19. September 2019
    
Pochod za samostatné Slovensko - Dolezite.sk

Pochod za samostatné Slovensko


  2013-02-22  (22:45)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Pochod za samostatné Slovensko

 

Prečo Slovenská republika už nie je politicky nezávislým a suverénnym štátom

Slovenská republika vstupom do Európskej únie a následne prijatím eura a Lisabonskej zmluvy stratila politickú nezávislosť a suverenitu, ktorú získala po mnohých rokoch 1. januára 1993. Slovensko sa svojim postavením v podstate vrátilo do čias bývalej československej federácie. Slovenský národ tým prišiel o svoju národnú slobodu!

1. Suverenita je definovaná ako „nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci, či vo vnútri štátu (vnútorná suverenita) alebo mimo hraníc daného štátu (vonkajšia suverenita)“.

Štátna moc Slovenskej republiky je v súčasnosti v ekonomickej, hospodárskej, obchodnej a menovej oblasti (čiže kľúčových oblastiach štátu) a čiastočne aj v ďalších oblastiach (sociálna politika, veda a výskum, ekologická politika, vzdelávanie a kultúra, azylová a prisťahovalecká politika, zahraničná politika, bezpečnostná politika) závislá od nadnárodnej moci Európskej únie.

Podriadenosť SR Európskej únii dokonca zakotvila aj novelizovaná Ústava SR. Čl. 7 ods. 2 hovorí, že „Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

Z toho vyplýva, že priamo v Ústave SR, ako základnom zákone nášho štátu, bola zakotvená:

 • možnosť vzdať sa časti práv, ktoré dovtedy patrili výlučne Slovenskej republike,
 • nadradenosť (prednosť) právnych predpisov EÚ pred zákonmi Slovenskej republiky!

To znamená, že na Slovensku môžu byť prijaté len také zákony, ktoré neodporujú nariadeniam, smerniciam a iným právnym predpisom Európskej únie. O riadení nášho štátu nerozhoduje Slovenská republika a jej zvolení poslanci, ale orgány Európskej únie, v ktorých má Slovenská republika len nepatrné slovo (v rozhodujúcom orgáne Rade EÚ máme len 7 hlasov z 345, čo je len 2,02% všetkých hlasov!) Na Slovensku teda de facto vládne Brusel!

V praxi to znamená, že:

 • nám Brusel pod hrozbou sankcií okrem iného prikazuje aj to, čo a koľko môžeme na Slovensku vyprodukovať, ako majú vyzerať a volať sa naše výrobky a mnoho ďalších častokrát nezmyselných detailov,
 • stratili sme vlastnú menu a teda aj možnosť priamo ovplyvňovať finančnú politiku štátu (kto ovláda menu, ovláda financie a tým aj celý štát),
 • nemáme vlastnú colnú ani hospodársku politiku (tým sme stratili možnosť chrániť a podporovať slovenských výrobcov pomocou ciel, zákazov dovozu, špeciálnych daní na zahraničné výrobky alebo inými opatreniami),
 • nemáme vlastnú trhovú politiku (zaviedol sa tzv. voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu, čo znamená, že ktorýkoľvek cudzinec z členského štátu EÚ môže k nám pricestovať, usadiť sa, podnikať, voliť a byť volený v komunálnych voľbách, kupovať náš majetok a to bez toho, aby sme ho mohli obmedzovať, tak isto nemôžeme obmedzovať cudzie firmy),
 • stratili sme štátne hranice (obyvatelia iných členských štátov EÚ, vrátane zločincov a nepriateľov nášho štátu, k nám môžu voľne cestovať a naši zločinci môžu ľahšie ujsť do zahraničia),
 • Brusel nám určuje minimálnu sadzbu daní (čiže aj keby sme chceli niektoré dane nemôžme celkom zrušiť),
 • Brusel zasahuje aj do etických otázok nášho štátu (pod jeho tlakom sme museli prijať tzv. Antidiskrimaničný zákon, ktorý má chrániť sexuálnych úchylákov – homosexuálov, pred diskrimináciu napr. v zamestnaní; v praxi to znamená, že im musíme umožniť aj prácu v školách či pri inej výchove detí a mládeže).
 • a množstvo iných vecí nesmieme robiť len preto, že to nedovoľuje právny poriadok EÚ a ak by sme ho ignorovali hrozili by nám obrovské pokuty, či iné sankcie.

To, čo nám diktuje Európska únia nám v minulosti nediktovala ani Praha, ani Berlín, ani Moskva!

2. Európska únia mala už v čase vstupu Slovenska (1.5.2004) charakter štátu – federácie, nie medzinárodnej organizácie, ako si mnohí myslia. Po prijatí tzv. Lisabonskej zmluvy sa tento štátny charakter EÚ ešte viac posilnil. Do budúcnosti sa otvorene hovorí o tzv. Spojených štátoch Európskych.

