvavé situácie medzi priaznivcami. Príkladom môže byť voľba biskupa Damasa,, ktorému konkuroval Ursinus .Výsledok bol , že príslušníkov Ursina pozabíjali v kostole a Ursina vyhnali z Ríma.. Už vtedy si víťazný Damasus prisvojil právo (r. 384) nazvať sa samozvaným následníkom Petra..[R 42,43] Až v r. 1179 vstúpila v platnosť voľba pápeža kolégiom kardinálov. Tento proces bol dovŕšený pápežom Levom I (440-61). ktorý vyhlásil prvenstvo rímskeho biskupa – pápeža nad ostatnými biskupmi a celým kresťanstvom. Tieto nároky však neboli všeobecne uznávané, najmä vo východnej oblasti s prvenstvom Konstantinopolu., respektíve jeho Byzantského svetského vládcu. Na vrcholi moci – stredoveké pápežstvo. Šieste až šestnáste storočie znamenali podstatný nárast vplyvu moci i bohatstva rímskych pápežov. Gregor I (590-604) sústredil vo svojich rukách nie len moc duchovnú ako patriarcha západu, ale bol aj civilným vodcom. K posilneniu pápežstva prispelo aj ovládnutie územného celku v strede Talianska – pápežského štátu, ktorého história je zaujímavá. Západná rímska ríša bola v rozklade. Na sever Talianska prenikli Longobardi, ktorí sa stali hrozbou aj pre pápežov. Pápež Štefan III .( 752-757) sa vybral v zime a získal pomoc frankského kráľa Pipina Krátkeho, ktorému ukázal sfalšovanú listinu o darovaní územia v okolí Ríma podpísanú Konštantínom Veľkým
. (Falošnosť tejto listiny bola preukázaná oveľa neskôr až v r. 1440 – Lorenzo Valla ) Pipin Krátky však uveril tomuto podvodu a s jeho pomocou boli Longobardi zahnaní.. V r. 754 dal pápežovi teritórium v strede Itálie ako pápežský štát.[R 44-48].. Protekcia pápežov svetskými vladármi bola neskôr posilnená keď pápež korunoval Karla Veľkého (Charlemagne) (800) – cisára Svätej Rímskej Ríše a neskôr korunovaním nemeckého kráľa Ottu I. (962) pápežom Jánom XII.-tym Tieto aliancie so štátmi plne využívali princípu ovládania a vymáhania poslušnosti poddaných pomocou kresťanského náboženstva. [E 51] . No napriek tomu, že cisári prijímali korunu z rúk pápežov nebolo to ešte jednoznačným prejavom nadriadenosti pápeža nad svetskou mocou.. V roku 1046. cisár Henrich III zosadil troch rivalov –uchádzačov na pápežskú stolicu a dosadil troch následníkov. Zásadný obrat nastáva až v 11.- 13. storočí procesom, ktorý odštartoval pápež Gregor VII.( 1073-1085 ) Čoskoro po nástupe na pápežskú stolicu Gregor VII vypracoval diktát (Dictatus papae), v ktorom vyjadril bezprecedentné nároky moci nie len náboženskej , ale aj svetskej vrátane práva pomazávať cisárov, povinnosti princov bozkávať mu nohy, právo pápeža na cisárske insígnie, nemožnosť pápeža mýliť sa a svätosť každého právoplatného pápeža.[R64] Vyhlásil sa teda nielen za biskupa všetkých biskupov, ale aj za kráľa všetkých kráľov. [R 71] Svoje nároky dosahoval medzi iným aj tým, že na jeho dvore sa fabrikovali sfalšované listiny vo veľkom a tieto mali ospravedlňovať nároky pápežstva na neobmedzenú moc.( robilo sa to pod vedením Anselma, synovca predchádzajúceho pápeža a kardinála Gregora z Pávie.- [R65] ) Najsilnejšou zbraňou sa stala hrozba exkomunikácie cisárov, pretože táto zbavovala poddaných poslušnosti, ba nútila ich k neposlušnosti s hrozbou, že sami budú exkomunikovaní. Nepopulárnym bolo aj zavedenie celibátu kňazov, čím obrovské množstvo manželiek bolo odtrhnutých od svojich manželov , čo vyvolalo aj iné komplikácie , ktoré sa ťahajú až do dneška. Najparadoxnejšou epizódou tohoto obdobia však bolo poníženie cisára Henricha IV. ktorého dal pápež do kliatby. Keď Henrichovi začali jeho podriadení vazali vypovedať poslušnosť a vernosť vyústilo to k tomu, že Henrich uprostred zimy 1077 prešiel s malým sprievodom Alpy. Pápež diktoval neúprosne ponižujúce podmienky. Henricha vyzliekli a obliekli ho do drsnej košele, - s obnaženou hlavou a bosí po členky v snehu , drkotajúc zubami od zimy stál takto tri dni a tri noci. Pápežova hostiteľka Matilda na štvrtý deň uprosila konečne pápeža, aby povolil.. Henrich musel sľúbiť, že sa podrobí pápežskému súdu a že do toho času nesmie vykonávať svoje zvrchované práva.[ R 68-71]; Týmto sa začal aj spor medzi svetskou a cirkevnou mocnosťou o investitúru (= kto má právo uvádzať do úradu hodnostárov) Koncentrácia moci teraz už prerástla do tých rozmerov, že pápež, ktorý bol doteraz námestníkom Petra – bol vyhlásený námestníkom Krista ( na akom základe? ) Tieto reformy spôsobili, že po Gregorovi VII. exkomunikovali pápeži až osem cisárov (!) a história zaznamenala 75 krvavých bojov , ktoré pramenili zo sporov medzi pápežmi a cisármi. (!) Reformy Gregora vytvorili tiež podmienky pre nástup takých zločineckých pápežov akým bol Alexander Borgia . Veď kto by sa opovážil protestovať proti námestníkovi Krista, hoci by to bol sám stelesnený Lucifer? [R 72 ] Druhá udalosť, ktorá mala slúžiť posilneniu pápežstva bolo vypovedanie križiackych výprav pápežom Urbanom II. (1095). V r.1071 obsadili Seljukovia (Turci) Jeruzalem. Politicky sledovali však križiacke výpravy nádej pápeža zjednotiť opäť západ s východom. No účastníci boli zlákaní aj prísľubmi nevídaného bohatstva, nehovoriac o lákavých sľuboch udeľovaných samotným pápežom. Križiacke výpravy, ktoré trvali približne 200 rokov nepriniesli očakávaný výsledok, avšak posilnili autoritu pápežstva za cenu obrovských obetí na životoch a majetkoch ( Podľa údajov kronikárov tohoto obdobia v arabských a tureckých oblastiach padlo za obeť križiackych výprav viac než dvadsať miliónov ľudí , vrátane žien a detí) Podstatnou mierou prispel k pápežskému absolutizmu nad všetkými národmi aj pápež Innocens III.(1198-1216).. Jeho spory s anglickým kráľom Jánom (Ján Bezzemok) viedli k vyneseniu pápežskej kliatby celého Anglicka a exkomunikácii kráľa. Ján napokon ustúpil a stal sa vazalom pápeža.(1213) [R 77] . Vo Francúzsku pápež donútil Filipa II podrobiť sa kanonickému právu v otázke jeho rozvodu s manželkou Ingeborg .V španielsku zasahoval do manželských vzťahov Petra II Aragónskeho a Alfonsa IX.. Innocent organizoval štvrtú križiacku výpravu. Katolícki križiacki rytieri v r.1203. ((IV. križiacka výprava) vydrancovali Konštantinopol (Carihrad). Znesvätili hrobky cisárov v chráme Sofie, ženy vrátane mníšky boli znásilnené a povraždené. Mesto bolo prakticky rozborené.[R 74 ] Avšak najväčšou škvrnou jeho panovania bola križiacka výprava proti Albigencom na juhu Francúzska., ktorá sa dá opísať ako nemilosrdné vyvražďovanie kresťanov (hľadanie nepriateľa vo vlastných radoch ) Albigenci bola sekta nazvaná podľa francúzskeho mesta Albi , okolo ktorého boli sústredení.. Pokladali materiálny svet za zlo a preto viac menej žili asketickým spôsobom. Nikomu neškodili a boli obľúbení, miesta šľachta ich chránila . Ich jedinou chybou bolo teda, že sa nepodrobili oficiálnej ideológii., ktorú hlásal Rím. (Disidenti to majú vždy ťažké !) Pápež zorganizoval pluky žoldnierov proti Albigencom za sľub, že za 40 dní služby dáva zvláštne odpustky a okrem toho aj dá im pozemky na juhu Francúzska.. V albigénskej pevnosti Bézieru došlo k prvej s početných masakier. Pápežský legát Arnald vydával rozkaz: „Pobijte ich všetkých, Boh si vyberie tých čo mu patria“ Ak pri prenasledovaní prvých kresťanov bolo pobitých na rozkaz rímskeho cisára Diokleciána asi dvatisíc kresťanov, teraz na rozkaz pápeža Innocensa III bolo vyvraždených viac než desaťkrát toľko kresťanov. Šimon de Monfort. ktorého poveril pápežský legát vedením výpravy dobyl v meste Bramu hrad. Vojnovým zajatcom dal urezať nosy a vypichnúť oči, okrem jedného, ktorý mal viesť celý zástup zmrzačených. Títo boli potom zahnaní smerom do Caberetu ako výstraha .Grófa Rogera zamurovali za živa. Upaľovali sa stovky zajatcov bez akéhokoľvek vyšetrovania. Pápež Innocent bol o tom informovaný listami od Monforta a ĎAKOVAL BOHU ZA TIETO ÚSPECHY. [R 171-172 ]. Po takomto šírení „pravého kresťanstva“ ostala krajina ktorá predtým prekvitala spustošená- hospodársky zničená. Pápež Gregor IX.(1227-1241) exkomunikoval čoskoro po svojom nástupe Fridricha II, cisára Svätej Rímskej Ríše- pre odmietnutie účasti na krížových výpravách. S jeho menom je spojené sformovanie INKVIZÍCIE (1232), zodpovednej za činnosť priamo pápežovi a poveril dominikánov jej výkonom. Inkvizítori vymysleli vtedy najsadistickejší spôsob vynucovania nepravdivých priznaní mučením aké kedy svet uvidel a terorizovali ním ľudského ducha slobodu myslenia po mnohé storočia. Bol to aj zločinom ospravedlnený spôsob lúpeží majetkov odsúdených „kacírov“- zavraždených upálením, keďže ich majetok prepadal v prospech cirkvi.. Mučenie bolo právoplatné od r.1252- keď ho schválil pápež Innocent IV. až do nového kódexu kanonického práva v r.1917 (!) [ E 83 ] ( O metódach inkvizície pozri v ďalších materiáloch ) Nenásytnosť pápežov po moci sa prejavila aj v bulle Bonifáca VIII (1294-1303) „Unam sanctam“,(1302) kde vyhlásil, že pápež je zodpovedný iba Bohu. V jeho nepriateľstve s francúzskym kráľom Filipom IV. mu to však nepomohlo a bol vojensky pokorený. V r. 1309 pápež Klement V. presídlil do francúzskeho mesta Avignonu, ktoré bolo sídlom pápežov až do návratu pápeža Gregora XI. do Ríma ( 1378). Tým sa posilnil vplyv francúzskych vládcov na pápežstvo, avšak spustila sa súčasne séria vzdoropápežov, takže boli obdobia keď panovali naraz dvaja, ba až traja pápeži, ktorí sa neraz vzájomne preklínali a vyhlasovali za kacírov. Toto obdobie VEĽKÉHO ROZKOLU (Veľkej schizmy) odhalilo mnoho krát tvár „vladárov sveta“. ktorí sa osvedčili ako zhýralci, sukničkári holdujúci nevýslovnému luxusu a boli medzi nimi často aj zločinci- Príkladom môže slúžiť jeden z troch naraz zvolených pápežov Ján XXIII.( ostatní dvaja: Gregor XII a Benedikt XIII,) Ján XXIII bol bývalý pirát a údajne otrávil vzdoropápeža Alexandra V. -Bol masový vrah, cudzoložník a svätokupec, vydierač a kupliar, [R 100 ] Keď ho po kostnickom koncile vyzvali abdikovať , odmietal tak urobiť, hoci proti nemu bolo až 55 obvinení. Napokon urobili kompromis a obvinenia zredukovali „iba“ na pirátstvo, vraždy, znásilnenie , sodomiu a krvismilstvo. Nebol však obvinený z kacírstva a dostal preto iba zhovievavý trest uväznenia na tri roky.[R 103] Luxus avignonských pápežov so zhýralosťou pápežského dvora vyžadoval aj peniaze, ktoré viedli k nevídanej korupcii. Na ukončenie veľkej schizmy bol zvolaný Koncil do Kostnice.(1415).