21. August 2019
    
Pět stupňů kolapsu - Dolezite.sk

Pět stupňů kolapsu


  2010-09-30  (18:09)  |  Úvahy a komentáre
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Pět stupňů kolapsu
Pět stupňů kolapsu

Následující text je pokusem o stručný souhrn myšlenek Dmitrije Orlova. Dmitrij Orlov (*1963) je softwarový inženýr, působící v oborech fyziky vysokých energií a internetové bezpečnosti a také v neposlední řadě jako aktivista hnutí ropného zlomu. Narodil se v sovětském Leningradu (dnes ruský Sankt Petěrburg), odkud se jako dvanáctiletý odstěhoval do USA a do SSSR/Ruska se vracel na dlouhodobé pobyty v době nejhlubší krize na přelomu 80. a 90. let. Své zkušenosti z rozpadu sovětského impéria se pokusil zobecnit ve formě tezí o pěti stupních kolapsu průmyslové civilizace. Domnívá se, že podobný proces jako v bývalém SSSR nyní probíhá v USA. Současnou finanční krizi považuje za první stupeň kolapsu americké společnosti, který předpověděl už v roce 2006. Ve své knize Reinventing Collapse: Soviet Example and American Prospects (Znovuvynalézání kolapsu: Sovětský příklad a americké vyhlídky, ISBN 9780865716063) vyjadřuje přesvědčení, že Rusové byli na zhroucení sovětského impéria ve své době mnohem lépe připraveni, než jsou současní Američané na kolaps svého státu a že pro řadové občany USA bude rozklad současné podoby jejich společnosti mnohem bolestnější a bude mít pro ně i svět dalekosáhlejší důsledky, než měl svého času rozpad SSSR.

Elisabeth Kübler-Rossová popsala pět stupňů průběhu osobních tragédií člověka včetně vyrovnávání se s vlastní smrtí jako popření, zlost, smlouvání, depresi a přijetí. Někteří myslitelé a aktivisté jako James Howard Kunstler nebo John Michaeal Greer si všimli, že tento model až překvapivě dobře vyhovuje způsobu, jakým se společnost (nebo aspoň její informovanější a dosud myslící části či jednotlivci) vyrovnává s nevyhnutelností nastávající budoucnosti v situaci, kdy instituce a systémy zajišťující život jsou podkopány kombinací vyčerpání zdrojů, katastrofálních klimatických změn a politické impotence. O jemnější struktuře nadcházejících změn však bylo dosud málo řečeno. Můžeme najít široké spektrum přístupů od „kruté a dlouhodobé recese" finančních a ekonomických „odborníků" přes Kunstlerovu „Dlouhou nouzi" až po teorii Josepha Taintera o nutném zhroucení každé civilizace po dosažení určité míry její složitosti.

Pro ty z nás, kteří už jsme prošli všemi stupni smíření s perspektivou nadcházejících společenských a hospodářských otřesů, by mohlo být užitečné mít k dispozici přesnější terminologii, která půjde za emocionálně zabarvené fráze. Systematika kolapsu může posloužit pro vytváření specifických plánů společnosti, komunit i jednotlivců pro jeho konkrétní fáze. I když nebude existence společnosti na současné úrovni společensko-ekonomické komplexnosti nadále možná, i když za určitých okolností je rozpad společnosti nevyhnutelnou a funkční reakcí na určité změny podmínek, přesto nemusí nutně dojít k masovému vymírání lidstva a přesunu několika přeživších jedinců do bídné existence v divočině. Kolaps lze koncipovat jako řádný a organizovaný ústup místo bezhlavého útěku.

Orlov se domnívá, že osobní znalost procesů hroucení obou supervelmocí - již uzavřeného sovětského a právě probíhajícího amerického - ho opravňuje k následující definici pěti stupňů kolapsu.

1. stupeň: Finanční kolaps

Ztrácí se víra v „obchod jako obvykle". Budoucnost se už nijak nebude podobat minulosti, pokud jde o odhad rizik a zajištění finančních aktiv. Finanční instituce se stávají insolventními, úspory jsou zničeny, ztrácí se přístup ke kapitálu.

Hlavním dluhovým „závislákem“ a gamblerem je vláda USA. Jedinci mohou být jakkoli morální a snažit se poctivě vyrovnat se svými dluhy. Vláda však nadále vytváří astronomické dluhy na účet občanů. Všechny úrovně vlády, od obcí, které potřebují finanční trhy k financování veřejných prací a služeb, až po federální vládu, která je závislá na zahraničním financování svých nekonečných válek, jsou odkázány na veřejný dluh. Proto si nemohou přestat vypůjčovat a dělají všechno pro to, aby hra trvala, dokud to půjde.

před po
důchody vládní pomoc, charita
vlastní bydlení squatting
investice prodělky
úspory hyperinflace
obchody na dluh obchody za hotové, barter
finanční nezávislost fyzická provázanost

Jediná věc, kterou vláda předvádí, je další úvěrování těch, kdo jsou v potížích, snižování úrokové míry hluboko pod inflaci a pumpování peněz do insolventních finančních institucí. To snižuje hodnotu dolaru a vede to k hyperinflaci, která je špatná pro každou ekonomiku, ale hlavně pro tu, která je odkázána na dovozy. Jak vysychají importní toky a hroutí se na nich závislá odvětví, nastává 2. stupeň – hospodářský kolaps.