Európska únia má narozdiel od medzinárodných organizácií ako OSN, NATO a pod. viaceré typické znaky štátu (tučným sú tzv. primárne znaky štátu):

 • územie (vymedzené tzv. Schengenskou zmluvou, ktorá de facto zrušila dovtedajšie hranice medzi členskými štátmi EÚ a zaviedla jednotný systém kontroly na hraniciach s inými štátmi),
 • obyvateľstvo (existuje dokonca občianstvo EÚ, vrátane osobných dokladov formátu EÚ – občianske preukazy, pasy, vodičské preukazy, technické preukazy, apod.),
 • organizácia prostredníctvom práva (právny poriadok EÚ tvoria nariadenia, smernice a pod., automaticky nadradené právnym predpisom členských štátov, a to pod hrozbou sankcií).
 • sústava orgánov (zákonodarných, výkonných, súdnych a reprezentačných orgánov): parlament (tzv. Európsky parlament ako kontrolný orgán a čiastočne rozhodujúci orgán, a Rada Európskej únie, ako rozhodujúci orgán), vláda (tzv. Európska komisia), súdnictvo (Súdny dvor v Luxemburgu), prezident (tzv. Predseda Európskej rady),
 • politické strany (frakcie v Európskom parlamente),
 • menu (Euro) a centrálnu banku (Európska centrálna banka vo Frankfurte nad Mohanom),
 • symboly (vlajku, hymnu, a pod.),
 • rozpočet (financovaný s príspevkov jednotlivých členských štátov, z neho sú následne poskytované peniaze na plnenie rôznych politík EÚ).

Len tesne neprešiel návrh na zavedenie Ústavy EÚ (!), čo je tiež typickým prvkom, ktorý majú len štáty, nie medzinárodné organizácie. Ústavu, ale fakticky nahradila Lisabonská zmluva, ktorá zaviedlo všetko podstatné z plánovanej Ústavy, ale šikovne skryla svoj skutočný význam tým, že sa vzdala určitých formalít.

Z toho vyplýva, že Slovenská republika je už teraz fakticky a v zásade súčasťou iného štátu – federácie EÚ, čiže jej postavenie bolo degradované na podobnú úroveň (a v niektorých ohľadoch ešte horšiu, viď bod 3), akú majú napr. štáty Kalifornia, Texas a iné americké štáty v rámci federácie USA. Aj tie si môžu isté záležitosti spravovať sami, nie sú ale politicky nezávislé a suverénne. Stačí si porovnať Ústavu USA a Lisabonskú zmluvu EÚ, ktoré používajú rovnakú terminológiu, podobné formulácie a z právneho hľadiska sú čo do právomoci členských štátov úplne totožné. Podľa Ústavy USA: „Práva, ktoré ústava výslovne nepriznáva Únii ani ich nevylučuje z právomoci štátov, náležia jednotlivým štátom alebo ľudu.“ Podľa Lisabonskej zmluvy EÚ: „V súlade s článkom 3b právomoci, ktoré na Úniu neboli zmluvami prenesené, zostávajú právomocami členských štátov.“ To znamená, že tak ako v Spojených štátoch Amerických (v americkej „Únii“) aj v Európskej únii majú členské štáty len tie práva, ktoré nezískala „Únia“.

Budúcnosť bude ešte horšia. Nesmieme zabúdať, na to, že konečným cieľom tvorcov Európskej únie nebola nejaká medzinárodná hospodárska alebo obranná organizácia založená na spolupráci nezávislých a suverénnych národných štátov. Nikdy sa netajili tým, že ich konečným cieľom je vytvorenie európskeho štátu – federácie (politickej únie) tzv. Spojených štátov Európskych (čiže európskej obdoby Spojených štátov Amerických). Tak ako v každej federácii ani v týchto členské štáty nemajú plnú suverenitu a nezávislosť, ale podriaďujú sa vyššej nadnárodnej moci. Napr. už v roku 1946 v Zürichu britský premiér Winston Churchill vyhlásil: „Musíme vybudovať Spojené štáty Európy. Je to jediná možnosť ako umožniť stovkám miliónov pracujúcich znova nájsť svoje drobné radosti a vieru v to, že život sa oplatí žiť… Prečo by nemohla existovať európska skupina schopná poskytnúť poblúdeným národom tohto rozbúreného a mocného kontinentu pocit širšieho vlastenectva a spoločného občianstva?“ Aj dnes významní politici v EÚ či rôzne vplyvné nadnárodné korporácie čoraz otvorenejšie hovoria o tom, že EÚ musí postupne smerovať cez fiškálnu (rozpočtovú úniu) až k politickej únii – Spojeným štátom Európskym (napr. bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder alebo jedna z najväčších bánk na svete – americká Citigroup).

