20. September 2019
    
Osvietenie a emocionálna inteligencia - Dolezite.sk

Osvietenie a emocionálna inteligencia


  2009-06-10  (21:21)  |  Z domova
  62% hlasovalo = 3  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Osvietenie a emocionálna inteligencia

Osvietenie ako realita
Pokiaľ človek nemá vlastnú skúsenosť, je pre neho pojem osvietenie tajomný a neskutočný. No aj ten, kto má vlastnú skúsenosť s nečakaným osvietením, vyjadruje sa o ňom iba hmlisto a nedokáže ho realizovať zámerne. Pokúsim sa teraz objasniť aspoň v intelektuálnej rovine pojem osvietenie, aby bol zrozumiteľnejší a menej tajomný aj pre tých, ktorí ho nikdy nezažili.
Tí, ktorí poznajú moju publikačnú činnosť, vedia, že sa usilujem vysvetliť, aký zážitok človek vníma pri nemyslení a aké výhody poskytuje nemyslenie. Ak sa zastaví každé myslenie, dobré aj zlé, dostaví sa stav nemyslenia, stav vnútorného ticha. Iba ten, kto tento stav dosiahne, vie, o čom píšem a hovorím. Ten, kto ho nedosiahne, je odkázaný len na svoje predstavy o tom, aké to je, dosiahnuť vnútorné ticho. O technológii spejúcej k vnútornému tichu sa teraz zmieňovať nebudem. Každý, kto má záujem spoznať ju, dočíta sa o nej v knižke Všetko o meditácii (EUGENIKA, Bratislava).
V tejto knižke som dostatočne jasne rozobral aj metodológiu vedúcu k prežívaniu stavu prítomnosti, čiže stavu bez predstáv (bez spomienok a vízií týkajúcich sa budúcnosti). Zatiaľ som však nikdy aspoň zhruba jasne nenačrtol metodológiu spejúcu k stavu osvietenia. Neurobil som to však len preto, lebo až doposiaľ mi bola táto metodológia nejasná. Iba teraz, keď ju už zreteľne poznám, môžem ju vysvetliť a opísať.
Keď človek dosiahne stav prítomnosti, stane sa jeho mozog dosť citlivý na to, aby bol schopný nezaujato pozorovať koncepty. Pokiaľ však takýto stav bytia nedosiahne, môže sa ku konceptom dostať len náhodou alebo pomocou kompetentného vedenia či drogy. Občas sa to stáva aj v bežnom živote, a to zvyčajne pri šokujúcich situáciách. Stáva sa to v stave bezprostredného nebezpečenstva alebo po vrcholnom výkone (výstup na vysokú horu, zostup do veľkých hĺbok, alebo -  pre bežného človeka najčastejšie, pri dosiahnutí orgazmu). Čo to znamená pozorovať koncepty?
Nejde o žiadne kúzlo alebo čosi mimoriadne, aj keď ľuďom, ktorí nevedia, o čo ide, sa to zdá mimoriadne. Je to však len preto, že naša kultúra tento fenomén zanedbala, nevšíma si ho a nevedie nás k nemu.Pozorovať koncepty znamená pozorovať vnemy, pocity, spôsob práce rozlišujúceho mozgu a pohybujúceho sa vedomia bez toho, aby sme boli rušení fantáziou a verbalizáciou. Vyšším štádiom takéhoto pozorovania je nehodnotenie. Pri nehodnotení ide o stav odmietania, čiže absolútnej negácie. Človek pozorujúci koncepty takýmto spôsobom odmieta všetko, čo bolo kedy vymyslené, všetky hodnoty, etiku a cnosti, takže dosahuje taký stav mysle, v ktorom neexistuje žiada dualita, žiadne vzdorovanie, a preto ani žiadny konflikt protikladov. V takomto stave bytia neexistuje čas ani priestor, zato v ňom existuje absolútna sloboda a nekonečná tvorivosť. Je to stav "aha!", ktorý však trvá, nie je to iba okamihový stav "aha" - pochopil som, došiel som na to, už viem, ale je večný. Večný nie v časovom zmysle, lebo čas plynie od niečoho k niečomu, ale večný skôr ako stav večnej prítomnosti.
Všetci, ktorí poznajú takýto stav bytia, vysvetľujú ho ako inú krajinu, inú dimenziu existencie, ako druhý breh. Pokiaľ na ňom nie sme, nemôžeme vedieť, ako to tam vyzerá, keď tam prídeme, jednoducho sme v tom, preto to vieme.
Keď som prvýkrát zažil osvietenie náhodne, myslel som si, že keď to tak ľahko prišlo, dosiahnem ho kedykoľvek, keď si sadnem meditovať. No potom som sa viac ako dva roky bezvýsledne snažil, než som kapituloval a vzdal sa. No a po hádam desiatich rokoch sa celý ten proces zrazu opäť zopakoval. Už som na to ani nepomyslel, ale keď som do stavu osvietenia vchádzal, vedel som už, čo sa deje. Bolo to presne také isté, ako aj prvý raz. Až pri druhom raze som však pochopil, že je možné udržať si takýto spôsob fungovania mozgu aj v bežnom živote. Nevedel som však ako. A nevedel som ani, ako ho vedome dosiahnuť. Až teraz, po viac ako ďalších desiatich rokoch úsilia, som konečne porozumel technológii spejúcej k osvieteniu. Stačí len urobiť to, čo som opísal: pozorovať činnosť mozgu v stave absolútnej negácie. Negácia samotná je stav osvietenia. Pochopiť, že len existencia v takomto stave vedomia umožňuje človeku konať konštruktívne, a nie deštruktívne, však môže iba ten, kto dosiahol stav osvietenia na základe porozumenia.
Dosiahnuť stav osvietenia s pomocou niekoho alebo náhodne má tú výhodu, že človek bezprostredne spozná, aký krásny môže byť život a že je možné takto krásne žiť. Aj náhodné osvietenie je preto úžasne motivujúce. Nemá však nič spoločné s pozitivitou - presahuje ju. Človek so skúsenosťou osvietenia sa nesnaží byť pozitívny, človek so skúsenosťou stavu osvietenia sa snaží dosiahnuť múdrosť. Pre človeka, ktorý má skúsenosť osvietenia, nie je osvietenie idea, ale realita. Nevytvára si preto predstavy o osvietení, vie, čo je osvietenie, a preto dokáže jasne rozozať stav osvietenia od stavu, ktorý je iba svetským, časom obmedzeným zážitkom. Takéhoto človeka už potom nelákajú teórie, nemá potrebu zabezpečovať sa v spolku s niekým, netúži po tom, aby sa k niečomu či k niekomu pripútal, alebo niekam prislúchal.
Osvietenie je stav mysle, ktorý nie je možné dosiahnuť hľadaním, lebo aj hľadanie je iba koncept, nie je možné vyprosiť si ho, no ani nie je možné uväzniť ho do nejakého systému. Neplatia naň žiadne triky, nedá sa uchopiť intelektom a ani žiadnym kúzlom, bystrosťou či pevnou vôľou. Osvietenie je prístupné len múdrosti. Preto sa každý, kto ho čo i len raz zažil, nesnaží o pozitivitu, ale iba a len o múdrosť. Osvietenie je nádej ľudstva. Osvietení ľudia nie sú násilní, no nebývajú ani slabí. Osvietení ľudia sú jednoducho múdri. A pretože múdrosť je niečo, čo je všetkému prejavenému prospešné a príjemné, je osvietenie to najdôležitejšie, čo nám život pripravil. Všetko ostatné prichádza na radu až potom. No potom nám už nič nemôže uškodiť, všetko dokážeme užívať s radosťou. Zdravie, moc, úspech aj bohatstvo.
Stav osvietenia nie je výmysel chorých mozgov, stav osvietenia je realita, ktorá sa však zatiaľ nedosahuje ľahko. Tí prví musia tvrdo pracovať, tí po nich to však budú mať stále ľahšie. Pre ľudský mozog je totiž fungovanie v stave osvietenia čosi prirodzené. Len sme na to ako ľudia pri naháňaní sa za zážitkami a majetkom akosi pozabudli.

