18. September 2019
    
Pletka Finkelstein - Dolezite.sk

Pletka Finkelstein


  2010-03-23  (09:06)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Pletka Finkelstein
O slovenskej, českej a chazarskej lumpen-inteligencii vypovedá očitý svedok Igor Cagáň


Tak teda neprišiel...

Potom, ako sa skončilo prednáškové turné Dr. Finkelsteina v strednej Európe dňa 26. 02. 2010 jeho vystúpením v Berlíne, považujem za potrebné ako jeden z hlavných organizátorov prednášky Dr. Finkelsteina v Košiciach osvetliť dôvody, kvôli ktorým sa napokon jeho prednáška na tému „Memento doby: Sionizmus" u nás neuskutočnila. Vedome tak robím až s primeraným časovým odstupom, s úmyslom nepoškodiť organizátorom vystúpenia Dr. Finkelsteina v Prahe pred samotným uskutočnením sa prednášky v Českej republike a nepoškodiť tak palestínske oprávnené záujmy. Čo však musí byť povedané, povedané byť musí aj za cenu prekonania mlčania z dôvodov „politickej korektnosti".

Do kontaktu s pražskou aktivistkou Mgr. JR zo „stovežatej" som sa dostal prostredníctvom sociálnej siete Facebook-u po poslednej izraelskej ofenzíve v pásme Gazy (Liate olovo /Cast Lead/ 27. 12. 2008 - 21. 01. 2009), počas ktorej sme obaja vyvíjali osvetové úsilie na internete i v uliciach proti genocíde páchanej takzvanými a samozvanými „Židmi" na bezbranných semitských Palestínčanoch (označenie „takzvaní a samozvaní Židia" prvý raz použil židovský historik Freedman a neskôr prevzal slovensko-palestínsky spisovateľ Nidal Saleh, viď:

 • Saleh, N. : Nedotknuteľní. Bratislava : vlastným nákladom, 2003. 163 s. ISBN 978-80-8079-114-8.
 • Saleh, N.: Proč se vraždí v Izraeli? Bratislava : Eko-konzult, 2002. 159 s. ISBN 80-89044-36-0)
 • Autor v knihách dokumentuje chazarský pôvod aškenaziov, ktorí v súčasnosti tvoria 90% populácie takzvaných a samozvaných „Židov" - pôvodne mongolských konvertitov z 10. storočia, - ktorí dnes okupujú Palestínu a označujú sa za „semitských dedičov pradávnej židovskej tradície", a preto Saleh neuznáva tézu „svetového exteritoriálneho židovského národa", prostredníctvom ktorej sa mocichtiví pokúšajú ľuďom navrávať, že takzvaní a samozvaní „Židia" žijúci v rôznych krajinách sveta tvoria jeden „vyvolený národ" stvorený vládnuť všetkým ostatným, pretože Saleh dokladuje, že títo ľudia pochádzajú z rôznych etnických skupín (etnický rozdiel medzi negroidnými sefardmi a kaukazoidnými až mongoloidnými aškenaziami dokladuje aškenazská rasistická politika voči sefardom v dnešnom Izraeli) a národov a v túžbe kolonizovať „svoju" „pravlasť" Palestínu ich spojuje iba náboženský fundamentalizmus poháňaný západným kolonializmom (autor sa pritom nevyhýba, sám súc moslimom, ani kritike moslimského náboženského fundamentalizmu; napokon, svedčí o tom i fakt, že jeho knihy na túto tému sú v arabskom svete zakázané)
 • „Chazari boli z Ázije vytlačení ostatnými národmi ju obývajúcimi, s ktorými viedli nepretržité vojny. Chazari napadli Východnú Európu, aby sa vyhli ďalším porážkam v Ázii. Bojovným Chazarom nerobilo problém dobyť a podmaniť si dvadsaťpäť mierumilovných roľníckych národov východnej Európy obývajúcich približne jeden milión štvorcových míľ. V pomerne krátkom čase Chazari vytvorili najväčšie, najmocnejšie a pravdepodobne aj najbohatšie kráľovstvo východnej Európy. Chazari boli v čase svojho vpádu do Európy pohanským národom. Ich náboženstvo bolo kombináciou falického uctievania a iných foriem modlárstva, ktoré pretrvalo až do 7. storočia. Rôzne sexuálne úchylky, ktorým Chazari holdovali ako forme náboženského uctievania, spôsobili taký stupeň morálnej degenerácie, ktorý chazarský kráľ nemohol zniesť. V 7. storočí sa kráľ Bulan, vtedajší vládca chazarského kráľovstva, rozhodol zrušiť praktizovanie falického uctievania a ostatných foriem modlárstva a vytvoriť nové štátne náboženstvo z jedného z troch monoteistických náboženstiev si kráľ Bulan po zavrhnutí kresťanstva aj islamu vybral za budúce štátne náboženstvo vieru, vtedy označovanú ako „talmudizmus", dnes známu a praktizovanú pod názvom „judaizmus". Táto udalosť je v histórii bohato doložená. Freedman ďalej hovorí, že stačí otvoriť židovskú encyklopédiu, zväzok IV, strana 1-5 a môžeme pod titulom „Chazari" čítať: „Chazari sú tureckého pôvodu, ich život a história sa spája s prvými počiatkami histórie židov v Rusku... Kráľovstvo Chazarov bolo zakladané v druhej polovici siedmeho storočia na severe Ruska ešte dávno pred tým, než sa objavila ruská monarchia (855). V tejto dobe bolo chazarské kráľovstvo na vrchole svojej sily a bolo stále vo vojnovom stave so susednými krajinami. Na konci ôsmeho storočia kráľ (Chan) Chazarov a jeho šľachta a veľké množstvo jeho pohanského ľudu, sa konvertovalo na židovskú vieru... Židovská populácia medzi Chazarmi v čase medzi 7. a 10. storočím náramne rástla. Zdá sa, že okolo deviateho storočia, celá chazarská populácia bola židovského vierovyznania. Bol to jeden z následníkov Bulana, kráľ Obeida, ktorý obrodil chazarské kráľovstvo a upevnil židovské vierovyznanie medzi Chazarmi. Pozýval židovských učencov do svojej krajiny a postavil židovské synagógy a židovské školy. Chazari sa učili bibliu, Mishnah, Talmud a duchovné služby hazzanimu. Chazarské kráľovstvo bolo neskôr po veľkej bitke s Rusmi porazené (r. 965), čo bolo začiatkom konca tohto kráľovstva. Veľa členov kráľovskej rodiny utieklo do Španielska, niektorí utiekli do Maďarska, ale veľa chazarských takzvaných židov zostalo vo svojej krajine." (Freedman, B. : Facts are facts. New York : CPA Books, 1998. s. 52-54, citované podľa Saleh, 2003, s. 31) - Freedman dostupný aj on-line, respektíve v zálohe.


 • Nakoniec, mongoloidná genéza súčasných aškenaziov okupujúcich Palestínu sa odrazila aj v samotných náboženských knihách Pentateuchu, v ktorých sú prítomné dva odlišné náboženské prístupy, jeden polyteistický, nazývajúci paradoxne „jediného boha" v množnom čísle „Elohim" (biblickí vedci používajú pre takéto pasáže v „Mojžišovom päťkniží" označenie „elohosit") a druhý monoteistický, nazývajúci Boha „Jahve" (respektíve Jehova - biblickí vedci používajú pre takéto pasáže v „Mojžišovom päťkniží" označenie „jahvist") (Kryveľov, I. A. : Biblia očami vedy. Bratislava : Pravda, 1986. 239 s.).Tento rozpor v diametrálne odlišných teologických prístupoch v ontológii „Mojžišovho päťknižia" je vysvetliteľný jedine prostredníctvom politicko-etnického členenia historickej Palestíny, keď severnú časť tvoril „Izrael" a južnú zas „Júdea" (Čarnogurská, M. : O niektorých aktuálnych problémoch svetovej historiológie. In : Historický časopis, roč. 42, 1994, č. 1, s. 80-96), zatiaľ čo časť „Izrael" bola okupovaná práve mongoloidnými chazarskými kmeňmi pochádzajúcimi z rozľahlých stepí biblického „raja" (ktorý sa historicky nachádzal na východ od Palestíny, v už zmienenom Chazarskom kráľovstve) a menšia časť „Júdea" bola obývaná pôvodnými semitskými národmi Palestíny. Polyteizmus mongoloidných Chazarov, ako poukazuje slovutná slovenská sinologička Marína Čarnogurská, má súvis skôr s polyteizmom orientálnych národov Ázie, než s monoteizmom palestínskych Semitov, čo príkladuje zjavnou symbolickou príbuznosťou vyobrazení náboženských symbolov Dávidovej hviezdy a orientálneho symbolu Tchaj-ťi tchu reprezentujúceho sily Jin a Jang.
  • Ako si čitateľ môže všimnúť aj na obrázku, symbolický význam oboch náboženských symbolov možno interpretovať súhlasne, a síce, že v oboch prípadoch ide o spojenie dvoch protikladných princípov, ktoré spolu tvoria jednotu. Vľavo, na symbole Tchaj-ťi tchu sú to sily Jin a Jang v podobe „naháňajúcich sa kvapiek", z ktorých každá už obsahuje zárodky tej opačnej, a vpravo, na Dávidovej hviezde v podobe dvoch rovnostranných trojuholníkov, z ktorých jeden je voči druhému otočený o 180°; Kdekoľvek sa dočítate, že tzv. Dávidova hviezda NIE JE židovského pôvodu a že s judaizmom sa začala spájať až niekedy v stredoveku. V skutočnosti do tejto série orientálnych symbolov s rovnakým symbolickým významom patrí aj svastika (v strede): dnes toto slovo kvôli psychosomatickej degenerácii a morálnemu úpadku mnohých nemôžeme ani len vysloviť bez obáv z perzekúcií režimom, zatiaľ čo Dávidová hviezda reprezentuje najrasistickejší štát pod Slnkom bez ďalších postihov. Mojim zámerom však na tomto mieste nie je hĺbková analýza náboženstiev či obhajoba náboženských (prednostne nie politických) symbolov, dokazujem len, že použitie označenia „takzvaní a samozvaní „Židia"" pánom Freedmanom a následne pánom Salehom je na mieste, pretože dnešní takzvaní a samozvaní „Židia" okupujúci Palestínu nie sú ani z etnického, ani z náboženského hľadiska pôvodnými semitskými židmi historickej Judey - paradoxne, dedičmi židovskej tradície sú práve semitskí Palestínčania genocídne vyvražďovaní v mene „božieho príkazu" akýmisi Chazarmi.

 

Vráťme sa však k meritu veci tohto dokumentu, k Dr. Finkelteinovi. Približne v októbri roku 2009 prišla Mgr. JR zo „stovežatej" s myšlienkou usporiadania prednáškového turné Dr. Finkelsteina v strednej Európe: ak sa nemýlim, Mgr. JR zo „stovežatej" oslovila totiž Dr. Finkelsteina osobne na jeho prednáške vo Viedni (27. mája 2009?) a od vtedy s ním udržiavala čulú internetovú komunikáciu.

Kto je Dr. Finkelstein? Dr. Norman G. Finkelstein je synom rodičov preživších koncentračné tábory Majdanek a Osvienčim, občiansky aktivista a politológ primárne skúmajúci problematiku izraelsko-palestínskeho konfliktu, „plodný vedec a vynikajúci pedagóg" so zamietnutou profesúrou na Univerzite DePaul z politických príčin, svetoznámy autor knihy Průmysl Holokaustu. Úvahy o zneužívání židovského utrpení (2007) /The Holocaust Indrustry: Reflections no the Exploitation of Jewish Suffering (2000)/, Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History (2005), Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, The Rise and Fall of Palestine: A Personal Account of the Intifada Years (1996), A Nation on Trial: The Goldhagen Thesis and Historical Truth (1998) a mnohých iných príspevkov vo vedeckých monografiách so zákazom vstupu do Izraela na 10 rokov kvôli jeho otvorenej podpore slobodnej Palestíny.

Myšlienka a nadšenie Mgr. JR zo „stovežatej" nad celou akciou sa mi nesmierne pozdávali, tak som sa k jej iniciatíve prihlásil a ponúkol som ako miesto usporiadania prednášky na Slovensku mesto Košice.

V tom čase som študoval na Prešovskej univerzite a dve z troch demonštrácií na Slovensku proti izraelskej ofenzíve Liate olovo sa konali na východnom Slovensku:


a navyše mám palestínskych priateľov v Košiciach, a preto som sa s priateľmi-aktivistami rozhodol pre Košice a nie Bratislavu ako miesto konania sa prednášky).

Intenzívne prípravy prednáškového turné Dr. Finkelsteina v strednej Európe teda prebiehali od októbra 2009 do konca januára 2010 a Dr. Finkelstein mal napokon podľa definitívnej dohody navštíviť Prahu (22.-23. 01. 2010), Košice (24. 01. 2010), Mníchov (25. 01. 2010) a nakoniec i Berlín (26. 01. 2010), odkiaľ mal letieť späť do New Yorku (ak sa nemýlim).

Medzitým sa mne a mojim kamarátom podarilo neplánovite vypískať izraelského veľvyslanca, jeho excelenciu Zeeva Bokera, ktorý 6. 11. 2009 vystúpil na pôde Prešovskej univerzity s politizujúcou prednáškou (čítaj všetky okolnosti) na tému „Middle East Development from Isreali Perspective" (viď List izraelskému veľvyslancovi ), na základe ktorého mi bola protiústavne doc. Kovalčíkovou a doc. Bilou zrušená účasť na medzinárodnom projekte v Holandsku „Our European House", pretože „s takýmito názormi" tam nemám podľa nich čo robiť... Na základe týchto skutočností som napokon 3. 12. 2009 zanechal štúdium na Prešovskej univerzite na protest (viď List dekanovi Bernasovskému ).

Skladačka poznania, ktorú si sám pre svoju vlastnú duševnú potrebu skladám z rozumových pochopov súčasných spoločenských dejov mi vždy bola hodná obetí i prednejšia, než názory a „pravdy" tuctov konformných, staruškých (niekedy zas i nedozretých) a chorľavých (niekedy i duševne chorých) vedcov a takzvaných odborníkov. Z e-mailovej komunikácie s Mgr. JR zo „stovežatej" som mal pocit, že i jej je rovnako prednejší vlastný rozumový pochop a vlastné (ale k pravde sa čo najväčšmi blížiace) uchopenie reality vôkol nás, než „pravdy", ktoré sú ovciam servírované v hlavnoprúdových médiách. Myslel som si, že iniciátorka celého stredoeurópskeho prednáškového turné Dr. Finkelsteina, Mgr. JR zo „stovežatej", je skutočne silnou osobnosťou, ktorá dokáže vzdorovať tlaku rôznych pseudoautorít. Skúsenosť však dokázala, že som sa mýlil. Moje sklamanie z Mgr. JR zo „stovežatej" bolo o to väčšie, že na svoju púť v hľadaní pravdy som kedysi nastúpil prostredníctvom tzv. ľavicového pohľadu na sociálnu otázku a ľudskú slobodu, a teda v kritike súčasných globalizačných procesov nadnárodného kapitalizmu som si s Mgr. JR zo „stovežatej" ako so zanietenou neomarxistkou rozumel. Po celý ten čas som si navrával, že i slovenskí národní aktivisti môžu mať s Mgr. JR zo „stovežatej" rovnaký cieľ, a to:

 • (1) poukázať na stratu legitímnosti existencie štátu Izrael v geopolitickom priestore Blízkeho východu (ak vôbec niekedy tento najdiskriminujúcejší, najrasistickejší a najteroristickejší štát pod Slnkom legitimitu existovať mal),
 • (2) sprostredkovať čo najväčšiemu počtu ľudí strašné obrazy izraelských zverstiev na Palestínčanoch, ktoré ďaleko presahujú rámec násilia počas druhej svetovej vojny páchaného na takzvaných a samozvaných „Židoch" (v skutočnosti Chazaroch),
 • (3) zasadiť sa za slobodný, nezávislý a čo možno najpôvodnejší Palestínsky štát (v zmysle hesla „Od Jordánu po more, v palestínskom národe") a
 • (4) vytvárať spoločenský tlak, ktorý by v konečnom dôsledku viedol k potrestaniu izraelských hrdlorezov na čele izraelskej genocídnej mašinérie „druhým norimberským tribunálom" (i tribunálmi mimo neho), tak ako si zaslúžia (v zmysle nie „Eichmann v Jeruzaleme" ale „Olmert v Bagdade"...).