3. Postavenie Slovenskej republiky v Európskej únii je ešte menšie ako majú americké štáty v USA.

V USA rozhoduje o zákonoch Kongres, t. j. senát a snemovňa reprezentantov. Bez súhlasu oboch komôr tohto parlamentu nie je možné prijať žiaden zákon. V Senáte má každý členský štát USA rovnaký počet senátorov, čiže aj hlasov. Naproti tomu v EÚ rozhoduje o právnych predpisoch EÚ len tzv. Rada EÚ, v ktorej má každý členský štát EÚ počet hlasov zodpovedajúci počtu jeho obyvateľov. To znamená, že kým v USA majú členské štáty bez ohľadu na veľkosť rovnaké postavenie aspoň v Senáte, v EÚ panuje nerovnosť a teda podriaďovanie menších a slabších štátov väčším a silnejším.

 

K tomu, aby akcia prebehla úspešne a bola pozitívnym impulzom k tomu, aby sa slovenská spoločnosť prebudila zo sna, že Slovensko je samostatná krajina, musíme dodržať na akcii nasledovné zásady:

 1. Vždy počúvajte pokyny organizátorov – budú označení červenou rukávovou páskou.
 2. Správajte sa vždy slušne, ľudia sa na nás pozerajú.
 3. Na akcii nepožívajte žiadny alkohol. Osoby, ktoré budú pod vplyvom alkoholu, budú z akcie vykázané.
 4. Nebavte sa s médiami, na to sú tu organizátori akcie. Ak vás oslovia médiá, pošlite ich za organizátormi akcie.
 5. Na miesto konania akcie prichádzajte vždy vo väčších skupinách. Pri opúšťaní podujatia platí to isté pravidlo.

Čo si treba priniesť so sebou?

 1. Ruksak s potrebami pre aktivistov, ktorý by mal obsahovať:
  • Fľašu s čistou vodou – treba dodržiavať pitný režim a zvlažiť hrdlá po skandovaní hesiel.
  • Niečo malé pod zub – vhodné sú energetické tyčinky alebo jedlo, ktoré sa nekazí, ktoré môžete rýchlo rozbaliť a skonzumovať.
  • Pršiplášť – v prípade zlého počasia.
  • Šatku – v prípade použitia slzného plynu políciou sa môže obliať vodou a nasadiť na tvár ako ochrana proti plynu.
  • Čiapka – tiež v prípade zlého počasia.
 2. Vlajky SR
 3. Transparenty s heslami za slovenskú samostatnosť, či proti diktatúre Európskej únie. Vyhradzujeme si právo odstrániť nevhodné transparenty či vlajky.

Dopravné spojenie

R 602 Čingov - 16. marec 2013

Košice - 6:15 » Kysak - 6:29 » Margecany - 6:45 » Spišská Nová Ves - 7:12 » Poprad-Tatry - 7:33 » Štrba - 7:48 » Liptovský Mikuláš - 8:16 » Ružomberok - 8:35 » Kraľovany - 8:50 » Vrútky - 9:05 » Žilina - 9:25 » Považská Bystrica - 9:52 » Púchov - 10:04 » Trenčianska Teplá - 10:32 » Trenčín - 10:40 » Nové Mesto n.Váhom - 10:57 » Piešťany - 11:09 » Leopoldov - 11:23 » Trnava - 11:37 » Bratislava-Vinohrady - 12:0 » Bratislava hl.st. - 12:07

Mapa

MHD z vlakovej stanice

Autobus č. 93 (smer Petržalka, Vyšehradská) zo zastávky Hlavná stanica na zastávku Hodžovo námestie (cesta trvá 4 min, autobus odchádza približne každých 8 minút).

MHD z autobusovej stanice

Trolejbus č. 206 (smer Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb) alebo 208 (smer Staré Mesto, Šulekova) zo zastávky Autobusová stanica na zastávku Hodžovo námestie (cesta trvá 6 min, trolejbus odchádza približne každých 10-12 minút).

http://samostatnost.sk/Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!

xxx . wefipipy88   |   ip:213.151.2   |   2013-02-23  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slovensko musi ist von z EU, nasa buducnost je v EUroazijskej unii.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-02-23  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento príliš siahodlhý apel "za pochodza" sa tu objavil zrejme omylom ako archívny artefakt. Zapierdala, dokonca až takmer 15 rokov po funuse! Práve toľko rokov totiž uplynulo od zániku kedysi úspešne sa rozvíjajúcej mladej samostatnej Slovenskej republiky. Zanikla vôľou jej obyvateľov, ktorí ju vymenili za cirkus v Záhorskej Bystrici. Teraz už môžete ísť akurát "pochodóm chod" do... no tam, kam som v inom príspevku poslal Dávidka. :-DDD


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-02-23  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A myslíš,že Vlad by to vytrhol??

