23. September 2019
    
PEACE, smrt a zkáza aneb chybné použití prastarého symbolu - Dolezite.sk

PEACE, smrt a zkáza aneb chybné použití prastarého symbolu


  2011-02-05  (22:19)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - PEACE, smrt a zkáza aneb chybné použití prastarého symbolu

PEACE, smrt a zkáza aneb chybné použití prastarého symbolu

Rok 1968 vešel po celém světě do dějin jako rok mírového a studentského hnutí. Ve Švýcarsku bylo toto hnutí zahájeno takzvaným »Globusovým kraválem«, který započal v sobotu, 29. června 1968 demonstrací před provizorní budovou obchodního domu Globus v Curychu. K této politické demonstraci předtím vyzýval modrý leták kritizující vládu.

Během noci z 29. na 30. června 1968 došlo v ulicích Curychu k potyčkám mezi mladistvými a policií, které v posledních desetiletích už nebyly běžné.

Vrchol studentského a mírového hnutí 60. let byl legendární americký festival Woodstock v roce 1969, který navštívilo přibližně 500 000 lidí, tzv. hippies. Hlavním požadavkem návštěvníků a návštěvnic festivalu byla demonstrace proti společenským normám a válce, která v té době zuřila ve Vietnamu. Krom ideálů míru, svobody a nezávislosti atd. hrály velkou roli také drogy. Požívání drog bylo sice nelegální, avšak pořádkové síly je již nedokázaly kontrolovat. Tabu a společenské předpisy byly zrušeny. Mnoho návštěvníků a návštěvnic Open Air Festivalu tančilo mezi masami lidí svlečeno s holým tělem pomalovaným co možná nejzářivějšími barvami. Ani sexualita nebyla žádným tabu tématem, neboť kultura mladistvých se i tímto prostředkem vzpouzela proti společenským normám. Dalším hlavním motivem účastníků a účastnic ve Woodstocku bylo hlásit se k přirozenosti člověka. Hesla jako Peace, Harmony, Flowerpower, rebelství a mírové demonstrace obletěla svět. Takzvané květinové děti šířily a proklamovaly svůj mír a volnou lásku. Hudba byla politicky motivována a určovali ji protestní zpěváci jako Bob Dylan nebo Joan Baez atd. Historie však bohužel ukázala, že ani mírové festivaly či mírové demonstrace svět k pozitivnímu a evolutivnímu nijak výrazně nezměnily. Na naší planetě tímto způsobem mír vytvořen nebyl – a o cca 35 let později na ní bují války, vraždy a terorizmus ve stěží přehlédnutelné míře.

Mnoho hrdinů z mírového hnutí bylo pohlceno svou politickou kariérou, mocí a dolary. Jména jako Jerry Rubin se úplně vytratila. Rubin byl zprvu radikální mluvčí hippies, potom se stal přizpůsobeným konzumentem vitaminových pilulek a podle zpráv z tisku předčasně zemřel. Kulturu a hudbu 68. let vnuci těchto osobností nevidí ani neslyší a nové generace si je vybavují už jen stěží.

Takzvané mírové hnutí a hnutí hippies doprovázel jeden výrazný symbol, symbol, který měl údajně znázorňovat mír, lásku a harmonii. Jedná se o znak, který vešel v celosvětovou známost jako PEACE-symbol. Bylo ho možné spatřit už milionkrát ve všech různých barvách na transparentech, vlajkách, ozdobách, oblečení, tetováních či na obalech od desek atd. V běhu let a s dozníváním hnutí hippies a mírového hnutí se PEACE-symbol znovu pozvolna vytrácel. V novější době však opětovně pronikal a proniká na denní světlo a lze na něj často narazit. Na webových stránkách »http://www.hippie.ch« je jednoznačně spojován s hippies. V současnosti je též všudypřítomný na obličejích protiválečných demonstrantů a demonstrantek. V televizi je taktéž aktuální jako náhražka loga »Viva«.