Po prvých pokusoch odradiť Dr. Finkelsteina od vystúpenia na Slovensku sa však ukázalo, že i v tom, čo som považoval za spoločný cieľ všetkých propalestínskych aktivistov, som sa hlboko mýlil.

Ako dokazuje príloha č. 1 a č. 2 (obe doložené v závere tohto listu), Mrg. JR zo „stovežatej" ešte 17. a 18. januára chválila mňa a košickú skupinu aktivistov za to, že sme „urobili najviac práce" (tvorba medzinárodných plagátov, preklady textov o Dr. Finkelsteinovi na Wikipediu, vytvorenie oficiálnej internetovej stránky tohto medzinárodného podujatia, upload videa American Radical: the Trials of Norman Finkelstein ap.) - teda košickí aktivisti sa neagažovali iba v organizovaní košického vystúpenia Dr. Finkelsteina, ale podujali sa pomôcť všetkým skupinovým iniciatívam od Prahy, cez Mníchov a Berlín a preukázali zodpovedný prístup, na základe ktorého Mgr. JR zo „stovežatej" ďakoval košickým aktivistom za to, že sme sa k jej iniciatíve pripojili a navyše Mgr. JR zo „stovežatej" naznačila v spokojnosti s naším výkonom i nadviazanie trvalejšej spolupráce s košickou propalestínskou skupinou.25. 1. 2010, teda jeden deň po odoslaní oficiálnych pozvánok na prednášku s názvom „Memento doby: Sionizmus" internetom z adresy prednasky@nss.sk , prišiel od Dr. Mareka Čejku, Ph.D. „priateľský" a „varovný" e-mail Dr. Finkelsteinovi o tom, že prednášku na Slovensku organizuje „slovenská extrémna pravica s napojením na neonacistov" (viď prílohu č. 3).

Prednášku v Košiciach organizovalo a podporovalo (viď prílohu č. 12 - List občianskych združení Dr. Finkelsteinovi z 8. februára 2010) hneď niekoľko subjektov: (1) o. z. Nové slobodné Slovensko v zastúpení Radovana Novotného, (2) Stála konferencia slovenskej inteligencie, klub Košice v zastúpení Assoc. Prof. Dr. Jána Dudáša, DrSc., (3) Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach v zastúpení PhDr. Jozefa Mižáka, (4) o. z. Nezávislých ekonómov Slovenska, Košice v zastúpení Prof. Ing. Ladislava Lysáka, DrSc., (5) o. z. Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, Košice v zastúpení Prof. Ing. Ladislava Polláka, CSc. a priestory Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej 1 v Košiciach prisľúbila poskytnúť (6) Štátna vedecká knižnica Košice.

Označiť všetky tieto subjekty za „slovenskú krajnú pravicu s napojením na neonacistov" nie je ničím iným než partizánčinou najhrubšieho zrna Dr. Mareka Čejku, Ph.D. s úmyslom škodiť!

Kto je vlastne Dr. Čejka? Dr. Čejka je českým politológom zaoberajúcim sa izraelsko-palestínskym konfliktom, ktorý vedie internetový blog Blízkovýchodní stránky Mareka Čejky , okrem toho je tento pán autorom knihy Judaismus a politika v Izraeli, 2009 či knihy Izrael a Palestina, 2005 a v deväťdesiatych rokoch 20. storočia absolvoval stáž na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme.

Skutočne „odvážne" novátorstvo čejkovského pohľadu na izraelsko-palestínsky konflikt ako pohľadu pôvodnej českej štúdie na túto tému spočíva v tom, že Čejka vyvracia dva mýty, z ktorých prvý hovorí o odvekom sváre takzvaných a samozvaných „Židov" s moslimami a druhý stelesňuje v izraelsko-palestínskom konflikte stret dvoch civilizácií: židovsko-kresťanskej na západe a moslimskej na východe. Keď Čejka dôkladne vyvráti stereotypné mýty, vyrukuje paradoxne s tretím, skutočne odvážnym a novátorským mýtom, a síce dôvod izraelsko-palestínskeho konfliktu prisúdi územnému sporu DVOCH nacionalizmov - židovského a palestínskeho. Označiť za časť dôvodu izraelsko-palestínskeho konfliktu neochotu Palestínčanov ako jediných a pôvodných semitských dedičov všetkých kultúr starovekej Palestíny zriecť sa im prislúchajúceho územia v prospech akýchsi takzvaných a samozvaných „Židov", pôvodne chazarských kmeňov z Poľska, Čiech, Slovenska, Maďarska či Ruska konvertovaných na talmudizmus - je podľa môjho názoru prejavom totálneho ignorantstva skutočnosti, ktorý je príznakom deklasovanej inteligencie, doslova lumpen-inteligencie, ktorá pseudovedu vydáva za vedu všeobecnú. Takáto „veda" nemá hodnotu ani párku v rožku a svoj „vedecký" prístup dokladoval pán Čejka aj vo svojom e-maili Dr. Finkelsteinovi, v ktorom šesť usporiadateľských subjektov reprezentujúcich časť slovenskej inteligencie označil za „slovenskú krajnú pravicu s napojením na neonacistov". Azda sú i naďalej Slováci v očiach Čechov len fašistickými rozvracačmi Republiky?

V reakcii na tvrdenie pána Čejku som sa pokúsil tento stereotyp ponímania národne uvedomelých Slovákov vyvrátiť demytologizáciou osoby prezidenta Tisu, ktorú slovenskí usporiadatelia prednášky Dr. Finkelsteina na rozdiel od zahraničia a domácich posmievačov slovenskosti hodnotia triezvo (viď prílohu č. 4); Dr. Tiso totiž býva s vervou označovaný za mladšieho brata samotného Satana a o jeho prezidentskom podiely na neodtransportovaní tisícoch takzvaných a samozvaných „Židov" zo Slovenska do Poľska sa však účelovo mlčí aj dnes.

Protislovenskí propagandisti a propagandistky ako napr. etnologička Monika Vrzgulová ronia krokodílie slzy (zálohované) nad dvoma ženskými transportmi takzvaných a samozvaných „Židoviek" z Popradu z 25. (respektíve z 23., 28.?) marca 1942 (súhrn ostatných emotívnych článkov zo série pani Vrzgulovej Poznáme sa, Slováci?, zálohované), ktorých účelom bolo podľa dobového vedomia presídlenie, ale slzy šťastia a zadosťučinenia nad neodtransportovaním 35 000 až 40 000 slovenských Chazarov, ktorým Tiso udelil prezidentskú výnimku, už roniť pokrytecky vždy akosi pozabudnú... Uveďme teda niekoľko odvolávok na historickú pravdu, ktorá sa zámerne zamlčiava (citované z rôznych miest podľa Ďurica, M. S. : Jozef Tiso a Židia. Bratislava : LÚČ, 2008. 133 s. ISBN 978-80-7114-701-5.):


a) nemecký vyslanec v Bratislave, Ludin, v telegrafe z 26. 06. 1942 do Berlína hovorí o „asi 35 000 Židoch", ktorí získali „osobitné legitimácie" a „nemusia byť vysťahovaní" (PA AA, Pol. II. St. S. Juden, Slowakei);

b) dokument z 30. 06. 1942, v ktorom poradca riešenia židovskej otázky na Slovensku, Dieter Wisliceny udáva v tejto súvislosti počet „35 000" bez „asi" (PA AA, Inland II A/B 682, Slowakei, Bd. 3.);

c) vtedajší poslanec Pavol Čarnogurský hovorí v tejto súvislosti o počte „24 000" (Pravda na nedeľu, 26. 6. 1991, s. 3.);

d) Tisov osobný tajomník, Dr. Karol Murín, vraví zasa o prísne utajovaných prezidentských výnimkách pred Nemcami pre 10 000 rodín, teda celkom pre „40 000" Židov (Murín, K. : Spomienky a svedectvo. Hamilton, Ont., 1987, s. 111.)

e) Jansenová, píšuc o Márii Gulovičovej, slovenskej učiteľke, ktorá pomáhala americkým agentom na Slovensku, vraví v tejto súvislosti o počte „od 35 000 do 40 000" Židov (Janson, S. N. : Maria Gulovich, OSS Heroine of World War II: The Schoolteacher Who Saved American Lives in Slovakia. Jefferson, N.C. : McFarland & Co., 2008. ISBN 0786438320) a odkazujem pri tom na:

f) Mikus, J. : správa Medzinárodného výboru Červeného kríža, Slovensko 1, 30. jún 1947, s. 645-646.


Podobných hadov, ktorí ignorujú historickú pravdu si na prsiach Slovensko odchovalo už niekoľko, ako napr. Františka Mikloška či Ivetu Radičovú, z ktorých prvý nehlasoval vo federálnom zhromaždení za vznik samostatného slovenského štátu a ani za Ústavu Slovenskej republiky a z ktorých druhá menovaná spolu s rodinou Feldekových, Milanom Lasicom, Martinom Bútorom, Elenou Vacvalovou, Milanom Markovičom a mnohými ďalšími podpísala iniciatívu z 23. 09. 1991 K demokraticky zmýšľajúcim občanom - Za spoločný štát (zálohované) a neskôr obaja vlasteneckí „títokrajinári" kandidovali na post hlavy štátu „tejtokrajiny"...:

Sme dosť zrelí na to, aby sme sa z vývoja okolo nás poučili. Sme dosť rozvážni na to, aby sme vedeli samostatne o sebe uvažovať v duchu slušnosti, ľudskosti a znášanlivosti. Sme dosť mravní na to, aby sme mali odvahu držať sa ústavných, demokratických spôsobov. Konečne máme možnosť trpezlivo hľadať novú podobu spolužitia. Využime ju."

Zdroj: Břeňová, Věra & Prečan, Vilém & Rychlík, Jan & Rohlíková, Slavěna. Transformace a rozdělení Československa 1989/1990-1992. Praha: Ústav pro soudobé dějiny & Česko-slovenská komise historiků, 2002, s. 39 (dokument č. 4)., citované podľa Rychlík, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945-1992. Bratislava: Academic Electronic Press, 1998, s. 483 (dokument č. 30).

I keď moje osvetlenie dôvodov Dr. Finkelsteinovi z prílohy č. 4, prečo by nás „ktosi" mohol so zlým úmyslom označiť za „neonacistov" je v niektorých miestach historicky nepresné, dovolím si ho považovať za omnoho zrelšie, rozvážnejšiemravnejšie než sú skutky protislovenských, až havlovských „pravdoláskařov" či už pochádzajú z domáceho prostredia (ako pán Nociar, ako uvidíme neskôr), respektíve zo zahraničia, ako to dokladoval svojou snahou pán Čejka.

Akáže to teda vlastne je po 20 rokoch od tzv. Nežnej revolúcie na Slovensku a v Českej republike demokracia, v ktorej vraj „zvíťazila láska a pravda nad nenávisťou a lžou", keď citovanie pravdy a láskavé činy sú vnímané v negatívnom zmysle slova?

Narážam na historickú obhajobu Dr. Tisu a snahu poukázať na palestínske utrpenie. Keďže, ako som sa už zmienil, môj e-mail Dr. Finkelsteinovi odoslaný o 8:33 ráno bol historicky nepresný, uvediem teraz pre ten istý účel doslovnú citáciu zo spisov Tisovho obhajcu pred „Národným" súdom, pána Dr. Žabkayho:

Sociálne výhodné postavenie slovenských Židov v spoločenskom živote a dištancovanie sa Židov od príslušnosti k slovenskému etniku, vyvolali antisemitizmus na Slovensku, ktorý sa ostro prejavil pri sociálnych nepokojoch roku 1918. Rasové zásady nacistov boli v pomníchovských rokoch vítanou príležitosťou pre radikálne živly v HSĽS vyrovnať sa s problémami Židov na Slovensku a s určitými výhradami sa k tomu prikláňalo i konzervatívne krídlo ľudákov, ktoré zastávalo požiadavku umierneného riešenia židovského problému na báze proporcionality. K tomuto umiernenému krídlu patril i Tiso, ktorý hneď po prevzatí politickej moci po uzákonení autonómie Slovenska (6. októbra 1938) avizoval riešenie tohto problému a súčasne krotil agresívne protižidovské prejavy radikálov. Už krátko po vyhlásení Slovenského štátu (14. marca 1939) vyšlo nariadenie č. 63/39 Sl. z., ktoré riešilo židovskú otázku na náboženskom podklade proporcionálnosti. Účasť židov v hospodárskom živote sa riešila arizáciami tak, že arizátor prevzal 51% základných prostriedkov a zásob podľa inventúry a zistenú hodnotu mal splácať zo zisku. Pôvodnému vlastníkovi zostala účasť 49% a v podniku zostal. Umiernený obsah tohto riešenia napádali radikálne zložky, najmä HG na čele s Alexandrom Machom a predsedom vlády Vojtechom Tukom a slovenskí Nemci. Tieto skupiny dosiahli, že Hitler pozval Tisu do Salzburgu v júli 1940. Na priamy diktát Hitlera bol donútený odovzdať politickú moc predsedovi vlády Tukovi a tento diktát znamenal radikálnu zmenu v riešení postavenia Židov na Slovensku. Už dva mesiace po Salzburgu si Tuka 3. septembra 1940 vynútil v sneme zmocňovací zákon č. 210/40 Sl. z. Na jeho základe bola vláda, teda Tuka, oprávnený riešiť židovskú otázku vládnym nariadením. Potom si už Tuka mohol zabezpečiť vydanie nariadenia č. 198/41 Sl. z., z 9. septembra 1941, onen odiózny „židovský kódex", ktorý úplne recipoval nacistické norimberské zákony a znamenal úplné vyradenie Židov zo spoločenského života..." (Rašla, J. - Žabkay, E. : Proces s dr. Jozefom Tisom. Spomienky obžalobcu Antona Rašlu a obhajcu Ernesta Žabkayho. Bratislava : Tatrapress, 1990. s. 117. ISBN 80-85260-03-4.).

