26. August 2019
    
Opica sa vyvinula z človeka- nie naopak - Dolezite.sk

Opica sa vyvinula z človeka- nie naopak


  2011-07-02  (18:50)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Opica sa vyvinula z človeka- nie naopak

Trojruža, leto 2011

Opica sa vyvinula z človeka - nie naopak
Angelológia po dvadsiatich rokoch (2. časť)

Emil Páleš

Tak znie, laicky povedané, najnovší a najvýznamneší objav paleoantropológie. Veda tým pokročila tak ďaleko, že sa vrátila k svetonázoru Krovákov, ktorí sa pokladajú za najprimitívnejší kmeň na Zemi. Ak ste sa totiž prírodných národov pýtali, kde sa podľa nich vzali lesní ľudoopi, všade vám povedali, že sú to bývalí ľudia, ktorí stratili duchovne-morálne vlastnosti (a nie že ľudia sú vyvinuté opice, ktoré získali ducha a morálku). Tak hovoria indické alebo aztécke mýty: pred týmto ľudstvom existovali pokolenia ľudí, ktoré sa nepodarili. Nedokázali vysloviť meno svojich Stvoriteľov, nechceli ich uctievať a boli preto zavrhnuté. Zvyšky týchto pokolení sa rozpŕchli v lese ako ľudoopi. Stojí to aj na troch miestach v Koráne: Boh preklial tých, čo nedodržiavali prikázania a premenil ich na opice (7:166, 2:65, 5:60).

K tejto starej náboženskej pravde sa teraz vrátili vedci, ako stratení synovia prichádzajúci späť domov. Môže za to fosília nazvaná Ardipithecus ramidus, ktorú našli v afarskej púšti v Etiópii. S vekom 4,4 milióna rokov predstavuje najstaršiu relatívne úplnú kostru hominida. Záverom výskumu, ktorý trval 17 rokov, bolo venované zvláštne číslo časopisu Science v októbri 2009 s príspevkami od viac než 50-tich odborníkov.

Až doteraz sa akosi samozrejme vychádzalo z toho, že spoločný predok človeka a opice bol opičí, najskôr podobný šimpanzovi. To znázorňoval vlajkový obrázok darwinizmu: opicočloveka, ktorý sa postupne vzpriamuje na človeka. Ardipitekus túto predstavu obracia v niečom na hlavu. Nachádza sa totiž časovo tak hlboko vo vývojovom strome, že vypovedá niečo o skutočnom vzhľade nášho posledného spoločného predka s opicami. „Výskum Ardiho naznačuje, že ľudia sú oveľa pôvodnejší v evolučnom zmysle než súčasné veľké opice – ako šimpanzy a gorily – ktoré sa ďalej vyvíjali z chýbajúceho článku. V istom zmysle hovoríme, že stará idea, že sme sa vyvinuli zo šimpanza je totálne chybná. Je vhodnejšie povedať, že šimpanzy za vyvinuli z nás“, hovorí Owen Lovejoy, jeden z popredných odborníkov, ktorí mali na starosti výskum Ardipiteka.1 Obrázok treba prekresliť: vzpriamený tvor sa hrbí, chlpatie, divočie a klesá späť na štyri premeniac sa na opicu.

Až doteraz sa učilo, že vzpriamenie človeka bolo vedľajším efektom klimatických zmien – ubúdania lesov a nástupu saván v Afrike.  So zmenšujúcimi sa lesmi opice popadali zo stromov a na savane sa rozhliadli, aby zďaleka videli dravce. Táto domnienka padla, keď odborníci identifikovali životné prostredie Ardipiteka, zvieratá a rastliny v jeho okolí. Už v lesnom prostredí chodil vzpriamene po zemi. Nemal síce veľký mozog, ale mal viacero ľudských čŕt. Medzi iným ľudskú panvu prispôsobenú vzpriamenej chôdzi. Nebehal zhrbený po štyroch opierajúc sa o hánky predných končatín ako súčasní ľudoopi. I keď bol zároveň aj dobrým lezcom a dokázal palcom na nohe uchopiť konáre.

Ľudsky sformovaný je aj chrup. Samcom súčasných veľkých opíc hrozivo trčia očné zuby, ktoré ceria pri súbojoch. Patrí to k ich celkovo výraznému pohlavnému dimorfizmu – veľkému rozdielu medzi samcami a samicami. Taká fyziognómia sa spája, ako vieme, so silným pudovým životom, agresivitou a promiskuitným spôsobom života v tlupách, pri ktorom samci bojujú o samice. Ardipitekov očný zub trčí len o málo viac než u človeka a aj rozdiely medzi pohlaviami boli malé, ako u človeka. To svedčí o miernej povahe a spôsobe života. Inak povedané: naším predkom nie je surový ľudoop, ktorý by sa bol zušľachtil. Ale ľudoopi sú našimi potomkami, ktorí zdivočeli. Ardipitekovia pravdepodobne tvorili spoločenstvá, kde sa navzájom podporovali, spolupracovali a žili monogamne v trvalých, vzájomne si verných zväzkoch. Savanovú hypotézu nahradila nová hypotéza o vzpriamení: Ardi potreboval voľné ruky, aby nosil potravu svojej vernej manželke. Kresťanský misionár, ktorý by sa časostrojom presunul do pliocénu, by mohol Ardiho a jeho rodinu pokojne pokrstiť. Vedľa nich by však našiel surovších príbuzných, ktorí nedávno opustili Ardiho komunitu a začali žiť nemravným sexuálnym a agresívnym spôsobom života. To boli predkovia súčasných goríl a šimpanzov.

Paleoantropológia sa začala pred 155 rokmi objavom neandertálca. Odvtedy sú jej dejiny dejinami stále sa opakujúceho rovnakého omylu. Predstavuje si, že človeka stvoril boj o pozemské prežite a preto vyšiel spomedzi zverských surovcov, ktorí predstavujú jeho minulosť. Poňatie o tom, aká nedávna má byť táto minulosť, sa dramaticky mení. Poslední neandertálci vyhynuli len asi pred 28.000 rokmi. Mali o niečo drsnejšie rysy než súčasní (kromaňonskí) ľudia: robustnú kostru, silné paže a nadočnicový val. Okamžite po jeho objave sa do neandertálca premietli fantázie o našom surovom predkovi. V múzeách stál zhrbený a zarastený, brutálny zabijak s kyjakom v ruke. Podľa toho sme ešte nedávno boli veľkými divochmi. Až neskôr sa ukázalo, že neandertálec nie je naším predkom. Dávno pred ním žil človek heidelberský, ktorý je naším predkom, a časť heidelberských ľudí sa vyvíjala hrubším smerom k neandertálcom. Navyše ani neandertálec vôbec nebol tým surovcom. Žil sociálne, staral sa o svojich chorých, kládol kvetiny do hrobov svojim zosnulým. Jeho opičí vzhľad aj povaha sa preháňali. Dnes je odborníkom zrejmé, že niekdajší obraz neandertálca bol čisto projekciou kultúrneho prostredia epochy svetových vojen a západného imperializmu. Pseudovedecké teórie o pôvode človeka a zdedených inštinktoch pomáhali ospravedlňovať politicky hlásané právo silnejšieho ovládnuť iné národy, trhy a územia. No riaditelia múzeí sa ešte aj dnes sťažujú, že pravdivá rekonštrukcia neandertálcov už nefascinuje a nepriťahuje toľko návštevníkov.

Tá istá myšlienková chyba sa niekoľkokrát opakovala, pričom predpokladaný bezbožný predok človeka sa posúval stále viac do minulosti. Medzi australopitekmi tiež rozoznávame dve vetvy:  robustnú (hrubú, pozemskejšiu) a gracílnu (krehkú, človeku podobnejšiu). No krehké formy nenasledujú po hrubých, ako by sa dalo čakať pri predstave vývoja zdola nahor, ale naopak. Robustní australopitekovia sa vyvinuli z gracílnych pred asi 2-ma miliónmi rokov. Nie zušľachtením, ale zhrubnutím.