Že by to vytrhol s Rezešovcami z biedy?

Myslíš,že by sme mohli mať všetci "Elektry" a "korzičky"??

Vážne si to myslíš a úprimne tomu veríš?

Je možné aby sme mali také Slovenské Švajčiarsko s Vladom na čele a Rezešovcami v tesnom závese?

Fakt si o tom presvedčený?
Čo?

Žiadne mafie ako boli za Mečiara, žiadne privatizácie a rozkrádanie majetku, ale vážne slovenské švajčiarsko s Vladom z Elektry??


pravdu povediac ,nechápem tejto tvojej schyzofrénii a slepote..
nadávať na zlodejov a vychvalovať iného,,
znevažovat a vysmievať sa mafiánom v oblekoch a velebiť takého istého opičiaka z elektry na ktorú si nevie ani za boha spomenút odkial na nu vzal!??

ty si ozaj zrelý na kazajku..

:-DDDDDDDSloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-02-23  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak, v roku 1998 ste vymenili samostatnosť za jednú amerikanskú TV a demokraciu vraj. Nejeden z vás tu preto hovorí zle o V.M., lebo aj on sám to zapríčinil...Ale pochod aj tak schvaľujem...Nemôže sa povedať, že sa vzdávame, pokiaľ nádej ešte je, pokiaľ boj ešte trvá!


ropas . rutiqajo58   |   ip:178.18.74   |   2013-02-23  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a nezabudnut vlajočku eu bude aj taboračik. či?
:-)


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.23.   |   2013-02-23  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som za pochod, aspoň upozorní na súčasný stav EU! No najmä som za vypísanie referenda o výstupe z EU a NATO!

Slovania všetkých štátov spojme sa! Urobme koniec tohto chazarsko-sionistického-žido-kresťanského neoliberálno-fašistického parazitujúceho systému! Náš čas ide, nezastaví ho nik!

Nech žije védické poznanie, dŕžava, kon a zdravomyslie!


ropas . rutiqajo58   |   ip:178.18.74   |   2013-02-23  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  človek by sa aj zučastnil, keby to nebolo propagovane nackami a populistickými heslami zavanajuce pre zmenu izolacionistickým extrémom


sxg . nexadipu01   |   ip:178.40.22   |   2013-02-23  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kolonizácia slovenska:
http://www.youtube.com/watch?v=nlWu5MNpe4s


Interbulo . nikobodo04   |   ip:88.212.36   |   2013-02-23  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Situácia je zúfalá, ale zatiaľ zúfať netreba! Ešte pretečie vody dolu Dunajom, kým a ak sa darebákom z Bruselu ich plány vyplnia. Chudáci, nemajú to jednoduché, vedia, že čím viac priškrcujú, tým väčší odpor zožnú a silnejší tlak v prúdnici. Fyzika nepovolí!


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.28   |   2013-02-23  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aké zúfalstvo?...zapadniari nás kŕmia, dávajú nám prácu...starajú sa o nás...majú nas v pazúroch

...navyše to nie su Rusi, ktorý ako prišli tak aj odišli...keby zapadniari mali odtiaľto odísť, tak za seba hodia bombu, aby to nič cenné nezostalo


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-02-23  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stranícky súdruhovia ústredného výboru stan SNS a HZDS a SMERU ratifikovali Lisabonskú zmluvu v roku 2009 a odovzdali do 70 vládnych kompetencii SR a teraz nenásytní čuráci balamutia obyvateľov Slovenska o svojej nevinne – DDD aj s Pandamoniom straníckym krtkom Smeru, SNS a hlavne vypaseného bossa z Von Elektra, plesnivého klamára aj so súdruhmi Slotom a Ficom.
V pravici sú ešte väčší svinčiči a debili súdruhovia-!!333 . ryneruqu84   |   ip:91.127.32   |   2013-02-23  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandáš
ale veď všetci vedia, že malchárek bol ruskova gorila. a rusko bol majiteľom markízy tv. a paľkovi ruskovi bol tvoj bulino za svedka na svadbe. (na tej prvej)
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/158689-aj-markizu-obsadili-pred-desiatimi-rokmi/

tak čo schizačíš?


