20. August 2019
    
Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa - Dolezite.sk

Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa


  2011-04-14  (00:58)  |  Náboženstvo a mystika
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa

Pred 2000 rokmi neprijali Židia kresťanské vnímanie Ježiša ako Mesiáša.  Pokúsime sa vysvetliť túto najčastejšie Židom adresovanú a  pálčivú otázku nie preto, aby sme iné náboženstvá znevažovali, ale aby sme vyjasnili židovský postoj a aby využili príležitosť na otvorené a zmysluplné hľadanie porozumenia, lebo či chceme či nechceme, naša cesta ku spáse vo svete, ktorý je len jeden pre všetkých, je aj tak spoločná.

 

 

Židia neprijali Ježiša ako Mesiáša, lebo

  1. nenapĺňal mesianistické proroctvá
  2. nemal dedičné predpoklady na Mesiáša
  3. biblické citácie, ktoré sa majú týkať Ježiša, sú nesprávne preložené
  4. Ježišova viera sa neopierala o spasenie národa

Čo je podstatou Mesiáša? Kto je Mesiáš?


Výraz mesiáš je obdobou hebrejského slova „mašiach“- pomazaný. Obvykle ním titulovali osobu, určenú na službu Hospodinovi, lebo ju pomazali olejom. (Exodus 29:7, I Kniha kráľov 1:39, , Jeremiáš II Kniha kráľov 9:3) Nakoľko každý kráľ a najvyšší kňaz boli pomazaní olejom, nazývame ich „pomazanými“ (mašiach alebo messiah).  Napríklad „Hospodin zakázal, aby som (ja, Dávid) zdvihol ruku na Pánovho pomazaného (Saula)...“ (I Samuel 26:11, Samuel 23:1, Izajáš 45:1, Žalmy 20:6) Ako vznikla židovská koncepcia Mesiáša? Jedným z ústredných leitmotívov biblických proroctiev je prísľub dokonalej budúcnosti, charakterizovanej mierom na celom svete a uznaním Hospodina. (Izajáš 2.1-4, Ozeáš 2:20-22, Ámos 9:13-15, Izajáš 32:15-18, 60:15-18, Míka 4:1-4, Zachariáš 8:23, 14:9, Jeremiáš 31:33-34)

V mnohých proroctvách nachádzame pasáže o potomkovi kráľa Dávida, ktorý  bude vládnuť vo prorokovanom veku dokonalosti (Izajáš 11:1-9, Jeremiáš 23.5-6, 30:7-10, 33:14-10, Ezechiel 34:11-31, 37:21-28, Ozeáš 3:4-5) Nakoľko každý kráľ je podľa zvyku pomazaný, aj pomazaného kráľa budúcnosti nazývame Mesiášom. Vyššie uvedený popis je v Biblii jediný, kde sa uvádza, že ten, kto príde v budúcnosti, je potomkom kráľa Dávida. Mesiáša spoznáme v kráľovi Izraela v dokonalom svete budúcnosti.

 

1. Nenaplnené mesiášske proroctvá


Čo má Mesiáš vykonať?

Podľa Biblie:

  1. vybuduje Tretí chrám (Ezechiel 37:26-28)
  2. všetkých Židov zhromaždí v zemi izraelskej (Izajáš 43:5-6)
  3. uvedie dobu svetového mieru a skončí s nenávisťou, zlobou, utrpením a chorobami. „Národ nezdvihne meč proti národu a človek viac vojnu nepozná.“ (Izajáš 2)
  4. Viera v Hospodina sa rozšíri po celom svete a ľudstvo bude ako jeden.: „Hospodin kráľom celého sveta bude –  od toho dňa Boh bude jeden a jedno bude meno jeho.“ (Zachariáš 14)

Ak ľudský jedinec nespĺňa čo len jednu Zákonom určenú podmienku, nie je Mesiášom. Nakoľko nikto ešte nenaplnil biblický popis budúceho kráľa, Židia na príchod  Mesiáša stále čakajú. Nikoho, kto sa kedy prehlasoval za mesiáša, ako napríklad Bar Kochba, Šabataj Cvi vrátane Ježiša za Nazaretu, preto nesmeli akceptovať. Kresťania namietajú, že Ježiš dané podmienky splní po svojom druhom príchode. Židovské biblické pramene však uvádzajú, že Mesiáš naplní proroctvá okamžite a priamo a Biblia koncept akéhosi druhého príchodu nepozná.

 

2) Chýbajúce predpoklady

 

A. Mesiáš ako prorok

Prorok (navi) je nielen veštec, ale aj „hlásateľ“ božej vôle. Napomína, varuje pred trestom Mesiáš bude po Mojžišovi najväčším prorokom v histórii. (Targum – Izajáš 11:2, Maimonides – Jad tešuva 9:2). Proroctvá možno v Izraeli vyslovovať, až keď zem bude obývať väčšina svetového židovstva, čo sa od roku 300 pred n. l nestalo. V Ezrových dobách sa väčšina Židov odmietla vrátiť z Babylonu do Izraela, preto smrťou posledných prorokov Hagaja, Zachariáša a Malachiáša proroctvá museli skončiť. Ježiš sa na scéne objavil cca 350 rokov po skončení proroctiev.

 

B. Potomok Dávida

Podľa židovských prameňov sa Mesiáš narodí ľudským rodičom a bude mať  normálne ľudské vlastnosti ako ostatní ľudia. Nebude polobohom ani nebude mať nadprirodzené vlastnosti. Z otcovej strany musí Mesiáš pochádzať od kráľa Dávida (pozri Genezis 49:10, Izajáš 11:1, Jeremiáš 23:5, 33:17, Ezechiel 34:23-24). Podľa kresťanov bol Ježiš plodom panenského zrodu, nemal otca – tým nie je splnená požiadavka na pôvod, odvodený od Dávida po otcovej línii.

 

C. Dodržiavanie Tóry

Mesiáš privedie Židov k  dodržiavaniu Tóry. Tóra uvádza, že všetky jej prikázania sú záväzné na večné veky a ktokoľvek by chcel v Tóre zmeniť čo len písmeno, sa okamžite sám identifikuje ako falošný prorok. (Deut. 13:1-4).

V Novom zákone Ježiš protirečí Tóre a podľa neho mnohé prikázania viac neplatia. Napríklad Ján 9:14 zaznamenáva, že Ježiš na šabat miesil, preto farizeji vyhlásili (verš 16), „Nedodržiava šabat.“

 

3) Nesprávny preklad veršov


Biblické verše možno pochopiť len štúdiom pôvodného hebrejského textu – štúdium odhaľuje v kresťanskom preklade množstvo nezrovnalostí.

 

A. Zrodenie z panny

Kresťanská myšlienka o panenskom počatí má pochádzať z Izajáša 7:14 – vo verši sa píše, že „alma“ porodí. Výraz „alma“ znamenal vždy mladú ženu, lenže kresťanskí teológovia o storočia neskôr zamenili mladú ženu za pannu, čo ladilo s pohanskými náboženstvami  prvého storočia, v ktorých bohovia často oplodňovali smrteľné ženy.

 

B. Trpiaci služobník

Kresťanstvo hlása, že kapitola 53 z Izajáša charkterizuje Ježiša ako„trpiaceho služobníka“. V skutočnosti Izajáš 53 priamo nadväzuje na tému za kapitoly 52 a popisuje vyhnanstvo a spásu židovského národa. Proroctvá sú písané v jednotnom čísle, lebo „Židia, židovstvo, židovský národ, Izrael“ sa považuje za jednu jednotku. V celom židovskom písomníctve sa opakovane o Izraeli, služobníkovi Hospodina, preto hovorí v jednotnom čísle (pozri Izajáš 43: Izajáš fakticky nie menej ako jedenásť ráz v kapitolách pred kapitolou 53 píše, že Izrael je služobníkom Hospodina. Presný text Izajáša 53 jednoznačne (a ironicky) konštatuje, že židovský národ je  v rukách národov sveta „bitý, drtený a ako ovca vedený na porážku“. Obdobné popisy a vykreslenie židovského utrpenia nájdeme v celom židovskom písomníctve (pozri žalm 44). Izajáš 53 uzatvára, že keď bude židovský ľud vykúpený, ostatné národy uznajú a príjmu zodpovednosť za veľké utrpenie a smrť Židov.

 

4) Židovská viera spočíva výlučne v zjavení pred národom a v spáse celého národa

Zakladateľmi tisícok náboženstiev v histórii boli jednotlivci, ktorí sa snažili ľudí presvedčiť, že oni sú skutočnými poslami či  prorokmi božími. Osobné zjavenie je však veľmi chabou základňou náboženstva. Nikdy totiž nie je isté, či je pravdivé. Keďže ostatní nepočuli, ako Boh s onou osobou hovorí, ostáva im len veriť slovám. Aj keď oná osoba k osobnému zjaveniu pridáva zázraky, ani to ešte nie je dôkaz, že je skutočným prorokom. Zázraky nič nedokazujú. Dokazujú len, (predpokladajme, že nie sú falošné) že daná osoba má isté schopnosti, čo nemá nič spoločné s nárokovaním si postavenia proroka. Judaizmus sa v jadre svojej viery nespolieha na zázraky. Základom viery v judaizme je spása ľudu – a Boh hovorí k celému národu., vtedy Náboženstvo má skutočný zmysel, ak je zakladateľom náboženstva Hospodin a Hospodin hovorí s každým, nie len s vybranou osobou.

 

Maimonides píše (Základy Tóry, kap. 8)

Židia neveria v Mojžiša, nášho učiteľa, pretože robil zázraky. Ak by čiakoľvek viera mala spočívať na zažitých zázrakoch, zotrvá onen človek v pochybnostiach. Veď zázraky môžu mať eskamotérsky či kúzelnícky pôvod. Mojžišove zázraky v púšti sa udiali, lebo boli potrebné a nie, aby nimi dokazoval svoju výnimočnosť a postavenie proroka.Čo je teda podstatou židovskej viery? Zjavenie na hore Sinaj. Videli sme na vlastné oči a počuli sme na vlastné uši, nezáviseli sme na svedectve iných...ako je povedané „zoči voči hovoril Boh s tebou...“ Tóra tiež konštatuje: „Hospodin neuzavrel zmluvu s našimi praotcami, ale s nami, so všetkými, ktorí tu dnes žijeme.“ (Deut. 5:3)

 

Judaizmus nie sú zázraky. Je to osobné, očité svedectvo každého muža, ženy a dieťaťa, ktorí pred 3 300 rokmi stáli na hore Sinaj.

 

Čakanie na Mesiáša

Svet zúfalo túži po mesiášskom vykúpení. A rozsah, do akého sme si vedomí problémov v spoločnosti, bude aj rozsahom našej túžby po vykúpení.  Podľa Talmudu totiž bude prvá otázka, ktorú dostane Žid na súdny deň „Túžil si po príchode Mesiáša?“ Ako možno príchod Mesiáša urýchliť? Veľkoryso milovať všetkých ľudí a dodržiavať zákony Tóry (najlepšie, ako dokážeme) a v tomto smere podporovať a podnecovať ostatných. Napriek depresiám a nešťastiam sa zdá, že svet k spáse predsa len speje. Očividným znakom je návrat Židov do zeme izraelskej a opätovný rozkvet krajiny. Zjavný je aj mohutný návrat mladých ľudí k Zákonu. Mesiáš môže prísť v ktorýkoľvek deň. Jeho príchod závisí od našich skutkov. Hospodin je pripravený, ak sme pripravení my. Ako povedal kráľ Dávid: „Vykúpenie príde dnes – ak pozornosť hlasu Jeho venuješ.“

 

Poznámky

1. Maimonides odvodzuje podstatné časti „Sprievodcu pre zmätených“ od základnej myšlienky, že Boh je netelesný, t.j. neberie na seba fyzickú podobu.  Boh je večný, nadčasový. Nekonečný, presahuje priestor. Nemôže sa zrodiť, nemôže umrieť. „Boh nie je smrteľný.“ (Tóra, 23:29)

 

2. V tvrdení, že Jozef adoptoval Ježiša a a tak Ježiš adopciou získal požadovaný pôvod, sú dva problémy:

a) Biblia nepozná nadobudnutie otcovskej kmeňovej línie adopciou. Ak kňaz adoptuje syna z iného kmeňa, synovi adopciou nevznikne na kňazskú funkciou nárok. 
b) Jozef nikdy adopciou nemohol odovzdať, čo mu nepatrilo. Jozef pochádzal od Jekoniáša

( Matúš 1:11), čím spadal pod zákaz (vychádzajúci z kráľovej kliatby), že nikto z jeho potomkov ako kráľ nesmie zasadnúť na Dávidov trón (Jeremiáš 22:30, 38:30).

 

Aby vyriešili túto prekážku, obhajcovia tvrdia, že Ježiš od kráľa Dávida pochádza cez svoju matku Máriu, ktorej predkom má podľa byť Lukášovej tretej kapitoly kráľ Dávid. Tvrdenie obsahuje štyri základné problémy.

a) Na pôvod Márie k Dávidovi niet dôkazov. Tretia kapitola Lukáša sleduje Jozefov pôvod, Máriin nie.

b). Aj keby sme vysledovali Máriin pôvod až k Dávidovi, Ježišovi to nepomôže, lebo ako kmeňový pôvod  platí len línia otca, nie línia matky. Cf 1:18, Ezráš 2:59.

c) Keby sme aj uvažovali líniu matky, Mária nepochádzala z  mesiášskej rodiny. Podľa biblie musí byť Mesiáš potomok Dávida cez Dávidovho syna Šalamúna (II Samuel 7:14, I Kroniky 17:11-14, 22.9-10, 28:4-6). Tretia kapitola Lukáša nie je v tomto prípade relevantná, popisuje totiž líniu Dávidovho syna Natana a nie Šalamúna (Lukáš 3:31).


d) Lukáš 3:27 uvádza v genealogickom zozname Šeltiela a Zorobábela. Obaja sa objavujú ako potomkovia prekliateho Jekoniáša aj v Matúšovi 1:12. Máriin pôvod v tomto smere by ju teda tiež ako rodičku Mesiáša diskvalifikoval.

http://www.delet.sk/zivot-a-judaizmus/nabozenstvo/preco-zidia-nepovazuju-jezisa-za-spasitela


Judea
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
SH   |   ip:178.40.15   |   2011-04-19  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Judea, ked nam tolko osvetlujes zidkovsky pohlad na krestanstvo, tak dajme trosku krestanskeho pohladu na zidovstvo.
Takze, co takto Otec - Abraham?

Podívajme sa teda, aký “výnimočne dobrý” Abrahám bol, čo len to bolo čo takého urobil, čo mu prinieslo takú špeciálnu prestíž v očiach boha.
Zistíme však skôr neznámu a podivnú fikciu, v ktorej udalosti určite neprezrádzajú ideu boha, že si vybral darebáka ako Abrahám, ktorý by mu zaručil všetky tie nevýslovne špeciálne láskavostí a urobiť ho Patriarchom “Vyvolenéj Rasy”.
Genezis 6:12:
Boh cítil nutnosť (z neznámych dôvodov) obrátiť sa zo špecálneho dôvodu na Abrama (začínal s menom Abram). Boh robí Abramovi obzvlášť extravagantné, veľkolepé a ďalekosiahle sľuby. Prečo si vybral práve tohoto chlapíka, je ťažko pochopiť, avšak toto je, čo nám hovorí židovská biblia v Kapitole 12.

“A ja budem žehnať tých, ktorí žehnajú teba a preklínať tých, ktorí preklínajú teba: a v tebe budú požehnané všetky rodiny Zeme”.

A v predošlom verši:
“Urobím z teba veľký národ a budem ťa žehnať a urobím tvoje meno veľké; a ty budeš požehnanie”.

Keď sa podívame trochu hlbšie do tejto pohádky, čo za chlapíka bol tento Abrahám, dozvieme sa, že Abram si vzal za ženu Sarah (to boli ich mená predtým ako ich boh zmenil) a oni a Lot a niekoľko iných tohoto kmeňa prišli do Kanaanu. Na okraj tejto pohádky treba poznamenať, že Sarah (alebo Sarai) bola Abrahmova (alebo Abramova) pol-sestra, dcéra jeho otca.

Aby sme pokračovali v tomto príbehu – evidentne voľba Kanaanu nebola veľmi šťastná a ocitli sa tvárou v tvár hladu. Abram a jeho žena odišli teda do Egypta; táto voľba vypadala lepšia. On mal ‘v rukáve’ lepšiu schému. Hovorí sa, že jeho žena bola skutočne dobre vypadajúca žena a on mal v pláne na tejto skutočnosti niečo vyinkasovať. Plánoval podstrčiť egyptskému faraónovi svoju ženu (a sestru) ako prostitútku, samozrejme za určitý zisk. V skutočnosti, to by ho urobilo pasákom (pimp) a ju prostitútkou. Povedal jej teda, že keď prídu do Egypta, budú predstierať, že nie sú muž a žena, ale že ona je jeho sestra. Keď prišli do Egypta, Egypťania videli, že skutočne je veľmi pekná. Faraónoví princovia ju teda doporučili Faraónovi. Bola predvedená pred Faraóna a ten podľahol jej kráse.

Genezis 12:16 hovorí ďalej:
“A on za ňu dobre odmenil Abrama; a mal ovce a voly a oslov a služobníkov a služobníčky a ťavy.”

Vidíme teda, že Abrahám s jeho nemorálnym činom, podstrčením svojej peknej ženy Faraónovi, celkom pekne zinkasoval a okradol Faraóna o bohatstvo a majetok. V obyčajnom jazyku by sa tomu hovorilo pasáctvo a biznis zvaný prostitúcia.

Naraz sa ale stala podivná vec. Náš spravodlivý a správny boh, ktorý mal take ‘sladké’ dohody s Abrahámom, namiesto toho, aby ho potrestal za takúto podlú a zvrhlú hru na Faraóna, naopak, uvrhol na Faraóna a jeho dom všeliaké možné pliagy.
Samozrejme v celej jeho dobrote a spravodlivosti, toto mala byť poučka Faraónovi, nezahrávať si s Abramovou ženou i keď v skutočnosti Abram mu ju podvodne ponúkol ako svoju sestru. Avšak ako sa zdá, Faraón zistil že ona bola jeho žena a ostro mu vytkol, že ho podviedol. Obidvoch ich vyhnal, Abram samozrejme vezmúc zo sebou celý jeho podvodne nadobudnutý majetok, ako sa hovorí na začiatku Genezis 13:
“A Abram odišiel z Egypta, on a jeho žena a so všetkým čo mal a Lot s ním, na juh. A Abram bol veľmi bohatý v dobytku, v striebre a v zlate”.
Dobrá voľba pre pasáka, ktorý tam prišiel z hladu.

Tu máme typický židovský trik, Abram sa zníži natoľko, že ponúkne Faraónovi svoju ženu ako pristitútku, podvedúc ho, že ona je len jeho sestra. Vezme hromadu lúpeže a potom so svojim židovským bohom obviní Faraóna, že on je necharakterný. Ako zvyčajne, Židia sú vyhodení, ale vezmú zo sebou všetku lúpež o ktorú ošvindlovali Faraóna. Faraón, podľa tejto židovskej povesti, je prekliaty a náš malý prefíkaný nezbedník Abram, je požehnaný.

príbeh pokračuje. Pán boh, majúc tieto ‘sladké’ dohody s Abramom, pomenoval ho Abrahámom a Sarai bola premenovaná na Sarah. Avšak Abrahámovi prišla do cesty malá prekážka, majúc sa stať otcom národa, ktorého počet bude tak veľký ako hviezd na nebesiach. Zdá sa, že jeho žena, Sarah, bola neplodná. Keď teda Abrahám bol vo veku 80, Sarah mu navrhla aby súložil s jej slúžkou Hagar, čo on aj urobil a táto otehotnela. V tomto okamihu však, ako sa zdá, v srdci Sarah prišlo ku zmene a vyhnala Hagar z domu. Avšak máme tu nejaký hokus-pokus ohľadne božieho anjela ktorý sa zjavil Hagar a presvedčil ju aby sa vrátila domov a Hagar porodila Abrahámovi syna menom Ishmael. V tomto čase mal Abrahám 86 rokov.

