22. August 2019
    
Pravidla chování - Dolezite.sk

Pravidla chování


  2009-05-14  (11:59)  |  Zo sveta
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Pravidla chování
První červnovou sobotu roku 1946 zabavila tajná policie v Leningradské chorální synagoze u izraelských diplomatů (kteří tehdy ještě neměli imunitu, Izrael byl vyhlášen teprv 14.5.1948) knížečku, podle tisku i papíru vytištěnou v cizině, a Ždanov ji odnesl k Stalinovi.
Ten nejprve myslel, že jde o provokaci, že Izrael chce se odchýlit od prosovětské orientace, kterou Ben Gurion Stalinovi slíbil. Ale jelikož izraelští diplomaté v Moskvě šířili dokument mazi ruskými židy i nadále, usoudil, že sionisté spíš hodlají vyvolat vlnu uprchlíků do nového státu Izrael, kterou v případě nových pogromů Stalin by byl donucen nejen povolit, ale i financovat. Stalin k pogromům nepřistoupil, avšak po otravě Gottwalda dostal strach o vlastní život. Reagoval aférou "bílých blůz" a zatýkáním židů. Brzo poté zemřel.
(Bílé blůzy - skupina židovských lékařů, kteří prý otrávili řadu osobností, včetně Ždanova za jeho antikosmopolitismus a čs. prezidenta Gottwalda za to, že dal pověsit žida Slánského. Andrej A. Ždanov - otráven r. 1948. Gottwald - otráven v Moskvě 11.1.1953, zemřel až 14.3.1953, 9 dní po Stalinovi, podle mínění národa "na nachlazení a na chlast.")
Je udivující, že tak důležitý dokument, který četly miliony lidí a sehrál historickou úlohu, zřejmě nebyl do češtiny vůbec přeložen, snad se o něm ani nedočtete. Připomíná víc jak 100 let staré Protokoly, ale vypadá aktuálně i po těch svých 65. letech existence. Bohužel neovládám jazyky natolik, abych jej celý dobře přeložil, ale snad někdo se té práce někdy chopí. Do té doby uvedu zde aspoň úryvky.
LP
(vydání z Tel Avivu 1958)

Hebrejci !