2. stupeň: Hospodářský kolaps

Ztrácí se víra, že "trh vše vyřeší". Peníze jsou znehodnoceny a/nebo se stávají nedostatkovými, komodity se hromadí, dovozní a prodejní řetězce se hroutí, všeobecný nedostatek potřeb k přežití se stává normou.

Hluboce zadlužená americká vláda je donucena přistupovat na podmínky svých zahraničních věřitelů, kteří vlastní mnoho národního bohatství – půdy, budov a podniků. Vnucuje obyvatelstvu úsporná opatření, udržuje zákonnost a pořádek drastickými prostředky a subvencuje výstavbu továrních měst a plantáží zahraničních vlastníků.

před po
peníze jsou nedostatkové výrobky jsou nedostatkové
ekonomika služeb svépomocná ekonomika
zkonzumuj co můžeš ukradni co můžeš
nákupní centra bleší trhy
supermarkety stánky sedláků
kult nového udrž staré věci fungující
dovezené zboží tuzemské náhražky

Jakmile se lidé dopracují k poznání, že mít takovou vládu není nejlepší nápad, podmínky nazrávají pro 3. stupeň – politický kolaps.

3. stupeň: Politický kolaps

Ztrácí se víra, že "vláda se o nás postará". Pokusy úřadů zmírnit všeobecnou ztrátu přístupu ke komerčně poskytovaným životním nezbytnostem selhávají, politický establishment ztrácí oprávnění a důležitost.

Většina země je územím zakázaného vstupu pro to, co ještě zbývá z vládních a správních orgánů. Zahraniční věřitelé zjišťují, že jejich pohledávky nakonec nebudou splaceny, odepisují ztráty a odcházejí. Zbytek světa se chová, jakoby žádné Spojené státy neexistovaly. 3. stupni je možné se vyhnout včasným nasazením mezinárodních mírových jednotek a nevládních humanitárních organizací. Domácí úřady nemají ani zdroje ani autoritu nebo dokonce vůli brzdit dynamiku kolapsu a zreformovat se způsobem, který by obyvatelstvo akceptovalo.

Vakuum vzniklé po nefunkčních federálních, státních a místních vládách je zaplněno řadou nových mocenských struktur. Zbytky bývalých pořádkových a ozbrojených sil, městské gangy, etnické mafie, náboženské sekty a bohatí vlastníci nemovitostí se snaží vytvořit si svá malá království na ruinách velkého státu a bojují všichni proti všem o území a přístup ke zbytkům zdrojů.

před po
nároky a požadavky nesplněné sliby
veřejné služby veřejná protekce
daně a rozpočty korupce
policejní ochrana vojenské hlídky
odvoz odpadků skládky v každé čtvrti
silnice a mosty výmoly a objížďky

Nastává čas Velkých Mužů: Charismatických vůdců, davových řečníků, bezohledných macchiaveliovských princů a válečných náčelníků. Na šťastnějších místech zjišťují ke všeobecnému užitku, že je lepší spojit síly a sdílet zdroje a přetvářejí se do nějaké formy legitimní místní vlády, zatímco na zbytku území jejich přatlačování o moc vede ke spirále konfliktů a otevřené válce.

4. stupeň: Sociální kolaps

Ztrácí se víra, že "naši lidé se o nás postarají". Místním sociálním institucím jako charitám nebo jiným skupinám snažícím se vyplnit mocenské vakuum docházejí zdroje nebo se rozapdají ve vnitřních konfliktech.

před po
solidarita každý sám za sebe
vzájemná pomoc konfrontace
sousedské skupiny toulavé tlupy
diverzita etnické čištění

Společnost se stává tak dezorganizovanou a zbídačelou, že nemůže nadále podporovat Velké Muže. Rozkládá se na širší rodiny a malé kmeny o několika rodinách, které shledávají výhodným držet pohromadě pro vzájemnou podporu a obranu. Tato forma společnosti trvala nějakých 98,5% doby existence lidstva jako biologického druhu a může být považována za prazáklad lidské existence. Na této úrovni organizace mohou lidé přežívat i tisíce let.