Ardipitekus nám teraz vyrozprával rovnaký príbeh o rozchode človeka s ľudoopmi pred vyše 6-timi miliónmi rokov a definitívne osvetlil ich vzájomný vzťah. Skôr než by sa človek bol vyvinul z opíc hominizáciou, vyvinuli sa veľké opice z človeku podobnej formy po ceste, ktorá by sa dala nazvať gorilizáciou: na hladkej lebke sa dvíha kostený hrebeň, papuľa začína prevládať nad mozgovňou, chrbtica sa kriví a tvor padá späť na štyri.

Objav Ardipiteka je sám osebe senzáciou, ale ja tu chcem teraz poukázať na čosi ďaleko závažnejšie, čo by nám všetkým malo začať robiť starosti. Na spôsob, akým sa robí veda. Vedci z vychytených univerzít ako vždy zožnú vavríny a Nobelove ceny za najnovšie, prevratné objavy. No ako je možné, že niektorí z nás vedeli o týchto „nečakaných“ poznatkoch už dávno? Práve pre tento názor o pôvode človeka a ďalšie názory som musel opustiť Slovenskú akadémiu vied a Komenského univerzitu už pred 17-timi rokmi, v čase keď ešte len oprašovali štetcami Ardiho kosti a uvoľňovali ich z horniny Afarskej púšte. Ako to, že sa tieto objavy prezentujú ako celkom nové, bez jediného slovka ospravedlnenia a zadosťučinenia voči tým, ktorí boli pre tie isté myšlienky predtým vyhnaní z vedeckej obce?

Boli to práve súčasní objavitelia, ktorí túto myšlienku odmietali, nedovolili mi publikovať ju v odborných časopisoch a donútili ma pretĺkať sa doslova na existenčnej hranici s podporou laikov, pre ktorých som prednášal a vydával časopis. V Sophii 16, 1997 som to vysvetľoval v liste čitateľke: „Poslední, čo sa až takmer pred úplným vtelením ukázali ako nie súci byť nositeľmi duchovnosti, boli ľudoopi. Keď sa im potom duchovná podstata vzdialila, upadli aj z toho vývojového stupňa, na ktorom už boli, a prepadli naspäť  medzi zvieratá... Ľudoopice sú potomkami bytostí, ktoré sa v poslednej chvíli ukázali ako nie súce prijať iskru ducha a premeškali príležitosť stať sa ľuďmi“.2 V Sophii 19, 1998 tomu bol venovaný samostatný článok: „To všetko nasvedčuje tomu, že človek sa nemohol vyvinúť z opičích predkov, naopak zdá sa, akoby sa opice boli vyvinuli z predkov podobných človeku“.3

Takýto názor tu bol už v čase, keď vykopali prvého neandertálca, ale bol menšinový, zaznávaný. Na sklonku 19. storočia ho v súvislosti s tradičnými duchovnými náukami na jednej strane a s Haeckelovým objavom biogenetického zákona na druhej strane znova oživil zakladateľ antropozofie, Rudolf Steiner: „Tieto tvory sa vyvíjali  ďalej, ale po zostupnej línii, a z nich vzniká opičie pokolenie. Nesmieme preto hovoriť, že človek pochádza z opice...“.4 Steiner redigoval a vydával Goetheho spisy v Goetheho archíve vo Weimare. On a niektorí filozofickí antropológovia (Arnold Gehlen) a goetheanskí biológovia (Wolfgang Schad) rozpracovávali ďalej myšlienky, ktoré boli tušením prírodovedca-básnika.5, 6, 7

Goethe pri pozorovaní metamorfózy rastlín dospel k pojmu prarastliny, nie v zmysle evolučného predchodcu rastlín, ale duchovného pravzoru, z ktorého sa dajú myšlienkovo dôsledne odvodiť všetky druhy rastlín pomocou metamorfóz. Pri hľadaní prazvieraťa sa Goethe priblížil k tušeniu podstaty človeka. Harmonický stred, z ktorého sa dajú v duchu odvodiť všetky formy zvierat – to je človek. Napríklad človek jediný má harmonicky rovnomerne utváraný chrup. Z ľudského chrupu sa dajú odvodiť všetky typy chrupu cicavcov: chrup hlodavcov s dlhými rezákmi, chrup dravcov s desivými trhákmi aj chrup prežúvavcov s výraznými stoličkami a zaniknutými trhákmi. Tak sa to v evolúcii skutočne aj odohralo – harmonický chrup sa špecializoval na rôzne spôsoby života. Opačný vývoj nie je: zaniknuté zuby sa už neobjavia a špecializované zuby sa selekciou nestanú znova všeobecnými.

To isté platí pre ľudskú ruku. Len človek má prapôvodnú, nešpecializovanú ruku. Z nej sa dajú odvodiť končatiny všetkých štvornožcov: rybia plutva, vtáčie krídlo, konské kopyto.  Tak sa to aj skutočne v evolúcii odohralo a opakuje sa to pri vývoji zvieracích zárodkov: päťprstá dlaň sa extrémnym predĺžením prostredníka mení na krídlo, splynutím troch stredných prstov na kopyto a podobne. Len človek si ponechal pôvodnú, päťprstú ruku, ktorá sa nehodí na nič špeciálne, ale s pomocou nástrojov dokáže všetko, čo ostatné zvieratá dohromady. Ľudská ruka je staršia a pôvodnejšia než všetky ostatné končatiny stavovcov, ktoré sa z nej vyvinuli.

Ľudská hlava je podobne prapôvodná medzi opičími. Videli ste niekedy sedemmesačný plod alebo novorodeňa šimpanza? Vyzerá ako človek. Má vysoké, klenuté čelo a guľatú lebku; rovnú tvár bez prečnievajúcej papule; nie je chlpatý, ale vlasy má len na hlave ako človek. Je to morálne drásajúci pohľad, keď tento malý človiečik s inteligentne zadumaným pohľadom začne zarastať, na lebke sa mu dvíha kostený hrebeň, vystupujú nadočnicové valy, papuľa sa zväčšuje a vyrazia z nej vražedné trháky. Ak platí Haeckelov zákon, že vývoj jednotlivca je opakovaním vývoja druhu, tak sa nám pred očami opakuje príbeh človeka upadajúceho na opicu. Mysliaca forma sa mení na ovládanú pudmi a spolu s ňou upadajú aj psychické schopnosti. Mladé opice sú ešte schopné uvedomiť si samé seba - dospelé už o sebe nevedia. Ako to vieme? Keď sa v džungli v období dažďov urobia mláky, namaľujte šimpanzom na čelo červenou farbou značku. Opice sa budú dívať do zrkadla na vodnej hladine. Tie mladšie si siahnu rukou na čelo, lebo si uvedomujú, že ten obraz vo vode sú oni samé. Dospelé už nechápu, koho vidia. Opice mali kedysi ducha, ako ľudia, ale stratili ho.

Postavenie človeka v evolúcii sa tak javí paradoxne dvojako. Na jednej strane sa človek objavuje fyzicky až ako posledný, po všetkých zvieratách. Na druhej strane akoby práve on najlepšie stelesňoval duchovný pravzor, ktorý predchádzal všetkým zvieratám. Vývoj prírody totiž obsahuje dva protichodné pohyby: jeden je vzostupný a týka sa hmotných foriem, ktoré sa dvíhajú od jednoduchých ku komplexnejším. Druhý je zostupný a týka sa duchovných pravzorov, ktoré zostupujú do hmoty a organizujú ju. Darwinisti vidia ten prvý pohyb, čiže polovicu pravdy, a ten druhý nechápu, ani keď ho majú pred očami. Jeden z posledných významných inovátorov paleontológie Stephen Jay Gould už aj opísal evolúciu človeka ako príbeh tvora, ktorý si stále zachováva mladistvé, pôvodné, všestranné črty (to sa odborne nazýva neoténia alebo pedomorfia).8 Nedáva mu však zmysel, akou náhodou mohol prísť práve človek k takému výnimočnému postaveniu, ktoré pripomína biblické učenie o korune tvorstva.