Postup arizácie židovského majetku podľa Tisovho plánu je zamlčiavaným svedectvom o pravej povahe vlastnej slovenskej politiky voči takzvaným a samozvaným „Židom" na Slovensku v období rokov 1939 až 1940. Tá vychádzala hlavne zo (1) sociálnych a (2) politických špecifík vzájomných vzťahov slovenských Chazarov so Slovákmi v minulosti a vtedajší politický vývoj v Európe výrazne ovplyvňovaný Nemeckom v prvom štádiu len umožnil Tisovi riešiť vlastnými prostriedkami sociálnu otázku na Slovensku, ktorá s antisemitizmom alebo nemeckými rasovými zákonmi nemala vôbec nič spoločné - koniec-koncov, potvrdil to aj židovský historik Büchler: „Treba ešte raz opakovať, že antisemitizmus nebol vôbec zakorenený v slovenskom národe a jedna z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, prelát Andrej Hlinka, vždy zdôrazňoval, že antisemitická idea je slovenskému národu cudzia a súčasne ju aj odsudzoval." (Büchler, R. J., cit. d., s. 33 citované podľa Ďurica, 2008, s. 14).

Keďže kresťanom, a tým aj všetkým Uhrom (aj v Hornom Uhorsku, a teda i na Slovensku), bolo v ranom stredoveku cirkvou prísne zakázané požičiavať peniaze na úrok, „...robili to prakticky Židia, ktorí sa stali veľkými vlastníkmi peňazí a tým, často rozhodujúcim spôsobom, ovplyvňovali ekonomické vzťahy medzi šľachtou ako vlastníčkou pôdy a pospolitým ľudom, ktorý na nej pracoval." (Ďurica, 2008, s. 9) A pritom: „Ku koncu 17. storočia už 60% Židov Uhorska bolo sústredených na Slovensku a židovské komunity boli v mnohých slovenských mestečkách a dedinách. Preto sa „Horné Uhorsko" v 17. i v 18. storočí v ľudovej reči označovalo ako „Maďarský Izrael"." (Jüdisches Lexikon. Frankfurt am Main, 1987, zv. IV/2, s. 1301 citované podľa Ďurica, 2008, s. 11). Táto sústredenosť chazarských kupcov na Slovensku viedla k tomu, že „V priemyselných odvetviach bolo k 14. 3. 1939 v židovských rukách 21% živnostenských koncesií, takmer 50% družstevných a 100% priemyselných liehovarov, 38% píl; obchod s drevom bol na 76% a vývoz dreva na 80% v židovských rukách." (Letz, R. : Pomoc prenasledovaným Židom na Slovensku v rokoch 1939-1945. In: Viera a život, IX., č. 3, 1999, s. 181 citované podľa Ďurica, 2008, s. 51).

Židovská otázka bola teda na Slovensku v prvom rade sociálnou a nie rasovou otázkou , a to presne zdôrazňoval i Dr. Tiso: „Som za obmedzenia ich hospodárskej moci, lebo je neudržateľné, aby 3,5% občanov vlastnilo skoro 50% národného majetku, ale neľudskosť zamietam! Aj váš kódex." Tatran, Ľ. : Z osobných skúseností v styku s prezidentom Dr. Jozefom Tisom. In: Svedectvá pravdy II. Vojnový zločinec alebo svätec. Sereď, 1988, s. 659.) A podobne túto skutočnosť v roku 1937 zdôraznil aj Alexander Mach: „Nám nesmie diktovať ani rasová nenávisť, nesmú rozhodovať sprosté pudy. Židovská otázka, to je otázka hospodárska a sociálna, ale nie pudová a rasová." Slovenská pravda, 11. 3. 1937 citované podľa Ďurica, 2008, s. 21).

Židovská otázka bola na Slovensku tiež nebezpečnou politickou otázkou , ako sa o tom boli bývali zmienili mnohí slovenskí literáti národného obrodenia zo začiatku 19. storočia, napríklad Škultéty píše: „Na dedinách slovenský notári, poštári boli napospol Židia - a preto Židia, že stáli v službe maďarizácie." Škultéty, J. : Ešte raz o bývalom Hornom Uhorsku. Turčiansky Sv. Martin, 1931, s. 19 citované podľa Ďurica, 2008, s. 12). Spolupráca takzvaných a samozvaných „Židov" s vládnucimi národmi všade v Európe podľa náboženského príkazu napokon na Slovensku znamenala znepriatelenie si samotných Slovákov, nie pre svoju „židovskosť", lež pre židovský podiel na maďarizačnom útlaku Slovákov v rámci Uhorska - táto skutočnosť je významným špecifikom v slovensko-židovských vzťahoch, bez ktorej nemôžme úplne pochopiť vlastnú politiku slovenského štátu v rokoch 1939 až 1940 (do Salzburského diktátu) voči slovenským Chazarom konvertovaným na judaizmus. Napokon, pred „Národným" súdom to zdôraznil i sám Alexander Mach ako vtedajší Minister propagandy: „...zvláštna propaganda proti Židom v tom čase na Slovensku nebola potrebná. Túto propagandu robili Židia sami najmä tým, ako sa správali v Košiciach, v Bratislave a v Nitre, ako i v iných slovenských mestách a mestečkách pred 2. novembrom i po ňom. O tom vydali Židia v Maďarsku aj dokumentárne dielo. Mal som tú knihu svojho času aj v rukách ako šéf propagandy. Dostal som ju, myslím, od Dr. Vaška. Neviem, ako sa volala. Tam hovoria Židia o svojich zásluhách, ako pracovali za pripojenie južných krajov Slovenska k Maďarsku..." (Pred súdom národa 1, Bratislava, 1947, s. 52 citované podľa Ďurica, 2008, s. 28).

O týchto dvoch sociálnych a politických špecifikách, ktoré určovali v časoch emancipácie európskych národov slovensko-židovské vzťahy sa zmieňuje aj Encyklopédia Slovenska vychádzavšia v období reálneho socializmu (1972-1978) (možno teda o nej hovoriť ako o fašistickom citačnom zdroji, ako by radi namietali tzv. „fašizmobijci"?), kde sa pod heslom „sionizmus na Slovensku" nachádza tento text: „Sionizmus - ideológia žid. nacionalizmu - prenikal medzi uh. Židov veľmi pomaly. Od konca 18. stor. počet Židov v Uhorsku PRUDKO RÁSTOL v dôsledku ich MASOVEJ imigrácie z okolitých krajín. R. 1700 tu žilo len 12 tis., 1805 - 127 tis., 1890 - 707 tis. a 1914 už 911 tis. Židov, ktorí získavali stále dôležitejšie POZÍCIE v HOSPODÁRSKOM živote. Rozvoj kapitalizmu v Uhorsku v 2. pol. 19. stor. otvoril emancipovanému žid. obyvateľstvu cestu k uplatneniu sa v priemysle, finančníctve, poľnohospodárstve (ako majitelia, ale najmä árendátori), v obchode i remeslách. Židia dosiahli často DOMINATNÉ pozície, preukázali schopnosť budovať moderný hosp. život a uhorskej ekonomike pomohli zapojiť sa do medzinárodnej kapitalistickej siete. Vo veľkom počte prenikli aj do slobodných povolaní - ako ADVOKÁTI, ŽURNALISTI, LEKÁRI, lekárnici a UMELCI. Sociálna skladba židovského obyvateľstva bola atypická. R. 1910 57% Židov patrilo do kategórie VLASTNÍKOV, 18% k INTELIGENCII a úradníctvu a 25% k námedzne PRACUJÚCIM. V súvislosti s programovou asimiláciou s maď. národom (v roku 1910 sa k nemu hlásilo až 75% žid. obyv. Uhorska) prenikli Židia aj do verejného, spoločenského a politického života, napr. do r. 1918 získalo 346 žid. rodín ŠĽACHTICKÝ titul." (dostupné on-line, zálohované).

Aj preto sa domnievam, že v súvislosti s prvým prezidentom slovenskej republiky, Dr. Tisom, a vlastnou politikou slovenského vojnového štátu do júla roku 1940: „Konštatovať objektívne nespravodlivú situáciu," ako píše slovenský historik Ďurica: „...a hľadať prostriedky na jej nápravu nemožno pokladať za etnickú alebo rasovú diskrimináciu." (Ďurica, 2008, s. 119) Ak majú na prezidenta Tisu ťažké srdce práve tí ľavicovo orientovanejší alebo dokonca komunisti, tak to nemôže byť z dôvodu nesúhlasu s jeho sociálnou politikou, ale najskôr z iných osobných dôvodov, pretože to boli práve komunisti, ktorí podľa čiastky 47 Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé, ročník 1948 (dostupné on-line, zálohované) „znárodňovali" súkromný majetok, keď uchvátili moc v Československu. V prípade komunistov sa však jednalo z právneho hľadiska o konfiškáciu súkromného majetku, teda šlo o násilný akt proti vôli jeho vlastníkov alebo dokonca bez ich vedomia, a to bez náhrady, respektíve pod medzinárodným tlakom len za symbolickú náhradu s oneskorením. V prípade arizácií sa však dokonca vyskytli také prípady, kedy si židovskí podnikatelia sami vyberali, kto bude arizovať ich podnik (ako sa tak stalo napr. v prípade jedného veľkého drevárskeho podniku, ktorého židovskí majitelia si za arizátora sami vybrali Tatra banku, ktorej boli dlhoroční klienti). Slovenský zákon v podobe vládneho nariadenia č. 63/39 Sl. z. z roku 1939 takisto ukladal arizátorovi, aby z arizovaných 51% podielu z podniku splácal zo zisku túto hodnotu pôvodnému židovskému vlastníkovi, ktorému i naďalej zostala 49% účasť v podniku - teda de iure nešlo o žiadnu konfiškáciu majetku, ako tomu bolo v prípade komunistami riadeného znárodňovania! De facto však vplyvom kritiky takéhoto vlastného slovenského prístupu riešiaceho židovskú otázku na Slovensku ako otázku riešenia sociálnej nerovnosti došlo k už zmienenému Salzburskému diktátu v júli 1940, kedy sa prakticky moci ujal Tuka a ten na dodržiavanie pôvodného arizačného zákona od 3. septembra 1940, kedy si vynútil v Sneme zmocňovací zákon č. 210/40 Sl. z. už nemusel i naďalej dbať a sám bol oprávnený riešiť židovskú otázku vládnymi nariadeniami.

Vo svetle týchto skutočností je potrebné celoplošné znárodnenie súkromného majetku komunistami (hlavne boľševikmi hlásiacim sa k židovstvu) v Československu v roku 1948 vnímať ako akt prinavrátenia nezákonne (rozumej mimo medzí Tisovho arizačného zákona) arizovaného židovského majetku po júli 1940 pod centrálnu správu žido-boľševickej obce komunistických mocipánov skrývajúcich sa za proletariát. A napokon, po roku 1989 sa chamtiví oportunistickí arizátori a ich potomkovia (ktorí už za Slovenského štátu porušovali slovenský arizačný zákon!) predháňali v privatizácii štátneho majetku pred žido-boľsevickými pohľadávkami v reštitúciách.

V dejinách sme teda svedkami toho, ako chamtivosť okráda chamtivosť - to však nič nezmení na veci, že úmysel konzervatívnych ľudákov na Slovensku bol riešiť sociálnu nerovnosť, z ktorej plynulo zbytočné sociálne napätie medzi takzvanými a samozvanými „Židmi" a Slovákmi na Slovensku rovnako, ako to hlásali, respektíve dodnes hlásajú komunisti. Rozdiel je len v tom, že keď sa Slovák pod heslom riešenia sociálnej nespravodlivosti hlási k takejto spravodlivosti, je pod zámienkou propagácie fašizmu s negatívnou konotáciou súčasnými mocipánmi kriminalizovaný, zatiaľ čo všetci ostatní pod heslom riešenia sociálnej nespravodlivosti skrývajúci svoje zločinecké úmysly konfiškovať a znárodňovať cudzí majetok, sú nielenže dekriminalizovaní, ale i obdivovaní ako sociálno-demokratickí humanisti, filantropi a „budúcnosť" ľudstva...

Na margo prezidenta Tisu je potrebné na tomto mieste zmieniť i všeobecne známe, že Tiso sa po Salzburskom diktáte mienil vzdať svojej funkcie, lebo rokovania bral ako svoju osobnú porážku a ako katolícky kňaz s nacistickým postupom voči takzvaným a samozvaným „Židom" na rasovom princípe nechcel mať nič spoločné, ale od tohto úmyslu ho odhovárali jednak Slováci (ako o tom svedčí vtedajší študent Kundrát, J. : Od kolísky po šibenicu. Žilina, 1991, s. 10) a jednako samotní takzvaní a samozvaní „Židia", ktorí v ňom videli záruku spravodlivosti aj voči nim (ako o tom svedčí Čulen, K. : Posledné posedenia. Martin, 2004, s. 278).

Potom, ako sa Tiso pod váhou svojho svedomia, svojej zodpovednosti a na odporúčania mnohých rozhodol zotrvať vo svojej funkcii, si napokon napriek Salzburskému diktátu vynútil prezidentské výnimky, respektíve „oslobodenia z ustanovení tohto nariadenia" (vl. nar. č. 198/41 Sl. z. - tzv. „židovského kódexu") vsunutím paragrafu 255, vďaka ktorému mohol od odtransportovania do Poľska (podľa vtedajšieho vedomia na „presídlenie") vyňať už zmienený počet 35 000 až 40 000 slovenských Chazarov konvertovaných na judaizmus.

Pripisovať Tisovi zodpovednosť za smutné zosnutie odtransportovaných slovenských Chazarov do koncentračných táborov je scestné, nakoľko Tiso disponoval iba oficiálnymi nemeckými správami, ktoré zvestovali o uspokojivých životných podmienkach presídlencov v týchto táboroch. Dokonca ani tak obdivovaný a tak zorientovaný exulant o situácii vo vojnovej strednej Európe ako Beneš na výzvu A. Eastermana, vedúceho londýnskej pobočky Židovského svetového kongresu, aby potvrdil vtedy šíriace sa neoficiálne klebety o riadenom vyvražďovaní takzvaných a samozvaných „Židov" v koncentračných táboroch ešte 11. novembra 1942 odpovedal takto: „Podle mých informací, jak se zdá, nic nenasvědčuje, že by Němci připravovali nějaký plán totální likvidace Židů. Podle údajů, které mám v současné době k dispozici, takový plán zřejmě neexistuje, a proto nemohu potvrdit údaje, jež jste v této věci získal." (Archív Židovského svetového kongresu v Londýne. Cit. in: W. Laqueur: Il terribile segreto. Firenze 1983, s. 200 a 302).

V časoch, keď Beneš ani len nechyroval o náznaku zhoršených podmienkach židovských presídlencov v koncentračných a pracovných táboroch, sa prezident Tiso postaral o zastavenie transportov už 20. októbra 1942 (teda po necelých siedmich mesiacoch po ich spustení 25. marca 1942) - čo napokon zaznamenáva aj židovský historik Léon Poliakov: „Slovensko zaujíma osobitné postavenie na mape tej genocídy. Bol to totiž prvý zo satelitných štátov, v ktorom Nemci narazili na taký tvrdý odpor, že museli prerušiť svoj program „konečného riešenia"." (Poliakov, L. : Bréviaire de la haine. Le III Reich et les Juifs., talianske vydanie: Il nazismo e lo sterminio degli ebrei. Torino 1955, s. 220.). Slovenský štát odmietol prevádzať ďalšie transporty, kým slovenskí inšpektori za medzinárodnej asistencie sami nepreveria životné podmienky presídlencov zo Slovenska - a to všetko na podnet takzvaného a samozvaného „Žida", ktorého Tiso bol býval kedysi ako bánovecký farár pokrstil!