 


 

Osvietenie a emocionálna inteligencia (veda a mystika sa spájajú...)
Neviem, koľko ľudí si už uvedomilo zmenu podmienok vo vedomí ľudstva. Čo sa zdalo roky nemožné, stáva sa realitou. Veda a mystika sa spájajú na úžitok celého prejaveného sveta. Ale nielen to. Výsledok tohto plodného spojenia totiž korešponduje s každodenným životom.
Poďme ale po poriadku. O čo ide? Charakterizujme si najskôr osvietenie. Aké slová ho najlepšie vystihujú?
Osvietenie je taký stav mozgu, v ktorom vidí človek udalosti jasne aj v tých najjemnejších súvislostiach. Je to bezozvyškové, čiže dokonalé a pritom bezčasové poznanie v jedinom okamihu. V stave osvietenia vznikli všetky geniálne vynálezy a poznatky, akými dnes ľudstvo disponuje. "Predpotopné" techniky na dosiahnutie takéhoto stavu mozgu najlepšie vystihuje práve slovo mystika.
Čo však rozumejú vedci pod pojmom emocionálna inteligencia?
Rozumejú pod tým taký stav mozgu, v ktorom vidí človek udalosti jasne aj v tých najjemnejších súvislostiach. Je to bezozvyškové, čiže dokonalé a pritom bezčasové poznanie v jedinom okamihu. Tým, ktorí boli schopní aspoň na okamih dosiahnuť stopercentnú emocionálnu inteligenciu, vďačíme za všetky geniálne vynálezy a poznatky... Ak takýto stav mozgu trvá dlhšie ako bezčasový okamih, človek sa ocitá v takzvanom prúdení. To znamená, že je schopný konať bez akejkoľvek námahy a dokonale. Stav prúdenia je známy najmä z výkonov športovcov a umelcov. V bežnom živote sa v ňom občas ocitajú špičkoví riadiaci pracovníci a špičkoví ľudia v smrteľnom nebezpečenstve. No a napokon, čo je alarmujúce, v stave prúdenia bežne "pracujú" v mierových časoch špičkoví zabijaci a vo vojnovom období špičkoví vojaci.
Aký je teda stav mozgu v ktorom je človek dokonale výkonný?
Dokonale výkonný môže byť iba mozog, ktorý nie je absolútne ničím vyrušovaný, čiže mozog bez akéhokoľvek informačného šumu. Je to mozog oslobodený od emócií, čiže ničím neobmedzovaný a absolútne relaxovaný. A čo je pre bežného človeka najviac paradoxné, takýto mozog nepoužíva pamäť. Vďaka tomu je však tak tvorivý, že preň neexistuje nemožné. Človek s takto fungujúcim mozgom je neporaziteľný v intelektuálnej rovine i vo fyzickom boji. No nie každý človek s takto fungujúcim mozgom je neporaziteľný na oboch úrovniach. Krišnamurti nevedel bojovať ako Bruce Lee a Bruce Lee nevedel rozprávať ako Krišnamurti. No je veľmi pravdepodobné, že keby bol Bruce Lee žil dlhšie, napokon by sa aj v rozpravách vyrovnal Krišnamurtimu. Zdá sa,že niektorí ľudia pochopili, čo sa deje a čo by to znamenalo, preto tomu včas zabránili. No ich čin bol činom takého typu ľudí, ktorí na potápajúcej sa lodi zabijú jediného človeka schopného loď zachrániť.
Vráťme sa však späť k nastolenej otázke. Čo v sebe obsahuje informácia o tom, že veda a mystika sa spájajú na úžitok celého prejaveného sveta?
Výsledkom spojenia vedy a mystiky je vedomá práca na zmene štruktúry ľudského mozgu. Mozog vyberajúci zo zmesi šumov sa vedomým úsilím začína meniť na mozog pracujúci bez rušenia. Kľúčom k takejto zmene je vzrast emocionálnej inteligencie. Konečným krokom je pritom kvantový skok, úplná zmena realizovaná v jedinom okamihu. Ako to vyzerá v praxi? Veľmi jednoducho. Najskôr sa utíši telo, znehybnie, potom sa utíši myslenie, znehybnie, po myslení sa utíší fantázia, znehybnie a napokon sa utíší každý pohyb v mozgu, takže znehybnie mozog. Nehybný mozog nič neruší, preto pracuje perfektne. Mozog urobí to isté, čo urobí telo človeka, ktorý sa pohybuje uprostred divokej prírody a zrazu pocíti smrteľnú úzkosť. Okamžite ustrnie v snahe dokonale vnímať , aby sa v prípade potreby mohol okamžite rozhodnúť , či má utekať , vyliezť na strom alebo bojovať.
Na rozdiel od minulosti, prácu mozgu je dnes možné graficky dokumentovať. Na základe tejto možnosti vyvinuli vedecké tímy už desiatky typov rôznych - prevažne audiovizuálnych prostriedkov, ktoré mozog nielen upokojujú, ale u niektorých je možná aj spätná väzba, takže človek doslova vidí, čo sa s jeho mozgom deje. Umožňuje mu to rozlíšiť medzi inteligentným a neinteligentným jednaním. Tajomstvo preto ustupuje pred faktami a bežnou realitou.
Možno sa niekto teraz zľakol, že túto vymoženosť využijú najmä ľudia s egoistickými zámermi. Nerozmnožia sa nám na našej planéte zabijáci? Vylúčiť sa to nedá, to je pravda, ale pravdou je aj to, že momentálne neexistuje jediný ďalší Krišnamurti, ale zato tisícky ľudí ako Bruce Lee, no bez jeho charakteru. Vďaka vede sa však tento pomer začne čoskoro meniť, pričom charakterný génius vždy úplne automaticky zatieni bezcharakterného génia. Bezcharakterný génius je totiž iba dokonalý robot. Charakterný génius je dokonale mysliaci človek so všetkými schopnosťami dokonalého robota. Výkonnostný pomer dokonalého robota a dokonalého človeka je jedna ku sto. Dokonalý robot má k dispozícii obmedzený počet programov, dokonalý človek je neobmedzený.
Aké môžu mať tieto informácie význam pre bežný život človeka?
Zásadný. Stačí si uvedomiť, že nie je správne podliehať pocitom. Treba si uchovať nadhľad aj nad peknými pocitmi, a tie nepekné potláčať už v zárodku. Ľahko si to vysvetlíme na hneve. Hovorí sa, že ak sa človek hnevá, mal by svoj hnev vyventilovať a nedusiť ho v sebe,nepotláčať do podvedomia. Mal by zakričať, vybúchať sa do vankúša a podobne. Vraj sa mu potom uľaví. Lenže hnev nie je stolica hromadiaca sa v črevách. Hnev je jed, ktorý otravuje srdce človeka už v malom množstve. Vo veľkom ho doslova trhá (infarkty po rozčúlení sú predsa úplne bežné!). Len nemúdry človek bude hnev živiť, aby ním bol potom rozdrvený. Takže pre bežný život je základný recept úplne jednoduchý. Odstráňme zo svojho života hnev. Buďme vždy takí ostražití, aby sme každý, aj ten najmenší hnev už v zárodku zničili.
Je vždy zrejmé, keď konáme, rozprávame a žijeme osvietene. Ale vždy je jasné aj to, keď konáme v zatmení mozgu. A všímajúc si tohto čím ďalej, tým jasnejšie budeme schopní vidieť aj stav mozgu našich blížnych. Preto sa budeme vyhýbať temným ľuďom, budeme pomáhať vyjasňujúcim sa a vyhľadávať osvietených. A najkrajšie pritom bude to, že sa nikdy nepomýlime. Takto sa teda napokon spojí nielen mystika s vedou, ale aj so životom. Je to veľmi jednoduchý a prirodzený proces. A že sa toto všetko už dnes stáva, to môže každý všímavý človek ľahko postrehnúť. Osvietenie a emocionálna inteligencia sú totiž totožné pojmy. Jediné, čo ich rozdeľuje, je pártisícročný rozdiel medzi dátumom ich pomenovania.