Milujte se navzájem, podporujte se vzájemně, buďte jednotni, i v případě, že jste rozmístěni po širokém povrchu zemském, i v případě, že jste blízko sebe a nenávidíte jeden druhého. Naše síla spočívá v jednotě. V ní je záruka našich úspěchů, naší spásy a našeho rozkvětu.
Mnohé národy zahynuly, neboť jim chyběl přesný program činnosti a schopnost cpát se vpřed. Zato my, díky našemu rozptýlení po celém světě a přesto v jedné rodině, prošli jsme zkrz staletí, zkrz národy, zůstali jsme, rozmnožili se a ztvrdli. Jednota je náš cíl i prostředek k dostižení cíle /.../
Nebojte se používat protekci - je to náš hlavní instrument. Otvírá dveře hebrejcům všech národností, všech vyznání a všech politických stran. Skutečný internacionalista je pouze ten, kdo má krevní vztah s židovstvím, vše ostatní je profanace a klam. Obklopte se lidmi vám blízkými krví, jen oni vytvoří žádanou biosféru.
Navenek snažte se podobat gójům, učte se jejich zvykům, měňte svá jména na jména gójská! To usnadní vaši práci pro naše společné zájmy.
Buďte ve všech oborech vedoucími, snažte se vždy být prvními! Pěstujte v sobě panovačný charakter každou chvilku, každou minutu, i v drobnostech všedního života. Neustupujte gójům nikdy v ničem i kdyby to mělo být jen místo ve frontě v obchodu nebo ve veřejné dopravě.
Formujte vaše kádry. Každá laboratoř, každá katedra, každý institut, časopis, noviny, vydavatelství musí se stát tavírnou našich kádrů.
Mezi góji, pronikejte na vedoucí posty třídy dělnické i zemědělské. Dejte jim dost peněz, ale ještě víc vodky, aby degradovali na pracující skot: peníze, vodka, sex a žádnou duchovnost!
Sami nekonzumujte žádný alkohol, nekuřte, abyste rodili zdravý, tělesně zdatný židovský dorost, schopný převzat štafetu nové generace. Nechť každé pokolení nežidů se střetává s naší lépe připravenou mládeží.
Všemi prostředky potlačujte sebevědomí gójů. Nejlepšího mezi nimi rozdrďte, snižte, zato toho nejhoršího, podobného tupému beranu, povyšte.
Pokud se nedaří blokovat postup mladých a nadaných gójů, vtáhněte je do svých firem, vytvořte kolem nich židovský kruh a izolujte je od starých kontaktů a známostí. Díky ženám-židovkám a milenkám-židovkám zlato gójů přejde k nám a posílí naši nadvládu. Teprve až si vezmou židovskou manželku, dejte jim na zelenou. Nebojte se, děti budou naše. Žádná židovka neustoupí od své boží vyvolenosti a podle toho děti vychová.
Pokaždé, kdy odchází starší pokolení, na jeho místo musí nastoupit mocná kohorta výborně připravených, mladých židů, zakalených duchem Izraele. Za tím účelem je nutno jmenovat naše mladé lidi na klíčové posty, dokažte jejich geniálnost a zralost, však oni dozrají ve svém úřadě. Kdo vládne, ten umí, ten má pravdu.
Svým dětem musíme předat víc, než jsme převzali ot svých otců, aby i oni předali ještě víc dalšímu pokolení. V tom je naše síla, naše stabilita, naše nesmrtelnost, třebaže ve srovnání s většinou gójů, my jsme fyzicky slabší. Nevadí; bohem vyvolený syn Izraele nepotřebuje se zabývat těžkou prací. Moysey Yegova pravil: "U každého syna Izraelova kolena bude 2800 otroků. Gójové, to jsou naši otroci.
Veškeré vysoko placené, vlivné, výhodné pozice na celém prostranství od Karpat do Tichého oceánu nám náleží právem našeho vyvolení. Nezapomeňte však, že mnozí nežidé, pokud si berou z nás příklad, mohou dorůst do naší úrovně a mohou zabírat místa, která náleží pouze nám, světozářným synům Izraele.
Slované, obzvlášť Rusové, nejsou schopni hlubokého myšlení, analyzovat a dělat vývody. Podobají se sviním, které žijí, s rypákem ve svém korytě a ani netuší, že nad nimi je nebe. Veškeré jevy přijímají povrchně, příliš konkrétně.
Dejte slovanům plány na gigantské stavby a oni sami zničí svůj životní prostor. Slibte jim vysoké úrody a dejte jim plno chemie. Dostanou vysoké úrody zrna i ovoce, kterými si otráví žlázy, krev i mozek. Žádejte pro ně vysoké platy a současně propagujte alkoholické nápoje. Potřebujeme pokorné, se vším souhlasící góje v plném slova smyslu.
Oni neumí prosit, pro ně je to ponižující. My říkáme "každé ponížení je blaho, pokud přináší výhodu". Neexistuje amorální postupek, přispívá-li k prospěchu našeho národa. Cíl světí prostředky, mravné je vše, co je výhodné.
Slované jsou hloupí a hrubí. Svoji hloupost nazývají čestností, pořádkem, vyššími principy. Nedostatek umění přizpůsobovat se a měnit chování v závislosti od situace, nedostatek ohebnosti umu nazývají gójové "být samým sebou". Jsou tak hloupí, že neumí ani dobře lhát.
Slované jsou tvrdohlaví, ale na dosáhnutí cíle nemají dost houževnatosti. Nejsou ani schopni ten cíl před sebou jasně postavit. Jsou leniví a proto stále spěchají, velkého vítězství zkoušejí dosáhnout naráz. My jsme pro taktiku malých vítězství. Malé vítězství je také vítězství, malý úspěch je také úspěch. Z malého se skládá velké.
Slované neumí vládnout ani poslouchat. Geneticky jsou to sabotážníci. Jsou závistiví, nenávidí své spolubratry, kteří začínají se vyvyšovat nad šedou tlupou. Udělejte co můžete, aby je ti průměrní rozdrtili, udělají to s radostí. Buďte vždy arbitrem, vyberte si pózu mírotvůrce, hajte "nešťastníka", na kterého se řítí tlupa. Ale jen do té míry, abyste získali dojem dobrého a objektivního člověka. Vydržte v této póze a brzo zaujmete místo toho, kterého zničili.