Som preto rozhorčený a znechutený z účelového popierania či z ignorantského obchádzania historických faktov v súvislosti s osobou Dr. Tisu a hanobenia slovenského národa rôznymi negatívnymi zovšeobecňujúcimi konotáciami Slovákom prisudzovaným zo strany nechutných a nedovzdelaných posmievačov a fašizmobijcov, nech už sú akéhokoľvek pôvodu a nech už sa tvária akokoľvek erudovane! Chápem, že pokiaľ človek nemá vec naštudovanú, môže sa stať, že jeho názor na vec bude mylný - priznávam, že mne osobne sa to niekoľkokrát stalo a dodnes si to vyčítam - ale čo nechápem, je arogancia tých, ktorí s pofidérnym vedomím o veci konajú proti veci s úmyslom ju poškodiť!

Nečudujem sa, že sa zmätený Dr. Finkelstein po zavádzajúcom e-maili od Dr. Čejku obrátil na svoju konzultantku z oblasti dejín holokaustu, ale čudujem sa tomu, že táto „najkompetentnejšia nemecká autorita na nacistický holokaust" - ako ju Dr. Finkelstein nazval (viď prílohu č. 5) označila moje tvrdenia z prílohy č. 4 za „čistý revizionizmus" a bez náznaku vedeckého podkladu sa Ruth B. vyjadrila, že ona osobne pochybuje o tom, že by Tiso zachránil nejakých Židov. V závere táto osoba, „najkompetentnejšia nemecká autorita na nacistický holokaust" nezabudla uraziť celú „východnú" Európu (do ktorej, samozrejme Slovensko táto „kapacita" ráta) končiac svoj „odborný posudok" konštatovaním: „Ako vždy, sovietske prekrúcanie histórie muselo poblázniť ľuďom hlavy, ale Tvojou prácou nemôže byť ich náprava.".


Históriu skutočne nezaujíma čo si myslí nejaká Ruth B. alebo nejaký pán Čejka - históriu by totiž podľa správnosti nemalo byť možné tendenčne prepisovať, ako sme tomu, bohužiaľ, dnes svedkami!

Na základe týchto dvoch odborných „hlasov z púšte", výkriku Dr. Čejku (autora tretieho mýtu o izraelsko-palestínskom konflikte) a „odborného posudku" „najkompetentnejšej nemeckej autority na nacistický holokaust" Ruth B. (ktorá očividne nečítala Ludinove hlásenia Berlínu), sa zmätený Dr. Finkelstein rozhodol prednášku v Košiciach zrušiť z dôvodu, aby nebol ako človek, ktorého rodičia zažili Osvienčim a Majdanek, svojimi protivníkmi obviňovaný zo spolupráce s neonacistami, za ktorých boli košickí organizátori podujatia považovaní už zmienenými „na slovo vzatými odborníkmi" preto, že sa hlásia k prezidentovi Dr. Tisovi!

Napokon, tieto dve niekoľkoriadkové „vedecké štúdie" o príslušnosti k neonacizme košických organizátorov prednášky Dr. Finkelsteina, dokázali názor Mgr. JR zo „stovežatej" ako hlavnej sprostredkovateľky stredoeurópskeho prednáškového turné Dr. Finkelstena, na nás obrátiť o stoosemdesiat stupňov: Zatiaľ čo 17. a 18. januára nám Mgr. JR zo „stovežatej ďakovala „že sme do toho šli", tak už 26. 1. 2010, o osem dní neskôr skonštatovala Mgr. JR zo „stovežatej", že celá akcia je kvôli týmto dvom „superodborným" a „vyčerpávajúcim" niekoľkoriadkovým posudkom „v prdeli", a že preto na mňa „pení" (viď prílohu č. 6).

V snahe preniesť na mňa všetok podiel viny na prípadnom neúspechu prednáškového turné Dr. Finkelsteina siahla Mgr. JR zo „stovežatej" po mnohých, skutočne pádnych argumentoch, vyplývajúcich z takých logických pochodov Mgr. JR zo „stovežatej", ktoré sa teraz pokúsim na vlastnú päsť zrekonštruovať:

Ad 1: o akcii, na ktorej som vystúpil, informovali Autonómni nacionalisti, takže som určite nacista;

Ad 2: Maroš Ambróz z o. z. Nové slobodné Slovensko označil o. z. Ľudia proti rasizmu za „druhú stranu", teda ja a o. z. NSS sme určite zlosynovia, keďže Maroš Ambróz je na „druhej strane" než je o. z. Ľudia proti rasizmu.

Ad 3: obhajujem Tisa: Hlinka bol Tiso, Tiso bol Franko, Franko bol Hitler = ja som Hitler; alebo ako si v Norimbergu zakričal do mikrofónu pred objektívom Leni Riefenstahl Rudolf Hess: „Die Partei ist Hitler, Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist."?

Toto odo mňa skutočne, Mgr. JR zo „stovežatej", nečakala. Nečakala čo? Že Autonómni nacionalisti sú schopní písať reportáže z akcií, na ktorých sa zúčastnili, alebo že Maroš Ambróz označí o. z. Ľudia proti rasizmu za „druhú stranu"? Aký súvis má slovné spojenie „druhá strana" s Dr. Finkelsteinom? Perličkou Mgr. JR zo „stovežatej" sa stal argument, že o. z. NSS ako jeden z usporiadateľov prednášky odkazuje na svojich internetových stránkach na Zvedavca, český alternatívy spravodajský server, kde podľa Mgr. JR zo „stovežatej" „zpochybňují holocaust". Mgr. JR zo „stovežatej" ma zrejme podcenila natoľko, že sa domnievala, že ja nedokážem googlovať jej meno v internetovom vyhľadávači rovnako obratne, ako ona výdatne googlovala to moje: a, čuduj sa svete, Mgr. JR zo „stovežatej" na českom alternatívnom spravodajskom serveri Zvedavec.org, kde podľa jej vlastných slov „popierajú holokaust" publikovala sama svoj článok pod vlastným menom! (viď Zpověď lovce ekonomik /záloha/ zo 7. 9. 2007 na Zvedavcovi).

Je pre mňa skutočne šokujúce, že prednášku Dr. Finkelsteina v Prahe usporadúvala žena, ktorej článok sa ocitol na serveri, na ktorom spochybňujú holokaust! Som z toho „nesmierne sklamaný" a „pením"!

Aj preto chcem Mgr. JR zo „stovežatej" položiť aspoň takto na diaľku znovu niektoré zo svojich otázok, ktoré som jej kládol vo svojom e-maili z 26. 1. 2010 (viď prílohu č. 7):

* Gólom ľavice je DEMYTOLOGIZÁCIA, tak prečo nedemytologizovať všetkých a všetko bez rozdielu? Alebo demytologizujeme čosi tu a čosi zas tam, podľa toho čo sa nám kedy hodí? Taký je teda boj za demokraciu?

* Navyše, pre prednášku si neurčila žiadne konkrétne pravidlá, že ju môžu organizovať iba žltí, alebo ružoví alebo červení, neurčila si žiadne politické ani iné mantinely. Pohybuješ sa v kruhoch (zdanlivo?) bojujúcich proti systému a nevidíš ako systém funguje? Máš na očiach predsudočné okuliare?

* Jana, kontaktovali sme všetkých, židovskú obec, palestínsku obec, ľavičiarov, pravičiarov. VŠETKÝCH. Tak si ja predstavujem demokraciu. Tak si aspoň ja predstavujem dialóg, že na ňom budú prítomné všetky strany a Dr. Finkelstein všetkým stranám práve má čo povedať. Je to osobnosť, ktorá môže dokázať otvoriť oči jednak tým a jednak zasa druhým, preto si ho ako človeka vážim. Som sklamaný z toho, že pre Teba je podstatnejšia politická nálepka, než sám človek. Práve o tom vraví i Dr. Finkelstein.

Ako sa neskôr ukázalo aj v Prahe, tieto moje posledné slová boli prorokujúce. Ale k tomu sa dostaneme neskôr...

Napriek tomu, že Dr. Finkelstein zrušil prednášku na Slovensku, ponúkol som Mgr. JR zo „stovežatej" (dokonca aj napriek tomu, že publikovala na serveri, na ktorom „popierajú holokaust"!) v mojom e-maili z 27. 1. 2010 (viď prílohu č. 8) pomoc s dokončením medzinárodných plagátov na akciu, ktoré som mal dovtedy na starosti ja:

„Tu ide v prvom rade o Palestínu a porazenie sionizmu. Pokiaľ Ti budem vedieť akokoľvek inak pomôcť napr. po grafickej stránke a budem stíhať, veľmi rád Tebe, Tvojej skupine a Palestínčanom pomôžem.

Stále si myslím, že ľudia by na spoločných myšlienkach mali spolupracovať, NIE v zmysle nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ, ale v zmysle vyššieho dobra a vyšších cieľov. Nám tu skutočne nejde o nejaké vlastné ciele, ale o národ, ktorý nepovažujeme za mŕtvy koncept a prajeme si, aby všetky národy mohli žiť vždy čo najdlhšie v mieri a na tých miestach, z ktorých ich etniká pochádzajú. Poznáme beznádej Palestínčanov, a preto budeme vždy stáť na ich strane. Rešpektujeme i právo židov na sebaurčenie v národnom štáte, avšak židia na vlastný štát, aspoň podľa mňa, stratili morálne právo tým, čo robili a robia bezbranným palestínskym deťom. Antisemitizmus ako čosi „predsudočné" a „apriórne" nejestvuje a jeho producentmi sú jedine a jedine židia. Každý je a bol strojcom svojho vlastného osudu."

Príloha č. 9 zachytáva e-mail, v ktorom mi ešte Mgr. JR „zo stovežatej" popriala veľa šťastia a všetko nasvedčovalo tomu, že sa napokon rozídeme, ako sa vraví „v dobrom" - napokon, ja proti Mgr. JR „zo stovežatej" necítim žiadnu vnútornú averziu, ktorá by ma nútila odstrániť si ju z priateľov na Facebook-u, tak ako to o deň neskôr sama spravila so mnou. Odstránenie mojej osoby z jej priateľov prišlo po ďalšom varovnom e-maili pána Tomáša Nociara (viď prílohu č. 10.)

Kto je Tomáš Nociar? Tomáš Nociar , okrem zdania, že by mohlo ísť o úlisného štylistického riťopicha, ako to dokazuje vo svojom e-maili Dr. Finkelsteinovi (viď prílohu č. 10), je verným nabíjačom Sergeja Danilova, ktorý si ako protežant denníka SME píše na jeho serveri svoj „židovským vydavateľom chránený" roztomilý VIP blogO futbale, politike, extrémoch, fenoménoch či maličkostiach, ktoré sú vášňou mnohých mužov, ale bez lásky, pohody, miláčika Sandričky a priateľov by asi nemali zmysel.", na ktorom pseudovedecky až populárno-náučne (trans-)objektívne informuje svojich čitateľov o kauze Tupýkauze Malinová: v príspevku Extrémizmus - 2008 a dokazuje, v zmysle kampane">kampane" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320"> o. z. Ľudia proti rasizmu, že skoro každý „vtejtokrajine" je rasista: Je len otázkou času, kedy sa takýmto tempom kampaň o. z. Ľudia proti rasizmu a spriadanie pavúčích sietí Danilov-Nociar presunie z agresívnej do útočnej roviny otvoreného rasizmu proti kaukazoidnej rase ako to predznamenávajú zahraničné kampane">kampane" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320">.

Ťažko povedať, kto je z tejto hviezdnej dvojice duchovným otcom a kto duchovným synom, pretože (mo)mentálna úroveň oboch sa nachádza na približne rovnakej stabilnej hladine (hĺbky). Avšak ich „krstnými otcami" sú nepochybne chazarskí mafiáni blízky SME-tiam. Zatiaľ čo Danilov preberá v tejto dvojici na seba úlohy „novinárskeho stopárskeho psa rasovej neznášanlivosti na Slovensku", dvojka v úzadí, Nociar, sa snaží infiltrovať - takouto pseudovedou ľudí, ktorí sú sami zakomplexovaní - akademickú pôdu a vedeckú hodnosť PhD. sa snaží získať „zhromažďovaním materiálov" o spomienkových akciách na národných buditeľov usporadúvaných rôznymi „krajnepravicovými" občianskymi združeniami ako Matica slovenská, Slovenské hnutie obrody či Nové slobodné Slovensko legálne registrovanými Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky: takáto práca „slovohyzda" (toho, kto hyzdí slová) je určite prevratom vedy a skvostom slovenského vedeckého medailónu! Keď bude mať Slovensko viac takých doktorandov-slovohyzdov ako Nociar, potom môžeme s kľudným srdcom celý ten krám s názvom republika zatvoriť a pokojne sa vyhlásiť za provinciu Európskeho boľševického zväzu ako jedna z jeho ďalších spolkových republík s názvom Nociar-Danilovov Absurdistan nie s ručením, ale s myslením obmedzeným!

Spomínate si ešte na signatárku iniciatívy Za spoločný štát, pani Radičovú alebo na pána Mikloška, ktorý nehlasoval za vznik samostatnej Slovenskej republiky, a potom obaja kandidovali na prezidenta „tejtokrajiny"? Áno? Potom si dobre zapamätajte mená Sergeja Danilova, Tomáša Nociara či Moniky Vrzgula, ktorí si o pár rokov určite nenechajú ujsť kandidatúru na post hlavy štátu „tejtokrajiny" po vzore predchodcov zo svojho liberálneho tábora presudointelektuálov a pseudohumanistov. Presne také typy „slovohyzdov" ako Danilov a Nociar dokázali za pomoci peňažného kapitálu svojich „krstných otcov" zo SME-tí ohlúpiť slovenský národ do takej miery, že ten považuje protislovenskú angažovanosť za jeden z najdôležitejších atribútov, ktorým by mala disponovať budúca „hlava pomazaná", „tátokrajinárska", reprezentujúca Nociar-Danilovov Absurdistan a protagonistov nadácie Open Society Institute takého „filantropa" a „humanistu" ako Georg (Gergely) Söros, v zahraničí.

Teraz sa však už poďme pozrieť na samotné úlisné štylistické riťopichstvo pána Nociara (celé znenie v prílohe č. 10):

„...moje meno je Tomáš a v súčasnosti píšem svoju dizertačnú prácu o extrémistoch slovenskej krajnej pravice. Ako obdivovateľ Vašej práce považujem napísanie týchto riadkov za svoju povinnosť. (...) Na jednej strane je úžasné, že na Slovensku by sme mali príležitosť stretnúť sa s Vami a vidieť Vás prednášať. Na druhej strane by som sa cítil veľmi nepohodlne obklopený 150 fašistami počas toho, ako by som Vás počúval. Je to nesmierna hanba, že organizátor celej akcie je NSS (Nové slobodné Slovensko - New free Slovakia)."