 

 

 


 

Emocionálna inteligencia a extáza
Tento článok voľne nadväzuje na úvahu "Osvietenie a emocionálna inteligencia".Budeme v ňom pokračovať v objasňovaní si toho, prečo sa včera nemožné stáva dnes realitou a ako sa veda a mystika v súčasnosti spájajú na úžitok celého prejaveného sveta.
Pripomeňme si charakteristiku pojmov osvietenie a emocionálna inteligencia: Osvietenie a emocionálna inteligencia je taká úroveň pochopenia, ktorá človeku umožňuje vidieť udalosti jasne aj v tých najjemnejších súvislostiach. Je to bezozvyškový, čiže dokonalý a pritom bezčasový vhľad v jedinom okamihu.
Ďalší, veľmi dôležitý poznatok, ktorý sme si objasnili v minulom článku, je stupeň emocionálnej inteligencie. Opäť citujem z predchádzajúceho článku: Tým, ktorí boli schopní aspoň na okamih dosiahnuť stopercentnú emocionálnu inteligenciu, vďačíme za všetky geniálne vynálezy a poznatky, akými dnes ľudstvo disponuje. Ak takýto stav mozgu trvá dlhšie ako bezčasový okamih, človek sa ocitá v takzvanom prúdení. To znamená, že je schopný konať bez akejkoľvek námahy a dokonale.
V citáte sú podstatné tri slová: stopercentná emocionálna inteligencia. Čiže nie jednopercentná alebo deväťdesiatdeväťpercentná emocionálna inteligencia, ale iba stopercentná! To, že emocionálna inteligencia sa rozvíja v spoločnosti a je ňou podmienená, je fakt, ktorý môžeme teraz odsunúť nabok. O tom, ako a prečo je dôležité rozvíjať emocionálnu inteligenciu, by sa dala napísať celá kniha. Pre nás je dôležité uvedomiť si, čo je oná stopercentná emocionálna inteligencia a ako sa prejavuje. Spomenieme si síce aj to, ako je ju možné dosiahnuť, no iba heslovite, v zmysle a možnostiach tohto článku.
MÚDROSŤ:
Paradoxom pri našom skúmaní je to, že stopercentná emocionálna inteligencia v skutočnosti neexistuje. Totiž v momente, keď sa realizuje, transformuje sa na čosi úplne odlišné. Ide o kvantový skok v psychike človeka. Vyzerá asi takto: Začínam od osemdesiatosem percent EQ. Keďže som na svojej EQ usilovne pracoval, sústredím všetko, čo viem, na pochopenie toho, čo ešte neviem, silou vnútornej energie vybičujem svoju EQ na deväťdesiatdeväť percent a potom v okamihu realizácie posledného pridaného percenta sa celá emocionálna inteligencia transformuje na čosi úplne iné. Je to presne to isté, ako keď z kukly vylieza motýľ. Kde sa podela húsenica, ktorá si tú kuklu urobila? Zmizla. Už jej niet. Miesto nej tu je motýľ. Kde sa podela emocionálna inteligencia? Zmizla. Miesto nej tu je múdrosť, čiže čosi, čo je viac ako len emocionálna inteligencia, hoci aj stopercentná. Múdrosť totiž nič nerozdeľuje, neskúma čiastku po čiastke, ale vždy celok. Múdrosť nerozlišuje medzi rozumovou inteligenciou a emocionálnou inteligenciou. Vždy obsiahne obe inteligencie súčasne. Múdrosť je rovnako rozumná ako citlivá. Preto je nepodmienená, zatiaľ čo emocionálna inteligenciaje podmienená protikladmi.
Základnú charakteristiku múdrosti sme si práve objasnili, otázkou ostáva, ako sa múdrosť prejavuje. Čo asi tak cíti človek, ktorý je múdry? Ako funguje, ako myslí, ako hovorí, ako jedná?