Keď sa pustíme do ďalšieho otrasného príbehu Lota a jeho dcér v Genezis 19, príbeh Abrama, teraz premenovaného na Abraháma sa znovu objaví v Kapitole 20. Treba pridať, že v Genezis 18 boh obnovil jeho zaväznú dohodu s Abrahámom a z dôvodov ktorým sa dá ťažko rozumieť, zasypal ho ďalšími extravagantnými sľubmi územia, kráľovstiev a národov, i keď podľa úsudku slušného človeka, Abrahám sa prejavil ako darebák, pasák a krimiál, ani nespomenúc jeho smilstvo so slúžkou. V každom prípade však, boh mu prisľúbil, keď mu bolo 99 a jeho žene Sarah (ktorej bolo v tomto čase 90 a po dobu týchto rokov bola evidentne nielen neplodná, ale ďaleko za jej možnosťou otehotnieť) že v budúcom roku budú mať syna a bude sa menovať Izák.
Bol to tento syn, ktorý sa mal stať Patriarchom budúcej “Vyvolenej Rasy.”


Poklračovanie Kapitoly 20:
V skutočnosti ale predtým, ako sa zdá, bolo viac-menej známe, že Abrahám žil v zemi Kanaan a mal vetko bohatstvo, ktoré zjavne vyšvindloval od egyptského kráľa, naraz sa dozvedáme ako cestuje “odtiaľ na juh krajiny’ kdekoľvek to má byť, a “navštívil Gerar”.
Toto však je dve Kapitoly potom, ako im boh už povedal, že budú mať syna Izáka a keď už jasne boli vo veku cez 99, poťažne 90, Abrahám a jeho partner v zločinnej hre, Sarah, navštívili kráľa Geraru. Vybalili znovu ten istý “sestra” trik, ktorý použili na egyptského Faraóna. Podľa pisateľov židovských skriptov, tieto hovoria:
“A Abimelech, kráľ Geraru, poslal (asi pre ňu ?) a vzal Sarah”.
Prečo by bol ktorýkoľvek kráľ unesený nejakou 90 ročnou židovskou ježibabou a zjavne tehotnou s Izákom, je trochu nejasné, ale akokolvek, toto je, čo sa hovorí v Kapitole 20. Vie si niekdo predstaviť niečo smiešnejšie?
Teraz by sme si mysleli, že náš jedinečný židovský boh, ako je opisovaný týmito istými židovskými škrabalmi, by mal byť veľmi rozhnevaný Abrahámom a Sárou, že znovu vytiahli ten istý slizký, špinavý trik. ALE NIE. Namiesto toho, boh prišiel ku Abimelechovi, v noci a vo sne mu povedal:
“Pozor, lebo si mŕtvy muž; žena ktorú si vzal; ona je žena muža.”
Všimnime si tento dvojitý štandard. Keď napríklad Dávid, si vedome vzal ženu druhého muža a zabil ho, neobdržal žiadne takéto vyhrážky. V prípade Abraháma a Sarah, ktorí boli tí skutoční darebáci v tejto zločinnej hre a hrali hru pasáka a prostitútky, neboli to oni, ktorí dostali výstrahu, ale kráľ Abimelech. Boh išiel potrestať nielen kráľa Abimelecha, že si nevedomky vzal Sarah za svoju ženu, ktorú mu koniec-koncom Abrahám podhodil ako svoju setru, ale išiel potrestať všetkých ľudí v dome Abimelecha, jeho služobníkov a kdo vie koľkých iných. Avšak nielen to, ale zbytok ľudí celého kráľovstva išli byť sterilizovaní a je povedané:
“Boh rýchlo uzavrel všetky vagíny domu Abimelecha, kvôli Sarah, Abrahámovej žene.”
Znovu chcem pripomenúť, že tieto idiotické nezmysly nie sú výmysly. Toto všertko je v Kapitole 20, Genezis. V každom prípade, pokračovanie tohoto nezmyselného príbehu je, že Abimelech, k smrti vystrašený Abrahámovým bohom, nielenže dal svoju ženu Sarah Abrahámovi, ale ďalej nasleduje:
“Abimelech vzal ovce a voly, služobníkov a služobníčky, dal ich Abrahámovi a navrátil mu Sáru, jeho ženu.”
To však nebol koniec jeho veľkodušnosti ku Abrahámovi za jeho ošklivý, špinavý, hanebný trik voči nemu.
Tiež ďalej:
“Hľa, moja zem je pred tebou; usaď sa kde sa ti páči.”
Z toho vyplýva, že mu dal aj svoju zem za jeho prefíkanosť. A ešte potom povedal Sáre, že dal jej bratovi Abrahámovi tisíc kusov striebra ako extra bonus.

Odkiaľ sa vzal tento “brat-sestra” akt? Keď Abimelech vzal Abraháma na konfrontáciu ohľadne tohoto jeho podvodu a trikov, Abrahám mu vysvetlil, že keby nebol použil tento trik, že by bol pravdepodobne zabity “pre záchranu jeho ženy”, čo je skutočne hlúpy argument, pretože tam v prvom rade nemusel prísť. Ale potom pokračuje vo vysvetlovaní, že Sarah je skutočne jeho sestra;
“Ona je dcéra môjho otca, ale nie dcéra mojej matky.”
A máme to jasné, že Abrahám a Sarah páchajú incest a prostitúciu, ale boh bol skutočne nadšený ich “dobrotou”.

Je toho omnoho viac, ale pridajme Genezis 25:6; uvádza, že keď Sarah zomrela, Abrahám mal množstvo konkubín a s nimi mnoho synov. Zbavil sa týchto synov tak, že im dal pár darov a poslal ich na cestu, ponechajúc si celé jeho nakradnuté bohatsvo pre jeho obľúbeného syna, Izáka.
Vidíme teda ďalej neuveriteľne perverznú morálku týchto Židov: zisťujeme, že Abrahám pácha incest a ožení sa so svojou pol-sestrou a jeho synovec Lot sa opije a súloží s vlastnými dcérami.

Toto je druh ľudí, ktorých Židia pred nami vyzdvihujú ako najväčších patriarchov ich rasy a špeciálne “vyvolení “bohom” a “milovaní” bohom. Pretože boli tak ‘fajn’ ľudia, zasypal ich rôznymi extravagantnými sľubmi.
Pripomína to výrok generála U.Granta, že každý kdo je dosť hlúpy tomuto veriť, uverí čokoľvek.
Nebudeme sa viac zaoberať príbehom tohoto prefíkaného, morálne zvrhlého a skorumpovaného pasáka (pimpa). Je toho omnoho viac, ale toto stačí, aby sme sa hanbili mať takýto druh zvrhlých darebákov ako patriarchov našich rodokmeňov.lenlen   |   ip:195.168.2   |   2011-04-19  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetko su to hluposti
ako zidosvstvo aj krestanstvo
len oblbuju ludi
aby nevideli skutocny svet
aby sa bali , aby skolipili hlavy , aby si vedeli ospravedlnit to za co ich zerie vlastne svedomie
skratka klamstvo nad klamstvo a vyhovorka jedna za druhou
len aby ste si nemuseli priznat svoju vlastnu zodpovednost za svoje konanie
bre ranko


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-04-19  (18:52)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Jezil nebol ziaden spasitel. To ale nevylucuje ze to bol mudry a dobry clovek. Ked chcete citat skutocne silny zdroj informacii tak si precitajte Bhagavadgitu. Je to drahokam duchovneho poznania.


wf   |   ip:62.245.11   |   2011-04-19  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  až to bude s odstavci, tak si to přečtu :)


lenlen   |   ip:195.168.2   |   2011-04-19  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Groover
nedavno tu niekto daval zaujimavy link
na www.vedy.sk kde je spojenie Bhagavadgity so Slovanmi
zaujimava teoria


jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-04-20  (07:39)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  celá biblia je len výmysel nejakého zákerného hoväda.


Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-04-20  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef:
ako si na to prišiel?
Biblia okrem iného zobrazuje realitu v akej sa ľudstvo nachádza. Hovorí napríklad že všetci sme zhrešili a nikto nie je spravodlivý. Väčšina ľudí hľadá problém všade inde len nie v sebe. Nehovorím že všade inde problém nie je, ale my sme súčasťou problému. Posolstvo Biblie je že napriek problému v akom sa nachádzame, Boh to s nami nevzdal ide za nami a chce nás zachrániť.
Náš problém okrem iného je aj to, že nevieme milovať, hlavne ľudí z iným názorom.


bazooka   |   ip:92.52.43.   |   2011-04-20  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to SH :

Mas absolutnu pravdu, cital som podrobne Genesis... je to presne ako pises.

Cital som bibliu (stary aj novy zakon) viac krat, ale nic mudreho som tam nenasiel.

Ak niekto povazuje za mudrost "Miluj blizneho svojho" a podobne samozrejmosti kazdemu normalnemu cloveku vlastne, tak je obmedzeny.

Existuju stovky hodnotnejsich knih so stovkami duchaplnejsich a mudrejsich myslienok.

Biblia (najma stary zakon) je jedna spinava znaska zidovskych mystifikacii a je slavna iba preto, ze jej zidia prisudili nadradenost nad ostatnymi knihami.

A my, krestania, sa mozme hanbit, ze takyto hnoj povazujeme za sucast nasej viery. Mali by sme otvorit konecne oci a precitat si ten stary zakon znova a pozorne !!!

Potom by sme ho mali spalit ako symbol konecneho a definitivneho ocistenia a zrieknutia sa zidovskej blasfemie a okultizmu, lebo kto pozorne cita, dovtipi sa, ze ten zidovsky boh moze byt iba ak samotny diabol.

Zidovsky boh, ten ich starozakonny hospodin, je sama pomsta, sama vrazda, sama krvna obet, sama krv a samy ohen. Zjavuje sa takmer vyhradne v noci, akoby sa bal svetla slnka. Vydiera, ziarli, vrazdi...

Ak je toto pre niekoho boh, tak pre mna je to diabol a ludia uctievajuci takehoto boha su bud satanisti alebo hlupaci, co nevedia citat alebo nerozumeju tomu, co citaju.

Novy zakon (biblicky) je nieco celkom ine, ale... to uz posudzovat na tomto mieste nateraz nejdem.JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-04-20  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Židia neprijali Ježiša, lebo Ježiš sa sústavne rúhal voči židovskému zákonu. V Nazarete ho takmer zabili, zahnali ho na vysokú skalu, odkiaľ len s veľkým šťastím unikol. Pri vstupe do Jeruzalema poslal učeníkov na výzvedy, či náhodou nie sú na neho nabrúsení, keďže tvrdil, že ho poslal boh. Spočiatku tvrdil, že bol poslaný k svojmu vyvolenému národu a pohanov mal za zberbu, ale neskôr mu došlo, že Židia za ním stáť nikdy nebudú, tak začal hľadať poslucháčov medzi pohanmi. Aký je genetický pôvod Ježiša, to nevie ani boh.


bazooka   |   ip:92.52.43.   |   2011-04-21  (01:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento clanok to su typicke zidovske zvasty !

1/ zidia, v skutocnosti nie su zidia, ale su to chazari. Chazari su narod turkisticky a nie semitsky, pochadzaju od Kaspickeho mora, nie z Palestiny, cize nemaju a nemohli mat nic spolocne so ziadnymi biblickymi izraelitmi, ktorych biblia opisuje. Ak mali biblicky izraeliti kontakt s "bohom" - urcite s tym Chazari nemaju nic spolocneho, cize ani 90 % dnesnych tzv. zidov nema s bibliou nic spolocne, ani s biblickym narodom, izraelitmi. Chazari su podvodnici, falosni zidia. Falosnost a klamstvo, podvody - to maju s biblickymi izraelitmi asi jedine, co maju spolocne.

2/ Preto zvasty o tom, ze jednym zo znameni prichodu zidovskeho (cize biblickych izraelitov) Mesiasa je navrat stratenych zidov do ich domoviny - Izraela (ktory vtedy ani neexistoval, ale nevadi, povedzme ze do Jeruzalema) sa prave v tychto casoch uskutocnuje je na smiech, pretoze cely stat Izrael je plny tychto falosnych zidov - Chazarov, ktorych predkovia tam nikdy neboli. Chazari su tam votrelcami. Ak by sa vracali do svojej domoviny, bolo by to naspat ku Kaspickemu moru...

3/ Z uvedeneho vyplyva aj dalsia zidovska (ci skor chazarska) loz, ze prichod Mesiasa bude sprevadzany nastolenim mieru medzi narodmi - najlepsie to dokumentuje genocida pachana na skutocne povodnom obyvatelstve uzemia Palestiny, na Palestincoch. Pachaju ju chazari, podvodnici a to presne v duchu ich svateho pisma Tory, kde im ten ich "boh" dava pravo vladnut nad inymi narodmi , hoci aj mecom a vrazdami. Krasny "boh"... A my, slepi krestania tuto spinavu rasisticku zidovsku knihu nazyvame bibliou !!!
Odkedy chazari stupili nohou na Palestinske uzemie, odkedy zalozili ten svoj rasisticky stat, odvtedy prebieha na tomto uzemi permanentna genocida, namiesto mesiaskeho nastolenia mieru. Mier tam bol, ale len dovtedy, kym tam nevkrocili tieto diablove deti !

Vsetko, v com maju zidia (aj ti falosni) prsty, smrdi. A smrdi aj nasa biblia, lebo je to v skutocnosti zidovska Tora, kniha plna brutality, rasizmu a okultizmu. My, krestania, sme obetami tohto zidovskeho podvodu, ktorym sa ich svata kniha stala aj nasou ! Co mame my, europania spolocne s mytmy vybajenymi niekde v zabudnutej pusti ? Co mame my spolocne s nejakou historiou nejakych izraelitov ? To nie je nasa historia, to nie je nase dedicstvo a to nie je ani nasa viera. Ze sa tieto pribehy jedneho vraj "vyvoleneho" naroda stali sucastou nasej svatej knihy, je zahadou, ktoru budu musiet este badatelia rozlustit. Je predsa absurdne, aby sme verili tomu, ze boh si vyvolil jeden narod spomedzi mnohych, ktore musel tiez stvorit a aby sme verili tomu, ze tento narod ma ostatne narody viest. Ved to je taky lacny a lahko prehliadnutelny trik, ze mi je do smiechu. Nie je nic lahsie ako povedat svojmu konkurentovi, ze ja som vyvoleny, tak ma posluchaj, lebo ta moj boh potresta. Zobuddte sa ludia ! Je to primitivna politika, ktoru odhali kazde male decko. Tato politika sluzi zidom, nie nam, my sme ti hlupaci. Preto oni su radi, ze sme si ich vieru v podobe Tory osvojili a povysili ju na nase nabozenstvo v podobe Stareho zakona, lebo takto nam nenapadne podstrcili ich strategicku demagogiu, ze oni su vyvoleny narod a nie my. Kto by sa odvazil o tom pochybovat, ked to je napisane v samotnom "bozom slove" ?

Som presvedceny, ze Stary zakon sa dostal do nasej biblie nejakym podvodom, nejakou intrigou, ktorej povod je nam zatajeny.

Otazkou je, preco nasa cirkev krestanska mlci o tomto ocividnom podvrhu, o tomto ocividnom a do neba volajucom rasizme, ktory nemoze mat so skutocnym bohom nic spolocne.
Preco Vatikan, biskupi, ale i obycajni knazi ani slovkom nespomenu to, co som napisal vyssie ?
Co vlastne ucia na fakultach buducich knazov ?
To ani jedneho z nich nenapadlo, ze nas cirkev v skutocnosti neuci viere, ale nas uci poslusnosti a podriadenosti zidom ???
Preco cirkev mlci ? Koho tym kryje a komu tym pomaha ?
Cirkev katolicka, ale i evanjelicka nas v skutocnosti uci zidovsku Toru !
Oni nas v skutocnosti ucia JUDAIZMUS !!!

Spamatajte sa bratia !

Prec so Starym zakonom, prec so zidovskou Torou ! Prec s rasizmom ! Prec s akoukolvek ideou vyvolenosti jedineho naroda !!!

Toto neuci skutocny Boh. Toto neuci ziadny Boh. Toto moze ucit iba jeden - klamar od pociatku - Satan. Satan - zidovsky boh !!! Klamar od pociatku, ako aj boh klamarov, zidov, ktorych si vyvolil, lebo len oni mu v jeho klamastvach mohli a mozu najlepsie sluzit.

Doporucujem knihu - NIDAL SALEH :"NEDOTKNUTELNI ?"


JanaKatarina   |   ip:194.1.157   |   2011-04-21  (06:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen, súhlasím s Tebou, že prejavom zrelej osobnosti je schopnosť niesť zodpovednosť za vlastné činy. Každý človek má právo na omyly, ide len o to, ako sa dokáže sám popasovať so životnými prehrami, to znamená odpustiť sám sebe a začať odznova. Náboženstvá túto možnosť človeku odopierajú tým, že ho stavajú do role závislého na vôli Boha. Tomu jedinému prislúcha trestať a odpúšťať a rozhodovať o tom, čo sa stane. Tým je človek zbavený zodpovednosti za svoj život.JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-04-21  (07:46)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  bazooka
Ježiš bol žid. Preto tam ten Starý zákon ostal. A kresťania vždy boli, a sú pokrytci. V stredoveku židov prenasledovali /myslím židov, čo utiekli z Palestíny/, a vôbec im zároveň nevadilo uctievať židovského boha. To už musí byť natvrdlosť par excellence!
Knihy od N.Saleha mám doma. Že sú židia bieli a tmaví, to sa nedá nevšimnúť si. Bieli-Chazari sú možno od Kaspického mora, ale to nijako nevysvetľuje ich výnimočné vlastnosti: Na jednej strane genialita, na druhej extrémny náboženský fanatizmus, rasizmus a falošnosť aká inak vo svete neexistuje. Takže ako sa vysvetľuje prítomnosť tak nezvyčajného národa v strednej Ázii, medzi Rusmi, Kazachmi, Gruzíncami... kde sa tam vzali?


Quasimodo   |   ip:92.52.22.   |   2011-04-21  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Som presvedceny, ze Stary zakon sa dostal do nasej biblie nejakym podvodom, nejakou intrigou, ktorej povod je nam zatajeny."


mate to niektory riadne popletene,novy zakon ,vychadza zo stareho, ak popries stary zakon ,popieras zidovskeho boha,ktory je aj krestanskym, ak sa nemylim, nabozenstva uz ludi poplietli tak,žen nie su schopny racionalne uvazovat, a pritom nabozenstvo, viera v nieco je iba iluzia, BOH je iba ILUZIA, "rozpravka pre dospelych".
biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-21  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Správna odpoveď znie: Pretože očakávali politického mesiáša, ktorý by ich oslobodil spod nadvlády Rímskej ríše. Zvlášť smutnú úlohu zohrali náboženskí vodcovia, ktorí si vynútili na Pilátovi, aby napísal najčernejšiu kapitolu v histórii súdnictva.Čo bolo protiprávne na súdnom procese s Ježišom?

1/ Súd nevypočul žiadne argumenty ani svedkov, ktorí by svedčili v prospech Ježiša
2/ Žiaden zo sudcov sa nepostavil na Ježišovu obhajobu, boli jeho nepriateľmi
3/ Kňazi hľadali falošných svedkov, aby mohli Ježiša odsúdiť na smrť
4/Prípad bol prerokúvaný v noci za zatvorenými dverami
5/Súdny proces sa začal aj skončil v ten istý deň a navyše to bol deň pred sviatkom
6/Pred Ježišovým zatknutím nebola podaná žiadna žaloba
7/Ježišovo tvrdenie, že je Mesiáš, označené za "rúhanie", nebolo prešetrené
8/Obvinenie bolo zmenené, keď bol prípad prednesený Pilátovi
9/Obvinenia boli falošné
10/Pilát považoval Ježiša za nevinného, ale aj tak ho dali popraviť
Ďalšie podrobnosti o židovskom práve je možné si prečítať v Strážnej veži z 1.4.2011


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-21  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemas nahodou aj zaznamy autentickych svedkov, popripade najake zaznamy dochovane mimi biblie?