( Okrem množstva prelátov nasťahovalo sa do Kostnice aj asi 1200 prostitútok, ktoré mali poslúžiť pánom prelátom K obvyklým javom patrilo tiež, že v Bodamskom jazere sa v priebehu jednania koncilu „pochovalo“ viac než 500 mŕtvych tiel –[R 101] )Kladným prínosom koncilu bolo, že potvrdil nadradenosť autority koncilu nad pápežskou autoritou. – čo bolo aj keď nedôsledne uplatňované až do I. Vatikánskeho koncilu (1869-1870), ktorý opäť potvrdil najvyššiu moc a neomylnosť pápeža. Zhubný následok malo upálenie Jána Husa ako kacíra, s následnými krvavými dôsledkami husitských vojen a krutého potlačovania husitov v čase protireformácie. Pokračovaním bol Koncil v Bazileji, (1432), ktorý ešte viac odsúdil svätokupectvo, vyžadoval podriadenosť koncilom, odsúdil pápežské rozmary, zneužívanie pápežskej kliatby a exkomunikácie pre šírenie moci a korupciu pri obsadzovaní cirkevných úradov. [R 107] Francesko Petrarca slávny taliansky básnik, učenec a humanista (1304-1374) napísal o pápežskom dvore v Avignonu, že je „hanbou ľudstva, semeniskom nešvárov, kanálom kde sa hromadí všetka špina sveta . Boh je tu opovrhovaný, uctievajú sa iba peniaze , avšak zákony božie a ľudské sa tu pošliapavajú . Všetko tu dýcha lžou: vzduch zem, domy a predovšetkým aj spálne.“ Po smrti Gregora XI bol zvolený na nátlak Rimanov nespokojných s avignonskou pôsobnosťou pápežskej stolice- trvajúcou už 70 rokov Urban VI.- známy pijan a posadnutý zúrivec. [R-96-97] Niektorí kardináli v snahe zosadiť ho chystali sprisahanie, ktoré však neskončilo v ich prospech a Urban nechal 5 kardinálov popraviť. Disidentskí kardináli zvolili Klementa VII ako vzdoropápeža (1378-1494).a tento sídlil opäť V Avignone. Nevyznačoval sa veľkým kresťanským milosrdenstvom- Odbojných Florenťanov a obyvateľov mesta Cesena- ktorí sa nechali presvedčiť, aby zložili zbrane nechal vyvraždiť. (1377) [R 98 ]. Tri dekády bola cirkev rozdelená medzi rímskymi následníkmi pápežskej stolice (Bonifác IX, Innocens VII, Gregor XII) a avignonskými. (Klement VII a Benedikt XIII.) Z hľadiska morálnych kvalít však neboli rozdiely medzi námestníkmi Krista. či už sídliacimi v Ríme, alebo Avignonu. Bonifác IX. (1404-1406) bol vrah a pravdepodobne najväčší svätokupúec [ R 98 ]. Predal každú faru tomu, kto ponúkol viac. Predávali sa nielen biskupstvá a opátstva, ale aj pápežskou pečaťou certifikované relikvie ako Spasiteľova predkožka, alebo Spasiteľov pupok. Aj samotná pápežská stolica bol tovar na predaj. Bola vydražená na tajnej schôdzi a ten kto vedel ponúknuť najviac bol zvolený. ( T.A.Trollope- 1876 ) . Kardináli cestovali do Ríma spolu so svojimi bankármi . Brávali si so sebou svoje cennosti ako strieborné misky, keď ich zvolili za pápežov luza ich paláce vyplienila. [ R 105]. Za odpustky boli stanovené pevné poplatky, platilo sa za insígnia biskupské (pallium) Správa cirkevných farnosti v Nemecku od šestnásteho storočia bola v rukách bankárov, ktorí predávali farnosti tomu, čo dal viac [R 106] Zdrojom obrovských výnosov boli dispenzie (udeľovanie výnimiek). Konkubinát kňazov bol bežný aj priamo pod nosom pápeža.. Sixtus IV. (1471-1484) Mal šesť nemanželských synov (bolo zvykom nazývať ich „synovcami“) trom z nich a šiestim ďalším príbuzným rozdal kardinálske klobúky . Pietro Riario bol jeho obľúbencom. Historik Theodor Griesinger úvádza, že to bol jeho vlastný syn, ktorého mal z krvismilného pomeru so svojou vlastnou sestrou.[R108]. Sixtus mu daroval množstvo cirkevných funkcií ( biskup, kardinál arcibiskup, patriarcha, a dve ďalšie arcibiskupstvá.) Tieto mu vynášali dosť na to, aby svoje milenky obdarovával nočníkmi zo zlata. Sixtovi patrí však aj zásluha, že postavil Sixtínsku kaplnku, ktorá síce neslúžila vždy len pobožným cieľom , ale stala sa po dokončení skvostom umenia. Vynikajúcim „zlepšovákom“ , ktorý zaviedol Sixtus IV. bolo, že sa odpustky začali predávať aj mŕtvym veriacim. Predaj ostatkov a relikvií bol jeden z najvýnosnejších vývozných artiklov. Stačilo zaplatiť- nebolo teba ani nič oľutovať, alebo pomodliť sa. No medzi najväčšie zločiny možno rátať asi , že pápež Sixtus uznal inkvizíciu v Kastílsku v r 1478 svojou osobitou bullou. [R 108-109]. Všetky tieto nevinné historky sú však zanedbateľné v porovnaní s bohatou činnosťou Rodriga Borgiu, neskoršieho pápeža Alexandra VI.(1492-1503) Tento spáchal vraj svoju prvú vraždu keď mal 12 rokov. [R 111] Už ako arcibiskup Valence bol známy milostnými vzťahmi s matkou a jej dvomi dcérami, čo však zapadalo do obvyklých pápežských návykov tej doby. Za pápeža bol zvolený obvyklým uplácaním. Svojmu sokovi, kardinálovi Sforzovi daroval štyri mulice naložené striebrom. Splodil desať spolu nemanželských detí. (štyri s Vanozziou Cataneiovou, ktorú potom zanechal a zamenil za Giuliu Farneseovú, vydatú za Orsina Orsiniho) Opilecké a sexuálne orgie patrili medzi bežné radovánky pápeža. Hovorí sa o pápežovi, že mal krvismilný pomer s vlastnou dcérou Lukréciou. Jeho syn Cesare potvrdil pravidlo, že jablko nepadne ďaleko od stromu. Bol smilník, ktorému nerobilo výčitky svedomia uniesť niekomu ženu, znásilniť ju a potom hodiť do rieky Tiber. Vraždy boli v Ríme bežné, avšak vrahovia sa mohli vykúpiť a ostali beztrestní, čo bolo tiež výdatným zdrojom pápežských príjmov. Moderný striptíz nie je vynálezom dnešných „zvrhlých čias“ . Už Cesare ho poznal a v prítomnosti otca pápeža Alexandra a sestry Lukrécie poriadal orgie, pri ktorých sa päťdesiat žien vyzliekalo do naha.. Rovnako dobrým zdrojom príjmov pre pápeža boli poplatky za udelenie kardinálskeho titulu, novo menovaných kardinálov však často otrávili, aby sa zvýšil obrat. Dominikána Savanarolu.z Florencie, ktorý kritizoval pomery sa snažil pápež podplatiť kardinálskym miestom, avšak keď tento odmietol bolo treba ho popraviť. Cesare vyčíňal a medzi inými zavraždil aj vlastného brata grófa Gandii, tiež obľúbenca pápežovho Perrota ubodal Cesare k smrti priamo v náručí svojho otca pápeža Alexandra. Cesare otrávil arzénom omylom seba i svojho otca pápeža Alexandra. On sa z otravy zotavil, avšak pápež podľahol. [ R 113 –118 ] Tieto zvrhlé pomery na pápežskom dvore a v celej cirkvi pripravovali nevyhnutne obdobie REFORMÁCIE, kedy nebolo už možné potlačiť kritické hlasy dovolávajúce sa nápravy. Reformácia Reformácia v šestnástom storočí bolo hnutie , ktoré sa vysvetľuje snahou očistiť kresťanskú doktrínu a prax od všetkej nahromadenej špiny, korupcie a zvrhlostí zavedených neobmedzenou pápežskou mocou. Príčiny boli zaiste komplexnejšie súvisiace aj so zmenenou intelektuálnou a politickou klímou, v ktorej sa rodili aj počiatky humanizmu. Kresťanstvo v doterajšej svojej ideológii a praxi sa sústredilo takmer výhradne na prisvojenie si čo najväčšieho bohatstva a moci za súčasného vynucovania absolútnej poslušnosti a podriadenosti svojich stúpencov. Martin Luther spustil protestantskú reformu svojimi tézami proti predávaniu odpustkov v r. 1517. Podpora jeho hnutia nemeckými princmi a hlavne Fridrichom .III mala však aj politické pozadie zbaviť sa závislosti a zmocniť sa cirkevných majetkov. Hoci bol Luther exkomunikovaný (1521) toto už nezabránilo rozdeleniu kresťanského sveta a ideológií na oblasti katolícke a protestantské. Pápežstvo odpovedalo na hnutie protireformáciou (zahájenou Tridentským koncilom (1545-1563), avšak už nikdy k zjednoteniu nedošlo, naopak nepriateľstvá provokované rozdielnosťou náboženského presvedčenia ( tak ako vždy v histórii) viedli k občianskym vojnám vo Francúzsku, a Anglicku, k Tridsaťročnej vojne v ktorej sa účastnili Nemecko, Švédsko, Francúzsko, Dánsko, Anglicko, Holandsko a Svätá Rímska Ríša reprezentovaná Habsburgami. ( Typickým barbarským krvipreliatím bola Bartolomejská noc 24. augusta 1572 kedy vo Francúzsku za jednu noc vyvraždili desaťtisíc protestantov. – pápež Gregor XIII vyjadril svoje NADŠENIE nad týmto barbarstvom svojím listom francúzskemu Karlovi IX, v ktorom sa vraví: „Tešíme sa s Vami , že s pomocou Božou ste zbavili svet týchto podlých kacírov“ )[E 95 ] Rozdelenie kresťanstva malo aj za následok, že severské štáty Európy prijali protestantské náboženstvo za štátne náboženstvo, čo prispelo k vývoju ich národných štátov. Pápeži stále sa pokúšali zachovať si svoje neobmedzené právomoci. Pavel IV (1555-1559) prehlasoval, že kývnutím prsta môže vymeniť všetkých svetských panovníkov. V r. 1557 . vydal bullu , kde ako pontifex maximus sa vyhlásil za predstaviteľa Boha na tomto svete. Jeho spor s anglickou kráľovnou Alžbetou I. dovŕšil jeho následník Pius V.(1566-1572) , ktorý ju vyhlásil za kacírku a exkomunikoval. .Zámer zvrhnúť Alžbetu z trónu však skrachoval. Ani protireformačné úsilia ako založenie rádu Jezuitov (1540), inkvizícia, index zakázaných kníh a koncil v Tridente (1545- 1563) , ktorý zakotvil nezlučiteľnosť katolicizmu s reformovanými kresťanskými náboženstvami už nezabránili oslabeniu absolutistickej vlády pápežstva .No reformované kresťanské náboženstva tiež nevyriešili problémy ľudstva, ba niekedy svojimi puritánsky extrémistickými postojmi prispeli skôr k ich priostreniu. Inými slovami reformáciou sa uplatnili niektoré „kozmetické“ reformy, avšak jadro ostalo nezmenené. Čo je vlastne jadro problému? Kresťanská ideológia vytvorila u veriacich PREDSTAVU o „druhom svete“, kde každý bude alebo odmenený, alebo potrestaný. Odmenu nazvali „spasenie“- trest: „zatratenie“. čo znamenajú tieto dva pojmy zatiaľ nikto nevie, nikto ju nedefinoval, nikto jednoznačne nepopísal, nikto nedokázal. Táto ideológia vytvorila aj pojem „hriechu“, z ktorého urobila PREKÁŽKU „spasenia“ na druhom svete a ponúkala aj „liečenie“, ktoré môžu robiť iba ľudia povolaní robiť TLMOČNÍKA medzi Bohom a veriacim. Sformovala sa teda špeciálna KASTA ľudí, ktorá vyhlásila o sebe, že je povolaná na to, aby vydláždila veriacim cestu k bližšie nedefinovanému „spaseniu“ – nie na tomto svete, ani nie za života veriaceho, ale až po jeho SMRTI. ( Riziko tohoto podnikania teda nie je žiadne, pretože nikto sa po smrti nemôže vrátiť na zem a nemôže teda ani REKLAMOVAŤ sľúbené pôžitky alebo stíhať niekoho za to, že bol OKLAMANÝ.) Vývoj po reformácii Reformácia bola PROTESTOM proti nehoráznym metódam obchodovania s ODPUSTKAMI, proti NEMRAVOM, tej kasty, ktorá mala veriacim ukazovať cestu k „spaseniu“ na „druhom svete“. a iným ideologickým DEFORMÁCIÁM . Samotné princípy, ktoré toto všetko umožnili reformácia ale ani neodsúdila, ani neodstránila. Pozitívom bolo však, že reformácia odstránila v Európe monopolné postavenie ideológie jedného typu organizovaného náboženstva a vznikli desiatky rôznych náboženských denominácií.