5. stupeň: Kulturní kolaps

Ztrácí se víra v humanitu. Lidé ztrácejí schopnost laskavosti, šlechetnosti, ohleduplnosti, vcítění, poctivosti, pohostinnosti, soucitu, milosrdenství. Novým mottem se stává "ty zemři dnes, abych já mohl zemřít až zítra".

před po
chápeme a poznáváme sami sebe a druhé nechápeme a nepoznáváme sami sebe ani druhé

Jestliže společnost před kolapsem je tak atomizovaná, odcizená a individualistická, že nemůže vytvořit soudržné širší rodiny a kmeny nebo jestliže životní prostředí je tak zničené, že se hlad a bída stanou obecně rozšířenými, může nastat stupeň 5. Převládají nejjednodušší biologické imperativy přežití párových rodin s dětmi. Širší rodiny se rozpadají, staří jsou ponecháni svému osudu. Soudržnost společnosti je zničena.

Jestliže stav společnosti před dosažením stupně 5 lze považovat za historickou normu, jeho dosažení přivádí lidstvo na okraj fyzického vyhynutí.

Důvody k optimismu

Finanční pyramidové hry a globální konzumerismus jsou u konce. Bezvládí však není řešením. Ne všechny stupně kolapsu jsou zcela nevyhnutelné. Částečná obnova po jejich dosažení je možná. Vzájemné načasování jednotlivých stupňů může být na různých místech různé, některá místa mohou být stabilnější. To, co je odsouzeno k zániku, však je lepší nechat zkolabovat. Takže zapomeňme na vojenské základny v cizině, zapomeňme na „oprávněné“ nároky vůči jiným zemím, zapomeňme na trojitý kruh, který obepíná zastupitelskou demokracii, ale stále bude potřeba, aby někdo vydával pasy, hlídal zásoby jaderných zbraní a poskytoval další všední, ale nezbytné služby, které může poskytovat jen centrální vláda. Pro většinu ostatních potřeb bude vyhovovat lokální samospráva.

Hospodářský rozvrat nemusí být konečný. Je dost dobře možné, že spontánně vznikne nová ekonomika, která zajistí většinu základních životních potřeb. V místech dosud sociálně a kulturně zcela nerozvrácených je skoro jisté, že lidé převezmou odpovědnost a začnou dělat to, co je potřeba, bez čekání na oficiální požehnání.

Někde už sice sociální a kulturní rozvrat zřejmě částečně nastal a je zatím dobře maskován dostupností financí, obchodování a vládnutí. Může však být překonán a společnost se může změnit směrem zpět k humánním normám, jestliže obecná hrozivá očekávání probudí v lidech zdravé instinkty.

Rozumná očekávání a závěry

Vědomí toho, co přijde, nám může poskytnout duševní klid dokonce i uprostřed kolapsu. Nostalgie po starých dobrých časech ani popírání nadcházejících rozsáhlých změn však nejsou rozumnými reakcemi. Zoufalá snaha o zachování státu quo je úkol pro blázny a pošetilce. Jestliže víme, co přijde, můžeme začít aktivně ignorovat věci, na nichž nebudeme moci být závislí. Jestliže to udělá dost lidí v dostatečné míře, můžeme se dost rychle octnout v lepším světě. Můžeme čekat, až styl života, který ničí planetu i lidi, nebude nadále fyzicky možné udržet. Nebo se z něj můžeme vyvázat, dokud je čas.

Kolaps se tak může stát rájem i peklem – záleží na síle společnosti a kultury.

Pojďme tedy učinit závěry.

1. Finanční kolaps je v běhu a bude pokračovat ve svém směru a svým tempem. Insolventní banky budou ještě nějaký čas po nalití veřejných peněz vypadat solventně, ale samy už peníze nebudou schopny poskytovat. Portfolia úvěrů a hypoték na předměstské domy dostupné jen autem se brzy stanou bezcennými. Bude-li pokračovat znárodňování špatných dluhů, brzy se odvrátí zahraniční věřitelé i od státních dluhopisů jako od nadměrného rizika. Bude následovat hyperinflace a ztráta dovozů.

2. Hospodářský kolaps se skoro s jistotou dostaví. Klíčovou dovozní položkou je ropa, které se do USA dvě třetiny dovážejí. Bez ropy se v USA nic nehne a proto jsou dvě třetiny ekonomiky odsouzeny k odstavení. Bude nutno přijít s novými, méně energeticky náročnými způsoby obstarávání základních potřeb.

3. Politický kolaps je také zaručený. S poklesem daňových příjmů nebudou obce a státy nadále schopny splňovat minimální požadavky na údržbu infrastruktury a poskytování komunálních služeb. Lépe organizované obce si snad najdou cesty k řešení, ale mnoho se jich stane nedostupných a neobyvatelných, což způsobí vlny vnitrostátních uprchlíků. Politici jsou velmi daleko od pochopení toho, co se děje, a zabývají se vymýšlením způsobů, jak utratit peníze, které nemají. Zabývat se politikou je proto ztrátou času, snad s výjimkou místní politiky.