Symbol smrti coby falešný znak míru

Kolem původu a skutečného významu tohoto PEACE symbolu nebo znaku se točí mnoho interpretací a spekulací. Pokusy o vysvětlení sahají až k tradičnímu vlastnictví satanistů, u nichž PEACE-symbol existuje jako noha vrány. U křesťanů symbol značí řecký způsob psaní slova Kristus – složenina z písmen X (Chi) a P (Rho). Další a značně banální vysvětlení poskytuje jiná historie původu mírového znaku. Údajně se skládá ze dvou písmen N (jako Nuclear = nukleární) a D (jako Disarmament = odzbrojení) z vojenského znakového jazyka vlajkové abecedy. Podle jiných zdrojů jej s kruhovým orámováním symbolizujícím Zemi navrhl v roce 1958 britský designér a umělec Gerald Holtom z pověření odpůrců atomové války. Písmena údajně převzal ze semaforové abecedy (ukazatele směru). Tyto znaky jsou znázorněny pomocí dvou vlajek ukazujících směr. Pro každé písmeno a každé číslo existuje jednoznačná vlajková pozice, již využívá námořnictvo.

Podle dostupných zpráv byl PEACE-symbol poprvé použit o Velikonocích roku 1958. Tehdy se konal pochod z Londýna do Aldermastonu k továrně na výrobu atomových zbraní. Míroví aktivisté, resp. mírové aktivistky s sebou nesli znak PEACE na velkých kartónových plakátech.

V 60. letech se v USA zformovalo rozsáhlé mírové hnutí proti válce ve Vietnamu. Z tohoto hnutí pocházejí odedávna známé výroky, jako např. »Make Love – Not War«. Znak PEACE se stal symbolem mladé generace – PEACE NOW!

Již o něco málo později se symbol objevil u amerického hnutí za občanská práva 60. let. Z toho důvodu se stal během velmi krátké doby mezinárodně známým. Oproti všem obvyklým názorům je však tento symbol mnohem starší, než se předpokládá. Ve skutečnosti totiž vychází z miliony let staré historie vzniku a má zcela odlišný význam. Již před miliony lety jej uvedl v život Nokodemion a nese v sobě význam smrti a posmrtné existence. V roce 2004 vydalo FIGU tzv. knihu symbolů (Symbole der Geisteslehre, Wassermannzeit-Verlag – pozn. překl.), v níž jsou zveřejněny prastaré symboly Nokodemiona.

Zajímavá je též skutečnost, že se moderní PEACE-symbol velmi podobá takzvané staré runě smrti. Odpůrci této staré teorie vzniku však spatřují v podobnosti s runou smrti pouze náhodu a toliko námět pro konspirační teoretiky.


Runa smrti

Další historie vzniku PEACE-symbolu odkazuje na to, že se jedná o matoucí dvojaký význam z anglosaské runové abecedy. V tomto případě měla být použita takzvaná 2. runa »yr« a opakovaně zbagatelizována do podoby »Neronova kříže«. (Vlastní Neronův kříž lze vyvolat pouze z úložních bank a zobrazuje se jako obrácený lotrovský kříž. Lotr = lupič, vrah.)


Neronův kříž, resp. obrácený lotrovský kříž

Vznik znaku PEACE totiž rovněž vychází z jedné historické události, která spočívá asi 1800 let v minulosti. Symbol tak mohl být stěží vyvinut teprve ve dvacátém století.

Podle běžného datování vládl římské říši cézarů mezi lety 54–68 n. l. císař Nero. Tyto letopočty lze však v různých kronikách najít s jistým kolísáním. V letech 54–59 měl údajně na římského císaře Nerona velký vliv filozof Seneca. V pozemském dějepisectví platí Nero za nevypočitatelného, za megalomana, pyromana a psychopata. V roce 59 prý mimo jiné zavraždil svou matku Agrippinu. Nero samotný byl adoptován císařem Claudiem. Když Claudius v roce 53 zemřel, oženil se Nero s jeho dcerou Octavií. Po zavraždění svého nevlastního bratra Britannica se Nero rozhádal se svým vychovatelem, filozofem Senecou. Kolem roku 62 prý Nero zavraždil i svoji ženu Octavii.

V noci z 18. na 19. července roku 64 n. l. došlo ke zničujícímu městskému požáru v Římě. Oheň trval déle než sedm dní. Dějepisectví hovoří o zkušebním ohni, který se však následkem větru dostal mimo kontrolu. Podle jiných záznamů měli požáry založit Tigellinus a další pretoriáni z Neronova pověření. Císař chtěl údajně vytvořit místo pro Domus Aurea (latinsky »Zlatý dům« – pozn. překl.).