Když se dva slované rvou, pouští si krev, zdravomyslící žid při tom vždy vyhrává. Tváříce se objektivně, štvěte je proti sobě, rozdmýchávejte závist jednoho na druhého, ale rozumně, abyste ukázali svůj dobrý úmysl.
Zakládáme kolektivy, aby gójové nám nepřekáželi žít naším způsobem. Nechť oni zkusí také dělat své kolektivy, ale díky svému egoizmu pohádají se dříve, než se jim to podaří, a my s pomocí Nejvyššího jim v tom pomůžem. Rozhádanost gójů je náš úkol. Jakýmkoliv prostředkem nedopusťte, aby se seskupila ohromná masa gójů, která by nás mohla pohltit. Na druhé straně, k smíru také nesměřujte, protože nenávist gójů násobí naši ostražitost a tudíž naše síly.
Právo na privilégia a klidný život má pouze ten, kdo pokorně jde s námi. Kdo chce jít vlastní nezávislou cestou je potencionálně nebezpečný a musí být zbaven jakékoliv podpory. Buď nastoupí náš řád, nebo dezorganizace. Tam, kde chtějí se obejít bez nás, musí nastoupit chaos! Postarejte se, aby dezorganizace pokračovala tak dlouho, dokud beznadějní gójové sami nás nepoprosí zajistit jim klid.
Musí pracovat pod našim vedením a přinášet nám užitek. Kdo jej nepřináší, musí být vyhnán nebo odsouzen. Kdo nejde s námi, jde proti nám! Oko za oko! Zub za zub! Tak učil Mojžíš, tak žili naši předkové. Tak budem žít my. Msta je posvátný cit. Vychovává charakter, tvrdí člověka. Hesla o milosrdenství, odpuštění, odříkání se, ta nechte gójům.
Jejich primitivnost se za starých časů zvala barbarstvím, v středověku rytířstvím, později džentlmenstvím. Pro hloupost se zabíjeli na souboji, dnes končí život sebevraždou. Nebudeme jim v tom bránit.
Naše ideologie je v zásadě opačná. Oni: Radší míň ale líp. My: Radši víc a líp. Oni: Radši chudý a zdravý než bohatý a nemocný. My: Radši zdravý a bohatý než chudý a nemocný. Oni: Všechno nebo nic. My: Radši něco než nic. Oni: Rozdávat je stejné milé jako dostávat. My: Obdarovat někoho může být i příjemné, ale dostat něco je nejen příjemné, je i užitečné. Oni: Dodržovat zákony je povinnost, je to základ harmonie společnosti. My: Zákon je hora, chytrý člověk horu obejde. Oni: Zvítězíme nebo zemřem. My: Vítězství pro život a štěstí, nikoliv život pro vítězství. K čemu je vítězství, nevynese-li život na piedestal blahobytu?
A poslední rada. Bděte! Španělská inkvizice i německý fašismus nesmí se opakovat. Ničte veškeré antihebrejské tendence v samém zárodku. Nedovolte, aby z malého judeofoba vyrostl velký inkvizitor. Označte ho za antisemistu, což je zákonem trestné. I když měl možná pravdu v podrobnostech, je vinen, protože nám překáží. Šiřte o něm kompromitující řeči, nedávejte mu práci, izolujte ho, zbavte ho vlivných funkcí. Pokud bude protestovat, obviňte jej ve všech smrtelných hříších, vlečte ho ke stranické komisi, do milice, a možno-li, k soudu.
Fašismus se rodí tam, kde jsme nedocenili touhu místních gójů být pány svého osudu. Plíživě roste v každém z gójů, naštěstí v různých zemích v různou dobu a pod různými názvy. Skupujte, hledejte a ničte jakoukoliv literaturu, která odkrývá naši strategii a taktiku, znemožněte její nové vydání.
Naše nejmocnější zbraň, hlavní stimul naší jednoty, je antisemitismus. Morálce stád gójů je ten termín protivný. Proto každého gójského protivníka, který se hodlá vás v něčem obvinit, ocejchujte cedulkou antisemita. Uvidíte pak, s jakou radostí ostatní gójové se chopí vaší verze.
Jestli se najde nějaký vzdělaný gój a prohlásí, že semité jsou arabové, najděte argumenty k důkazu, že skuteční semité jsme my. Semitský původ arabů plně nepopírejte, ale zmiňte se o nich jako o směsi národů, pročež antisemitismus není proti arabům, nýbrž proti nám.
V takovém chápání vlastně skoro všichni slované jsou antisemité, ale jakmile dáte tuto cedulku jednomu z nich, ten se stane bezbranným. Ostatní nám ho předhodí coby oběť a zničí ho vlastníma rukama. Podle situace, pokračujte v cejchování.
Hrajte také na dobré srdce gójů-slovanů, vykreslujte sebe jako chudáka nešťastníka, vyzývajícího žalost a sympatie, šiřte řeči o národě věčně utiskovaném, o honbě na žida v minulosti a o diskriminaci v současnosti. Taktika "bídného žida" je prověřena tisíciletími.
Vše, co umí a znají gójové, my umíme také, ale co známe a cítíme my, jim je nedostupné. Vše co oni dnes vlastní je naše v jejich pouze dočasném používání. Odebrat od nich to, co Nejvyšší nám odkázal, je naše povinnost.
Čekali jsme 40 století, nikdo nás neuznával jako národ, avšak chvíle rozhodné bitvy nastává, jsme na prahu NAŠEHO vítězství.
Jehova, náš Bůh, odkázal nám vládu nad celým světem. Tu dnes máme. Nyní náš úkol je udržet si tento svět ve svých rukou. Jeden ze dvou kolosů - USA - obavy už nebudí. Ale druhý kolos - SSSR - nám dosud definitivně podroben není. /.../ Udělat z něho ještě produktivnější zdroj než jsou USA je náš strategický úkol.
Použijte staletími vyzkoušený postup jezuitů. V duši jed, na jazyku med. Uvnitř tygr, na tváři laskavost.
Hebrejci z SSSR, naučte se tento Katechismus stejně dobře, jako ZÁKON Mojžíšův. Pamatujte si jeho příkazy a vyplňujte je! A na to, aby ani jediné jeho slovo nečetl ani jeden gój, buďte hotovi položit i váš život!!
Vy jste plemeno Izraele. Jste jediný národ na naší Zemi, představující veškeré lidstvo! Nazapomínejte na velikou milost k vám Nejvyššího, tlumočenou ústy Mojžíšovými a zaznamenanou v svaté Toře!
Nechť nikdy nepadá váš DUCH!
http://tnit.fr/book/katechismus.htm


Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Miho   |   ip:80.80.161   |   2009-05-14  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no pekne im to vychadza a sprosti gojovia im to zozrali aj s navijakom ...


klifton   |   ip:78.99.43.   |   2009-05-14  (13:25)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  a Slovania vystihnutí presne (a židia tiež), dobré na prebudenie , no comment


fuk   |   ip:195.28.68   |   2009-05-14  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemám ich rád ale jedno sa im poprieť nedá ... sú jednotný v každej situácii ...


ah   |   ip:95.102.36   |   2009-05-14  (18:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ved toto je vrchol rasizmu aky sa da len predstavit, vzdy mi je z toho hrozne. toto treba dat precitat kazdemu komu verite....


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-05-14  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Satanisti ???? :))))))


x   |   ip:95.102.62   |   2009-05-14  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gójovia :-)) spojme sa, a vytvorme ešte niečo väčšie na štýl aký nám predvádzajú oni. Klin sa klinom vybíja.


Basa   |   ip:78.99.128   |   2009-05-14  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  suhlas, teda uz minule som si chcela precitat tie ich protokoly, ale dnes mi ich tu niekto naserviroval uplne krasne pod nos... teda, to je sila co sa tam pise, ved rasizmus je v porovnani s nimi uplna fraska, najviac sa mi paci posledny prispevok: klin sa klinom vybija, keby to zafungovalo, ale naozaj mam obavy ze mame dost vodky sexu a este toho tretieho... bieda, sice ZSSR neni moja krvna skupina, ale v tomto smere(ze zidov drzali relativne skratka) maju moje sympatie


sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-05-14  (22:13)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To by musela ovčanom korporátna tlač prestať vymývať mozgy Al Kuchajdou /platenou CIA/ a šialenými arabáčmi /do Kosova prišli z Afganistanu a boli platení CIA/ , pretože sú to vlastne naši mladší bratia a naši starší /židi/ mladších predávajú do otroctva, ako v starom zákone tak i teraz, oko za oko...
Kameň=svPeter
Strom=pohania
http://www.youtube.com/watch?v=suLT9Ozj4_s