( Tento proces pokračuje aj v súčasnosti. Ak rátame aj množstvo sekt vychádzajúcich stále ešte z „Písma Svätého“ počet vzrástol už na tisícky. V USA sa odhaduje toho času celkový počet na 2000 ) * * * Dejiny Európy vplyvom osvietenstva, francúzskej revolúcie a Napoleonského obdobia znamenali aj ďalší presun rovnováhy medzi pápežskou mocou a svetskou mocou vyvíjajúcich sa národných štátov a to v smere podstatného posilnenia svetskej moci. Napoleon zosadila dvoch pápežov: Pia VI .a neskôr Pia VII.. Zjednocovací proces Talianska viedol napokon nie len k pádu „pápežského štátu“ ale aj k obsadeniu Ríma.(1870) Od toho času si pápež prisvojil ku svojím početným titulom jeden ďalší: „väzeň Vatikánu“ Dva mesiace pred pádom Ríma však pápež (Pius IX) zvolal I. Vatikánsky koncil, ktorým si dal odhlasovať neomylnosť pápeža. (napriek obrovskej opozícii pri hlasovaní) [R 137- 144 ] Tento presun pomeru síl však nebránil tomu , aby niektorí pápeži nezotrvali tvrdošijne aj ďalej na intolerancii , v nenávisti voči slobode, odsudzovaní pokroku, liberalizmu a modernej civilizácie.[R 156[ Medzi takýchto sa radí predovšetkým Pius IX. (1846-1878), ktorý prudko útočil na pokroky spoločnosti vo svojom „Syllabe omylov“(1864), ktorý je vzorom politického spiatočníctva [R 259]. Nečudo, že tento dokument vyvolal iba útrpné posmešky v tlači. Na príklad denník „Church Times“ sa vyjadril, že Pius nesympatizuje s civilizáciou, pokrokom, vedou alebo intelektom, a že na tieto pozerá ako na úhlavných nepriateľov cirkvi. Pius v r. 1852 robil nátlak na Toskánsko, aby zakázalo židovským doktorom prevádzať prax. Pápeži odmietali nové ústavy, ktoré pokladali za vmiešavanie sa do práva cirkvi. Rakúsku ústavu na príklad Vatikán odsúdil , pretože dovoľovala protestantom a židom mať svoje vlastné školy. [ R 261] Stále nedošetrenou ostáva úloha Piusa XII (–Eugenio Pacelli /1939-1958) pri nástupe fašizmu v Európe a počas II svetovej vojny. Stále viac a viac sa ozývajú hlasy, že nešlo iba o pasívne prizeranie pápeža bez jeho odsúdenia neľudských krutostí, sú dohady aj aktívnej spoluúčasti (http://www.atheism.org/library/historical/joseph_mccabe/big_blue_books/book_03.html Library: Historical Documents: Joseph Mccabe: Big Blue Books: Book 03 The Black International No. 3) Spoluúčasť katolíckeho kléru vo fašistických satelitných režimov Hitlerovho Nemecka a aktívna organizovaná pomoc Vatikánu vojnovým zločincom , ktorých Vatikán prepašoval do bezpečia po vojne a takto zabránil spravodlivým súdom (akcia „Ratlines“) je nič iného ako nadržiavanie, ktoré je v rámci medzinárodného práva trestné. Bol niekto obvinený a stíhaný za toto nadržiavanie? Dočasne sa zdalo, že nový vietor vanie, keď pápež Ján XXIII (1958-1963), ktorý presadzoval „aggiornamento“, čiže zmodernizovanie katolíckej cirkvi. Medzníkom v tomto úsilí mal byť II Vatikánsky koncil zvolaný pápežom Janom, na ktorom boli prijaté pozoruhodné dokumenty, ktoré mohli vytvoriť základy pre „obrodenie“ tejto cirkvi. No samotné pôvodné zámery tohoto koncilu boli najhlbšie narušené encyklikou pápeža Pavla VI.(1963-1978), HUMANAE VITAE vydanou 25.VII.1968, ktorá dogmatizuje katolícku sexuálnu etiku. V nej sa rozhodlo, že sexuálny styk je dovolený iba ak smeruje k prokreácii (splodeniu človeka). Týmto je človek postavený na úroveň zvieraťa. [R 319], a celá koncepcia je nezlučiteľná s možnosťami vyhnúť sa katastrofe preľudnenia našej planéty.. Vehemencia s ktorou sa táto zásada presadzuje je často aj samotnými katolíkmi odsudzovaná až v 2/3 prípadoch verejnej mienky. [R 321]. Niekedy sa tento omyl porovnáva so škandálom, ktorý zažila svätá cirkev s Giordanom Brunom . No je tu zásadný rozdiel: škandál s Giordanom Brunom sa odohral, pretože cirkev nechcela upustiť od omylu biblie, ktorý vymysleli starí Židi, ktorých prírodopisné znalosti boli na nižšej úrovni než sú znalosti dnešného školáčika. Omyl okolo sexuality ľudského rodu však vymysleli súčasníci, ktorí sú vyzbrojení znalosťami najmodernejšej vedy a techniky. Majú teda všetky prostriedky domyslieť aj jeho katastrofické dopady v prípade , že by sa dogma dodržala. ( Na šťastie sa nedodržiava ani najpobožnejšími stúpencami viery) Žiaľ ďalší vývoj ukázal, že mnoho aj z ostatných zámerov II Vatikánskeho koncilu ostalo iba na papieri a ani terajšia hlava cirkvi pápež Ján Pavol II napriek svojej popularite nezbavil katolícku cirkev od predstáv, ktoré sú dnes nezlučiteľné so základnými ľudskými právami.( práva žien, plánované rodičovstvo, kontrola populácie , právo na sebaurčenie a iné)[ R 160] Obete organizovaného kresťanstva. (Podľa: http://www.geocities.com/Athens/5195/victims.html) (Koľko ľudí bolo pobitých kresťanmi počnúc biblických časov podnes) (výpočet je neúplný) Starí Pohani. Počnúc od času keď bolo kresťanstvo prijaté ako štátne náboženstvo (r.315) nádherné inoverecké („pohanské“) kostoly boli kresťanmi zbúrané a „pohanskí“ kňazi pozabíjaní . V období medzi r 315 a 6. storočím tisícky „pohanov“ bolo zavraždených. Príklady :Svätyňa Eskulápa v Egejsku, Afroditin chrám v Golgate Aphaka v Lebanóne, Heliopolis. Kresťanskí kňazi ako Marek z Aphaky alebo Cyril z Heliopolisu boli povestní ako „ničitelia chrámov“. Na „pohanské“ bohoslužby bol od r.356 rozsudok smrti. Kresťanský cisár Theodosius (408-450) dokonca deti nechal popraviť zato, že sa hrali s pozostatkami „pohanských“ sôch., čo kresťanskí kronikári popisovali slovami: „úzkostlivo dodržiaval kresťanské účenie:“ V 6 storočí boli „pohani“ zbavení všetkých práv. V 4. storočí bol filozof Sopatros popravený na žiadosť kresťanských úradov. Svetoznáma filozofka Hypatia z Alexandrie bola v r.415 roztrhaná na kúsky pomocou sklenených črepín hysterickými kresťanmi, ktorých viedol kresťanský kňaz Peter Missie. Cisár Karol Veľký (Charlemagne) v r. 782 nechal zoťať 4500 Sasov, ktorí neboli ochotní prijať kresťanstvo. Sedliaci zo Stedingu – blízko mesta Altenesch (Nemecko), ktorí nemohli zaplatiť zničujúce cirkevné dane boli povraždení dňa 27.5.1234.vrátane žien a detí (počet: 5-11 tisíc) Bitka pri Belehrade r 1456: 80.000 Turkov pobitých. Poľsko v pätnástom storočí:1019 kostolov zbúraných a 17,987 dedín zrovnaných zo zemou kresťanskými rytiermi (počet obetí neznámy). V Írsku v 16-17 storočí anglickí vojaci „pacifikovali“ a „civilizovali“ IRSKO, kde žili iba galicijskí „divoši.Írovia“--čiže „nerozumné zvery bez vedomosti o Bohu alebo o dobrých mravoch.“ Jeden zo zvlášť úspešných vojakov Humprey Gilbert nariadil , „aby hlavy tých čo boli zabití sa uťali a položili vedľa cesty. Toto úsilie civilizovať Írov naozaj vzbudilo strach u národa keď videli zoťaté hlavy svojich otcov bratov detí a príbuzných ležať na zemi“(doslovný citát) Desaťtísíce Galských Írov padlo za obeť tomuto masakru. Križiacke výpravy (1095-1201) Prvá križiacka výprava 1095 na rozkaz pápeža Urbana II. –V Semline (Maďarsko) zabitých tisícky (24/6/1096), Wieselburg (Maďarsko) :ďalšie tisíce (12/.6./1096) 9./9./ 1096 až 12.9. 1096. za 4 dni Nikaia, Xerigordon (v tom čase turecké –veľa tisíc zabitých. Až po pápeža Jana (1098) celkovo 40 hlavných miest a 200 hradov dobytých. Počty vyvraždených neznáme. 3/6./1098 potom dobytá Antiochia (vtedy turecká) správy o zabitých sa líšia od 10,000 do 60,000- .Neskôr 28./6./1098 100,000 Turkov( vrátane žien a detí) V tomto prípade Kresťania „inak neublížili ženám, ktoré našli v nepriateľských stanoch, iba prebodli im bruchá svojimi kopiami“(citát: podľa kresťanského kronikára Fulchera z Chartres) . V Maraatan-numan 11./12./1098 tisícky zabitých.. V dôsledku nasledujúceho hladu „ už zapáchajúce mŕtvoly nepriateľa boli požierané kresťanmi“ ako napísal kronikár Albert Aquensis. Jeruzalém bol dobytý 5./7./1099. Viac než 60,000 obetí (židov, moslimov –mužov, žien a detí) Podľa slov očitého svedka:: „Pred Šalamúnovým chrámom bol taký masaker, že naši ľudia sa brodili v krvi nepriateľov až po členky“ a potom naši ľudia „šťastní a s výkrikmi radosti kráčali k hrobu SPASITEĽA, aby si ho uctili a vzdali mu vďaku“. Arcibiskup z Tyru, ktorý bol očitým svedkom napísal: „Nebolo možné sa ani pozerať na obrovský počet zabitých bez hrôzy; všade ležali kusy ľudských tiel, a celá zem bola pokrytá krvou zabitých., nehovoriac o množstve bezhlavých tiel a množstva zohavených ľudských údov pohádzaných na všetkých miestach, čo vzbudzovalo hrôzu divákov. Ešte hroznejšie bolo pozerať na samotných víťazov, z ktorých odkvapkávala krv od hlavy až po päty – strašný pohľad pre každého. Bolo hlásené, že vo vnútri chrámu zahynulo asi 10,000 obetí. Kresťanský kronikár Eckerhard z Aury zaznamenal, že dokonca v lete čo nasledovalo v celej Palestíne bol skazený vzduch od zápachu rozkladajúcich sa tiel. Jeden milión obetí na životoch v prvej križiackej výprave. Bitka u Askalonu (12./ 8./ 1099) 200,000 „ pohanov“ zabitých v mene Našeho Pána Ježiša Krista“ Štvrtá križiacka výprava. 12./4./ 1204 Konstantinopol bol dobytý, počet obetí neznámy.( Mnoho tisíc. medzi nimi aj kresťanov) . Kresťanskí križiacki rytieri v r.1203. ((IV. križiacka výprava) vydrancovali Konštantinopol (Carihrad). Znesvätili hrobky cisárov v chráme Sofie, ženy vrátane mníšky boli znásilnené a povraždené. Mesto bolo prakticky rozborené.[R 74 ] (Zvyšok križiackych výprav -pre úsporu miesta sa neuvádzajú podrobností ) Odhaduje sa ,že až po pád Akkonu 1291bolo pravdepodobne až 20 miliónov obetí na životoch ( iba v samotnej „Posvätnej zemi a arabsko- tureckých územiach) Poznámka: Všetky tieto cifry sú podľa vtedajších kresťanských kronikárov Honba na kacírov Už v r.385 boli prví kresťania sťatí pre kacírstvo a to španielsky Priscillianus a jeho stúpenci. Stalo sa to v Trieru (Nemecko). Manechiáni, ktorí mali niečo odlišné názory (pozri v predchádzajúcom) boli vyvražďovaní vo veľkých počtoch medzi r 372 až 444 n.l po celej rímskej ríši.. (Mnoho tisíc obetí ) Albigénci, ktorí sa sami považovali za dobrých kresťanov , avšak neboli ochotní slepo poslúchať pápežské edikty a platiť dane Rímu sa stali obeťami , a na pokyn pápeža Innocenta III boli masovo vyvražďovaní ( pozri predchádzajúce ). V Beziers ( dnešné Francúzsko ) boli všetci občania vyvraždení vrátane tých katolíkov, ktorí nechceli zradiť svojich albigenských priateľov.. Za obeť vraždeniu padlo 20,000 –70.000. V Carcassonne 15,/8./ 1209, tísícky zavraždených. Ďalšie mestá nasledovali. po celých 20 rokov vojny pokiaľ takmer všetci Katharci ( asi polovica obyvateľov krajiny Languedoc, - terajšieho južného Francúzska) neboli celkom vyhubení.. Keď toto ťaženie končilo (1229) bola založená INKVIZÍCIA v 1232, aby inkvizítori pátrali a vyhubili prežívajúcich a ukrývajúcich sa „kacírov“. Posledný z katarov bol upálený v r. 1324. Odhadovaný počet (iba katarov) asi jeden milión. Iní „kacíri“ boli Waldénci, Paulikianci, Runcariání, Jozefiti a veľa iných. Väčšina týchto sekt boli vyvraždení.