Chcem tomuto majstrovi úlisného štylistického riťopichstva, pánovi Nociarovi, ukázať fotografiu z náhradnej prednášky o slovensko-maďarských vzťahoch s pánom Handžárikom, ktorá sa za skromnejšej účasti konala miesto tej zrušenej - prosím, všimnite si na fotografii tých 150 Nociarom avizovaných fašistov - v jeho ponímaní skinheadov, ktorých xenofóbne diskriminuje na základe ich zovňajšku (nebuďte prekvapení, ak zahliadnete kohosi bez vlasov a pôjde skôr o lysinu než účes skinhead...).Takémuto očividnému zavádzaniu hovorím psychosomatická degenerácia, kedy si postihnutý sugeruje isté duševné ochorenie (napr. ochorenie na rasizmus, na fašizmus), a následne sa prejavia prvé príznaky aj na tele postihnutého degeneráta - symptómy prechádzajú z takto postihnutej ruky do slovohyzdiaceho pera a výsledkom celého ochorenia je totálna paranoja a všademátožná vidina rasizmu a fašizmu či už v ústnom alebo písomnom prejave postihnutého. Takýto človek otvorí chladničku: A bum! Je v nej fašizmus! Vojdete do kúpeľne: A bum! Na bielizníku sedí miesto Azuritka Rasizmus! Jedinou zaberajúcou liečbou v takýchto štádiách psychosomaticko-degeneratívnych ochorení je podľa profesora Goldmeiera samovražda. Čisto zo zdravotných dôvodov pánovi Nociarovi nechávam na zváženie - aj bez lekárskeho predpisu!

Ak by som mal súhlasiť s pánom Nociarom v tom, že je hanbou, že také malé občianske združenie bez štátnych dotácií a kontaktov „na správnych miestach", akým je o. z. Nové slobodné Slovensko sa napriek tomu rozhodlo nebojácne spoluorganizovať prednášku takej svetovej kapacity, akou Dr. Finkelstein nepochybne je, potom by som sa jedným vrzom musel spýtať, kde bol vtedy napríklad pán Chmelár? Alebo kde boli tí veľavravní pseudointelektuáli a takzvaná a samozvaná slovenská „inteligencia" v podobe Nociar-Danilov aj so svojimi kontaktmi a sociálnymi sieťami, so svojou „autoritou" doteraz? Poviem Vám to: slovenský akademický a intelektuálny priestor je prehnitý, zdegenerovaný, zostarnutý a postihnutý schizofréniou doby (veľkú časť života títo ľudia prednášali zboľševizovaný marxizmus-leninizmus a v priebehu roka-dvoch museli presedlať na buržoáznu filozofiu - to nemohlo nezanechať na ich psychike následky: nemyslené výsmešne; skôr ľútostne). Preto, na Slovensku, keď niekto niečo začne robiť, ozvú sa stovky krkavčích hlasov, ktoré dovtedy iba kdesi umierali za živa. Títo ľudia (a ich nástupcovia, ktorých stihli svojou frustráciou nakaziť ako dvojku Nociar-Danilov) už nie sú schopní rozlišovať medzi aktuálnymi výzvami súčasnosti a ideologickým balastom minulosti: Nie, pán Nociar, problémom súčasnosti nie je rasizmus a fašizmus na Slovensku (Červená armáda nás od nich už totiž dávno oslobodila), ale globálny eko-totalitarianizmus korporácií, ktoré sa chystajú vyhladiť národy sveta (vedecká redukcia populácie) v tichej vojne (terorizmu či očkovania [1] [2]), zatiaľ čo Vy s Vašou populistickou hordou fašizmobijcov si azda kvôli Vášmu malichernému jašstvu nevidíte za špičku Vášho cteného raťafáku a týmto globálnym eko-totalitarianistom - kriminálnikom, vrahom, zlodejom a psychopatom, - či už vedome alebo nevedome, pomáhate napádať ich opozíciu - jedinú reálnu opozíciu Nového svetového poriadku! Preto Vám prajem aj s Vaším slovohyzdným perom naivného „filantropa" a mladého Werthera veľa šťastia do boja proti tomu, čo Vašimi sladkými rečami „za svetový mier" nikdy neporazíte, pretože Vy a Vám podobní sa vždy budú skrývať iba za bezpečie „apolitickej" a „vedeckej" „akademickej pôdy"...

Keby bol býval žil dnes Janko Kráľ, všetky slovenské prašivé katedry by bol býval už dávno podpálil, aby „zažíhal nebo na zemi" a pri ich ohníku (i ohníku z Vašej dizertačnej práce, pán Nociar) by si spoločne s Jánom Rotaridesom zatancoval odzemok! Takí boli štúrovci - takí budeme i my: národní - sociálni - radikálni! My totiž zo štúrovcov necitujeme iba politicky korektné frázy, ktoré prežili aj „za socializmu"...

A keď už sa predsa len mienite hrať na odborníka, pán Nociar, napadlo Vás niekedy, že fašizmus je ľavicová ideológia? Lebo mne sa zdá, že máte zmätok v pojmoch, keď tu píšete o krajnej pravici a tam zas o fašizme... Odporučím Vám, aby ste sa najskôr vnútorne dohodli (viem, kvôli psychosomatickej degenerácii to môže byť značný problém) so svojou rozpoltenou intelektuálnou osobnosťou, a až potom vyrukovali do sveta s Vaším „vedeckým" názorom - lebo takto robíte vo svete hanbu nielen sebe, ale aj univerzite, ktorá Vás vo svojich útrobách má.

Musím tiež reagovať na Vašu slabú vieru, pán Nociar, keďže, ako píšete „len ťažko uveriť" tomu, prečo by o. z. NSS mohlo obhajovať palestínske prirodzené práva:

Len ťažko možno uveriť tomu, že obhajoba palestínskych práv Novým slobodným Slovenskom je úprimná, kvôli ich negatívnym stanoviskám k imigrácii, multikulturalizmu, Islamu a rovnosti vo všeobecnosti. Najskôr NSS považuje palestínske utrpenie za príležitosť, ako zviditeľniť svoju fašistickú propagandu, a preto chcú na ňom parazitovať. Ich ideológia, ktorá pozostáva z ultranacionalizmu sa najskôr podobá Sionizmu, voči ktorému sa stavajú do opozície len preto, že sú ideologickými následníkmi antisemitského fašistického režimu a ideológie.

Vaša slabá viera v dobrý úmysel (vari ste sám stratili zo zreteľu vplyvom ochorenia pojem dobra, pán Nociar?) vyplýva z nepochopenia úlohy národov vo svetom víre. Nerád sa opakujem, ale v už raz citovanej prílohe č. 8 sa nachádza odpoveď na Vašu slabú vieru v dobrý úmysel:

„Stále si myslím, že ľudia by na spoločných myšlienkach mali spolupracovať, NIE v zmysle nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ, ale v zmysle vyššieho dobra a vyšších cieľov. Nám tu skutočne nejde o nejaké vlastné ciele, ale o národ, ktorý nepovažujeme za mŕtvy koncept a prajeme si, aby všetky národy mohli žiť vždy čo najdlhšie v miery a na tých miestach, z ktorých ich etniká pochádzajú. Poznáme beznádej Palestínčanov, a preto budeme vždy stáť na ich strane. Rešpektujeme i právo židov na sebaurčenie v národnom štáte, avšak židia na vlastný štát, aspoň podľa mňa, stratili morálne právo tým, čo robili a robia bezbranným palestínskym deťom. Antisemitizmus ako čosi „predsudočné" a „apriórne" nejestvuje a jeho producentmi sú jedine a jedine židia. Každý je a bol strojcom svojho vlastného osudu."

A pritom, ako dobre vieme, nejde ani o židovskú vieru či židovské etnikum, ktoré sú strojcami zla v Izraeli a vo svete. Oba tieto dva elementy zneužívajú Chazari, takzvaní a samozvaní „Židia" - „trinásty kmeň," - ktorí sú spolu s teologickým a sekulárnym prúdom sionizmu, talmudizmom, rabínizmom a skazenosťou kozmopolitných mocenských elít skutočnými nepriateľmi historického judaizmu ako monoteistického náboženstva. Kým toto nepochopíte, pán Nociar, budete donekonečna splietať slová ultranacionalizmu - ideológie - fašizmu a antisemitizmu do jedného klbka bez toho, aby ste reálne pomohli Slovensku a svetu vymotať sa zo súčasného morálneho úpadku ľudstva. Pán Nociar, k Vašej pseudointelektuálnej popletenosti Vám gratulujem a sľubujem, že nechám pre Vás sviečku v kostole zapáliť... Hromničnú som už nestihol...

Otázka Palestíny je svetový problém, pán Nociar - otázka Palestíny je zároveň otázkou Kosova či otázkou Žitného ostrova (dúfam, že ako politológ ste získali aspoň aké-také základy z geopolitiky...). Otázka Palestíny je (1) otázkou morálnej vyspelosti národov sveta (ktoré bohužiaľ mlčia, alebo nekričia dostatočne nahlas), otázka Palestíny je (2) otázkou medzinárodného práva (ktorého vymožiteľnosť kontinuálne zlyháva), (3) otázkou výskytu fenoménu zla a posadnutosti v ľudských dejinách (ktoré oboje prekvitajú a za vlády Bena Guriona či Goldy Meier dosahovali svoj dejinný vrchol nadväzujúci na nacizmus), (4) otázkou práva sily (ktoré vyhráva), (5) otázkou skorumpovateľnosti vedeckých kruhov (keď sa falšujú historikmi dejiny), (6) otázkou hraníc činnosti tajných spoločností a špionážnych služieb (slobodomurári, ilumináti, „osvietenci", Mossad, CIA, KGB a MI6), (7) otázkou ľudskosti (ktorú Izrael v Palestíne definitívne zabil 9. apríla 1948 masakrom Palestínčanov v Deir Jasíne) a v neposlednom rade (8) bezpečnostnou otázkou etablovania sa precedensov (keď je možné vymazať dejiny Palestíny svetovým židovstvom, možno tak vymazať i dejiny Kosova Albáncami či dejiny Žitného ostrova Maďarmi?) a (9) otázkou mýtu „krajiny nikoho", ktorého šírenie je príznakom morálneho bezvedomia, či už Izraelitov, Maďarov alebo Albáncov a dokonca i (10) otázkou relevantnosti politickej korektnosti, pod rúškou ktorej sa zverstvá proti ľudskosti nemôžu pomenovať na verejnosti pravým menom a otázkou slobody vedeckého bádania v humanitných vedách (bioetika je čosi inšie), ktoré je zakazované pod hrozbou trestov odňatia slobody ako sa tomu stalo v prípade Erica Zundela alebo ako je tomu v súvislosti s presným počtom obetí masakru v Srebrenici či vôbec pálivou (11) otázkou budúcnosti národov.

Už chápete, pán Nociar, prečo sa otázkou Palestíny zaoberám ja či o. z. Nové slobodné Slovensko? Úprimne mi povedzte, komu pomohla Vaša snaživosť s Vaším e-mailom od veci pánovi Finkelsteinovi? Nakŕmili ste si svoje ego a ego pána Danilova? To všetko však na úkor Palestíny... Taká je teda skutočná podstata Vášho intelektuálneho hyenizmus a pseudohumanizmu? Ďakujem, neprosím... Pre mňa za mňa si ašpirujte aj na docentúru... Vždy to však zostane iba v medziach úbohosti a nedovzdelanosti slovenskej deklasovanej inteligencie, ktorej ste Vy a Vaše hordy „fašizmobijcov" hrdými príslušníkmi.

Už len na dôvažok uvediem (viem, že tomu nebudete rozumieť, pán Nociar, ale predsa), že otázka Palestíny NIE JE otázkou terorizmu, pretože ten je až príznakom celkového morálneho úpadku ľudstva. Chceme liečiť chorobu alebo len jej príznaky? Páni Nociar-Danilov-Čejka a spol. by mali skúsiť homeopatickú liečbu, lebo klasická medicína v ich prípadoch očividne zlyháva... Otázka Palestíny NIE JE rovnako otázkou stretu civilizácií, ale stretu arogancie moci s prirodzenou ľudovou vzdorovitosťou. Skúste i Vy voči otupovaniu a ohlupovaniu seba samého vzdorovať, pán Nociar...

Alebo hovoríme v súvislosti so zmarením prednášky Dr. Finkelsteina na Slovensku o čomsi širšom, než len o hlúposti jednotlivca? Pretože nie je skutočne vylúčené, že paradoxne prednášku s názvom „Memento doby: Sionizmus" zmarili práve chápadlá sionistickej chobotnice, ktorá musela v prospech svojich cieľov demaskovať niektoré svoje „čierne kone" v zálohe - prejdime k faktom:

Oficiálne pozvánky z e-mailového serveru o. z. Nové slobodné Slovensko prednasky@nss.sk boli mnou odosielané v nedeľu, 24. 1. 2010 v rozmedzí od 21:00 do 22:00 okrem slovenských akademikov aj nasledovným židovským organizáciám a spolkom:a individuálnym aktivistom „za ľudské práva" na Slovensku:

Na druhý deň, v pondelok 25. 1. 2010 o 18:51 (teda celkom za 21 hodín) stihli „priatelia" pána Čejku do Prahy informovať, že „prednáška na Slovensku je organizovaná slovenskou extrémnou pravicou, ktorá má linky na neo-nacistické skupiny." Skutočne, ako sa vraví, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva...

Otázkou teda zostáva, kto sú „priatelia" pána Čejku? Sú nimi židovské organizácie alebo spolky, respektíve individuálni aktivisti „za ľudské práva" na Slovensku? Alebo sú nimi ďalšie „čierne kone", „šedé eminencie" ako bašty sionizmu na Slovensku v podobe slovenských akademikov?

Pre škodu slovenskej verejnosti, sionistická chobotnica je nanajvýš obozretná a demaskovala iba dve z tisícov svojich chápadiel: mašinéria sionizmu tak minimalizovala svoje škody a verejnosti predhodila iba mená Mareka Čejku a Tomáša Nociara. Koľko ich však v skutočnosti je? Na akých funkciách títo sionisti so spochybniteľnou lojalitou štátu ich pôsobnosti pôsobia? Koľko sionistov klame, zavádza a negatívne pôsobí na psychický vývin detí a študentov na slovenských školách a v slovenskom školstve, ako to robila napríklad Nadácia Milana Šimečku v projekte Putovná výstava Anny Frankovej - odkaz dejín dnešku?

A koľko ľahko vydierateľných sajanov (sayanimov), teda miestnych spolupracovníkov Mossadu je v súčasnosti na Slovensku a v Českej republike v pozícii spiacich buniek? (pozri Ostrovsky: By Way of Deception. Victor and Hoy, Claire, St. Martin's Press, 1990).

O tom, aké riziko pre sionistov predstavuje vedecká práca Dr. Finkelsteina na poli politológie spochybňujúca legitimitu boja štátu Izrael „za slobodu na Blízkom východe", svedčia internetové stránky židovskej paramilitantnej organizácie Jewish Defence League v Českej republike (JDL Czechian), ktoré odkazujú na tzv. Self-Hating and/or Israel-Threating LIST („SHIT LIST") teda Zoznam samonenávidiacich sa a Izrael ohrozujúcich židov (), kde figuruje i meno Normana Finkelsteina popri ďalších osobách ako Michael Lerner, Adam Shapiro, Richard Dreyfus, Tony Judt, Joel Beinin, Phyllis Bennis, Woody Allen, Amira Hass, Neve Gordon, Ilan Pappe...