4. Sociálnímu kolapsu snad bude možno se vyhnout, ale ne všude. Zřejmě k němu dojde tam, kde jsou struktury společnosti zcela závislé na financích, obchodě a vládě. Je proto nutno rekonstituovat společnost dříve, než dojde ke třem prvním stupňům kolapsu. Stejně už leckde může být pozdě. Je to však oblast, kde se postupujícímu kolapsu musíme postavit na odpor, i kdyby jen proto, abychom potomkům odkázali aspoň trochu víc než seznam našich chyb.

5. Kulturní kolaps je něco, o čem je příliš hrozné vůbec přemýšlet, i když někde už k němu možná došlo a je dobře zamaskován dosud funkčními institucemi. Doufejme, že většina lidí se vzpamatuje a pod tlakem temných perspektiv si ještě dokáže vzpomenout na svou lidskost. Možná bude potřeba vytvořit, napodobit nebo importovat zatím nepostižené životaschopné subkultury – komunity přistěhovalců, Amishe a Mennonity, komunity hippies, lóže a řády apod. Tato společenství musela v nedávné době čelit nepřízni a různým ústrkům a nepříznivá zkušenost v nich vytvořila sociální soudržnost. Mohou také přijímat různá vědomá rozhodnutí k preventivnímu zjednodušení uspořádání jejich života. Musíme udělat vše, abychom se tomuto konečnému stupni kolapsu za každou cenu vyhnuli, protože v sázce není nic menšího než osud naší lidskosti

Z uvedeného vyplývají také rozumné individuální i společenské reakce na jednotlivé stupně kolapsu, které lze závěrem stručně shrnout takto:

1. Žít s co nejmenší potřebou peněz

2. Zajišťovat si základní potřeby svépomocí

3. Vládnout si sami

4. Vytvářet soudržné a vzájemně odpovědné komunity

5. Obnovovat a podporovat klasické lidské ctnosti


prebraté z blisty.cz

eM
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lant   |   ip:188.75.17   |   2010-09-30  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANO !


underdroid   |   ip:195.28.83   |   2010-10-01  (08:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este by som doplnil bod:
6. Nezavislost komunit (mesta,obce,dediny,rodinne domy) na energiach. priklad: V susednych Cechah na Morave som videl dedinku ktora mala vlasnu slnecnu elektraren, a druzstvo si vyraba vlastne palivo a naftu z repky olejnej a zpracuva drevostiepku na lis. brikety.A takychto 'komunit' je po zahranici dost. PS-> Stroj na domacu vyroby nafty (z prepalenych rastlinnych olejov,semiacok repky ...) dostat aj v SK. :o)valdo   |   ip:95.103.9.   |   2010-10-01  (08:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Výborné,.. a návod na začiatok samostatnosti a prevzatia nášho osudu do vlastných rúk je tak jednoduchý, že sme ho museli hľadať až v minulosti. Všetko nemožné je vlastne veľmi jednoduché. Chce to len presunúť problém z jednej strany mozgu na tú druhú. A odstrániť z našej mysle rôzne druhy závislostí, ktoré nám tam natlačili vyvolení, teda, manipulanti mysle.bo   |   ip:78.99.128   |   2010-10-01  (09:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne, valdo a ostatní.
Treba začať u seba, príklady ťahajú. Step by step.
Idem odkrývať desaťročie nepoužívanú studňnu.
Sú v nej žaby tzn. že voda je živá, nie ?
Čo mi poradíte DrHujer ??bo   |   ip:78.99.128   |   2010-10-01  (09:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dolezite.sk sa stáva doležitým ,
aj diskuzia je vecnejšia, fajneee...


VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2010-10-01  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zatial nemam cas precitat si to cele ale po zbeznom pohlade to vyzera na velmi dobry clanok. Zivot je zmena. Je naivitou a hlupostou mylne sa domnievat, ze vsetko ostane po starom a silene udrziavat nemenny stav veci. Aj takto (ako je to popisovane v clanku) moze vyzerat nasa buducnost, buducnost sveta za par rokov mozno desatroci. Kazdopadne zmeny sa deju, ci uz budu priemne alebo nie.


underdroid   |   ip:195.28.83   |   2010-10-01  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM ,ten link a obrazky ... , zeby to bol frontalny okraj tlakovej nize?