Človek sa vyznačuje všestrannosťou a určitou nevyhranenosťou foriem. Je potenciálne schopný vývoja všetkými smermi, ale žiadnym z nich sa nevydá a ponecháva si všetky tieto možnosti zhmotnenia v duši. Práve tak sa prejavuje duch a je to vlastne definícia princípu Slnka, ktoré v odvekej múdrosti symbolizuje ducha. Všetok život má jednu DNK a to dokazuje kontinuitu fyzického života v celom rodostrome od prvokov až po primátov. Uprostred tohto vývoja však vždy existovala jedna hlavná, slnečná vetva vývoja, ktorá bola nositeľom ducha. Aj strom života, ako každý strom, má svoj centrálny puk, kde si zachováva nediferencované pletivo a odtiaľ sa vyvíja stále vyššie a vyššie, kým bočné vetvy prinášajú kvety, plody a semená, v ktorých ukončujú svoj rast.

Sedemnásť rokov prednášam v Škole angelológie takýto obraz o evolúcii. Človek sa z hmotného hľadiska javí ako posledný výtvor prírody, ale z duchovného hľadiska je jej prvorodený a jediný, od začiatku zamýšľaný syn. Prapôvodný človek je duch, ktorý v sebe obsahuje harmonicky rovnomerne všetky duševné princípy (celý zverokruh). Zostupom tohto duchovného pračloveka do hmoty sa začína evolúcia. Jednotlivé živé formy a orgánové sústavy sa utvárajú v poradí znamení zverokruhu. Zvieratá vznikli z človeka tým, že sa celkom oddali tvorivému impulzu v čase pôsobenia niektorého z archetypov (znamení) a extrémne vyvinuli tú či onú orgánovú sústavu. Špecializovali sa a zhmotnili skôr než človek, ktorý si zachovával zdržanlivú rovnováhu. Každé zviera vzniklo z človeka prepadnutím niektorému duševnému pudu, ktorému človek odolal, a predstavuje fyzické stelesnenie tohto pudu.

Človek má v sebe duševne celý zverokruh, všetky vlastnosti, ktoré sú vonku v prírode rozložené v jednotlivých zvieratách. Cholerická dravosť šeliem, sangvinická pohyblivosť vtáctva aj flegmatické vegetovanie dobytka (symbolizované pevnými znameniami Leva, Orla a Býka) sú v človeku. Ale sú v ňom len duševne a sú v rovnováhe. Nevyliali sa do jednostrannej telesnej stavby dravca, vtáka alebo tura a vďaka tomu si človek zachoval slobodu, na rozdiel od zvierat, ktoré musia poslúchať svoje orgány.

Osou evolúcie bola od počiatku slnečná línia, ktorá nemohla vyhynúť, lebo si zachováva plastickú tvárnosť a spojenie s tvorivými silami Ducha. Nikdy nezostúpila príliš do hmoty. Skrze ňu napredoval vždy ďalší, vyšší vývoj, lebo prijímala pravzory prejavujúce sa ako makroevolúcia. Z tejto hlavnej vetvy sa nepretržite oddeľovali bočné vetvy, ktoré oťažievali a hrubli. Príliš sa špecializovali a spozemšteli, stratili tvárnosť, schopnosť nechať sa ďalej formovať duchovnými impulzmi a vyvíjať. Skameneli v dokonalom prispôsobení a potom buď vyhynuli kvôli zmene prostredia alebo existujú stovky miliónov rokov bez akejkoľvek zmeny dodnes.

Práve preto, že slnečná línia bola taká preduchovnená, krehká a plastická, je takmer neviditeľná vo fosílnom zázname. Nachádzame predovšetkým bočné vetvy, u ktorých skostnatelo to, čo u centrálnej línie malo len podobu mäkkých tkanív. Nachádzame preto rad vyhynutých, dokonale ukončených foriem, medzi ktorými chýbajú medzičlánky. Medzičlánky museli existovať, ale ďalší stupeň sa pritom nikdy nevyvíjal z predchádzajúceho, lebo ten stuhol v špecializácii a nebol viac schopný zmeny. Ďalší vývoj sa odvinul vždy od detských foriem predchádzajúceho stupňa – malých, mäkkých a nevyhranene všeobecných.

To sú ony dva protichodne tvoriace pohyby v evolúcii. Jeden neustále omladzujúci, akoby vracajúci k prapočiatkom a všestrannosti, skrze ktorý duch neustále napreduje. A druhý spôsobujúci dospievanie, starnutie, špecializáciu, vyhraňovanie. Prvý by sa dal nazvať caelomorfný (znebešťujúci) a druhý teramorfný (spozemšťujúci).  Darwin objavil ten druhý: mikroevolúciu, ktorá umožňuje prežitie špecializáciou na dané prostredie. Z krátkodobého hľadiska znamená vždy úspech, z dlhodobého vyhynutie.

Sú to zákonitosti vývoja, ktoré platia všeobecne, pre prírodu aj kultúru. Aj medzi národmi vystúpi vždy jeden, ktorý vyvinie prednostne niektorú schopnosť, a stane sa nositeľom celej kultúrnej epochy. Vybuduje úspešnú civilizáciu a práve preto stráca schopnosť byť nositeľom ďalšieho, nového duchovného impulzu nasledujúcej epochy. Mladšie, otvorenejšie národy sú vyvolené miesto neho byť nositeľmi budúcnosti. Tým dochádza k striedaniu kultúrnych epôch. Kde sú dnes starí Egypťania alebo Gréci, ktorí boli kedysi avantgardou ľudskej kultúry?

A kto sú nositelia teramorfného a caelomorfného prúdu v súčasnosti? Ak máme ukázať na niekoho v rámci Indoeurópskej rasy, tak sú to Američania a Slovania. Indoeurópania, ktorí sa vydali z pravlasti smerom na Západ, vstúpili do teramorfného prúdu, pod vplyvom ktorého západné národy akoby rýchlejšie dospievali a starli. Rozvinuli vyhranenejšiu individualitu, techniku a úspešnosť. Tie národy, čo zostali na Východe, si uchovali väčšie spojenie s caelomorfným prúdom, zostali mladšie, menej vyspelejšie, ale otvorené novému vývoju. Omladzujúce sily totiž prichádzajú z Východu a na Západe vyžarujú zo zeme sily, ktoré nás robia staršími.9

Američan chce byť jednička v nejakej špeciálnej oblasti a siaha po pozemskom úspechu za cenu zakrnenia ostatných rozmerov osobnosti. Slovan ho nepredčí v jednostrannostiach, ale má všestrannejšiu dušu a zbožnosť, ktorá ho citovo stále spája s prapôvodom. Američania sa spojili so silami zeme a sú mocní, zato Slovanov miluje nebo. Literatúra science-fiction slúži ako Rorschachov test, ktorý odhaľuje podvedomie oboch kultúr. Ak o mimozemšťanoch nevieme vôbec nič, tak akí asi sú? Keď Američan zavrie oči, vidí Marťanov – technicky po zuby vyzbrojenú rasu, ktorá nás prišla zotročiť a zabrať našu Zem. Vidí samých degenerovaných mutantov, ktorým sa vyvinuli ultrašpecializované telesné orgány zvýhodňujúce prežitie a tvoria barbarskú spoločnosť na troskách bývalej civilizácie. Keď Slovan zavrie oči, vidí ušľachtilú ľudskú praformu – zdá sa mu, že civilizácia na morálne vyššom stupni vývoja niekde bdie a čaká, až nám budú môcť podať bratskú ruku.

Obe kultúry vidia svoju vlastnú budúcnosť. Jedna smeruje do slepej vetvy, fascinovaná drtivou fyzickou silou. Druhá sa pripravuje byť nositeľkou ďalšieho kultúrneho stupňa vo vývoji ľudstva. Uložené hlboko v podvedomí u jednej je sebectvo a u druhej tušenie obete, ktorú má priniesť. Amerikanizácia je kultúrny ekvivalent gorilizácie, dinosaurizácie v prírode.