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-21  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, tebe nepomôže ani fakt, že žijeme v roku 2011 po Kristovi, najväčšom človeku ktorý sa kedy pohyboval po tejto zemi !


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-21  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mna len zaujima priebeh toho sudneho procesu, ved nezatajuj informacie, straznu vezu necitam. Chcem sito precitat cisto po odbornej stranke ,ako vobec taky proces prebiehal.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-21  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V Bibliii, ktorú neviem či si niekedy vôbec čítal,či ju máš, pretože si najväčší bojovník proti nej na tom to nete...preto ti odcitujem z evanjelii celý tento obludný justičný omyl. A premýšľaj.

Matúšove evanjelium 26 :14 Potom jeden z dvanácti, zvaný Jidáš Iškariotský, šel k předním kněžím 15 a řekl: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Stanovili mu třicet kousků stříbra. 16 Od té doby stále hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.

17 První den nekvašených chlebů učedníci přišli k Ježíšovi a řekli: „Kde chceš, abychom ti připravili jídlo pasach?“ 18 Řekl: „Jděte do města k Tomu a tomu a řekněte mu: Učitel říká: ‚Můj ustanovený čas je blízko; budu slavit pasach se svými učedníky u tebe doma.‘“ 19 A učedníci udělali, jak jim Ježíš nařídil, a přichystali věci k pasachu.

20 A když nadešel večer, spočíval u stolu s dvanácti učedníky. 21 Zatímco jedli, řekl: „Vpravdě vám říkám: Jeden z vás mě zradí.“ 22 Velmi se nad tím zarmoutili a začali mu říkat každý zvlášť: „Pane, že to nejsem já?“ 23 Odpověděl a řekl: „Kdo se mnou namáčí ruku v míse, to je ten, kdo mě zradí. 24 Syn člověka opravdu odchází, právě jak je o něm napsáno, ale běda tomu muži, skrze něhož je Syn člověka zrazen! Bývalo by pro něho znamenitější, kdyby se ten člověk nenarodil.“ 25 Jidáš, který se ho chystal zradit, mu odpověděl a řekl: „Že to nejsem já, Rabbi?“ Řekl mu: „Ty sám jsi [to] řekl.“

26 Když dále jedli, Ježíš vzal chléb, a když vyslovil požehnání, rozlámal jej, dával jej učedníkům a řekl: „Vezměte, jezte. To znamená mé tělo.“ 27 Také vzal pohár, a když vzdal díky, dal jim jej a řekl: „Pijte z něho vy všichni; 28 neboť to znamená mou ‚krev smlouvy‘, která má být vylita ve prospěch mnohých na odpuštění hříchů. 29 Ale říkám vám: Od nynějška rozhodně nebudu pít z tohoto plodu révy až do toho dne, kdy ho budu pít nový s vámi v království svého Otce.“ 30 Nakonec když zazpívali chvály, vyšli na Olivovou horu.

31 Tehdy jim Ježíš řekl: „Všichni tuto noc klopýtnete ve spojitosti se mnou, neboť je napsáno: ‚Udeřím pastýře a ovce stáda budou rozptýleny.‘ 32 Ale až budu vzbuzen, předejdu vás do Galileje.“ 33 Petr mu však odpověděl a řekl: „I když všichni ostatní klopýtnou ve spojitosti s tebou, já nikdy neklopýtnu!“ 34 Ježíš mu řekl: „Vpravdě ti říkám: Tuto noc, dříve než kohout zakokrhá, mě třikrát zapřeš.“ 35 Petr mu řekl: „I kdybych musel s tebou zemřít, rozhodně tě nezapřu.“ Všichni ostatní učedníci také říkali totéž.

36 Potom s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Posaďte se zde, zatímco poodejdu a budu se modlit.“ 37 A vzal s sebou Petra a dva Zebedeovy syny a začal být zarmoucen a bolestně znepokojen. 38 Tehdy jim řekl: „Má duše je hluboce zarmoucena, až k smrti. Zůstaňte zde a zůstaňte se mnou bdělí.“ 39 A šel kousek kupředu, padl na tvář, modlil se a řekl: „Můj Otče, jestliže je to možné, ať ode mne odejde tento pohár. Ale ne jak já chci, ale jak ty chceš.“

40 A přišel k učedníkům a nalezl je, jak spí, a řekl Petrovi: „Což jste se mnou nemohli ani jednu hodinu bdít? 41 Zůstaňte bdělí a modlete se neustále, abyste neupadli do pokušení. Duch je ovšem dychtivý, ale tělo je slabé.“ 42 Opět odešel podruhé, modlil se a řekl: „Můj Otče, jestliže není možné, aby odešel, aniž jej vypiji, ať se stane tvá vůle.“ 43 A opět přišel a nalezl je, jak spí, protože jejich oči byly ztěžklé. 44 Opustil je tedy a opět odešel a potřetí se modlil a ještě jednou řekl totéž slovo. 45 Potom přišel k učedníkům a řekl jim: „V době, jako je tato, spíte a odpočíváte! Pohleďte, přiblížila se hodina, kdy má být Syn člověka zrazen do rukou hříšníků. 46 Vstaňte, pojďme. Pohleďte, můj zrádce se přiblížil.“ 47 A zatímco ještě mluvil, pohleďme, přišel Jidáš, jeden z dvanácti, a s ním velký zástup od předních kněží a starších mužů lidu, s meči a kyji.

48 A jeho zrádce jim dal znamení a řekl: „Je to ten, koho políbím; vezměte ho do vazby.“ 49 A šel přímo k Ježíšovi a řekl: „Dobrý den, Rabbi!“ a velmi něžně ho políbil. 50 Ale Ježíš mu řekl: „Člověče, proč jsi zde?“ Potom postoupili kupředu a vložili na Ježíše ruce a vzali ho do vazby. 51 Ale pohleďme, jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, vztáhl ruku a vytasil meč a udeřil veleknězova otroka a uťal mu ucho. 52 Tehdy mu Ježíš řekl: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou. 53 Nebo si myslíš, že se nemohu obrátit na svého Otce, aby mi opatřil v tomto okamžiku více než dvanáct legií andělů? 54 Jak by se v tom případě splnila Písma, že se to musí takto stát?“ 55 V tu hodinu Ježíš řekl zástupům: „Vyšli jste s meči a kyji jako proti lupiči, abyste mě zatkli? Den co den jsem sedával v chrámu a vyučoval, a přece jste mě nevzali do vazby. 56 Ale to všechno se stalo, aby se splnila písma proroků.“ Potom ho všichni učedníci zanechali a uprchli.

57 Ti, kdo Ježíše vzali do vazby, ho odvedli k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili znalci Zákona a starší muži. 58 Petr ho však stále následoval zpovzdálí až na nádvoří velekněze, a když vešel, seděl s domácími sloužícími, aby viděl výsledek.

59 Přední kněží a celý Sanhedrin mezitím hledali falešné svědectví proti Ježíšovi, aby ho usmrtili, 60 ale žádné nenašli, ačkoli předstoupilo mnoho falešných svědků. Později předstoupili dva 61 a řekli: „Tento muž řekl: ‚Jsem schopen zbořit Boží chrám a vystavět ho ve třech dnech.‘“ 62 A tak povstal velekněz a řekl mu: „Nemáš co odpovědět? O čem svědčí ti [lidé] proti tobě?“ 63 Ale Ježíš stále mlčel. Proto mu velekněz řekl: „Zavazuji tě přísahou při živém Bohu, abys nám pověděl, zda jsi KRISTUS, Boží Syn!“ 64 Ježíš mu řekl: „Ty sám jsi [to] řekl. Přesto vám říkám: Od nynějška uvidíte Syna člověka, jak sedí na pravici moci a přichází na nebeských oblacích.“ 65 Potom velekněz roztrhl své svrchní oděvy a řekl: „Rouhal se! Jaké svědky ještě potřebujeme? Vizte! Nyní jste slyšeli rouhání. 66 Jaký je váš názor?“ Odpověděli a řekli: „Podléhá smrti.“ 67 Potom mu plivali do obličeje a tloukli ho pěstmi. Jiní ho políčkovali 68 a říkali: „Prorokuj nám, ty Kriste. Kdo tě udeřil?“

69 Petr seděl venku na nádvoří; a přišla k němu jedna služka a řekla: „Také ty jsi byl s Ježíšem Galilejským!“ 70 Ale přede všemi to popřel a řekl: „Nevím, o čem mluvíš.“ 71 Když vyšel k domovní bráně, všimla si ho jiná dívka a řekla těm, [kdo] tam [byli]: „Tento muž byl s Ježíšem Nazaretským.“ 72 A znovu to popřel s přísahou: „Neznám toho člověka!“ 73 Za malou chvíli přišli ti, kdo stáli kolem, a řekli Petrovi: „Také ty jsi jistě jeden z nich, tvé nářečí tě totiž vskutku prozrazuje.“ 74 Potom se začal zaklínat a přísahat: „Neznám toho člověka!“ A vzápětí zakokrhal kohout. 75 A Petr si připomněl výrok, který Ježíš pronesl, totiž: „Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A vyšel ven a hořce plakal.

Matouš 27:1-66
1 Když nastalo ráno, všichni přední kněží a starší muži lidu konali poradu proti Ježíšovi, aby ho usmrtili. 2 A když ho spoutali, odvedli ho a předali místodržiteli Pilátovi.

3 Když potom Jidáš, který ho zradil, viděl, že byl odsouzen, pocítil výčitky svědomí, vrátil těch třicet kousků stříbra předním kněžím a starším mužům 4 a řekl: „Zhřešil jsem, když jsem zradil spravedlivou krev.“ Řekli: „Co je nám po tom? To je tvoje starost!“ 5 A tak hodil kousky stříbra do chrámu a vzdálil se, odešel a oběsil se. 6 Ale přední kněží vzali ty kousky stříbra a řekli: „Není zákonné, abychom je vhodili do posvátné pokladnice, protože je to cena za krev.“ 7 Když se spolu poradili, koupili za ně hrnčířovo pole k pohřbívání cizích lidí. 8 Proto se to pole až do tohoto dne nazývá „Pole krve“. 9 Tehdy se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Jeremjáše, který řekl: „A vzali třicet kousků stříbra, cenu, na kterou byl oceněn ten, na nějž někteří z izraelských synů stanovili cenu, 10 a dali je za hrnčířovo pole, podle toho, co mi Jehova přikázal.“

11 Ježíš nyní stál před místodržitelem; a místodržitel mu dal otázku: „Jsi králem Židů?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám [to] říkáš.“ 12 Ale když ho obviňovali přední kněží a starší muži, neodpovídal. 13 Tehdy mu Pilát řekl: „Neslyšíš, v kolika věcech proti tobě svědčí?“ 14 Přesto mu neodpověděl, ano, ani slovo, takže se místodržitel velmi divil.

15 Bývalo zvykem místodržitele, že od svátku k svátku propouštěl zástupu vězně, kterého chtěli. 16 Právě tehdy měli jednoho nechvalně známého vězně zvaného Barabáš. 17 Proto když se shromáždili, Pilát jim řekl: „Koho chcete, abych vám propustil, Barabáše, nebo Ježíše, takzvaného Krista?“ 18 Uvědomoval si totiž, že ho vydali ze závisti. 19 Navíc, zatímco seděl na soudcovském stolci, poslala k němu jeho manželka a řekla: „Neměj nic společného s tím spravedlivým člověkem, protože jsem dnes kvůli němu mnoho vytrpěla ve snu.“ 20 Ale přední kněží a starší muži přemluvili zástupy, aby žádaly o Barabáše, ale Ježíše aby daly zahubit. 21 Místodržitel jim tedy odpověděl a řekl: „Kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil?“ Řekli: „Barabáše.“ 22 Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, takzvaným Kristem?“ Všichni řekli: „Ať je přibit na kůl!“ 23 Řekl: „Nuže, co udělal špatného?“ Křičeli přesto tím více: „Ať je přibit na kůl!“

24 Když Pilát viděl, že to nevede k ničemu dobrému, ale že spíše vzniká vřava, vzal vodu, umyl si před zástupem ruce a řekl: „Nejsem vinen krví tohoto [člověka]. To je vaše starost.“ 25 Na to odpověděl všechen lid a řekl: „Jeho krev ať přijde na nás a na naše děti.“ 26 Pak jim propustil Barabáše, ale Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl přibit na kůl.

27 Potom místodržitelovi vojáci vzali Ježíše do místodržitelova paláce a shromáždili k němu celý oddíl vojska. 28 A vysvlékli ho a zahalili ho šarlatovým pláštěm 29 a upletli korunu z trní a dali mu ji na hlavu a do pravice [mu dali] rákos. A klekali před ním a tropili si z něho žerty a říkali: „Dobrý den, ty Králi Židů!“ 30 A plivali na něj a vzali rákos a začali ho tlouct do hlavy. 31 Nakonec, když si z něho ztropili žerty, sňali mu plášť, oblékli mu jeho svrchní oděvy a odvedli ho, aby [ho] přibili na kůl.

32 Když vycházeli, našli rodáka z Kyréné jménem Šimon. Toho člověka přinutili ke službě, aby zvedl jeho mučednický kůl. 33 A když přišli na místo zvané Gol´go·tha, což je Místo lebky, 34 dali mu pít víno smíchané se žlučí; ale když je ochutnal, odmítl pít. 35 Když ho přibili na kůl, rozdělili si metáním losu jeho svrchní oděvy, 36 a jak tam seděli, drželi nad ním stráž. 37 Nad jeho hlavu také umístili psané obvinění proti němu: „To je Ježíš, Král Židů.“

38 Byli s ním tehdy přibiti na kůl dva lupiči, jeden napravo od něho a jeden nalevo od něho. 39 Kolemjdoucí tedy o něm začali mluvit utrhačně, potřásali hlavami 40 a říkali: „Ty, který jsi chtěl zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe! Jestliže jsi Boží syn, sestup z mučednického kůlu!“ 41 Stejně si z něho začali tropit žerty i přední kněží se znalci Zákona a staršími muži a říkali: 42 „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže! Je Král Izraele; ať nyní sestoupí z mučednického kůlu, a uvěříme v něj. 43 Vložil důvěru v Boha; ať ho nyní vyprostí, jestliže ho chce, neboť řekl: ‚Jsem Boží Syn.‘“ 44 Stejně ho začali hanět i lupiči, kteří byli přibiti na kůl spolu s ním.

45 Od šesté hodiny padla na celou zemi tma až do deváté hodiny. 46 Asi v devět hodin zvolal Ježíš silným hlasem a řekl: „E´li, E´li, la´ma sa·bach·tha´ni?“, to je: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“ 47 Když to slyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, začali říkat: „Ten člověk volá Elijáše.“ 48 A jeden z nich ihned běžel a vzal houbu a namočil ji do kyselého vína a dal ji na rákos a šel mu dát napít. 49 Ale ostatní řekli: „Nech [ho]! Ať vidíme, zda ho Elijáš přijde zachránit.“ [[Jiný muž vzal kopí a probodl mu bok a vyšla krev a voda.]] 50 Ježíš opět silným hlasem vykřikl a vydal ducha.

51 A pohleďme, opona svatyně se roztrhla vedví odshora dolů, a země se třásla a skalní masivy pukaly. 52 A pamětní hrobky se otevřely a mnohá těla svatých, kteří usnuli, byla vyzdvižena 53 (a osoby přicházející z [místa] od pamětních hrobek po jeho vyzdvižení vstoupily do svatého města) a byla viditelná mnohým lidem. 54 Ale když důstojník a ti, kdo s ním drželi stráž nad Ježíšem, viděli zemětřesení a věci, které se děly, zachvátil je velký strach a řekli: „Jistě to byl Boží Syn.“

55 Z dálky se navíc dívalo mnoho žen, které doprovázely Ježíše z Galileje, aby mu sloužily; 56 mezi nimi byla Marie Magdaléna, také Marie, matka Jakubova a Josesova, a matka synů Zebedeových.

57 Protože již bylo pozdě odpoledne, přišel jeden bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se sám také stal Ježíšovým učedníkem. 58 Ten člověk vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát přikázal, aby [mu] bylo vydáno. 59 A Josef vzal tělo, zabalil je do čistého jemného plátna 60 a položil je do své nové pamětní hrobky, kterou vytesal ve skalním masivu. A když ke dveřím pamětní hrobky přivalil velký kámen, odešel. 61 Ale Marie Magdaléna a druhá Marie tam zůstaly sedět před hrobem.

62 Příští den, který byl po Přípravě, se před Pilátem shromáždili přední kněží a farizeové 63 a řekli: „Pane, rozpomněli jsme se, že ten podvodník řekl, když byl ještě naživu: ‚Po třech dnech mám být vzbuzen.‘ 64 Proto přikaž, aby byl hrob zabezpečen až do třetího dne, aby jeho učedníci nepřišli a neukradli ho a neřekli lidem: ‚Byl vzbuzen z mrtvých!‘, a ten poslední podvod bude horší než ten první.“ 65 Pilát jim řekl: „Máte stráž. Jděte a zabezpečte to, jak umíte.“ 66 Šli tedy a zabezpečili hrob tak, že zapečetili kámen a postavili stráž.
Matouš 27:1-66
1 Když nastalo ráno, všichni přední kněží a starší muži lidu konali poradu proti Ježíšovi, aby ho usmrtili. 2 A když ho spoutali, odvedli ho a předali místodržiteli Pilátovi.

3 Když potom Jidáš, který ho zradil, viděl, že byl odsouzen, pocítil výčitky svědomí, vrátil těch třicet kousků stříbra předním kněžím a starším mužům 4 a řekl: „Zhřešil jsem, když jsem zradil spravedlivou krev.“ Řekli: „Co je nám po tom? To je tvoje starost!“ 5 A tak hodil kousky stříbra do chrámu a vzdálil se, odešel a oběsil se. 6 Ale přední kněží vzali ty kousky stříbra a řekli: „Není zákonné, abychom je vhodili do posvátné pokladnice, protože je to cena za krev.“ 7 Když se spolu poradili, koupili za ně hrnčířovo pole k pohřbívání cizích lidí. 8 Proto se to pole až do tohoto dne nazývá „Pole krve“. 9 Tehdy se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Jeremjáše, který řekl: „A vzali třicet kousků stříbra, cenu, na kterou byl oceněn ten, na nějž někteří z izraelských synů stanovili cenu, 10 a dali je za hrnčířovo pole, podle toho, co mi Jehova přikázal.“

11 Ježíš nyní stál před místodržitelem; a místodržitel mu dal otázku: „Jsi králem Židů?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám [to] říkáš.“ 12 Ale když ho obviňovali přední kněží a starší muži, neodpovídal. 13 Tehdy mu Pilát řekl: „Neslyšíš, v kolika věcech proti tobě svědčí?“ 14 Přesto mu neodpověděl, ano, ani slovo, takže se místodržitel velmi divil.

15 Bývalo zvykem místodržitele, že od svátku k svátku propouštěl zástupu vězně, kterého chtěli. 16 Právě tehdy měli jednoho nechvalně známého vězně zvaného Barabáš. 17 Proto když se shromáždili, Pilát jim řekl: „Koho chcete, abych vám propustil, Barabáše, nebo Ježíše, takzvaného Krista?“ 18 Uvědomoval si totiž, že ho vydali ze závisti. 19 Navíc, zatímco seděl na soudcovském stolci, poslala k němu jeho manželka a řekla: „Neměj nic společného s tím spravedlivým člověkem, protože jsem dnes kvůli němu mnoho vytrpěla ve snu.“ 20 Ale přední kněží a starší muži přemluvili zástupy, aby žádaly o Barabáše, ale Ježíše aby daly zahubit. 21 Místodržitel jim tedy odpověděl a řekl: „Kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil?“ Řekli: „Barabáše.“ 22 Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, takzvaným Kristem?“ Všichni řekli: „Ať je přibit na kůl!“ 23 Řekl: „Nuže, co udělal špatného?“ Křičeli přesto tím více: „Ať je přibit na kůl!“

24 Když Pilát viděl, že to nevede k ničemu dobrému, ale že spíše vzniká vřava, vzal vodu, umyl si před zástupem ruce a řekl: „Nejsem vinen krví tohoto [člověka]. To je vaše starost.“ 25 Na to odpověděl všechen lid a řekl: „Jeho krev ať přijde na nás a na naše děti.“ 26 Pak jim propustil Barabáše, ale Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl přibit na kůl.