Na rovnakých stránkach pod značkou Židovská piata kolóna - Judenrat (židovské potkany) stojí pod fotomontážnou fotografiou nacistických pohlavárov z druhej svetovej vojny aj meno svetoznámeho lingvistu a politického anarchistu Noama Chomského.

Noam Chomsky či Norman Finkelstein sú pre sionistické kruhy „židovskými potkanmi" - o motíve sabotáže vystúpenia Dr. Finkelsteina s prednáškou na tému izraelskej genocídnej ofenzívy v Pásme Gazy z prelomu rokov 2008/2009 alebo na tému „Memento doby: Sionizmus" teda nie je potrebné sa ďalej rozpisovať. Otázkou, ktorú si aspoň realizačná skupina v Košiciach (zrejme na rozdiel od tej pražskej) kládla, teda nebolo „Či?", ale „Ako?" a „Kedy?" dôjde k napadnutiu vystúpenia Dr. Finkelsteina.

Napokon, o bezchybnej sionistickej informačnej sieti nás presvedčil priesak informácií o odrieknutí účasti na prednáške na Slovensku až k bývalému predsedovi Židovskej obce v Prahe (Kehila Praha), pánovi Tomášovi Jelínkovi, ako to potvrdil v českej spravodajsko-publicistickej relácii Komentáře a události ČT24 zo dňa 23. 2. 2010 (alebo iný zdroj) slovami: „Podľa informácií, ktoré som ja získal, tak sa údajne, akosi neangažoval /Finkelstein/ v prednáškach na Slovensku, ktoré mali neonacisti organizovať," ako odpoveď na otázku tendenčného moderátora relácie, pána Veselovského, o tom, či Finkelsteinove zistenia v súvislosti s priemyslom holokaustu nepomáhajú neonacistom spochybňovať holokaust. Odkiaľ mal pán Jelínek tieto informácie? Odpoveď sa natíska v súvislosti so skutočnosťou, že Dr. Finkelstein totiž v e-mailovej odpovedi pánovi Nociarovi z 28. 2. 2010 o 8:58 obratom potvrdil, že prednášku na Slovensku už bol býval zrušil (na základe e-mailu svojej spolupracovníčky Ruth B.). Zrazu sa nám sionistická chobotnica zjavuje pred očami, nie síce v celej, ale v nevyhnutej kráse - bývalý predseda Židovskej obce v Prahe - Tomáš Jelínek, stážista na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, tvorca tretieho, zastierajúceho mýtu o izraelsko-palestínskom konflikte - Marek Čejka a fašizmobijec Tomáš Nociar! Keď na lep tejto sionistickej chobotnice napokon sadla i iniciátorka celého turné, Mgr. JR zo „stovežatej", prednáška Dr. Finkelsteina v Košiciach to už mala zrátané. Sionisti tak pomerne jednoducho odbavili jedno zo štyroch pôvodne plánovaných miest stredoeurópskeho prednáškového turné Dr. Finkelsteina. Zostávali tri ďalšie.

Nasledovala Praha, ktorá bola primárne zastrešená Sdružením přátel Palestiny (predseda Vladimír Gazdak) ako súčasti širšej Společnosti česko-arabské. Zdiskreditovať slovenskú národnú opozíciu v očiach českej ľavice bolo pre sionistov pomerne jednoduché (nepochybne sionisti rátali s českým stereotypným vnímaním Slovákov až masarykovským pohŕdaním Slovenskom ako prvou z českých kolónií). Zrušiť Prahu ako mesto centrálnej koordinácie prednáškového turné bolo komplikovanejšie, nakoľko sionisti sa tu stretli s dvoma proti nim hrajúcimi faktami v očiach verejnosti: (1) priama angažovanosť Arabov a (2) silná podpora českej intelektuálnej ľavicovej scény. Sionisti teda zvolili iný scenár, a to lobing v Akademii věd České republiky, na pôde ktorej mal Dr. Finkelstein vystúpiť 23. 2. 2010 (Karel Dolejší, 23. 2. 2010: Akademie vystrašených věd, aneb Unwanted -- dead or alive; Štěpán Kotrba, 23. 2. 2010: Akademie věd se poněkud zalekla) - a to lobing po priamej linke Tel Aviv - premiér Fischer - Akademie věd Českej republiky!

Akademie věd České republiky vydala preto deň predtým tlačovú správu, v ktorej sa od prednášky na svojej pôde dištancovala (pôvodný odkaz na vyhlásenie AV ČR je dnes už znefunkčnený, ale originálu tlačovú správu AV ČR si môžete pozrieť z mojej osobnej zálohy). Úprimne by som chcel veriť, že Akademie věd Českej republiky neumožnila Dr. Finkelsteinovi vystúpiť na svojej pôde zo zmienených nezištných dôvodov (viď prílohu č. 13): neprípustnosť jednostrannosti pohľadov vystupujúcich rečníkov na pôde apolitickej inštitúcie. Za takýto čestný prístup a bránenie apolitického štatútu tejto vedeckej inštitúcie jej zástupcami by som jej blahosklonne tlieskal, pokiaľ by som nepoznal pravú príčinu rezignácie predsedníctva AV ČR v tejto veci. Apolitickosti vedeckých inštitúcií som sa totiž dožadoval ja sám v prípade politizujúcej a jednostrannej prednášky izraelského veľvyslanca Zeeva Bokera vystúpivšieho na akademickej pôde Prešovskej univerzity. Viem však, že hra na apolitickú kartu AV ČR bola iba trápnym divadielkom, keďže napr. 15. 12. 2009 na jej pôde vystúpilVáclav Klaus, ďalej, oficiálna tlačová správa o predstavení časti volebného programu ODS - Řešení pro kvalitní životní prostředí - Mirkom Topolánkom zo dňa 7. 10. 2008 v priestoroch Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd v Brně je dnes už z internetových stránok AV ČR stiahnutá, ale nachádza sa v archíve korporácie Google. Ďalšie články o politických zásahoch do obsadenia členov AV ČR: Mirek Topolánek: Strategie absolutních priorit zo dňa 31. 05. 2005 alebo v článku Tak nám zabili Akademii věd z 9. 7. 2009 /odkazový zdroj Martina Landergott/). Dôvod odrieknutia prednáškových priestorov Akadémiou vied Českej republiky Dr. Finkelsteinovi teda nespočíval v zámere dodržať apolitický štatút vedeckého pracoviska, pretože ten bol, ako dokazujú správy, v jeho dejinách už mnoho ráz znásilnený bez väčšieho vzrušenia.

Paradoxom je, že práve na Slovensku bola na rozdiel od „sociálno-demokratickej Prahy" „tými zlými" „neonacistami" do Košíc zvolávaná široká plejáda účastníkov s predpokladaným opozičným stanoviskom (celkom päť inštitúcií: (1) Kehila Košice (Židovská obec v Košiciach), (2) Múzeum židovskej kultúry, (3) Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, (4) Iniciatíva holokaust.sk, (5) Slovenko-židovské noviny Delet - Dvere do židovského sveta). A pán Nociar má ešte tú drzosť neotesaného slovohyzda spochybniť angažovanosť košickej organizačnej skupiny za akademické slobody a slobodu prejavu!

Naše žabo-myšie vojny sú však tak-či-tak zbytočné. Sionisti totiž uznávajú jedine logiku Hlavy XXII. geniálne popísanú Josephom Hellerom v rovnomennom románe: uskutočnenie prednášky by dovolili, iba ak by bola zabezpečená názorovo vyvážená účasť (negovaný prípad Praha), a zároveň, ak by bola zabezpečená názorovo vyvážená účasť oboch strán, taká prednáška by pre sionistov nemala nikdy zmysel, a teda nie je dôvod, aby jej uskutočnenie kvitovali (prípad Košice)...

Nuž, moji slovenskí, českí, palestínski a židovskí priatelia - aké ponaučenie z toho pre naše vzájomné vzťahy plynie?

- V rámci národov a medzinárodne sme odsúdení na spoluprácu! „Pravica" alebo „ľavica", oboje dnes stoja zoči-voči globálnemu eko-totalitarianizmu korporácií posadnutých mocenských elít, ktoré sa pokúšajú na celej zemeguli nastoliť Nový svetový poriadok. Máme dve možnosti: buď si nebudeme navzájom sabotovať akcie spoločného myšlienkového razenia a úbožiakom reprezentujúcim Nový svetový poriadok uštedríme zakaždým nejakú tú ranu pod pás a nejaký ten škrt cez rozpočet, alebo si takéto spoločné témy sabotovať navzájom budeme a morálni úbožiaci usilujúci o nastolenie svetovlády sa budú posilnení radovať z našej neschopnosti prehliadnuť, v čom spočíva ich skutočná sila - je to technika krysieho boja: Rozdeľuj a panuj! Amorálne mocenské elity a im pridružení sionisti totiž nikdy nebojujú sami za seba: vždy za seba nechávajú bojovať a umierať druhých, pretože sami sú zbabelí a zdegenerovaní natoľko, že sa neodvážia postaviť zoči-voči svojmu oponentovi.

Úplne na záver (1) PhDr. Monike Vzgulovej, CSc. (propagátorke techniky oral-history na Slovensku v súvislosti s holokautom a autorke takej „zaplatenej knihy na objednávku" ako Príručka vlastenectva pre začiatočníkov aj pokročilé. Bratislava : Monmart, 2008. s. 204. ISBN 978-80-970068-2-2), (2) Mgr. JR zo „stovežatej" (ktorej príspevok bol na serveri, ktorý „popiera holokaust"), (3) PhDr. Marekovi Čejkovi, Ph.D. (ktorého dobrí priatelia napäto sledujú slovenskú neonacistickú scénu), (4) Ruth B. (ktorá pochybuje o tom, že „Tiso zachránil nejakých židov"), (5) Sergejovi Danilovovi (ktorý bojuje s komplexnými osobnostnými blokmi) a (6) Tomášovi Nociarovi (ktorý by sa na prednáške zle cítil medzi 150 fašistami s vyholenými /vskutku skôr s lysými a šedivými/ hlavami z Matice slovenskej), (7) členom o. z. Ľudia proti rasizmuLadislavovi Ďurkovičovi, zakladateľovi tohto protislovenského a protiprírodného spolku, ktorý spôsobil v autonehode pod vplyvom drog vážne zranenia štyrom ľuďom; ) okrem vstúpenia si do svedomia a naštudovania si už uvedených a citovaných zdrojov v tomto dokumente, odporúčam im tiež k pilnému štúdiu nasledovnú literatúru:
 • Finkelstein, N. G. : Průmysl Holocaustu. Praha : Dokořán, 2005. 151 s. ISBN 80-7363-068-0.
 • Saleh, N. : Svědectví o morálním úpadku. Falšovatelé historie. Bratislava : Eko-konzult, 2005. 254 s. ISBN 80-8079-037-X.
Keď Vás ani dôkazy stojace v tomto dokumente nepresvedčia o pravej povahe vecí, potom Vy sám (či už vedome ako prisluhovač, alebo nevedome ako snaživý idiot respektíve pštros s hlavou zastoknutou hlboko v zemi) napomáhate zločinom skazených vo svete a na Slovensku!

Nijak inak než činy snaživých idiotov nemôžem totiž označiť niektoré iniciatívy tzv. antifašistických akcií (paramilitantných ilegálnych organizácií „priamych akcií" pouličného násilia), ktoré sa cítili byť povolané posmešne vyjadriť sa aj k zrušeniu prednášky Dr. Finkelsteina na Slovensku vo svojom článku na internete. Jedného z hlavných organizátorov prednášky v Košiciach, Radovana Novotného, kritizujú za angažovanosť v iniciatívach, ktoré majú zvýšiť tlak na politikov v riešení cigánskej sociálnej a bezpečnostnej otázky na Slovensku či v Českej republike (ktoré oni s vervou nazývajú „pogromy"). Títo slovohyzdi vysedávajúci celé dni za počítačom by potrebovali najskôr navštíviť východné Slovensko, aby pochopili, prečo je potrebný štát a poriadok v prípadoch, keby v ich vlastných obchodoch rabovali asociálni Cigáni a do ulíc by musela byť nasadená armáda, aby chránila slušných občanov, ako tomu bolo na Slovensku za asistencie špeciálnych jednotiek po 18. februári 2004. Cigánska otázka na Slovensku je, či sa to fašizmobijcom bude páčiť alebo nie, a jej riešením je vysporiadať sa s nezákonnými zbohatlíkmi s pôvodom z majoritného obyvateľstva a zároveň zvýšiť morálne nároky na samotných príslušníkov cigánskeho etnika a príživníkov s akýmkoľvek pôvodom parazitujúcich na solidárnom systéme sociálneho štátu - a to inak ako za aktívnej asistencie štátu nepôjde - v opačnom prípade budú i títo sladkí Wertherovia-pacifisti musieť čeliť ozbrojeným konfliktom vo svojom anarcho-syndikátnom svete mieru, ktorý si vysnívali!

Pritom, mnoho anarchistov z paramilitantných ilegálnych organizácii priamej akcie na Slovensku a v Českej republike sú iba zapáchajúcim „skysnutým mliekom" v porovnaní s intelektuálnymi anarchistami ako Finkelstein či Chomsky a vo svojej zmätenosti častokrát ani len netušia, že Bakunin mal pravdu, keď predpovedal vo svojom diele Štát a anarchia, že ak by sa komunistická strana dostala k moci, jej lídri by boli rovnako zlými ako vládnuca trieda, proti ktorej vraj bojovali. Na druhej strane si mnoho z podobných pouličných anarchistov z paramilitantných antifašistických akcií neuvedomuje, že už na Haagskom kongrese z roku 1872, ktorý stál na začiatku konca Prvej internacionály socialistických strán, komunisti vecne argumentovali nemožnosťou totálne štát zrušiť - preto sa aj Prvá internacionála v roku 1876 rozpadla.

A tak, zdá sa, že na Slovensku a v Českej republike sa ideológia anarchizmu stáva mimo akademických diskusií prostriedkom a štítom asociálnych živlov, ktoré sú neschopné začleniť sa do akejkoľvek spoločnosti, a sami si neuvedomujúc, že to práve oni sú schizofréniou kapitalizmu, ktorú hlasito kritizujú, postihnutí najväčšmi: súčasný globálny kapitalizmus eko-totalitarianizmu ich totiž obral o posledný kúsok svedomia ako povinnosti a morálky ako zodpovednosti, a paradoxne, sami, nepoučiac sa z dejín a z im vlastného Bakunina, chcú „alterglobalizovať"... Naopak, veľavravne kritizujú tých, ktorí sa i napriek nepriazni doby pokúšajú zostať verní svedomiu ako povinnosti a morálke ako zodpovednosti.

V tom som sa mal možnosť utvrdiť po tom, ako som kvôli vlastnému presvedčeniu, po niekoľkých absurdných krokoch školy súvisiacich s vypískaním izraelského veľvyslanca, na vlastnú žiadosť zanechal štúdium na Prešovskej univerzite - vtedy na internete preletela správa, že som obyčajný fašista, ktorý sa chce priživiť na študentských „socialistických" protestoch v Rakúsku a v Nemecku - že vraj, čo som robil doteraz?! V súvislosti s usporiadaním prednášky Dr. Finkelsteina som bol opäť len parazitujúcim fašistom na palestínskom utrpení - pretože, čo som v tejto veci robil doteraz?! Na ľudí, ktorí minulosť vnímajú ako predsudok je to až prílišný záujem o minulé skutky, no ja či moji priatelia by sme obstáli aj pred ním!