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-10-01  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  underdroid, dobrý postreh.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-10-01  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  underdroid: a toto je sposobene cim?
http://www.slideshare.net/guestcdfdc5/chemtrails-experiments-in-weather-control
underdroid   |   ip:195.28.83   |   2010-10-01  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sorry, zdravy rozum mi hovori ze by 'photoshop'?! ... daj si lupu a pozri details, neni to az tak tazke vykuzlit , aj ked sa priznam ze tie pics nahanaju vo mne hruzu. (*)


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-10-01  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A tie satelitne snimky?Vsak vystihuju presne co vidiet na oblohe.Akyze fotosop?Mam aj ja fotky ktore som fotil.


ANONYM   |   ip:85.216.14   |   2010-10-01  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  underdroid
je iste ze sa tu nikdy nevyskytovali tornada je iste ze taka oblacnost tu nikdy nebola nezijem tu 5rokov a nevysimam si nebol len tolko,a iste je ze sa to tu coraz viac u nas podoba na to ake maju pocasie v usa,ze by to bolo harrpom a radarmi a chemitral ?na co poukazuje uz riadne vela ludi.hujer ty si odbornik na vsetko ako vidim.takych je fakt malo., co sa tvaria ako najmudrejsi na svete.a vsade boli vsetko videli.nie som odbornik ako ty na vsetko ale mam oci a pamat velmi dobru a preto si dobre pamatam co bolo pred rokmi .takze mna len tak lahko neoblbnu.-s.


ANONYM   |   ip:85.216.14   |   2010-10-01  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hujer
sledujes mesiac vobec objavili sa tu infa ze sa s nim nieco deje ,videl si ,je fakt iny dnes v noci som ho mal moznost skutocne vidiet.aj to je photosop?ludia vsak mate oci tak nebudte krepi a kukajte kolo seba a nie to je blbost a padla,kazdy moze si vsimat mesiac pokial im to oblacnost dovoli .a nech potom hodnoti a vyjadruje sa.nie to je blbost a kuka telku dalej.to su veci ktore si moze sam a kazdy overit bo to vidno len treba chciet-


underdroid   |   ip:195.28.83   |   2010-10-01  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rad by som len dodal ze neverim hned vsedkemu co je strankach google,blog o chemtrail ,o politike, o reklame, o 2012, o konci sveta ... ,nezabudajte z vsetko co citate a vidite moze ucelovo do seba zapadat a vytvarat v nas flustrujuci dopad,taky ze existuje naka hrozba.Nikdy nikomu neverte a nenechajte sa ovplyvnit nazorom a myslienkami inych.Majte svoj zdravy usudok,a nepodliehajte negativnemu psyche skupniek ludi co tieto udalosti vedome/nevedome vytvaraju.


underdroid   |   ip:195.28.83   |   2010-10-01  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  'prave' - ak mozes daj do blogu link na tvoje fotky chemtrails. (dufam ze je to vysoke rozlisenie) ,diky.


ANONYM   |   ip:85.216.14   |   2010-10-01  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  unde
a doplnim a hlavne nerobte nic proti tomu nech to dalej v klidku pokracuje.nech si mozu nerusene sprejovat dalej.nestavajte od telky a nevsimajte si ani nech vas nenapadne kuknut na nebo ze nahodou ci ty ludia co tvrdia ze je cemlitrals realita nemaju pravdu ,vsak o nic nejde nejde o zdravie vas a vasich deti a ani tejto zeme.


ANONYM   |   ip:85.216.14   |   2010-10-01  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a tak vsetko automaticky vyhodnodte ako debilitu a nerusene kukajte dalej panelak a spravy kde najpodstanejsie je kde koho zabili a ako komu co ukradli.a niez vas napadne si vsimat co sa deje okolo vas po pri zarabani a priprrave na zarabanie penazi si vsimat aj nieco ine.a uz vobec nech vas nenapadte robit nieco protitomu,lebo oni isto robia a dbaju o to aby stesa mali co najlepsie.a preto to robia aby sa zem neoteplila az prilis.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-10-01  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym, hviezdnu oblohu sledujem a fotím. S mesiacom sa posledných pár dní nič nedialo. Ale rád si pozriem stránku astronómov, kde tom píšu. Len som žiadnu takú stránku nenašiel. Sú tam len stovky fotografií, meraní a tabuliek polohy. Všetko je v normále.


underdroid   |   ip:195.28.83   |   2010-10-01  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Radby som vediet co proti 'zlu' robite konkretne? okrem toho tema chemtrails je mimo tejto rubriky.doriti! uz ste doterny a trapny ako nabozensky fantici!chcel som si precitat diskusiu k clanku 'Pat stupnou kolapsu!' ... a zase ten chemtrails. ty ANONYM ty si ako vyrazka na riti ,vsade sa pchas aj stym tvojim chemom.Najdi si svoj vlasny blog a tam si onanuj. (hlboko sa ospravedlnujem vsetkym ,ale niektory znevazuju obsah tohoto clanku a webu) Dik.


VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2010-10-01  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No po oprecitani si myslim ze to nemusime vidiet tak tragicky (mimochodom o teori Josepha Taintera sa mozete dozvediet viac napr z http://www.martinus.sk/?uItem=73176 :))
I ked po vysledku nasho referenda resp. skor po tej ohromujucej ucasti, mam pocit ze ludia si radsej pockaju s usmevom na svoj zanik ako by mali radsej slobodne nieco zmenit. Asi by tiez vyckavali a rozmyslali ci niekto na nich zase nechysta nejake podvody alebo este lepsia absurdita. Zivo si viem predstavit ako by ludia sedeli v horiacom dome a odmietali zavolat hasicov, lebo hasici nahodou patria pod neake ministerstvo, ktore ma pod palcom ta a ta politicka strana, ktorej sefuje ten a ten politik...ktoreho by predsa nechceli tym telefonatom podporit, ved radsej nech zhoria. Asi taka logicka pre mna bola ucast niektorych ludi. Ale v konecnom dosledku je clovek sam zodpovedny za svoje rozhodnutia a aj ked je ovplyvnovany, svojej zodpovednosti sa tym nezbavi.
Trosku som odbocil. V kazdom pripade by bolo zaujimave sledovat tieto zmeny spolocnosti, ale nejake drastickejsie zmeny pridu asi az po niekolkych desatrociach mozno storociach a my tu uz zial nebudeme (alebo vdakabohu?).


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-10-01  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bo,

neviem, čo to znamená živá voda. Ale keď máte v studni žaby, môže to znamenať, že je chemicky a biologicky čistá. Mikrobiologicky nie. Ak by ste tam našli mloky, tak je voda čistá úplne. Mloky sa používajú v čističkách a vodárňach ako online ukazovateľ čistoty vody. V prípade náhleho zhoršenia jej kvality je to prvotný ukazovateľ čistoty vody.

Stačí si dať spraviť základný rozbor a uvidíte viac. Pokiaľ nieje na okolí nejaký bordel, alebo sused vypúšťajúci "sračky" do záhrady, bude v poriadku.

Ak máte fotku okolia studne, alebo viac info, pošlite mi mejlom:hujerisko@hotmail.com Poradím, keby bolo treba.

Na zdravie.


ANONYM   |   ip:85.216.14   |   2010-10-01  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hujer co ty nerobis :)a ako vzdy vsetko v norme.pripominas mi niekoho z fan radia :)ako sry mal som ju strasne rad bo bola inteligentna a vtipna ale teraz je mi jej dost luto lebo si vzala do hlavi byt za kazdym vtipna a dost jej to uz nejde bo sa s nej vytratila ludskost.ale je to jej vec.unde vyrazka si ty a na krku ,ja som tu dal len jeden odkaz na clanok a ty si sa do toho obul ,co akceptujem tvoje pravo a nemienim ta vyhanat niekam inde aj ked si sleby jak hovado.alebo plateny ,mozno si zas admin bo nieake nicky tu zmysli a vykocili iny a preto mas osypky z pravdy:polib mi inac,a natahuj si sam.


ANONYM   |   ip:85.216.14   |   2010-10-01  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VVVVVV
ak mozem tak by som odpovedal na toto V kazdom pripade by bolo zaujimave sledovat tieto zmeny spolocnosti, ale nejake drastickejsie zmeny pridu asi az po niekolkych desatrociach mozno storociach a my tu uz zial nebudeme (alebo vdakabohu?). aprave v tomto by som si nebol iisty ze mame cas.este nieaky.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-10-01  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym, beriem za príspevok 175€. Poprosím tie stránky o mesiaci, nech sa na to pozriem, zaujíma ma to a chcel by som vedieť, či sa mýlia astronómovia pri radaroch a ďalekohľadoch, alebo my pri 1200mm objektívoch a stránky na nete.


VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2010-10-01  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym
nechcem aby to vyznelo tak ze cakam uz len na to mozno pride, nikto nevie odhadnut ako sa to bude vsetko vyvijat. Je tu vsak stale aj ta moznost, ze ludstvo ako take bude stale za kazdu cenu predlzovat tuto agoniu a lipnut na "starom svete" co moze este nejaku dobu trvat. O to vecsi ale potom bude nasledovat pad. Vsetko ukaze az buducnost. V buducnosti sa naplno prejavi sila ludskeho umu a ducha. Otazne je ci bude v tej dobe dostatocne silna aby ludstvo mohlo pokracovat vpred alebo sa vrati na zaciatok.