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-02-24  (07:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes buzerantov súdruhov s pluralitných strán už nehodí voliť 40 voličov. Pokiaľ sa všetci Slováci nepoučia a neprestanú chodiť voliť straníckych psov - súdruhov z pluralitných, tak systém nebude možné zmeniť a pozatvárať všetkých straníckych súdruhov z NR SR ktorí klamali, umožnili beztrestne kradnúť zlodejom, zničili našu krajinu, ožobráčili jej ľud , dohnali ľudí k sociálnym samovraždám, urobili z ľudí bezdomovcov a mladým ľudom znemožňujú stále viesť pokojný rodiny život.

Takže v NR SR máme po roku 1989 len hyeny a hajzlov dodnes čo majú nastrate v gatiach pred nespokojným obyvateľstvom a len primitívne babiky stojace v pozore pred finančnými fašistami sveta a psychopatmi z OSN, ktorí sa rozhodli zredukovať ľudstvo tým, že im na 70 až 100 rokov zťažia životné podmienky.
Teploši u nich majú zelenú, pretože neplodia deti a pri adopcii malého dieťaťa z neho vychovajú len teploša a poškodia ho psychicky.

Po Hitlerovi a Stalinovi tu mame ďalších fašistov v masovom zastupení v každej krajine v parlamentoch a to globalistov súdruhov straníkov čo chcú zredukovať ľudstvo a samy kradnú ako straky aby oni prežili diktatúru ich fetišizmu fašizmu.
JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-02-24  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Psy a hyeny súdruhovia politici kresťanov, ľudovcov, liberálov, národniarov, pravičiarov, ľavičiarov v našej krajine aj v krajinách Európy po páde železnej opony s kapitalistami vytvorili dlhy a zavadzajú nový sociálneho fašizmu a vydávajú to z mediálnymi devkami či straníckymi krtkami na internete za demokraciu.
Nezúčastňujme sa žiadaných volieb, nech si fašisti globalisti užívajú hanbu systému fašizmu a zlodejstva, ktorí vytvorili po páde železnej opony v našej krajine, v Európe, v celom svete vytvorili len preto, aby zredukovali ľudstvo v 21 storočí z dôvodu ochrany planéty, ekosystémov a životného prostredia pre budúce generácie šťastlivcov ktorí prežijú genocídu ľudstva 21 storočia z dôvodu dochádzajúcich zdrojov a surovín pre priemysel. Aj preto súdruhovia politici kradnú beztrestne ako straky a klamu ako všetci kardináli vo Vatikáne s pápežmi či súdruhmi v OSN, v Štrasburgu, v Bruseli, v Hágu.
Ich deklarácie o ľudských právach sú použiteľne iba ako hajzel papier ako systém zastupiteľského parlamentného globálneho straníckeho integračného fašizmu.borec . kucahena00   |   ip:195.28.75   |   2013-02-24  (09:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Metódy rozvratu podľa ideológie inštitútu košer -IVO ,celého tretieho sektoru mimovládiek aj zo žužu Wienkovou a sýčaciou beblávou sú odkojení na Sorošových špinavých dolárov,aby sa podieľali spoločne zo súdruhmi modrými vtákmi opozičnými gorilami na čele s matkou Gorilou KDH1 ,ktorí so svojími košer súdrhmi zo západu nám zničili právny systém ,aby zničili priamo aj našú vlasť.A tak dokázali vytunelovali a vyrabovali národné striebro pre svojich túdorov z košer západu,Zaviedli amorálnosť tak , že už lekári ničia naše zdravie,právnici ničia súdnu spravodlivosť,univerzity ničia vedomosti,,pravica s košer máfiou ničia slobodu,média ktoré vlastní košer mafia ničia pravdu a informovanosť.No a pripálený dodko čvarga chce vyvolať revolúciu a pritom si ani neuvedomuje ,že slúži prave súdruhom,ktorí zaviedli tú skázu.Je nutné obviniť celú pravicu a všetké pravicové strany,lebo oni sú ta pravá GORILA aj s celým tretim sektorom,mimovládnými uderkami s IVO, a uplatnými politologmi a poslať ich do basy a tak nastane na Slovensku raj na zemi.


DedoVarga . qumesaba69   |   ip:62.197.22   |   2013-02-24  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samostatné Slovensko už nie je možné vytvoriť. Nemáme vlastnú národnú ekonomiku. Až by sme mali, tak nás iné krajiny zničia a bola by tu ešte väčšia chudoba ako je dnes. Za to môžeme poďakovať psom z politických strán a hnutí z NR SR, ktorí si zabezpečili seba a svoje rodiny pri plnení programu OSN na redukciu ľudstva v 21 storočí sociálnou genocídou - sociálnym fašizmom a preto už nikdy sa nezúčastňujte volieb do NR SR či do Euro parlamentu voliť fašistov zastupiteľského podvodu bez pravá voličov kontrolovať volených zástupcov z debilných súdružských strán, ktorých nemáme právo odvolať či potrestať za zločiny proti ľudskosti a našej krajine.