Darwinizmus je odzrkadlenie anglo-amerických pomerov zameraných na konkurenčný boj. Vidí v prírode len svoju vlastnú povahu. Kým z Ruska vyšli celkom opačné koncepcie o spolupráci a láske ako hnacej sile evolúcie, ktoré sú – ako už vieme – prinajmenšom rovnako pravdivé. Ak vyšli zo Západu, tak vyšli od žien a nie od mužov. Z oboch pohlaví je totiž žena gracílny a muž robustný typ. Mužská telesná stavba sleduje všetky znaky spozemštenia o stupeň ďalej než žena, ktorá si uchováva juvenilnejšiu a receptívnejšiu fyziognómiu. Muž je zato silnejší a úspešnejší pozemsky, ale žena si zachováva jemnejšie, intuitívnejšie spojenie s všehomírom.

Akože teda veda „objavuje“ a robí novoty z vecí, ktoré sme dávno vedeli? Koľko ďalších pravdivých myšlienok vedci práve teraz potlačujú, aby za ne o pätnásť-dvadsať rokov sami zožali vavríny a slávu? Kde je chyba? Ak môže sofiológia predpovedať zásadné objavy vopred, tak je to vďaka tomu, že je celistvá. Sofiológ s nadhľadom integruje empirický, racionálny aj intuitívny rozmer. Mainstreamoví špecialisti sa zaoberajú každý jedným kamienkom mozaiky, no nevidia celkový obraz. Môžu byť skvelí empirici, ale bývajú zlí filozofi a myslitelia. Z múdrosti o celku môžem správne myslieť spolu s prírodou, dívať sa na svet očami jej tvorivých inteligencií – a tušiť, predpovedať podobu Ardipiteka. Paleontológovia musia fyzicky vykopať jeho kostru a byť prekvapení, že sa ich myslenie rozchádza so skutočnosťou. Ďalej budú však robiť tie isté myšlienkové chyby. Ardipitekus pritom nie je jediný prípad, ale začína ich byť celý rad. V decembri 2006 sa na obálke časopisu Nature objavila lietajúca veverička, Volaticotherium antiquum. Splnilo sa tým, čo som vysvetľoval roky predtým: cicavce plachtili vzduchom oveľa dávnejšie, už spolu s jurskými pravtákmi a nie až v treťohorách, ako sa myslelo.

Ak rozložíme na stôl lebky fosílnych hominidov, máme pred sebou fakty. Ale zoradiť ich a pospájať do vývojového stromu je už úkon ľudského myslenia. Paleoantropológovia tu medzi empirické fakty neustále vkladajú chybné myšlienky, ktoré sa im tam premietajú len z ich vlastného osobného podvedomia. A nie sú si toho vedomí, pretože im chýba sebapoznanie a absentuje duchovná práca na sebe samom. Zdokonaľujú až do nepredstaviteľna prístroje, ale najdôležitejší nástroj bádania – vlastnú myseľ – nezdokonaľujú, lebo si pripadajú už dokonalí. Exaktné fakty sa vo vede miešajú s osobným podvedomím bádateľov, pričom tí si vôbec neuvedomujú, že sú v niečom jednostranne vyšinutí, pretože veľké archetypy ľudskej psychológie a svetového tvorenia nepoznajú v ich úplnosti a čistote, či lepšie povedané nepoznajú vôbec.

Sofiológia nie je čudácka paveda, ale nevyhnutný imperatív každého vedeckého bádania! Každá analýza musí byť vyvážená syntézou. Svoj zmysel dostávajú jednotlivosti len od celku a celok sa preveruje jednotlivosťami. Syntetické myslenie by nás samo osebe nevyhnutne priviedlo k duchovnosti, kým jednostranný dôraz na analytické myšlienkové postupy nás strhol do materializmu. Ak chceme zostať na slnečnom čele života ukazujúcom do budúcnosti, musíme oba princípy udržiavať v rovnováhe.

To je významný podnet aj pre pedagogiku: nesnívať o tom, že deti budú vynikať v nejakej špeciálnej schopnosti už od kolísky. Malí géniovia sa v neskoršom veku potkýnajú a narážajú. Znebešťujúca línia sa od vzniku života vyznačuje akoby zadržaním vo fáze všestrannosti, predĺženým dozrievaním a odďaľovaním okamihu špecializácie na neskorší čas. Spozemšťujúca línia sa vyznačuje krátkym detstvom, rýchlou špecializáciou a osamostatnením mláďat, ale aj stratou slobody. Ak si vyberieme tú prvú, budú z našich detí zdravší, zodpovednejší a tvorivejší ľudia, budú viac ľuďmi.

 

1 Jenny Kolber: Apes descended from Humans – NOT the other way around. http://www.articlesafari.com/2011/05/apes-descended-from-humans/

2 Emil Páleš: Odpoveď na list čitateľky. Sophia 16, 1997, str. 5.

3 Jan Dostal: Anthroposofie a darwinizmus. Sophia 19, 1998, str. 26.

4 Rudolf Steiner: Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis. Rudolf Steiner Verlag, Dornach, 1981, s. 245.

5 Arnold Gehlen: Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt. Junker&Dünnhaupt, Berlin, 1940.

6 Wolfgang Schad: Säugetiere und Mensch. Freies Geistesleben, Stuttgart, 1971.

7 Jos Verhulst: Der Erstgeborene. Mensch und höhere Tiere in der Evolution. Freies Geistesleben, Stuttgart, 1999.

8 Stephen Jay Gould: Ontogeny and Phylogeny. Belknap, Cambridge,1977.

9 Stephen Jay Gould: The Mismeasure of man. Norton, New York, 1981.

 

PrílohaVeľkosť
Opica z cloveka.pdf 233.49 KB
 
 Zdroj:www. sophia.sk

Slavo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
slvka   |   ip:85.237.22   |   2011-07-02  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, vidíte? :)


micha   |   ip:92.62.224   |   2011-07-02  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moc ne.:)


Krovak   |   ip:93.174.18   |   2011-07-02  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Veda tým pokročila tak ďaleko, že sa vrátila k svetonázoru Krovákov, ktorí sa pokladajú za najprimitívnejší kmeň na Zemi. Ak ste sa totiž prírodných národov pýtali, kde sa podľa nich vzali lesní ľudoopi, všade vám povedali, že sú to bývalí ľudia, ktorí stratili duchovne-morálne vlastnosti (a nie že ľudia sú vyvinuté opice, ktoré získali ducha a morálku)."
Nic take som nehovoril.

..ale teraz vazne - zaujmave a podnetne.


JanaKatarina   |   ip:95.102.18   |   2011-07-02  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  strucne: kktina jak mraky


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2011-07-02  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážne, zaujímavé a podnetné!


adam   |   ip:78.99.13.   |   2011-07-03  (00:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no,
autor píše "Napríklad človek jediný má harmonicky rovnomerne utváraný chrup. Z ľudského chrupu sa dajú odvodiť všetky typy chrupu cicavcov: chrup hlodavcov s dlhými rezákmi, chrup dravcov s desivými trhákmi aj chrup prežúvavcov s výraznými stoličkami a zaniknutými trhákmi. Tak sa to v evolúcii skutočne aj odohralo – harmonický chrup sa špecializoval na rôzne spôsoby života. Opačný vývoj nie je: zaniknuté zuby sa už neobjavia a špecializované zuby sa selekciou nestanú znova všeobecnými."

a prečo má pes 42 resp. niektoré jedince 44 zubov?
1. molár u človeka má 5 hrbolčekov, u opíc 4. koľko má u " Ardipithecus ramidus"?
článok je poprekrúcaný, originál tvrdí toto:
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2009/10/01-01.html
a tam si pustite to video. i keď ten profesorko z yale university ma dojal, lebo k tej univerzite sa vzťahuje všeličo /lóža 322/.


trtko   |   ip:84.245.64   |   2011-07-03  (00:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teda nazor co stoji zato aby sa vnom pouzil mozog.. Naroz o ktorom neviem co nan zachovat nezatracujem alezas neprijam teda pouzivam suverenitu neutrality... Ale oplati sa zamysliet a pouvazovat dnes sa vie ze Darwinova teoria je blud sak je to teoria ktora vznikla ked hladal nove neobjavene zivocisne bludy a nieje nicim podlozena td... Vravim Darwin trepol blbost ktorych je pocut v krcmach vela a niekomu sa hodila ale tunak pri tomtok nazore neviem... Zachovavam neutralitu.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-03  (01:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, neviem ako vy, ale ja pochádzam z opice. Samozrejme, kostolné ovce upatlala z hliny neexistujúca modla, alebo ich nosí bocian...