( Zdá sa, že niektorí Waldénci prežili až dodnes, ale museli si vytrpieť 600 rokov prenasledovania) Odhady týchto obetí sú prinajmenšom stotisíc, ( vrátane španielskej inkvizície, avšak nerátajúc do toho obete v Novom Svete- Amerike) Španielsky inkvizítor Torquemada sám údajne je zodpovedný za vraždu upálením 10,220 ľudí. Ján Hus za svoju kritiku pápežskej neomylnosti a za obchodovanie s „odpustkmi“ bol upálený v r. 1415. Univerzitný profesor B. Hubmaier upálený v r. 1538 vo Viedni.. Giordano Bruno, dominikánsky mních po sedem ročnom uväznení bol upálený pre kacírstvo v Campo dei Fiori (Rím) 17./2./1600., pri čom mu predtým prepichli jazyk klincom. Honba na bosorky. Od počiatkov kresťanstva až po r.1484 bolo upálených alebo obesených mnoho tisíc nevinných obetí., no orgie vraždenia bosoriek začali až neskôr. V období medzi 1484 až 1750 podľa moderných vedcov padlo za obeť mnoho sto tisíc obetí, z nich 80 % žien , ktoré boli upálené alebo obesené. Neúplný zoznam v knihe Burning of Witches- A Chronicle of Burning Times) Náboženské vojny. Križiacke výpravy 15 storočia proti husitom- zabitých mnoho tisíc .V r. 1538 pápež Pavel III. vyhlásil krížovú výpravu proti odpadlíckemu Anglicku a vyhlásil všetkých Angličanov za otrokov Cirkvi ( na šťastie nepodarilo sa mu uskutočniť zámer ) V r. 1568 španielsky inkvizičný tribunál nariadil popravu troch miliónov rebelantov v terajšom Holandsku ( vtedy patrilo Španielsku) Tisícky boli skutočne popravení Vo Francúzsku asi 20,000 Hugenotov bolo povraždených na rozkaz pápeža Pia V., až po 17. storočie 200,000 Hugenotov bolo nútených utiecť z ich vlasti. V. 17. storočí Katolíci zavraždili Gasparda de Coligny , protestantského vodcu. Po tom čo ho zavraždili, „zohavili jeho telo, uťali mu hlavu a jeho genitálie… a potom ho hodili do rieky. Avšak to nestačilo, pretože ich napadlo, že nie je hodný toho, aby bol potravou pre ryby – teda jeho telo vytiahli a obesili na šibenici v Montfauleone, aby bolo potravou pre červy a vrany.“ V 17. storočí Katolíci dobyli mesto Magdeburg (Nemecko) a približne 30,000 protestantov bolo vyvraždených- „ V jedinom kostole bolo nájdených päťdesiat žien, ktorým uťali hlavy“ ako vraví básnik Friedrich Schiller „ spolu s deťmi , čo matky kojili“. V tridsať ročnej vojne 17-teho storočia najmenej 40 % celkovej populácie Nemecka bolo vyhubených Zaobchádzanie so Židmi Už v 4. a 5. storočí boli synagógy zbúrané. Počet zabitých Židov neznámy. Uprostred štvrtého storočia bola prvá synagóga zbúraná na rozkaz biskupa Innocentiusa z Dertonu v severnom Taliansku. Prvá známa vypálený synagóga bola blízko rieky Euphrat na rozkaz biskupa Kallinikona v r. 388. Z rozhodnutia Koncilu v Tolede bolo 694 Židov vzatých do otroctva , ich majetok konfiškovaný a ich deti nasilu pokrstené. Biskup v Limoges (Framcúzsko) v r. 1010 prikázal, aby Židi v meste , čo sa nechcú pokrstiť boli vyhnaní, alebo zabití. Pri prvej krížovej výprave boli masakry na Židov v mestách Worms (18./5./1096)- Mainz (27./5./1096)-spolu 1100 zabitých- v Kolíne, Neusse, Altenahr, Wevelinghovern, Xanten, Moers, Dortmund, Kerpen, Trier , Metz,Regensburg, Praha a iné Všetky mesta v Nemecku, okrem Metz/Francúzsko. Praha / Česko) Celkové obete sa odhadujúna 12.000. Druhá križiacka výprava.:1147. Stovky Židov boli zabití v Ham, Sully,Carentan a Rameru ( miesta vo Francúzsku) Tretia križiacka výprava.: Anglické Židovské spoločenstvá vyhnané 1189/90, Fulda (Nemecko) 1235: 34 židovských mužov a žien zabitých. 1257,1267:židovské spoločenstvá v Londýne, Canterbury, Northamptone, Lincolnu, Cambridgi a v iných mestách vyhubené.1290 v Česku a v Poľsku údajne 10.000 židov pobitých.. V Nemecku počnúc pogromom v meste Deggendorf (1337) sa vražedná vlna proti Židom rozšírila na 51ďalších miest v Bavorsku , Rakúsku Poľsku. V r. 1348 všetci Židi v Basel /Švajčiarsko a Strasbourgu/Francúzsko (dve tisíc) boli zaživa upálení.( iba v tomto jednom rokuviac Židov bolo zabitých ako kresťanov za 200 rokov prenasledovania kresťanov v starej rímskej ríši. V r.1389 v Prahe 3,000 Židov zavraždených. V 1391 v Seville pod vedením arcibiskupa Martineza 4,000 Židov zabitých., 25,000 predaných do otroctva. Bolo ich ľahko nájsť, pretože všetci Židi museli farebný „znak hanby“, počnúc od desiatich rokov veku. V roku 1492 keď Krištof Kolumbus sa vydal na plavbu za objavením Nového Sveta viac než 150,000 Židov bolo vyhnaných zo Španielska, veľa z nich pomrela na ceste. V1648 Chmielniczkého masakre.V Poľsku asi 200,000 Židov zabitých a tak to pokračuje storočie za storočím až po spaľovacie pece v Auschwitzi Domorodé obyvateľstvo. Počnúc od Krištofa Kolumbusa podrobovanie Ameriky znamenalo propagáciu kresťanstva najnevyberanejšími spôsobmi. Ihneď akonáhle vystúpili na suchú zem na prvých obývaných ostrovoch Karibského mora Kolumbus zaja šesť domorodcov o ktorých prehlásil: „mali by byť dobrými sluhami a…. ľahko z nich urobím kresťanov, pretože sa mi zdá, že nepatria k žiadnemu náboženstvu“. .ďalej hovorí o Indiánoch ako „ctiteľoch modiel“ toľkých „otrokoch koľko len španielska koruna si bude želať.“ Jeho spoločník Michele de Cuneo, taliansky šľachtic hovoril o domorodcoch ako o „zvieratách“, pretože jedia keď sú lační a „milujú sa otvorene kedy sa im zachce“. Na každom ostrove kde Kolumbus zakotvil umiestnil kríž s príslušným vyhlásením („requiremento“) znamenajúcim , že zaberá zem do vlastníctva svojho katolíckeho patróna v Španielsku. Ak domorodci sa zdráhali ( alebo nerozumeli o čo ide)… pokračuje Kolumbus:„Uisťujem vás , že s pomocou Božou vstúpime násilne do vašej krajiny a povedieme vojnu proti vám a podrobíme vás jarmu a poslušnosti cirkvi, spôsobíme vám toľko zla čo len vládneme tak ako vazalom, čo odmietajú prijímať svojho pána.“ Guvernér kolónie „Záliv Massachusetts“ . John Winthrop poveril nových plantážnikov (kolonizátorov) v New Englande, aby vniesli evanjelium do týchto častí sveta….a vytvorili baštu proti kráľovstvu Antikrista“ Približne dve tretiny domorodého obyvateľstva zahynulo na kiahne zavlečené sem kolonistami ešte predtým než začali násilnosti. Toto bolo vyhlasované ako „ zázračná láskavosť a predvídavosť Božia“ v záujme kresťanstva.. Guvernér napísal v r. 1634: „ pokiaľ ide o domorodcov, tí takmer všetci zomreli na kiahne, takže Boh takto zabezpečil naše vlastnícke právo na to čo tu máme. Na Hispaniola po príchode Kolumbusa domorodé obyvateľstvo (Arawakovia) , ktorí boli šťastný a mierumilovný ľud , obývajúci ostrov s bohatými prírodnými zdrojmi, skutočný raj na zemi, čoskoro utrpeli stratu na životoch 50,000 ľudí . Tí čo prežili podľahli znásilňovaniu, vraždám, zotročeniu a španielskym nájazdom. Jeden z očitých svedkov to popísal takto: „Tak veľa Indiánov pomrelo, že to nebolo možné zrátať, všade na zemi ležali mŕtvi Indiáni. Zápach bol obrovský ,smrtonosný.“ Indiánsky náčelník Hatuey ušiel so svojimi ľuďmi, bol však chytený a upálený za živa.. Keď ho uväzovali na kôl františkánsky kňaz ho nabádal, aby prijal Ježiša aby sa jeho duša dostala do neba, namiesto do pekla. Hatuley odpovedal, že ak v nebi sú kresťania , radšej pôjde do pekla.“(Čo sa stalo s jeho súkmeňovcami bude popísané neskôr) Španieli sa rozkošou vyžívali vo vymýšľaní najrôznejších zverstiev. Vyrobili šibenicu , kde sa prsty nôh dotýkali zemi, aby sa obete neudusili hneď. Potom obesili naraz tridsať Indiánov na počesť Ježiša Krista Nášho Spasiteľa a jeho Dvanásti Apoštolov….potom zabalili telá do slamy a pálili ich za živa.“ Inokedy mali pôžitok z toho ak jednou ranou mečom uťali niekomu celé rameno, alebo celú nohu až od panvy, alebo hlavu ako mäsiari. Vasco (de Balboa) nariadil , aby štyridsať Indiánov bolo roztrhaných na kúsky špeciálne cvičenými psami. Ostrov s ôsmymi miliónmi obyvateľov pri Kolumbovom príchode vr. 1492 stratila až polovicu obyvateľov do konca r.1496, napokon všetci domorodci boli vykynožení , takže Španieli boli „nútení“ dovážať otrokov z iných Karibských ostrovov, tých však stihol rovnaký osud.Za štvrť storočia boli milióny domorodcov zabitých. Potom Španieli vtrhli do vnútrozemia Mexika v Strednej Amerike. Kultúra týchto miest bola čoskoro úplne devastovaná a domorodci vyvraždení Do konca 16 storočia asi 200,000 Španielov sa prisťahovalo do Ameriky a asi 60 miliónov domorodcov vyvraždili. Nelíšili sa v tomto ani zakladajúci kolonisti Severnej Ameriky. Podľa európsky štandard vojna proti Indiánom bola iba „detská hračka“ Podľa slov niektorých :“ Tieto vojny sú menej krvavé…takže nebolo veľa vyvraždených na žiadnej z bojujúcich strán. Títo Indiáni aj keby bojovali sedem rokov, nezabijú viac než sedem ľudí a naviac Indiáni obvykle ušetria ženy a deti“ Na jar 1612 niektorí Anglickí kolonisti si obľúbili život medzi priateľskými a štedrými domorodcami a z Jamestownu sa mnohí k domorodcom nasťahovali ( vyriešilo to ich sexuálne problémy, - na názor cirkvi sa nepýtali) „ Guvernér Thomas Dale nechal ich pochytať, niektorí boli obesení, iní lámaní na kolese, alebo zastrelení. Takéto „elegantné“ popravy boli však výsadou iba Angličanov, ktorí chceli žiť ako Indiáni. Voči domorodcov sa používali iné metódy.V oblasti terajšieho Massachussetts prebiehala genocída, ktorú teraz voláme „Vojna s Peqoutmi“. Zabijaci boli Puritánski Kresťania. z New Englandu. Keď našli mrŕtveho kolonistu nik sa nezdržiaval vyšetrovaním, ale spustila sa lavína pomsty proti Narragansetským Indiánom, napriek dohovorom s ich náčelníkom. Keď ich Pequotskí Indiáni, čo boli nepriatelia Narragansetských vítali, vypálili aj týmto všetky ich osady. John Masson , puritánsky zástupca veliteľa napísal po jednom takomto masakre: „A naozaj taký hrozný teror spustil na nich Všemohúci Boh, že bezhlavo utekali priamo do horúcich plameňov, kde zahynuli…nad nimi bol Boh, ktorý sa smial nepriateľom Jeho národa Takýto rozsudok dal Boh proti POHANOM, zaplniac celé miesto mŕtvymi mužmi, ženami a deťmi“ teda „PÁN s potešením udieral našich nepriateľov do ich zadnej časti tela, aby nám dal ich zem do nášho dedičstva,“ Masonov osobný priateľ to hneď aj ospravedlnil Bibliou: „strašný bol krvavý pohľad pre mladých vojakov, avšak Sväté Písmo vyhlasuje , že niekedy ženy a deti musia zahynúť s rodičmi" Kolonisti dokonca vycvičili špeciálnych psov na chytanie a roztrhávanie Indiánov. Pequotov takto prakticky takmer úplne vyvraždili.. Kňaz John Endicott napísal guvernérovi a požiadal ho, aby mu zo zajatcov pridelil jednu mladú ženu, dievčinu a chlapca. Vierolomnosť kresťanov pri mierových dohodách bola bežná. Citujeme Štátneho radu štátu Virginia:: Mierové zmluvy boli podpísané s dopredu uváženým zámerom porušiť ich“. „akonáhle Indiáni dostanú pocit istoty, budeme vo výhode , že ich prekvapíme a ustrihneme im rožky.