Sloven
Mečiar bol otcom prístupových rokovaní o vstupe do EU, kde prevzalo Slovensko do 80 tisíc strán a predpisov zo západnej Európy a taktiež odovzdal s Ficom a slotom do 70 významných vládnych kompetencii SR do Bruselu v roku 2009 ratifikáciou Lisabonskej zmluvy, tak Sloven čo tu spomínaš HZDS ako záchrancu Slovenska, keď debili z HZDS chceli byť pekný pred občanmi aj pred psychopatmi z Bruselu, OSN, Bilderbergu. Len aby mohli rozkrádať náš spoločný majetok!!!

Už nechoďte nikdy voliť fašistov a zlodejov a debilov z politických súdružských strán a hnutí.nikto . hegilehu69   |   ip:78.98.207   |   2013-02-24  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S kymto chceli slovenocky a slovensky junackovia ,.--s kymto chceli bacovat??
-z Nemcurami,ci Francuzakmi?-ci s kym?
-Vdaka prazdnym hlavam,-co bolo asi 49?%-ktory sa vyslovili v referende ,a rozhodli aj za tych,-ktory su svojpravny!-tak vazeny sme tam...bacujeme -s Nemcurmi-s tym styxlom,-ze Nemcuri a Francuzi -su nasackovany vsade,-a cicaju a cicaju...
Som zvedavy kolko slovenskych firiem,-je prisatych na ICH-ekonomike...
Kupujeme vsetko z dovozu,-nic sa uz tu nevyraba..-len dlhy!!
Jedneho dna-bude konieć nasmu svojbytiu!
Prazdne gebule slovewsnke co chodia volit,-za pekne hesla na bilbordoch..-a potom po volbach nadavaju..JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-02-24  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Globalisti z OSN v zastúpení každej krajiny sveta sa zhodli v roku 1995 v koncepcii Globál Biodiverzity Assessment, že je potrebné znížiť populačný vývoj ľudstva na jednu miliardu žijúcich ľudí na našej planéte čim skôr a preto tu máme likvidáciu štátnej suverenity, finančnú, hospodársku krízu a dlhy na desaťročia.

Tak prečo by som mal dôverovať klamajúcim vládam a pluralitným súdruhom v NR SR.-!!!???

Voľby stále za tohto stavu budem považovať za najväčšie zlo uskutočňované na voličoch a nikdy pokiaľ sa nezmení volebný zákon a Ústava našej krajiny občanmi.
Dedo Jozef Varga z KošícElDolars . vuhenydi61   |   ip:178.40.17   |   2013-02-24  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ondrej Ďurica Pieseň pre Slovensko
http://www.youtube.com/watch?v=y2tpUIMvv0Q


Interbulo . nikobodo04   |   ip:88.212.36   |   2013-02-24  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, jednoznačne treba donútiť zahraničných vydriduchov vo firmách nimi vlastnených na Slovensku k podstatnému zvýšeniu platov našich zamestnancov, aby aspoň časť ich zisku ostala doma! A o tomto by mala byť slovenská politika.U nás vyrobené peniaze by mali byť reinvestované zo zákona tam, kde vznikli a iba časť, ktorá sa u slušných ľudí volá zisk za snahu, môže odísť k investorovi. Lenže, to by musel byť riadny tlak na našich zákonodarcov. Dokáže to slovač?


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-02-24  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dedo Varga, vy vždy pri tom istom skončíte, to by ste nebol vy, hoci súvislosti vám už dávno unikajú, len zloba a nenávisť vás ešte držia nad vodou, ale aj to už nie dlho...Prečo ešte vy nie ste premiérom SR, to je naozaj čudné, veď vy všetkému rozumiete...


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-02-24  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte niekto povie, že náckovia to istotne organizujú? Asi len preto, že niekomu tento režim veľmi vyhovuje, kde z jedinca chcú len mať otroka, ktorý už len ticho ma byť!

,,A ty, mor ho! - hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu,
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom." S. Chalúpka - MOR HO!