Pretože sú tieto veci ťažko pochopiteľné, pomôžeme si prirovnaním. Predstavte si, že sa hráte počítačovú hru. Vy ste na monitore postava XY. A táto postava musí zdolať rôzne prekážky a prekonať rôzne nástrahy a nebezpečné situácie. Hráte sa. S chladnou hlavou skúšate prejsť hru bez ujmy na postave, ktorou v tej hre ste. Čím lepšie pritom spoznávate pravidlá, tým viac sa vám darí. A časom už nielen viete, aké nástrahy vás čakajú na tom ktorom mieste, ale sa im dokážete aj vyhnúť. Prechádzate hrou pokojne a s radosťou. Necítite strach, viete, že ak postava, s ktorou sa práve stotožňujete, zahynie, máte možnosť začať od začiatku. Dnes sú už počítačové hry veľmi dobre premyslené, niektoré až zarážajúco dokonale imitujú realitu. Vaša postava má telo, cíti, vníma, rozlišuje a uvedomuje si. To znamená, že je reálna. Prejavuje sa presne tak, ako sa prejavujeme aj my. Máme telo, cítime, vnímame, rozlišujeme a uvedomujeme si. No na rozdiel od postavy v počítači, s ktorou sa nestotožňujeme, so sebou sa stotožňujeme. Preto pre nás život nie je hrou, ale stresom. Za každým počínaním je skrytý strach, ale nájdeme ho aj za každým slovom a za každou myšlienkou. Neustále vyhľadávame potešenie, aby sme pomocou neho zabudli na strach, ale aj tak na strach nezabúdame, lebo sme si vedomí toho, že nám je potešenie prijemné. Čo je prijemné, to sa usilujeme udržať si a veľmi usilovne pritom dbáme na to, aby sme sa vyhli nepríjemnému. Neustále sme preto aspoň v podvedomom strese.
No a teraz je už možné aspoň priblížiť si stav múdrosti.
Múdrosť je extáza bytia, čiže stav v ktorom neexistuje žiadny strach. Múdrosť preto nemá nič spoločné s telom, s pocitmi, s vnemami, s rozlišovaním a s vedomím. Telo, pocity, vnemy, rozlišovanie a vedomie je iba hra na monitori počítača, ktorému hovoríme život. Múdry človek sa nestotožňuje s tým, čo nie je možné udržať a čo speje k zániku. To, čo nie je možné udržať, pustí a chytí sa toho, čo je večné. Tak ako človek pred počítačom sa nestotožňuje s postavou v počítači, ale s tým, kto ju môže kedykoľvek znovu vytvoriť alebo zrušiť. V tom spočíva jeho radosť z hry a jeho sloboda voľby.
KTO JE SLOBODNÝ ČLOVEK?
Pochopili sme teda, že múdrosť sa prejavuje ako nekonečná sloboda? A ako funguje slobodný človek? Ako myslí? Ako hovorí? Ako jedná? No skrátka ako slobodný človek. Nemá potrebu ničiť, lebo sám je nezničiteľný, a preto spontánne tvorivý. Nemá potrebu čokoľvek si dokazovať, lebo nepochypuje, nepociťuje k nikomu a k ničomu nenávisť, lebo všetko chápe a všetkému rozumie, nebojí sa, že stratí pokoj, lebo žiadnu takúto možnosť nevidí, nemusí sa voči nikomu a ničomu zabezpečovať, lebo vie, že neistota síce existuje, no on sám s ňou nemá nič spoločné. A práve z tohto poznania vychádza aj súcit s každým a so všetkým, kto a čo podlieha neistote.
Pokiaľ sa ľudia nebudú snažiť dosiahnuť extázu bytia, nedosiahnu ju. Sama od seba síce občas prichádza, no nie ku každému a vždy iba na bezčasový okamih, ktorí si mnohí nestačia ani uvedomiť. Aby sa však ľudia o čosi snažili, najprv musia o tom vedieť. Potom, keď už vedia, musia vyvinúť k realizácii svojho predsavzatia úsilie, k tomu, aby svoje predsavzatie dokázali realizovať, musia byť všímaví a v tej všímavosti musia vytrvať až dovtedy, dokedy nedosiahnu cieľ.
Čo si budeme nahovárať? Zatiaľ je realizácia najvyšieho cieľa pre väčšinu ľudí príliš ťažká. Zatiaľ. No čím viac sa mystika a veda k sebe približujú, tým skôr sa kedysi nemožné stáva možným aj pre obyčajného človeka, a nielen pre duševných supermanov. So vzrastom emocionálnej inteligencie vzrastá aj počet tých, ktorý ju dokážu transformovať na extázu. Takže postupne sa stáva skryté zjavným a tajomné samozrejmým. Všetko má svoj čas. A zdá sa, že čas ľudí prichádza. Napokon: Konečne. Je na čase!