Zničující požár v Římě byl všeobecně připisován císařově velikášství. Proto byl císař Nero považován za žháře. V té době se začali organizovat první křesťanští lidé. Věřili řečem a zprávám Petra a Pavla, kteří již coby takzvaní apoštolové putovali s Ježíšem Kristem, resp. s Jmmanuelem. Nehledě na skutečnost, že Jmmanuel nikdy nepovolal žádné apoštoly ani neuděloval žádný apoštolát, bylo již tou dobou Petrem a Pavlem původní učení Jmmanuela zfalšováno. Společenství těchto prakřesťanů platilo v očích Římanů a vládnoucích již brzy za nebezpečnou sektu. Proto byli jeho členové pronásledováni. Pronásledování křesťanů císařem Neronem nebylo žádné zásadní pronásledování křesťanů z náboženských důvodů, mnohem spíše se od sebe Nero podle dějepisectví pokoušel odvrátit podezření ze žhářství. Za tímto účelem přišla zodpovědným osobám neoblíbená křesťansko-náboženská menšina jako na zavolanou. Mnoho křesťanů bylo obžalováno ze spiknutí a ukřižováno, zašito do pytlů a hozeno psům nebo upáleno jako živé pochodně. Oba křesťanští buřiči, Petr a Pavel, byli podle různých církevních otců popraveni v Římě. Pavlovi byla jako římskému občanovi uťata hlava mečem a Petr byl přibit na kříž. Nero samotný však podle údajů Plejaren neodpovídal onomu krvežíznivému a pyromanskému monstru, jak jej historie popisuje. Mnohem spíše byl i on obětí vražedných intrik a zákeřných útoků. Nero zemřel o několik let později vlastní rukou.

Člověk by měl však nyní vědět, že v římské době měl popravčí kříž zcela odlišný tvar. Navzdory teologickému názoru a učení neměl římský kříž onen známý tvar, který se mylně zobrazuje také v souvislosti s ukřižováním Jmmanuela. Odsouzení byli přibíjeni na kříž, jehož ramena směřovala vzhůru v šikmém úhlu ve tvaru písmena »V«. Tento tvar kříže byl používán v úzké vazbě na prastarý symbol stromu života. Jednalo se o symbol stromu, jehož větve ční k nebi. Ona dnes známá křesťanská podoba kříže s úhlem 90° se začala používat teprve později. Odsouzení byli zpravidla přibiti na kříž hlavou vzhůru. Dále se odsouzeným nepřibíjeli hřeby skrz dlaně, nýbrž skrze předloktí v oblasti zápěstí. Tímto způsobem byl v předcházejících letech přibit na kříž i Jmmanuel.

V případě ukřižování Petra se však věc měla trochu jinak. Petr byl ze zcela určitých důvodů přibit na kříž obráceně, hlavou dolů, takže jeho paže směřovaly dolů proti zemi ve tvaru písmene »V«. To je také tvar, který znázorňuje takzvaný PEACE-symbol.

Legenda hovoří o tom, že Nero zavražděním a ukřižováním buřiče Petra odkazoval na mír. Smrtí křesťanského sektářského vůdce měl být znovu nastolen klid a pořádek, a tedy mír. V této souvislosti se ještě dnes hovoří o takzvaném Neronově kříži. Vpravdě se stran této výpovědi jedná o přičítání, které podle všeho již nelze dokázat.

Latiníci staré římské říše dobře znali význam mnoha starých symbolů. Znali též význam tvaru vzhůru směřujícího popravčího kříže, znázorňujícího strom života, jakož i dolů směřujícího kříže, ztělesňujícího smrt. Zdroj jejich vědomostí je však dnes již nejasný. Možná byl symbol zaznamenáván z generace na generaci nebo ústně tradován, čímž přečkal tisíciletí. Na druhou stranu však mohl být také nějakými nevědomými okolnostmi a procesy vyvolán z úložních bank a zaznamenán. Skutečnost ale je, že různí lidé měli vědomosti o této souvislosti a znali význam onoho symbolu. Z tohoto důvodu použili pro ukřižování Petra popravčí kříž v záměrně obrácené pozici. Tím symbolizovali, že síla stromu života plyne zpět do země. Život tak nemohl spět k nebi, nýbrž musel plynout do Země a do půdy, kde byl vydán napospas zničení.

Symbol existuje v podobě dvou různých symbolů. Směřuje-li vzhůru ve tvaru dvojitého »V«, symbolizuje strom života, jehož život a větve spějí k nebi, resp. do výše. To symbolizuje tvořivé snažení sil o relativní dokonalost a trvalý vzestup a postup vpřed. Ve stromu života se život může rozvíjet.