borec . kucahena00   |   ip:195.28.75   |   2013-02-24  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ten súdruh ďoďko čvarga je nepoučiteľný demagóg ako absolvent napájaný z odpakoveho koša matky Gorily KDH ,ktorá má spoločne aj so svojimi ďalšími stranami pravice pod palcom 2/3 VŠ ,ktoré ovládajú a plodia v nich nevedomých anafalbetov ako je súdruh ďoďko čvarga.Tak čvargo ono to bolo tak,že matka Gorila KDH od roku 1989 sa podieľala na deštrukcií.Holandské dražby aj Mikloš a Janičko čarnogursk lietajúci kon medzi hviezdičkami, hľadajúc si svojú stoličku dorazil celé poľnohospodárstvo na Slovensku.Bol proti Slovenskej republike aj so svojími kumpánmi z matky Gorily KDH.Pri vzniku SR urazený že je mímo hry sa pasoval za červotoča Slovenska.A robil všetko preto chodil do Bruselu žalovať na Mečiara a jeho vládu,lebo Mečiar nedovolil rozkrádanie a privatizáciu.Delegácia z MMF v roku 1994 a 1996 nútila ,aby Slovensko si zobralo pôžičku čo Mečiar odmietol.Tak nastali sankcie a izolácia Slovenska.Až po revolučnom prevrate v roku 1998 ,,Zachraňte Markízu", kde to pekne opisuje v svojej knihe Rudolf Šuster ,,Ako som sa dostal do veľkej politiky" ,ktorá po troch mesiacoch bola stiahnutá z predaja a pritom bol v tom čase prezidentom. .


michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.12   |   2013-02-24  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Interbulo :

Myslíš si, že západné firmy by tu niečo montovali, keby nemali výhody od vlády ? Vieš vobec o tom, že kórejskí manžéri poslali dotaz vláde, či možu fyzicky trestať svojich zamestnancov ako v stredoveku ?
Až sú politici a vláda poskoci majitelov medzinárodných korporácií a za túto prácu proti Slovákom dostanú zaplatené, myslíš, že sa budú starať o vyššie mzdy v podnikoch ? Naivná predstava..


borec . kucahena00   |   ip:195.28.75   |   2013-02-24  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A tak po revolucií markízackej nastupila garnitúra zločincov,vlastizrádcov z matky Gorily KDH a jej odnož SDK,SDKU,SMK,SDL OF ,OKS atď.ktorí rozkradli,vytunelovali a odovzdali košer mafií EU celé Slovensko.Nastal teror,ktorý dokázali len teroristi z matky Gorily KDH,keď otvárali otvorené dvere výbušninou u svojho politického oponenta Mečiara.A tak teráz cez svoje média na tlačia že - vojna je mier,-sloboda je otroctvo a nevedomosť je ich sila.Tak ďoďko o tom je KDH.Budú sa tváriť pobožne,ale silu pobožnosti popierajú ako aj ich tomf Bezák.


DedoVarga . qumesaba69   |   ip:62.197.22   |   2013-02-24  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja nemám rad všetky pluralitné strany a tak ma neobviňujete, že fandím súdruhom globalistom z KDH.


DedoJozefVarga . fucudemu51   |   ip:62.197.22   |   2013-02-24  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dlhy globalisti vyrábajú aj tým, že na par mesiacov znížia zamestnanosť a potom dotujú staro nové vytvorene pracovné miesta u našich dani a tak časom nebude na dôchodky, zdravotníctvo, školstvo, investície na opravu ciest miest a obci a tak naša krajina smeruje k úpadku a veľkej chudobe a taktiež k sociálnym samovraždám zločincov globalistov z NR SR.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-02-24  (18:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a jeje mam tu dvojnííčka:)


tak ako joplins


fu ha už sa teším do jamy levovej,,,som zvedavý či verím až tak ,že dopadnem ako daniel alebo nie

ta len prídte:)


Interbulo . nikobodo04   |   ip:88.212.36   |   2013-02-24  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Michal: Naivná? Neviem, neviem...totižto ide aj o to, že investor musí investovať iba tam, kde má dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu! Vyrábať zložité výrobky sa predsa opiciam nedá!!Čiže to funguje tak ako pri štrajku..ja Ti nepodvýšim, Ty nebudeš robiť, krachneme obaja! Takže vychádza: Rešpektujme sa, sme na sebe závislí! Že sa ten kto vyrába nevie postaviť, v tom je jeho chyba, vlastník je v pohode, na jeho úkor zarába...no, ale čo už, keď vlastníci majú loby v parlamente..zaplatia si, čo len chcú a národu odoprú sa v týchto veciach dovzdelať!Ale existuje aj sebavzdelávanie, poučenia z minulosti a tak...Elita toto všetko vie a cez rozdeľuj a panuj, ovláda nás všetkých! Lenže, Svet sa pomaly, ale isto mení a to hlavne vďaka internetu. Elite prihára, vie o tom a preto, ako každé zdochýnajúce zviera najviac kope. Prečo naraz tak urýchľujú NWO? Nuž, majú to na kahánku!!! Český výraz, al sa hodí!


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-02-24  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  borec, vďaka za pravdivé príspevky, aspoň sa niektorým osvieži pamäť...


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:178.40.17   |   2013-02-24  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Interbulo
Michal: Naivná? Neviem, neviem...totižto ide aj o to, že investor musí investovať iba tam, kde má dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu! Vyrábať zložité výrobky sa predsa opiciam nedá!!