 

 

zdroj: Marian Repka, časopis OrientáciaShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
hlupy honza   |   ip:91.127.23   |   2009-06-11  (17:57)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  taketo stavy osvietenia alebo meditacie sa daju pouzivat iba pri relaksovani cize len po urcitu dobu kym je clovek izolovany od okoliteho sveta.totiz ak chce clovek zit musi zrat.a vtedy musi skocit zase do relity a bojovat o prezitie,zradlo,pracu,a musi zit v strachu pretoze kapitalizmus je zalozeny na strachu a boji o zradlo a prezitie .ale inak ako relaks aj urcite oslobodenie aspon docasne pocas meditacie je to dobre.


blabla   |   ip:88.212.40   |   2009-06-11  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tl;dr


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-06-11  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento stav sa vraj dá natrénovať, takže človek, ktorý je toho schopný sa nebojí o svoju materiálnu existenciu. Pamätá si niekto o čo presne sa strachoval takto pred rokom. Väčšina povie, že tým istým ako dnes. A pomohlo to niekomu? Strach nič nerieši, len udržiava energetický potenciál daného jedinca na minime.mikeborecek   |   ip:95.102.20   |   2009-06-11  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi dobry clanok!!! mal som moznost, si precitat zopar knih, ktore popisuju to, ze ja vlasne niesom clovek v ktorom zijem, a ktory zomrie, takze trapenie sa nad niecim, na co si o pol roka ani nespomeniem, alebo lomcovanie mojim telom pocitmi, je dost zbytocne...


joplins   |   ip:95.209.25   |   2009-06-11  (20:23)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  TU CITIT JOGU!!!!


Basa   |   ip:95.102.54   |   2009-06-11  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vydavatelstvo EUGENIKA Bratislava... len ma to tak zaujalo...


+   |   ip:78.99.211   |   2009-06-11  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pokiaľ som počul, Repka sa dostal do nejakých psychyckých problémov v súvislosti s meditovaním. Nepočuli ste náhodou o tom niečo?


lara   |   ip:78.98.67.   |   2009-06-11  (21:32)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ti co citali aspon trochu Krishamurthiho...
uz tu dochadza u autora clanku ku konfliktu
"Pri nehodnotení ide o stav odmietania, čiže absolútnej negácie. Človek pozorujúci koncepty takýmto spôsobom odmieta všetko, čo bolo kedy vymyslené, všetky hodnoty, etiku a cnosti, takže dosahuje taký stav mysle, v ktorom neexistuje žiada dualita, žiadne vzdorovanie, a preto ani žiadny konflikt protikladov."
samotne odmietanie vytvara konflikt v ludskej mysli


anna   |   ip:217.12.51   |   2009-06-11  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítala som veľa knižiek od OSHO-a.
Mám svoju vlastnú vieru. Ale jeho učenie bolo pre mňa prínosom. Hlavne kniha meditácie je dobrým návodom, ako prežívať intenzívnejšie každý okamih života.