27 Potom místodržitelovi vojáci vzali Ježíše do místodržitelova paláce a shromáždili k němu celý oddíl vojska. 28 A vysvlékli ho a zahalili ho šarlatovým pláštěm 29 a upletli korunu z trní a dali mu ji na hlavu a do pravice [mu dali] rákos. A klekali před ním a tropili si z něho žerty a říkali: „Dobrý den, ty Králi Židů!“ 30 A plivali na něj a vzali rákos a začali ho tlouct do hlavy. 31 Nakonec, když si z něho ztropili žerty, sňali mu plášť, oblékli mu jeho svrchní oděvy a odvedli ho, aby [ho] přibili na kůl.

32 Když vycházeli, našli rodáka z Kyréné jménem Šimon. Toho člověka přinutili ke službě, aby zvedl jeho mučednický kůl. 33 A když přišli na místo zvané Gol´go·tha, což je Místo lebky, 34 dali mu pít víno smíchané se žlučí; ale když je ochutnal, odmítl pít. 35 Když ho přibili na kůl, rozdělili si metáním losu jeho svrchní oděvy, 36 a jak tam seděli, drželi nad ním stráž. 37 Nad jeho hlavu také umístili psané obvinění proti němu: „To je Ježíš, Král Židů.“

38 Byli s ním tehdy přibiti na kůl dva lupiči, jeden napravo od něho a jeden nalevo od něho. 39 Kolemjdoucí tedy o něm začali mluvit utrhačně, potřásali hlavami 40 a říkali: „Ty, který jsi chtěl zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe! Jestliže jsi Boží syn, sestup z mučednického kůlu!“ 41 Stejně si z něho začali tropit žerty i přední kněží se znalci Zákona a staršími muži a říkali: 42 „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže! Je Král Izraele; ať nyní sestoupí z mučednického kůlu, a uvěříme v něj. 43 Vložil důvěru v Boha; ať ho nyní vyprostí, jestliže ho chce, neboť řekl: ‚Jsem Boží Syn.‘“ 44 Stejně ho začali hanět i lupiči, kteří byli přibiti na kůl spolu s ním.

45 Od šesté hodiny padla na celou zemi tma až do deváté hodiny. 46 Asi v devět hodin zvolal Ježíš silným hlasem a řekl: „E´li, E´li, la´ma sa·bach·tha´ni?“, to je: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“ 47 Když to slyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, začali říkat: „Ten člověk volá Elijáše.“ 48 A jeden z nich ihned běžel a vzal houbu a namočil ji do kyselého vína a dal ji na rákos a šel mu dát napít. 49 Ale ostatní řekli: „Nech [ho]! Ať vidíme, zda ho Elijáš přijde zachránit.“ [[Jiný muž vzal kopí a probodl mu bok a vyšla krev a voda.]] 50 Ježíš opět silným hlasem vykřikl a vydal ducha.

51 A pohleďme, opona svatyně se roztrhla vedví odshora dolů, a země se třásla a skalní masivy pukaly. 52 A pamětní hrobky se otevřely a mnohá těla svatých, kteří usnuli, byla vyzdvižena 53 (a osoby přicházející z [místa] od pamětních hrobek po jeho vyzdvižení vstoupily do svatého města) a byla viditelná mnohým lidem. 54 Ale když důstojník a ti, kdo s ním drželi stráž nad Ježíšem, viděli zemětřesení a věci, které se děly, zachvátil je velký strach a řekli: „Jistě to byl Boží Syn.“

55 Z dálky se navíc dívalo mnoho žen, které doprovázely Ježíše z Galileje, aby mu sloužily; 56 mezi nimi byla Marie Magdaléna, také Marie, matka Jakubova a Josesova, a matka synů Zebedeových.

57 Protože již bylo pozdě odpoledne, přišel jeden bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se sám také stal Ježíšovým učedníkem. 58 Ten člověk vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát přikázal, aby [mu] bylo vydáno. 59 A Josef vzal tělo, zabalil je do čistého jemného plátna 60 a položil je do své nové pamětní hrobky, kterou vytesal ve skalním masivu. A když ke dveřím pamětní hrobky přivalil velký kámen, odešel. 61 Ale Marie Magdaléna a druhá Marie tam zůstaly sedět před hrobem.

62 Příští den, který byl po Přípravě, se před Pilátem shromáždili přední kněží a farizeové 63 a řekli: „Pane, rozpomněli jsme se, že ten podvodník řekl, když byl ještě naživu: ‚Po třech dnech mám být vzbuzen.‘ 64 Proto přikaž, aby byl hrob zabezpečen až do třetího dne, aby jeho učedníci nepřišli a neukradli ho a neřekli lidem: ‚Byl vzbuzen z mrtvých!‘, a ten poslední podvod bude horší než ten první.“ 65 Pilát jim řekl: „Máte stráž. Jděte a zabezpečte to, jak umíte.“ 66 Šli tedy a zabezpečili hrob tak, že zapečetili kámen a postavili stráž.
Matouš 28:1-20
1 Po sabatu, když se první den v týdnu rozednívalo, šla se Marie Magdaléna a druhá Marie podívat na hrob.

2 A povšimněte si, nastalo velké zemětřesení; Jehovův anděl totiž sestoupil z nebe a přistoupil a odvalil kámen a seděl na něm. 3 Jeho vnější vzhled byl jako blesk a jeho oblečení bílé jako sníh. 4 Ano, strážci se před ním chvěli strachem a byli jako mrtví.

5 Anděl však odpověděl ženám a řekl: „Nebojte se, neboť vím, že hledáte Ježíše, který byl přibit na kůl. 6 Není zde, neboť byl vzbuzen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel. 7 A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzbuzen z mrtvých, a pohleďte, jde před vámi do Galileje; tam ho uvidíte. Pohleďte, řekl jsem vám [to].“

8 Rychle tedy opustily pamětní hrobku se strachem a s velkou radostí a běžely o tom podat zprávu jeho učedníkům. 9 A pohleďme, potkal je Ježíš a řekl: „Dobrý den!“ Přistoupily a uchopily ho za nohy a vzdaly mu poctu. 10 Ježíš jim pak řekl: „Nemějte strach! Jděte a podejte zprávu mým bratrům, aby odešli do Galileje; a tam mě uvidí.“

11 Zatímco byly na cestě, pohleďme, někteří ze stráže vešli do města a podali předním kněžím zprávu o všem, co se stalo. 12 A ti, když se shromáždili se staršími muži a poradili se, dali vojákům dostatečný počet kousků stříbra 13 a řekli: „Řekněte: ‚Jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jsme spali.‘ 14 A jestliže se o tom doslechne místodržitel, přemluvíme [ho] a osvobodíme vás od starostí.“ 15 Vzali si tedy kousky stříbra a učinili, jak byli poučeni; a ten výrok je rozšířen mezi Židy až do dnešního dne.

16 Jedenáct učedníků však šlo do Galileje k hoře, kterou si s nimi Ježíš smluvil, 17 a když ho viděli, vzdali [mu] poctu, ale někteří pochybovali. 18 A Ježíš přistoupil, mluvil k nim a řekl: „Byla mi dána všechna autorita v nebi a na zemi. 19 Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je ve jménu Otce a Syna a svatého ducha 20 a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A pohleďte, já jsem s vámi po všechny dny až do závěru systému věcí.“


Neviem, či si chceš prečítať záznam aj z ostatných evanjelii o tomto obludnom procese? Môžem ti podať aj ich záznam. V tomto období možno odvysielajú aj film "Umučenie Krista" ktorý pomerne objektívne zmapoval protiprávny proces s Ježišom, ktorý mapuje posledných 12 hodín jeho života, počas ktorých sa odohrala načernejšia kapitola v histórii súdnictva.IZ   |   ip:178.40.35   |   2011-04-21  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekne ste tu natreli starý aj nový zákon, že čo máme spoločné s dejinami v terajšom Izraeli?
Neďaleko Bejrútu je mesto Sidon, na neďalekom ostrove Kréta je zátoka Cydonia... na Marse* je Cydonia.. a na nej piramídy a aj pentagon.
http://www.middleeast.com/sidon.htm
Podľa mňa židia využívajú poznatky tých našich predkov, ktorý možno nie sú zo Zeme. Jednoducho majú (informačný) náskok, ktorý sa síce informovanosťou iných (ako aj našej) spoločností zmenšuje, a preto sa potrebujú zaistiť materiálne (banky), cez ktoré potom môžu zvyšok ľudstva kontrolovať (oblbovať) a teda mierny náskok udržiavať. Ten mierny náskok už ani nie je, ale finančne majú nato aby, kontrolovali a v prípade potreby (núdze) zasahovali, tak, ako sa Vám to nepáči z obdobia krvavých obetovaní..ktoré dnes už krvavé nie sú, kedže máme-majú "vymakané" technológie.
Je to tu na grc, ale ako píšete, je to O NÁS !


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-22  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, židovské zákony zahŕňali tieto pravidlá:
1/ V prípade hrdelných trestných činov sa najskôr vypočúvali argumenty, ktoré mohli viesť k zbaveniu viny
2/Sudcovia mali urobiť všetko pre to, aby obžalovaného oslobodili
3/ Sudcovia mohli hľadať dôkazy v prospech obžalovaného, ale nie proti nemu
4/Svedkovia boli upozornení na závažnosť svojej úlohy
5/Svedkovia boli vypočúvaní po jednom, nie v prítomnosti iných svedkov
6/ Výpovede sa museli zhodovať vo všetkých dôležitých bodoch - v mieste, dni, a hodine spáchaného činu a podobne
7/ Hrdelné prípady sa museli prešetrovať aj uzavrieť za denného svetla
8/V prípade hrdelných zločinov sa súd mohol začať i skončiť v ten istý deň, ak bol rozsudok v prospech obžalovaného, ak bol v neprospech, prípad sa smel uzavrieť až nasledujúci deň
9/ Na posúdenie hrdelných prípadov bolo potrebných najmenej 23 sudcov
10/ Sudcovia sa pri hlasovaní za zbavenie viny alebo za odsúdenie striedali a začínali vždy tým najmladším, zapisovatelia zaznamenávali slová tých, ktorí boli zbavení viny, i tých ktorí boli za odsúdenie
11/ Na oslobodenie museli prevyšovať aspoň dva, ak bol za odsúdenie iba jeden hlas navyše, boli podľa potreby pridaní vždy dvaja ďalší sudcovia, až kým sa nedospelo k platnému rozhodnutiu
12/ Ak bol obžalovaný uznaný za vinného a žiaden sudca neprehovoril v jeho prospech, rozsudok bol neplatný, jednomyseľný výrok o vine sa považoval za "znak sprisahania"

V kontexte uvedeného ti teraz dám možnosť uvažovať o vine alebo nevine, nespravodlivo odsúdeného Ježiša, jediného dokonalého človeka /ak nepočítame Adama/, ktorý bol bez hriechu a absolútne dodržoval svetský aj Boží zákon. Napriek tomu jeho vina znela : ten ktorý sa rúhal Bohu a protištátny burič...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-22  (09:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A biblista, co by sa stalo, keby Judas nezradil? Zamyslel si sa nad tym? Ved potom by tato rozpravka nemala ten koniec, ktorym tu uz 2000 rokov oblbujete. Nebyt vasho hypotetickeho Judasa, vas hypoteticky Kristus by len taral a nikto by ho nezradil, lebo pri jeho popularite a uzasnych zazrakoch co ucinil, ho poznali len jeho najblizsi. Zvlastna logika, ale vlastne ako cela ta viera.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-22  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a zamyslel si sa niekedy nad tym, ze ten proces a nasledne vynesenie rozsudku je mytus? A film Umucenie Krista si nepozriem, staci mi par sprav od blaznivych Filipincoch, ktori sa kazdorocne davaju ukrizovat. A este je tu aj na Slovensku jedna sado-maso organizacia, myslim, ze v Presove, kde to urobia v ramci oslav fetisistickych uctievani a dokonca aj pred detmi. Hlavne, ze detom zakazuju pozerat nasilne filmy, ale tam ich tito vlastni rodicia a s dovolenim statu nechaju pozerat na tieto krvave hry. Co vsetko pre nabozenstvo sme este ochotni urobit?


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-22  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, pokiaľ nepôjdeš šibať ako falošní kresťania a neuctievaš sviatky jara, tým že by si bol zamestnaní pletením korbáčov a vychukovaním vajec a ich skrášľovaním, potom budeš mať dosť času aby si si prečítal aj ďalšie svedectvo evanjelistu Jána.

Jan 17:1-26
1 Ježíš to pronesl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta hodina; oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe 2 podle [toho], jak jsi mu dal autoritu nade vším tělem, aby dal věčný život plnému [počtu] těch, které jsi mu dal. 3 To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu. 4 Oslavil jsem tě na zemi, když jsem dokončil dílo, které jsi mi dal, abych [je] konal. 5 Otče, nyní mě tedy oslav vedle sebe slávou, kterou jsem měl vedle tebe, dříve než byl svět.

6 Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji, a dal jsi je mně, a zachovali tvé slovo. 7 Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe; 8 protože výroky, které jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali a určitě poznali, že jsem vyšel jako tvůj představitel, a uvěřili, že jsi mě vyslal. 9 Prosím za ně; neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal; protože jsou tvoji, 10 a všechno mé je tvé a tvé je mé, a byl jsem mezi nimi oslaven.

11 A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a přicházím k tobě. Svatý Otče, bdi nad nimi kvůli svému vlastnímu jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, právě jako jsme my. 12 Když jsem byl s nimi, bděl jsem nad nimi kvůli tvému vlastnímu jménu, které jsi mi dal; a hlídal jsem je a ani jeden z nich není zničen, kromě syna zničení, aby se splnil [text] písma. 13 Ale nyní přicházím k tobě a mluvím o tom ve světě, aby v sobě měli v plnosti mou radost. 14 Dal jsem jim tvé slovo, ale svět je nenávidí, protože nejsou částí světa, stejně jako já nejsem částí světa.

15 Prosím tě, ne abys je vzal ze světa, ale abys nad nimi bděl kvůli tomu ničemnému. 16 Nejsou částí světa, právě jako já nejsem částí světa. 17 Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. 18 Právě jako ty jsi mě vyslal do světa, také já jsem je vyslal do světa. 19 A posvěcuji se v jejich prospěch, aby také oni byli posvěceni pravdou.

20 Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo ve mne uvěří skrze jejich slovo; 21 aby všichni byli jedno, právě jako ty, Otče, jsi ve spojení se mnou a já ve spojení s tebou, aby také oni byli ve spojení s námi, aby svět uvěřil, že jsi mě vyslal. 22 Dal jsem jim také slávu, kterou jsi mi dal, aby byli jedno, právě jako my jsme jedno. 23 Já ve spojení s nimi a ty ve spojení se mnou, aby byli zdokonaleni v jedno, aby svět poznal, že jsi mě vyslal a že jsi je miloval, právě jako jsi miloval mne. 24 Otče, vzhledem k tomu, co jsi mi dal, si přeji, aby také oni byli se mnou, kde jsem já, aby spatřili mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval před založením světa. 25 Spravedlivý Otče, svět tě vskutku nepoznal; ale já jsem tě poznal a oni poznali, že jsi mě vyslal. 26 A dal jsem jim tvé jméno na vědomí a dám je na vědomí, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich, a já ve spojení s nimi.“

Jan 18:1-40
1 Když to Ježíš řekl, odešel se svými učedníky přes zimní bystřinu Kidron tam, kde byla zahrada, a on a jeho učedníci do ní vstoupili. 2 Jeho zrádce Jidáš také znal to místo, protože Ježíš se tam mnohokrát setkal se svými učedníky. 3 Jidáš tedy vzal oddíl vojáků a úředníky předních kněží a farizeů a přišli tam s pochodněmi a lampami a zbraněmi. 4 A tak Ježíš, který věděl o všem, co na něj přichází, vystoupil a řekl jim: „Koho hledáte?“ 5 Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského.“ Řekl jim: „[To] jsem já.“ Jeho zrádce Jidáš stál také s nimi.

6 Když jim však řekl: „[To] jsem já“, stáhli se a padli na zem. 7 Zeptal se jich tedy znovu: „Koho hledáte?“ Řekli: „Ježíše Nazaretského.“ 8 Ježíš odpověděl: „Pověděl jsem vám, že jsem [to] já. Jestliže hledáte mne, je nechte odejít“, 9 aby se splnilo slovo, které řekl: „Z těch, které jsi mi dal, jsem neztratil ani jediného.“

10 Pak Šimon Petr, jelikož měl meč, jej vytasil a udeřil veleknězova otroka a uťal mu pravé ucho. Ten otrok se jmenoval Malchos. 11 Ježíš však Petrovi řekl: „Dej meč do pochvy. Což nemám rozhodně pít pohár, který mi dal Otec?“

12 Oddíl vojáků a vojenský velitel a židovští úředníci se pak Ježíše zmocnili, spoutali ho 13 a vedli ho nejprve k Annášovi, neboť byl tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem. 14 Kaifáš byl vskutku ten, kdo radil Židům, že je k jejich prospěchu, aby jeden člověk zemřel ve prospěch lidu.

15 Šimon Petr a ještě jeden učedník následovali Ježíše. Ten učedník byl veleknězi známý a vešel s Ježíšem do veleknězova dvora, 16 ale Petr stál venku u dveří. Potom ten druhý učedník, který byl veleknězi známý, vyšel a mluvil s vrátnou a přivedl Petra dovnitř. 17 Služka, vrátná, pak řekla Petrovi: „Nejsi ty také jeden z učedníků toho muže?“ Řekl: „Nejsem.“ 18 Otroci a úředníci postávali kolem, jelikož si rozdělali oheň z dřevěného uhlí, protože bylo chladno, a ohřívali se. Také Petr stál s nimi a ohříval se.

19 A tak se přední kněz vyptával Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. 20 Ježíš mu odpověděl: „Mluvil jsem k světu veřejně. Vždy jsem vyučoval v synagóze a v chrámu, kde se scházejí všichni Židé; a nic jsem nemluvil vskrytu. 21 Proč se vyptáváš mne? Vyptávej se těch, kdo slyšeli, o čem jsem s nimi mluvil. Podívej se, ti vědí, co jsem řekl.“ 22 Když to dořekl, jeden z úředníků, který stál u [toho], dal Ježíšovi políček a řekl: „Tak odpovídáš přednímu knězi?“ 23 Ježíš mu odpověděl: „Jestliže jsem mluvil nesprávně, vydej svědectví o nesprávném; ale jestliže správně, proč mě tlučeš?“ 24 Pak ho Annáš poslal pryč spoutaného k veleknězi Kaifášovi.

25 Šimon Petr stál a ohříval se. Pak mu řekli: „Nejsi snad také jeden z jeho učedníků?“ Popřel to a řekl: „Nejsem.“ 26 Jeden z veleknězových otroků, který byl příbuzný toho, jemuž Petr uťal ucho, řekl: „Cožpak jsem tě s ním neviděl v zahradě?“ 27 Petr to však opět zapřel; a vzápětí kohout zakokrhal.

28 Ježíše pak vedli od Kaifáše do místodržitelova paláce. Bylo časně zrána. Sami však do místodržitelova paláce nevstoupili, aby se neposkvrnili, ale aby mohli jíst pasach. 29 Pilát k nim proto vyšel ven a řekl: „Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?“ 30 Odpověděli mu: „Kdyby to nebyl provinilec, nebyli bychom ti ho vydali.“ 31 Pilát jim tedy řekl: „Vezměte si ho sami a suďte ho podle svého zákona.“ Židé mu řekli: „Pro nás není zákonné kohokoli zabít.“ 32 To aby se splnilo Ježíšovo slovo, které řekl, aby naznačil, jakou smrtí bylo určeno, že zemře.