Pozeral som dokument o novej továrni Tata motors v Indii, kde si za pár mesiacov vycvičili z negramotných Indov montážnikov na linku do novej továrne :DDDDDDDDDDDDD takže smolka Interbulo s tou vzdelanou silou :DDDDDDDDDDDD


nevolim . tovorexu52   |   ip:128.117.4   |   2013-02-24  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  najprv som si hovoril ze meciar je zly nezdal sa mi jeho despotizmus (ale dnes chapem preco ho mala rada starsia generacia ked hovoril o tom ze slvensko si nemame nechat zobrat, aj ked ten jeho despotizmus a zlociny samozrejme neospravedlnuje ... vtedy som ja na nom nemal rad ze nechce ist do eu) a potom som pochopil ze dzurinda je zly (ale pacilo sa mi vtedy ze bol proti despotizmu meciara a chcel do eu kde despotizmus nebude existovat) , no a potom som uz strednu cestu s pomocou volenych maniakov nehladal

teraz este okrem cca 10 rocneho nevolenia bude potrebne urobit aj ine NEcinnosti aby ekonomika nemala take raketove obratky ze vsetko neustale rastie do nebies, vsetky ukazovatele, a my si nestacime uzivat plody nasej prace


michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.12   |   2013-02-24  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Interbulo :

Nepleť si vývojové centrá a výrobné, to je zásadný rozdiel. Máš nereálne predstavy o opiciach. Príklad, Indov považovali kedysi angláni za negramotné opice a teraz Indovia robia obrovský outsourcing v IT pre amíkov.
Interbulo . nikobodo04   |   ip:88.212.36   |   2013-02-24  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Opice som tresol ako príklad. Indovia sú ľudia, odtiaľ pochádzajú aj Cigáni, lenže kvôli čomu tam existuje ich rozdelenie populácie?Kastový systém? Nuž, kvôli tomu, že vyvinutejšia časť sa musí vyvinúť od nevyvinuteľnej! Prečo ich z Indie vyhnali do sveta? Lebo neboli schopní sa prispôsobiť! A to je tak aj v dnešnej dobe, až na pár jedincov, ktorí potvrdzujú pravidlo!Čiže ostáva všetko na pleciach rozmýšľajúcej populácii, ktorá dokáže Zem udržať v akej-takej rovnováhe! Samozrejme, najskôr treba eliminovať tzv.Elitu!


bazooka . racebagi30   |   ip:78.99.169   |   2013-02-25  (23:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ropas

ty zdá sa nemáš vlastný názor, chlapče ? Vysvetli mi, ako sa dá demonštrovať proti centralizácii Bruselu a nebyť pritom nacionalistom ?
Vysvetli nám všetkým, ako sa dá demonštrovať za suverenitu SR a nebyť pritom nacionalistický ?

Ak ťa irituje termín "nacionalistický" tak ho môžeš pokojne nahradiť výrazom "národný" alebo "vlastenecký".
Alebo sa daj vyšetriť, lebo asi trpíš jednou známou paranojou, ktorá sa prejavuje tak, že VŠADE VIDÍŠ NACIZMUS !!!


Interbulo . nikobodo04   |   ip:88.212.36   |   2013-02-26  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Volajú sami seba ANTIFA, lenže pod tým sa skrýva ešte horšie, skryté náckovstvo..diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Znásilnil 100 detí a cirkev mlčala - dokument

Katolický farár Oliver O´Grady znásilnil stovku detí. Jeho zpoveď umožňuje nahliadnúť do korupčnej hierarchie cirkve, ktorej predstavitelia mu poskytovali ochranu, aj keď vedeli o jeho brutálnych činoch. Kriminalita, ktorú cirkev pácha už nepozná hranice. Trápi pracujúcich ľudí ekonomickou manipuláciou a neplatením daní, ktoré zaplatia za cirkev občania. Kresťania sa budú určite naďalej skrývať za slová - cirkev za znásilnenia nemôže a preto spomeniem jeden z mnohých príkladov pokrytectva. Nedávno sme boli svedkami policajného pochybenia. Obvinená bola celá polícia a rovnako padol návrh na odvolanie kompetentných na riadiacich postoch. Prečo cirkev hodnotíme iným metrom, keď spravia chybu ? Bojíme sa ? Vo Vatikáne už je zlata dosť, je čas začať premýšľať, čo ja za vás robiť nebudem a preto len informujem. www.ateista.tk


Ježiš je rómsky kráľ

Mikrovlnkovať či nemikrovlnkovať?

The God Delusion - Richard Dawkins - dokument

Darwinova teória a jej opičia verzia národov

NEW WORLD ORDER - Nová Svetová Vláda.

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2654 s