“ .V r.1624 šesťdesiat po zuby ozbrojených Angličanov podrezali 800 bezbranných Indiánov ,mužov, žien a detí.. V jedinom masakri vo vojne „Kráľa Filipa“ v r. 1675 a 1676 zabili 600 Indiánov . Pred príchodom Angličanov kmeň západných Abenakiov v New Hampshire a Vermonte rátal 12,000 hláv.Za menej než pol storočia z nich ostalo iba250 na žive. ( 95 % vyvraždení). Kmeň Potumtuckov mal viac než 18,000 členov. Po päťdesiatich rokoch iba 920 ostalo (95 % vyhubených) Quiripi-Unquachog: pôvodne 30,000, ostalo 1500 (95 % vyhubených) V Massachusetts z pôvodného počtu 44,000 ostalo 6,000 (81 % ztrata) Toto sú iba niekoľké orientačné čísla. Celkový počet vyhubených Indiánov v oboch častiach kontinentu je 150 miliónov v období od r. 1500 do r. 1900 Vo viacerých krajinách ako Brazília a Guatemale to pokračuje doteraz. Ďalšie slávne udalosti v dejinách USA. V štáte New England kňaz Solomon Stoddard v r 1703. „ predložil oficiálnu žiadosť guvernérovi, aby vyplácal kolonistom úhradu na zakúpenie a výcvik špeciálnych psov „na hony poriadané na Indiánov ako na medvede“ Masaker pri Sand Creek-/ Colorado 12/11/1864. PlukovníkJohn Chivington, predtým metodický farár a stále ešte predstavený tejto cirkvi nechal postrieľať všetkých obyvateľov Cheyenskej osady (asi 600), zväčša ženy a deti, napriek tomu, že náčelník sa vzdal a mával bielou vlajkou (zabitých 400-500) Pod dozorom farára Rufusa Anderona prebiehala vyvražďovanie na Hawai, kde bolo 90 % obyvateľstva likvidovaných do r. 1870. Tento kňaz v tom videl úplne prirodzený postup „ amputáciu chorého údu od tela“ Zverstvá dvadsiateho storočia Katolícke vyhladzovacie tábory V druhej svetovej vojne v r.1942-1943 v Chorvátsku bolo veľa vyhladzovacích táborov, ktoré riadili katolícki Ustašáci pod diktatúrou Ante Paveliča, praktizujúceho katolíka a pravidelného návštevníka vtedajšieho pápeža. Boli dokonca zriadené aj koncentračné tábory pre deti ! Najneznámejší z týchto táboroch bol v Jasenovaci , na čele ktorého stál františkánsky farár . Pravoslávni Srbi ( a podstatná časť Židov) boli tu vyvražďovaní. Svoje obete upaľovali v peciach ako nacisti, na rozdiel od týchto však hádzali do ohňa obete za živa .(Nacisti ich najprv usmrcovali v plynových komorách) Inokedy Ustašáci obete zapichávali ako prasiatka, alebo zastrelili .Počet obetí : 300,000 až 600,000 ( v pomernej maličkej krajine). Mnohí zo zabijakov boli františkáni. Tieto zverstvá boli také, že prizerajúci sa nacistickí príslušníci SS zo „Sicherheitsdienstu“ sa sťažovali Hitlerovi (pravda, márne) Pápež vedel o tom , ale neurobil nič, aby tomu zabránil Katolícky horor vo Vietname. V r. 1954. sa Severný Vietnam oslobodil z francúzskeho područia ( s finančnou podporou USA 2 miliárd dolárov.) Veľa katolíkov ušlo na Juh v dôsledku protikomunistickej propagandy, hoci bola náboženská sloboda zaručená pre všetkých. V južnom Vietname zabránila klika katolíckej lobby vo Washingtone spolu s Vatikánskym hovorcom v USA, kardinálom Spellmanom demokratickým voľbám v Južnom Vietname a prezidentom Južného Vietnamu sa stal katolícky fanatik Ngo Dinh Diem. Došlo k nevídanej diskriminácii, pretože všetka pomoc vrátane potravín od USA sa katolíkom prideľovala zdarma, zatiaľ čo budhistické dediny a obyvatelia museli za ne platiť, alebo boli ignorované. Zaviedol sa aj režim , ktorý predstihol americký „McCartyismus“ Prezident Južného Vietnamu vydal výnos, podľa ktorého: „osoby pokladané za nebezpečné pre štátnu obranu a verejnú bezpečnosť sa výkonnou mocou uväznili v koncentračných táboroch.“ Tisícky budhistických disidentov a mníchov boli poslaní do koncentrákov. Ako protest budhistickí intelektuálovia sa často poliali benzínom a umierali upálení. ( Poznámka: Budhisti sa upaľovali sami seba – kresťania upaľovali bez výnimky vždy druhých). Tieto koncentračné tábory sa zmenili vo vyhladzovacie tábory. Podľa odhadov počas obdobia tohoto teroru (1955-1960) najmenej 24,000 ľudí utrpeli zranenia a 80,000 bolo popravených, 275,000 bolo uväznených a mučených a 500,000 bolo poslaných do koncentračných táborov. V nasledujúcich desaťročiach tisícky amerických vojakov položili svoje životy za to, aby bránili takýto režim . Masakry v Rwande . V r. 1994. v trpasličom africkom štáte Rwande boli na stovky tisícok civilného obyvateľstva vyvražďovaných v konflikte , ktorý sa obvykle popisuje ako medzi etnickými skupinami Hutu a Tutzi. Starostlivo sa utajovala účasť aktívna účasť katolíckeho kléru na masakroch r. 1994 v Rwande. Ako prvé sa vynorili správy vyvracajúce účasť katolíckej cirkvi na masakroch v katolíckych denníkoch, ešte dávno predtým , než niekto vzniesol žalobu proti takejto účasti. Potom v Nemecku v spravodajskom vysielaní „S2 Aktuel“ 18./10./ 1996. bolo zverejnené toto: „Anglikánske a katolícke mníšky sú obviňované, že sa aktívne účastnili vo vraždení. Najmä konanie niektorých katolíckych kňazov upútalo záujem verejnosti v hlavnom meste Rwandy, v Kigali po mnohé mesiace. Išlo o kňaza Cirkvi Svätej Rodiny, ktorý vraždil Tutziov najbrutálnejším spôsobom. Bolo o ňom hlásené, že sprevádzal milíciu Hutuov, čo plienili všetko a mal pod kapucňou strelnú zbraň. V jeho farnosti sa skutočne odohral hrozný masaker Tutziov, ktorí hľadali u neho útočisko. Dokonca po dvoch rokov sa mnohí katolíci zdráhajú vstúpiť do ich kostola, pretože vyhlasujú že účasť istej časti kléru v masakroch bola s istotou preukázaná. Nie je v Rwande azda ani jediný kostol, v ktorom by neboli brutálne vyvražďované ženy, utečenci a deti kľačiaci pred krucifixom. Podľa očitých svedkov kňazi vydávali ukrývajúcich sa Tutziov do rúk milície Hutu, ktorí ich potom mačetami vraždili rad radom. V súvislosti s týmito udalosťami opätovne sa spomínajú mená dvoch benediktínskych mníšok, ktoré sa nateraz ukrývajú v belgickom kláštore , aby unikli trestnému stíhaniu. Podľa tých čo prežili, jedna z nich zavolal vraždiacich Hutuov, a zaviedla ich k mnohým tisícom ukrývajúcich sa civilných bezbranných utečencov, čo hľadali úkryt v kláštore. Vrahovia týchto potom vyviedli pred bránu a tam ich v prítomnosti mníšky popravovali. Tá druhá mníška tiež priamo spolupracovala s vrahmi milície Hutu. Očití svedkovia vypovedali, že chladnokrvne sa prizerala na vraždenie ľudí a dokonca potom priniesla benzín, ktorým vrahovia polievali telá a pálili ich často aj za živa. V predchádzajúcom uvedené škody spôsobené ľudstvu a ľudskej civilizácii boli zapríčinené zväčša ľudským faktorom, ktorého konanie bolo modifikované kresťanstvom. Túto časť treba však rozvíjať ďalej s rozbormi pôsobenia kresťanstva na vzťahy človeka k prírode, vede a ľudskej spoločnosti, čo bude predmetom pokračovania Študijných materiálov. Ako „ preddavok“ k tejto množine analytických názorov uvedieme na tomto mieste iba jeden príklad a to: kresťanský názor o tom, že Morové rany boli Božím trestom je nezmysel –zapríčilo ich náboženské učenie Mor (pestis bubonica) je infekčné ochorenie, spôsobené baktériami Yersinia pestis, ktoré sú prenášané na človeka blchami z nakazených hlodavcom, najmä potkanov Kresťanstvo od samotného počiatku zavrhlo antický helénsky ideál HARMÓNIE TELA A DUCHA. Pestovanie tela , šport, časté kúpele, ktoré boli v starom Grécku samozrejmou súčasťou života sa stali pohanským kacírstvom a hriechom. .Fyzické telo sa stalo podľa kresťanského učenia predmetom odporu, prekážajúce rozvíjať (nábožného) ducha. kúpať sa , umývať sa pravidelne mydlom sa vyhlasovalo za niečo v rozpore s „náboženskou skromnosťou“ [E 102] Prior na Sorbone menom Jozef Lambert dokonca vyhlasoval, že :“každé dotýkanie sa tela je už vážny hriech“ [E 102] Nečudo, že ľudia v dôsledku tohoto učenia pokladali za veľkú cnosť zavrhovať akúkoľvek hygienu, spali v prachu na zemi, a preto ich telo sa hemžilo všami blchami , svrabom a to aj u ľudí, ktorí boli bohatí, ba aj šľachtici, kniežatá a králi boli zavšivení , plní bĺch a svrabu. Akonáhle teda vznikol rezervoár nákazy morovej u krýs, BLCHY ich už okamžite preniesli na „pobožných kresťanov“, ktorí sa z pobožnosti neumývali a nekúpali.. Toto vysvetľuje prečo v starom Grécku nepoznali mor, zatiaľ čo kresťanský stredovek bol ním strašne decimovaný.. Jedna takáto epidémia počas 6.storočia vyhubila 100 miliónov ľudí (nie len v Európe, ale aj priľahlých častiach Stredného východu a Ázie ) V 14 storočí ČIERNA SMRŤ vyhubila štvrtinu až polovicu populácie Európy. čiže asi 75 miliónov ľudí. Čo bolo na tom najabsurdnejšie však je, že kresťania toto všetko pripisovali nie chybám, ktoré oni sami hlásali, ale Božiemu hnevu. Keď epidémie vyhasli stavali ďakovné morové stĺpy rôznym svätým, ktorým pripisovali zásluhu za oslobodenie od moru Použité pramene: --Helen Ellerbe : The Dark Side of Christian History (1998 Horningstar and Lark) (odvolávky v texte E + strana) --Peter de Rosa : Temné papežství (1996 ETC ) (odvolávky v texte R + strana) ---pramene z internetu uvedené v texte. (odvolávky : odkazujeme na Internet) http://members.fortunecity.com/secular_letters/Studies4.htm
human
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
joplins   |   ip:94.191.22   |   2011-01-13  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no situacia hustne..za chvilu zacne hon na bosorky...