PEACE-symbol s dolů směřujícím »V« v sobě nese hodnotu a význam smrti a posmrtné existence. V případě dnes používaného takzvaného PEACE-symbolu se tedy jedná o dvojnásobně chybné použití a chybný výklad jeho vlastního významu. Jednak jde o chybné použití a přetočení stromu života, jednak o přeměnu symbolu smrti a posmrtné existence v domnělou hodnotu míru. Obrácený strom života brání životní síle účinkovat a nechává ji plynout do země. Tím se protějšek života stává destrukcí života. Symbolizuje zničení, destrukci a zánik. Neodkazuje na smrt v evolutivní podobě, která spěje k posmrtnému životu a naplňuje tak důležitou část lidského života, nýbrž ve svém chybném použití poukazuje na nesmyslnou smrt, na zničení v devolutivní podobě. Znázorňuje tak devolutivní nesmyslnost a vynucenou konečnost. Proto nemůže být PEACE-symbol v žádném případě spojován s láskou, mírem či harmonií; na jeho tvarech ulpívá krev. Krev lidí, jako byl Petr, kteří museli takto vytrpět své zavraždění a již byli tímto nepopsatelně nelidským způsobem ukřižování sprovozeni ze světa. Síla plyne ze symbolu směrem do Země. Opouští život a ten se tak stává bez síly jako vadnoucí květina či jako lidské tělo, jež se pomalu rozpadá.

To vše tedy jasně řečeno znamená, že se dnešní lidé a mírové hnutí mylně ztotožňují se zdánlivým a falešným symbolem míru, čímž vpravdě vyzývají a vyvolávají nepokoj a smrt, disharmonii a necitelnost, jakož i válku, zničení, destrukci, všecko zlé a všechny myslitelné pohromy. A to z následujícího důvodu: Falešný PEACE-symbol, který používají pozemšťané, nese ve svém tvaru ve skutečnosti pravý opak míru, harmonie a života – totiž nesmyslnou smrt a zničení.

Samozřejmě že již miliony let existuje také prastarý symbol míru, jenž rovněž vychází z Nokodemiona. Onen pravý a starý symbol míru ztělesňuje kromě stromu života také květinu a znázorňuje se takto:


Symbol míru

překlad: Jan Bayer, korektury: Michal Dvořák, Ondřej Štěpánovský

 

Zdroj: http://cz.figu.org/news/mir-at-je-na-zemi-/


Herpon
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-02-08  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Démoni milujú lož, prekrúcanie pravdy a vodenie ľudstva za nos.


LeoDnB   |   ip:88.212.40   |   2011-02-08  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ve skutečnosti totiž vychází z miliony let staré historie vzniku a má zcela odlišný význam. Již před miliony lety jej uvedl v život Nokodemion a nese v sobě význam smrti a posmrtné existence." ... milióny rokov ? :D.. to tam akože dakto vtedy bol a to zaznamenal ? Určite dajaký Homo Habilis... smutné, že už vtedy uctievali satana :/


zero   |   ip:217.115.2   |   2011-02-09  (07:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Symboly a jejich významy se dají lecjak překrucovat. Hitler použil svastiku s rameny směřující na opačnou stranu,než předloha. A když otočím Peace - hippies symbol o 180°,vidím znázornění ženského klínu,symbol života.


vronski   |   ip:91.127.92   |   2011-02-09  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista joplens a spol.

ze vas to este bavi omeilat jednu a tu istu pesnicku... demoni , satan, vam to v hlavach riadne sije :)diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Vysadnite na bicykel! 10 dôvodov, prečo to už neodkladať

Bicyklovanie znižuje riziko vzniku srdcových ochorení, vysokého krvného tlaku, obezity a cukrovky. Hrubý odhad hovorí, že cyklista, ktorý pravidelne prekonáva malé vzdialenosti, si môže znížiť riziko úmrtia na srdcové choroby až o 22 %. Pravidelné bicyklovanie do a z práce je najlepší spôsob, ako si zabezpečiť odporúčanú polhodinku pohybu denne. A má to aj ďalšie výhody:


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji

O pozadí strany SDĽ,SMER,99% a iné “psie” kúsky

Ekonomický vrah

Ako sa vyhnúť utrpeniu?

Je čas na SNP 2 !!!

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4634 s