Dnes je problémom Palestína a Kosovo, zajtra to môže byť Žitný ostrov! A preto Vám radím - nechajte si svoje mátožné fašistické prízraky malých detí, pretože ja viem, kto som, ctím si odkiaľ som, a spolu so svojimi priateľmi som zodpovedný za to, k čomu smerujem!

Ako malý chlapec som choval andulku, a preto, ak niekomu z Vás chýba chrbtová kosť, ktorej absencia Vás núti sabotovať niečo, čo aj sami považujete za dobro, viem Vám ako náhradu odporučiť sépiovú kosť, ktorá je dobrá na zbrusovanie hrán kvákajúcich zobákov.Zostávam s pozdravom,nech vôľa k dobru, vôľa k pravde a vôľa k spravodlivosti víťazia nad temnou vôľou k zlu a k posadnutostiIgor Cagáň***** Príloha č. 1 *****

E-mail: Mgr. JR zo „stovežatej" zo 17. januára 2010:

...

Měla jsem sraz s R. a říkali jsme si jak jsi skvělej. Zatím jsi udělal nejvíc práce. Tak je mi to blbý furt s něčím kafrat.

Sorry :)

Doufám, že budu moc přijet na Slovensko.

Zatím díky.***** Príloha č. 2 *****

E-mail: Mgr. JR zo „stovežatej" z 18. januára 2010:

Ahoj,

jsi zlato :) Já děkuji vám, že jste do toho šli!!! A hlavně za tvoji práci. Fakt se činíš. Doufám, že budu mít možnost se na Slovácko podívat. Ráda bych vaši skupinu poznala.
Bylo by skvělé dál spolupracovat.***** Príloha č. 3 ***** (BEZ ZVEREJNENIA)

Slovenský preklad e-mailu z angličtiny: Dr. Marek Čejka, Ph.D. z 25. 1. 2010 o 18:51.***** Príloha č. 4 *****

Slovenský preklad môjho e-mailu z angličtiny: Igor Cagáň z 26. 1. 2010 o 8:33:

Vážený Dr. Finkelstein,

reagujem na posledný e-mail Mareka Čejku.

Ako som Vám písal už skôr, prednáška na Slovensku je organizovaná dvoma hlavnými telesami: Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia Plus a Novým slobodným Slovenskom, rovnako sme v kontakte s Generálnym zväzom palestínskych študentov v Košiciach - ale toto teleso nemá peniaze na to, aby podporilo Vašu prednášku.

25. januára sme poslali pozvánky vyše 150-tim privátnym a verejným subjektom, vrátane univerzitných profesorov a študentov, židovských a palestínskych skupín a skupín skúmajúcich sionizmus, i sionizmus podporujúcich. Ako som už skôr písal, 6. novembra 2009 som ako študent na slovenskej Prešovskej univerzite v Prešove spolu s mojimi dvoma priateľmi vypískal izraelského veľvyslanca na Slovensku, jeho excelenciu Zeeva Bokera, ktorý viedol prednášku na tému „Vývoj na Blízkom východe z izraelského pohľadu", a začal hovoriť o „obranných vojnách" Izraela... Univerzita sa na základe toho rozhodla zastaviť moju účasť na medzinárodnom projekte „Our European House", na ktorom som participoval a úspešne sa ma snažila zbaviť na pracovnej pozícii fotografa a kameramana pracujúceho práve pre túto univerzitu. Preto som sa rozhodol vystúpiť z radov tejto univerzity 3. 12. 2009. Skrytým prianím tejto univerzity by mohlo byť, aby ste na Slovensku nevystúpili, pretože by to mohlo ešte väčšmi pošramotiť jej povesť.

Dve telesá, ktoré organizujú Vašu prednášku sú legálne a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky registrované občianske združenia. Na Slovensku, rovnako ako v celej strednej Európe je diskutovať o všetkom, čo nejako súvisí s druhou svetovou vojnou tabu, a skoro je diskutovať v týchto veciach i zakázané. Dve telesá organizujúce Vašu prednášku na Slovensku sa verejne zastávajú a na verejnosti obhajujú prvého prezidenta Slovenskej republiky, Monsignora Dr. Tisa. Nanešťastie, vždy u nás jestvovali politické tlaky označujúce Dr. Tisa za „nacistického bábkového vladára". Po vojne bol obesený. Nikto nechce vidieť, že Dr. Tiso spravil všetko, čo bolo v jeho silách preto, aby chránil mladý slovenský národ a tiež i židov pred Hitlerom. Dr. Tiso bol jediným mužom vo vtedajšej „hrdinskej" Európe, ktorý povedal nie Hitlerovi, keď ten naňho tlačil, aby rozbil Československo na kusy rovno z Berlína. Vrátil sa späť do Československa a skontaktoval sa s Benešom, aby zistil, čo sa chystá. Beneš sa pripravoval odísť do exilu, ale niekto musel zostať na mieste a konať. Vyhlásenie Slovenského štátu bolo aklamáciou odhlasované národným zhromaždením. Počas jeho existencie bol Dr. Tiso medzi dvoma skalami: Hitlerom a slovenskými národnými socialistami. Ako katolícky kňaz odmietol nemecký národný socializmus, ale nemohol to deklarovať otvorene, pretože potom by jeho režim bol býval násilne odstránený Hitlerom a jeho „piatou kolónou" nacistov na Slovensku a Slovensko by sa tak mohlo stať skutočným nacistickým štátom. Dr. Tiso zachránil 30.000 až 50.000 židov pred deportáciami svojimi prezidentskými dekrétmi. V angličtine sa o tom nachádza zmienka v knihe o Marii Gulovich, viď prílohu (http://www.amazon.co.uk/Maria-Gulovich-Heroine-World-Schoolteacher/dp/0786438320 )

Keď sa objavili prvé pochybnosti o nacistickom programe o budovaní židovským osád v Poľsku od dvoch utečencov Alfreda Wetzlera a Waltera Rosenberga, Dr. Tiso zastavil všetky deportácie a nariadil preskúmať životné štandardy slovenských židov v táboroch Osvienčim, ale nacisti boli silnejší, aj po politickej, aj po vojenskej stránke.

Takto sa majú veci na Slovensku. Možno by sme mohli ponúknuť organizovanie Vašej prednášky niekomu inému tu na Slovensku, ale riešením podľa mňa nie je, aby ste zo svojej prednášky na Slovensku chýbali.

S prianím všetkého dobrého

Igor Cagáň


***** Príloha č. 5 ***** (BEZ ZVEREJNENIA)

Slovenský preklad e-mailu z angličtiny: Dr. Finkelstein a RB z 26. 1. 2010 o 13:00:***** Príloha č. 6 *****

E-mail: Mgr. JR zo „stovežatej" z 26. 1. 2010 o 14:43:

Autonomní nacionalisté uvedli report z akce, na které jsi vystoupil:
http://nacionalisti.net/ludia-proti-totalie-17112009-lipany-20091125.html

Tohle je jeden z odkazů na jejich stránkách a odkazují na další neo-nacistické skupiny po Evropě: http://odpor.org/

Na stránkách NSS Maroš Amróz: „Vybral som sa teda v piatok na workshop organizovaný o. z. Ľudia proti rasizmu, aby som si vypočul alternatívne názory. na rôzne spoločenské témy (možno aj na vec nacionalizmu), rezonujúce v súčasnej spoločnosti aj z druhej strany mince, a to osobne, keďže doteraz som sa s názormi ĽPR stretol iba pomocou médií."

Takže druhá strana jsou Ľudia proti rasizmu?!!!

„Priznal sa mi, že pred chvíľou prišli na to, že som v Matici, lebo im došla elektronická pošta od nejakého človeka, kde bolo spomínané moje meno v súvislosti s akciou, na ktorej som vystúpil v Košiciach po boku Autonómnych nacionalistov (rozumej v terminológii ĽPR náckov)."

http://nss.sk/index.php?stranka=00&id=284

Vaši lidé spolupracují s náckama?!!!!!!! Igor, jsem fakt nasraná. Tohle je nejen ostuda, ale může to ohrozit akci ve všech městech. Norman teď může odmítnout přijet i do Prahy, Mnichova a Berlína. Tohle jsem od tebe opravdu nečekala!!!!

A na stránkách NSS odkazujete na Zvědavce, kde zpochybňují holocaust, Altermedia, která jsou fašistická. Proti multikulturalismu atd...

Slovenské hnutí obrody, na které odkazujete, hájí Andreje Hlinku, na kterém Tiso postavil slovenský nacionalismus spolupracující s Hitlerovým Německem.

A Tisa mi prosím tě neobhajuj. To je jako obhajovat Franka.

Tohle je pro Dr. Finkelsteina, kterého se naprosto neprávem snaží nařknout z antisemitismu, protože jde proti Izraeli, OPRAVDU ŠPATNÁ VIZITKA.

Je mi líto, že jsem tohle nevěděla než jste koupili letenky. Norman má na Slovensku známé, předpokládám, že nebude ochoten tam za těchto podmínek jet. Tohle je fakt v prdeli, sakra. Igor, pěním.

J***** Príloha č. 7 *****

E-mail: Igor Cagáň z 26. 1. 2010 o 18:45:

Jana,

žiadni "moji ľudia" nejestvujú. Osobne spolupracujem s ľuďmi na základe myšlienok, tzn. že neprechovávam predsudky voči nikomu, nie som zakomplexovaný voči nikomu, nemytologizujem nikoho, nenechávam sa ovplyvňovať médiami a tou časťou mimovládnych organizácií, ktoré sú založené, vlastnené alebo riadené sionistami a prosionistami.

Jana,

skutočne sionizmus a jeho praktiky nevnímaš, nechceš vnímať alebo Ti nie je dovolené vnímať? Ten otrasný prúd tu je a je v rozmeroch celosvetovej politiky. To, čo sionizmus pácha na úbohých Palestínčanoch, beztrestne, bez moci ostatných národov ho v tom zastaviť, je jasným príkladom existencie sionistických sietí, organizácií, združení...

Gólom ľavice je DEMYTOLOGIZÁCIA, tak prečo nedemytologizovať všetkých a všetko bez rozdielu? Alebo demytologizujeme čosi tu a čosi zas tam, podľa toho čo sa nám kedy hodí? Taký je teda boj za demokraciu?

Jana,

povedz mi, čo si kedy čítala o Tisovi? Len nedávno boli odtajnené a zverejnené záznamy, vydané záznamy zo súdneho pojednávania... Keby si ich čítala, tak by sa Ti do očí slzy tlačili, čo ten človek, ktorého všetci očierňujú a robia z neho nacistu a hajzla, čo si ten človek prešiel vnútorným peklom a vzal na seba všetko to svinstvo, len aby sa k moci nedostali skutočné svine?

Jana,

na druhej strane, nechápem, skutočne nechápem, čo si čakala? Že všade akcie s Finkelsteinom prebehnú bez problémov? Príde prvý náznak diskreditácie a celá akcia sa má preto zosypať? A čo ak budú v Prahe protidemonštrácie? Čo ak niekto vynadá Finkelsteinovi na ulici? Čo ak o ňom budú médiá informovať skreslene? S ničím takým si nepočítala? Nejde predsa prednášať o žuvačkách, ale o ľudských životoch, ktoré sa strácajú pre samu neľudskosť sionizmu.

Jana,

ďalšia vec, ja nemám pred nikým nič skrývať, myslím si, že žijem čestný život, nie som členom žiadnej organizácie ani politickej strany. Som nezávislý aktivista a hľadám podporu u tých, ktorým ide o myšlienky, ktoré máme spoločné. Spolupracujem s Generálnym zväzom palestínskych študentov, spolupracujem s veľvyslancom Palestíny v Bratislave, spolupracujem s Novým slobodným Slovenskom, spolupracujem s Maticou slovenskou, spolupracujem so Stálou konferenciou slovenskej inteligencie Korene... Zháňam peniaze a podporovateľov a ľudí schopných akcie. Nikdy som pred Tebou nič netajil, máš ma na Facebooku už skoro jeden rok, vidíš moje príspevky... Navyše, pre prednášku si neurčila žiadne konkrétne pravidlá, že ju môžu organizovať iba žltí, alebo ružoví alebo červení, neurčila si žiadne politické ani iné mantinely. Pohybuješ sa v kruhoch (zdanlivo?) bojujúcich proti systému a nevidíš ako systém funguje? Máš na očiach predsudočné okuliare? Stála konferencia slovenskej inteligencie združuje slovenských spisovateľov, umelcov, historikov, filozofov, tvorcov slovenskej ústavy... Všetko sú to extrémisti? Fašisti? Neonacisti? Všetci sú šmahnutím čarovného prútika "reakcia", "svine", "rasisti"? Myslím si, že ani len netušíš aké protiprírodné heslá propaguje hnutie "Ľudia proti rasizmu" a zneužíva na to takúto značku.

Jana,

o akej demokracii chceme hovoriť, keď chceme obmedziť "druh"? "typ"? ľudí, kt. môžu prísť, respektíve, ktorým dovolíme prísť na prednášku? To nie je diskriminácia? Kontaktoval som ľudí zo Štátnej vedeckej knižnice, ZADARMO nám poskytnú priestory, chápeš, Jana, štát... Zainteresoval som do toho XYZ ľudí a teraz, pre prvé bubu na to kašleme? Činy, ktoré stoja za mnou a mojimi známymi, podpora Palestíny a niekoľkoročné angažovanie sa v tejto veci vôbec nie sú smerodajné? Tak o čo nám ide? O myšlienku, o ľudí, alebo o politické body?

Jana,

kontaktovali sme všetkých, židovskú obec, palestínsku obec, ľavičiarov, pravičiarov. VŠETKÝCH. Tak si ja predstavujem demokraciu. Tak si aspoň ja predstavujem dialóg, že na ňom budú prítomné všetky strany a Dr. Finkelstein všetkým stranám práve má čo povedať. Je to osobnosť, ktorá môže dokázať otvoriť oči jednak tým a jednak zasa druhým, preto si ho ako človeka vážim. Som sklamaný z toho, že pre Teba je podstatnejšia politická nálepka, než sám človek. Práve o tom vraví i Dr. Finkelstein.

IC***** Príloha č. 8 *****

E-mail: Igor Cagáň reaguje na zrušenie prednášky na Slovensku 27. 1. 2010 o 18:14:

Fajn Jana,

daj vedieť, keď stojíš ešte o prerobenie plagátov s vynechaním Slovenska. Myslím, že je škoda, aby sa v upravenej verzii nepoužili, keďže sú už hotové. Myslím, že plány Vám to vlastne ani nenabúralo, dúfam teda, nakoľko Jurgen ešte nezakúpil letenku na Slovensko. Stránka tým pádom asi odpadáva, nakoľko je to stránka "klérofašistických revizionistov" a Norman by na ňu nemohol odkazovať zo svojej stránky, lebo by sa to nepáčilo Ruth.

Tu ide v prvom rade o Palestínu a porazenie sionizmu. Pokiaľ Ti budem vedieť akokoľvek inak pomôcť napr. po grafickej stránke a budem stíhať, veľmi rád Tebe, Tvojej skupine a Palestínčanom pomôžem.