33 Pilát tedy opět vstoupil do místodržitelova paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Jsi králem Židů?“ 34 Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti [to] o mně pověděli jiní?“ 35 Pilát odpověděl: „Cožpak jsem Žid? Tvůj vlastní národ a přední kněží mi tě vydali. Co jsi udělal?“ 36 Ježíš odpověděl: „Mé království není částí tohoto světa. Kdyby mé království bylo částí tohoto světa, moji sloužící by byli bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není z tohoto zdroje.“ 37 Pilát mu proto řekl: „Nuže tedy, jsi králem?“ Ježíš odpověděl: „Sám říkáš, že jsem králem. Proto jsem se narodil a proto jsem přišel do světa, abych vydal svědectví o pravdě. Každý, kdo je na straně pravdy, naslouchá mému hlasu.“ 38 Pilát mu řekl: „Co je pravda?“

A když to řekl, vyšel opět k Židům a řekl jim: „Neshledávám na něm žádnou vinu. 39 Máte navíc zvyk, že bych vám měl o pasachu propustit jednoho člověka. Přejete si tedy, abych vám propustil krále Židů?“ 40 Křičeli pak opět a říkali: „Ne toho, ale Barabáše!“ Barabáš byl lupič.

Jan 19:1-42
1 Proto vzal tehdy Pilát Ježíše a zmrskal ho. 2 A vojáci upletli korunu z trní a dali mu ji na hlavu, oděli ho purpurovým svrchním oděvem; 3 začali k němu přistupovat a říkat: „Dobrý den, ty Králi Židů!“ Také ho políčkovali. 4 A Pilát vyšel opět ven a řekl jim: „Podívejte se, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm neshledávám žádnou vinu.“ 5 Ježíš tedy vyšel ven a měl na sobě trnovou korunu a purpurový svrchní oděv. A řekl jim: „Pohleďte, člověk!“ 6 Když ho však uviděli přední kněží a úředníci, křičeli a říkali: „Přibij [ho] na kůl! Přibij [ho] na kůl!“ Pilát jim řekl: „Vezměte si ho sami a přibijte ho na kůl, neboť já na něm neshledávám žádnou vinu.“ 7 Židé mu odpověděli: „Máme zákon a podle toho zákona má zemřít, protože ze sebe dělal Božího syna.“

8 Proto když Pilát slyšel tuto řeč, dostal tím větší strach; 9 a vstoupil opět do místodržitelova paláce a řekl Ježíšovi: „Odkud jsi?“ Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď. 10 Pilát mu tedy řekl: „Ty se mnou nemluvíš? Nevíš, že mám autoritu propustit tě a mám autoritu přibít tě na kůl?“ 11 Ježíš mu odpověděl: „Neměl bys nade mnou vůbec žádnou autoritu, kdyby ti nebyla propůjčena shora. Proto ten, kdo ti mě vydal, má větší hřích.“

12 Z toho důvodu Pilát dál hledal, jak ho propustit. Ale Židé křičeli a říkali: „Jestliže ho propustíš, nejsi césarův přítel. Každý, kdo se dělá králem, mluví proti césarovi.“ 13 Proto když Pilát slyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a posadil se na soudcovský stolec na místě zvaném Kamenné dláždění, ale hebrejsky Gab´ba·tha. 14 Byla právě příprava pasachu; bylo kolem šesté hodiny. A řekl Židům: „Podívejte se! Váš král!“ 15 Křičeli však: „Pryč [s ním]! Pryč [s ním]! Přibij ho na kůl!“ Pilát jim řekl: „Vašeho krále mám přibít na kůl?“ Přední kněží odpověděli: „Nemáme krále, pouze césara.“ 16 Proto jim ho tehdy vydal, aby byl přibit na kůl.

Pak převzali Ježíše. 17 Nesl si sám mučednický kůl a vyšel k takzvanému Místu lebky, které se hebrejsky nazývá Gol´go·tha; 18 a tam ho přibili na kůl a dva jiné [muže] s ním, jednoho na této straně a jednoho na oné, ale Ježíše uprostřed. 19 Pilát také napsal nápis a dal ho na mučednický kůl. Bylo napsáno: „Ježíš Nazaretský, Král Židů.“ 20 Mnoho Židů tedy četlo ten nápis, protože místo, kde byl Ježíš přibit na kůl, bylo blízko města; a byl napsán hebrejsky, latinsky, řecky. 21 Židovští přední kněží však Pilátovi začali říkat: „Nepiš: ‚Král Židů‘, ale že řekl: ‚Jsem Král Židů.‘“ 22 Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“

23 Když vojáci přibili Ježíše na kůl, vzali jeho svrchní oděvy a udělali čtyři díly, pro každého vojáka díl, a spodní oděv. Ale spodní oděv byl beze švu, protože byl utkán odshora po celé délce. 24 Řekli proto jeden druhému: „Netrhejme jej, ale rozhodněme o něm losem, čí bude.“ To se stalo, aby se splnil [text] písma: „Rozdělili si mé svrchní oděvy mezi sebou a o mé roucho metali los.“ A tak to vojáci skutečně udělali.

25 U Ježíšova mučednického kůlu stála však jeho matka a sestra jeho matky, Klopova manželka Marie a Marie Magdaléna. 26 Proto Ježíš, když uviděl svou matku a učedníka, kterého miloval, jak stojí vedle, řekl své matce: „Ženo, podívej se, tvůj syn!“ 27 Dále řekl učedníkovi: „Podívej se, tvá matka!“ A od té hodiny ji učedník vzal k sobě domů.

28 Když pak Ježíš poznal, že je již všechno dovršeno, řekl, aby se dovršil [text] písma: „Mám žízeň.“ 29 Stála tam nádoba plná kyselého vína. Dali tedy houbu plnou kyselého vína na yzopovou [lodyhu] a přinesli mu ji k ústům. 30 Když Ježíš přijal kyselé víno, řekl: „Je dovršeno!“, a když sklonil hlavu, vydal [svého] ducha.

31 Potom Židé požádali Piláta, protože byla Příprava, aby těla nezůstala na mučednických kůlech v Sabatu (neboť den toho Sabatu byl velký), aby jim dal zlámat nohy a sejmout [těla]. 32 Vojáci tedy přišli a zlámali nohy prvního i druhého [muže], kteří s ním byli přibiti na kůlech. 33 Když však přišli k Ježíšovi, jelikož viděli, že je již mrtev, nezlámali mu nohy. 34 Jeden z vojáků ho však bodnul do boku kopím a ihned vyšla krev a voda. 35 A ten, kdo [to] viděl, vydal svědectví a jeho svědectví je pravé a on ví, že říká pravé věci, abyste také vy věřili. 36 To se vskutku stalo, aby se splnil [text] písma: „Ani kost mu nebude rozdrcena.“ 37 A opět jiný [text] písma říká: „Budou vzhlížet k Tomu, jehož probodli.“

38 Pak Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale tajným ze strachu před Židy, požádal Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo tělo; a Pilát mu dal povolení. Přišel tedy a jeho tělo sňal. 39 Také Nikodém, člověk, který k němu poprvé přišel v noci, přinesl svitek myrhy a aloe, kolem sto liber. 40 Vzali tedy Ježíšovo tělo a ovázali je obinadly s kořením, právě jak mají Židé ve zvyku připravovat na pohřeb. 41 Zrovna na místě, kde byl přibit na kůl, byla zahrada a v zahradě nová pamětní hrobka, do které nebyl ještě nikdy nikdo položen. 42 Tam pak položili Ježíše, kvůli židovské přípravě, protože pamětní hrobka byla blízko.

Jan 20:1-31
1 První den v týdnu přišla Marie Magdaléna časně ještě za tmy k pamětní hrobce a spatřila kámen již odstraněný od pamětní hrobky. 2 Běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k druhému učedníkovi, ke kterému měl Ježíš náklonnost, a řekla jim: „Odnesli Pána z pamětní hrobky a nevíme, kam ho položili.“

3 Potom Petr a druhý učedník vyšli a vydali se k pamětní hrobce. 4 Ano, ti dva začali běžet společně; ale druhý učedník předběhl Petra větší rychlostí a první dospěl k pamětní hrobce. 5 A když se předklonil, spatřil ležící obinadla, ale nevešel dovnitř. 6 Pak také přišel Šimon Petr, který ho následoval, a vstoupil do pamětní hrobky. A viděl ležící obinadla 7 a také, že látka, kterou měl na hlavě, neleží u obinadel, ale je svinuta odděleně na jednom místě. 8 Proto tehdy vešel dovnitř také druhý učedník, který první dospěl k pamětní hrobce, a viděl a věřil. 9 Ještě totiž nerozeznali [text] písma, že musí vstát z mrtvých. 10 A tak se učedníci vrátili do svých domovů.

11 Marie však postávala venku blízko hrobky a plakala. Potom, zatímco plakala, předklonila se, aby se podívala do pamětní hrobky, 12 a viděla dva anděly v bílém, jak seděli jeden u hlavy a jeden u nohou tam, kde [dříve] leželo Ježíšovo tělo. 13 A řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Řekla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ 14 Když to dořekla, obrátila se zpět a viděla Ježíše, jak stojí, ale nerozeznala, že je to Ježíš. 15 Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Protože se domnívala, že je to zahradník, řekla mu: „Pane, jestliže jsi ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a odnesu si ho.“ 16 Ježíš jí řekl: „Marie!“ Když se otočila, řekla mu hebrejsky: „Rab·bo´ni!“ (což znamená „Učiteli!“). 17 Ježíš jí řekl: „Přestaň se mě držet. Ještě jsem totiž nevystoupil k Otci. Jdi však k mým bratrům a řekni jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a vašemu Otci a ke svému Bohu a vašemu Bohu.‘“ 18 Marie Magdaléna přišla a přinesla zprávu učedníkům: „Viděla jsem Pána!“, a že jí řekl tyto věci.

19 Když tedy bylo pozdě v ten den, první v týdnu, a ačkoli dveře, kde byli učedníci, byly zamčeny ze strachu před Židy, Ježíš přišel a stanul v jejich středu a řekl jim: „Kéž máte pokoj.“ 20 A když to dořekl, ukázal jim své ruce i bok. Učedníci se pak zaradovali, že vidí Pána. 21 Ježíš jim proto opět řekl: „Kéž máte pokoj. Právě jako Otec vyslal mne, také já posílám vás.“ 22 A když to dopověděl, dechl na ně a řekl jim: „Přijměte svatého ducha. 23 Jestliže někomu odpustíte hříchy, jsou mu odpuštěny; jestliže je někomu zadržíte, jsou zadrženy.“

24 Tomáš, jeden z dvanácti, kterého nazývali Dvojče, však s nimi nebyl, když Ježíš přišel. 25 Ostatní učedníci mu proto říkali: „Viděli jsme Pána!“ Řekl jim však: „Pokud neuvidím v jeho rukou stopu po hřebech a nevložím prst do stopy po hřebech a nevložím ruku do jeho boku, jistě neuvěřím.“

26 A po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř, a Tomáš s nimi. Ježíš přišel, ačkoli dveře byly zamčeny, stanul v jejich středu a řekl: „Kéž máte pokoj.“ 27 Dále řekl Tomášovi: „Dej sem svůj prst a podívej se na mé ruce a vezmi svou ruku a vlož ji do mého boku a přestaň být nevěřící, ale staň se věřícím!“ 28 Tomáš mu odpověděl a řekl: „Můj Pane a můj Bože!“ 29 Ježíš mu řekl: „Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl? Šťastní jsou ti, kdo nevidí, a přece věří.“

30 Ježíš ovšem prováděl před učedníky také mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v tomto svitku. 31 Tato však byla zapsána proto, abyste věřili, že Ježíš je KRISTUS, Boží Syn, a abyste prostřednictvím jeho jména měli život, protože věříte.Jan 21:1-25
1 Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u Tiberiadského moře; ale zjevil se takto: 2 Šimon Petr a Tomáš, kterého nazývali Dvojče, a Natanael z galilejské Kány, Zebedeovi synové a dva jiní z jeho učedníků byli spolu. 3 Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Řekli mu: „Půjdeme také s tebou.“ Vyšli a nastoupili do člunu, ale během té noci nic nechytili.

4 Když se však schylovalo k ránu, Ježíš stál na břehu, ale učedníci samozřejmě nerozeznali, že je to Ježíš. 5 Ježíš jim pak řekl: „Děti, že nemáte nic k jídlu?“ Odpověděli mu: „Ne!“ 6 Řekl jim: „Hoďte síť napravo od člunu a [něco] najdete.“ Hodili ji tedy, ale pro množství ryb už ji nebyli schopni vytáhnout dovnitř. 7 Ten učedník, kterého Ježíš miloval, proto řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jak tedy Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přepásal se vrchním oděvem, neboť byl nahý, a skočil do moře. 8 Ostatní učedníci však připluli v malém člunu, protože nebyli daleko od země, pouze asi devadesát metrů, a vlekli síť ryb.

9 Když však vystoupili na zem, spatřili tam oheň založený dřevěným uhlím, na němž ležela ryba, a chléb. 10 Ježíš jim řekl: „Přineste nějaké z ryb, které jste právě teď chytili.“ 11 Šimon Petr tedy šel [do člunu] a táhl k zemi síť plnou velkých ryb, [bylo] jich sto padesát tři. Přestože [jich] bylo tolik, síť nepraskla. 12 Ježíš jim řekl: „Pojďte, nasnídejte se.“ Nikdo z učedníků neměl odvahu se ho dotázat: „Kdo jsi?“, protože věděli, že je to Pán. 13 Ježíš přišel, vzal chléb, dal jim jej a podobně rybu. 14 To již bylo potřetí, že se Ježíš objevil učedníkům po svém vzbuzení z mrtvých.

15 Když se nasnídali, Ježíš řekl Šimonu Petrovi: „Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než tyto [zde]?“ Řekl mu: „Ano, Pane, ty víš, že mám k tobě náklonnost.“ Řekl mu: „Syť mé beránky.“ 16 Opět mu podruhé řekl: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Řekl mu: „Ano, Pane, ty víš, že mám k tobě náklonnost.“ Řekl mu: „Pas mé ovečky.“ 17 Řekl mu potřetí: „Šimone, synu Janův, máš ke mně náklonnost?“ Petr se zarmoutil, že mu potřetí řekl: „Máš ke mně náklonnost?“ Proto mu řekl: „Pane, ty víš všechno; uvědomuješ si, že mám k tobě náklonnost.“ Ježíš mu řekl: „Syť mé ovečky. 18 Vpravdě, vpravdě ti říkám: Když jsi byl mladší, přepásával ses a chodíval jsi, kam jsi chtěl. Až však zestárneš, natáhneš ruce a jiný tě přepásá a odvede tě, kam si nepřeješ.“ 19 To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Když to tedy řekl, řekl mu: „Dále mě následuj.“

20 Když se Petr obrátil, viděl, jak ho následuje učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který se také při večeři naklonil dozadu na jeho hruď a řekl: „Pane, kdo je ten, který tě zrazuje?“ 21 Když ho tedy Petr zahlédl, řekl Ježíšovi: „Pane, co ten bude [dělat]?“ 22 Ježíš mu řekl: „Jestliže je to má vůle, aby zůstal, dokud nepřijdu, proč se o to staráš? Ty mě dále následuj.“ 23 To slovo proto vešlo mezi bratry, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale: „Jestliže je to má vůle, aby zůstal, dokud nepřijdu, proč se o to staráš?“

24 Je to ten učedník, který o tom vydává svědectví a který tyto věci napsal, a my víme, že svědectví, jež dává, je pravé.

25 Vskutku je také mnoho jiných věcí, které Ježíš učinil, které kdyby byly někdy dopodrobna vypsány, domnívám se, že by sám svět nemohl ty napsané svitky obsáhnout.

biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-22  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, všetky tvoje pseudoargumenty mám už dávno za sebou a vyriešené bezozvyšku.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-22  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To si myslim, lebo inak by si nebol schopny trepat blbosti a este pri tom stat na krizovatke v rukach drziac straznu vezu.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-22  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, dakujem ti za kompliment. Ono je to všetko takto: 1. Korinťanom 1:21 Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich.SVETLO   |   ip:78.98.189   |   2011-04-22  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Židovský Národ nečaká spasiteľa ale Antikrista, BOH má len jedného SYNA, židom už spasiteľa nezošle, príde ich osobne súdiť. Pred týmto dňom sa anjeli trasú taký bude strašný pre ľudí, ktorý HO odmietli a zavrhli. Budú prosiť aby na nich padla HORA aby ich zrakom nezračil, alke on sa zjaví v každom kúte tohto sveta, bude hore aj dole a súdiť bude každého podľa skutkov a viery ktorú v sebe choval.


Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-04-22  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na Ta 3 práve beží zaujímavý dokument:
http://www.ta3.com/sk/live


SVETLO   |   ip:78.98.189   |   2011-04-22  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O
čom to je?


JA   |   ip:91.127.14   |   2011-04-22  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosím vás, vie niekto, odkial sa vzali Chazari v oblasti Kaspického mora?


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-23  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Goooogle ti odpovie, Hľadaj! Je to veľmi zaujímavé štúdium.
http://www.icq.com/search/results.php?q=p%C3%B4vod+chazarov&;ch_id=osd


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-24  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preto že by museli uznať, že už nie sú vyvoleným národom. To je hlavný dôvod.Navyše sa stali v rukách chazarov , ktorí sa skrývajú pod viacerými identitami nástrojom, ktorým si chazari podmaňujú svet.
biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-24  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu je genealogický prehľad textov z Biblie, ktorý dokazuje, že telesní izraeliti už nie sú vyvoleným národom, ale že sú ním duchovný Izrael a to nielen zo židov ale aj s ľudí ostatných národov. Podobnosť je len v mene Izrael. Dá sa to pochopiť z prehľadu textov Biblie. Tentoraz som vybral preklad podľa prof. Roháčka, ktorý odhliadnúc od viacerých nepresností v preklade má podobnú chybu ako ai iné preklady Biblie, že z nich bolo vymazané Božie meno. Preto namiesto titulu Hospodin si musíte vložiť meno Božie Jehova v starom zákone a v novom zákone si musíte vložiť namiesto titulu Pán meno Božie Jehova.

Musím podotknúť, že aj židom bolo ťažké prijať túto zmenu. Takisto apoštoli zo začiatku nechápali, že kráľovstvo duchovného Izraela malo byť nebeskou vládou 144 000 vykúpených zo zeme, ktorí dajú počas milénia spolu s Kristom veci na zemi do rajského stavu. Božie kráľovstvo nemá vôbec nič spoločné s chazarským sionistickým NWO. Naopak bude ním odstránené, pretože tak rozhodol Jehova, ktorý poslal Ježiša na zem, aby rozbil na prach všetky Diablove diela.


2. Mojžišova 4 : 4Vy ste videli, čo som učinil Egypťanom, a niesol som vás ako na krýdlach orlov a doviedol som vás k sebe. 5 Tak teraz ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju smluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. 6 A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom. To sú tie slová, ktoré budeš hovoriť synom Izraelovým.

5. Mojžišova 7: 6 Lebo ty si svätý ľud Hospodinovi, svojmu Bohu. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Bôh, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme.7 Nie preto, že by vás bolo viac ako ktoréhokoľvek iného národa, priľnul k vám Hospodin a vyvolil si vás, lebo vás bolo menej od všetkých iných národov. 8 Ale preto, že vás miloval Hospodin a že zachoval prísahu, ktorú prisahal vašim otcom, vyviedol vás Hospodin silnou rukou a vyslobodil ťa z domu sluhov, z ruky faraona, egyptského kráľa.

Jeremiáš 31: 31 Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú smluvu. 32 Nie takú smluvu, jakú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z Egyptskej zeme, ktorú to moju smluvu oni zrušili, hoci som ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin.33 Lebo toto je smluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin: Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.
34 A nebudú už viacej učiť druh druha ani brat brata hovoriac: Poznajte Hospodina! Lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem.-

Matúš 21: 42 Ježiš im povedal: Či ste nikdy nečítali v písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou. Od Pána sa to stalo a je to divné v našich očiach? 43 Preto vám hovorím, že bude odňaté od vás kráľovstvo Božie a bude dané národu, ktorý bude donášať jeho ovocie.

Matúš 23: 37 Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe, koľko ráz som chcel shromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka shromažďuje svoje kuriatka pod svoje krýdla, ale nechceli ste!38 Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý!39 Lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až poviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!