Tenacious D   |   ip:213.226.2   |   2009-05-14  (23:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zidi jsou vsude :(

http://www.youtube.com/watch?v=Ce7nbtvirs4&;feature=related


sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-05-15  (00:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Od 1.6.2009 /začiatok "pálenia kníh"/, budú novým zdrojom "antisemitských" názorov filmy, ako napr:
Diablov advokát
Matrix I
Pi
...
Bude to vyžadovať Celého Človeka, takže Vytrvať a Tvoriť!


mr.bean   |   ip:78.99.121   |   2009-05-15  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len hlupák nepripustí,že Židia nie sú chytrejší ako my.Dokázali spôsobiť spoločenský chaos v rokoch 1789,1848,1917,1939,1948,1968,1989.Sedmička šťastné číslo.Kedy sa im začalo naozaj dariť,bol rok 1917.Najväčšiemu klamárovi večných vekov, sudr. Leninovi,sa to podarilo a preto ho vďačný-nový druh homosapiens-sovietsky ľud,vypchal po smrti ako opicu.Ak si niekto myslí, že Stalin sám urobil kult svojej osobnosti,je prinajmänšom naivný nešťastník,ktorý má vedomostné informácie len z novín.Stalina teraz vykreslujú ako antisemitu a veci ktoré sa mu teraz pripisujú,robili v jeho mene ľudia ako Jagoda, Ježov....Jeho zať bol Žid.Starí frontoví pamätníci spomínali-v NKVD na vedúcich postoch Žid.A to bolo aj na západnej strane.
Ukončím slovami klamárov-Lidé mjeu sem vás rád...aj zajtra svitne deň!


8-P   |   ip:88.102.11   |   2009-05-20  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan." Ježíš Kristus

měl zase pravdu :-)


sxg   |   ip:95.102.14   |   2009-05-20  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Izrael zakazuje dovážet do Gazy knihy, hudební nástroje a oblečení
http://blisty.cz/2009/5/20/art46910.html
U nás nato pretláčajú zákony o "extrémizme".
Výsledok je ten istý: Židi budú rozhodovať čo si oblečieš, čo budeš čítať...


tbr   |   ip:85.216.14   |   2009-05-21  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vie mi niekto odpovedat na otazku do akej miery si tieto protokoly vlastne zidia navzajom odovzdavaju? Myslim tym, ci je toto posolstvo prezentovane v mesitach, ako to funguje u nas alebo je to odovzdavane nepriamo zas len tou hrstkou vyvolenych - co z textov ale zjavne nevyplyva, pretoze je tam dominantna obdivuhodna sudrznost a spolupatricnost. Toto im mozme vazne iba zavidiet, Slovaci a zvysok.


bublinka   |   ip:178.40.24   |   2010-04-18  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozem Vam povedat,ze v tomto sionostickom sialenstve plati zhruba ten isty vzorec,co v kazdom ludskom spolocenstve.
Su potomkovia zidov,co vobec,ale vobec neberu toto zvratene sionisticke svinstvo za svoje ,ale to su dusevne zdravi inteligentni jedinci.
Je otazka,ako by sa vyjadrili nejake oficialne zidovske spolky k tejto zvratenej ideologii a ak by sa mali vyjadrit zaporne-co este okrem popierania protokolov nebolo pocut- je otazne,ci by sa neobavali o svoj vlastny zivot a len preto sa to oficialne vobec zo zidovskej strany neprebera.
Pretoze co by uz taky zid mohol alebo mal povedat k protokolom okrem popierania? A co by sa mu stalo,keby "nasral" do "vlastneho" hniezda?
Ak sa nemylim,tak existuju taki odvazlivci,ale v telke ich tiez neuvidite.
Uz ako dieta ma napadlo rozmyslat ,ze zozbieranie zidov taboroch mohlo byt aj sposobom,ako sa vyhnut sa vojenskym povinnostiam,ci bolo skvele vojakom v zakopoch? Lenze sa im to nejak vymklo spod kontroly?
V mestach umieralo civilne obyvatelstvo pocas naletov,bol zbombardovany niektory zberny tabor?
Vela zidov sa dostalo do bezpecia,neboli obetovani zidia nelojalni s protokolmi? Viem,ze taki su, teda aj taki museli byt.


Najs . baroxage93   |   ip:195.28.67   |   2011-11-29  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejlepšího mezi nimi rozdrďte, snižte, zato toho nejhoršího, podobného tupému beranu, povyšte.