+   |   ip:78.99.211   |   2009-06-11  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som čítal tiež veľa od Osha, Krishnamurtiho, Repku, atd., nakoniec som skončil pri Abdrushinovi. V jeho učení som našiel svoj smer. Pochopil som, že kvôli tomu aby som sa s ním stretol som prišiel na Zem. Čo sa týka meditácií typu Osho to je v pohode. No už také techniky ako sú popisované v Repkovi, sadnúť si a sedieť niekoľko hodín napr. to už je asi nebezpečné. Mal som od neho viac kníh, no nechal som si iba knihu Súboj s drakom 1., kde sú iba telesné cvičenia (hathajoga). Ostatné všetko som odniesol do zberu. Ale hovorím, počul som, že sa nejako z toho nemôže dostať, len neviem či je to pravda. Je to z druhej ruky.


LisabonskaZrada   |   ip:85.248.12   |   2009-06-11  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimavy clanok.Najprv poviem,mozte sa snazit pochopit co je tu napisane alebo sa mozte nesnazit pochopit.To su dve moznosti v kazdom pripade setko co je tu napisane je len dost dobre popisane slovami to co nema so slovami nic spolocne a teda je to nepopisatelne slovami.Aby sme to pochopili (ak sa to da) ,musime sa to snazit pochopit.Nie popisat slovami,a teda najst spor alebo nepresnost,preto ze je ich tu tolko vela kolko budete sami chciet.Ja osobne si myslim ze som uz zazil osvietenie vela krat ale vzdy trvalo len okamzik nanjvys par sekund.Prvy krat sa mi to stalo v materskej skolke ked sme poobede spali.Zobudil som sa a mal som velmi silny pocit (nazdaval som sa ze som vynasiel nejaky pristroj),no nemohol som si spomenut na nic presnejsie.Asi to znie absurdne (male dieta sa zobudi z pekneho sna :D).Neskor som uz nikdy neprikladal nejaku vaznost tomuto precitnutiu nech islo o cokolvek ,respektive zdalo sa mi to normalne.Mozno sa aj mylim a mozno aj nie.


+   |   ip:78.99.211   |   2009-06-11  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Osvietenie sú podla mna niečo ako chvíle spojenia z výšinami. Človek by však k nim mal dôjsť prirodzenou cestou, nie meditáciami. Ale boli jedinci, ktorí dokázali meditáciou, či stíšením sa dospieť k vyššiemu spojeniu, no všetko to bolo v rámci koncentrácie na Stvoriteľa. Dnes mnohí meditujúci si mylne myslia, že konečným cieľom je nirvana- rozplynutie svojho ja v nejakom univerzalnom vedomi. Avšak skutočný zmysel života je práve zachovanie si vedomia a postup do svetlých úrovní. Vzdať sa treba iba škodlivého ega v zmysle domýšľavosti a nafúkanosti. A tak pre toho, kto verí v Boha a má poznanie je meditácia neškodná, no pre toho, kto má falošnú predstavu o rozplynutí sa je nebezpečná.


moon   |   ip:193.200.1   |   2009-06-12  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v prvom rade si treba ujasnit co to "meditacia" vlastne je pretoze tento vyraz v skutocnosti v povodnxch budhovxch ani jogickxch textoch neexistuje pretoze je prebratx z grectinx. V skutocnosti to co popisuju yogovx majstri a buddha je prirodzenx stav mxsle ktorx ma kazdx jedinec od narodenia a postupom casu ho straca na zaklade vxchovx a dogiem a pod. veci. Tie technikx maju len pomoct najst to co sme davno stratilx. Mxmochodom stav osvietenia sa neda popisat kazdx ho zaziva indxvidualne na zaklade svojej skusenosti. To su slova cloveka ktorx sa vola Sogyal Rimpoče.


+   |   ip:95.102.25   |   2009-06-12  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravé šťastie (osvietenie) dosiahne človek spolu so zvouzískaním slobodnej vôle. Tieto dve veci úzko súvisia. Tak ako pravá láska neznamená činiť druhému to čo sa mu páči, ale to čo je preňho prospešné, tak skutočná slobodná vôľa je robenie nie toho čoho chcem, ale toho čo mám robiť. Najdôležitejšie je zistiť čo je správne, nájsť univerzálnu Pravdu, ktorá sa predsa nikdy nemení, pretože je večná. Gautama Buddha pri svojich meditáciách sa vždy obracal k Bohu o ktorého existencii bol presvedčený, čo dnes asi sotva kto z jeho domnelých následovníkov činí a tak sa vystavuje nebezpečenstvu upadnutia do pýchy na základe domnelého pokroku (stavov blaženosti), ktorý nesmie byť cieľom ale iba cestou. Takýto domnelí osvietenci potom, keď už si myslia, že dosiahli "osvietenie" zhromaždujú okolo seba stúpencov. (napr. Eduard a Míla Tomášovi, atd...) Myslia si totiž, že majú "Boha" v sebe a tak ich osvietenie je skôr na škodu nie len im ale aj širšej verejnosti.


moon   |   ip:193.200.1   |   2009-06-12  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no Gautama Siddharta teda hxstorickx Buddha sa k bohu asi neobracal pretoze on len hladal podstatu mxsle ...nasledne ked dosiahol osvietenie nasiel zaroven aj boha ale nikdx o tom takto nerozpraval pretoze to je bezpredmetne ...kazdx si to musi zazit sam abx to pochopil a na to existuju "meditacne" technikx ktore maju pripravit mxsel na to abx to bola schopna pochopit.