Jn7   |   ip:88.212.36   |   2011-07-03  (07:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium: to z ktorej zoo? si vonku na priepustku ?


saso   |   ip:91.127.68   |   2011-07-03  (07:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nechcem kazit niektorym ludom radost.ale je mozne aby sa z tigra stal casom pes?. je mozne aby sa z zo psa stala macka?.je mozne aby sa z krtka strala mys?.neviem ale cele mi to pripada ako clanok nejakeho plateneho agenta. gumaovacka na ovecky.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-07-03  (08:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=pJjySfOQkzc&;feature=related


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-03  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neustále sú tu podsúvané články, ktoré majú ľudí poriadne zmiasť. Stále je to o tom istom, cirkvi, politika, taký a onaký smer, taký a onaký samozvaný vodcovia, učitelia, majstri..., také a onaké múdrosti od ľudí, ktorí už dávno nevedia poriadne kde je sever, kde je juh, aj zámerne. Ich rozumy sú len blatom pre ľudí, väčšinou seba oslavou sám seba, ich pýchy, ich domýšľavosti. Stále sa nechápe, že toto nie je nejaká náhoda, že toto je posledné dejstvo pred Veľkou očistou aj tejto Zeme!

Ľudia stále ešte nechápu, že o čo tu ide, o nich samých, o neho samého. Nechápu, že cesta od takých ľudí, je zlou cestou, cestou do slepej uličky, cestou, ktorá vždy končí priepasťou, pokiaľ sa neopiera o Pravdu univerza.

Ľudstvo blúdi už pridlho, dokonca už stojí pred priepasťou vlastnej skazy, pokiaľ nepochopí, že od ľudí spása nemôže prísť, ale jedine od Boha a jeho Vyslanca - Imanuela. Skrze toho Vyslanca príde skutočná spása a záchrana, hoci tomu všetkému budú predchádzať veľké bôle. Ale aj tej bôle sú láskou, lebo sú záchranou pre nejedného, ktorý vlastnou vinou zblúdil, nakoľko vďaka tým bôľom pochopí, prebudí sa, začne chápať, nastúpi cestu spásy a vlastného vzostupu. Bude razom ďakovať Bohu, že také niečo k nemu prišlo, pochopí, že to bolo pre neho záchranou a prebudeným, pochopí, že všetko to čo prežil, bolo nakoniec veľkým šťastím pre neho samého. Pochopí, že jediné čo sa oplatí, je spoznať tu veľkú Pravdu od Boha, žiť podľa nej, nasledovať ju, slúžiť jej. Vtedy spozná, ak o tu pravdu sa bude opierať, že sa stal silným, ale nie preto aby vládol, ničil, ale preto, lebo pochopí, že sa stal potrebným kamienkom pre to veľké Stvorenie, podporovateľom toho stvorenia, budovateľom, nie blatom, ktoré už sa na nič nehodí.

Stojíme na prahu tej Novej doby. Zmeny sa už dejú, všetko je v pohybe, nič sa tomu nevyhne. Moc a peniaze pritom nikomu nepomôžu, ani bunkre z betónu, u pomôže len jedno, začať žiť podľa zákonov Univerza, teda zákonom Boha, žiť podľa slov Pravdy...http://www.abdrushin-grail-message.net/posolstvo-gralu/


Odi   |   ip:90.180.55   |   2011-07-03  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To saso:

Nechcu virit vodu, ale clanek byl o tom, ze existuje linie hominidu, ktera zustava nespecializovana na prostredi a postupne se vyviji az k cloveku. behem casu se oddeluje sem tam linie, ktera degeneruje. Naposledy neandrtalec? Predtim lidoopi. Ted se taky rasa rozdeluje, i kdyz ted zase trocha promichava...

Ja tam necetl, te z kocky ma byt pes...


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-03  (10:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takto vyzerá nový učebný materiál, schválený kostolníckymi tmármi pre cirkevné školy, na tému evolúcia. Keď už nemôžeme zlikvidovať Darwina, tak ho aspoň obrátime hore nohami...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-03  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot.
no ako sa dari ..bol si s kamosmi na pohariku toho fajnoveho cerveneho a aj ste si zdrmoleli jednu od sepultury??

co??
PS
odkial mas ten super detsko-strasidelny nick?? z nejakej dobrej hry?? ci z nejakej satansko-crevno-krvavej literatury??

bubu..pandemonium..


JanaKatarina   |   ip:95.102.18   |   2011-07-03  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, to bolo trapne...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-03  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  janakatarina..
trapny je azgarot aj z jeho detskymi menami..


illuminatedBimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-03  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Správne to treba hlavne pochopiť :) Darwin je ateistický boh !
Ktorého ateistom poslali "Osvietený" aby ich zjednotil proti ostatným bohom ktorých tiež zoslali ovečkám "Osvietený"...a celá táto hra Osvietených s vami ľudmi slúži len nato aby ste sa medzi sebou vytrestali a aj riadne vyhubili a uvolnili miesto "Novému vyššiemu tvorori" ktorý vás nahradí!

Nový tvor síce bude "Synom človeka" ale to je už len... vodítko....:)Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-03  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-DDDD Vitaj, stará známa Joplinsová! Som rád, že si späť. Dúfam, že sa tešíš tiež. Bude aspoň veselo. A čože strašíš takto v nedeľu doobeda? Máš priepustku z kostola?


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-03  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...prečo si stále niekto myslí že je nadčlovek?...ja tu vládnem, ja tu rozhodujem... som sám sebe vládcom:))))))


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-03  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo-čiže tvoj nový šéf bude vyzerať ako človek?...


Marcos001   |   ip:62.168.65   |   2011-07-03  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimavy prispevok! Je tazke dokazat z fosilii co sa z coho vyvinulo.Co vidime vo vrstvach? Mensie zivocichy su dole a vacsie zvacsa hore ale nemusi to byt pravidlo.Preco dnes fosilizacia nevznika? Fozilizacia potrebuje katastrofu, nahly energeticky proces, vodu,tlak,usadeniny.To sa nestava casto.Globalna potopa to moze elegantne vysvetit. Je tazke urobit si vlastny nazor, ked mame len criepky z toho co sa stalo.Bud pouzijete spekulacie ovladane emociami alebo zapojite cistu nijak nepodlozenu vieru.Paleontologia nie je cista veda ako si to mnohi myslia.To su len a len inerpretacie.


illuminatedBimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-03  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  On tu už je tisíce rokov ,,,postupne sa vyvýja medzi primátmi teda medzi ateistami a veriacimi!


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-03  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...kto sa vyvíja?...nový šéf?...


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-03  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo-a ja ako človek, môžem byť osvetlení...teda pardón osvietení?


illuminatedBimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-03  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale ty nie si človek ...ty si primát.....


adam   |   ip:78.98.214   |   2011-07-03  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Á azgi!
aj som si to myslel! už som to potvrdil. a čo taká zmena nicku? to je, akoby si si obliekol maskáčový prezervatív.
čo , na inýx webox je to nudnejšie, že si s a vrátil?


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-03  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo-koľko máš ladvín?


Ignac   |   ip:109.230.2   |   2011-07-03  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podnetny clanok. Osobnem myslim(nepotvrdene), ze DNA skor degeneruje ako sa vylepsuje. DNA sa degeneruje pocas zivota jedinca a z toho bez rozvahy mozeme usudzovat, ze DNA druhu postupom casu degenruje, pokial nenastane katastrofa ktora ho riadne nakopne a spravi radikalnu zmenu v DNA.


mkultra   |   ip:91.127.19   |   2011-07-03  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Evolúčná teória podľa Darwina je podľa mňa nereálna, ale toto mi tiež nepríde príliš uveriteľné. Čo potom znamená, keď majú ľudia krv RH+ ? Že boli ľudia, ktorí sa zmenili na opice a potom zasa naspäť? Nepravdepodobné. RH+ a RH- je tiež riadna záhada v evolúcii človeka.


adam   |   ip:78.98.214   |   2011-07-03  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mk ultra
rh+ a - súvisí s adaptáciou sa na výskyt toksoplazmózy. už som to tu raz písal.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-03  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra nastastie sa do vseobecneho vzdelania nedava to, co je podla teba realne. Nerealnych veci pocas historie ludstva bolo vela, niektore sa podarilo rozlusknut, niektore ostavaju zahadou, ale to neznamena, ze casom sa ich nepodari dat do realnejsich kontur. Samozrejme nie na zaklade subj. pocitu ludi, ktori o tom nemaju ani sajnu, ale tym, ktori sa tomu venuju.