len do toho ,,hecujte sa.. za chvilu budete mat noze v rukach vy a budete podrezavat krestanske deti..lebo to stym KATOLICISMOM(ktore si sami zamienate za krestanstvo, a vobec nepatrate ci to tak je alebo nie) uz dalej nejde,treba to vyhubit..

do toho.. vsetko sa aj tak ma stat ako pisete a do coho sa huckate..presne podla planu..

velke prenasledovanie krestenov uplne zmagorenymi a zmanipulovanimy ludmi ,pod vedenim antikrista..

a este si budete mysliet,ze to je vase rozhodnutie a aku sluzbu robite...

len do toho ..huckajte sa dalej.. a nerozmyslajte nic...


human   |   ip:91.191.12   |   2011-01-13  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nieje nic horsie ako sa stat krestanom


joplins   |   ip:94.191.22   |   2011-01-13  (23:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  human..nie je nic horsie ako stat sa katolikom... krestania su uplne ine ihrisko..ba povedal by som uplne iny sport.

no ty si len rychlo peceny inkvizitor, co pohltal vsetky povrchne info, a uz mas patent na pravdu.. a

ani netusis ako bolestne sa mylis...

neskutocne sa myslis..


joplins   |   ip:94.191.22   |   2011-01-13  (23:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mylis


Odi   |   ip:212.158.1   |   2011-01-14  (07:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ne ze bych cirkev velebil, ale to se s dolezite.sk stal krestanskobijsky portal?


Odi   |   ip:212.158.1   |   2011-01-14  (07:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  P.S. Krestanstvi je take pravoslavi a co sem se ucil na VS historie, tak ty cistky delala jenom cirkev pod vedenim rima(tj. zapadu).