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-12  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento stav sa naozaj nedá popisat slovami. Ja si myslím ze som ho uz parkrát zazil ale boli to len okamihy ktore som predsa pocitoval ako ovela vacsi casovy úsek. Nebolo to pri meditácii ale az po nej. Konkretne sa my to stavalo pri aikide(Bojove umenie). Bolo to nieco.........krasne.


moon   |   ip:193.200.1   |   2009-06-12  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Ryuzaky: a presne o tom to je abx to nejakx cas trvalo aj po tom :))) a samozrejme bx sa to malo predlzovat :)))


+   |   ip:95.102.25   |   2009-06-12  (10:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gautama a Siddharta nie je tá istá nistorická osobnosť. Čo sa týka Siddhartu máš pravdu. Avšak Gautamova cesta bola trochu iná. Gautama bol Siddhartov vnuk.


moon   |   ip:193.200.1   |   2009-06-12  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gautama Siddhárta je hxstorickx buddha tu si to pozri http://www.iencyklopedie.cz/buddha/
este bol oznacovanx ako sakjamuni...
...


+   |   ip:95.102.25   |   2009-06-12  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To čo sa traduje nie je pravda. Avšak ja nepopieram, že Siddharta nieje historická osobnosť. Meno "Gautama" bolo rodové meno celej rodiny. Siddharta ho nepoužíval. Ani jeho synovia Sudodhana a Rahula. Toto meno bolo pridelené až jeho vnukovi. Ten mal poznanie od mlada a nemusel oň bojovať ako Siddharta, ktorý je autorom osemdielnej cesty.


moon   |   ip:193.200.1   |   2009-06-12  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale v podstate to je jedno dolezite je co tu zanechal...
aj ked mnohe z meditacnxch tachnik ktore ucil su ovela starsie...
vlastne ich spopularizoval :))


+   |   ip:95.102.25   |   2009-06-12  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Buddhismus" vznikol až mnoho rokov po živote rodu "Gautama". Základom je brahmanismus, ktorý sa Gautama snažil vykoreniť zo spoločnosti a so Siddhartovým učením nemá veľa spoločného. Tak sa napr. vyučuje, že človek sa môže narodiť ako kvet, motýľ či kameň. Tomu Gautama nikdy neučil. Je to lož. Človek sa vracia iba v ľudskej forme. Čo sa týka meditačných techník, nemám o nich prehľad, pretože sa o ne nezaujímam.


kto   |   ip:87.197.10   |   2009-06-12  (15:35)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Všetko o meditácii
http://rapidshare.com/files/83919104/repka_meditacia.pdf


+   |   ip:95.102.25   |   2009-06-12  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kto, vďaka za knihu od Repku Všetko o meditácii.


mike   |   ip:212.5.195   |   2009-06-12  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A co si myslite o kultivacnej praxi Falun Dafa a s tym suvisiace meditovanie???


LisabonskaZrada   |   ip:85.248.12   |   2009-06-12  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este k Marianovi Repkovi...nvm ci ide o neho ale donieslo sa ku mne nejake info o liecitelovi zo slovenska ktory v nedavnom case bol prevezeny v noci do nemocnice s nejakymy zdravtnimi problemami rozpraval mi o tom kamarat ktory ma blizkeho z rodiny v armade a ten hovoril o "svetlach" na oblohe ktore zaznamenala armada v tom istom case nedaleko miesta kde zil ... tak to je co som pocul


+   |   ip:95.102.25   |   2009-06-12  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  musím sa na to pozrieť, nikdy som o tom nepočulIluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-12  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jano nekradni a nesir kradnutie. Tie diela niesu volne k stiahnutiu.


Jozef   |   ip:78.99.136   |   2009-06-12  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím, že pojem emocionálna inteligencia znamená úplne niečo iné, ako sa prezentuje tu a je to hlavne schopnosť empatie a pod.


LisabonskaZrada   |   ip:85.248.12   |   2009-06-12  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ilu bavi ta to?


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-12  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako kedy.Je to moja praca a ta sa casto stava monotonnou v kazdom odvetvi.


Janooo   |   ip:195.146.1   |   2009-06-13  (08:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Iluminator: po precitani> http://www.beo.sk/rozhovory/954-petr-bakalar-spolecnost-neni-jeste-na-diskusi-zrala
vidis, ze sa to uz nepredava, t.j. neda sa to kupit. Sam autor uviedol, ze: Ako sa dajú objednať vaše knihy?

To je problém, Tabu ani Psychologii Romů již nemám. Snad by Votobia mohla udělat dotisk. Jinak knihovny. Mám ale dojem, že jsou texty k stažení někde na internetu.
(Votobie mi však nikdy nedala výpis prodejnosti, jistě mě ošidili, ale hlavní je, že to vyšlo.)

Ja som tam tie linky nedal a tiez som to zacal hladat az na zaklade tej informacie. Nastastie tu knizku Tabu... som uz davnejsie kupil a je fakt dobra.
/vdaka za info Illuminat :) /


Janooo   |   ip:195.146.1   |   2009-06-13  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten kto si to stiahne a kniha sa mu zapaci, nech autorovi posle peniazky: http://ivtt.net/

:)


joplins   |   ip:95.209.25   |   2009-06-13  (08:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  + cau. hned som ta zpoznal, podla toho ducha co z teba ide.... nic v zlom ale presne od zaciatku som mal divny pocit...drz sa.. a hladaj....