116   |   ip:80.239.24   |   2011-07-03  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja niesom z opice a nestvoril ma boh


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-03  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  116-
a ty to odkial vies??.

ved si nepametas ani to ako si kadil do plienok pred par rokmi a vynasas tu sudy ako daky vsevedko...
mam dojšč...ic stadzi!!


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-03  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ovca Joplinsová, poteš nás! Vyskoč a zamekotaj "a-a-a-men...!"


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-03  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandapritrt..

daj si poharik nejakeho stenolezu z kamosmi a neotravuj..


Pepe   |   ip:178.40.19   |   2011-07-03  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som čistý opičiak aj žena ma tak volá. Takže súhlasím s Darwinom.


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-03  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium-kto je človek?..


illuminatedBimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-03  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to "primát" tak ako aj ty!
Ved to pochop :) od ľudskosti a človečenstva ste vzdialení celé veky!achtx   |   ip:92.245.8.   |   2011-07-03  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som iba človek, ktorý pochádza podľa evolučný postup a nepochádzam z opice ani boh ani Chuck Norris. Vďaka tomu animokyselina, ktorá môže vytvárať život po niekoľko miliónov rokov. No to mám pocit, že v skutočnosti sme len návšteva na Zemi, je možne pochádzame z iného planete, mimozemšťanov navštívili na Zemi, ktoré spolupracovali s pradávnou civilizáciou (Atlantida, Mu, Lyra a Vega, ... ) z dôvodu rôzne a miešané rasy napr: černosi, činani, belosi, atď žijú na Zemi. Ja tu rešpektujem na Zemi podľa prírodnej zákone a zákone Tvorení.

Čo je Tvorení?

http://cz.figu.org/news/co-je-to-tvoreni-hlas-veku-vodnare-c-89-prosinec-1993-/

http://cz.figu.org/products/dvanact-prikazani-z-knihy-dekalog-dodekalog/


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-03  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo-po prvé, nebol si tu od počiatku, nevieš nič. Kde si našiel dôkaz medzi človečenstvom a človekom? a po druhé: ak máš dve ladviny a krvácaš, si človek. Človek sa nevyvinul z opice, ale z niečoho omnoho silnejšieho...pochopíš to pri rozhodujúcom momente.


illuminatedBimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-03  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonymus..
Moje znalosti a skúsenosti sú za hranicami chápania bežného smrteľníka tak aspoň len pohľad z pohľadu tretej osoby.
Pravda po poznaní nie je v človeku zakódovaná len tak náhodou ""táto horúca zvedavosť"" ,ma slúžiť na ušľachtilé ciele zdokonaľovanie a nie na chorobne tápanie, hľadanie v starých spisoch náboženských fanatikov,knihach na objednávku a či balamutenie svojho okolia niečím tajomnym!Preto preč stým tajomnom ktoré už napáchalo toľko zla a nejedného vážne hľadajúceho pravdu na zlu cestu či scestie priviedlo!

Hľadajte vo svojom vnútri , správne hľadajúci cíti pohyb vlastného ducha vo svojom tele ale pozor nie je to vaša myseľ či rozum je to forma duchovného prezretia tela úplne nad priestorom a časom ktoré nemá otázok o svojej trvalej existencii a úplnej dokonalosti tohto sveta v ktorom prežívate svoj krátky čas!
Ak nevidíte dokonalosť v tomto svete a teda v aj stvorení ste ešte stále mŕtvy teda ešte primáti!


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-03  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo-hm...ja makám v továrni, neviem obkecávať...ale je to hlúposť...sorry niekto musí vyrobiť aj ten počítaš na ktorom píšeš...univerzum je jeden, ti to vieš a nevedomosť o viere a pocit nadriadenosti sú jeho staré pasce...porozmýšľaj o tom...splní ti každý sen....amen


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-07-03  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Moje znalosti a skúsenosti sú za hranicami chápania bežného smrteľníka"

lol! môžeš to nejako priblížiť nám, bežným smrteľníkom?

illuminatedBimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-03  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonymus ja tiež makám v továrni a ktomu ešte rozbieham vlastné samostatné,teda hlavne udržatelné projekty aby som bol nezavislý na systéme!

http://dolezite.sk/Cesta_z_pekla_vsednych_sedych_dni_198.html


illuminatedBimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-03  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB | ip:88.212.40 | 2011-07-03 (20:56)

"Moje znalosti a skúsenosti sú za hranicami chápania bežného smrteľníka"

lol! môžeš to nejako priblížiť nám, bežným smrteľníkom?

Nie.... nedá sa to priblížiť do veľmi primitívneho ľudského jazyka a slova.
Poznanie tejto úrovne nemožno nijak replikovať...možno ho len povolaným osobne prežiť!


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-03  (23:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Osvetlený Bimbas o sebe napísal, citujem: "Moje znalosti a skúsenosti sú za hranicami chápania bežného smrteľníka tak aspoň len pohľad z pohľadu tretej osoby..." :-DDDD Milujem tento portál. Je tu naozaj skvelá zábava! Táto perla od Bimbasa je exaktný dôkaz, akí poniektorí smiešni klauni sem chodia ventilovať svoje ego, zakrývať svoju malosť a pasovať sa za riaditeľov vesmíru. Len nestrať inšpiráciu, aby sme neprišli o skvelého komika! :-DDDD


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-07-03  (23:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja by som sa mu veľmi nevysmieval. Dokázal urobiť nieco čo vám chýba. Spoznal seba. Z jeho reči to doslova dýcha. Nedáva si ani servítku pred ústa lebo mu to nevadí. Vaše názori s ním nepohnú. Hlupáci sa potrebujú skrývať a nikdy niesú takto otvorený lebo si potrebuju vytvárať imidž ega. Tzv. zrkadlové názory od autorít.

Ale ego nedokáže pochopiť niečo vyššie než je samo pokiaľ nerealizuje dušu. Preto v ňom vidíte vlastné zrkadlá plné povrchností. To potom bráni vidieť samotné posolstvo takýchto ľudí. Celé stáročia je tu pravda. Otvára sa v ľudskom srdci. No je to smer von z davu. Vyžaduje si odvahu.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-03  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot.. zasa excelujes.. vyborne.. nestracaj nic zo svojho humoru.. aj na tebe sa celkom dobre zabava..
Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-03  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No nehovorím? Je tu nevyčerpateľná studnica zábavy!


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-04  (08:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekné ste to napísal Groover, ale otroci rozumu budú mať z toho len posmech. Otrok rozumu, ten, ktorý vo všetkom používa len svoj rozum, ktorý je modlou a ikonou v živote ľudského tvora. Samozrejme, že aj u takých sa z času načas ozve ich svedomie, preto ho sa snažia potlačiť pri rôznych zábavkách, ktoré im tento svet ponúka, je toho veru dosť, netreba hádam spomínať. Ale ten hlas nedokážu umlčať, ten bude znieť stále aj u nich viac, čím bude bližšie ten veľký deň ,,D", lebo to, čo sa ozýva, je to, čo chce žiť, nie umrieť...ale oni už o to nestoja...preto treba ich nechať tak, lebo aj oni si musia prežiť len to, čo si tak želajú, večnú tmu a rozklad...


9   |   ip:77.247.18   |   2011-07-04  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  s


anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-04  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...hahahaha...hádate sa tu kto koho preští?....hahahahaha...úúúááááhahhahaha...kuc...kuc...a kto stojí vyššie?....hahhahahhahaa


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-07-04  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozor! Pýcha sa Bohu protiví. Kto sam seba nazyva "osvetleným bimbasom" (haha), a ostatných "bežnými smrteľníkmi", ten ďaleko nedojde. Samotný Ježiš Kristus - Boží Syn nazýval ľudí svojimi bratmi a sestrami.