Lukáš 12: 29 A vy nehľadajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani sa takými starosťami neznepokojujte,30 lebo to všetko hľadajú národy tohoto sveta, a veď váš Otec vie, že to potrebujete.31 Ale hľadajte kráľovstvo Božie, a to všetko vám bude pridané.32 Neboj sa, malé stádečko! Lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo!

Ján 18: 36 Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta; keby bolo moje kráľovstvo z tohoto sveta, moji služobníci by zápasili o to, aby som nebol vydaný Židom. Ale teraz moje kráľovstvo nie je odtiaľto.+

Skutky apoštolov 15: 14 Šimon práve rozprával, ako Bôh najprv pohliadol, aby vzal z pohanov ľud na svoje meno.15 A s tým sa srovnávajú slová prorokov, ako je napísané:16 Potom sa navrátim a zase vystavím padlý stán Dávidov i jeho zboreniny znova vybudujem a postavím ho rovno,17 aby pozostalí z ľudí vyhľadali Pána i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Pán ktorý činí toto všetko.


Rimanom 2: 28 Lebo nie je ten je Židom, kto je ním zjavne, navonok, ani nie je obriezkou obriezka na tele;29 ale Židom je ten, kto je ním skryte, v srdci, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie v litere, - ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha.

Galaťanom 6: 15 Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neobriezka, ale nové stvorenie.
16 A na všetkých, ktorí budú chodiť podľa toho pravidla, nech prijde pokoj a milosrdenstvo i na Izraela Božieho.

Židom 12: 22 Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriadám anjelov,23 k slávnostnému shromaždeniu a k sboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu sudcovi všetkých a k duchom spravedlivých zdokonalených

1.Petra 2: 9Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla,
10 ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží; ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo.

Zjavenie 5: 9 a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa10 a učinil si nás našemu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.


Zjavenie 7: 4 A počul som počet zapečatených; jednosto štyridsaťštyri tisíc zapečatených z každého pokolenia synov Izraelových;

Zjavenie 14:: A videl som a hľa, Baránok stál na vrchu Sione a s ním sto štyridsaťštyri tisíc takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho Otca napísané na svojich čelách.2 A počul som hlas z neba jako hukot mnohých vôd a jako zvuk veľkého hromu a hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách.3 A spievali jako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytosťami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň iba tých sto štyridsaťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme.

Zjavenie 21: 2 A ja Ján som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, sostupujúce od Boha z neba, prihotovené jako nevestu, ozdobenú jej mužovi.3 A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom.4 A Bôh sotrie každú slzu s ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuly.5 A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé.6 A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo.7 Kto víťazí, zdedí všetko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom.prdzpola   |   ip:213.151.2   |   2011-04-24  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš židom: „Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži. Ale pretože ja hovorím pravdu, neveríte mi. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“ (Jn, 8:44-47)
bazooka   |   ip:92.52.43.   |   2011-04-24  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze este raz :

1/ Jezis bol ukrizovany preto, lebo bol kritikom farizeizmu, zidovskej viery, ktoru dnes zidia nazyvaju judaizmom.
2/ Judaizmus - zidovske nabozenstvo sa nachadza v zidovskej Tore.
3/ Tora je totozna s krestanskym Starym zakonom.
4/ Jezisove ucenie, cize urcite reformy Stareho zakona, sa nachadza v biblii pod nazvom Novy zakon.
5/ Krestanov z nas robi Novy zakon, nie Stary zakon. Krestanov z nas robi Jezis Kristus a nie Judaizmus.
6/ Jezis Kristus, jeho 12 apostoli ako i dalsi ranni krestania boli zidmi zabiti a prenasledovani.
7/ Preco asi ?
8/ Pretoze boli ich farizeismu, dnesnemu judaismu, nebezpecenstvom a nepriatelom.
9/ Preto Stary zakon versus Novy zakon, je asi ako Voda versus Ohen.
10/ Preto zidovska Tora a krestanska biblia su ako Voda a Ohen.
11/ Preto zidovstvo versus krestanstvo je ako Ohen a Voda.

12/ Preto je nepochopitelne, ako sa zidovska Tora v 4.storoci mohla dostat do krestanskej viery, zalozenej na uceni Jezisa Krista.
Vieme, ze rimsky cisar Konstantin z politickych dovodov, aby predisiel rozpadu Rimskej rise z dovodu nabozenskych a obcianskych nepokojov pomohol nastolit nove statne nabozenstvo, ktore bolo mixom vtedy znamych hlavnych nabozenstiev - najma krestanskeho, rimskeho a zidovskeho.
Tu niekde treba hladat pricinu a odpoved, ako sa mohla zidovska viera dostat do krestanskej, navzdory faktu, ze su si vzdialene ako Ohen a Voda, navzdory faktu, ze prave Jezis ako najvacsi kritik a rebel voci judaismu musel za svoje ucenie zomriet.

Preto my, krestania, sme krestanmi nie vdaka viere v Stary zakon (zidovsku Toru) ale vdaka viere v ucenie a v osobu Jezisa Krista, najvacsieho nepriatela zidov, zidovskej cirkvi, zidovskeho nabozenstva a to nielen tych biblickych farizejov zosobnenych v napr. osobe Kaifasa, ale aj v sucasnych, ktori Jezisa nielen ze neprijali, ale ho kazdodenne preklinaju.

Kto pochybuje, nech si nastuduje aspon prelozene uryvky zo zidovskeho Talmudu, kde zidia pisu o Jezisovi ako o bastardovi narodeneho z flandry a pocateho v menstruacii !!! Pisu o nom ako o slabochovi, ktoreho oni utopili v jame plnej zvieracich exkrementov !!!
Toto je pravda o zidovskom pohlade na Jezisa a na nas krestanov !!!

Este stale ma niekto dojem, ze my, krestania si mame ctit zidovsku Toru (ktora je len premenovana na Stary zakon) a povazovat ju za bozie slovo ?!?

Este stale ma niekto dojem, ze judaizmus je nasim nabozenstvom ?!?

Kto je slaboduchy a slepy, nech sa paci...


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-24  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  baazoka, máš to popletené. Ježiš voľne citoval z hebrejských písiem a vlastne tak vysvetľoval ducha Božieho zákona, ktorý stojí na dvoch zákonoch lásky k Bohu a blížnemu. Hebrejské spisy sú nedeliteľnou časťou Biblie, pretože sa v nich napríklad nachádza vyše 300 proroctiev, ktoré sa vzťahovali na Ježiša Krista, potom sú tam mnohé iné proroctvá o budúcich dejinách ľudstva až do konca sveta, nezávislého na Bohu. Ďalej je tam história, zákony ktoré ukazovali v čom všetkom sa nedokonalý človek odchýlil a prečo potrebuje vykupiteľa z hriechu. Sú tam vyučujúce knihy, ktoré pomáhajú prakticky naplniť Božiu múdrosť v živote človeka. Ak chceš niečo vedieť o význame slova tóra, talmud atď. dám ti o týchto pojmoch krátky výklad, aby si si neplietol pojmy s dojmami. Nikto netvrdí , že judaizmus je kresťanským náboženstvom.

Posvätné spisy Hebrejov
Posvätné hebrejské spisy sa začali „Tanachom“. Meno „Tanach“ pochádza z názvov troch častí židovskej Biblie, ktoré sa v hebrejčine nazývajú : Tóra (Zákon), Neviím (Proroci), Chetuvím (Spisy). Počiatočné písmeno názvu každej časti je použité na utvorenie slova TaNaCh. Tieto knihy boli písané po hebrejsky a po aramejsky od 16. do 5. storočia pred n. l.
Židia veria, že boli napísané pod rôznym a klesajúcim stupňom inšpirácie. Preto ich radia do tohto poradia dôležitosti:
Tóra — päť Mojžišových kníh čiže Pentateuch (z gréckeho slova znamenajúceho „päť zvitkov“), Zákon zložený z Genezis, Exodusu, Levitikusu, Numeri a Deuteronomia čiže z 1. až 5. Mojžišovej. Pojem „Tóra“ sa však dá použiť aj v súvislosti so židovskou Bibliou ako celkom, ba aj na ústne podaný zákon a Talmud
Neviím — Proroci od Jozuu k veľkým prorokom Izaiášovi, Jeremiášovi a Ezechielovi a dvanástim „malým“ prorokom od Hozeáša po Malachiáša.
Chetuvím — Spisy pozostávajúce z básnických diel, ako sú Žalmy, Príslovia, Jób, Pieseň piesní a Plač. Patrí sem aj Rút, Kazateľ, Ester, Daniel, Ezdráš, Nehemiáš a Prvá a Druhá Paralipomenon.
Talmud
Z nežidovského hľadiska je „Tanach“ čiže židovská Biblia najvýznamnejším zo židovských spisov. Ale židovský názor je iný. Mnohí Židia by súhlasili s komentárom rabína Adina Steinsaltza: „Ak je Biblia uholným kameňom judaizmu, potom je Talmud ústredným stĺpom, ktorý stúpa od základov a podopiera celú duchovnú a intelektuálnu stavbu . . . Žiadne iné dielo nemalo porovnateľný vplyv na teóriu a prax židovského života.“ (The Essential Talmud [Talmud v kocke]) Čo je teda Talmud?
Ortodoxní Židia veria, že Boh dal Mojžišovi na vrchu Sinaj nielen písaný zákon, Tóru, ale že mu zjavil aj osobitný výklad, ako Zákon uplatňovať, ktorý sa mal odovzdávať ústne. Tomu sa hovorilo ústne podaný zákon. Talmud je teda písomné zhrnutie ústne podaného zákona s neskoršími komentármi a vysvetlivkami, ktoré usporiadali rabíni od druhého storočia n. l. do stredoveku.
Talmud sa zvyčajne delí na dve hlavné časti:
Mišna: Zbierka komentárov dopĺňajúca biblický Zákon, založená na výkladoch rabínov nazývaných tannaim (učitelia). Bola spísaná koncom druhého a začiatkom tretieho storočia n. l.
Gemara (pôvodne nazývaná Talmud): Zbierka komentárov k Mišne od rabínov neskoršieho obdobia (tretie až šieste storočie n. l.)
Vedľa týchto dvoch hlavných častí môže Talmud obsahovať ešte aj komentáre ku Gemare od stredovekých rabínov. Medzi nimi vynikli rabín Raši (Solomon ben Isaac, 1040–1105), ktorý urobil ťažký jazyk Talmudu oveľa zrozumiteľnejším, a Rambam (Mojžiš ben Maimon, známejší ako Maimonides, 1135–1204), ktorý Talmud zostručnil („Mišne tóra“), a tak ho sprístupnil všetkým Židom.

Judaizmus — náboženstvo mnohých hlasov
Medzi rôznymi smermi judaizmu sú veľké rozdiely. Judaizmus tradične zdôrazňuje náboženskú prax. Boli to skôr spory o túto prax než o články viery, ktoré vyvolali medzi Židmi vážne napätie a dali vznik trom hlavným vetvám judaizmu.
ORTODOXNÝ JUDAIZMUS — Táto vetva prijíma nielen to, že hebrejský „Tanach“ je inšpirované Písmo, ale verí tiež, že Mojžiš na vrchu Sinaj dostal od Boha zároveň s písaným Zákonom aj ústne podaný zákon. Ortodoxní Židia svedomito dodržiavajú prikázania oboch zákonov. Veria, že Mesiáš má ešte len prísť a priniesť Izraelu zlatý vek. Nezhody v názoroch vnútri ortodoxnej skupiny viedli k vzniku rôznych strán. Jednou z nich sú chasidi.
Chasidi (Chasidim, čo znamená „zbožný“) — Sú pokladaní za ultraortodoxných. Ich hnutie založil v polovici 18. storočia vo východnej Európe Izrael ben Eliezer známy ako Baal Šem Tov („Pán dobrého mena“). Riadia sa učením, ktoré kladie dôraz na hudbu a tanec a vyvoláva mystickú radosť. Mnohé články ich viery vrátane prevteľovania sa zakladajú na židovských mystických knihách známych ako kabala. Dnes ich vedú rebovia („rabbi“ v jidiš) čiže cadykovia. Ich nasledovníci ich považujú za nanajvýš spravodlivých mužov čiže svätcov.
Chasidi dnes žijú najmä v Spojených štátoch a v Izraeli. Nosia osobitý východoeurópsky odev z 18. a 19. storočia, prevažne čierny, čím sú veľmi nápadní najmä v modernom veľkomestskom prostredí. Dnes sú rozdelení na sekty, ktoré nasledujú rôznych význačných rebov. Jednou z veľmi aktívnych siekt sú Lubavičenci [nasledujú Menachema Mendela Schneersona z Lubaviča], ktorí horlivo obracajú na vieru medzi Židmi. Niektoré skupiny veria, že právo obnoviť Izrael ako národ Židov má len Mesiáš, a preto sú proti svetskému štátu Izrael.
REFORMNÝ JUDAIZMUS (známy aj ako „liberálny“ a „pokrokový“) — Hnutie sa začalo v západnej Európe začiatkom 19. storočia. Je založené na myšlienkach Mosesa Mendelssohna, židovského intelektuála, ktorý veril, že Židia by mohli skôr prijímať západnú kultúru, než oddeľovať sa od Nežidov. Reformní Židia popierajú, že Tóra je božsky zjavenou pravdou. Židovské zákony o jedle, čistote a odievaní považujú za zastarané. Veria v čosi, čo nazývajú „mesiášsky vek všeobecného bratstva“. V posledných rokoch sa vracajú k tradičnejšiemu judaizmu.
KONZERVATÍVNY JUDAIZMUS — Vznikol v Nemecku v roku 1845 ako odnož reformného judaizmu, ktorý údajne zavrhol príliš veľa tradičných židovských zvykov. Konzervatívny judaizmus neprijíma myšlienku, že ústny zákon dostal Mojžiš od Boha, ale tvrdí, že ústnu Tóru vymysleli rabíni, ktorí sa snažili prispôsobiť judaizmus novej dobe. Konzervatívni Židia sa podriaďujú biblickým predpisom a rabínskemu zákonu, ak „zodpovedajú požiadavkám židovského života“. (The Book of Jewish Knowledge [Kniha židovského poznania]) Vo svojej liturgii používajú hebrejčinu a miestny jazyk a zachovávajú prísne diétne zákony (kašrut). Muži a ženy smú cez bohoslužby sedieť spolu, čo ortodoxní Židia nedovoľujú.
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-25  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista pozri si to a uvidis tam aj sam seba, popletene to mas ty...
http://www.ateizmus.sk/index.php/video-galeria/viewvideo/217/ateizmus/hitchens-vs-hitchens-excerpt-czech-subtitles


prdzpola   |   ip:92.60.63.   |   2011-04-25  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bazooka - ciastocne s tebou suhlasim, no nezabudaj, ze pre sucasny judaizmus je daleko cennejsi talmud (gojovia su zvierata a nie ludia, Jezis ako syn pobehlice a rimskeho vojaka...) ako tora...dalo by sa povedat ze je pre nich svatejsi...a to ze je antikrestansky asi netreba zbytocne znova spominat. Samozrejme ze pre krestana je smerodatny Novy zakon.


prdzpola   |   ip:92.60.63.   |   2011-04-25  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale viem aj o temnejsich strankach stareho zakona...no pokial je mi zname, krestanstvo sa nastastie nan odvolava len ako na historicke knihy, podstatny je novy zakon.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-25  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, ďakujem ti, že si mi ukázal akým zabávačským "žvástom" veríte na ateizme.sk. Je mi vás úprimne ľúto, lebo ten zabávač vás úplne oblbol, pretože nič z toho čo si povymýšľal na Boha a vieru nie je pravda. Bibliu by ste si mali preštudovať, aby ste vytriezveli. Ja som takým procesom prešiel a neľutujem. Prestal som veriť vedeckým rozprávkam,ktoré nedávajú zmysel životu.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-26  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista to, co pre teba je zabavacsky zvast, je pre inych zavan zdraveho rozumu, a ked chces nieco popriet a nemas protiargumenty, lebo veda ta vyslovene usvedcuje z omylov pozri si aj toto