+   |   ip:95.102.89   |   2009-06-13  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins čau. som rád, že si ma spoznal. Neboj stále hľadám. Ten "divný pocit" bude asi nekľud ktorý sa v tebe ozýva. Nepotlačuj ho. Dopraj mu sluchu. Nemysli si, že všetko je správne, čomu veríš. Mnoho vecí je úplne inak. Pochopíš neskôr. Najprv sa však musíš pokoriť a priznať si, že človek je tvor omylný a že ty tiež nie si výnimkou.


Iluminat   |   ip:158.195.1   |   2009-06-13  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminator Ty sa tak potrebuješ zviditelnovat až je to smiešne, rieš si svoje komplexy inde hlupaku, v obec nemáš páru o čo tu ide, myslíš si niečo čo si dostal pred oči no žiješ tak isto v nevedomosti a si taký istý niktoš ako ostatní, tak sa aspon nestrapnuj...


sage   |   ip:78.98.153   |   2009-06-13  (15:33)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Co sa tyka hnevu: preco nicit hnev? Hnev, ak mu nie je dodavana energia, mizne mimovolne sam. Preto netreba nicit hnev v zarodku, treba mu prestat dodavat energiu. To plati aj pre vsetky ostatne veci. Nicenim sa mozete dostat do ovela vacsich problemov.


joplins   |   ip:77.241.14   |   2009-06-13  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  +- no ja viem komu som uveril....stale je okolo teba len hmla...vsetko do kopy...


sage   |   ip:78.98.153   |   2009-06-13  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2joplins: pis komu co pises, ked piseme len mi dvaja tak je to jasne, ked tu prispieva viac ludi musis to niekomu adresovat... takto ti odpoviem aj ja aj viac inych ludi


joplins   |   ip:77.241.14   |   2009-06-13  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sage- ja adresujem. toto bolo pre +


sage   |   ip:78.98.153   |   2009-06-13  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako vidis, nestaci :D skus dam pisat pre + alebo 2+:


sage   |   ip:78.98.153   |   2009-06-13  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminator, kde si sa stratil?


a   |   ip:79.127.16   |   2009-06-19  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  diky za clanek, super vysvetleni osviceni a navod na nej


how to dismantle USA   |   ip:83.91.86.   |   2009-06-22  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Tým, ktorí boli schopní aspoň na okamih dosiahnuť stopercentnú emocionálnu inteligenciu, vďačíme za všetky geniálne vynálezy a poznatky, akými dnes ľudstvo disponuje. "
aha, čiže pán Fleming sa pozabudol v extáze, a preto mu zatiaľ splesnela kadička, a pleseň(penicilín) pozabíjal všetky baktérie :)


Siddharta . tamyfiby18   |   ip:85.237.23   |   2012-10-24  (01:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Haha, dá sa to veru všelijako dosiahnuť. Ja som mal tento stav maximálne cca. deň. Išiel som na to presne ako Siddharta, vzdal som sa všetkého, života, tela, majetku, rodiny... a nakoniec aj túžby čokoľvek dosiahnuť. Skoro ma to celé stálo život. Stav to bol síce veľmi vysoký a bol som veľmi výkonný, nikto nedokázal vyvrátiť moje argumenty, lebo som všetko vedel hneď, bez rozmýšľania a hovoril som iba pravdu. Ale tento stav, zvaný tiež nirvána, je vlastne smrť. Keby bolo lepšie byť mŕtvy, tak predsa nechodíme žiť :) Teraz vstupujem do Nirvány len keď nie je do čoho pichnúť, inak si užívam života.


Krovak . fugeputy8   |   ip:195.146.1   |   2012-10-24  (11:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  +: v dobrom, ale podporim Joplinsa. Pises same "Pocul som", "je asi nebezpecne" atd. Ako povedal klasik - Mysliet znamena h...o vediet.
Neber ma ale ze ta kritizujem, posobis na mna tak, ze si v obdobi ktorym si tiez musi prejst asi kazdy - viem vela teorie, prakticky nemam vlastne skusenosti a tak mozem teoretizovat o vsetkom. Hlavne v nom ale neostat, prax je to co je zive. Ako som napriklad cital nejaku tu cast z Abdrushina - vela toho obkecava, ale dat to do praxe vidim ako vazny problem.


Josho . hecoxyru49   |   ip:151.236.2   |   2015-07-07  (14:16)
71% hlasovalo = 7  
mínus plus
  Tajná škola osvietenia a vedomého života: www.osvietenie.webnode.skdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Henry Makow: Politicky nekorektné rady pre mladých mužov

Môj život bol nefunkčný až do mojej päťdesiatky, pretože som naivne prijímal feministické názory predkladané masmédiami. Nikdy som si nemyslel, že by finančná elita bojovala vo vojne za destabilizáciu spoločnosti cestou deštrukcie heterosexuálnych rolí. Tento nenávistný útok zo strany vlády proti tradičnej rodine pokračuje s nezmenšeným nasadením dodnes.


Nikdy sme neboli na Mesiaci!

Anonymous Slovakia

Tajomstvá tajných spoločností - Prof. Dr. Walter J. ...

Protest GORILA

Čo robiť v týchto dňoch? Pripravovať občiansku a...

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ako také ovce

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4242 s