Teraz to vidím takto: Mečiar je rozdrvený, Dzurinda a spol sú povýšení.

bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-29  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano,az taka lahka je manipulacia so slovenskou inteligenciou, lahsia,nez s tymi menej studovanymi, co je logicke.
Teraz Sulik je taky pravicovy Meciar, lenze nema s kym inym ist do vlady ako so sucasnou zradcovskou svorkou.


JUDrArkona . qytuquqe89   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (17:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiež mi to pripomenulo Mečiara, rozdrtenie vlastnými, takého ktorý im prekáža a nie je lojálny...veď sion médiá bojovali najsilnejšie ako mohli...zdá sa , že to funguje...len nechápem, ako prišli židáci na to, že ich gojovia nenávidia ?? asi to bude súčasť ich taktiky na stmelenie a ovládanie, pretože spoločný nepriateľ stmelí najlepšie...odstránením Mečiara si nahrabali, získali bohatstvo, ktoré ich posilnilo, a to je rok 2012...


JUDrBiatec . fihetuke11   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto je autorom článku a predhodeného textu ? Zdá sa mi , že tam sú dopísané niektoré veci, pretože vyznievajú nelogicky a sem-tam si odporujú, čo nie je príznačné pre takých židointelektuálov...


JUDrBiatec . fihetuke11   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto je autorom článku a predhodeného textu ? Zdá sa mi , že tam sú dopísané niektoré veci, pretože vyznievajú nelogicky a sem-tam si odporujú, čo nie je príznačné pre takých židointelektuálov...


JUDrPreslavsburg . datuhyvo60   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sulík síce zabodoval pred Eu komisiou, keď bol prizvaný, aby vysvetlil, prečo chudobné Slovensko nechce prispieť Grékom na akože nadštandardný život...Sulík však nechráni záujmy Slovenska, ak chce pokračovať v dopredaji strateg.podnikov sr...či? za Mečiara sa jednoznačne nesmeli predávať ... ak ktokoľvek tvrdí, že áno, tak účelovo klame...


JUDrPagan . kofagyvy   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to tbr - závidieť im súdržnosť a spolupatričnosť? A ktoré spoločenské zoskupenie nie je náchylné uveriť, že je vyvolenou rasou, plemenom, keď sa im to systematicky vtláča do hlavy ? Pozri magyarov, dnes už vieme, že ešte v 16.storočí o nich v európe nechyrovali v žiadnych historických análoch, ani vojenských...ale výchovou a vtláčaním kalerábov už od detského veku uverili šovinistickým blábolom...


JUDrPagan . kofagyvy   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Basa : skutočnosť, že ZSSR držalo židov skrátka možno pramení z toho, že rusáci disponujú praslávnymi dokazmi o tom, že židia nie sú vyvolený národ, nakoľko slovanská kultúra je mnohotisícročná, kalendár bol prepísaný v neprospech Slovanov...tam vidím koreň veci...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Putinova geopolitická šachová partie s Washingtonem v Sýrii a Euroasii

Za zablokování rezoluce OSN, která mohla vést k vojenské intervenci v Sýrii, bylo Rusko obviněno orwellovským Západem ze stavění svých národních zájmů nad životy milionů Syřanů. Po prozkoumání Putinových činů od chvíle jeho znovuzvolení William Engdahl poukazuje na to, že Rusko skutečně realizuje své národní zájmy, kterým nejlépe slouží podporování spravedlivého a mírového světového prostředí a maření americko-izraelské agendy na Velkém Středním východě.


Albrightová hovorila a senátor zhnusene odišiel….

Chemikálie v nealkoholických nápojích poškozuje mozek

Konšpiračné otázky pána Hríba

10 nejčastějších geneticky modifikovaných potravin, ...

Policajti a Občiansky Preukaz

Archív

Stručne k Ládinovej smrti

Bin Ládin sa stal číslom jeden v TOP hľadaných ľudí na svete za posledných 10 rokov. To vieme všetci. Pozrime sa, ale teraz na fakt primitívny vývoj udalostí posledných dní. USA teda hľadajú Ládina 10 rokov, potom ho akože nájdu. Čo sa, ale stane? Krvavo ho popravia. Tak neviem, ale dúfam že nie len mne pripadá táto celá akcia smiešna, nelogická a teda ak bola predsa skutočne zrealizovaná, vyzerala ako by ju zataktizoval prvák základnej školy...


V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3736 s