A silne pochybujem, že Bimbove "znalosti a skusenosti" su rozsiahlejšie ako znalosti a skusenosti xy ľudí, ktorí žili na tejto zemi (vrátane veľkých osobností - tzv. bežných smrteľníkov, ktorí sa vyznačovali hlavne pokorou). Preto sa zrejme diplomaticky vyhol odpovedi - poukázaním na "primitívnosť ľudského jazyka". Myslim, že par slov by sa určite našlo, aby opisal tie svoje nadľudské znalosti a skusenosti. Predpokladam, že myslel tony prečitanej ezoterickej literatúry a interpretáciu tejto zmesky po rôznych fórach.


anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-04  (17:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...bimbóóóó...napíš nám niečo....možno ti postavíme chrám...hahahhahahahahahahahaha...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-07-04  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ó správne. Ale pokora ide ešte ďalej. Rovnaká individuálna duša ktorá je v tele ľudskej bytosti je aj v psovi, mravcovi či mikróbe. To je poznanie. To je skutočná pokora. Lebo duša si je vedomá schránky Božej no sama ňou nie je. Cela príroda je prejavenie nižších hmotných energií Najvyššieho.

"Svrchovany Pan dli v srdci kazdeho, o Ardzuno, a ridi putovani vsech zivych bytosti, jez jsou jakoby zasazeny do stroje skladajiciho se z hmotne energie."

"Odevzdej se Mu zcela, o Bharatovce. Jeho milosti dosahnes transcendentalniho miru a nejvyssiho vecneho pribytku."


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-07-04  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven - a ty si tony, však?


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-04  (17:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak s tým nemôžem súhlasiť, že ide o rovnakú dušu, nakoľko človek ma ducha, zviera dušu. Duch je len výtvor, nie Tvorca. Tvorca je od prapočiatku dokonalosť, duch, to je to nekonečný proces zdokonaľovania sa, je len malou čiastkou, aj to len duchovnou, stvorenia, ktoré tiež ma svoje hranice a ohraničenia...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-07-04  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Duša je vždy dušou a iba omylom sa duša stotožnuje s tým čo nie je. Každé jedno telo od hmotného až po astrálne je pridelené karmickým cyklom duše.

Všetky typy tiel pochádzajú s energií Najvyššieho. Aj duše sú mu podriadené. Duša je malý Išvára. Teda ten kto má nastarosti schránku v ktorej je usadená. Duša je navždy vyššou energiou ktorá je nezrodená. Iba ilúziou máye sa začne stotožnovať s jedným zo svojich tiel či vlastností.

Každá duša je samostatne individuálna a večná sama o sebe. No je časticou Najvyššieho.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-04  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počujte, vy dvaja spirituálni filozofkovia! Je duša tá bublina, ten mechúr, ktorý je vo vianočnom kaprovi?


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-04  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je istotne časticou vyžarovania od Boha, ale nie ním samým. Ale aj ta ľudská duša, je a ostane navždy obalom ducha, ktorý je živou podstatou, ktorý ma tu možnosť stáť sa človekom, po dlhom vývoji, ktorý je tiež ohraničený, teda nie nekonečný...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-07-04  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Je istotne časticou vyžarovania od Boha, ale nie ním samým."

S tým súhlasim.

"Ale aj ta ľudská duša, je a ostane navždy obalom ducha, ktorý je živou podstatou, ktorý ma tu možnosť stáť sa človekom, po dlhom vývoji, ktorý je tiež ohraničený, teda nie nekonečný..."

Duša nie je niečím obalom a je nekonečná vo svojom potenciále vnímania. Slovo duch sa vo védickej terminológii nepoužíva, skús mi ho ozrejmiť. Ale nad dušou je už len Paramátma čo je Nadduša Najvyššieho. Tichý pozorovateľ všetkého. Duša duše. No my, ja a ty ako aj každý iný človek je dušou a nie naddušou, telom či niečim iným. To je práve ten vonkajši obal duše ktorý súvisi s karmou a časom.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-04  (18:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover, Duch je podstata, duša obal, plášť, tak ako pozemské telo, tak ako astrálne telo, tak ako bytostné telo, ale duch je živou podstatou, nakoľko pochádza zo spodnej oblasti duchovnej ríše. To je domovom ducha...


mkultra   |   ip:91.127.19   |   2011-07-04  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Adam- niečo som čítal o RH faktoroch a nikde nebola zmienka o toxoplazmóze. Môžeš mi povedať skade to máš, rád si to overím. Rozdiely medzi RH+ a RH- sú trochu komplexnejšie, aby sa dali odbiť nejakou toxoplazmózou IMHO.


Illuminated Bimbo-
neviem, možno sa mi to zdá, ale v tvojich príspevkoch badať posun. Možno si viac osvietený, ale koho svetlo ťa vlastne osvietilo? Pri všetkej úcte k tvojej Ceste, nech je akákoľvek, trochu pokory nezaškodí. Žiadna veľká postava dejín, ktorú možno nazvať právom za osvietenú nemala takéto elitárske maniere/myslenie.
No tak Bimbo, priznaj farbu, dal si sa na hermetiku, kabalu, mysticizmus, šamanizmus, peyotl, ahuayascu alebo DMT?


achtx   |   ip:92.245.8.   |   2011-07-04  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Duša? Človek má telo a duch. Duša je psychika. Prečo nazývate, že schizofrénia, anorexia atď je duševna choroba?

Duševná choroba = psychická choroba
Duševná sila = psychická sila

atď.

Človek má dve oblasť vedomia - materiálna vedomia (mozog) a duchovná vedomia (duch), všetko správne vysvetlenie je v knihe Die Psyche/Psychika.


Slavo   |   ip:212.55.24   |   2011-07-04  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som rad že článok podnietil diskusiu, a diky aj adminovi, že ho pustil.


Slavo   |   ip:212.55.24   |   2011-07-04  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som rad že článok podnietil diskusiu, a diky aj adminovi, že ho pustil.


illuminatedBimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-04  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra
nechápem len jedno...ako niečo také dokonalé môže vôbec existovať a ktomu sa ešte stať súčasťou tejto dokonalosti ,teda vedome sa pripojiť k nej ...tým ale nemyslím dajaký okultizmus ,ale cítiť a chápať "všetko" v dokonalej harmonii....a byť jej súčasťou ,kde máte svoje vlastné vedomie,kde vaša vôľa sa dokonale nasíti v "pravde dokonalosti univerza" teda "toho dokonalého diela" ak to tak vôbec možno nazvať pretože slovo "dokonalosť" na to pomenovanie vôbec nestačí.


mkultra   |   ip:91.127.19   |   2011-07-04  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo- myslíš niečo ako devekut?


illuminatedBimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-04  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra | ip:91.127.19 | 2011-07-04 (21:17)

illuminatedBimbo- myslíš niečo ako devekut?