ANONYM   |   ip:85.216.14   |   2010-10-01  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hujer
ta stranka je v starsich clankoch a nvm pochybujem ze ludia co su pri tych dalekohladoch a robia v tom aj keby si to vsimli tak to neuvedu nikde lebo su plateny.skor amateri.ale ty si to mozno nevsimli.vseci.inac v noci som ho videl bolo ciste nebo konecne tak bolo nadherne vidiet ze je vyoseny ze nie je tak osvetlovany ako byval takze voci slnku je pravdepodobne pohnuty.ale nemozem tvrdit ze je to na sto percent venujem mu pozornost len kratko.proste nezvyknem nieco tvrdit pokial o tom nie som presvedceny.je pravda ze na urcite veci nezozeniem ziadny priamy dokaz ale vela veci za da vydedukovat z nepriamich dokazov a veci co nasledovali potom.
vvvvv
suhlasim s tebu aj ja si myslim ze cim neskor si ludstvo uvedomi co sa deje a cim bude mensi pocet ludi ktory sa obratia k lepsiemu a azchovaju si co im bolo dane a ukazane alebo sa vratia k tomu tym horsie veci pridu,je jasne ze nevie nik kedy to pride ale podla toho co bolo povedane uz daleko do toho neni.pravdepodobne ,uvidime.ak dozijeme.osobne si myslim ze uvidime aj ked umreme.


edar   |   ip:217.75.87   |   2010-10-01  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  suhlasi s hujerom. dobra stranka, kde sa da o podobnych veciach docitat je http://earth.tym.sk/


eM   |   ip:95.103.25   |   2010-10-01  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  moznoze uvedomenie ludstva pride skor ako si myslime...


aladin   |   ip:88.103.25   |   2010-10-01  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto téma máte již roky řešené (a nedořešené) zde:
http://zlomropy.wordpress.com/


Edo   |   ip:87.244.19   |   2010-10-02  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Perfektný článok!!!


Lukas   |   ip:188.167.7   |   2010-10-02  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dost dobry clanok .. Teraz len premyslat ci sa Rusko dostane k moci alebo Nemecko,Francuzsko .. hmm .. zeby Izrael .. tam sa prestahuje ta haved z USA . Ano bol Egypt,Francuzsko,Anglicko,USA a nakoniec Izrael..


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-10-02  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jedine Palestine!!!


Unnamed   |   ip:95.102.28   |   2010-10-03  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.blisty.cz/2010/10/1/art54774.html

Mocní tohoto sveta vedia velmi dobre ze nás nečaká žiadna žiarivá budúcnosť a snažia sa zabezpečiť ako sa dá.Na dochodok budete musiet rýchlo zabudnúť,kdo nebude schopný pracovat zomrie od hladu-ak sa nepostará jeho rodina alebo komunita.Komplexný systém v ktorom žijeme je absolútne závislý od dodávok lacnej a dostupnej energie.
Myslíte že by vŕtali pod morom 2km ak by bol zdroj ropy lahšie dostupný?Problém je v tom že vsetku lahko dostupnu energiu sme buď získali alebo tak v blízkej budúcnosti učiníme.
PLNÚ NÁDRŽ PRE KAŽDÉHO vám prajem...


ggg   |   ip:85.216.16   |   2010-10-03  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  berte tieto informacie s rezervou. uz dva roky nam prepokladaju kolaps systemu, hyperinflaciu, pad dolaru a pod. zatial sa nic nedeje. netrvdim ze sa neudeje, ale netreba verit vsetkemu,,,


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-10-03  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym, no netvrdil by som, ze sa tu nikdy nevyskytovali tornada, sice zriedkavo ale scasu na cas sa objavia (nad obyvanym uzemim), nepamatam si uz presne ako davno, nejakych +-10 rokov dozadu sa jedno prehnalo nad drienicou, tam kde preslo vytrhalo stromy a odnieslo strechy (domy vydrzali pretoze su poctive murovane, nie papundeklove :P )


Uite   |   ip:89.173.92   |   2010-10-03  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok bol o falošnom sne ľudstva vymaniť sa z prírodných zákonov alebo aj Božích a určovať si svoje zákony a meradla pre dobro a zlo vytvorením spoločnosti závislej na veciach nie na vzťahoch. Hra na slepú babu končí, schopnosť ľudí vytvoriť umelý svet a dať mu punc spravodlivosti tiež. Prebudenie z kolektívneho sna, ktorý nám bol vsugerovaný bude ozaj tvrdé. Lebo riadiť sa radami v závere článku je nad ich schopnosti a možnosti. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeitgeistmovement.sk%2FNa%2520zamyslenie.pps&;


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-10-04  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K článku by som: Somálsko je príkladom straty kultúrnosti, poriadku, stratou istôt spoločnosti. Ako to vyzerá, článok to predvída, čaká nás čosi podobné...Je z toho východisko?? Možno je ešte chvíľka času, len, to by sa museli, vlastne už musia žiť noví vodcovia!!! Myslíte, že už sú?? Ináč nás vážne čaká tento scenár!!


illuminatedBimbo   |   ip:178.40.11   |   2010-10-04  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kontrola nad energiou a palivami je ""akútna forma kontroly národov"", takže nadnarodne koncerny a iluminati vám nesmu dovolit vytvárať svoje vlastné slobodné energie.