Takze bezte nekam stim ze krestanstvi=genocida. Rimske dedistvi je genocida a nadvlada tj. byvale uzemi rima. Uz chapu pojem zidobiolsevik, zid neskryvane ridil na zapade na vychode zase zid, ale pod nazvem bolsevik bo na vychode to rus s zidem umel, tak se museli maskovat.


filip   |   ip:91.127.35   |   2011-01-14  (09:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo čo si vyvolení dávajú toľkú námahu bojovať a nenávidieť niekoho,o kom tvrdia,že neexistoval?


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-14  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Filip - take menšie pripomenutie :jediná pravda, protokol č. 13

Úloha liberálnych fanatikov bude hneď dohraná, až raz naša vláda bude u moci. Do tej doby preukáže nám dobré služby. Až do toho času i naďalej budeme riadiť ich myšlienky na vymyslenie a uskutočnenie nových fantastických a tzv. pokrokových teórií. Nič netušiace hlavy Gojov, iste sa nám podarilo v najvyššej miere rozvrátiť slovom "pokrok", lebo niet medzi nimi hlavy, ktorá by vedela, že pod týmto slovom skrýva sa odklon od skutočnej pravdy vo všetkých prípadoch, ktoré sa netýkajú materiálnych vynálezov, lebo pravda je len jedna-jediná, a u tej pokroku byť nemôže. Pokrok je lživá idea, slúžiaca na zastretie pravdy, aby túto nikdy nepoznal, okrem nás - Božích vyvolencov a ochrancov tejto pravdy.stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-14  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto pozná učenie Pána,má moc rozlíšiť dobro od zla a pravdu od klamstva...


Inqiz   |   ip:84.153.69   |   2011-01-14  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh stvoril cloveka na svoj obraz "biely, cierny, zlty, cerveny ????" styri formy krat dva poly je osem s toho kriznym zmiesanim (8 faktorial) je 40 320 roznych moznosti.takze idei na vznik novych nabozenstiev bolo, je a bude stale dost. Uz predcasom niekto v Amerike spieval "zaloz si nabozenstvo a do roka si milionar"


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-01-14  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako každému článku kritizujúcému bibliu aj tomuto chýba pravdivosť, vyváženosť a nechýba jednosmernosť a skreslenosť.
Na základe čoho napríklad autor tvrdí, že Marek sa díval na Ježiša ako na obyčajného človeka.
Kto môže napríklad z pohľadu veriacich odpustiť človeku všetky hriechy, okrem Boha?
Príbeh na začiatku 2. kapitoly jasne dokazuje, že Marek považoval Ježiša za Boha. Pre všetkých veriacich kresťanov to z toho textu jasne vyplíva, snáď z výnimkou svedkov Jehovových.
Ďalšia vec prečo apoštol Pavol nepísal o niektorých udalostiach z Ježišovho života. Nemohlo to byť jednoducho preto, že apoštol Pavel píše ľuďom, ktorí o tom vedeli a nemali s tým problém? Apoštol píše svojím spolupracovníkom, alebo zborom a reaguje na konkrétne problémy, ktoré oni vtedy riešili. Nepísal im o tom s čím problém nemali a veci ktoré neriešili. Ak niekto stavá Pavla proti evanjeliam, je to dôkaz, že neporozumel Novému zákonu.
Hneď v úvode autor stráca dôveru čitateľa (osobne ma prešla chuť článok čítať a nedočítal som ho), aj keď ďalej môže popisovať pravdivé udalosti, kde je záruka, že ich neskresľuje a nezneužíva a v konečnom dôsledku vďaka nevyváženosti zo zlom odmieta aj dobro, ktoré ale s tým zlom nemá nič spoločné.


popl   |   ip:193.110.1   |   2011-01-14  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne to pripada ze Ludia nevedia ze Kresatnastvo=Katolicizmus
Vie Autor clanku ze kdo su Evanjelici ? no schvalne odpiste mi vy krestanozruti alebo si to vygooglite ale prosim dajte si tu namahu ... potom mozno otvorite oci a nebudete pisat taketo smiesne detske veci ... Sakra ma tento clovek vobec zakladne vzdelanie vie vobec kto bol Martin Luther ? Mne sa zda ze to pisal nejaky ziak zakladnej dedinskej skoly mozno tak maximalne 7 rocnik ... autor clanku prosim ta priznaj sa kolko mas rokovMartin   |   ip:195.168.7   |   2011-01-14  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kam kresťania vliezli, tam rozvracali a ničili - zničili našu pôvodnú slovanskú kultúru, zničili pôvodnú germánsku a baltskú kultúru, zničili vyspelú grécku a rímsku kultúru a uvrhli Európu do temna náboženských bludov, vypálili knižnicu v Alexandrii, ničili chrámy iných náboženstiev, aj teraz ich "misionári" rozvracajú prírodnú vieru a celú kultúru domorodých kmeňov v Južnej Amerike a v Afrike, ale keď sa ktosi voči tomu ohradí, tak ho označia za akcikrista a Lucifera. Typická kresťanská falošnosť a dvojtvárnosť.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-14  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin:
Vážne, nič užitočné žiaden kresťan nepriniesol, všetci len zlo robili? Fakt môže byť, dobrý človek len ateista?Ali   |   ip:213.151.2   |   2011-01-14  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, Prepáč Ali ale učeníci absolutne neverili že JEžiš Kristus je Boh. To že Ježiš je Bohom vzniklo až roku v 4 storočí na Nicejskom Koncile kde cisár Konštantín sa vyhrážal biskupom že ak nepríijmu túto dogmu tak skončia vo vyhnanstve. A to slovo Boh, ktoré cirkev akože vzťahuje na Ježiša je slovo Theos a toto slovo sa používa aj na ozančenie panovníkov. No jediný pravý Boh ma pred menom grécky člen, ktorý to definuje že sa jedná o Boha. A nie je to výmysel svedkov Jehovových ale mnohí ľudia, ktorí skúmajú písmo a skúmajú gréčtinu vedia že Kristus nie je Boh a celý čas v Evanjeliach o tom hovorí. Ver Biblií nie cirkvi.


vronski   |   ip:95.103.12   |   2011-01-14  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak je to trochu od temy, ale pride mi dost vtipne ked vidim ako si zeny zastavaju krestanstvo... ked pritom teologovia dlho viedli debatu či je mozne zene priznat dusu :) Uz Augustin tvrdil ze zena nebola ucinena k obrazu boziemu.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-14  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Fakt môže byť, dobrý človek len ateista?"

to by som vysvetlila v prvom rade tym desiatkam milionov obeti komunizmu


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-14  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ali,
nemusíš sa ospravedlňovať, mne to nevadí ak máš iný názor.
Čo sa týka Konštantina tak on bol na Nicejskom koncile na strane Areiosa a teda bol proti božstvu Ježiša Krista. Po koncile povolil Areiovi návrat z vyhnanstva a naopak do vyhnanstva poslal Athanasia ktorého názor na koncile zvíťazil.
Z môjho pohľadu biblia jednozna svedčí v prospech Božstva Ježiša Krista, nato nie je potrebné prehlásenie žiadneho koncilu. Preklad Nového sveta je v tomto smere veľmi tendenčný pretože grécke slovo kýrios niekde prekladá ako Jehova a niekde ako pán
Ale kľudne daj nejaké texty, ktoré podľa Teba dokazujú, že Ježiš nie je Boh.


MichalJur   |   ip:178.40.22   |   2011-01-14  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na túto tému existuje super knižka: Kauza Kristus, odporúčam prečítať ak fakt hľadáte pravdu.....


prd   |   ip:78.98.226   |   2011-01-14  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslim ze s tou zenskou dusou to katolici este asi nemaju doriesene, zena nema u nich pravo vykonavat obrady ale to vecine z nich neprekaza radsej sa v kostoliku divaju na fararka jak na fararku. s tou dôverihodnostou vybranych stati do kolaze menom biblia je to veru horsie ako s valesovou knihou ktoru potvrdzuje aj nase dna.


Martin   |   ip:195.168.7   |   2011-01-15  (00:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka, pozor - to, čo sa nám podsúva ako komunizmus a "ateizmus", bola len istá zvláštna forma náboženstva. Veľmi dobre to rozobral Eduard Chmelár vo svojej knihe Svet nie je na predaj. Zjazdy Strany boli niečo ako omše, obrazy Lenina, Marxa a Engelsa mali úlohu svätých obrazov, vylúčenie zo strany bolo niečo ako cirkevná kliatba a exkomunikácia, prvomájové a iné pochody mali svoj predobraz v cirkevných procesiách, v škole sme sa učili o cnostnom živote Lenina a o jeho práci presne tak, ako si veriaci memorujú životopisy svätých. Názvy boli iné, ale podstata tá istá.
To nemalo nič spoločné so skutočným ateizmom, ten také veci skrátka NEROBÍ.
Ja som ateista, ale nevešiam si po stenách obrazy Lenina ani Darwina ani nikoho iného, ani nechodím na nejaké zrazy, kde by sme sa s podobne zmýšľajúcimi utvrdzovali v našich názoroch a spoločne si popod nos mrmlali citáty z vedeckých kníh.
Od veriacich chcem jediné - aby sa mi nemiešali do života. A preto mi vadí aj to, že sa náboženstvo, presnejšie katolicizmus nasilu tlačí do škôl. Čo ak by som chcel deti vychovávať podľa buddhistických zásad a požadoval od štátu, aby im zabezpečil vyučovanie buddhizmu?

Práve medzi tými, čo sa s najväčším krikom hlásia k kresťanstvu, som stretol tie najväčšie a najfalošnejšie špiny, takže je to moja osobná skúsenosť. Hoci poznám aj zopár veriacich hlásiacich sa ku kresťanstvu, a sú to moji najlepší kamaráti. A prípadné reči, že tí falošní zákeráci nie sú praví kresťania neberiem vážne, potom by som zasa ja mohol tvrdiť, že tí, čo inscenovali politické procesy, neboli praví komunisti.
Takže ak chceš hodnotiť, musíš mať na všetko jeden meter.
Mimochodom, nájdi si na nete text "Drang nach Osten", ktorého autorom je Jan Křístek - dočítaš sa v ňom, ako západné tajné služby podsúvali komunistickej strane v ČSSR aj v Sovietskom zväze vykonštruované obvinenia, komunisti im na to naleteli a preto sa začali robiť politické procesy. Dokonca aj Stalin im naletel a to bolo hlavnou príčinou jeho politického besnenia. Cieľom západných tajných služieb bolo zdiskreditovať komunizmus, aby ľudia jedinú alternatívu videli v západnom modeli "demokracie".


adam   |   ip:78.98.203   |   2011-01-15  (07:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martin
netvrdím,že kresťania keď prišli medzi rôzne prírodné národy, tak im neničili ix kultúru, ale nie každý a nie vždy. na takého alberta sxweitzera som sťažnosti nepočul, a ani napr na rassmunsena /napr. spísal inuitské povesti/.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-01-15  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin:
Nech sa už vnucuje čokoľvek, vždy je to zlé, nemyslím ale že by tým trpeli len ateisti. Čo sa týka pravosti kresťanstva, tak biblia počíta aj s nepravými. Ježiš hovorí že strom sa dá poznať podľa ovocia. Naozaj to nie je až tak ťažké rozlíšiť ak niekto niečo vnucuje, alebo robí násilie. Niekedy sa ale ovocie ukáže až časom keď dozreje.