Určite nie!
Je to úplná realita ktorá dokáže v bežnom smrtelníkovi ktorý sa ocitne v okolí vyvolať strach,poslušnosť,bázeň,atd.... záleží kdo na akej ilúzií vo svojom živote najviac lipne...to možno pod tlakom v nich rezonuje ich ego!Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-04  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Známy hľadá vhodný subjekt pre svoju kandidátsku prácu, nejakého psychopata s myšlienkami spasiteľa pre civilizáciu. Osvietený Bimbas, ta si super kandidát, Groover je iba smiešny amatér! Dovolíš použiť tvoje exkrementy ako citáty? Dovolíš? Vlastne ti ani nič iné nezostáva, ty osvietený pako! :-DDDDD


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-07-05  (05:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..úúúááááááááá....bré ránko...bimbo...nebonzuj...


illuminatedBimbo   |   ip:91.127.8.   |   2011-07-05  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   mkultra
Snaž sa to pochopiť z nadhľadu...stačí o tom sem len napísať a už sa to prejavuje a ani si to neuvedomujú.Teda ich to úplne ovláda....:)


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-05  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...čo ma ovláda?...tvoje keci o univerzálnom vládcovi?...makáš v továrni a modlíš sa k bludu z internetu...


adam   |   ip:78.98.208   |   2011-07-05  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mk ultra
a je to celkom zaujímavé :).
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/554-k-cemu-mame-rh-faktor/video/
mimo to nájdeš aj pri akútnej nákaze t. rôzne články o ohrození ľudského plodu.


gipsy   |   ip:173.61.9.   |   2011-07-06  (00:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozrite sa na ciganov.su medziclanok medzi clovekom a opicou.


slavo   |   ip:78.141.74   |   2011-07-07  (00:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
http://www.youtube.com/watch?v=4leKEsvgzG8


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-08  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak neviem ako podaktory ale ja uz zo zakladnej skoly viem ze clovek nie je s opice. To ak niekto tvrdil tak je dement. A v tomto clanku zas daky iny dement tvrdi ze to je dokonca opacne. Darwin na rozdiel od vas svoje teorie dokazal a su prekazatelne dodnes. Ty co tu pisu ze su to bludy o nich asi nikdy ani nepoculi. Ohladom vyvoja su vzdy urcite vetvy ktore sa vytvoria a niektore su pravdaze neuspesne a zaniknu. Kedze ale taketo veci trvaju miliony rokov u vyvynutych organizmov tak sa to dodnes skuma na mensich formach napr. na octomilkach ktore maju velmi rychly reprodukcny system a preto mozme pozorovat ako sa zmeny na nich prejavia v mnohych generaciach.A taktiez robit pokusy z DNA atd... A Slovenovsy ako bohu demencie gratulujem zas tu exceluje a mi otroci rozumu uz neverime ci sa nam nesniva. V tvojom postihnuti ti len chcem popriat aby sa ti ten boh zjavil cim skor. Na smrtelnej posteli si spomen kolko bludov si natrepal v zivote a ci ti to stalo za to. Ked v tebe zhasne posledna bunka budes marne hladat dusu a boha nebude uz nic. Dotedy si svoju choru mysel presviedcaj ze nieco bude dalej.Tvoj strach pred koncom ti ani nedovoli rozumne uvazovat. Keby si zacal tak by si sa nacisto zblaznil. Je to tvoja ochrana pred realitou.Jedina nadej. Mnoho krat opakovana loz sa stava pravdou. Presvedcit sam seba je narocne ale ty si to dokazal.
A este ma tu celkom pobavilo ze aj v mikrobe je dusa. Zas dalsi objav :-)) Nebolo by odveci tu raz napisat clanok od tychto veriacich kolko bludov tu uz popisali. To by bola nominacia za najlepsie dielo sucasnosti. (len pripomeniem ako tu jednemu vratil boh 100ku do vrevcka ked priseil z kostola atd...) Uz to pochopte ze vas boh nas nezaujima a neotravujte nas s nim. ROZUMU ZDAR A BOHU NAKOPEME GULE


Slavo   |   ip:212.55.24   |   2011-07-08  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Uz to pochopte ze vas boh nas nezaujima a neotravujte nas s nim. ROZUMU ZDAR A BOHU NAKOPEME GULE"
MM prosim ta vysvetli mi s akeho titulu si dovolujes hovorit za vsetkych.
Ak ta to tak velmi nezaujima, odkial si nabral motivaciu napísat taky dlhy coment k teme ktora ta vobec nezaujima. Tak to proste necitaj, resp. pocybujem ze si to cital, inac by si tu tolko nesplietal.
Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-09  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No vidím, že niektorí rozumoví mrzáci pritvrdzujú, bijú hlavou o stenu, myslia si, že tou hlavou prelomia ten múr vlastnej hlúposti a obmedzenosti. Dokonca niektorí hromžia na tu obrovskú horu, mysliac si, že hore to uškodí. Veru nie, hore nie, ale sebe, deň "D" sa blíži, každý sa preto ukazuje v tom pravom svetle, bez masky, za ktorú sa tak dlho skrýval, ukazujúc, že čo je zač, kam patrí, kam smeruje...


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-11  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nehovorim za vsetkych ale hovorim za setkych ostatnych co sem chodia snad okrem vas 3 co stale a vsade pisete to iste. Motivacia asi prisla z bozej vole - odkial uz inak no nie ??
Sloven myslis horu obmedzencov ? ano mas pravdu ta hora sa len tazko ruca,ale zjavne pada na neudrzatelnych pilieroch a to ma tesi. Pre tvoje info den D uz bol a zacal koniec 2 svetovej vojny. Ak sa blizi tvoja smrt tak to mna fakt nezaujima. Ja masku veru nenosim a neskryvam sa za kriziky a slova niekoho druheho. To ty sa snaziz byt niecim cim nikdy nebudes. A aj svetlo je prave,lave a boh vie ake este ?? :-) uz si to urovnajte v hlave ancikristi


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-07-11  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony nick si si zmenil, len ta retorika ostala rovnaka...Myslim tym premenovanim na Sloven.


Jaroslav   |   ip:217.229.3   |   2011-07-15  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre vás ateistov a všetkých, ktorí opovrhujete Kristom Ježišom, Božím Synom – pozrite si video o svedectve mladého muža, surfistu, z Nového Zélandu, ktorý mal zážitok klinickej smrti a čo prežil počas ca. 20 minút mimo svojho fyzického tela: http://vimeo.com/25767458

Žiaľ, z tohto portálu sa stala bašta ateizmu s urážkami a nehanebným osočovaním všetkých veriacich a Bohu oddaných ľudí, ktorí v neho veria a uctievajú ho cez jeho syna Ježiša Krista, ktorý položil svoj život za nás i za vás ateistov na kríži. Znova a znova ho urážate, bičujete a pribíjate na kríž, znova a znova prebodávate jeho sväté Božské srdce, krvácajúce nad vami, vašimi hriechmi a vašimi zapredanými dušami satanovi. I napriek všetkým vašim démonickým útokom na jeho Svätosť, mám pre vás správu nádeje a spásy, pretože už zakrátko príde deň veľkého Božieho VAROVANIA – na oblohe sa ukáže veľké svetelné znamenie kríža a každý človek vo veku nad 7 rokov (kedy začína chápať svoje konanie a jeho dôsledky, lebo malé dieťa to ešte nedokáže) nakrátko vyjde zo svojho tela, jeho duša prejde tunelom do duchovnej dimenzie a to svetlo na konci tunela – Ježiš Kristus – mu ukáže jeho doterajší život z pohľadu Boha i s rozsudkom, kam by sa dostal po svojej fyzickej smrti. Takto dostanete ešte raz poslednú šancu od vášho milosrdného Boha obrátiť sa a oľutovať vaše hriechy. Drvivá väčšina ľudí na svete uvidí Peklo a len malá časť uvidí Nebo. Tento posledný akt Božieho Milosrdenstva vám ateistom dáva ešte poslednú možnosť obrátiť sa a oľutovať vaše životy, vedené v odlúčení od Boha, lebo takéto videnie vlastných hriechov sa už nikdy viac nezopakuje, je to posledné VAROVANIE pred Druhým Príchodom Ježiša Krista na zem, kedy príde tentoraz už ako spravodlivý sudca. Zamyslite sa, vážne sa nad sebou zamyslite, pokiaľ je ešte čas, lebo prichádzajú na zem strašné dni súženia (kniha Zjavenia podľa Jána).
Pán Ježiš Kristus má pre vás dôležité posolstvo: www.jezis-kristus-varovanie.webnode.skdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Maxwellova predstava o priestore

Pred sto rokmi, Nikola Tesla, s Maxwellovov predstavou o prestore, potvrdil úspešný prenos energie, ktorý je dodnes nevysvetliteľný, modernou fyzikou.


Zlatá dobrá koruna vs. globalizácia

MUŽI A BOTY NÁS ŠŤASTNÝMI NEUČINÍ

Výroba uvedomelého diváka

Spomienka na Kysuce

Užitočné rady, aby vás nadriadený vnímal správne

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Maléry pána živnostníka

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2227 s