Existuje mnoho foriem energie úplne zadarmo.
Avšak, všetky patenty sú pred nami skryté a vynálezcovia su prenasledovaní a dokonca niekedy aj vynimocne zavraždeny!


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-10-04  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo: ano tak je to.Jedine co nam dufam nemozu zakazat alebo zamedzit je cerpanie energie z "vesmiru".
Pretoze kazda ludska bytost je schopna napojit sa na tuto energiu.Len sme to zabudli.Clovek nemusi jest aby prezil.Moze cerpat energiu priamo zo zdroja a ta je nekonecna a pre vsetkych.Vzdy si "naberiete" kolko spotrebujete nie je viac nutne "skladovat" energiu v tele v podobe tukovych buniek.
Ako sa to da dosiahnut je popisane..


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-10-04  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  underdroid:bohuzial link na moje fotky neprejde domenou dolezite.sk kvoli nejakej pochybnej cenzure.Inak by som ich sem davno hodil.


rod   |   ip:78.141.10   |   2010-10-05  (01:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  interbulo, ten scenar zijeme. Dosial fungujuce institucie nam nedovoluju vidiet rozsah rozpadu.

Vodcovia, su vsade okolo nas, nie vsetci sa vsak vyznaju v tom, co sa deje a bude diat. Cas ukaze, co sme si mali rozvijat.

Jednu vec ale viem, treba na sebe pracovat, je to mozno jedina vec, ktoru ti nebudu vediet vziat.
Drz sa.


eM   |   ip:217.67.22   |   2010-10-05  (09:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  interbulo:
a naco cakas na nejakych vodcov? Su to ludia, ktori povedia nahlas, co si ty myslis? Takych je dost. Politikom moze byt kazdy, napr. aj ja mozem slubit stvornasobne platy, sedempilierovy dochodok, peniaze za zdravotnictvo a pod. Lenze reci sa jedia, a chlieb sa je. Myslim, ze na zaver clanku tych 5 podov je sice teoreticke, ale pekne zhrnutie toho, co by sme robit mali...

eM   |   ip:217.67.22   |   2010-10-05  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  reci sa vravia a chlieb sa je... tak.


Spacespirit   |   ip:95.103.21   |   2010-10-06  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok vyborny,pri jeho citani sa mi vybavoval film Book of Eli...Pravdepodobny scenar,len co je pravda...
Lenze velmi skoro kazdy pochopi,ze druhy den treba na postu ist zaplatit inkaso,lebo ho vypnu,a nejake oranie pody pred blokom je nateraz skor smiesne.Skratka ono si to bude treba vyzrat do dna,lebo malokto "ma vajcia" proste "vystupit" zo systemu,nech je akykolvek zly.Ale kazda snaha sa ceni.Do komory sa chodi,kym su kopoty.Ked dojdu,az vtedy sa tragikomicky konstatuje-"ok,so..what now?":)


hulvath   |   ip:88.100.17   |   2010-10-07  (01:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Underdroid, prosim ta napis mi na hulvath zav. pobox.sk tu dedinu co je na Morave sebestacna, to ma zaujima a tiez prosim kontakt na toho vyrobcu zariadenia na bionaftu co spominas. dik moc.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Izrael míří jadernými zbraněmi na evropská města

Autor knihy The Transformation of War (Transformace války) zdůraznil, že již nyní jsou jaderné hlavice namířeny proti Římu a dalším evropským hlavním městům, což činí hrozbu věrohodnou a umožňuje „přesun“ Palestinců.


Web Prop.sk - Protiprudu.info

Rating slovenských bánk

Jak to pekli papežové od roku 303 do roku 2005

Novinář Kroupa o slovenských miliardářích z Penty a ...

Nemôžeš získať nič, pokiaľ neobetuješ niečo iné ...

Archív

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Po udalostiach, ktoré pohli verejnou mienkou v celej Európe, po šokujúcom precedense, keď európskych a vládnych politikov vôbec napadlo siahnuť na súkromné vklady a to dokonca aj drobným vkladateľom, sme sa rozhodli vyzvať politikov, ktorí sa často a radi stavajú do úlohy zástupcov a ochrancov ľudu, aby jasne vyjadrili snahu presadzovať záujem občanov, ktorý hlásajú predovšetkým pred voľbami.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Den bez lékaře, nákupů, médií

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4257 s