Martin   |   ip:195.168.7   |   2011-01-15  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie, netrpeli len ateisti, rovnako trpeli aj naši predkovia, keď im kresťania rúbali posvätné dubové háje, ale rovnako trpeli aj tí kresťania, ktorí nevyznávali niektorú z mnohých "jediných správnych" verzií kresťanstva, ako to doteraz môžeme vidieť v Severnom Írsku.
Albert Schweitzer boli asi jedna z mála výnimiek, ak sa nesnažil obracať domorodcov na inú vieru.
Mne osobne sú veľmi sympatické pokusy obnoviť napríklad slovanskú rodnú vieru v slovanských krajinách, hoci sa zachovalo len málo dokladov, alebo staré grécke náboženstvo v Grécku. Aj keď je mi jasné, že línia sa pretrhla a už to nie je to, čo by to bolo, keby nám sem z politických dôvodov nezavliekli cudzie náboženstvá. Je mi jasné aj to, že všetky náboženstvá a mytológie sú len povesti, s čisto literárnou a umeleckou hodnotou, občas možno s morálnym ponaučením, predstavujú však aj sondu do myslenia svojich tvorcov a nositeľov. Zrejme len časť mýtov má reálny základ, možno povesť o potope sveta, ktorá vznikla v záplavovej oblasti Mezopotámie, a to ešte pri mnohých mýtoch a poverách treba brať do úvahy mentalitu a často chorobnú poverčivosť ľudí v staroveku, keď v každom stĺpe vetrom zvíreného prachu alebo vo fatamorgáne videli ducha, prípadne účinky halucinogénov alebo halucinácie pri duševných poruchách.


popol   |   ip:193.110.1   |   2011-01-15  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krestanstvo nerovna sa katolicizmus. Krestanstvo je viera v boha Katolicizmus je viera v dogmy pozor na to !!! Pre Katolikov je podstatna cirkev a Pápež... pre krestanov (napr. evanjelici, greckokatolici, pravoslavny)pre nich je dôležitá biblia


bibliofil   |   ip:188.167.8   |   2011-01-22  (23:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Předkládám vám zajimavé zjišťení jak vzniklo označení křesťané a proč organizované křesťanství nemúže být Bohem schválené.

Praví následovníci Ježíše Krista v prvním století i v nové době mluvili o sobě a o spoluvěřících jako o „bratrech“, o „přátelích“ a o „Božím sboru“. (Sk. 11:29; 3. Jana 14; 1. Kor. 1:2) Mluvili také o Kristu jako o „Pánovi“ a o sobě jako o „otrocích Krista Ježíše“ a o „Božích otrocích“. (Kol. 3:24; Fil. 1:1; 1. Petra 2:16) Taková označení se ve sboru volně užívala a dobře se jim tam rozumělo. V prvním století se způsobu života, který se soustřeďoval na víru v Ježíše Krista (a přeneseně i samotnému sboru), říkalo „ta Cesta“. (Sk. 9:2; 19:9) Řada překladů Skutků 18:25 naznačuje, že se mu říkalo také „Boží cesta“. Na druhé straně někteří lidé mimo sbor o něm posměšně mluvili jako o „nazaretské sektě“. — Sk. 24:5. V roce 44 n. l. nebo nedlouho potom začali být věrní následovníci Ježíše Krista známí jako křesťané.

Někteří tvrdí, že je tak posměšně nazvali lidé mimo sbor. Řada biblických lexikografů a komentátorů však uvádí, že sloveso použité ve Skutcích 11:26 naznačuje božské řízení nebo zjevení. "V Antiochii to bylo poprvé, kdy učedníci byli božskou prozřetelností nazváni křesťané.“ Kolem roku 58 n. l. bylo jméno křesťan dobře známé i římským úředníkům. — Sk. 26:28.Dokud ještě žili Kristovi apoštolové, jméno křesťan bylo odlišující a zvláštní. (1. Petra 4:16) Všichni, kdo se prohlašovali za křesťany, avšak jejichž názory nebo chování vyvracely jejich tvrzení, byli z křesťanského společenství vyloučeni.

Ale jak Ježíš předpověděl, po smrti apoštolů Satan zasel semena, z nichž vzešly napodobeniny křesťanů. Tito podvodníci si také činili nárok na jméno křesťan. (Mat. 13:24, 25, 37–39) Když se odpadlické křesťanství po 3. století uchýlilo k násilnému obracení na víru, někteří lidé se prohlašovali za křesťany jen proto, aby nebyli pronásledováni. Postupem času byl každý Evropan, který o sobě netvrdil, že je Žid, muslim nebo ateista, často považován za křesťana bez ohledu na své názory nebo chování.

Tento stav byl od 16. století problémem pro reformátory. Jak se mohli odlišit od jiných, kteří se prohlašovali za křesťany, když se jméno křesťan používalo tak volně? Často se prostě smířili s používáním posměšné přezdívky, kterou jim dali jejich nepřátelé. Byli to například teologičtí odpůrci Martina Luthera v Německu, kteří poprvé uplatnili Lutherovo jméno na jeho následovníky a nazvali je luterány.

Ti, kteří se přidružili k Johnu Wesleyovi v Anglii, byli nazváni metodisté, protože byli neobyčejně precizní a metodičtí v dodržování náboženských povinností. Baptisté se zprvu vzpírali přezdívce anabaptista (což znamená „znovu pokřtěný“), ale postupně přijali jméno baptisté jako jakýsi kompromis.

Jiné to bilo se skupinou křesťanú známou jako badatelé Bible. Duchovenstvo jim přezdívalo russellité nebo rutherfordovci. Přijmout takové jméno by však živilo sektářského ducha. Bylo by to v rozporu s pokáráním, které dal prvním křesťanům apoštol Pavel, když napsal: „Když. . . jeden říká: ‚Patřím Pavlovi‘, ale jiný říká: ‚Já Apollovi‘, nejste prostě lidé [totiž tělesného místo duchovního smýšlení]?“ (1. Kor. 3:4) Někteří lidé jim přezdívali „ti od Úsvitu milénia“; ale Kristovo tisícileté panování bylo jen jednou z jejich nauk. Jiní jim říkali „lidé od Strážné věže“; ale i to bylo nevhodné, protože Strážná věž byla jen jedna z publikací, které používali k šíření biblické pravdy.

Časem začalo být stále zřejmější, že sbor Božích služebníků opravdu potřebuje k označení křesťané přidat odlišující jméno. Význam slova křesťan byl v mysli veřejnosti pokřiven, protože lidé, kteří se prohlašovali za křesťany, často neměli ani tušení, kdo byl Ježíš Kristus, co učil a co by měli dělat, kdyby skutečně byli jeho následovníky. A jak tedy badatelé Bible postupovali v porozumění Božímu slovu, jasně viděli potřebu oddělit se a odlišit od těch náboženských systémů, které se podvodně prohlašovaly za křesťanské.

A protože jejich uctívání zahrnovalo více než bádání v Bibli, které délali i jiní kteří bádali v Bibli — někteří zbožně, jiní kriticky, anebo mnozí lidé, kteří ji považují prostě za literární skvost. A tak aby život podle Bible a příkladu Ježíše nespúsoboval další zmatek přijali Bádatelé Bible opravdu odlišující jméno svědkové Jehovovi. Spisovatel Chandler W. Sterling to označuje jako „nejgeniálnější tah“ J. F. Rutherforda, tehdejšího prezidenta Watch Tower Society. Podle názoru tohoto spisovatele to byl chytrý krok, který skupině nejen poskytl oficiální název, ale také jí usnadnil, aby všechny biblické odkazy na „svědky“ a „svědectví“ uplatňovala výslovně na svědky Jehovovy.

Naproti tomu A. H. Macmillan, administrativní spolupracovník tří prezidentů Watch Tower Society, řekl o ohlášení, které pronesl bratr Rutherford: „Vůbec v duchu nepochybuji — ani tehdy, ani nyní —, že ho v tom vedl Pán a že je to jméno, které Jehova chce, aby praví křesťané nosili. A my jsme velmi šťastní a jsme rádi, že je máme.“

A co si myslíte vy, kterému názoru dávají za pravdu skutečnosti? Bylo to jméno ‚geniálním tahem‘ badatele Bible bratra Rutherforda, nebo bylo výsledkem božské prozřetelnosti?vlado . surahyqi9   |   ip:80.87.209   |   2012-04-14  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Enormne zbožní rodičia a syn satanista. Prečo?
Počul som príbeh o údajne jednej hlboko kresťanskej rodine,
v ktorej sa stalo niečo nevídané:
syn sa napriek silne kresťanským rodičom stal satanistom

Ja by som vysvetlil najpravdepodobnejší scenár, prečo k tomu došlo:
-rodičia rodiny sú navonok veľmi zbožnými kresťanmi,
ale v skutočnosti vo vnútri pred Bohom sú odporní faloší farizejskí kresťania
-syn videl tento zlý vzor svojich rodičov, že sú len farizejskými kresťanmi a že niečo v ich falošnej viere nepríjemne smrdí a zapácha, že niečo v ich viere je veľmi odpudivé a protiviace sa normálnosti
Preto syn zo vzdoru a zo znechutenia nad týmto zlým vzorom rodičov sa stal satanista
**
Marginálna pripomienka:
Nenávisť voči kresťanom v našej spoločnosti rastie.
Môžeme nájsť noho webových stránok od rôznych protikresťanských fanatikov.
Avšak musíme si jedno uznať: dôvod prečo tak robia je znechutenie nad zlým vzorom farizejských kresťanov.
Pred Pánom Bohom môžu by milší takýto protikresťanskí fanatici, ktorí vidia na RKC chyby, ako zaslepení „zbožní“ farizejskí katolíci, ktorí si namýšľajú, že sú svätí a že v RKC to funguje bezchybne
Preto paradoxne väčšina ľudí čo nechodia pravidelne do kostola bude spasených, ale drvivá väčšina tých čo sa považujú za najzbožnejších kresťanov, pôjde do večného zatratenia

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/krestansky-farizejizmus.html
http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/Jan-Pavol-II.-Jan-Pavel-II.-3.htmldiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Deset mýtů a polopravd o životě v socialistickém Československu

1. Vše bylo levnější Máslo za deset korun, litr benzinu za osm a pivo za 2,50 Kčs. Mnozí na tyto ceny rádi dodnes vzpomínají. Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/deset-mytu-a-polopravd-o-zivote-v-socialistickem-ceskoslovensku-pyd-/ekonomika.aspx?c=A091108_205138_ekonomika_mmb


Kartová hra Illuminati III.

Posmrtný život existuje, tvrdí uznávaný neurochirurg!

Je pozeranie porna správne ?

Zpráva z konference Rostchilda v Bratislavě

AKO TO BUDE 21.12.2012

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4592 s