http://www.ateizmus.sk/index.php/video-galeria/viewvideo/213/vedecke-teorie/vystopovanie-vymyslov nie je totiz nic lahsie ako spochybnit hocijaku teoriu, najst na nej chybicku krasy, ale ziadne argumenty na obhajobu svojej a samozrejme s absenciou dokazov je pre teba daleko presvedcivejsie ako vsetky vydobytky vedeckych poznatkov.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-26  (09:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Prestal som veriť vedeckým rozprávkam,ktoré nedávajú zmysel životu.
Ano biblista, tato tvoja veta vlastne vystihuje vsetko, kedze tebe to dava zmysel zivota, musi to byt automaticky aj pravda. Preto sa lepsie pozri na ten link nad tymto prispevkom.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-26  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael,v živote sa riadim zdravým rozumom a morálnymi zákonmi, ktoré udržujú moje svedomie funkčné. Navyše mám pevný vzťah k Bohu, ktorý som si vybudoval štúdiom Biblie, Božieho slova, ktoré považujem za absolutnú autoritu vo veciach viery. Nabránim sa žiadnemu overovaniu faktov z knihy Prírody, práve naopak. Ale ako hovorí Biblia, poznanie o Božích dielach je len šeptom oproti tomu čo nám hovorí On o tom prečo je na svete nespravodlivosť a právo prevrácané naruby. V tom mám úplne jasno. Ešte si sa nevyjadril k najväčšej justične vražde všetkých čias a už mi podsúvaš najväčší omyl ľudstva evolúciu a s tým spojený ateizmus, ktoré mne nedávajú zmysel, pretože ich protagonisti si myslia, že sa vyvlečú svojimi podvodmi so zodpovednosti voči Bohu.Ale v tom sa náramne mýlia.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-26  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista, nemozem sa vyjadrit k niecomu, co sa nikdy nestalo. Justicnych vrazd sa udialo za historii ludstva nespocetnekrat, ale jedno je iste, tato k nim vobec nepatri. Na to totiz potrebujes nielen sudcu, ale aj obvineneho. Kedze existenciu obvineneho nikto dokazat napriek 2000 -rocnym prekrucanim dejin a podvodom sa este nikomu nepodarilo, je naozaj tazko prisudit tento mytus k dalsiemu justicnemu omylu. Ak ty povazujes evoluciu za najvacsi omyl ludstva, co sa ti sice nepodari nijakymi argumentami vyvratit, vid podla linku Shermera vyssie, aj tak budes len fabulovat a napadat veci, ktorym ani za nic nerozumies. Evoluciu musel dokonca uznat aj predchadzajuci papez. A kedze si pleties evoluciu aj s abiogenezou, potom je len samozrejme, ze uveris len slovam biblie, ved je to tam tak pekne opisane, sice bez dokazov, bez argumentov, neodborne, ale aspon to ma nejaky dopad na zmysel zivota.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-26  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, ty ozaj veríš že život vznikol z neživého? Tento problém vyriešil Pasteur navždy.Živé je len zo živého. Všetko sa plodí podľa svojho druhu. So psa nebude líška ani z ovce žirafa.Neexistuju medzičlánky jednotlivých druhov typu mačkopes,kačkohus. Mutácie nemenia druh.Všetky druhy sa vyskytujú v skamenelinách spontánne. Keby Darwin žil dnes a videl, ako sa za 200 rokov nedokázal vývoj zničoho k niečomu ani v laboratórnych podmienkach, bol by frustrovaný a zahanbený ako sa mýlil. Hypotéza evolúcie nie je ani hodnovernou teóriou. Je takou istou dogmou ako sú dogmy crkevných koncilov. Darwina neviedla úprimnosť niečo dokázať ale zaujatosť voči dogmám cirkvi. Ale tie sa dajú odhaliť aj štúdiom Biblie. Toľko pokory ale v sebe nenašiel. Tak ako ty. S tebou nemá zmysel viesť rozumný dialóg. Kto si prečíta tvoje príspevky ihneď pochopí, že si obyčajný provokatér. Čudujem sa,že plytváš svojim časom na vyvracanie skutočností, ktoré sa podľa teba nestali. To je diagnóza.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-28  (09:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista diagnoza je vas terminus technicus zanik systemu veci ako nazyvate koniec sveta, diagnoza je vami ohlasovany koniec sveta len v minulom storoci min. 6 krat. No a diagnoza je uverit, ze sice neviem co znamena evolucia ani abiogeneza, ale v stvoreniu nicoho a nikoho v nieco veris. vela stastia pri uraze, ked budes potrebovat transfuziu, viera v stvorenie ti pomoze.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-28  (09:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ver mi, ty sa daleko viacej venujes veciam, ktore sa nestali.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-28  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Známe sú napríklad Feyerabendove slová o vede z roku 1975: „Veda má oveľa bližšie k mýtu, než je filozofia vedy ochotná pripustiť. Je to len jedna z podôb myslenia (...) a nemusí byť nutne tou najlepšou podobou. Je príliš nápadná, hlučná a bez hanby a považuje sa za nadradený spôsob myslenia len tými, ktorí sa už primárne rozhodli pre istú ideológiu.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-04-29  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael:
pozrel som si pár tich videi, ktoré boli preložené aj iné na tej stránke ktorú si dal (škoda, že na tom druhom nie su tytulky.
Zarazili ma dve veci.
Tá prvá je, že tím ľuďom nestačí dávať argumenty. Neuspokoja sa s konštatovaním, že Boh nie je. Potrebujú Boha zosmiešňovať a krivo obviňovať.
Tá druhá je neschopnosť dotiahnuť do dôsledkov možnosť, že sa mýlia a s tím súvisiaca neschopnosť čestne odpovedať na jednoduchú otázku: Čo ak sa mýlia?
Krásne to predviedol aj Richard Davkins, nebol schopný na tú otázku odpovedať, len zosmiešňovať.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-29  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip a su schopni veriaci odpovedat a samozrejme aj so sebareflexiou, ci aj oni sa nemylia? Lebo vysperkovat az do absurdna vsetky myty a priradovat mytickym postavam aj ich citacie je na smiech. Neviem v ktorom videu Dawkins nevedel odpovedat, pribliz mi to.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-04-29  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael:
http://www.ateizmus.sk/index.php/komunita-ateistov/438-dozvuky-z-biblie#comment-16335
choď úplne na spodok tam sú tri videa, tak to vrchné si pusť.
Na otázku či sú kresťania schopný sebereflexie Ti odpoviem slovami apoštola Pavla: Ak sa len v tomto živote nadejame na Krista vtedy sme biednejší od všetkých ľudí (1. Korinťanom 15,19)
Ak veríme Krista a nebola by to pravda, tak by sme boli celí život chudáci, ktorí verili klamu a nakoniec sa ani nedozvieme, že sme sa mýlili.rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-29  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, neodpovedaj mi slovami niekoho ineho, odpovedz sam za seba. Len ta posledna veta vlastne vystihuje uplne vsetku tu beznadej a neochotu si priznat velky omyl. Co sa ti nepacilo na jeho odpovedi, vobec sa jej nevyhol, len poukazal na uzasnu suverenitu kazdeho veriaceho v kazdej dobe odchovaneho v prostredi, ktore ho formovalo a dotlacilo do viery len v toho boha, ktore mu bolo podsuvane. Ved drviva vacsina a myslim si, ze neprezeniem, ak poviem, ze 99 percent veriacich, prislo k vyznavaniu toho svojho boha prave tymto sposobom.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-04-29  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Verím, teda som veriaci. Neverím, teda musím zistiť, kto som. Ja radšej zisťujem, než verím. Veriť je nudné a pohodlné.
Zisťujem, kedy sa na malých deťoch objavujú prvé príznaky viery. Začína to dobrými, čo idú do neba a zlými, čo idú do pekla. Dieťa rozlišuje dobrých a zlých, to preto. Predohrou k tomu sú samozrejme rozprávky. Pokračuje to autoritou rodiča, ktorý bol tiež vychovaný k viere, a dieťa počúva od rodiča, aké je vhodné správanie a aké nie /nebo-peklo/. A potom už sa to vezie: kostol, drísty, ceremónie, fetiše... KDH, peniaze, moc a ovce v košiari.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-29  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To ja ten velky rozdiel medzi veriacim a neveriacim, vzdy som tvrdil, nie je nic lahsie ako verit. Pridat sa do stada a nevytrcat z radu. Povaha cloveka je uz raz taka, stadovitost je mu dana. Potom to uz ide samo, rozvija tuto vieru, sam seba presviedca, aky je on s bohom spriazneny, ako mu nacuva, dokonca aj odpoveda. Vysperkuje to nejakou udalostou, ktora pri absencii boha by predsa nemohla vzníknut. Ak som veriaci, som predsa lepsi clovek, nevadi, ze kradnem, zhrnam, okolie ma predsa vnima ako cloveka, ktory veri v boha. Toto maskovanie mu robi dobre, dokonca ziskava sympatie oklia, ktore rovnako ako on sa tvari, ze je veriace. A takto to ide z generacie na generaciu, deti su veriace, lebo aj ich rodicia boli, aj ich prarodicia, predsa by mu neklamali. Len ten rozum a logicke uvazovanie zatlaci do ustrania, aby nahodou nepodlahol pokuseniu, ze predsa nie je normalne, este v 21.st. verit rozpravkam a tvarit sa, ze pred 2000 rokmi sa skutocne stalo nieco ohromne.


Ip   |   ip:188.112.9   |   2011-04-29  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
svoj názor som povedal, teraz by mal byť rad na Tebe povedať čo ak sa mýliš Ty.
No a obydvaja sa mýlite, že veriť je pohodlné sú situacie kedy je ľahšie a pohodlnejšie neveriť.
S tým stádom sa tiež mýlite. Veriť neznamená pridať sa k stádu. Viera je čisto osobná vec. Na poslednom súde budeme posudzovaný ako jednotlivci, nie ako príslušníci nejakého spolku. Nepomôže aj keby rodičia boli skutočne veriaci, Boh nemá žiadne vnúčatá. Máte dojem že pred Bohom obstojí výhovorky typu: Veď všetci tak verili, moj kňaz ma tak učil, alebo moji rodičia ma tak vychovali?


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-04-29  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael- a ty veríš? odpovedz úprimne ano-nie a ja ti odpoviem., tiež kde chybu robíš.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-04-29  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo je ľahšie, prečítať si rozprávku: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden boh a ten stvoril svet, alebo: Kde boli, tam boli, boli tisíce vedcov, čo sa vŕtali v zemi, v hmote, v živej hmote, nespali, nejedli, dreli, študovali, aby nám, laikom v tisíckach a tisíckach kníh opísali ten tzv. zázrak, ktorý zo zvyku voláme život, no, čo je ľahšie? Argumentácia veriacich je v lepšom prípade trápna, v tom druhom drzá.
Keby sa človek vyvinul z medveďa, odpadol by stádový inštinkt, nebolo by potreby byť IN, byť v obraze, byť ako iní členovia stáda, veriť v spoločné modly. Vtip je v tom, že by nebola ani inteligencia. Lebo aj vedomosti sa musia odovzdávať, nie len nevedomosť. Práve tá ľahká cesta k stádovej viere zvádza väčšinu - i tú, ktorá je inak k modlám ľahostajná. Potom sú tu ešte ľudia, ktorí majú vrodenú vlastnosť upnúť sa na ideu, a čím je zázračnejšia, tým je lepšia a je len otázkou náhody, ktorá modla príde pod ruku /mohol by som menovať členov rodiny/. Keď vidím, aká ochota je uveriť hoci i v to, že hriešnika skôr zabije blesk... U kresťanov je podstatná viera v život po smrti. Tam sa konečne udeje akt pomsty, všetci, čo mi pili nervy za života, dostanú tam po prstoch. A ja pôjdem do raja /čo to preboha je?/ a tí darebáci do pekla /čo to preboha je?/. Trápne, skutočne trápne a drzé zároveň.
Bezpochyby má veriaci vždy posledné slovo - nudné k smrti.


Ip   |   ip:188.112.9   |   2011-04-29  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
Na súde vôbec nejde o pomstu a ten kto by sa tešil z toho, že Ty by si v nebi nebol do neba nepatrí. Nikto zo spasených sa nebude tešiť s toho, že tam nie su tí ktorí tam nie su. Spasení bude plakať kvôli ľuďom ktorí tam nebudú, ale Boh zotrie ich slzu, tým že odhalí dôvod prečo tam nie su, a ukáže, že len rešpektoval ich osobné rozhodnutie.
Inak ma prekvapuje, že práve Ty prejavuješ takú veľkú dôveru vo vedcov. Mnoho z ních má úplné iné zujmy ako poznanie objektívnej pravdy.
Ešte čo sa týka stáda, kde je záruka, že by si sa k nemu nepridal ak by Ti šlo o krk?


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-04-30  (07:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo na tom,kde by som sa pridal... Teraz mi o krk nejde, tak myslím zdravým rozumom bez tlaku nejakých psycho-iniciátorov. Boh nemá tomuto svetu čo povedať, preto je dokonca úplne ľahostajné, či existuje alebo nie. Boh by bol ten posledný, kto by mal hovoriť o morálke - on ľudský život nežije, my áno. Predstava raja, akú mi osvetľuješ, je mi pomerne protivná, radšej by som bol v pekle. Svet je taký, aký by stvoril ten najbabráckejší boh vo vesmíre - úplný šmejd! Drvivá väčšina ľudí celú históriu sotva prežívala, pár darebákov hýrilo. Teraz celý svet ohromne trpí ľudskou bezohľadnosťou, vymierajú druhy, všetko sa pokazí. Živočíchy prežívajú tak, že jeden sa napcháva tým druhým, často - žerie ho za živa. Je to na pogrcanie. Mám rád kvalitné mäso, ale ver tomu, že vždy myslím na tú mŕtvolu živočícha, ktorú si práve kladiem do úst - a je mi na pogrcanie.
Toto nie je svet, ktorý stvorila nejaká inteligentná bytosť. Toto je svet, ktorý vznikol sám - bez inteligencie.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-04-30  (08:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
svet ako vyzerá dnes je len dôsledkom toho, že človek sa vzbúril proti Bohu. Nemyslím, že je fér z toho obviňovať Boha, keď si za to môžeme sami a nerešpektujeme Ho.
Z môjho pohľadu sú dva dôvody prečo Boh má právo hovoriť o morálke. Ten prvý je to preto, že je náš Stvoriteľ a najlepšie vie čo je pre nás dobré. Ten druhý je že sám sa stal človekom a žil podľa zákonov ktoré dal. Neurobil nikdy nič zlé a napriek tomu skončil na kríži.
Nie je problém, že by Boh urobil nejakú chybu. Ak má Boh nejaký problém tak len ten, alebo preto, že nás miluje a rešpektuje slobodnú vôľu. Ešte nie je koniec, Boh ešte nepovedal posledné slovo. Ani ľudské príbehy aj ľudí ktorí tu už nie su, nie su ešte ukončené. Možno by bolo dobré s vynášaním súdov voči Bohu počkať na záverečné vyvrcholenie.
Čo ti vadí na tej predtave raja. Okrem toho to čo som napísal je len úzky pohľad. Tú nádheru ktorá tam bude si nedokážeme predstaviť, ale keď pomyslíš na veľkosť vesmíru pozrieš sa do prírody, alebo medziľudských vsťahov a odstrániš to zlo čo tam je tak trošku môžeš začať tušiť o čom to bude.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-30  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, po precitani tvojho posledneho komentaru mam pocit, ze jeden z nas zije uplne na inej planete. Toto frazovanie vzbury proti bohu, kralovstva nebeskeho a raja nepredstavitelnej krasy je naozaj ako zobrazenie z rozpravok Tisic a jednej noci. Ano aj tato myticka udalost so vsetkymi atrubitmi patri presne do takej istej rozpravky. Uz pred 3500 rokmi napisal isty asyrsky uradnik, ze v dobe v ktorej zije je nemoralna, pretkana korupciou, nasilim, vrazdami, kradezami a v duchu svojej viery ocakava skory koniec sveta. Ten koniec sveta, ktory tak tuzobne ocakavaju vyznavaci hocijakych sialenych bozstiev. Ako spravne napisal JA, ludstvo je presne take iste, odkedy existuje, nie je o nic menej moralnejsie, alebo nemoralnejsie ako na zaciatku. Je stale rovnake, ako ho podla vas stvoril boh, podla nas je to to boj o prezitie. Ak to zaobalis a zcivilizujes, aj tak je to stale o tom istom. Animalita je v kazdom, lebo sme rovnakeho povodu. Na predstave raja nikomu urcite nic nevadi, len niekto ho ma pocas zivota, drviva vacsina ho aspon spomina v svojich viziach.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-04-30  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
to ako všetko by bolo OK, keby Eva nejedla to jablko? Tak jej Adam mal dať trstenicou na holú a bol by raj naveky! Máš vôbec nejakú súdnosť?
Môjho 6-ročného syna práve žena uvádza do tých náboženských bludov. Doteraz mu boh nechýbal, stačilo mu asi 50 DVD-čiek s rozprávkami /našimi, nie tými USA-blbosťami/. Včera som počul prvý raz, ako sa čosi pýta o bohu. Čo myslíš, čo sa stane, keď mu poviem, že boh nie je? Ja to viem - rozplače sa. Nemá rád, keď ho niekto klame, je to frustrácia, keď nemôže veriť dospelým. Práve vstupuje do stáda otrokov.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-04-30  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
problém nebol v tom jablku, problém bol že neverila Bohu, uverila Božiemu nepriateľovi.
Všimni si v 3. kapitole 1. Mojžišovej diabol nahovára žene, že s Bohom niečo nie je v poriadku a žena mu to zhltla. Možno keby tam bol Adam dopadlo by to inak.
Adam samozrejme urobil tiež chybu, nemusel aj on zjesť. Čo by bolo keby nezjedol neviem, ani to neriešim. Nemá zmysel riešiť čo by bolo keby, keď sa to už nedá vrátiť späť. Veci môžu byť komplikovanejšie ako sa zdajú. Možno si Adam nevedel predstaviť, život bez Evi a preto tiež jedol.
Čo sa týka Tvojho syna, rozumiem tomu, že to máš ťažké, nepoznám Tvoju ženu a neviem k čomu ho vedie, ale je to ťažké ak s tým Ty nesúhlasíš. Bol by pre Teba problém mu povedať že nevieš ako to v skutočnosti je a nechať to na ňom. Viesť ho k tomu že nech rozmýšľa a rozhodne sa sám?
Keď som bol malý, myslím že to bol starší brat ktorý mi povedal, že Boh nie je a ja som mu uveril. Pokiaľ sa pamätám otec mi v tom nechával slobodu, hovorieval niečo v tom zmysle, že si na to musím urobiť názor sám, keď dospejem. Keď som ako dospelý uveril nepáčilo sa mu to, ale rešpektoval moje rozhodnutie, dokonca mi v určitom zmysle pomáhal isť po ceste ktorú som si vybral.
Dieťa do určitého veku uverí všetkému čo rodič povie, ale príde doba keď bude musieť prehodnocovať a rozhodovať sa samostatne. Niekedý je žiaľ náboženská výchova dokonalý očkovací prostriedok proti skutočnej viere v Boha.
Dám Ti jeden citát s ktorým by si mohol aspoň s prvou čaťou súhlasiť:
Zo všetkých zlých ľudí sú náboženskí zlí ľudia najhorší. Najskazenejšia medzi všetkými stvorenými bytosťami je tá ktorá pôvodne prebývala v bezprostrednej blízkosti Božej.(C. S. Lewis)
Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-04-30  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
biblia varuje ľudí ktorí očakávajú koniec sveta, že by toto očakávanie malo mať dopad na ich život a správanie (2. Petrova 3,11.12). Ak očakávame koniec sveta mali by sme robyť niečo v prospech tých ktorím je táto téma nepríjemná, napríklad povzbudiť ich že sa konca nemusia báť, môžu sa naň tešiť, lebo bude to len koniec zla a ľudí ktorí sa zo zlom stotožnia. Koniec sveta môže byť vyslobodenie nie tragédia. Život na tomto svete býva nikedy tak neznesiteľný, že sa sami ľudia rozhodnú ukončiť ho. Sú to ľudia ktorí stratili nádej a je to škoda, lebo nádej existuje.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-04-30  (19:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
Ešte k tej výchove pre Tvoje dieťa je v tomto veku ďaleko dôležitejšie ako sa k nemu správaš ako to čo mu hovoríš alebo nehovoríš o Bohu. Pretože ak by si mu hovoril neviem aké pekné veci o Bohu a zle sa k nemu správal je to horšie ako keby si mu o Bohu nehovoril nič a bol k nemu láskavý.


HenryMakow   |   ip:178.40.22   |   2011-04-30  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Theodor Fritsch (1852-1934)
Fritsch, označovaný za "najvplyvnejšieho antisemitu pred Hitlerom", napísal veľmi vplyvnú knihu "Handbuch der Judengrafe" (1896), ktorú opätovne vydávali a počas nacistickej éry sa z nej učilo v nemeckých školách. Po II. svetovej vojne však väčšinu výtlačkov zničili. "Sprievodcu" preložili do angličtiny v roku 1927 a F. Roderich-Stelheim ju nazval "Hádanka úspechu židov". Je veľmi vzácna; pôvodné výtlačky sa predávajú až za 1 000 dolárov.

Fritsch profilovo nezapadá do obrazu nenávistníka s penou pri ústach. Jeho kniha na mňa zapôsobila ako dielo civilizovaného človeka so značným duchovným rozlišovaním. Centrálnym bodom je idea, že judaizmus si nezaslúži byť oceňovaný ako monoteizmus, pretože židovský boh nie je univerzálny. "To je osudová chyba našich teológov považovať židovského boha za totožného s kresťanským. Keď to skúmate bližšie zisťujete, že Jehova je len bohom židovstva a nie aj iných ľudí."

Uvádza veľa citátov zo Starého zákona, aby demonštroval, že zmluva medzi židmi a ich bohom "značí neprívetivosť pre všetkých nežidov". Napríklad:
"Požiadaj ma a ja ti dám do dedičstva pohana a tie najvzdialejšie kúty sveta, aby si ich mohol vlastniť. Ty ich zlomíš železnou tyčou... (Žalmy 2.8.9.)

Alebo:
"Ty pohltíš všetky národy, ktoré Ti tvoj Boh dá k dispozícii. Nemaj nad nimi zľutovanie... (Mojžiš 5.7.16., str. 55). V dôsledku tohto kniha Talmud, ktorá je židovským zákonným kódom, jasne rozlišuje medzi systémami morálky pre židov a pre nevercov, ktorých považuje len za dobytok alebo prasatá. Fritsch uvádza mnohé výroky, aby dokázal, že je dovolené neverca klamať, podvádzať a okrádať. (str. 57-65). Fritsch dospieva k názoru, že "antisemitizmus", to je prirodzená reakcia na neprívetivé postoje, ktoré pôvodne vlastne praktizujú mnohí židia. Keďže tieto svoje presvedčenia pre nežidmi skrývajú, tvrdí, že judaizmus je konšpirácia proti nežidom. Jeho cieľom je naplniť Zmluvu a získať nad ľudstvom nadvládu tým, že budú mať kontrolu nad bohatstvom. Tvrdí, že všetci židia sú súčasťou tejto schémy a že ani pre jedného by nemala platiť výnimka.

Ja rešpektujem nárok Nemcov na svoju národnú domovinu, ale myslím si, že nie je správne posudzovať všetkých židov jediným rasistickým štandardom. Ako sa by sa mu páčilo, keby jeho odsudzovali zato, čo povedali alebo urobili iní Nemci (t.j. nacisti)?!
Židia, to sú jednotlivci a treba ich posudzovať podľa ich individuálnych skutkov. Veľká väčšina z nich sa judaizmu odcudzila a uvádzané state by sa im zdali byť odporné.