Stále si myslím, že ľudia by na spoločných myšlienkach mali spolupracovať, NIE v zmysle nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ, ale v zmysle vyššieho dobra a vyšších cieľov. Nám tu skutočne nejde o nejaké vlastné ciele, ale o národ, ktorý nepovažujeme za mŕtvy koncept a prajeme si, aby všetky národy mohli žiť vždy čo najdlhšie v miery a na tých miestach, z ktorých ich etniká pochádzajú. Poznáme beznádej Palestínčanov, a preto budeme vždy stáť na ich strane. Rešpektujeme i právo židov na sebaurčenie v národnom štáte, avšak židia na vlastný štát, aspoň podľa mňa, stratili morálne právo tým, čo robili a robia bezbranným palestínskym deťom. Antisemitizmus ako čosi "predsudočné" a "apriórne" nejestvuje a jeho producentmi sú jedine a jedine židia. Každý je a bol strojcom svojho vlastného osudu.

Bohužiaľ, desiatkam ľudí mám čo vysvetľovať a keby som nemusel zháňať teraz peniaze na letenku, ktorá prepadne, prišiel by som na Normana do Prahy. Napriek tomu dúfam, že ak by sa mi napokon podarilo zarobiť si do tej doby peniaze na lístok do Prahy, že ma ako "klérofašistického revizionistu" na Normanovu prednášku pustíte.

Jana, prajem Ti veľa šťastia s organizovaním prednášky, dúfam, že všetko napokon dobre dopadne.

Igor

***** Príloha č. 9 *****

E-mail: Mgr. JR zo „stovežatej" z 27. 1. 2010 o 19:51:

Ahoj,

jsem moc ráda, že nejsi naštvaný a chceš nám dále pomáhat, i když Norman odmítnul jet na Slovensko.

Norman musí být opravdu opatrný, protože se z něj snaží udělat antisemitu, takže i když vaše skupina není neonacistická, jen fakt, že jste s nimi v kontaktu a odkazujete na jejich stránky v tomto případě stačí.

S tím plakátem se domluvíme během víkendu. Když budeme mít peníze, tak se budeme snažit ti pomoc za propadlou letenku.

Do Prahy určitě na přednášku doraz. Norman bude asi u mě, tak ti nemůžu nabídnout spaní. R. má rodinu, ale zeptáme se ve skupině.

Díky, taky ti přeji hodně štěstí.

J

***** Príloha č. 10 ***** (BEZ ZVEREJNENIA)

Slovenský preklad e-mailu z angličtiny: Tomáš Nociar z 28. 1. 2010 o 8:58:***** Príloha č. 11 *****

SMS komunikácia Igora Cagáňa s Mgr. JR zo „stovežatej" z 28. 1. 2010:JR /28. 1. 2010. 18:18/: Takže opravdu díky Igore. Právě jsem se dozvěděla, že na náckovských webech se magoři chystají na Normanovy přednášky. Opravdu díky za reklamu!!!

IC /28. 1. 2010. 18:18/: Jana, nechápem, na základe čoho chceš vyberať ľudí, ktorým sa umožní vypočuť Normanove slová? Nemyslíš, že je to absurdné, diskriminovať niekoho len na základe Tvojho osobného predsudku?

JR: /28. 1. 2010. 18:36/: Předsudky proti náckům?!!!!!!!! To nejsou předsudky! To je zkušenost s vylízaným, RASISTICKÝM hnusem, se kterým nechci ani já, ani naše skupina A UŽ VŮBEC NE NORMAN, MÍT NIC SPOLEČNÉHO!!!

IC /28. 1. 2010. 18:53/: Jana, tak Ti teda prajem veľa šťastia v hľadaní kľúča, podľa ktorého vytriediš účastníkov svojej prednášky na tých „dobrých" s vhodným svetonázorom a na tých „vylízaných rasistov". Môže byť bojovník proti predsudkom zakomplexovaný? Pravda je určená len pre vyvolenú hŕstku ľudí? Nie proti tomu bojuješ, Jana? Nie proti monopolu na Pravdu bojuje Norman či Chomsky, ktorých som si myslel, že si vážime obaja pre to isté? Jana, chceš, aby sa revolúcia proti jednému útlaku podarila, len preto, aby mohol nastúpiť ďalší? Akú farbu bude mať tentoraz? Povedzme, že Normanovu opatrnosť chápem, ale Tvoju netolerantnosť už chápať prestávam.

JR /28. 1. 2010. 18:54/: JA NÁCKOVSKOU NETOLERANCI TAKÉ NECHÁPU!!! Nazdar

IC /28. 1. 2010. 18:55/: „Vôbec s Vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby ste Váš názor mohli povedať." F. M. A. Voltaire

JR /28. 1. 2010. 18:56/: S RASISTY SE NEMÁM O ČEM BAVIT!!! JR

IC /28. 1. 2010. 19:15/: Začne to pri rasistoch a skončí to pri kom? Koho vyhladíš následne? Politických oponentov? Všetkých Američanov? Možno všetkých Izraelitov? Preboha, Jana, v čom si iná, ako ktorýkoľvek iný netolerantný rasista? Trocky bol blázon, Jana, permanentne sa vraždiť v revolúciách nedá... Igor Cagáň***** Príloha č. 12 *****

List občianskych združení Dr. Finkelsteinovi z 8. februára 2010:

Vážený pán Norman G. Finkelstein,

veľmi sme sa tešili na Vašu prednášku o známej knihe Priemysel holokaustu a na Vašu návštevu nášho mesta.

S poľutovaním sme sa dozvedeli, že ste účasť na tejto prednáške odriekli z nám neznámych dôvodov. Je to pre nás veľké sklamanie, pretože cieľom združení našej inteligencie je získať zo sveta vedy, techniky a politiky objektívne informácie, ktoré by rozšírili naše poznanie konkrétne v oblasti, ktorá je nielen predmetom Vašej knihy, ale aj Vašej vedeckej práce.

Chceme, aby ste aj napriek neúčasti ostali vo Vašom vnútornom presvedčení, že naše úmysly sú čisté a úprimné a sú vedené snahou po poznaní objektívnej pravdy.

Aj tu je vidno, že zrejme v tomto prípade zasiahla určitá politická ruka, ktorá dobrý úmysel prekazila a sleduje cieľ zabrániť nášmu zblíženiu, poznaniu a pochopeniu sa.

Aj napriek tomu, prajeme úspech Vášmu európskemu turné, ostávame v nádeji, že sa táto chyba raz napraví.

Assoc. Prof. Dr. Ján Dudáš, DrSc.

za Stálu konferenciu slovenskej inteligencie, klub Košice

PhDr. Jozef Mižák

za Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach

Prof. Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

za Nezávislých ekonómov Slovenska, Košice

Prof. Ing. Ladislav Pollák, CSc.

za Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, Košice***** Príloha č. 13 *****

Stanovisko vedení Akademie věd ČR k semináři Současná situace a možnosti řešení izraelsko-palestinského konfliktu: Goldstoneova zpráva OSN ke Gaze organizovanému Centrem globálních studií, společným pracovištěm Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze, dne 23. února 2010 zo dňa 22. 2. 2010 (zdroj: dnes už nefunkčný pôvodný odkaz a mnou zálohovaný pôvodný dokument na inom serveri):

Vedení Akademie věd ČR si je vědomo významu diskusí o možnostech řešení izraelskopalestinského konfliktu na Blízkém východě, které jsou součástí (ostatně jako v jiných případech) nezbytného interkulturního dialogu. Hledání vhodných cest k řešení tohto konfliktu a problémů s ním spojených může být podporováno i výměnou názorů a stanovisek, která probíhá na různých úrovních a nabízí i odlišné pohledy na izraelsko-palestinský konflikt.

Seminář organizovaný Centrem globálních studií představuje pouze jeden z existujících úhlů pohledu na izraelsko-palestinský konflikt. Seminář tohoto typu, určený především odborné veřejnosti, je ale také příležitostí a předpokladem pro kritickou diskusi vycházející z odlišných pozic, než jsou ty, které se rozhodli organizátoři prezentovat.

Vedení Akademie věd ČR vychází ze skutečnosti, že v interpretaci izraelsko-palestinského konfliktu je nezbytné dávat příležitost k uplatnění stanovisek všech stran, což se v tomto případě nestalo. Akademie věd ČR jako programově apolitická instituce se s jednostranným zaměřením tohoto semináře neztotožňuje, nepodílí se ani na jeho přípravě, ani na výběru referujících účastníků. Z uvedených důvodů se vedení Akademie věd ČR rozhodlo neumožnit konání semináře v budově Akademie věd ČR na původně stanovené adrese (Praha 1, Národní 3).

V Praze dne 22. 2. 2010

Předsednictvo Akademické rady AV ČR***** Príloha č. 14 *****

Informácia na oficiálnych stránkach http://norman2010.nss.sk/ prednáškového turné Dr. Finkelsteina o zrušenej prednáške v Košiciach na Slovensku:

Prednáška na tému Memento doby: Sionizmus sa pre odrieknutie účasti Dr. Finkelsteina a pre zdravotný stav pána Dr. Saleha nahrádza prednáškou a besedou na tému slovensko-maďarských vzťahov, ktorú povedie slovenský publicista Július Handžárik, autor kníh ako Maďarské podvody, Maďarské blúznenie, Trianonská trauma či prác, v ktorých vyvracia germánsku doktrínu historiografie, podľa ktorej Slovania začali dnešné územie osídľovať až počas tzv. sťahovania národov v 6. a 7. str.. Germánska historiografia tým získavala priestor pre germánsku výbojnú politiku Drang nach osten, pán Handžárik je zástancom teórie, že slovanské osídlenie sa na súčasnom území nachádzalo omnoho skôr.

Prednáška sa uskutoční v oznámenom čase o 17:00 v priestoroch kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.

Problémy s politicky nekorektnou osobou Dr. Finkelsteina aj v Prahe:

Akademie vystrašených věd, aneb Unwanted - dead or alive :

http://www.blisty.cz/2010/2/23/art51352.html


Akademie věd se poněkud zalekla :

http://www.blisty.cz/2010/2/23/art51345.html

sxg
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
numlock   |   ip:89.173.15   |   2010-03-23  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  diky za clanok


putnik   |   ip:195.80.17   |   2010-03-23  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zeby sa nam "Sturovska" krv znovuzrodila z popola ako fenix? Tusim sa (pre mna) objavil "pionier" novej doby v dalsej oblasti ludskej cinnosti. Velmi povzbudive ...


jufo   |   ip:194.138.1   |   2010-03-23  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Díky, musim si to vitisknout, snad to nekdy doctu ;-) ale zajima me jake jsou pohledy na vec. V kazdem pripade je dobre, pokud se povede alespon na 99% vyvratit pochybnosti ohledne Dr.Finkelsteina, ze opravdu neni placeny Izraelem za aktivni vyhledavani nejvetsich odpurcu statu Izraele (aby pak meli jejich jmenny seznam v rukou, pro pripad potreby). Prednasky Dr. Finkelsteina me docela zaujali a primeli o techto vecech vic popremyslet...


bublinka   |   ip:178.40.20   |   2010-03-23  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Putnik:Mozno novy Stur.
Tak teda,tie chazarske svine maju aj mena!!!


sxg   |   ip:95.103.24   |   2010-03-23  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na poslednom linku je to aj v .pdf


klifton   |   ip:95.102.16   |   2010-03-23  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka:

čo sa divíš, keď minister vnútra je chazar :o)))))


gomez   |   ip:91.127.14   |   2010-03-23  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jedna z naj vecí čo tu bola uverejnená-super


bublinka   |   ip:178.40.20   |   2010-03-23  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak to neviem,ale asi bude vinimka,nie je v typicky prochazarskej strane.


klifton   |   ip:95.102.16   |   2010-03-23  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka:

pre nich nie je dôležité v akej strane, ale hlavne vládnuť!!! (podpredseda vlády :o))) )
(nedávna minulosť: ZSSR vo vedúcich funkciach - židia, USA - najsilnejšie korporácie a banky-židia)

im je jedno ako dopadne národ na ktorom parazitujú, najdôležitejšie je pre nich zisk za každú cenu.


slovak   |   ip:192.251.2   |   2010-03-23  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   prepacte za spam, ale toto je vazne. Madari chystaju utok na Slovensko:
http://www.aktuality.sk/clanok/159520/trianon-jobbik-chce-riesit-hranice-a-silnu-armadu/


bublinka   |   ip:178.40.20   |   2010-03-23  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj tak si myslim,ze vela takych osprostenych jobbik nenajde,madari nech si urobia poriadok s xazarmi a hned budu mat co zrat aj jobbikovci.Toto plodi bieda-dementov s jobbiku.


HenryFord   |   ip:95.103.16   |   2010-03-23  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  masaker hehe dobry report, Igor si format a ku tvojmu ferovemu pristupu nieto vyhrad,slecna magistra stovezata sa ukazala v pravej podstate ich choreho myslenia a fanatizmu s inkvizicnymi sklonmi,obdivujem tvoju tolerantnost,ja na tvojom mieste by som sa nezdrzal istych slovnych spojeni :)


pozeraj   |   ip:213.151.2   |   2010-03-24  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  odporucil by som to vydat po castiach, je to neskutocne dlhe...


putnik   |   ip:188.112.1   |   2010-03-24  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka:
Zda sa mi skor pravdepodobne, ze skutocne veria, ze su viac. Tak ako niektori veria, ze 3. svetova vojna je pre ludstvo dobra. Skutocny clovek nie je zly, len "realitou" pomyleny, este sa nenasiel.


jozef   |   ip:81.0.253.   |   2010-03-24  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zatiaľ som prečítal asi 50 riadkov, ale musím všetkých diskutujúcich upozorniť na autorov vyslovene vynikajúci slovník a PERFEKTNÚ gramatiku. To sa proste číta s teplým pocitom pri srdci, až by mi bolo takmer jedno, o čom píše. Paráda.

Tak teda čítam ďalej a som zvedavý na obsah. O Cagáňovi som čítal len v súvislosti s jeho demoštratívnym zanechaním štúdia. Chlapec má zjavne veľké srdce.


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-03-25  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skutočne dobrý článok!!! A hlavne správne angažovaný a navýsosť pravdivý!! Sem-tam sa chyby nájdu, ale to ujde skoro každému...


anajko   |   ip:95.105.15   |   2010-03-29  (04:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo niekto hryzie do ruky ktorá ho kŕmi?


et   |   ip:95.105.17   |   2010-03-30  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v kosiciach na tuto prednasku pozvali finkelsteina neonacisti - preto tam nakoniec neprisiel - pretoze neonacisti ho chceli len zneuzit na protizidovsku propagandu a zviditelnit samych seba - lenze finkelstein nie je neonacista - on len poukazuje na skutocnych zlocincov a nie ako neonacisti ktori nenavidia vsetkych ktori s nimi nesuhlasia - daaaarmo tu budes pisat clanocky, zbytocne prekrucas a fabulujes, vieme odkial vietor fuka.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Bill Gates nečekaně spouští edukativní program zaměřený na veganství

Bill Gates přišel s poměrně nečekaným projektem sloužícím k podpoře veganství.


Chcite žiť obyčajne

CO OBSAHUJE SENDVIČ MCRIB OD MCDONALD’S: GMO PŘÍSADY...

Severní Korea uvedla raketové vojsko a dělostřelectvo ...

Svetová finančná pyramída v číslach

Maléry pána živnostníka

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4847 s