Záverom
Židia musia preskúmať svoj vzťah k judaizmu. Ja ani nemôžem ešte viac zdôrazniť význam židovského odmietnutia Krista. Kristus predstavoval univerzálneho Boha a univerzálnu morálku. Jeho učenie predstavovalo prirodzený nasledujúci stupeň, ktorý si židia mali osvojiť a udržať si pritom svoju rasovú integritu.
Farizeji tým, že odmietli Krista, dostali židovské obyvateľstvo do pretrvávajúcej opozície voči tým najlepším záujmom ľudstva, voči konečnej a neovratnej púti ľudského duchovného vývoja.
Kristus učil, že Boh je láska. Láska je hlavným plánom. Miluj svojho suseda. Rob druhým to, čo chceš aby oni robili tebe. Tým, že obetujeme seba, nachádza svoje skutočné ja.
Toto je základňa Kristovho učenia a pravej civilizácie. Dnes sa to vytráca a svet sa stáva veľmi nepríjemným miestom.Dr. Henry Makow (Kanaďan židovského pôvodu)


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-04-30  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetko pekné, až na to, že čosi ako Ježišovo učenie neexistuje. Nanajvýš ide o nie práve originálne moralizovanie, ale našli by sa u neho aj poriadne výbušné a agresívne výroky. No veď bol to normálny človek, ktorého občas niekto poriadne naštval. Jadrom jeho výrokov nie je oná "láska", ale: Ja som boh, verte mi! Asi 90% jeho výrokov obsahuje toto volanie.


hanzolo   |   ip:85.216.16   |   2011-04-30  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja.
prepac ale podla mojho nazoru tvoj syn este nepotrebuje vediet kto je boh.ja som tiez bol od malicka nuteny chodit kazdu nedelu do kostola a toto je vysledok v akom stave som teraz.radsej by sm mu zacal vyzvetlovat o bohu ked bude starsi a bude mat svoj vlastny nazor,nech si vtedy vyberie ci bude verit alebo nie.v tomto veku nech rozmysla preco v rozpravke ma krtko monterky a v realite nie:)


Ip   |   ip:188.112.9   |   2011-04-30  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
ak niekto prčítal evanjelia tak mu musí byť jasné, že to čo tvrdíš nie je pravda, kde si vzal tých 90 perecnt.
Napríklad u Matúša je päť vačších Ježišovích rečí a drvivá väčšina je o niečom úplne inom. Napríklad aj svedkovia jehovovi, ktorí majú pomerne slušnú znalosť písma tvrdia, že Ježiš ani nie je Boh. Čo samozrejme nie je pravda, sú texty ktoré to potvrdzujú, ale určite to Ježiš nehovoril všade kade chodil
Ty ak chceš niečo hovoriť o Ježišovi, tak s Tvojho pohľadu ani nemôžeš brať vážne čo je tam napísané. Môžeš to celé ignorovať a neveriť tomu, ale nemôžeš z toho čo je napísané vyvodzovať niečo čo je pravdivé z Tvojho pohľadu.


P   |   ip:90.41.57.   |   2011-04-30  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koho by to zaujimalo, pozrite si video:
http://www.youtube.com/watch?v=nSdal2L4RQU&;feature=related.
V 25 sekunde, je tam J. Slo*ta na Husakovom zjazde v Prahe.
A ze nebol nikdy v KSC.
Tak pekne, zajimave


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-05-01  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
ešte by som k tomu koncu sveta dodal, že to nie je niečo čo spôsobí Boh. Ľudstvo dospelo do štádia, že je schopné zlikvidovať samé seba aj celú planétu. Koniec nastane prirodzeným dôsledkom vývoja ľudskej spoločnosti a spôsobi ho človek: Boží zásah bude len aktom záchrany, pre tých ktorí mu dôverujú. Možno si povieš, že prečo len pre ních. Problém je, že situacia na konci sa vyhrotí tak, že zvyšok sveta vo svojej vzbure proti Bohu bude chcieť zlikvidovť ľudí ktorí sú Bohu verní. Boh sa jednoducho nakoniec postaví za svoj ľud a zachráni ho.Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-05-01  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hanzolo

Dieta sa ma ucit sanatha dharmu od 5 rokov. Dnes je to skor naopak. Nechavaju ho cely den pri televizii atd. a mnoho veci takto zostava dietatu zahalenych.

Ip

Boh v tejto dobe nevzostupi na svet. V Bhagavadgite sa vsak pise ze kazdych 1000 rokov ked ctnost a moralka sveta upadne najviac tak zosle jedneho zo svojich avatarov na pomoc aby nastolil opat mravne zasady.

Ale skutocne oddanych by ziadna udalost vo svete nemala znepokojit natolko aby boli vyruseny zo svojho transcendentalneho vedomia.
Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-05-01  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čo ak ten avatár bude jeden z tých falošných mesiášov, pred ktorími Ježiš varoval?
a ako može niekto nastoliť mravné zásady?
mravné zásady sú niečo pre čo sa človek môže slobodne rozhodnúť, nie je možné ich nastoliť. Ten kto ich chce nastoliť asi pekročil hranicu mravných zásad.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-05-01  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano vzdy sa to deje v troch kvalitach hmotnej prirody. Dobra, vasne a nevedomosti.

Bud sa clovek riadi spravnou moralkou a teda aj svojou spravnou dharmou tak si nevytvara zbytocnu karmu alebo sa jednoducho necha unasat svojimi pudmi (Cize presny opak dusevneho zrenia). Nerespektovanim tychto zasad si sam privodi problemi. Prave preto su Bozske expanzie transcendentalne voci hmotnej prirode. Ovladanie ved tak vie nastolit poriadok v akomkolvek systeme. To akou silou disponuje Bozsky avatar je nam ludom zahalene tajomstvom. Ked vsak budes pozorne vnimat co sa deje na svete tak pochopis ze vsetko je riadene neuveritelnou dokonalou silou ktorej porozumies ked zacnes byt objektivny aj sam voci sebe a okoliu. Avatar tak zostane zahaleny pre ludi v kvalite vasne a nevedomosti. Nechaju sa nalakat tymi ktori slubuju odmeny a pozitky tak ako to bolo aj pocas celej historii ludstva. Treba sa povzniest nad vsetky tieto kvality. Potom ani politicky system v sucastnom svete s tebou vobec neotrasie. Tieto vsetky veci su pre dusu ukradnute. Jej zmysel a naplnenie je len v realizacii najvyssieho principu.

A dalsie upozornenie. Nerad sa Bibliou.

Bola napisana uz pocas Kali Yugy a z povodnych ved si zachovala len utrzky poznania. Dnesnou omamenou kulturou je vsak spopularizovana co vsak nedokazuje jej kvalitu.

Jeden z avatarov bol napriklad Buddha. Kazdy z nich vynika v urcitom smere ktory je pre danu dobu vhodny.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-05-01  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  + Zidia maju v mnohich veciach ohladom spirituality ovela blizsie nez Krestania. Hinduisti su k tomu este blizsie. Zapadny svet je proste zahaleny duchovnym materializmom. Ten kto vsak pomocou hocijakeho nabozenstva dosiahol Boha ten uz to nabozenstvo viac nepotrebuje. Realizovanim tohto principu sa priclenuje k Sanatha dharme a teda je odprosteny od hmotnej prirody. Vsimnite si ako Zidia stale poukazuju na Boha. Krestania vsak stale ukazuju na Jezisa a tym mi stale davaju na javo ze vobec nerozumia to ako veci funguju. Jezis bol oddanym a poukazoval na Boha. Ten kto uctieva Jezisa ten je len v kvalite vasne a potrebuje sa upierat na zmyslove javy a nie na to na co Jezis poukazoval. Svoje poznanie zakladal na mravnych hodnotach pomocou ktorych sa vedel vyslobodit a realizovat svoju dusu. Mnohe nazory ktore prednasaju Krestania su nespravne a zavadzave. Dusa nikdy nezomrie, je nezrodena a vecna. Jej konecnym cielom je dospiet k Bohu. No tento ciel niektore duse dosiahnu az po mnohych zrodeniach a smrtiach. Demonske kvality tento ciel nedosiahnu tak skoro a preto treba vyvinut bozske kvality ktore su prezentovane v Bhagavadgite. Takto sa potom ocisti mysel od hmoty a stane sa pevnou a odhodlanou.

Bhagavadgita:

Nejvyssi Pan pravil: Nebojacnost, ocistovani byti, pestovani duchovniho poznani, dobrocinnost, sebeovladani, konani obeti, studium Ved, sebekazen, prostota, nenasilnost, pravdomluvnost, nehnevivost, odrikani, vnitrni klid, nechut k vyhledavani chyb, soucit ke vsem zivym tvorum, nechamtivost, mirnost, skromnost, pevna odhodlanost, sila, ochota odpoustet, odvaha, cistotnost a neznalost zavisti a touhy po pocte - to jsou transcendentalni vlastnosti, jimiz jsou vybaveni zbozni lide s bozskou povahou, o Bharatovce.

Pycha, zpupnost, domyslivost, hnev, hrubost a nevedomost jsou, o synu Prthy, vlastnosti tech, kdo se narodili s demonskou povahou.

Demoni rikaji, ze tento svet je neskutecny, ze nema zadny zaklad, ze zde neni zadny vladnouci Buh. Rikaji, ze vznikl z pohlavni touhy a nema zadnou jinou pricinu nez chtic.

Vedeni temito zavery a ztraceni sami v sobe se demonsti lide bez rozumu zamestnavaji neprospesnymi ohavnymi ciny, ktere jsou urceny ke zniceni sveta.

Oddani nenasytnemu chtici a plni pychy, sebevedomi a domyslivosti, jsou demoni takto poblouzneni. Pritahovani pomijivym, jednaji vzdy neciste podle svych predsevzeti.

Jsou presvedceni, ze prvotni nezbytnosti lidske civilizace je az do konce zivota uspokojovat smysly. Takto jejich uzkost nezna hranic. Spoutani siti sterych a tisicerych zadosti a posedli chticem a hnevem, opatruji si nezakonne penize pro smyslovy pozitek.

Samolibi a neustale naduti, opojeni bohatstvim a falesnym vehlasem, nehledice na pravidla a predpisy, vykonavaji nekdy pysne obeti jen pro jmeno.

Zmateni falesnym egem, silou, pychou, chticem a hnevem, demonsti lide zavidi Nejvyssi Osobnosti Bozstvi, jez dli v jejich vlastnich telech i v telech druhych, a rouhaji se pravemu nabozenstvi.

Tyto nejnizsi z lidi, zastiplne a zlomyslne, vrham do oceanu hmotne existence, do ruznych demonskych druhu zivota.
Kto pochopi pravdu v tychto versoch ten uzrie dvojitu cepel spravodlivosti ktora je dokonala a konecna. Toto je drahokamom poznania.


micha   |   ip:92.62.224   |   2011-05-01  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip:zdravím,ta myšlenka,že výchova dětí je z drtivé většiny o vlastním chování a ne o tom,jaký mroudoviny jim tlačíme do hlavy,je myslím nosná:-) Groover: uff,mě teda ty události ve světě docela vyrušují.


Ip   |   ip:188.112.7   |   2011-05-02  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  micha:
Díky,zdá sa že to neplatí len vo výchove.

Grover:
iste tam môžu byť dobré myšlienky, od každého sa môže človek niečo naučiť. Ale zo všetkým súhlasiť nemôžem.
Čo je napríklad zlé na hmotnom svete? Však môže byť krásny.
Rovnako na túžbach nie je nič zlé ak sú pod kontrolou. Problém je niekedy nevývaženosť buď sa človek uprie len na pocity, alebo len na rozum. Rozum s pocitmi, ale môže byť krásne v súlade.
Neviem či je dobré hodnotiť kresťanstvo podľa toho ako ho vníma väčšina, alebo ako sa javí v západnej kultúre.
Čo ak je kresťanstvo nepochopené, alebo zanedbané samozrejme predovšetkým nami, ktorí sa k nemu hlásime.
V pohľade na Ježiša sa asi tiež nezhodneme, pretože Ježiš je Cesta, Pravda a Život. Sám to o sebe povedal. Kto uctieva Ježiša, uctieva Boha.
Tak sa zamýšľam prečo je asi toľko útokov na Bibliu. S každej strany, z prava z ľava, z hora aj z dola, z východu aj zo západu. Existuje ešte tak milovaná a nenávidená kniha?
Súhlasím s tím, že mnohé názory, ktoré sú prezentované ako kresťanské nemajú s kresťanstvom nič spoločné. Zaujímave je, že v tejto súvislosti si spomenul prave nesmrteľnú dušu, ktorú snáď väčšinové kresťanstvo uznáva a teda sa zhoduje s tým čomu veríš Ty. V biblii, ale nie je žiadny základ pre toto učenie.
Ďalší problém ktorí vidím je v tom, že človek môže svojím úsilím dospieť k Bohu, alebo dosiahnuť Ho.
Čo potom? Potom už človek Boha vlastní?
Ak by sa Boh k nám nesklonil a sám pre nás niečo neurobil, tak my by sme sa k nemu nikdy nemohli dopracovať vlastným úsilím. Priepasť medzi nami a Nim je totiž tak veľká, že na ňu nestačíme.


iv   |   ip:89.173.11   |   2011-05-12  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista prestan otravovat s vypismi Bilie. Ked nemas co povedat zo svojej vlastnej hlaly tak mlc. Tie hluposti si moze precitat kazdy a nepotrebuje k tomu absolutne nekritickeho prostrednika. Ak si farar tak trc v sakristii a oblbuj stare tetky. Ak nie tak argumenutj logicky a nie dogmaticky....no jooo, lenze ktory veriaci ovlada logiku? Chcem od teba nemozne. Viera znamena verit a nepolemizovat. Tak chod do hrobu z fora kde sa polemizuje.


a45   |   ip:91.127.42   |   2011-05-25  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to IV:

Sv. Pavol ovládal logiku :)


a45   |   ip:91.127.42   |   2011-05-25  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozrite sa, ide tu len o jeden, každý vlastného, život. Ak Boh je, budeme sa radovať my veriaci. Ak nie je, tak žiaľ, smiať sa nám nebudete, pretože nik z nás nebude. Biblistovi odkazujem, vážim si tvoju horlivosť, ale nevyčerpávaj sa zbytočne. Tvojou úlohou nie je argumentovať a presviedčať za každú cenu. Tiež som bol taký. Potom som pochopil, že to nie je mojou úlohou. Boh si sám vybere svojho obhajcu (ako si vybral Eliáša, Jána Krstiteľa ai.). Ak naozaj veríš v Boha, v Ježiša Krista, tak vedz, že náš vzor, vzor kresťanského života, je Matka Tereza. Ospevujú ju. Chvália ju, ale úprimne, kto z nás by urobil to čo ona. Teda ak veríš, prestaň mrhať svojimi silami a rob to v čo veríš. Odpúšťaj, spravodlivo pracuj, znášaj krivdu, buď verný, ži v čistote a pod. V tichosti máme konať svoje diela. Kahanec je síce malý, bezvýznamný, jeho úloha je nepatrná, ale aj tak je nástrojom na osvetlenie hrobov, v kostoloch sa používa ako symbol tichej modlitby. Neboj sa, Duch Svätý si svoju prácu spraví. Obhajovať Katolícku cirkev sa len tak ľahko nedá. Tu verejne priznávam, že Katolícka cirkev je okrem Ježiša Krista jej zakladateľa a z Božej milosti Panny Márie plná hriešnikov, a to: zlodejov, zradcov, smilníkov, cudzoložníkov, pokrytcov, vrahov, udavačov, krivoprísažníkov, zbabelcov a ďalších zvrhlíkov. Napriek tomu, že sme darbáci a patrí nám spravodlivý súd a smrť, Ježiš Kristus nám ponúka nový život. Odpustenie našich zločinov, nápravu našich skutkov a nové meno. Aj francúzska cudzinecká légia ponúka novú identitu. A preto my, čo túžime po pokoji našich duší, prijímame Ježišovu ponuku. Po pravde, boli by sme blázni, aby sme nevyužili túto jedinečnú príležitosť. Čo už darbák je darbák. A to je vlastne aj príbeh Abraháma, jedného veľkého darbáka, nášho otca. Abrahám mal vieru v Boha a to ho zachránilo. Darbáka, ktorý vieru v Boha nemá už nezachráni nič. Pretože ten už naozaj nič nemá. Je to kruté ? Možno. Nespravodlivé ? Prečo. Mŕtvola nepotrebuje ani zlato, ani striebro. To je logika starého zákona. Logika nového zákona však vráža kopiu do logiky starého zákona. A teda, že kým človek žije na tejto zemi, je mi bratom, či sestrou a mám povinnosť životom mu dosvedčiť svoju vieru v Krista, modliť sa za jeho spásu, nebyť mu na pohoršenie a z láskou ho upozorniť na jeho hriechy. Kto je ako Boh ?


Rita . kyletubi58   |   ip:78.98.40.   |   2013-09-27  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto môže s presnosťou povedať,ktorá viera je tá pravá. Na svete nieje na 100% zistené ani narodenie Ježiša. Nejestvuje úplná pravda o ničom .Sú len dohady . Útržky pozliepané dokopy. Nič viac. Teraz neviem podľa tých komentárov ,kto koho viac nenávidí! židia kresťanov,alebo kresťania židov.Ježiš sa narodil ako žid.Aj na kríži bolo napísané "Ježiš Nazaretský kráľ židovský" Či to chcete poprieť? Toľko nenávisti k židom čo tu čítam od kresťanov.Až ma to desí.Som obyčajný mysliaci človek.Poznáte príbeh o kráľovi,ktorý mal troch synov,ale len jeden pravý prsteň? Dal si urobiť navlas podobné ešte dva prstene. Potom zavolal k sebe po jednom synov a každému povedal,že mal len jeden pravý prsteň ostatné sú len jeho kópiou ,ale každému povedal,že jemu dáva ten pravý. Tak si každý myslel,že vlastní pravý prsteň od svojho otca.Tak je to aj s náboženstvom.Každý extrémizmus je zlý. Nech sa každý chová tak aby sa nemusel hanbiť sam pred sebou a nebolo by treba žiadnych náboženstiev a keď už tak nech sa zjednotia veď koľko je náboženstiev-toľko je bohov?Boh ak jestvuje tak je len jeden nie???Nakoniec jedna otázka: Syn Boží sa stal človekom aby nás vykúpil a sňal z nás dedičný hriech.Prečo sa deti krstia keď Ježiš zomrel aby sňal z nás dedičný hriech a aby nás vykúpil?Nakoniec môj osobný názor.V histórii kresťanstva je toľko napáchaneho zla,že radšej keby kresťania sa starali ako to zlo zmierniť.Raz mi jeden žid povedal: Keby sa kresťania správali a modlili tak ako treba ,tak by sa im kameň z cesty odstúpil lebo ich náboženstvo je pravé. Nikdy som žiadneho žida nepočula nadávať na kresťana ,ale pamätám si pesničky ktoré sa spievali v Rímsko-katolíckom kostole ako ukrižovalo Ježiša "to židovské plemä"Nehovoriac už o tom ,kto má prsty aj v deportácii židov.Tak sa tu nehrajte na pravých a jediných vyvolených!


Rita . kyletubi58   |   ip:78.98.40.   |   2013-09-27  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PS. Že bibliu napísal sám Ježiš tomu neverí snáď ani pápež.
História sa utvárala podľa toho kto vládol ,lepšie povedané ,podľa rozumu toho kto vládol a podľa jeho potrieb.


Rita . kyletubi58   |   ip:78.98.37.   |   2013-09-30  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby kresťania netrvali na tom,že Ježiša porodila čistá panna a otec Ježišov nieje z tohoto sveta,ale že je to človek ,tak by Ježiš spĺňal židovské kritéria o mesiášovi.O čo by bolo menej nenávisti.Kresťania by si mali uvedomiť,že prebrali veľa zo židovskej viery a ktovie ešte od koho.Keď čítam,čo píše ----bazooka----,tak mám dojem,že žila pred 2000 rokmi ,že tak všetko vie.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

NWO - minulosť a súčasnosť 2/3

Templári, Slobodomurári, Ilumináti, NWO - minulosť a súčasnosť časť2/3


NWO - minulosť a súčasnosť 3/3

Obyčajní ľudia verzus Politici

Olympijské symboly

Je americká záchranná operace na Haiti skrytou invazí?

Teória chaosu ako psychologická zbraň hromadného ...

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stručne k Ládinovej smrti


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4101 s